978-605-335-618-9 Baş ve Boyun Biyopsilerinin Yorumlanması JEN

cocukfizikmuayene

BİYOPSİ YORUMLARI SERİSİ

BAŞ VE BOYUN BİYOPSİLERİNİN

YORUMLANMASI

Edward B. Stelow, MD

Professor of Pathology

University of Virginia School of Medicine

Charlottesville, Virginia

Stacey E. Mills, MD

Professor and Director

Surgical Pathology and Cytopathology

University of Virginia School of Medicine

Charlottesville, Virginia

Çeviri Editörü

Prof. Dr. Nusret Akpolat

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

NOBEL TIP KİTABEVLERİ


ÖNSÖZ

Bu bölgeye ait lezyonları anlamak noktasında büyük ilerlemeler kaydedilmeye

devam ediliyor. Human Papilloma Virus’un üst aerodigestif sistem hastalıklarındaki

rolünü anlama konusunda kesinlikle daha iyi bir yere geldik. Ayrıca, daha önce

tanımlanmış bazı hastalıklarda görülebilen genetik anomalilerin çoğunu da artık

biliyoruz; ve bu bilgiler daha önce tanımlanan antiteleri daha iyi sınıflandırmamızı

sağladı. Burada, en modern teknikler kullanılarak kolayca teşhis edilebilmeleri

için, bu lezyonların tanımlarını geliştirmeye çabaladık.

v


BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ

Baş ve Boyun Biyopsilerinin Yorumlanması kitabı; baş ve boyun tümörleri, yumuşak

dokular ve hematolenfoid dokular için Dünya Sağlık Örgütü’nün en yeni sınıflandırma

şemasını kullanmaktadır. Kitap içerisinde yer alan 300’den fazla renkli

görüntü yanı sıra, beraberindeki çevrimiçi görüntü bankasında ek 350 renkli görüntü

bulunmaktadır. Tablolar, farklı bölgelerden alınan biyopsiler ve nonspesifik

özellikler gösteren biyopsilerde ayırıcı tanı açısından yardımcı olmak için dâhil

edilmiştir.

Tartıştığımız neoplazilerin çoğu baş boyun bölgesinde bulunduğundan

ilgili bölümleri, anatomik konum yerine, histolojik tiplere göre yapılandırdık. Örneğin;

tükürük bezi neoplazileri ve yumuşak doku tümörleri gibi. Nonneoplastik

hastalıklar ise görüldükleri bölgeye spesifik bölümlerde anlatılmıştır; burun boşluğunun

neoplastik olmayan hastalıkları, paranazal sinüslerin neoplastik olmayan

hastalıkları ve nazofarenksin neoplastik olmayan hastalıkları gibi. Bununla birlikte,

bu alan boyunca bulunabilecek birçok lezyonun bölgeye spesifik olarak ayrılması

her zaman kusursuz olmayabilir. Bizler tanısal ayrımlara dayanarak sürekliliği en iyi

şekilde korumaya gayret ettik. Bu nedenle; nonneoplastik lenfoid proliferasyonlar,

nonneoplastik hastalıklara ayrılmış bölümlerde değil, hematolenfoid tümörlere

ayrılmış bölümde tartışılmaktadır.

Bölgenin karmaşık oluşu nedeniyle, baş ve boyun kemiklerinin primer tümörleri

ve odontojenik lezyonlar gibi bazı lezyonları tartışma dışında bırakmak

zorunda kalıyoruz. Bu lezyonların tam olarak anlatılması bu kitabın hedeflerini

ve muhtemelen sayfa sınırımızı aşacaktı. Özellikle radyolojik açıdan gereken tartışma

miktarı göz önünde bulundurulursa, bunun ne kadar doğru olduğu anlaşılır.

Çünkü hem kemik lezyonlarının, hem de odontojenik lezyonların yorumlanması

için konunun radyolojik yönünün ayrıntılı bir şekilde anlaşılması gerekir. Okuyucuları,

bu lezyonlarla karşılaştıklarında daha kapsamlı başka metinler kullanmaya

davet ediyoruz.

Son olarak; üst aerodigestif sistemin patolojisini konu alan bir metin, vücutta

bulunan patolojik antitelerin çoğunu içerebilir. Bazı çok nadir lezyonlar bu

kitapta tartışılmamıştır ve okuyucular kendilerini dâhil etmediğimiz bir lezyonun

üst aerodigestif sistem biyopsisi ile karşı karşıya bulurlarsa bunu anlayışla karşılamalarını

dileriz.

vii


ÇEVİRİ EDİTÖRÜNÜN ÖNSÖZÜ

Elinizdeki kitap, baş ve boyun patolojisi ile ilgili güncel bilgi ve sınıflamalara hızlıca

ulaşmak için alanında yetkin patologlar tarafından hazırlanmış önemli bir kitaptır.

Özellikle patoloji uzmanlık öğrencileri ve yoğun iş yükü olan patoloji uzmanları

için idealdir. Konular güzelce özetlenmiş, yeterli bilgiye yer verilmiş ve çok sayıda

renkli fotoğraf ve tablolar ile desteklenmiştir.

Tercüme politikası olarak, Türkçe karşılıkları olmayan bazı tıbbi terimler

aynen bırakıldı. Türkçe karşılığı olmakla beraber, teknik anlamı karşılamayan kavramlar

da korundu. Birebir “kelime tercümesi” yerine ifadenin içeriği korunarak

“anlam tercümesi” yapılmaya çalışıldı. Kitabın orijinal halinde olan “e-figür”lere

ulaşmak mümkün olmadığından, Türkçe tercümesinde metinden çıkarıldı.

Bu kitabın Türkçeye çevrilmesinde görev alan ve güzel bir ekip dayanışması

gösteren patolog meslektaşlarıma, kitabın dizgi ve baskı aşamasında görev alan

teknik ekibe ve desteklerinden dolayı Nobel Tıp Kitabevleri yöneticilerine teşekkür

ederim.

Prof. Dr. Nusret AKPOLAT

Malatya, 2021

ix


İÇİNDEKİLER

Önsöz....................................................................................................................................................v

Birinci Baskının Önsözü............................................................................................................... vii

Çeviri Editörünün Önsözü............................................................................................................ix

1 Normal Anatomi ve Histoloji........................................................................................... 1

Çeviri: Uzm. Dr. Semra C. Gürünlüoğlu

2 Benign Skuamöz Proliferasyonlar ve Neoplazmlar................................................18

Çeviri: Doç. Dr. Nurhan Şahin

3 Skuamöz Hücreli Karsinomun Öncü Lezyonları.....................................................31

Çeviri: Doç. Dr. Nurhan Şahin

4 Klasik Skuamöz Hücreli Karsinom................................................................................43

Çeviri: Prof. Dr. Ferda Dağlı

5 Skuamöz Hücreli Karsinomun Histolojik ve Etiyolojik Çeşitleri.........................62

Çeviri: Prof. Dr. Ferda Dağlı

6 Tükürük Bezi Tipi Neoplaziler..................................................................................... 102

Çeviri: Prof. Dr. Ebru Çakır

7 Tükürük Bezi Tipi Olarak Sınıflandırılabilenler Dışındaki

Adenokarsinomlar.......................................................................................................... 152

Çeviri: Prof. Dr. Ebru Çakır

8 Nöral, Nöroektodermal ve Nöroendokrin Neoplaziler...................................... 165

Çeviri: Doç. Dr. Hasan Gökçe

9 Hematopoetik ve Lenfoid Hastalıklar...................................................................... 206

Çeviri: Prof. Dr. Neşe Karadağ

10 Germ Hücreli Tümörler................................................................................................. 243

Çeviri: Prof. Dr. Nusret Akpolat

11 Yumuşak Doku Tümörleri............................................................................................. 251

Çeviri: Dr. Öğr. Üyesi Elif Sayman Gökal

12 Üst Aerodijestif Kanal Biyopsileri İle Örneklenen Kemik, Kartilaj

ve Çene Lezyonları......................................................................................................... 327

Çeviri: Doç. Dr. Saadet Alan

xi


xii ——— İÇİNDEKİLER

13 Nazal Kavite, Paranazal Sinüsler ve Nazofarinksin Neoplastik

Olmayan Lezyonları....................................................................................................... 342

Çeviri: Doç. Dr. Zehra Bozdağ

14 Oral Kavitenin Nonneoplastik Lezyonları............................................................... 372

Çeviri: Prof. Dr. Emine Şamdancı

15 Larinksin Nonneoplastik Lezyonları......................................................................... 403

Çeviri: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Akatlı

16 Kulak Patolojisi................................................................................................................. 425

Çeviri: Dr. Öğr. Üyesi Serhat Toprak

İndeks ............................................................................................................................................ 467

Çeviri: Uzm. Dr. Mehmet Özcan


ÇEVİRENLER

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur Akatlı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nusret Akpolat

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Saadet Alan

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Zehra Bozdağ

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ebru Çakır

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ferda Dağlı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Elif Sayman Gökal

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Hasan Gökçe

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Semra C. Gürünlüoğlu

Malatya EAH, Tıbbi Patoloji

Prof. Dr. Neşe Karadağ

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Mehmet Özcan

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Nurhan Şahin

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Patoloji

Prof. Dr. Emine Şamdancı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Serhat Toprak

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

xiii


More magazines by this user
Similar magazines