12.07.2015 Views

Antagningsguiden 2012 - Södertälje kommun

Antagningsguiden 2012 - Södertälje kommun

Antagningsguiden 2012 - Södertälje kommun

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Antagningsguiden</strong> <strong>2012</strong> är framtagen i samverkan mellan <strong>kommun</strong>ernasamordnat av Gymnasieantagningen Stockholms län. Informationen byggerpå upp gifter som var kända i början av september 2011. För senaste uppdateringse www.gyantagningen.se eller www.skolverket.se.Personerna på bilderna i katalogen har ingen direkt koppling till de avsnittbilderna visas i.Foto: Samtliga bilder Karl-Johan Larsson, förutom sidan 1, 3, 13 (de tvånedre bilderna) och 25 som tagits av Lisa Thorsén/Kombinera.Textbearbetning: Lisa Thorsén/KombineraGrafisk form: Johan Nilsson/KombineraTryck: Edita, oktober 2011.


Innehåll4 Tidplan för antagningen till gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo <strong>kommun</strong> <strong>2012</strong>6 Tips som gör det lättare att välja8 Om gymnasieskolan10 Om programmen12 Chans att mixa elitidrott och studier14 Om du inte är behörig16 Sök så här18 Urval – vem kommer in?19 Studieekonomi20 För dig som behöver extra stöd i studierna22 Gymnasiesärskolan24 Studera vidare efter gymnasiet26 Frågor och svar om gymnasieskolan28 Här ligger gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo <strong>kommun</strong>30 Här ligger gymnasieskolorna i Stockholms stad och närförorter32 Adresser till gymnasieskolorna41 Ordlista44 Adresser till antagningskansliernawww.gyantagningen.se3


Tidplan för antagningentill gymnasieskolorna iStockholms län ochHåbo <strong>kommun</strong> <strong>2012</strong>Gilla oss på Facebook så får du viktiginformation om gymnasievaletoch kan ställa frågor.www.facebook.com/gyantagningenAnsökningsstartHemsidanwww.gyantagningen.seöppnas för ansökan den16 januari.SistaansökningsdagenHemsidan stängs föransökan klockan 24:00den 15 februari.OmvalDen 24 april öppnashemsidan för omval.Du har möjlighet att göraändringar och tillägg i dinansökan påwww.gyantagningen.sefram till 15 maj.Januari februari mars aprilLösenordet skickas utUnder den tredje veckan i januarifår du ett lösenord hemskickatsom du ska använda för att loggain på www.gyantagningen.se därdu gör din ansökan. Har du intefått något lösenord kontaktar dudin studie- och yrkesvägledareeller någon annan ansvarig på dinskola. Du som inte kan få lösenordetvia någon på skolan kontaktargymnasieantagningen.ProvProv till vissa estetiska program och vissa engelsk språkigautbildningar görs ute på skolorna under februari och mars.Tänk på att!Du måste rangordna utbildningarna i din ansökan så attden utbildning du helst vill komma in på står som förstaval, den du näst helst vill komma in på står som andra valoch så vidare. Blir du antagen till en högre rangordnadutbildning så stryks du från utbildningar du rangordnatlägre i din ansökan.PreliminärantagningUnder eftermiddagenden 20 april kan du seresultatet av den preliminäraantagningensom görs på dinahöstterminsbetyg.4 www.gyantagningen.se


SistaomvalsdagenDen 15 maj är sista dagenför att göra ändringar idin ansökan.Hemsidan stängs föransökan klockan 24:00.SlutligtantagningsbeskedUnder eftermiddagenden 29 juni visas detslutliga antagningsbeskedetnär du loggar in påwww.gyantagningen.se.Sistasvarsdagen20 juli är sista dag attsvara på antagningsbeskedet.Webbenstänger klockan24:00.reservantagningarUnder augusti görstvå reservantagningar.Antagningsbesked fårdu när du loggar in påwww.gyantagningen.se.maj juni juli augustiProvProv till vissa estetiska program för dig som gjort ändringar idin ansökan under omvalsperioden sker under maj och juni.Slutbetygen skickasGrundskolorna och introduktionsprogrammenskickarunder juni slutbetygen tillgymnasieantagningen.Skolstart!Skolorna börjar i slutetav augusti. Reservantagningentas över avskolorna i sambandmed skolstarten.Kontakta de skolor duär intresserad av direktför att få veta vilkenplats du har i reservkön.www.gyantagningen.se5


Tips som gör detlättare att väljaGymnasievalet spelar roll. Ditt gymnasieprogram kan både göra det möjligt för digatt läsa vidare efter gymnasiet och direkt leda till ett arbete. På det viset har ditt valbetydelse för vad du ska göra i framtiden.Det är viktigt att du väljer något som du är intresserad av och som du tror att duvill fortsätta med de närmaste åren. Bästa vägen till ett bra val är att du tar reda på såmycket som möjligt om programmen, skolorna och vad som gäller för antagningen.Vilket gymnasieprogram ska jag välja?Fundera på vad du är intresserad av. Vill du läsa vidare efter gymnasiet ellerutbilda dig till ett yrke direkt?Om du vill läsa vidare efter gymnasiet väljer du ett högskoleförberedandeprogram. För att hitta ett program som passar dina intressen kan du undersökavilka olika inriktningar det finns. Vet du redan vad du vill läsa eftergymnasiet är det viktigt att det program du väljer verkligen har alla kursersom krävs för att du ska kunna söka vidare. Det finns både grundläggandeoch särskild behörighet.Om du vet att du vill arbeta med något som du kan utbilda dig till på gymnasietkan du välja ett yrkesprogram. På flera program finns det möjlighet att gåen lärlingsutbildning där du varvar praktik på arbetsplatser med undervisningi skolan. De yrkesförberedande programmen kan också ge behörighetatt läsa vidare. Du kan läsa till ämnen för att få högskolebehörighet. Du kanockså välja att vidareutbilda dig på yrkeshögskolan.TIPS!Besök en skolaEtt bra sätt att ta reda på mer omett program och den skola du ärintresserad av är att besöka skolan.Missa inte skolornas öppet hus!Datum finns på www.gyantagningen.se.6 www.gyantagningen.se


Om gymnasieskolanGymnasieskolan är frivillig. Du får söka till gymnasieskolan till och med det årdu fyller 19.Det finns 18 nationella program med olika inriktningar. 6 av programmen ärhögskoleförberedande och 12 av dem är yrkesprogram.Inom programmen finns förutom 60 nationella inriktningar även särskildavarianter och inom yrkesprogrammen finns möjlighet att gå lärlingsutbildning.Högskoleförberedande programDe högskoleförberedande programmen ska förbereda dig för studier påuniversitet och högskola.De högskoleförberedande programmen är:Ekonomiprogrammet (EK)Estetiska programmet (ES)Humanistiska programmet (HU)Naturvetenskapsprogrammet (NA)Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)Teknikprogrammet (TE)International Baccalaureate(IB) är en internationell riksrekryterandeutbildning. All undervisningsker på engelska. Det är ett 3-årigtprogram som ger grundläggandebehörighet till högskoleutbildningi Sverige och många andra länder.Mer information om IB finns påwww.ibo.org.För att vara behörig till de högskole förberedande programmen krävs att duhar godkänt i:– Svenska/svenska som andraspråk– Engelska– Matematik– Ytterligare nio ämnen, det vill säga totalt tolv ämnen.För behörighet till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet ochSamhällsvetenskapliga programmet ska fyra av de nio godkända ämnenavara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion. För Naturvetenskapsprogrammetoch Teknikprogrammet ska tre av de nio ämnena varabiologi, fysik och kemi. För Estetiska programmet gäller godkänt i vilka nioämnen som helst.8 www.gyantagningen.se


YrkesprogramYrkesprogrammen innehåller minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande,APL, och ska främst förbereda dig för yrkeslivet eller yrkeshögskolan. Ävenpå yrkesprogram har du möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighetom du väljer till kurser under gymnasieutbildningen som ger digdenna behörighet. Yrkesprogrammen leder till en yrkesexamen.Inom yrkesprogrammen kan du välja att gå en lärlingsutbildning. Dågör du minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser. Bådepå din arbetsplats och i skolan har du ett stort eget ansvar. Du måste varaintresserad och motiverad. Du lär dig under handledning i en miljö som gerkunskaper, erfarenheter och goda kontakter inom en bransch. Utbildningenleder till samma yrkesexamen som ett vanligt yrkesprogram. Även på denhär utbildningen kan du välja att läsa kurser som ger dig grundläggandehögskolebehörighet.Yrkesprogrammen är:Barn- och fritidsprogrammet (BF)Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)El- och energiprogrammet (EE)Fordons- och transportprogrammet (FT)Handels- och administrationsprogrammet (HA)Hantverksprogrammet (HV)Hotell- och turismprogrammet (HT)Industritekniska programmet (IN)Naturbruksprogrammet (NB)Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)VVS- och fastighetsprogrammet (VF)Vård- och omsorgsprogrammet (VO)Du vet väl att du kan bli behörigtill högskolan när du läst ettyrkesprogram.För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs att du har godkänt i:– Svenska/svenska som andraspråk– Engelska– Matematik– Ytterligare fem ämnen, det vill säga åtta ämnen totalt.Obs!De nationella programmen kanfinnas i så kallade särskilda varianter.Det betyder att programmethar en egen inriktning. Det kanhända att du behöver ha godkänti fler ämnen för att kunna bliantagen än det som normalt krävs.Ibland behöver du också göra ettantagningsprov. Fråga din studieochyrkesvägledare eller kontaktaden skola som anordnar den särskildavarianten så får du veta vilkakrav på behörighet som finns fördet program du vill söka.www.gyantagningen.se9


Om programmenDet finns ämnen som alla på gymnasiet läser. Det är ämnen som räknassom så grundläggande för att klara sig i arbetslivet och studielivet att allabehöver dem. De ämnena kallas för gymnasiegemensamma ämnen.Det finns också programgemensamma karaktärsämnen, inriktningar,programfördjupningar och individuella val.Alla program innehåller också ett gymnasiearbete på 100 poäng.På www.gyantagningen.se kandu läsa mer om de olika programmenoch de kurser som erbjudsinom programmen.Alla gymnasieprogram innehållerbyggstenarna nedan, utom Vårdochomsorgsprogrammet som intehar någon valbar inriktning.GymnasiegemensammaämnenprogramgemensammaämnenprogramfördjupninginriktningGymnasiegemensamma ämnenDe gymnasiegemensamma ämnena ska ge dig grundkunskaper som du behöverför att klara ditt studie- och yrkesliv. Ämnena är gemensamma för allanationella program, men hur många poäng du läser beror på vilket programdu valt.De gymnasiegemensamma ämnena är:– Svenska/svenska som andraspråk– Engelska– Matematik– Idrott och hälsa– Historia– Samhällskunskap– Religionskunskap– NaturkunskapPå Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet läser du inte naturkunskap.Istället läser du på Naturvetenskapsprogrammet biologi, fysikoch kemi och på Teknikprogrammet läser du fysik, kemi och teknik.individuellt valgymnasiearbeteFördelning av de gymnasiegemensamma ämnenaÄmneYrkesprogram(poäng)Högskoleförberedandeprogram (poäng)Svenska/svenska som andraspråk 100 300Engelska 100 200Matematik 100 100–300Idrott och hälsa 100 100Historia 50 50–200Samhällskunskap 50 100–200Religionskunskap 50 50Naturkunskap 50 0–10010 www.gyantagningen.se


BetygHösten 2011 infördes betygsskalanA–F på gymnasiet. Betyg förgodkänt betecknas nu med A, B,C, D, E. Det högsta betyget är Aoch det lägsta är E. Betyg för ickegodkänt betecknas med F. Om dufår underkänt i en kurs har du rättatt pröva för ett högre betyg eller gåom kursen. Du får betyg efter varjeavslutad kurs. Ett ämne kan ha flerakurser.Programgemensamma karaktärsämnenDe programgemensamma karaktärsämnena är kurser som alla elever inomett program läser. Ämnena är olika för varje nationellt program. Biologi ochfysik är exempel på gemensamma ämnen för Naturvetenskapsprogrammet.Engelska och entreprenörskap är exempel på gemensamma ämnen förHotell- och turismprogrammet.ProgramfördjupningarPå varje program kan du välja mellan olika kurser inom programfördjupningarna.På yrkesprogrammen är de här kurserna riktade mot olika yrken. Inomde högskoleförberedande programmen är kurserna mer riktade mot högskolestudierinom det ämnesområde du har valt att studera.InriktningarDet finns totalt 60 nationella inriktningar. Av de 18 nationella programmenhar 17 nationella inriktningar. Det är endast Vård- och omsorgsprogrammetsom inte har någon nationell inriktning.På Fordons- och transportprogrammet kan du till exempel välja inriktningarnaPersonbil eller Godshantering. På Samhällsvetenskapsprogrammetkan du till exempel välja inriktningarna Beteendevetenskap ellerMedier, information och <strong>kommun</strong>ikation. Inriktningarna startar oftast år 2eller år 3, om det finns tillräckligt många elever som vill läsa just den inriktningen.Läs mer om inriktningar på www.gyantagningen.se.KRAV FÖR ATT BLI GODKÄNDVarje kurs ger något som kallasför gymnasiepoäng. Man kan sägaatt antalet poäng motsvarar dentid som krävs för att läsa kursen.Ett gymnasiepoäng motsvarar enlektionstimme.För yrkesexamen ska du ha2 500 poäng varav 2 250 godkända.Du ska också ha godkänt i svenska,alternativt svenska som andraspråk1, engelska 5 och matematik 1. Ettkrav är också att du har godkänt i400 poäng av de programgemensammaämnena och ett godkäntgymnasiearbete.För högskoleförberedande examenska du ha 2 500 poäng varav2 250 godkända. Du ska ocksåvara godkänd i svenska, alternativtsvenska som andraspråk 1, 2 och 3,engelska 5 och 6 samt matematik 1och ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.Individuella valAlla program innehåller 200 poäng kurser som du väljer själv. Det kan varakurser du behöver för att komma in på högskola eller universitet, eller kursersom ger dig mer kunskap i ett yrkesämne.www.gyantagningen.se11


Chans att mixaelitidrott och studierFör dig som vill kombinera elitidrott med studier finns nu möjligheten att välja enNationell idrottsutbildning, NIU.Specialidrott är ett ämne som du bara kan läsa på skolor som fått NIU godkänd avSkolverket och respektive specialidrottsförbund. I Stockholms län är det flera skolorsom fått tillstånd att starta NIU. Vilka de är hittar du längst bak i den här katalogen iadressregistret. De godkända skolorna är märkta med ”NIU” längst ner.Två olika ansökningarAnsökan till NIU är uppdelad i två delar. Först ansöker du till själva idrottsdelen,direkt till den skola som erbjuder NIU, till exempel bandy eller fotboll.Tänk på att vara ute i god tid. Ofta är sista ansökningsdag på hösten. Föratt få veta exakt hur du ska ansöka måste du kontakta skolan själv.Sedan ansöker du till ett nationellt gymnasieprogram på den skola dusökt NIU. Du ansöker på www.gyantagningen.se under den vanliga ansökningsperioden.Kontakta den skola som erbjuder NIU för mer informationom vilka nationella gymnasieprogram som erbjuder NIU-platser.UrvalEfter det att du sökt till NIU kommer du att kallas till ett uttagningstest. Detär varje idrottsförbund som sköter urvalet för idrottsdelen. Du får sedanveta om du blivit antagen direkt från idrottsförbundet eller den skola där dugjort din ansökan. Kontakta skolan som erbjuder NIU för mer information.Studier och elitidrott påinternationell nivåPrecis som tidigare finns gymnasiealternativetRiksidrottsutbildning(RIG) för dig som har som mål attutöva din idrott på internationellelitnivå. Ansökan ska göras både tillsjälva idrotten och till det programpå skolan som erbjuder RIG-plats.För information om ansökan tillidrottsuttagningen kontakta denskola som anordnar RIG-utbildningen.AntagningFör att du ska bli antagen till NIU krävs både att du antagits till självaidrottsdelen och till det program du sökt. När det gäller antagningen tillsjälva programmet konkurrerar du på samma villkor som alla andra. Det ärdin behörighet och dina betygspoäng som avgör. Om du inte blir antagen tilldet nationella programmet på skolan, blir du inte heller antagen till NIU,även om du redan är godkänd i idrottsdelen och har fått besked från idrottsförbundeteller skolan om att du är antagen till den idrott du sökt.12 www.gyantagningen.se


Sök NIU så härSök först till idrottsdelen direkt till den skola som erbjuder NIU och som du villgå på.Skicka sedan under den vanliga ansökningsperioden in din ansökan till ettnationellt gymnasieprogram som erbjuder NIU-plats på samma skola viawww.gyantagningen.se .Du kan alltså inte söka någon idrott inom NIU via gymnasieantagningen omdu bor i Stockholms län!Då är platsen dinNär du fått besked både från idrottsförbundet eller skolan om att du ärantagen på NIU, och fått ett slutantagningsbesked från gymnasieantagningenatt du har en plats på det nationella programmet på skolan, vet duatt platsen är din.www.gyantagningen.se13


Om du inte är behörigIntroduktionsprogrammen riktar sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program.Det finns fem introduktionsprogram:– Programinriktat individuellt val– Preparandutbildning– Yrkesintroduktion– Individuellt alternativ– SpråkintroduktionPrograminriktat individuellt valPrograminriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till att dukommer in på ett nationellt yrkesprogram inom ett år.För att vara behörig behöver du ha godkänt betyg i svenska/svenska somandraspråk, engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen ellerha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematikoch minst tre andra ämnen.Alla studievägar finns att söka på www.gyantagningen.se. Precis som tillde nationella programmen är det betygspoängen som avgör vem som blirantagen.På www.gyantagningen.se kandu läsa mer om de olikaintroduktionsprogrammen.PreparandutbildningPreparandutbildning vänder sig till dig som vill läsa in grundskolebehörighetpå högst ett år för att kunna gå vidare till ett nationellt program.Du som saknar behörighet till ett nationellt program eller som är behörigtill ett yrkesprogram men inte till ett högskoleförberedande program kansöka utbildningen.De flesta studievägarna går att söka på www.gyantagningen.se. Antagningengörs efter bedömning och beslut av <strong>kommun</strong>en eller den friståendegymnasieskolan som anordnar utbildningen.14 www.gyantagningen.se


YrkesintroduktionYrkesintroduktion riktar sig i första hand till dig som inte är behörig till ettnationellt yrkesprogram. Det är en yrkesinriktad utbildning på 1–3 år somska göra det lättare för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller att sökatill ett nationellt yrkesprogram.De flesta studievägarna går att söka på www.gyantagningen.se. Antagningenför vissa yrkesintroduktionsprogram görs på betygspoäng och förvissa efter bedömning och beslut av <strong>kommun</strong>en eller den fristående gymnasieskolansom anordnar utbildningen.Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.De flesta studievägarna går att sökapå www.gyantagningen.seIndividuellt alternativIndividuellt alternativ anpassas individuellt efter dina behov under 1–3år. Det här alternativet är främst för dig som inte är behörig till nationelltyrkesprogram.De flesta studievägarna går att söka på www.gyantagningen.se. Antagningengörs efter bedömning och beslut av <strong>kommun</strong>en eller den friståendegymnasieskolan som anordnar utbildningen.SpråkintroduktionSpråkintroduktion vänder sig till dig som nyligen kommit till Sverige ochvill få utbildning i svenska för att kunna gå vidare till gymnasieskolan ellerannan utbildning.De flesta studievägarna går att söka på www.gyantagningen.se. Antagningengörs efter bedömning och beslut av <strong>kommun</strong>en eller den friståendegymnasieskolan som anordnar utbildningen.www.gyantagningen.se15


Sök så härDu får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. För att kunnakomma in på ett nationellt program eller en särskild variant måste du gåttut årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande med godkänt betyg i engelska,matematik och svenska eller svenska som andraspråk. Du måste dessutom haden särskilda behörigheten som gäller för just de program som du ska söka. Sesidorna 8–9 när det gäller behörigheter för de olika programmen.Om du inte har den behörighet som krävs kan du istället söka till ett introduktionsprogram.1. Logga in påwww.gyantagningen.se2. Fyll i din ansökan.3. bekräfta, skriv utoch skriv under4. PreliminärantagningÄr du elev i någon avlänets grundskolor får dudina inloggningsuppgifterskickade hem till digunder vecka 3.Du som inte går i skolanmen är folkbokförd iStockholms län kan mejlaeller ringa till ditt antagningskansliför att få ettlösenord. Mejladresseroch telefonnummer hittardu på baksidan av den härguiden.Du måste rangordnautbildningarna du sökerså att det program somdu helst vill komma in påstår som första val, det dunäst helst vill komma in påstår som andra val och såvidare.Du kan bara bli antagentill ett program! Om dittbetyg räcker för antagningtill flera av dina alternativså blir du antagen till detprogram som du rankathögst i din ansökan. Närdu blivit antagen till enutbildning står du kvarsom reserv till högrerangordnade val, men intetill alternativ som du harrangordnat lägre.Sista datum att registreravalet på www.gyantagningen.seär den 15februari.Du lämnar ansökantill skolans studie- ochyrkesvägledare. Datumför inlämning av ansökankan variera mellan olikaskolor.Du som inte går i någonskola skickar din ansökantill det antagningskanslidu tillhör.I mitten av april görs enpreliminär antagning somgrundar sig på höstterminsbetygeti årskurs 9.Resultatet av den preliminäraantagningen kandu se på www.gyantagningen.se.Det här är baraen preliminär antagningsom inte garanterar dig enplats. Resultatet ska ge digen vink om dina chanseratt komma in på de utbildningardu valt.För dig som är asylsökandeSom asylsökande har du rätt att söka till gymnasieskola.För att kunna antas till ett gymnasieprogram som asylsökandefår du högst vara 18 år vid slutantagningen.Du ska också kunna uppvisa ett LMA-kort från Migrationsverketsom är giltigt över slutantagningen till gymnasiet.LMA-kort är ett ID-kort som utfärdas av Migrationsverkettill asylsökande.16 www.gyantagningen.se


Prov till Estetiska programmet och deengelskspråkiga utbildningarnaEn del skolor kräver att du gör ett antagningsprov till det Estetiska programmet och deengelsk språkiga utbildningarna, som till exempel International Baccalaureate.Om du sökt ett program i februari där du ska göra prov kommer du att kallas till det ifebruari eller mars. Om du gör ett ändringsval kommer du att kallas till prov i slutet av majeller början av juni. Du får ett brev hem där det står tid och plats för provet. Du får ocksåinformation om vad du ska förbereda inför provet.Provet bedöms och poängsätts av gymnasieskolan. Om du vill veta hur provpoängenräknas ut ska du kontakta den skola du sökt till. Provresultatet kommer du att kunna se på dininloggningssida på vår hemsida.5. Ändringsval6. Slutlig antagning7. Reservantagning8. Lediga platserDu som vill kan ändra dinansökan. Då gör du omansökningsproceduren.Ändringsvalet kan görasmellan 24 april och 15 maj.När du har gjort dittändringsval och lämnatin en ny underskrivenansökan är det den sistaansökan som gäller.Om du är nöjd med dittval i februari ska du integöra någonting alls.Ansökan som kommertill Gymnasieantagningenefter den 15 maj bedömsalltid som sent inkommenom det inte finns särskildaskäl. För mer information,prata med studie- ochyrkesvägledaren på dinskola.Resultatet av den slutligaantagningen kan du se islutet av juni genom attlogga in på www.gyantagningen.semed dinainloggningsuppgifter. Därkan du också svara på dittantagningsbesked. Läsnoga igenom informationenom hur du ska svara.Reservantagningen börjari slutet av juli och håller påtill mitten av september.Under reservantagningentas elever in på de platsersom blivit lediga när andraelever tackat nej eller blivituppflyttade till högrerangordnat val.Du kan själv se dinaktuella reservplaceringgenom att logga in påwww.gyantagningen.semed dina inloggningsuppgifter.Efter slutantagningenpublicerar gymnasieantagningende platser somär lediga under aktuellt påwww.gyantagningen.se.Är du intresserad av attsöka någon av de ledigaplatserna fyller du i en nyansökningsblankett somdu skickar till gymnasieantagningen.Är det flerasom konkurrerar om enledig plats är det behörighetensamt betygspoängensom avgör vem somkommer in.I mitten av augustitar skolorna själva överantagningen. Då får du takontakt med skolan direktom du är intresserad av attbörja där.www.gyantagningen.se17


Urval –vem kommer in?När antalet platser på en utbildning vid en skola är färre än antalet sökandesom är behöriga styrs urvalet av de sökandes betygspoäng. Du är alltså integaranterad en plats på den skola som ligger närmast din bostad.Fri kvotEtt begränsat antal platser fåravsättas för dig som:Betygspoängen är summan av de 16 bästa ämnesbetygen från grundskolan.Betygsvärdena är 20 för MVG, 15 för VG, 10 för G och 0 för IG. Vid ansökantill Estetiska programmet räknas eventuell uppnådd provpoäng med imerit värdet. Betygsvärdet för elever som har blockbetyg i NO- eller SOämnenfår man genom att multiplicera blockbetygets värde med antaletämnen inom blocket.1. på grund av medicinska, socialaeller andra personliga omständigheterbör ges företräde framför övrigasökande2. kommer från skolor där betygeninte utan vidare kan jämföras medgrundskolans betyg, till exempelläsårsbrev från Waldorfskola ochutländska betyg.Du som kommer in via den friakvoten måste vara behörig i svenskaeller svenska som andraspråk(enligt svensk läroplan), matematikoch engelska från motsvarandesista årskursen i grundskolan. Duska också ha den särskilda behörighetensom gäller för de programsom du ska söka.Det är beslutsfattaren för den <strong>kommun</strong>alagymnasieskolan, eller rektoreller annan ansvarig på friståendegymnasieskola, som bestämmer omantagning till fri kvot.Om flera har samma meritvärdeVid urvalet till ett visst program händer det ibland att inte alla med sammameritvärde kan antas. Då tillämpas en randordning utifrån vissa specifikakriterier. Det finns fyra olika rangordningskriterier. Gymnasieskolornaväljer själva vilket av dessa kriterier som ska gälla på sina olika studievägar.De fyra olika rangordningskriterierna är:• Valrang, jämförelsetal och slump• Ma + No, valrang, jämförelsetal och slump• Eng + Sv/Sva + So, valrang, jämförelsetal och slump• Sv/Sva, valrang, jämförelsetal och slump18 www.gyantagningen.se


StudieekonomiDu som går på gymnasieskolan kan få studiehjälp till och med vårterminendet år du fyller 20. Efter det kan du söka studiemedel med en bidragsdeloch en lånedel.Studiebidrag får du om du studerar heltid på gymnasieskola, folkhögskola,<strong>kommun</strong>al eller statlig vuxenutbildning på gymnasienivå och vissa andrautbildningar. Mer information hittar du på www.csn.seStudiebidragDu får 1 050 kr per månad (uppgiften hämtad i augusti 2011). Om du går igymnasieskola kommer bidraget automatiskt utan att du behöver ansökaom det. Är du utländsk medborgare måste du först få rätten till svenskt studiestödgodkänd. Om du inte är myndig betalar CSN, Centrala studiestödsnämnden,ut studiebidraget till din vårdnadshavare. Är du myndig betalasbidraget direkt till dig.Studiehjälp består av:StudiebidragExtra tilläggInackorderingstilläggExtra tilläggExtra tillägg ansöker du om hos CSN. Om du kan få tillägget beror på familjensinkomst.InackorderingstilläggInackorderingstillägg kan du få om du studerar på annan ort och inte kanresa mellan studieorten och hemmet varje dag. Bidraget ska ersätta en del avdina kostnader för hyra och resor. En förutsättning för att få bidraget är attdet program och den nationella inriktning du läser inte finns på hemorten.Studerar du på en fristående gymnasieskola, folkhögskola eller ett riksinternatska bidraget sökas genom CSN. Studerar du vid en <strong>kommun</strong>al gymnasieskolaansöker du om tillägget hos din hem<strong>kommun</strong>.Dagliga resorOm du har längre än sex kilometer till skolan får du bidrag till dagliga resormellan hem och skola, i form av SL-kort. Korten delas oftast ut av skolan vidterminsstart. Vissa skolor och <strong>kommun</strong>er delar ut SL-kort för kortare resväg.Kontakta din <strong>kommun</strong> för mer information om vad som gäller för dig.www.gyantagningen.se19


För dig som behöverextra stöd i studiernaOm du har behov av att studera i mindre grupp så erbjuder gymnasieskolornai Stockholms län följande 3–4 åriga behovsgrupper.Din grundskola ska i en bilaga beskriva ditt behov av att studera i liten grupp.Det är bilagan som är underlaget för antagningen. Du kan vara behörig eller obehörig.Ansöker gör du på www.gyantagningen.se senast den 15 februari <strong>2012</strong>.Nationella programDanderyds gymnasiumSamhällsvetenskapsprogrammet för elevermed Aspergers syndromElektrikergymnasietEl- och energiprogrammet, gymnasiallärlingsutbildning för elever med ADHDoch närliggande diagnoser, 3–4 årESS-gymnasietSamhällsvetenskapsprogrammet inriktningSamhällsvetenskap för elever i behovav särskilt stödSamhällsvetenskapsprogrammet inriktningBeteendevetenskap för elever i behovav särskilt stödFridegårdsgymnasiet/KämpeHantverksprogrammet – finsnickeri, förelev med Aspergers syndromNaturvetenskapsprogrammet, för elevmed Aspergers syndromSamhällsvetenskapsprogrammet, för elevmed Aspergers syndromFryshusets gymnasiumEstetiska programmet för elever medAspergers syndromGustavsbergs gymnasiumSamhällsvetenskapsprogrammet för elevermed Aspergers syndromHandels- och administrationsprogrammetför elever med Aspergers syndromEkonomiprogrammet för elever medAspergers syndromLunaskolan Östra gymnasiumEstetiskt program, bild- och forminriktning,för elever med diagnosen AspergerssyndromSamhällsvetenskapsprogrammet, förelever med diagnosen Aspergers syndromMBC gymnasietSamhällsvetenskapsprogrammet inriktningsamhällsvetenskap för elever i behovav särskilt stödSnitz gymnasiumADHD samt Aspergerklasser.Solna gymnasiumSamhällsvetenskapsprogrammet inriktningsamhällsvetenskap för elever medAspebergerdiagnosStockholms RH-gymnasium (Stockholmsriksgymnasium för rörelsehindrade)Estetiska programmet inriktning Estetikoch mediaSamhällsvetenskapsprogrammet inriktningMedier, information och <strong>kommun</strong>ikationSamhällsvetenskapsprogrammet inriktningSamhällsvetenskapUtbildning Silverdal, SollentunaNaturvetenskapsprogrammet för elevermed Aspergers syndromSamhällsvetenskapsprogrammet för elevermed Aspergers syndromVallentuna gymnasiumFör elever med Aspergers syndrom: BA,EK, FT, HA, NA, SA, TEÖsteråkers gymnasiumSamhällsvetenskapsprogrammet för elevermed Aspergers syndrom20 www.gyantagningen.se


IntroduktionsprogramArlandagymnasietinriktning HR långsam taktBrännkyrka gymnasiumIndividuellt alternativ inriktning SA förelever med Aspergers syndrom och närliggandefunktionsnedsättning, 3–4 årSpråkintroduktion för elever i behov avsärskilt stöd, 1–3 årLiljevalchs internationella läroverk/GryningsskolanIndividuellt alternativ för elever med inåtagerandeproblematik samt inlärningssvårigheter.ElektrikergymnasietPrograminriktat individuellt val inriktningEl- och energiprogrammet för elever medADHD och närliggande problematik, 1 årYrkesintroduktion inriktning El- och energiprogrammetför elever med ADHD ochnärliggande problematik, 3 årEnskede Gårds gymnasiumYrkesintroduktion för elever med Aspergerssyndrom och närliggande funktionsnedsättning,3–4 årYrkesintroduktion för elever med ADHD onärliggande funktionsnedsättning, 3 årYrkesintroduktion för elever i behov avsärskilt stöd, 3 årESS-gymnasietYrkesintroduktion mot Restaurang- ochlivsmedelsprogrammet café och kök förelever i behov av särskilt stöd, 1–3 årIndividuellt alternativ för elever medAspergers syndrom och närliggandefunktionsnedsättning, 3–4 årIndividuellt alternativ för elever i behov avsärskilt stöd, 1–3 årIndividuellt alternativ inriktning Bild ochform för elever i behov av särskilt stöd,1–3 årIndividuellt alternativ inriktning Musikoch <strong>kommun</strong>ikation för elever i behov avsärskilt stöd, 1–3 årIndividuellt alternativ för unga kvinnor ibehov av särskilt stöd, 1–3 årSpråkintroduktion för elever i behov avsärskilt stöd, 1–3 årFryshusets gymnasiumIndividuellt alternativ för elever medAspergers syndromHuddingegymnasietFör elever med Aspergers syndromFridegårdsgymnasiet/KämpeIntroduktionsprogrammen, för elev medAspergers syndromIgelstavikens gymnasiumIndividuellt alternativ (rörelsehindrade)IVIK-gymnasietSpråkintroduktion för nyanlända i behovav särskilt stöd, 1 årKista gymnasiumYrkesintroduktion med inriktning Handelför elever i behov av särskilt stödKvarngymnasiet JärfällaFör elever med Aspergers syndromLunaskolan Östra gymnasiumPreparandutbildning, för elever meddiagnosen Asperger syndromIndividuellt alternativ, för elever meddiagnosen Asperger syndromMBC gymnasietIndividuellt alternativ för elever i behov avsärskilt stödIndividuellt alternativ Asperger, litengruppPreparandutbildning Asperger, liten gruppRoss Tensta gymnasiumIndividuellt alternativ ADA för elevermed ADHD och närliggande problematik,1–3 årRudbeckInriktning praktik långsam inlärningSolna gymnasiumSamhällsvetenskapsprogrammet inriktningsamhällsvetenskap för elever medAspergerdiagnosPreparandutbildning för elever medAspergerdiagnosSpånga gymnasiumYrkesintroduktion mot Naturbruksprogrammetför elever i behov av särskiltstöd, 1–3 år.Stadsmissionens GymnasieskolaOmsorgsinriktning, handelsinriktningoch allmän inriktning med möjlighettill yrkesintroduktion inom Vård- ochomsorgsprogrammet och Handels- ochadministrationsprogrammet, långsaminlärning.Stockholms RH-gymnasium (Stockholmsriksgymnasium för rörelsehindrade)IM individuellt alternativS:t Eriks gymnasiumYrkesintroduktion mot Fordons- ochtransportprogrammet för elever i behov avsärskilt stöd, 1–3 årIndividuellt alternativ för elever i behov avsärskilt stöd, 3 årSpråkintroduktion för elever i behov avsärskilt stöd, 1–3 årStockholms RH-gymnasium (Stockholmsriksgymnasium för rörelsehindrade)Individuellt alternativSödra Latins gymnasiumIndividuellt alternativ med inriktning Bildoch form för elever i behov av särskiltstöd, 3 årThorildsplans gymnasiumIndividuellt alternativ mot Naturvetenskapsprogrammet,Samhällsvetenskapsprogrammetför elev med Aspergerssyndrom o närliggande funktionsnedsättning,3–4 årTumba gymnasiumFör elever med Aspergers syndromTyresö gymnasiumIntroduktionsprogram för elever medAspergers syndromVallentuna gymnasiumIntroduktionsprogram för elever medAspergers syndromVilunda gymnasiumFör elever med Aspergers syndrom, samtHandels- och administrationsprogrammetlångsam studietaktÖstra Reals gymnasiumIndividuellt alternativ mot Ekonomiprogrammet,Humanistiska programmet,Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammetför elevermed Aspergers syndrom och närliggandefunktionsnedsättning, 3–4 årDu ansöker påwww.gyantagningen.sesenast den 15 februari <strong>2012</strong>.www.gyantagningen.se21


GymnasiesärskolanSärskolan är en skolform där undervisningen sker i ett långsamt tempo ien lugnare studiemiljö. Du har rätt att gå i gymnasiesärskolan om du redangått i grundsärskolan eller om du på grund av en utvecklingsstörning intekan gå i gymnasieskolan.De nationella programmen igymnasiesärskolan är:Estetiska programmetFordonsprogrammetHandels- och administrationsprogrammetHantverksprogrammetHotell- och restaurangprogrammetIndustriprogrammetMedieprogrammetNaturbruksprogrammetUndervisningen på gymnasiesärskolansnationella programska omfatta följande ämnen:Svenska eller svenska som andraspråkEngelskaMatematikSamhällskunskapReligionskunskapNaturkunskapIdrott och hälsaEstetisk verksamhetDet är din hem<strong>kommun</strong> som ska bedöma att du har rätt att gå på den gymnasiesärskoladu sökt till innan du tas emot. Du bör också ha gjort praktik på deprogram i gymnasiesärskolan som du söker till. Skolans studie- och yrkesvägledareeller din klasslärare kan hjälpa dig att ordna sådan praktik.Vilken gymnasiesärskola du får plats på beror på dina önskemål, resultatetav praktiken och andra utlåtanden som finns.Gymnasiesärskolans programGymnasiesärskolan är fyraårig och har nationella, specialutformade ochindividuella program. Du väljer program efter dina intressen och förutsättningar.Målet med utbildningen är att du efter skolan ska kunna få arbeteeller annan sysselsättning.De nationella och specialutformade programmen förbereder för arbete. Detbetyder att du ska klara de krav som ställs på en vanlig arbetsplats. I utbildningeningår minst 22 veckors praktik på en eller flera arbetsplatser.Det individuella programmet innehåller yrkesträning eller verksamhetsträningsom anpassas efter dina behov. I både yrkesträning och verksamhetsträningfinns flera valbara ämnen och kurser. Undervisningen sker i enanpassad miljö där varje elev kan vara aktiv och ta egna initiativ. Om det gåroch om det passar dig får du också göra praktik utanför skolan.IntroduktionsprogramDu som elev från grundsärskolan ska även erbjudas individuellt alternativeller yrkesintroduktion om du vill det och bedöms ha förutsättningar attklara utbildningen.22 www.gyantagningen.se


Här finns GymnasiesärskolansprogramNationella ochspecialutformade programArlandagymnasietEstetiskt programHandels- och administrationsprogrammetBerga NaturbruksgymnasiumNaturbruksprogrammetDanderyds gymnasiumHotell- och restaurangprogrammetSpecialutformat program Service och miljöEnskede Gårds gymnasiesärskolaSpecialutformat program Media inriktninghandelFoucaultgymnasietNationella 4-åriga program: Estetiskt, Fordon,Handel och administrationSpecialutformade 4-åriga program: Barn ochomvårdnad, Bygg och fastighetFredrika Bremergymnasierna,RiksäppletHotell och restaurangprogrammetFridegårdsgymnasietFordonsprogrammetEstetiska programmetHantverksprogrammetSpecialutformat programHäggviks gymnasiumSpecialutformat program Café och RestaurangSpecialutformat program Trädgård och MiljöSpecialutformat program Idrott och HälsaEstetiska programmetMedieprogrammetKista gymnasiumSpecialutformat program inriktning HandelochadministrationSpecialutformat program Bygg, miljö ochfastighetsteknik inriktning fastighetsskötselSpecialutformat program inriktning Service-,barn- och omvårdnadKryssargymnasietEstetiskt programKvarngymnasietEstetiska programmetFordonsprogrammetHantverksprogrammetLidingö GymnasiesärskolaHandels- och administrationsprogrammetLindeparkens gymnasiesärskolaEstetiska programmet profil hälsa, idrott ochfritidMin skola – NorsborgNaturbruksprogrammetMin skola – ÖstermalmNaturbruksprogrammetNacka gymnasiumHandels- och administrationsprogrammetSpecialutformat program – träteknik ochfastighetsskötselNynäshamns gymnasiumSpecialutformat program Hantverk och serviceSpecialutformat program Omvårdnad ochserviceRodengymnasietMedieprogrammetHotell- och restaurangprogrammetNaturbruksprogrammet (Ekebyholm i Rimbo)SaltåskolanSpecialutformat program, Estetiskt hantverkStadsmissionens gymnasiesärskolaSpecialutformad utbildning med OmvårdnadsinriktningS:t Botvids gymnasiesärskolaEstetiska programmetSpecialutformat program Fastighetsskötseloch industriteknikSpecialutformat program OmvårdnadHandels- och administrationsprogrammetS:t Eriks gymnasiumEstetiska programmetStockholms Hotell- och restaurangskolasgymnasiesärskolaHotell- och restaurangprogrammetSågbäcksgymnasietHotell- och restaurangprogrammetTyresö gymnasiumHantverksprogrammetSpecialutformat program – Omvårdnad ochserviceVackstanäsgymnasietSpecialutformat program – Kost och matlagningIndividuella programArlandagymnasietYrkesträning inriktning Service och estetiskverksamhetVerksamhetsträningBalders Hus gymnasiesärskolaIndividuellt programBjörknäs gymnasiesärskolaVerksamhetsträningFoucaultgymnasietYrkesträning och VerksamhetsträningFlerfunktionshinderAutismLindeparkens gymnasiesärskolaYrkesträning – Mat och trädgårdYrkesträning – Mat, boende och hantverkYrkesträning – Bild och hantverkYrkesträning – Musik, dans och teater medinternationell profilYrkesträning – Estetisk inriktning för elevermed autismFredrika Bremergymnasierna,RiksäppletIndividuellt programVerksamhetsträningFridegårdsgymnasietYrkesträningVerksamhetsträningHelenedals gymnasiesärskolaVerksamhetsträningYrkesträningHeldagsskolan RullenVerksamhetsträningHäggviks gymnasiumYrkesträning – TrädgårdYrkesträning – Idrott och FriluftslivYrkesträning – Allmänna programVerksamhetsträningAllmänna grupper för elever inom autismspektrat– Verksamhetsträning och YrkesträningKvarngymnasietIndividuell verksamhetVerksamhetsträningYrkesträningLidingö GymnasiesärskolaIndividuellt program, verksamhets- och yrkesträningmed inriktning teater och inriktningdata- och mediaNynäshamns gymnasiumVerksamhetsträningYrkesträningRodengymnasietIndividuellt programVerksamhetsträningYrkesträningSaltåskolanIndividuellt programStadsmissionens gymnasiesärskolaIndividuellt program med allmän inriktningS:t Botvids gymnasiesärskolaIndividuellt program, AllmänIndividuellt program, Natur, miljö och hantverkIndividuellt program, VerksamhetsträningS:t Eriks gymnasiesärskolaYrkesträning – SamhällsorienteringYrkesträning – Estetiskt skapande bild, dramaoch musikVerksamhetsträningVerksamhetsträning – för elever med rörelsehinderVerksamhetsträning – för elever med autismStockholms RH-gymnasiumIndividuellt program verksamhetsträning förelever med autismIndividuellt program verksamhetsträning förelever med rörelsehinderIndividuellt program yrkesträning för elevermed rörelsehinderTyresö gymnasiumVerksamhetsträningYrkesträningTäby GymnasiesärskolaAutismgruppVerksamhetsträningYrkesträningÄventyrsskolan – Frösunda LSS ABVerksamhetsträning, för elever med autismoch autismliknande tillståndÖstra GymnasietIndividuellt program Yrkesträning, Samhällsorienteratprogram med fördjupning data ochmiljöIndividuellt program Yrkesträning Mat ochboendeIndividuellt program verksamhetsträningwww.gyantagningen.se23


Studera vidare eftergymnasietVilka arbeten som kommer att finnas om tre, fem eller tio år är svårt att veta.På www.arbetsformedlingen.se kan du se hur arbetsmarknaden ser ut i dagoch inom vilka yrkesområden det finns störst behov av arbetskraft.Studera på högskolan och universitetHögskolan är samlingsnamnet på den utbildning som sker vid högskoloroch universitet. Du kan välja att söka ett program, eller så kan du själv väljade kurser du vill läsa och på så vis skapa din egen utbildning.När du söker till högskolan görs ett urval genom betyg. Ju högre betyg duhar, desto större möjlighet har du att komma in på den utbildning du helstvill gå. Behörigheten till att söka ett högskoleprogram är indelat i grundläggandebehörighet och områdesbehörighet (särskild behörighet).Det finns två betygsurvalsgrupper till högskolan. Ena gruppen är för digsom söker direkt med dina gymnasiebetyg. Den andra gruppen är för digsom måste komplettera eller läsa upp dina gymnasiebetyg.Platserna till högskolan är betydligt färre för de i kompletteringsgruppenjämfört med platserna för de i direktgruppen.Du kan också konkurrera med den poäng du har fått om du har gjort högskoleproveti urvalsgruppen för högskoleprovet.Studera på yrkeshögskolanefter gymnasiet?Du som läser ett yrkesprogram ochfår en yrkesexamen får en grundläggandebehörighet att läsa vidare påyrkeshögskolan.Du som läser ett högskoleförberedandeprogram och fårhögskoleexamen kan också sökatill yrkeshögskolan. Läs mer ombehörighetskrav på www.yhmyndigheten.se.24 www.gyantagningen.se


Nya regler från 2014Läs om regler om antagning, behörighetoch vilken meritpoängsom kommer att tillgodoräknasnär du går ut gymnasieskolan påwww.studera.nu och www.hsv.se.Vissa kurser kan ge fördelar när dusöker till högskolan. Det är kurseri engelska, moderna språk ochmatematik.Grundläggande behörighetTill alla högskoleutbildningar krävs grundläggande behörighet. Grundläggandebehörighet har du om du har en högskoleförberedande gymnasieexamen.Har du en yrkesexamen från ett yrkesprogram måste du dessutom ha lästkurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6 (300 poäng).Du måste ha lägst betyg E på dessa kurser. Läs mer på www.studera.nu.Områdesbehörighet (särskild behörighet) till högskolanFör de flesta utbildningar på högskolan krävs mer än den grundläggande behörigheten.Det handlar ofta om krav på godkänt betyg i vissa gymnasiekursermen kan också handla om arbetslivserfarenhet. De här förkunskapernahar särskild betydelse för den aktuella utbildningen. Kraven för dennabehörighet anges i områdesbehörigheter.En områdesbehörighet består av behörighetskurser och områdeskurser.Behörighetskurser är kurser som krävs för särskild behörighet. Områdeskurserär särskilt värdefulla för den utbildning du söker och kan ge meritpoäng.Läs mer på www.studera.nu.MeritpoängVissa kurser som du läser på gymnasietkan ge så kallade meritpoängsom du får lägga till betygspoängennär du söker till högskolan. Därförär det viktigt att du tänker över dittval av kurser i gymnasiet.www.gyantagningen.se25


Frågor och svar omgymnasieskolanPå www.gyantagningen.se kandu läsa mer om de olikaintroduktionsprogrammen.Måste jag tacka ja om jag kommerin på mitt förstahandsval?tNej, det sker automatiskt.Får jag stå kvar som reserv på valsom jag rangordnat lägre än detjag blivit antagen till?tNej. Du får bara stå kvar som reserv på val som du har rangordnat högre ändet du blivit antagen till.Vad är det som avgör antagningentill gymnasieskolan i Stockholmslän?tDet är din behörighet, se Om gymnasieskolan, och din totala betygspoängsom avgör om du blir antagen. Din betygspoäng baserar sig på dina 16 bästabetyg från slutbetyget i årskurs 9.För vissa utbildningar, till exempel Estetiska programmet, tar man ocksåhänsyn till ett antagningsprov om du gjort ett sådant.Om du söker en utbildning utanför din hem<strong>kommun</strong> och/eller dittsamverkansområde kan andra regler gälla. Det vanligaste är att du då blirantagen om det finns platser över när <strong>kommun</strong>ens egna elever tagits in. Läsmer under Tips som gör det lättare att välja.Kan jag få ekonomiskt studiestöd?tDu som går på gymnasieskolan kan få studiehjälp till och med vårterminendet år du fyller 20. Efter det kan du söka studiemedel med en bidragsdel ochen lånedel.Studiebidrag får du om du studerar heltid på gymnasieskola, folkhögskola,<strong>kommun</strong>al eller statlig vuxenutbildning på gymnasienivå och vissa andrautbildningar. Mer information hittar du på www.csn.se. Pengarna kommerautomatiskt utan att du behöver ansöka om det. Du får inget studiebidragunder sommaren eftersom du inte studerar då.När görs antagningsprov till Estetiskaprogrammet och de engelskspråkigautbildningarna?tDu som sökt i februari kallas till antagningsprov i februari eller mars. Om dugör ändringsval under omvalsperioden, 24 april–15 maj, kallas du till prov islutet av maj eller början av juni. Du får ett brev hem där det står vad du skaförbereda dig på inför provet samt tid och plats för provet.Kostar det något att gå på gymnasiet?tNej! En del gymnasieskolor tar dock ut en avgift för skolmaten. På vissa programkan det förekomma depositionsavgifter för kläder och annan utrustningsom är nödvändig för undervisningen.Det kan också finnas bestämmelser om att du själv måste betala speciellakläder som behövs i undervisningen.Det kan vara bra att kontrollera i förväg vad som gäller för det programoch den gymnasieskola du söker till.26 www.gyantagningen.se


Vad är det för skillnad på en<strong>kommun</strong>al gymnasieskola och enfristående gymnasieskola?tEn <strong>kommun</strong>al gymnasieskola ingår i det offentliga skolväsendet i Sverige.Det finns också så kallade fristående skolor. De skolorna har en annanhuvudman än de skolor som drivs av <strong>kommun</strong> eller landsting. Det finns ävenfristående gymnasiesärskolor.De fristående skolorna är också öppna för alla. Oavsett vilken inriktningden fristående gymnasieskolan har följer man i allmänhet Läroplanen för94 och de nationella kursplanerna. Waldorf- och IB-skolor följer en egenläroplan och har egna kursplaner.Fristående skolor är riksrekryterande och finansieras genom <strong>kommun</strong>alabidrag från elevernas hem<strong>kommun</strong>er. Fristående skolor får inte ta ut elevavgifter.De får inte heller ta ut anmälnings-, kö- eller registreringsavgifter.Måste jag gå på gymnasiet?tNej, gymnasieskolan är frivillig och vänder sig i första hand till dig som justavslutat din utbildning i grundskolan. Alla <strong>kommun</strong>er i Sverige är enligt lagskyldiga att erbjuda alla elever som avslutat grundskolan och särskolan engymnasieutbildning. Det gäller till och med det år du fyller 19.Hur vet jag om en skola är bra?tDet bästa sättet att ta reda på hur en skola fungerar är att göra ett besök ochtala med lärare och elever.Gymnasieskolorna håller öppet hus en eller ett par gånger under höstenoch vintern. De flesta brukar även hålla öppet hus inför omvalsperiodensom är under våren. På www.gyantagningen.se kan du se när skolorna haröppet hus. Där kan du också se elevernas egna åsikter om sitt program ochsin skola.Om du vill kan du också studera andra kvalitetsredovisningar och utvärderingar.Vissa <strong>kommun</strong>er lägger ut rapporter om skolorna på <strong>kommun</strong>enshemsida. På http://siris.skolverket.se samlar Skolverket kvalitetsgranskningarav skolorna.Vem bestämmer över skolan?tRegering och riksdag anger mål och riktlinjer för skolan. Skolinspektionenhar tillsynsansvar över skola och utbildning. Det betyder att myndighetenkontrollerar att <strong>kommun</strong>en eller den fristående skolan följer de lagar ochandra bestämmelser som gäller för verksamheten. Skolverket har ansvar förutformning och information om gymnasieskolan.Kommunerna ansvarar i sin tur för att utbildningarna genomförs. I <strong>kommun</strong>ernafinns det en förvaltning , till exempel utbildningsförvaltning, somsätter upp mål för utvecklingen av <strong>kommun</strong>ens gymnasieskolor. Rektorn påskolan beslutar tillsammans med lärare, elever och föräldrar hur man skaarbeta för att nå målen.Kan jag påverka skolan som elev?tBåde skollagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen ger dig som elevrätt till inflytande. Läroplanerna betonar betydelsen av elevernas ansvaroch inflytande i skolan. Elevernas rätt till inflytande och ansvar gäller bådeundervisningens utformning och innehåll och sådant som rör arbetsmiljöni skolan.För dig som elev är det viktigt att se att ditt inflytande kan ge resultat.Det kan till exempel gälla antimobbningsarbetet i skolan, hur man sänkerljudnivån i matsalen eller hur uppehållsrummen i skolan ska se ut.Du är med och påverkar genom att till exempel delta i elevråd, skolkonferenser,jämställdhetsgrupper och matråd.www.gyantagningen.se27


Här liggergymnasieskolornai Stockholms länoch Habo <strong>kommun</strong>Siffrorna hänvisar till numreringen av skolorna i adressförteckningenpå sidorna 32–40.sigtuna64MÄRSTA61-63214bålsta28207208kungsängen210-212UPPLANDS-VÄSBY209213VALLENTUNA198201–203205–206TÄBYåkersberga220222223218219221525150,53–56norrtäljeGrisslehamnkapellskär28 www.gyantagningen.se


19057nykvarn192187193195194södertälje184188järna196182185191183189jakobsberg29-34ekerö131432salem6160tumbasollentuna65–738danderyd12916614883155, 16116325huddinge2322245472658–59nynäshamn200, 2041991110lidingö35–383943, 45, 4746NACKA27handen202116, 1718, 191540vAXHOLM4442tyresöGUSTAVSBERG215217dalaröSTAVSNÄSGå in på www.sl.se för attfå fram hur lång tid det tar att åka tillskolan från där du bor.www.gyantagningen.se29


husbykistarinkeby93rissne177åkeshovbrommaplan121nockebytorgnockebyolovslund164118hallonbergennäckrosenduvbosundbyberg179178180175vreten7574159huvudstastoramossenalvik84alviksstrandåLSTENS -gatanabrahamsbergalléparkenklövervägenstoraessingenHär ligger gymnasieskolornai Stockholms stad ochnärförorter76bergshamraSiffrorna hänvisar till numreringen av skolornai adressförteckningen på sidorna 32–40.8078Universitetetsolnacentrum79ropsten157västraskogen8187,134–13517477stadshagenS:T eriksplan127,17286odenplan14010813916715412411295138KUNGSträdgårdenRådmansgatan152100171hötorgettekniskahögskolan170stadion162176karlaplan130gärdet115kristineberg168fridhemsplan151117T-Centralenöstermalmstorg137thorildsplan114158123rådhusetGamlastan30 www.gyantagningen.se


sätrabredänghöglandstorgetålstensgårdsmedslätten129axelsbergörnsbergmälarhöjdenvästertorphägerstensåsenfruängen133Gå in på www.sl.se för attfå fram hur lång tid det tar att åka tillskolan från där du bor.gröndaltrekantenliljeholmenaspuddenmidsommarkransen8592telefonplanhagsätra146144zinkensdammslussen88–90,103, 105,111, 136142–143149–150153, 160hornstull102mariatorget1209691165169147,17313210798110, 116141årstadalårstaberg109skanstull2168299,106119mårtensdal113luma101 122sicklakajsicklauddeårstafältetvallatorglindeGULLMARS PLAN125globenskärmarbrinkmedborgarplatsenhammarbyhöjden156blåsut128 104enskedegård94sandsborgsockenplansvedmyraskogskyrkogårdensturebytallkrogenbandhagengubbängenhögdalenhökarängenrågsved131farsta97farstastrand12641,48–49145björkhagenkärrtorpbagarmossenskarpnäckwww.gyantagningen.se31


Adresser tillgymnasieskolornaDenna förteckning visar skolornas kontaktuppgifter.Siffran framför skolans namn gör att du lätt kan se ungefär var skolan liggerpå kartorna på sidorna28–31.Bokstaven efter skolans namn anger vilken slags skola det är:F Fristående skolaK Kommunal skolaL Stockholms läns landstingFör närmare information om– vilka inriktningar skolorna erbjuder– vilka typer av introduktionsprogramskolorna erbjuder– vilket innehåll de riksrekryterandeutbildningarna med egnaexamensmål har– vilka idrotter inom Nationellaidrottsutbildningar skolornaerbjuder,gå in på skolornas hemsidor och läsmer.Följande förkortningar anger vilka utbildningar respektive skola erbjuder.BA Bygg- och anläggningsprogrammetBF Barn- och fritidsprogrammetEE El- och energiprogrammetEK EkonomiprogrammetES Estetiska programmetFT Fordons- och transportprogrammetHA Handels- och administrationsprogrammetHT Hotell- och turismprogrammetHU Humanistiska programmetHV HantverksprogrammetIB International BaccalaureateIM IntroduktionsprogramIN Industritekniska programmetNA NaturvetenskapsprogrammetNB NaturbruksprogrammetNIU Nationella idrottsutbildningarRL Restaurang- och livsmedelsprogrammetRX Riksrekryterande utbildning med egna examensmålSA SamhällsvetenskapsprogrammetSÄR SärgymnasieprogramTE TeknikprogrammetVF VVS- och fastighetsprogrammetVO Vård- och omsorgsprogrammet32 www.gyantagningen.se


Botkyrka <strong>kommun</strong>1. BOTKYRKA PRAKTISKAGYMNASIUM FHans Stahles väg 15, 147 41 TumbaTelefon: 070- 245 51 50tommy.hellsten@baggium.seBA, BF, EE, IN, VF, VO, IM2. S:T BOTVIDS GYMNASIUM KTomtbergavägen 10, 145 67 NorsborgTel. 08-530 62 444www.stbotvidsgymnasium.sestb@edu.botkyrka.seEK, ES, HT, HV, IM, SA, SÄR3. min skola – norsborg FGymnasiesärskolanDraget 10, 145 90 NorsborgTel. 08-560 52 090www.min-skola.semaria.brauer@min-skola.se4. SÖDERTÖRNS FRIAHANTVERKSGYMNASIUM FSkyttbrinksväg 4, 147 39 TumbaTel. 08-607 24 00www.hantverksgymnasiet.seinfo@hantverksgymnasiet.seBA, HV, IM, IN5. TULLINGE GYMNASIUM KAlfred Nobels allé 206, 146 80 TullingeTel. 08-530 635 16www.tullingegymnasium.setullingegymnasium@edu.botkyrka.seEK, NA, SA, VO6. TUMBA GYMNASIUM KUtbildningsvägen 2, 147 85 TumbaTumbaTel. 08-530 61 561www.tumbagymnasium.setgy@edu.botkyrka.seEE, EK, ES, FT, HU, IM, NA, NIU, RL,SA, TE7. GULLVIVA GYMNASIUM FRömossevägen 25, 146 31 TullingeTel.08-607 35 60www.gullvivagymnasium.seinfo@gullvivagymnasium.seNADanderyds <strong>kommun</strong>8. DANDERYDS GYMNASIUM KRinkebyvägen 4, 182 36 DanderydTel. 08-568 91 301www.dagy.danderyd.seinfo@dagy.danderyd.seEK, ES, HU, IM, NA, NIU, SA, SÄR, TE9. ÄVENTYRSSKOLAN FEnebybergsvägen 12, 182 36 DanderydTel. 08-758 95 20www.sos.aventyrsskolan@frosunda.seSÄR10. MARINA LÄROVERKET FStocksunds hamn, 182 78 StocksundTel. 08-85 32 00www.marinalaroverket.seinfo@marinalaroverket.seNB, SA, RX11. VIKTOR RYDBERG GYMNASIUMDJURSHOLM FViktor Rydbergs väg 29,182 62 DjursholmTel. 08-622 21 10www.vrg.seinfo@vrg.seEK, NA, SA12. MÖRBY GYMNASIUM FSvärdvägen 9, 182 33 DanderydTel. 08-622 28 00www.walthers.seandreas.falt@walthers.seEK, NIU, SAEkerö <strong>kommun</strong>13. INDIVIDUELLA GYMNASIET – IVG KFredriksstrandsvägen 2A, 178 23 EkeröTel. 08-560 39 272www.ekero.se/ivgrolf.sorman@ekero.seIM14. EKERÖ PRAKTISKA GYMNASIUM FBryggavägen 101, 178 31 EkeröTel: 08- 560 388 90www.ekero.se/ivgerpg@praktiska.seHA, HT, HV, NB, VOHaninge <strong>kommun</strong>15. BERGA NATURBRUKSGYMNASIUM LBerga naturbruksgymnasium,137 91 VästerhaningeTel. 08-500 660 00www.bergagymnasium.seberganbg@yahoo.seIM, NB, SÄR16. FREDRIKA BREMERGYMNASIERNA,ERIKA KDalarövägen 64, 136 81 HaningeTel. 08-606 77 82www.fredrika.sefredrikabremer@haninge.seIM, NIU, SA17. FREDRIKA BREMERGYMNASIERNA,FREDRIK KDalarövägen 33, 136 81 HaningeTel. 08-606 76 20www.fredrika.sefredrikabremer@haninge.seBA, EE, FT, NIU, IM, IN, VF18. FREDRIKA BREMERGYMNASIERNA,HEURIKA KDalarövägen 64, 136 81 HaningeTel. 08-606 77 72www.fredrika.sefredrikabremer@haninge.seIM, NA, NIU, TE19. FREDRIKA BREMERGYMNASIERNA,MERIKA KDalarövägen 64, 136 81 HaningeTel. 08-606 75 13www.fredrika.sefredrikabremer@haninge.seBF, ES, IM, NIU, VO20. FREDRIKA BREMERGYMNASIERNA,RIKSÄPPLET KMarinens väg 30, 136 81 HaningeTel. 08-606 90 14www.riksapplet.seriksapplet@edu.haninge.seEK, HA, HT, IM, NIU, RL, SÄR21. FRIA GYMNASIESKOLAN I HANINGE FStationsvägen 17, 136 40 HandenTel. 08-741 33 20www.friagymnasieskolan.seinfo@friagymnasieskolan.seEK, NA, SAHuddinge <strong>kommun</strong>22. HUDDINGEGYMNASIET KGymnasievägen 3, 141 85 HuddingeTel. 08-535 373 01www.huddingegymnasiet.seBF, EK, ES, HU, HV, IM, NA, NIU, SA, TE23. IT-GYMNASIET SÖDERTÖRN FBox 4088, 141 04 HuddingeTel. 08-556 40 850www.it-gymnasiet.seinfo.sodertorn@it-gymnasiet.seEE, ES, SA, TE24. SJÖDALSGYMNASIET KParadistorget 4, 141 85 HuddingeTel. 08-535 37 000/01www.sjodalsgymnasiet.sesjodalsgymnasiet@huddinge.seBF, EE, EK, ES, HV, IM, NA, NIU, SA,TE, VF25. SÅGBÄCKSGYMNASIET KHuddingevägen 352, 141 85 HuddingeTel. 08-535 37 411www.sagbacksgymnasiet.sesagbacksgymnasiet@huddinge.seBA, BF, FT, HA, HT, IM, RL, SÄR, VO26. Yrkesgymnasiet huddinge FRegulatorvägen 21, 141 49 HuddingeTelefon: 08-12 20 44 60www.yrkesgymnasiet.sehuddinge@yrkesgymnasiet.seBA, EE, FT, HA, HV, IN, VF, VO27. ÖSTRA GYMNASIET KKvartettvägen 2–6, 142 63 TrångsundTel. 08-535 36 140www.ostragymnasiet.seinfo@ostragymnasiet.seEE, EK, HU, IM, NA, SA, SÄR, TEHåbo Kommun28. FRIDEGÅRDSGYMNASIET KCentrumgränd 5, 746 80 BålstaTel. 0171-538 40www.fridegardsgymnasiet.sebcjf@bildning.habo.seEK ,FT, HA, HV, IM, NA, SA, SÄR, TEwww.gyantagningen.se33


Järfälla <strong>kommun</strong>29. DIDAKTUS JAKOBSBERG FJärfällavägen 106, 177 41 JärfällaTel. 08-545 78 600www.didaktus.sejakobsberg@didaktus.seBF, IM, NA, SA, VO30. HTS-GYMNASIET KMjölnarvägen 6, H-huset, 177 42 JärfällaTel. 08-580 282 62www.htsgymnasiet.seanita.forsberg@jarfalla.seBF, HA, HT, HV, IM, NIU, RL31. KVARNGYMNASIET KMjölnarvägen 5, 177 41 JärfällaTel. 08-580 28 419, 08-580 28 421www.kvarngymnasiet.se/hans.garheden@jarfalla.seHV, IM, SÄR32. NT-GYMNASIET KMälarvägen 2, 177 42 JärfällaTel. 08-580 28 348, 08-580 28 310www.ntgymnasiet.sehelen.lindkvist-katz@jarfalla.seNA, NIU, TE33. SAM-GYMNASIET KMälarvägen 2, 177 42 JärfällaTel 08-580 284 64, 08-580 283 01www.samgymnasiet.selena.ferm@jarfalla.seEK, ES, HU, NIU, SA34. YRKESTEKNISKT CENTRUM KJärfällavägen 102–104, 177 41 JärfällaTel. 08-580 28 372, 08/580 284 84www.ytc.semargit.anderen@jarfalla.seBA, EE, IM, NIU, VFLidingö <strong>kommun</strong>35. GÅNGSÄTRA GYMNASIUM KLäroverksvägen 56, 181 40 LidingöTel. 08-731 39 08www.lidingo.se/gangsatragangsatra.gymnasium@lidingo.seEK, NIU, SA36. HERSBY GYMNASIUM KLäroverksvägen 17, 181 42 LidingöTel. 08-731 39 35www.lidingo.se/hersbyhersby.gymnasium@lidingo.seIM, NA, NIU, SA37. STILLERSKA FILMGYMNASIET FAgavägen hus 104, 181 70 LidingöTel. 073-440 25 77www.stillerska.seanette.lorenzen@stillerska.seES38. Lidingö Särskola KBodalsvägen 85–87, 181 36 LidingöTel. 08-731 47 64www.lidingo.se/sarskolaSÄR39. Lunaskolan Östra GymnasiumKottlavägen 116, 181 41 LidingöTel. 0708-82 80 10, 08-767 05 50www.lunaskolan.se/gymnasiumhelena.turesson@lunaskolan.seNacka <strong>kommun</strong>40. Björknäs gymnasiesärskola KBjörknäs skolväg 15132 44 Saltsjö-BooKontaktperson: Lennart PilfalkTel. 0704-31 85 02www.bjorknas.nacka.se/lennart.pilfalk@nacka.seSÄR41. DESIGNGYMNASIET NACKA FMarcusplatsen 5A, 131 34 NackaTel. 08-553 66 350www.designgymnasiet.seinfo@designgymnasiet.seEK, ES, HV, IM, TE42. KUNSKAPSGYMNASIETOBSERVATORIET FObservatoriebacken, 133 36 SaltsjöbadenTel. 08-510 082 50www.kunskapsgymnasiet.seinfo.observatoriet@kunskapsgymnasiet.seNA43. MEDIAGYMNASIET NACKA strand FBox 1126, 131 26 Nacka StrandTel. 08-553 663 00www.mediagymnasiet.seinfo@mediagymnasiet.seES, SA, TE44. MYRANS GYMNASIESÄRSKOLA KSandövägen 4, Saltsjö-BooTel: 08-718 85 85 / 070-431 85 85www.ormingeskola.nacka.se/Myran/fakta.htmlewa.fried@nacka.seSÄR45. NACKA ENSKILDA GYMNASIUM FCylindervägen 4, 131 26 NackaTel. 08-601 14 50www.nackaenskilda.seinfo@nackaenskilda.seEK, SA46. NACKA GYMNASIUM KGriffelvägen 17, 131 40 NackaTel. 08-718 81 00www.nackagymnasium.nacka.senacka.gymnasium@nacka.seBA, EK, EE, ES, HV, HA, HT, HU, IM, NA,SA, TE, SÄR47. NACKA PRAKTISKA GYMNASIUM FBox 1174, 131 27 Nacka strandBesöksadress: Augustendalsvägen 3,Nacka strandTel. 0703-808 772www.praktiska.se/nacka.seBA, EE, FT, HA, HV, NB, VF, VO48. VITTRAGYMNASIET SICKLA FMarcusplatsen 7, 131 54 NackaTel. 08-555 86 200www.vittragymnasiet.sesickla@vittra.seEK, NA, SA49. YBC – Young Business Creatives KMarkusplatsen 5131 34 NackaTel. 08-718 77 10, 070-431 77 83www.youngbusinesscreatives.seinfo@ybc-nacka.seBlog: www.youngbusinesscreatives.worldpress.comEK, IB, SANorrtälje <strong>kommun</strong>50. BALDERS HUS GYMNASIESÄRSKOLA FBaldersgatan 3, 761 50 NorrtäljeTel. 0176-153 90www.baldershus.comgunilla.lund@baldershus.comSÄR51. Carl wahren gymnasium, FKokarevägen 6, 763 34 HallstavikTel. 0175-54 51 11, 070-419 07 49www.carlwahren.cominfo@carlwahren.comBA, BF, EE, FT, HV, HT, IM, IN, NA, RL,SA, VF, VO52. EKEBYHOLMSSKOLAN F762 91 RimboTel. 0175-759 50www.ekebyholm.seinfo@ekebyholm.seNA, SA53. FRILUFTSGYMNASIET FWallinska Galleriet, Lilla Torget,761 30 NorrtäljeTel. 08-758 25 46www.friluftsutbildning.seinfo@friluftsutbildning.seHT, IM, NB54. NORRTELJE TEKNIKGYMNASIUM FSommargatan 4, 761 50 NorrtäljeTel. 0176-188 11www.teknikgymnasiet.seinfo@teknikgymnasiet.seEE, IM, NB, TE, VF55. RODENGYMNASIET KBaldersgatan 14, 761 28 NorrtäljeTel. 0176-710 00www.roden.seBA, BF, EE, EK, ES, FT, HA, IM, NA, RL,SA, SÄR, TE, VO56. RHS GYMNASIET I NORRTÄLJE FBaldersgatan 25, 761 50 NorrtäljeTel. 0176-20 88 60www.rhs.seinfo@rhs.seEK, ES, IM, NA, SANykvarns <strong>kommun</strong>57. Nykvarns PraktiskaGymnasium FNorra Bruksgatan 2, 155 33 NykvarnTel. 08-552 425 50www.praktiska.secatarina.mollberg@baggium.seBA, EE, FT, HA, HT, HV, IM, IN, NB, RL,SA, VF, VO34 www.gyantagningen.se


Nynäshamns <strong>kommun</strong>58. NYNÄSHAMNS GYMNASIUM KKvarnvägen 4, 149 45 NynäshamnTel. 08-520 683 50www.nynashamn.se/gymnaschristina.karlsson@nynashamn.seBA, EE, ES, IM, NA, RL, SA, TE59. NYNÄSHAMNS GYMNASIESÄR -SKOLA KKvarnvägen 4, 149 45 NynäshamnTel. 08-520 68 397www.nynashamn.se/sarskolananja.vallestad@nynashamn.seSÄRSalems <strong>kommun</strong>60. RÖNNINGE GYMNASIUM KSandbäcksvägen 10, 144 62 RönningeTel. 08-532 59 503www.gymnasiet.salem.seGymnasiet@salem.seBA, BF, EK, IM, NV, SP, TESigtuna <strong>kommun</strong>61. ARLANDAGYMNASIET KVikingavägen 2, 195 85 MärstaTel. 08-591 26 000www.arlandagymnasiet.seinfo.mgy@edu.sigtuna.seEK, ES, FT, HA, IM, NA, NIU, RL, SA, TE,VO62. JOSEFINASKOLAN FRävsta gård, 195 92 Märsta08-592 52 266www.josefinaskolan.nupost@josefinaskolan.nuES63. MÄRSTA PRAKTISKA GYmnNASIUM FÖstra Bangatan 4, 195 60 ArlandastadTel. 08-591 781 91mapg@baggium.sewww.praktiska.seBA, BF, EE, HA, HT, HV, NB, VF, VO64. SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKALÄROVERKET FManfred Björkquists allé 6,193 28 SigtunaTel. 08-592 571 00www.sshl.seinfo@sshl.seEK, HU, IB, NA, SASollentuna <strong>kommun</strong>65. CONSENSUM VÅRD OCHHÄLSOGYMNASIUM FAniaraplatsen 2, 2tr, 191 47 SollentunaTel. 08-623 07 70www.consensum-sollentuna.seinfo@consensum-sollentuna.seannika.sjodin@consensum.seBF, VO66. HÄGGVIKS GYMNASIUM(GYMNASIESÄRSKOLA) FBox 418, 191 24 Sollentunawww.utvecklingspedagogik.se/haggvikkontakt@up.seSÄR67. MIKAEL ELIAS TEORETISKAGYMNASIUM FTurebergsvägen 3, 191 47 SollentunaTel. 08-585 755 80www.teoretiska.seinfo.sollentuna@teoretiska.seEK, NA, SA68. NTI GYMNASIET I SOLLENTUNA FTurebergsvägen 3, 191 47 SollentunaTel. 08-585 755 85www.ntigymnasiet.se/Start/Våraskolor/Sollentuna.aspxmichael.ericsson@nti.seEE, HA, TE69. RUDBECK KMalla Silverstolpes väg 3,191 24 SollentunaTel. 08-579 21 800www.rudbeck.seinfo@rudbeck.seEE, EK, ES, HU, HT, IB, IM, NA, NIU,SA, TE70. SOLLENTUNA FRIA GYMNASIUM FTurebergsvägen 11 B, 191 47 SollentunaTel. 08-96 66 00www.sfg.seinfo@sfg.seES, SA71. SOLLENTUNA TEKNIKGYMNASIUM FTel. 08-55 11 52 22info@energitekniska.seVF72. UTBILDNING SILVERDAL, aSPERGER-KLASSER KSilverdalsvägen 12, 191 38 SollentunaTel. 08-579 228 05www.utbildningsilverdal.seutbildningsilverdal@edu.sollentuna.sollentuna.seNA, SA73. YRKESGYMNASIET SOLLENTUNA FDjupdalsvägen 24-26, 192 51 Sollentunawww.yrkesgymnasiet.sesollentuna@yrkesgymnasiet.seBA, EE, FT, HA, HV, HT, VOSolna stad74. ANDREASGYMNASIET FAnderstorpsvägen 10, 171 54 SOLNATel. 08-618 05 03www.andreasgymnasiet.comrektor@andreasgymnasiet.comBF, IM, NA, SA75. HELDAGSSKOLAN RULLEN FGymnasiesärskolaGöran Perssons väg 45, 171 55 Solnaheldagsskolan.rullen@telia.comSÄR76. INGRIDSKOLANHjortstigen 1, 170 71 SOLNATel: 08-272623www.ingridskolan.seinfo@ingridskolan.seES, NA77. NACKADEMINS GYMNASIUMNORRA FTomtebodavägen 3A, 171 65 SolnaTel. 08-466 60 30www.nackademin.seinfo@nackademin.seEK, NA, SA, TE78. PEABSKOLAN SOLNA FSödra Långgatan 20, 169 59 SolnaRektor: Jan Röjestål, 0733-37 58 71www.peab.se/peabskolanpeabskolansolna@peab.seBA, IM79. PSYKOLOGIGYMNASIET FIndustrivägen 19, 171 48 SolnaTel. 08-27 27 30www.psykologigymnasiet.sekontakt@psykologigymnasiet.seSA80. SOLNA GYMNASIUM KRåsundavägen 80, 169 57 SolnaTel. 08-734 28 17www.solna.se/solnagymnasiumjohan.sigstedt@solna.seBF, EE, EK, ES, IM, HU, NA, NIU, SAStockholms stad81. ATLETICAGYMNASIET FNordenflychtsvägen 70, 112 51 StockholmTel. 08-751 90 30www.atletica.nuinfo@atletica.nuEK, HA, NA, NIU, SA82. BERNADOTTEGYMNASIET KBlekingegatan 55, 118 94 StockholmTel. 08-508 42 110www.stockholm.se/bernadottegymnasietIM, SA83. BLACKEBERGS GYMNASIUM KWergelandsgatan 20, 168 48 BrommaTel. 08-508 38 600www.blackebergsgymnasium.stockholm.sewww.blackebergsgymnasium.comEK, ES, NA, SA, IM84. BROMMA GYMNASIUM KNyängsvägen 152–154, 167 56 BrommaTel. 08-508 49 400www.brommagymnasium.seEK, IM, NA, NIU, SA, TE85. BRÄNNKYRKA GYMNASIUM KTellusborgsvägen 10, 126 32 HägerstenTel. 08-508 48 300www.brk.edu.stockholm.sebrannkyrkagymnasium@stockholm.seIM, NA, SAwww.gyantagningen.se35


86. CYBERGYMNASIET ODENPLAN FNorr: Vanadisvägen 9 B, 113 46 StockholmTel. 08-410 410 00odenplannorr@cybergymnasiet.seSöder: Norrtullsgatan 6, 113 29 StockholmTel. 08-410 410 50odenplansoder@cybergymnasiet.sewww.cybergymnasiet.seEE, EK, ES, HU, HV, NA, SA, TE87. DESIGN & CONSTRUCTION COLLEGE FStrandbergsgatan 16, 112 51 StockholmTel. 08-410 254 52www.dccollege.seann-louise.rubin@hermods.seBA, ES, HT, TE88. DIDAKTUS PRAKTISKA GYMNASIUM(FD LILJEHOLMEN) FLövholmsvägen 2, 117 43 StockholmTel. 08-545 78 600, 0739-62 42 78www.didaktus.seGY-info-Liljeholmen@didaktus.seBF, EK, IM, NA, SA, VO89. DIDAKTUS TEORETISKA GYMNASIUM(FD NORRMALM) FTrekantsvägen 3, 117 43 StockholmTel. 08-545 78 600www.didaktus.seGY-info-Norrmalm@didaktus.seEK, IM, NA, SA90. DJURGYMNASIET STOCKHOLM FTrekantsvägen 7, Box 440 78,100 73 StockholmTel. 08-744 62 50www.djurgymnasiet.cominfo@djurgymnasiet.comNB91. Distra Byggymnasium FTeori: Magnus Ladulåsgatan 3,118 65 StockholmTel: 08-659 38 53Verkstaden: Ostmästargränd 12,120 40 ÅrstaTel 08-556 047 05www.distra.seBA, VF, IM92. ELEKTRIKERGYMNASIET FTellusborgsvägen 71, 126 37 HägerstenTel. 08-447 46 50www.elektrikergymnasiet.seinfo@elektrikergymnasiet.seEE, IM93. ELLEN KEY SKOLAN & GYMNASIET FDuvbovägen 94, 163 08 SpångaTel. 08-760 61 66www.eks.seinfo@eks.seNA, ES94. ENSKEDE GÅRDS GYMNASIUM KPalmfeltsvägen 111–121, 122 03 EnskedeTel. 08-508 46 700www.enskedegardsgymnasium.seenskedegardsgymnasium@stockholm.seHV, IM, RL, SÄR, VF95. ENSKILDA GYMNASIET FTegnérlunden 5, 111 61 StockholmTel. 08-411 20 60www.enskildagymnasiet.seinfo@enskildagymnasiet.seNA, SA96. ESS-GYMNASIET K(Expedition) Fatburs Kvarnsgata 38118 64 StockholmTel. 08-508 33 800www.ess-gymnasiet.seIM, SA97. FARSTA GYMNASIUM KFarstavägen 118, 123 32 FarstaTel. 08-508 32 900www.farstagymnasium.sefarsta.gy@utbildning.stockholm.seBF, EK, HA, IM, NA, NIU, SA98. FRAMTIDSGYMNASIET FFörmansvägen 2, 117 43 StockholmTel. 08-545 78 613www.framtidsgymnasiet.sestockholm@framtidsgymnasiet.seEE, IM, VF99. FRANS SCHARTAUS GYMNASIUM KBohusgatan 24–26, 116 67 StockholmTel. 08-508 40 230www.fra.edu.stockholm.sefransschartausgymnasium.fra@stockholm.seEK, HA, HT, IM, SA100. FRANSKA SKOLAN FDöbelnsgatan 9, 111 83 StockholmTel. 08-598 88 903www.franskaskolan.sebjorn.kullgard@franskaskolan.seHU, NA, SA101. FRYSHUSETS GYMNASIUM FMårtensdalsgatan 2–8, 120 06 StockholmTel. 08-691 76 00www.fryshuset.se/gymnasietgymnasieinfo@fryshuset.seES, IM, NA, NIU, SA102. GLOBALA GYMNASIET KHornsgatan 93, 117 28 StockholmTel. 08-508 39 850www.globalagymnasiet.seinfo@globalagymnasiet.seES, NA, SA103. GYMNASIESKOLAN FUTURUM FTrekantsvägen 7, 117 43 StockholmTel. 08-556 02 310www.gymnasieskolanfuturum.seagnetha.d@socialamissionen.seHA, IM104. HANTVERKSAKADEMINSGYMNASIUM FBox 7020, 121 07 StockholmBesöksadress: Garagevägen 18A,121 48 JohanneshovTel. 08-505 89 800www.hantverksakademin.seinfo@hantverksakademin.seBA, HV, IM, IN, VF105. Helenedals gymnasiesärskola FKatrinebergsbacken 12, 117 61 Stockholm08-722 16 32www.arstagard.semalin.thomaeus@arstagard.seSÄR106. IB SCHOOL SOUTH/IB-SKOLAN SYD KBohusgatan 24-26, 116 67 StockholmTel. 08-680 72 93, 08-508 42 650www.ibschoolsouth.seibschoolsouth.IBS@stockholm.seIB, IM107. INDUSTRITEKNISKA GYMNASIET FTegelviksgatan 10, 116 41 StockholmTel. 08-572 32 350www.industritekniska.seinfo@industritekniska.seIN108. INTERNATIONAL IT COLLEGE OFSWEDEN FHälsobrunnsgatan 6 (tidigare Craafordsväg20), 113 24 StockholmTel. 08-704 22 15www.initcollege.orginfo@initcollege.comEE, EK, ES, IM, NA, SA, TE,109. INTERNATIONELLA ENGELSKAGYMNASIET Södermalm FAllhelgonagatan 4, 118 58 StockholmTel. 08-562 28 700, 08-562 277 02Fax: 08-642 04 60www.engelskagymnasiet.seinfo@sodermalm.engelska.seEK, ES, HU, IB, NA, SA110. INTERNATIONELLAKUNSKAPSGYMNASIET FÅrstaängsvägen 31H, 117 43 StockholmTel. 08-510 081 30www.kunskapsgymnasiet.se/internationellainfo.internationella@kunskapsgymnasiet.seNA, SA111. IVIK-GYMNASIET KLövholmsvägen 2 (6 tr),100 74 StockholmTel. 08-508 34 900www.ivik.edu.stockholm.seIM112. JENSEN GYMNASIUM NORRA FTulegatan 44, 113 53 StockholmTel. 08-450 22 70www.jenseneducation.seinfo@jenseneducation.seEK, NA, SA113. JENSEN GYMNASIUM SÖDRA FKatarina Bangata 79, 116 42 StockholmTel. 08-450 22 80www.jenseneducation.seinfo@jenseneducation.seEK, HA, NA, SA114. JENSEN GYMNASIUM VÄSTRA FGjörwellsgatan 26, 112 60 StockholmTel. 08-450 22 90www.jenseneducation.seinfo@jenseneducation.seBF, EK, NA, SA, VO115. JENSEN GYMNASIUM ÖSTRA FTegeluddsvägen 31, 115 41 StockholmTel. 08-450 28 20www.jenseneducation.seinfo@jenseneducation.seES, SA, TE116. JOHN BAUERGYMNASIETSTOCKHOLM FÅrstaängsvägen 33, 117 43 StockholmTel. 08-588 88 950www.johnbauer.nu/web/Stockholm.aspxstockholm@johnbauer.nuBF, EE, EK, ES, HA, HT, HV, RL, SA, TE36 www.gyantagningen.se


117. KLARA NORRA GYMNASIUM FPolhemsgatan 29, 112 30 StockholmTel.08-650 03 70www.klaragymnasium.sestockholmnorra@klaragymnasium.seEK, NA, SA118. KISTA GYMNASIUM KTorshamnsgatan 10, 164 40 KistaTel. 08-508 34 700www.kistagymnasium.stockholm.seinfoKIA@stockholm.seBA, VF, IM119. KLARA SÖDRA GYMNASIUM FTullgårdsgatan 12, 116 68 StockholmTel. 08-702 11 50www.klaragymnasium.sestockholmsodra@klaragymnaisum.seEK, NA, SA, TE120.KF GYMNASIET FHögbergsgatan 62, 118 54 StockholmTelefon: 08-714 39 80, 08-714 39 84www.kf.seinfo@kfgymnasiet.seHA, EK121. KRISTOFFERSKOLAN FMarklandsbacken 11, 161 26 BrommaTel. 08-50 58 58 00www.kristofferskolan.seinfo@kristoffer.seES, NA122. KULTURAMA GYMNASIUM FVirkesvägen 21, 104 32 StockholmTel. 08-505 90 000www.kulturama.seinfo@kulturama.seES123. KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM KHantverkargatan 67–69,112 92 StockholmTel. 08-508 38 000www.kungsholmensgymnasium.stockholm.seHU, IB, NA, SA, VO124. KUNGSTENSGYMNASIET FKungstensgatan 45, 102 39 StockholmTel. 08-789 43 00www.folkuniversitetet.se/ksginfo@kungstensgymnasiet.seES, SA125. KUNSKAPSGYMNASIET GLOBEN FArenavägen 23, Globen,121 27 StockholmTel. 08-510 08 040www.kunskapsgymnasiet.seinfo.globen@kunskapsgymnasiet.seEK, NA, SA126. KÄRRTORPS GYMNASIUM KKarlsövägen 9–15, 121 06 JohanneshovTel. 08-508 32 500www.karrtorpsgymnasium.seEK, ES, IM, NA, SA127. LILLA AKADEMIENSMUSIKGYMNASIUM FNorrtullsgatan 14, 113 45 StockholmTel. 08-33 96 00www.lillaakademien.seinfo@lillaakademien.seES128. LINDEPARKENS GYMNASIesär-SKOLA KSkjulvägen 1, 120 48 Enskede GårdTel. 08-508 46 740www.stockholm.se/lindeparkenlindeparkensgymnasiesarskola@stockholm.seSÄR129. LYCéE FRANçAIS SAINt-LOUIS FEssingestråket 24, 112 66 StockholmTel. 08-441 30 30www.lfsl.net130. MIN SKOLA – ÖSTERMALM FGymnasiesärskolanGyllenstiernsgatan 18, 115 26 StockholmTel. 08-400 289 50www.min-skola.semalin.bellander@min-skola.se131. MARTINSKOLAN FMunstycksvägen 18, 123 05 FarstaTel. 08-604 38 27www.martinskolan.sekansli@martinskolan.se132. Mbc gymnasiet FBondegatan 39, 116 33 StockholmTel. 08-641 47 10www.magelungen.comstefan.berg@magelungen.comIM, SA133. METAPONTUM FStora Mans väg 11C, 125 59 ÄlvsjöTel. 08-579 70 445www.metapontum.seinfo@metapontum.seNA, IM134. MIKAEL ELIAS TEORETISKAGYMNASIUM FWarfvinges väg 28, 112 51 StockholmTel. 08-610 32 00www.teoretiska.seinfo.stockholm@teoretiska.seEK, NA, SA, TE135. NACKADEMINS GYMNASIUM CITY FWarfvinges väg 24, 112 51 StockholmTel. 08-466 60 20www.nackademin.seinfo@nackademin.seEK, NA, SA, TE136. NORDISKA MUSIKGYMNASIET FKatrinebergsbacken 2–10,117 61 StockholmTel. 08-545 86 317www.musikgymnasiet.seinfo@musikgymnasiet.seES, IM137. NORRa djurgårdsgymnasiet FCampus Konradsberg, Hus CRålambsvägen 26 A, 100 26 StockholmTel. 08-515 142 65http://ndgledarskap.seIM, NA, SA138. NORRA REAL KRoslagsgatan 1, 113 55 StockholmTel. 08-674 02 00www.norrareal.stockholm.seinfoNorraReal.nol@stockholm.seHU, NA, SA139. NTI-GYMNASIET STOCKHOLM FCrafoords väg 12, 113 24 StockholmTel. 08-545 47 638, 070-622 32 46www. ntigymnasiet.segymnasiet.stockholm@ntig.seEE, ES, TE140. NTI HANDELSGYMNASIETSTOCKHOLM FUpplandsgatan 49, 113 28 StockholmTel: 08-457 33 41www.ntihandelsgymnasiet.seinfo.hp.stockholm@ntig.seHA141. PLUSGYMNASIET F117 43 Stockholmwww.plusgymnasiet.sejohn.danielsson@plusgymnasiet.seBF, ES, HA, HT, HV, SA142. REFIS – RÖRENTREPRENÖRERNASFRISKOLA I STOCKHOLM FLövholmsvägen 2, 117 43 StockholmTel. 08-447 61 00www.refis.seinfo@refis.seVF143. REALGYMNASIET FTrekantsvägen 1, 117 42 StockholmTel. 08-578 244 50www.realgymnasiet.sehelena.bjorshammar@realgymnasiet.seHV, NB, IM144. KUNGLIGA SVENSKA BALETT-SKOLAN KSöder Mälarstrand 39, 118 91 StockholmTel. 08-508 33 510www.rid.edu.stockholm.seRX145. RYTMUS FMarcusplatsen 7131 24 Nacka08-55586260www.rytmus.sepatrik.eriksson@rytmus.seES146. SJÖMANSSKOLAN FMälarvarvsbacken 2–4, Box 9034,102 71 StockholmTel. 08-578 11 130www.sjomansskolan.seinfo@sjomansskolan.seRX147. SJÖLINS EKONOMISKAGYMNASIUM FMäster Mikaels gata 10 C,116 20 Stockholmwww.sjolinsekonomiska.sestockholm@sjolinsekonomiska.seEK148. SPÅNGA GYMNASIUM KAdolf Rudbecks väg 21, 163 54 SpångaTel. 08-508 41 300www.spangagymnasium.sespapost@stockholm.seEK, IM, NA, NBwww.gyantagningen.se37


149. STADSMISSIONENS GYMNASIe-SKOLA FLövholmsvägen 18, 117 43 StockholmTel. 08-563 08 380www.stadsmissionen.segymnasieskolan@stadsmissionen.seES, HA, IM, SA, VO150. Stadsmissionens gymmnasiesärskolaFLövholmsvägen 18, 117 43 StockholmTel. 070-497 98 10maritta.leijonmalm@stadsmissionen.seSÄR151. S:T ERIKS GYMNASIUM KPolhemsgatan 35, 104 20 StockholmTel. 08-508 38 200www.stk.edu.stockholm.sesteriksgymnasium@stockholm.seEE, ES, HV, IM, NA, SA, SÄR152. STOCKHOLM INTERNATIONALSCHOOL FJohannesgatan 18, 111 38 StockholmTel. 08-412 40 00www.intsch.seboard@intsch.se153. STOCKHOLMS ESTETISKAGYMNASIUM FTrekantsvägen 3, 117 43 StockholmTel. 08-709 22 70www.estetiska.seinfo@estetiska.seES154. PÅHLMANS GYMNASIUM FHagagatan 23A, 104 32 StockholmTel. 08-457 57 90www.pahlmansgymnasium.seinfo@pahlmansgymnasium.seEK, SA155. SCENGYMNASIET KBredhomstorget 4, 127 24 SkärholmenTel. 08-508 426 00www.scengymnasiet.stockholm.seES, IM156. STOCKHOLMS HOTELL- OCHRESTAURANGSKOLA KArenavägen 60, 121 05 JohanneshovTel. 08-600 63 00www.hog.edu.stockholm.seinfo.hog@stockholm.seHT, IM, RL, SÄR157. STOCKHOLMS IDROTTS-GYMNASIUM FRoslagstullsbacken 11, 114 21 StockholmTel. 08 - 56 240 240www.idrottsgymnasiet.seinfo@idrottsgymnasiet.seEK, NA, NIU, SA158. STOCKHOLMS INTERNATIONELLARESTAURANGSKOLA FSysslomansgatan 18, 112 41 StockholmTel. 08-652 57 00www.restaurangskolan.seanna.ternberg@restaurangskolan.seRL159. STOCKHOLMS PRAKTISKAGYMNASIUM BROMMA FUlvsundavägen 108 B, 168 67 BrommaTel. 08-634 01 36www.praktiska.sekatarina.duvenfelt@baggium.seRL, VF, IM160. STOCKHOLMS PRAKTISKAGYMNASIUM LILJEHOLMEN FMejerivägen 2, 117 47 StockholmTel. 08-643 74 04www.praktiska.sekatarina.duvenfelt@baggium.seBA, EE, FT, HA, HV, IM161. STOCKHOLMS RH-GYMNASIUM KEkholmsvägen 80, 127 24 SkärholmenTel. 08-508 426 00www.rg.nu/skhann-christin.nilsson@stockholm.seES, SA, IM162. STOCKHOLMS TEKNISKAGYMNASIUM FBältgatan 5, 114 59 StockholmTel. 08-545 83 580www.stockholmstekniskagymnasium.seinfo@stockholmstekniskagymnasium.seEE, NA, TE, VF163. STOCKHOLMS TRANSPORT- OCHFORDONSTEKNISKA GYMNASIUM KBredholmstorget 4, 127 24 SkärholmenTel. 08-508 42 600www.stfg.sestfg.tka@stockholm.seBA, FT, IM164. SÄKERHETSGYMNASIET FIsafjordsgatan 30B, 164 40 KistaTel. 08-734 01 26www.sakerhetsgymnasiet.seinfo@sakerhetsgymnasiet.seEE165. SÖDRA LATINS GYMNASIUM KSkaraborgsgatan 14, 118 93 StockholmTel. 08-508 40 800www.sodralatinsgymnasium.stockholm.sesodralatin@stockholm.seES, HU, IM, NA, SA166. ROSS TENSTA GYMNASIUM KHagstråket 11, 163 63 SpångaTel. 08-508 37 900www.tea.edu.stockholm.seEK, HA, IM, NA, SA, VO167. TEXTILA GYMNASIET FBox 191 93, 104 32 StockholmBesöksadress: Hagagatan 25BTel. 08-457 57 31www.textilagymnasiet.seinfo@textilagymnasiet.seHV168. THORILDSPLANS GYMNASIUM KDrottningholmsvägen 82,112 42 StockholmTel. 08-508 43 500www.thn.edu.stockholm.seinfo.thn@stockholm.seEE, EK, IM, NA, SA, TE169. ThorÈn Business SchoolMEDBORGarPLATSEN FMedborgarplatsen 25, 118 72 StockholmTel. 08-12 20 44 40www.affarsgymnasiet.sestockholm@tbschool.seEK, NA, SA170. TYSKA SKOLAN FKarlavägen 25, 114 31 StockholmTel. 08-679 98 44www.tyskaskolan.se171. VIKTOR RYDBERG GYMNASIUMJARLAPLAN FKungstensgatan 6, 114 25 StockholmTel. 08-622 21 73www.vrg.seinfo@vrg.seES, SA172. VIKTOR RYDBERG GYMNASIUMODENPLAN FNorrtullsgatan 41–43 ög,113 45 StockholmTel. 08-622 21 50www.vrg.seinfo@vrg.seEK, NA, SA173. VITTRAgymnasiet SÖDERMALM FSandbacksgatan 10, 116 21 StockholmTel. 08-556 02 480www.vittra.sesodermalm@vittra.seNA, NIU, SA174. Yrkesgymnasiet Stockholm FStrandbergsgatan 12, 112 51 StockholmTel. 08-12 20 44 50www.yrkesgymnasiet.sestockholm@yrkesgymnasiet.seBA, EE, FT, HA, HV, VO175. YRKESPLUGGET Bromma FKarlsbodavägen 18, BrommaTel. 08-514 84 140www.yrkesplugget.sebromma@yrkesplugget.seBA, FT, IM176. ÖSTRA REALS GYMNASIUM KKarlavägen 79, 114 59 StockholmTel. 08-528 01 400www.ostrareal.seinfo.OSL@stockholm.seEK, HU, IM, NA, SASundbybergs stad177. IT-GYMNASIET SUNDBYBERG FRissneleden 144 B, 174 57 SundbybergTel. 08-564 909 90www.it-gymnasiet.seinfo.sundbyberg@it-gymnasiet.seEE, ES, IM, SA, TE178. LÖFSTRÖMS GYMNASIUM KEnglundavägen 8, 172 92 SundbybergTel. 08-706 85 67www.lofstromsgymnasium.segymnasieinfo@sundbyberg.seIM38 www.gyantagningen.se


179. John Bauer Sundbyberg FPrästgårdsgatan 1, 172 31 SundbybergTel. 08-28 99 95www.johnbauer.nu/sundbybergHT, IM, RL180. S: T MARTINS GYMNASIUM KSvetsarvägen 7, 172 92 SundbybergTel. 08-706 87 72www.stmartinsgymnasium.segymnasieinfo@sundbyberg.seHV, BA, FT, IM<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>181. Entreprenörsgymnasiet KMorabergsvägen 6C, 152 42 <strong>Södertälje</strong>Tel 08-523 01480www.sodertalje.se/entreprenorsgymnasietFT, HA, HT, HV, IM, RL182. FOUCAULTGYMNASIET KErik Dahlbergsväg 1–3, 151 89 <strong>Södertälje</strong>Tel. 08-523 02524www.foucaultgymnasiet/sodertalje.setomas.liljeholm@sodertalje.seSÄR183. IGELSTAVIKENS GYMNASIUM KKorpuddsvägen 9–11, 151 89 <strong>Södertälje</strong>Tel. 08-550 262 50www.igelstaviken.seigelstaviken@sodertalje.seBF, IM, NA, NIU, SA, VO184. JÄRNA NATURBRUKSGYMNASIUM FNibble gård, 153 91 JärnaTel. 08-551 50 407www.jarnanaturbruksgymnasium.sekontakt@jarnanaturbruksgymnasium.seNB, IM185. Liljevalchs InternationellaLäroverk KErik Dahlbergs väg 1–3,152 40 <strong>Södertälje</strong>www.sodertalje.se/liljevalchsinternationellalaroverkEK, HU, IB, IM, NA, SA186. MÄLARDALENS TEKNISKAGYMNASIUM F151 87 <strong>Södertälje</strong>Tel. 08-553 81 000www.malardalenstekniska.seTE187. NTI-GYMNASIET SÖDERTÄLJE FEnhörnav 4, 151 52 <strong>Södertälje</strong>Tel. 08-550 838 50www.ntigymnasiet.seinfo.sodertalje@nti.seEE, IM, TE188. SOLVIKSGYMNASIET FSolvik, 153 30 JärnaTel. 08-551 50 316www.solviksskola.sesolviksskolan@telia.comES189. S:TA RAGNHILDGYMNASIET FKorpuddsvägen 1, 152 57 <strong>Södertälje</strong>Tel. 08-554 23 100www.ragnhild.combritt.hellstadius@ragnhild.comEK, NA190. Gnesta Praktiska Gymnasium FKullagatan 4, 646 31 GnestaTel. 0158-234 40www.praktiska.secatarina.mollberg@baggium.seBA, BF, EE, FT, HA, HT, HV, IM, NB, RL,VF, VO191. <strong>Södertälje</strong> PraktiskaGymnasium FIndustrivägen 21, 151 38 <strong>Södertälje</strong>Tel. 08-550 266 10www.praktiska.secatarina.mollberg@baggium.seBA, BF, EE, FT, HT, HV, IM, IN, NB, RL,VO192. TELGE DJUR OCH NATur-GYMNASIUM FPontonjärgatan 141, Almnäs,151 52 <strong>Södertälje</strong>Tel. 08-550 638 10www.telgedjurochnatur.seinfo@telgedjurochnatur.seNB193. Torekällgymnasiet KVästergatan 4, 151 45 <strong>Södertälje</strong>08-523 01 011www.sodertalje.se/torekallgymnasietBA, EE, IM, TE, VF194. VACKSTANÄSGYMNASIET F151 66 <strong>Södertälje</strong>Tel. 08-522 98 013www.vackstanas.seinfo@vackstanas.seBF, ES, NIU, RL, SÄR195. WENDELA HEBBEGYMNASIET KVästergatan 4, 151 89 <strong>Södertälje</strong>Tel. 08-550 215 25www.wendelahebbegymnasiet.sodertalje.sewendelahebbegymnasiet@sodertalje.seES, HU, IM, SA, TE196. ÖRJANSKOLAN FNibble, 153 91 JärnaTel. 08-551 500 51www.orjanskolan.seinfo@orjanskolan.seES, NATyresö <strong>kommun</strong>197. TYRESÖ GYMNASIUM KFarmarstigen 7–11, 135 43 TyresöTel. 08-578 29 940www.tyresogymnasium.segymnasium@tyreso.seBA, EE, EK, ES, FT, HT, HV, IM, NA, NIU,SA, SÄR, TETäby <strong>kommun</strong>198. ENERGIGYMNASIET TÄBY FStockholmsvägen 116B, 187 30 TäbyTel.08-758 25 46www.energigymnasiet.seinfo@energigymnasiet.seEE, IM, VF199. KRYSSARGYMNASIET GYMNASIE-SÄRSKOLA FBox 2029, 183 02 Täbywww.kryssargymnasiet.seinfo@kryssargymnasiet.seSÄR200. SPARRE GYMNASIUM FDjursholmsvägen 30, 183 52 TäbyTel. 08-753 11 25www.sparregymnasium.seskolan@sparregymnasium.seEK, SA201. TIBBLE fristående GYMNASIUM FAttundavägen 1, Box 151, 183 22 TäbyTel. 08-522 827 00www.tibble.nuinfo@tibble.nuBF, EK, ES, HA, HU, IM, NIU, NA, SA, TE202. TÄBY ENSKILDA GYMNASIUM FBox 2800, 187 28 TäbyTel. 08-732 21 00www.tabyenskilda.sesyv@tabyenskilda.seEK, NA, SA203. TÄBY yrkesGYMNASIUM FReprovägen 6, 183 77 TäbyTel. 08-732 74 20www.tabyyrkesgymnasium.seinfo.taby@utbcentret.seFT, IM204. TÄBY GYMNASIESÄRSKOLA KKuttervägen 5, 183 53 TäbyTel. 08- 55 55 8490, 08-55 55 8447www.gymnasiesarskolan.taby.seinfo@gymnasiesarskolan.taby.seSÄR205. TÄBY PRAKTISKA GYMNASIUM FKemistvägen 10, 183 79 TäbyTel. 08-544 738 60, 070-646 78 77www.praktiska.se/tabykerstin.olander@baggium.seBA, EE, HA, HT, HV, IM, IN, NB, VF206. ÅVA GYMNASIUM KÅva skolgränd 1–3, 183 14 TäbyTel. 08-55 55 8000www.taby.se/avaavagymnasium@taby.seBF, EE, EK, FT, HT, IB, IM, NA, RL, SA,TE, VOUpplands-Bro <strong>kommun</strong>207. SÄBYHOLM UTBILDNINGAR FRösaringvägen 10, 197 91 BroTel. 08-582 429 00www.sabyholm.seinfo@sabyholm.seIM, NBwww.gyantagningen.se39


208. UPPLANDS-BRO GYMNASIET KSkolvägen 24, Box 43,196 81 KungsängenTel. 08-581 69 000www.edu.upplands-bro.se/ubginfo_ubg@edu.upplands-bro.seBA, EK, ES, FT, HA, IM, NA, NIU, RL,SA, TEUpplands Väsby<strong>kommun</strong>209. ENERGIGYMNASIET UPPLANDSVÄSBY FKanalvägen 14 1tr, Infracity194 61 Upplands VäsbyTel. 0732-05 05 65www.energigymnasiet.seinfo@energigymnasiet.seEE, IM, VF210. INTRODUKTIONSGYMNASIET IVÄSBY KSkolvägen 1, 194 74 Upplands VäsbyTel. 08-590 973 48IM211. PEABSKOLAN UPPLANDS VÄSBY FIndustrivägen 20b,194 77 Upplands VäsbyTel: 0733-37 58 71www.peabskolan.sejan.rojestal@peab.seBA, IM212. VÄSBY nya GYMNASIUM KIndustrivägen 20b,194 77 Upplands VäsbyTel. 08-590 970 00www.vasbygymnasium.seBF, EK, NA, SA, TE213. Wäsby restaurangskola FKanalvägen 3a, 194 61 Upplands VäsbyTel. 08-590 822 20www.wasbyrestaurangskola.seulrika.forsberg@wasbyrestaurangskola.seIM, RLVallentuna <strong>kommun</strong>214. VALLENTUNA GYMNASIUM KGymnasievägen 4, Box 153,186 86 VallentunaTel. 08-587 85 510www.gymnasiet.vallentuna.se/sv/gymnasiet/hem/gymnasiet@vallentuna.seBA, EK, FT, HA, IM, NA, SA, TEVärmdö <strong>kommun</strong>215. GUSTAVSBERGS GYMNASIUM KIdrottsvägen 4, 134 81 GustavsbergTel. 08-570 485 33www.g2.varmdo.sejohan.karlsson@varmdo.seBF, EK, HA, HV,IM, NA, SA, VO216. VÄRMDÖ GYMNASIUM KSimlångsvägen 26, JohanneshovBox 7030, 121 07 Stockholm-GlobenTel. 08-505 551 00www.vgy.seregiustrator@gy.varmdo.seEK, ES, NA, SA, TE.217. VTG, VÄRMDÖ TEKNISKAGYMNASIUM FIdrottsvägen 4, 134 40 GustavsbergTel. 08-122 00 800www.vtg.nuinfo@vtg.nuBA, EE, FT, HT, HV, IM, RL, SA, TE, VFÖsteråkers <strong>kommun</strong>218. Didaktus i Åkersberga FLuffarbacken 5, 184 39 ÅkersbergaTel: 072-711 87 58www.didaktus.seakersberga@didaktus.seBF, HO, IM, VO219. IT-GYMNASIET ÅKERSBERGA FLuffarbacken 3, 184 37 ÅkersbergaTel. 08-555 86 130www.it-gymnasiet.seinfo.akersberga@it-gymnasiet.seEE, ES, IM, TE220. JOHN BAUERGYMNASIETÅKERSBERGA FNäsvägen 17, 184 40 ÅkersbergaTel. 08-588 88 900www.johnbauer.nuakersberga@johnbauer.nuEE, ES, FT, HV, RL, SA221. RHS GYMNASIET i Åkersberga FStorängstorget 8, 184 30 ÅkersbergaTel. 08-544 03 640www.rhs.seinfo@rhs.seEK, ES, HT, IM, SA222. ÖSTERÅKERS GYMNASIUM K(F.d. Röllingby gymnasium)Lennart Neckmans väg 22,184 86 ÅkersbergaTel. 08-540 817 21www.osterakersgymnasium.seannika.helin@osteraker.sehelena.ahlin@osteraker.seEK, HT, IM, NA, NIU, RL, SA, TE223. SKÄRGÅRDSGYMNASIET FNäsvägen 15, 184 40 ÅkersbergaTel. 08-540 646 12www.skargardsgymnasiet.sesg@skargardsgymnasiet.seBA, EE, HV, IM, SA40 www.gyantagningen.se


OrdlistaAndrahandssökandeAPL Arbetsplatsförlagt lärandeBehörighetBeslutsfattareBetygspoängFri kvotFrisökFörstahandsmottagen/mottagen i första handGrundläggande behörighetInternationell Baccualaureate (IB)tt t t t t tt t tBehörig sökande kan tas in endast om det finns lediga platser kvar då samtligasökande som mottagits i första hand har erbjudits plats.Praktik inom yrkesprogrammen som ska utföras på en eller flera arbetsplatser.Du är behörig att tas in på gymnasieskolans nationella program till och medförsta kalenderåret det år du fyller 20 år om du:– Har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande medgodkända betyg i svenska/svenska som andraspråk engelska och matematik.För yrkesprogrammen gäller även att du ska ha godkänt i betyg iytterligare 5 ämnen. För högskoleförberedande program gäller även attdu ska ha godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen.– Inte tidigare genomgått ett nationellt program inom gymnasieskolaneller likvärdig utbildning eller avlagt International Baccalaureate.Ansvarig i <strong>kommun</strong>en för de <strong>kommun</strong>ala gymnasieskolorna och ansvarigvid fristående gymnasieskola för exempelvis antagning på fri kvot.Betygspoängen är summan av de 16 bästa betygen. Maxpoäng är 320. Om duhar blockbetyg i samhällsorienterade ämnen eller naturorienterade ämnenså multiplicerar du betyget med antalet ämnen som ingår i blocket.Ett begränsat antal platser som får avsättas för dig som till exempel harmedicinska eller sociala skäl för antagning till gymnasieskolan. Det gälleräven dig med utländska betyg. Tala med din studie- och yrkesvägledare omdu har skäl för antagning till fri kvot.Du kan söka utbildning på ett nationellt program i andra <strong>kommun</strong>er ävenom utbildningen finns i din hem<strong>kommun</strong>. Du tas emot i mån av plats, näralla behöriga sökande tagits emot från anordnar<strong>kommun</strong>en/samverkansområdetoch från andra <strong>kommun</strong>er som inte har utbildningen.Att tas emot som sökande i första hand innebär att du som sökande tas emotoch konkurrerar på lika villkor som sökande boende i den sökta <strong>kommun</strong>en.För att du ska kunna studera vidare vid universitet och högskola måste duha en grundläggande behörighet. Den grundläggande behörigheten innebäratt:– Du har högskoleförberedande examen från gymnasieskolan eller gymnasialvuxenutbildning.– Du har yrkesexamen från gymnasieskolan eller gymnasial utbildningsamt godkänt betyg i de kurser i svenska/svenska som andraspråk ochengelska som krävs för högskoleförberedande examen.Förutom den grundläggande behörigheten har de flesta högskoleutbildningarnaäven särskilda förkunskapskrav, så kallad särskild behörighet.IB är en internationell studentexamen. IB är treårig och undervisningensker på engelska i alla ämnen utom svenska och andra språk. Antagning skermed inträdesprov. Utbildningen finns på ett 20-tal platser i landet.www.gyantagningen.se41


I mån av platstBehörig sökande kan tas in endast om det finns lediga platser kvar då samtligasökande som mottagits i första hand har erbjudits plats.IntroduktionsprogramLärlingsutbildningMeritvärdeNationell idrottsutbildning (NIU)Riksidrottsutbildning (RIG)Riksrekryterande utbildningarSamverkansområdeStudiehjälpSärskild variantSpetsutbildningYrkeshögskolattt t t t t t t t tDet finns fem introduktionsprogram för dig som är obehörig till nationelltprogram. Programmen ska hjälpa dig vidare till fortsatta studier eller attkomma in på arbetsmarknaden.På yrkesprogrammen finns gymnasial lärlingsutbildning som en alternativväg till yrkesexamen. Den kan börja första, andra eller tredje läsåret. Dengymnasiala lärlingsutbildningen ska i huvudsak vara förlagd till en ellerflera arbetsplatser.Se betygspoäng.NIU är ett gymnasiealternativ som vänder sig till dig som har som mål attutöva din idrott på nationell elitnivå. Ansökan ska både göras till självaidrotten och till det program på skolan som erbjuder NIU-plats. För informationom ansökan till idrottsuttagningen kontakta den skola som anordnarNIU-utbildningen.RIG är ett gymnasiealternativ som vänder sig till dig som har som mål attutöva din idrott på internationell elitnivå. Ansökan ska både göras till självaidrotten och till det program på skolan som erbjuder RIG-plats. För informationom ansökan till idrottsuttagningen kontakta den skola som anordnarRIG-utbildningen.Till riksrekryterande utbildningar får elever söka från hela landet. Ingenhar företräde på grund av bostadsort.Består av två eller flera <strong>kommun</strong>er som skrivit ett samverkansavtal där desom bor i dessa <strong>kommun</strong>er konkurrerar på lika villkor till de nationellagymnasieprogram som ingår i avtalet.Studiebidraget som kommer varje månad, utom på sommarlovet, är en delav studiehjälpen. Ibland kan du också få extra tillägg och inackorderingstillägg.Se mer under avsnittet Studieekonomi på sidan 19.En särskild variant är en utbildning inom ett nationellt program som skiljersig från det nationella programmet då det har en egen inriktning. Du kanbehöva ha godkänt i fler ämnen utöver de som angetts för yrkesprogramres pektive högskoleförberedande program för att kunna bli antagen till ensärskild variant. Eventuella ytterligare krav på behörighet är kopplat till deämnen som är speciella för just den utbildningen. Fråga din studie- och yrkesvägledarevilka krav på behörighet som finns för det program du vill söka.En försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasiala utbildningar somstartades ht 2009. Du får möjlighet att läsa kurser i matematik samt naturvetenskapliga,samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen vid universiteteller högskola. Sammanlagt deltar 20 skolor i försöksverksamheten.Estetisk spetsutbildning är ingen försöksverksamhet utan en riksrekryterandeutbildning inom det estetiska programmet.Kvalificerade yrkesutbildningar utformade efter arbetslivets behov.42 www.gyantagningen.se


adresser till antagningskansliernaStockholms län och Håbo <strong>kommun</strong>PostadressGymnasieantagningen Stockholms LänBox 4404102 68 StockholmBesöksadressMedborgarplatsen 25Göta-Ark Huset, 2 tr nedTel: 08-5800 8000Telefontid: Mån–tor kl 09.00–11.00Fax: 08-5800 8008Besökstid: Torsdagar kl 13.00–15.00E-post: gyantagningen@ksl.seHemsida: www.gyantagningen.seFacebook: www.facebook.com/gyantagningenAntagning till samtliga <strong>kommun</strong>er i länet plus Håbo <strong>kommun</strong>, förutom <strong>Södertälje</strong> och NorrtäljeGymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong><strong>Södertälje</strong> KommunUtbildningskontoret151 89 <strong>Södertälje</strong>Tel. 08-523 010 00Fax: 08-523 046 14E-post: antagningskansliet@sodertalje.seHemsida: www.sodertalje.seNorrtälje <strong>kommun</strong>Norrtälje <strong>kommun</strong>Box 812761 28 NorrtäljeTel. 0176-715 63,0176-719 44Fax: 0176-719 67E-post: gyantagningen@norrtalje.seHemsida: www.norrtalje.sewww.gyantagningen.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!