12.07.2015 Views

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR YTTERENHÖRNA ...

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR YTTERENHÖRNA ...

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR YTTERENHÖRNA ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INNEHÅLL<strong><strong>FÖR</strong>DJUPAD</strong> <strong>ÖVERSIKTSPLAN</strong> <strong>FÖR</strong> <strong>YTTERENHÖRNA</strong>ENHÖRNA KOMMUNDEL, SÖDERTÄLJE KOMMUN Dnr P04005I.INLEDNING s. 2-3II.PLANERINGS<strong>FÖR</strong>UTSÄTTNINGAR s. 4-51. Kommuntäckande översiksplan för Södertälje Kn2. Befintliga detaljplaner3. Skydd för kulturmiljövården4. Riksintresse Mälaren5. Naturskydd6. Strandskydd7. Natur-och rekreationsområden8. Grönstruktur9. Fornlämningar10. BullerIII. BESKRIVNING AV OMRÅDET s. 6-111. Allmänt2. Landskapets historia3. Landskapsbild4. Naturområden5. Bebyggelse6. Fastigheter och boende7. Service och tillgänglighet8. Trafik9. Teknísk försörjning10. Mark och vatten11. SkyddsavståndIV. <strong>FÖR</strong>SLAG s. 12-241. Allmänt2. Ställningstaganden3. Trafik4. Ny bebyggelse5. Befintlig bebyggelse6. Grönstruktur, natur och kulturmiljö7. Båt-, brygg- och strandfrågor8. Teknisk försörjning9. Kommunal service10. Genomförande11. Illustration av område 1, norr om EkebyV. KONSEKVENSER s. 25PLANSAMRÅDSÖDERTÄLJE KOMMUNSAMHÄLLSBYGGNADSKONTORETJUNI 2006


2I. INLEDNINGMÄLARENSANDVIKENEKEBYASKAVÄSBYTUNASkabroträskbäckenUNDERÅSGRUSTÄKTSTJÄRNA2


((P(((((((((((((((((((((((P((((((((( P(((((((((((((((((((((((((((((((((P(((((P(((((P(( P(((((((((((((((((((((((((((((((((](((((( (( (((((((((((((((((P(((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((( (( ( ( (( ( ((( ( ( (( ( ( (((((((((((((((((((((((((((((((P(((( (( (( (( ( (((((((( ( (((( P(((((((((((( ((((((((((((((((((( ( ( (((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((( ( ( (((( P(((((((((((((((( (((((((((((((((( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (((( (( ( ((((((((((((](((((((((((((( (( ((((((((((((((((((((((((((((((( ( ((((((((((((((((((((P((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ( ( ((((((((((((( ( ( ( ( ( ( ( ((((( ((((P(((((((((((D p((P((P 1 2 2 0 A(((((((((((((((((((((((((( (((P(((((( (((((((((((((((((((((((((B p lP 4 0 2 C(((( ((((((((((((P((P(((((((((((((((((( ((P((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((P((((((((((((((((((((( P(P((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((P(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((( P(((((P((((((((((((((((((((((((((((( P((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ( (( (((( ( ( ( (((( (((((((((((((((( (( (( ( ((P((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((P(P(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((P((((]D p(P 1 2 8 4 B(((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((( ( ((((((((((P((((((Ä d pP 1 5 8B p lP 8 5 2 C((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( P((((((((((((( P(((((((((((((((((((D pP 1 2 8 3 A(((((( (((((((((((((D pP 1 3 4 5 BP(S p lP 6 9 9 B(((((((((((((((((( ( ( (((((((((((((((((((((S p l((((P 7 1 9 A(((((((((D p((((PP 1 3 0 2 A((((((((P((((((((((( ((B p lP 4 0 4 CB p lP 4 1 4 B((((((((( (( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((P(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ( ((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((( (( (((((((((((((((((( ((((P(((((((((((((((((((((((((((( ( ( ( ((((((((((((((D pP 1 4 7 A(((( ((((((((((((((((P((((((((((((((P(( (((( (( (((( (( ( ( (P(((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((((( ((((( ((( (( ((( (( (( (((( ( ( ( ( ( ( ( ((( (( ((((( ( ( ( (((( ( ( (( (ffffff ff(f ffff ff(f f(ff(fPf ffff fffff ffP((f fff(ff ff ff(fff(fPPPf ffffffff f f((ff((fff( ( (( ((f((((( (( (( ( ( (( ( (( (( (((((((( ( ( ((((P((((P((ff(ff((ff((f(ff f((ff ff(((fP(ff f ff f f ff ffff f(f((f f ff ff ff(f((Pff((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((4II. PLANERINGS<strong>FÖR</strong>UTSÄTTNINGARKarlsborgPNy plogenPDalkar lk ärr etOxhagsbergetBjörklundaKnäppknutBjörklundavikenBibs klintGranlidenL. BjörklundaLövlundSnäckviken( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (((((( ( ( ( ((((( ((( ( ( ( (Blåhäll( ( (((((((((((((((PUtklippanStrandskyddszonVinberga näs( ( ( ( ( ( (VarvSmåbåt shamn GästhamnVäst eruddBjörknäsSlandönSunnanöbergetSunnanöSödra BjörkfSumpskogP]VarnebylundOlofsborgSkräddarbackenSmålandsroSkabroHedaStensborgAskaPSkabroträskPFrikyrka((((((Stenvreten((((((((((( ( ( ( (((((( ( ( ( (( (( ( (( (( ( ( (( ( ((((((((( ((((((((TalltorpBrändornaEriksborgLillgårdenVarnebyHagaEldbergetVinbergaNytorpKyrkhagenSrandskyddszonPStjärnaSveaborg((((((((((( (VarnbergaFlotthamnUnderåsvikenSmåbåt s-ham nBadplats( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( PorskärrNybyggetu((( ( (( (( ( (( ( ((Solhöj den( ( ((((( (( (( ( (( ( ( (( (KarlbergNytorpshagenKarlsborgPHjort sbergaKnösenGrönalund((((((((((((((((((((((SolbergaRundberget((( ( ( ( ( ( ( ( (((( ( ( ( ( ( ( ( (( ( ( ((( ( ((((Friluft(((sgården((((((( ((( (Fotb.pl.(((((((( ( PPP( (( ( ( ((( (( ( (( ( (( ( (( ( ( ( ( ((((((LindesbergFotb.pl.StoraVäsbyNyhagenPVårbacka( ((( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (Aliceborg( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (((((((((((((((((((((((((((((( ( (( ((( (((( ((( ( (( (SkolaP( ( ( (PÄlgodlingenJohannesdalNorrhagen((((((((((((((PRosenborgPStenkullaBussholmPTomtbackenPGlastäppan(( ( ((((( ( ( ( ( (( (( ((Hagaberg( ( ( ( ( ( ( ( ( ((((((((((((( ((((( (( ( (( ( (( ((( ( ((((( ( ((((((((((Starberga((P(((((((((((((((Björnf ot en((((((Lunda((((((((GustenlundPP(BränntorpDalkarlskär retPRävlöt]LindhovPTunaKörsbacken( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (((((((((((( ((LundbergaBjörksäterVäxthusNorrlötPMariebergRosenhällLillaRosagårdenVäsbyPetersbergGillbergaBetelbackenYtterenhörna kyrkaRöjningenPSandv ikenFalkgårdenLugnetEkebyLikbergenPRosendalÖsterängPFlodaBadplats( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (PServicehusFurudal( ( ( ( (( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (Renings v er kÅdalaPEkebyLoslättenAxvikenP( ( ( ( (((((((((((((((((( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (( ( ( ( ((( ((((( ( ( ( ( (( ((((((((((((((((((((((( (PBeat eberg(((((((((((((((((((((P]Eriksberg]]Storängenf ff ff f f f fff f f ff f fff f f f f ff ff f f f f fff f ff fGrindstugan]Betongindustrif f ff f f f ffff ff f( PPf fff f f fff f fff f f fPf f ff f ff f ff f f ff f fff ff ff f f f f f f f fGrustäktPf ff ff ff f f f fPf f ff f fPUnderåsf f f f f f f f f f f fHasselholmenf ff ff fHögholmenSakrisbergff ff ff f fMal menPHökärret]200 m](((((((((((( (NyckelbiotopFrån Skogsstyrelsen, Skogens pärlor, markerade områden har någon typ av miljövärde.Riksintresse kulturmiljövårdenKarta från Riksantikvarieämbetets fornminnesregister4


51. Kommuntäckande översiktsplanÖP föreslår• att en fördjupning av översiktsplanen görsinom Ekeby-Sandvikenområdet. Förslagpresenteras på hur ny bebyggelse kaninrymmas och anpassas till områdenaskaraktär.• Sandviken omvandlas från fritidshusområdetill ett område med villastandard. En utökadbyggrätt kopplas till gemensamma lösningarför vatten– och avlopp (VA).• Mark reserveras preliminärt för ny väg österom Tuna by och ombyggd väg utmednuvarande väg fram till bebyggelsen iSandviken. Mark för gång- och cykelvägreserveras mellan Vallaskolan och Sandviken.Läget för markreservationerna kan komma attändras som ett resultat av fördjupningen avöversiktsplanen.• Inom områdena av riksintresse ska särskildhänsyn tas till den kulturhistoriska miljön ochtill landskapsbild och bebyggelsemiljö, vidsåväl nybyggnad som ombyggnad. Nybebyggelse tillåts endast i befintligabyggnadsgrupper.2. Befintliga detaljplanerFöljande planer finns inom planområdet:852C-Sandviken, 1158-ändringsbestämmelser till852C, 1283A- Väsby1:29,1284B- Väsby 1:142,402C-Ytterenhörna, 1220A-Ytterenhörna-Tuna2:11, 404C-Ekeby, 414B-Ekeby, 699B-Ekeby del 2,719A-Förskola i Ekeby, 1147A-Ekeby 4:350,1345B-Ekeby, 1302-Ekeby.Sandviken: Gällande detaljplan anger byggrätt till60 kvm för huvudbyggnad och 20 kvm förkomplementbyggnad. Inom varje delområde ärreglerat antal möjliga tomter vilken innebär att ingaavstyckningar kan ske. Inga nya bygglov beviljasidag p.g.a VA-situationen.Tuna: I gällande detaljplan finns främst tomter förenfamiljshus i en våning med inredd vind. Allatomter är bebyggda med småhus förutom 5 st i denöstra delen.Planen innehåller fastighet för industriändamål därdet finns snickeri med begränsad verksamhet idag.Planen föreslår vidare kvartersmark för kombinerataffärs– och bostadshus i anslutning till en mindretorgplats i Kv. Oppgården 2:9.Ekeby: I Ekeby finns flera detaljplaner.I östra delen reglerar planen minsta tomtstorlek 800kvm och bebyggelsen bestående av friståendebostadshus max 150 kvm + 30 kvm garage.I västra Ekeby är minsta tomtstorlek 900 kvm ochhuvudbyggnad 150 kvm med garage 40 kvm.Kvarteret Räfserskan som är den senastedetaljplanen har tomtstorlekar mellan 1000-1300kvm och tillåter bostadshus på max 200 kvm med 2uthus på sammanlagt 60 kvm.3. Skydd kulturmiljövårdenRiksintresse för kulturmiljövårdenYtterenhörna är ett riksintresse för kulturmiljövårdenoch områdets utbredning är markerat på karta medkulturmiljövärden.Området är ett odlingslandskap som är rikt påfornlämningar med ålderdomliga byar och äldrevägsystem. Dessa speglar jordbruketsförutsättningar och utveckling alltsedan bronsålderni det typiska södermanlänska sprickdalslandskapet.Byarna i området har traditionell placering på höjdermed intilliggande järnåldersgravfält. Stjärna by är enav byarna inom riksintresseområdet. Att färdasgenom Stjärna by ger en god uppfattning om hur enby kunde se ut före laga skifte 1827.Regionalt intresse för kulturmiljövården harSandviken. Utvecklingen började med enångbåtsbrygga vid ett tegelbruk på 1870-talet förtransporter till Ytterenhörna. Den godabåtförbindelsen lockade husbyggare till stranden.Ett av de äldre större husen är ”Kämparo”, medöppna och glasade verandor i rik lövsågsarkitektur;det byggdes som Frälsningsarméns semesterhem1892.Från 1930 till 1960-talet byggdes fritidshusen. Vidangränsande Axviken har Astra byggt ensemesterby. Fortfarande är Sandvikens bryggacentrum och samlingspunkt i området.Byarna Väsby, Stjärna , Aska har ett högtkulturhistoriskt värde. Byarna ligger utmed gamlaEnhörnavägen, en smal bitvis slingrande grusvägsom ersatts av en ny vägsträckning. Densmåskaliga och enhetliga bebyggelsen har enkaraktär från framför allt sent 1800-tal och tidigt1900-tal. Ytterenhörna kyrka har en solitär ochcentral placering i landskapet söder om landsvägen,en karaktär och miljö med stor betydelse förområdet.4. Riksintresse MälarenI miljöbalkens tredje kapitel är Mälaren i sin helhetupptagen som riksintresse med hänsyn till de naturochkulturvärden som finns, och turismens ochfriluftslivets intressen skall särskilt beaktas.Mälarens värde som vattentäkt, för den biologiskamångfalden, för fiske och för friluftsliv är beroendeav vattenkvaliteten.5. NaturskyddBiotopskyddsområdenNyckelbiotoper är skogsområden med mycket höganaturvärden. Dessa skogar har egenskaper somgör att de har en nyckelroll för skogensmissgynnade och hotade djur och växter.Enligt skogsstyrelsens inventering finns en värdefullsumpskog identifierad i västra delen av Sandvikensamt ett 4,2 ha stort område (ras- och bergbrant iskog) klassificerat som naturvärde på fastigheternaYtterenhörna-Tuna 2:66 och Väsby 2:2. Det finnsockså en nyckelbiotop söder om Enhörnavägen isydöstra delen av fördjupningsområdet.Bedömningen är att dessa områden inte påverkasav förslagen i den fördjupade översiktsplanen.Kommunens mark, norr om Ekeby, har inventeratssom underlag för kommunens grönaskogsbruksplan. Inga nyckelbiotoper inom områdetär identifierade.6. StrandskyddDet utökade strandskyddet på 300 meter gällerbåde in på land och ut i vattnet om intestrandskyddet har upphävts i samband med t.ex.detaljplaner. Syftet med strandskyddet är att tryggaallmänhetens tillgänglighet till stranden och bevaragoda livsvillkor på land och i vatten för djur- ochväxtlivet.Del av befintlig bebyggelse i Sandviken ligger inomstrandskyddszonen. Detta innebär att en stor del avstrandzonen redan är ianspråktagen av bebyggelse,vilket påverkar allmänhetens tillgänglighet tillstranden.7. Natur- och rekreationsområdenSkogen norr om Ekeby, är definierad somtätortsnära skog i översiktsplanen. Skogen användsidag som rekreationsområde för de boende iområdet.8. GrönstrukturEnligt översiktsplan och kommunens grönaskogsbruksplan finns ingen särskilt känslig ellervärdefull natur inom området för denna fördjupadeöversiktsplan. Fördjupningsområdet berör inte ellerutgör ingen del av Stockholms gröna kilar, som deär definierade i RUFS 2001(Regionalutvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen).9.FornlämningarOmrådet är rikt på fornlämningar. Fastafornlämningar som är lokaliserade är markerade påkarta från Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.10. Buller och vibrationerUnder 2005 har Ingemansson Technology utfört enutredning om buller och vibrationer. Detta medanledning av redovisad bebyggelse öster om Ekeby(plansamråd 2004) och buller från Underås grustäktsamt den tunga trafiken till och från täkten.Sammanfattning buller:Riktvärdet 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå dagtid klarasinom större delen av planområdet för bebyggelse.Riktvärdet 40 dB(A) nattetid, innan klockan 7.00,ska ej överstigas trots att tillstånd för verksamhetenstartar 06.30.Bebyggelse inom planområdet som ligger 20 metereller längre från vägkant innehåller gällanderiktvärde 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå för trafikbuller.Sammanfattning vibrationer:Mätning av markvibrationer i samband med ettsprängningsarbete på 1km avstånd från deplanerade bebyggelserna visar att det är låg risk förbyggnadsskador då uppmätta vibrationsvärdenligger under de riktvärden som anges i SS 460 4866.Däremot visar uppmätta vibrationer från den tungatrafiken till och från grustäkten på ”Underåsrakan”att trafiken kan orsaka kännbara vibrationer i deplanerade husen, vilket sin tur kan leda till störning.Vägverkets förslag om skyddsavstånd kan ses somen grov vägledning, men mer detaljeradeutredningar behövs innan utveckling av detaljplanerför ny bebyggelse öster om Ekeby kan startas.AllmäntVerksamheten har tillstånd till 2013, och i dagslägetär det svårt att avgöra hur lång tid ytterligare somtäktverksamheten kan pågå. Möjligt är attverksamhetsområdet på sikt förflyttas åt sydost,men troligt är att ändå trafiken finns kvar.Det finns idag en del klagomål från boende påbuller från täkten. Bullermätningarna visar ingaalarmerande nivåer. Möjligt är att man ”på landet”upplever buller som mer störande än i stadsmiljö,där eventuellt toleransen är högre.5


71. AllmäntOmrådet omfattar över 1700 ha. I området finns tremindre samhällen: Sandviken, Ekeby och Tuna.Dessa har sinsemellan mycket olika karaktär. Enökad andel permanentboende i Sandviken och pålandsbygden i området kräver att behovet avnödvändig service och infrastruktur kan tillgodosesäven i dessa delar.2. Landskapets historiaDet odlingslandskap som karaktäriserar Enhörnaidag, med öppna fält och mörka skogar börjadetroligen inte växa fram förrän i början av 1800-talet.Innan dess var landskapet både öppnare ochlummigare, skillnaden mellan åker och skog intelika knivskarp. Skogen användes som betesmarkoch lövuttag. Detta gjorde skogen glesare och meranvänd, åkerlapparna var mindre och inramade avängarnas lövträd. Den landskapsbild vi värnar omidag, med öppna fält och täta skogar, är framvuxenunder de senaste 150-200 åren.som löper längs Enhörnavägen och avgränsas isöder av en brant trädbevuxen sluttning.Dalgången visar tydligt landskapets öst-västligariktning. De långa siktlinjer som öppnar sig idalgången samt Ytterenhörna kyrka, vid kanten avdalen, ger en tydlig karaktär åt hela området.3. LandskapsbildYtterenhörna utgörs av ett sprickdalslandskap,med skogklädda höjdryggar och öppenodlingsmark. I grova drag kan området delas in i tredelar: jordbrukslandskap, skogsbygd ochMälarstranden. Övergången mellan jordbruksmarken,i områdets södra och västra del, ochskogen, i norr, är flikig och ojämn. Mot sjön däremotsluttar berget bitvis brant ner mot vattnet och dendel av området där man upplever en närhet tillvattnet är smal.JordbrukslandskapetDen västra delen av området, där det öppnaodlingslandskapet dominerar, är delvis avriksintresse för kulturmiljövården. Området utgörsav ett småskaligt jordbrukslandskap, rikt påfornlämningar, traditionell bebyggelse och gamlavägsträckninger. Jordbrukslandskapets karaktärskapas av åkrarnas öppna rum, där mindreskogspartier, åkerholmar och bebyggelse bildarväggar och bidrar till att bryta ner skalan. Åkrarnahänger samman och kan upplevas som envariationsrik sekvens av rum när man rör sig genomområdet och siktstråk öppnar sig åt olika håll.4. NaturområdenSkogsområdenI den norra delen av Ytterenhörna dominerar storaskogsområden på lätt kuperad mark, med skiftandekaraktär och rekreationsvärden. På de mesthöglänta delarna finns inslag av hällmark med glestallskog och i slänterna finns blockig terräng. Störredelen av området täcks av relativt lättillgängligblandskog med framför allt gran och björk. I delåglänta delarna är marken bitvis fuktig med rikundervegetation och på ett par platser harlövslyskog vuxit upp på tidigare hävdad mark.Skogsområdena genomkorsas av flera gångstråkoch används flitigt av de boende i området.Kopplingen mellan bebyggelsen och skogsområdenaär därför viktig att bevara.MälarstrandenStranden utgörs av skogklädda nord-öst sluttningarner mot Mälaren, med bebyggelse inpassad i denkuperade terrängen. På ett par ställen framträderkala bergsbranter innanför strandlinjen. Störredelen av stranden är bebyggd och tillgänglighetenför allmänheten är relativt dålig.5. BebyggelseBebyggelsen i landskapetBebyggelsen i området ligger huvudsakligen isamhällena Tuna, Ekeby och Sandviken. Dessa harsinsemellan mycket skilda karaktärer och har vuxitfram på olika villkor, under olika tidsepoker och iolika landskapstyper. Denna karaktärsskillnad är enviktig utgångspunkt i utvecklingen av området. Detöppna landskapet mellan Ekeby och Tuna äravgörande för upplevelsen att det är två skildasamhällen. Även skogsområdet mellan Ekeby ochSandviken viktigt att spara, inte bara urrekreationssynpunkt utan som en gräns mellansamhällena.EkebyTätorten i Enhörna är Ekeby som är utbyggd från1950-talet och framåt. Bebyggelsen ligger i ensydvänd sluttning och är i vissa delar relativt brantoch i andra delar mer svagt sluttande. Den östradelen byggdes först och har sin bebyggelse från1950-60-talen, västra delen byggdes på 1960-70-talen. Tomterna är mellan 800-900 kvm ochgaturummet är i många delar relativt tätt.Gatustrukturen i den östra delen är uppbyggd meden huvudgata som kopplar till säckgator, den västradelen har mjukt svängda gaturum och möjlighet attköra runt i området utan säckgator. I slutet av 1990-talet planlades Kv Räfserskan längs med länsväg527.TunaTuna är den gamla "kyrkbyn" som varit centralpunkti bygden historiskt sett. Byn ligger på en höjd ilandskapet och är med topografin sammanvuxenmed Väsby. En hel del ny bebyggelse har tillkommitde senaste 5 åren uppe på höjden. Det man möter iTunas kantområden är främst den äldrebebyggelsen kompletterad med en del nyaenfamiljsvillor. Det finns också ett äldre snickeri iområdet.SandvikenSandviken är ett tidigare fritidshusområde som fåren allt större andel permanentboende, men saknartillfredsställande vatten och avlopp och harbristfällig trafikförsörjning. Sandviken består av encentral del kring Sandviksvägen med den äldstabebyggelsen från sekelskiftet. I många fall ärtomterna stora och bebyggelsen ligger indragenlångt från vägen med fruktträdgårdar framför.Terrängen sluttar svagt mot norr och Mälaren.I ytterkanterna kring centrala Sandviken liggerfritidshusbebyggelse från 1950-talet och framåt.Här är topografin i många delar brant ochbebyggelsen klättrar på de norrvända sluttningarnamot Mälaren.Det dominerande landskapsrummet är den dalgång7





9KulturmiljöFörutom att området är rikt på fornlämningar frånjärnåldern och bronsåldern, finns äldre bystrukturer,enskilda byggnader och hela sommarstugeområdensom är värda att bevara.År 2006 påbörjades arbetet med ett kulturmiljöprogramsom ska identifiera särskilt kulturhistorisktvärdefulla miljöer runt om i kommunen. Dessamiljöer karaktäriseras och värderas och ger därmedett kunskapsunderlag som ska vara vägledande vidden framtida utvecklingen av områdena.Landsbygd och bystrukturBebyggelsen på landsbygden är i huvudsaktraditionellt placerad så att den sparar den öppnaåkermarken, på åkerholmar eller i anslutning tillvägar i gränsen mellan åker och skog. Dettabebyggelsemönster är grunden till bybildningarna iAska, Stjärna och Väsby/Tuna som ligger på radutmed gamla Enhörnavägen.I sen tid har efterfrågan på boende på landsbygdenökat och ytterligare bebyggelse tillkommit påtraditionella platser utmed vägarna. Bitvis harbebyggelsen utmed vägarna blivit så tät att den harbörjat anta karaktären av modern radby, med enkontinuerlig bebyggelse i gränsen mellan åker ochskog, Exempel på detta finns utmedBjörnfotsvägen.Olika karaktärer ger olika möjligheterI SWOT-analysen som gjordes till samrådet 2004konstaterades att de tre samhällena med olikalokala identiteter tillsammans med landsbygden germöjlighet att tillgodose skilda önskemål när detgäller boende. De tre samhällena har också godamöjligheter att behålla och utveckla sina skildakaraktärsdrag samtidigt som främstkommunikationen dem emellan kan förbättras medbättre gång– och cykelförbindelser samt buss.6. Fastigheter och boendeAllmäntI hela Enhörna kommundel bor knappt 2700invånare, varav merparten bor inom det aktuellaplanområdet. Befolkningen i området har ökat påsenare år. Framför allt är det yngre familjer somflyttar till området. Området har en större andelunga än genomsnittet i kommunen och hushållensstorlek är relativt stor. Bostadsbeståndet består tillden helt övervägande delen av friliggande småhus.EkebyI Ekeby bor 722 personer över 16 år i enfamiljshusoch gruppbyggda småhus för permanentboende.(statistik 2005). Området är anslutet till kommunaltvatten och avlopp.TunaTuna by består av enfamiljshus förpermanentboende. I anslutning till Tuna, i västeroch nordväst, ligger Väsby som består av äldrefastigheter med lägre grad av bybildning. I områdetfinns många fornlämningar. Kommundelens skolaVallaskolan och Enhörna friluftsgård ligger i Tuna.De flesta inom området har kommunalt avlopp,ibland med egen ledning, och vissa är anslutna tillkommunalt vatten.SandvikenI hela Sandviken (inkl. Norrlöt, Furudal, Björnfoten)finns idag ca 228 fastigheter avstyckade, varav c:a205 är bebyggda. Av dessa är c:a 104permanentbebodda och 101 fritidshus (2004).Dessutom finns ett antal obebyggda fastigheter, därnågra av fastighetsägarna har uttryckt intresse attexploatera. Dessa ligger bl.a. söder om Vinbergaoch i området mellan Norrlöt och Bränntorp.Det finns idag en stor efterfrågan på tomter försjälvbyggeri av småhus i området kring Sandviken.De olika delområdena i Sandviken har olikakaraktär avseende både bebyggelsestruktur,husstorlek och permanentningsgrad. De flesta storahus återfinns i den äldsta delen av Sandviken näraÅngbåtsbryggan. Där är permanentningsgradenhög, liksom den är i Björnfoten och i Norrlöt.Vinberga, Bränntorp och Axviken har däremot kvarmer av sommarstugekaraktären med små hus oftapå ganska bergiga tomter. I dessa områden ärockså permanentningsgraden betydligt lägre. Detmest homogena området är Björnfotensfritidshusområde (Norrskärsvägen och Bergskärsvägen),med regelbundet placerade hus pårelativt små tomter. Det senast byggda området vidSandviksvägen som består av 16 st. stora hus påför området små tomter, byggda förpermanentboende.Permanentning av fritidshusSandviken är ett typiskt omvandlingsområde därfritidshus alltmer övergår i åretruntboende.Permanentningshastigheten i områden av dennakaraktär brukar följa en normalfördelningskurva,dvs. de första procenten går långsamt, därefterökar permanentningshastigheten för att vara somhögst vid 50%. Ganska snabbt nås en högpermanentningsgrad (85-90%), emedan de sistaprocenten återigen går mycket långsamt. Dettapåverkas också av om det blir kommunalt vattenoch avlopp, nya detaljplaner med ökade byggrätteretc., då processen påskyndas.MarkägoförhållandenInom planområdet ägs större delen av marken avett stort antal privata markägare. Många fastigheterär smala, långsträckta ägor som minner om en tiddå det var livsviktigt att ha tillgång till Mälaren förtransport samt vatten för djurhållningen. Störresammanhängande mark som ägs av Södertäljekommun finns norr om och runt Ekeby. I öster ägsmarken av Jehanders/ Underås grus- och bergtäkt.7. Service och tillgänglighetKommunal serviceI området finns förskola och skola för åk 1-6. Åk 1-6går på Vallaskolan i Tuna medan högstadiebarnenåker buss till Ronnaskolan i Södertälje tätort.I Ekeby ligger två förskolor med sammanlagt tioavdelningar. På sikt kommer den i östra Ekeby (6avd) att omvandlas till bostäder. Ny förskola, med4 avdelningar, planeras i anslutning till Vallaskolan.Det innebär att det kommer att bli två avdelningarfärre i området samtidigt som barn flyttar in både pålandsbygd och nya planerade inom fördjupningsområdet.I södra delen av Ekeby finns ett äldreboende med10 platser.Kommersiell serviceDen kommersiella servicen består av en matbutik iEkeby, någon mindre butik, pizzeria längs medEnhörnavägen samt Norrlöts handelsträdgård medcafé mm.ArbetsplatserUtpendlingen från hela Enhörna består av 1393personer, medan inpendlingen består av 146personer. 257 personer både bor och arbetar iEnhörna. Det kan antas att många av deinpendlande arbetar i den kommunala servicen(skola, förskola, äldrevård) alternativt påJehanders / Underås. Vidare kan det antas att detfinns många egna företagare och jordbrukare/djurhållare och hantverkare som både bor ocharbetar i området.Förväntad elevökning i Ytterenhörna?I den senaste beräkning som kommunen gjort(Befolkningsprognos 2006-2014) visar resultatet pårelativt stabila förhållanden under kommandeprognosperiod.Vallaskolan (f-6) har f.n. ca 250 elever, vilket mednuvarande prognos ser ut att vara tillräckligt. Medtanke på föreslagen bebyggelse inom fördjupningsområdetsamt förväntat generationsskifte i Ekebykan dock prognosen komma att revideras uppåt.Ålder 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20146 40 35 45 45 45 45 35 35 35 357-9 100 105 105 125 125 135 135 125 120 11010-12 125 125 105 105 110 110 125 130 140 14013-15 120 125 140 130 130 110 110 115 115 130Tot. 385 390 395 405 410 400 405 405 410 415Tabell över grundskoleelever i EnhörnaTillgänglighetTillgänglighet är en viktig faktor för storstadsnäralandsbygdsboende. God tillgänglighet möjliggördaglig pendling till stadens arbetsmarknad. Attarbeta på distans någon dag i veckan blir alltvanligare. Detta ställer dock nya krav exempelvisutbyggnaden av bredband.BadDet allmänna bad som finns är Underåsbadet somligger i den östra delen av översiktsplanens utredningsområde.Där finns också en fritidsbåtshamn.Några mindre samfällda bad finns men rymmerbara några få badande åt gången. I Sandvikenfinns också ett bad på privat mark som används avallmänhet och Sandviksborna.9


10BESKRIVNING AV OMRÅDET8. TrafikTrafik, vägarDet övergripande vägnätet i området omfattarEnhörnavägen, länsväg 527, och Sandviksvägen,länsväg 522, där Vägverket är huvudman. Vägenmot Underås har enskilt huvudmannaskap.Sandviksvägen håller idag en relativt låg standardoch är i dåligt skick vad gäller kurvor, bredd ochbärighet. Vägen har kvar mycket av den struktursom ”gamla grusvägar” har, dvs. vägen haranpassats efter yttre förutsättningar och rundarhöjder och följer gränser efter landskapet ochåkerstrukturer. Sandviksvägen är inte anpassad förnågon större trafikmängd eller tyngre trafik. Gångochcykelbana saknas, vilket gör trafiksituationenför skolbarn och andra otillfredsställande.Underåsvägen trafikeras av en stor andel tung trafikoch den raka sträckningen inbjuder till fortkörning.Speciellt vägen längs med Mälarstranden är utsattmed sitt läge nära strandkanten och klarar intenågon ytterligare belastning.Gång- och cykeltrafikMellan Ekeby och Tuna går en gång- ochcykelbana utmed Enhörnavägen. I övrigt finns idaginga separata gång- och cykelvägar inom området.Det saknas bra cykelförbindelse med Sandviken,såväl från Tuna som från Ekeby. Mellan Ekeby ochSandviken finns gångstigar i skogen, men ingensom bekvämt kan nyttjas som cykelväg.Mellan Ytterenhörna kyrka och Vallaskolan gårcykelvägen genom Tuna bys gatustruktur.KollektivtrafikBusslinje 787 mellan Södertälje C och Överenhörnakyrka passerar Ekeby, Tuna och Väsby dagligenmed halvtimmestrafik från klockan 6.00 till 24.00.På vardagar ökar turtätheten mellan 6.30 –9.00samt mellan 15.00- 18.00 då turtätheten är fyraavgångar per timme. Från april-november trafikerasSandvikens brygga med fyra bussturer per dag påhelgerna.BåttrafikSandvikens brygga trafikeras maj-septembermed ångfartyget Mariefred som går mellanStockholm och Mariefred.9. Teknisk försörjningEl och teleKoncessionen för elnätet i utredningsområdetinnehas av Telge Nät. Många luftledningar iområdet kommer att läggas ned i mark under 2006-2007.BredbandBredband finns inte i området.Värme och energiUppvärmning via el eller vedeldning är devanligaste uppvärmningssätten.Vatten och avloppsförsörjningVattenförsörjning i kommunal regi finns till Ekebyoch delar av Tuna by. Befintlig vatten- ochavloppssträckning redovisas på karta över TelgeNäts verksamhetsområde.EkebyHela Ekeby har idag ett kommunalt vatten- ochavloppsnät. Detta nät är kopplad till pumpstationensöder om Ekeby. Här finns kapacitet för att ta emotfler hushåll. I Ekeby finns kommunaldagvattenhantering.TunaÖstra Tuna har kommunalt spillvattennät ochvatten. I Västra delen finns bara kommunalaspillvattenledningar, men det finns även privatavatten– och spillvattenledningar. Pumpstation ochöverföringsledning i Tuna har begränsad kapacitetför spillvatten, vilket inte möjliggör en anslutning tillSandviken från Tuna med dagens tekniska nivå.SandvikenKommunen har i sin översiktsplan pekat utSandviken som nummer två av ett antalfritidshusområden som ska prioriteras i kommunensarbete med att lösa och förbättra det nuvarandeVA-systemet. (nummer ett är Viksberg/ Viksäter därarbete pågår med genomförande av kommunal VAanslutning)Den vanligaste avloppsanläggningen i Sandvikenär sluten tank (ca 60%). Knappt hälften så mångahar mulltoa, och ytterligare hälften harinfiltrationsanläggning. Den nybyggda husgruppenlängs med Sandviksvägen har en gemensamavloppsanläggning (minireningsverk). Idag ges baratillfälliga tillstånd för avloppsanläggningar i området,en långsiktig lösning för vatten– och avloppsfrågorbehövs därför.Den permanentning som skett och som fortgårinom Sandviken ökar belastningarna på de mångabefintliga avloppsanläggningarna. Anläggningarnaär dåligt anpassade för den ökade mängden och degamla och enkla anläggningarna fungerar oftadåligt ur reningssynpunkt. Detta medför utsläpp avnäringsämnen som kväve och fosfor samtsyreförbrukande ämnen. I områden med tätbebyggelse och enskilda avloppslösningar på varjetomt finns risk att enskilda vattentäkter förorenas avläckande enskilda avloppsanläggningar.En ytterligare permanentning och förtätning måstedärför åtföljas av en tydlig strategi hur man löserVA- frågorna för att få en förbättrad kontroll ochminskade utsläpp.De samfällda vägarna, inom områdena, varierar istandard vad gäller vägbredd, avvattning,underbyggnad osv. Många av dessa är smalagrusvägar, där knappt två fordon kan mötas, deär inte heller anpassade för något större antalfordon.Karta över Telge Näts verksamhetsområden i Tuna och Ekeby (område med svart markering).10


11: 171: 121: 131: 221: 521: 741: 523 (s :1)1: 162: 42: 51: 5421: 101: 31: 61: 2s2: 1 24s1: 201: 41: 341: 91: 201: 36 11: 202 1: 31: 121: 532: 152: 222: 262: 141: 51: 191: 301: 391: 111: 171: 232: 181: 241: 251s: 21: 61 : 2 91: 281: 271: 262: 211: 2522: 81: 201: 73(s :1)1: 211: 61: 181: 52: 91: 121: 302: 202: 54: 41: 26 1: 271: 132: 93: 23: 41: 221: 243: 32: 89: 1s4: 1 34: 121: 1 424s : 11: 1 471: 1 4 81 : 1 4 274 : 1 16 : 22: 1 31: 3 65: 11 : 3 51: 3 41: 61: 3 31: 3 71 : 3 21: 2 2s: 55 : 21 : 3 81 : 3 91 : 8 81: 1 72 : 4 521 : 1 61 : 4 02 : 4 62 : 4 91: 1 81: 1 91 : 4 12 : 4 82: 4 71: 2 01 : 4 22 : 5 01 : 4 32 : 5 11 : 2 72 : 5 2s : 31 : 1 02: 1 72: 7 52: 3 02: 5 3 1: 1 52 : 5 9 2: 6 7 1 : 2 62: 7 42: 6 61: 1 812 : 1 641 : 1 412: 2 12 : 22 : 3 8 2 : 7 32: 7 022 : 4 1 2 : 2 442: 7 12: 6 92 : 2 62 : 6 82: 4 22 : 3 12: 1 52 : 1 9 2 : 1 82: 5 72 : 4 32 : 7 22: 3 92: 3 21 : 8 82 : 6 12 : 7 32 : 2 92 : 2 2711 : 1 5 52: 3 31 : 1 5 81: 1 5 92: 22: 4 4 2 : 1 4 2 : 2 52 : 5 42: 2 71 : 1 5 6 42 : 3 42: 3 6 2 : 3 732 : 22 : 22: 92 : 3 5 2: 2 31 : 1 6 053s: 32 : 211: 1 5 612: 74: 131 : 4 91: 8 52 : 1 11 : 1 6 21: 1311 : 8 81 : 6 4 42: 2 82: 7 351 : 1 5 621 : 8 9s : 22: 72: 1 91 : 8 522: 1 01: 272: 1 71: 6 61 11: 761: 752: 222: 1 62 : 434: 1 52: 54: 12 : 34 76 : 141: 42: 72: 64 : 1 42: 212: 204 : 1 62 : 7 322 : 721: 2 01: 7 21 : 1 81: 1 451 : 3 21 : 1 51 : 8 14 : 161: 226: 11: 5 31 : 7 11 : 6 51: 8 01: 61: 7 4 1: 2 8 1: 2 8131: 7 91: 6 61 : 2 822s : 21: 5 61 : 1 11: 2 91 : 1 21: 1 1 52 : 35YTT EREN HÖ R NA- T UNA2: 232: 241 : 51: 9s: 11 : 1 01 : 6 633 : 23 : 11: 21 : 42 : 1 233 : 283: 7YT TE R-ENHÖRN AKY RK A2: 4 02 : 5 51: 5 72: 92: 1 01: 421 : 1 53 : 33 : 43 : 63 : 57 : 31: 3 94 : 51: 3 88 : 14: 2[ 5 : 1 ]1: 4 01: 1 94 : 61: 3 51 : 71 : 3 41: 3 6P4: 71 : 3 31: 3 24 : 8P1: 3 14: 9P1: 2 62P P1 : 2 6 1: 2 5211: 2 424 : 1 06: 121 : 2 71: 2 5211: 3 021 : 3 01 : 2 4111: 4 61 : 4 81 : 4 71: 4 91 : 4 5: 5 51: 4 11 : 341 : 5 01: 5 61 : 5 71: 4 21 : 5 11 : 5 21 : 5 31: 4 31: 5 81: 5 91: 5 41: 4 41 : 6 01 : 6 11 : 1 01: 6 21 : 6 31 : 7 71 : 6 41 : 51 : 9 3 : 11 : 9 1s: 621: 1 6 111: 9 111 : 1 41: 6 31: 21 : 2 11 : 1 21 : 3 01: 1 3 51: 2 81 : 7 11: 1 31 : 9 71 : 5 251 : 5 41: 1 021 : 2 91 : 1 0 01 : 71 : 2 31: 3 11 : 5 91 : 9 91: 6 11 : 5 2 1 : 3 41 : 5 51 : 2 41 : 6 21 : 1 0 41 : 1 0 7 1:6 1 : 5 51: 6 0 1 : 5 71 : 4 21 : 2 31 : 2 61: 5 61: 4 11 : 1 0 31: 2 21: 5 31: 4 31 : 2 21: 2 41 : 1 0 61: 1 4 61: 4 01 : 2 11: 4 01: 6 91 : 4 41: 3 71: 1 71 : 1 2 41: 2 51: 3 9 1 : 2 01 : 1 2 01 : 1 3 61 : 1 2 11: 4 51: 2 67: 11 : 7 01: 3 81 : 7 21 : 1 91 : 4 61 : 2 71: 6 71 : 5 11: 7 31 : 3 71: 1 2 31 : 2 81 : 4 71 : 1 81: 5 01 : 1 2 21 : 6 81 : 7 0 1 : 1 71: 4 81 : 3 61: 5 11: 2 9 1: 1 71: 4 91 : 3 51: 221 : 1 6 1 : 6 71 : 3 01 : 7 51: 3 41: 691: 3 31: 3 11 : 6 81 : 3 21: 3 61 : 3 81: 621: 1 41 : 7 81: 601: 611: 9 71: 5 91 : 1 31 : 1 571: 5 81 : 1 4 41 : 1 21: 1 2 81 : 1 2 71: 1 291: 1 3 01 : 1 3 11 : 1 3 21: 1 6 71: 41 : 1 6 91 : 1 6 631 : 1 4 21: 1 3 361 : 1 6 51 : 1 7 01 : 1 6 41 : 1 4 911: 1 7 11: 1 31: 1 61: 1 21 : 81: 3 01: 91 : 54: 3 4 81 : 2 11: 2 51: 2 81 : 8 221 : 8 2BR ÄN N-11 : 6 51 : 1 1TORP1 : 31 : 1 71: 2 91: 18 1:1 : 71 : 9 761: 1 11: 1 51: 431 : 3 31 : 9 5s: 321: 1 1 41: 21: 1 3 41: 1 0 91 : 1 11 : 1 1 21 : 9 621: 1 111 : 1 7 41 : 1 7 31 : 1 7 51: 1 7 81 : 1 7 51: 1 761 : 1 7 71: 1 1 61 : 1 6 421 171 : 1 7 28: 14: 3 461 : 1 1 81 : 1 6 81 : 1 8 01: 1 7 98: 2NORRLÖT1 : 1 5 01 : 1 5 31 : 1 0 51 : 1 5 711: 6 61: 1 541 : 1 5 72VA L LP O J K EN1: 1345367810KÖ RKAR LEN91 1 112VÄ SB Y1: 8811: 15 11: 15 2s: 111: 221: 10 11: 11 02: 11: 271: 51: 61: 71: 3s: 11: 81: 9115:51:712:32:2VA utredning och brukarmedverkanEn VA-utredning med boendemedverkan utfördesunder året 2004 för Sandvikens fritidshusområde.Utredningen har utgått från områdetsförutsättningar och har undersökt enskilda ochgemensamma avloppslösningar samt kommunalanslutning.En rapport med tre olika förslag som lever upp tillden uppsatta kravspecifikationen presenteradesunder 2005.Utredningen med boendemedverkan skall ses somen del i en längre process. Syftet var bl.a. att ökaförståelsen bland de boende vad olika typer av VAsystemger för konsekvenser i form av övrigutveckling av området. Dessutom attfunktionsklassificera olika tekniker och välja teknikutifrån funktion. Viktigt var också att få in deboendes lokalkännedom i processen. Utgången avdenna delprocess visade att en knapp majoritetvalde en ”trygg” kommunal anslutning med vattenoch avlopp framför lokala lösningar.Sammanfattningsvis kan man säga att valet avvatten- och avloppssystem hänger ihop med fråganom Sandvikens framtida utvecklingsinriktning.• Vill man se en ökad exploatering och fortsattpermanentning i Sandviken med omnejd,samt är beredd att investera i områdetsinfrastruktur, ligger kommunalt VA närmast tillhands.• Föredrar man en försiktig linje med mycketbegränsad exploatering, långsammarepermanentningstakt och begränsade4:11:221:31:411:551:2HAMMARB Y2:611:5ÖVERENHÖRNA-EKENSBERG4:12:122VARNEBY4: 2 4: 3TALLTORP4:15:12:19 2: 252:1711: 31 1: 22VINBERGA1:336:12:311:5211:2324:2sVINBERG A1: 81: 29 1: 161:314:32:1232: 8 2: 91:311:424:52:182:641:232:7STJÄRNAVÄSBY2: 6 3: 52:31: 321 1:131:101: 28 11: 19 3:11 : 3 8 1: 171: 23 1:81:25 3ASKA16:111:322:322:412:33ASKA1:164:17 1:116:1RÄVLÖTVÄSBY2:311:5 GLAS-TÄPPAN1:1 1:61:71 3 4 21 35261 41 511116VAL L-24PI G A N2510 1 1 1 22 12LAN T-4 : 3 5 139 1 3KUSKEN3143 3 141 5351764658 1 614BRU K ARE N3642FI S KARE N1 8 HO VSLA G AR EN102 542777HU S M O DE R N2693 61282 5 8357116192 7PLÖ J AR EN48BONDEN1 31298DRÄ NG E N2 J UN G F R U N3281 241 05301175420934562 93521111 7FÅG EL S KÅDA REN41 1 462 2 26 41 052 1 6 712 31532 3 HA R V 3-514462 1 01 8224AREN6113153O D L AR E N9 5HU S A N1 29161 0 912M J Ö LK PI G AN KO KERS KAN228 7 711KÖKS-17433286PI G A N74 1 0SM ÅB RU KA RE N87455349SÅN I NG SM A 6NNENKÖ KSAN101 1 45582SPO RTF I SKA 6REN34991 3126 831 01 274: 3 4 411 17413 12121 4761 1SL Å T TE R -23510KA RLE N439516 7148421 4 533 4 56SÖ M M ERSK ANTRÖ SKA REN27 81 3 69271PI GAN1 2 JÄG ARE N2V ÄV E RS K A NFÖ RVAL TARE N1331241 14 51: 1 8 1310641: 1 81592BÅT SM A NNEN8BAR NFLI CKAN11 21234 53FO G DE N64 24 5ST A L L V A KT EN7 81 4HE M B I T RÄ DE TRÄF SERS KAN5 3311 3241 21 61 23 151 7351 3 1 2RY T T AR E N1 11 1 1 0 SO L DA T4EN61079 1 057989 82FÖ RM A NNEN1STA TARE N21 261 1 KUR I RE N31 24 531 034SÅG STÄ LLAR EN91528364 567789KÖ PM A NNENÖVERENHÖRNA-EKENSBERG3:24:111:9712:231:232VARNEBYs1:434:112:132:222:112:10VARNEBY2:622:1212:17stenblock/berg 21:444:121:32:6651EKEBY1:4911:21:971SKABROTRÄSKBÄCKEN41:321:8 1:92:153:143:112:42:52:32:121:3 1:22:14:13 34:182:2BRÄNNTORP1:113:121:251:22:634:143:13VINBERGA4:19NORRLÖT1:61:47NORRLÖT2:1212:6634:152:1222:321:131:241:41:77BJÖRNFOTEN1:341:781:5411 : 8 31: 8 0 1 : 7 41:31:2141:121:241:142 1:881:101:11551:1421 : 1 1 3 1: 1 54 81:14NORRLÖTMÄLAREN1:14231:351:441:1811 : 3 1 31:361:9612 1s:411:921:9821:981grus1:8831:542infrastruktursatsningar är fortsatta enskilda(men bättre fungerande än idag) lösningar,t.ex. urinsortering, att föredra.• Vill man söka en medelväg mellan dessa kangemensamhetslösningar t.ex. medfilterbäddar vara en intressant lösning, dockmed nackdelen att det kräver inrättandet avavloppssamfälligheter. Problem med dettaalternativ är att de skall uppfylla de nyahårdare krav som kan förväntas ställas påavlopp i Mälarens närområde via detpågående arbetet med EU´s vattendirektiv.DagvattenEtt mål inom kommunen är att lokaltomhändertagande av dagvatten skall ske vid all nybebyggelse. Det innebär att dagvattnet skall tas omhand på den egna fastigheten. Flera fastigheter kangå samman för att anlägga ett gemensamtomhändertagande vilket kan innebära anläggandedagvattendamm eller utnyttjande av befintligvåtmark mm. Målet är införandet av ett merkretsloppsanpassat system inom kommunen.Ekeby har idag ett kommunalt dagvattensystemsom i slutna ledningar leder bort regn– ochgrundvatten från gator och fastigheter. Vattnet ledssedan via dikessystem till Skabroträskbäcken.10. Mark och vattenOmrådet ligger inom Mälarens avrinningsområde.Väster om Sandviken finns en vattendelare, därområdet närmast kusten rinner av direkt motMälaren och den västra delen rinner av västerut,via Skabroträsk.1:81:71:1431:15: 1 31:88 s:41:1426 2 9VÄSBY1:14221:163sand1:1421BRÄNNTORP1:51 : 1 0 8 1:41:49 1: 202NORRLÖT1:414:3524:345lera1: 191: 211:234:21:791:501:1404:3504:347NORRLÖT1:861:471:45FLOTTHAMN1:11:933:11:137VINBERG A1:1251:1381:941:1261:1isälvssediment, SLANDÖsand-blockmorän1:11:42:2UNDERÅS210 mJordartskarta medavrinningsområdeStörre delen av området utgörs av dalgångar medlerjord och höjdpartier med morän och berg. I ochomkring Ekeby och Sandviken finns stora ytor därjorden utgörs av sand och grus.Hydrologi / GeologiDet har inte genomförts någon särskild hydrologiskundersökning av planområdet i samband medplanarbetet eller tidigare.Sandviksområdet (avrinningsområde Mälaren)Infiltrationsförhållandena inom området ärväxlande. Till en stor del ligger berget ytligt ochinfiltration kan ske i sprickor i berggrunden eller iden kringliggande moränen. I de sänkor ochdalgångar mellan höjderna där det finns tätajordlager av lera är infiltration sämre. Närheten tillMälaren medför risk att vattnet som inte infiltrerasistället snabbt transporteras ner till Mälaren utan attnågon nämnvärd rening eller retention hinner ske.Vattentillgången i området är som regel god i debergborrade brunnar som finns dokumenterade,även om den är ojämnt fördelad. Avseendevattenkvalitén är mycket lite känt. Situationen skulledock kunna försämras om utsläppen från dåligtfungerande och felplacerade avloppsanläggningartillåts fortsätta.Område avrinningsområde Skabroträskbäcken(Mälaren)Del av planområdet ligger inom avrinningsområdeSkabroträskbäcken. 90 enskilda avlopp längs medbäcken som inte uppfyllde kraven förbättrade ellerbytte ut sina anläggningar under 2005. En utfördbottenfaunaundersökning indikerar att bäckenfortfarande är näringsrik, men i en provpunkt 3 kminnan bäcken mynnar i Mälaren är bottenfaunansartrikedom större och mer renvattenkrävande änförhållandena var 1990.Planområdet består av stora arealer jordbruksmarksom också bidrar med stora mängdernäringsämnen.RadonRadonhalten i området är låg till medelhög. Ianslutning till Underås grus och bergtäkt ärradonhalten högre.11. SkyddsavståndDjurhållningUnderlaget för djurhållningen i området är osäkert(alla gårdar är inte anmälnings-/tillståndspliktiga)varför fler gårdar med djur kan finns även om deinte är utmärkta på förutsättningskartan sid 8.Generellt gäller att ett avstånd på minst 200 meterfrån gård med djur till nybyggnation bör hållas.Detta för att djurhållaren ska få stabilaplaneringsförutsättningar för verksamheten.Kommande vattenskyddsområdeTelge Nät driver ett arbete med att inrätta ettvattenskyddsområde i Mälaren för råvattenintagetvid Bastmora. Särskilda försiktighetsmått kommeratt krävas inom hela vattenskyddsområdet vilkaregleras av de vattenskyddsföreskrifter som skafastställas av Länsstyrelsen. Planområdet kommeratt beröras av dessa föreskrifter.11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!