29.09.2013 Views

Nr. 3 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

Nr. 3 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

Nr. 3 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NR 3 • 2005<br />

RELIGIONSKUNSKAP I DEN<br />

MÅNG KULTURELLA DEMOKRATINS SKOLA<br />

UTGES AV FÖRENINGEN LÄRARE I RELIGIONSKUNSKAP<br />

Religion & Livsfrågor<br />

TEMA<br />

<strong>Religionskunskap</strong> i den<br />

mångkulturella demokratins skola<br />

> <strong>Religionskunskap</strong> – ett integrationsinstrument<br />

> Feministisk texttolkning i re-undervisningen<br />

> <strong>Religionskunskap</strong> i den mångkulturella demokratins gymnasium<br />

> Från undervisning i kristendom till livskunskap<br />

> Politisk debatt – Kristdemokraterna om en gymnasieskola för framtiden


PULS och AKTIVITETER<br />

PULS Religion 6–9 är boken som beskriver religionen<br />

utifrån de troendes eget perspektiv och som vill ge<br />

förutsättningar för den förståelse som är nödvändig i en<br />

mångreligiös värld. I PULS Religion 6–9 är det kombinationen<br />

av starka bilder och en text som växlar mellan<br />

beskrivningar, intervjuer och resonemang kring vad det<br />

innebär att tro som leder oss dit.<br />

Nu har PULS Aktivitetsböcker kommit!<br />

PULS Aktivitetsbok Liv och PULS Aktivitetsbok Arbete är<br />

böcker som skapar teman över ämnesgränserna. Här är<br />

det elevernas aktivitet som är det viktiga. Därför är<br />

arbetsuppgifterna det centrala, men i anslutning till<br />

dem finns texter, bilder, artikelutdrag, citat, litteraturtips<br />

och hänvisningar. Exempel på frågeställningar som<br />

böckerna tar upp kan vara: Vad är liv? Vad är livet värt?<br />

När är man död? Ger arbete frihet? Måste man arbeta?<br />

Till varje Aktivitetsbok finns det en Lärarhandledning.<br />

Den innehåller förslag på hur arbetsuppgifterna kan<br />

användas, och hur de passar in i ett större sammanhang.<br />

Aktivitetsböckerna fördjupar och kompletterar<br />

PULS grundböcker men kan användas oberoende av<br />

vilka läromedel som används i undervisningen.<br />

På www.nok.se/puls kan du läsa mer om hela PULS.<br />

Författare: Lennart Göth, Katarina Lycken, Berth Andréasson, Birgitta Johansson<br />

PULS från NATUR och KULTUR<br />

<strong>Religionskunskap</strong> för grundskolan år 6–9<br />

Bokförlaget Natur och Kultur. Läromedelsinformation: Box 27 323, 102 54 Stockholm. Telefon 08-453 86 00. Fax 08-453 87 95.<br />

Order/Kundtjänst: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla. Telefon 08-453 85 00. Fax 08-453 85 20. info@nok.se www.nok.se


REDAKTÖREN HÄLSAR<br />

<strong>Religionskunskap</strong> i den mångkulturella<br />

demokratins skola<br />

Frågorna Vad är religionskunskap? och Varför ska barn och ungdomar<br />

läsa religionskunskap i vår svenska skola? är åter igen angelägna att<br />

refl ektera kring i anslutning till den gymnasiereform som nu står för<br />

dörren. Ibland är det nog också så, att den som redan brinner för ett<br />

ämne och ser det som något självklart, både till form och innehåll,<br />

har all anledning att stanna upp en stund och fundera kring det egna<br />

engagemanget och den egna verksamheten. Vad vill vi med religionskunskapen<br />

– och inte minst – hur vill vi tydliggöra för andra varför vi<br />

tycker att det är viktigt, ja, livsviktigt, att våra barn och ungdomar får<br />

möta en både innehållsrik och berikande religionskunskapsundervisning?<br />

Här i dessa spalter har vi en möjlighet att föra en dialog och ett<br />

samtal med varandra kring dessa och andra frågor. Låt oss ta till vara på<br />

den möjligheten! Du är – självklart – alltid välkommen att medverka i<br />

Din tidning! I den goda religionskunskapsundervisningen ges mänskliga<br />

erfarenheter, tankar och frågor ett innehållsligt möte, till mognad och<br />

växt, till höjd och djup. Om bl.a. det har vi att samtala med varandra.<br />

Artiklarna i RoL 3:05 behandlar och belyser därför på olika sätt och ur<br />

olika perspektiv vad ämnet religionskunskap kan vara och kanske kan<br />

bli. Här några exempel ur innehållet:<br />

Under rubriken Om religionskunskap i den mångkulturella demokratins<br />

gymnasium – och sex kategorimisstag, skriver vår ordförande<br />

Olof Franck. Olofs artikel tydliggör en del för religionskunskapen<br />

centrala begrepp och lyfter fram några kategorimisstag som vi i olika<br />

sammanhang kan se spår av när ämnet religionskunskap görs till föremål<br />

för tolkning.<br />

Om att arbeta med feministisk texttolkning i religionskunskapsundervisning<br />

berättar Ingela Visuri, gymnasielärare i religionskunskap och<br />

engelska. Genom att kombinera IE-metoden, som utvecklades av stiftelsen<br />

Abrahams barn, och feministisk midrash skapade Ingela projektet<br />

”Abrahams döttrar”.<br />

Hur ska framtidens religionskunskap se ut? frågar Roland Hallgren,<br />

professor i religionsvetenskap vid Högskolan i Kalmar. Det är en utmanande<br />

och svår fråga som kräver många och engagerade röster och Du<br />

och jag är som lärare i detta ämne självklart delaktiga och medansvariga<br />

i och för det svar som framtiden kommer att ge.<br />

TILL SIST<br />

Demokratin i vårt samhälle är inte självklar. Sommarens olika terrorattacker<br />

visar att det fi nns ett mörker och en rädsla som lätt leder till<br />

misstro och till en brist på tillit också i mycket vardagliga sammanhang.<br />

Demokratin måste därför värnas och erövras av varje ny generation och<br />

av varje enskild individ. I den mångkulturella demokratins skola måste<br />

våra barn och ungdomar ges en möjlighet att bl.a. begrunda Solzjenitsyns<br />

iakttagelse att den linje som skiljer gott från ont inte går mellan<br />

olika grupper – stater, klasser eller politiska partier – utan ”rakt igenom<br />

varje människohjärta”. Detta är en angelägenhet för oss alla – inte minst<br />

för oss som undervisar i ämnet religionskunskap.<br />

SVEN- GÖRAN OHLSSON<br />

INNEHÅLL<br />

4 Ordförandetankar<br />

Ola Björlin<br />

6-7 <strong>Religionskunskap</strong> – ett<br />

integrationsinstrument<br />

Roland Hallgren<br />

8-10 Abrahams barn är också hans<br />

döttrar – Om att arbeta med<br />

feministisk texttolkning<br />

i religionskunskapsundervisning<br />

Ingela Visuri<br />

12-20 Om religionskunskap i den<br />

mångkulturella demokratins<br />

gymnasium – och sex<br />

kategorimisstag<br />

Olof Franck<br />

22-24 Från undervisning i kristendom<br />

till livskunskap<br />

Lars Olov Lernberg<br />

26-27 Politisk debatt<br />

– Kristdemokraterna om en<br />

gymnasieskola för framtiden<br />

Konsten att vara människa<br />

är idag konsten<br />

att binda samman<br />

den ensammaste av<br />

individer med det mest undfl<br />

yende av samhällen.<br />

ur Plikten, profi ten och konsten att vara människa<br />

av Göran Rosenberg<br />

MEDVERKANDE I DETTA NUMMER<br />

Roland Hallgren<br />

Stekgränd 13<br />

393 64 Kalmar<br />

Lars Olov Lernberg<br />

Ole Måns g. 10 B<br />

421 67 Västra Frölunda<br />

Torsten Lindström<br />

Riksdagen<br />

100 12 Stockholm<br />

Ingela Visuri<br />

Ringvägen 143<br />

116 61 Stockholm<br />

Dessutom medverkar<br />

styrelsemedlemmar, se adresser sidan 4!<br />

RELIGIONSKUNSKAP I DEN MÅNGKULTURELLA DEMOKRATINS SKOLA 2:05 | 3


ORDFÖRANDETANKAR<br />

Religion & Livsfrågor<br />

Utges av <strong>Föreningen</strong><br />

<strong>Lärare</strong> i <strong>Religionskunskap</strong><br />

Årgång 38. ISSN: 0347-2159<br />

Redaktör Sven-Göran Ohlsson<br />

Ansvarig utgivare Olof Franck<br />

Redaktionens adress<br />

c/o Sven-Göran Ohlsson<br />

Djupadalsvägen 18, 241 36 Eslöv<br />

tel 0413-55 55 44<br />

Annonser<br />

Gunnar Iselau, Fossilsvängen 2,<br />

593 37 Västervik, tel 0490-193 49<br />

Prenumeration & distribution<br />

Nils-Åke Tidman<br />

Timotejgången 3, 417 76 Göteborg<br />

tel 031-26 56 96<br />

4 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

<strong>Religionskunskap</strong>en som mötesplats<br />

Att tala om globaliseringen i vår tid är inte bara att tala<br />

om ett ökat beroende av varandra ekonomiskt och politiskt.<br />

De fenomen som sammanfattas under begrepp som<br />

”globalisering” och ”internationalisering” har en väsentlig<br />

kulturell och religiös aspekt. Dessutom berör utvecklingen<br />

mot allt starkare globalt beroende inte bara stater,<br />

nationer och företag; våra personliga liv blir allt djupare<br />

påverkade av en pluraliseringprocess där vårt förhållningssätt<br />

till olikhet blir avgörande för civilsamhällets framtida<br />

karaktär. ”Det globala” är alltmer ett tillstånd i hela vår<br />

livsvärld. Två påminnelser om detta – så olika varandra<br />

– under den gångna sommaren vill jag knyta an till: de<br />

fortsatta terrorattentaten i London och på andra håll är<br />

den ena, 100-årsjubileet av Dag Hammarskjölds födelse<br />

är den andra.<br />

Även om det fi nns en och annan ljuspunkt när det<br />

gäller det politisk-religiösa sekteristiska våldet – dit hör<br />

t.ex. budskapet från IRA i Nordirland att den väpnade<br />

kampen nu är över för deras del – så har debatten skärpts.<br />

Inte minst de upprepade attentaten i London har bidragit<br />

till att debatten även i Sverige fått ett höjt tonläge.<br />

Kunskaper om hur religion, som en del av kulturella och<br />

politiska mönster, påverkar vår samtidshistoria tycks mer<br />

nödvändiga än någonsin. I de analyser som görs av den<br />

politiska situationen i Europa och världen i övrigt spelar<br />

de kommentarer som religionsvetare bidrar med en allt<br />

större roll. För några decennier sedan var det vanligt att<br />

alla samhällsfenomen som skulle förklaras kokades ner till<br />

ekonomiskt-sociala förklaringsvariabler. En sådan reduktionism<br />

är inte längre möjlig. Det har blivit uppenbart för<br />

alltfl er att människornas livssyn och religiösa grundhållning<br />

har ett avgörande infl ytande på samhällsutveckling<br />

och måste ingå i de förklaringsmodeller som diskuteras.<br />

När Dag Hammarskjölds ”Vägmärken” utgavs<br />

postumt 1963 polariserades synen på den hyllade generalsekreteraren.<br />

Kunde verkligen en sådan skicklig och<br />

politiskt fi ngerfärdig människa, en svensk ämbetsman<br />

som var djupt förankrad i en akademisk bildningstradition,<br />

med en avhandling i ekonomi och en snabb karriär<br />

inom svensk fi nans- och utrikespolitik bakom sig, se hela<br />

sitt verk i ljuset av sin religiösa övertygelse? Misstänksam-<br />

<strong>Föreningen</strong> lärare i religionskunskap<br />

(FLR)<br />

Ordförande Docent Olof Franck<br />

Poppelvägen 6c, 541 48 Skövde<br />

tel 0500-43 01 08<br />

Vice ordförande Adjunkt Ola Björlin<br />

Narvavägen 9, 724 68 Västerås<br />

tel 021-13 15 38<br />

Sekreterare<br />

Adjunkt Ingemar Lundström<br />

Leires väg 84, 443 51 Lerum<br />

tel 0302-157 52<br />

Skattmästare Nils-Åke Tidman<br />

Timotejgången 3, 417 76 Göteborg<br />

tel 031-26 56 96<br />

Ledamöter<br />

Bengt Arvidsson<br />

Kämpagränden 17c, 224 76 Lund<br />

tel 046-12 51 68<br />

heten i den svenska opinionen minskades inte av insikten<br />

att Hammarskjöld vid sin död hade påbörjat en översättning<br />

av Martin Bubers religionsfi losofi ska verk ”Jag<br />

och Du” och var väl förtrogen med medeltida katolska<br />

mystiker som Johannes av Korset och Mäster Eckhart.<br />

Mats Svegfors skildrar i sin nyutkomna Hammarskjöldbok<br />

”Dag Hammarskjöld. Den förste moderne svensken”<br />

hur det sekulariserade Sverige reagerade på den postuma<br />

dagboken. Tidsandan går att avläsa i de tongivande, delvis<br />

mycket svala recensionerna. Det är en ny tidsanda som<br />

nu talar genom det stora intresse som i år visas Hammarskjöld.<br />

Jubileumshögtider avlöser varandra över hela<br />

landet, utställningar (bl a en mycket fi n på KB i Stockholm)<br />

skildrar hans verk, människor går ”Hammarskjöldleden”<br />

i Lappland där aforismer från ”Vägmärken”<br />

fi nns i stenskrift vid den rösade ledens meditationsplatser,<br />

Sveriges Television planerar en helkväll i höst och en fl od<br />

av böcker om generalsekreteraren och hans tro har nått<br />

bokhandeln under året.<br />

Vad vi påminns om av såväl den politisk-religiösa<br />

sekterismens terrorhandlingar som av den nya mottagligheten<br />

för Hammarskjölds religiösa personlighet, är att<br />

förståelsen av människans livsvärld och den samtida samhällsutvecklingen<br />

förutsätter en uppövad sensibilitet för<br />

religiös tro och för livsfrågornas starka roll i människans<br />

liv. Det temat belyses också i de texter som ingår i detta<br />

nummer av Religion och Livsfrågor som i mycket präglas<br />

av frågor som väckts i anslutning till den kommande<br />

gymnasiereformen 2007. Olof Franck ger bakgrunden till<br />

denna och belyser i sitt inlägg just den synvända som jag<br />

försökt belysa med mina båda påminnelser. Det globala<br />

samhället betyder mötet med den Andre och den Andres<br />

tro på ett mycket konkret sätt. Men lika mycket leder det<br />

till att vi tvingas möta oss själva, vår egen tro – religiös<br />

eller ej – och därmed berättelsen om vårt eget liv.<br />

Men Hammarskjöld säger det väsentliga så enkelt och<br />

klart i ett av sina vägmärken: ”Den längsta resan är resan<br />

inåt.”<br />

Adjunkt Bodil Liljefors-Persson<br />

Ö. Bernadottesgatan 82, 216 17 Limhamn<br />

tel 040-16 28 86<br />

Johanna Lundberg<br />

Kopparvägen 31, 791 42 Falun<br />

tel 023-212 75<br />

Adjunkt Sven-Göran Ohlsson<br />

Djupadalsvägen 18, 241 36 Eslöv<br />

tel 0413-55 55 44<br />

Christina Osbeck<br />

Ängskogsvägen 35, 656 71 Skattkärr<br />

tel 054-86 41 76<br />

Jonas Otterbeck<br />

Stora Södergatan 63, 222 23 Lund<br />

tel 046-15 89 22<br />

Adjunkt Inger Öhrvall<br />

Turkosgatan 46, 421 50 Västra Frölunda<br />

tel 031-45 59 97<br />

OLA BJÖRLIN<br />

Årsbok<br />

Redaktör Olof Franck<br />

ISSN: 0348-8918<br />

Medlemsskap<br />

Medlem blir man enklast genom att<br />

anmäla till skattmästaren. Adress ovan.<br />

För medlemsavgiften (200 kr) erhåller<br />

man årsbok och tidsskriften.<br />

För pensionärer är avgiften 150 kr.<br />

För studerande är avgiften 100 kr.<br />

FLR postgiro 15 69 53-2<br />

FLR bankgiro 131-2222<br />

Hemsida www.fl r.se<br />

Tryck<br />

Prinfo/Team Offset & Media, Malmö


Nya i FLR:s styrelse<br />

CHRISTINA OSBECK<br />

Christina Osbeck, vem är Du?<br />

Jag arbetar som doktorand och universitetsadjunkt vid Karlstads<br />

universitet, huvudsakligen med religionsdidaktik. Jag<br />

har min grundutbildning som SO-lärare, 4-9. Tidigare har<br />

jag arbetat som lärare på mellanstadiet, som forskningsassistent<br />

vid Karlstads universitet samt med kvalitets- och utvärderingsfrågor<br />

vid Skolverket. Den avhandling som jag arbetar<br />

med har den preliminära rubriken ”Kränkning pågår och<br />

livsförståelse tar form – Ett religionsdidaktiskt perspektiv”.<br />

Vad menar Du är mest problematiskt/utmanande<br />

för re-lärare idag?<br />

En av de frågor jag menar vara mest utmanande för religionslärare<br />

idag är snarast en ”klassiker”. Det handlar om hur<br />

undervisningen i religionskunskap ska kunna bidra till att<br />

eleven utvecklar adekvata språkliga repetoarer, tankeredskap,<br />

att använda i sin egen livstolkningsprocess.<br />

Vilken uppgift/Vilka uppgifter anser Du att FLR har<br />

eller borde ha?<br />

En viktig uppgift som FLR har, t.ex. i form av tidningen<br />

”Religion och Livsfrågor”, är att fungera som en mötesplats<br />

för människor som på olika sätt är engagerade i religionsundervisningens<br />

teori och praktik. Att verka för att göra<br />

forskningen mer praktiknära och underlätta så att forskning<br />

blir tillgänglig i skolans vardag ser jag som en av de viktigaste<br />

uppgifterna för att det religionsdidaktiska fältet ska kunna<br />

utvecklas professionellt. Här spelar FLR otvivelaktigt en<br />

väsentlig roll.<br />

FLR<br />

<strong>Föreningen</strong> <strong>Lärare</strong> i <strong>Religionskunskap</strong><br />

För Dig som<br />

– undervisar i religionskunskap<br />

– är intresserad av religions- och livsåskådningsfrågor<br />

Christina<br />

JONAS OTTERBECK<br />

Medverka i nästa nummer av RoL!<br />

Manusstopp är den 14 oktober!<br />

Skicka Ditt bidrag till:<br />

Sven-Göran Ohlsson, Djupadalsvägen 18, 241 36 Eslöv<br />

Jonas<br />

Jonas Otterbeck, vem är Du?<br />

Jag arbetar som lektor vid Internationell Migration och<br />

Etniska Relationer, Malmö högskola där jag framför allt<br />

undervisar om migration och religion. Min avhandling i<br />

islamologi vid Lunds universitet handlade om islam i Sverige<br />

och det är ett fält som jag skrivit både böcker och artiklar<br />

om. Vid sidan av detta har jag ett stort intresse för den arabiska<br />

medelhavsvärlden och dess samtidsvillkor. Jag arbetar<br />

bl.a. med musikcensur och musikers villkor i Libanon och<br />

Egypten i relation till religiösa experter och opinionsbildare.<br />

Vad menar Du är mest problematiskt/utmanande<br />

för re-lärare idag?<br />

Den största utmaningen är att religionsundervisningen<br />

potentiellt kan handla om allt från fi losofi och meditation<br />

till terrorism och klassförtryck. Att skapa en linje i undervisningen<br />

som inte stigmatiserar vissa religioner som varande<br />

”dåliga” och andra som ”goda” utan att förmedla mångfald<br />

och motsägelsefullhet inom olika traditioner. En annan<br />

utmaning är den mångfald som fi nns i en hel del klassrum<br />

idag. Hur bibehåller lärarna en kritiskt granskande ton samtidigt<br />

som man respekterar skilda religiösa traditioner?<br />

Vilken uppgift/Vilka uppgifter anser Du att FLR har<br />

eller borde ha?<br />

FLR fungerar (och bör fungera) som en idéinjektion till<br />

lärare via skrifter, utbildningsdagar osv. Dessutom tror jag att<br />

de fl esta yrkesgrupper med tidskrävande arbeten som kräver<br />

att man fokuserar på den lilla situationen är betjänta av att<br />

det fi nns intresseföreningar som bevakar gruppens intressen.<br />

RELIGIONSKUNSKAP I DEN MÅNGKULTURELLA DEMOKRATINS SKOLA 2:05 | 5


ROLAND HALLGREN<br />

<strong>Religionskunskap</strong> – ett integrationsinstrument<br />

Hur ska framtidens religionskunskap se ut? Det är en svår fråga<br />

vars svar kräver många engagerade röster, menar Roland Hallgren,<br />

professor i religionsvetenskap vid Högskolan i Kalmar.<br />

I höstens FLR-årsbok så skriver jag en artikel om vad elever i<br />

de avslutande åren i grundskolan tycker om religionskunskap<br />

och dess undervisningsmetoder. Jag berör i den artikeln både<br />

skäl för ämnet religionskunskap samt diskuterar religionsämnets<br />

själ. Den viktigaste frågan som den artikeln ger upphov<br />

till är sannolikt; Hur ska framtidens religionskunskap<br />

i skolan se ut? Det är en svår fråga vars svar kräver många<br />

engagerade röster. Följande artikel är ett ringa bidrag till<br />

denna diskussion.<br />

Som lärare har man ett ämne. På något<br />

sätt äger man det. Det man äger med hjärtat<br />

har man en alldeles speciell relation till. Man<br />

älskar det och anser det oumbärligt, inte bara<br />

för en själv utan även för andra. Det är alltså<br />

inte underligt att en religionslärare anser sitt<br />

ämne som nödvändigt för eleverna. <strong>Lärare</strong> i<br />

svenska eller matematik anser troligtvis sina<br />

ämnen som lika omistliga. Ja, visst är vi jäviga<br />

allesammans. ”Alla talar för sin häst”, som ordspråket säger.<br />

Det är nog så att alla ämnen behövs. En kompositör, jag tror<br />

det var Gustav Mahler har sagt; ”En symfoni måste omfatta<br />

allt” Ser vi skolan som en symfoni så gäller det även oss. Är<br />

skolan disharmonisk så är det kanske orkestreringen som<br />

behöver ändras? Att få alla i orkestern att samspela och spela<br />

rent är inte det lättaste men en nödvändig uppgift. Detta<br />

resonemang gäller även skolans ämnen och lärare.<br />

RELIGIONSKUNSKAP – ETT GRÄNSLÖST ÄMNE<br />

I ett livsperspektiv fi nns inga onyttiga ämnen. Alla ämnen<br />

innehåller näring för både kropp och själ. Däremot kan man<br />

kanske hävda att vissa ämnen till sin natur är mer själsliga<br />

eller andliga än andra och hjälper till att utveckla sidor hos<br />

människan som inte direkt ger utslag i ekonomiska termer<br />

eller tekniska innovationer. Att fritt få diskutera existensens<br />

villkor i historia och nutid under kunnig ledning är personlighetsutvecklande<br />

och lika viktigt i helheten som andra och<br />

mer handfasta ämnen. Säg det ämne som kan kittla fantasi<br />

och inlevelseförmåga bättre än religionskunskap? Det är ett i<br />

sanning gränslöst ämne som speglar allt mellan himmel och<br />

jord och även speglar det som inte på något sätt kan fastställas<br />

genom vanlig erfarenhet. Vem vet vad som fi nns därbortom?<br />

Nej, nu talar jag visst i egen sak igen. Hursomhelst<br />

religion är livsviktigt för att förstå sig själv och andra. Det<br />

6 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

”Världen är blott en<br />

skola för frågare”<br />

(Michel de Montaigne.<br />

Om fåfänglighet och andra essayer,<br />

s 100. Stockholm 1962.)<br />

ger näring och substans till den så viktiga frågan. Vilka är vi<br />

egentligen vi människor och vart är vi på väg?<br />

En god religionsundervisning måste omfatta alla elever.<br />

Den konfessionsfria och kritiska religionsundervisningen<br />

är lika nödvändig för eleverna som andra ämnen. Det är på<br />

sikt en undervisning som kanske främst ska ge svar på vem<br />

du själv är. För vet du inte det kan du svårligen sätta dig in<br />

i andra människors tankar. En fri och vidsynt diskussion<br />

om livsfrågor, dina egna och andras, är viktigt för alla i alla<br />

sorters skolor. Här har friskolor i allmänhet,<br />

men även den kommunala skolan ett speciellt<br />

ansvar att ständigt vara allsidiga och öppna för<br />

insyn. Att skolverket och statsmakten tar sitt<br />

tillsynsansvar är medborgarnas garanti för att<br />

skolämnet religionskunskap är obligatoriskt<br />

och icke-konfessionellt. Inom religionsämnet<br />

lär man sig om olika religioner och om<br />

sig själv och andra. Det är ingen skolning i<br />

religion eller i konfessionell religiositet. Den skolningen får<br />

ske på fritiden och är ett föräldraansvar. Däremot kan fostran<br />

och lärande ske i skolan inom sådan etik som kan anses<br />

universellt accepterad.<br />

Ett annat problem är att religionskunskap ibland sägs<br />

vara osynligt på mellanstadiet. Jag menar att detta måste<br />

åtgärdas. En genomtänkt undervisningskontinuitet samt<br />

innehållsprogression bör synliggöras genom hela skolsystemet.<br />

Det fi nns en risk för att religionen sparas till högstadiet,<br />

för att sedan, mer eller mindre repeteras under gymnasietiden.<br />

Det blir ingen utvecklingsprocess utan mest upprepning<br />

och detta upplevs av eleverna, med all rätt som tråkigt. Vissa<br />

religioner och livsåskådningar riskerar också att falla mellan<br />

stolarna. Det kan exempelvis bli så att en elev under den<br />

samlade skoltiden undervisas om buddhism och islam fl era<br />

gånger men aldrig om judendomen eller om olika kristna<br />

riktningar. Hur ska detta åtgärdas?<br />

ATT LEVANDEGÖRA RELIGION<br />

<strong>Religionskunskap</strong>en är ett ämne som måste beröra och<br />

som lärare måste man själv låta sig bli berörd. Svalka gäller<br />

inte här (detta skrivet en extremt varm julidag). Att träna<br />

sig att blicka in i självet är ansträngande men också själva<br />

själen i religionskunskap. För hur ska man nånsin kunna<br />

begripa andra om man inte gör försök att förstå sig själv. En


”En symfoni måste omfatta allt”<br />

Ser vi skolan som en symfoni så gäller det även oss.<br />

Är skolan disharmonisk så är det kanske<br />

orkestreringen som behöver ändras?<br />

religionslärare måste kunna öppna sig för elevernas djupaste<br />

funderingar genom att öppna sin egen inre port, inte vidöppet,<br />

men glänta till djupet försiktigt och lyhört. Bjud in.<br />

Våga göra den inre resan.<br />

Det bästa sättet att levandegöra religion är kanske genom<br />

att använda sig mer direkt av de livstydande berättelserna<br />

i heliga texter och annan skriftlig och muntlig traditionsförmedling.<br />

Texter från historia och nutid kan användas<br />

som exempel på människans tidlösa religiösa erfarenhet. Ett<br />

annat sätt att ta livtag på religion är att göra platsbesök i den<br />

sakrala geografi n. Platserna ligger ofta och väntar på analys<br />

just utanför klassrumsfönstret. En källa, ett träd eller en<br />

gravhög. Genom att avlocka platser och berättelser på deras<br />

religiösa och andliga innehåll kan du öva dig att förstå och<br />

upptäcka, eller uppväcka din egen andlighet. Där fi nns den<br />

lilla berättelsen om enskilda människor och platser invävda<br />

i den stora berättelsen om religioners och kulturers framväxt<br />

och förändring. Du har även den kanske största berättelsen<br />

av dem alla. Den om livets mening och människans unika<br />

ansvar. Du har berättelsen om Gud. Jag vill alltså slå ett slag<br />

för den episka berättelsens återkomst. En återkomst för de<br />

berättelser som skapat värde och mening för människan<br />

sedan tidernas begynnelse. Läs, skriv, dramatisera och diskutera<br />

med hjälp av alla de didaktiska, metodiska och pedagogiska<br />

hjälpmedel som står till buds. De mest moderna måste<br />

blandas med de mest beprövade. ”En symfoni måste omfatta<br />

allt”. Använd din egen erfarenhet och dina bästa undervisningsegenskaper.<br />

Vad har du själv för minnen av din egen<br />

religionsundervisning? Minns och rätta till det som brast<br />

eller följ det som höll. Religionsundervisningen kan hjälpa<br />

till med att ge eleverna ett rikt och uttrycksfullt språk som<br />

kan beskriva känslor och tro på ett sådant sätt så att eleverna<br />

förstår varandra bättre och känner sig hemma även med det<br />

annorlunda. Se religionskunskapen som en kompass för den<br />

sökande människan. Mångkultur och fl erspråkighet är här<br />

en resurs som kan bidra till att ge fylligare svar på frågor om<br />

människans förmåga att uttrycka andlighet och religiositet i<br />

olika kulturer och på olika språk. Ämnet religion är gränslöst.<br />

Att ytterligare påvisa religionsstudiers ”nytta” är enkelt.<br />

Se på samhällsutvecklingen. Världssamhället kommer att<br />

kräva dessa studier. Uppstår av religiösa och politiska orsaker<br />

ökade klyftor mellan grupper i samhället så blir kunskaper<br />

om religion än mer nödvändigt för förståelse och dialog.<br />

<strong>Religionskunskap</strong>en i skolan är med andra ord ett viktigt<br />

integrationsinstrument som måste omfatta alla.<br />

NÄRHET OCH DISTANS<br />

Det är klart att en god undervisning i religionskunskap ställer<br />

höga krav på läraren. Att ha goda ämneskunskaper och god<br />

förmåga till ämnesfl exibilitet är grundförutsättningar. Jag tror<br />

också att religion är ett ämne som blir som allra bäst när den<br />

entusiastiske läraren ger sig hän. Alltså mer ”feeling” i religionskunskapen.<br />

Ämnet kräver trots detta lika mått av distans<br />

och närhet. <strong>Lärare</strong>n måste känna av vad klassen tål. Du måste<br />

själv vara andligt levande och refl ekterande för att kunna<br />

levandegöra andras tro och religion oavsett om det rör sig<br />

om offi ciella teologiska och dogmatiska system eller folklig<br />

religion på individ- eller bynivå. Du måste veta hur känsligt<br />

och svårt det är att loda ditt eget djup innan du försiktigt<br />

hjälper andra att pejla sitt eget. För att ansluta till artikeldevisen.<br />

Att nyfi ket och ödmjukt få eleverna att frivilligt<br />

våga ställa de svåra frågorna är mera angeläget än att erbjuda<br />

de ”rätta” svaren. Livet är nog också alltför kort för sådana<br />

anspråk. Kanske är det just livets korthet som gör livsresan så<br />

utmanande, spännande och oviss. Är inte själva livet skäl nog<br />

för religionsstudier?<br />

ROLAND HALLGREN<br />

RELIGIONSKUNSKAP I DEN MÅNGKULTURELLA DEMOKRATINS SKOLA 2:05 | 7


INGELA VISURI<br />

Abrahams barn är också hans döttrar<br />

Om att arbeta med feministisk texttolkning i religionskunskapsundervisning<br />

Genom att kombinera IE-metoden, som utvecklades av stiftelsen Abrahams<br />

barn, och feministisk midrash skapade Ingela Visuri, gymnasielärare i religionskunskap<br />

och engelska, projektet ”Abrahams döttrar”. Projektet är utformat<br />

för att passa elever på både högstadie- och gymnasienivå.<br />

När jag för första gången fi ck höra talas om den populära IEmetoden,<br />

som utvecklats av stiftelsen Abrahams barn, tyckte<br />

jag att det var en lysande idé att man genom rolltagande<br />

arbetade för att skapa empati och religiös tolerans.<br />

Metoden, som utvecklades på Rinkebyskolan där en<br />

majoritet av eleverna har annan bakgrund än svensk, har fått<br />

stor uppmärksamhet och används på skolor runt om i Sverige<br />

och nu även i Finland. Man arbetar med religiösa berättelser<br />

och legender som är gemensamma för de abrahamitiska<br />

religionerna, till exempel berättelsen om Abraham, Sara och<br />

Hagar. Eleverna får då välja var sin karaktär vars roll man tar<br />

för att sedan återberätta historien på nytt i jag-form. På så<br />

sätt visar man på gemensamma nämnare inom islam, judendom<br />

och kristendom, samtidigt som eleverna får möjlighet<br />

att inta en annan människas perspektiv, att empatisera med<br />

denna.<br />

Men jag ställde mig även frågan: Vad händer med fl ickorna<br />

i klassrummet när man arbetar med texter där kvinnor<br />

antingen är helt frånvarande eller tydligt underordnade männen?<br />

GENUSPROBLEMATIK I RELIGIÖSA TEXTER<br />

För att svara på denna fråga granskade jag i en C-uppsats i<br />

religionspsykologi (Uppsala universitet , Teologiska institutionen,<br />

vt 2004) elevtexter och legendmaterial som IE-metodens<br />

grundare Dorothea Rosenblad och Fanny Rosenblad<br />

samlat i lärarhandledningen Samma rötter (Fondi förlag,<br />

2004).<br />

Den slutsats jag drog av min undersökning var att tjejer<br />

behöver kvinnliga förebilder som ska stärka dem, men att IEmetoden<br />

inte kunde tillgodose detta behov. Istället motverkade<br />

metoden de jämställdhetsmål som styrdokumenten så<br />

tydligt framhåller, främst genom att man underlåtit att problematisera<br />

situationen för kvinnorna i de religiösa texterna.<br />

Jag hade dock ett förslag på hur man skulle kunna skapa<br />

en bättre balans, nämligen att man i klassrummet arbetar<br />

med skrivandet av feministisk midrash. Midrash är en judisk<br />

tolkningsteknik som blomstrade under 500-1200 talet e.v.t.<br />

8 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Framstående rabbiner hittade nya mönster och spår mellan<br />

raderna på gammaltestamentliga texter, och dessa spann<br />

man vidare på för att förtydliga och berika den ursprungliga<br />

textens budskap.<br />

Denna teknik lever idag kvar tack vare judiska feminister<br />

som tagit sig an uppgiften att föra vidare talan för de kvinnor<br />

som man menar försvunnit ur de religiösa texterna. Judinnan<br />

och teologen Judith Plaskow menar, i enlighet med kristna<br />

och muslimska feminister, att männens tolkningsföreträde<br />

har orsakat kvinnors frånvaro och underordning i religiösa<br />

kanon. Enligt Plaskow har därmed halva den judiska historien<br />

gått förlorad, men att detta kan kompenseras genom att<br />

man skriver av feministisk midrash.<br />

PROJEKTET ”ABRAHAMS DÖTTRAR”<br />

I samråd med stiftelsen Abrahams Barn, som var öppen<br />

inför att utvecklas i ny riktning, bestämde jag mig för att<br />

vidare utforska möjligheten till att kombinera IE-metoden<br />

med skrivandet av feministisk midrash. Detta resulterade i ett<br />

examensarbete som jag kom att kalla för ”Abrahams döttrar”<br />

(Uppsala universitet, Institutionen för lärarutbildning, vt -05).<br />

Den grupp där jag fi ck möjlighet att genomföra min<br />

fallstudie bestod av femton killar och tre tjejer som alla gick<br />

sista året i en IT-klass på Märstagymnasiet utanför Stockholm.<br />

För att ingen elev skulle misstycka till att omtolka<br />

texter ur en religiös kanon valde jag att arbeta med en legend<br />

ur Samma rötter som traderats muntligt, vilket innebär att<br />

den har begränsat historiskt värde. Symboliskt är den dock<br />

betydelsefull, då den handlar om kung Salomos möte med<br />

drottningen av Saba. (Se sidan 10!) Dessutom bedömde jag<br />

texten som lämplig för att den var tydlig ur ett feministiskt<br />

perspektiv, då den slutar med att kungen kritiserar drottningen<br />

för hennes håriga ben, ett ämne som även idag är<br />

aktuellt i genusdebatten.<br />

Jag inledde fallstudien med två föreläsningar som handlade<br />

om gemensamma nämnare inom abrahamitisk religion,<br />

respektive feminism i samhälle och religion. Eleverna fi ck<br />

diskutera makt och maktlöshet, prata om textkritik och


Kvinnan på bilderna har inget med artikeln att göra<br />

tolkningsföreträde, samt jämföra den bibliska berättelsen om<br />

Abraham, Sara och Hagar med en feministisk tolkning som<br />

en elev från Rinkebyskolan gjort. Därefter fi ck de läsa och<br />

tolka den utvalda legenden i jag-form med uppdrag att lyfta<br />

drottning Balkis av Saba ur den förlöjligande situation Kung<br />

Salomo försätter henne i. Vi arbetade med en processorienterad<br />

form av skrivande där både jag och eleverna granskade<br />

de första utkasten, som sedan reviderades och lämnades in.<br />

Något jag betonade under arbetets gång var att eleverna<br />

skulle behålla ledtrådarna ur originaltexten, det handlar ju<br />

inte om att skriva en helt ny historia.<br />

LYCKADE TOLKNINGAR<br />

Det var oerhört spännande att läsa elevernas tolkningar,<br />

framför allt för att jag upplevde att deras personligheter<br />

återspeglades i texterna. Därför valde jag också att inte betygsätta<br />

dem efter den traditionella betygskalan, utan använde<br />

betygen IG, G samt G+ för att ändå belöna de elever som till<br />

fullo lyckats med uppdraget. Av arton elever fi ck sex betyget<br />

G, och nio fi ck betyget G+, vilket innebär att en majoritet<br />

klarade uppgiften att skriva feministisk midrash.<br />

Midrasherna var fulla av detaljer och miljöbeskrivningar<br />

Vad händer med fl ickorna i klassrummet<br />

när man arbetar med texter<br />

där kvinnor antingen är helt frånvarande<br />

eller tydligt underordnade<br />

männen?<br />

som gav berättelserna liv, och drottningen hanterar problemet<br />

på många olika sätt, till exempel genom att medvetet låta<br />

bli att raka sina ben inför deras möte för att visa att hon inte<br />

vill behaga kungen. I vissa texter tackar hon respektfullt nej<br />

till kungens förslag, i andra berättar hon för honom att hans<br />

vishet inte är tillräcklig när det gäller kvinnor, eller vänder<br />

situationen genom att fria till den förvånade Salomo.<br />

Drottning Balkis kom med andra ord i många olika skepnader,<br />

hon var allt ifrån en ödmjuk regent med enbart det<br />

bästa för sitt folk för ögonen, till en beslutsam härskarinna<br />

som inte viker för några utmaningar. Men gemensamt för de<br />

femton godkända midrasherna var att eleverna lyft drottningen<br />

från att vara objekt i en generande situation till att bli<br />

ett handlande subjekt som styr sitt eget öde.<br />

ELEVERNAS KOMMENTARER<br />

I STRID MED STYRDOKUMENTENS KRAV<br />

I den enkätundersökning som jag genomförde strax efter att<br />

eleverna lämnat in sina midrasher kommenterade eleverna<br />

att det varit både roligt och givande att arbeta med projektet<br />

”Abrahams döttrar”. Flera elever skrev att de uppskattade ett<br />

annorlunda arbetssätt och att de lärt sig mycket nytt, fram-<br />

RELIGIONSKUNSKAP I DEN MÅNGKULTURELLA DEMOKRATINS SKOLA 2:05 | 9<br />


förallt tyckte de att det var intressant att prata om feminism.<br />

Vad som dock är oroande är att så många elever svarade att<br />

de aldrig tidigare diskuterat feministiska frågor. Hur är det<br />

möjligt att elever som går sin sista termin på gymnasiet aldrig<br />

tidigare fått diskutera genusproblematik? I skolans styrdokument<br />

betonas att detta perspektiv ska genomsyra all undervisning,<br />

vilket uppenbarligen förbisetts av en mängd lärare<br />

under de tolv år dessa elever gått i skolan.<br />

Det räcker inte med att religionsläraren tar upp kvinnans<br />

villkor inom islam, ett ämne som många elever känner till<br />

och har åsikter om. Det är dessutom fördomsfullt att utgå<br />

från att den muslimska kvinnan är den enda som är underordnad,<br />

genusproblematiken är ju snarare global än lokal.<br />

Om eleverna nu vill diskutera feminism, hur kommer<br />

det sig att deras lärare inte tar upp ämnet? Min gissning är<br />

att många lärare känner sig osäkra och inte vågar ta upp ett<br />

ämne som de tror kommer väcka starka reaktioner. I slutändan<br />

är det dock upp till den enskilde läraren att diskutera<br />

könsroller, feminism och makt med sina elever, den decentralisering<br />

som skett innebär att det är den enskilda pedagogen<br />

som främst är ansvarig för att kraven i styrdokumenten efterföljs.<br />

Ett så viktigt uppdrag får inte överlämnas till godtyckliga<br />

debatter i media, och jag fi nner det högst oroväckande<br />

att eleverna i klassen menar att det är därifrån de fått sina<br />

kunskaper.<br />

VIKTEN AV EMPATI OCH FEMINISM I KLASSRUMMET<br />

Efter att ha gått igenom elevernas enkätsvar upplever jag att<br />

”Abrahams döttrar” fyller ett hål i religionsundervisningen.<br />

Genom att kombinera IE-metoden och feministisk midrash<br />

får man det goda ur två världar: empatiträning, samtal kring<br />

religion och text, språkträning, medvetenhet kring jämställdhetsfrågor<br />

och goda förebilder till tjejerna i klassrummet.<br />

Dessa förtjänster är av stor vikt om vi vill jobba i en skola<br />

som utbildar toleranta och medvetna medborgare. Om man<br />

som lärare tvekar inför att ta upp feminismen till diskussion<br />

bör man komma ihåg att det handlar om elevernas livsvillkor,<br />

och kanske är skolan det enda forum där unga tjejer och<br />

killar kan få tillfälle att diskutera könsproblematik som de<br />

upplever. Projektet ”Abrahams döttrar” är utformat för att<br />

passa elever på både högstadie- och gymnasienivå, det kan<br />

användas i skolor som har elever med homogen som heterogen<br />

bakgrund, och lämpar sig väl för ämnesövergripande<br />

arbete. Dessutom uttryckte eleverna att det var ett roligt och<br />

lärorikt sätt att arbeta på, och jag är övertygad om att man lär<br />

sig massor genom att ställa sig i en annan människas skor och<br />

betrakta världen från ett nytt perspektiv.<br />

INGELA VISURI<br />

fotnot: Om någon är intresserad av att läsa uppsatsen, alternativt vill beställa lärarhandledning samt elevmaterial kan jag kontaktas<br />

via ingela@chester.se. För den som vill undervisa om feminism och genusfrågor fi nns det utmärkta materialet ”Genusmaskineriet”<br />

att beställa på Utbildningsradions hemsida, www.ur.se.<br />

Mötet mellan kung Salomo och drottningen av Saba<br />

”En gång kom en härfågel (en mycket vacker<br />

fågel med en tofs på huvudet som reser sig<br />

upp när den blir extra intresserad av något)<br />

fl ygande till hovet och berättade att långt<br />

i öster låg ett land som hette Jemen där en<br />

kvinna var regent! Detta gjorde Salomo<br />

bestört. Han tyckte inte riktigt om det, det<br />

var mot naturens ordning. Men han blev<br />

ändå nyfi ken och skrev därför ett brev och<br />

bjöd drottningen till Jerusalem. Han skickade<br />

brevet med härfågeln. Brevet var ganska<br />

hotfullt och drottningen av Saba – för det<br />

var hon – insåg att det var bäst att göra som<br />

Salomo ville och tackade ja. Hon hade också<br />

hört mycket om hur vis kung Salomo var,<br />

och bestämde sig för att ta reda på om det<br />

verkligen var sant att han kunde svara på alla<br />

frågor och lösa alla gåtor. […]<br />

Under tiden som drottning Balkis<br />

av Saba var på väg mot Jerusalem hade<br />

många rykten om henne spritts i staden.<br />

De sjuhundra fruarna och de trehundra<br />

fl ickvännerna tyckte att det var onödigt med<br />

ytterligare en kvinna som skulle tävla om<br />

10 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

kungens gunst och spred ut att visserligen<br />

var drottningen av Saba vacker, men hon<br />

hade åsnefötter i stället för vanliga ben.<br />

Salomo funderade mycket på hur han<br />

skulle ta reda på om detta var sant, och<br />

till slut löste han problemet så här: i sin<br />

audienssal lät han lägga ett golv av glas. […]<br />

När drottningen kom in genom dörren<br />

såg hon genast glasgolvet. Något sådant hade<br />

hon aldrig sett förut, och hon trodde först<br />

att det var vatten på golvet. Detta var precis<br />

vad Salomo hade räknat ut. Drottningen<br />

böjde sig ner, samlade ihop sina långa kjolar,<br />

lyfte dem och började vandringen fram mot<br />

kungen. Då såg Salomo: hon hade visst inte<br />

åsnefötter, hon hade vanliga ben – men de<br />

var alldeles håriga. Salomo blev upprörd.<br />

– Du är en vacker kvinna, sa han, men<br />

hårighet hör ihop med män. Du ser förfärlig<br />

ut! Raka genast av dig håret på benen!<br />

Drottningen svarade att aldrig i livet skulle<br />

hon låta en kniv snudda vid sin hud! Tro det<br />

eller ej, men kungen gav då genast order till<br />

sina hovläkare att koka ihop ett hårbort-<br />

tagningsmedel till drottningen! För den som<br />

är intresserad – medlet var en blandning av<br />

arsenik och citron!<br />

Drottningen av Saba hade faktiskt inte<br />

kommit till kung Salomo för att få några<br />

skönhetsråd. Hon låtsades inte höra vad<br />

han sa utan hälsade honom med en djup<br />

bugning och berättade att ryktet om hans<br />

visdom hade nått ända till Jemen, det<br />

avlägsna land hon kom ifrån, och nu ville<br />

hon gärna ställa några frågor.<br />

Så började vänskapen mellan kung<br />

Salomo och drottningen av Saba. […]<br />

Drottningen överlämnade sina medförda<br />

presenter till Salomo och ”Kung Salomo gav<br />

i gengäld allt hon önskade och därutöver<br />

gåvor värdiga en kung som Salomo” (i Kung<br />

10:13). Sen återvände hon hem med sina<br />

tjänare, står det.”<br />

(Utdrag ur Samma rötter, Fondi förlag,<br />

2004. Hela legenden återfi nns på sidan<br />

138-143)


MÅNGFALD och MÖJLIGHETER<br />

Känner du igen problemet: många av dina elever<br />

har antagligen svårt för att läsa och skriva och<br />

kan därför inte hänga med i undervisningen. En<br />

del har inga problem med talad svenska, men har<br />

läs- och skrivsvårigheter eller diagnostiserad<br />

dyslexi. Andra kan läsa och skriva men har inte<br />

tillräckliga färdigheter i svenska språket. De flesta<br />

har kanske inga svårigheter alls med skriven text.<br />

Alla ska de samsas i samma klassrum.<br />

Nu finns det en lösning för undervisningen i religionskunskap,<br />

historia och samhällskunskap.<br />

SOL 3000 Fokus är förkortade och anpassade<br />

versioner av de ordinarie elevböckerna samt två<br />

olika arbetsböcker; en variant för de med svenska<br />

som andraspråk och en variant för övriga elever.<br />

Mångfald av möjligheter<br />

I SOL 3000 finns det en mångfald av möjligheter;<br />

elevböcker förpackade som enskilda böcker,<br />

stadieböcker och årskursböcker, Minikurser,<br />

Lärarpraktikor och Frågebanker med mera.<br />

Nätplatsen www.sol3000.nu kompletterar med<br />

fylliga och kommenterade länklistor till elevböckerna.<br />

Där kan du också beställa utdrag ur<br />

den kommande Fokus-boken.<br />

Författare: Leif Berg, Carin Edvardsson Rauner, Gunilla Rundblom<br />

Författare arbetsböcker: Maria Ramsby, Ylva Yngwe<br />

SOL 3000 från NATUR och KULTUR<br />

<strong>Religionskunskap</strong> för grundskolan år 6–9<br />

Bokförlaget Natur och Kultur. Läromedelsinformation: Box 27 323, 102 54 Stockholm. Telefon 08-453 86 00. Fax 08-453 87 95.<br />

Order/Kundtjänst: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla. Telefon 08-453 85 00. Fax 08-453 85 20. info@nok.se www.nok.se


OLOF FRANCK<br />

Om religionskunskap i den mångkul<br />

<strong>Religionskunskap</strong> är ett ämne som, för att låna en formulering hämtad från<br />

Sven-Åke Selander, kan karakteriseras med hänsyn till begreppen kultur, etik och<br />

integration, skriver Olof Franck, ordförande i FLR. Dess plats i det mångkulturella<br />

samhällets utbildning med målet vidgade, fördjupade och konstruktiva omvärldsanalyser<br />

kan motiveras i relation till dessa begrepp.<br />

BAKGRUND<br />

I Why I am not a Christian konstaterar Bertrand Russell att ”Min<br />

egen uppfattning om religion är densamma som Lucretius´. Jag<br />

ser den som en sjukdom, född av fruktan och som en källa till<br />

oräkneligt elände för människosläktet”. (1)<br />

Vare sig man önskar sympatisera med denna inställning eller<br />

ej – och jag misstänker att ståndpunkterna här varierar rikligt<br />

i övertygelse och nyans – är förekomsten av religiösa föreställningar<br />

och riter, vilka spelar en inte oväsentlig roll i många<br />

människors liv, omfattande och på åtskilliga sätt tydlig. Religiös<br />

tro tar sig många uttryck och påverkar individers och kollektivs<br />

förhållningssätt moraliskt, samhälleligt och politiskt.<br />

Det här är inte något uppseendeväckande fenomen. Ordet<br />

”religion” brukar etymologiskt härledas till latinska rötter med<br />

betydelser som ”ofta återkomma till”, ”fl itigt syssla med”, ”vara<br />

bunden vid”, och står således för en kraft eller vilja eller kanske<br />

rentav drift att existentiellt knyta bestämda föreställningar och<br />

övertygelser till sig på sätt som inte kan frigöras från livets gång,<br />

från vardagslivet eller från tillvaron utanför de språkliga, religiösa<br />

ramar dessa grundläggande perspektiv ritar upp. Den som<br />

beskriver sig vara ”religiös” eller ”troende” ger inte uttryck för en<br />

uppfattning som förhåller sig distanserad till livet, till vardagen,<br />

till tillvaron i stort. Paul Tillich formulerade en hållning av detta<br />

slag i termer av ultimate concern, ”det som djupast eller ytterst<br />

angår en människa”. (2) En sådan karakteristik andas inte ljumhet<br />

eller kyla.<br />

Genom historien syns åtskilliga exempel på hur religiösa<br />

tänkare brukat rationella metoder och argument för sina övertygelser<br />

– ibland med avsikten att intellektuellt belägga en eller<br />

annan ståndpunkt, men, oftare och snarare, med intentionen<br />

att ge en trons kärna, förankrad i existentiella språng, språkliga<br />

klädedräkter vilka tänks göra det ytterst ofattbara fattbarare och<br />

det innerst obegripliga begripligare. Resultaten av dessa mer eller<br />

mindre förnuftssökande verksamheter ser vi, enkelt uttryckt, i<br />

religiösa läror och teologier, och tolkningarna – de existentiella,<br />

etiska, fi losofi ska och psykologiska – av dessa. Och läror och<br />

teologier har spelat och spelar en avgörande roll i människors<br />

12 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

liv, inte, kanske, främst för själva de språkliga ramarnas skull,<br />

utan för att dessa ramar inrymmer någonting ”som djupast<br />

angår” dem, och inspirerar till förhållningssätt och ståndpunkter<br />

på både individuell och social nivå. Religion och religiös tro är<br />

således, vilken inställning man än må ha till den, en kraft och ett<br />

fenomen som bör göras till föremål för noggranna studier av den<br />

som vill förstå människan och samhället i såväl historiskt som<br />

samtida analytiskt perspektiv.<br />

I förståelsen av ett samhällsliv, det må vara religiöst homogent<br />

eller mångkulturellt, är det av största vikt att medborgares<br />

förankring i kulturella-religiösa traditioner görs till föremål för<br />

vetenskapliga studier och tolkningar. Religionsvetenskapliga<br />

studier är nödvändiga inom ramen för en samhällsvetenskaplig<br />

omvärldsanalys vilken på sikt kan inrymmas i en strävan efter<br />

att skapa förståelse för olikheter och variationer inom ramen för<br />

ett demokratiskt förändringsarbete, där integritet och individuell<br />

frihet relateras till begrepp som medborgarskap, samhällelig<br />

tillhörighet och demokratisk grundsyn – och där mångfald ses<br />

som möjlighet snarare än hinder.<br />

Det vetenskapliga studiet har således inte enbart ett vidgat<br />

och fördjupat vetande som mål. Visionen – och den kan väl<br />

relateras till vad Sven-Eric Liedman beskrivit som ”den mjuka<br />

upplysningens” (3) , det vill säga den som fokuserar på människans<br />

moraliska och existentiella utveckling där demokratiska värden<br />

kan och bör fi nna sin aktiva roll för både den enskildes och de<br />

socialt samlevandes välbefi nnande – har också, och inte minst,<br />

en etisk förankring.<br />

Det mångkulturella samhället genererar berättigade krav på<br />

en god utbildning i kulturell och religiös variation, och skolan<br />

har ett ansvar för att bland andra och i synnerhet blivande<br />

samhällsvetare ges de förutsättningar som är erforderliga för att<br />

forskning och samhällsanalys med framtida konsekvenser ska<br />

kunna genomföras.<br />

20 % av svenska medborgare beräknas ha sina rötter utanför<br />

landets geografi ska gränser (4) , och med sådana proportioner i<br />

termer av ”mångkulturella fakta” är det nödvändigt att analyser<br />

som ger utrymme för dialog, ömsesidig förståelse och demo-<br />


turella demokratins gymnasium<br />

– och sex kategorimisstag<br />

RELIGIONSKUNSKAP I DEN MÅNGKULTURELLA DEMOKRATINS SKOLA 2:05 | 13


kratiska samtal ser dagens ljus och fördjupas. Huruvida det är<br />

berättigat att beskriva Sverige som ett ”sekulariserat” land kan<br />

diskuteras, och då, givetvis, med hänsyn till hur själva begreppet<br />

sekularisering bör förstås. Att det svenska samhället idag är<br />

mångkulturellt och mångreligiöst torde det däremot vara okontroversiellt<br />

att hävda. (5) Och en sådan samhällelig karaktär reser<br />

frågor rörande bland annat skolans uppgift att skapa utrymme<br />

för gestaltande och utveckling av både vetande och värde.<br />

RELIGIONSKUNSKAPENS PLATS PÅ GYMNASIET<br />

Inför Lgy65 skickade den i början av 1960-talet sittande gymnasieutredningen<br />

ut ett förslag på remiss, enligt vilket kristendomsämnet<br />

i framtiden skulle heta <strong>Religionskunskap</strong> och samtidigt<br />

få en kraftig timreduktion. Reaktionerna lät inte vänta på sig:<br />

Samkristna skolnämnden bildades 1963 och mobiliserade en<br />

namninsamling med protest mot förslaget, vilken fi ck nära 2,1<br />

miljoner underskrifter. I Lgy65 gavs religionsämnet 5½ timma<br />

mer än i förslagstexten, men ämnet bytte, i enlighet med denna<br />

text, namn till ”<strong>Religionskunskap</strong>”. (6)<br />

Fyrtio år har således förfl utit sedan detta namnbyte (vilket<br />

1969, i Lgr69, följdes av motsvarande förändring på grundskolan),<br />

och idag är det sannolikt få som skulle fi nna det<br />

oberättigat. Det mångkulturella samhället, och närheten till i<br />

stort sett varje hörn och prång i ”den globala byn”, lämnar inte<br />

utrymme för ensidiga blickar mot en religiös tradition på andras<br />

bekostnad, och än mindre för förkunnande verksamhet enligt<br />

vilken någon tradition framställs som ”den sanna” eller ”den<br />

trovärdiga”. Den som vill följa religionsämnets historia ska se<br />

att diskussionerna kring ämnets plats – också när det kallades<br />

”Kristendomskunskap” – både till form och innehåll har varit<br />

många, intensiva och engagerade, inte minst under 1900-talet.<br />

Det kan vara lätt att förlora sig i en historielöshet när man är<br />

upptagen av att se sig om i samtiden, men debatten rörande<br />

hur kristen tradition ska uppfattas, både i relation till intrakonfessionella<br />

riktningar och externt i relation till andra religiösa<br />

traditioner, kan, ska vi vara klara över, följas långt tillbaka. När<br />

vi idag talar om ”icke konfessionell religionsundervisning” som<br />

något självklart i den svenska skolan, får inte det betyda att vi<br />

blundar för att saklighets- och objektivitetsfrågor restes tidigare<br />

än i mitten av 60-talet, då ämnet fi ck sitt nuvarande namn. Här<br />

ska jag emellertid inte gå närmare in på ett sådant historiskt<br />

perspektiv. (7)<br />

Idag, när gymnasieskolan står inför revision enligt förelagd<br />

proposition (8) , har vi, som tidigare, att fundera över religionsämnets<br />

form och innehåll – sådana refl exioner bör givetvis<br />

alltid genomföras. På Skolverkets hemsida kan i skrivande stund<br />

idéer av detta slag studeras rörande både detta och fl era andra<br />

ämnen. (9)<br />

Kärnämnet <strong>Religionskunskap</strong> kommer också i den reviderade<br />

gymnasieskolan att existera, och, i likhet med tre andra<br />

kärnämnen, ges det 50 poäng – övriga omfattar 100 poäng.<br />

Medborgarkompetens och en gemensam kulturell referensram är<br />

nyckelbegrepp som knyts till kärnämnena, vid sidan om deras<br />

bidragande roll när det gäller uppnående av målen i karaktärsämnena.<br />

Frågan är således inte om religionskunskapen ska vara<br />

kärnämne eller hur många poäng detta kärnämne ska ha.<br />

Däremot föreligger ännu inte ett beslut om religionskunskapens<br />

plats i övrigt i gymnasieskolan. Ett alternativ är att den blir ett<br />

14 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

av de ämnen som samtliga elever på det Samhällsvetenskapliga<br />

programmet läser – det skulle betyda att den ingår i ”det<br />

gemensamma blocket” med sammanlagt åtta 100-poängsämnen.<br />

Ett annat alternativ är att ämnet görs till ”inriktningsämne” på<br />

S-inriktningen, då, följaktligen, endast de elever på nämnda program<br />

som går denna inriktning läser motsvarande 100 poäng.<br />

På det Samhällsvetenskapliga programmets ”Diskussionsforum”,<br />

vilket också återfi nns på Skolverkets hemsida, kan en<br />

rad inlägg med synpunkter rörande religionskunskapens plats i<br />

programstrukturen studeras. Jag avser inte här att kommentera<br />

dessa synpunkter, eller diskussionen i allmänhet, men ska i<br />

korthet presentera några mer allmänt hållna överväganden som<br />

jag tror att det är väsentligt att fundera över för den som – vare<br />

sig det är tid för gymnasierevision eller ej – vill göra religionsämnet<br />

till föremål för refl exion. Dessa överväganden lyfter jag fram<br />

med hänsyn till sex kategorimisstag, som jag av och till tycker<br />

mig se spår av när ämnet <strong>Religionskunskap</strong> görs till föremål för<br />

tolkning.<br />

”ICKE KONFESSIONELL RELIGIONSUNDERVISNING”:<br />

OM ELLER I RELIGION? (KATEGORIMISSTAG I)<br />

<strong>Religionskunskap</strong>en är ett av fl era samhällsvetenskapliga ämnen<br />

som tillsammans bidrar till, för att låna terminologi från nämnda<br />

gymnasieproposition (10) , en sådan ”helhet” och ett sådant<br />

”sammanhang” som bör prägla en vederhäftig och konstruktiv<br />

samhällsanalys. En sådan analys förutsätter saklighet, objektivitet<br />

och ett vetenskapligt förhållningssätt – härvidlag skiljer sig inte<br />

de olika ämnena åt.<br />

Jag tror emellertid att religionsämnets företrädare mer än<br />

andra initialt kan möta viss skepsis rörande saklighets- och<br />

objektivitetskraven. Kanske har det i så fall att göra med att<br />

en och annan lever kvar i den era när ämnet inte minst genom<br />

beteckningen ”Kristendomskunskap” signalerade konfessionalitet.<br />

Kanske har det också att göra med att det som i inte<br />

ringa utsträckning studeras inom ramen för ämnet – nämligen<br />

traditioner, föreställningar och förhållningssätt som, för att åter<br />

anknyta till Tillichs tidigare formulering, bär en kärna av det<br />

som ”ytterst angår människor” – bär fram ett engagemang som<br />

har en styrka och en ofta påtaglig existentiell drivkraft.<br />

Man får emellertid inte förväxla objektet för studiet med<br />

metoden för detsamma. För en tid sedan mötte jag en professor<br />

vid ett sydeuropeiskt universitet, företrädare för en naturvetenskaplig<br />

disciplin med, vill jag understryka, en principiellt<br />

positiv inställning till icke konfessionell religionsundervisning.<br />

Emellertid sade han sig hysa viss tvekan inför hur en sådan kan<br />

vara möjlig – ”Hur kan man undervisa sakligt om någonting<br />

som väcker så starka känslor, som man älskar och har ett sådant<br />

brinnande engagemang för?”, frågade han.<br />

Ärligt talat är frågan antingen generellt giltig och<br />

då märkvärdig eller också felaktigt ställd. Var och<br />

en som undervisar i något ämne i skola och<br />

utbildning får förutsättas odla ett intresse för<br />

detsamma, det må vara religionskunskap, historia,<br />

matematik, biologi eller något annat. Att jag<br />

är intresserad av mitt ämne bör förutsättas<br />

vara självklart, om min undervisning<br />

ska vara meningsfull och bära<br />

någon som helst frukt – detta<br />

är generellt giltigt och det vore<br />


RELIGION och SAMHÄLLE<br />

Författare: Lars-Göran Alm<br />

Varför är Alms <strong>Religionskunskap</strong> för gymnasiet så omtyckt av både elever och lärare?<br />

För att författaren är så bra på att förklara samband, likheter och skillnader mellan<br />

olika religioner och livsåskådningar? För att han beskriver kopplingarna mellan<br />

religion, kultur och samhälle på ett så intressant och lättbegripligt sätt?<br />

Kanske är det arbetsmaterialet om etik och moral som engagerar eleverna mest i<br />

A-kursboken. Här får de själva diskutera viktiga moralfrågor, men också bekanta sig<br />

med de delvis olika svar som religioner och livsåskådningar ger på dessa frågor.<br />

I B-kursboken får eleverna fördjupade kunskaper. De får bl a lära sig att jämföra olika<br />

religioners gudsbilder och människo- och samhällsuppfattningar. Här presenteras<br />

också några undersökningar om hur människor i dagens Sverige ser på tillvaron.<br />

<strong>Religionskunskap</strong> från NATUR och KULTUR<br />

För gymnasieskolan och komvux<br />

Bokförlaget Natur och Kultur. Läromedelsinformation: Box 27 323, 102 54 Stockholm. Telefon 08-453 86 00. Fax 08-453 87 95.<br />

Order/Kundtjänst: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla. Telefon 08-453 85 00. Fax 08-453 85 20. info@nok.se www.nok.se


märkvärdigt att ifrågasätta att ett sådant intresse skulle utesluta<br />

saklighet. Å andra sidan kan professorns fråga också betraktas<br />

som felaktigt ställd, i det att den tycks förutsätta att den som<br />

undervisar i religionskunskap med något slags nödvändighet är<br />

en person som har den eller den konfessionella uppfattningen.<br />

Sanningen är att det inte alls är nödvändigt att en religionslärare<br />

tillhör en bestämd konfession eller själv utövar religion över<br />

huvud taget. Vad som krävs av vederbörande är detsamma som<br />

krävs av företrädare för andra ämnen, nämligen att hon eller<br />

han, vid sidan av gedigna ämneskunskaper, har ett intresse och<br />

ett engagemang för ämnet – varken mer eller mindre.<br />

Undervisning om religion förutsätter således inte undervisning<br />

i religion. I det mångkulturella samhället bör mångfalden<br />

av religiösa föreställningar och traditioner göras till föremål för<br />

analys, utan prioritet för den ena eller andra av dem. Det är rimligt<br />

att kristen tradition som präglat svensk historia och svenskt<br />

samhällsliv ges utrymme, precis som muslimsk tradition där<br />

kanske 300 000 svenskar har sina kulturella rötter gör det – och,<br />

som den nyligen utkomna antologin Det mångreligiösa Sverige<br />

– ett landskap i förändring visar, fi nns det många traditioner som<br />

bör fi nna en plats i den samhällsvetenskapliga analys som bör ges<br />

utrymme i skolans religionsundervisning. (11)<br />

Mångkulturell förståelse är nödvändig i det moderna samhället,<br />

och det är betydelsefullt att alla elever ges förutsättningar<br />

att nå en sådan på vederhäftiga grunder. Sedan 1997 är också<br />

befrielse från (bland annat) religionsundervisning i enlighet med<br />

Skollagens kapitel 2 paragraf 11 principiellt icke tillåten, vilket<br />

bör ses som uttryck för just vikten av att svenska samhällsmedborgare,<br />

oavsett konfession, bör ges förutsättningar för mångkulturell<br />

och mångreligiös kunskap. (12)<br />

VETENSKAP OCH OVETENSKAP (KATEGORIMISSTAG II)<br />

De fl esta människor skulle, åtminstone om de inte sympatiserar<br />

med ärkebiskop Anselm eller Th omas av Aquino, medge att<br />

religiös tro inte kan göras till föremål för logiska bevisförfaranden<br />

eller vetenskapliga belägg. Av och till kan man stöta på<br />

uppfattningen att religionskunskap följaktligen torde vara ett<br />

”ovetenskapligt” ämne – det fi nns ju så många mer eller mindre<br />

dramatiska religiösa skeenden och proklamationer som tycks<br />

ligga långt från vetenskapens arena, att ämnet självt på ett eller<br />

annat sätt tycks förväntas ta intryck av denna brist på vetenskaplighet!<br />

Det här är ett kategorimisstag som märkligt nog fokuserar<br />

på religionskunskap, när det lika gärna kunde sätta samhällskunskap,<br />

historia, fi losofi eller något annat ämne i blickfånget.<br />

Samhällskunskapslärare kan i sin undervisning om politiska<br />

ideologier och skeenden inte förbigå sådana som ur ett samtida<br />

vetenskapligt perspektiv ter sig svåra att på övertygande sätt<br />

underbygga, historielärare kan inte, för att ge ett mer nedslående<br />

exempel, lämna nazistiska eller stalinistiska förehavanden utanför<br />

undervisningen och fi losofi lärare har att för sina elever berätta<br />

både om de joniska tänkarnas urämnen, Platons tvåvärldslära<br />

och Leibniz´ monader. Det fi nns inte mycket av modernt vetenskapligt<br />

tänkande i dessa studieobjekt – och i förekommande<br />

fall saknas där också varje tänkbar relation till den demokratiska<br />

värdegrund som ska gestaltas i skolans liv och verksamhet. Ingen<br />

skulle emellertid komma på tanken att ett sakligt studium av<br />

dessa läror, ideologier och föreställningar inte vore möjligt inom<br />

ramen för nämnda ämnen – lika litet som en undervisning om<br />

16 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

den geocentriska världsbilden eller rasbiologiska teorier skulle<br />

anses vara omöjlig att i naturvetenskapliga ämnen genomföra på<br />

saklig grund. Studieobjektet ”religion” visar på tänkanden och<br />

förhållningssätt som både kan harmonieras med den demokratiska<br />

värdegrunden och inte kan göra det – det är ett komplext<br />

och sammansatt fenomen vi här talar om – och oavsett vilket<br />

är det svårt att fi nna stöd för uppfattningen att religiös övertygelse<br />

byggs på strikt vetenskaplig grund. Härvidlag skiljer det<br />

sig således inte från objekt för andra ämnens studier, vilket inte<br />

är detsamma som att säga att det inte kan göras till föremål för<br />

vetenskapliga analyser.<br />

Religionsfi losofi n, religionssociologin och religionspsykologin<br />

är tre discipliner inom religionsvetenskapen där mycket<br />

forskning genomförts och genomförs med betydande relevans<br />

för en aktuell samhällsvetenskaplig analys av religiösa och religionsrelaterade<br />

fenomen och skeenden. En gymnasieundervisning<br />

i religionskunskap bör spegla denna aktuella forskning, och<br />

bidra till en helhets- och sammanhangsförståelse av samhället<br />

och dess mänskliga relationer i historiskt och samtida perspektiv.<br />

Oavsett om de objekt som studeras är i en eller annan<br />

mening icke vetenskapligt rotade eller direkt ovetenskapliga, så<br />

är således en vetenskaplig analys av dem möjlig – och önskvärd<br />

– att genomföra. Detta är en princip som är ämnestranscenderande,<br />

i det att den gäller oavsett vilken disciplin som avses.<br />

ATT PROBLEMATISERA ELLER FÖRENKLA<br />

(KATEGORIMISSTAG III)<br />

I sin roman Innan frosten låter Henning Mankell Kurt Wallander<br />

och hans dotter Linda, i sitt sökande efter ledtrådar i en<br />

misstänkt religiös sekts kriminella förehavanden, lundateologen<br />

Sofi a Hanke spela en initierat vägledande roll, då hon med hjälp<br />

av exegetisk bibelkunskap och idéhistoriska överväganden tolkar<br />

vissa i sammanhanget intressanta texter, koder och handlingar. (13)<br />

Religionslärare ägnar sig inte, åtminstone inte i allmänhet, åt<br />

deckarrelevanta sysselsättningar i sin verksamhet, men de kunskaper<br />

de äger om religiösa urkunder och deras mer eller mindre<br />

offi ciellt sanktionerade tolkningar kan bidra till en vidgad och<br />

fördjupad samhällsanalys när det kommer till att ställa upp förklaringshypoteser<br />

till varför människor agerar som de gör.<br />

Jag har ibland stött på föreställningen att religionslärare<br />

främst spelar rollen av beskrivande gestalter, vilka betraktar det<br />

som sin uppgift att först och sist till elever förmedla färdiga<br />

koncept av varierande religiösa traditioner – som om dessa vore<br />

några slags vackert och med mjuka sidenband inslagna paket,<br />

som vart och ett, med lite god hjälp, kan knytas upp för att<br />

betraktaren sedan ska kunna titta, förundra sig och antingen<br />

glädjas eller möjligen nedslås över innehållet.<br />

Om man tror att religionslärares uppgift är att förenkla<br />

religiösa traditioners teologier och handlingsmönster har man<br />

missuppfattat saken. Tvärtom är uppdraget för dessa lärare att<br />

problematisera form och innehåll i de traditioner som utgör<br />

undervisningens studieobjekt. Ibland handlar det om att relatera<br />

dem till moderna natur- och samhällsvetenskapliga teorier och<br />

undersöka hur de ter sig i ljuset av dem, samtidigt som frågan<br />

ställs hur det kan komma sig att människor, trots vetenskapliga<br />

framsteg på en mängd områden, väljer att hålla fast vid existentiella<br />

läror och perspektiv som kanske inte utan vidare låter sig<br />

förenas med dessa.<br />

Ibland handlar det istället om att relatera nämnda läror och


perspektiv till den demokratiska värdegrund som ska prägla<br />

skolans och samhällets liv. Hur kan jämställdhet mellan människor<br />

av olika kön, sexuell identitet, etnisk bakgrund och religiös<br />

hemvist förstås med hänsyn till varierande religiösa traditioner?<br />

Finns det seder, bruk, vanor och föreställningar i varierande<br />

traditioner som svårligen kan inlemmas i ett demokratiskt tänkande,<br />

alternativt utveckla, vidga och fördjupa detsamma? Hur<br />

är det med hedersrelaterat våld där kön eller sexuell identitet<br />

spelar sanktionerande roll och med kvinnoförtryck: kan man<br />

fi nna exempel på att sådana företeelser, vilka på ett uppenbart<br />

sätt strider mot den demokratiska värdegrunden, motiveras<br />

inom ramen för religiösa traditioner, och hur hanterar man i så<br />

fall det i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle? Och, i<br />

ett positivt perspektiv: vilka konstruktiva bidrag till en tolkning<br />

av värdegrundens demokratiska principer och av det universella<br />

människovärdet kan mångfalden av kulturella och religiösa<br />

traditioner bidra med?<br />

I Integrationsverkets rapport Gemensam värdegrund i mångfaldens<br />

demokrati har jag, tillsammans med Elisabeth Gerle, försökt<br />

att ge ledtrådar till hur sådana här frågor rörande religiösa<br />

traditioner, etik, värdegrund och demokrati bör beaktas. (14) Dessa<br />

frågor bör genomsyra religionsundervisningen, och religionslärare<br />

har en kompetens som är nödvändig för att detta inte ska<br />

bli ett projekt som stannar vid en ytlig politisk korrekthet utan<br />

djup. Den samhällsvetenskapliga analys som är nödvändig i det<br />

mångkulturella samhället, och som studerande vid det Samhällsvetenskapliga<br />

programmet har rätt att erhålla insikt om och träning<br />

i, har inte med förenklingar – utan med problematiseringar<br />

– att göra.<br />

ANTINGEN-ELLER-SYNDROMET (KATEGORIMISSTAG IV)<br />

Nära förbundet med föregående kategorimisstag är ett annat,<br />

där strävan efter gränslös rationalitet, defi nierad i enlighet med<br />

en eller annan objektivitetsfrämjande terminologi, leder till att<br />

verkligheten, den naturliga och den mänskliga, dikotomiseras så<br />

att den uppfattas vara antingen oreserverat rationell eller oreserverat<br />

irrationell, med konsekvens att de delar av densamma som<br />

kan hänföras till de irrationella sfärerna utan vidare kan avvisas<br />

såsom ovärdiga ett seriöst, vetenskapligt studium.<br />

Det är inte enbart religiös tro och religiösa fenomen som kan<br />

drabbas av en sådan här förväxling mellan å ena sidan ”fenomen<br />

värda vetenskapliga studier” och å den andra inte sällan på<br />

förhand, utan vederbörlig analys, konstaterade slutsatser rörande<br />

förmenta irrationaliteter hos specifi ka företeelser och fenomen.<br />

I den 1977 publicerade Filosofi en i ett föränderligt samhälle talar<br />

sig Ingemar Hedenius varm för den analytiska, vetenskapliga<br />

fi losofi n med de ”krav som villkoren för logik, verifi erbarhet,<br />

sannolikhet, trovärdighet ställer” (15) , och försöker, inte minst<br />

med fokus på den i våra dagar mer frekvent uppmärksammade<br />

Foucault, framhålla alla dess företräden framför ”de andra fi losofi<br />

erna” – eller ”de högtravande fi konspråkens fi losofi er” – till<br />

vilka han hänför ”inte bara strukturalismer utan också existentialismer<br />

och nymarxismer och svammelteologier och åtskilliga<br />

andra” (16) . ”Vad de analytiska fi losoferna har lyckats vaska fram<br />

ur de andra fi losofi erna är”, vet Hedenius att berätta, ”underligt<br />

magert, väl mest trivialiteter, som man inte behöver kunna något<br />

av fi konspråken för att utsäga, och för övrigt lösliga, oklara<br />

eller overifi erbara påståenden, om inte rent av absurditeter och<br />

nonsens” (17) . Och inför den invändningen att analytiska fi losofer<br />

härvidlag ändå inte borde behandla dessa andra fi losofi er ”som<br />

luft, emedan de anser det självklart att, de ingenting har att lära<br />

av dem”, anför han att detta i så fall knappast kan anses vara ”att<br />

klandra eller på annat sätt beklaga” – ”Jag anar nämligen inte<br />

vilka de värdefulla, okonventionella och utmanande uppslag är,<br />

som borde ha tillvaratagits av mig och mina tusentals kolleger<br />

inom den analytiska fi losofi n…Ingen må inbilla sig att det<br />

bara beror på de analytiska fi losofernas högmod, intolerans och<br />

liksom medfödda skolmästaraktighet att de har tillägnat sig så<br />

RELIGIONSKUNSKAP I DEN MÅNGKULTURELLA DEMOKRATINS SKOLA 2:05 | 17<br />


försvinnande litet av de andra fi losofi ernas ”uppslag”. Man bör<br />

nämligen lita på att åtskilliga till fullo har förstått att en verkligt<br />

stor berömmelse skulle vara att hämta för den som på ett övertygande<br />

och klart sätt lyckades förena valda delar av, låt oss säga<br />

Sartres existentialism eller Tillichs teologi eller den nymarxistiska<br />

rappakaljan, med ett tänkande som står på den moderna<br />

vetenskapens grund. Hur många fysiker har inte insett att den,<br />

som kan inordna de parapsykologiska eller spiritualistiska rönen<br />

i fysikens världsbild, han kommer att överglänsa Einstein? Åtskilliga<br />

gör nog sina försök, men några resultat hörs inte av” (18) .<br />

Vad jag här, med anknytning till en vetenskaplig religionsundervisning,<br />

vill lyfta blicken mot är inte i förstone Hedenius<br />

– för en fi losof, kan man tycka, och det med övertydliga vetenskapliga<br />

anspråk, närmast sällsamt oförblommerade – generaliserande<br />

av allt som enligt föregivna rationalitetsvillkor kan<br />

betraktas som ”irrationellt” och urskillningslösa hänförande av<br />

det till ovetenskapens sophög. Det är inte heller den i och för sig<br />

rätt så graverande omständighet som Svante Nordin i sin biografi<br />

över nämnde fi losof, med referens till ett brevcitat nämner, att<br />

Hedenius enligt egen utsago saknade ”förstahandskunskap”<br />

om en av de ljudligen kritiserade ”högtravande fi konspråkens”<br />

fi losofer, nämligen Foucault. (19)<br />

Så länge människor i ett samhälle engagerat utövar en tro<br />

eller en lära, är det intressant att låta en samhällsvetenskaplig<br />

analys inlemma den i dess studier. Härvidlag bör man – till skillnad<br />

från Hedenius i nämnda fall – vara noggrann och varsam<br />

både i ett analytiskt arbete som befriats från mer eller mindre<br />

halsbrytande generaliseringar, och när det kommer till att vara<br />

påläst i de källor som görs till föremål för studier.<br />

Men framför allt – och det är det jag här främst vill fästa<br />

uppmärksamhet på – måste den vetenskapliga analysen vara<br />

sådan, att den inte dikotomiserar verkligheten och människors<br />

individuella och sociala liv i förespeglat enkla polariteter mellan<br />

”rationalitet” och ”irrationalitet”. Som den amerikanske fi losofi<br />

professorn Robert Fogelin i sin bok Walking the Tightrope of<br />

Reason visar, är en sådan svartvit bild av världen och människan<br />

varken – rationellt – välgrundad eller konstruktiv. (20)<br />

Om studieobjektet för religionskunskapen är religiösa, existentiella<br />

och etiska läror och uppfattningar vilka själva inte vilar<br />

på en strikt vetenskaplig grund, så betyder givetvis inte detta att<br />

de per automatik bör betraktas som oreserverat ”irrationella”.<br />

Människans refl exion över livet, världen, tillvaron och meningen<br />

är bra mycket mer komplex och komplicerad för att den skulle<br />

kunna inrangeras i något enkelt och rationalistiskt ”antingeneller-schema”.<br />

Inte minst i det mångkulturella samhället, där den demokratiska<br />

värdegrunden har sin givna plats, krävs det, förtjänar<br />

det att i anslutning till Hedenius resonemang framhålla, respekt<br />

och varsamhet inför människors sökande efter förankring och<br />

mening i tillvaron. En sådan respekt och en sådan varsamhet<br />

har med ett etiskt förhållningssätt att göra, men det bärs också<br />

fram genom att goda och noggrant förankrade ämneskunskaper i<br />

relation till varierande livsåskådningar – eller livssyner – odlas.<br />

RELIGIÖS ETIK OCH ETISK RELIGION (KATEGORIMISSTAG V)<br />

När det kommer just till frågor som rör moraliskt förankrad<br />

och relaterad problematik, kan det vara värt att påminna om att<br />

det ”etiska perspektiv” som, inför kommande gymnasierevision<br />

liksom inför den förra, lyfts fram för beaktande i skolan (21) , är<br />

18 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

ett som på ett framträdande sätt bärs i ämnet <strong>Religionskunskap</strong>.<br />

Därvidlag bör man också understryka att den missuppfattningen<br />

bör undvikas, att den etik som undervisas inom ramen för detta<br />

ämne är konfessionell. Med hänsyn till studieobjektet för religionskunskapen<br />

är det betydelsefullt att sådana uppfattningar och<br />

ståndpunkter av etisk karaktär, vilka sanktioneras, försvaras eller<br />

diskuteras inom ramen för specifi ka läror och livsåskådningar,<br />

beaktas. För att det ska vara möjligt krävs givetvis kompetens för<br />

att relatera sådana uppfattningar och ståndpunkter till andra i<br />

dessa läror och livsåskådningar relevanta föreställningar av exempelvis<br />

religiös, existentiell och fi losofi sk natur. I det mångkulturella<br />

samhället är sådana helhetsperspektiv med utrymme för<br />

varsamma studier av de ingående delarna av största betydelse.<br />

Men det är viktigt att se att sådana här analyser själva inte är<br />

konfessionella, utan att de genomförs med hänsyn till etisk teori<br />

där exempelvis värdeteoretiska analyser och studiet av normativ<br />

etik inte knyts till en eller annan specifi k religiös – eller icke<br />

religiös – lära. Den demokratiska värdegrunden förankrar moraliska<br />

riktlinjer för samlivet i skolan och i samhället i övrigt, och<br />

när frågor som rör liv och död, kärlek, relationer och sexualitet,<br />

genusperspektiv, rättvisa och solidaritet, perspektiv på minoriteter<br />

och mer eller mindre extrema rörelser, över- och underordningar<br />

där exempelvis kön eller etnicitet spelar sanktionerande<br />

roller, miljö- och global etik, diskriminering och utanförskap<br />

analyseras, är detta en verksamhet som – i förekommande fall<br />

kan och bör relateras och tillämpas med hänsyn till specifi ka läromässiga<br />

kontexter – men genomförs generellt utan vare sig hård<br />

eller lös bindning till desamma.<br />

Inte minst inom ramen för de religionskunskapens moment<br />

där det mångkulturella mötet med variationer i tro, seder, förväntningar<br />

och livsmönster står på dagordningen, ges betydelsefullt<br />

utrymme för etiska diskussioner och analyser. Förutfattade<br />

meningar och generaliserande omdömen, öppen eller dold<br />

diskriminering och ett avvaktande förhållningssätt inför den eller<br />

de som representerar det, relativt sett, ”annorlunda”, reser behov<br />

av noggranna och varsamma beaktanden av de etiska perspektiven.<br />

”Man argumenterar inte med fördomar”, säger den godhjärtade<br />

och klarsynte Leonidas i Marianne Fredrikssons enligt<br />

Maria Magdalena (22) , och detta är en inställning som säkerligen<br />

har mycket som talar för sig. Däremot är det, kan man vilja tilllägga,<br />

möjligt – och önskvärt – att argumentera mot fördomar,<br />

och härvidlag är kunskaper i etisk teori och argumentationsanalytisk<br />

stringens, i relation till goda insikter om det omgivande<br />

mångkulturella samhällets karaktär och livsmönster, nödvändiga<br />

för en – icke konfessionell – etikundervisning med hänsyn till<br />

den demokratiska värdegrunden.<br />

YT- OCH DJUPKOMPETENS (KATEGORIMISSTAG VI)<br />

Nu bör det förstås understrykas, att varje ämne i skolan<br />

har ett ansvar för att beakta etiska perspektiv och den<br />

demokratiska värdegrunden – det här ansvaret omfattar<br />

samtliga ämnen och följaktligen också samtliga<br />

ämnesföreträdare.<br />

Att säga detta är emellertid inte detsamma<br />

som att påstå att var och en av dessa företrädare<br />

i sina respektive ämnen kan och bör<br />

göra exakt samma sak i förhållande till<br />

de etiska perspektiven och värdegrun-


VÄLKOMMEN TILL EN KONFERENS PÅ TEMAT<br />

den. Dessa ligger fast i universell mening och således har alla i<br />

skolan verksamma att sträva mot gemensamma demokratiska<br />

mål. Men var och en av dessa företrädare representerar också specifi<br />

ka ämneskompetenser som på olika sätt kan skapa utrymme<br />

för hur etiska frågor och värdegrundsproblematik bör tas upp till<br />

behandling och gestaltande.<br />

Det har hänt att jag stött på i skolan verksamma som hävdat<br />

att just därför att alla ämnen och alla lärare delar ansvar för<br />

nämnda frågor och problematik, så är det rimligt att tänka sig att<br />

de sätt på vilka religionskunskapen ger uttryck för detta ansvar<br />

kan fl yttas över på andra ämnen: samhällskunskapen kan ”ta<br />

hand om” mångkultursfrågorna, fi losofi n om etiken, svenskan<br />

om textstudier och så vidare.<br />

Bortsett från att en sådan här inställning reser organisatoriska,<br />

och därmed för övrigt ur facklig synpunkt intressanta,<br />

frågor – vad den ger uttryck för är i grunden att lärare med<br />

kompetens i olika ämnen i själva verket är utbytbara, och att<br />

begreppet ämneskompetens egentligen är sekundärt och mycket<br />

luddigt, för att inte säga ovidkommande – så visar den obetydligt<br />

intresse och undermålig respekt för att bestämda ämneskompetenser<br />

är nödvändiga för en fördjupad och vidgad samhällsvetenskaplig<br />

analys av det mångkulturella samhällets strukturer och<br />

livsmönster.<br />

I den tidigare nämnda antologin Det mångreligiösa Sverige<br />

– ett landskap i förvandling framhåller dess redaktörer, religionsforskarna<br />

Daniel Andersson och Åke Sander, den kulturella<br />

förvandling det svenska samhället genomgått vad gäller antalet<br />

utomlands födda – 1900: 0,7% av befolkningen, 1930: 1%,<br />

1950: 2,9% och i början av 2000-talet: drygt 20%. (23) Med<br />

avseende på denna förändring anför de: ”Denna ökande religiösa<br />

UNGDOM , RE LI G I Ö S IDE NTITE T<br />

OCH DET M Å N G K U LTU RE LLA S A M H Ä LLE T<br />

fredag 11 november 2005 kl 9.00 – 16.00 i Göteborg!<br />

MEDVERKANDE:<br />

Religionsvetare fi l dr Kerstin von Brömssen<br />

Institutionen för religionsvetenskap vid Göteborgs universitet (f m).<br />

Religionshistoriker fi l dr Jonas Otterbeck<br />

IMER (Internationell Migration och Etniska Relationer), Malmö högskola (e m).<br />

Plats: Danska vägen 20, Örgryte, Göteborg<br />

Kostnad: 400 kronor (kaff e och lunch ingår i priset)<br />

Arr: <strong>Föreningen</strong> <strong>Lärare</strong> i <strong>Religionskunskap</strong><br />

Anmälan: Kursavgiften betalas till FLR:s Plusgirokonto 156953-2. Märk talongen med Ditt namn och ”Överås<br />

2005”! Därmed har du anmält dig till kursen. Om Du behöver en faktura för att Din arbetsgivare skall<br />

betala kursavgiften, kan Du kontakta FLR:s skattmästare Nils-Åke Tidman via e-post: nilske.tidman@telia.<br />

com, så skickas en faktura med e-post eller vanlig post till den adress Du uppger.<br />

Övriga upplysningar om konferensdagen lämnas av FLR:s ordf Olof Franck<br />

på e-post Olof.Franck@skovde.se eller telefon 0500–46 42 90.<br />

mångfald i kombination med det ökande intresset för religion<br />

och religiositet kommer att utgöra en utmaning för många<br />

svenskars uppfattningar om och förhållande till religion och<br />

religiositet. Detta speciellt som de inte längre enbart möter<br />

dessa andra religiösa traditioner och deras bärare som teoretiska,<br />

abstrakta storheter i böcker eller på tv, utan som levande människor<br />

på gatan, i skolan och på sina arbetsplatser…troligen står<br />

Sverige inför fortsatta stora och snabba religiösa och livsåskådningsmässiga<br />

förändringar de närmaste decennierna. Detta<br />

kommer att leda till att våra religiösa traditioner, som svar på de<br />

nya globala och lokala multireligiösa verkligheter de framgent<br />

kommer att tvingas agera inom, med nödvändighet kommer<br />

att genomgå anpassnings- och förändringsprocesser. Både de och<br />

landet Sverige i övrigt kommer på grund av dessa processer att i<br />

ökande utsträckning att ställas inför situationer för vilka de inte har<br />

några existerande genomtänkta och utarbetade strategier och vilka<br />

inte förutsetts i de politiska, moralisk-etiska, livsåskådningsmässiga,<br />

religiösa och andra kodex de tagit i arv…Alla med intresse för<br />

Sveriges framtid måste…föra in religion i ekvationen på ett sätt<br />

som inte hittills gjorts. För dem av oss som under senaste decennier<br />

har följt den religiösa utvecklingen i världen står det utom tvivel att<br />

varje någorlunda heltäckande analys av både samtid och framtid<br />

– tillsammans med bland annat kultur, etnicitet och kön – måste<br />

inkludera religion, religiösa minoriteter och så kallade nya religiösa<br />

rörelser” (24) .<br />

Skolans alla ämnen behövs och bör lämna sina bidrag till<br />

kunskapsprocesser som lever och för framåt, och det är viktigt<br />

att vart och ett av dem respekteras för de bidrag de lämnar.<br />

Helheten är beroende av delarna, och dessa delar bör inte spelas<br />

ut mot varandra i skola och utbildning.<br />

RELIGIONSKUNSKAP I DEN MÅNGKULTURELLA DEMOKRATINS SKOLA 2:05 | 19<br />


<strong>Religionskunskap</strong>en lämnar sina bidrag till den samhällsvetenskapliga<br />

analys som det mångkulturella samhället erfordrar,<br />

och de ämneskunskaper som där fi nns kan, som citatet ovan<br />

indikerar, visa sig användbara och, rentav, nödvändiga.<br />

<strong>Religionskunskap</strong> är ett ämne som, för att låna en formulering<br />

hämtad från professor Sven-Åke Selander (25) , kan karakteriseras<br />

med hänsyn till begreppen kultur, etik och integration.<br />

Dess plats i det mångkulturella samhällets utbildning med målet<br />

vidgade, fördjupade och konstruktiva omvärldsanalyser kan<br />

motiveras i relation till dessa begrepp.<br />

AVSLUTNING<br />

Jag har i det föregående lyft fram några frågor rörande religionskunskapens<br />

form och innehåll med hänsyn till sex redovisade<br />

kategorimisstag i tolkningen av detta ämne: dess verksamhet,<br />

metod och mål.<br />

Vad dessa frågor ska tänkas ha för konsekvenser när det<br />

gäller religionskunskapens plats och omfattning i framtidens<br />

gymnasieskola, är ett spörsmål som jag här inte avser att närmare<br />

argumentera om. Min uppfattning är att den bör ges den roll<br />

som kan anses erforderlig inom ramen för en modern utbildning<br />

som väl harmonierar med vår samtida mångkulturella demokrati,<br />

men mitt syfte här har inte varit att i specifi ka termer<br />

argumentera om detta, utan att refl ektera över ämnets form<br />

och innehåll, och, som jag tidigare understrukit, bör en sådan<br />

refl exion ständigt hållas levande oavsett om man befi nner sig i<br />

gymnasierevisionernas tid eller ej.<br />

Den som ägnar sig åt en argumentation av nämnda slag bör<br />

emellertid låta denna leva nära eftertanken, riktad mot form-<br />

NOTER<br />

1. ”My own view on religion is that of<br />

Lucretius. I regard it as a disease born of<br />

fear and as a source of untold misery to<br />

the human race”, B Russell: Why I am not<br />

a Christian, Unwin Paperbacks, Aylesbury,<br />

Bucks 1975 s 27.<br />

2. P Tillich: Th e courage to be, 2:a uppl, Yale<br />

university Press, New Haven 2000.<br />

3. S-E Liedman: I skuggan av framtiden.<br />

Modernitetens idéhistoria, Bonnier Alba,<br />

Finland 1997 s 26ff .<br />

4. D Andersson och Å Sander (red): Det<br />

mångreligiösa Sverige – ett landskap i förändring,<br />

Studentlitteratur, Lund 2005 s 9.<br />

5. A a s 9ff .<br />

6. ”Kristendom och religionskunskap i<br />

Svenska skolan – ett försök till lägesbeskrivning”,<br />

Forum för tro och samhälle,<br />

Nyhetsbrev 2, Artikel 1 (http://www.<br />

evangeliskafrikyrkan.se/forum/texter/1992/nb2a1.html)<br />

s 2.<br />

7. För en relevant historisk exposé hänvisas<br />

till S-Å Selander: ”State, Church and<br />

School in the Scandinavian countries – in<br />

a European perspective”, Årsbok för <strong>Föreningen</strong><br />

<strong>Lärare</strong> i <strong>Religionskunskap</strong>, Malmö<br />

1999 s 54 – 75.<br />

20 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

och innehållsfrågorna. Hur man än ser på ett givet ämnes roll<br />

och bidrag i den samlade utbildningsprocessen – och här talar<br />

jag i generell mening – får inte någon prestige eller konkurrens<br />

om lektionstimmar ta överhanden, framför en sådan refl exion<br />

som kan utveckla ämnets innehåll, perspektiv, metoder<br />

och pedagogik. Kunskap är ett rikt och omfattande begrepp,<br />

och våra elever har rätt till bredden av kunskapsinnehåll och<br />

kunskapsvägar. De har också rätt till en sådan undervisning som<br />

ger dem goda förutsättningar att utvecklas till nyfi kna, ansvarstagande<br />

och analytiskt tränade samhällsmedborgare<br />

med insikt om demokratins värden, respekt för<br />

olikheter och dialog förankrad i det universella<br />

människovärdet, samtidigt som genuina<br />

och konstruktiva möjligheter för personlig<br />

existentiell och etisk utveckling och mognad<br />

erbjuds.<br />

Här bör varje ämnes företrädare<br />

refl ektera över sina specifi ka<br />

kompetenser och meningsbefrämjande<br />

bidrag till<br />

levande och samhällsnära<br />

kunskapsprocesser i den<br />

mångkulturella demokratin.<br />

OLOF FRANCK<br />

8. Kunskap och kvalitet – elva steg för<br />

utvecklingen av gymnasiskolan (prop.<br />

2003/04:140).<br />

9. www.skolverket.se.<br />

10. Jfr Uppdrag till Statens skolverk avseende<br />

ämnesbetyg för gymnasieskolan m.m., Bilaga<br />

till regeringsbeslut 2004-09-02, nr 8 s 5!<br />

11. I denna antologi behandlas hinduism,<br />

buddhism, sikhism, judendom, ortodoxa,<br />

österländska och katolska kyrkor samt<br />

islam i relation till relevanta svenska<br />

förhållanden.<br />

12. En utförligare kommentar till nämnda<br />

rättsliga reglering kan studeras på internetadressen<br />

http://www.kunskapslyftet.gov.se/<br />

publicerat/publikationer/skolavslutning2.<br />

shtml s 1 – 3. Hur nämnda förutsättningar<br />

för mångkulturell förståelse kan och bör<br />

preciseras och tolkas med hänsyn till bland<br />

annat existentiell och etisk grundsyn är<br />

givetvis en mycket intressant fråga att diskutera,<br />

men den kräver en analys som inte<br />

kan ges utrymme inom ramen för denna<br />

artikel.<br />

13. H Mankell: Innan frosten, Leopard förlag,<br />

Stockholm 2003 s 456ff .<br />

14. Gemensam värdegrund i mångfaldens demo-<br />

krati, red: L Sahlberg, Integrationsverkets<br />

rapportserie 2004:06.<br />

15. I Hedenius: Filosofi en i ett föränderligt<br />

samhälle, Bonniers, Stockholm 1977 s 36.<br />

16. A a s 33.<br />

17. A a s 34.<br />

18. A a s 35f.<br />

19. S Nordin: Ingemar Hedenius. En fi losof<br />

och hans tid, Natur och kultur, Uddevalla<br />

2004 s 461.<br />

20. R Fogelin: Walking the tightrope of reason.<br />

Th e precarious life of a rational animal,<br />

Oxford University Press, New York 2003.<br />

21. Jfr Uppdrag till Statens skolverk avseende<br />

ämnesbetyg för gymnasieskolan m.m., Bilaga<br />

till regeringsbeslut 2004-09-02, nr 8 s 5!<br />

22. M Fredriksson: enligt Maria Magdalena,<br />

Wahlström & Widstrand, Danmark 1999<br />

s 177.<br />

23. D Andersson och Å Sander (red): Det<br />

mångreligiösa Sverige – ett landskap i förändring,<br />

Studentlitteratur, Lund 2005 s 9.<br />

24. A a s 10f. (Min kursivering.)<br />

25. S-Å Selander: ”State, Church and School<br />

in the Scandinavian countries – in a European<br />

perspective”, Årsbok för <strong>Föreningen</strong><br />

<strong>Lärare</strong> i <strong>Religionskunskap</strong>, Malmö 1999 s 64.


FLR<br />

<strong>Föreningen</strong> <strong>Lärare</strong> i <strong>Religionskunskap</strong><br />

För Dig som undervisar i religionskunskap<br />

eller är intresserad av<br />

religions- och livsåskådningsfrågor<br />

FLR – FÖLJER MED I TIDEN<br />

<strong>Föreningen</strong> <strong>Lärare</strong> i <strong>Religionskunskap</strong> är en sammanslutning som följer utvecklingen inom skolans område<br />

beträff ande forskning, utvecklingsarbete och undervisning om religion och livsåskådning.<br />

FLR – EN ÖPPEN FÖRENING<br />

FLR är till för alla lärare som undervisar i religionskunskap på skolans alla stadier liksom för alla övriga<br />

intresserade, enskilda eller organisationer.<br />

FLR – EN ARRANGÖR AV STUDIERESOR<br />

FLR arrangerar resor särskilt riktade till religionskunskapslärare. Resor i FLR:s regi har gått till Israel, Rom,<br />

Athen, Luthers Tyskland och Egypten.<br />

FLR – INFORMATION, DEBATT, VIDAREUTVECKLING<br />

FLR ger ut en årsbok med artiklar inom områden, som är aktuella för religionskunskapsundervisningen.<br />

En tidskrift – Religion och Livsfrågor – tar upp aktualiteter till information, debatt, ämnesfördjupning och<br />

metodiska förslag fyra gånger om året.<br />

FLR – REMISSINSTANS<br />

FLR är remissinstans för frågor av betydelse för religionskunskapsundervisningen. FLR söker den vägen<br />

påverka utvecklingen av religions- och livsåskådningsundervisningen i ett modernt samhälle.


LARS OLOV LERNBERG<br />

Från undervisning i kristendom<br />

till livskunskap<br />

Frågorna om livet och tillvaron och människors olika sätt att hantera<br />

dessa frågor har alltid tilltalat och kommer alltid att tilltala människan,<br />

skriver Lars Olov Lernberg, tidigare bl.a. skolkonsulent i Skolöverstyrelsen,<br />

numera skolchef i Göteborg. Det viktigaste måste vara att vi i skolan tar<br />

hand om det intresset på ett förnuftigt sätt.<br />

<strong>Religionskunskap</strong>ens ställning och plats i skolan har debatterats<br />

i omgångar, mer eller mindre aktivt i åtminstone 40 år.<br />

Jag har under åtminstone en period av mitt yrkesverksamma<br />

liv varit högeligen inblandad i den debatten. Detta har givit<br />

mig anledning att teckna ner några mer eller mindre personliga<br />

stolpar angående ämnets utveckling.<br />

Skolan och skolans kristendomsundervisning har i hög grad<br />

genom århundradena varit en Svenska Kyrkans angelägenhet.<br />

I avhandlingen Folkskolans sekularisering 1895-1909<br />

(Årsbok i Svensk Undervisningshistoria nr 122) ger Lennart<br />

Tegborg en intressant beskrivning av upplösningen mellan<br />

det direkta sambandet mellan folkskolan och kyrkan i<br />

Sverige. Detta var dock bara början. Vi kom en bra bit längre<br />

in på 1900-talet innan undervisningen i kristendomskunskap<br />

fi ck bedrivas av lärare som inte var medlemmar i Svenska<br />

Kyrkan. Långt in i mitten av 1960-talet, då jag själv gick<br />

i gymnasieskolan märktes kyrkans makt tydligt. Biskopen<br />

var ofta på inspektioner i skolan. Jag fi ck underkänt på en<br />

uppsats jag skrev i tredje ring över ämnet ”Riktningar inom<br />

nutida svenskt kyrkoliv”. Jag hade missuppfattat ämnet, när<br />

jag skrev om såväl olika riktningar inom Svenska kyrkan som<br />

om de olika frikyrkorna. Det fanns bara en kyrka, tyckte min<br />

lärare i kristendomskunskap, som också i likhet med många<br />

av sina kolleger var prästvigd.<br />

1962 års läroplan för grundskolan bar också fortfarande<br />

tydliga spår av detta arv. Det fanns fortfarande ett ämne som<br />

hette Kristendomskunskap. Undervisningen skedde i kristendom.<br />

När dock 1969 års läroplan (Lgr 69) kom, förändrades<br />

ämnets inriktning kraftigt. Det blev ett orienteringsämne<br />

ock kom att heta <strong>Religionskunskap</strong>. Namnbytet var omdebatterat<br />

och väckte våldsamma protester. Än mer omdebatterad<br />

blev den text i målbeskrivningen som löd på följande<br />

sätt: ”Undervisningen skall vara vidsynt och objektiv i den<br />

meningen, att den meddelar sakliga kunskaper om olika tros-<br />

och livsåskådningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt<br />

söka påverka eleverna att omfatta en viss åskådning.”<br />

Ämnet hade blivit likställt med t.ex. samhällskunskap och<br />

historia och undervisningen gavs inte längre i kristendom<br />

22 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

utan som en orientering om densamma. Läromedlen kom<br />

att objektivitetsgranskas av en särskild granskningsnämnd.<br />

”Allsidighet och saklighet” blev honnörsord. Ändå hade kristendomen<br />

en mycket framträdande plats i detta nya ämne.<br />

Som huvudmoment för högstadiet stod bland annat: ”Olika<br />

kyrkor och samfund, särskilt om det som förenar och det<br />

som skiljer. /…/ De bibliska skrifternas grundtankar. Gamla<br />

testamentet: utkorelsen, förbundsfolket, frälsningshistorien.<br />

Nya testamentet: Jesus, den i gamla testamentet utlovade<br />

Messias. Den urkristna förkunnelsen, särskilt enligt Paulus…”.<br />

Men så kom också ett annat, nytt huvudmoment som<br />

kom att kallas ”Väsentliga livsfrågor: Frågor kring livsåskådning<br />

och etik med särskild tonvikt på för ungdomar aktuella<br />

problem, belysta utifrån dels den kristna tros- och livsuppfattningen,<br />

dels andra livsuppfattningar. Livsåskådningar i<br />

möte: I samtiden viktiga konfl ikter, kontakter och former för<br />

samverkan mellan olika livsåskådningar.”<br />

Detta senare kom i hög grad sedan att påverka utvecklingen<br />

av detta ämne. John Ronnås, som då var skolkonsulent i<br />

Skolöverstyrelsen med ansvar för ämnet, genomförde tillsammans<br />

med en arbetsgrupp den mycket omtalade undersökningen<br />

”Tonåringen och livsfrågorna”, vars resultat publicerades<br />

1969 (SÖ-förlaget/Skolöverstyrelsen 1969). Den visade<br />

mycket tydligt på vilka frågor om livet och tillvaron som<br />

intresserade dåtidens tonåringar (årskurs 9) mest. Rasproblem,<br />

kärlek och sexualitet, alla människors lika värde, om<br />

varför det fi nns så mycket lidande i världen, krig och fred,<br />

dödshjälp, narkotikaproblem osv. var frågor som låg mycket<br />

högt på listan över vilka frågor som engagerade ungdomarna.<br />

Lägst låg frågor om Gud, varför Gud fi nns, om varför det<br />

fi nns så många trossamfund och om att inspireras av eller<br />

efterlikna Jesus. Vid Institutionen för pedagogik, Högskolan<br />

för lärarutbildning i Stockholm arbetade inte minst Sven G<br />

Hartman och Sten Pettersson forskningsmässigt med Livsfrågor<br />

& livsåskådning hos barn (t.ex. Rapport nr 7/1980,<br />

Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, Institutionen för<br />

pedagogik). När det gäller de äldre åldrarna hade skolkonsulenterna<br />

vid Skolöverstyrelsen Sören Levén och Melker<br />

Wesslegård tillsammans med gymnasieinspektören Harry


Aronsson publicerat undersökningen ”Gymnasieeleven och<br />

livsfrågorna” (Skolöverstyrelsen och Utbildningsförlaget<br />

1974). Grovt uttryckt gav den samma svar som Ronnås<br />

undersökning. Man kan sammanfatta alla dessa undersökningar<br />

med att barn och ungdomar då hade ett mycket starkt<br />

intresse av allmänna livsfrågor, vilka stod betydligt högre i<br />

kurs än frågorna om kunskaper om kristendom och andra<br />

religioner.<br />

Jag själv kom in som skolkonsulent i Skolöverstyrelsen<br />

under den senare halvan av 1970-talet, mitt i detta intressanta<br />

skede. John Ronnås hade lämnat Skolöverstyrelsen och<br />

gått till religionsredaktionen vid Sveriges Radio. Han hade<br />

inspirerats av vad han lärt om hur barn och ungdomar tänker<br />

och var övertygad om att det gällde alla åldrar. Han reformerade<br />

därför morgonandakterna och andra religionsprogram<br />

i denna riktning. Dessa kom mer att handla om livsfrågor<br />

än om ren kristendom och andaktsutövning. Nu var det<br />

dags att ta nästa steg i utvecklingen. Arbetet med 1980 års<br />

läroplan för grundskolan (Lgr 80) hade påbörjats. Det var<br />

dags att ta steget fullt ut, när det gällde läroplanen i religionskunskap.<br />

Ämnena samhällskunskap, religionskunskap,<br />

geografi och historia fi ck i läroplanen en gemensam beteckning,<br />

Samhällsorienterande ämnen. Timplanen för dessa blev<br />

gemensam, så även huvudmomenten, även om särintressena i<br />

debatten krävde att det skulle vara lika många huvudmoment<br />

som ämnen och att det klart skulle framgå av rubrikerna<br />

vilka ämnen som färgade respektive huvudmoment. Slutresultatet<br />

blev följande: Människan, Människans omgivning,<br />

Människans verksamhet – tidsperspektivet, Människans<br />

verksamhet – samhällsperspektivet, Människans frågor inför<br />

livet och tillvaron; religionskunskap. Detta senare huvudmoments<br />

framväxt skärskådades noggrant av den samlade<br />

kristenheten. Kravet var att religionskunskapen skulle förbli<br />

ett eget och tydligt ämne. Påsken 1978 låg det protestlistor<br />

i samtliga svenska kyrkor, såväl inom Svenska Kyrkan som i<br />

frikyrkorna. Som ämnesföreträdare i Skolöverstyrelsen hade<br />

jag att hantera dessa, vilket ledde till ett omfattande förankringsarbete<br />

i alla tänkbara kristna grupperingar. Jag hade<br />

hårt motstånd i Samkristna Skolnämnden som vid ett sammanträde,<br />

då jag föredrog läroplansläget, utnämnde mig till<br />

”en genomsekulariserad människa för att inte säga Antikrist<br />

personifi erad”. Vid biskopsmötet fi ck jag visst gehör. Jag<br />

minns särskilt hur biskopen Ingemar Ström uttryckligen vid<br />

fl era föredragningar hjälpte mig i debatten. Han skyllde lite<br />

skämtsamt på att han på ett annat sätt än de övriga förstod<br />

situationen bland vanligt folk, eftersom han inte disputerat<br />

och sålunda inte såg lika akademiskt på frågorna. Sveriges<br />

Kristna Ungdomsråd (SKU) och Frikyrkliga Ungdomsförbundet<br />

revolterade mot sina moderorganisationer och<br />

gav ett helhjärtat stöd för de nya tankarna. I media var det<br />

främst tidningen Dagen som stod för eldgivningen. Dess<br />

chefredaktör var i olika sammanhang högeligen involverad i<br />

opinionsbildningen mot de nya läroplanstankarna. Jag minns<br />

också att Norra Skånes Tidningar, tillsammans med Förenade<br />

landsortstidningar hade många korta artiklar om det som<br />

höll på att hända. När jag mötte den kristna riksdagsgruppen<br />

fi ck jag rådet av en ansvarig politiker att nämna namnet<br />

Jesus minst två gånger. Annars skulle läroplansförslaget aldrig<br />

kunna accepteras av riksdagen. Det kändes maktpåliggande.<br />

Efter alla debatter kom ändå detta huvudmoment att bestå<br />

RELIGIONSKUNSKAP I DEN MÅNGKULTURELLA DEMOKRATINS SKOLA 2:05 | 23<br />


som ett bland de samhällsorienterande ämnena. Timplanen<br />

blev gemensam för alla SO-ämnena, men religionskunskapsivrarna<br />

fi ck en liten tröst. I föreskrifterna för timplanen,<br />

under rubriken ”Avvikelser” fanns en punkt om befrielse<br />

från religionskunskap. Där stod det, att den som skulle<br />

befrias från denna del av SO-undervisningen skulle befrias<br />

från på lågstadiet 222, mellanstadiet 175 och högstadiet 185<br />

lektioner. På alla tre stadierna i grundskolan betonas vikten<br />

av livsfrågor, tro och etik. Jag hade upprepat en undersökning<br />

om ungdomars syn på livsfrågor (Tonåringen och<br />

livet, Liber Utbildningsförlaget 1980) och nått i huvudsak<br />

samma resultat som tidigare undersökningar. De viktigaste<br />

livsfrågorna räknades upp i huvudmomenten och fördelades<br />

över stadierna. Som en andra del av huvudmomentet står<br />

sedan följande text, som blev en eftergift för opinionsläget:<br />

”Undervisningen skall utgå från och anknytas till elevernas<br />

egna erfarenheter, aktuella händelser och företeelser och<br />

behandla aktuella personer i nutiden. I undervisningen ingår<br />

också studier av bibeln, t ex det gamla och det nya förbundet,<br />

Jesu förkunnelse…”. Dagsläget sedan 1994 förutsätter jag är<br />

bekant för alla läsare av denna tidskrift.<br />

Ja, så har diskussionerna gått och faktiskt känner jag igen mig<br />

mycket i det som fortfarande sker. Som skolchef i Göteborg<br />

gör jag en halv dags skolbesök varje vecka vilket innebär<br />

att jag ser åtskilligt av den verksamhet vi bedriver, så även<br />

undervisning i religionskunskap. Jag ser många duktiga<br />

lärare, men jag ser också hur den lokala kursen ”Livskun-<br />

<br />

skap” på gymnasieskolan drar till sig ett enormt elevintresse,<br />

medan man förhåller sig betydligt svalare till ”den reguljära<br />

undervisningen” i religionskunskap. Jag efterlyser personligen<br />

ett mer off ensivt agerande från oss lärare i religionskunskap.<br />

Vi kunde mycket mer kraftfullt ta tag i de strömningar som<br />

nu fi nns och som kommer till synes bland annat i intresset<br />

för ämnet Livskunskap. Hos oss är det dock fl er lärare i andra<br />

ämnen som fortbildar sig och engagerar sig i den undervisningen.<br />

På en av våra medelstora gymnasieskolor är det så<br />

många som tio lärare som i större eller mindre omfattning är<br />

engagerade. Just nu hör jag dessutom från Skolverkets horisont<br />

hur man diskuterar karaktärsämnena fi losofi , historia<br />

och religionskunskap inom SP-programmet. Tankar fi nns ju<br />

att låta dessa tre ämnen inbördes och utan central reglering<br />

slåss om 100 poäng. Visst är det vansinne. Mitt förslag är att<br />

vi kallar hela karaktärsämnet för Livskunskap och hanterar<br />

det utifrån ingående akademiska ämnen på samma sätt som<br />

samhällskunskapen är sammansatt. Intresset för de frågor vårt<br />

ämne har att hantera är så starkt – ja större nu än på mycket<br />

länge – att vi inte behöver ta till allt ”bevarandekrut”. Vi<br />

skulle komma mycket längre, om vi kunde arbeta med innehållsfrågorna<br />

i stället för att tala i termer av gamla traditioner<br />

och strukturer. Frågorna om livet och tillvaron och människors<br />

olika sätt att hantera dessa frågor har alltid tilltalat och<br />

kommer alltid att tilltala människan. Det viktigaste måste<br />

vara att vi i skolan tar hand om det intresset på ett förnuftigt<br />

sätt.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

LARS OLOV LERNBERG


BESÖK FLR:S HEMSIDA!<br />

www.flr.se<br />

På vår hemsida kan du bland annat<br />

bli medlem, läsa tidigare artiklar<br />

eller kontakta någon i styrelsen.


POLITISKT DEBATTFORUM<br />

TORSTEN LINDSTRÖM<br />

Kristdemokraterna om<br />

en gymnasieskola för framtiden<br />

Ibland behöver broar byggas mellan människor för att problem och utmaningar<br />

ska kunna lösas, skriver Torsten Lindström, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.<br />

<strong>Religionskunskap</strong>sämnet har förmågan att vara en sådan bro.<br />

I gymnasieskolan förbereds eleverna inför de sista stegen ut i<br />

vuxenlivet medan grunden läggs för vidare studier eller yrkesarbete.<br />

Gymnasiet är också den skolform som genomgått de<br />

största strukturförändringarna de senaste tio åren. År 2007<br />

kan ytterligare förändringar i gymnasieskolan genomföras<br />

efter beslut av socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet<br />

i riksdagen hösten 2004. Beslutet föregicks av stor politisk<br />

vånda, som sedan också yttrat sig även i andra frågor som i<br />

årtal legat färdigberedda men ändå inte fattats som t.ex. den<br />

nya skollagen. I sammanhanget går det att höja något på<br />

ögonbrynen att ingen överenskommelse ingicks med något<br />

annat parti. Det bäddar för att en ny borglig regering efter<br />

valet 2006 kommer att göra egna ändringar i gymnasieskolan<br />

eftersom socialdemokraterna redan valt att bryta traditionen<br />

av långsiktiga uppgörelser i skolpolitiken.<br />

En diskussionsfråga i genomförandet av den nya gymnasieskolan<br />

är olika ämnens ställning och vilka ämnen som<br />

ska vara kärn- och karaktärsämnen respektive helt valbara.<br />

Tyvärr är det oundvikligt att olika ämnen ställs mot varandra<br />

i stället för att ses som komplement till varandra. Det är<br />

bra att både religionskunskap och historia blir kärnämnen.<br />

Kunskapen om våra historiska rötter har dokumenterade<br />

brister, vilket inte är så konstigt med tanke på fl era skolreformers<br />

nedskärningar i historieämnet. Det är oacceptabelt och<br />

kristdemokraterna har därför drivit kravet att historia bör bli<br />

ett kärnämne. En förutsättning har dock varit att utrymmet i<br />

historia på de program där ämnet i dag fi nns inte minskar.<br />

Lika självklart är att religionsämnet ska förbli kärnämne.<br />

Ibland behöver broar byggas mellan människor för att problem<br />

och utmaningar ska kunna lösas. <strong>Religionskunskap</strong>sämnet<br />

har förmågan att vara en sådan bro. Kristdemokraterna<br />

har en god tradition, sedan 1960-talet, av att vara ämnets<br />

förespråkare och bidrog starkt till att det blev kärnämne i<br />

gymnasieskolan. Det är glädjande att så förblir. Som kärnämne<br />

kan ett didaktiskt perspektiv anläggas som fokuserar på<br />

dels bildande kunskaper om religioner och profana livsåskådningar,<br />

dels i hög grad bidrar till elevens förmåga att på ett<br />

refl ekterande sätt forma sin egen livssyn.<br />

Intresset för existentiella frågor är stort bland unga människor<br />

som behöver stöd och hjälp i formandet av sin identitet.<br />

Inte minst under gymnasieåren kan frågor om livets mening,<br />

26 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

kärlek, tro och död stå eleverna mycket nära. Gymnasieskolan<br />

bör därför ge eleverna verktyg för att bearbeta sina tankar<br />

kring livsfrågorna. Genom att öka förståelsen för och kunskaperna<br />

om olika livssyner och kulturer motverkas främlingsfi<br />

entlighet, rasism och segregation. Kärnan måste vara alla<br />

människors lika värde, oavsett ursprung. Skolan måste skilja<br />

mellan frågor av objektiv karaktär, där eleven själv har att<br />

bilda sig en uppfattning och frågor där skolan ska förmedla<br />

tydliga gemensamma värden. Till den första kategorin hör<br />

politisk uppfattning och religiös tro. I den delen ska skolans<br />

undervisning vara objektiv. Till de senare hör demokrati samt<br />

gemensamma normer och värderingar för vår samlevnad<br />

med andra människor. I den delen ska skolan spela en aktiv<br />

roll i förmedlandet av goda värden. Samtal kring moraliska<br />

dilemman, om vad som är rätt och fel, ska genomsyra skolans<br />

dagliga verksamhet. Det måste ske inom samtliga ämnen.<br />

Skolan måste ge alla elever särskild kännedom om kristendomens<br />

betydelse för att förstå vårt kulturarv. Insikten att<br />

kulturarv inte är något beständigt, utan utvecklas och berikas<br />

i mötet med nya kulturer måste förmedlas. Tryggheten att<br />

känna sin egen värdegrund underlättar mötet med människor<br />

av andra uppfattningar.<br />

Det svenska samhället bygger på den värdegrund som har<br />

sina rötter i den kristna traditionen och den västerländska<br />

humanismen. Värdegrunden fi nns formulerad i läroplanen.<br />

Människans unika och lika värde, människolivets okränkbarhet,<br />

solidaritet med svaga och förtryckta, jämställdhet mellan<br />

könen samt individens frihet är grundpelarna i denna etik.<br />

En gemensam värdegrund är nödvändig för att ett mångfacetterat<br />

samhälle i ständig förändring ändå ska hålla samman<br />

och ha förutsättningar för en god utveckling. Ämnet är en<br />

naturlig förankringsbas för värdegrundsarbetet. Precis som<br />

svenskämnet behövs för svenskkunskaperna krävs ett religionsämne<br />

som både fokuserar kunskaper om olika religiösa<br />

traditioner och stimulerar elevernas arbete med en egen livssyn.<br />

Kärnämneskursen i religionskunskap behöver utvecklas<br />

än mer i denna riktning. Kristendomens betydelse som bas<br />

för svensk kultur och tradition kan inte överskattas. Den<br />

måste därför ha en särställning i religionsundervisningen.<br />

Det räcker dock inte att alla gymnasieelever läser kärnämneskursen.<br />

Det behöver också en stark ställning som karaktärsämne,<br />

obligatoriskt för så många som möjligt av gymnasie-


eleverna. En kort kärnämneskurs kan knappast anses vara<br />

tillräcklig för att ge eleverna redskap att på allvar forma en<br />

livshållning som bidrar till trygghet och förmåga att refl ektera<br />

under livets gång. I gällande regelverk avgörs frågan om religionskunskapens<br />

utrymme som karaktärsämne av regeringen<br />

och myndigheterna, inte av riksdagen. Det är oroväckande<br />

eftersom den nuvarande regeringen hittills varit på snudd till<br />

oförmögen att förstå religionsämnets betydelse. Den nuvarande<br />

skolministern har t.ex. i frågesvar till Riksdagen inte<br />

velat ta klar ställning för religionsämnet. En ny regering efter<br />

valet 2006 lär ha betydligt bättre förutsättningar i det avseendet.<br />

<strong>Religionskunskap</strong> borde vara karaktärsämne på åtminstone<br />

de samhälls- och naturvetenskapliga programmen.<br />

En svaghet i det nya gymnasiet är att inte godkända betyg<br />

kommer att fordras i alla kärnämnen för att få ut den nya s.k.<br />

gymnasieexamen. Så borde ha varit fallet. Var fj ärde gymnasieelev<br />

lämnar redan skolan utan fullständiga betyg och<br />

det individuella programmet har blivit skolans största. Trots<br />

problemen har lärarna enträget arbetat vidare med att skapa<br />

bra förutsättningar för elevens lärande. Och problemen går<br />

att lösa. Tillsammans kan lärare och övrig personal, elever,<br />

föräldrar och politiker skapa en gymnasieskola för framtiden.<br />

Därvidlag blev den proposition ”Kunskap och kvalitet” som<br />

ligger till grund för förändringarna 2007 ett slag i luften.<br />

Konkreta förslag lyste med sin frånvaro på fl era områden.<br />

Dessutom saknas det helhetstänkande som är nödvändigt för<br />

att kvalitetssäkra hela utbildningssystemet.<br />

Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskap. För att<br />

möjliggöra det krävs kompetenta lärare, en stimulerande<br />

arbetsmiljö samt arbetsro och trygghet. Skolpolitiken måste<br />

ha sin grund i kunskap, ansvar och trygghet. Alla tre delar<br />

måste fungera för att vi ska få en kvalitativ skola. Lärlingsutbildning<br />

inom ramen för ett eget nationellt program, fl er<br />

betygssteg, samma spelregler för fristående och kommunala<br />

skolor, konkreta förslag för att komma åt mobbningen och<br />

hårdare krav på bättre ordning och mer arbetsro blir natur-<br />

liga följder av den hållningen. För att gymnasieskolan ska<br />

vara en attraktiv arbetsplats krävs att kommunerna satsar på<br />

personalen. Det måste fi nnas en större fl exibilitet när det gäller<br />

utformandet av tjänster så att lärarna kan kombinera sin<br />

undervisning med till exempel forskning. En rejäl satsning<br />

på lärarnas löner, fortbildningsmöjligheter och arbetsmiljö<br />

måste ingå i alla skolsatsningar. En avgörande uppgift är<br />

att utforma skolan så att lärare får vara lärare. Det är också<br />

viktigt att lärarna får tillräcklig kompetensutveckling för att<br />

kunna göra ett bra arbete.<br />

Sammanfattningsvis innehåller den nya strukturen för gymnasieskolan<br />

ändå fl era steg i rätt riktning, även om väldigt<br />

mycket återstår. En prioriterad uppgift måste till exempel<br />

vara att ytterligare stärka möjligheterna för religionsämnet.<br />

Ett paradigmskifte behövs i synen på utbildning. Människan,<br />

inte institutionerna, måste stå i centrum. För elevernas skull.<br />

Torsten Lindström är riksdagsledamot för Kristdemokraterna<br />

i utbildningsutskottet, fi l.mag., adjunkt,<br />

tjänstledig gymnasielärare i religionskunskap och<br />

historia och f.d. universitetsadjunkt och lärarutbildare.<br />

Telefon: 070-276 28 03, 08-786 46 86, 0220-133 49<br />

E-post torsten.lindstrom@riksdagen.se<br />

www.torsten.kristdemokrat.se<br />

Postadress: Torsten Lindström,<br />

Riksdagen, 100 12 Stockholm<br />

SYNPUNKTER PÅ RELIGIONSKUNSKAPEN<br />

Hur ser Du på religionskunskapens uppdrag och uppgift?<br />

Vad händer med re-ämnet och re-undervisningen just på<br />

Din skola? Vilka utmaningar och möjligheter fi nns det?<br />

SKRIV OCH BERÄTTA I ROL!<br />

RELIGIONSKUNSKAP I DEN MÅNGKULTURELLA DEMOKRATINS SKOLA 2:05 | 27


Sök koderna – hitta förståelsen<br />

Religion är spännande att utforska. Men det är lätt att gå vilse eller fastna i<br />

förutfattade meningar.<br />

RELIEF B är ett verktyg för den som vill lära sig att analysera och förstå.<br />

Boken markerar tydligt vilka områden man bör fördjupa sig i för att komma<br />

framåt: Konsten att tolka heliga skrifter, symboler och traditioner. Att se spänningsfälten<br />

mellan naturvetenskapliga fakta och religiöst troende. Att upptäcka<br />

de religiösa maktstrukturerna och deras mänskliga företrädare.<br />

Handledning och faktakunskap går hand i hand. Varje kapitel avslutas med övningar<br />

följt av en mångfald tips för undersökande arbete utanför bokens pärmar.<br />

Sista kapitlet ger en arbetsmodell som fungerar lika bra, oavsett om eleven väljer att<br />

forska i ”Mormors frireligiositet” eller ”Sanningshalten i Da Vincikoden”.<br />

Som lärare slipper du leta, kopiera och klistra. Här är det eleverna som sköter sökandet.<br />

Religion för gymnasieskolan och komvux • Författare: Bengt Arvidsson<br />

Läromedelsutvecklare: Ulf Wagner tel: 040-20 98 43<br />

e-post: ulf.wagner@gleerups.se<br />

Information och beställning: 020-999 333<br />

info@gleerups.se • www.gleerups.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!