13.07.2015 Views

DittSödertälje - Södertälje kommun

DittSödertälje - Södertälje kommun

DittSödertälje - Södertälje kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hela denna bilaga är information från <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>Banbrytandenätverk för barnoch unga i sorgDöden lämnar sorg efter sig.För barn och unga i <strong>Södertälje</strong>finns det möjlighet att träffa andrai en liknande situation efterförlusten av en nära anhörig.Under årets första tre månader dogtvå personer om dagen i <strong>Södertälje</strong>. Ennormal och naturlig siffra i förhållandetill folkmängd. Ibland är de sörjandebarn, tonåringar eller unga vuxna. Dekan ha förlorat en förälder, ett syskon,en mor- eller farförälder, en sambo ellerannan nära anhörig. För dessa finnssedan ett par år ”Nätverket för barnoch unga i sorg i <strong>Södertälje</strong>/Salem/Nykvarn”– ett banbrytande och gränsöverskridandesamarbete mellan landsting,kyrka och <strong>kommun</strong> i <strong>Södertälje</strong>.– Vi vet att så kallade frusna sorger,obearbetad sorg, kan påverka det framtidamåendet, att den själsliga smärtansätter sig kroppsligt eller inverkar påframtida relationer och kan göra att ensvardag rämnar lång tid efteråt. Folk harlänge sagt att barn glömmer så lätt menbarn och unga vandrar ofta ut och in isorgen och det kräver uppmärksamhet,säger Lillian Löfverström, kurator på<strong>Södertälje</strong> sjukhus och kontaktpersonför nätverket tillsammans med AnitaJohansson Sääf, diakon på sjukhuskyrkanpå <strong>Södertälje</strong> sjukhus.Nätverket har i dag över 90 medlemmaroch 18 gruppledare.Gruppledarna – sjuksköterskor, diakoner,kuratorer, socionomer, prästeroch pastorer – har utbildats för att ledade tre olika stöd- och samtalsgruppernätverket erbjuder: en för barn, en förtonåringar och en för unga vuxna.– Barn och unga vill inte träffa någontant för att tala med om sin sorg, saknadoch sina tankar, men de vill gärna träffaandra i en liknande situation och det fårde genom oss under ledning av kunnigaledare med kompetens från olikahåll, säger Anita Johansson Sääf.Hittills har 50 barn och unga sökt sigtill nätverket. Sju grupper har genomförtsmed framgång, en pågår och ännuen ska börja till hösten. Deltagarna träffasåtta gånger i ett par timmar och fårstöd genom gruppens samtal och olikaaktiviteter. Första tiden fick nätverketett anslag från landstinget för att byggaupp verksamheten, men ska nätverkettryggas och utvecklas behövs nya bidrag.– Döden pågår hela tiden och barnoch unga drabbas ständigt. Vi vill att defår det så bra som möjligt trots det somhänt, säger Magdalena Engel Fischer,kurator i stroketeamet i <strong>Södertälje</strong> ochsamordnare för nätverket.Nätverkets förhoppning är att organisationeroch näringsliv uppskattarvärdet av sorgearbetet och med sinabidrag hjälper barn och unga att gåvidare i livet.Vill du komma i kontakt medNätverket för barn och unga i sorg i<strong>Södertälje</strong>/Salem/Nykvarn, ring AnitaJohansson Sääf på 08-550 246 64 ellerLilian Löfverström på 08-550 245 48.ANDREAS ALMKent har schizofreni. Han behöver kontinuitet och stadga i sin vardag.Det får han med den uppmärksammade <strong>Södertälje</strong>modellen.<strong>Södertälje</strong> stårmodell för andraPå Österäng jobbar <strong>kommun</strong> och landsting sida vid sida, helt enligt <strong>Södertälje</strong>modellen. Marianne Lundin Lagestam är enhetschef från <strong>kommun</strong>enoch Gabriel Barsom överläkare från landstinget på det öppna rehabiliteringscentret. Foto: Björn FröbergÖsteräng är en av tre öppna rehabiliteringsenheter i<strong>Södertälje</strong> för psykiskt funktionshindrade. Hit kommeren rad grupper varje år på studiebesök. Tolv årefter den stora psykiatrireformen är <strong>Södertälje</strong> en förebildi Sverige. I våras fylldes en nationell konferensom <strong>Södertälje</strong>modellen med 550 deltagare på nolltidoch senast i raden av imponerade besökare påÖsteräng var socialminister Göran Hägglund.Det som väcker beundran: samarbetet mellanlandstinget och <strong>kommun</strong>en – två huvudmän somarbetar integrerat för brukarnas bästa. På Österängarbetar två rehabiliteringsassistenter, tre boendestödjare,en psykiater, en arbetsterapeut och två socialsekreterarefrån <strong>kommun</strong>en sida vid sida medfyra mentalskötare, tre sjuksköterskor, en psykolog,en arbetsterapeut, en sekreterare, en städare och enöverläkare från landstinget. Österäng har även tvåenhetschefer med skrivborden bredvid varandra,Marianne Lundin Lagestam från <strong>kommun</strong>en ochÅsa Bergström från landstinget.– De här sjukdomarna slår ofta hårt på helalivssituationen, de är för många som att leva i enmardröm i vaket tillstånd. Delar vi då upp insatsenmellan olika huvudmän är risken stor att vi förlorarkontinuitet. Våra brukare behöver stabilitetoch långsiktighet och jag vet att man på andra ställeni landet kämpar för att få till det som vi, sägerMarianne Lundin Lagestam.Landstingets och <strong>kommun</strong>ens vision med <strong>Södertälje</strong>modellenär förbättrad livskvalitet för alla med enlångvarig och allvarlig psykisk sjukdom. Modellenbygger på tidiga insatser, god livsmiljö, tryggt bo-Våra brukarebehöver stabilitetoch långsiktighetoch jag vet attman på andraställen i landetkämpar för att fåtill det som vi.ende, möjlighet till sysselsättning, meningsfulla fritidsaktiviteter,brukarinflytande och att ingen bollasmellan olika myndigheter och huvudmän.För Kent har denna ordning varit lyckan i livet.Han är en av cirka 500 psykiskt funktionshindradesom bor i <strong>Södertälje</strong>, Salem och Nykvarn. NärKent kom till Österäng på remiss för ett par år sedanvar han djupt sjunken i sin sjukdom.– Jag var helt nedkörd när jag kom hit, nu mårjag så pass bra att jag funderar på att börja jobbaigen, säger han och ler.För att skrivas in på de öppna rehabiliteringsenheternaÖsteräng, Sydgården och Grengården skabrukarna ha dels en psykosdiagnos, dels sammansattabehov som ger funktionshinder i vardagen.Kent har diagnosen schizofreni och var vid inskrivningenoförmögen att ta hand om sig själv.Han har sedan dess bland annat fått lära sig mer omsin sjukdom genom att delta i ett psykopedagogisktprogram och hittat ett socialt nätverk i Österängsdagliga verksamhet med 150 brukare.– Sjukdomen slår ut kämpaglöden men minakompisar här gör att jag mår bra av att vara här.Dessutom har jag aldrig tvivlat på personalen, jagkänner verkligen att de kan sin sak, säger Kent somhar två kontaktmän.En från <strong>kommun</strong>en. En från landstinget.Får han ett återfall vänder han sig till någon av democh får sedan den hjälp han behöver av en samladkompetens. Utan några omvägar.Helt enligt <strong>Södertälje</strong>modellen.ANDREAS ALM Ditt <strong>Södertälje</strong>


Hela denna bilaga är information från <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>4 EnkätMitt bästasmultronställei <strong>Södertälje</strong>Ordinarie ledamöter och ersättarei kultur- och fritidsnämnden.Ulf Sundblad, m:– Eklundsnäs med motionsstigar,badstrandoch vatten. Det tar migsju minuter att gå dit,och där är det lugnt fördet mesta. Räcker förmig och vill jag någotmer drar jag mig utåtOaxen.Centralparken i Östertälje: Småbarnslekplatsi parkmiljö, främst för barn i förskoleåldermen lockar även något äldre barn.Anna Bohman, s:–Vackra Hovsjö koloniområdevid sjön Måsnaren,där mina föräldrarhar en stuga. Där firasmidsommarafton medgitarr- och dragspelsmusikoch dans runtmidsommarstången. Efter dansen äteralla jordgubbstårta, fiskar fiskdamm ochköper lotter och umgås tillsammans underbjörkarna. På kvällen dukar man långbordpå sina tomter och äter sill och potatisoch grillat och efter det går de som inteär badkrukor ner till badklippan och tarett dopp i Måsnaren. Somrigare än så kandet inte bli!Jan Strannerrud, v:– Kamratstugan i Tvetaberg.Där finns på vinternfina längdskidspår,förhoppningvis går detockså att åka skridskor.På sommaren finns detfina löparspår; man kanockså basta och ta ettdopp i sjön.Jenny Konradsson, mp:– Stigen längs kanalenvid minigolfbanan ochbort mot Telgehus ochMälarbadet. Perfekt fören härlig promenad elleren joggingrunda.Aho Besim, s:– Marenplan med vattnetoch de sjungandefåglarna, att vandra där ilugn och ro.Porslinsvägen i Lina: Kvarters- eller stadsdelslekplats för alla åldrar men främst skolbarn.”Många leker här på rasterna, den är otroligt flitigt använd” säger Kerstin Fogelberg,stadsträdgårdsmästare. Foto: Björn FröbergTre oaser för de yngstaBarnen i Lina, Brunnsäng och Östertälje har fått tre nya oaserlagom till sommaren. Tre nyrustade lekplatser.– Barn lär sig allt via lek, säger Kerstin Fogelberg, stadsträdgårdsmästare.Lekvärde är ett centralt begrepp när dethandlar om lekplatser. En inventering avlekplatserna i <strong>Södertälje</strong> visade för ett parår sedan att många av de 40 runt tätortenhade ett för lågt lekvärde efter mångaårs slitage. Kommunen gjorde genast enhandlingsplan för att successivt rusta de13 lekplatserna med störst behov.– Lekvärdet är helt enkelt hur roligtbarnen tycker det är att vara på lekplatsenoch hur utvecklande den är för barnenslek, säger Kerstin Fogelberg, stadsträdgårdsmästareoch chef för parkverksamheteni <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>.Lekplatsen i centrala Dalparken varförst ut att iordningsställas och nu ståralltså lekplatser i tre andra områden färdiga.Lekplatser i Lina, Östertälje ochBrunnsäng har rustats för 2,5 miljonertillsammans.Brunnsäng: Ligger på fältet i Brunnsängoch riktar sig i första hand till skolbarn imellanstadieåldern.– Barn måste leka, inte nödvändigtvispå iordningsställda lekplatser, men idag ärdet svårt att hitta andra platser för lek ivårt tätbebyggda samhälle. En lekplats ärett miniatyrlandskap där barnen får testasina färdigheter och möjligheter. Det gerintellektuell stimulans, fysisk träning ochsocial utveckling på en och samma gång,säger Kerstin Fogelberg.ANDREAS ALMKerstin König, s:– Wij gammelgård iHölö, en miniatyr avTorekällberget. Som"spätta" på en Yamaha1100 har jag på <strong>kommun</strong>enssmåvägar besöktmånga smultronställen.ny brukarenkät inom äldreomsorgenI september är det återigen dags att säga vad man tycker om servicen inomäldreomsorgen. Då skickas 1 500 enkäter ut till <strong>Södertälje</strong>bor som har hemtjänsteller bor i särskilt boende.Resultatet ska ligga till grund för det fortsatta förändringsarbetet inom äldreomsorgen.Brukarenkäten, som den kallas, omfattar över 50 frågor om bland annatbemötande, hur kunnig personalen upplevs vara och i vilken grad brukarna anser attde får vara med och planera hjälpens utformning. Liknande enkäter har skickats utpå initiativ av äldreomsorgskontoret sedan millennieskiftet.Unga driversommarcafé i JärnaUnder sommaren bjuder Järna fritidsgård på en oas isommarvärmen, i form av ett sommarcafé. Caféetsom ligger i parken i Järna, drivs av feriearbetandeungdomar tillsammans med fritidsgården.Caféet har öppet från den 18 juni till den 18 augusti.Öppettider: Måndag–torsdag kl 13–21,fredag kl 14–22 och lördag kl 17–22. Ditt <strong>Södertälje</strong>


Hela denna bilaga är information från <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>Snabbfil förbyggärendeni sommarDet går mot ett rekordår förbygglovsärenden i <strong>Södertälje</strong>.– Men vi försöker hålla ensnabbfil för enkla ärendenöppen hela sommaren, föratt möjliggöra för semesterbyggaren,säger Lotta Lindstam,<strong>kommun</strong>ens stadsbyggnadschef.Handläggarna på bygglovsenheten i<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> har vanligtvis 1300–1 400 ärenden varje år. I år hartrycket varit större än någonsin med863 ärenden en bit före midsommar.Hemmafixartrenden och ett väldigtattraktivt <strong>Södertälje</strong> kan vara ett parav förklaringarna till byggintresset.– Om det håller i sig blir det ett rekordårför ärenden, vi får i dagslägetin runt 50 i veckan. Det är helt klarten stor efterfrågan på bostäder i <strong>Södertälje</strong>och med bostadsbyggandetföljer även andra projekt, säger LottaLindstam.Sommar- och semestertid harstadsbyggnadsnämnden och <strong>kommun</strong>delsnämndernainga sammanträden.De återupptas runt månadsskiftetaugusti-september menlyckligtvis är det bara omkring ett avtio ärenden som kräver en vända viaen nämnd, resten hanteras betydligtraskare av handläggarna; färgändringarpå hus, uterum och komplementbyggnadertill exempel.– Arbetsstyrkan är reducerad pågrund av semestern men målsättningenär att vi ska ha bemanninghela sommaren och på så sätt se tillatt fördröjningarna blir marginella,säger Lotta Lindstam, som även harnågra riktigt stora projekt att bita i.Stadsbyggnadsnämnden förväntasta bygglovsbeslut för en industritillbyggnadför forskning vid Scania,60 nya lägenheter vid <strong>Södertälje</strong>sjukhus, en pendeltågsdepå vid <strong>Södertälje</strong>hamn samt en utbyggnad avIgelsta kraftvärmeverk.CampBastmora 2007I sommar arrangerar fritidsgårdarnai <strong>Södertälje</strong> flera olika läger påBastmora i Enhörna där du kan träffanya kompisar och delta i många olikaaktiviteter. Fiske- och äventyrsläger19–21 juni och 13–14 augusti förårskurs 7–9. Klubb- och mellanstadieläger25–28 juni och 7–8 augustiför årskurs 4–6. Bada, paddla kanot,fiska, åk vattenskidor, hoppa studsmatta,kör femkamp, gå spökrunda.Kostnad 75 kr/deltagare och dygn.Mat, resa och logi ingår. Övernattningi militärtält eller stuga. Begränsatantal platser. Anmäl dig hos dinfritidsgård.www.sodertalje.se/fritidsgardarFoto: Tomas SjögrenANDREAS ALMStort engagemangför MarenområdetsutvecklingHur ska trafiken komma fram? Hur blir det medparkeringsplatser i området? Och efterfrågas verkligenallt det som finns med i förslaget?Det är några av de vanligaste funderingarna kringidéförslaget till hur Marenområdet kan utvecklas;förslaget är just nu ute på remiss hos <strong>Södertälje</strong>borna.– Det går att lösa trafikfrågan på ett bättresätt än i dag lite grann beroende på hurförslaget i slutändan kommer att se ut;förslaget omfattar också 1 700 parkeringsplatserunder butiker och bostäder. Desvarar mer än väl upp till behovet, sägerAlarik von Hofsten, projektledare för dengrupp som på <strong>kommun</strong>styrelsens uppdraghar arbetat fram idéförslaget.– Sedan kan jag konstatera att bostadsbolagenhar långa köer till attraktiva bostäderi stadskärnan och att vi i dag intehar plats för alla butiker som vill etablerasig. De butiksytor som ändå finns är försmå.Det är en hektisk tid för Alarik vonHofsten som har varit ute på turné sedandet nya idéförslaget presenterades för etttag sedan. Han besöker föreningar, partieroch företagarorganisationer för att berättaom idéförslaget och svara på frågor.– Det är övervägande positiva reaktioner.De flesta gillar helheten, men vill ändrapå någon detalj här och där. Det finnsockså de som vill behålla Marenområdetsom det ser ut i dag. En sak är säker:Marenområdets utveckling engagerar.Svar till tusenDet har också kommit in flera hundra svarpå det rådslag som bland annat finns medi detta nummer av Ditt <strong>Södertälje</strong> ochTyck till om maren – vänd! »som också finns tillgängligt på <strong>kommun</strong>enswebbplats, sodertalje.se.– Jag är inte nöjd förrän vi är uppe iminst 1 000 svar. Ju fler synpunkter ochförslag vi får in, desto bättre blir slutresultatet,säger Alarik von Hofsten och betonaratt idéförslaget som har tagits fram ärjust ett idéförslag.– De illustrationer som finns i förslagetär idéskisser. Om <strong>kommun</strong>styrelsen bestämmersig för att gå vidare ska det tas fram fleraskarpa arkitektförslag baserat på det somkommer fram i dialogen med medborgarna.Vem kommer att ha råd att bo i de hussom föreslås på exempelvis Slussholmen?– Det är svårt att säga, men det vi vetär att lägenheter i nya hus ofta är slutsåldaredan innan man börjar bygga; vi vet ocksåatt cirka 80 procent av dem som flyttartill nybyggda hus redan bor i <strong>kommun</strong>en,säger Alarik von Hofsten och berättaratt idéförslaget omfattar både hyres- ochbostadsrätt.En del frågor handlar om tillgänglighet.– En del är oroliga för att tillgänglighetentill området ska minska om förslagetförverkligas, men så är det inte. De stråkoch mötesplatser som finns i dag kommeratt bevaras och kompletteras med nyastråk och platser, varav en del till skillnadfrån i dag ska vara tillgängliga året om.Enkätsvaren strömmar in till <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>s informationsenhet.Målet är minst 1 000 svar. Foto: Björn FröbergMikael Jeppe» Forts enkät frånföregående sidaStig Lahti, s:– Eklundsfältets koloniområdemed sinalummiga trädgårdar ochgemytliga stämning.Men även att ta en promenadrunt Saltskogsgård och dess trädgårdoch då just under denhär årstiden.Carin Öhrström, m:– Längs kanalen i Maren.Jag tycker om att havatten omkring mig.Bo Håkan Stockhaus, fp:– Skanssundet ochBrandalsund.Birgitta Rolander, c:– Slandökalv,liten ö iMälaren.Nora Olander, kd:– Den norra udden påOaxen. Där finns vackrablommor, fin natur ochgoda smultron också.Lena Haapala, mp:– Gästhamnen.Tipsa oss omditt egetsmultronställe!Vilket är ditt favoritställei Sommarsödertälje? Skrivoch berätta i ett mail tillwebbredaktionen@sodertalje.se– och motivera gärnaditt val. Insända bidragkommer att publiceras påwww.sodertalje.se undersommaren. Vi lottar utfem böcker bland alla sombidrar!#3 juni 2007


Hela denna bilaga är information från <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>RådslagSvara på frågorna, klipp ut enkäten och skicka den i ett kuvert till <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>, Informationsenheten,Svarspost 150 063 200, 151 20 <strong>Södertälje</strong>. Ange tydligt på kuvertet att mottagaren betalar portot.Självklart går det också bra att besvara frågorna direkt på <strong>kommun</strong>ens webbplats www.sodertalje.se.1. Tycker du att nuvarande Marenområdet behöver utvecklas?Ja Nej Tveksam Vet ej2. Tycker du att det saknas bra mötesplatser i Marenområdet där man kan träffas kortare eller längre stundervid olika tider på året?Ja Nej Tveksam Vet ej3. Tycker du att det skulle vara fler bostäder i Marenområdet?Ja Nej Tveksam Vet ej4. Tycker du att det skulle vara fler butiker och bättre möjligheter till shopping i Marenområdet?Ja Nej Tveksam Vet ej5. Tycker du att det skulle vara fler p-platser under mark i Marenområdet?Ja Nej Tveksam Vet ejJag tycker att förslaget är... 1: Mycket dåligt, 2: Ganska dåligt, 3: OK, 4: Ganska bra, 5: Mycket bra6. Nygammal småbåtsslussI förslaget förslås en egen sluss för fritidsbåtar, samt att Marenbron görs om till enöppningsbar bro. Varje sommar passerar cirka 10 000 småbåtar den nuvarandeslussen i <strong>Södertälje</strong>. Att ta dessa genom Maren skulle innebära en hel del ökat folklivmen också fler broöppningar.1 2 3 4 5 Vet ej7. Marens vattenspegelMarens vattenspegel norr om det sk. breddavloppet bli smalare än idag, men kommersträcka sig något längre in mot Marentrappan. Detta möjliggör att skapa utrymme förnya butiker, restauranger, uteserveringar, bostäder och mötesplatser.1 2 3 4 5 Vet ej8. Bostäder på Slussholmen/LotsuddenI förslaget finns en stor satsning på olika typer av bostäder – hyresrätt och bostadsrätt– i fler olika lägen. Bostäder i en stadskärna bidrar till att människor finns i områdetäven efter att butikerna har stängt. Därmed ökar också tryggheten i stadskärnan.Vad tycker du om förslaget till bostäder på Slussholmen/Lotsudden?1 2 3 4 5 Vet ej9. Bostäder i nederdelen av Kusens backeVad tycker du om förslaget med bostäder i nederdelen av Kusens backe samtidigtsom denna del av Kusens backe rustas upp och görs mer tillgänglig?1 2 3 4 5 Vet ej10. Punkthus på Slussholmen/LotsuddenSom ett landmärke byggs en högre byggnad (c:a 11 våningar) i den södra änden avSlussholmen/Lotsudden. Placeringen är sådan att fri utsikt från Storgatan garanteras.1 2 3 4 5 Vet ej11. Väderskyddad gågataI samband med de nya husen på Marenplan finns också ett förslag på en gågatasom skall vara väderskyddad på den sida som inte vetter mot Maren.1 2 3 4 5 Vet ej12. Vänortsparken och SorbonhusetVänortsparken görs betydligt större och inhyser också Hebbevillan och Sorbonhuset.1 2 3 4 5 Vet ej13. Bryggor och strandpromenaderFörslaget innehåller samma möjlighet att flanera runt Maren som idag.Ytterligare flanörstråk tillförs.1 2 3 4 5 Vet ej14. Ny dragning av SlussgatanI förslaget finns två alternativa vägdragningar för Slussgatan, ett alternativ på den östrasidan av kanalen i nederdelen av Kusens backe och ett på Slussholmen/Lotsudden.Vilket av de två alternativen är bäst?a) Slussholmen/Lotsuddenb) Nederdelen av Kusens backec) Vet ej15. Alternativa lösningar för i Kusens backeKusens backe uppfattas av en del södertäljebor som ett trevligt skogsområde, medanandra tycker att det är en ganska otillgänglig och otrygg plats. Om du fick bestämma,vill du behålla området som idag som en stadsskog, vill du utveckla det till ett parkochfriluftsområde, vill du bygga bostäder i Kusens backe, eller vill du ha en kombinationav dessa tre alternativ?a) Behåll som stadsskogb) Utveckla som park/friluftsområdec) Bostäderd) En kombination av alla tre ovane) Vet ej16. Yttre delen av Slussholmen/Lotsudden öppnassom grönområdeYttre delen av Slussholmen/Lotsudden görs tillgängligt som grönområde medt.ex. ett friluftsbad. Har du några andra förslag på hur Lotsudden skulle kunna användas?Öppen fråga17. Andra synpunkter och förslagKomplettera gärna dina svar på frågorna 1-16 här, eller lämna andra synpunkteroch förslag på Marenområdets utformning.Öppen fråga

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!