18.08.2018 Views

SG12-2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bojovnik za slobodu,<br />

moslim, clovek


Prepis rozhovoru s pani Marlo<br />

Morgan, autorkou známou zážitkami<br />

zo svojho života v kmeni austrálskych<br />

domorodcov. Rozhovor sa uskutočnil na<br />

Medzinárodnej obchodnej výstave New<br />

Age (International New Age Tradeshow –<br />

INATS) v Denveri, Colorado.


Super Size Me – Vykŕmte ma!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!