13.07.2015 Views

Vuxenutbildningen i Södertälje - Södertälje kommun

Vuxenutbildningen i Södertälje - Södertälje kommun

Vuxenutbildningen i Södertälje - Södertälje kommun

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Studie- ochyrkesvägledningDu är välkommen att kontakta studie- ochyrkesvägledare när du vill diskutera frågorsom rör studier och yrkesval eller hur möjligheternaatt nå dina mål ser ut.Du kan få information om kurser, utbildningar,betyg och behörighetskrav till högreutbildning samt studiestöd. Tillsammansmed studie- och yrkesvägledaren kan dulägga upp en studieplan.Studie- och yrkesvägledare nås på telefon08-550 222 20. Mer information finns på vårhemsida, www.vuxenutbildningen.sodertalje.seStudie- och yrkesvägledning för dig somstuderar på Komvux eller på SFIMiriam Janzonmiriam.janzon@sodertalje.seOlle Larssonolle.larsson@sodertalje.seHelena Westhhelena.westh@sodertalje.seStudie- och yrkesvägledning för digsom funderar på att börja studera ochför dig som studerar på yrkesinriktadeutbildningarAnelié Ericssonanelie.ericsson@sodertalje.seAgneta Hapténagneta.hapten@sodertalje.seBjörn Erikssonbjorn.a.eriksson@sodertalje.seDrop-in på ArbetsförmedlingenStudie- och yrkesvägledare kan också träffaspå Arbetsförmedlingen (Köpmangatan 5-7 i<strong>Södertälje</strong>) måndagar och onsdagar kl 10-12och 13-16. Ingen tidsbokning behövs.www.vuxenutbildningen.sodertalje.se 3


Kurser på grundläggande nivå(Komvux)• Svenska/Svenska som andraspråk• Engelska• Matematik• SamhällskunskapKurser på gymnasienivå(Komvux)Kurser i kärnämnen• Svenska/svenska som andraspråk• Engelska• Matematik• Naturkunskap• Religionskunskap• SamhällskunskapFlera kurser inom• Samhällsvetenskap• Beteendevetenskap• Naturvetenskap• Ekonomi• DataÖvrigt<strong>Vuxenutbildningen</strong> i <strong>Södertälje</strong> har tillsammansmed flera andra <strong>kommun</strong>er på Södertörn ett samarbete– Södertörnsvux. Det är möjligt att söka kurser/utbildningar som erbjuds inom detta samarbete. Merinformation finns på www.sodertornsvux.se.Skulle du av särskilda skäl (t.ex. för slutbetyg eller förbehörighet inför vidare studier) behöva läsa kursersom inte presenteras i vårt utbud (på hemsidan ochi informationshäftet), kontakta studie- och yrkesvägledare.Information om kurstider och sista ansökningsdagfinns på hemsidan och i vårt informationshäfte. Därfinns också schema för Komvux.Information om kurs tideroch sista ansökningsdagfinns på hemsidan ochi vårt informationshäfte.Där finns också schemaför Komvux.


Grundläggande och gymnasialvuxenutbildningPå grundläggande och gymnasialVuxen utbildning får du studera om du• är folkbokförd i <strong>Södertälje</strong> eller i Nykvarn• fyller 20 år samma år som du, under andrakalenderhalvåret, påbörjar dina studier(du får börja studera efter 1 juli under det årdu fyller 20 år).• har slutbetyg från gymnasieskolan även omdu är under 20 år.Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolansnivå men är anpassad efter vuxnas behov. Om du harett annat modersmål än svenska ska du ha godkäntbetyg i SFI, kurs D, eller motsvarande kunskaper föratt kunna söka kurser på grundläggande nivå.Du har rätt till studier på grundläggande vuxenutbildningom du saknar sådana kunskaper som uppnåsi grundskolan.Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolanskurser och har samma kursplaner och betygskriterier.Innan du kan söka gymnasiala kurser krävsdet oftast att du har genomgången grundskola ellermotsvarande kunskaper. Ta kontakt med studie- ochyrkesvägledare om du är osäker på vad det är somgäller eller hur dina kunskaper kan bedömas.På gymnasial nivå kan du välja fristående kurseri kärnämnen och i andra ämnen eller kurspaket/sammanhållna yrkesinriktade utbildningar. Mångakurser kräver särskilda förkunskaper.Vi erbjuder kurser/utbildningar på dagtid, på kvällstidoch på distans.Studier inom <strong>Vuxenutbildningen</strong> innebär att kurstidenär kort, den lärarledda undervisningen är begränsad ochatt en stor del av studietiden används till självstudier.Schemalagda kurser på dagtid har lärarledd undervisningmen du måste också lägga ner mycket tid på självstudier.Schemalagda kurser på kvällstid har färre undervisningstimmarän på dagtid, vilket innebär att du måste lägganer ännu mer tid på självstudier.Distanskurser bygger helt på självstudier, med lärarstödvia datorn. I distanskurserna ingår frivilliga och/ellerobligatoriska träffar. Skrivningarna görs alltid på skolan.Deltagande i en distanskurs kräver datorvana ochtillgång till en dator med Internetuppkoppling.


Hur kan du söka?Ansökan kan du göra på webben eller genom att fyllai en ansökningsblankett, som du lämnar på <strong>Vuxenutbildningen</strong>(Västergatan 2) eller postar till oss.Ansökningsblanketter finns på vår hemsida,www.vuxenutbildningen.sodertalje.se, på <strong>Vuxenutbildningen</strong>och på Arbetsförmedlingen.Om du är osäker påhur du ska fylla i dinansökan ta gärnakontakt med oss.Obs!Ofullständigaansökningarbehandlasinte.Även om du gör en webbansökan måste du lämna ineller posta kopior på dina betyg till oss. Utan betygskopiorkan vi inte behandla din ansökan.I din ansökan måste du rangordna kurserna du söker.Var noga med att fylla i alla uppgifter på blanketten.Inför några kurser krävs ett obligatoriskt test. Merinformation om vilka kurser det gäller finns på vårhemsida och i vårt informationshäfte.Om du har sökt till en yrkesinriktad utbildning kandu bli kallad till en information/intervju.Ansökan och betygskopiorskickas till:<strong>Vuxenutbildningen</strong>151 89 <strong>Södertälje</strong>Sista ansökningsdag för olika kurser och utbildningarhittar du på vår hemsida och i vårt informationshäfte.www.vuxenutbildningen.sodertalje.se 7


När det gäller gymnasiala kurser och utbildningar, observera attdu vid kursstart måste vara folkbokförd i <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> elleri Nykvarns <strong>kommun</strong>.AntagningAntagning görs efter ansökningstidens slut.Antagningsbesked skickas till alla som sökt i tid och senast envecka före kursstart. Även eventuella reserver får ettantagningsbesked med information om hur reservantagningengår till.Det finns ingen platsgaranti till sökt kurs/utbildning.Mer än heltidsstudier beviljas bara om det finns särskildaskäl. Kurser med få sökande startar inte.en kurs som du har sökt ska starta, måste du kontaktadin nya hem<strong>kommun</strong>s vuxenutbildning. Om dinnya hem<strong>kommun</strong> åtar sig att betala inter<strong>kommun</strong>alersättning till <strong>Södertälje</strong> kan du studera hos oss.StudieekonomiOm du planerar att studera på grundläggande ochgymnasial nivå kan du söka studiemedel från CSN.Observera att SFI-studier inte ger rätt till studiemedelfrån CSN.Du som söker en kurs som du redan har ett godkäntbetyg i kan inte erbjudas plats. Om du vill försökahöja ditt godkända betyg kan du göra en prövning.Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel.Det är möjligt att välja enbart bidragsdel eller bådebidrags- och lånedel.Antagning görs enligt Förordning om <strong>kommun</strong>alvuxenutbildning. Mer information om antagningsprocessenfinns på vår hemsida.Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer duinte att vara med i den ordinarie antagningen. Det innebäratt dina möjligheter att bli antagen är ytterst begränsade.Studieplats får du bara om det skulle finnaslediga platser kvar i en kurs, efter det att antagningenär gjord.När det gäller gymnasiala kurser och utbildningar, observeraatt du vid kursstart måste vara folkbokförd i <strong>Södertälje</strong> elleri Nykvarn. Om du flyttar till en annan <strong>kommun</strong> innanCSN kan ge studiehjälp till heltidsstuderande inomvuxenutbildningen till och med första kalenderhalvåretdet år man fyller 20 år. Den som studerar påmindre än heltid har inte rätt till studiehjälp.Information om studieekonomi: Studietakt Studiepoängper veckaCentrala studiestödsnämnden 100% 20CSN 0771-276 000 75% 15-19www.csn.se 50% 10-14Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledareför information om studiemedel.


BetygSamlat betygsdokumentNär du har genomgått en kurs får du betyg (gäller ejorienteringskurser). Om du vill ha ditt betyg utskrivetmåste du i god tid göra en beställning på <strong>Vuxenutbildningen</strong>(Västergatan 2). Du själv bestämmervilka betyg som ska ingå i utskriften.SlutbetygSlutbetyg kan utfärdas på grundläggande och gymnasialnivå. Det kan vara både komplicerat och tidskrävandeatt utfärda ett slutbetyg vilket innebär att du måstebörja planera för det så tidigt som möjligt (minst tvåmånader innan du vill ha betyget). Slutbetyg planerasalltid tillsammans med studie- och yrkesvägledare.Betyg inför högskolestudierPå Högskoleverkets hemsida, www.hsv.se, finnsinformation om nya tillträdesregler och eventuellameritpoäng för vissa kurser i slutbetyget. Nya tillträdesreglergäller från och med antagningen ht 2010.Utländska gymnasiebetygDu som har en avslutad gymnasieutbildning från annatland kan få en preliminär förhandsbedömning avdin utbildning från Verket för högskoleservice (VHS).För information och ansökningsblankett sewww.vhs.se. Studie- och yrkesvägledare kan hjälpa tillatt vidimera (bevittna) kopior av de betygshandlingarsom ska skickas in.PrövningOm du har kunskaper i en kurs som du inte har lästeller om du vill höja ett tidigare betyg i en kurs kan dugöra en prövning. Inför en prövning läser du in kursenhelt på egen hand. Prövning görs alltid på en hel kurs.<strong>Vuxenutbildningen</strong> anordnar prövningar i ett antal kurserpå gymnasial och grundläggande nivå. En avgift på500 kronor per kurs/prövning tas ut. En prövning kanbestå av flera olika delar (såväl skriftliga som muntliga).Anmälan görs till <strong>Vuxenutbildningen</strong> (Västergatan 2) därdu också kan få mer information.ValideringOm du har kunskaper du förvärvat genom arbete och/eller studier men saknar dokument som styrker detta,kan du i vissa fall få dina kunskaper validerade. Envalidering innebär att kunskaper bedöms/värderasoch ett arbetsintyg eller betyg ges. Om du vill veta mer,kontakta Valideringskansliet på tel 08-550 262 00 ellerstudie- och yrkesvägledare.www.vuxenutbildningen.sodertalje.se 9


Bra att vetaKuratorStuderande med någon form av studiehinder ellerfunktionshinder kan vända sig till <strong>Vuxenutbildningen</strong>skurator. Om det behövs särskilda hjälpmedel föratt kunna studera, ta kontakt med kuratorn redannär du börjar planera dina studier.Kontakta:Ulla-Britt Persson, 08-550 225 08ulla-britt.persson@sodertalje.seLäs- och skrivsvårigheterDen som har läs- och skrivsvårigheter kan erbjudashjälp och träning. Om du är i behov av sådant stöd,kontakta oss för mer information.Datorer för studieändamålI <strong>Vuxenutbildningen</strong>s lokaler på Västergatan 2 harstuderande tillgång till datorer, för träning med undervisningsprogramoch för skolarbeten. Datorernakan användas under de tider det finns undervisning ilokalerna (må-to 8.00-21.00, fre 8.00-17.00). Kontaktadin lärare för mer information.LunchRestaurang Västan i <strong>Vuxenutbildningen</strong>s lokaler påVästergatan 2 serverar lunch varje dag. Där kan duockså köpa smörgåsar, kaffe och annat gott.På entréplan finns ett pentry där du som studerandekan värma och äta mat som du tagit med dig.LäromedelStuderar du på SFI får du låna de läromedel du behöver.Om du läser på grundläggande eller gymnasialnivå, fristående kurser eller yrkesinriktade utbildningar,köper du själv alla läromedel du behöver. Enaktuell lista på de läromedel som används på friståendegymnasiala kurser på Komvux finns tillgängligpå hemsidan minst två veckor före kursstart. För vissakurser meddelas kurslitteraturen först vid kursstart.Olycksfallsförsäkring<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkringför alla studerande. Den gäller förolycksfall under skoltiden samt på väg till och frånskolan.


Särvux i <strong>Södertälje</strong>xSärvux är <strong>kommun</strong>ens vuxenutbildning för den somär över 20 år och har inlärningssvårigheter som berorpå utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada ellerautism.Särvux är för dig som behöver förbättra ellerkomplettera din utbildning. På Särvux kan du fåkunskaper som motsvarar den obligatoriska särskolans(nivåerna träningsskola och grundsärskola)och gymnasiesärskolans nationella program. Ävenyrkesinriktade kurser finns.Alla studerande på Särvux får en individuell studieplan.Efter avslutad kurs på Särvux ges betyg ellerintyg. Att studera på Särvux är kostnadsfritt.Undervisningen på Särvux sker i små grupper medlärare som har specialpedagogisk kompetens.Studie- och yrkesvägledning erbjuds alla somstuderar på Särvux.Ansökningsblanketter finns på vår hemsida och på<strong>Vuxenutbildningen</strong> (Västergatan 2).Studie- och yrkesvägledare för Särvux:Agneta Haptén, 08-550 21965agneta.hapten@sodertalje.seHar du frågor om Särvux?Mer information kan du få per telefon eller på vårhemsida www.vuxenutbildningen.sodertalje.seSärvux08-550 227 37Särvux finns på Kringelvägen 1 i <strong>Södertälje</strong>.Postadress:Särvux151 89 <strong>Södertälje</strong>


Du som vill läsa kursen Svenska för invandrare(SFI) får mer information på vår hemsida.If you would like to take the Swedish forImmigrants (SFI) course, more informationis available at our website.Ty, który chciałbyś uczęszczać na kursjęzyka szwedzkiego dla imigrantów (SFI),możesz znaleźć dokładniejszą informację nanaszej stronicy internetowej.Дополнительную информацию об изученииязыка в школе ”Шведский для иммигрантов”вы найдете на нашем сайте.www.vuxenutbildningen.sodertalje.seSvenska för invandrare (SFI)SFI är studier i svenska för vuxna invandrare somsaknar kunskaper i svenska språket. För att ha rätt attläsa SFI hos oss ska du vara folkbokförd i <strong>Södertälje</strong>.Utbildningen innehåller fyra kurser, kurserna A, B,C och D. Efter varje genomförd kurs ges betyget Godkänteller Väl godkänt. Vilken kurs du startar i avgörs avdin utbildningsbakgrund och dina kunskaper i svenska.I SFI ingår också läs- och skrivinlärning för digmed kort utbildning i ditt ursprungsland.Om du har akademisk utbildning kan du söka tillkursen SFA, svenska för akademiker.Kurser i SFI startar flera gånger om året, och dukan studera antingen på dagtid eller på kvällstid.Undervisningen kan kombineras med arbete ellermed praktik.startar flera gånger om året.Mer information finnspå vår hemsida www.vuxenutbildningen.sodertalje.seBetygBetyg sätts efter genomgången kurs på SFI. Om duvill ha en betygsutskrift måste du beställa det på<strong>Vuxenutbildningen</strong> (Västergatan 2). Studerande påSFI som inte når upp till kursmålen får i stället ettintyg på uppnådda kunskaper.AnmälanLise-Lotte Bjälevik, 08-550 223 45lise-lotte.bjalevik@sodertalje.seSFI på distansOm du inte kan delta i vanlig undervisning kan duläsa SFI på distans. För att kunna göra det måste dukunna använda e-post och Internet, kunna skickabifogade filer och ha tillgång till en dator. Understudietiden har du träffar med din lärare även omdu mest studerar på egen hand. Distanskursen i SFIInskrivningGudrun Eriksson, 08-550 212 21telefontid må 13.00-14.30gudrun.eriksson@sodertalje.seKenan Unesi, 08-550 210 15telefontid må, on, to 13.00-15.00kenan.unesi@sodertalje.se12 <strong>Vuxenutbildningen</strong> i <strong>Södertälje</strong>


Sfa-medicinÄr du läkare, sjuksköterska eller har någon annanakademisk utbildning inom ett vårdyrke?I så fall kan du läsa en intensivkurs i svenska förinvandrare och i svenska som andraspråk (grundläggandenivå och gymnasial nivå) på Sfa-medicin.Utöver studier i svenska innehåller utbildningenYrkessvenska I-III, lokala kurser på grundläggande ochgymnasial nivå. Kurserna i Yrkessvenska är inriktademot akademiska vårdyrken och integreras med kursernai sfi och i svenska som andraspråk.Kurser på Sfa-medicin startar flera gånger omåret. Kurstiden är individuell. Du läser i din egen taktoch börjar studierna på den nivå du befinner dig på,beroende på dina tidigare kunskaper i svenska språket(i Svenska som andraspråk A och B gäller betyg).Mer information finns på vår hemsida,www.vuxenutbildningen.sodertalje.seAnmälan, inskrivning och information:Helena Westh, 08-550 221 72eller 08-550 223 90helena.westh@sodertalje.seStudie- och yrkesvägledare för Sfa-medicin:Helena Westh, 08-550 223 90helena.westh@sodertalje.seAre you a foreign doctor, dentist, nurse, pharmacist,veterinary or have another academic, medical education?If you want to complete to a Swedish licenceand get a faster completion within your vocationalbranch, Sfa-medicin may be the right course for you.It is an effective and fast way to learn Swedish.More information in English is available on our website,www.vuxenutbildningen.sodertalje.seYou can contact us byphone: 08-550 221 72, 08-550 223 90helena.westh@sodertalje.sewww.vuxenutbildningen.sodertalje.se 13


SFX-utbildningari Stockholms länDet finns flera utbildningar där du som redan haryrkesutbildning/yrkeserfarenhet kan läsa svenska medinriktning mot ditt yrke. Behöver du mer informationom utbildningarna och om hur du kan göra ansökan,kontakta studie- och yrkesvägledare.SFF-Svenska för företagareOm du har erfarenhet om företagande eller planeraratt starta ett företag, kan du läsa svenska med inriktningmot entreprenörskap och företagande. Utbildningenär i Botkyrka. www.botkyrka.se/vuxenutbildningSFP - Svenska för pedagogerSFP är för dig som har en akademisk utbildning inompedagogiska yrken och vill arbeta som lärare i Sverige.Utbildningen är i Stockholm. www.sfp.edu.stockholm.seSFINX – svenska för ingenjörerPå SFINX kan du som är akademiskt utbildad ingenjör(inom vissa områden) läsa svenska parallellt med kurserpå KTH och med praktik. Utbildningen är i Järfälla och iStockholm. www.kth.se, www.sfp.edu.stockholm.seSFH - Svenska för hantverkareSFH är för dig som vill fortsätta i det hantverksyrkedu är utbildad till eller har erfarenhet av. Du kan läsasvenska och praktisera inom ditt yrke. Utbildningen äri Haninge. www.svenskaforhantverkare.nuSFL - Svenska för lastbilsförareOm du har arbetat som lastbilschaufför och har svensktkörkort kan du läsa svenska i kombination med en yrkesutbildningtill lastbilschaufför. Utbildningen är i Vårberg.www.soderortsvux.stockholm.seSFB – Svenska för bussförareSFB är en förberedande utbildning för att bli antagen tillen bussförarutbildning. Utbildningen finns i Tyresö.www.C3l.seOm du vill ha mer information om SFX-utbildningarna,kontakta studie- och yrkesvägledare.


Läs- och SkrivakademinDu som är arbetsgivare och vill att dina anställda somhar läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi ska få hjälpkan vända dig till Läs- och Skrivakademin.Exempel på hur läs- och skrivsvårigheter ochdyslexi kan yttra sig:• stavningssvårigheter• hinner inte med att läsa textremsan på TV• svårt att uttrycka sig i skrift• blir stressad av att läsa högt• svårt att snabbt läsa ett dokument• svårt att hålla kvar i minnet det man läst• problem med att ta flera instruktioner samtidigt.Läs- och Skrivakademin erbjuder bland annat:• kartläggning• träning/utbildning tillsammans med utbildare• arbetsanpassade åtgärder• utbildning i alternativa verktyg/kompensatoriskahjälpmedel• utfärdande av intyg inför högskoleprov• arbetsminnesträning.Läs- och SkrivakademinLovisinsgatan 3151 73 <strong>Södertälje</strong>Telefon: 08-550 22199, 0766-483249www.sodertalje.se/lasochskrivakademinEwa Davidssonewa.davidsson@sodertalje.sePia Erikssonpia.a.eriksson@sodertalje.seEwa Ahrnéllewa.ahrnell@sodertalje.sewww.vuxenutbildningen.sodertalje.se 15


Tryck: Svenska Tryckcentralen AB, 2008Kontakta oss på<strong>Vuxenutbildningen</strong>!Grundläggande och gymnasiala kurserYrkesinriktade utbildningarAnna Geber, 08-550 213 49anna.geber@sodertalje.seKristin Ström, 08-550 213 49kristin.strom@sodertalje.seSFILise-Lotte Bjälevik, 08-550 223 45lise-lotte.bjalevik@sodertalje.seDu hittar oss påVästergatan 2 i <strong>Södertälje</strong>Vår postadress är<strong>Vuxenutbildningen</strong>151 89 <strong>Södertälje</strong>Besöks- och telefontider:må-fre 9.00-12.00,må-to 13.00-15.00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!