Visuell identitet Riktlinjer - IF Metall

ifmetall.se

Visuell identitet Riktlinjer - IF Metall

VisuellidentitetRiktlinjer


IntroduktionIF Metalls visuella identitet sammanfattar kommunikativt vadförbundet står för, nämligen att det är vi som är IF Metall.IF Metall är en öppen och stark organisation med stoltayrkeskunniga medlemmar, något som kännetecknarförhållningssätt och agerande i förbundets arbete.På olika sätt har vi tänkt in dessa perspektiv i arbetet med vårvisuella identitet. I den visuella identiteten ingår logotyp, reglerför färganvändning, regler för vilka typsnitt vi använder, ettgrafiskt element och vilka format vi använder.Syftet med en visuell identitet är att göra oss tydliga somavsändare – att ge ett enhetligt intryck i vår kommunikation.Den ska inspirera och ge vägledning. Genom att ha en tydligvisuell identitet stärker vi vår identitet och kommunikationen blirkostnadseffektiv. Målet är att man snabbt ska känna igen att någotkommer från IF Metall. Det visuella uttrycket ska förmedla vårvärdegemenskap. Är vi tydliga med det vi vill kommunicera ökarmöjligheterna att omvärldens bild av oss stämmer med vår egen.


InnehållsförteckningGrundelementLogotyp 4Identitetsfärger 9Typografi 11Grid 16Grafiskt element 20Fotografi 24TillämpningarFoldrar och broschyrer 29Rollup 35Affischer 36Annonser 37Powerpoint 383 · Visuell identitetRiktlinjer


Logotyp4 · Visuell identitetRiktlinjer


Logotypens frizonLogotypen ska placeras så att denuppfattas så tydligt som möjligt.Runt logotypen ska alltid finnasen frizon, där inga andra grafiskaelement, bilder eller texter fårplaceras. Logotypens frizon kanvara större än angivna mått.Frizonen baseras på höjden av en avlogotypens bokstäver, av denna höjdgörs en kvadrat, som i bilden angessom ett X.XXXXXMinst ett X runt logotypen skalämnas fritt. X är ett proportionerligtmått och fungerar oavsett vilkenstorlek logotypen återges i.X7 · Visuell identitetRiktlinjer


Logotypens minstatillåtna storlekMinsta tillåtna storlek att återgeIF Metalls logotyp i är 15 mm bredd.15 mm8 · Visuell identitetRiktlinjer


Identitetsfärger9 · Visuell identitetRiktlinjer


IdentitetsfärgerIF Metalls färgpalett är uppdeladi fyra mörka färger (lila, blå, grå ochgrön) som matchas av fyra ljusafärger (ljuslila, ljusblå, ljusgrå ochljusgrön) samt logotypfärgen röd.Färgvärdena är anpassade tillobestruket papper.Färgerna ska alltid återges i 100%.LogotyprödPantone®: 186 MCMYK: C2 M100 Y82 K6RGB: R218 G26 B53HEX: #da1a35LilaPantone®: 2597 MCMYK: C80 M100 Y0 K0RGB: R92 G45 B145HEX: #5c2d91BlåPantone®: 2728 MCMYK: C100 M75 Y0 K0RGB: R0 G84 B166HEX: #0054a6MörkgråPantone®: Cool Gray 9MCMYK: C15 M0 Y0 K60RGB: R119 G129 B134HEX: #778186GrönPantone®: 370 MCMYK: C60 M0 Y100 K30RGB: R81 G144 B50HEX: #519032LjuslilaPantone®: 2645MCMYK: C30 M30 Y0 K0RGB: R189 G181 B218HEX: #bdb5daLjusblåPantone®: 278 MCMYK: C45 M15 Y0 K0RGB: R150 G192 B232HEX: #96c0e8LjusgråPantone®: 427 MCMYK: C0 M0 Y0 K20RGB: R218 G218 B218HEX: #dadadaLjusgrönPantone®: 382 MCMYK: C30 M0 Y100 K0RGB: R191 G215 B48HEX: #bfd73010 · Visuell identitetRiktlinjer


Typografi11 · Visuell identitetRiktlinjer


TypografiprofilerandeIF Metalls profilerande rubriktypsnittär Legato. Det finns även som webbtypsnittsom kan användas påhemsidan.Legato används primärt till rubriker,bildtexter och kortare textmängder,som i foldrar.För att använda Legato krävs typsnittslicens. Typsnittet används iproduktioner som skapas i AdobeIndesign. Dokument med typsnittetska sparas som pdf om de distribuerasvidare digitalt.Legato LightLegato Light ItalicLegato RegularLegato Regular ItalicLegato SemiboldLegato Bolddef12 · Visuell identitetRiktlinjer


TypografiprofilerandeIF Metalls profilerande brödtypsnittför längre löpande texter är NewCentury Schoolbook.New Century Schoolbook användsprimärt till längre löpande text, somi rapporter.New Century Schoolbook RomanNew Century Schoolbook ItalicNew Century Schoolbook BoldFör att använda New CenturySchoolbook krävs typsnittslicens.Typsnittet används i produktionersom skapas i Adobe Indesign.Dokument med typsnittet ska sparassom pdf om de distribueras vidaredigitalt.13 · Visuell identitetRiktlinjer


TypografiOffice/digitala medierIF Metalls typsnitt för digitalamedier och Officemallar är Arial ochTimes.De tillhör Officepaketetsgrunduppsättning och är därförinstallerade i datormiljöer utanatt licens krävs. Att använda dessatypsnitt minimerar risken förtypsnittskrångel i till exempelMicrosoft Word och MicrosoftPowerpoint.Arial RegularArial BoldTimes New Roman RegularTimes New Roman ItalicTimes New Roman Bold14 · Visuell identitetRiktlinjer


FärgkombinationertypografiabcdefabcdefabcdefghijklmabcdefUndvik att lägga färgad typografi påoroliga och röriga bakgrunder.I exemplet till höger visasrekommenderade färgkombinationerför text- och rubriktypografi.noptuvqrswxynopqrsnoptuvqrsnoptuvwxyTexttypografiabcdefghijklmabcdefghijklmghijklmghijklmRubriktypografinoptuvqrsnoptuvqrswxynoptuvqrswxynop qrstuv wxyzåä15 · Visuell identitetRiktlinjer


Grid16 · Visuell identitetRiktlinjer


GridGrid eller raster, är redskapet för attenkelt kunna placera text och bildpå en yta. Rutstrukturen är flexibeltill en viss gräns och bidrar till atttrycksaker får ett genomtänkt ochkonsekvent uttryck.Det är på gridens stödlinjer somdet grafiska elementet placeras,antingen som streck inom gridensyttre ramverk eller som utfallandeplatta.Fler exempel finns i kapitlenGrafiskt element och Tillämpningar.17 · Visuell identitetRiktlinjer


BildkompositionFler exempel på hur bilder kanplaceras i en grid finns i kapitletTillämpningar.18 · Visuell identitetRiktlinjer


Gridstående folderVikt A4. Se sid 31-32 för exempel.19 · Visuell identitetRiktlinjer


Grafiskt element


Grafiskt elementFör att öka igenkänningen av IF Metallsvisuella identitet finns ett grafisktelement: två horisontella streck(eller en täckt yta, en bård, inomdessa streck). De samlar informationpå en given plats och ramar inrubriker på trycksaksomslag. Föratt få genomslag är placeringenkonsekvent på samma plats. Vissaundantag finns, men de följer sammagridstruktur. Mellan olika formatskiljer sig placeringen en aning,men upplevelsen är att det ska varalikadant och därmed vara lättare attkänna igen och identifiera som justIF Metalls grafiska element.Strecket är alltid svart mot ljusbakgrund och vit mot mörk.I alla annonser, foldrar ochbroschyrer är linjen 0,5–1 pt tjock,beroende på formatets storlekoch bakgrundsfärg. På rollups skatjockleken vara 3 pt.När elementet bestårav två streck är streckenaldrig utfallandeNär elementet bestårav en bård är denalltid utfallandeBården kan färgsättas i palettenssamtliga färger. För möjliga färgkombinationerse sid 22.21 · Visuell identitetRiktlinjer


Färgkombinationergrafiskt elementAlla färger går inte att kombineramed varandra. En enkel tumregel äratt ljusa går att kombinera med sinmörka motsvarighet. I vissa fall gällerdet även andra färgkombinationer.I exemplet till höger visas rekommenderade färgkombinationer fördet grafiska elementet som bård påen färgad platta. Välj endast en av deföreslagna färgerna på det grafiskaelementet. Se sid 34 för exempel.Bård22 · Visuell identitetRiktlinjer


Färgkombinationergrafiskt elementDet grafiska elementet i linjeformfår endast återges i antingen två vitaeller två svarta linjer. Bilderna visartillåten användning av det grafiskaelementet på färgade ytor.I alla annonser, foldrar ochbroschyrer är linjen 0,5–1 pt tjock,beroende på formatets storlekoch bakgrundsfärg. På rollups skatjockleken vara 3 pt.Grafiskt elementi linjeform23 · Visuell identitetRiktlinjer


Fotografi24 · Visuell identitetRiktlinjer


TitelrubrikFotografiBildmaneret finns till för att ävenfotografiska bilder ska varai samklang med IF Metalls visuellaidentitet, som i sin tur ska speglaorganisationens värderingar.Att skildra medlemmar ocharbetsmiljöer kan göras bådedokumentärt och porträtterande.Närbilder kontra distansbilder ger envidd i bildmaterialet som kan bidratill mer spänst.IF Metalls bilder visar alltid de egnamedlemmarna i sin arbetsmiljö.25 · Visuell identitetRiktlinjer


TitelrubrikFotografi26 · Visuell identitetRiktlinjer


Fotografi


TitelrubrikAtt tänka på vidbildbeställningFormat vid beställning av bildNär ett uppdrag läggs hos enfotograf, eller ett foto väljs viabildbyrå, ska beställaren i förvägtänka igenom hur bilden skaanvändas. Kom överens medfotografen/bildbyrån omIF Metall friköper bilden eller omöverenskommelsen gäller förbegränsad tid/användning.Bilder som friköps och läggs i vårbildbank ska alltid vara högupplöstamed minsta upplösning 300 dpi.Tekniska aspekterBilder ska anpassas efter detmedia de ska användas i. Innan enbild används i tryck eller publiceras,kontrollera:Filformat – fungerar formatet i tänktmedia?Spara till rätt filformat.Tif för tryckJpg/png för webbUpplösning – är upplösningentillräcklig för tänkt media?Bildupplösning för webb är 72 dpioch tryck 300 dpi.Repro – vid tryck, har bilderna ställts irätt profil för valt tryckeri? Är raster/linjetäthet korrekt? Om bilder avprivat karaktär används, var nogamed att kontrollera källan.Format – ska bilden vara ståendeeller liggande, utfallande eller inombegränsad yta?RedigeringOm bilder eller bildföremålretuscheras eller manipuleras ska detförankras upphovsrättsligt.UpphovsrättUpphovsmannens namn/eventuelltföretag eller bildbyrå ska anges vidbildpublicering. Bildbylines bör liggai anslutning till bild eller samlat påen plats i tryckt material. På webbenläggs bildbylines i alt-texten somvisas när man för muspekaren överen bild.Vid varje ny publicering av ej friköptabilder ska kontakt tas med fotografeller bildbyrå för att säkerställa attarvode erläggs.28 · Visuell identitetRiktlinjer


Tillämpningar


Folder och broschyrA5, omslagPlattformen Hållbart arbete beskriver hur förbundet ser påutveckling av arbetsorganisationen i dagens arbetsliv. Dessatankar bygger vidare på idéerna bakom Det utvecklande ochgoda arbetet.Den genomtänkta arbetsorganisationen ger förutsättningarför ökad produktivitet och förbättrad kvalitet för företaget.Den skapar därmed förutsättningar för företaget att behållasin konkurrenskraft och förbättra sin lönsamhet. Samtidigtökar den de anställdas möjlighet till utveckling i jobbet, bättrearbetsmiljö och utveckling av lönen. Den bidrar därmed till ökadanställningstrygghet för de anställda.Arbetsorganisationen är en nyckel till utveckling, både förföretaget och för de anställda.Hållbartarbeteplattform för utveckling av arbetsorganisationenIF Metall, 105 52 Stockholm | 08-786 80 00 | www.ifmetall.se11 goda råd om sommarjobbet vänder sig tilldig som ska sommarjobba.Elva goda rådYtterligare material från IF Metall som riktarsig till skolelever:• Fackets idé – från skola till arbete• Dax för arbetsliv – om anställningIF Metall, 105 52 Stockholm | 08-786 80 00 | www.ifmetall.seom sommarjobbet30 · Visuell identitetRiktlinjer


Folder och broschyrGenom att industriarbetarnahar gått samman har vilyckats förhandla fram ettkollektivavtal.Avtalet garanterar rimligaarbetsvillkor.A5, inlagaIF Metall ger dig som ska sommarjobbatips. Vad är ett anställningsavtaloch vad står det i det? Vad skalönespecifikationen innehålla och hurmycket får jag tjäna utan att betalaskatt. Det och mycket annat hittar dusvaret på här.2. LönOm arbetsgivaren har kollektivavtal med facketär du garanterad minst den lön som står i avtalet.Därför är det viktigt att du frågar om det finnsett kollektivavtal på arbetsplatsen. Hur mycketdu får i lön beror bland annat på din ålder. Omdet finns avtal på arbetsplatsen har du rätt tillövertidsersättning om du arbetar fler timmar änordinarie arbetstid. Om du arbetar på obekvämarbetstid har du också rätt till extra ersättning.AnställningsbevisDu ska alltid ha ett anställningsbevisnär du får anställning. Det är en skriftligöverenskommelse mellan dig ocharbetsgivaren. I anställningsbeviset skadet bland annat stå:Hur länge du ska vara anställd(startdatum och slutdatum).Vilka arbetsuppgifter du ska ha.Vilken lön du ska ha.Vilken typ av anställning det är fråganom (bland annat arbetstider).Hur du får semesterersättning.Din lönOm arbetsgivaren har kollektivavtal medfacket är du garanterad minst den lönsom står i avtalet. Därför är det viktigt attdu frågar om det finns ett kollektivavtalpå arbetsplatsen. Hur mycket du får ilön beror bland annat på din ålder. Omdet finns avtal på arbetsplatsen har durätt till övertidsersättning om du arbetarfler timmar än ordinarie arbetstid. Omdu arbetar på obekväm arbetstid har duockså rätt till extra ersättning.LönespecifikationLönespecifikation har du alltid rätttill. Där ska det stå hur många timmardu arbetat, lön, semesterersättning,skatteavdrag och eventuella andraavdrag.Spara din lönespecifikation. Visar det sigi efterhand att du har fått fel ersättningfungerar lönespecifikationen som ettbevis.SemesterlönEnligt semesterlagen är semesterlönen12 procent på den lön du tjänat in. Påde företag som har kollektivavtal med IFMetall är semesterlönen cirka 13 procent.En del arbetsgivare väljer att betala utsemesterersättningen löpande, andragör det i samband med utbetalningen avden sista lönen.Titta på lönespecifikationen så att du fårdin semesterersättning. Är du osäker,fråga en facklig representant. Finnsdet ingen på arbetsplatsen, prata medarbetsgivaren eller ring till IF Metallsavdelning där du bor.SkattSkriv ut en blankett om jämkning somfinns på www.skatteverket.se. Fyll ihur mycket du tror att du tjänar underåret. Efter några dagar får du ett beskedom hur mycket skatt du ska betala.Lämna uppgifterna till arbetsgivaren.Det är skattepengar som finansierar dinskolgång och ditt studiebidrag. Om dubara arbetar under sommaren behöverdu normalt inte betala skatt och du kanbegära jämkning.SjukdomBlir du sjuk ska du ringa direkt till dinarbetsgivare. Har du en anställning somvarar minst en månad har du rätt tillsjuklön. Den första dagen är dock enkarensdag, vilket innebär att du inte fårnågon ersättning.Är din anställning kortare än en månadhar du inte rätt till sjuklön förrän du harvarit anställd i 14 kalenderdagar.FörsäkringarHar arbetsplatsen tecknat ettkollektivavtal med facket är du braförsäkrad. Avtalsförsäkringarna ersätterdig vid sjukdom, liksom om du skadardig i arbetet eller på vägen till och frånarbetet.Du som är mellan 16 och 18 årDu som är mellan 16 och 18 år får arbeta,men inte med riktigt allt. Du får blandannat inte:Hämta eller lämna pengar på bankenArbeta mer än åtta timmar per dygnoch inte mer än 40 timmar per vecka.Arbeta mellan klockan 22.00 ochklockan 06.00 eller mellan klockan23.00 och klockan 07.00.Jobba vid maskiner.Köra truck.Reglerna finns för att arbetet ska varaså säkert som möjligt.ArbetsgivarintygNär du slutar en anställning ska du alltidbegära att få ett arbetsgivarintyg. Detär bra att visa upp när du söker ett nyttarbete.31 · Visuell identitetRiktlinjer


Stående folderVikt A4, omslagGenom attindustriarbetarnahar gått samman harvi lyckats förhandlafram ett kollektivavtal.Avtalet garanterarrimliga arbetsvillkor.11 goda råd om sommarjobbet vändersig till dig som ska sommarjobba.Ytterligare material från IF Metallsom riktar sig till skolelever:• Fackets idé – från skola till arbete• Dax för arbetsliv – om anställningElvagoda rådom sommarjobbetIF Metall, 105 52 Stockholm | 08­786 80 00 | www.ifmetall.seGenom att industriarbetarna har gåttsamman har vi lyckats förhandla framett kollektivavtal. Avtalet garanterarrimliga arbetsvillkor.11 goda råd om sommarjobbet vändersig till dig som ska sommarjobba.Ytterligare material från IF Metallsom riktar sig till skolelever:Elva goda rådom sommarjobbet• Fackets idé – från skola till arbete• Dax för arbetsliv – om anställningIF Metall, 105 52 Stockholm | 08­786 80 00 | www.ifmetall.se32 · Visuell identitetRiktlinjer


Stående folderVikt A4, inlaga11 GODA RÅDIF Metall ger dig som ska sommarjobba tips. Vad är ett anställningsavtal ochvad står det i det? Vad ska lönespecifikationen innehålla och hur mycket fårjag tjäna utan att betala skatt? Det och mycket annat hittar du svaret på här.AnställningsbevisDu ska alltid ha ett anställningsbevis när du får anställning. Detär en skriftlig överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren.I anställningsbeviset ska det bland annat stå:–Hur länge du ska vara anställd(startdatum och slutdatum).–Vilka arbetsuppgifter du ska ha.–Vilken lön du ska ha.–Vilken typ av anställning det är frågan om(bland annat arbetstider).–Hur du får semesterersättning.Din lönOm arbetsgivaren har kollektivavtal med facket är dugaranterad minst den lön som står i avtalet. Därför är det viktigtatt du frågar om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen.Hur mycket du får i lön beror bland annat på din ålder. Om detfinns avtal på arbetsplatsen har du rätt till övertidsersättningom du arbetar fler timmar än ordinarie arbetstid. Om duarbetar på obekväm arbetstid har du också rätt till extraersättning.LönespecifikationLönespecifikation har du alltid rätt till. Där ska det ståhur många timmar du arbetat, lön, semesterersättning,skatteavdrag och eventuella andra avdrag.Spara din lönespecifikation. Visar det sig i efterhand att du harfått fel ersättning fungerar lönespecifikationen som ett bevis.SemesterlönEnligt semesterlagen är semesterlönen 12 procent på den löndu tjänat in. På de företag som har kollektivavtal med IF Metallär semesterlönen cirka 13 procent. En del arbetsgivare väljeratt betala ut semesterersättningen löpande, andra gör det isamband med utbetalningen av den sista lönen.Titta på lönespecifikationen så att du får din semesterersättning.Är du osäker, fråga en facklig representant.Finns det ingen på arbetsplatsen, prata med arbetsgivaren ellerring till IF Metalls avdelning där du bor.SkattSkriv ut en blankett om jämkning som finns påwww.skatteverket.se. Fyll i hur mycket du tror att du tjänarunder året. Efter några dagar får du ett besked om hur mycketskatt du ska betala. Lämna uppgifterna till arbetsgivaren.Det är skattepengar som finansierar din skolgång och dittstudiebidrag. Om du bara arbetar under sommaren behöver dunormalt inte betala skatt och du kan begära jämkning.SjukdomAnställningsbevis Blir du sjuk ska du ringa direkt till din arbetsgivare. Har du enDu ska alltidanställningha ett anställningsbevissom varar minst ennärmånaddu fårharanställning.du rätt till sjuklön.Det är enDenskriftligförstaöverenskommelsedagen är dock en karensdag,mellan digvilketoch arbetsgivaren.Iinnebär att duinteanställningsbevisetfår någon ersättning.ska det bland annat stå:Är din anställning kortare än en månad har du inte rätt till–Hur längesjuklönduförränska varadu haranställdvarit anställd i 14 kalenderdagar.(startdatum och slutdatum).Försäkringar–Vilka arbetsuppgifter du ska ha.–VilkenHarlönarbetsplatsendu ska ha.tecknat ett kollektivavtal med facket är du–Vilkenbratypförsäkrad.av anställningAvtalsförsäkringarnadet är frågan omersätter dig vid sjukdom,(blandliksomannatomarbetstider).du skadar dig i arbetet eller på vägen till och från–Hur duarbetet.får semesterersättning.Du som är mellan 16 och 18 årDu som är mellan 16 och 18 år får arbeta, men inte med riktigtallt. Du får bland annat inte:–Hämta eller lämna pengar på banken–Arbeta mer än åtta timmar per dygn och inte mer än 40timmar per vecka.–Arbeta mellan klockan 22.00 och klockan 06.00 ellermellan klockan 23.00 och klockan 07.00.–Jobba vid maskiner.–Köra truck.Reglerna finns för att arbetet ska vara så säkert som möjligt.ArbetsgivarintygNär du slutar en anställning ska du alltid begära att få ettarbetsgivarintyg. Det är bra att visa upp när du söker ett nyttarbete.Att ”arbeta svart”Det kan vara frestande att strunta i skatten – att ”jobba svart”.Men det är inte säkert att du tjänar på det. Om du har en ”vitlön” får du nämligen:Avtal som garanterar lön och reglerar din arbetstid.Ersättning för obekväm arbetstid och övertid.Semesterersättning.Ersättning vid bland annat sjukdom och arbetsskada.Inbetalning till din framtida pension.Dessutom bidrar du till allt det som vi alla tycker är så viktigt isamhället – bland annat sjukvård, skolor, fritidsanläggningarSemesterlön och vägar.Enligt semesterlagen är semesterlönen 12 procent påFacket kan hjälpa digden lön du tjänat in. På de företag som har kollektivavtalmed IF MetallDet ärärmångasemesterlönensaker att tänkacirkapå13förstaprocent.gångenEn deldu är ute iarbetsgivarearbetslivet.väljer attDubetalakan bliutluradsemesterersättningenpå lön, semesterersättning ochlöpande,arbetstider.andra gör detDe flestai sambandarbetsgivaremed utbetalningenär seriösa ochavföljerdenlagarsista lönen.och avtal. Det finns dock de som inte är så noga eller inte vetvilka skyldigheter de har för sina anställda. Prata med facketTitta på lönespecifikationeninnan du börjar ett arbeteså attsåduslipperfår dindetsemesterersättning.bli onödiga problem.HärÄrhittardu osäker,du din avdelningfråga en fackligi IF Metall.representant.Finns det ingen på arbetsplatsen, prata med arbetsgivareneller ring till IF Metalls avdelning där du bor.Du som är mellan 16 och 18 årDu som är mellan 16 och 18 år får arbeta, men inte medriktigt allt. Du får bland annat inte:–Hämta eller lämna pengar på banken–Arbeta mer än åtta timmar per dygn och inte mer än 40timmar per vecka.–Arbeta mellan klockan 22.00 och klockan 06.00 ellermellan klockan 23.00 och klockan 07.00.–Jobba vid maskiner.–Köra truck.Reglerna finns för att arbetet ska vara så säkert som möjligt.11 GODA RÅDIF Metall ger dig som ska sommarjobba tips. Vad är ett anställningsavtal ochvad står det i det? Vad ska lönespecifikationen innehålla och hur mycket fårjag tjäna utan att betala skatt? Det och mycket annat hittar du svaret på här.Din lönOm arbetsgivaren har kollektivavtal med facket är dugaranterad minst den lön som står i avtalet. Därför ärdet viktigt att du frågar om det finns ett kollektivavtal påarbetsplatsen. Hur mycket du får i lön beror bland annat pådin ålder. Om det finns avtal på arbetsplatsen har du rätt tillövertidsersättning om du arbetar fler timmar än ordinariearbetstid. Om du arbetar på obekväm arbetstid har duockså rätt till extra ersättning.LönespecifikationLönespecifikation har du alltid rätt till. Där ska det ståhur många timmar du arbetat, lön, semesterersättning,skatteavdrag och eventuella andra avdrag.Spara din lönespecifikation. Visar det sig i efterhand att duhar fått fel ersättning fungerar lönespecifikationen som ettbevis.SkattSkriv ut en blankett om jämkning som finns påwww.skatteverket.se. Fyll i hur mycket du tror att dutjänar under året. Efter några dagar får du ett besked omhur mycket skatt du ska betala. Lämna uppgifterna tillarbetsgivaren. Det är skattepengar som finansierar dinskolgång och ditt studiebidrag. Om du bara arbetar undersommaren behöver du normalt inte betala skatt och du kanbegära jämkning.SjukdomBlir du sjuk ska du ringa direkt till din arbetsgivare. Hardu en anställning som varar minst en månad har du rätttill sjuklön. Den första dagen är dock en karensdag, vilketinnebär att du inte får någon ersättning.Är din anställning kortare än en månad har du inte rätt tillsjuklön förrän du har varit anställd i 14 kalenderdagar.FörsäkringarHar arbetsplatsen tecknat ett kollektivavtal med facketär du bra försäkrad. Avtalsförsäkringarna ersätter dig vidsjukdom, liksom om du skadar dig i arbetet eller på vägentill och från arbetet.ArbetsgivarintygNär du slutar en anställning ska du alltid begära att få ettarbetsgivarintyg. Det är bra att visa upp när du söker ettnytt arbete.Att ”arbeta svart”Det kan vara frestande att strunta i skatten – att ”jobbasvart”. Men det är inte säkert att du tjänar på det. Om duhar en ”vit lön” får du nämligen:Avtal som garanterar lön och reglerar din arbetstid.Ersättning för obekväm arbetstid och övertid.33 · Visuell identitetRiktlinjer


Folder och broschyrVälkommentill IF MetallA4, omslag11 goda råd om sommarjobbet vänder sig tilldig som ska sommarjobba.Ytterligare material från IF Metall som riktarsig till skolelever:• Fackets idé – från skola till arbete• Dax för arbetsliv – om anställningElva goda rådom sommarjobbetIF Metall, 105 52 Stockholm | 08-786 80 00 | www.ifmetall.sePlattformen Hållbart arbete beskriver hur förbundet serpå utveckling av arbetsorganisationen i dagens arbetsliv.Dessa tankar bygger vidare på idéerna bakom Detutvecklande och goda arbetet.Den genomtänkta arbetsorganisationen gerförutsättningar för ökad produktivitet och förbättradkvalitet för företaget. Den skapar därmed förutsättningarför företaget att behålla sin konkurrenskraft och förbättrasin lönsamhet. Samtidigt ökar den de anställdas möjlighettill utveckling i jobbet, bättre arbetsmiljö och utvecklingav lönen. Den bidrar därmed till ökad anställningstrygghetför de anställda.Arbetsorganisationen är en nyckel till utveckling, både förföretaget och för de anställda.Hållbart arbeteplattform för utvecklingav arbetsorganisationenIF Metall, 105 52 Stockholm | 08-786 80 00 | www.ifmetall.se11 goda råd om sommarjobbet vänder sig tilldig som ska sommarjobba.Ytterligare material från IF Metall som riktarsig till skolelever:• Fackets idé – från skola till arbete• Dax för arbetsliv – om anställningElva goda rådom sommarjobbetIF Metall, 105 52 Stockholm | 08-786 80 00 | www.ifmetall.se34 · Visuell identitetRiktlinjer


Folder och broschyrA4, inlagaIF Metall ger dig som ska sommarjobbatips. Vad är ett anställningsavtal och vadstår det i det? Vad ska lönespecifikationeninnehålla och hur mycket får jag tjäna utanatt betala skatt. Det och mycket annathittar du svaret på här.Genom att industriarbetarnahar gått samman har vi lyckatsförhandla fram ett kollektivavtal.Avtalet garanterar rimligaarbetsvillkor.AnställningsbevisDu ska alltid ha ett anställningsbevis när du fåranställning. Det är en skriftlig överenskommelsemellan dig och arbetsgivaren. I anställningsbevisetska det bland annat stå:Hur länge du ska vara anställd (startdatum ochslutdatum).Vilka arbetsuppgifter du ska ha.Vilken lön du ska ha.Vilken typ av anställning det är frågan om (blandannat arbetstider).Hur du får semesterersättning.Din lönOm arbetsgivaren har kollektivavtal med facketär du garanterad minst den lön som står i avtalet.Därför är det viktigt att du frågar om det finnsett kollektivavtal på arbetsplatsen. Hur mycketdu får i lön beror bland annat på din ålder. Omdet finns avtal på arbetsplatsen har du rätt tillövertidsersättning om du arbetar fler timmar änordinarie arbetstid. Om du arbetar på obekvämarbetstid har du också rätt till extra ersättning.LönespecifikationLönespecifikation har du alltid rätt till. Därska det stå hur många timmar du arbetat, lön,semesterersättning, skatteavdrag och eventuellaandra avdrag.Spara din lönespecifikation. Visar det sig iefterhand att du har fått fel ersättning fungerarlönespecifikationen som ett bevis.SemesterlönEnligt semesterlagen är semesterlönen 12 procentpå den lön du tjänat in. På de företag som harkollektivavtal med IF Metall är semesterlönen cirka13 procent. En del arbetsgivare väljer att betalaut semesterersättningen löpande, andra gör det isamband med utbetalningen av den sista lönen.Titta på lönespecifikationen så att du får dinsemesterersättning. Är du osäker, fråga en fackligrepresentant. Finns det ingen på arbetsplatsen,prata med arbetsgivaren eller ring till IF Metallsavdelning där du bor.SkattSkriv ut en blankett om jämkning som finns påwww.skatteverket.se. Fyll i hur mycket du tror attdu tjänar under året. Efter några dagar får du ettbesked om hur mycket skatt du ska betala. Lämnauppgifterna till arbetsgivaren. Det är skattepengarsom finansierar din skolgång och ditt studiebidrag.Om du bara arbetar under sommaren behöverdu normalt inte betala skatt och du kan begärajämkning.SjukdomBlir du sjuk ska du ringa direkt till din arbetsgivare.Har du en anställning som varar minst en månadhar du rätt till sjuklön. Den första dagen är docken karensdag, vilket innebär att du inte får någonersättning.Är din anställning kortare än en månad har duinte rätt till sjuklön förrän du har varit anställd i 14kalenderdagar.FörsäkringarHar arbetsplatsen tecknat ett kollektivavtal medfacket är du bra försäkrad. Avtalsförsäkringarnaersätter dig vid sjukdom, liksom om du skadar dig iarbetet eller på vägen till och från arbetet.Du som är mellan 16 och 18 årDu som är mellan 16 och 18 år får arbeta, men intemed riktigt allt. Du får bland annat inte:Hämta eller lämna pengar på bankenArbeta mer än åtta timmar per dygn och inte merän 40 timmar per vecka.Arbeta mellan klockan 22.00 och klockan 06.00eller mellan klockan 23.00 och klockan 07.00.35 · Visuell identitetRiktlinjer


Rollups36 · Visuell identitetRiktlinjer


AffischerTänk på att ett utfallande grafisktelement och färgad bakgrund barafungerar vid offset- och digitaltryck.Vid utskrift från vanliga skrivareanvänds vit bakgrund och detgrafiska elementet består endast avstreck, inte färgad yta.En tyst minut förvåra kamraterI Sverige dog 61 personer iarbetsplatsolyckor förra året.Varje år dör omkring 1 400 personeri arbetsrelaterade sjukdomar.För att hedra våra kamrater håller vien tyst minut den 27 april kl. 12.00.IF Metall kräver trygga, säkra ochutvecklande arbeten med nolltolerans mot dödsolyckor.Lorem ipsum dolor sitamet rubrikSed et ommod es resciatis doloris sinctatisad que pa corrum id ullum volorerumea veOmmo con preium nonsequ aernatelit fugia num dion enis dolore pererovolloria derumquam, sam.37 · Visuell identitetRiktlinjer


AnnonserVit bakgrund är att föredra när manannonserar i dagspress på grundav osäkra tryckförhållanden ochdålig papperskvalitet. Färgadeplattor fungerar i tryck på bättrepapper, som medlemstidningar,veckomagasin etc.IF Metall söker:LokalfunktionärMer info: ifmetall.se/jobb/lokalfunktionarIF Metall söker:LokalfunktionärMer info: ifmetall.se/jobb/lokalfunktionarIF Metall söker:LokalfunktionärMer info: ifmetall.se/jobb/lokalfunktionarIF Metall söker:LokalfunktionärMer info:ifmetall.se/jobb/lokalfunktionar38 · Visuell identitetRiktlinjer


PowerpointHuvudrubrik på två rader36/38 Arial BoldUnderrubrik/Författare26/32 Arial RegularHuvudrubrik på två rader36/38 Arial BoldUnderrubrik/Författare26/32 Arial Regular3 FÖRELÄSNINGENS NAMN ARIAL BOLD 12P4 FÖRELÄSNINGENS NAMN ARIAL BOLD 12PRubrik till bild20/26 Arial BoldRubrik till två bilder20/26 Arial Bold39 · Visuell identitetRiktlinjer


Powerpoint5 FÖRELÄSNINGENS NAMN ARIAL BOLD 12P6 FÖRELÄSNINGENS NAMN ARIAL BOLD 12PPowerpoint rubrik 1 Arial Bold (20/26 pt)Powerpoint rubrik 1 Arial Bold (20/26 pt)Ros augait nibh el exerat wis alit dolorer ilis alisling etiureriuscillaorem voluptat la conse magnaaut etum augait nibh el exeratwis alit dolorer ilis alisling et iureriu scilla lorem voluptat la consemagnaaut etum (20/26 pt)Rubrik 20/26 Arial BoldRos augait nibh el exerat wis alit lorerilis alisling et iureriu scillaorem voluptatla conse magnaaut etum doleniatet(20/26 pt)Ros augait nibh el exerat wis alitdolorer ilis alisling et iureriu scillalorem voluptat la conse magnaautetum doleniatet (20/26 pt)7 FÖRELÄSNINGENS NAMN ARIAL BOLD 12P9 FÖRELÄSNINGENS NAMN ARIAL BOLD 12P10 FÖRELÄSNINGENS NAMN ARIAL BOLD 12PKapitelavdelarePowerpoint rubrik 1 Arial Bold (20/26 pt)Powerpoint rubrik 1 Arial Bold (20/26 pt)Powerpoint rubrik 1 Arial Bold (20/26 pt)Rubrik 2 Arial Bold (20/26 pt)1. Dolorer ilis alisling et iureriu2. Scillaorem Voluptat la conse3. Magnaaut etum Doleniatet– Voluptat la conse– Et iureriu– Etum Doleniatet• Punktlista• Punktlista• Punktlista– Voluptat la conse– Et iureriu– Etum Doleniatet40 · Visuell identitetRiktlinjer


Powerpoint11 FÖRELÄSNINGENS NAMN ARIAL BOLD 12P13 FÖRELÄSNINGENS NAMN ARIAL BOLD 12PPowerpoint rubrik 1 Arial Bold (20/26 pt)Ros augait nibh el exerat wis alitdolorer ilis alisling et iureriu scillaoremvoluptat la conse magnaaut etumdoleniatet (20/26 pt)Powerpoint rubrik 1 Arial Bold (20/26 pt)13 FÖRELÄSNINGENS NAMN ARIAL BOLD 12PPowerpoint rubrik 1 Arial Bold (20/26 pt)5%10%15%10%15%14 FÖRELÄSNINGENS NAMN ARIAL BOLD 12PPowerpoint rubrik 1 Arial Bold (20/26 pt)10%5%10%61534225%25%3035%35%41 · Visuell identitetRiktlinjer

More magazines by this user
Similar magazines