12.07.2015 Views

Uppgift 1: språksläktskap - Wendela Hebbegymnasiet

Uppgift 1: språksläktskap - Wendela Hebbegymnasiet

Uppgift 1: språksläktskap - Wendela Hebbegymnasiet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

WENDELA HEBBEGYMNASIET PLn 2010SVENSKA B<strong>Uppgift</strong> 1: <strong>språksläktskap</strong>Er uppgift är att ta reda på om (och i så fall hur) ett antal språk är släktmed varandra. Nedan finns en lista över tio språk som ni skallundersöka.Ni ska även undersöka vilka modeller som används för analys av<strong>språksläktskap</strong>.Ni skall dessutom undersöka Maria Johannesdottirs språkliga bakgrund.Språken ni skall undersöka är:SvenskaFranskaPolskaTyskaFinskaDanskaItalienskaEngelskaSamiskaRyskaRedovisningArbetet skall redovisas skriftligt på max fyra datorskrivna A4­sidor ochmuntligt i ett ca tio minuter långt föredrag för klassen.BetygSamma betyg sätts på hela gruppen, d.v.s. på var och en av gruppensmedlemmar.För godkänt skall ni ha gjort ett seriöst inläsningsarbete, samt kunnapresentera era upptäckter och slutsatser tydligt i såväl tal som skrift.För väl godkänt och mycket väl godkänt skall ni utöver kriterierna förgodkänt kunna dra egna relevanta slutsatser, visa på originalitet ochuppfinningsrikedom i undersökningsarbetet, samt ha presenterat erundersökning på ett sådant sätt att utvecklade språkliga färdigheter närdet gäller såväl uttryckssätt som disposition i tal och skrift tydligt framgår.


WENDELA HEBBEGYMNASIET PLn 2010SVENSKA BLitteraturtipsNorrby, Ljungmark, Sjöholm och Söderberg. ABC Svenska förgymnasieskolan. Lund: Studentlitteratur. 1996.BOK­OCH­WEBB Svenska B, Göteborg: Bok & Webb i Göteborg AB.2006.Lars­Gunnar Andersson. Språktypologi och <strong>språksläktskap</strong>. Stockholm:Liber. 2001.www.ne.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!