27.05.2018 Views

SG11

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

V ďalšom čísle časopisu:<br />

SVET GRÁLU<br />

Grál je od dávnych čias<br />

symbolom ideálu,<br />

hľadania vysokých<br />

duchovných<br />

a mravných hodnôt.<br />

Jete éčka?<br />

Prídavné látky v potravinách<br />

Zloženie stravy má zásadný význam pre vyžarovanie krvi, a tým aj na<br />

vzájomné pôsobenie tela a duše. Ako ovplyvňujú zdravie prídavné látky<br />

označované na obaloch potravín ako „éčka“? Podrobný zoznam týchto<br />

látok a ich stupeň škodlivého vplyvu na zdravie človeka nájdete v prílohe<br />

Sveta Grálu č. 12.<br />

SVET GRÁLU č. 12<br />

vychádza 1. júna 2007<br />

Hildegarda z Bingenu<br />

Jej pomoc a rady vyhľadávali prostí i urodzení<br />

ľudia. Liečiteľka a vizionárka Hildegarda z Bingenu<br />

(1098–1179) sa považuje za jednu z najväčších<br />

osobností stredoveku.<br />

Kto dnes ešte verí v peklo?<br />

titulná téma:<br />

Viera v existenciu pekla a večného zatratenia<br />

je rozšírená snáď vo všetkých náboženstvách.<br />

Niekto považuje peklo za miesto pobytu „zlých<br />

duší“, iný za abstrakciu, mýtus, alebo výmysel na<br />

zastrašovanie veriacich.<br />

Abd el Kader - bojovník za slobodu,<br />

moslim a človek<br />

Emír Abd el Kader bol pri obrane svojej krajiny v roku<br />

1847 porazený Francúzmi, päť rokov strávil v zajatí<br />

a potom bol nútený žiť v exile. Keď však moslimovia<br />

v Damašku pripravovali masaker 15 000 kresťanov,<br />

zostavuje malú armádu a stavia sa na ich obranu…<br />

V 21. storočí sa svet<br />

zmenil na nepoznanie,<br />

ale hodnoty zostávajú.<br />

Časopis Svet Grálu, ktorý<br />

vychádza súčasne aj v češtine,<br />

nadväzuje na nemecký<br />

GralsWelt, francúzsky<br />

Monde du Graal<br />

a anglický GrailWorld,<br />

ktoré si vo svojich krajinách<br />

získali už tisíce stálych<br />

čitateľov.<br />

Svet Grálu vychádza<br />

štyrikrát ročne. Informácie<br />

o predplatnom nájdete<br />

v prílohe alebo na internete:<br />

10/2006 SVěT GRÁLU<br />

www.svetgralu.sk<br />

Omyly a zázraky<br />

jasnovidectví<br />

SVěT GRÁLU<br />

prosinec 2006 – únor 2007 · číslo 10<br />

<br />

11/2007 SVET GRÁLU<br />

Šamanismus<br />

strana 5<br />

„Nechtěl jsem zemřít“<br />

strana 14<br />

strana 24<br />

Jasnovidectví jasnovidnýma očima<br />

SVET GRÁLU<br />

Imploze – energie budoucnosti ?<br />

Duchovní souvislosti v životě<br />

strana 28<br />

marec – máj 2007 · číslo 11<br />

Persie<br />

strana 37<br />

cena 78 Kč<br />

V moci prírody<br />

strana 19<br />

Týraná planéta<br />

strana 23<br />

Jasnovidnosť temnoty<br />

strana 15<br />

Človečenstvo farára Huvara<br />

strana 5<br />

Komenského Labyrint sveta<br />

strana 31<br />

Život bez mäsa<br />

strana 11<br />

cena 87 Sk<br />

Vzbura živlov<br />

Rozumieme katastrofám ?<br />

Duchovné súvislosti v živote<br />

Svět Grálu<br />

www.svet.gralu.cz<br />

Svet Grálu<br />

www.svetgralu.sk


OBSAH<br />

Ž I V O T<br />

Človečenstvo farára Huvara<br />

Prešiel trinástimi komunistickými<br />

väzeniami: „Ani minútu života<br />

v ‚lapákoch‘ by som nepredal!“ 5<br />

P O V I E D K A<br />

Karneval 9<br />

Ž I V O T N Ý Š T Ý L<br />

Život bez mäsa 11<br />

R E C E N Z I A<br />

Ako prichádzajú sny 14<br />

J A S N O V I D E C T V O<br />

Jasnovidnosť temnoty 15<br />

T É M A<br />

V moci prírody<br />

Chceli sme byť jej pánmi. Prečo sa dnes<br />

príroda bráni uragánmi, povodňami či<br />

výbuchmi sopiek? 19<br />

T É M A<br />

Týraná planéta 23<br />

Z A M Y S L E N I E<br />

Ako predbehnúť strach 27<br />

Z D R A V I E<br />

Muzikoterapia – pomoc pre každého 28<br />

O S O B N O S T I<br />

Jan Amos Komenský a Labyrint sveta<br />

Dodnes je uznávaný prevažne<br />

ako pedagóg, a aký bol<br />

jeho názor na svet? 31<br />

H I S T Ó R I A<br />

Putovanie do krajiny úsvitu (VII.) – Nová nádej 36<br />

N Á Z O R Y<br />

Listy čitateľov 40<br />

N A Z Á V E R …<br />

Z listov kapucínskeho mnícha a kňaza Pátra Pia 42<br />

Už je to tak, vo svete pribúda katastrof.<br />

To síce tvrdili už naši praotcovia pri nedeľnej<br />

partičke kariet a viržinke, a podozrievaví<br />

vnúčikovia im to neverili.<br />

Vtedy sa pri stretnutí s dámou snímal<br />

klobúk a oslovovalo sa „Úctivosť, milostivá<br />

pani“. Medzitým sa svet akosi<br />

rozsypal na kusy: dámy sa minimalizovali<br />

do veľkosti ikony v rohu počítačovej<br />

obrazovky, klobúky sa nenosia,<br />

snímať nie je čo, úctivosť sa tiež<br />

nenosí, milostivý znamená nafúkaný<br />

a namiesto panien nastúpili u mladých<br />

ľudí dočasné priateľky. Vnúčatá zostávajú<br />

aj naďalej skeptické, naďalej neveria<br />

a usudzujú, že za ten poplach môže<br />

väčšia informovanosť médií: o každej<br />

katastrofe sa ihneď dozvieme z televízie,<br />

a to skôr nebývalo. Jednako však – vo<br />

svete skutočne pribúda katastrof, už je<br />

to isté. Svedčia o tom napríklad štatistiky<br />

poisťovní a zaisťovní. Zaisťovne sú<br />

také veľké poisťovne poisťovní, u ktorých<br />

sa poisťovne poisťujú pre prípad<br />

skutočne veľkých katastrof, ktoré by<br />

poisťovne samé neuhradili. Poisťovne<br />

i zaisťovne si veľmi starostlivo vedú<br />

záznamy o výskyte škôd a podrobne<br />

ich analyzujú, aby dokázali predpovedať<br />

svoje zisky a straty. A tak teda – už<br />

je to tak, vo svete pribúda katastrof.<br />

Vedci sú vo svojich výrokoch ohľadne<br />

katastrof a ich príčin opatrní a majú<br />

3<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


N A Ú V O D…<br />

na to dva dôvody. Ten prvý je skutočnosť,<br />

že vychádzajú len z údajov, ktoré<br />

sa dajú zreteľne preukázať meraním<br />

a matematicky vyhodnotiť. Pred asi<br />

desiatimi rokmi som sa zoznámil so<br />

zahraničnou účastníčkou nejakého klimatologického<br />

kongresu v Prahe. „Ako<br />

je to s otepľovaním planéty – otepľuje<br />

sa, alebo sú to len momentálne výkyvy<br />

s veľkým rozptylom?“ spýtal som sa<br />

jej. „Niektorí hovoria“, povedala opatrne,<br />

„že sa planéta otepľuje, a iní, že<br />

nie“. „A hrajú v tom skutočne hlavnú<br />

úlohu skleníkové plyny a ľudský faktor,<br />

alebo je to prírodný úkaz?“ „Niektorí<br />

hovoria“, odpovedala opäť odborníčka…<br />

nedozvedel som sa od nej nič.<br />

Možno som mal smolu na príliš opatrnú<br />

paniu. Zhromaždené množstvo<br />

dát bolo asi len na hranici preukázateľnosti,<br />

a ich veľký rozptyl za pomerne<br />

krátku dobu, počas ktorej sú k dispozícii,<br />

stále dovoľoval rozdielne výklady.<br />

Lenže medzitým ubehli nejaké roky<br />

a v tých posledných rokoch katastrof<br />

rapídne pribudlo.<br />

Ten druhý dôvod je vlastne rovnaký<br />

ako prvý: pri hľadaní príčin a mechanizmu<br />

pribúdania alebo nepribúdania<br />

katastrof sa veda opäť musí obmedziť<br />

na posledné viditeľné výbežky<br />

celého procesu – teda na deje, ktoré<br />

možno vidieť, zmerať, fyzikálne preukázať.<br />

Otepľovanie alebo odchyľovanie<br />

Golfského prúdu, zmeny pomerov v atmosfére<br />

a vznik uragánov, pravidelné<br />

striedanie klímy zemegule, výrub pralesov,<br />

vypúšťanie priemyselných emisií<br />

do atmosféry… čo z toho je v hre<br />

a ako? A prečo? Tam, kde nie sú známe<br />

presné zákonitosti, vznikajú rôznorodé<br />

hypotézy a každá z nich na seba nabalí<br />

svojich stúpencov a protivníkov.<br />

Nemecký osvietenský filozof Immanuel<br />

Kant tvrdil, že v každej vede je<br />

toľko vedy, koľko je v nej matematiky.<br />

Dnes po dvoch storočiach už nám svitá,<br />

že to nie je tak celkom pravda: také odvetvia<br />

ako je psychológia, sociológia<br />

alebo napríklad religionistika už dávno<br />

4<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007<br />

skúmajú život okolo nás prostredníctvom<br />

ľudského vnútra, ľudského pozorovania,<br />

ľudského vnímania. Ostatne,<br />

aj ten najvedeckejší nápad nepochádza<br />

z matematiky, ale z ľudskej intuície,<br />

niečoho, čo je bližšie umeniu než<br />

matematike. Ľudská bytosť ako taká<br />

prestáva byť popoluškou v poznávaní<br />

sveta a uvedomuje si, že má tú moc preniknúť<br />

za úzke rozumové hranice.<br />

Chceme chápať svet celostne, vo<br />

všetkých farbách a byť si vedomí aj toho<br />

neviditeľného sveta okolo nás. Pozrime<br />

sa teda spolu na katastrofy ešte raz.<br />

Nám ľuďom bola daná schopnosť meniť<br />

svet okolo seba: stavať domy, cesty,<br />

továrne, zakladať záhrady a parky… to<br />

sú len viditeľné výbežky našej činnosti.<br />

V skutočnosti ovplyvňujeme práve tak<br />

aj neviditeľné okolie a vedieme ho kanálmi<br />

svojho cítenia, chcenia, myšlienok<br />

– každý z nás je malým kráľom<br />

vo svojom okolí – vydávame pokyny<br />

a príkazy a naše okolie ich plní. Napríklad<br />

konáme sebecky na úkor svojich<br />

susedov: práve sme napchali do pece<br />

umelohmotné obaly z PVC a zaplnili<br />

vzduch štipľavým dymom. Poškodíme<br />

tak prostredie susedov, ktorí majú tú<br />

smolu, že dýchajú vzduch na záveternej<br />

strane od nás; ublížime aj mnohým<br />

tvorom v prírode, našej hostiteľke<br />

a darkyni životného prostredia, ktorej<br />

nezostáva nič iné, než náš jedovatý<br />

chlórový darček verne prevziať a odovzdať<br />

okoliu. Súčasne však vypustíme<br />

do sveta oblak sebectva, bezohľadnosti<br />

a ľahostajnosti. Ani ten sa nestratí, ale<br />

otrávi ovzdušie v jemnohmotnom svete<br />

a prispeje k jeho nedýchateľnosti. Na<br />

rozdiel od dymu, ktorý sa po chvíli vytratí,<br />

náš oblak sebectva zostane s nami<br />

pevne spojený a po čase sa k nám vráti.<br />

Až keď nás v zamestnaní bezohľadný<br />

kolega poškodí svojím konaním, budeme<br />

sa rozhorčene búriť a nebudeme<br />

venovať tichú spomienku vlastnému<br />

pochybeniu. Ani tým však náš podiel<br />

na problémoch sveta neskončil: v prírode<br />

pracujú jemné sily, o ktorých toho<br />

vieme len málo. Ich pracovisko je svetom<br />

radosti a múdrosti, taká je vôľa<br />

ich Stvoriteľa, a výsledkom ich diela je<br />

čistá a krásna príroda. V skutočnosti<br />

im človek vnucuje nielen produkty svojej<br />

pozemskej činnosti, ale aj produkty<br />

svojho cítenia a myslenia tam, kde mal<br />

byť vediacim a vedúcim pracovníkom<br />

na spoločnom diele, na obraze rajského<br />

sveta. Tá narastajúca trpkosť a bezprávie,<br />

ktoré im prinášame, nebude trvať<br />

večne a postupne sa v spätnom pôsobení<br />

vybije v katastrofách. Taká je zákonitosť<br />

v prírode. Ani náš domček<br />

s pieckou, v ktorej sme si zakúrili na<br />

úkor čistého okolia, nezostane uchránený.<br />

Preto teda tie znepokojujúco narastajúce<br />

búrky, povodne, uragány. Stojíme<br />

na prahu tohto diania, musíme ho vziať<br />

na vedomie a užijeme si toho ešte až-až.<br />

Plným právom.<br />

Zostáva otázka: Čo s tým? Čo robiť?<br />

Usporiadať demonštrácie? Zastaviť<br />

elektrárne? Odovzdať vládu politickej<br />

strane zelených? Zakázať automobily?<br />

Založiť ďalšiu občiansku iniciatívu?<br />

Nemyslím si, že by väčšina z tých<br />

šiestich miliárd na zemeguli, ani šesť<br />

miliónov v našej krajine dokázala zmeniť<br />

svoje zmýšľanie; väčšina ľudí nerobí<br />

to, čo má, ale to, čo im okolie dovolí.<br />

A tak ani navršujúce sa katastrofy<br />

sa nedajú odvrátiť. Skutočné východisko<br />

zostáva otvorené len pre jednotlivca<br />

alebo skupiny ľudí, a tým je<br />

pozitívne myslenie, smerovanie k dobrému<br />

nech sa deje čokoľvek, hľadanie<br />

Pravdy, Boha, dosiahnutie múdrosti<br />

a úsilie o život v Pravde. Potom okolo<br />

nás vznikne malý ostrovček ochrany<br />

a pomoci, ktorý zmierni tie ťažké časy,<br />

do ktorých naša ťažko skúšaná planéta<br />

vstupuje.<br />

Artur Zatloukal


Ž I V O T<br />

ČLOVEČENSTVO<br />

Osemdesiatpäťročný kňaz, skaut a odporca<br />

minulého totalitného režimu berie všetko<br />

vo svojom živote, okorenenom hlavne skúsenosťami<br />

z komunistických lágrov, ako<br />

samozrejmosť. „Zastávam zásadu, že farár<br />

nemá byť na jednom mieste viac než osem<br />

rokov. Ja som to prekročil skoro dvakrát.<br />

Je pre mňa najvyšší čas posunúť sa zasa<br />

ďalej,“ hovorí Antonín Huvar v rozhovore<br />

s Mariou Šulákovou. To si hovorili ešte na<br />

fare vo Velkej Bystřici pri Olomouci. Dnes<br />

už žije neďaleko Nového Jičína – a stále má<br />

ľuďom čo povedať…<br />

FARÁRA HUVARA<br />

V<br />

NAČÚVAJTE<br />

SKÚSENEJŠÍM –<br />

NEBUDETE OPAKOVAŤ<br />

ICH CHYBY…<br />

komunistických lágroch ste strávili<br />

desať rokov a prešli celkove<br />

trinásť väzení. Do väzenia ste sa dostali<br />

veľmi mladý, mali ste vtedy dvadsaťšesť<br />

rokov. Ako na to spomínate?<br />

Ja tomu všetkému hovorím životné<br />

paskudnosti – tie sa rozprávajú najlepšie<br />

pri táboráku. Ako mi hovoril doktor<br />

Haluza pri jednom našom stretnutí<br />

v štyridsiatom ôsmom roku – to<br />

ste ešte boli v minulom vtelení (smeje<br />

sa) – „Človeče, ty si nemohol sedieť –<br />

ty z toho robíš kabaret. Ja keď som<br />

tam bol päť minút (my sme začínali<br />

v rovnaký deň v Uherskom Hradišti<br />

u eštebáckeho vyšetrovateľa Grebeníčka),<br />

už som bol v pekle.“ Ale ja to<br />

tiež viem. Tiež som to zažil. Rozdiel<br />

v našom poňatí bol, že som zastával<br />

vždy názor: toto je škola, a nie trest,<br />

pretože my sa potrebujeme dostať trochu<br />

vyššie – a preto je dobrá každá<br />

skúsenosť a každý deň. V dobrom nesmie<br />

byť medzera. Tam je treba, aby<br />

človek stále šiel.<br />

Viete, veci z minula ľudia nejakým<br />

spôsobom odsúvajú. Nás nezaujíma,<br />

čo bolo, ale pozeráme sa dopredu. No<br />

pokiaľ sa ľudia nebudú učiť od tých, čo<br />

už tie chyby absolvovali, tak ich budú<br />

opakovať. Múdrosť života prichádza,<br />

keď dokážeme načúvať. Tak ja ľuďom<br />

hovorím: „Ak máš tetušku, ktorá rada<br />

rozpráva, podopri si bradisko a počúvaj.<br />

To je skúsenosť, ktorú môžeš<br />

opakovať ako čistú, bez chýb, ktorými<br />

sme sa predierali.“ Ale hlavná zásada,<br />

ktorá mi pomohla prežiť, je táto:<br />

„Keď sa na život pozeráš ako na školu,<br />

každý deň zažiješ niečo nové. Každý<br />

deň rastieš. Akonáhle to vezmeš ako<br />

trest, tak sa uplačeš…“<br />

ŽIVOT S PAVÚKMI<br />

…a dôkazom toho bolo obdobie päťdesiatych<br />

rokov – to boli najhoršie<br />

roky – aj keď už som v tých „fízlovských“<br />

veciach vedel chodiť. To nás<br />

mlátil, kto mal ruky a nohy – ešte teraz<br />

sa krútim. Akurát v tie dni, keď<br />

popravili Miladu Horákovú. Bol som<br />

zavretý v pivnici, v takzvanej korekcii.<br />

A tam som na to prišiel – že je<br />

potrebné brať každý deň ako samostatnú<br />

hodnotu a ďakovať len za ten<br />

obyčajný pojem – „žijem“. Nič viac<br />

nebolo – 18 deka chleba, pol litra vody<br />

a ťal nás ten, kto mal službu. Teda, to<br />

sa muselo niečím preklenúť. A to bol<br />

ten bohatý myšlienkový svet, ktorý<br />

sme mali mať, už keď sme tam išli.<br />

Ak sme tam šli s vedomím, že proti<br />

niečomu bojujeme alebo že chceme<br />

niečo získať. Človek si za žiadnu cenu<br />

nesmie nechať vziať taký ten optimizmus<br />

všedného dňa.<br />

Tie samotky boli najťažšie?<br />

To áno, mnohí ich nevydržali, niektorí<br />

chlapci sa tam zbláznili, zavýjali<br />

ako psy z toho, koľko dostali rán. No<br />

do toho všetkého zapadajú všelijaké<br />

krásne udalosti. Do tej 18-tej hodiny,<br />

alebo do koľkej sme to museli stále<br />

chodiť po cele – tam vošiel aj život<br />

5<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


Ž I V O T<br />

so zvieratami. Ja nikdy neprestanem<br />

ďakovať za skauting v detstve. Ten naučí<br />

človeka rýdzemu vzťahu ku všetkému,<br />

čo žije. Tak napríklad v Uherskom<br />

Hradišti jediný živý tvor, ktorý<br />

tam so mnou bol (taký sympatický mi<br />

pripadal) bola ploštica – tú som nikdy<br />

predtým nevidel. A keď na mňa hľadela<br />

– viete, ona má také očiská – tak<br />

som bol rád, že tam mám chrobáčika<br />

a dával som jej omrvinky. Lenže ona<br />

potom priviedla celú svoju rodinu aj<br />

so siedmimi pokoleniami. A potom<br />

už bolo zle. A ja som pochopil, že je<br />

to protivná potvora, ktorá otravuje<br />

ľudí… A neverili by ste – každé zviera<br />

sa dokáže zasmiať. Keď som bol v tých<br />

korekciách – v tej pivnici – tak tam<br />

som mal zase sedem druhov pavúkov.<br />

Tých som spoznal, keď sa zišli<br />

pri diere v dlážke, kam som im lial<br />

kávu (to sa nedalo piť, ale pavúkom<br />

chutila). Jeden mi zachránil život. Ja<br />

som mu hovoril Pútnik. Pár sekúnd<br />

predtým, než zahúkala siréna (to už<br />

sme spali na pričniach – predtým len<br />

na zemi, lenže sa tam potom rozliezol<br />

svrab) vyliezol Pútnik za mnou (a to<br />

som sa pýtal aj psychológov, ako je to<br />

možné, že to zviera vedelo, že bude za<br />

desať sekúnd húkať siréna). Vyliezol<br />

hore a tou nôžkou dlhou mi zvonil do<br />

ucha a čakal, kým som povedal – „ďakujem,<br />

vstávam“. Potom zliezol dole<br />

a čakal s ostatnými pri tej diere na<br />

kávu. Videl som vždy presne desať minút<br />

denne, keď tam išlo svetlo. V okenici<br />

bola totiž vypadnutá hrča a vždy<br />

o päť minút tri štvrte na dve poobede<br />

prišlo slniečko. Podľa hodín z kostola<br />

z Plzne som aspoň vedel, koľko je hodín.<br />

A to sa vždy pavúky vyhrnuli za<br />

tým slnečným lúčom a to by ste neverili<br />

– ako malé decká… A boli radi,<br />

že som si s nimi šepotal – no čo už<br />

chcete robiť celé tie hodiny. A aj tak si<br />

každý druhý hovoril – no ten už musí<br />

byť šibnutý, keď s nami stále hovorí.<br />

To bolo také milé interview, ktoré mi<br />

skrátilo deň.<br />

6<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007<br />

Ako sa vlastne dal prežiť život na samotkách?<br />

Človek si musel ten deň myšlienkovo<br />

rozdeliť – a to bolo najťažšie.<br />

Na korekcii sa umieralo. Vedľa mňa<br />

osemnásťročného mládenca zabili.<br />

Najhoršie je, že v tej pivnici všetko<br />

tak počuť. A nemôžete pomôcť – aj<br />

keď je to len cez stenu. Toho zabili len<br />

preto, že už bol zdravotne tak zbedačený,<br />

že ani nevnímal, či je deň<br />

alebo noc – to bola otázka piatich<br />

sekúnd, a museli ste byť v pozore. Ja<br />

som bol pružný a stále sa udržiaval.<br />

Deň som si vždy rozdelil na trojhodinové<br />

úseky. Prvé ranné rozjímanie,<br />

keď sme museli chodiť v pozore tri<br />

hodiny – to bolo tak po ôsmej hodine…,<br />

krížovú cestu som mal päť<br />

hodín – to vyšlo tak do večera a potom<br />

som tam mal to svoje interview<br />

s pavúkmi. Oni vďačne prijímali,<br />

že sa s nimi baví niekto z tej vyššej<br />

triedy dobytčej.<br />

Boli časy, keď sme nesmeli dostať<br />

ani tlačený väzenský poriadok, aby<br />

nám deň utekal čo najpomalšie. Oni<br />

totiž vedeli, že my si to hneď prekladáme<br />

do niekoľkých rečí a hneď je<br />

deň preč. Tak tam tí chlapci na tej<br />

druhej strane na korekciách len zavýjali,<br />

ako boli dobití. Ja som dostával<br />

hrozne – keď boli vonku vychádzky –<br />

počúval som pri svojej kobke – tam<br />

je ten, čo dostáva dvakrát viac. Ja<br />

som proste neotvoril hubu. Oni boli<br />

radi, keď ste pri bití žobrali o milosť,<br />

prosili a kľačali – a ja som mlčal. Oni<br />

hovorili – „ty sviňa, ty radšej neotvoríš<br />

pysk, ako by si sa mal ponížiť“.<br />

Mal som šťastie, že som vždy vydržal<br />

len sedem rán, potom som upadol do<br />

bezvedomia a to už mi bolo jedno, čo<br />

robia. Ale keď som sa prebudil vrazený<br />

pod pričňou, tak to sa nedalo<br />

ani chodiť ani sedieť, ani stáť – pretože<br />

najväčšia bieda je, keď vám čerstvú<br />

ranu otvoria novým bitím. To<br />

mám pamiatky nastálo – už cez päťdesiat<br />

rokov… stále to ešte cítim.<br />

KEĎ JE ČLOVEK<br />

POTREBNÝ, ZÍSKAVA<br />

PEVNÚ PÔDU POD<br />

NOHAMI…<br />

Napriek tomu hovoríte – ani pol hodinu<br />

by som nepredal…<br />

My sme boli väčšinou ľudia s vysokou<br />

školou – takže tá úroveň v „lapákoch“<br />

bola trochu iná než dnes.<br />

Tvrdím, že tento úsek života patrí do<br />

najvyššej európskej vysokej školy, pretože<br />

žiadna vysoká škola nesústredila<br />

toľko význačných mužov, ako to bolo<br />

na šachtách alebo spoločných celách.<br />

Neexistovala žiadna priehrada me-


Ž I V O T<br />

dzi univerzitnými profesormi a medzi<br />

nami. Naša maminka mala takú<br />

zásadu – „mládenci, ak chcete niečo<br />

od Boha, tak mu to musíte pripomínať.<br />

Čo chceš – si pripomínaj.“ Ešte<br />

predtým, než ma mali zavrieť, som si<br />

opakoval – musím sa dostať k doktorovi<br />

Krejčímu – to bol protektorátny<br />

ministerský predseda a už tri roky sedel.<br />

A ja som potreboval doštudovať<br />

medzinárodné právo – to už nebolo<br />

kde inde doštudovať, pretože jediný<br />

odborník – Krejčí – sedel na Boroch.<br />

Nech mi niekto povie, že existuje náhoda.<br />

Ja som sa dostal na Bory a medzi<br />

3000 „muklami“ (to bol obrovský<br />

raj na prevýchovu) akurát ku<br />

Krejčímu. A teraz si predstavte – to<br />

už boli starci, ktorí vzdali minulosť<br />

a vyúčtovali život a hovorili – načo<br />

nám to všetko bolo, keď teraz musíme<br />

záchody vymetať a kde-čo všetko –<br />

tam neboli žiadne pracovné normy.<br />

To boli ľudia s vysokým vzdelaním<br />

a skúsenosťami – ale bez úžitku. Zostarli<br />

trikrát rýchlejšie než je to bežné.<br />

Pretože človek nepotrebný, ten rýchlo<br />

odloží všetko, čo mu dodáva chuť žiť.<br />

Keď som sa dostal ku Krejčímu, zajasal<br />

som a povedal mu: „Vidíš, a predsa<br />

Boh niečo riadi – teraz budeš sedieť<br />

a rozprávať. Ešte sa pridal opát Zemek<br />

– to bol ten slávny opát znojemský,<br />

ktorý mal taký istý údel ako ja.<br />

Každý deň sme vždy sedeli napríklad<br />

v spodkoch a bosí a Krejčí prednášal<br />

a prednášal. …Keby ste videli, ako sa<br />

tá jeho fyziognómia zmenila za necelý<br />

mesiac len tým, že bol zrazu užitočný.<br />

V štyridsiatom ôsmom roku<br />

sme štrajkovali – aby sme nemuseli<br />

byť ako politickí väzni pohromade<br />

s vrahmi a zlodejmi. Vtedy to ešte<br />

bolo voľnejšie, „bachari“ sa učili, ešte<br />

nevedeli či nás majú mlátiť, všetko<br />

bolo nové. Bolo nás pohromade viac<br />

než sto. A Krejčí vyše dvoch hodín<br />

hovoril a hovoril… A vtedy som videl,<br />

že keď je človek potrebný, získava<br />

pevnú pôdu pod nohami.<br />

SPRÁVY Z „LAPÁKOV“…<br />

Do toho vyučovacieho procesu – ako<br />

hovoríte tým 13-tim „lapákom“, ktorými<br />

ste prešli – ste sa dostali na štyri<br />

šachty, kde sa ťažilo hnedé uhlie…<br />

Na Koh-i-noor, na Centrumku, na<br />

Nejedlého a na Pluto – tam všade už<br />

bolo okno do sveta. Na jednom baraku<br />

v Libkoviciach nás bolo 70. Viete<br />

si to predstaviť – keď prišli zo šachty –<br />

hurhaj, rev, bili sa tam a smradu tam<br />

bolo toľko, čo rámusu. Ale hovorili<br />

sme – nech je šachta aká chce – no už<br />

je tam okno do sveta. A tam som robil<br />

každý deň taký prehľad. Ukradli sme<br />

vždy nejaký kus baliaceho papiera, ja<br />

som všetko spísal a každý deň o pol<br />

ôsmej už to prebral kuriér. To boli<br />

prvé správy od roku štyridsaťosem<br />

o tom, ako to vyzerá v „lapákoch“.<br />

Večer už to preložili na nunciatúre<br />

a ráno to Vatikán hlásil.<br />

No tam som bol len chvíľu. Potom<br />

som sa dostal zase späť na samotku<br />

na Bory. Prevážali ma vtedy v reťaziach<br />

s majorom Brixom - západným<br />

letcom. Viezli ich šesť. Bol som<br />

s nimi potom jeden a pol roka. S rodinou<br />

majora Brixa som stále v kontakte.<br />

Jeho ubili. To bol hrdina – predstavte<br />

si – trikrát ho zostrelili – vždy<br />

sa z toho dostal, až jeho vlastní ľudia<br />

ho zabili. V štyridsiatom deviatom<br />

roku – to som stál vedľa neho – žiadal<br />

o pozbavenie českého občianstva.<br />

Povedal, že sa hanbí za tento národ,<br />

ktorý takto koná. Mám v ruke stále<br />

ešte dekrét, ktorým určili, že nikto<br />

nesmie ani vedieť, kde bol pochovaný.<br />

Spálili ho, a rodine oznámili, že jeho<br />

činnosť a postava samotná znamená<br />

také nebezpečenstvo, že nemôžu povedať<br />

ani rodine, kde bude jeho popol<br />

vysypaný. Stále je potrebné pripomínať,<br />

že tento systém bol nenávistný. Je<br />

veľký rozdiel, či je niečo v podstate zlé,<br />

alebo je to zlé tým, že ľudia sú všiváci.<br />

A toto je všivavý nenávistný systém.<br />

Ako sa dívate na súčasnú politickú<br />

scénu? Stále máme komunistov v parlamente,<br />

v zastupiteľstvách…<br />

No, majú prevahu, pretože sme im<br />

ustúpili. Vyhovárame sa na garnitúru,<br />

ktorá nastúpila po Novembri.<br />

Tvrdím jedno: všetko bolo pripravené<br />

už niekoľko rokov predtým. Komunisti<br />

vedeli, že sú v krachu. Ani tretinu<br />

takzvaných politických väzňov<br />

neuznávam za to, že bojovali proti<br />

komunizmu. Celá hromada tam bola<br />

pre nešikovnosť druhých, alebo preto,<br />

že sa tam chceli nejakým spôsobom<br />

prezentovať. Ja som sa stretol aspoň<br />

7<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


Ž I V O T<br />

s desiatimi ľuďmi, ktorí zdôrazňovali<br />

v tom štyridsiatom deviatom alebo<br />

päťdesiatom roku, že jedine oni sú<br />

schopní byť prezidentom v budúcej<br />

vláde (tam sa špekulovalo stále).<br />

ROZLÍŠIŤ DOBRO A ZLO<br />

Ako možno bojovať proti zloprajnému<br />

režimu a pritom voči nemu necítiť<br />

hnev a nenávisť?<br />

Zloba vychádza z niečoho iného.<br />

Z nevysporiadaných vnútorných sporov,<br />

ktoré máme sami so sebou. Kresťanstvo<br />

je účinné až vtedy, keď rozlišuje<br />

dobro a zlo. Preto vytýkam aj<br />

tým našim – a môže mať trebárs aj<br />

biskupskú mitru na hlave – hriech je<br />

hriech a dobro je zase dobro – to je<br />

to, čo oni zotreli. Videl som umierať<br />

ľudí – to je ten rozdiel v tom poňatí.<br />

Tu je potreba najprv aspoň vidieť, že<br />

tí, čo zavinili zločiny, robia pokánie.<br />

Potom až im budem veriť.<br />

Kedy sa ospravedlnia profesori na<br />

vysokých školách za to, čo naklamali?<br />

Veď dnes už ani tie kravy nedoja 78<br />

litrov, ako dojili za Stalina, teraz už<br />

nemá krava päť teliat do roka. Ako<br />

je to možné, keď to tvrdili? Takže my<br />

v tom klamstve pokračujeme. A preto<br />

hovorím aj tým našim spolubratom<br />

vznešeným: Až keď tu bude hranica<br />

medzi pravdou a klamstvom, je možné<br />

začať. Ale doposiaľ to klamstvo trvá.<br />

A keď to rozprávam niekde v škole –<br />

riaditeľ najväčšieho brnianskeho<br />

gymnázia mi povedal: „Ja z týchto<br />

dejín neviem ani vetu.“ – Veď to je<br />

trestuhodné. Keď niekto nemá záujem,<br />

tak to nevie. Zo všetkých stupňov<br />

škôl vychádzajú študenti – či už<br />

zo základnej, zo strednej alebo vysokých<br />

škôl, aj z teologickej fakulty<br />

bez zásadných poznatkov, ako plynuli<br />

české dejiny. Nikto nič nevie a nechce<br />

vedieť. My „muklovia“, keď sa potom<br />

zídeme – hovoríme si, boli sme tam<br />

pre nič. A pritom aj pátrov tam bolo<br />

8<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007<br />

veľa. Na Mírove istý čas 640 – takýto<br />

kláštor nedal dokopy Vatikán za 2000<br />

rokov.<br />

ZVIERATÁ SÚ VENTIL,<br />

KAŽDÉ SA VIE SMIAŤ…<br />

Vráťme sa ešte k zvieratám. Vy ste<br />

známy láskou ku všetkému živému.<br />

Sám ste o tom hovorili, početné zvieratstvo<br />

ste museli zanechať vo Velkej<br />

Bystřici. Povedali ste, že ľudia, ktorí<br />

stratili kontakt s prírodou, by v podmienkach<br />

komunistických lágrov neprežili…<br />

Zvieratá – to je taký ventil. Môžete<br />

byť v strese, ale keď sa na vás tak milo<br />

pozrie ovečka, alebo liliputky, a kohúty<br />

(mal som aj pávy…), to hneď zabudnete,<br />

že ste boli zlí, alebo že ste<br />

rozhádali tetky. Naraz cítite, že Boh<br />

chce, aby bola celá príroda spätá. Ja<br />

keď vyjdem z auta, tak niet zvieraťa,<br />

ktoré by ku mne nepribehlo. Na moje<br />

prvé zavolanie ani jedno z tej stovky<br />

zvierat, ktoré mám, nebude chýbať.<br />

Chovám, čo sa vyliahne. To je taká<br />

moja zásada. Rastie nerastie, zahynie<br />

nezahynie – ale z toho máte tú radosť,<br />

že život pokračuje.<br />

Čo by ste chceli ešte povedať ľuďom…?<br />

Príliš sme podľahli tomu tempu<br />

a stresu, čo nás obklopuje dookola.<br />

Hovorím vždy chlapcom, že sa nesmú<br />

báť byť prví na čele. Tých kopáčov<br />

a ukladačov kanálov a káblov máme<br />

dosť. Ale my nemáme poriadnych vedúcich<br />

mužov. Jedna veľká krivda na<br />

našom národe je, že nám deti vychovávajú<br />

väčšinou len ženy. A to je vždy<br />

mäkšia výchova. My sme prefeminizovaný<br />

národ. Veď to je medzinárodná<br />

hanba, keď vojaci pred televíznou<br />

kamerou plačú, že je im smutno za<br />

domovom. To je hanba nás chlapov,<br />

pretože nestojíme za nič – ale zároveň<br />

tvrdím, že niet ani jedného, ktorý by<br />

si v „lapáku“ nepoplakal. Tu by som<br />

povedal ešte jeden príklad odtiaľ, keď<br />

tam zomrel jeden, ktorému som zatlačil<br />

oči. Projektant z Kroměříža – mal<br />

32 rokov. My sme fárali a on mi naraz<br />

hovorí: „Keby si vedel, v akom pekle<br />

ja tu som, keď si spomeniem na svoju<br />

rodinu. Vytiahol fotky svojej ženy<br />

a dvoch detí. A v tú chvíľu sa rozcítil<br />

a hovorí – rodina bez otca a otec<br />

bez takej skvelej rodiny – ako my sa<br />

máme radi. A vtom mu prasklo srdce<br />

na dvoje. Potvrdil to aj lekár. A ten<br />

mi povedal, že buď ho zabila clivota<br />

alebo nenávisť – a ja som hovoril: „To<br />

bola clivota“. A to tiež bola zásada –<br />

nie nás, tých chytrých, ale „kasárov“:<br />

„Nesmieš mať nikoho takto rád, aby ťa<br />

to zlomilo.“ To by som odkázal tým<br />

mladým, čo nevedia prekonať jedno<br />

sklamanie s dievčaťom. Bolesť sa musí<br />

postupne prekonávať, a nie ju nejako<br />

kopiť v sebe.<br />

Preto sme aj my považovali každý<br />

jednotlivý deň za kvalitu o sebe.<br />

Žiadne ani priveľké očakávania od<br />

budúcnosti ani veľké spomínanie na<br />

minulosť. Ale „teraz som tu a ty ma<br />

potrebuješ.“ A keby sme tam neboli,<br />

tak je tam samovrážd, že ich ani nespočítate.<br />

A skúste nakoniec odkázať niečo našim<br />

čitateľom:<br />

Podľa tých životných skúseností,<br />

najdôležitejšie je zachovať si radosť.<br />

Každý deň má v sebe dosť trápenia.<br />

Ale jediný deň nám aj na celý život<br />

môže zachrániť tú radosť, ktorá<br />

nám pomáha, aby sme tým ostatným<br />

mohli ísť ako také svetielko, aby videli<br />

ten správny chod života. Žiadne<br />

zlozvyky a žiadne ospravedlňovanie<br />

chýb. Je potrebné postaviť sa pravdivo<br />

ku všetkému; za chyby sa treba ospravedlniť,<br />

za krivdy činiť pokánie. Ale<br />

každopádne si udržať to, čomu sa hovorí<br />

radostné poňatie života. A každý<br />

deň znovu…<br />

Marie Šuláková


P O V I E D K A<br />

Karneval<br />

secesnému stropu vylieta gejzír<br />

K farebných tónov: to sa rozoznel<br />

Dvořákov Karneval.<br />

Búrlivá radosť zrelého žitia človeka<br />

zaplní sálu zaliatu svetlom. Ako odpoveď,<br />

ako echo z výšin sa z farebných<br />

okien stropu znesú prúdy ranného<br />

nedeľného slnka.<br />

Výbuch zlatých činelov: tamburíny,<br />

zvončeky a bubienky, striebro a mačacie<br />

zlato, červená a biela, maškaráda,<br />

láska i smrť.<br />

Postavy fresiek ožívajú: nymfy<br />

a najady radostne vydýchnu na preslnenej<br />

lúke plnej kvetov, nežné rusalky<br />

utvoria kúzelný kruh a roztancujú<br />

sa. Na farebnej ploche slnkom<br />

ožiarenej steny pritlačí mladík, hrajúci<br />

na starodávne husle asi tichú<br />

uspávanku, slák na strunu, okolostojace<br />

postavy mýtických žien, najprv<br />

v zadumaní načúvajúce, vzpriamia<br />

ladné šije a blysknú okom.<br />

To z orchestra vyplávalo husľové<br />

sólo.<br />

Vedel som, že vyláka Amáliu. Husle<br />

sa rozoznievajú do vrúcneho tónu.<br />

Lákajú, volajú, prosia, lkajú. A keď<br />

iskrivý tón vystúpi až k farebným<br />

žhavým oknám, keď i starý veštec<br />

na mramorovom tróne vydýchne<br />

premožený krásou, keď orchester<br />

zmĺkne a téma lásky v nežnom zoslabení<br />

zostúpi dolu k človeku, k ľudstvu,<br />

Amália vyjde…<br />

Vyjde z trstín pri prameni živej<br />

vody, túžobne zodvihne ruky, dlhé<br />

hrdzavé vlasy odhrnie z čela a pôvabne<br />

vykročí na tanec.<br />

„Amália,“ vzdychnem a hrám svoj<br />

part čo najnežnejšie. Vášnivo vibrujem,<br />

vnútorne prežívam polové, štvrťové<br />

noty stredného hlasu druhých<br />

huslí, poctivo vypĺňam harmónie<br />

prekrásnych melódií. Veď je to pre<br />

ňu; pre moju vílu…<br />

Z hlbokého prežitku ma vyruší drgnutie<br />

kolegu pri pulte, Vaňka: „Už sa<br />

nehrá,“ šepoce v rozpakoch. Niekoľko<br />

huslistov z predných pultov sa pobavene<br />

obracia. Asi som chvíľu sóloval.<br />

Nech, bolo to pre Amáliu, dávam sebavedome<br />

husle na koleno. Pohľady<br />

kolegov i dirigenta tvrdo vraciam.<br />

Zachovávam si tvár.<br />

S Vaňkom totiž hráme pri poslednom<br />

pulte druhých huslí a často až<br />

sem nepočuť, čo hovorí dirigent.<br />

„Čo vravel?“ potichu sa pýtam.<br />

„Že sme pod tým sólom silní,“ nenápadne<br />

sa ku mne nakláňa Vaněk.<br />

„…a preto ešte raz opakujem,“ dolieha<br />

teraz už aj k nám dirigentov povýšený<br />

hlas, „že sprievod husľového<br />

sóla je tučný ako, s prepáčením, jaternica,“<br />

a pozerá sa k nášmu pultu;<br />

možno dokonca na mňa.<br />

Jaternica, hrozím sa. To sa ti podobá,<br />

cynik! Také nádherné, nadpozemské<br />

miesto. Jaternica si iba ak ty!<br />

Prázdna a odutá, uľavujem si v duchu.<br />

„Tak prosím pätnástku ešte raz<br />

a piánko, piánko, hladiť len jednou<br />

hranou sláčika, áno? Niente, nien-<br />

9<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


P O V I E D K A<br />

tisisimo… že prosím,“ počujem ho<br />

zase.<br />

„A violy! Nie, prosím vás, bada, bada,<br />

bada, ale ušľachtilo: papá, papá, papá,<br />

hej? A tiež trochu zavibrovať tou ľavačkou,<br />

že áno. Buďte tak dobrý! No<br />

tak: papá, papá, papá… áno? Prosím<br />

…vá, druhá, tretia…“ Mrazí ma.<br />

Zase sa rozoznieva téma lásky.<br />

Najskôr v anglickom rohu a potom<br />

v sólových husliach. Mrknem do<br />

sály: Amália si zhŕňa vlasy, dvíha<br />

sa na špičky a necháva sa prestupovať<br />

tónmi. Znovu túžobne roztvára<br />

náruč a nežnými tanečnými krokmi<br />

vykračuje k farebnému prúdu svetla,<br />

lámajúceho sa na sklách okien.<br />

„Nie! Nie! Prečo skôr?“ trieska dirigent<br />

taktovkou po pulte. Amália<br />

vydesene uteká do rákosia.<br />

„Rohy!“ huláka človek na stupienku.<br />

„Sme tam s tými polkami skoro!<br />

Okrem toho vôbec nie sú zladené,<br />

áno? A k tomu,“ dramaticky nechá<br />

poklesnúť hlas, „znie to ako fúkanie<br />

do záhradnej konvice, páni!“<br />

Hanbím sa. Hanbím sa pred<br />

všetkými tými bájnymi bytosťami<br />

v sále; pred sochami rekov, ktorí na<br />

nás zhliadajú v trápnom tichu, pred<br />

bustami géniov a velikánov národných<br />

nazerajúcich sem z foyer.<br />

„No prosím,“ teatrálne vyhadzuje<br />

diktátor rukami, „tretí je nízko, prvý<br />

vysoko, áno, pane, vy-so-ko, hovorím,“<br />

a rezignovane sa spustí na stoličku.<br />

„Prečo si netrhá vlasy?“ pomyslím<br />

si škodoradostne. Prečo<br />

neroztrieska taktovku a neodíde; bolo<br />

by nám všetkým na svete lepšie.<br />

Trubkári zdrvene ladia; génius sa<br />

potom tápavo oslobodzuje zo svojho<br />

zúfalstva: „Tak, tak. Aha? No prosím…<br />

Počujte,“ tackavo sa dvíha zo<br />

stoličky, „pauzy musíme dodržiavať<br />

tiež. Aj pauzy hrajú, páni, áno, áno…<br />

Môžeme teda s drevami,“ mohutnie<br />

mu hlas: „Áá, vá, uhá, etia… drievka!<br />

nesekať, nesekať ako do jaterníc! Prosím<br />

vláčne, jemnúčko, táááhať, ťááá-<br />

10<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007<br />

hať,…“ A vytiahnuť nemôžu, čo? Vševed!<br />

dusím sa.<br />

„Pianisisisi …“ čertí sa gašpar,<br />

„mmta, mmta, ták, ták… áno, áno.<br />

To je ono, áno. Takže poprosím tutti<br />

frutti,“ tu sa má orchester zasmiať<br />

neobyčajnému vtipu dirigentovmu,<br />

čo niektorý snaživec aj robí. Ťažko<br />

vzdychnem a odovzdane nasadím.<br />

Čo mi ostáva?<br />

Napriek tomu sa znovu rozklenie<br />

téma lásky. Sústreďujem sa na svoj<br />

part. Hrať, len hrať, národ môj drahý,<br />

večne hrať, hovorím si s Nerudom<br />

a hrám. Nedúfam, že moja víla ešte<br />

výjde z rákosia. Tóny ma znova okúzľujú,<br />

zapadajú do nádherných harmónií,<br />

lámu sa do iných farebných kombinácií,<br />

povznášajú a mäkko obaľujú<br />

strieborné tóny prvých huslí.<br />

Potom ju zahliadnem tancovať<br />

vpredu, pri koncertnom majstrovi<br />

Vykoupilovi. Práve hrá to krásne sólo.<br />

Zdá sa, že zvuk huslí ju k nemu priťahuje.<br />

Vzpína sa túžobne, klesá v nežných<br />

úklonoch, prosebne dvíha ruky<br />

k husliam.<br />

Ale náš pán koncertný má pred sebou<br />

len tie notičky. Pozerá do nich,<br />

pozerá a nevidí, áno, nevidí, že okolo<br />

neho krúži víla!<br />

Amália drobnými krôčikmi, s rozviatymi<br />

závojmi prebieha okolo nič<br />

netušiacich primistov, pôvabne máva<br />

ramenami, nadnáša sa a hľadá záchvev<br />

spriaznenej bytosti. Ozvenu<br />

na svoje volanie…<br />

Nepokojný m zra kom blúd i<br />

a hľadá… posledný pult druhých<br />

huslí. Naše pohľady sa stretnú; vyšľahne<br />

magický oblúk. Ako motýľ<br />

prepláva víla pomedzi pulty a graciózne<br />

sa predo mnou ukloní. Usmejem<br />

sa na ňu a roznežniem svoj tón.<br />

Radostný úsmev opätuje a plavým<br />

skokom sa vracia do sály. Vodopád<br />

hrdzavých vlasov sa v slnečnom<br />

svetle zlato rozžiari; ruky spojené nad<br />

hlavou v pokornej vďake. Téma lásky<br />

doznieva…<br />

„Pauza, pán dirigent,“ dvíha sa inšpektor<br />

orchestru. Pán dirigent zhnusene<br />

odkladá taktovku a s výrazom<br />

osobnej krivdy na tvári odchádza do<br />

šatne. Hrkot stoličiek, šum, hovor.<br />

Všetko sa hrnie von fajčiť, piť kávu.<br />

„Ten toho natára, že, pán kolega,“<br />

kladie husle na stoličku Vaněk.<br />

„Poďte si dať kávu, vidím, že vás to<br />

dnes nejako berie,“ mrkne skúmavo.<br />

Mlčím.<br />

„Pán Vaněk, dá sa vôbec takto zaobchádzať<br />

s hudbou?“ zdôverujem sa<br />

nakoniec sťažka.<br />

„Jaternice, jaternice, záhradné konvice!<br />

No dovoľte, to vo mne uráža<br />

človeka; podstatu ľudstva, človečenstva<br />

vôbec…“<br />

„Je to šašo,“ pokojne hovorí Vaněk<br />

a naťahuje sa: „Keby to namiesto<br />

toho tárania ukázal rukami, že? Ale<br />

ruky má on drevené, nič s nimi nevie,<br />

kýva sa tu ako trstina vo vetre, tak<br />

musí všetko okecávať. Počujte, pán<br />

kolega,“ oživene prisadá na okraj<br />

stoličky, „pamätáte sa na toho Taliana,<br />

čo s nami robil toho siedmeho<br />

Brucknera? Ten si vystačil s asi desiatimi<br />

slovami za celú skúšku. Ale<br />

tie jeho zlaté ručičky, čo? Všetko ten<br />

chlap ukázal rukami. Všetko! Pozrel<br />

sa a už ste vedeli čo a ako. Ten nekecal,<br />

ten, pán kolega, dirigoval. A to<br />

ešte tak, že nám v druhých husliach<br />

vibrovali aj tie naše doprovodné notičky<br />

ako blázni, čo?“<br />

Prikyvujem, môj vnútorný konflikt<br />

to však nerieši.<br />

„Tento celú generálku tára, ako si<br />

to predstavuje, a my mu to večer aj<br />

tak zahráme tak, ako sme zvyknutí.<br />

Je to tak?“<br />

Musím prisvedčiť. Večer orchester<br />

zahrá, žiaľ, svoj osvedčený štandart<br />

a nechá dirigenta mávať podľa chuti.<br />

Ad libitum sa tomu hovorí.<br />

„Pozrite,“ zdvíha sa Vaněk, „máme<br />

poludnie, o hodinu ideme domov, polievka<br />

na stole, mäso v trúbe a večer<br />

to už akosi zahráme. Zapojíme dlho-


Ž I V O T N Ý Š T Ý L<br />

ročné skúsenosti, no nie? A poďte<br />

na tú kávu.“<br />

„Ďakujem, pôjdem sa radšej prejsť,“<br />

vyhováram sa. Vaněk prikývne<br />

a odchádza.<br />

Prázdna sála je tichá. Všetky postavy<br />

na freskách a farebných plochách<br />

stien sú na svojich miestach<br />

v pôvodných pózach, zdanlivo bez<br />

života. Ticho zídem z pódia do sály<br />

hneď ku stene s prameňom živej<br />

vody.<br />

Moja víla je, ako obyčajne, za ostrozelenou<br />

trstinou. Hrdzavé vlasy,<br />

línia hrdla, oblé rameno dávajú tušiť<br />

krásu vodnej víly. Viem, ako ti teraz<br />

asi je. Viem. Večer na koncerte, keď<br />

je sála plná ľudí, tancovať nemôže;<br />

je príliš plachá. A kedy zase zaznie<br />

tak krásna a jej blízka hudba? Pohľadom<br />

preletím sálu: sme tu sami.<br />

„Amália,“ ticho zašepkám. Trstina<br />

sa ani nepohne.<br />

„Amálka…“<br />

Hrdzavý vlas sa nepatrne zavlní<br />

a ktosi nežne popotiahne nosíkom.<br />

„Ale, no tak, no tak,“ desím sa<br />

a podávam jej svoju čistú vreckovku.<br />

„Veď po pauze ešte budeme hrať,<br />

Amália. No, prosím vás, Amálka…“<br />

Zelené oko ožije a radostne sa<br />

v ňom zablysne: „Áno?“ hlesne divožienka<br />

a utrie si noštek.<br />

Obzriem sa dookola, sála je tichá;<br />

pristúpim tesne ku stene a tichúčko<br />

jej šepkám do uška: „Áno.“<br />

K secesnému stropu potom vyletí<br />

gejzír farebných tónov. Triangle,<br />

zvončeky a bubienky, striebro<br />

a mačacie zlato, biele tógy i pestrý<br />

hodváb, všetko v bujnom veselí víri<br />

sálou. Keď potom okolo divo preletí<br />

samotná Amália s okúzľujúcim<br />

úsmevom na perách a rozžiarenými<br />

očami, ovanie ma svieža vôňa vody.<br />

Živej vody z ktorej obyčajná kvapka<br />

robí zázraky.<br />

Jaroslav Klimecký<br />

z knihy Nezavěšujte, jste v pořadí!<br />

ŽIVOT BEZ<br />

MÄSA<br />

„V zdravom tele zdravý duch.“ Toto slovenské príslovie veľmi výstižne vyjadruje vzťah<br />

telesného zdravia človeka k stavu jeho ducha. Zahŕňa zároveň aj súlad, potrebu harmónie<br />

medzi nimi: ak duch nerešpektuje potreby tela, oslabuje tým nástroj svojho<br />

pôsobenia. Ak sa naše telesné potreby vymknú rozhodnutiam ducha, bránia mu<br />

v jeho rozvoji. Ako vplýva na tento súlad mäsitá strava?<br />

V<br />

egetariánstvo je stravovanie založené<br />

na rastlinách: zelenine,<br />

ovocí, obilninách a strukovinách.<br />

Celkom vyraďuje zo stravy mäso,<br />

údeniny, ryby, morské živočíchy. Živočíšne<br />

produkty ako vajcia, mlieko<br />

a mliečne výrobky sú vegetariánmi<br />

akceptované v rôznej miere.<br />

Radikálnejšia forma vegetariánstva<br />

– vegánstvo – vylučuje živočíšne<br />

produkty zo stravovania<br />

úplne.<br />

Spotreba mäsa na Slovensku je<br />

nižšia ako v takmer všetkých štátoch<br />

EÚ.<br />

Táto skutočnosť však pravdepodobne<br />

nevyjadruje uvedomelosť<br />

občanov našej krajiny,<br />

skôr ju možno chápať<br />

ako jeden z ukazovateľov<br />

životnej úrovne. Vo<br />

vzťahu k mäsitej strave<br />

jestvuje široké spektrum<br />

prístupov, no badať<br />

istú polarizáciu: na jednej strane<br />

nezdravý, agresívne presadzovaný<br />

trend „fast food“ a jeho prívrženci,<br />

na druhej zas stúpenci vegetariánstva<br />

alebo menej vyhraneného,<br />

zdravého životného štýlu, ktorí<br />

mäso zo stravy úplne nevylúčili, no<br />

preferujú napr. hydinu a ryby.<br />

Podľa vegetariánov je mäso zodpovedné<br />

za mnohé choroby a malo<br />

by sa celkom vyradiť zo stravy.<br />

Prečo?<br />

Vyradenie mäsa z jedálneho lístka<br />

odporúčajú vegetariáni z viacerých<br />

dôvodov. Súvisia s anatómiou, medicínou,<br />

dietetikou, etikou i ekonomikou.<br />

Hlavným argumentom je<br />

však to, že mäso poškodzuje zdravie,<br />

lebo zaťažuje telo toxínmi a narúša<br />

tak funkčnosť tkanív i orgánov.<br />

Tieto argumenty často presvedčia<br />

mnohých, aby sa zriekli mäsa<br />

a tým získali predpoklady<br />

pre zdravší život. No tu<br />

nejde iba o telo; človek<br />

nie je len to, čo<br />

vidíme. Ľudské<br />

telo je „obal“ ducha,<br />

viditeľná, malá<br />

časť skutočnosti. Ak chceme<br />

zodpovedne pristupovať<br />

k otázke „Mäso – áno, alebo<br />

nie?“, musíme vziať do úvahy<br />

existenciu ducha so všetkými<br />

interakciami, prebiehajúcimi<br />

medzi telom a duchom.<br />

11<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


Ž I V O T N Ý Š T Ý L<br />

Duch je inej podstaty ako telo.<br />

Z duchovnej úrovne, odkiaľ pochádza,<br />

si prináša jemnejšie substancie<br />

a energie, kým telo je prispôsobené<br />

hrubej pozemskej hmote. Do kontaktu<br />

vstupujú a zostávajú v spojení<br />

počas celej inkarnácie pomocou<br />

prostredníka. Týmto sprostredkovateľom<br />

je krv, presnejšie povedané –<br />

vyžarovanie krvi. (Podrobnejšie<br />

v článku Krv – neznáme súvislosti<br />

medzi výživou a duchovným vývojom,<br />

Svet Grálu 7/2006.)<br />

Ako každý telesný prvok, aj krv má<br />

svoje vyžarovanie. Je tej najjemnejšej<br />

povahy, ktorej charakter sa blíži<br />

k najhustejším vyžarovaniam ducha<br />

zahaleného vo svojich obaloch. Spojenie<br />

týchto dvoch vyžarovaní nazývame<br />

spojením ducha a tela. Je to<br />

most, po ktorom si telo a duch navzájom<br />

odovzdávajú informácie.<br />

Vyžarovanie tohoto mostu závisí<br />

od zloženia krvi. Podľa toho, či krv<br />

obsahuje alebo neobsahuje určité<br />

substancie, mení sa jej zloženie a tým<br />

i jej vyžarovanie; to vo veľkej miere<br />

závisí od výživných látok, ktoré jej<br />

dodávame stravou – teda i konzumáciou<br />

mäsa. Nemenej dôležitou podmienkou<br />

rozvoja vitality a zabezpečenia<br />

zdravia je však i vylučovanie<br />

odpadových látok,<br />

ktoré vznikajú pri normálnom fungovaní<br />

organizmu, a tiež toxínov. Ak<br />

množstvo týchto odpadových látok<br />

prevýši schopnosť organizmu vylúčiť<br />

ich, usadzujú sa v tkanivách. Človek<br />

tak stráca vitalitu a prejavia sa zdravotné<br />

ťažkosti.<br />

Chorobami sa prejavuje snaha organizmu<br />

zbaviť sa toxínov.<br />

Už z tohoto pohľadu je zrejmé, že<br />

na udržanie zdravia je najlepšie takýmto<br />

stavom predísť správnym výberom<br />

toho, čo do tela prichádza. Aká<br />

je teda úloha mäsa v našej strave?<br />

M<br />

ÚČINKY MÄSA NA<br />

VYŽAROVANIE KRVI<br />

äso sa vo všeobecnosti považuje<br />

za symbol sily a zdroj energie.<br />

V medicíne je známe, že podporuje<br />

tvorbu krvi, podľa prírodnej terapie<br />

má pomáhať pri inkarnácii ducha.<br />

Tieto tri pohľady sa navzájom dopĺňajú.<br />

Väčšia spotreba mäsa núti telo<br />

tvoriť viac krvi, preto tí, ktorí často<br />

jedia mäso, majú väčší objem krvi.<br />

Tento zväčšený objem krvi má väčšiu<br />

silu príťažlivosti, takže duch je pripútaný<br />

k telu tesnejšie. Aj zloženie krvi<br />

hrá svoju úlohu. „Živočíšne energie“,<br />

ktoré mäso prináša, dávajú krvi špeciálnu<br />

charakteristiku, uľahčujúcu<br />

spojenie ducha s živočíšnou časťou<br />

ľudskej bytosti –<br />

fyzickým telom.<br />

Naopak, človek,<br />

k tor ý kon z u-<br />

muje mäsa málo alebo mäso vôbec<br />

neje, bude mať objem krvi menší.<br />

Charakter krvi bude menej živočíšny<br />

a spôsobí, že väzba ducha s telom<br />

bude slabšia.<br />

Tak napr. veľký jedák mäsa má<br />

„veľa“ krvi. Vyzerá prekrvený, má<br />

červenšiu farbu, tvár sa mu ľahko<br />

rozpáli. Je pevne zakotvený vo svojom<br />

tele, zväčša má záujem o to, čo<br />

je fyzické. Jedenie a pitie majú pre<br />

takéhoto človeka veľký význam, dáva<br />

prednosť manuálnym prácam a použitiu<br />

sily pred intelektuálnou prácou.<br />

Má veľa vnútorného ohňa, elánu,<br />

podnikateľského ducha. Môže mu<br />

to dodávať tvrdší, drsnejší, dokonca<br />

agresívnejší či násilnejší charakter.<br />

Tieto extrémne účinky jedenia mäsa<br />

boli v minulosti dobre známe. Preto<br />

sa vojakom idúcim do boja dávalo<br />

jesť veľa mäsa, aby boli bojovnejší. To<br />

isté sa robí s poľovnými psami alebo<br />

sokolmi, ktoré dostávajú veľa mäsa,<br />

aby sa stimuloval ich inštinkt lovca.<br />

Oproti tomu osoby, ktoré nejedia<br />

mäso, nemajú takú živú farbu. Bledá<br />

pokožka prezrádza menšie množstvo<br />

krvi. Chýba im silnejší most vyžarovania,<br />

ich duch je menej pripútaný k telu.<br />

Ako sa ľudovo vraví, takéto osoby nestoja<br />

nohami pevne na zemi, sú duchom<br />

inde, akoby v inom svete. Dávajú<br />

prednosť rozmýšľaniu, snívaniu a intelektuálnej<br />

práci pred činom. Slabšie<br />

spojenie s telom sa prejaví menším<br />

záujmom o telesné veci, ani jedlo pre<br />

nich nemá veľký význam; je pre nich<br />

skôr povinnosťou ako pôžitkom. Sú to<br />

ľudia obyčajne pokojní, jemní, mierumilovní,<br />

aj pasívnejší, lebo nemajú<br />

dostatok sily<br />

a chuti k činu.<br />

12<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


Ž I V O T N Ý Š T Ý L<br />

OTÁZKA PRISPÔSOBENIA<br />

V<br />

egetarián od narodenia, ktorý<br />

žije v krajine, kde tradícia mäso<br />

nepripúšťa, vníma konzumáciu mäsa<br />

inak ako človek, ktorý sa vegetariánom<br />

stal. V prvom prípade je organizmus<br />

prispôsobený na fungovanie<br />

bez mäsa počas mnohých generácií<br />

a poskytuje dobré vyžarovanie krvi<br />

z potravín, ktoré konzumuje. Duch<br />

je zakotvený, aj keď treba povedať, že<br />

vegetariánske národy sú meditatívnejšie<br />

než národy pre ktoré je mäso<br />

v strave bežné.<br />

Iné je, keď sa osoby celé desiatky<br />

rokov požívajúce mäso naraz rozhodnú<br />

vylúčiť ho zo stravy. Organizmus,<br />

ktorý zdedil určité dispozície<br />

vytvárané počas mnohých generácií,<br />

sa bude takejto zmene brániť. Obyčajne<br />

nastanú problémy s prispôsobením.<br />

Proces adaptácie je podobný ako<br />

u fajčiara, ktorý sa rozhodol prestať<br />

fajčiť. Nikotín, ktorý organizmus<br />

doteraz zvykol používať ako stimul<br />

činnosti orgánov, už nie je k dispozícii.<br />

Orgány spomalia svoju činnosť<br />

a nedarí sa im vykonať všetku prácu,<br />

ktorú od nich čakáme. Nastanú ťažkosti:<br />

bolesti hlavy, nedostatok energie,<br />

nervozita, zápcha a pod. Človek<br />

sa celkovo necíti dobre.<br />

Mäso nie je droga, ale potravina,<br />

preto jej nedostatok neprináša také<br />

výrazné problémy. Ak sa odvykanie<br />

od mäsa rozloží na niekoľko týždňov,<br />

ťažkosti sa ani nemusia prejaviť.<br />

Naopak, ľudia, ktorí sa pre takúto<br />

zmenu rozhodli, sa najčastejšie cítia<br />

oveľa lepšie a čulejšie. Problémy sa<br />

však ukážu po dlhšom čase.<br />

Na začiatku sa telu darí udržiavať<br />

správne vyžarovanie krvi, lebo<br />

vplyv jedenia mäsa ešte istý čas pretrváva.<br />

Postupom času tento vplyv<br />

slabne. Telo, ktoré nemá náhradu za<br />

to, čo prijímalo v mäse, zmení zloženie<br />

a vyžarovanie krvi, a tak sa<br />

oslabí jeho spojenie s duchom. Duch,<br />

ktorý nie je dosť silno zviazaný s telom,<br />

sa nebude môcť prejavovať s potrebnou<br />

silou a intenzitou. Nastane<br />

oslabenie a apatia. Tento stav sa však<br />

prejaví len veľmi pomaly, postupne,<br />

preto nie je na prvý pohľad zjavný.<br />

Okrem toho sa často nespája s vylúčením<br />

mäsa zo stravy, ktoré sa<br />

udialo dávno predtým.<br />

Človek v tomto stave nemá dostatok<br />

vitálnej sily žiť plnohodnotný život,<br />

ako by mohol a mal. V živote<br />

ide o to, aby sa duch učil a zbieral<br />

skúsenosti tu na zemi, a tým rozvíjal<br />

schopnosti, ktoré dostal do vienka.<br />

Skúsenosti prichádzajú tak, že<br />

intenzívne prežívame každú udalosť<br />

a snažíme sa riadiť život podľa<br />

našich želaní. Na to, aby sme cítili<br />

a konali správne, potrebujeme pevné<br />

spojenie ducha s telom, no u tých,<br />

ktorých organizmus sa prispôsobuje<br />

novým podmienkam po vylúčení<br />

mäsa, sa táto väzba oslabuje. „Neprítomnosť“<br />

ducha im bráni naplno<br />

prežívať každý okamih, konať a pôsobiť<br />

smerom navonok. Navyše majú<br />

tendenciu unikať z vonkajšieho sveta,<br />

lebo sú príliš citliví. Prichádzajú tak<br />

v živote o mnohé.<br />

VZDAŤ SA MÄSA ÚPLNE?<br />

Z<br />

pohľadu duchovného rozvoja sa<br />

u človeka, zvyknutého na konzumáciu<br />

mäsa, úplné vylúčenie mäsa<br />

neodporúča. Teda ak jesť, v akom<br />

množstve? – Všetko závisí od jednotlivca.<br />

Potreba mäsa je dnes spájaná<br />

i s otázkou krvnej skupiny – pre<br />

niektoré je nevyhnutnou súčasťou,<br />

pre iné v rôznej miere nahraditeľnou<br />

zložkou stravy. Vo všeobecnosti človek<br />

príliš materiálne založený by mal<br />

množstvo mäsa v strave znížiť, aby<br />

sa mohol otvoriť duchovným veciam.<br />

Naopak, ak ide o človeka „s hlavou<br />

v oblakoch“, zvýšenie spotreby mäsa<br />

pomôž e<br />

lepšie vnímať<br />

realitu a činorodo<br />

sa prejavovať.<br />

Okrem frekvencie a množstva<br />

mäsitej stravy je dôležitý aj výber<br />

mäsa: jeho druh a kvalita. Tmavé<br />

mäso je viac zaťažené toxínmi a pôsobí<br />

silnejšie ako biele mäso (teľacina,<br />

hydina, jahňacina) a ryby. A pokiaľ<br />

ide o kvalitu – pre konzumáciu je<br />

vhodnejšie mäso z prirodzeného<br />

chovu, prípadne divina.<br />

Potreba konzumácie mäsa je pre<br />

každého individuálna a líši sa aj<br />

v jednotlivých epochách vývoja ľudstva.<br />

Bola veľmi výrazná v začiatkoch<br />

histórie ľudstva. Duše, ktoré sa<br />

vtedy inkarnovali, potrebovali veľmi<br />

silné vyžarovanie krvi, aby sa pevne<br />

zakotvili v hmote – v neznámom<br />

prostredí, kam prenikali po prvý raz.<br />

V dnešnej materialisticky orientovanej<br />

dobe je žiaduci skôr pravý opak;<br />

zníženie spotreby mäsa, a uprednostnenie<br />

odľahčujúcej, prevažne<br />

vegetariánskej stravy. No táto zmena<br />

má byť prirodzeným procesom, čiže<br />

vývojom dnešného – žiaľ, príliš materialisticky<br />

založeného homo sapiens<br />

– človeka rozumného, smerom<br />

k človeku duchovnému. Zrejme bude<br />

tento prechod pozvoľný. Možno sa<br />

neuskutoční v rámci jedného pozemského<br />

života, ale v priebehu viacerých<br />

generácií – tak, aby vyjadroval<br />

harmóniu tela a ducha človeka na<br />

ceste k jeho zušľachteniu.<br />

Christopher Vasey<br />

13<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


R E C E N Z I A<br />

AKO PRICHÁDZAJÚ SNY<br />

FILMOVÝ SKVOST POSMRTNEJ DRÁMY<br />

Film Vincenta Warda „What Dreams May Come“, USA 1998, uvedený v SR v roku 1999<br />

Motto: Život po smrti môže byť ďaleko skutočnejší, ako ten na zemi...<br />

S filmami o záhrobí sa v posledných<br />

rokoch akoby roztrhlo vrece. Tento<br />

pôsobivý príbeh sa vymyká zo sivého<br />

priemeru. Na diváka nepôsobí<br />

desivo (ako Šiesty zmysel a mnohé<br />

iné), ale nie je ani gýčový a nasilu<br />

romantický (ako Duch). Doteraz<br />

uverejnené recenzie k tomuto filmu<br />

dostatočne opísali jeho umeleckú<br />

stránku. My sa pozrieme bližšie na<br />

ideu diela, pre ktorú sa ho oplatí<br />

vidieť (no nielen pre ňu). Tvorcovia<br />

sa odvážili za hranice pozemskej<br />

reality s omnoho výstižnejším<br />

a presvedčivejším posolstvom, než<br />

je to v takých prípadoch bežné. Ako<br />

prichádzajú sny je film o tom, ako<br />

ľudské sny a myšlienky vytvárajú<br />

a formujú takzvaný druhý svet. Ako<br />

si každý z nás pripravuje svoj svet<br />

a osud, ktorý ho po smrti očakáva.<br />

Knižnou predlohou k filmu je román<br />

Richarda Mathesona. V predslove<br />

svojej knihy pán Matheson<br />

bez okolkov napísal, že jediné, čo<br />

považuje vo svojom príbehu za vymyslené,<br />

sú mená konkrétnych ľudí<br />

a okolnosti, za ktorých zomreli.<br />

14<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007<br />

Dej: Chris Nielsen (Robin Williams)<br />

po autonehode podľahne ťažkým<br />

zraneniam v nemocnici. Precitá<br />

z umelého spánku a začne sa<br />

zhovárať s tajomnou osobou, ktorú<br />

oslovuje doktor (Cuba Gooding Jr.).<br />

Spomína si na členov rodiny a v tej<br />

chvíli sa ocitá pred vlastným domom.<br />

Víta ho len pes a rozmazaná<br />

postava jeho nového spoločníka.<br />

„Prečo Vás vidím tak rozmazane,<br />

doktor?“<br />

„Uvidíš ma lepšie, ak budeš chcieť.<br />

Nevidíš ma tak jasne preto, že nechceš<br />

byť mŕtvy...“<br />

Chris odmieta tvrdenie o svojej<br />

smrti a podivné zážitky okolo seba<br />

si vysvetľuje ako zvláštny sen. Vchádza<br />

do obývačky, kde vidí smútočné<br />

zhromaždenie príbuzných a priateľov.<br />

Prihovára sa svojej žene Annie<br />

(Annabella Sciorra), ktorá ho<br />

však vôbec neregistruje. Tá časť<br />

filmu, ktorá sa odohráva ešte v „našom“<br />

svete, končí pohrebom, ktorý<br />

Chris Nielsen sleduje ako účastník<br />

aj ako divák. Annie kľačí nad náhrobkom<br />

a on na ňom číta svoje<br />

iniciály i dátum úmrtia. Konečne<br />

je schopný akceptovať,<br />

že preňho už niet cesty späť...<br />

Vchádza do dlhého tunela<br />

a prebúdza sa v prekrásnom<br />

svete prírody, pretekajúcom<br />

fantastickými farbami. Zatiaľ<br />

čo sa kochá okolitými scenériami,<br />

opäť sa pri ňom objavuje<br />

spoločník z času po pozemskej<br />

smrti. Oznamuje mu,<br />

že všetko, čo okolo seba vidí,<br />

sú jeho vlastné sny a predstavy,<br />

ktoré sa na druhom svete stali<br />

skutočnosťou. Chris v „prírode“<br />

spoznáva fragmenty z obrazov,<br />

ktoré maľovala jeho manželka,<br />

nadaná maliarka, a objavuje aj<br />

dom, ktorý si spoločne vysnívali.<br />

V deji filmu nastáva zlom,<br />

keď mu jeho sprievodca oznamuje<br />

tragickú správu. Annie<br />

spáchala samovraždu. A hneď<br />

schladí nádeje svojho zverenca<br />

na skoré stretnutie s ňou: „Annie<br />

je v pekle!“. Na búrku rozhorčenia<br />

odpovedá pokojným<br />

vysvetlením: „Tu nie sú žiadni<br />

sudcovia, ani tresty... Je mnoho<br />

druhov pekla, nie všade je to<br />

rovnaké. Všetci máme zmysel<br />

pre prirodzený poriadok<br />

vecí. Annie ten svoj poriadok<br />

porušila a nedokáže odpustiť<br />

sama sebe...“ Chris sa okamžite<br />

rozhoduje: Musí ísť Annie<br />

zachrániť. A tak sa začína<br />

cesta hlavného hrdinu do sfér<br />

zúfalstva za stratenou láskou<br />

jeho života.<br />

Roman Levický


J A S N O V I D E C T V O<br />

JASNOVIDNOSŤ<br />

TEMNOTY<br />

V minulom čísle sme sa venovali fenoménu jasnovidectva. Snažili sme sa ukázať, že jasnovidectvo<br />

skutočne existuje a že možnosť vidieť obrazy neviditeľného sveta má svoje<br />

miesto v prirodzenom usporiadaní sveta okolo nás. Práve prirodzenosť však tiež ohraničuje<br />

možnosti jasnovidnosti na najbližšie okolie človeka. Teda na okolie, ktoré je síce<br />

ostatným ľuďom neviditeľné, ale ktoré zodpovedá povahe, stupňu zrelosti a vnútornému<br />

stavu človeka. Obrazy jasnovidca teda vôbec nepochádzajú z božských a múdrych<br />

výšin, ale z jeho ľudského okolia, príbuzného a rovnorodého jeho stavu. Jasnovidné<br />

odkazy sa teda majú skúmať s rovnakou obozretnosťou ako novinové články. Môžu<br />

medzi nimi byť odkazy múdrych priateľských pomocníkov, ale aj zavádzajúce omyly.<br />

Začiatkom minulého storočia liečil<br />

v USA psychiater Dr. Carl Wickland<br />

veľmi pozoruhodným spôsobom<br />

ťažké prípady posadnutosti.<br />

Posadnutosť je stav, keď telo žijúceho<br />

pacienta obsadí duša zomrelého<br />

človeka, takže má teraz súčasne<br />

dvoch pánov: právoplatného pôvodného<br />

majiteľa a cudzieho nepozvaného<br />

hosťa. Taký človek sa potom<br />

správa divo a zmätene, pretože sa<br />

v ňom o vládu „hádajú“ dve osobnosti,<br />

alebo jedná protichodnými<br />

spôsobmi: raz je celkom rozumný<br />

a mierny, inokedy je nepríjemný, agresívny,<br />

niekedy pácha trestné činy,<br />

nad ktorými je potom v rozpakoch<br />

a ľutuje ich. Posadnutí ľudia zažívajú<br />

spočiatku stavy rozorvanosti<br />

a zmätku, v ťažších prípadoch končievajú<br />

na psychiatrických klinikách,<br />

alebo spáchajú samovraždu. O vyháňaní<br />

zlých duchov z tela hovorí<br />

aj Biblia.<br />

K posadnutosti dôjde len tam, kde<br />

je duch žijúceho človeka pasívny,<br />

unavený, slabý alebo lenivý. Tak<br />

stratí jeho telo prirodzenú ochranu<br />

magnetickej aury a otvorí sa cudziemu<br />

vplyvu.<br />

Dr. Wickland liečil posadnutých<br />

tak, že z nich elektrickým šokom vypudil<br />

cudzieho ducha, a ten sa po-<br />

tom presídlil do jeho mediálnej manželky.<br />

Pani Wicklandová mala zrejme<br />

silné mediálne schopnosti: začala sa<br />

náhle správať ako iný človek, hovorila<br />

mužským hlasom, čudovala sa, že<br />

má na sebe ženské šaty, hovorila o cudzích<br />

miestach a udalostiach, ktoré si<br />

mohli prítomní neskôr overiť, a podobne.<br />

Takým spôsobom nadviazal<br />

Dr. Wickland s cudzím duchom kontakt,<br />

mohol sa ho vypytovať, kto je,<br />

a naopak mu vysvetliť, v akom stave<br />

sa nachádza a čo by mal ďalej robiť.<br />

Doteraz posadnutý pacient bol pritom<br />

zbavený cudzieho vplyvu, mohol byť<br />

prepustený z psychiatrickej liečebne<br />

a vrátiť sa do normálneho života.<br />

Pri týchto sedeniach sa ukázalo,<br />

že žiadny z cudzích duchov si nebol<br />

vedomý skutočnosti, že zomrel.<br />

Boli to buď ľudia, ktorí na život po<br />

smrti neverili, a preto si ho nepripustili,<br />

alebo mali pevné cirkevné predstavy<br />

o príchode do neba k Ježišovi,<br />

o pekle a čertoch, a pretože okolo<br />

seba videli rovnaký svet ako predtým,<br />

domnievali sa, že jednoducho<br />

žijú ďalej. A to napriek tomu, že sa im<br />

niektoré veci zdali podivné a prestali<br />

im rozumieť. Tak napríklad bývalý<br />

kovboj rozprával, že od chvíle, keď ho<br />

kopol kôň, začal byť ten svet nejaký<br />

divný: hovoril so svojimi kamarátmi,<br />

15<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


J A S N O V I D E C T V O<br />

16<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007<br />

tí mu však neodpovedali; nemohol<br />

zohnať žiadne zamestnanie a potĺkal<br />

sa krajom z miesta na miesto; nikde<br />

nedostal najesť, a tak mal stále pocit<br />

hladu.<br />

Bývalého majiteľa lekárne v ťažkom<br />

stave odviezli do nemocnice, odtiaľ sa<br />

zase vrá-<br />

t i l späť<br />

a pok<br />

r a -<br />

č o v a l<br />

v práci. Ale<br />

nikto zo zákazní- kov na<br />

jeho pozdrav neodpovedal, jeho zástupca<br />

nepočúval pokyny, ktoré mu<br />

udeľoval, ale pritom niektoré z nich<br />

plnil. Lekárnik usúdil, že pri liečení<br />

v nemocnici stratil schopnosť hovoriť.<br />

Keď bola lekáreň<br />

prepadnutá, vrhol sa<br />

k zásuvke s revolverom,<br />

no nedarilo sa<br />

mu ho uchopiť; skočil<br />

lupičovi po hrdle, ale<br />

nebol schopný ho zovrieť.<br />

Manželka farmára sa aj po smrti<br />

stále pohybovala ustarostene po farme<br />

a keď sa jej muž začal vo všetkej počestnosti<br />

uchádzať o ďalšiu ženu, tak<br />

ju tak veľmi rozzúrila domnelá manželská<br />

nevera, že „zvodkyňu“ posadla<br />

a urobila z nej psychicky chorú osobu.<br />

Iní z duchov sa naopak sťažovali, že<br />

sa náhle ocitli v temnote, boli slabí<br />

a ospalí a hľadali nejaké svetlo.<br />

Ďalej vyšlo najavo, že si duchovia<br />

často neboli vedomí nasťahovania<br />

sa do cudzieho tela, že teda niekoho<br />

posadli. Ich želanie podieľať<br />

sa na plnohodnotnom pozemskom<br />

živote, holdovať svojim náruživostiam<br />

(napríklad alkoholu alebo násilnostiam),<br />

ovládať alebo balamutiť<br />

iných ľudí, mstiť sa, alebo hoci<br />

aj chcenie nájsť východisko<br />

z temnoty spôsobilo, že na<br />

to dostali šancu: ocitli sa<br />

v inom tele a mohli ho<br />

aspoň čiastočne používať.<br />

Niekedy im také<br />

spojenie ani veľmi nevyhovovalo;<br />

napríklad<br />

duch, ktorý v minulom<br />

živote utrpel traumatický<br />

zážitok a nenávidel<br />

ženy, sa ocitol v ženskom<br />

tele a kedykoľvek sa dostal<br />

k moci, zúrivo zo seba strhával<br />

šaty a trhal si dlhé vlasy. Takto<br />

sa správajúca pacientka bola však<br />

zrelá na psychiatrickú kliniku a aj sa<br />

tam ocitla.<br />

Dr. Wickland nevedomým duchom<br />

trpezlivo a priateľsky vysvetľoval ich<br />

stav a dalo mu spravidla dosť práce,<br />

než ich vyviedol z omylov. Až potom<br />

boli schopní uvedomiť si a spozorovať<br />

Lekár liečil posadnutých tak, že z nich<br />

vypudil cudzieho ducha, a ten sa potom<br />

presídlil do jeho mediálnej manželky<br />

ďalších zomrelých okolo seba, čakajúcich,<br />

až im budú môcť pomôcť; najčastejšie<br />

to boli rodičia a priatelia, ale<br />

aj ľudia, ktorí boli kedysi sami v podobnom<br />

stave a teraz túžili pomáhať<br />

iným. Tí sa ich teraz ujali a odvádzali<br />

ich ďalej do duchovného sveta k ďalšiemu<br />

poznávaniu a vzostupu.<br />

Za tridsať rokov svojej práce zanechal<br />

Dr. Wickland za sebou dlhý<br />

rad vyliečených psychicky chorých<br />

a ďalší neviditeľný rad duší, ktoré si<br />

uvedomili situáciu a oslobodili sa od<br />

svojej nevedomosti. Napísal o tom<br />

pozoruhodnú knihu „Tridsať rokov<br />

medzi mŕtvymi“(1). V jednotlivých<br />

kapitolách preberá prípady posadnutosti<br />

vedúce k pomste, zločinu, samovražde,<br />

ďalej súvislosti s alkoholizmom<br />

a drogovou závislosťou, so silne<br />

materialistickým zameraním človeka,<br />

sebectvom a iné. Nás v súvislosti s jasnovidectvom,<br />

skutočným i domnelým,<br />

veľmi zaujíma kapitola týkajúca<br />

sa ortodoxnej pravovernosti a náboženského<br />

fanatizmu:<br />

„Náboženská veda by mala podávať<br />

obraz Boha a života na onom svete<br />

v zrozumiteľných pojmoch. Namiesto<br />

toho stále ešte drží ľudstvo v podriadenosti<br />

pomocou strachu, povier, dogiem<br />

a vieroučných poučiek, takže<br />

doteraz nedospelo k slobode a nemá<br />

jasné, čo sa deje so zomrelými.<br />

Väčšina ľudí prežíva zmenu, ktorú<br />

nazývame smrťou, bez toho, aby si<br />

ju vôbec uvedomili, nechápu a nevedia,<br />

že zomreli. V úplnej nevedomosti<br />

o svojich zmenených životných podmienkach<br />

a s pokrivenými názormi<br />

zostávajú dlho pripútaní k pozemskej<br />

úrovni. Takí nevedomí duchovia<br />

tuho lipnú na svojich vieroučných<br />

predstavách a potom<br />

rovnako tuho ovplyvňujú<br />

aj tých, ktorí žijú<br />

v pozemských telách.<br />

Príkladom posadnutosti<br />

sú aj masové psychózy,<br />

ku ktorým často<br />

dochádza na náboženských zhromaždeniach<br />

a ktoré sa nazývajú hovorením<br />

jazykov alebo vytrženie.<br />

Náboženské nabádania vyvolávajú<br />

mentálne poblúznenie, pretože nablízku<br />

vždy stoja pripravení neviditeľní<br />

náboženskí fanatici. Títo neviditeľní<br />

ešte vôbec netušia, že zomreli,


J A S N O V I D E C T V O<br />

rovnakého druhu siaha<br />

ešte ďalej, a to k samotnému<br />

výberu ľudí,<br />

s ktorými sa dostal<br />

Dr. Wickland do styku.<br />

Bezpochyby bolo jeho<br />

želaním pomáhať – oslobodzovať živých<br />

od utrpenia posadnutosti a súčasne<br />

vysvetľovať nevedomým zomrelým<br />

ich postavenie – ktoré mu<br />

privádzalo do cesty práve takých ľudí<br />

a práve také javy. Neznamená to teda,<br />

že na onom svete na nás číhajú len<br />

zlomyseľné sily, hľadajúce príležitosť<br />

k pustošeniu a skaze. Tieto vplyvy<br />

však existujú a môžu mať veľkú silu,<br />

ktorú nemôžeme podceňovať.<br />

Predstavme si človeka, majúceho<br />

v sebe určité schopnosti vyciťovať<br />

myšlienky iných ľudí a deje, ktoré sa<br />

okolo nich odohrávajú. Častejšie to<br />

býva žena než muž. Niekoľkokrát sa<br />

mu podarí uhádnuť jemné pozadie<br />

súčasných dejov, alebo predpovedať<br />

blízku budúcnosť, ľudia sa k nemu<br />

začínajú správať s úctou a jeho slová<br />

sa odovzdávajú ďalej ako nadpozemská<br />

zázračná múdrosť. Rešpekt okolia<br />

mu lahodí, vzniká v ňom horúca<br />

túžba, aby sa stal obdivovanou jasnovidnou<br />

osobnosťou. Usilovne sa<br />

snaží rozhojniť svoju citlivosť a súčasne<br />

v ňom pozvoľna narastá pocit<br />

výnimočnosti, prechádzajúci do samoľúbosti<br />

a márnomyseľnosti. V hustom<br />

okolí jemnohmotného sveta sa<br />

taký človek stáva ľahkou korisťou<br />

rovnorodého záhrobia, pretože sa<br />

dopustil súčasne dvoch fatálnych<br />

chýb: v neprimeranej miere sa otvoril<br />

jemnohmotným vplyvom, a pritom<br />

namiesto vnútornej jemnosti,<br />

zrelosti, ušľachtilosti v ňom tlie domýšľavosť.<br />

Márnomyseľnosť a ctižiamrelých,<br />

ktorí nepochopili vyššie ciele<br />

a zmysel života, zostávajú pripútaní<br />

k zemi pri predmete svojich záujmov<br />

a ovplyvňujú žijúcich ľudí. Oslabujú<br />

ich vôľu, snažia sa ovládnuť ich činy,<br />

Zo všetkých duchov pripútaných k zemi<br />

sa náboženskí fanatici<br />

najťažšie privádzajú k osvieteniu<br />

prispievajú výdatne k vzniku nežiadúcich<br />

myšlienok, neodôvodnených<br />

pohnútok, podráždenosti, zvláštnych<br />

pocitov a rozmarov, a majú tak podiel<br />

na núdzi tohto sveta. Pokiaľ dôjde<br />

tento proces až do stavu posadnutosti<br />

– a prípadov posadnutia je veľké<br />

množstvo – začne ísť do tuhého: u postihnutého<br />

človeka sa mení osobnosť,<br />

vrtošivé nálady prechádzajú do striedajúcich<br />

sa premien charakteru, môže<br />

sa objaviť hystéria, ťažkomyseľnosť<br />

a sklony ako alkoholizmus, nemravnosť,<br />

krutosť, kleptománia, samovražedné<br />

sklony, náboženské poblúznenie,<br />

zločinnosť a iné.<br />

Dodajme, že tu sú veľkým nebezpečenstvom<br />

všetky umelé snahy o zvýšenie<br />

citlivosti k jemnohmotným<br />

vplyvom, ako je otváranie čakier, holotropné<br />

dýchanie, čierna aj biela mágia,<br />

automatické kreslenie, hypnóza<br />

a ďalšie. Oslabujú obranu nepripraveného<br />

a vnútorne neotuženého človeka<br />

a vystavujú ho v plnej sile vplyvom,<br />

ktoré by inak nevnímal, alebo vnímal<br />

len slabo. Skutočnou a definitívnou<br />

ochranou je tu jeden zo základných<br />

zákonov sveta, a to zákon príťažlivosti<br />

rovnakého druhu. To znamená, že negatívnym<br />

silám nie je žiadny človek<br />

vystavený bez obrany napospas, ale že<br />

môžu len k tomu, kto má v sebe rovnorodé<br />

zárodky negatívnych povahových<br />

vlastností a kto podal do záhrobia<br />

nejakým spôsobom ruku. Alebo<br />

aj k tomu, kto má ochabnutú vlastnú<br />

vôľu a vôbec sa nebráni cudzorodým<br />

a sami nenašli vyšší duchovný život.<br />

Preto zostávajú spútaní rámcom svojich<br />

ľudsky úzkych a strnulých vieroučných<br />

predstáv a rozdúchavajú<br />

svojou prítomnosťou bigotnosť bratov<br />

vo viere až k poblúzneniu.<br />

Títo duchovia sa stávajú<br />

často počuteľnými<br />

uchu rozrušených senzitívnych<br />

ľudí, pretože<br />

práve na takýchto<br />

zhromaždeniach sú účastníci vyzývaní,<br />

aby načúvali „tichému jemnému<br />

hlasu“, prichádzajúcemu údajne od<br />

Boha. V stave náboženského uchvátenia<br />

ich mediálne schopnosti obzvlášť<br />

rastú a poskytujú zlovoľným i fanatickým<br />

duchom vítanú príležitosť na<br />

očarovanie ľahkoverných ľudí svojím<br />

našepkávaním.<br />

Takí duchovia sa nevyhýbajú ani<br />

podvodu a vydávajú sa za „anjelov“,<br />

„Ducha Svätého“ alebo „Božieho Ducha“.<br />

Ich bezmyšlienkovité obete sa<br />

potom cítia obzvlášť povznesené a vôbec<br />

nie sú ochotné prenechať miesto<br />

súdnejším predstavám. Načúvajú ich<br />

našepkávaniu a ľahko prepadajú posadnutosti,<br />

prechádzajúcej nakoniec<br />

do pomätenosti, choromyseľnosti<br />

a iných duševných porúch.<br />

Zo všetkých duchov pripútaných<br />

k zemi sa náboženskí fanatici najťažšie<br />

privádzajú k osvieteniu. Ovládnutí<br />

zúženou strnulou ideou, v rozpore so<br />

všetkým logickým uvažovaním a slobodným<br />

myslením, nachádzajú sa po<br />

svojej smrti akoby v stave autohypnózy<br />

v nepretržitom opakovaní prázdnych<br />

slovných obratov v štýle svojho náboženského<br />

žargónu. Nepoznajú nič iné<br />

než svoje vieroučné formulky a sú tak<br />

skalopevne zaujatí, že trvá často roky,<br />

než k nim prenikne úsvit príčetnosti.“<br />

Dr. Wickland absolvoval desiatky<br />

sedení so zomrelými duchmi a zaznamenal<br />

ich priebeh vo svojej knihe. Na<br />

základe pozorovaní dospel k záveru,<br />

že ľudstvo je obklopené miliónmi zovplyvom.<br />

Pochopenie týchto javov je<br />

iste zároveň aj varovaním pred bezmyšlienkovitým<br />

životom s ľahostajným<br />

bezvýberovým prijímaním všetkého,<br />

čo sa nám pripletie do cesty.<br />

Zákon príťažlivosti<br />

17<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


J A S N O V I D E C T V O<br />

dostivosť „jasnovidca“ potom k nemu<br />

rýchle pritiahne rovnorodých tárajov,<br />

horiacich túžbou uplatniť sa, niekoho<br />

ovplyvniť, obalamutiť, a pritom<br />

byť obdivovaný ako vznešená osobnosť.<br />

Uvedomme si, že zomrelému<br />

človeku je rovnako ľahké čítať naše<br />

myšlienky a želania, ako nám čítať<br />

napísaný text, alebo rozpoznať farbu<br />

oblečenia; veď sa pohybuje v okolí<br />

rovnakého druhu a rovnakej hustoty.<br />

Preňho je maličkosťou potvrdiť „jasnovidcovi“<br />

jeho vlastné názory a odpovedať<br />

mu na otázky spôsobom, aký<br />

očakáva. Tak si ľahko získava jeho<br />

dôveru ako znalec „pravdy“. Zomrelý<br />

duch nešetrí najvyšším ocenením,<br />

označuje jasnovidca i osoby<br />

v jeho okolí menami slávnych osobností<br />

z minulosti a oznamuje im, že<br />

sú ako vznešené persony poverené<br />

obzvlášť vysokými úlohami. A ajhľa<br />

– až doteraz normálne sa správajúci,<br />

snáď trochu naivní a snáď máličko<br />

výnimočne sa cítiaci ľudia naraz dávajú<br />

vzniknúť skupinke vznešených<br />

velikánov, oklamaných naklamanými<br />

slovami a presvedčených o svojej neobyčajnosti.<br />

Niečo z toho, čo „jasnovidec“<br />

hlása, je skutočne pravdivé<br />

– pre záhrobného „vodcu“ nie je problém<br />

zistiť, že pán XY z Austrálie má<br />

skutočne žalúdočné vredy a pani YZ<br />

sa vo svojom byte v Londýne trápi<br />

psychickými problémami; zvyšok sú<br />

beznádejné blufy, ktoré postupne zaťahujú<br />

skupinku do čoraz hlbšieho<br />

bahna. Ľudia sa stávajú závislými od<br />

odkazov, „prijatých z výšin“, už nevidia,<br />

že sa prepadávajú do nafúkanosti<br />

a nadradenosti, sú ochotní robiť<br />

hlúposti, ku ktorým by sa pred časom<br />

neznížili. Pritom majú stále pocit,<br />

že žijú obzvlášť cenným životom.<br />

A čo bude ďalej? Niektorí zo skupiny<br />

môžu skončiť aj vo veľkých psychických<br />

problémoch, alebo sa naopak<br />

pocit vznešenosti postupne vytratí,<br />

skupina, našťastie, zvlažnie a rozpadne<br />

sa.<br />

18<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007<br />

Až doteraz sme sa venovali iba<br />

negatívnym vplyvom, pritekajúcim<br />

z „onoho sveta“ do nášho života. Niet<br />

divu – väčšia časť ľudí dnes uviazla<br />

svojím zmýšľaním v hrubej hmotnosti.<br />

Pojmy ako „duchovný vzostup“,<br />

„vyššie ciele“ „hľadanie Boha“ im pripadajú<br />

staromódne, smiešne a podľa<br />

toho aj vyzerá ich cítenie, myšlienky<br />

a činy, rovnako ako oni sami. Účinky<br />

viditeľné v ekológii, hospodárstve,<br />

politike, rodine sú len poslednými<br />

výbežkami vnútorného stavu v jemnejšom<br />

svete, v ktorom všetko začalo<br />

a začína. Avšak zase ľudia, srdečne sa<br />

snažiaci zasievať dobro, hľadajú aj po<br />

pozemskej smrti možnosť užitočne<br />

pracovať vo svojom okolí, a nehľadajú<br />

dlho. Z pozemského bojiska si odniesli<br />

úspešne vybojované zápasy so<br />

svojimi chybami a slabosťami a cítia<br />

sa priťahovaní k rovnorodým ľuďom<br />

v pozemskom kabáte, ktorí v sebe prežívajú<br />

práve také strety. Veľmi dobre<br />

ich chápu, však sami pred časom zažívali<br />

to isté, a s veľkým porozumením<br />

sa ich snažia svojím vplyvom<br />

posilňovať a inšpirovať k náprave,<br />

k vzostupu. Nemôžu nič ani prikazovať<br />

ani zakazovať, ale podieľajú sa<br />

na vytváraní hlasu svedomia, na nápadoch,<br />

na posilnení dobrých snáh.<br />

To sú naši duchovní pomocníci, praví<br />

priatelia, vďaka ktorým sa nikdy nemusíme<br />

cítiť osamelí a opustení Božou<br />

pomocou. Nepochádzajú z nebeských<br />

výšin a nerozdúchavajú pocit<br />

povznesenosti nad ostatných, ale vanie<br />

od nich srdečnosť a jas, pridávajú<br />

svoj hlas k vnútorným hlasom v našom<br />

vnútri. Cesta k nim nevedie cez<br />

jasnovidectvo, ale načúvaním vnútornému<br />

hlasu v sebe a cibrením schopnosti<br />

vlastného cítenia a zvažovania.<br />

Väčšina z nás nie sme na zemi preto,<br />

aby sme sa stali jasnovidnými, ale aby<br />

sme sa vnútorne vzdelali v schopnosti<br />

vycítiť, čo je správne a naučili<br />

žiť správnym spôsobom.<br />

Artur Zatloukal


Človek je už od počiatku svojho bytia na zemi v náručí prírody. Nachádzal v nej všetko,<br />

čo pre svoj vývoj potreboval. Bol jej súčasťou a vítaným hosťom. On sa však rozhodol,<br />

že sa zmocní bohatstva prírody a využije ho pre svoje egoistické ciele, nehľadiac na<br />

možné dôsledky. Do svojho okolia vniesol disharmóniu a nepokoj. Už dávno nie je vítaným<br />

hosťom. Zároveň prestáva byť jasné, kto sa vlastne koho zmocnil. Ľudstvo so<br />

svojou priemyselnou vyspelosťou v horlivom pretláčaní sa o hospodársky a politický<br />

vplyv stojí bezradne pred iným vládcom. Bezmocne sa pozerá na vyčíňanie živlov, počíta<br />

rozsiahle škody a straty na ľudských životoch. Nechápe a neverí. Nechce veriť, pretože<br />

mu meniaca sa situácia nezapadá do jeho plánov. Zodpovednosť za tento neblahý<br />

vývoj ako aj riešenie však prenecháva radšej iným. Reinhardt Wurzel poukazuje na<br />

súvislosti medzi naším správaním sa a celosvetovým narastaním prírodných katastrof.<br />

V MOCI<br />

P R Í R O D Y<br />

Už milióny rokov život na Zemi<br />

dáva ľudstvu príležitosť pochopiť<br />

harmóniu prírody a v súzvuku<br />

s ňou kráčať cestou duchovného<br />

vývoja. Napriek tomu sa náš kontakt<br />

s prírodou strácal, pričom<br />

vzrastal pocit vlastnej dôležitosti,<br />

chytráctvo a pôžitok danej chvíle.<br />

Životný štýl šiestich miliárd spotrebiteľov<br />

našej planéty vzbudzuje<br />

obavy zo smutných vízií budúcnosti.<br />

Veď už dnes je zjavné to, čomu<br />

sa človek zdráhal uveriť: po celom<br />

svete sa množia prírodné katastrofy!<br />

I keď nám nie sú známe<br />

všetky súvislosti, je zrejmé, že tu<br />

ide aj o následky, ktorých príčiny<br />

musíme hľadať v našich vlastných<br />

rozhodnutiach a činoch.<br />

Najväčšia poisťovacia inštitúcia<br />

na svete, mníchovská zaisťovňa<br />

(poisťovňa poisťovní) uverejnila<br />

údaje, ktoré nás nútia sa zamyslieť:<br />

národohospodárske škody vo svete,<br />

spôsobené vplyvom prírodných katastrof<br />

v rokoch 1970 až 1985, predstavovali<br />

ročne približne 13 miliárd<br />

euro, no v období medzi rokmi<br />

1986 až 2000 stúpli na 43 miliárd<br />

euro ročne! Od roku 1950 je to<br />

spolu 960 miliárd!<br />

Nerastú len hmotné škody, ale<br />

aj množstvo veľkých prírodných<br />

katastrof. V období medzi rokmi<br />

1960 až 1980 bolo celkovo registrovaných<br />

91 katastrof (záplavy,<br />

víchrice, zemetrasenia, sopečné<br />

výbuchy), no v čase od roku 1980<br />

do roku 2000 ich bolo už 139. Za<br />

„veľké“ sa považujú tie udalosti, pri<br />

ktorých bola potrebná medzinárodná<br />

pomoc, kde počet mŕtvych<br />

dosahoval tisíce, počet ľudí bez prístrešia<br />

státisíce a kde vznikli vysoké<br />

národohospodárske škody.<br />

Pri pohľade na rozdelenie prírodných<br />

katastrof podľa kontinentov<br />

vidieť, že práve vysoko technicky<br />

vyspelé a najľudnatejšie krajiny,<br />

19<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


ako USA, Kanada, celá Európa,<br />

ďalej Japonsko, Čína a India znášajú<br />

ich dôsledky najviac. Je zaujímavé,<br />

že ide o krajiny, kde drancovanie<br />

prírody a otepľovanie Zeme<br />

a atmosféry napreduje najrýchlejšie.<br />

Závery z vlažných konferencií<br />

o ochrane klimatických podmienok<br />

Zeme, ako napr. v Kjóte, neprinášajú<br />

žiaden obrat.<br />

Obavy vzbudzuje aj neustály<br />

nárast svetovej populácie. Kým<br />

v čase od r. 1000 do r. 1900 nášho<br />

letopočtu žilo na Zemi okolo 600<br />

miliónov ľudí, tak dnes je to šesť<br />

miliárd; pričom nárast sprevádza<br />

aj migrácia obyvateľstva z vidieka<br />

do miest. Zatiaľ čo v roku 1950<br />

len 30 percent ľudí žilo v mestách,<br />

dnes je to takmer 50 percent. Zároveň<br />

počet miliónových miest<br />

vzrástol z 83 v roku 1950 na súčasných<br />

360. Ešte výraznejšie rastú<br />

najväčšie mestá: viac než 10 miliónov<br />

obyvateľov malo v roku 1950<br />

len jedno, v súčasnosti je ich 20.<br />

Mestá v najväčšej miere produkujú<br />

exhaláty, vyvolávajúce skleníkový<br />

efekt. Tie menia klímu<br />

nielen lokálne, ale aj globálne.<br />

Vývoj teplôt to zreteľne ukazuje:<br />

v období od roku 1000 do 1900<br />

n. l. prevládala mierna tendencia<br />

znižovania o 0,2 stupňov, pričom<br />

vývoj za posledných 100 rokov je<br />

práve opačný. V súčasnosti glo-<br />

20<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007<br />

VODA


V I E TO R<br />

bálna priemerná teplota vykazuje<br />

najvyššie hodnoty od čias, keď sa<br />

začala registrovať – je o 1 stupeň<br />

vyššia. Je to hodnota, ktorá<br />

sa nezdá hrôzostrašná, ak však<br />

vezmeme do úvahy, že rozdiel medzi<br />

gigantickou ľadovou dobou<br />

a dneškom je len päť stupňov, potom<br />

táto hodnota nadobúda varovný<br />

rozmer. Prvé prejavy sú už<br />

evidentné: narastanie intenzity<br />

zrážok na jednej strane a veľké<br />

sucho na strane druhej, otepľovanie<br />

sa oceánov a zosilňovanie<br />

intenzity búrok, tornád a hurikánov,<br />

roztápanie sa ľadovcov<br />

a s tým súvisiaci nárast hladiny<br />

morí a oceánov, miznutie prírodných<br />

zdrojov pitnej vody, šírenie<br />

tropických infekčných chorôb. Ak<br />

tento trend bude pokračovať, je<br />

možné očakávať ešte výraznejšie<br />

uvoľňovanie skleníkových plynov<br />

do atmosféry, a tým ďalšie zvyšovanie<br />

globálnej teploty o niekoľko<br />

stupňov.<br />

Ľudstvo teraz s klimatickými<br />

podmienkami Zeme vykonáva<br />

gigantický experiment, nad ktorým<br />

zjavne nemá kontrolu a nepozná<br />

ani jeho výsledok; a ten<br />

môže mať na budúce životné podmienky<br />

ľudstva dramatický vplyv.<br />

Preto musí dôjsť k zmene myslenia<br />

vo všetkých oblastiach života.<br />

Odklon od prírody a naša nemilo-<br />

21<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


srdná ziskuchtivosť povedie pravdepodobne<br />

k smutnej žatve.<br />

Len pred niekoľkými storočiami<br />

vypukol v Európe mor, ktorému<br />

v priebehu troch rokov podľahlo<br />

30 z 90 miliónov Európanov! Boli<br />

mestá, ako napr. Londýn, kde zomrelo<br />

až 90 % obyvateľov. Bola to<br />

apokalypsa, ktorá drasticky zmenila<br />

chápanie aj duchovné sebapoznanie<br />

človeka. Naozaj vždy<br />

potrebujeme veľké katastrofy, aby<br />

sme našli novú cestu vývoja a vykročili<br />

po nej? Na cestu vedúcu<br />

k slobodnému, vedomému životu<br />

v rámci zákonov a hraníc, ktoré sú<br />

dané Stvorením?<br />

Ak svojím citom a rozumom<br />

pochopíme reč Božiu, ktorá sa<br />

prejavuje v týchto zákonoch, potom<br />

môžeme prežívať svoje bytie<br />

ako radosť – a všetko, čo<br />

nás obklopuje, ako dar, ktorý si<br />

smieme zaslúžiť. Mali by sme sa<br />

konečne zbaviť bezohľadnosti<br />

v Dome nášho Stvoriteľa a správať<br />

sa ako hostia: šetrne využívať<br />

sily prírody, podriaďovať sa<br />

jej kolobehom, rešpektovať ich<br />

a harmonicky sa začleniť do jej<br />

zachvievania. Príroda sa bez nás<br />

zaobíde, no my bez nej nie. Hľadajme<br />

teda cesty, ako sa opäť stať<br />

vítaným a vďačným hosťom na<br />

našej modrej planéte.<br />

Reinhardt Wurzel<br />

22<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007<br />

OHEŇ


T É M A<br />

Boh im požehnal a Boh im<br />

„A riekol: Ploďte sa a množte sa<br />

a naplňte zem a podmaňte si ju<br />

a vládnite nad morskými rybami<br />

a nad nebeským vtáctvom i nad<br />

každým živým tvorom, ktorý sa<br />

plazí na zemi!“ Týmito známymi<br />

slovami z 1. knihy Mojžišovej (1,28)<br />

je v Starom zákone opísaný príkaz<br />

Boha udelený duchovnej bytosti –<br />

človeku.<br />

Keby sme chceli dnes, na začiatku<br />

21. storočia, bilancovať<br />

činnosť homo sapiens ako vládcu,<br />

dopadlo by to zrejme veľmi neradostne.<br />

Zem sa javí ako týraná<br />

a bezohľadne vykorisťovaná planéta,<br />

ktorá sa čoraz viac vychyľuje<br />

z rovnováhy. Ničia sa ekologické<br />

systémy, hory odpadkov neustále<br />

narastajú, vymierajú jednotlivé<br />

druhy rastlinnej a živočíšnej ríše,<br />

lesy sa vyrúbavajú po hektároch<br />

a z útrob Zeme nenávratne mizne<br />

nerastné bohatstvo.<br />

Následky takej neblahej činnosti<br />

na seba nenechali dlho čakať. Firemné<br />

noviny poisťovne Allianz<br />

nedávno napísali: „Príroda sa búri.<br />

Cyklónmi, povodňami a výbuchmi<br />

sopiek čoraz častejšie pustoší obrovské<br />

územia, akoby chcela zmiesť<br />

ľudí z povrchu Zeme.“<br />

EPOCHA KATASTROF<br />

e to skutočne také zlé? Máme<br />

J v budúcnosti počítať s ešte väčšími<br />

katastrofami? Alebo to máme<br />

pod kontrolou a to všetko je len<br />

zbytočná panika?<br />

TÝRANÁ PLANÉTA<br />

AKO SI ČLOVEK „PODMAŇUJE“ ZEM<br />

A AKO NA TO REAGUJE PRÍRODA<br />

Zmena klímy spôsobí<br />

v jednotlivých<br />

krajinách<br />

miliardové škody<br />

Fakty, žiaľ, svedčia proti tomu:<br />

• V dvadsiatom storočí bolo zaznamenaných<br />

približne 50 000 veľkých<br />

prírodných katastrof, pri ktorých<br />

prišli o život tisíce ľudí a ďalšie tisíce<br />

zostali bez prístrešia. V tomto počte<br />

nie sú ešte zahrnuté hladomory, epidémie<br />

a katastrofálne suchá.<br />

• Neprejde rok, v ktorom by sa nevyskytlo<br />

niekoľko rozsiahlych prírodných<br />

katastrof. Skupina expertov<br />

jednej mníchovskej poisťovne<br />

zistila, že v posledných dvadsiatich<br />

rokoch zreteľne vzrástol počet extrémnych<br />

atmosférických udalostí<br />

ŠKODY V MILIARDÁCH EUR<br />

SPÔSOBENÉ KATASTROFÁLNYM<br />

POČASÍM<br />

Cyklóny, Austrália 1974<br />

Tornáda, USA 1974<br />

Krupobitie v Mníchove, Nemecko 1984<br />

Zimná búrka, Európa 1976<br />

Hurikán Betsy, USA 1965<br />

Hurikán Alicia, USA 1983<br />

Krupobitie, USA 1998<br />

Tornáda, USA 1999<br />

Hurikán Gilbert, USA 1988<br />

Ľadová búrka, Kanada 1998<br />

Tajfún, Japonsko 1991<br />

Záplavy, Európa 1997<br />

Hurikán Hugo, USA 1989<br />

Hurikán Georgie, USA 1998<br />

Zimná búrka, Európa 1990<br />

Hurikán Andrew, USA 1992<br />

Záplavy, Európa 2002<br />

0,3 1 1 1,3 1,5 2 2 2 3 3 6 6 9 10 15 18 30<br />

MILIARD EUR<br />

ako búrky, záplavy, zosuvy pôdy,<br />

vlny mrazu a lesné požiare.<br />

• Samotná vlna tsunami si koncom<br />

roku 2004 v Indickom oceáne<br />

vyžiadala minimálne 230 tis.<br />

obetí (niektoré pramene hovoria až<br />

o počte 300 tis. mŕtvych).<br />

• Štyri z desiatich vôbec kedy registrovaných<br />

najsilnejších hurikánov<br />

sa objavili v rokoch 2004 a 2005.<br />

Štáty na juhu USA zažili v roku<br />

2005 svoju najhoršiu sezónu hurikánov;<br />

povrchová teplota Atlantického<br />

oceánu nebola ešte nikdy<br />

taká vysoká.<br />

• Sucho v oblasti Amazonky v roku<br />

2005 bolo najhoršie za posledných<br />

niekoľko desaťročí.<br />

• V Západnej Afrike premnoženie<br />

kobyliek a katastrofálne sucho vyústilo<br />

do jedného z doteraz najväčších<br />

hladomorov. Aj to je dôsledok<br />

globálneho otepľovania. Na celom<br />

svete umiera hladom denne viac<br />

než 20 tis. ľudí. (1)<br />

• Priemerná globálna teplota sa<br />

za posledných sto rokov zvýšila<br />

zhruba o 0,7 stupňa. Rok 2005 bol<br />

okrem toho druhým najteplejším<br />

rokom od počiatku merania teploty<br />

v roku 1861. To všetko sú jasné<br />

znamenia meniacej sa klímy.<br />

T<br />

PRÍDU V BUDÚCNOSTI<br />

EŠTE VÄČŠIE<br />

KATASTROFY?<br />

ento neblahý vývoj by mohol<br />

v budúcnosti ohroziť celú Zem,<br />

a to katastrofami v nepredstaviteľ-<br />

23<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


T É M A<br />

nom rozsahu. Náznaky je možno<br />

vidieť už dnes. Od roku 2004 boli<br />

pozorované extrémne atmosférické<br />

javy aj v „netypických oblastiach“:<br />

Japonsko napríklad zasiahlo<br />

desať tropických cyklónov,<br />

čo je rekordný počet. Hurikán sa<br />

objavil aj pred brazílskym pobrežím,<br />

na Floride pustošili štyri hurikány<br />

v rozmedzí len niekoľkých<br />

týždňov. Priamu súvislosť medzi<br />

extrémnymi udalosťami, spôsobenými<br />

zmenou počasia, a globálnym<br />

otepľovaním priznáva dnes už<br />

väčšina výskumníkov. Jednotliví<br />

vedci nevylučujú ani náhlu zmenu<br />

klímy v 21. storočí.<br />

N<br />

JE TO SKUTOČNE<br />

NAŠA VINA?<br />

iekde v nút r i s a v y ná r a<br />

úzkostná, ale stále ešte nesmelá<br />

otázka: Je to skutočne vina nás ľudí?<br />

Nenastali by všetky tieto katastrofy<br />

aj bez nášho pričinenia?<br />

No fakty aj tu hovoria proti nám.<br />

Napríklad skleníkový efekt a nárast<br />

množstva oxidu uhličitého sa v médiách<br />

skloňuje vo všetkých pádoch.<br />

Na vine však nie je len industrializácia.<br />

Málokedy si uvedomujeme,<br />

aké dôsledky pre budúce generácie<br />

prináša náš životný štýl. Počítajme:<br />

• 15 000 km najazdených v rodinnom<br />

vozidle strednej triedy vyprodukuje<br />

3,1 tony oxidu uhličitého;<br />

Doterajšia hrôzovláda<br />

človeka na jeho<br />

domovskej planéte<br />

neberie ohľad na<br />

kolobeh v prírode<br />

• výroba 4 000 kilowatthodín elektrického<br />

prúdu, čo je približne<br />

ročná spotreba štvorčlennej rodiny,<br />

vyprodukuje 2,6 tony oxidu uhličitého;<br />

• jediné lietadlo, ktoré vezie dovolenkárov<br />

na Kanárske ostrovy, vyprodukuje<br />

6 ton oxidu uhličitého,<br />

čo je viac ako ročná spotreba elektrického<br />

prúdu, a najazdené kilometre<br />

jednej rodiny. (2)<br />

D<br />

KDE ZOSTALI<br />

ALTERNATÍVY?<br />

oterajšia hrôzovláda človeka na<br />

jeho domovskej planéte neberie<br />

ohľad na prirodzené kolobehy v prírode<br />

a celistvosť ekosystému Zeme.<br />

Bez ohľadu na to, ako príroda pôsobí<br />

a funguje, ťažíme nerastné<br />

bohatstvo, produkujeme odpad<br />

a škodliviny, ktoré budú zaťažovať<br />

ešte mnohé ďalšie generácie; bezstarostne<br />

favorizujeme technológie,<br />

ktorých negatívny dopad sa preukáže<br />

až v budúcich desaťročiach.<br />

Nehľadiac na to, že sme nechali vo<br />

veľkej miere zakrpatieť svoje jemné<br />

antény na vnímanie nemateriálnych<br />

skutočností a mnohotvárne zázraky<br />

života. U všetkých sľubných alternatívnych<br />

riešení ide okrem iného<br />

aj o decentralizáciu – typickým<br />

príkladom je poľnohospodárstvo<br />

s jeho monokultúrami, obrovskou<br />

spotrebou chemických látok či<br />

upravovanou sejbou – a v konečnom<br />

dôsledku o viac vlastnej zodpovednosti<br />

jedinca napríklad preferovaním<br />

biologicky pestovaných<br />

potravín…<br />

POČET KATASTROF<br />

550<br />

500<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

1900<br />

POČET PRÍRODNÝCH KATASTROF VO SVETE, ZAZNAMENANÝCH OD ROKU 1900 DO SÚČASNOSTI<br />

Zdroj: “EM-DAT” : The OFDA/CRED International Disaster Database; www.em-dat.net – Université Catholique de Louvain – Brussels – Belgium<br />

1910 1920 1930 1940 1950<br />

ROK<br />

1960 1970 1980 1990 2000<br />

24<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


T É M A<br />

V<br />

ŠKODCA MENOM<br />

ČLOVEK<br />

zhľadom na mnohé prírodné<br />

katastrofy si niekedy kladieme<br />

otázku: „Ako môže Boh toto dopustiť?“<br />

Mali by sme sa však pýtať<br />

inak: „Ako môžeme my ľudia<br />

niečo také dopustiť?“<br />

Sami sme spoluzodpovední za<br />

udalosti, ktoré nás v živote stretnú.<br />

Mnohé ekologické súvislosti sú<br />

pomerne jasné, iné – napríklad<br />

následky ťažby obrovských množstiev<br />

ropy – spoznáme až neskôr.<br />

Dôsledkom súčasného životného<br />

štýlu je i náš vzťah k prírode veľmi<br />

narušený. Sme menej vnímaví voči<br />

varovným znameniam, ktoré nám<br />

môžu zachrániť život aj tam, kde<br />

sme prírodnej katastrofe zdanlivo<br />

vydaní na milosť a nemilosť. Vlna<br />

tsunami nezabila žiadne zviera,<br />

všetky sa včas ukryli do bezpečia.<br />

Sú známe prípady, keď ľudia<br />

užšie spojení s prírodou dokázali<br />

rozpoznať známky blížiaceho sa<br />

nebezpečenstva. Tak napríklad<br />

rybári z Kota Kuala Muda bili na<br />

Veľké katastrofy v nedávnej minulosti:<br />

1995 zemetrasenie v Kobe<br />

1996 záplavy v Číne<br />

1997 záplavy v Poľsku a v Českej republike<br />

1998 ľadová búrka v Kanade,<br />

zemetrasenie v Afganistane<br />

1999 krupobitie v Austrálii,<br />

zemetrasenie v Turecku a na Taiwane<br />

2000 tajfúny v Ázii,<br />

záplavy vo Veľkej Británii<br />

2001 zemetrasenie v Indii<br />

2002 povodeň na Labe v Nemecku<br />

2003 vlny horúčav a sucha v Európe a v USA<br />

2004 tsunami v Indickom oceáne<br />

2005 hurikány v Amerike,<br />

zemetrasenie v Kašmíre<br />

2006 hurikány v Austrálii,<br />

povodne v strednej Európe,<br />

zemetrasenie na ostrove Jáva<br />

Bude nevyhnutné<br />

radikálne zmeniť náš<br />

postoj k stvoreniu!<br />

poplach, keď po návrate z úspešnej<br />

rybačky spozorovali, že sa v ten<br />

deň more náhle vzdialilo od pobrežia<br />

niekoľko desiatok metrov.<br />

Obyvatelia Kota Kuala Muda sa<br />

vďaka varovaniu rybárov zachránili<br />

pred vlnou, vysokou ako dom,<br />

vo vyššie položených miestach<br />

a budovách.<br />

Zdá sa, že budeme musieť radikálne<br />

zmeniť svoj postoj voči<br />

prírode a stvoreniu vôbec. Podľa<br />

Biblie sme boli poverení, aby sme<br />

vládli na tejto Zemi. No každý<br />

múdry vládca, ktorý má aspoň tušenie<br />

o večných zákonitostiach vo<br />

stvorení, bude sa usilovať o súzvuk<br />

a harmóniu v službe Najvyššiemu.<br />

Naše duchovné vnútro nám dáva<br />

schopnosti na to, aby sme ako časť<br />

celku pôsobili budujúco a zušľachťujúco.<br />

Múdrosť – to nie je učenosť<br />

ani vzdelanosť. Tituly pred<br />

menom a za menom nezaručujú<br />

správne rozhodovania v prospech<br />

celku. Egoizmus, uspokojovanie<br />

krátkodobých potrieb bez porozumenia<br />

pre širšie súvislosti z dlhodobého<br />

hľadiska neobstojí.<br />

Rovnako populačná explózia<br />

a s ňou spojená urbanizácia a odcudzovanie<br />

sa prírode všetky menované<br />

problémy iba vyostrí. Veď<br />

kto by chcel ľuďom v rozvojových<br />

krajinách zazlievať, že sa usilujú<br />

o život, aký vedú obyvatelia priemyselne<br />

vyspelých krajín? Je len<br />

otázne, ako bude príroda reagovať<br />

v prípade, že by osem miliárd ľudí<br />

(prognóza na rok 2025) žila podľa<br />

nášho vzoru, bezohľadne a krátkozrako.<br />

TORNADO V LITOVLI<br />

N<br />

ajprv krásny letný deň, zdalo sa,<br />

že všetko je úplne v poriadku,<br />

ľudia odpočívali po práci. Náhle sa<br />

zotmelo a s veľkým hlukom a dažďom<br />

sa prihnal silný vietor. Je<br />

streda podvečer 9. júna 2004, sme<br />

v mestečku Litovel pri Olomouci.<br />

Len zopár minút a mesto sa<br />

náhle premení na nepoznanie.<br />

Nad mestom Litovel sa prehnalo<br />

tornádo – vyvracalo vysoké pevné<br />

stromy ako zápalky, ďaleko do<br />

polí odnášalo strechy domov, na<br />

triesky rozbíjalo ťažké drevené<br />

vráta, z miestneho pivovaru odnieslo<br />

strechy, lámalo betónové<br />

stĺpy, poškodzovalo murivo… a po<br />

niekoľkých minútach bol opäť pokoj.<br />

Šokovaní ľudia pomaly a neisto<br />

vychádzali zo svojich domov,<br />

nikto neprišiel o život, nikomu sa<br />

nič nestalo, aj zvieratá sa stačili<br />

schovať rovnako ako ľudia, akoby<br />

intuitívne vycítili posledné okamihy<br />

pred pohromou – boli práve<br />

na miestach, ktorým sa vyčíňanie<br />

tornáda vyhlo. Ľudia neverili<br />

vlastným očiam a mnohí z nich<br />

sa dodnes len ťažko spamätávajú.<br />

Ako málo stačí na to, aby sa ich starosti<br />

všedného dňa premenili na<br />

zásadnú otázku – Prečo? „Mysleli<br />

sme si, že je koniec sveta,“ spomínajú<br />

dodnes jedni, druhí to pripisujú<br />

náhode, iní vidia varovný<br />

Boží prst…<br />

25<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


T É M A<br />

Je nepochybné, že problematika<br />

životného prostredia a prírodných<br />

katastrof zostane v 21. storočí jednou<br />

z najdiskutovanejších tém. Výkyvy<br />

počasia a dôsledky prírodných<br />

katastrof sa nás budú často<br />

dotýkať.<br />

Nielen proroctvá, vedecké hypotézy,<br />

ale aj človek so „zdravým<br />

rozumom“ určite tuší, že s farbistými<br />

víziami našich predstaviteľov<br />

o krásnej budúcnosti nebude<br />

niečo v poriadku. Mnohí dúfajú<br />

a predpokladajú, že vláda, alebo<br />

„niekto“ urobí „niečo“ pre to, aby<br />

sa naše obavy nenaplnili a aby sa<br />

vnútorná tieseň spôsobená zlým<br />

tušením rozplynula. Je však veľmi<br />

pravdepodobné, že tento neblahý<br />

vývoj už nie je možné zastaviť<br />

a v konečnom dôsledku spôsobí,<br />

že „nezostane kameň na kameni“.<br />

Je na každom jednotlivcovi, či<br />

chce pasívne zdieľať neodvratný<br />

osud ľudstva a našej planéty, alebo<br />

svoj vlastný osud nasmeruje inam.<br />

Predsa i v ťažkých časoch „zberu<br />

úrody“ bude záležať na tom, čo<br />

kto sial. Hľaďme si preto vlastné<br />

skutky a prispievajme tým svojou<br />

troškou do mlyna udalostí. Zem<br />

prechádza násilnými premenami,<br />

no vnútornou premenou musí prejsť<br />

aj človek, ktorý sa chce v zasľúbenej<br />

novej dobe, v záhradách našej<br />

zeme radostne vyvíjať ďalej tak,<br />

ako to už na počiatku chcel jeho<br />

Stvoriteľ.<br />

Literatúra:<br />

(1) GEO 11/2005<br />

Werner Huemer, Martin Schott<br />

(2) Data: „Aktion Klimaschutz“,<br />

www.aktion-klimaschutz.de<br />

Ďalšie pramene:<br />

www.munichre.com, www.zeit.de,<br />

www.spiegel.de,<br />

www.bundesregierung.de a. i.<br />

26<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007<br />

V<br />

ZABÍJA VODA ČI ĽAHOSTAJNOSŤ?<br />

ýchod Slovenska zasiahla 20. júla 1998 tragická povodeň. V údolí<br />

riečky Svinka spadol v priebehu niekoľkých hodín obrovský objem<br />

zrážok, takzvaná storočná voda. Mohutná prílivová vlna sa prehnala dolinou<br />

s 26 obcami. Zo správ sme sa vtedy dozvedali, že v obci Jarovnice<br />

zahynulo 47 ľudí z rómskej osady, z toho desať detí. Tri ďalšie osoby sú<br />

dodnes nezvestné. Zničené sú mosty, cesty a množstvo domov. Keď som<br />

počúval správy, nemohol som to pochopiť. Päťdesiat mŕtvych ľudí pri<br />

povodni na malej riečke? O niekoľko dní po katastrofe sme spolu s kolegom<br />

vyrazili na tvár miesta. Cesta autom viedla cez lesy okolo Svinky.<br />

Po pár kilometroch sme začali chápať, čo sa tu stalo. Vošli sme do chotára<br />

obce, ktorého dolná časť pripomínala dno kameňolomu. V strede<br />

údolia potok široký sotva dva metre, na oboch brehoch obrovská náplava<br />

kameňov, konárov a bahna. Cestou popri riečke sme v každej dedine videli<br />

poničené domy, stromy vyvrátené z koreňov a ťažké stavebné stroje.<br />

V Jarovniciach sme odbočili do rómskej osady s príznačným názvom:<br />

Močidľany. Pešo, len s videokamerou sme vykročili do jej stredu. Zablatenému<br />

priestranstvu dominoval veľký drevený kríž. Len čo rómske deti<br />

zbadali kameru, zhrčili sa pod ním a začali (akože) recitovať Otče náš.<br />

Asi pätnásťročný mladík nás privítal slovami: „Pán Boh nás potrestal.<br />

To preto, že kradli…“ a ukázal rukou na druhú časť osady za potokom.<br />

To oni kradli, preto ich Pán Boh potrestal, zopakoval.“ „Prečo sa toľko<br />

ľudí utopilo? Prečo neutekali pred vodou?“, prerušil som ho. „Prečo –<br />

prečo? Taká veľká voda prišla a také hrubé stromy niesla…“, ukázal rukami<br />

priemer okolo metra. „Ľudia chceli utekať, vošli do vody, ale ona<br />

ich brala preč. Chceli sme pomôcť, podávali sme im ruky, ale nemohli<br />

sme skočiť do vody, lebo by aj nás zobrala. Ľudia kričali – pomoc, pomoc<br />

– ale nedalo sa…“ Niet divu, že rómske obydlia vode podľahli. Sú<br />

to domy z nepálenej hliny alebo drevené chatrče. Keď sme po chvíli natáčania<br />

odišli z osady, stretli sme odborníka z hydrometeorologického<br />

ústavu. Vodný príval zaskočil aj ich. Spadlo tu na malom priestore toľko<br />

zrážok, že je to proste neslýchané. Naša výprava sa skončila a ja som si<br />

myslel, že už o Jarovniciach tak skoro nebudem počuť. O niekoľko rokov<br />

som sa však od dôveryhodného známeho dozvedel niečo, čo mi túto povodeň<br />

znova pripomenulo. Údajne sa stretol s poľským františkánskym<br />

mníchom, ktorý bol v Jarovniciach niekoľko dní pred povodňou. Keď<br />

videl spôsob života miestnych obyvateľov, tak ho to pobúrilo, že zo seba<br />

vyrazil slová: „Za váš hriešny život vás raz stihne Boží trest!“ A odišiel.<br />

Je to len výmysel fanatického veriaceho? Veru neviem, nebol som pri<br />

tom. Viem len, že v rómskych osadách v tomto kúte Slovenska je bežný<br />

incest, sexuálne zneužívanie detí, alkoholizmus. Ako sa povodeň zapísala<br />

do duší Rómov z osady Močidľany, vedia len oni sami. U väčšiny<br />

„bielych“ zavládla po tragédii škodoradosť. Ja tento postoj určite nezdieľam.<br />

Pýtam sa, či nečakajú podobné pohromy i nás. Sme takí nevinní,<br />

že môžeme hádzať kameňmi po Rómoch a byť si istí svojím miestom,<br />

či už tu na zemi, alebo v cirkvami sľubovanom raji?<br />

Roman Levický


Z A M Y S L E N I E<br />

AKO PREDBEHNÚŤ STRACH<br />

R<br />

az som vo výklade zbadal knihu<br />

s veľmi sympatickým názvom:<br />

Láska znamená zbaviť sa strachu. Nečítal<br />

som ju, ale táto vetička vo mne<br />

prebudila mnoho myšlienok i spomienok.<br />

Spomenul som si na knihu<br />

nemeckého filozofa Carla Jaspersa:<br />

Otázka viny. Premýšľa v nej, kto bol<br />

zodpovedný za vraždenie v druhej<br />

svetovej vojne. Bol to Hitler, jeho poradcovia,<br />

alebo všetci nemeckí vojaci?<br />

Súhlasil som so záverom autora:<br />

Vinný bol takmer celý nemecký národ.<br />

S malou výnimkou - ľudia, ktorí<br />

sa aktívne postavili režimu na odpor –<br />

akoukoľvek činnosťou, či postojmi.<br />

Bola to hŕstka intelektuálov, umelcov,<br />

farárov, aj obyčajní ľudia. Našli<br />

v sebe odhodlanie odporovať štátnej<br />

moci, alebo aspoň pomáhať jej obetiam.<br />

Môžeme si predstaviť, že aj títo<br />

ľudia mali strach. No mali aj niečo,<br />

čo im ho pomohlo prekonať. Čím to<br />

je, že sa tu a tam nájdu príklady toho,<br />

ako nezradiť sám seba, ako nezradiť<br />

to, čo je v nás ľudské? Odpoveď<br />

na túto otázku je podľa mňa najvážnejší<br />

argument do diskusie s ľuďmi,<br />

ktorí morálku považujú za brzdu<br />

pokroku a vlastnú sestru svätuškárstva,<br />

pretože sme údajne len mysliace<br />

živočíchy a nič viac. Áno, veľa ľudí<br />

sa správa podľa hesla: dobré je to, čo<br />

je mi príjemné. Ibaže tie výnimky,<br />

ktoré vystupujú z radu, vždy ukazujú,<br />

že sa dá žiť aj inak. Keby bolo toľko<br />

svetlých výnimiek v radoch veriacich,<br />

nemohli by robiť kresťanské cirkvi<br />

v minulosti toľko prešľapov, biskup<br />

by nemohol svätiť delá Wermachtu<br />

a ospravedlňovať prenasledovanie Židov.<br />

Kresťania by sa mohli stať povestným<br />

biblickým kvasom v chlebe<br />

ľudstva. Keby bolo keby…<br />

Prečo to tak nie je? Prečo má strach<br />

takú moc, že ľudia popierajú vlastné<br />

Prečo má strach takú moc, že ľudia<br />

popierajú vlastné presvedčenie, kedykoľvek<br />

by ho mali osvedčiť?<br />

presvedčenie, kedykoľvek by ho mali<br />

osvedčiť? Strach sa zjaví v človeku<br />

vždy, keď cíti, že by mohol u niekoho<br />

„naraziť“ a vyvolať odpor, nenávisť<br />

alebo útok. Podstata je v tom, zaregistrovať<br />

toho zloducha a zaplašiť ho<br />

skôr, než nás ochromí. Tu je jeden,<br />

možno banálny príklad. Stalo sa mi,<br />

že som sa zastal servírky v reštaurácii,<br />

keď ju obťažoval podnapitý zákazník.<br />

Bol to územčistý svalovec s rukami<br />

ako lopaty. Sadol som si vedľa<br />

neho a poslal ho… domov. Nebolo<br />

mi všetko jedno, keď sa spolusediaci<br />

vztýčil so slovami: „Teraz ťa naučím,<br />

o čom je život.“ Chvíľu sme sa takmer<br />

láskyplne oblápali a naťahovali, uhýbal<br />

som úderom aj stoličke, až kým<br />

mi prišiel na pomoc čašník. Nevedel<br />

som, ako sa to skončí. Čuduj sa svete,<br />

ten svalovec si z ničoho nič sadol na<br />

stoličku a rozplakal sa. Pamätám sa,<br />

že som predtým v duchu privolával<br />

všetkých anjelov a svätých. Isteže,<br />

určite neprišli osobne, ale niečo podobné<br />

sa mi stalo odvtedy viackrát.<br />

A takmer vždy to dopadlo dobre.<br />

Horšie bolo, keď som sa rozhodol obhajovať<br />

svoju ľudskú dôstojnosť na<br />

pracovisku. Tam som hneď dostal<br />

výpoveď. Nechcem týmto ani v najmenšom<br />

tvrdiť, že som nejaký hrdina.<br />

Ale pozrime sa na skutočných hrdinov,<br />

ktorí žijú na zemi dnes. Napríklad<br />

na ženy (!), ktoré s nasadením<br />

vlastného zdravia a života pomáhajú<br />

týraným ženám od ich manželských<br />

katov. Ale najdôležitejšie sú možno<br />

práve malé každodenné hrdinstvá.<br />

Už len to, že nebudeme na pracovisku<br />

počúvať dvojzmyselné reči, alebo sa<br />

odmietneme zúčastňovať ohovárania,<br />

že bez strachu vyslovíme svoj<br />

názor, pomáha meniť svet k lepšiemu.<br />

Dnes všade počúvame, že hodnoty,<br />

alebo viera, alebo „západná kultúra“<br />

sú v kríze. V kríze je najmä jednotlivec.<br />

Nedali sme si námahu hľadať poklad<br />

pokoja vo svojom vnútri, a preto<br />

podliehame strachu.<br />

Viem, že v závere tejto úvahy by<br />

malo byť niečo optimistické. Nuž,<br />

hlavu hore priatelia! Strach je silný<br />

nepriateľ, ale má príliš veľké oči. A tí,<br />

ktorí konajú zlo, majú vždy aj sami<br />

strach. Dokážme ukazovať svoju ľudskosť<br />

s pokojom a dôstojne a staneme<br />

sa svedkami malých zázrakov.<br />

Roman Levický<br />

27<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


Z D R AV I E<br />

Téme muzikoterapie<br />

sme sa venovali<br />

už v 9. čísle Sveta<br />

Grálu. Z článku Muzikoterapia<br />

– pomoc pre každého od Reného<br />

Krála sme sa napríklad dozvedeli,<br />

že sa táto terapia opiera o tisícročné skúsenosti<br />

ľudového liečiteľstva prírodných<br />

národov. Dočítali sme sa o blahodarnom<br />

pôsobení hudby a zvukov aj o úplne<br />

opačných účinkoch zvukov na naše zdravie.<br />

Tematiku teraz dopĺňame o rozhovor<br />

s muzikoterapeutkou a doktorkou<br />

Máriou Břicháčkovou z Olomouca. Dozvieme<br />

sa napríklad, ako muzikoterapia<br />

pomáha konkrétnym ľuďom.<br />

SG: S rôznymi terapiami sa v poslednej<br />

dobe „roztrhlo vrece“. A keď<br />

je niečoho veľa, môže nastať problém<br />

sa v tom zorientovať. Čo by mal<br />

vedieť muzikoterapeut – ako máme<br />

vybrať toho správneho, keď sa už<br />

rozhodneme práve pre muzikoterapiu?<br />

Marie Břicháčková: Metód<br />

a techník je skutočne<br />

mnoho a nie je ľahké sa v nich<br />

zorientovať. Muzikoterapeut<br />

by vám mal predovšetkým sadnúť<br />

ako človek. Pri stretnutiach ide<br />

o proces, keď je spoločná snaha<br />

nájsť cestu k vyrovnaniu – klient<br />

v sprievode terapeuta. Je možné<br />

pracovať individuálne aj v skupinách.<br />

Získanie dôvery vo vzťahu<br />

je, aspoň pre moju prácu, vždy<br />

prioritou. Iba príjemné pôsobenie<br />

a prvý dojem v odbornej<br />

terapeutickej praxi<br />

nestačia. Radila by som<br />

teda čiteteľom, aby si<br />

o vyhliadnutom terapeutovi<br />

získali čo najviac<br />

informácií, zistili<br />

si, akými metódami<br />

a technikami pracuje,<br />

aké má vzdelanie. Skúsený<br />

muzikoterapeut sa<br />

nezaobíde bez znalostí<br />

28<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007<br />

Muzikoterapia<br />

pomoc pre každého<br />

alebo – ako funguje v praxi<br />

z oblasti muzikológie, psychológie,<br />

špeciálnej pedagogiky a ďalších súvisiacich<br />

disciplín. Kým sa však človek<br />

rozhodne pre určitú individuálnu terapiu,<br />

radila by som zájsť na nejaký<br />

skupinový seminár alebo workshop.<br />

To, či sa bude cítiť príjemne alebo nie,<br />

zistí pri prvom otvorení dverí.<br />

SG: Nevyrovnanosť sa môže prejaviť<br />

vždy tam, kde je človek vyvedený<br />

z harmónie. Súhlasíte?<br />

Marie Břicháčková: Áno,<br />

v tele vzniká najprv psychická<br />

či fyzická nevyrovnanosť<br />

a pokiaľ nedôjde<br />

k jej vyladeniu, môže človek<br />

ochorieť. Na muzikoterapiu<br />

nechodia iba ľudia chorí, ale aj<br />

tí, ktorí cítia, že by mali v živote<br />

zmeniť smer, alebo nájsť niečo,<br />

v čom sa im samotným nedarí.<br />

Hľadáme potom spoločnú cestu,<br />

a tá sa prejavuje v jednom zo<br />

základných princípov muzikoterapie<br />

– tzv. kreativite<br />

v pravidlách.<br />

Hráme sa trebárs<br />

i s obrazmi: klient<br />

a terapeut sa stretávajú<br />

a klient<br />

stojí na úpätí<br />

skaly a kvôli<br />

svojmu problému<br />

nevidí<br />

ďalšiu cestu.<br />

Terapeut by<br />

mal byť tým<br />

druhým človekom,<br />

ktorý má silu vyliezť na skalu,<br />

stáť na nej a mať patričný nadhľad.<br />

Z výšky vidí veci, ktoré sa dole vidieť<br />

nedajú. Terapeut sa rozhliadne po<br />

okolí a môže povedať, koľko je ciest<br />

a koľko možností. Chcela by som<br />

ale zdôrazniť, že vždy pracujem ako<br />

sprievod klienta, pretože každý z nás<br />

sa rozhoduje v živote sám a je len potrebné,<br />

aby mu boli dané možnosti<br />

rozhodovania a ukázané cesty. Pokiaľ<br />

teda niekto očakáva, že príde na prvú<br />

terapiu a spýta sa napríklad, či má zostať<br />

so svojím partnerom, potom sa<br />

tejto odpovede určite nedočká. Každý<br />

z nás má právo voľby, a to je na správnej<br />

terapii to najkrajšie.<br />

SG: Muzikoterapia pomáha aj deťom<br />

s poruchami učenia a správania.<br />

Aj vy ste pracovali na výskume v tejto<br />

oblasti v rámci svojho doktorandského<br />

štúdia. O čo išlo?<br />

Marie Břicháčková: Tento výskum<br />

prebiehal na Pedagogickej fakulte<br />

MU v Brne a overoval účinky cielene<br />

zostaveného cyklu muzikoterapeutických<br />

cvičení pri práci s deťmi s poruchami<br />

učenia a správania. Išlo o deti<br />

tretej až deviatej triedy, u ktorých boli<br />

odborným vyšetrením potvrdené poruchy<br />

sluchovej percepcie, čo môže<br />

byť jedným zo sprievodných javov<br />

dyslexie u detí. Výskum skutočne<br />

preukázal, že práve týmto deťom absolvovanie<br />

muzikoterapie pomohlo.<br />

Dnes spolupracujem s odborníkmi<br />

v tejto oblasti a snažím sa ju uviesť<br />

do praxe a medzi učiteľov.


Z D R AV I E<br />

SG: Podeľte sa s nami o svoje skúsenosti.<br />

Pokúste sa uviesť konkrétny príklad,<br />

kde muzikoterapia pomohla.<br />

Marie Břicháčková: V dobe, keď<br />

som pracovala ako učiteľka na základnej<br />

umeleckej škole, prišiel do triedy<br />

hry na flautu malý krásny chlapček,<br />

ktorý mal asi osem rokov. Hneď, keď<br />

sme spolu začali pracovať, som zistila,<br />

že má problémy s rytmom. Začali<br />

sme sa tým zaoberať. Zvolila som<br />

pre neho tzv. individuálny študijný<br />

plán a pracovali sme nielen metódami<br />

muzikoterapie, ale tiež metódami hudobno<br />

- edukačnej terapie – tá sa používa<br />

napríklad v školskej praxi. Poradila<br />

som jemu aj mamičke, aby išli do<br />

pedagogicko-psychologickej poradne,<br />

kde potom zistili, že chlapec má vyššie<br />

spomínanú dyslektickú poruchu.<br />

Chlapec potom začal chodiť do inej<br />

školy, ktorá sa špecializuje na vzdelávanie<br />

takýchto detí. Po dvoch rokoch<br />

našej spoločnej práce sa situácia<br />

upokojila a chlapec pokračuje v hre<br />

na ďalší hudobný nástroj. Tá nevyrovnanosť,<br />

ktorá tam na začiatku bola, sa<br />

postupne začala vyrovnávať.<br />

SG: To je určite vynikajúca správa<br />

pre mnohých rodičov. Muzikoterapia<br />

má mnoho foriem a každý si môže vybrať<br />

tú, ktorá je mu najbližšia a najviac<br />

vyhovuje jeho vnútornému založeniu.<br />

Akej forme dávate prednosť vy?<br />

Marie Břicháčková: Ja pracujem<br />

s aktívnou formou muzikoterapie, kde<br />

je dôležité, aby bol terapeut v neustálom<br />

kontakte s klientom. Pracujem<br />

hlavne so živou hudbou – nechýba<br />

spev a hra na jednoducho ovládateľnom<br />

nástroji, ako sú kantela, chrotta,<br />

citara či lýra. Pracujem s ľuďmi bez<br />

rozdielu veku aj nevyrovnanosti.<br />

SG: Hovorili ste, že muzikoterapia<br />

môže pomáhať preventívne, v školách<br />

deťom s poruchami učenia alebo<br />

ľuďom s ťažkými poruchami atď.<br />

Môžete uviesť nejaký ďalší príklad,<br />

keď muzikoterapia pomohla človeku<br />

s ťažším postihnutím?<br />

Marie Břicháčková: Supervidujem<br />

muzikoterapiu v Diagnostickom<br />

ústave sociálnej starostlivosti v Černoviciach<br />

pri Tábore, pracujem tam ešte<br />

s jednou muzikoterapeutkou, ktorá je<br />

tam denne. Výsledky sú zrejmé napríklad<br />

z videonahrávok – keď porovnám<br />

nahrávky práce s deťmi na začiatku<br />

terapie, priebeh liečby a stav<br />

po určitej dobe, vidím, že to funguje.<br />

Je krásne vidieť, že muzikoterapia pomáha<br />

deťom, ktoré trpia napríklad<br />

určitým druhom kŕčov, tým, že hrajú<br />

na kantelu. Uvediem jeden príklad.<br />

Na jednom letnom týždennom sústredení<br />

bol chlapec, ktorý podľa slov jeho<br />

matky nikdy neotvoril jednu ruku vôbec<br />

a druhú iba v stave uvoľnenia, čo<br />

znamenalo – veľmi zriedka. Po týždni<br />

spoločnej práce, keď si jeho mama dokonca<br />

sama vyrobila kantelu (áno, i to<br />

sa dá), stal sa malý zázrak. Chlapec<br />

29<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


Z D R AV I E<br />

nielenže uvoľňoval pri hre na kantelu<br />

ruku, ktorú bežne neotváral, ale dokonca<br />

sa mu podarilo otvoriť aj ruku,<br />

ktorú ešte nikdy predtým neotvoril.<br />

SG: Dajme tomu, že chceme vo svojom<br />

živote niečo zmeniť, treba sa aj<br />

vnútorne upokojiť, povieme si – zvoľníme<br />

tempo, nenecháme sa stále strhávať<br />

nátlakom zvonku. Ako môže<br />

muzikoterapia pomáhať nám – relatívne<br />

zdravým ľuďom?<br />

Marie Břicháčková: Muzikoterapia<br />

odbúrava psychické bloky a je dobré<br />

si uvedomiť, že obsahuje aj prácu s tichom.<br />

Umenie upokojiť sa, zastaviť sa,<br />

prežívať, načúvať – sebe, ale aj okoliu.<br />

Veľa vecí si môžeme uvedomiť v dobe,<br />

keď rekapitulujeme, hoci na konci<br />

starého roku si hovoríme, čo sa nám<br />

podarilo, nepodarilo, s kým stretnutie<br />

utvorilo pevnú niť a s kým vôbec<br />

neprebehlo – pretože sme sa s niekým<br />

zišli, ale nestretli. Všetkým, aj sebe,<br />

by som želala, aby všetky stretnutia –<br />

a žiadne nie sú náhodné – boli vždy<br />

pevné. Aby sa vždy stretol človek<br />

s človekom. A tu použijem prirovnanie.<br />

Dvaja ľudia sa stretnú a jeden<br />

z nich hovorí – vo mne to spieva –<br />

a druhý odpovie – tvoj spev bol vypočutý.<br />

Nemusíme teda hovoriť, aby<br />

sme boli počutí a pochopení, pretože<br />

niekedy kričíme do sveta, dávame<br />

o sebe vedieť a nepočujú nás ani tí<br />

najbližší. Všetkým by som priala, aby<br />

bol ich spev vypočutý.<br />

SG: Ako je to s ľuďmi, ktorí o sebe<br />

tvrdia, že nemajú hudobný sluch?<br />

30<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007<br />

Takých je predsa veľa a často túto<br />

skutočnosť dokazujú tiež spevom,<br />

ktorý sa vážne nedá veľmi počúvať.<br />

Zavinilo to snáď to, že sa v rodine<br />

nespievalo?<br />

Marie Břicháčková: Takých zdanlivých<br />

nespevákov je celý rad. Keď<br />

niekomu v detstve chýba živý kontakt<br />

s hudbou, môže mať v dospelosti<br />

problém. Tvrdí: nemám hudobný<br />

sluch, môj spev sa nedá počúvať. Po<br />

niekoľkých hodinách na muzikoterapii<br />

sa ale rozpúšťajú bariéry a niektorí<br />

ľudia po mnohých rokoch zažijú<br />

stretnutie so svojím hlasom. Mnohokrát<br />

je toto stretnutie sprevádzané<br />

i slzami – slzy odplavujú nános strachu<br />

a určitého sebazaprenia. A v tejto<br />

chvíli sa aj niečo uvoľní. Hlas sa oslobodí<br />

a s ním prichádza aj radosť.<br />

SG: Vy sama ste vyštudovali hudobnú<br />

výchovu a niekoľ ko rokov<br />

pracovali ako učiteľka na základnej<br />

škole, takže opäť hovoríte na základe<br />

nejakej skúsenosti…<br />

Marie Břicháčková: Učiť hudobnú<br />

výchovu nie je jednoduché a celkovo<br />

učiť vôbec nie je jednoduché. Naučiť<br />

deti spievať, keď doma nespievajú, vlákať<br />

ich do hudobného sveta, dbať na<br />

čistú intonáciu, stihnúť pri tom prebrať<br />

aj hudobnú teóriu – to vyžaduje<br />

skúsenosti a znalosti. Učitelia niekedy<br />

zabúdajú na to, že sa dieťa nemusí cítiť<br />

dobre – pre samé metodiky zabúdajú<br />

na zážitok. Vo chvíli, keď som<br />

začala pracovať s deťmi, uvedomila<br />

som si, že klasické školstvo takto<br />

nemôže ďalej fungovať.<br />

Mnohé deti, ktoré prichádzajú<br />

do školy, totiž<br />

ťažko komunikujú,<br />

majú veľa problémov<br />

v škole i rodine, takže<br />

je potrebné s tým niečo<br />

urobiť. Sama pracujem<br />

s učiteľmi z praxe a zároveň<br />

učím na Pedagogickej<br />

fakulte Univerzity Palackého<br />

v Olomouci budúcich kantorov.<br />

A chcela by som vás veľmi potešiť.<br />

Mnohí z nich hľadajú nové<br />

cesty, majú záujem a chcú byť<br />

dobrými učiteľmi svojich<br />

žiakov. Potrebujú ale aj čas<br />

a podporu zo strany rodičov<br />

aj vedenia školy.


O S O B N O S T I<br />

Jan Amos Komenský<br />

a Labyrint sveta<br />

Jan Amos Komenský patril k najväčším velikánom ducha strednej Európy.<br />

Osud ho priviedol do mimoriadne ťažkých podmienok. V živote musel pretrpieť<br />

jednu ranu za druhou – a predsa sa po každom nešťastí znovu vzchopil<br />

a hnaný vnútornou túžbou sa vždy znova pustil do novej tvorby a novej práce.<br />

Všeobecne je Komenský známy najmä ako osvietený pedagóg; jeho metódy<br />

výchovy detí sa považovali vo svojej dobe za prevratné a bol preto vysoko hodnotený<br />

v mnohých krajinách. Bol však aj vynikajúcim filozofom a kazateľom,<br />

a predovšetkým človekom hľadajúcim Pravdu. Čo v jeho vnútri, aká duchovná<br />

sila a živosť ho nútili k ďalšej a ďalšej neúnavnej činnosti, bez ohľadu na stále<br />

nové prekážky? Aj v tomto sa skrýva jeho odkaz nám, dnešným generáciám.<br />

SG: Kde tieto nové cesty môžu učitelia<br />

nájsť?<br />

Marie Břicháčková: Tak napríklad<br />

od budúceho roku otvára olomoucká<br />

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého<br />

v rámci celoživotného vzdelávania<br />

dvojročný cyklus hudobno-<br />

-edukačnej teórie. Sama okrem toho<br />

učím ešte na Akadémii Alternativa,<br />

ktorá vzdeláva priamo v oblasti<br />

terapií. V Olomouci<br />

sa od budúceho roku<br />

počíta ešte s otvorením<br />

odboru muzikoterapie,<br />

arteterapie a terapie<br />

spevom.<br />

Rozhovor viedla<br />

Marie Šuláková<br />

1) Kantela je pôvodom tradičný fínsky<br />

brnkací strunový nástroj. Obvykle<br />

má päť strún a drevené telo.<br />

Vybrnkávať sa dá buď prstami<br />

alebo brnkadlom.<br />

2) Chrotta je strunový hudobný<br />

nástroj rôzneho tvaru; pôvodne<br />

brnkací, neskôr sláčikový<br />

(pripomína lýru).<br />

omenský sa narodil v roku 1592<br />

K v obci Komna pri Nivnici na juhovýchodnej<br />

Morave ako Jan Segeš<br />

Nivnický. Až o dvadsaťštyri rokov<br />

neskôr pri vysvätení za kňaza evanjelickej<br />

cirkvi<br />

českobratskej<br />

p r ija l b i b -<br />

lické meno<br />

Amos a ako<br />

tridsaťročný,<br />

keď sa chystal<br />

opustiť rodnú zem, začal používať<br />

meno po svojej obci – Komenský.<br />

V dvanástich rokoch mu zomreli<br />

rodičia a krátko nato musel utiecť<br />

pred vojenskými oddielmi, plieniacimi<br />

krajinu. Na svojich prvých významných<br />

vedeckých spisoch začal<br />

pracovať ani nie dvadsaťpäťročný<br />

ako rektor školy českých bratov<br />

v Přerove, neskôr pôsobil vo Fulneku<br />

ako správca školy a bratského<br />

zboru. Vo Fulneku ho zastihla<br />

správa o tragickej porážke českých<br />

vlastencov na Bielej hore, odtiaľ<br />

musel utiecť do Brandýsa nad Orlicí.<br />

Tam sa dozvedel o smrti svojej<br />

ženy a oboch detí. S osobnou tragédiou<br />

sa spojila tragédia politická,<br />

nastala doba úpadku a temna;<br />

a práve v najväčšom zúfalstve začal<br />

písať Komenský jedno zo svojich<br />

V najvyššom zúfalstve<br />

začal písať Komenský<br />

Labyrint sveta a raj srdca<br />

veľkých diel – Labyrint sveta a raj<br />

srdca. V roku 1627, sedem rokov<br />

po Bielej hore, vydal habsburský<br />

cisár Ferdinand II. mandát, ktorým<br />

vypovedal z krajiny nekatolíckych<br />

príslušníkov<br />

stavov. Vtedy<br />

opustil tridsaťpäťročný<br />

K o m e n s k ý<br />

svoju vlasť,<br />

aby sa do nej<br />

už nikdy nevrátil. Odišiel do poľského<br />

Lešna a tam sa zaoberal striedavo<br />

vynikajúcimi pedagogickými<br />

spismi, ideou „všeobecnej vedy –<br />

pansofie“, náboženskými spismi<br />

a myšlienkami na nápravu spoločnosti.<br />

V ďalších rokoch žil ako vážený<br />

učenec v Anglicku, Švédsku,<br />

Uhorsku a v Poľsku. Medzitým mu<br />

zomrela druhá žena a v Lešne pri<br />

vojnovom požiari prišiel o mnoho<br />

svojich cenných rukopisov. Ako<br />

šesťdesiatštyriročný odišiel do Holandska,<br />

ktoré se mu stalo posledným<br />

domovom; tu pracoval na<br />

svojom poslednom diele – Obecné<br />

poradě o nápravě věcí lidských, a tu<br />

v roku 1670 ako sedemdesiatosemročný<br />

zomrel. Pochovaný je v Naardene,<br />

malom mestečku neďaleko<br />

Amsterdamu.<br />

31<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


O S O B N O S T I<br />

32<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007<br />

V<br />

LABYRINT SVETA<br />

Brandýse nad Orlicí, v ústraní<br />

žerotínskeho panstva, sa zrodilo<br />

dielo, ktoré „nie je báseň, aj keď<br />

básne podobu má“, – Labyrint světa<br />

a ráj srdce. Toto dieťa svojej bolesti<br />

venoval Komenský pánovi Karlovi<br />

staršiemu zo Žerotína, horlivému<br />

členovi jednoty bratskej a svojmu<br />

ochrancovi. Ťažko nájdeme<br />

vo svetovom písomníctve neľútostnejšiu<br />

analýzu všetkého<br />

ľudského konania.<br />

Komenský sa vo svojom<br />

diele stáva pútnikom: chce<br />

sa rozhliadnuť po jednotlivých stavoch,<br />

rádoch, povolaniach, po práci<br />

i predsavzatiach, aby si rozmyslel, ku<br />

ktorým ľuďom by sa chcel pripojiť.<br />

Vtom sa objaví človek bystrej reči –<br />

Všezvěd Všudybud a hneď z druhej<br />

strany Mámenie – tlmočník kráľovnej<br />

sveta „Múdrosti“ (tu je však<br />

múdrosť zamenená za prefíkanosť),<br />

ktorý ho má vyučovať, ako sa má<br />

vo svete čomu rozumieť. Všezved<br />

mu dá na krk uzdu z popruhov všetečnosti<br />

a Mámenie na oči okuliare,<br />

cez ktoré sa hneď všetko javí inak.<br />

Našťastie nedoliehajú na oči úplne,<br />

a tak predsa len pútnik môže hľadieť<br />

na svet prirodzene.<br />

Ani nevie ako, ocitnú sa na vysokej<br />

veži a pod nimi je mesto, rozdelené<br />

na množstvo ulíc, námestí a domov.<br />

Množstvo ľudí má rozličné povahy,<br />

ale pri všetkých je pokrytectvo, nedorozumenie,<br />

nestálosť, pýcha, rôzne<br />

choroby a smrť všetkých v biede kosiaca.<br />

A prídu do ulice, kde je veľa<br />

dielní a obchodov, ale pútnik vidí,<br />

že všetky obchody sú nebezpečným<br />

naháňaním. Náhlenie však zvieratám<br />

viac než ľuďom prislúcha. Avšak<br />

človek, „dušu v sebe majúc, tejto by<br />

ziskov a rozkoší mal hľadať“.<br />

A povedal sprievodca: Už ti rozumiem,<br />

medzi učených s tebou! A už<br />

tu je rázcestie na štyri strany – do<br />

„Náboženstvo kresťanské našiel<br />

topiť sa v neprávostiach…“<br />

filozofie, medicíny, práva a teológie.<br />

Tlmočník vedie pútnika medzi<br />

filozofov, ktorí „pravdu vedia každej<br />

veci“. Pútnik si uvedomuje, že<br />

múdrosť tohto sveta bláznovstvom<br />

je u Boha. Prišiel medzi gramatikov<br />

(to sú detinské veci), medzi rečníkov<br />

(tak veľa je tu falše a márnosti,<br />

ako málo pravdy a úžitku), medzi<br />

básnikov (umenie toto sa len k pochlebovaniu<br />

užívalo), medzi dialektikov<br />

(pravda, niektorá vec niekoľkými<br />

spôsobmi videná byť mohla),<br />

medzi fyzikov, medzi metafyzikov,<br />

medzi aritmetikov, medzi geometrov,<br />

medzi hudobníkov, medzi astronómov,<br />

medzi astrológov, medzi<br />

historikov… „Ľudia iné hovoria a iné<br />

robia, čo si jazykom ošklivia, k tomu<br />

im srdce lipne.“ A šiel prehliadať medicínu<br />

(hoci milým týmto hojičom<br />

umenie ich niečo zisku prinášalo,<br />

prinášalo však tiež mnoho a veľmi<br />

mnoho namáhavej a odpudzujúcej<br />

práce). Pútnik teda riekol: Nech sú<br />

hoci desatoro sedmoro umenia majstri<br />

a doktori, hovoriť nič viac nechcem,<br />

len poďme odtiaľto.<br />

Prevedú ho teda nejakými priechodmi<br />

a prídu na námestie, kde<br />

stojí množstvo kaplniek a chrámov.<br />

A hľa, tu pohania – „z prichádzajúcich<br />

každý sebe, čo sa mu videlo vyberúc,<br />

pred tým kľakol, bozkával, kadidlo<br />

pálil… avšak mňa sa i hrôza<br />

chytala: takže som preč sa ponáhľal.<br />

Tu Židia, tu Mohamedáni, tu kresťanov<br />

duchovné hody, ale i kresťanov<br />

roztatárenosť, kazateľov jalovosť, telesnosť<br />

i o vieru hádky, závisti, z miest<br />

sa odstrkovanie a iné neprávosti“. Náboženstvo<br />

kresťanské teda našiel topiť<br />

sa v neprávostiach: podľa názoru<br />

ich „spása ľudská nie na skutkoch,<br />

ale na viere záleží“. Ak je niektorá<br />

viera pravá, nemôže ich spasenie minúť…<br />

Kde len viera je istá, to stačí.<br />

„Zhodnú sa teda aspoň na viere<br />

všetci kresťania medzi sebou navzájom?“<br />

- spýtal sa svojho sprievodcu.<br />

„A vedúc ma za akési mreže uprostred<br />

kostola veľkého, kde okrúhly, veľký,<br />

na reťazi visiaci kameň zbadám: hovorili<br />

mu kameň skúšobný (Písmo<br />

sväté). K tomu pristupovali<br />

ľudia významní, každý v ruke<br />

niečo nesúc, napríklad kus<br />

zlata, striebra, železa, olova,<br />

piesku, pliev a podobne, potom<br />

obtieral každý o ten kameň<br />

to, čo priniesol, a chválil sa, že<br />

skúšku vydrží: iní dívajúci sa vraveli,<br />

že nevydrží. Tak na seba pokrikovali,<br />

nikto si nedal svoje haniť, nikto zas<br />

druhému jeho veci potvrdzovať nechcel:<br />

potom na seba kliali, šklbali<br />

sa, za kapucňu, za uši, a kde mohli sa<br />

chytajúc a ťahajúc. Iní hádali sa o samotný<br />

ten kameň, akej je farby: niektorí<br />

vraveli, že modrý, iní, že zelený,<br />

iní, že biely, niektorí, že čierny; až sa<br />

zhodli, keď povedali, že je premenlivých<br />

farieb, aká sa vec priloží, taký že<br />

sa on zdá. Niektorí radili, aby ho rozbili,<br />

a na prach rozotrúc, aký bude,<br />

zhliadli; iní to nedovolili. Niektorí<br />

ešte poukazovali, že ten kameň len<br />

rozpory vyvoláva, aby ho sňali a preč<br />

dali, že sa ľahšie rozsúdia; k tomu ich<br />

veľký počet a najvýznamnejších pristupoval;<br />

iní tomu zase bránili, vraviac,<br />

že životy radšej položia, než aby<br />

to dopustili: aj keď potom nejedni,<br />

keď sa rozpor a šarvátka rozmohla,<br />

i zbití sú, kameň potom predsa zostal.<br />

Lebo bol okrúhly a veľmi hladký, kto<br />

na neho siahal, uchopiť ho nemohol,<br />

vykĺzol sa mu hneď a uprostred remeňov<br />

sa točil.“<br />

Prišli do inej ulice, kde sú radnice,<br />

súdy, kancelárie – a od tých, čo hovoria,<br />

že sú obhajcami poriadku vo<br />

svete, vyrozumel, že narobia tiež<br />

veľa neprávostí. Rozžehnal sa s nimi


O S O B N O S T I<br />

a išiel sa pozrieť na stav vojenský:<br />

biedna je to vec človeku, preto sa dať<br />

kŕmiť, aby hneď na jatky musel. Pútnika<br />

potom sprievodcovia jeho lákali<br />

hradom Fortuny - šťastia, šiel teda<br />

k nemu.<br />

Na ten hrad bola jediná brána, dnes<br />

zarastená tŕním – cnosť, ale skoro<br />

boli urobené z oboch strán ďalšie<br />

brány: pokrytectvo, lož, pochlebovanie,<br />

násilie. A keď ich pútnik<br />

nazval pravými menami, tí,<br />

ktorí tadiaľ vchádzali, chceli<br />

ho zhodiť dolu. A tak si teda<br />

riekol, že „nikde vo svete,<br />

ani na samotnom hrade potešenia<br />

niet, čoho by sa myseľ<br />

bezpečne, smelo a celkom<br />

uchopiť mohla.“ Tlmočník sa<br />

na neho hnevá:<br />

„A kto iný je tým, než ty sám,<br />

ty nechutný skysnutec, vinný,<br />

keď si sám protivíš, čo sa ti páčiť<br />

má?“ Pútnik na to odpovedá touto<br />

večnou myšlienkou:<br />

„Trápim sa tým viac, že nie ja sám,<br />

ale celé pokolenie moje je biedne<br />

a ešte k tomu slepé, biedy svoje nepoznajúce.“<br />

Nakoniec pútnik odvrhne okuliare<br />

Mámenia a uzrie strašnú temnotu:<br />

„To je tá, ktorú si vždy sľubujete, nesmrteľnosť?<br />

Kiež som nikdy bránou<br />

života neprešiel, ak po všetkých<br />

sveta márnostiach nič než podiel na<br />

týchto temnotách a hrôzach mám!<br />

Ach, Bože, ak si nejaký Boh, zmiluj<br />

sa nado mnou biednym!“<br />

Tu začuje pútnik za sebou hlas:<br />

„Navráť sa!“ – Ale nikoho nevidí,<br />

ani sprievodcu Všezveda, lebo<br />

i ten ho už opustil. No hlas volá<br />

aj po druhý a po tretí krát: „Navráť<br />

sa odkiaľ si vyšiel, do domu srdca<br />

svojho a zavri za sebou dvere. Kdeže si<br />

bol, syn môj? Čoho si vo svete hľadal?<br />

Potešenie? A kde si ho hľadať mal, než<br />

v Bohu? A kde je Boh, ak nie v chráme<br />

jeho? A ktorý chrám Boha živého, než<br />

chrám živý, ktorý on sám sebe pripravil<br />

– srdce tvoje vlastné? Priviedol<br />

som ťa k sebe, teba do teba uvedúc.<br />

Lebo tu som si zvolil palác k bývaniu<br />

môjmu, ak chceš bývať tu so mnou,<br />

nájdeš, čoho si vo svete darmo hľadal:<br />

pokoj, potešenie, slávu a sýtosť všetkého.“<br />

Navráť sa do domu srdca<br />

svojho a zavri po sebe dvere<br />

A ozval sa mu z prostriedku trónu<br />

Pán Ježiš: „Neboj sa, milý môj, ja<br />

s tebou som, tvoj Vykupiteľ, ja, Utešiteľ<br />

tvoj, neboj sa.“ „…maj myseľ<br />

ku mne čo najvyššie vždy pozdvihnutú,<br />

k blížnym čo najnižšie sklonenú;<br />

zemských vecí, dokiaľ tam si,<br />

užívaj, v nebeských sa kochaj; buď<br />

povoľný mne, odporujúci a odbojný<br />

svetu a telu; stráž vo vnútri odo mňa<br />

udelené múdrosti; navonok ti prikazujem<br />

prostotu; maj hlasné srdce,<br />

tichý jazyk: k biede blížnych buď<br />

citlivý, k znášaniu vlastných krívd<br />

odolný; dušou slúž mne samotnému,<br />

telom, komu môžeš alebo musíš; čo<br />

ti prikážem, čiň, čo na teba nakladám,<br />

nes; k svetu buď neochotný, ku<br />

mne vždy sa vinúci; vo svete buď telom,<br />

vo mne srdcom. Takto ak budeš<br />

činiť, blažený si a dobre bude tebe.<br />

Odíď už, milý môj, a stoj v údele<br />

svojom až do skonania svojho, užívajúc<br />

potešenie, ku ktorému som ťa<br />

priviedol, s radosťou.“<br />

Vtom zmizlo videnie a pútnik poďakoval<br />

Utešiteľovi slovami:<br />

„Oslavovať ťa budem, Hospodin,<br />

dokiaľ som živý, a menu tvojmu<br />

svätému spievať, dokiaľ som:<br />

lebo si ma rozveselil milosrdenstvom<br />

svojím a naplnil<br />

jasaním ústa moje.“<br />

„Zavolaj, kedy chceš, kadiaľ<br />

chceš, ako chceš. Pôjdem,<br />

kam prikážeš, činiť<br />

budem, čo rozkážeš. Duch<br />

tvoj dobrý, opatruj ma a veď<br />

medzi osídlami sveta ako po<br />

rovnej zemi, a milosrdenstvo<br />

tvoje – sprevádzaj ma po cestách<br />

mojich a priveď cez tieto, ach, žalostné<br />

temnoty sveta až k večnému<br />

svetlu. Amen, Amen.<br />

Sláva na výsostiach Bohu a na zemi<br />

pokoj ľuďom dobrej vôle!“<br />

SVET V LABYRINTE<br />

iet smrteľníka, ktorý by neblúdil<br />

N v nejakom labyrinte. Kto spočíta<br />

labyrinty astronómov, zemepiscov,<br />

historikov, kronikárov, lekárov<br />

a chemikov? Politika so svojou poradkyňou,<br />

právnou vedou, má<br />

udržiavať ľudské veci v poriadku,<br />

mieri a pokoji. Neustále vojny<br />

medzi národmi a vládami otrasným<br />

spôsobom pustošia tento<br />

svet. Náboženstvo malo prinášať<br />

útechu vo všetkých svetských zmätkoch<br />

a ukazovať cestu z prudkých<br />

búrok k bezpečnému prístavu. Samo<br />

sa však stalo labyrintom. Kresťanstvo,<br />

rozdelené do toľkých cirkví<br />

a siekt, bolo tiež často svetom plným<br />

nenávisti, sporov, ba aj vojen.<br />

33<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


O S O B N O S T I<br />

34<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007<br />

V spise „Jedno nevyhnutné“<br />

Komenský<br />

píše, že príčina všetkých<br />

zmätkov vo svete spočíva<br />

v tom, že ľudia<br />

nerozoznávajú nevyhnutné<br />

od nie nevyhnutného.<br />

Že nechcú<br />

rozlišovať cenné od<br />

bezcenného a že sa ženú<br />

ako stádo nie tam, kam<br />

je treba ísť, ale tam, kde<br />

idú ostatní! Čo je teda<br />

to „jedno nevyhnutné“<br />

pre človeka ako takého?<br />

Byť múdry – vedieť, ako sa<br />

stýkať so svetom, s ľuďmi<br />

a s Bohom. To prvé nazývame<br />

filozofiou, to druhé<br />

politikou či morálkou a tretie<br />

je náboženstvo. Cieľom vzdelania<br />

a múdrosti je, aby človek videl pred<br />

sebou jasnú cestu života, po nej opatrne<br />

kráčal, pamätal na minulosť,<br />

poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.<br />

Hľadaj seba v sebe, svet vo<br />

svete a Boha v Bohu, a to nástrojom,<br />

ktorý je na to vhodný: na svet pohliadaj<br />

svetlom zmyslov, na myseľ svetlom<br />

rozumu, na Boha svetlom viery<br />

a citu. A to tak, aby nevznikol nesúlad<br />

medzi myslením, slovami a činmi.<br />

Štúdium Slova sa vyžaduje preto, že<br />

poklady Svetla, Pravdy a spásy sú tu<br />

prisľúbené len tým, ktorí prosia, hľadajú<br />

a klopú.<br />

Celý svet by sa mohol zmeniť k lepšiemu,<br />

keby počúvol rady večnej<br />

Múdrosti. „Ničoho priveľa“,<br />

povedal Solón. „Vyhýbaj sa<br />

tomu, čoho je nadmieru a raduj<br />

sa z mála“, odporúčal Cató.<br />

„Aj priveľa medu sa mení v žlč“.<br />

Sparťania, preslávení mužnými cnosťami,<br />

si zvykali už od mladosti znášať<br />

hlad, vyhýbať sa všetkým zbytočnostiam<br />

v jedle, odeve, obydlí i reči<br />

a uspokojiť sa s málom vecí hodnotných<br />

a spoľahlivých. Pythagoras žil<br />

najstriedmejším spôsobom, aby sa<br />

mohol venovať svojim štúdiám. Diogenovi<br />

stačil jeden plášť a jeden sud,<br />

jedna palica, zelenina a voda ako pokrm.<br />

Epikuros sa živil vodou a jačmennými<br />

krúpami alebo jačmenným<br />

chlebom, a duchom premáhal<br />

chudobu. Šalamún hlásal, že víno sa<br />

nemá dávať kráľom, aby nezabúdali<br />

na súdnosť a nekrivili právo.<br />

Kto sa stále motá svojimi labyrintmi,<br />

nech sa motá, až upadne do<br />

chaosu nekonečných zmätkov. Kto<br />

s potešením stále kotúľa svoje sizyfovské<br />

balvany, nech si ich kotúľa, až<br />

Byť múdry – vedieť, ako sa stýkať<br />

so svetom, s ľuďmi a s Bohom<br />

vyčerpá všetky svoje sily a zničí svoj<br />

život i seba samého. Kto sa rozpaľuje<br />

a horí tantalskými žiadosťami, nech<br />

sa rozpaľuje a horí, kým nezhorí. Ktokoľvek<br />

stavia na piesku, a nie na skale,<br />

nech stavia, až príval vody a vietor<br />

stavbu zmietnu. Svet odmieta znamenia<br />

a zázraky sú vysvetľované<br />

prirodzenými<br />

príčinami. Mimoriadne<br />

osvietení jednoduchí<br />

ľudia sú nazývaní fanatikmi.<br />

Potom zostáva<br />

len očakávať Boží súd,<br />

ktorý príde v podobe<br />

katastrof.<br />

KOMENSKÝ<br />

A LABYRINT<br />

21. STOROČIA<br />

d napísania „Laby-<br />

O rintu sveta“ uplynulo<br />

380 rokov. Svet sa stal ešte<br />

väčším bludiskom, usilovní<br />

stavitelia mu za štyri storočia<br />

pristavali ďalšie a ďalšie chodbičky.<br />

Pozmenili sa slovné pojmy a ich významy,<br />

nosiči sizyfovských balvanov<br />

sa dnes nazývajú workholikmi,<br />

obete tantalských žiadostí sa delia<br />

na alkoholikov, lakomcov, závistlivcov,<br />

tunelárov a podobne, znamenia<br />

sa vysvetľujú znečistením a oteplením<br />

planéty. Raj srdca však zostal,<br />

i múdrosť, na ktorú poukazoval Komenský.<br />

Žijeme uprostred ťažkostí vo svete,<br />

ktorý sme si my ľudia sami prácne<br />

zamotali mnohými putami, zamínovali<br />

mnohými konfliktmi a problémami.<br />

Každý z nás je im vo väčšej<br />

alebo menšej miere vystavený<br />

a žiaden z nás nemá tú moc,<br />

aby sa im vyhol, aby ich bol<br />

ušetrený. Každý však máme tú<br />

moc, aby sme v sebe nastolili<br />

mier a s vnútornou dôverou<br />

v dobro nastavili tvár všetkému,<br />

čo nám život prináša. Potom<br />

nás ťažkosti a rany neskrušia, ale urobia<br />

nás zrelšími a silnejšími. Cestu<br />

k tomu ukazuje Komenský v túžbe<br />

po duchovnom raji, v zbožnosti a vernosti,<br />

v hlbokom človečenstve.<br />

–sg–


P R Á Z D N I N O V Ý K U R Z<br />

CHCETE SE NAUČIŤ ZRUČNOSTIAM A POSTUPOM, KTORÉ NÁM POMÁHAJÚ:<br />

1. Žiť tak, aby sme si vážili sami seba a pomáhali k tomu i deťom a ďalším ľuďom vo svojom okolí?<br />

2. Žiť bez vzájomného obviňovania, vyjadrovať svoje emócie bez ubližovania druhým?<br />

3. Porozumieť tomu, čo prežívajú druhí?<br />

4. Rešpektovať potreby druhých a súčasne nezanedbávať svoje vlastné?<br />

5. Vychovávať deti k tvorivosti, iniciatíve a zodpovednosti?<br />

Pokiaľ vo vás tieto otázky prebudili záujem, ponúkame vám prázdninový<br />

KURZ KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ A VÝCHOVNÝCH I MOTIVAČNÝCH POSTUPOV pod názvom<br />

REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ<br />

Kurz vedú manželia Kopřivovci z Kroměříža, psychológovia<br />

a rodičia piatich detí. Sériu ich článkov o výchove<br />

detí a komunikácii medzi ľuďmi sme uverejnili v minulých<br />

ročníkoch Sveta Grálu.<br />

Skúsenosť i výskumy potvrdzujú, že tým najlepším<br />

predpokladom vývoja morálneho a zodpovedného<br />

správania, určitou ochranou pred tým, aby nami druhí<br />

nemanipulovali a nezneužívali nás na svoje ciele, je<br />

vysoká sebaúcta. Človek, ktorý si váži sám seba, sa dokáže<br />

s úctou a rešpektom správať aj k iným ľuďom. Za<br />

jednu z najdôležitejších úloh pri výchove detí preto považujeme<br />

pomáhať deťom rozvíjať ich sebaúctu, a tým<br />

súčasne i úctu k ostatným ľuďom a k celému životu.<br />

Sebaúctou (ktorá neznamená to isté ako sebavedomie)<br />

rozumieme vedomie vlastnej hodnoty a jedinečnosti,<br />

pozitívne prijatie saba samého, životný pocit, ktorý by<br />

sa dal charakterizovať slovami „byť dobrý medzi dobrými”(teda<br />

nie byť lepší než druhí). Vysoká sebaúcta<br />

otvára cestu rozvoja tvorivosti a iniciatívy. Človek so<br />

zdravou sebaúctou sa necíti ohrozený druhými ľuďmi<br />

a novými situáciami, je otvorený voči zmene, je pripravený<br />

sa celoživotne vzdelávať a pracovať na sebe samom.<br />

Kurz „Rešpektovať a byť rešpektovaný“ rozvíja na<br />

vzájomnej úcte a rešpekte založené partnerské a rodičovské<br />

vzťahy. Kurz už obohatil osobný i profesionálny<br />

život tisícov ľudí z celej Českej republiky.<br />

Témy kurzu sú nasledovné:<br />

Ako postupovať pri komunikácii oprávnených nárokov<br />

voči deťom i dospelým. „Abeceda“ základných<br />

komunikačných zručností. Sebaúcta ako psychosociálny<br />

„imunitný štít“ našej osobnosti.<br />

Riziká poslušnosti a závislosti od autority. Vedenie<br />

detí k samostatnosti a zodpovednosti.<br />

Zvládanie emócií. Empatická reakcia.<br />

Tresty – riziká ich vplyvu na psychický, morálny<br />

a sociálny vývoj detí. Alternatívy k trestaniu.<br />

Uznanie ako základná ľudská potreba. Riziká odmien<br />

a pochvál vo výchove. Ako prejaviť uznanie<br />

a ocenenie. Spätná väzba ako nevyhnutná podmienka<br />

učenia sa a osobného vývoja.<br />

Kurz nie je vedený prednáškovou formou – má aktívny,<br />

zážitkový charakter a predpokladá aktivitu<br />

účastníkov.<br />

Termín kurzu: 21. – 28. 7. 2007<br />

Kurz sa bude konať na západnom Slovensku – miesto upresníme neskôr.<br />

Ďalšie informácie: Ing. Stanislava Mikušincová, tel.: 0905/795 272,<br />

alebo na e-mailovej adrese: redakcia@svetgralu.sk<br />

35<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


NOVÁ NÁDEJ<br />

PUTOVANIE DO KRAJINY ÚSVITU<br />

(VII.)<br />

36<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007<br />

istorické dianie je dynamickým<br />

H prúdom, ktorý neustále niečo odnáša<br />

a niečo nové prináša. Niekedy sa<br />

zdá, že životodarným zdrojom ducha,<br />

ktoré tento prúd oživujú a posúvajú<br />

dopredu, hrozí vyschnutie, ako vode<br />

v piesku púšte. To v časoch prevratných<br />

zmien, keď niečo veľké končí a nové<br />

ešte nemá pevný tvar. Práve v dobách<br />

veľkých zmien však okrem viditeľných<br />

dejov pôsobí tiež neviditeľné prúdenie,<br />

akési tušenie nádeje nového života,<br />

avšak zatiaľ bez pevného zakotvenia.<br />

Keď ju potom preverí čas ako východisko<br />

z krízy, stane sa z nej sila, ktorá<br />

zmení svet.<br />

Historici sa väčšinou zhodujú v názore,<br />

že európska kultúra stojí na<br />

troch stĺpoch: gréckom ideáli krásy,<br />

rímskom práve a kresťanskej morálke.<br />

Slovo „kultúra“ je slovo latinského pôvodu<br />

a znamená pestovanie, vzdelávanie,<br />

v pôvodnej agrárnej spoločnosti<br />

priamo „vzdelávanie polí“. Postupom<br />

času prechádzal význam tohto slova<br />

metaforicky na širší všeobecný rozmer<br />

pestovania v zmysle zušľachťovania,<br />

hlavne<br />

v nehmotnej sfére života,<br />

teda zušľachťovanie ducha<br />

a mravu. Každé ľudské<br />

spoločenstvo musí<br />

byť nejako organizované, teda riadené,<br />

a je pritom jedno, či ide o primitívnu<br />

tlupu pravekých lovcov alebo o vysoko<br />

vyspelé moderné spoločenstvo. Najvyššiu<br />

formu tejto organizácie v historickej<br />

dobe predstavoval štát. Od prapočiatku<br />

možno sledovať dve základné<br />

a odlišné poňatia štátu.<br />

Východný - ázijský typ bol založený<br />

na despotizme ako forme vládnutia.<br />

Moc vladára – despotu, ktorý ovládal<br />

štát, bola bezmedzná a bezpodmienečná,<br />

jeho vôľa bola zákonom a štát sa tak stal<br />

zvrchovanou mocou. Západný typ štátu<br />

je od počiatku iný. Bol založený na vzájomnom<br />

zápolení viac-menej rovných<br />

politických síl, a tak, ak mal štát existovať<br />

a trvať, musel sa prejavovať aj stav<br />

rovnováhy týchto síl. Táto rovnováha<br />

bola vyjadrená zákonom. Uskutočnením<br />

zákona je vláda – impérium. Zdanlivo<br />

tak v rímskom impériu došiel západný<br />

typ štátu tam, kde východný bol<br />

odjakživa – k despotickej vláde. Napriek<br />

tomu je však medzi obomi základný rozdiel.<br />

Východné národy prijímali svojich<br />

despotických vládcov ako nutné zlo, ako<br />

jednu z nevyhnutných podmienok pozemského<br />

bytia – nič viac. Západný štát<br />

v podobe rímskeho impéria bol však pre<br />

vtedajšie pohanstvo stelesnením ľudského<br />

rozumu, bol mu všetkým, v ňom<br />

videl vyššiu normu a vyšší cieľ svojho<br />

života. Keď sa potom tento všeobsiahly,<br />

Mocenský vplyv však bol draho zaplatený<br />

stratou duchovnej sily a rýdzosti<br />

dokonalý zvrchovaný štát zrútil, prejavila<br />

sa jeho beznádejná úbohosť.<br />

A na otázku: „Na čo to všetko – čo<br />

ďalej?“ odpovedalo kresťanstvo tým,<br />

že na rozdiel od antického štátu videlo<br />

jeho zmysel v dobrovoľnom slúžení<br />

vyššiemu cieľu – kráľovstvu Božiemu<br />

na zemi.<br />

Ježišovo posolstvo radostnej zvesti –<br />

„evanjelium“ – znamenalo odkrytie<br />

nového priestoru, otvorenie nového<br />

rozmeru nezmerných hĺbok aj výšok<br />

ľudskej duše a jej vzťahu k najvyššiemu<br />

princípu bytia, k Bohu, chápaného<br />

a prijímaného na rozdiel od platónskeho<br />

a pohanského myslenia celkom<br />

osobne aj s osobnou zodpovednosťou<br />

a osobnou mravnosťou.<br />

Zánik veľkej kultúry a vznik nových<br />

foriem znamená vždy dlhodobý proces,<br />

a tak aj novo vznikajúca kresťanská<br />

kultúra získavala svoju silu v tristoročnom<br />

nútenom mlčaní, než sa mohla<br />

plne viditeľne prejaviť ako odpoveď na<br />

duchovnú núdzu a zúfalé hľadanie východiska<br />

z hlbokej krízy upadajúceho<br />

antického sveta.<br />

Viditeľným pozemským predstaviteľom<br />

tejto novej nádeje, vnesenej do<br />

sveta Ježišovým posolstvom, sa stala<br />

kresťanská cirkev. Milánskym ediktom<br />

cisára Konštantína z r. 313 sa stala<br />

z prenasledovaného spoločenstva plnoprávnou<br />

súčasťou štátu. Tým sa jej<br />

otvorila cesta k viditeľnému<br />

pozemskému<br />

uplatneniu a cirkev sa<br />

vydala na cestu zväčšovania<br />

svojho mocenského<br />

vplyvu vo svete.<br />

Pritom umne využívala všetky okolnosti<br />

a sprievodné javy sprevádzajúce<br />

historické dianie, až sa o niekoľko storočí<br />

neskôr stala rozhodujúcou silou<br />

v celej európskej kultúrnej oblasti.<br />

Mocenský vplyv však bol draho zaplatený<br />

stratou duchovnej sily a rýdzosti.<br />

To, čo sme hovorili o prúdení


H I S T Ó R I A<br />

pod viditeľným povrchom diania, platí<br />

pre všetky doby. A tak aj v cirkvi popri<br />

tých, ktorí sa usilovali o zväčšovanie<br />

svetského vplyvu, pôsobili vždy aj tí,<br />

ktorí pokorne, ticho slúžili svojmu ideálu<br />

bez toho, aby čakali na svetskú odmenu.<br />

V rýdzosti svojej čistej duše slúžili<br />

Pravde a udržiavali tak neutíchajúci<br />

prúd pútnikov do krajiny úsvitu živý,<br />

pretože cesta za pravdou ich duše im<br />

bola cennejšia než všetky pocty sveta.<br />

Doba, keď sa kresťanstvo vynorilo<br />

z podzemia do plného svetla histórie,<br />

bola dobou upadajúceho rímskeho cisárstva<br />

a dravého nástupu tzv. „barbarov“.<br />

Bola to doba veľkých politických<br />

nepokojov, neistoty a chaosu, čo bol dôsledok<br />

sťahovania národov. Pod týmto<br />

pojmom sa skrývajú najväčšie premeny<br />

etnickej mapy Európy v celej jej histórii.<br />

Všetky germánske kmene a za nimi<br />

aj slovanské sa dali do pohybu smerom<br />

z východu na západ a juh Európy. Tieto<br />

oblasti však patrili rímskemu impériu,<br />

a tak nutne dochádzalo k mocenským<br />

stretom, k neustálym vojnám. Tomuto<br />

trvalému tlaku nakoniec rímska ríša<br />

neodolala a jej moc sa zrútila.<br />

Prúd pútnikov do krajiny úsvitu tým<br />

však neustal. Okrem pokorných, tichých<br />

služobníkov Pravdy, pracujúcich skryte,<br />

a teda neznámych svetu, sa čas od času<br />

vynorila na povrch silná osobnosť, ktorá<br />

znamenala vytrysknutie prameňa čírej,<br />

živej vody na povrch tohto neviditeľného<br />

podzemného prúdu.<br />

Pri troch takých silných duchoch sa<br />

zastavme trochu bližšie, pretože oni<br />

dokázali silou svojej rýdzosti a ušľachtilosti<br />

ovplyvniť celú svoju dobu a dať<br />

nový smer putovaniu duše do jej domova.<br />

Ich mená sú Augustín, Benedikt<br />

z Nursie a František z Assisi.<br />

AUGUSTÍN<br />

arodil sa v r. 354 v severnej Afrike,<br />

vychovávaný svojou matkou<br />

N<br />

v kresťanstve, prechádzal do určitého<br />

Ľudské srdce je nepokojné,<br />

dokiaľ nenájde pokoj v Bohu<br />

veku dráhou bežnou pre syna vysokého<br />

štátneho úradníka vrátane úplne<br />

zmyselnej neviazanosti v osobnom živote.<br />

V devätnástich rokoch sa mu dostala<br />

do rúk kniha rímskeho filozofa<br />

Cicera, ktorá, ako píše vo svojich „Vyznaniach“,<br />

„zmenila zmýšľanie môjho<br />

srdca… a s neuveriteľným zápalom<br />

som túžil po nesmrteľnej múdrosti…“<br />

Jeho „Vyznania“, snáď najvýznamnejšie<br />

autobiografické dielo svetovej<br />

literatúry, nám poskytujú prehľad<br />

o behu jeho života, líčia až s bezohľadnou<br />

otvorenosťou jeho vnútorné boje<br />

od čias jeho mladosti až k jeho obráteniu<br />

a dňom, keď ich spísal. Keď dielo<br />

dokončil, mal 46 rokov. Jeho nepokojné<br />

srdce neustále hľadalo múdrosť,<br />

Cicero bol len duchovným iniciátorom<br />

zmeny smeru, nie však cieľom. Napriek<br />

dobrému hmotnému postaveniu bol<br />

vnútorne nespokojný až rozorvaný.<br />

Jeho veľký nepokojný duch neustále<br />

hľadal, neuspokojila ho antická filozofia<br />

ani učenie manicheizmu, zmesi<br />

predoázijských budhistických, židovských<br />

a kresťanských náuk. Stretnutie<br />

s novoplatonizmom bolo predohrou<br />

k jeho stretnutiu s Ježišovým posolstvom,<br />

pretože v ňom kresťanská výchova<br />

počas jeho detstva hlboko nezakotvila.<br />

Bol to práve duch Ježišovho<br />

posolstva v novom<br />

náboženstve (to sa v r. 383<br />

stalo nariadením cisára<br />

štátnym náboženstvom),<br />

ktorý Augustína uchvátil.<br />

Toto náboženstvo od 2. stor. samo<br />

seba označovalo za katolícke, teda<br />

všeobecné, a chcelo sa stať svetovým<br />

náboženstvom, chcelo zapáliť svetlo<br />

v srdciach všetkých ľudí.<br />

Aj v Augustínovi vzišlo svetlo, našiel<br />

Pravdu, ktorá pochádza z Boha, Stvoriteľa<br />

sveta. Toto sa stalo v Miláne, kam<br />

bol povolaný kvôli svojmu rečníckemu<br />

talentu.<br />

A Augustín zápasí o pojem Boha,<br />

o pojem zla v spojení s Bohom ako jediným<br />

dobrom. Náuka Majstra z Nazareta<br />

ho napĺňa oveľa väčším teplom<br />

než hlboké filozofické myšlienky novoplatonizmu<br />

a platonizmu, ktoré tvoria<br />

jeho myšlienkovú základňu. Je dojemné<br />

čítať, ako hrdý, sebavedomý, úspešný<br />

rímsky advokát krok za krokom speje<br />

k pokore, až je duševne celkom skrúšený,<br />

jeho „ja“ umiera a on prichádza<br />

k osvieteniu. Keď<br />

všetko vonkajšie<br />

okolo neho mlčalo,<br />

keď sa stíšil<br />

a hľadel do seba,<br />

keď sám v sebe<br />

zomrel, precitol<br />

k novému životu.<br />

Aj keď je Augustín<br />

jedným<br />

zo stĺpov cirkevného<br />

učenia neskoršieho kresťanstva,<br />

zostávajú „Vyznania“ jeho najvýznamnejším<br />

dielom, pretože tu zápasí o posolstvo<br />

Božie odovzdané ľudstvu skrze<br />

Ježiša Krista. Toto dielo sa stalo priamo<br />

príručkou pre pútnikov do krajiny<br />

úsvitu, nastavuje im zrkadlo, aby poznali<br />

sami seba, aby sami seba prísne<br />

a poctivo súdili. „Ó, kiež by vo svojom<br />

vnútri mohli vznietiť svetlo!“ volá, pretože<br />

si túžobne praje, aby všetci dospeli<br />

k tejto istote, k tomuto mieru.<br />

Muž, ktorému nič ľudské nebolo cudzie,<br />

dospel na vrchole svojho pohnutého<br />

života k najvyššiemu poznaniu,<br />

že ľudské srdce je nepokojné, dokiaľ<br />

nenájde pokoj vo Svetle, v Bohu.<br />

„Nechoď von, vráť sa sám do seba,<br />

vo vnútri človeka sídli pravda.“ Tak<br />

volá svoj odkaz, svoje napomínanie cez<br />

všetky časy muž, ktorého sa dovolávajú<br />

nespočetní pútnici do krajiny úsvitu,<br />

ktorí prišli po ňom.<br />

37<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


H I S T Ó R I A<br />

BENEDIKT Z NURSIE<br />

ajster z Nazareta dal celému pu-<br />

M -tovaniu do krajiny úsvitu nový<br />

smer – zo Svetla k Svetlu, a tým uviedol<br />

nový vek ľudstva. Následná doba<br />

znamenala neustále stretávanie sa<br />

s materiálnymi danosťami praktického<br />

života, trvalé zápolenie o duchovné<br />

hodnoty, o božskú Pravdu. Ale dá sa<br />

vôbec zjednotiť duchovne náboženský<br />

život s pozemsky všedným životom<br />

bez toho, že<br />

by došlo k zúženiu?<br />

Táto otázka<br />

z a mest náva la<br />

po všetky doby<br />

všetkých, ktorí<br />

poctivo hľadali<br />

cestu ku Svetlu<br />

a odpoveď na<br />

ňu dávajú najrozma<br />

nitejšie<br />

spôsoby života<br />

jednotlivcov i rôznych spoločenstiev<br />

až k úplnému zrieknutiu sa všetkého<br />

hmotného a oddaniu sa čisto duchovnému<br />

životu pustovníka.<br />

Pustovník, grécky monachos, teda<br />

osamelo žijúci, z čoho vzniklo slovo<br />

mních, je však len jedna z výrazových<br />

foriem duchovného života, s ktorými<br />

sa potom následné mníšstvo trvalo<br />

muselo potýkať. A tieto rozpory o duchovný<br />

život, ako vieme, neskončili<br />

dodnes.<br />

V šiestom storočí opäť zo zástupu<br />

pútnikov do domova duše vyčnieva<br />

jedna ušľachtilá postava, ktorá extrémistom<br />

vypovedala boj: nie modliť sa,<br />

ale pracovať: ora et labora, teda „modli<br />

sa a pracuj“. Benedikt, narodený okolo<br />

r. 480 v Nursii v strednom Taliansku,<br />

prekonal duchovný prielom, veľké<br />

oslobodenie duše počas štúdia v Ríme.<br />

A toto svetlo v duši ho už nikdy neopustilo.<br />

Spoločenstvo askétov, kde<br />

spočiatku hľadal svoje zdokonalenie,<br />

ho neuspokojilo, a tak odišiel do samoty.<br />

Trojročný pustovnícky život<br />

38<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007<br />

v jaskyni znamenal prvý stupeň cesty<br />

za poznaním seba samého, po ktorom<br />

nasledovala cesta k človeku – bratovi,<br />

k spoločenstvu, vždy však s pohľadom<br />

upretým nahor. A potom vidíme, ako<br />

sa až do konca jeho života okolo neho<br />

a jeho kláštora zhromažďuje stále viac<br />

hľadajúcich ľudí. Tým Benedikt prekonal<br />

formu pustovníctva a stáva sa otcom<br />

západoeurópskeho mníšstva.<br />

Rozhodujúci a posledný veľký krok<br />

uskutočnil Benedikt okolo r. 529, keď<br />

na hore Monte Cassino, na mieste starej<br />

pohanskej svätyne zriadil pevný<br />

kláštor, kde spoločenstvo mníchov žilo<br />

podľa jeho pravidiel, modlilo sa a pracovalo.<br />

A tak kláštorné spoločenstvo<br />

prekvitalo a vyžarovalo do sveta pozitívnu<br />

energiu a na mnohých ďalších<br />

miestach sa zakladali ďalšie kláštory.<br />

Kláštor Monte Cassino bol v priebehu<br />

pohnutých dejov mnohokrát v histórii<br />

poškodený alebo úplne zničený, vždy<br />

však bol znovu postavený. Hrob Benedikta<br />

však bol ušetrený zničenia<br />

navždy.<br />

Najvýznamnejším dedičstvom Benedikta<br />

sú jeho Regule, teda rádové<br />

pravidlá, ktoré sa vyznačujú múdrou<br />

umiernenosťou a jasnou rečou. Je to<br />

knižočka, z ktorej hovorí duša hlboko<br />

uchvátená Bohom, duša, ktorá došla<br />

k vnútornej slobode a mieru. Vo veľkej<br />

umiernenosti sa prejavuje zrelé, múdre<br />

umenie života jej autora. Je to pravidlo<br />

Benedikt žiadny<br />

rád nezaložil<br />

„života“, ktoré bolo napísané pre mníchov<br />

a pre tých, ktorí „skutočne hľadajú<br />

Boha“. Teda žiadne pravidlo pre<br />

benediktínsky rád, pretože vo vlastnom<br />

zmysle slova, Benedikt žiadny rád<br />

nezaložil. Je síce organizátorom, zákonodarcom,<br />

otcom západného mníšstva,<br />

nie však zakladateľom dnešného rádu,<br />

nazvaného podľa neho.<br />

Tieto pravidlá neučia žiadnemu asketizmu<br />

odcudzenému svetu. Upravuje<br />

iba život kláštorného spoločenstva,<br />

ktorý má byť vedený „pod<br />

zorným uhlom večnosti“.<br />

T. Bogler v knihe „Mních rozpráva“<br />

o Regulách píše: „…je to knižka, ktorá<br />

vyžaruje toľko lásky, dobroty, tepla<br />

a pravého kresťanského ducha, že<br />

môže byť prispôsobená všetkým národom<br />

a všetkým dobám. Museli by<br />

sme vymazať dejiny západoeurópskej<br />

kultúry, keby sme chceli poprieť pôsobivú<br />

silu tejto knižky.“<br />

FRANTIŠEK Z ASSISI<br />

esť storočí uplynulo od doby, keď<br />

Š -Benedikt dal svetu svoje Regule,<br />

ktoré sa vo všeobecnom chaose a násilí,<br />

panujúcimi po zrútení svetovládnej<br />

rímskej moci, stali jednými z oporných<br />

stĺpov novej duchovnej energie i novej<br />

mravnosti. História je dejiskom neustáleho<br />

zápasu medzi ideálom a pokušením<br />

a prúd pútnikov hľadajúcich<br />

domov svojej duše niekedy slabne, až<br />

sa zdá, že vo víre vždy prítomnej túžby<br />

po moci a po bohatstve úplne vyschne.<br />

Vždy sa však v najvyššej núdzi objaví<br />

mimoriadny ľudský duch, silná osobnosť,<br />

ktorá vyvedie blúdiace ľudstvo<br />

z húštin sveta na pevnú, správnu cestu<br />

a ukáže smer, ktorým má cesta viesť.<br />

V roku 1182 sa v malom stredotalianskom<br />

meste „svetu zrodilo<br />

nové slnko“, ako hovorí Dante vo<br />

svojej Božskej komédii. Mieni tým<br />

Františka z Assisi, ktorý sa stal pre<br />

stredovek priamo symbolom Krista.<br />

Hovorili sme o Augustínovi a Benediktovi.<br />

Obaja boli cirkvou prehlásení<br />

za „svätých“. Teraz k nim ako tretí pristupuje<br />

František z Assisi, tiež cirkvou<br />

svätorečený. Nechceme tu rozoberať<br />

pojmy „svätý“ alebo „svätosť“, všetko<br />

je vyčerpávajúcim spôsobom napísané<br />

inde, chceli by sme však podotknúť, že<br />

skutoční, živí, čistí duchovia sa môžu


H I S T Ó R I A<br />

vyskytovať aj medzi tými, ktorým udelila<br />

túto najvyššiu poctu sama cirkev.<br />

Ale pravdivý obraz o týchto silných čistých<br />

osobnostiach je na hony vzdialený<br />

od obrazu, ktorý o nich podávajú nespočetné<br />

oficiálne životopisy svätých.<br />

Podobne ako Augustín, tak aj František<br />

svoju mladosť „premrhal vo<br />

svetských radovánkach“, ako píše<br />

jeho prvý životopisec Tomas de Celano.<br />

Potom však „prešla nad ním ruka<br />

Božia“ – a František bol schopný vnímať<br />

volanie večnosti. Tento okamih je<br />

nevysloviteľný a nevysvetliteľný. Keď<br />

však človeku spadne páska z očí, keď<br />

náhle zazrie svoju cestu temnou nocou<br />

ku svetlu, potom to cíti ako osobný zásah<br />

Boha do svojho života. A to bol pre<br />

Františka počiatok nového života.<br />

Pochopil, že Kristus žije v ľuďoch len<br />

v nedeľu, keď idú do chrámu, vo všedný<br />

deň však ide každý svojou cestou s tvrdým<br />

srdcom a bez lásky. Videl nádheru<br />

a bohatstvo cirkvi a cirkevných kňazov<br />

a poznal, ako ďaleko sa všetci vzdialili<br />

od čistého učenia Majstra z Nazareta.<br />

A František sa oženil s chudobou,<br />

aj keď sám vyšiel z prostredia hmotného<br />

blahobytu. Jeho cesta bola často<br />

priamo tŕnistá, úloha, ktorú si predsavzal,<br />

priamo nadľudská, ale „svätec<br />

je človek, ktorý prerazil oblak hmly<br />

všedného dňa k svetlu“.<br />

Trináste storočie bolo dobou plnou<br />

blúdenia a zmätkov, dobou križiackych<br />

vojen, za ktorými nestáli vždy<br />

duchovné záujmy, dobou rozporov medzi<br />

duchovnou a svetskou mocou, medzi<br />

pápežstvom a cisárstvom. Týmito<br />

rozpormi bola zničená jednota stredovekého<br />

sveta a Európa dospela k chaosu<br />

a rozkladu. A chudobný František<br />

z Assisi putoval po cestách kresťanského<br />

sveta,<br />

František z Assisi vytvoril<br />

mníšstvo uprostred sveta<br />

hlásajúc evanj<br />

e l iu m c hudoby<br />

a pokory,<br />

pokánia a obrat<br />

u, m ier u<br />

a lásky. Čoskoro sa k nemu pridávali<br />

ďalší rovnako zmýšľajúci pútnici.<br />

Uvoľnenie od hmotných vecí tohto života<br />

im prinášalo nespútanú radosť<br />

a napĺňalo ich vďačnosťou.<br />

Život Františka sa stal veľkým symbolom<br />

Majstra z Nazareta, ktorý nemal,<br />

kam by hlavu zložil, ktorý kázal<br />

činnú lásku a hlásal evanjelium slobody<br />

všetkým poníženým a pokoreným.<br />

František šiel k ľudovým masám,<br />

preto jeho učenie muselo byť jednoduché<br />

a presvedčivé. František však na<br />

rozdiel od iných súdobých kazateľov<br />

a zakladateľov mníšskych rádov myslel<br />

srdcom, nie však rozumom. Neviedol<br />

preto s nikým učenú polemiku (aj keď<br />

bol na to dostatočne vzdelaný), chcel<br />

presviedčať len skrz „svätosť“ chudoby,<br />

nie však skrz nádheru a bohatstvo<br />

cirkvi. A on presvedčil. Pretože<br />

tento muž, ktorý v mníšskom šate vyzeral<br />

ako mních, nebol mníchom. Skôr<br />

pravým opakom toho, čo sa pod tým<br />

pojmom rozumelo. Však tento muž<br />

a jeho druhovia neunikali svetu, oni<br />

ho plne uchopili a oslovili. František<br />

vytvoril mníšstvo uprostred sveta –<br />

a to bolo niečo celkom nové. Nie suché<br />

kláštorné rozjímanie, ale kontakt<br />

so svetom, náboženstvo činu – to bola<br />

veľká myšlienka Františka, ktorá vo<br />

svojej odvážnej novosti nebola vtedajšími<br />

kresťanmi pochopená. Ďalším,<br />

nielen novým, ale priam revolučným<br />

činom bol spôsob jeho kontaktu<br />

so svetom. Kázal všade, kam prišiel,<br />

kde sa práve nachádzal – na uliciach,<br />

na námestiach, v poliach, všade, kde<br />

boli ľudia, aby mu načúvali. A oni mu<br />

načúvali v stále rastúcom množstve,<br />

pretože strhával všetkých svojím nadšením<br />

a silou svojej lásky, presviedčal<br />

pravdivosťou a vierohodnosťou svojej<br />

osobnosti.<br />

Z h ľ a d i s k a<br />

c i rk v i v š a k<br />

bol František<br />

l a i kom, ne -<br />

mal kňazské<br />

vysvätenie, a osobám bez kňazského<br />

vysvätenia nebolo dovolené na verejnosti<br />

kázať.<br />

Cirkev starostlivo strážila svoj monopol<br />

viery, nepripustila, aby sa veriaci<br />

mohol zhovárať s Bohom bez jej<br />

prostredníctva. František ako laický<br />

kazateľ vytváral nebezpečný precedens,<br />

pretože svojou činnosťou dokazoval,<br />

že človek je schopný komunikovať<br />

s Bohom aj bez prostredníctva<br />

cirkvi. A cirkev si toho bola vedomá,<br />

nasadila preto všetky sily na to, aby<br />

živelný prúd, ktorý uviedol František<br />

do pohybu, zviedla do riečísk vlastných<br />

potrieb.<br />

Evanjelium Ježišovo bolo pre Františka<br />

posolstvom radosti. A jeho preslávený<br />

„Spev slnku“ je najkrajšou<br />

piesňou o spätosti so všetkým stvoreným.<br />

Jeho láska a pokora objíma<br />

všetkých a všetko. On priniesol svetu<br />

nové evanjelium lásky a radosti, v tiaži<br />

všednosti už takmer zabudnuté. Chcel,<br />

aby sa všetci stali nástrojom mieru, aby<br />

prejavovali lásku tam, kde je nenávisť,<br />

odpúšťali tam, kde sú urážky, prinášali<br />

radosť tam, kde je trápenie.<br />

Jeho volanie išlo vtedy všetkými<br />

krajinami a nezaniklo ani dnes. Bol,<br />

ako kedysi Ján, volajúcim na púšti,<br />

ukazovateľom veľkej cesty do krajiny<br />

úsvitu.<br />

Spracoval Zdeněk Křivka<br />

39<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


N Á ZO R Y<br />

40<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007<br />

Impressum:<br />

Svet Grálu<br />

Časopis pre duchovné súvislosti v živote<br />

číslo 11/2007, vyšlo 1. 3. 2007.<br />

Redakcia:<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

telefón 055/678 6420<br />

mobil 0903 907 233<br />

Redakčná rada:<br />

Rudolf Harčarík, Košice<br />

Roman Levický, Slanec<br />

Rastislav Podivinský, Trenčianske Teplice<br />

Anna Štefková, Zlín<br />

Artur Zatloukal st., Brno<br />

Artur Zatloukal ml., Brno<br />

Prekladatelia a korektori:<br />

Alena Anettová, Edith Bartko, Ján Dobrota, Ľuba Dvornická,<br />

Júlia Faberová, Peter Galbavý, Beáta Kseňáková, Maroš Látal,<br />

Mária Majerová, Rastislav Podivinský, Tatiana Pukančíková,<br />

Andrea Stúpalová, Igor Vojtek<br />

Vydavateľ:<br />

Stiftung Gralsbotschaft<br />

Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart<br />

www.gral.de<br />

Rozširuje:<br />

Svet Grálu, s. r. o., Mediaprint-Kapa<br />

Predplatné:<br />

Svet Grálu, s. r. o.<br />

Redakcia a administrácia SG,<br />

Rastislavova 9, 040 01, Košice<br />

redakcia@svetgralu.sk<br />

Výroba:<br />

Michael Oort, Stuttgart<br />

Internet:<br />

Miloš Stúpala, Bratislava<br />

Grafika:<br />

Martin Pukančík, Košice<br />

Pavel Patloch, Karviná<br />

Kristýna Franková, Brno<br />

Alena Nairnová, Praha<br />

Marek Frank, Brno<br />

Tlač:<br />

družstvo EKON, Jihlava<br />

Ilustrácie:<br />

Terra Satellite, ESO, NASA (hurikán Isabel) (1); anonym/* (2, 15–18, 20, 21);<br />

Pavel Patloch, Karviná (2, 29, 42); www.coranix.com (2); Tony Behnam/***<br />

(6, 7); Francois E. DuPlessis, Pretoria, J. Afrika/* (9); Emilia Stasiak,<br />

Wroclaw/*** (11); Andrei Dragut, Bukurešť/* (11); Jozsef Szasz, Sfintu<br />

Gheorghe, Rumunsko/* (11); Kelly Cline/*** (12); Svetlana Larina, Frederick,<br />

USA/* (12); GralsWelt 39/2006 (14, 15); Reinhardt Wurzel, Norimberg<br />

(20, 22); W. Hamann (20); Picture Alliance, Frankfurt (21); Münchener Rück<br />

(21, 26); Vulcanic Observatory, Hawaii (22); Goran Mulic, Novi Sad, Srbsko/*<br />

(19); Sasha Radosavljevic, Bělehrad/* (20); Joshua Koppelman, Orlando,<br />

USA/* (20); Jason Benne, Nottingham, UK/* (21); Joop Snijder, Arnheim,<br />

Nizozemí/* (21); Rob Marmion, Dahlonega, USA/* (22); Andre Klopper,<br />

Pretoria, J. Afrika/* (22); Brian Grant, Punta Gorda, USA/* (21); Mauritius,<br />

Mittenwald (25); Jason Stitt, Yucaipa, USA/* (28–30); Gediminas Latvis,<br />

Kaunas, Litva/* (28); Florence Brémond, Tiffauges, Francie/* (28); Kristian<br />

Peetz, Hamburg/* (30); Scott Rothstein, Babylon, USA/* (30, 31); Dmitry<br />

Bomshtein, Ashqelon, Israel/* (30, 31); Jiří Gottweiss, Brno (35); Rastislav<br />

Podivínský, Trenč. Teplice (35); Alex, Orlando, USA/** (36); anonym/** (36,<br />

37, 38, 39). Ostatné obrázky GralsWelt a redakcia. *) – Dreamstime.com.;<br />

**) – Morguefile.com; ***) – iStockPhoto<br />

Fotografia na zadnej strane obálky:<br />

Karel Prskavec, Liberec<br />

Cena:<br />

Jednotlivé číslo 87 Sk<br />

Predplatné (4 čísla) 320 Sk<br />

© Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart.<br />

Všetky práva vyhradené. Redakcia neručí za<br />

nevyžiadané príspevky. Vychádza štyrikrát ročne.<br />

Číslo registrácie: 3254/2004<br />

Český Svět Grálu si možno<br />

objednať na adrese: Nováčkova 26,<br />

614 00 Brno, www.svet.gralu.cz.<br />

ISSN 1614-5127<br />

www.svetgralu.sk<br />

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,<br />

na tejto dvojstrane je priestor pre Vaše ohlasy a otázky, i odpovede redakcie. Listy,<br />

názory a pripomienky čitateľov – či súhlasné, alebo kritické – nás vždy potešia.<br />

A dvojnásobne budeme radi, ak náš časopis prispeje k väčšej hĺbke Vášho života.<br />

Tešíme sa na Vaše príspevky.<br />

redakcia<br />

Generátor „Testatika“<br />

Vážená redakcia,<br />

chcem Vás poprosiť o informácie<br />

o elektrostatickom generátore „Testastika“.<br />

Jedná sa o generátor zo slovenského<br />

časopisu SVET GRÁLU (4. číslo<br />

24. strana, je tam jeho fotka a popis).<br />

Hlavne ma zaujal jeho výkon 2 až 3 kW<br />

pri napätí 200 až 300 voltov a skoro žiadnom<br />

napájaní – „bez viditeľného vonkajšieho<br />

príkonu energie“. Aké je jeho<br />

využitie? Dá sa používať aj na napájanie<br />

domácnosti, napr. 100-wattovej žiarovky<br />

pri 220 voltoch? Aká je jeho cena a kde<br />

sa dá generátor „Testastika“ zakúpiť?<br />

Vopred vďaka za informácie<br />

Igor Moško<br />

Odpověď:<br />

Vážený pán Moško,<br />

generátor „Testatika“ nie je na predaj.<br />

Vynálezca a ľudia z jeho okolia si neželajú<br />

ani jeho predaj ani zverejnenie skrytého<br />

princípu jeho fungovania. Chcú iba poukázať<br />

na to, že takéto získavanie energie je<br />

možné. Tomu, kto žiada o jeho kúpu, odkazujú:<br />

vynájdite si ho a zostavte sami.<br />

S priateľským pozdravom<br />

Gerd Harms<br />

O ľudskej jedinečnosti<br />

Každá ľudská bytosť žijúca na zemi<br />

„funguje“ tak, že neustále prijíma podnety<br />

ako vnemy z vonkajšieho i vnútorného<br />

sveta, ktoré spracováva vlastnou emocionálnou<br />

silou, osobnosťou, rozumom, na<br />

vlastnej úrovni zrelosti.<br />

Takto prijaté a spracované podnety zároveň<br />

späť do sveta vysiela – premieta;<br />

resp. formuje svoj cit, chcenie, myšlienky,<br />

hovorí a koná hrubohmotné skutky…<br />

Väčšina ľudí sa touto zjavnou skutočnosťou<br />

nezaoberá a myslí si (alebo ani<br />

nemyslí), že žije správne.<br />

Pritom je dôležité uvedomiť si, že každý<br />

z nás má svoj vlastný „reálny“ svet. Taký,<br />

aký sa v nás od útleho detstva formoval<br />

cez naše citové prežitia a zmyslové<br />

vnemy – jedinečný.<br />

Je chybou či nedostatkom výchovy<br />

doma i na školách, že sa takou dôležitou<br />

témou nezaoberá. A ak áno, tak iba<br />

v úzko špecializovaných skupinách, napr.<br />

pri štúdiu psychológie, kde však chýba<br />

duchovný aspekt. Táto takmer všeobecná<br />

nevedomosť sa široko odzrkadľuje v medziľudských<br />

vzťahoch v podobe neporozumenia<br />

a zlého spolunažívania ľudí.<br />

Mnohí o tom „čo-to“ vedia, alebo aspoň<br />

tušia, ale v bežnom živote takmer<br />

nepoužívajú… Správajú sa tak, akoby<br />

zákonitosť jedinečnosti neexistovala.<br />

Posudzujú – odsudzujú… Ľudí okolo<br />

seba chcú meniť na „svoj obraz“, podľa<br />

vlastných predstáv a potrieb. Rozhnevá<br />

ich nesúhlasný názor a dokáže ich aj poriadne<br />

„vytočiť“. Potom sa pod vlastným<br />

tlakom správajú nevhodne. Ubližujú<br />

a nie sú schopní prijať konštruktívnu<br />

kritiku a priznať si svoje chyby. Chyby<br />

hľadajú vždy mimo seba…<br />

Zotrvávať v tejto nevedomosti, či omyle<br />

nám umožňuje a pomáha naša povrchnosť.<br />

Všetci sme sa naučili pomenovávať<br />

detaily i deje v okolitom svete jednotnými<br />

názvami, pojmami a zavádza nás aj skutočnosť<br />

vonkajšej podobnosti.<br />

Máme telo, hlavu, oči, uši, atď., a tým<br />

prehliadame podstatné!<br />

Vždy a v každom jednotlivcovi prítomný<br />

rozdiel v prežívaní všetkého, čo<br />

na nás pôsobí!<br />

Naša jedinečnosť je v našich vibráciách,<br />

energii, v emocionálnom potenciáli, kto-


N Á ZO R Y<br />

rým je naša podstata – duch, ukrytý v duši<br />

a fyzickom tele. A práve pod vplyvom určitej<br />

zrelosti tejto vibrácie „vidia“ naše<br />

oči a „počujú“ naše uši, reagujú ostatné<br />

zmysly. Citové vlny, myšlienky, počuté či<br />

vyrieknuté slová, aj keď môžu byť navonok<br />

rovnaké, rozvibrujú každého inak – jedinečne.<br />

Nechávame sa pomýliť aj navyknutým<br />

povrchným pohľadom „zvonku“ (neprecíteným),<br />

pri bežnom pozorovaní ľudí.<br />

Zdá sa nám, že je to rovnaké… Veď<br />

smutní ľudia plačú, veselí sa smejú, nahnevaní<br />

kričia, atď. Lenže neviditeľné vnútorné<br />

pochody sú u každého iné, a to vždy<br />

svojrázne, osobité, jedinečné, a tie dokáže<br />

vycítiť len duchovne prebudený človek.<br />

Názorová zhoda či podobnosť v citovom<br />

prežívaní ľudí zbližuje, priťahuje,<br />

rozumejú si. No nie menej dôležité sú<br />

tiež názorové rozdiely, ktoré sú potrebným<br />

stimulom v duchovnom dozrievaní<br />

a celkovom pohybe i vývoji v ľudskej spoločnosti.<br />

Učme sa preto vnímať a tolerovať ľudskú<br />

jedinečnosť a buďme otvorení k iným názorom,<br />

ktoré môžu byť pre nás prínosom.<br />

Doprajme si vzájomné prežívanie jedinečnosti<br />

a vyvarujme sa unáhlených záverov<br />

a súdov, pretože sú veľkou prekážkou<br />

v harmonickom spolunažívaní ľudí.<br />

(meno v redakcii).<br />

Nevítaný hosť – Názory<br />

Svět Grálu 9/2006<br />

Vážená redakcia,<br />

Ďakujem Vašej čitateľke M.B., ktorá ma<br />

donútila, aby som sa pokúsila vyjadriť svoj<br />

názor, aj keď som si ho predtým – že by<br />

z lakomosti? :–) chcela ponechať len pre<br />

seba.<br />

Moje skúsenosti ohľadne otázky, či<br />

dieťa áno či nie, sú úplne iné. Snáď môžem<br />

niekomu pomôcť.<br />

Najprv k otázke samotnej. Vôbec totiž<br />

nejde o to, či dieťa áno či nie. Otázka znie<br />

„Chcem, aby sa môj život uberal touto cestou<br />

alebo inou?“ A táto otázka je vždy pokladaná<br />

žene. Boh dal kedysi ženám znalosti,<br />

ako meniť cestu v prípade, že chcú.<br />

Každá žena je po počatí vždy znovu stavaná<br />

pred túto otázku. Je to veľká milosť<br />

Božia pre každú ženu. Je iba jediná možnosť<br />

ako urobiť správne rozhodnutie. Žena<br />

musí poznať boha svojho srdca. Musí ho<br />

vypočuť. Je mi ľúto, ale do tohto procesu<br />

skutočne nemá právo zasahovať nikto iný.<br />

Ani muž, ktorý sa aktu plodenia zúčastnil.<br />

K úlohe ženy patrí poznať sa, poznať<br />

svoje telo a urobiť svoje rozhodnutie v istej<br />

lehote. Iba žena, v ktorej tele, pod ktorej<br />

srdcom sa má plod vyvíjať, má právo urobiť<br />

rozhodnutie. Pretože ona má súčasne i<br />

povinnosť urobiť toto rozhodnutie podľa<br />

hlasu svojho srdca. A nikto na svete nemá<br />

právo súdiť akúkoľvek ženu za to, pre akú<br />

cestu sa rozhodla. Pretože len ona pozná<br />

boha svojho srdca! A dieťa musí byť voľbou<br />

srdca! Každá cesta musí byť voľbou<br />

srdca! Viem, že pokiaľ sa žena rozhodne<br />

podľa svojho srdca, potom svoje rozhodnutie<br />

nikdy neľutuje! Taká žena sa cíti<br />

dobre, pretože je v súlade s bohom svojho<br />

srdca. (Áno, predošlou témou by mala byť<br />

cesta ženy k bohu svojho srdca.)<br />

Jediné, čo je škodlivé a zlé okolo tejto<br />

otázky, sú zlé, odsudzujúce a škodlivé<br />

myšlienky.<br />

Píšem preto, že je mi veľmi ľúto čitateľky,<br />

ktorá týmto zatracujúcim myšlienkam<br />

podľahla (ďalšou témou by mohlo<br />

byť, kde je ich zdroj) a teraz sa cíti tak<br />

zle. Verím, že ak sa spojí s bohom svojho<br />

srdca a ak opustí odsudzujúceho boha<br />

druhých, bude jej po všetkých stránkach<br />

lepšie, a jej život bude oveľa bohatší a veselší.<br />

Moc jej to prajem, rovnako ako prajem<br />

všetkým ženám a mužom, aby počuli<br />

hlas boha svojho srdca a mali silu a odvahu<br />

ho vždy nasledovať.<br />

Vaša čitateľka<br />

(meno je v redakcii).<br />

Odpoveď:<br />

Sú dva základné názory na správnosť<br />

konania. Prvý znie: „Človek je meradlom<br />

všetkých vecí“. To znamená, že to, čo človek<br />

považuje za správne, aj skutočne je<br />

správne. Druhý názor<br />

hovorí, že nad<br />

ľudskými názormi je<br />

vyššia múdrosť, Božia<br />

múdrosť, ktorá je dokonalá,<br />

nemenná a večná. Tú<br />

máme poznávať a riadiť sa<br />

ňou. Tento názor je i mojím názorom, ale<br />

nechcem a ani nemôžem Vám ho vnucovať.<br />

Vo svojom liste píšete o „bohu svojho<br />

srdca“ ako o meradle správnosti svojho<br />

konania; pritom je tento osobný „boh“<br />

u každého iný a môže rôznym ľuďom našepkať<br />

rôzne rozhodnutia. Naviac sa zmieňujete<br />

o „odsudzujúcom bohu iných“. Nie<br />

je to teda v skutočnosti Boh, o čom hovoríte,<br />

ale svedomie, ľudské názory, hlas<br />

Vášho srdca. Ten je u každého človeka iný<br />

podľa jeho stavu a zrelosti duše. Ste teda<br />

i Vy podľa svojho názoru „sama sebe meradlom<br />

vecí“.<br />

Rozhodnutia robí každý z nás viac či<br />

menej slobodne podľa ľudskej vôle, no<br />

následky týchto rozhodnutí sú už potom<br />

dané Božou múdrosťou a spravodlivosťou.<br />

Nie je teda každé rozhodnutie<br />

správne, i keď vyšlo zo srdca; môžeme<br />

mať aj chybné presvedčenia a chybné rozhodnutia.<br />

Múdrosť usporiadania sveta<br />

spočíva v tom, že zožneme to, čo sme zasiali<br />

– dobré i zlé, a tým je život pre nás<br />

školou v poznávaní správnosti, pravdivosti<br />

postojov.<br />

Na odsudzovanie a zatracovanie iného<br />

človeka nemajú ostatní právo. Len nech<br />

sa každý z nás obzrie na svoje vlastné pochybenia<br />

a určite mu potom vypadne kameň<br />

z ruky.<br />

No je tu ešte jedna téma – a to sú vlastné<br />

výčitky a bolesť nad zlým rozhodnutím.<br />

Výčitky sú strašná vec – horšie, než samotná<br />

smrť a strata drahého človeka. Naviac<br />

výčitky samy vôbec nič neriešia ani<br />

nemenia. Jedinou odpoveďou na chybné<br />

rozhodnutie je vnútorná zmena a čin, ktorým<br />

preukážeme, že sme sa zmenili a že<br />

máme vôľu pochybenie odpykať. V prípade<br />

interrupcie je to láska k iným deťom.<br />

Tak sa nám môže dostať úplného odpustenia.<br />

A Z<br />

41<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007


N A Z ÁV E R …<br />

kutočnou príčinou, prečo nepre-<br />

„S žívate prítomnosť Boha, alebo<br />

skôr – prečo nie sú vaše meditácie<br />

také, aké by mali byť, je to, že pristupujete<br />

k meditácii s akousi povýšenosťou,<br />

s úzkostlivou túžbou<br />

nájsť niečo, čo poteší a uteší Vášho<br />

ducha. To stačí na to, aby ste nikdy<br />

nenašli to, čo hľadáte. Vaša myseľ sa<br />

nezaoberá pravdou, o ktorej meditujete<br />

a Vaše srdce je prázdne, zbavené<br />

lásky. Ak niekto niečo hľadá<br />

úzkostlivo a náhlivo, dotkne sa<br />

toho sto ráz, a vôbec si to nevšimne.<br />

Zbytočnou úzkostlivosťou sa iba duchovne<br />

príliš unavíte a Vaša myseľ<br />

nebude schopná spočinúť na tom,<br />

o čom uvažujete. Jediný liek, o ktorom<br />

viem, je tento: zbavte sa úzkostlivosti,<br />

lebo je jedným z najhorších<br />

zradcov pravej cnosti, na ktorých<br />

môže oddanosť naraziť. Zdá sa, že<br />

nás oduševňuje pre dobré skutky,<br />

ale nie je to tak. Skôr nás schladzuje<br />

a poháňa nás do behu, aby sme sa<br />

potkli. Takže musíte byť vždy veľmi<br />

opatrní, (…) najmä v modlitbách.<br />

Aby ste dosiahli väčší úspech, zapamätajte<br />

si, že milosť a chuť k modlitbe<br />

nevychádza zo zeme, ale z neba.<br />

Je nevyhnutné, aby sme sa čo najstarostlivejšie<br />

a s maximálnym úsilím<br />

naladili na modlitbu, vždy však pokorne<br />

a pokojne (…). Je nevyhnutné,<br />

aby sme mali srdcia otvorené nebu<br />

a čakali na nebeskú rosu, ktorá do<br />

nich zostúpi (…). Koľko dvoranov<br />

prichádza a odchádza popred kráľa,<br />

pretože nie sú schopní s ním hovoriť<br />

alebo ho vypočuť? Kráľ ich len vidí,<br />

nič viac. Takto sa teda predstavujeme<br />

ako kráľovi verní služobníci.<br />

Je to spôsob, ako byť v prítomnosti<br />

Boha iba tým, že mu vôľou dávame<br />

najavo, že chceme byť jeho služobníkmi<br />

(…). Ak sa viete zhovárať<br />

s naším Pánom, chváľte ho a počúvajte<br />

ho. Ak sa s ním neviete zhovárať,<br />

pretože ste ťažkopádni, nebuďte<br />

nešťastní. Utiahnite sa do izby<br />

42<br />

SVET GRÁLU<br />

11 | 2007<br />

a preukazujte mu úctu, tak ako dvorania.<br />

On, ktorý vás vidí, bude mať<br />

radosť z vašej trpezlivosti. Dá prednosť<br />

vášmu mlčaniu. Pri nejakej inej<br />

príležitosti dá prednosť tomu, aby<br />

vás utešil. Potom vás vezme za ruku,<br />

pozhovára sa s vami a prejde s vami<br />

tisíc kilometrov po chodníčkoch vo<br />

svojej záhrade modlitby.“<br />

Citáty z listov Pátra Pia


PAVEL FLOSS<br />

POSOLSTVO J. A. KOMENSKÉHO<br />

SÚČASNEJ EURÓPE<br />

Pavel Floss<br />

Posolstvo J. A. Komenského súčasnej Európe<br />

vydalo nakladateľstvo Soliton Brno<br />

formát 14,5 x 21,5 cm, viazaná, 165 strán<br />

bibliofilské vydanie s portrétnou medailou<br />

cena 690,- Sk<br />

Kniha má dve časti. V úvodnej štúdii autor<br />

poukazuje na aktuálnosť Komenského diela pre<br />

súčasného človeka v zjednocujúcej sa Európe;<br />

na jednej strane si často ani neuvedomujeme,<br />

ako hlboko sme formovaní svojou minulosťou,<br />

na druhej nedokážeme vyťažiť pre seba<br />

z minulosti celý poklad veľkých duchov – našich<br />

predchodcov. Prvá časť obsahuje aj stručný<br />

životopis Komenského.<br />

Druhá časť je výberom z Komenského spisov,<br />

a to výberom textov, súvisiacich s dnešnou<br />

spoločnosťou a moderným človekom.<br />

Knihu si môžete objednať na e-mailovej<br />

adrese: redakcia@svetgralu.sk alebo na tel.<br />

čísle: 0903 907 233.<br />

..Ak uvažujeme, čo je tým, čo zachováva celý svet i každú<br />

jednotlivú vec samu osebe v náležitom stave, zistíme, že<br />

to nie je nič, naozaj nič iného, než poriadok. Poriadok je<br />

usporiadanie vecí prednejších i zadnejších, vyšších i nižších,<br />

väčších i menších, podobných i nepodobných, podľa miesta,<br />

času, počtu, miery a váhy, kam každá patrí a hodí sa. Preto<br />

ktosi nazval poriadok „dušou vecí“; pekne a pravdivo. Pretože<br />

všetko, čo je usporiadané, zachováva svoj stav neporušený<br />

dovtedy, pokiaľ zachováva poriadok. Akonáhle opustí<br />

poriadok, chradne, kolíše, padá a borí sa...<br />

Mnohí ľudia sú ako slepí; sú tupí a hlúpi; prichádzajú na<br />

svet a nevedia ODKIAĽ, žijú v ňom a nevedia PREČO,<br />

odchádzajú z neho a nevedia KAM. Kým sú tu, nezaoberajú<br />

sa vážnymi záležitosťami a považujú život za rozptýlenie.<br />

Vymýšľajú si márnosti, zaoberajú sa márnosťami, radujú<br />

sa z márností, nadájajú sa márnymi nádejami, podobnými<br />

snom. Stále sa potácajú od jednej márnosti k druhej, až<br />

nakoniec sa sami do márnosti prepadnú...<br />

Obraciam sa k tým, ktorí so mnou zdieľate ľudskú prirodzenosť<br />

a všetky útrapy, ktoré ju gniavia. Zamyslime sa,<br />

prosím, nad stavom sveta, ktorý po každej stránke dospel až<br />

k úplnej skazenosti, a zachvejme sa nad ním. Nechajme sa<br />

zožierať hrozným, znovu a znovu prichádzajúcim a takmer<br />

ustavičným zmarením všetkého. Alebo sa radšej poraďme,<br />

ako pomôcť, pokiaľ to je možné...<br />

Prvotným dôvodom skazenia prvého človeka nebolo nič<br />

iného než to, že opustil spoločný prameň a obrátil sa<br />

k svojmu súkromnému záujmu. A až dodnes sa nenašla<br />

iná príčina a iný prípad pokazenia, než nešťastné úsilie len<br />

o osobný prospech. Nenamáhame sa pre spoločné dobro,<br />

ale každý sám pre seba. Nezabezpečujeme svoju budúcnosť<br />

prostredníctvom celku, aby sme boli vo všetkých ohľadoch<br />

v bezpečí, ale márne horlíme jeden pre to, druhý pre ono<br />

a zabúdame na veci viac dôležité. A tak je všetko rozorvané,<br />

ba dokonca v zmätku, a ako odmenu za svoje sebectvo<br />

si odnášame večné sváry medzi sebou navzájom, sváry vo<br />

svojom vnútri i sváry s Bohom...


HUASCARÁN, Peru<br />

Pod touto horou zahynula v máji 1970 celá československá horolezecká expedícia, keď sa pri zemetrasení uvoľnili<br />

masy kameňov a zasypali horské údolie aj s ich stanovým táborom. Tábor stál na pomerne bezpečnom mieste,<br />

na ktorom mal byť v budúcnosti umiestnený horský hotel. O život vtedy prišla skupina horolezcov, pochádzajúcich<br />

hlavne z oblasti Českého raja, medzi inými aj v tom čase najlepší horský fotograf Vilém Heckel.<br />

Keď v auguste 1968 obsadili armády Varšavského paktu Československo, vyniesli horolezci z Českého raja na<br />

znamenie hnevu a pobúrenia čiernu zástavu na vrchol skalnej veže Maják na Hrubej skale neďaleko Turnova.<br />

Vtedajšie úrady sa snažili všetkými prostriedkami zástavu odstrániť, ale nenašli v okolí jediného horolezca,<br />

ochotného to urobiť. Zástava, postupne vyťahaná slnkom a potrhaná vetrom, viala na Majáku niekoľko rokov. Po<br />

tragédii pod Huascaránom sa horolezecký zväz obrátil na úrady s prosbou o zriadenie symbolického skalného<br />

cintorína s menami svojich kamarátov. Povolenie dostal s podmienkou, že čierny symbol nevôle národa z Majáku<br />

zmizne. Zástava obratom zmizla a symbolický cintorín existuje dodnes. Nájdete ho v hruboskalskom skalnom<br />

meste blízko zámku Hrubá Skála pri Turnove.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!