Views
10 months ago

CYBA_Magazine_15

CYBA_Magazine_15

專 論 文 章 頓 悟

專 論 文 章 頓 悟 二 派 。 惠 能 主 張 「 見 自 本 心 , 識 自 本 性 , 剎 那 成 佛 」, 門 下 有 南 嶽 懷 讓 , 青 原 行 思 二 支 , 南 嶽 門 下 又 出 「 溈 仰 宗 」、「 臨 濟 宗 」, 青 原 門 下 分 「 曹 洞 宗 」、「 雲 門 宗 」、「 法 眼 宗 」 是 為 五 家 。 而 臨 濟 門 下 又 分 出 「 黃 龍 派 」、「 楊 岐 派 」, 合 稱 七 宗 , 五 家 七 宗 各 立 門 戶 。 各 宗 祖 師 雖 同 為 明 心 見 性 者 , 但 各 人 性 格 是 會 有 不 同 , 接 引 後 學 的 方 法 也 就 有 「 寬 、 猛 、 緩 、 急 」 的 差 異 , 於 是 五 家 七 宗 , 各 有 家 風 。 禪 宗 這 種 各 立 門 戶 的 形 成 , 實 在 六 祖 惠 能 以 下 的 分 頭 弘 化 始 波 瀾 壯 闊 開 來 , 正 應 驗 了 初 祖 達 摩 「 一 花 開 五 葉 , 結 果 自 然 成 」 的 預 言 。「 五 葉 」 就 是 五 世 , 禪 宗 傳 到 五 祖 弘 忍 , 開 始 隆 盛 , 人 人 可 得 法 而 自 然 成 就 。 亦 有 一 說 , 謂 「 一 花 」 是 指 六 祖 ,「 五 葉 」 是 指 五 家 。 而 衣 只 一 件 , 所 以 六 祖 惠 能 的 付 法 , 是 「 當 理 與 法 」, 不 用 再 傳 衣 , 不 用 再 一 代 一 人 的 傳 承 , 十 弟 子 是 以 「 壇 經 傳 宗 」, 分 頭 弘 化 而 成 , 得 壇 經 者 必 得 見 性 。 壇 經 就 是 六 祖 惠 能 主 張 「 明 心 見 性 , 頓 悟 成 佛 」 的 說 法 紀 錄 , 編 成 壇 經 後 , 便 用 作 修 行 的 課 本 , 是 師 徒 輩 遞 相 傳 抄 的 教 材 。 壇 經 的 「 明 心 見 性 、 頓 悟 成 佛 」 就 成 為 代 表 中 國 禪 宗 的 主 要 基 本 觀 念 和 思 想 。 壇 經 是 六 祖 惠 能 大 師 開 示 , 由 弟 子 記 錄 的 講 記 , 亦 是 弟 子 們 傳 抄 的 教 材 、 課 本 , 記 錄 下 了 珍 貴 的 修 行 法 門 , 唯 分 布 在 相 關 品 內 , 系 統 稍 有 未 明 , 經 再 整 理 , 計 有 :1、 般 若 法 門 。2、 淨 土 法 門 。3、 禪 修 法 門 。4、 懺 悔 法 門 。 禪 宗 自 初 祖 達 摩 至 六 祖 惠 能 , 均 是 一 代 一 人 的 傳 承 , 但 衣 只 一 件 , 難 免 引 起 爭 奪 , 惠 能 即 以 「 六 祖 壇 經 」 傳 法 , 衣 即 不 用 傳 。《 壇 經 ‧ 付 囑 品 第 十 》 即 說 : 「( 眾 問 ) 正 法 眼 藏 , 傳 付 何 人 ? 師 曰 : 有 道 者 得 , 無 心 者 通 」。 意 即 是 說 :「 如 來 正 眼 法 藏 已 經 傳 付 何 人 ? 師 答 覆 說 衣 止 不 傳 , 非 單 獨 傳 授 , 不 論 那 個 禪 者 , 只 要 是 有 道 者 , 都 可 得 到 此 正 法 , 假 若 以 無 所 住 心 通 達 此 法 , 即 可 受 此 心 印 」。 《 華 嚴 經 五 十 一 品 》 及 《 指 月 錄 》, 載 明 釋 尊 於 菩 提 樹 下 證 悟 「 緣 起 法 」 是 宇 宙 人 生 的 真 理 時 , 即 三 歎 奇 哉 說 :「 一 切 眾 生 皆 有 如 來 智 慧 德 相 , 但 因 妄 想 執 著 而 不 能 證 得 , 若 離 妄 想 執 著 , 則 無 師 智 、 無 礙 智 , 自 然 現 前 」。 六 祖 惠 能 直 承 佛 陀 心 法 , 開 示 見 性 法 門 , 人 人 自 性 本 具 清 淨 心 , 得 了 《 六 祖 壇 經 》, 可 謂 善 根 福 德 因 緣 具 足 , 識 自 本 心 , 見 自 本 性 , 依 法 修 行 , 必 當 見 性 成 佛 ! 38

活 動 花 絮 105 年 度 台 北 少 觀 所 參 訪 台 北 市 少 年 觀 護 所 一 日 參 訪 行 程 , 由 中 華 佛 教 青 年 會 與 合 一 之 見 共 同 主 辦 , 本 會 副 理 事 長 陳 美 順 與 秘 書 徐 予 亨 代 表 中 佛 青 陪 同 千 手 牽 手 - 志 工 培 訓 課 程 學 員 參 訪 , 共 計 44 人 參 與 一 日 活 動 。 105.11.13 全 球 釋 迦 功 德 基 金 會 總 會 主 席 慧 明 法 師 蒞 臨 交 流 並 與 佛 畫 藝 術 推 廣 協 會 陳 裕 源 老 師 互 贈 書 畫 【 公 益 講 座 】105.11.16 先 學 體 貼 再 學 愛 講 師 : 蔡 穎 卿 老 師 39

Adult ADHD: The Best Strategies To Overcome Your Attention Deficit Disorder And Find Your Focus! (Attention Deficit Disorder, Mental Disorders, ADHD Books)
Proč zlobím? Lehká mozková dysfunkce LMD/ADHD - eReading
диагностика и грижи при мускулна дистрофия тип ... - Treat-NMD
animation_commentary_adult1
диагностика и грижи при мускулна дистрофия тип ... - Treat-NMD
диагностика и грижи при мускулна дистрофия тип ... - Treat-NMD
資料シリーズはこちらから(PDF 3907KB) - 障害者職業総合センター
調査研究報告書はこちらから(PDF 13337KB) - 障害者職業総合センター
ADHD Book 07 EnglishFinalPress.indd - Mydoctor.ca
学部・研究科等の研究に関する現況分析結果 - 大学評価・学位授与機構
! המורה אמרה שבלי ריטלין הילד לא נכנס לכיתה : הורים במלכוד יאיר ...
情緒行為障礙學生
OBECNÉ ZÁSADY PŘÍSTUPU K DĚTEM S ADHD PRO UČITELE
ECE315 ECE/315 ECE 315 Week 3 DQ 1/Discussion 1 ADHD -[LATEST]
平成18年度事務事業評価結果総括表 (PDFファイル 1.21 ... - 文京区役所