Views
3 years ago

Cvičení: 1 - VUT UST

Cvičení: 1 - VUT UST

VUT

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 24 -TRUBEK Cviení: 1Pi zaválcování byly zvoleny dv rzné délky zaválcování:• Délka L = 25 mm, která pedstavuje tloušku trubkovnicevtšiny nízkotlakých ohívák. Hlavn kondenzátor parníchturbín (plná ára v diagramu).• Délka 45 mm, která je max. doporuenou délkou pro obvyklézaválcování (árkovaná ára v diagramu).F [kp]Obr.24 Výsledky trhacích zkoušek u rzných druh spojVyhodnocení diagramu: Z diagramu je patrné, že požadovanápevnost zaválcovaného spoje 600 kp je ve všech pípadechdodržena. Rovnž všechny uvedené hodnoty jsou vysoko nadnaptím trubky na mezi kluzu.Protože konstruktér vtšinou nemže poítat s naptímtrubky vtším než na mezi kluzu (dále trvalá deformace), jeuvedený diagram jasným dokladem, že vtšina zaválcovanýchspoj je pedimenzována.

VUT BRNOFakulta strojníhoinženýrstvíTECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍList - 25 -TRUBEK Cviení: 15. Úprava trubek ped zaválcováním do otvoruU konc trubek urených k zaválcování se ped nasunutímdo vyvrtaného a oištného otvoru mly provádt tyto úpravy:• Žíhání na mkko – provádí se vyhátím konce trubky,v délce rovnající se nejmén dvma délkám válcovanéhospoje a pozvolným ochlazováním. Teplota ohevu materiálutídy 11 a 12 je 680 až 720°C, ochlazování v suchém popelu,nebo v ovzduší zaruujícím velmi pozvolné chladnutí.U legovaných materiál tídy 15 je teba na teplot setrvat poas: (t [min] = tlouška stny trubky [mm] × 4), nejmén však10 minut (teplota je urena v materiálových listech).Pro žíhání je nejvhodnjším palivem pro ohev devo,devné uhlí nebo plynové pece, jejichž hoák je seízen tak,aby plamen byl neutrální.Pozor!!!: Od vyžíhání k zaválcování nesmí uplynout dobadelší než dva msíce (v materiálu by došlo k rekrystalizacia návratu k pvodním hodnotám mechanických vlastností).• ištní a broušení vnitního a vnjšího konce povrchutrubky – provádí se po žíhání, a to tak, že se oistí vnitektrubky drátným rotujícím kartáem (run), uchycenýmv pneumatické nebo elektrické runí brusce. istí se v délce,rovnající se 1,5 násobku délky válcovaného spoje (odstra ujíse tvrdé okuje, které vznikly pedchozím žíháním, které by sezamakávaly zásti do materiálu trubky a tím zhoršovalyživotnost válcovacího strojku).Vnjší povrch konc trubek se istí na istý kov v délce,rovnající se dvojnásobku délky zaválcovaného spoje.Jakákoliv neistota, a to platí zvlášt o mastnot a rzi,zpsobuje mezivrstvu mezi povrchem trubky a stnoutrubkovnice, která je astou píinnou netsnosti spoje.S ohledem k pracnosti ištní konc rovných trubek jevýhodný pípravek na obr. 25, který brousí oba koncenajednou. Skládá se z podstavce sestaveného z úhelník, nanmž jsou proti sob umístny dv pneumatické brusky. Protibrusným kotoum jsou podprné kladky. S pípravkem sepracuje tak, že trubku podložíme mezi brusný kotoua podprnou kladku. Ob brusky se otáejí (vzhledem k ose

cvičení 5. - DSPdle vyhlášky
Geografické informační systémy Cvičení
Zoologická cvičení v terénu
Trávicí soustava - cvičení. pdf
Fyziologie renálního systému - cvičení. pdf
Cvičení IZS v JM kraji z pohledu ZZS JmK - AKUTNE.CZ
Prezes URE i rozstrzyganie sporów w trybie art. 8 ust. 1 ustawy ...
Úkoly ÚZPLN na cvičení MAY 2010 - Ústav pro odborné zjišťování ...
1. muzikoterapie a specifické poruchy učení
predickce vzniku vad typu kce vzniku vad typu ed ... - VUT UST
ke stažení (pdf, 1 530 kB) - Calla
ke stažení (pdf, 1 450 kB) - Calla
Rozší ení - Anatomický ústav 1.LF UK
Zagraniczny Zakład • Art.7 ust.1 UM OECD Zyski przedsiębiorstwa ...
1 - Vysoké učení technické v Brně
Pozvánka ke stažení - Praha 1
ke stažení (pdf, 1 101 kB) - Calla
Chemické složení buňky. (1/10) - Projekt EU
Page 1 ust l n.11 .- PHDTD DARSHAN CHAKMI 1-5 CRORE ...
1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
Přednáška 1 - Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství - ČVUT
C. 1. Technická zpráva - ČVUT v Praze, Fakulta architektury
Celé číslo 1 ke stažení - Křesťanský sbor Český Těšín
(Cvičení 1 - pro pdf_v2012) - VUT UST
LABORATORNÍ CVIČENí - VUT UST
Cvičení číslo: - VUT UST