Views
1 year ago

qronika+3(180)

Tamar oTiaSvili 294 69

Tamar oTiaSvili 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com „miuxedavad imisa, rom „qarTuli ocnebis” momxre viyavi da, sxvaTa Soris, dResac var, simarTlis damalvas, rac uaryofiT- ad imoqmedebs Cemianebze, Cems qveyanaze, ar vapireb da arc arafris meSinia”, _ „qronika+”-Tan ambobs momRerali Tamar WoxoneliZe da qveynisTvis marTlac rom saWirboroto sak- iTxebze amaxvilebs yuradRebas. Tamar WoxoneliZe: _ qalbatono Tamar, iyo peri- odi, rodesac momRerali qalba- toni sazogadoebriv-politikur asparezze sakmaod aqtiurobdiT... bolo xanebSi iSviaTad CanxarT, xalxs ki Tqveni azri aintere- sebs... ras fiqrobT dRes qveyana- Si mimdinare procesebze rogorc xelovani, rogorc erTi Cveu- lebrivi moqalaqe? _ pirvel rigSi, didi madloba minda giTxraT swored im frazis- Tvis, rac miTxariT, rom xalxs Cemi azri ainteresebs... madloba maT da, ra Tqma unda, upirveles yovlisa, Tqveni gazeTis mkiTxvels, Tumca ramdenad misaRebi da kompetenturia Cemi azri, es sxva sakiTxia, miT umetes, pirdapir getyviT, rom politikaSi Zalian arakompetenturi var. Tumca zustad iseT sakiTxebSi viyavi xolme aqtiuri da zogjer mZafri, romelic, garkveulwilad, politikas exeboda, magram es iyo erT-erTi rigiTi moqalaqis mier danaxuli viTareba, romelic mogwonda, an ar mogwonda. amitom, sxvaTa Soris, Zalian didxans vicade, vuyurebdi da vaanalizebdi situacias maSin, rodesac qveynis saTaveSi saakaSvilis xelisufleba movida. pirveli efeqti sakmaod didi iyo, Tundac kriminalebTan mimarTebiT; iyo dapirebebi, romelic TiTqos daiZra da win midioda, magram me iseTi ram davinaxe, rac CemTvis yovelTvis miuRebeli iyo da aris _ movlenebis arasworad Sefaseba. sapirispiro azris mqone konkretuli pirovnebebi Tu dajgufebebi, romlebic yvelafer imis winaaRmdeg gamovidnen, rac qveyanaSi ar vargoda, Sen mtrad miiCnie. rodesac moyvares „pirSi uZraxes pozicia aqvs”, keTili inebe da miiRe misi rCeva, radgan Sens nakls sxva namdvilad aravin getyvis. Tu ar miiReb, mtrad mainc nu eqcevi. ai, es gaakeTes saakaSvilis xelisuflebis warmomadgenlebma da ierarqiulad dabal safexurze mdgomma adamianebmac, riTac, realurad, Zalian bevri saqme gaufuWes qveyanas da sakuTar Tavsac. amitom amxedrda xalxi da mec erT-erTi 34 maTgani viyavi maT Soris, imitom, rom vxedavdi, ra xdeboda kulturaSi. sxvaTa Soris, xSirad, ratomRac, „dablokilTa sias” mimawerdnen, magram me ar vfiqrob, rom dablokili viyavi, imitom, rom ver damblokes. amas xazgasmiT aRvniSnav. „dablokva” niSnavs ara marto imas, rom, davuSvaT, scenaze ar gagiSveben, an sadRac ar dagakaveben. ki, es ase iyo, namdvilad _ maTgan SemoTavazebebi ar yofila, magram dablokvas ufro sxvagvarad vuyureb: rodesac Sens pirovnebas maqsimalurad Trgunaven, xalxSi ar giSveben, Seni azris gamoxatvis saSualebas ar gaZleven... me es yvelaferi mqonda, veravin dambloka. amis dasturi iyo is, rom swored xelisuflebaSi maTi yofnis periodSi gavakeTe rezo laRiZis proeqti. ase rom, am TvalsazrisiT veravin veraferi damaklo, Tumca kulturaSi namdvilad iyo mikerZoeba, sul sami-oTxi sa- Sualo monacemis adamiani boboqrobda scenaze, Tu SeiZleba, ase iTqvas, sxvebi ki _ Cems Tavs ar vgulisxmob, axalgazrdebi myavs mxedvelobaSi, iCagrebodnen imis gamo, rom viRaca viRacas zedmetad ar epirfera. aRar vlaparakob im siRrmeebze, romelic, ubralod, amoraluri iyo CemTvis. _ mainc, ras gulisxmobT? _ pirdapir getyviT: videoebi maqvs nanaxi, rogor eqceva erTerTi aseTi, ase vTqvaT, „dedofali” maSindel Tavis ufros kolegebs, Tanatolebs, orkestrantebs, romlebTanac muSaobs. es CemTvis aRmaSfoTebeli da erT-erTi bi- Zgic iyo, aqciebze davmdgariyavi _ isini unda wasuliyvnen! mivxvdi, saerTod is sistema unda dangreuliyo. verasdros warmovidgendi, rom rodesme aqciaze davdgebodi, magram aqtiurad videqi, radgan is iyo CemTvis Zalian didi uzneoba bevri Secdomis fonze da isini unda wasuliyvnen. dRes rom amboben, davuSvaT, adre ase ar iyo, axla uaresi mdgomareobaao, maSin kargad rom malavdnen yvelafers, es imas ar niSnavs, rom kargi mdgomareoba iyo sxvadasxva sferoSi. rac kulturaSi xdeboda, CemTvis `xSirad, ratomRac, "dablokilTa sias" mimawerdnen, magram me ar vfiqrob, rom dablokili viyavi, imitom, rom ver damblokes. amas xazgasmiT aRvniSnav. "dablokva" niSnavs ara marto imas, rom, davuSvaT, scenaze ar gagiSveben, an sadRac ar dagakaveben. ki, es ase iyo, namdvilad - maTgan SemoTavazebebi ar yofila, magram dablokvas ufro sxvagvarad vuyureb: rodesac Sens pirovnebas maqsimalurad Trgunaven, xalxSi ar giSveben, Seni azris gamoxatvis saSualebas ar gaZleven... me es yvelaferi mqonda, veravin dambloka. amis dasturi iyo is, rom swored xelisuflebaSi maTi yofnis periodSi gavakeTe rezo laRiZis proeqti. ase rom, am TvalsazrisiT veravin veraferi damaklo, Tumca kulturaSi namdvilad iyo mikerZoeba, sul sami-oTxi saSualo monacemis adamiani boboqrobda scenaze, Tu SeiZleba, ase iTqvas, sxvebi ki - Cems Tavs ar vgulisxmob, axalgazrdebi myavs mxedvelobaSi, iCagrebodnen imis gamo, rom viRaca viRacas zedmetad ar epirfera. aRar vlaparakob im siRrmeebze, romelic, ubralod, amoraluri iyo CemTvis~ Tamar WoxoneliZe: `simarTlis damalvas ar vapireb~ Sokismomgvreli aRmoCnda. _ da aqciebze tyuilad ar md- garxarT _ „isini” wavidnen. _ ki, wavidnen da movida „qarTuli ocneba”... minda giTxraT, rom „ocnebis” pirveli, ase vTqvaT, CemTvis aRsafrTovanebeli frazebi iyo: aranairi SurisZieba, aranairi dapirispireba, piriqiT, Cven unda viyoT erTni, yvelani erTni varT da ase Semdeg... samwuxarod, me es ver davinaxe. rogorc ki Zalaufleba maT xelSi aRmoCnda, garkveulwilad, viRacebis gamorCeva mainc moxda, cudadac da kargadac. es avadmyofoba, rasac ziz- Ri hqvia, xom saerTod ver aRmovfxveriT. zizRis eniT laparaki imdenad damTrgunveli iyo im xelisuflebaSi, xalxs, ubralod, sicocxle aRar undoda, dResac aranaklebi problemaa. nuTu, Seu- Zlebelia, saqarTveloSi aseTi zizRi ar daiTesos erTmaneTis mimarT? gansakuTrebiT raze vnerviulob, iciT? _ erTia, rom Zalian ar momwons da saSinlad viTrgunebi, rodesac nebismier telearxze, sadac gadavrTav, zizRis eniT laparakoben, magram meorea, rom modis Taoba, romelsac, ubralod, iavnanasaviT esmis es yvelaferi da ra garantia gaqvs, rom is iseTive agresiuli ar iqneba nebismieri movlenisa Tu adamianis, Tundac, erTmaneTis mimarT? aranairi, radgan agresiul, zizRis garemo- Si izrdeba. es CemTvis Zalian damTrgunvelia. „qarTulma ocnebam”, am TvalsazrisiT, verafers miaRwia da, sxvaTa Soris, axlac vicdi Zalian didi imediT, egeb, droTa ganmavlobaSi, Secdomebze raRac-raRacebi gamoswordes. Tumca imasac getyviT, rac megona, rom Zalian male gamoswordeboda... _ gismenT... _ raRacnairad, moqalaqed cota naklebad vigrZeni Tavi. gavixseneb, Tundac, im faqts, rodesac Cemma qaliSvilma, mariamma, Rirseulad Caabara gamocdebi italiaSi da garkveuli gverdSi dgoma sWirdeboda dafinansebas- Tan dakavSirebiT, ise, rogorc yvela axalgazrda students, romelic ucxoeTSi midis. man gancxadeba Seitana kulturis saministroSi, rasac reagireba ar mohyolia. es wina ministris dros iyo. Semdeg kvlav Seitana gancxadeba da erT dResac mirekaven: „iciT, qalbatono Tamriko, mariamis dafinanseba amjerad ar moxerxda”. am yvelafers Zalian jansaRad miviRebdi, rom ara erTi damafiqrebeli faqtori, _ ras niSnavs telefonze darekva? rom ar micnobde da mariams deda hyavdes, davuSvaT, aracnobadi, telefonze daurekav? ratom ar qmni imis sabuTs, rom uari uTxari axalgazrda, swavlas mowyurebul students dafinansebaze? ratom werilobiT ar qmni dokuments, rom es ase moxda? mere ra? albaT, ar iyo saWiro, albaT, im SemTxvevaSi kulturis saministro ver axerxebda dafinansebas da uari miviReT, ara uSavs, magram ra formiT? me im wuTSi moqalaqed veranairad vigrZeni Tavi, ra qveyanaSi viyavi, ver mivxvdi! msgavsi araswori raRac-raRacebi axlac meordeba. sxvebisgan gansxvavebiT me vafiqsireb amas da didi imedi maqvs, rom ugunurebas ar gamoiCenen dRevandeli xelisuflebis warmomadgenlebi, Tu vinc arian (ar vici, vis xelewifeba, viRac dablokos) da imis gamo, rom xmama- Rla vTqvi Cemi qveynis satkivari, mtrad meqcnen. miuxedavad imisa, rom „qarTuli ocnebis” momxre viyavi da, sxvaTa Soris, dResac var, simarTlis damalvas, rac uaryofiTad imoqmedebs Cemianebze, Cems qveyanaze, ar vapireb da arc arafris meSinia. qveyanaSi mimdinare procesebze ki, kidev erTxel vambob, rom mocdis reJimSi var da imedi minda viqonio, es yvelaferi gamosworebadia, _ Secdomebze swavla Zalian kargi gamocdilebaa. _ qveyanas, sadac, dRevandel etapze, mZime socialur-eko- nomikuri mdgomareobaa... _ Zalian mZime, magram yvelafers maT nu davabralebT, imitom, rom Zalian bevri codva wamoikides zurgze winamorbedi xelisuflebisgan. jer marto ramdeni vali aqvT mokidebuli? vfiqrob, iqneb, axla gamosworebis raRac fazaa da male ukeTesobisken wavideT. _ da es „male” rodemde SeiZle- ba gagrZeldes? _ ar vici, xalxs ramden xans eyofa moTmineba. Sokirebuli viyavi im honorarebiT, rasac samioTxi adamiani iRebda. ubralod, ver warmovidgendi, rom saqarTveloSi, im socialur-ekonomikuri mdgomareobis gaTvaliswinebiT, msgavsi ram moxdeboda. aTi aTas larebzea saubari da kidev ufro zeviT TiTo koncertSi. absoluturad fuWad ixarjeboda es Tanxebi. romelime maTgans saqarTvelos saxeli msoflio masStabiT rom gaetana, kidev ar inanebdi, magram dRes arafers warmoadgenen da amitom mwydeba guli. am dros Zalian bevri niWieri axalgazrda (xazs vusvam: arc Cemze vsaubrob da arc Cems Svilze. socialur qselSi yovelTvis aRvniSnav xolme, vin arian niWierebi da marTla ta- Sis dasakravi figurebi) iCagreboda, verc erTma moaxerxa sakuTari Tavis realizeba. Zalian bevri weli daakargvines axalgazrdebs. _ axla aqvT raime perspeqti- va? _ samwuxarod, jerjerobiT, aqac ver vxedav raime saimedos. droa, mixedon niWier axalgazrdebs. ukve kulturis sferoc da, zogadad, qveyana unda iyos momarTuli imisTvis, rom bevri niWieri adamiani SeiZleba gaiqces qveynidan. SeiZleba, Tavisi saqme maT iqac ver gaakeTon, sadarbazoebi daalagon, magram ukve bevri axalgazrdisgan (studentebTan maqvs urTierToba), Zalian bevri adamianisgan maqvs mosmenili, aRar minda am qveyanaSi cxovrebao, da namdvilad droulad unda vizrunoT amaze, droulad movubrunoT guli qveynisken. jerjerobiT, damaimedebeli mdgomareoba ar aris. mkveTrad vxedav erTs: es aris avadmyofuri damokidebuleba pirferobis mimarT. visac pirferoba SeuZlia, dRes gza Zalian aqvs 34 N3 (180) 31.01-6.02.2017 w.

294 69 77; qronikaqronika@gmail.com gakvaluli, magram me is adamianebi ufro maRizianeben, romlebsac epirferebian da amas irgeben. Cem- Tvis isini inteleqtualurad dabal doneze myofi adamianebi arian. samwuxarod, dRevandel cxovrebaSi imravla aseTma adamianebma. saqarTveloSi mamakaci naklebad kadrulobda am rolis morgebas. aseTi adamianebi yovelTvis gamokveTilebi iyvnen xolme jansaR wreebSi, miuTiTebdnen, rom mas SeuZlia mliqvneloba. dRes sagrZnoblad gaizarda maTi ricxvi da ukve yvelaferi erTmaneTSi airia. guli mwydeba, rom es saqarTvelo- Si xdeba, sadac vaJkacoba sxvagvarad aRiqmeboda. vaJkaci kaci namdvilad ar miiRebda im raRac moqonil sityvebsa da saqcielebs, rasac dRes iReben da amitom mwydeba guli. vaJkacobis cnebac ikargeba. _ gismenT da maxsendeba, „qarTuli ocnebis” xelisufleba- Si mosvlidan, sul raRac, erTi wlis Semdeg ambobdiT, _ saqarT- mReris, Tavi rom irCinos da me amas saTakilod ar miviCnev, magram is, rom Sen mas mxolod ucxoeTSi wasvlis da mere iqidan Camosvlis Semdeg aRiareb, es saSinelebaa. rac mTavaria, ukve ikargeba zRvari ni- Wiersa da Zalian niWiers Soris. _ ki magram, Tundac saSem- sruleblo teqnika aris ki dRes iseTi saqarTveloSi, rom saTana- dod iqnas gamoyenebuli? _ aris, magram, samwuxarod, ikargebian. jer marto Cemi Svilis TaobaSi, Tundac klasikur sferoSi, imdenia, rom... magaliTad, cota xnis winaT italiaSi Zalian seriozuli gamocda Caabara samma niWierma vokalistma, magram qveyanam verc erTi daafinansa da saswavleblad ver wavidnen. „Cven swavlas ar vafinansebT”, _ aseTi iyo pasuxi. ver vxvdebi, aba, ras afinanseben? xmamaRla vacxadeb, rom Zalian bevri niWieri adamiani zis saxlSi. _ saubarSi sityva „varskvlavi” vaxseneT... gasuli 2016 weli, al- baT, arasodes dagaviwydebaT _ _ aq ar ician da cxadia, rac ar ician, im kuTxiT ganaTleba ucxoeTSi unda miiRon. _ e. i. yvelaferi Tavidan aris dasawyebi? _ yvelaferi, SeiZleba, ara, magram Zalian bevri ram aris Tavidan dasawyebi da aq tyuilad drois xarjva ar Rirs... radgan gaxmovaneba vaxseneT, aqve unda iTqvas, rom Semsruleblebis garkveuli nawili mere Tavs imarTlebs: ici, ra, iZulebuli var, koncertze plus fonogramiT vimRero, televiziiT mravalmilionianma sazogadoebam kargi xarisxiT rom naxoso. solo koncertzea saubari. rodesac msmenels eubnebi, mobrZandi da momismineo da am dros cocxlad erT simReras ar mReri, es CemTvis, ubralod, Zalian didi uzneobaa. aq mxolod im 2500 kacze araa saubari, romelic darbazSi zis da tyuilze umRerian, aramed tyuils aCveven momaval Taobas. xom xedavT, mesamejer wavedi momavali Taobisken. _ da ram migviyvana aqamde? deni weliwadia, iciT? sadRac, Tvrameti, SeiZleba, metic. sisxlxorceuli gaxda CemTvis es saxelebi da Cveulebrivad vixsenieb locvebSi. ar dagimalavT, rodesac beras interviu movismine televiziiT, iseTi Rirsebebi gamoavlina, rom cremlebamde mivedi. Zalian sworad azrovnebs, kargi biWia. sxvaTa Soris, aqciebze Soridan SevxvdiT erTmaneTs da adamianebi, romlebic, „qarTuli ocnebis”, ase vTqvaT, erTgulebi iyvnen, rogorc ki bera an batoni biZina momesalmeboda, uceb Cndebodnen iqve axlos da Sinauruli toniT metyodnen xolme: „Tamriko, am adamianebs eCqarebaT, axla scenaze unda avidnen”. mecineboda. vxedavdi, keTilmosurneebi rogor „zrunavdnen” maTze da zustad im urTier- Tobaze, romelic Cven Soris ar unda Semdgariyo. bolos ukve cremlebamde vicinodi da winaswar vambobdi, _ axla naxeT, aucileblad mova es adamiani-meTqi. da asec xdeboda. Cemi megobrebi meubnebodnen, _ ar gvegona, marTla ase ba?” ar minda, aseTi kiTxvebi damisvan, minda, ufro meti imediani saxe da Zalian bevri Rimili davinaxo. _ dabolos, qalbatono Tamar, iyo vinme mTavrobidan Tqveni varskvlavis gaxsnisas solo kon- certze? _ ara, aravin yofila, CavTvale, rom ar ecalaT da ojaxis wevrebi gamouSves. yvelaze Zalian imaze mwydeba guli, rom oTxi solo koncerti Cavatare da miuxedavad Zalian didi survilsa, mizezTa gamo, uwmindesi ver mobrZanda. ityvian, rom amjerad janmrTeloba ar uwyobs xels, Tumca Tavad yvela koncertis dros didi survili hqonda da ambobda, aucileblad movalo. sxvaTa Soris, aqve minda giTxraT, rom sul ramdenime dRis winaT, erT-erT telearxze, naCvenebi iyo koncerti, sadac darbazSi patriarqic ijda, prezidentic, mTavrobis warmomadgenlebic da 2500 moqalaqe. aq, erTi SexedviT, TiTqos kargis meti araferia, rom ara erTi mTavari, vfiqrob, samarcxvino nawili bera ivaniSvili `ara, naTluli arasdros mirekavs. me yovelTvis vurekav, magram piradad verasdros davukavSirdi, misi telefoni ar vici. samwuxarod, ise xdeba, rom, raRacnairad, ver vxvdebiT erTmaneTs. ra vici, iqneb, swored im xalxs, viszec gvqonda laparaki (pirferebs, viTom axloblebs) kargad aqvT namuSevari. sul mainteresebs, rogor micnobs, rogori warmodgena aqvs Cemze? me minda vuTxra, rom Zalian miyvars, yovel dilas da saRamos locvebs vkiTxulob naTlulTaTvis da is CemTan aris ukve ramdeni weliwadia, iciT? sadRac, Tvrameti, SeiZleba, metic. sisxlxorceuli gaxda CemTvis es saxelebi da Cveulebrivad vixsenieb locvebSi. ar dagimalavT, rodesac beras interviu movismine televiziiT, iseTi Rirsebebi gamoavlina, rom cremlebamde mivedi. Zalian sworad azrovnebs, kargi biWia. sxvaTa Soris, aqciebze Soridan SevxvdiT erTmaneTs da adamianebi, romlebic, `qarTuli ocnebis~, ase vTqvaT, erTgulebi iyvnen, rogorc ki bera an batoni biZina momesalmeboda, uceb Cndebodnen iqve axlos da Sinauruli toniT metyodnen xolme: `Tamriko, am adamianebs eCqarebaT, axla scenaze unda avidnen~. mecineboda. vxedavdi, keTilmosurneebi rogor `zrunavdnen~ maTze da zustad im urTierTobaze, romelic Cven Soris ar unda Semdgariyo~ veloSi Rirsebaze metad mliqvneloba fasobso. SeiZleba vi- fiqroT, rom morig arCevnebSi, maTi kvlav gamarjvebis Semdeg, es fraza ufro gamyarda? _ rom ar minelda, faqtia. mTeli ubedureba is aris, rom momavali Taobebi fuWdeba. rodesac Svili xedavs, rom mamamisi am mliqvnelobiT mogebulia, ra Tqma unda, igives gaakeTebs, radgan icis, Zalian bevri ram iolad miuva. _ gamosavali? _ swored eg aris Cemi kiTxvis niSani, romelsac pasuxs ver vcem. WianWvelebiviT momravldnen aseTi adamianebi absoluturad yvela sferoSi, rac ukve Zalian saSiSia. aqve minda aRvniSno, rom Taobebs vkargavT, rogorc msmenels. maSin, rodesac ar awvdi da ar Seayvareb imas, rac aris Seni, Zalian mniSvnelovani da marTla faseuli, is veraviTar SemTxvevaSi ver gansazRvravs da swor Seafasebas ver gaakeTebs. nurc movTxovT amas axalgazrdas, romelic am fesvebze ar aris gazrdili. rasac xSirad asmenineben da cxvirwin utrialeben, mas is hgonia kargi, faseuli. rodesac Sens fesvebze ar zrdi, gansjis unaric aRar aqvs. ignorireba gaukeTes qarTul kulturas, romelic namdvilad Zalian Rirebuli gvaqvs. ar davkonkretdebi, magram cota yofila, vinc saqarTveloSi arafers warmoadgenda, wasula ucxoeTSi, SeiZleba, iq WurWeli erecxa, magram trapidan Camovida, _ esaa mTavari. sul vambob, Cven „trapebis daavadeba” gvaqvs-meTqi. trapidan Camovida da varskvlavi ewoda imitom, rom ucxoeTSi iyo. nuravin miwyens, Tu vityvi, rom bevri iq Zalian iaffasian klubebSi, igive qorwilebSi Tqveni saxelobis varskvlavi gaix- sna. ras eliT 2017 wlisgan maSin, roca, kulturuli Tvalsazri- siT, axlac miTxariT da saerTod, bevrjer aRginiSnavT, rom saqar- TveloSi Zalian mZime mdgomare- obaa? maxsovs, qarTuli musikal- uri xelovnebis gadasarCenad Tqven erT-erTma pirvelma aimaRleT xma, uaric ki TqviT simR- eraze da ganacxadeT, rom qarTu- li estrada ar arsebobs... dRes ras fiqrobT? _ varskvlavs rac Seexeba, 2016 welma damarwmuna, rom namdvilad aravin ityvis Cemze „e. w. varskvlavs”, iseTi didi siyvaruli modioda xalxisgan. varskvlavis dafiqsireba swored imis dasturia, rom xalxs uyvarxar... ras veli 2017 wlisgan? pirvel rigSi, imas, rom Cvenma qveyanam da gansakuTrebiT maT, visac es xelewifeba, gaacnobieros, ramdenad mniSvnelovania qveynis kulturuli Tu socialuri ganviTareba. katastroful mdgomareobaSi varT. aviRoT, Tundac, gaxmovanebis sakiTxi. nuTu, SeuZlebelia, rom ramdenime adamiani gauSvan, Tundac, sazRvargareT, sadac Zalian didi gamocdileba arsebobs, Tu rogor unda gaaxmovano koncerti. amaSi Cadon garkveuli Tanxa. iciT, rogori mniSvnelovania, rodesac mReri da sa- Tanadod ar gixmovaneben, xmas ver awvden Sens msmenels, saTqmels ver eubnebi. ratom? imitom, rom iq ar zis, davuSvaT, profesionali xmis reJisori, an sxvebi, Tundac ganaTeba ar aris kargi, mxatvroba da ase Semdeg. raRac Tanxebi unda gaimeton, romelic axalgazrdebis swavlas moxmardeba. _ da es unda moxdes ucxoeT- Si? _ zerele damokidebulebam im saqmis mimarT, romelic miaCniaT, rom Seni kulturis iseTi mniSvnelovani nawili ar aris. aba, ra aris mniSvnelovani, ucxoeli mom- Rerlebis da musikosebis erTjeradad Camoyvana? vfiqrob, rom ara, aq aRzrdaa ufro mniSvnelovani. saerTod, rogorc erTi rigiTi moqalaqe, mec maqvs kiTxva: ratom xdeba es yvelaferi, amdeni uaryofiTi movlena? kidev kargi, rom gvaqvs amis ufleba. is, rom me Tavisuflad SemiZlia dRes amaze vilaparako da Tqven presaSi dabe- WdoT, esec Zalian bevrs niSnavs. `nacionalebis” xelisuflebis dros marTla Zalian didi saSiSroeba iyo. megobrebis wreSic ki, rodesac politikaze saubrobdnen, telefonis aparats mTlianad Slidnen. dRes es ar xdeba. laparakoben, SeiZleba usmenen kidec, magram, yovel SemTxvevaSi, amis gulisTvis, sadRac, kojris tyeSi ar waiyvanen da ar moklaven... _ darekvaze gamaxsenda... naTlulma (qalbatoni Tamrikos naT- luli bera ivaniSvili gaxlavT) Tu dagirekaT da mogilocaT naTlisReba? _ ara, naTluli arasdros mirekavs. me yovelTvis vurekav, magram piradad verasdros davukavSirdi, misi telefoni ar vici. samwuxarod, ise xdeba, rom, raRacnairad, ver vxvdebiT erTmaneTs. ra vici, iqneb, swored im xalxs, viszec gvqonda laparaki (pirferebs, viTom axloblebs) kargad aqvT namuSevari. sul mainteresebs, rogor micnobs, rogori warmodgena aqvs Cemze? me minda vuTxra, rom Zalian miyvars, yovel dilas da saRamos locvebs vkiTxulob naTlul- TaTvis da is CemTan aris ukve ram- Tu iyoo. mere ukve vxumrobdi, _ cocxze arian Semomsxdrebi, rogorc „babaiagebi” da uceb mofrindebian, raRac zedmeti rom ar vu- TxraT erTmaneTs-meTqi”. aseTi adamianebi dRes Zalian boboqroben. _ cudia, Tu am adamianebs ujereben da naTliasa da naT- luls Soris urTierToba ar aris. _ ara mgonia, rom mTlad ase ujerebdnen, Tumca boloc makvirvebs... saerTod, rodesac „qarTuli ocneba” xelisuflebaSi movida da xalxi ukmayofilo iyo raRac movlenebTan Tu gadawyvetilebebTan dakavSirebiT, me sul vambobdi, rom biZina ivaniSvilis yuramde bevri ram ar midis, Zalian did sainformacio vakuumSia es adamiani, magram... _ dRes ra gindaT, rom mis yuramde mivides? _ ra vici... mis yuramde dResac bevri ram aris misatani. yvelaze mniSvnelovani, albaT, isaa, rom garemocva gafiltros, ase ukeTesi iqneba... imedia, dafiqrdebian, Tu vin aris maTTvis namdvili moyvare da keTilismsurveli. vfiqrob, yvelaferi gamosworebadia, yovel SemTxvevaSi, magis imedi maqvs _ me is adamiani var, romelic avadmyofurad aris Seyvarebuli Tavis qveyanaze. ramdenjerme mqonda SemoTavazeba da SemeZlo, saqarTvelodan wavsuliyavi. saboloo jamSi, an davrCebodi mogebuli, an _ ara, magram faqtia, ver wavedi. ori kvirac ki miWirs saqar- Tvelos datoveba da aRar minda, daTrgunuli saxeebi davinaxo, ar minda, viRac quCaSi maCerebdes da meubnebodes: „aa, Sen is adamiani xar, aqciaze rom ideqi, gviTxariT, rogor gamoswordeba mdgomareo- _ tyuili da uzneoba! am koncert- Tan mimarTebiTac da, zogadadac, minda, yvelas mivmarTo, vinc am RonisZiebebs awyobs _ moeSvan spekulaciuri RonisZiebebis Catarebas, rodesac erTi konkretuli, didi adamianis saxels iyeneben da amis gamo, rogorc ityvian, „fexze dgas mTeli qveyana”. es koncertic am saxis iyo, Tumca me ufro sxva movlenam SemaSfoTa da aRmaSfo- Ta _ es swored im tyuilisa da uzneobis dasturi iyo, razec zemoT gesaubreT da razec didi xania, gangaSs vtex _ ori sagundo simReris garda arc erTi simRera cocxlad ar Sesrulebula! me is ufro madardebs, xvdebodnen ki amas is adamianebi, romlebic didi pativiT iyvnen miwveuli, rom maT atyuebdnen? imizezeben, rom xarisxis gamo akeTeben amas. mTeli pasuxismgeblobiT geubnebiT, me amas arasodes vakadreb Cems msmenels. isic minda giTxraT, ar gegonoT, amas xalxi ver xvdebodes. xalxma Seuracxyofilad ar unda igrZnos Tavi... es erTi patara fragmentia Cveni kulturuli yofisa, romelic aranairad ar minda did masStabebSi da Cvens yoveldRiur yofaSi gadaizardos. sxva ra giTxraT?.. ubralod, Zalian ucnauria, rom swored Cemi koncertis dros aris xolme problemebi sapatriarqos mxridan, arada, rodesac sapatriarqodan damirekaven, sadac ar unda viyo, yovelTvis maT gverdiT var, pirvel rigSi, uwmindesis gverdiT, romelic Zalian did siyvaruls mimJRavnebs mec da mariamsac. amitom, ra Tqma unda, kiTxva gamiCnda, _ ratom, maincdamainc, Cems koncertze xdeba ase?.. N3 (180) 31.01-6.02.2017 w. 35