12.09.2013 Views

Den nationella utvärderingen av grundskolan och av ...

Den nationella utvärderingen av grundskolan och av ...

Den nationella utvärderingen av grundskolan och av ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NR 4 2004<br />

VÄGMÄRKEN<br />

UTGES AV FÖRENINGEN LÄRARE I RELIGIONSKUNSKAP<br />

Religion & Livsfrågor<br />

> <strong>Den</strong> <strong>nationella</strong> <strong>utvärderingen</strong> <strong>av</strong><br />

<strong>grundskolan</strong> <strong>och</strong> <strong>av</strong><br />

religionskunskapen<br />

> Abrahams barn<br />

> EFTRE-konferensen<br />

> Vägmärken<br />

> Religion i det snabba samhället<br />

VÄGMÄRKEN 4:04 | 1


2 | RELIGION & LIVSFRÅGOR


REDAKTÖREN HÄLSAR<br />

Vägmärken<br />

DET FINNS EN berättelse som återkommer i många kulturer. <strong>Den</strong> handlar<br />

om att någon beger sig i väg för att fi nna den stora skatten, men som till sist<br />

fi nner att skatten fanns <strong>och</strong> fi nns där resan började. Allt det vi söker efter<br />

fi nns redan inom oss, säger denna historia. Vi behöver inte jaga efter lycka,<br />

frid <strong>och</strong> oss själva någon annanstans. Men resan har för den skull inte varit<br />

oviktig. Berättelsen säger oss också att ibland kan vi behöva göra resan <strong>och</strong><br />

söka någon annanstans, för att slutligen förstå att vi endast kan fi nna det<br />

som är riktigt viktigt inom oss själva – <strong>och</strong> där i en gåtfull gemenskap med<br />

alla andra människor. Så går vår resa genom livet från det yttersta in mot<br />

det innersta, där vårt behov <strong>av</strong> andlighet till slut blir något mycket centralt.<br />

Efter Dag Hammarskjölds död i september 1961 fann man i hans bostad<br />

i New York ett manuskript med titeln Vägmärken. Vid manuskriptet var<br />

fogat ett brev i vilket kabinettssekreteraren Leif Belfrage g<strong>av</strong>s rätten att<br />

publicera texten. Här några rader ur boken:<br />

”Valde du dina ord rätt; vilket intryck gjorde du; trodde de att du ville ställa<br />

dig in … <strong>och</strong> så vidare? Är det frågor som dessa vilka håller dig vaken? Har<br />

du förlorat tilliten att dina intuitiva reaktioner leder rätt? I så fall känner du<br />

skälet: att du tillåtit hunger efter ”rättvisa” att göra dig medveten att kasta<br />

dig ut ur självförglömmelsen i <strong>och</strong> under uppgiften. Så, endast så, kan du<br />

skadas <strong>av</strong> de mångas omdömen.”<br />

Så blir den längsta resa vi har att göra den som leder inåt. På den vägen<br />

behöver vi hjälp <strong>och</strong> stöd <strong>av</strong> de som vandrat före oss <strong>och</strong> lämnat sina spår<br />

<strong>och</strong> märken längs vägen. Det fi nns ett ämne i vår skola som kan vara ett<br />

redskap för att tolka <strong>och</strong> tyda dessa tecken <strong>och</strong> spår. Det skolämnet heter<br />

religionskunskap <strong>och</strong> i ”självförglömmelsen i <strong>och</strong> under uppgiften” är Du<br />

<strong>och</strong> jag lärare i detta viktiga ämne.<br />

TILL SIST<br />

I Henning Mankells bok Djup får Lars Tobiasson Svartman ett hemligt<br />

militärt uppdrag att loda för en farled i den östgötska skärgården. Men det<br />

han egentligen letar efter är den punkt där hans lod aldrig når botten:<br />

”Men i hemlighet sökte han efter någonting helt annat. En plats där lodet<br />

aldrig nådde botten. En punkt där lodlinan upphörde att vara ett tekniskt<br />

instrument <strong>och</strong> förvandlades till ett poetiskt verktyg.”<br />

Så skulle kanske också ett skolämne kunna beskrivas.<br />

SVEN- GÖRAN OHLSSON<br />

Innehåll<br />

4 Ordförandetankar<br />

Ola Björlin<br />

5 Religionskunskapen utvärderad<br />

Gunnar Iselau<br />

6 Vet inte om det fi nns någon<br />

mening med livet. Jag har<br />

funderat en del på det.<br />

Rune Jönsson <strong>och</strong><br />

Bodil Liljefors-Persson<br />

8 Vägmärken för<br />

religionsundervisning<br />

Ola Björlin<br />

10 Abrahams Barns julkrubba<br />

Dorothea Rosenblad<br />

14 Verklighetens<br />

omsättningshastighet<br />

Om religion i det snabba<br />

samhället<br />

Owe Wikström<br />

21 Kunskap för hela människan<br />

Nils-Åke Tidman<br />

MEDVERKANDE I DETTA NUMMER<br />

Gunnar Iselau<br />

Fossilsvängen 2<br />

593 37 Västervik<br />

Rune Jönsson<br />

Bispgatan 79<br />

216 22 Malmö<br />

Dorothea Rosenblad<br />

Burevägen 18<br />

182 63 Djursholm<br />

Nils-Åke Tidman<br />

Timotejgången 3<br />

417 76 Göteborg<br />

Owe Wikström<br />

Rödhakevägen 5A<br />

756 52 Uppsala<br />

<strong>Den</strong> längsta resan<br />

är resan inåt.<br />

Dag Hammarskjöld<br />

Dessutom medverkar<br />

styrelsemedlemmar, se adresser sidan 4!<br />

Omslagsbild: Sven-Göran Ohlsson


ORDFÖRANDETANKAR<br />

DET ÄR VANLIGT i nutida språkbruk att säga att<br />

man ”tittar på” olika fenomen. ”Vi ska titta på<br />

frågan”, ” vi tittar nu på hur det hela utvecklas”<br />

brukar det heta. Men så fort det handlar om människor<br />

<strong>och</strong> människors sätt att tänka <strong>och</strong> handla – <strong>och</strong> det gör<br />

det ju nästan alltid – blir språkbruket ett tecken på ett<br />

förhållningssätt. Jag menar så här:<br />

”Att titta på något” är att mäta <strong>och</strong> väga <strong>och</strong><br />

bedöma. Om vi i vår religionskunskapsundervisning<br />

ägnar oss åt att ”titta på olika religioner <strong>och</strong> livsåskådningar”<br />

så utgår vi från en egen synvinkel, en distansbedömning<br />

<strong>och</strong> ett förhållningssätt som innebär att vi<br />

själva har intagit en observatörsposition. När vi nu ska<br />

börja ”titta på” hur religionskunskapsämnet ska utformas<br />

i det framtida gymnasiet, en process som tar sin början<br />

denna höst <strong>och</strong> ska pågå under 2005, så är den intressanta<br />

frågan: Från vilken punkt anlägger vi en synvinkel?<br />

Går det att inta en utanförposition när vi arbetar med<br />

människors livsåskådningar? Hur ska den plattform se ut<br />

som gör det möjligt att utforma ett religionskunskapsämne<br />

som ”ser människorna” <strong>och</strong> inte ”tittar på dem” i<br />

en icke-konfessionell skola?<br />

Ett annat sätt att vinkla frågan är att fråga så här:<br />

Hur ska vi utforma vår undervisning så att vi inte bara<br />

ser religioner <strong>och</strong> livssyner utifrån, utan också ser dem i<br />

ett inifrånperspektiv? Religionslärare i Europa samlades<br />

i Järvenpää i Finland i augusti för att tala om möjligheterna<br />

att undervisa om livssyner för hela människan, en<br />

utmaning som särskilt drabbar refl exionen kring/för den<br />

icke-konfessionella religionsundervisningen ( se artikel<br />

om detta på annan plats i tidskriften). Frågan blir allt<br />

mer akut i ett Europa med ökande livssynspluralitet,<br />

både på kontinenten som helhet <strong>och</strong> inom ländernas<br />

egna utbildningssystem.<br />

Religionsämnets ställning <strong>och</strong> utformning divergerar<br />

kraftigt mellan olika länder, även i vår omedelbara<br />

närhet. I Finland har varje elev rätt att undervisas med<br />

den egna religiösa ( eller icke-religiösa) traditionen som<br />

Religion & Livsfrågor<br />

Utges <strong>av</strong> Föreningen<br />

Lärare i Religionskunskap<br />

Årgång 37. ISSN: 0347-2159<br />

Redaktör Sven-Göran Ohlsson<br />

Ansvarig utgivare Olof Franck<br />

Redaktionens adress<br />

c/o Sven-Göran Ohlsson<br />

Djupadalsvägen 18, 241 36 Eslöv<br />

tel 0413-55 55 44<br />

Annonser<br />

Gunnar Iselau, Fossilsvängen 2,<br />

593 37 Västervik, tel 0490-193 49<br />

Prenumeration & distribution<br />

Nils-Åke Tidman<br />

Timotejgången 3, 417 76 Göteborg<br />

tel 031-26 56 96<br />

4 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Föreningen lärare i religionskunskap<br />

(FLR)<br />

Ordförande Docent Olof Franck<br />

Poppelvägen 6c, 541 48 Skövde<br />

tel 0500-43 01 08<br />

Vice ordförande Adjunkt Ola Björlin<br />

Narv<strong>av</strong>ägen 9, 724 68 Västerås<br />

tel 021-13 15 38<br />

Sekreterare<br />

Adjunkt Ingemar Lundström<br />

Leires väg 84, 44351 Lerum<br />

tel 0302-157 52<br />

Skattmästare Nils-Åke Tidman<br />

Timotejgången 3, 417 76 Göteborg<br />

tel 031-26 56 96<br />

”utkikspunkt”. <strong>Den</strong> konfessionella basen för religionsundervisning<br />

tycks betydligt vanligare än den ickekonfessionella,<br />

som Sverige <strong>och</strong> England arbetar efter.<br />

<strong>Den</strong> svenska läroplanens värdegrundsambition<br />

anger ett slags mål för undervisningen i skolan som även<br />

religionsämnet arbetar för att nå t.ex. respekt för människolivets<br />

okränkbarhet, förståelse för andra människors<br />

tro <strong>och</strong> livsstil <strong>och</strong> ett demokratiskt förhållningssätt till<br />

hur samhällsfrågor ska lösas. Men hur ska vi arbeta för att<br />

dessa värden också stärks när vi undervisar om tro- <strong>och</strong><br />

värdefrågor i religionskunskapsämnet? Visst, att bättra<br />

på elevernas faktabas <strong>och</strong> kunskap om trosinnehållet<br />

i olika livssyner är ett ofrånkomligt innehåll, men om<br />

målen för kurserna är ganska klara, hur ser vår ”väg”<br />

egentligen ut? Hur skapar vi den förmåga till inlevelse<br />

hos <strong>och</strong> respekt för den Andres tro, som vi eftersträvar?<br />

Det är bl.a. i det sammanhanget som FLR <strong>och</strong> tidskriften<br />

Religion <strong>och</strong> Livsfrågor har en viktig roll att spela. Det<br />

uppdrag som åläggs religionslärare i vår skola i en tid<br />

som denna kräver stor förmåga att analysera vägarna vi<br />

vandrar på. Vi i styrelsen <strong>och</strong> tidningsredaktionen vill<br />

verka för en bred diskussion om religionskunskapens mål<br />

i det nya gymnasiet, men också om hur vägarna ska se<br />

ut som leder dit. I medborgarfostran, eller kanske bättre:<br />

medmänniskofostran, krävs en medveten träning <strong>av</strong> det<br />

Aristoteles kallar ”fronesis”; klokhet <strong>och</strong> förmåga att<br />

hantera tros- <strong>och</strong> värdefrågor i ett samhälleligt sammanhang.<br />

För att handha undervisningen i vårt ämne behövs<br />

teoretisk kunskap <strong>och</strong> praktiskt handlag, men också i hög<br />

grad en livsåskådningsmässig mognad <strong>och</strong> klokhet som<br />

förmår bereda marken för insikter som gör det möjligt att<br />

förhålla sig demokratiskt till tros- <strong>och</strong> värdedissonanser.<br />

Att tillsammans studera religionskunskap är nog lika<br />

mycket att vandra på en väg tillsammans med människor<br />

som att ”titta på” olika trossystem. Låt oss tillsammans<br />

analysera vilka vägmärken som blir viktiga för en sådan<br />

vandring!<br />

Ledamöter<br />

Bengt Arvidsson<br />

Kämpagränden 17c, 224 76 Lund<br />

tel 046-12 51 68<br />

Johanna Gustafsson-Lundberg<br />

Kopparvägen 31, 791 42 Falun<br />

tel 023-212 75<br />

Adjunkt Bodil Liljefors-Persson<br />

Ö. Bernadottesgatan 82, 216 17 Limhamn<br />

tel 040-16 28 86<br />

Adjunkt Sven-Göran Ohlsson<br />

Djupadalsvägen 18, 241 36 Eslöv<br />

tel 0413-55 55 44<br />

Adjunkt Inger Öhrvall<br />

Turkosgatan 46, 421 50 Västra Frölunda<br />

tel 031-45 59 97<br />

Årsbok<br />

Redaktör Olof Franck<br />

ISSN: 0348-8918<br />

OLA BJÖRLIN<br />

Medlemsskap<br />

Medlem blir man enklast genom att<br />

anmäla till skattmästaren. Adress ovan.<br />

För medlems<strong>av</strong>giften (200 kr) erhåller<br />

man årsbok <strong>och</strong> tidsskriften.<br />

För pensionärer är <strong>av</strong>giften 150 kr.<br />

För studerande är <strong>av</strong>giften 100 kr.<br />

FLR postgiro 15 69 53-2<br />

FLR bankgiro 131-2222<br />

Hemsida www.gamdat.se/fl r<br />

Tryck<br />

Prinfo/Team Offset & Media, Malmö


GUNNAR ISELAU<br />

Religionskunskapen utvärderad<br />

Gunnar Iselau, expertanställd vid Skolverket, ger en kort introduktion<br />

till Skolverkets nyligen presenterade utvärdering <strong>av</strong> <strong>grundskolan</strong>.<br />

Artikeln har särskilt fokus på religionskunskapsämnet.<br />

NU03<br />

DEN STÖRSTA UTVÄRDERINGEN HITTILLS AV GRUNDSKOLAN<br />

Skolverket genomförde våren 2003 en nationell utvärdering<br />

<strong>av</strong> <strong>grundskolan</strong> (NU-03), den fj ärde i ordningen sedan 1992.<br />

Utvärderingen omfattar årskurserna 5 <strong>och</strong> 9 med tyngdpunkt på<br />

den senare. Sexton <strong>av</strong> <strong>grundskolan</strong>s ämnen har utvärderats <strong>och</strong><br />

särskilda prov för att mäta elevernas problemlösande förmåga<br />

genomförts. I <strong>utvärderingen</strong> användes enkäter, ämnesprov <strong>och</strong><br />

processtudier. Totalt ingick 10 000 elever <strong>och</strong> 1 900 lärare vid<br />

197 skolor i undersökningen. I årskurs 9 genomfördes även<br />

en föräldraenkät. De olika ämnesanalyserna har genomförts <strong>av</strong><br />

forskargrupper vid universitet <strong>och</strong> högskolor. Skolverket har<br />

svarat för planläggning samt analys <strong>och</strong> slutredovisning <strong>av</strong> det<br />

insamlade underlaget.<br />

Utvärderingens huvudsyfte har varit att som underlag för<br />

<strong>nationella</strong> överväganden <strong>och</strong> beslut om <strong>grundskolan</strong>s framtida<br />

inriktning<br />

ge en helhetsbild <strong>av</strong> måluppfyllelsen i <strong>grundskolan</strong>,<br />

ämnesvis <strong>och</strong> i ett övergripande perspektiv,<br />

visa på förändringar sedan den <strong>nationella</strong><br />

<strong>utvärderingen</strong> <strong>av</strong> <strong>grundskolan</strong> 1992,<br />

peka på behov <strong>av</strong> insatser.<br />

ÖVERGRIPANDE RESULTAT – NÅGRA UTDRAG<br />

Skolverket ser med oro på bristerna i måluppfyllelsen när det<br />

gäller kunskapsmålen i fl era ämnen. I synnerhet i svenska, samhällsorienterande<br />

ämnen, kemi <strong>och</strong> matematik fi nns det brister<br />

i elevernas befi ntliga kunskaper <strong>och</strong> <strong>av</strong>sevärda kunskapsluckor.<br />

Det sistnämnda gäller även i praktisk-estetiskt inriktade ämnen.<br />

Inom fl era områden har kunskapsutvecklingen stått stilla <strong>och</strong><br />

inom några delområden gått tillbaka sedan 1992. Kunskapsspridningen<br />

inom elevgruppen är så stor att frågor måste ställas<br />

om eff ekterna <strong>av</strong> skolans insats. Till situationen hör också att<br />

betydligt fl er pojkar än fl ickor är i svårigheter i sitt lärande.<br />

Resultaten pekar också på fl era styrkor <strong>och</strong> positiva mönster<br />

som befästs <strong>och</strong> i vissa fall förstärkts sedan 90-talets början. Hit<br />

hör en ökad förmåga hos eleverna att gemensamt lösa problem,<br />

ett mer elevaktivt arbetssätt i vissa ämnen, att eleverna generellt<br />

sett trivs i skolan <strong>och</strong> i ökad grad upplever att de har infl ytande<br />

över det egna arbetet. Lärarna trivs överlag med sitt arbete <strong>och</strong><br />

visar hög medvetenhet om värdegrunden. Utvärderingen ger en<br />

bild <strong>av</strong> en skola som lägger stor vikt vid elevernas personliga <strong>och</strong><br />

sociala utveckling.<br />

Sammanfattningsvis pekar <strong>utvärderingen</strong> på vikten <strong>av</strong> att<br />

förena process <strong>och</strong> innehåll, dvs att arbeta med stoff som <strong>av</strong><br />

eleverna upplevs relevant <strong>och</strong> samtidigt utvecklar deras<br />

kunskaper i riktning mot styrdokumentens mål.<br />

RELIGIONSKUNSKAPEN SKILJER UT SIG BLAND SO-ÄMNENA<br />

So-ämnena får genomgående höga värden i förhållande till<br />

andra skolämnen. Omkring 75 procent <strong>av</strong> eleverna anger att<br />

so-ämnena är intressanta, med undantag <strong>av</strong> religionskunskap,<br />

som <strong>av</strong> 62% anses intressant. Relativt andra ämnen är detta<br />

höga värden. Å andra sidan innebär det ett läge där ca 25 procent<br />

<strong>av</strong> eleverna inte upplever so-ämnena intressanta, var<strong>av</strong><br />

8 procent <strong>av</strong> dessa markerar ett starkt ointresse.<br />

Liksom vid förra mätningen 1992 uppskattar de allra fl esta<br />

eleverna sina so-lärare <strong>och</strong> so-lärarna trivs i sitt arbete.<br />

So-ämnena är i framkant vad gäller elevinfl ytande över innehåll<br />

<strong>och</strong> arbetssätt. I förhållande till 1992 är arbetssätten mer<br />

varierande, diskussioner <strong>och</strong> enskilt arbete vanligare, läroboken<br />

styr mycket mindre, lärarens egna idéer styr undervisningen mer<br />

<strong>och</strong> eleverna arbetar mer med självvalt innehåll<br />

Även om likheten överväger upplever elever <strong>och</strong> lärare de<br />

so-ämnena olika sinsemellan.<br />

Av tabellöversikten nedan framgår två mer generella<br />

svarsmönster. Det ena är att de elever som har ämnesövergripande<br />

so-undervisning ger en något annan bild än<br />

Hi Ge Sk Re So<br />

Ämnet intresserar mig 77 72 76 62 79<br />

Jag tycker det är viktigt att ha bra kunskaper i ämnet 82 85 92 66 88<br />

Ämnet är bra för det jag tänker arbeta med i framtiden 36 45 61 26 55<br />

Jag arbetar bara för proven 40 46 43 53 38<br />

Ämnet är svårt 39 38 41 39 47<br />

Eleverna arbetar varje eller de fl esta lektioner i grupper 66 68 72 65 80<br />

Eleverna kan påverka arbetssättet 57 61 56 52 65<br />

Eleverna kan påverka innehållet i ämnet 46 50 45 43 55<br />

Läraren är tydlig med vad hon/han förväntar sig <strong>av</strong> oss i ämnet 68 69 74 69 76<br />

Fortsättning sidan 20<br />

Tabell 11.2. Utdrag<br />

ur Elevenkäten<br />

Procentuell andel<br />

instämmande svar<br />

(mycket/ganska<br />

mycket)<br />

▲<br />

VÄGMÄRKEN 4:04 | 5


RUNE JÖNSSON OCH BODIL LILJEFORS- PERSSON<br />

Frågan om meningen med livet ingår i skolverkets<br />

<strong>nationella</strong> utvärdering <strong>av</strong> <strong>grundskolan</strong> vårterminen 2003.<br />

Rubriken är ett citat från ett <strong>av</strong> elevsvaren:<br />

Vet inte om det fi nns någon<br />

mening med livet.<br />

Jag har funderat en del på det.<br />

1 800 ELEVER I SKOLÅR 9 HAR BESVARAT FRÅGOR KOPPLADE TILL<br />

RELIGIONSKUNSKAPSÄMNET. EN SAMMANFATTNING AV RESULTATET PUBLICERAS<br />

PÅ SKOLVERKETS HEMSIDA UNDER NOVEMBER MÅNAD 2004. MER INGÅENDE<br />

ANALYSER AV RESULTATEN FÖR DE OLIKA ÄMNENA KOMMER ATT PUBLICERAS<br />

SENARE. RUNE JÖNSSON OCH BODIL LILJEFORS- PERSSON, BÅDA VERKSAMMA<br />

VID LÄRARUTBILDNINGEN, MALMÖ HÖGSKOLA, GER OSS HÄR EN KORT<br />

SAMMANFATTNING AV RESULTATET FÖR ÄMNET RELIGIONSKUNSKAP.<br />

I religionkunskapsämnets kursplan från 2000 intar livsfrågor<br />

<strong>och</strong> etik en central ställning. I kursplanen betonas också vikten<br />

<strong>av</strong> att kunskapen gestaltas <strong>och</strong> levandegörs i olika sammanhang.<br />

Kursplanen behandlar liksom tidigare kunskaper om olika<br />

religioner, deras trosuppfattningar <strong>och</strong> uttrycksformer. I ljuset <strong>av</strong><br />

det mångkulturella samhället kommer även frågor om likheter<br />

<strong>och</strong> skillnader mellan olika kulturella <strong>och</strong> religiösa traditioner i<br />

fokus.<br />

KUNSKAP OM RELIGIONER<br />

En del <strong>av</strong> provet gäller i vilka <strong>av</strong> de fem stora religionerna<br />

i världen som man fi rar respektive jul, påsk <strong>och</strong> ramadan.<br />

Majoriteten <strong>av</strong> eleverna svarar rätt, men det fi nns också en stor<br />

andel felaktiga svar. Elever blandar samman högtiderna. Då det<br />

gäller de kristna högtiderna jul <strong>och</strong> påsk har cirka 90 procent<br />

svarat rätt, men då eleverna skall förklara bakgrunden till varför<br />

högtiderna fi ras visar de stor osäkerhet. Beträff ande julen svarar<br />

dessutom 10 procent att den fi ras <strong>av</strong> muslimer <strong>och</strong> 25 procent<br />

att den fi ras <strong>av</strong> judar. Endast 65 procent <strong>av</strong> eleverna svarar att<br />

ramadan hör hemma inom islam.<br />

För att få indikation på elevernas förmåga att förstå <strong>och</strong><br />

tillämpa sina faktakunskaper har de också fått ge exempel på en<br />

religiös berättelse från valfri religion, som ”talar om hur man<br />

6 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

skall vara mot andra människor”. Endast hälften har gett ett<br />

svar som är relevant för frågan. Av dem som svarat har en stor<br />

del hänvisat till t.ex. budorden eller gyllene regeln (tillsammans<br />

31 procent) i stället för till en berättelse. De fl esta svaren som<br />

beskriver en berättelse anknyter till kristna texter, men det förekommer<br />

enstaka hänvisningar till andra religioners texter,<br />

t.ex. Koranen <strong>och</strong> till icke-religiösa texter, t.ex. Sagan om ringen.<br />

Resultaten indikerar att en stor del <strong>av</strong> eleverna, uppemot hälften,<br />

inte uppvisar de grundläggande kunskaper som motsvarar<br />

mål att uppnå i kursplanen.<br />

ETIK<br />

Läroplanens mål <strong>och</strong> riktlinjer föreskriver att ”Skolan skall<br />

aktivt <strong>och</strong> medvetet påverka <strong>och</strong> stimulera eleverna att omfatta<br />

vårt samhälles gemensamma värderingar <strong>och</strong> låta dem komma<br />

till uttryck i praktisk vardaglig handling.” Vidare skall skolan<br />

”sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde<br />

.../<strong>och</strong>/ kan leva sig in i <strong>och</strong> förstå andra människors<br />

situation <strong>och</strong> utvecklar en vilja att handla också med deras bästa<br />

för ögonen”. Religionskunskapsämnets ansvar för att utveckla<br />

eleverna i detta <strong>av</strong>seende framgår <strong>av</strong> mål att uppnå i skolår 9 där<br />

varje elev ska ”kunna föra etiska resonemang <strong>och</strong> se konsekvenser<br />

<strong>av</strong> olika ställningstaganden”. <strong>Den</strong>na inriktning stämmer


också med tidigare läro- <strong>och</strong> kursplaner, vilket har gjort det<br />

möjligt att jämföra elevernas etiska tänkande över en tioårsperiod<br />

med utgångspunkt i samma etiska valsituationer.<br />

Eleverna har således fått ta ställning till samma etiska<br />

valsituationer som ingick i de <strong>nationella</strong> utvärderingarna 1992<br />

<strong>och</strong> 1995. Det gäller situationer som innebär ställningstagande<br />

till fusk, till att utnyttja situationer <strong>och</strong> tjäna pengar, till hur<br />

lärarens tid för stöd till kamrater ska fördelas, till om det är rätt<br />

att bryta lagen i vissa situationer <strong>och</strong> om det är rätt med medicinska<br />

djurförsök. Det sistnämnda är en nyinsatt uppgift, då vi<br />

bedömde att denna fråga är viktig för ungdomar i dag.<br />

Genomförandet <strong>av</strong> uppgifterna har skett på liknande sätt<br />

som tidigare, d.v.s. eleverna har läst <strong>och</strong> tagit ställning till<br />

etiska valsituationer. Eleverna har fått redovisa sitt val <strong>och</strong> sin<br />

motivering, <strong>och</strong> i vissa fall därefter ta ställning till följdfrågor<br />

som varierat perspektivet vad gäller bl.a. grad <strong>av</strong> eff ekt <strong>och</strong> den<br />

handlandes kön <strong>och</strong> status. Genom att eleverna svarar skriftligt<br />

<strong>och</strong> individuellt innebär det att deras svar tolkas i en situation<br />

där möjlighet till uppföljande frågor inte fi nns. <strong>Den</strong> bild som<br />

föreligger är således den spontana som eleverna individuellt <strong>och</strong><br />

skriftligt ger vid läsning <strong>och</strong> refl ektion över valsituationen. I<br />

detta <strong>av</strong>seende är en jämförelse således möjlig i förhållande till<br />

hur eleverna svarade 1992 <strong>och</strong> 1995.<br />

Sammanfattningsvis kan vi se att de allra fl esta eleverna kan<br />

upptäcka <strong>och</strong> ta ställning till den etiska dimensionen, rätt eller<br />

orätt, i de valsituationer de ställs inför. Majoriteten <strong>av</strong> eleverna<br />

utgår ifrån <strong>och</strong> ansluter sig i sitt ställningstagande till den demokratiska<br />

värdegrunden, liksom de gjorde i NU92. Men andelen<br />

elever som är övertygade <strong>och</strong> konsekventa i ett synsätt grundat<br />

i människors lika värde, har minskat något. Inte så att de tar<br />

<strong>av</strong>stånd, utan tveksamheten i valsituationen har ökat. Främst<br />

är det då tanken på den egna vinningen som uttrycks starkare i<br />

elevsvaren idag än vid mätningen 1992.<br />

Då det gäller könsfördelningen konstateras en förändring<br />

från NU92, som tyder på att fl ickorna <strong>och</strong> pojkarna har närmat<br />

sig varandra i etiskt förhållningssätt. I jämförelse med 1992 svarar<br />

fl ickorna i mindre utsträckning med argument som handlar<br />

om solidaritet <strong>och</strong> ärlighet, medan pojkarna använder dessa<br />

argument i större utsträckning. Då det gäller förhållandet till<br />

barn <strong>och</strong> djur visar fl ickorna i NU03 markant större engagemang<br />

än pojkarna.<br />

Synen på människans värde belyses i nykonstruerade<br />

frågor om djuretik, i syfte att klargöra hur eleverna värderar<br />

människors <strong>och</strong> djurs liv i förhållande till varandra. <strong>Den</strong>na<br />

frågeställning, som ej explicit är uttryckt i styrdokumenten, är<br />

viktig för många ungdomar idag. I ett inledningsskede, innan<br />

frågorna problematiserats, uttrycker 47 procent <strong>av</strong> eleverna (fl est<br />

pojkar) att människan är mer värd än djuren. På frågan om det<br />

är rätt att använda djur i medicinsk forskning visar sig något<br />

mer än hälften i princip positiva, men antalet minskar om det<br />

gäller medicin för självförvållad sjukdom (genom rökning) eller<br />

djur som hundar <strong>och</strong> katter jämfört med råttor <strong>och</strong> bananfl ugor.<br />

Flickor är klart mer negativa till djurförsök än pojkar; 35<br />

procent <strong>av</strong> fl ickorna tar helt <strong>av</strong>stånd jämfört med 17 procent <strong>av</strong><br />

pojkarna.<br />

Sammanfattningsvis kan man säga att i förhållande till läroplanens<br />

<strong>och</strong> kursplanens mål visar resultatet på brister framför<br />

allt i elevernas förhållningssätt gentemot <strong>av</strong> dem mer okända.<br />

Detta indikerar i sin tur ett behov <strong>av</strong> förstärkning <strong>av</strong> skolans<br />

genomförande <strong>av</strong> läroplanens riktlinje att ”utveckla elevernas<br />

känsla för samhörighet, solidaritet <strong>och</strong> ansvar för människor<br />

också utanför den närmaste gruppen”.<br />

LIVSFRÅGOR<br />

Ett <strong>av</strong> kursplanens mål att uppnå är att eleven skall kunna<br />

refl ektera över <strong>och</strong> formulera sig i för henne eller honom viktiga<br />

livsfrågor.<br />

Precis som i NU92 <strong>och</strong> UG95 visar eleverna ett stort<br />

intresse för existentiella frågor (livsfrågor). Elevernas önskemål<br />

om religionskunskapsundervisningens inriktning stämmer med<br />

kursplanens mål att sträva mot. Däremot menar mellan 50 procent<br />

<strong>och</strong> 70 procent <strong>av</strong> eleverna att de har behov <strong>av</strong> att diskutera<br />

dessa frågor mer än vad de gjort. 75 procent <strong>av</strong> eleverna uppger<br />

att de inte alls, eller ganska lite, har diskuterat den typ <strong>av</strong> frågor<br />

som fi nns i elevprovet. Det eleverna vill refl ektera över i<br />

religionkunskapsundervisningen är främst (i rangordning) frågor<br />

om sin framtid, om döden, om meningen med livet, om kärlek<br />

<strong>och</strong> om krig.<br />

Vilka ”livssvar” har då eleverna på sina livsfrågor? Det<br />

framgår att vad eleverna tycker är viktigast i livet är samstämmigt<br />

<strong>och</strong> lika fördelat mellan pojkar <strong>och</strong> fl ickor. <strong>Den</strong> personliga<br />

lyckan <strong>och</strong> tillfredsställelsen är viktigare både än att leva ett liv<br />

för andra <strong>och</strong> att skaff a mycket pengar. Alternativet ”att leva i<br />

gemenskap med Gud” har minst betydelse totalt sett. En större<br />

andel <strong>av</strong> elever med invandrarbakgrund än övriga elever uppger<br />

att de tycker att det är viktigt att leva i gemenskap med Gud.<br />

ELEVERNAS SYN PÅ UNDERVISNINGEN<br />

Eleverna anser att de arbetar mycket med olika religioners<br />

trosfrågor <strong>och</strong> att det är viktigt att arbeta med dessa. Men det<br />

som eleverna främst anser att ämnet ska innehålla, nämligen<br />

livs-, kultur- <strong>och</strong> samhällsfrågor samt etik, anser de att de har<br />

fått betydligt mindre <strong>av</strong>. Genom sina svar visar dock en stor<br />

majoritet <strong>av</strong> eleverna att de uppfyller kursplanens mål att uppnå<br />

när det gäller att ”kunna refl ektera över <strong>och</strong> formulera sig i för<br />

henne eller honom viktiga livsfrågor”.<br />

Hela 42 procent <strong>av</strong> eleverna anser att religionskunskapsundervisningen<br />

inte är intressant <strong>och</strong> vid en jämförelse ser vi<br />

att ämnet rangordnas som det minst intressanta <strong>av</strong> so-ämnena.<br />

Frågan inställer sig om det har något samband med ovanstående<br />

redovisade förhållande mellan elevernas syn på ämnets innehåll<br />

<strong>och</strong> vad som faktiskt fokuseras i religionskunskapsundervisningen.<br />

Religionskunskapsämnet anses inte <strong>av</strong> eleverna som ett<br />

ämne man har nytta <strong>av</strong> i framtida studier eller yrkesliv i lika hög<br />

grad som övriga so-ämnen. Andra undersökningar visar dock att<br />

antalet elever som bedömer ämnet som viktigt har ökat från 22<br />

procent 1997 till 31 procent 2003.<br />

Med utgångspunkt i elevernas uttalade behov <strong>av</strong> att belysa<br />

<strong>och</strong> bearbeta de existentiella <strong>och</strong> etiska frågorna, framkommer<br />

en bild där eleverna ser att religionskunskapsämnet är, eller<br />

kunde bli, ett ämne som har ett värde i sig.<br />

RUNE JÖNSSON OCH BODIL LILJEFORS- PERSSON<br />

LÄRARUTBILDNINGEN, MALMÖ HÖGSKOLA<br />

VÄGMÄRKEN 4:04 | 7


OLA BJÖRLIN<br />

Några tankar om religionskunskap <strong>och</strong> skola<br />

DET SVENSKA PROJEKTET att undervisa om livsåskådningar<br />

i enlighet med en konfessionslös läroplan kan kännas både<br />

utmanande <strong>och</strong> frustrerande. Utmaningen gäller förstås även om<br />

kursplanerna ges i en religiös friskola.<br />

Om man som jag inte tror att det fi nns någon helt neutral<br />

mark där man kan ställa sig vid sidan <strong>av</strong> <strong>och</strong> därigenom ge allt<br />

dess rätta proportioner <strong>och</strong> riktiga mått, får man ägna mycken<br />

tanke åt att medvetandegöra sig själv om hur det egna perspektivet<br />

kastar sitt ljus över ämnets kursplaner <strong>och</strong> läroplanens<br />

olika värdeideal. Det är med detta som utgångspunkt som jag<br />

vill skissera några vägmärken (om de ska kallas varningsmärken<br />

eller inte får läsaren själv <strong>av</strong>göra) som jag tror kunde sättas upp<br />

utefter den väg som är den framtida religionskunskapens. Ett<br />

viktigt vägskäl närmar sig med nya kursplaner för gymnasiet <strong>och</strong><br />

kanske nya direktiv om hur kärnämnena där ska utformas.<br />

OLIKA TRO – HUR FÖRHÅLLER VI OSS?<br />

Det återstår mycket forskning för att klargöra innebörden <strong>av</strong><br />

det som i dagligt tal – åtminstone bland religionskunskapslärare<br />

– kallas ”sekularisering”. En stor <strong>och</strong> växande majoritet <strong>av</strong> eleverna<br />

i klassrummet har hur som helst ingen påtaglig koppling i<br />

sitt liv till det inre livet i en religion. Samtidigt fi nns en ganska<br />

stark kulturell <strong>och</strong> religiös mångfald representerad i många <strong>av</strong><br />

våra klassrum. Vår väg kantas alltså till att börja med <strong>av</strong> frågan<br />

hur undervisningen framöver ska kunna skapa ett rum för goda<br />

möten mellan religiöst troende (i minoritet) <strong>och</strong> icke-religiöst<br />

troende (i majoritet). Även om en hel del i värdeundervisningen<br />

kan vara oproblematiskt i förhållande till livssynspluralismen<br />

så är värdena <strong>och</strong> värderingarna ofrånkomligt dissonanta i vissa<br />

frågor som t.ex. rör jämställdhetsuppfattning, medicinetisk<br />

grundsyn <strong>och</strong> synen på relationer <strong>och</strong> sexualitet. Förutom att<br />

skolan som helhet måste verka för en samsyn i många frågor<br />

som har att göra med det demokratiska uppdraget, måste kanske<br />

religionsundervisningen dessutom tydligare utveckla ett pedagogiskt<br />

tänkande kring förhållningssätten till olikhet. Ämnet<br />

8 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

ägmärken för<br />

religionsundervisning<br />

Vart är religionskunskapen <strong>och</strong> religionskunskapsundervisningen<br />

på väg? I följande artikel skisserar Ola Björlin, vice ordförande i FLR,<br />

några vägmärken längs vägen mot framtiden. Ett viktigt vägskäl<br />

närmar sig med nya kursplaner för gymnasiet.<br />

har genom en <strong>av</strong> sina tyngdpunkter i etisk analys en särställning<br />

bland skolans ämnen. Kanske gymnasiets kärnämne just i detta<br />

kan se ett <strong>av</strong> sina viktigaste framtidsuppdrag?<br />

RELIGION OCH POLITIK<br />

Religionens roll i konfl ikt- <strong>och</strong> försoningsprocesser är ett annat<br />

viktigt område att skapa samtal kring. Undervisningen i religionskunskapskurserna<br />

har förutsättningar att ge bakgrund <strong>och</strong><br />

förståelse för många <strong>av</strong> de politiska händelserna i vår samtid.<br />

I Mellanösterns dramatiska utveckling är de tre abrahamitiska<br />

religionerna indragna i händelser som kräver stor kunskap <strong>och</strong><br />

förtrogenhet hos den som ska tolka förloppet. Globaliseringen,<br />

<strong>och</strong> med den religiöst motiverade terrorismens närvaro i daglig<br />

nyhetsrapportering, ställer också kr<strong>av</strong> på eftertanke <strong>och</strong> analys.<br />

Tendensen är ju att religion alltmer kommit att förknippas med<br />

motsättningar <strong>och</strong> våld; religionernas roll i freds- <strong>och</strong> försoningsprocesser<br />

får knappast några rubriker annat än i facktidskrifter.<br />

Händelseförloppen i pingstförsamlingen i Knutby <strong>och</strong> talibanernas<br />

islam i Afganistan kan lätt komma att dominera över insikter<br />

om frikyrkorna <strong>och</strong> den islamska församlingen i hemstaden <strong>och</strong><br />

hur viktiga de ekumeniska <strong>och</strong> interreligiösa kontakter som vidmakthålls<br />

där är trots mediabruset om religionernas konfl iktskapande<br />

roll. Här måste undervisningen ta sikte på att skapa nära<br />

relationer mellan skola <strong>och</strong> församlingsliv för att perspektivet på<br />

religion <strong>och</strong> politik inte ska bli ensidigt. Syftet med detta är inte<br />

bara att se att vi människor i mångt <strong>och</strong> mycket är lika <strong>och</strong> har<br />

likartade behov <strong>och</strong> värden. Även här måste det fi nnas gott om<br />

utrymme för att vänja oss vid olikheter <strong>och</strong> öka förmågan att stå<br />

ut med att alla inte tänker som jag själv.<br />

”OCH NI, VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?”<br />

Ett tredje vägmärke kunde bära rubriken ”Och vem säger ni att<br />

jag är?”. <strong>Den</strong> kända frågan som Jesus ställer till apostlarna<br />

(Matt. 16) kunde kanske idag också ställas <strong>av</strong> troende från olika<br />

traditioner till skolans religionsundervisning: Hur beskriver ni


oss? De profana humanisterna liksom katolikerna, de judisktortodoxa<br />

liksom shiamuslimerna, alla kan de ställa kr<strong>av</strong> på att<br />

kunna känna igen sig i skolans beskrivning <strong>av</strong> vilka de är <strong>och</strong><br />

hur deras tro <strong>och</strong> livssyn är i sina grunddrag. Det är också en<br />

fråga som spelar allt större roll i den interreligiösa dialog som<br />

blivit allt viktigare även i vårt land <strong>och</strong> där en ömtålig samverkan<br />

bygger på att man visar respekt för den andra <strong>och</strong> i grunden<br />

försöker förstå vem hon är. Det är när skolan <strong>och</strong> religionskunskapen<br />

ska göra rättvisa åt de olika trosvägarna som lärarskickligheten<br />

sätts på störst prov. Här handlar det om att skaff a<br />

sig en djup ämneskunskap, men också insikter om hur mitt<br />

eget förhållningssätt till den andres tro faktiskt ser ut; hur en<br />

livssyn inte bara innehåller försanthållanden utan också en viss<br />

mentalitet, moralisk intuition, social tillhörighet <strong>och</strong> hemkänsla.<br />

Står jag som lärare ut med olikheten, eller måste jag signalera<br />

när jag inte själv kan acceptera det jag beskriver? Jag är benägen<br />

att tro att denna interreligiösa fi ngertoppskänslighet är det som<br />

utmärker en god religionskunskapsundervisning.<br />

NÅGRA FRÅGETECKEN<br />

Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR) är medlem i den<br />

stora europeiska organisationen för religionslärare: European<br />

Forum for Teachers of Religious Education (EFTRE).<br />

Höstens stora europeiska samling <strong>av</strong> religionskunskapslärare i<br />

Helsingfors har som tema att belysa hur vi klarar <strong>av</strong> att undervisa<br />

om religioner <strong>och</strong> livssyner på ett bredare sätt: ”Educating<br />

the Whole Person”. Att försöka göra rättvisa åt de olika livssynerna<br />

genom att visa hur personens hela jag berörs <strong>av</strong> livsinställningen;<br />

inte bara tänkandet utan också det andliga livet som<br />

helhet, känslorna <strong>och</strong> relationerna till andra människor, också<br />

till den egna kommuniteten <strong>och</strong> till samhällslivet i stort, är en<br />

grannlaga uppgift. Frågan är om lärarutbildningen <strong>av</strong> blivande<br />

lärare i vårt ämne är tillräckligt omfattande? Det handlar inte<br />

bara om de bokliga studierna <strong>av</strong> livsåskådningar <strong>och</strong> religioner,<br />

inte bara om seminarier om etik <strong>och</strong> livsfrågor, det handlar om<br />

förmågan att fördjupa den egna livsinställningen <strong>och</strong> skaff a sig<br />

genuina erfarenheter genom personliga kontakter med människor<br />

<strong>av</strong> annan tro än den egna. Det är en fördjupning <strong>av</strong> ämnet<br />

i den här meningen som är viktig, inte fl era akademiska poäng<br />

i sig. En breddning <strong>av</strong> ämnet är kanske möjlig, men i första<br />

hand handlar det om en fördjupning. Här får inte en framtida<br />

kursplaneutveckling riskera ämnets specifi ka bidrag till en fungerande<br />

pluralism i Sverige.<br />

Kommer lärarutbildning <strong>och</strong> kompetensutveckling för<br />

religionskunskapslärare att klara en sådan utmaning? Kommer<br />

kursplanearbetet som står för dörren att skapa en bra karta för<br />

framtida vägval?<br />

OLA BJÖRLIN<br />

VÄGMÄRKEN 4:04 | 9


DOROTHEA ROSENBLAD<br />

Abrahams Barns<br />

julkrubba<br />

Dorothea Rosenblad är fi l. <strong>och</strong> teol. kand.<br />

före detta lärare. 1991 grundade hon Stiftelsen<br />

Abrahams Barn för religiös <strong>och</strong> kulturell samexistens,<br />

som utarbetar integrationsprogram för skolans alla stadier.<br />

I NÅGRA SVENSKA bibliotek står numera varje advent en<br />

ovanlig julkrubba uppställd. <strong>Den</strong> innehåller alla de traditionella<br />

fi gurerna: Maria, Josef, Jesus, ängeln Gabriel, herdar, vise män<br />

<strong>och</strong> kameler. På ömse sidor om krubban kan biblioteksbesökarna<br />

läsa texten om Jesus i krubban som den står i<br />

Lukasevangeliets andra kapitel <strong>och</strong> i Koranens tredje sura.<br />

… ängeln sade till dem: ’Var inte rädda. Jag bär bud till er<br />

om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare<br />

fötts åt er i D<strong>av</strong>ids stad, han är Messias, Herren. Och detta är<br />

tecknet för er: ni skall fi nna ett nyfött barn som är lindat <strong>och</strong><br />

ligger i en krubba’. Luk 2:10-12<br />

Änglarna sade: ’Maria! Gud tillkännager för dig det glada<br />

budskapet om ett ord från Honom vars namn skall vara Kristus<br />

Jesus; Marias son, ärad <strong>och</strong> lovprisad i denna värld <strong>och</strong> i det<br />

kommande livet <strong>och</strong> en <strong>av</strong> dem som skall vara i Guds närhet.<br />

Han skall tala till människorna i vaggan <strong>och</strong> i mogen ålder <strong>och</strong><br />

han skall vara en <strong>av</strong> de rättfärdiga.’<br />

Sura 3:45-46 (Mohammed Knut Bernströms tolkning i<br />

Koranens budskap, Proprius 2000)<br />

Syftet med krubban är att visa biblioteksbesökarna en del <strong>av</strong> det<br />

gemensamma stoff et i de kristna <strong>och</strong> de muslimska traditionerna<br />

som fi nns kring berättelserna om Jesu födelse.<br />

Under december månad inbjuds barngrupper från<br />

förskola <strong>och</strong> skola till biblioteket. Bibliotekarierna berättar<br />

om Jesu födelse som den beskrivs i Bibeln <strong>och</strong> Koranen <strong>och</strong><br />

i det rika legendmaterial som fi nns. Män <strong>och</strong> kvinnor med<br />

mycket olika religiös <strong>och</strong> kulturell bakgrund stannar framför<br />

krubban. De studerar texterna som är återgivna både på originalspråken<br />

grekiska <strong>och</strong> arabiska, på svenska <strong>och</strong> på de tio<br />

vanligaste språken som talas i Sverige i dag. Igenkännandets<br />

glädje är märkbar. Bibliotekspersonal <strong>och</strong> lärare har också för<br />

varje år lärt sig mera om den historiska <strong>och</strong> teologiska bakgrunden<br />

<strong>och</strong> kan berätta för barnen om likheter <strong>och</strong> skillnader<br />

i kristendom <strong>och</strong> islam. Barnen som kommer igen år efter<br />

år minns vad de hörde året innan <strong>och</strong> lägger ytterligare en bit<br />

till sin förståelse.<br />

10 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Jesus/Isa är en stor profet i islam. <strong>Den</strong> muslimske Jesus är både<br />

lik <strong>och</strong> olik Jesus från Nasaret i evangelierna. Han har inte<br />

någon biologisk jordisk far. Här överensstämmer kristen <strong>och</strong><br />

islamisk teologi.<br />

Maria sade: ”Herre! Hur skulle jag kunna få en son, då ingen<br />

man har rört mig?” Ängeln sade: ”Gud skapar vad Han vill.<br />

Om Han vill att något skall vara, säger Han endast till det:<br />

”Var” – <strong>och</strong> det är. (Sura 3:47)<br />

Dags att betala<br />

års<strong>av</strong>giften för<br />

2005!<br />

Vi hoppas att Du har glädje <strong>av</strong><br />

Religion <strong>och</strong> Livsfrågor samt<br />

årsboken <strong>och</strong> att Du vill vara<br />

medlem/prenumerant under 2005.<br />

Använd gärna talongen som följer<br />

med det här numret <strong>av</strong> tidskriften.<br />

Postgiro 15 69 53–2.<br />

Föreningen behöver Dig!<br />

Är vi många hörs våra röster bättre!<br />

Nils-Åke Tidman, skattmästare<br />

Ingemar Lundström, sekreterare <strong>och</strong><br />

ansvarig för adressregistret


I Koranen fi nner vi historien om Jesu födelse <strong>och</strong> barndom, om<br />

hans underverk (sura 5:110-114), om samtal mellan honom <strong>och</strong><br />

Gud <strong>och</strong> också kraftfulla uttalanden <strong>av</strong> Gud om Jesu mänskliga<br />

natur. Han är helt <strong>och</strong> hållet människa. Enligt islam blir han<br />

inte korsfäst, hans ”död” är lika mirakulös som hans födelse.<br />

Han lyfts upp till Gud <strong>och</strong> där kommer han att vara tills han<br />

återkommer vid tiden för den yttersta domen (sura 43:61).<br />

Enligt en muslimsk tradition är det någon annan – kanske Judas<br />

– som korsfästs i hans ställe.<br />

Själva födelsen återberättas i sura 19: Och hon blev h<strong>av</strong>ande<br />

<strong>och</strong> drog sig undan med sin börda till en <strong>av</strong>lägsen trakt. Och när<br />

hennes tid var inne drev henne födslovåndorna att ta stöd mot en<br />

palmstam <strong>och</strong> hon utbrast: ”Ack om jag hade fått dö <strong>och</strong> överlämnas<br />

åt glömskan innan detta skedde!” Då hörde hon någon som<br />

ropade nedifrån palmens rot: ”Sörj inte. Din Herre har låtit en<br />

bäck rinna upp under dina fötter; <strong>och</strong> ruska på palmstammen så<br />

skall mogna <strong>och</strong> saftiga dadlar falla ner omkring dig. Ät <strong>och</strong> drick<br />

<strong>och</strong> var vid gott mod!”<br />

…I sinom tid återvände hon till de sina med barnet på armen.<br />

Då sade de: ”Maria du har gjort något oerhört!”<br />

Berättelsen om jungfru Maria <strong>och</strong> palmen är även en kristen<br />

legend. Dadelpalmen som räddar Maria från att försmäkta <strong>av</strong><br />

törst förekommer i berättelserna om fl ykten till Egypten. En<br />

annan berättelse som är gemensam egendom är den om hur<br />

Jesus gör lerfåglar som blir levande. <strong>Den</strong> återfi nns i Th omas<br />

barndomsevangelium, ett gnostiskt evangelium från andra hälften<br />

<strong>av</strong> 100-talet <strong>och</strong> i Koranens tredje sura vers 36-37.<br />

Jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Jag skall<br />

forma åt er något som liknar en fågel <strong>och</strong> jag skall andas på den <strong>och</strong><br />

med Guds tillåtelse skall den bli en fågel <strong>och</strong> jag skall bota de blinda<br />

<strong>och</strong> de spetälska <strong>och</strong> med Guds vilja skall jag väcka de döda till liv.<br />

ATT SE DE GEMENSAMMA DRAGEN<br />

Enligt kristen troslära är Jesus Guds son, han är inkarnationen<br />

<strong>av</strong> Guds levande Ord. Han har blivit människa <strong>och</strong> är fortfarande<br />

Gud. Detta är särskilt tydligt i Johannesevangeliet. En<br />

muslim kan inte instämma i den andra trosartikeln. ”Gud kan<br />

inte ha några barn.” Koranen är också mycket tydlig i <strong>av</strong>visandet<br />

<strong>av</strong> den kristna dogmen om treenigheten, dvs. lärosatsen om att<br />

Gud kan ses som Fader, Son <strong>och</strong> Ande. Treenighetsläran är inte<br />

lätt att förklara. Gud är omöjlig att defi niera på ett statiskt sätt.<br />

Han är för stor. När kyrkofäderna försökte förklara de kristnas<br />

gud för de fi losofi skt inriktade grekerna var han fortfarande en<br />

men i sig inneslutande Sonen <strong>och</strong> Anden.<br />

Under de första åren <strong>av</strong> Abrahams Barns arbete ute i<br />

skolklasser <strong>och</strong> barngrupper, höll vi oss strikt till berättelser<br />

ur det gemensamma judiska <strong>och</strong> muslimska legendmaterialet<br />

(Abraham/Ibrahim, Josef <strong>och</strong> Moses i första hand). Det viktiga<br />

i den här typen <strong>av</strong> religonskunskapsundervisning är ju att hjälpa<br />

eleverna att se de gemensamma dragen. Vi vågade oss inte på<br />

berättelserna om Jesus <strong>och</strong> profeten Muhammed därför att<br />

vi trodde att det krävde en teologiskt genomtänkt inställning<br />

hos de undervisande lärarna. De fl esta lärare har fortfarande<br />

sin bakgrund <strong>och</strong> uppväxt i det svenska samhället. Några få är<br />

aktivt kristna <strong>och</strong> vi vet ingenting om hur de själva defi nierar<br />

sin kristna tro. Andra känner sig främmande inför religion<br />

överhuvudtaget. Ett fåtal är faktiskt direkt fi entliga. Alla dessa<br />

kategorier ställs inför uppgiften att i sina klasser tala om julen.<br />

▲<br />

VÄGMÄRKEN 4:04 | 11


ABRAHAMS BARNS JULKRUBBA<br />

Julkrubban är en naturlig utgångspunkt för arbetet med berättelsen<br />

om Jesu födelse. En dialog med föräldrar <strong>och</strong> barn som<br />

har sina rötter i icke-kristna traditioner är nödvändig för att alla<br />

som bor <strong>och</strong> lever i Sverige skall känna sig hemma. När föräldrarna<br />

förstår att arbetet syftar till att förmedla ökad kunskap<br />

om olika religioner <strong>och</strong> inte är ett försök till mission ser de inga<br />

problem i detta moment i undervisningen.<br />

Det är viktigt när man visar krubban att berätta något om<br />

likheter <strong>och</strong> skillnader i synen på Jesus i kristendom <strong>och</strong> islam.<br />

Man kan utgå från barnens egen verklighet när man berättar om<br />

krubban <strong>och</strong> dess gestalter. Ofta är det fl era i elevgrupperna som<br />

har samma namn som huvudgestalterna i krubban: en Maria<br />

fi nns det nästan alltid – eller en Maryam. Josefs roll i berättelsen<br />

är svårare. Där gör varje lärare som han eller hon känner är rätt.<br />

Det är viktigt att ingen gör våld på sin egen övertygelse.<br />

”Det är barnvakten”, sa en pojke en gång.<br />

Läs själva kapitlen ur Matteus (kapitel 1) <strong>och</strong> Lukas (kapitel<br />

2) om födelsen <strong>och</strong> komplettera med <strong>av</strong>snitten ur sura 3:42-49<br />

om jungfrufödseln <strong>och</strong> Jesu födelsen samt sura 19:16-27 om<br />

Maria <strong>och</strong> dadelpalmen. <strong>Den</strong> berättelsen är också en legend<br />

i kristen tradition. Selma Lagerlöfs Kristuslegender är också<br />

läsning som ger inspiration till läraren som då själv kan plocka<br />

ut vad han eller hon vill betona i sin egen berättelse.<br />

Högläsning – eller ännu hellre berättande – ur Lars Collmars<br />

bok Djuren i stallet fångar barnens intresse direkt. Det är<br />

en underbar liten bok i femton kapitel där ett djur har huvudrollen<br />

i varje kapitel. Läraren kan läsa ett kapitel om dagen<br />

högt för eleverna, eller återberätta hela historien. Åsnan, oxen,<br />

hönan, ja till <strong>och</strong> med ormen är med <strong>och</strong> hjälper till på olika<br />

sätt vid förlossningen. Vi har gjort många arbeten med Lars<br />

Collmars bok som utgångspunkt, <strong>och</strong> resultatet har alltid blivit<br />

lika lyckat. Ett tips är, återberätta boken. Låt eleverna leva sig in<br />

i något <strong>av</strong> djuren i stallet. På Juldagen träff ar de en djurkompis<br />

<strong>och</strong> berättar för denna vad de varit med om dagen innan när<br />

Barnet föddes. Arbetet med Djuren i stallet kräver noggranna<br />

förberedelser. Det fi nns många poänger i berättelsen <strong>och</strong> det är<br />

synd att missa dem.<br />

ATT LÄRA SIG SAMEXISTERA<br />

Man kan också återberätta den heliga Birgittas uppenbarelse om<br />

Jesu födelse: I en nattlig syn när Birgitta besöker Betlehem ser<br />

hon en vacker ung kvinna, svept i en mantel <strong>och</strong> en genomskinlig<br />

tunika. <strong>Den</strong> unga kvinnan kommer i sällskap med en man<br />

som leder en oxe. Kvinnan rider på en åsna. Det är Josef <strong>och</strong><br />

Maria på väg till Betlehem. De går in i ett stall <strong>och</strong> mannen binder<br />

djuren vid själva krubban. Sedan går Josef ut en första gång<br />

<strong>och</strong> kommer tillbaka med ett brinnande ljus som han fäster i<br />

stallväggen. Sedan går han ut igen ”för att inte vara närvarande<br />

vid förlossningen”. Maria lägger ifrån sig manteln <strong>och</strong> slöjan<br />

<strong>och</strong> tar <strong>av</strong> sig skorna. (I medeltida konst associeras Jesu födelse<br />

gärna till Mose kallelse. Scenen med den brinnande busken ur<br />

vilken Guds röst kommer med orden ”Tag <strong>av</strong> dig skorna, du står<br />

på helig mark” fi nns ofta återgiven i miniatyrer runt om själva<br />

födelsescenen.) Därefter plockar Maria fram några tygremsor <strong>av</strong><br />

linne <strong>och</strong> ylle som hon skall använda till att linda barnet med.<br />

När Jesusbarnet föds lyses hela stallet upp <strong>av</strong> ett bländande sken<br />

som fördunklar det levande ljus som Josef fäst i stallets vägg.<br />

När den heliga Birgitta återger sin syn säger hon att hon inte<br />

hinner se själva förlossningen <strong>och</strong> från vilken kroppsdel barnet<br />

föds. (Det är intressant att jämföra den här förlossningsbe-<br />

12 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

skrivningen med Lars Collmars skildring <strong>av</strong> födelsen i Djuren i<br />

stallet. <strong>Den</strong> är mycket fysisk – för att understryka att Jesus också<br />

är helt <strong>och</strong> hållet människa.) När Jesus ligger på stallgolvet, hörs<br />

änglasången. Det är kallt i krubban <strong>och</strong> hårt på golvet. Jesus<br />

sträcker armarna mot Maria som tar upp sitt barn <strong>och</strong> lägger<br />

honom i knät <strong>och</strong> lindar honom. Nu kommer Josef in <strong>och</strong><br />

gråter <strong>av</strong> glädje. Tillsammans lägger de Jesus i krubban <strong>och</strong> faller<br />

på knä i stor glädje <strong>och</strong> lycka.<br />

Tarif Khalidi, professor i arabiska i Cambridge <strong>och</strong> muslim<br />

säger så här: ”... (Jesus) verkar vara ett slående exempel på hur en<br />

religion når fram till <strong>och</strong> lånar en annan religions andliga hjältar<br />

för att förstärka den egna fromheten. För en religions- eller idéhistoriker<br />

är detta fenomen intressant <strong>och</strong> värt ett studium. Alldeles<br />

frånsett vad det kan <strong>av</strong>slöja om kontakterna mellan islam <strong>och</strong><br />

kristendomen på det historiska planet kan det mycket väl ha något<br />

att lära oss i dag om hur religiösa kulturer i allmänhet påverkar<br />

varandra, berikas <strong>och</strong> lär sig samexistera.”<br />

Idag när det fi nns både kristna <strong>och</strong> muslimer – både som<br />

lärare <strong>och</strong> elever – i nästan varje klassrum i Sverige blandar sig<br />

kulturerna med varandra, vare sig man tycker att det är bra eller<br />

inte. Muslimska barn ser ofta videofi lmer som skildrar de muslimska<br />

profeternas liv. Sedan kommer de till skolan <strong>och</strong> berättar<br />

vad de varit med om. Deras kamrater får nu ett nytt <strong>och</strong> kanske<br />

annorlunda perspektiv på profeterna – <strong>och</strong> så är kulturblandningen<br />

i full gång.<br />

Numera står Abrahams Barns julkrubba på många bibliotek<br />

i Sverige. För varje år tillkommer något, <strong>och</strong> lärare <strong>och</strong> bibliotekarier<br />

berättar för barnen om det gemensamma i traditionerna<br />

utan att för den skull dölja några skillnader. Berättelsen hålls<br />

levande <strong>och</strong> de lärare <strong>och</strong> elever som lyssnar till varandras tolkningar<br />

fastnar inte lika lätt i fundamentalismens fälla. ■<br />

DOROTHEA ROSENBLAD<br />

Stiftelsen Abrahams Barn för religiös <strong>och</strong> kulturell samexistens<br />

– en religiöst <strong>och</strong> politiskt obunden organisation – bildades 1991.<br />

Stiftelsens arbete <strong>och</strong> organisation har vuxit fram i nära samarbete<br />

med Rinkeby bibliotek. Berättelserna ur de gamla religiösa<br />

traditionerna står i centrum för arbetet, som lämpar sig för alla<br />

skolans stadier. Infödda <strong>och</strong> ”nya svenskar” får en gemensam skatt<br />

<strong>av</strong> berättelser som referensram.<br />

Abrahams Barns boksamling, i Rinkeby bibliotek, med lämplig<br />

litteratur för arbete med de olika religionerna kan lånas genom<br />

Stockholms stadsbibliotek.<br />

Samma rötter, Abrahams barn i tre religioner beställes genom<br />

bokhandeln. Hemsida: www.abrahamsbarn.org<br />

Medverka i nästa nummer<br />

<strong>av</strong> RoL!<br />

Manusstopp är den 14 januari!<br />

Skicka Ditt bidrag till<br />

Sven-Göran Ohlsson<br />

Djupadalsvägen 18,<br />

241 36 Eslöv


VÄGMÄRKEN 4:04 | 13


OWE WIKSTRÖM<br />

Verklighetens omsättningshastighet<br />

Om religion i det snabba samhället<br />

Owe Wikström är präst <strong>och</strong> professor i religionspsykologi vid Uppsala<br />

universitet. Han har givit ut en rad böcker om fi losofi , religion, musik <strong>och</strong> litteratur.<br />

Bland hans titlar kan nämnas Aljosjas leende, <strong>Den</strong> outgrundliga människan,<br />

Om heligheten samt den mycket uppskattade Långsamhetens lov. Wikströms<br />

senaste bok är Ikonen i fi ckan. Om yttre <strong>och</strong> inre resor.<br />

RELIGIONENS TILLTAGANDE PRIVATISERING<br />

För att förstå religiositetens förändrade ansikte måste vi sätta<br />

in den i ett större sammanhang. Alltför ofta glömmer man att<br />

andligheten präglas <strong>av</strong> samhällets förändring.<br />

I den här artikeln vill jag särskilt se hur verklighetsbeskrivningarnas<br />

omsättningshastighet just nu tycks snabb <strong>och</strong> ombytlig.<br />

Just därför krävs zoner <strong>av</strong> refl exion, kritiskt tänkande <strong>och</strong><br />

långsamma kulturer för eftertanke, kanske skolan snart är den<br />

enda plats där man får tänka på en <strong>och</strong> samma tanke längre än<br />

10 minuter.<br />

Det uppträder nu allt fl er krockar mellan olika verklighetsuppfattningar<br />

<strong>och</strong> mellan olika värden inom en <strong>och</strong> samma<br />

kultur. <strong>Den</strong> ytligt sett endimensionella världen har ersatts <strong>av</strong><br />

mångfaldens, de enkla entydiga normsystemen har ersatts <strong>av</strong> en<br />

moralisk <strong>och</strong> värdemässig pluralism <strong>och</strong> relativism (”Vad som är<br />

rätt <strong>och</strong> fel beror på. Vi kan inte luta oss mot en helig uppenbarelse<br />

eller vad som står i en katekes, utan vi måste resonera oss<br />

fram.”). En självklar framtidstro har ersatts <strong>av</strong> en motsägelsefull<br />

<strong>och</strong> oförutsägbar.<br />

I relief mot 1950 <strong>och</strong> 1960-talens framtidsoptimism framstår<br />

samtiden – åtminstone vid en ytlig betraktelse – som fylld<br />

<strong>av</strong> privatisering, individualism <strong>och</strong> moralisk ljumhet. Relativt<br />

få upplever att etiska, politiska eller religiösa värden är viktiga<br />

att kämpa eller att off ra sig för. Det sena 1960-talets politiska<br />

vänsterradikala medvetenhet ersattes <strong>av</strong> ”vägen inåt” genom<br />

psykologismens 1970-tal, där bekännelseromanerna fl öt i en<br />

strid ström från bokförlagen. Sekternas Indienromantik talade<br />

om kosmiska inre medvetanden <strong>och</strong> psykoterapin övergick från<br />

att vara en behandlingsform till att omedvetet främja en slags<br />

narcissistisk livsstil: ”Du är din egen lyckas smed.”<br />

Under början <strong>av</strong> 1990-talet växte en ohämmad tillväxttro<br />

<strong>och</strong> en yuppiekultur. Öststaterna föll samman <strong>och</strong> ingen med<br />

kr<strong>av</strong> på att bli tagen på allvar verkar längre hävda socialism/<br />

kommunism ens som idé. De stora politiska ideologierna monterades<br />

ned samtidigt som Sovjetimperiet vräktes överända. Visst<br />

har miljörörelsen <strong>och</strong> kvinnorörelsen en viss framgång <strong>och</strong> i<br />

ideologiernas vakuum plockas Tingsten fram igen. Men var <strong>och</strong><br />

en bygger allt mer sin privata politiska åskådning. På religionens<br />

14 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Vi ställde upp <strong>och</strong><br />

visade våra hem<br />

Besökaren tänkte:<br />

ni bor bra. Slummen fi nns<br />

invärtes i eder Tomas Tranströmer<br />

<strong>Den</strong> skingrade församlingen<br />

ur Stigar 1973<br />

område sker samma sak. Varje enskild skapar sin egen föreställningsvärld<br />

<strong>och</strong> man har relativt litet behov <strong>av</strong> att legitimera den<br />

genom att ansluta den till en organisation eller en idétradition:<br />

”Min tro är min <strong>och</strong> den duger väl?”<br />

Kanske beror denna förändring på att de fl esta i den svenska<br />

välfärdens trädgård har det ekonomiskt <strong>och</strong> socialt sett så gott<br />

ställt att ingenting tycks väcka moralisk, religiös eller politisk<br />

motståndsvilja. Samtidigt har man iakttagit en välfärdens värdeförvirring.<br />

Inom varje företag eller på varje arbetsplats arbetar<br />

man sig fram till lokala etiska regler, nu när ”det gemensamma”<br />

inte längre går att luta sig mot eller när arbetsområdet har blivit<br />

alltför komplext. Distansmoralen blir tydligare. Många engagerar<br />

sig i Sydafrika eller sälar i Antarktis. Distansengagemanget<br />

kan vara en fl ykt från etisk förvirring <strong>och</strong> ignorans på hemmaplan<br />

till en moralisk entydighet på bortaplan.<br />

Det oerhörda kursutbudet gällande etik är kanske en<br />

bakvänd indikation på en förvirring <strong>och</strong> ett försök att fi nna nya<br />

mer pragmatiskt grundade legitimitetsgrunder till frågan om<br />

rätt eller fel. När hänvisningen till en överjordisk normsändare<br />

– Gud – har försvunnit söker man efter en moralens gemensamma<br />

källa som ”står still”. Det kanske inte är för intet som<br />

även tidigare hårdkokta positivister nu kan börja tala om värderealism.<br />

<strong>Den</strong> Hägerströmska värdenihilismen eller den socialt<br />

kringfl ytande moralen kanske inte var så enkel.<br />

RELIGION OCH SOCIAL FÖRÄNDRING<br />

Traditionellt starka normsändare som familjen, skolan <strong>och</strong><br />

kyrkan har försvagats. Andra normsändare kommer tidigare in<br />

– framför allt i ungdomarnas värld där de viktigaste förebilderna<br />

i identitetsbildningen nu är ”kompisar”. Organiserade marknadsintressen<br />

styr eff ektivt via medier <strong>och</strong> musik. Förr var livsstilarna<br />

relativt klassbundna, man kunde se om en person kom<br />

från socialgrupp ett eller vederbörande kom från socialgrupp<br />


OM RELIGION I DET SNABBA SAMHÄLLET<br />

tre. Nu är livsstilarna hellre bundna <strong>av</strong> åldersgrupperingar än <strong>av</strong><br />

ekonomisk stratifi ering.<br />

Förändringen på det normativa planet är bland annat en<br />

konsekvens <strong>av</strong> att underliggande familjemönster ändrats. De<br />

sociala beröringsytorna har blivit allt fl er, samtidigt som de har<br />

blivit allt mindre.<br />

Uttryckt mer konkret, den unga människan träff ar nu långt<br />

fl er personer samtidigt som den ser dessa under allt kortare <strong>och</strong><br />

kortare tidsperioder. Det betyder att en individ under livet träder<br />

i relation till ett större antal personer än förr, samtidigt som<br />

relationerna till dessa är mindre permanenta. I det gamla bondesamhället<br />

var beröringsytorna få <strong>och</strong> stora, man umgicks med<br />

i stort sett samma människor under hela sitt liv. Nu har man<br />

tidigt fl era dagisfröknar, lärare, vikarier m.m. – som man tvingas<br />

förhålla sig till vare sig man vill det eller inte – personomsättningen<br />

ökar i skolan <strong>och</strong> ju högre upp man kommer desto fl er<br />

viktiga personer uppträder i den växandes liv. Tanken att man<br />

skulle ha samma arbete under hela livet är snart främmande.<br />

Äktenskapet är för många inte längre ett livsprojekt. Till detta<br />

hör den kommunikativa förändringen; fl yttvågen, massresandet,<br />

arbetsresor <strong>och</strong> konferensresor. Väger man samman allt detta<br />

innebär det att persontätheten ökar samtidigt som personomsättningen.<br />

Att lära känna en annan människa kräver emellertid en viss<br />

tid <strong>och</strong> en viss konstans. Av sociala skäl lär sig nu människor<br />

relativt tidigt att inte hysa några större förväntningar på fl yktiga<br />

kontakter. Med nödvändighet investerar människan sällan spontant<br />

in i en annan människas värld. <strong>Den</strong> nya individualismen<br />

får som konsekvens att man helt naturligt har en annorlunda<br />

utrustning för att bli djupare berörd <strong>av</strong> någon annan/något<br />

annat.<br />

Samtidigt har det skett en förändring på det familjesociologiska<br />

planet. Kärleken <strong>och</strong> ömheten mellan familjemedlemmarna<br />

i ”den lilla världen” blir allt viktigare <strong>och</strong> just därför allt<br />

ömtåligare. I hemmet skall så mycket kompenseras <strong>av</strong> det som<br />

förloras i det anonyma springandet. En lång rad <strong>av</strong> familjens<br />

tidigare uppgifter har fl yttats över till den off entliga sektorn.<br />

Daghem fostrar <strong>och</strong> övervakar barnen, skolan undervisar dem,<br />

sjukvården tar hand om de gamla. Fritiden organiserar hela<br />

livscykeln genom klubbar <strong>och</strong> föreningar; ridklubbar, ungdomsgårdar<br />

<strong>och</strong> kyrkokörer.<br />

I denna förändring kvarstår ofta kr<strong>av</strong>et på att familjen<br />

borde kunna tillfredsställa djupa känslomässiga behov. Där<br />

skall vrede <strong>och</strong> omsorg, oro <strong>och</strong> glädje få utlopp. Samtidigt är<br />

det nu nästan enbart kärleken som utgör en sammanbindande<br />

länk i den moderna familjen. Man ”behöver” inte varandra<br />

längre. Kärleken som tidigare var en bifunktion till många andra<br />

funktioner i familjen har nu blivit bland de viktigaste. Man<br />

har mer tid att fundera över om man trivs, fungerar ihop, har<br />

det bra, etc. Hemmet, som i storstadsmiljön har blivit en slags<br />

korsning <strong>av</strong> sambandscentral, tvättstuga, kylskåp <strong>och</strong> telefonkiosk<br />

har nu mer press på sig att både ge känslomässig näring<br />

<strong>och</strong> att förmedla värden <strong>och</strong> livshållning. Ett indirekt mått på<br />

att relationerna är ömtåliga är att vi har fl er psykologer <strong>och</strong><br />

terapeuter än någonsin <strong>och</strong> att frågor om samspelet mellan människor<br />

tar enormt mediautrymme. Uppfostran sker medvetet till<br />

självständighet <strong>och</strong> strävan efter oberoende är något som hyllas.<br />

I Sydeuropa är det både naturligt <strong>och</strong> önskvärt att individen<br />

är beroende <strong>av</strong> släkten omkring sig. I Sverige planerar man för<br />

oberoende på ett helt annat sätt än i andra länder.<br />

16 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Barnens kr<strong>av</strong> på föräldrarnas uppmärksamhet når en våldsam<br />

styrka (just därför att behovet är konstant otillfredsställt).<br />

Föräldrarna i sin tur värjer sig i en känsla <strong>av</strong> att de behöver ha<br />

plats för sig själv. Barnen blir då ledsna, drar sig undan eller<br />

krånglar varvid föräldrarna i sin tur får skuldkänslor. Det gäller<br />

framför allt kvinnorna som bär med sig tidigare generationers<br />

kvinnoroller som förebild. Men den förebilden är inte funktionsduglig.<br />

<strong>Den</strong> förlängda ungdomstiden (många i femtioårsåldern<br />

tycks fortfarande klänga sig fast i ett tonårsbeteende) förungdomligandet<br />

liksom den motsägelsefulla mångfalden <strong>av</strong> budskap som<br />

går ut i samhället löser upp banden mellan individ, tradition <strong>och</strong><br />

kultur. De äldres kunskaper <strong>och</strong> erfarenheter har fått allt mindre<br />

relevans för de yngre. Föräldrar förlorar ett tidigare erfarenhetsbaserat<br />

övertag. Sjuttonåringen kan mycket mer om data eller<br />

om Europa än sin trettionioårige far.<br />

Det är denna erosion <strong>av</strong> gemensam kultur som på det<br />

religiösa området bidrar till att bryta isär tilltron till den stora<br />

heligheten. Under ungdomstiden arbetar människan med sin<br />

identitet. Man får en känsla <strong>av</strong> vem man själv är, inte sällan<br />

kopplat till utbildning, yrkesroll <strong>och</strong> erfarenhet. 1990-talets<br />

vuxna generation blir nästan aldrig klar med sin identitetsbildning,<br />

något som tidigare generationer <strong>av</strong>slutade i 15–20 års<br />

åldern. Om identitetsarbetet förlängs i den moderna världen så<br />

förungdomligas själva kulturen. Därigenom leder själva åldrandet<br />

automatiskt till att en människa förlorar i status. Det skapar<br />

en existentiell osäkerhet för den gamla människan. Hon fi nner<br />

inte någon trygghet i gamla tiders modeller.<br />

MISSTRON MOT OCH LÄNGTAN EFTER DET STABILA<br />

Slår man samman alla dessa socialpsykologiska faktorer skapar<br />

det en slags konstant ”glidning” även i människans inre. I den<br />

personlighetens kärna som utvecklas som en följd <strong>av</strong> att en<br />

person inte stabilt <strong>och</strong> kontinuerligt har bekräftats <strong>av</strong> några<br />

få personer skapas en annan typ <strong>av</strong> ”jag”. Det är ett jag som<br />

hanterar sin inre värld på ett annat sätt än tidigare generationer<br />

gjorde. Man har talat om den narcissistiska kulturen eller<br />

borderline-människan.<br />

Förenklat kan vi säga att allt fl er människor lär sig att relativt<br />

tidigt inte fästa sig alltför hårt vid en annan människa eller<br />

grupp. Om man gör det riskerar man att bli besviken. Då är det<br />

bättre att inte alls satsa på relationer utan hellre på sig själv eller<br />

på något som man har kontroll över. Individualismen blir en ren<br />

överlevnadsstrategi för en individ som tidigt svikits i sitt behov<br />

<strong>av</strong> beroende <strong>och</strong> bekräftelse.<br />

Kanske denna ”personlighetsförändring” som följd <strong>av</strong> den<br />

stora personomsättningen <strong>och</strong> den påtvingade ytligheten leder<br />

till en förändrad syn på <strong>och</strong> upplevelse <strong>av</strong> heligheten. <strong>Den</strong> stora<br />

heligheten misstros, den lilla heligheten blir viktigare. Samtidigt<br />

fi nns – kan man ur psykoanalytisk synvinkel anta – en djup<br />

ambivalens. Det fi nns sannolikt en stor längtan efter ömhet,<br />

gemenskap <strong>och</strong> ömsesidig bekräftelse. Men denna längtan är<br />

parad med rädsla för beroende <strong>och</strong> djupa relationer – även relationer<br />

till det/den Heliga/Helige. Därför måste man tidigt lära<br />

sig att hantera kluvenheten genom att förtränga den <strong>och</strong> tänka<br />

”ensam är stark”, ”kan själv” <strong>och</strong> bygga sig sitt eget slott. Om<br />

man skulle binda sig, riskerar man att bli besviken.<br />

<strong>Den</strong> svenska kulturen främjar sådana individualistiska drag.<br />

Svenska läroplaner <strong>och</strong> uppfostringsideal är ur ett internationellt<br />

perspektiv egenartade genom den starka vikt man här lägger på<br />


OM RELIGION I DET SNABBA SAMHÄLLET<br />

I Sydeuropa är det både naturligt<br />

<strong>och</strong> önskvärt att individen är<br />

beroende <strong>av</strong> släkten omkring sig.<br />

I Sverige planerar man för oberoende<br />

på ett helt annat sätt än i andra länder.<br />

självständighet. Mognad sägs vara detsamma som konsten att<br />

kunna vara autonom, ensam <strong>och</strong> oberoende.<br />

Det kanske – just därför – fi nns ett paradoxalt sug efter att<br />

kollektivt gå upp i massan, den moderliga varma omslutande<br />

bekräftelseupplevelsen. Kan detta vara en bidragande orsak till<br />

dragningen mot totalitära rörelser <strong>och</strong> sekter, fasta svar <strong>och</strong><br />

stöveltramp?<br />

Psykologiska perspektiv som dessa är självfallet bara komplement<br />

till de sociala <strong>och</strong> ideologiska förklaringarna <strong>av</strong> att allt<br />

färre ger sig hän till en tydlig idé, en bestämd <strong>och</strong> genomtänkt<br />

religiös tro eller en klar politisk linje. <strong>Den</strong> anonyma privatreligiositeten<br />

utan institutionell förankring <strong>och</strong> fundamentalismen<br />

med extremt kollektivt fokus kanske kan tolkas som två sidor<br />

<strong>av</strong> samma mynt. Sannolikt ligger likartade socialpsykologiska<br />

faktorer bakom både längtan efter massan, värden som ”är<br />

stabila” <strong>och</strong> står stilla (sekter, högervridningen) <strong>och</strong> längtan efter<br />

att privat nå sitt eget inre, erfara meditationens källa, vara med i<br />

drömgrupp eller skapa sin egen ark.<br />

VERKLIGHETENS MEDIALISERING<br />

Tidigare var de stora heligheterna huvudsakligen kopplade till<br />

kyrkorna. Deras organisationer <strong>och</strong> aktörer, språk <strong>och</strong> bilder<br />

förde heligheten vidare. Kyrkorna hade tolkningsföreträde<br />

när det gällde ”andliga erfarenheter” <strong>och</strong> de distribuerade den<br />

via sina gudstjänster <strong>och</strong> förrättningar. Deras symbolvärld<br />

var oemotsagd. <strong>Den</strong> skapade det yttersta Vara som de fl esta i<br />

samhället levde i eller tog spjärn emot. Inget sådant värdesystem<br />

har längre självklarhetens styrka. Verkligheten är nu på ett helt<br />

annat sätt än för bara några årtionden fi ltrerad genom massmedia,<br />

det gäller även den ”andliga verkligheten”. Jag talar här<br />

utifrån ett kunskapssociologiskt betraktelsesätt om verkligheten<br />

som en social konstruktion. Massmedia tycks nu vara en <strong>av</strong> de<br />

viktigare meningsgeneratorerna, det må sedan gälla Expressen,<br />

Aftonbladet, TV-kanalerna, videofi lmerna, dekonstruerande <strong>och</strong><br />

postmodernistiska poptrailers eller affi schkampanjernas massiva<br />

utbud.<br />

Att få ut ett budskap på den gemensamma samhälleliga<br />

scenen är viktigt för varje ideologibärande grupp. Att få en företeelse<br />

omskriven i pressen eller omtalad i TV gör den reell. Först<br />

om något är omnämnt i massmedia, i kvällstidningen eller i<br />

Aktuellt så ”fi nns” det. Men det som inte speglas i det off entliga<br />

samtalet utan för en tynande tillvaro i privata sfärer osynliggörs<br />

inte bara, det blir overkligt. Vad får detta för konsekvenser för<br />

religionen?<br />

Även den religiösa heligheten måste fi nna sig i att speglas via<br />

”den tredje statsmakten”. Synen på vad en kyrka eller en präst är<br />

kommer knappast längre från en faktisk präst som man möter<br />

18 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

i kyrka eller församling utan från den präst- eller kyrkobild<br />

som skapats via det massmediala utbudet – allt från Knutby till<br />

Palestinakonfl ikten. Talet om <strong>och</strong> beskrivningen <strong>av</strong> ”den heliga<br />

verkligheten” måste – för att överhuvudtaget slå igenom – tecknas<br />

i grova <strong>och</strong> grälla färger. Därmed osynliggörs automatiskt<br />

svårbeskrivna erfarenheter som för den fromma människan själv<br />

är starkt betydelsefulla. Massmedia bygger på förenkling. Det<br />

innebär att själva mediet plattar ut eller snarare osynliggör den<br />

heliga erfarenheten.<br />

Glättade <strong>och</strong> hurtiga, skandaliserade, alternativt alltför<br />

djupsinnigt intellektuella program, fi ltrerar undan ”religion som<br />

helighet” från den massmediala scenen.<br />

VERKLIGHETEN OMSÄTTS SNABBARE<br />

Medier ger ny information i en allt snabbare takt. Det leder till<br />

ett stimuliöverskott. ”Varje eftermiddag när man kommer hem<br />

går man förbi brevlådan <strong>och</strong> en binge papper hamnar omedelbart<br />

i den stora papperskorgen” säger någon. ”Det viktigaste<br />

man har att göra på skrivbord är inte sällan att hålla rent” säger<br />

en annan. Det fi nns en överproduktion <strong>av</strong> information i det<br />

moderna samhället.<br />

Samtidigt har människan endast en begränsad förmåga<br />

att ta till sig information. I forskningsvärlden har det lett till<br />

en allt större specialisering. Forskaren får allt svårare att hinna<br />

med, tv-tittaren har svårt att välja kanal, det fi nns en kamp om<br />

uppmärksamhet.<br />

Samtidigt som stimuliöverfl ödet är bedövande utvecklas<br />

därför ett ständigt underskott på uppmärksamhet beroende på<br />

att varje persons tidsbudget ständigt spricker. Om någon vill<br />

föra ut ett budskap <strong>och</strong> verkliggöra den via massmedia måste<br />

man brutalisera eller ”gasa” för att över huvud kunna göra sig<br />

uppmärksam.<br />

Ur religionens perspektiv innebär detta att den kulturella<br />

ram där fromhet <strong>och</strong> mystik odlas sällan speglas i medier.<br />

Långsamheten som kultur tonas ned. Det ytliga får större chans<br />

att slå igenom än ett sakligt <strong>av</strong>vägt samtal. Eftertänksamhet är<br />

knappast något som premieras. Konsekvenserna blir därefter. De<br />

sociala plattformar för andakt, stillhet kring det okränkbara blir<br />

allt mer osynliggjorda. De som söker förverkliga det inre livet,<br />

mystik eller andlig fördjupning blir antingen betraktade som<br />

kufar, upplevs som obegripliga eller blir föremål för ett exotiskt<br />

<strong>och</strong> insmickrande intresse. Samtidigt fi nns mottendenser – i det<br />

här fallet ett genuint, men <strong>av</strong> ett fåtal omhuldat intresse för det<br />

inre livet.<br />

Informationsfl ödet gör att en sändare allt mer måste rikta<br />

in sig mot speciella grupper. De fl esta får svårare att orientera<br />

sig utanför sina egna symboliska territorier. Så fi nns även i det<br />

akademiska samhället allt färre personer med bredd <strong>och</strong> lärd<br />

kompetens. Kyrkorna med sitt inomreligiösa språk tvingas<br />

inrikta sig mot dem som redan kan språkspelen. Detta får som<br />

följder att andra inte uppmärksammar vad som sägs; ”det angår<br />

inte mig”.<br />

Bibeln som kulturellt referenssystem har blivit otillgänglig<br />

för den stora mängden människor. Begrepp som ”nåd”, ”barmhärtighet”,<br />

”arvssynd”, ”treenighet” eller ”transsubstantiationslära”<br />

är okända. Få kan längre berätta en <strong>av</strong> Jesu liknelser eller<br />

redogöra för grunddragen i den kristna tron. Kyrkan söker därför<br />

fi nna nischer som är gemensamma för större grupper genom<br />

att fi ltrera sitt budskap via en gemensam språklig kod. Man talar<br />

i termer <strong>av</strong> ”livsfrågor”, ”mening” eller ”etik”. Därmed når man<br />


OM RELGION I DET SNABBA SAMHÄLLET<br />

ett större språkligt territorium, ett verbalt land där fl er vistas<br />

än de uttalat religiöst intresserade. Samtidigt riskerar man att<br />

utarma kunskapen om <strong>och</strong> förtroendet för det internt kristna<br />

språket.<br />

Man urskiljer olika tekniker för att nå uppmärksamhet via<br />

massmedia. För att slå sig igenom det övriga massmediala bruset<br />

måste man arbeta med tillspetsning. Man tar då fasta på vissa<br />

faktorer <strong>och</strong> framhäver dem på bekostnad <strong>av</strong> andra. Löpsedlar,<br />

ingresser <strong>och</strong> rubriker syftar därför gärna på sensation. Genom<br />

förenkling undviker man komplikationer i resonemang <strong>och</strong><br />

bevisföring. Men ambitionen att förenkla kan leda till ett slags<br />

intellektuell <strong>och</strong> språklig fundamentalism. Vid polarisering tar<br />

man som journalist fasta på motsatser; mellan skinheads <strong>och</strong><br />

svenskar, mellan förespråkare <strong>och</strong> motståndare till EU, mellan<br />

patienter <strong>och</strong> läkare, mellan muslimer <strong>och</strong> kristna, mellan<br />

troende <strong>och</strong> ateister. Det är skillnader som framhävs <strong>och</strong> inte<br />

likheter. När konfl ikter uppmärksammas så har man ofta att<br />

göra med intensifi ering. Man förstorar den schism som fi nns.<br />

Genom att konkretisera så måste komplicerade sammanhang<br />

brytas isär, enkla illustrationer <strong>och</strong> allt snuttifi eras, för det skall<br />

rymmas på den mentala scen som är just TV eller tidningen.<br />

<strong>Den</strong> kanske viktigaste principen för medialiseringen är personifi<br />

eringen. Det gäller att hitta en person – gärna en kändis som<br />

placeras i ett fack eller en medelsvensson som man försöker göra<br />

till identifi kationsobjekt.<br />

Fortsättning från sidan 5<br />

20 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

▲<br />

de elever som har ämnesseparerad undervisning. Ämnesövergripande<br />

so-undervisning beskrivs som mer intressant.<br />

Eleverna arbetar här i mindre grad bara för proven, de arbetar<br />

oftare i grupp <strong>och</strong> känner att de kan påverka mer, men de anser<br />

också att studierna är svårare än vad elever som läser de olika<br />

so-ämnena var för sig gör. Läraren upplevs mer tydlig i sina<br />

förväntningar.<br />

Det andra mönstret är att eleverna beskriver ämnet religionskunskap<br />

som minst intressant <strong>av</strong> de fyra so-ämnena. Det är<br />

främst pojkarnas åsikter som sänker värdena för religionskunskapen.<br />

Flest elever anger att de här arbetar bara för att klara<br />

proven <strong>och</strong> minst andel önskar mer undervisning i ämnet. Som<br />

den ämnesspecifi ka analysen i en annan artikel kommer att visa<br />

fi nns hos eleverna en alternativ bild <strong>av</strong> hur undervisningen i<br />

religionskunskap borde vara i förhållande till hur den är.<br />

Även i lärarnas svar skiljer religionskunskapsämnet ut sig<br />

från de övriga so-ämnena. Det är nära dubbelt så många <strong>av</strong> de<br />

behöriga lärarna, jämfört med de obehöriga, som tycker det är<br />

mycket roligt att undervisa i ämnet. Liknande skillnader fi nns,<br />

men är ej så stora, i de övriga so-ämnena.<br />

KUNSKAPERNA<br />

Kunskaperna varierar från elev till elev, från klass till klass.<br />

Utvärderingen <strong>av</strong> so-ämnena visar ett generellt mönster <strong>av</strong> frag-<br />

Tillsammans leder dessa tekniker självfallet till en förenkling<br />

<strong>och</strong> en trubbighet. Mer diff erentierade bilder <strong>av</strong> det som man<br />

berättar om har svårare att tränga sig igenom. Detta drabbar<br />

självfallet även undfl yende upplevelser som helighet.<br />

På samma sätt som journalister blir politikernas uttolkare för<br />

allmänheten <strong>och</strong> den allmänna opinionens uttolkare för politikerna<br />

så blir massmedia länken mellan institutionellt religiösa<br />

människor <strong>och</strong> människor utan religiöst intresse. Även den<br />

religiösa verkligheten har medialiserats.<br />

Det personliga deltagandet i den heliga riten eller besöket i<br />

det heliga rummet dvs något som inte är medialiserat utan upplevt<br />

utgör en förstahandserfarenhet. Sådana erfarenheter <strong>av</strong> det<br />

totalt Annorlunda måste tränga sig upp genom den tillplattade<br />

medialiserade verkligheten. <strong>Den</strong> måste likt en asfaltblomma ta<br />

sig igenom snabbheten <strong>och</strong> ytligheten.<br />

Samtidigt, religionens heliga rum <strong>och</strong> riter har kanske sin attraktionskraft<br />

<strong>och</strong> styrka just tack vare att de inte (går att) medialiseras.<br />

Att befi nna sig inne i en kyrka, där ingen predikar <strong>och</strong><br />

ingen förklarar är snarast exotiskt <strong>och</strong> kanske därför tilldragande<br />

i det moderna samhället. ”Vad tyst det blev” tycker en liten<br />

femåring i dagis, när man kommer in i en kyrka <strong>och</strong> tänder ett<br />

ljus på besök hos några katolska systrar. Hon talar länge om den<br />

tystnaden. ■<br />

OWE WIKSTRÖM<br />

mentariska, fl äckvisa kunskapsbilder hos eleverna. Det är stor<br />

spännvidd mellan olika elevers förståelse <strong>av</strong> begrepp, orsaker <strong>och</strong><br />

samband. De kunskapsområden <strong>och</strong> kvaliteter i kunskaperna<br />

som kursplanerna föreskriver saknas ofta. Det är de ”skollärda”<br />

kunskaperna som främst tycks falla i glömska.<br />

Utvärderingen väcker frågor om undervisningen i<br />

so-ämnena, <strong>och</strong> inte minst religionskunskapsämnet.<br />

Är det så att den fragmentariska kunskapsbilden, istället för en<br />

förväntad mer samlad helhetsbild, signalerar<br />

att de omfångsrika styrdokumenten innebär att läraren gör ett<br />

urval som motsvarar egna intressen <strong>och</strong> idéer<br />

att inriktningen på individualiserat, självvalt arbete är motiverande<br />

men innebär att eleverna arbetar ensamma <strong>och</strong> lär sig mer om<br />

det de redan vet<br />

att so-ämnenas omfångsrika stoff innebär en undervisning som<br />

mer präglas <strong>av</strong> att göra än att refl ektera över vad man gjort<br />

På skolverkets hemsida presenteras successivt rapporter från<br />

NU-03. Därtill fi nns de för religionskunskapen relevanta rapporterna<br />

på FLR:s hemsida: www.fl r.se. ■<br />

GUNNAR ISELAU


NILS- ÅKE TIDMAN<br />

Kunskap för hela människan<br />

Nils-Åke Tidman rapporterar från EFTRE-konferensen<br />

i Järvenpää, Finland 26–29 augusti 2004.<br />

VART TREDJE ÅR sedan starten 1980 har EFTRE (European<br />

Forum for Teachers of Religious Education) arrangerat konferenser<br />

för lärare som undervisar i religion i Europa. Cirkeln<br />

slöts detta år eftersom EFTRE bildades i Finland, <strong>och</strong> den första<br />

konferensen hölls i Helsingfors. En <strong>av</strong> ”the founding fathers”<br />

från 1980, Reijo Heinonen, deltog också i EFTRE-konferensen<br />

2004.<br />

Mycket har hänt i Europa sedan starten 1980, <strong>och</strong> detta<br />

<strong>av</strong>speglar sig också i EFTRE. Som en följd <strong>av</strong> det tätare europeiska<br />

samarbetet i Europeiska Unionen, har EFTRE fått en<br />

fastare struktur. Det fi nns en styrelse <strong>och</strong> en exekutivkommitté<br />

som är i verksamhet också mellan de stora konferenserna som<br />

äger rum vart tredje år. EFTRE har en egen hemsida www.eftre.<br />

org. Utvidgningen <strong>av</strong> EU visar sig också i att EFTRE nu har<br />

18 medlemsländer representerade, <strong>och</strong> att nästa konferens år<br />

2007 kommer att förläggas till Budapest i det f.d. Östeuropa.<br />

Konferensen år 2004 var förlagd till Seurakuntaopisto i<br />

Järvenpää, omkring 4 mil norr om Helsingfors. Konferensanläggningen<br />

är till vardags den fi nska lutherska statskyrkans<br />

pastoralinstitut med en särskild <strong>av</strong>delning för religionspedagogik,<br />

<strong>och</strong> dess rektor Juha Luodeslampi var en eminent<br />

värd för oss drygt 80 lärare från olika europeiska stater som<br />

deltog i konferensen. Från Sverige deltog Ola Björlin, Olof<br />

Franck <strong>och</strong> undertecknad, Nils-Åke Tidman.<br />

Järvenpää är känt för att en stor del <strong>av</strong> den fi nska kultureliten<br />

bott eller bor där; tonsättare, konstnärer <strong>och</strong> författare.<br />

<strong>Den</strong> mest kände är tonsättaren Jean Sibelius. Hans villa Ainola,<br />

där också hans gr<strong>av</strong> fi nns, ligger på gång<strong>av</strong>stånd från Seurakuntaopisto.<br />

Vi var många konferensdeltagare som passade på att<br />

besöka Ainola som är ett museum sedan 1984. Ett besök i en<br />

tonsättares miljö passade också bra in i konferensens holistiska<br />

ansats eller multimedianriktning, om man så vill. Det fanns en<br />

fl ygel i Sibelius vackra salong, men tonsättaren använde den<br />

aldrig; han skapade sina stora musikaliska verk i sitt huvud, utan<br />

att pröva sig fram på en kl<strong>av</strong>iatur. Detta säger något viktigt om<br />

den mänskliga föreställningsförmågan <strong>och</strong> skaparkraften.<br />

Temat för EFTRE-konferensen år 2004 var ”Educating the<br />

whole person”, kunskap för hela människan, religionskunskap<br />

i ett holistiskt perspektiv. Programmet bestod dels <strong>av</strong> föreläsningar<br />

<strong>och</strong> dels <strong>av</strong> grupparbete ”workshops”, förutom social<br />

samvaro <strong>och</strong> holistisk sauna med bad i den intilliggande sjön<br />

(för de som vågade). Under konferensdagarna förekom även diskussioner<br />

i regionala <strong>och</strong> språknära grupper så att vi som kom<br />

från Norden träff ades i en särskild grupp.<br />

Deltagarna kunde välja att delta i ”workshops” med teman<br />

som ”vision”, ”listening”, ”drama”, ”taste” . Gemensamt för alla<br />

teman var att de pekade på en holistisk ansats som engagerar<br />

hela personen, förnimmelser, känslor, tankar.<br />

22 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Föreläsningarna hade samma holistiska inriktning: ”RE and the<br />

Spirit”, ”RE and the emotions”, ”RE and the community” samt<br />

” RE and the mind”. Föreläsningar <strong>och</strong> foton från konferensen<br />

fi nns tillgängliga att “ladda ner” från EFTREs hemsida men jag<br />

vill särskilt lyfta fram tre inslag i konferensen<br />

Under en eftermiddag gjorde vi en utfl ykt till Helsingfors<br />

där vi först togs emot <strong>av</strong> universitetets vice rektor i representationsvåningen<br />

vid det klassicistiskt strama Senatstorget. Universitetsrektorn<br />

<strong>av</strong>slöjade att hon hade börjat sin akademiska bana<br />

som religionslärare.<br />

Solen sken på oss som sedan strövade runt några timmar i<br />

Helsingfors. Många klättrade upp till den ortodoxa Uspenskijkatedralen<br />

vid hamnen <strong>och</strong> besökte Helsingfors Sacre Coeur,<br />

domkyrkan vid Senatstorget.<br />

Seurokontaopisto ordnade en fantastisk konferensmiddag på<br />

lördagkvällen med fi nska specialiteter, Mannerheims löjor <strong>och</strong><br />

folkdansuppvisning.<br />

Inslag <strong>av</strong> informell <strong>och</strong> social karaktär är viktiga för de ger<br />

tillfälle för konferensdeltagarna att knyta kontakter med kollegor<br />

i andra länder.<br />

MÄNNISKOSYN OCH UTBILDNING<br />

Konferensen inleddes med att Peter Schreiner från Comeniusinstitutet<br />

i Münster utvecklade temat ”kunskap för hela människan”.<br />

Kunskap förknippas lätt med enbart intellektuell, cerebral<br />

aktivitet <strong>och</strong> verksamhet. Konferensens syfte var att bredda<br />

människosynen som skola <strong>och</strong> utbildning bygger på. Vi har<br />

en reduktionistisk <strong>och</strong> materialistisk tradition i den moderna<br />

västerländska kulturen som begränsar bilden <strong>av</strong> människan <strong>och</strong><br />

möjligheterna att engagera hela personen i en bildnings- <strong>och</strong><br />

utvecklingsprocess. Vi måste lämna antingen-eller-tänkandet när<br />

det gäller subjekt – objekt, insida – utsida, idealism – materialism,<br />

hermeneutik – empirism. Huvud <strong>och</strong> hjärta hör ihop<br />

liksom fakta <strong>och</strong> känslor, teori <strong>och</strong> praxis, undervisning <strong>och</strong><br />

lärande.<br />

Barn <strong>och</strong> ungdomar som går i våra skolor kan vi inte förstå<br />

utan att känna till den kontext de lever i, deras konkreta sociala<br />

sammanhang. Peter Schreiner nämnde fl era förebilder för detta<br />

holistiska synsätt; Rosseau, Jung, Maslow <strong>och</strong> Rogers.<br />

KONTEXTUELL RELIGIONSUNDERVISNING<br />

En refl ektion i anslutning till EFTRE-konferensen är att den<br />

kontextuella inriktningen är på stark frammarsch när det gäller<br />

religionspedagogik i Europa. Man strävar efter att ha både ett<br />

lokalt <strong>och</strong> ett globalt perspektiv – glokalt – i religionsundervisningen.<br />

Det nya religionsämnet i Norge, KRL (Kristendom,<br />

Religion og Livssyn) är ett exempel på en mycket medveten<br />

kontextuell strävan. I Tyskland är det främst professor Hans-


Järvenpää<br />

Günther Heimbrock i Frankfurt am Main, som har utvecklat en<br />

kontextuell religionspedagogik med utgångspunkt i den mångkulturella<br />

miljön i Frankfurt <strong>och</strong> i fi losofen Jürgen Habermas<br />

teori om människans ”livsvärld”. Heimbrock kommer att fi nnas<br />

tillgänglig på svenska redan denna höst, då RPI (Religionspedagogiska<br />

arbetsgemenskapen) ger ut några <strong>av</strong> Heimbrocks artiklar<br />

<strong>och</strong> föredrag, översatta till svenska <strong>av</strong> Rune Larsson.<br />

ETIK MED KÄNSLA, FÖRNUFT OCH SAMMANHANG<br />

Fredagen inleddes med ett föredrag om RE and emotions <strong>av</strong><br />

professor Roger Burggraeve från det katolska universitetet i<br />

Leuven i Belgien. Han inriktade sig på att utveckla en holistisk<br />

undervisning om värden, etik för hela människan.<br />

Inledningsvis gjorde professor Burggraeve även en kontextuell<br />

självbestämning. Han påpekade att han är kristen<br />

<strong>och</strong> tillhör den romersk-katolska kyrkan <strong>och</strong> att det är hans<br />

omedelbara utgångspunkt. Dialog kan inte ske med parter som<br />

är ”ingenting”. Först utifrån en tydlig tillhörighet <strong>och</strong> öppenhet<br />

kan dialog bli givande <strong>och</strong> tagande. Paul Ricoer nämndes <strong>och</strong><br />

hans begrepp religion from within som just pekar på att varje<br />

människa har en omedelbar förståelse <strong>av</strong> vad religion är, utifrån<br />

sin bakgrund, ungefär som ett modersmål som kan bli utgångspunkt<br />

för att sedan förstå <strong>och</strong> lära sig andra språk.<br />

Professor Burggraeve menade att all etik börjar i en kroppslig<br />

känsla som sedan anpassas till verkligheten <strong>av</strong> förnuftet <strong>och</strong><br />

slutligen fogas in i ett meningsskapande mönster genom både<br />

de stora <strong>och</strong> små berättelserna om förebilder, som varje religion<br />

<strong>och</strong> kultur erbjuder. Det är en intressant utveckling att känslor<br />

släpps in i etiska diskussioner. Etik har ofta karaktären <strong>av</strong> matematiska<br />

beräkningar <strong>och</strong> vägning <strong>av</strong> argument. Delvis har det<br />

sin förklaring i Immanuel Kants tänkande. Han <strong>av</strong>visade känslor<br />

som vägledare i etiska valsituationer. <strong>Den</strong> här nya mer ”hela”<br />

synen på etik fi nns fi nt presenterad <strong>av</strong> två norska universitetslärare<br />

– även här ligger Norge långt framme – Jan-Ol<strong>av</strong> Henriksen<br />

<strong>och</strong> Arne Johan Vetlesen: Etik i arbete med människor.<br />

Roger Burggraeve fortsatte sin föreläsning med att tr<strong>av</strong>estera<br />

utvecklingspsykologen Winnicott <strong>och</strong> beskrev hur en<br />

utvecklande miljö för barn <strong>och</strong> unga är som en känslans ”goodenough-mother”<br />

<strong>och</strong> en tankens ”good-enough-father”. Inte<br />

perfekta ”föräldrar” skall det vara, utan personer <strong>och</strong> miljöer<br />

som genom sina brister leder till ifrågasättande <strong>och</strong> skapar<br />

utvecklande diskussioner för unga människor.<br />

Centrum i Burgraeves föreläsning utgjordes <strong>av</strong> den judiske<br />

fi losofen Emmanuel Levinas tänkande om den andres ”annorlundaskap”.<br />

Hos Levinas blir ansiktets individualitet bilden för<br />

varje människas outbytbarhet <strong>och</strong> oändliga värde. Dekalogen<br />

<strong>och</strong> särskilt det femte budet är också grundläggande inslag hos<br />

Levinas. Föredraget kom därför att belysa skillnaden mellan etik<br />

som förbud <strong>och</strong> etik som påbud, en önskad attityd eller dygd.<br />

<strong>Den</strong> senare delen <strong>av</strong> föredraget blev alltmer kristet apologetisk.<br />

Detta var ju också föredragshållarens utgångspunkt;<br />

det gjorde han ingen hemlighet <strong>av</strong>. I många länder i Europa är<br />

också en konfessionell religionsundervisning självklar, antingen<br />

som ett obligatorium eller som något man väljer utifrån sin<br />

religiösa hemvist. För oss svenska religionslärare <strong>och</strong> än mer för<br />

våra danska kollegor, är det främmande med en så uttalad <strong>och</strong><br />

elaborerad kristen utgångspunkt <strong>och</strong> tolkning <strong>av</strong> uppdraget att<br />

utbilda <strong>och</strong> utveckla barn <strong>och</strong> ungdomar i skolans värld.<br />

HELIGA PLATSER<br />

Lördag förmiddag inleddes med ett föredrag <strong>av</strong> professor<br />

Gordon Mitchell från Hamburg. Med sin bakgrund i Sydafrika<br />

<strong>och</strong> sin verksamhet som pedagogikprofessor i Tyskland hade<br />

professor Mitchell utvecklat ett spännande koncept som innebär<br />

att ungdomar med olika bakgrund besöker varandras heliga<br />

platser. Eleverna fi ck själva <strong>av</strong>göra vad som var deras heliga<br />

platser. För de sydafrikanska barnen kunde det vara en plats i<br />

det fria eller en enkel byggnad där någon <strong>av</strong> de fattigas independent<br />

churches hade sina möten. Men det kunde också vara<br />

en plats som hade med traditionell afrikansk religion att göra. I<br />

Hamburg fi ck eleverna besöka en moské <strong>och</strong> känna på de mjuka<br />

mattorna <strong>och</strong> se säkerhetsåtgärderna runt en synagoga. Att barn<br />

får besöka varandras heliga platser är ett fredsarbete, menade<br />

professor Mitchell. På det sättet kan förståelse <strong>och</strong> igenkännande<br />

öka <strong>och</strong> religion blir en del <strong>av</strong> något större – hela livet – <strong>och</strong> det<br />

var ju också konferensens huvudtema.<br />

NY STYRELSE I EFTRE<br />

Konferensen <strong>av</strong>slutades med att EFTRE hade sin ”general<br />

assembly” <strong>och</strong> valde styrelse för den kommande treårsperioden.<br />

En viktig förändring är skiftet på ordförandestolen. Jeremy<br />

Taylor från England lämnade nu ordförandeposten. Under<br />

hans period som ordförande har EFTRE utvecklats från ett löst<br />

nätverk till en permanent organisation för religionslärare <strong>och</strong><br />

religionsundervisning i Europa. Till ny ordförande valdes Sonja<br />

Danner från Wien.<br />

NILS- ÅKE TIDMAN<br />

VÄGMÄRKEN 4:04 | 23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!