13.07.2015 Views

Samhällsbyggnadskontoret Nils Rundqvist Inbjudan till ...

Samhällsbyggnadskontoret Nils Rundqvist Inbjudan till ...

Samhällsbyggnadskontoret Nils Rundqvist Inbjudan till ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1 (2)Datum2013-04-15Dnr2010-01073-214Enhet<strong>Samhällsbyggnadskontoret</strong>Handläggare<strong>Nils</strong> <strong>Rundqvist</strong><strong>Inbjudan</strong> <strong>till</strong> programsamråd angående förslag <strong>till</strong> detaljplan förBränninge Marina, del av Bränninge 1:1 i SödertäljeEtt förslag <strong>till</strong> detaljplaneprogram för del av Bränninge 1:1 har upprättats ochStadsbyggnadsnämnden har beslutat att skicka ut förslaget för programsamråd.Planens syfte är att pröva lämpligheten i att anlägga mark- och vattenområdet för enfullservicemarina, samt utveckla och förbättra entrén <strong>till</strong> naturreservatet Öbacken-Bränninge.Förslaget finns uppsatt på följande platser fram <strong>till</strong> och med 20 juni 2013Stadshuset, Campusgatan 26 (under ordinarie öppettider)Södertälje kommuns webbplats: http://www.sodertalje.se/branningemarinaDu kan skicka efter kopior av handlingarna genom att kontakta samhällsbyggnadskontoret(se kontaktuppgifter nedan).Eventuella synpunkter på förslaget lämnas med brev eller e-post och skasenast 2013-06-20 ha inkommit <strong>till</strong>:Södertälje kommun<strong>Samhällsbyggnadskontoret</strong> - Plan151 89 SödertäljeE-postadress: sbk.plan@sodertalje.seCampusgatan 26 Tfn 08-523 010 00 www.sodertalje.se Bankgiro 5052-6854151 89 Södertälje sbk.plan@sodertalje.se Org-nr 212 000-0159 Postgiro 865800-7


2 (2)Vid frågor, kontakta:<strong>Nils</strong> <strong>Rundqvist</strong>08-523 0 65 49SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET<strong>Nils</strong> <strong>Rundqvist</strong>Planarkitekt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!