Views
3 years ago

Cvičení: 1 - VUT UST

Cvičení: 1 - VUT UST

VUT

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 14 -TRUBEK Cviení: 1Zaneme-li intenzívn peválcovávat trubku (A), penese setlak na mstky mezi otvorem (A) a otvory sousedních trubek(B), (C), (D), (E), (F), (G). Mstky se ásten deformují a tímtrubky v nich zaválcované se stanou netsnými, viz. obr. 17.Opatení: V tomto pípad je nutno peválcovat netsnoutrubku maximáln dovolenou plnou silou a ostatní pouzelehce !!!• Peválcování trubky do délky – zpsobuje netsnosti spoje,viz. obr. 18. V tomto pípad je peválcování trubky v délcevtší, než je tlouška trubkovnice, což zpsobí zaíznutítrubky a následn vrub, který je píinou utržení trubky.Obr. 18 Peválcování trubky• Nedoválcování trubky do délky – vzniká mezi trubkoua stnou trubkovnice mezera, která se pevážnu chemických zaízení vlivem koroze zvtšuje, až zkorodujecelý spoj.Obr. 19 Nedoválcování trubky

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 15 -TRUBEK Cviení: 1• Pronášení trubek – což je závada, která vzniká pi válcovánítrubek, piemž prvodním jevem je namáhání tchto trubekna vzpr tak, že se prohýbají uvnit zaízení (má vliv na jehofunkci).Pozor!!!: Zásady správného zaválcování trubky tedy jsou: Dokonalé zhotovení otvoru. Správné upravení konce trubek. Zaválcování všech trubek zaízení stejnou silou. Správné ustavení zaválcovacího strojku tak, aby trubkabyla zaválcována po celé délce pedepsané výkresem. Používat zaválcovaky, která vyválcovává materiáltrubky ven ze zaízení. Tím je zarueno, že trubkanebude uvnit zaízení prohnuta. Tvrdost materiálu trubky má být vždy menší nebo semá nejvýše rovnat tvrdosti materiálu trubkovnice. Na zkušebním tlese je pedem nutno vyzkoušetsprávné nastavení zaízení, kterým je možnozkontrolovat procento rozválcování tloušky stnytrubky. Je také nutno kontrolovat, zda pístroj správnvypíná.Praktický postup zaválcování konce trubky:Ped vlastním zaválcováním se vnitek konce trubky lehcenamaže tukem, nejlépe technickou vazelínou, a to v délceváleku. Do trubky se ustaví zaválcovaka tak, aby její pracovníváleky zasáhly celou délku válcované ásti (viz. obr. 1).Tlakem kuželového trnu se váleky rozepnou a roztahujítrubky podle svého potu v trojúhelník, popípad ptiúhelník takdlouho, až pitlaí trubku ke stn otvoru. Otáením trnu serotaní pohyb penáší na váleky a celý strojek se v trubceotáí.Dalším postupem se zasouvá kuželový trn dále meziváleky pohybem odvozeným u samosvorných zaválcovaek odzvláštního sklonu válek proti ose trn tak dlouho, až trubka

Geografické informační systémy Cvičení
cvičení 5. - DSPdle vyhlášky
Zoologická cvičení v terénu
Trávicí soustava - cvičení. pdf
Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK - AKUTNE.CZ
Fyziologie renálního systému - cvičení. pdf
Prezes URE i rozstrzyganie sporów w trybie art. 8 ust. 1 ustawy ...
1. muzikoterapie a specifické poruchy učení
ke stažení (pdf, 1 530 kB) - Calla
ke stažení (pdf, 1 450 kB) - Calla
Rozší ení - Anatomický ústav 1.LF UK
Úkoly ÚZPLN na cvičení MAY 2010 - Ústav pro odborné zjišťování ...
predickce vzniku vad typu kce vzniku vad typu ed ... - VUT UST
1 - Vysoké učení technické v Brně
Zagraniczny Zakład • Art.7 ust.1 UM OECD Zyski przedsiębiorstwa ...
Pozvánka ke stažení - Praha 1
ke stažení (pdf, 1 101 kB) - Calla
Chemické složení buňky. (1/10) - Projekt EU
Page 1 ust l n.11 .- PHDTD DARSHAN CHAKMI 1-5 CRORE ...
1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
Přednáška 1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
C. 1. Technická zpráva - ČVUT v Praze, Fakulta architektury
Celé číslo 1 ke stažení - Křesťanský sbor Český Těšín
(Cvičení 1 - pro pdf_v2012) - VUT UST
LABORATORNÍ CVIČENí - VUT UST
Cvičení číslo: - VUT UST