Ամենայն Հայոց կաթողիկոսներ. հանրագիտարան

osepix

խմբագիր Պ. Հ. Հովհաննիսյան
Հրատարակչություն՝ Ս. Էջմիածին
Տարեթիվ՝ 2008

Գրքի մասին. Սույն հանրագիտարանը, լինելով Հայոց եկեղեցու պատմության յուրօրինակ արտահայտությունը, միաժամանակ հայոց պատմության համարժեք նկարագիրն է: Կաթողիկոսներից յուրաքանչյուրը, գտնվելով իր ժամանակի հասարակական-քաղաքական կյանքի, մշակույթի, գիտության և այլ բնագավառների ու իրադարձությունների կիզակետում, անշուշտ, կրել է դրանց որոշակի ազդեցությունը ու շատ դեպքերում էլ իր գործունեությամբ ուղղորդել և իր անձով է պայմանավորել պատմության այս կամ այն դրվագը: Մինչ այս հանրագիտարանի ստեղծումը Հայոց կաթողիկոսների կենսագրություններն արտացոլվել են երևելի արանց նվիրված բազմաթիվ հանրագիտական հրատարակություններում և բառարաններում:

²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò

βÂàÔÆÎàêܺð


Ðð²Ø²Ü²ô

Ü. ê. ú. î. î. ²ðºÜÆ ºðÎðàð¸Æ

ê𴲼ܲàÚÜ ºô ìºÐ²ö²è

βÂàÔÆÎàêÆ ²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò


Ð²Ú ºÎºÔºòàô

вÜð²Æî²ð²Ü

äð²Î ²

²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò

βÂàÔÆÎàêܺð

زÚð ²Âàè êàôð´ ¾æØƲÌÜÆ Ðð²î²ð²ÎâàôÂÚàôÜ

2008


Ðî¸ 030 : 23/28

ظ 86.37 ó2

² - 519

ä³ï³ë˳ݳïáõ ËÙµ³·Çñ ä. Ð. ÐàìвÜÜÆêÚ²Ü

ÊÙµ³·ñ³Ï³Ý ѳÝÓݳÅáÕáí

î. º½ÝÇÏ ³ñù»åë. ä»ïñáëÛ³Ý, ä»ïñáë ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý (å³ï³ë˳-

ݳïáõ ËÙµ³·Çñ), ²ñß³Ï Ø³¹áÛ³Ý, ¨áñ· î»ñ-ì³ñ¹³ÝÛ³Ý

гÝñ³·Çï³ñ³ÝÁ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý »Ý å³ïñ³ëï»É

ê³Ã»ÝÇÏ ´³µ³Û³ÝÁ, ä»ïñáë ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ ¨ î. Ô¨áݹ ù³Ñ³Ý³

سÛÇÉÛ³ÝÁ

² - 519 ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñ. ѳÝñ³·Çï³ñ³Ý.- ê. ¾çÙdz-

ÍÇÝ: سÛñ ²Ãáé ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2008, - 256 ¿ç:

ظ 86.37 ó2

îå³·ñíáõÙ ¿ ٻϻݳëáõÃÛ³Ùµ

î. ìÇ·»Ý ²ñù»åÇëÏáåáë ²Ûù³½Û³ÝÇ

ISBN 978-99930-75-89-9 © سÛñ ²Ãáé ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2008 Ã.


Æð úðÐÜàôÂÚ²Ü

Ð

³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ëÇñáí ¨ áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ áÕçáõÝáõÙ »Ýù

§²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó γÃáÕÇÏáëÝ»ñ¦ ѳÝñ³·Çï³ñ³ÝÇ

Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ:

г۳ëï³ÝÛ³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý êáõñµ ºÏ»Õ»óáõ å³ïÙáõÃÛ³Ý

¿ç»ñÁ ѳñáõëï »Ý Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ѳí³ï³íáñ Ñá·áõ ¨ ï³Õ³Ý-

¹³íáñ ÙïùÇ ³ñ³ñáõÙÝ»ñáí, Ñ»ñáë³Ï³Ý Ù³ù³éáõÙáí áõ

ëËñ³ÝùÝ»ñáí, áñáÝù ³ëïí³ÍëÇñáõÃÛ³Ý áõ ѳÛñ»Ý³ÝíÇñáõÙÇ

ûñÇݳÏÝ»ñ »Ý ë»ñáõݹݻñÇ Ñ³Ù³ñ: ºñ³Ý³ßÝáñÑ Ù»ñ гÛñ³å»ïÝ»ñÇ

³é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ ¿, áñ ³ÝóÛ³ÉÇ ¹Åí³ñÇÝ ÷áñÓáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñáí ÉÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á å³Ñå³Ý»É ¿

³½·³ÛÇÝ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ, ÇÝùÝáõÃÛáõÝÝ áõ ¹ÇÙ³·ÇÍÁ:

§²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó γÃáÕÇÏáëÝ»ñ¦ ѳÝñ³·Çï³ñ³ÝÁ, Ý»ñϳ-

Û³óÝ»Éáí Ù»ñ ³ëïí³Í³ßÝáñÑ Ð³Ûñ³å»ïÝ»ñÇ ¹ñí³ï»ÉÇ

ÏÛ³ÝùÝ áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, í»ñ ¿ ѳÝáõ٠ݳ¨ ²é³ù»É³Ï³Ý

Ù»ñ êáõñµ ºÏ»Õ»óáõ ßáõñç »ñÏѳ½³ñ³ÙÛ³ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ` ß³-

Õ³Ëí³Í ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó γÃáÕÇÏáëÝ»ñÇ ³ÝÓÝáõñ³ó ëÇñáí áõ

ÝíÇñáõÙáí ³é ´³ñÓñÛ³ÉÝ ²ëïí³Í ¨ ³é ³½·Ý ѳÛáó:

ìëï³Ñ »Ýù, áñ ³Ûë ѳÝñ³·Çï³ñ³ÝÝ Çñ ѳñáõëï µáí³Ý-

¹³ÏáõÃÛ³Ùµ ѳÕáñ¹³ÏÇó Ϲ³ñÓÝÇ ÁÝûñóáÕÇÝ »ñ³Ý³ßÝáñÑ

Ù»ñ гÛñ³å»ïÝ»ñÇ ³ëïí³Í³Ñ³×á ÏÛ³ÝùÇÝ, Ͻáñ³óÝÇ Ñ³-

5


í³ïùÁ Ýñ³Ýó ëñï»ñáõÙ, ÏÉáõë³íáñÇ ¹»åÇ ²ëïí³Í Ýñ³Ýó ׳-

ݳå³ñÑÁ:

Ø»ñ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÝ áõ ûñÑÝáõÃÛáõÝÝ »Ýù µ»ñáõÙ ³Ûë ³½ÝÇí

ݳ˳ӻéÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇÝ ¨ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó

·áí»ÉÇ, ç³Ý³¹Çñ ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ: ÂáÕ ²Ù»Ý³Ï³ñáÕ î»-

ñÁ Æñ êáõñµ ²çÇ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá å³Ñå³ÝÇ ·ñãÇ ¨ ÙïùÇ ³½·Çë

ßÝáñÑáí ÉÇ Ùß³ÏÝ»ñÇÝ ¨ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ³Õáóë»ñ ½³í³ÏÝ»ñÇ

ëñï»ñáõÙ ÙÇßï í³é å³ÑÇ áñ¹Ç³Ï³Ý ë»ñÝ áõ ÝíÇñáõÙÁ ѳÝ-

¹»å Ù»ñ êáõñµ ºÏ»Õ»óÇÝ ¨ سÛñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙdzÍÇÝÁ:

úñÑÝáõÃÛ³Ùµ`

22 ë»åï»Ùµ»ñÇ 2008 Ã.

²ðºÆÜ ´

βÂàÔÆÎàê ²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò

6


ÊØ´²ð²Î²Ü вÜÒܲÄàÔàìÆ ÎàÔØÆò

سÛñ ²Ãáé ê. ¾çÙdzÍÝÇ Ðñ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý µ³ÅÇÝÁ Ó»éݳÙáõË ¿

»Õ»É Ð³Û ºÏ»Õ»óáõ гÝñ³·Çï³ñ³ÝÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ·áñÍÇÝ: Ƶñ¨

ѳÝñ³·Çï³ñ³ÝÇ ² åñ³Ï ÁÝûñóáÕÇÝ Ý»ñϳ۳óíáÕ ³Ûë ѳÝñ³·Çï³ñ³ÝÁ

ÝíÇñí³Í ¿ ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ Çñ³í³Ñ³çáñ¹ гÛáó »Ï»-

Õ»óáõ ·»ñ³·áõÛÝ Ñá·¨áñ å»ï»ñÇ` ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÇÝ áõ ·áñ-

ÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ: ÆÝãå»ë ѳÛïÝÇ ¿, ϳÃáÕÇÏáë »½ñÁ Ñ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃ-

Û³Ý Ù»ç ëÏë»É ¿ ·áñͳÍí»É V ¹³ñÇ Ï»ëÇó ¨ áõÝ»ó»É ¿ ù³Ñ³Ý³Û³å»-

ïÇ Ï³Ù »åÇëÏáåáë³å»ïÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ:

êáõÛÝ å³ßïáÝÇ ÏñáÕÝ»ñÁ ÙÇÝ㨠Xl ¹³ñÁ Ïáãí»É »Ý §Ð³Ûáó ϳÃá-

ÕÇÏáëÝ»ñ¦, ÇëÏ Xll ¹³ñÇ ëϽµÝ»ñÇó ·áñÍ³Í³Ï³Ý ¿ ¹³ñÓ»É §²Ù»-

ݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë¦ ïÇïÕáëÁ: 1441 Ãí³Ï³ÝÇó Ç í»ñ ³ÛÝ ¹³ñ-

Ó»É ¿ ê. ¾çÙdzÍÝÇ ÁݹѳÝñ³Ï³Ý ϳÃáÕÇÏáëÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý ³Ýí³-

ÝáõÙÁ: ²ÛëåÇëáí, ѳÝñ³·Çï³ñ³ÝáõÙ Ý»ñϳ۳óíáÕ µáÉáñ Ñá¹í³Í-

Ý»ñÁ ÝíÇñí³Í »Ý ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñÇÝ` ëÏëÛ³É ê. ñÇ·áñ

Èáõë³íáñãÇó ÙÇÝ㨠³Ûëûñ ·³Ñ³Ï³ÉáÕ ³ñ»·ÇÝ ´ Ü»ñëÇëÛ³ÝÁ, ÁÝ-

¹³Ù»ÝÁ 132 ϳÃáÕÇÏáë: гÝñ³·Çï³ñ³ÝáõÙ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý

ϳñ·áí Ý»ñϳ۳óí³Í »Ý ݳ¨ µáÉáñ ³Ãáé³ÏÇó ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñÁ, ë³-

ϳÛÝ ³é³Ýó Ýñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ

ÙdzÛÝ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, »ñµ ÇÝùÁ` ³Ãáé³ÏÇó ϳÃáÕÇÏáëÁ, ÁÝïñí»Éáí

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë, Çñ íñ³ ¿ í»ñóñ»É ÁݹѳÝñ³Ï³Ý ϳÃá-

ÕÇÏáëÇ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÁ:

êáõÛÝ Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³ÝÁ, ÉÇÝ»Éáí гÛáó »Ï»Õ»óáõ å³ïÙáõÃÛ³Ý

ÛáõñûñÇÝ³Ï ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃÛ³Ý

ѳٳñÅ»ù Ýϳñ³·ÇñÝ ¿: γÃáÕÇÏáëÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ, ·ïÝí»-

Éáí Çñ ųٳݳÏÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ, Ùß³ÏáõÛÃÇ,

·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ µÝ³·³í³éÝ»ñÇ áõ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ïǽ³Ï»-

ïáõÙ, ³Ýßáõßï, Ïñ»É ¿ ¹ñ³Ýó áñáß³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ áõ ß³ï ¹»åù»-

ñáõÙ ¿É Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ áõÕÕáñ¹»É ¨ Çñ ³ÝÓáí ¿ å³Ûٳݳíáñ»É

å³ïÙáõÃÛ³Ý ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ¹ñí³·Á:

ØÇÝã ³Ûë ѳÝñ³·Çï³ñ³ÝÇ ëï»ÕÍáõÙÁ гÛáó ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñÇ

Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉí»É »Ý »ñ¨»ÉÇ ³ñ³Ýó ÝíÇñí³Í µ³½-

Ù³ÃÇí ѳÝñ³·Çï³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ µ³é³ñ³ÝÝ»-

ñáõÙ, áñáÝóÇó ѳïϳå»ë ϳé³ÝÓݳóÝ»ÇÝù Ø. سճù-»á÷ÇÉ-

7


Û³ÝóÇ` §Î»Ýë³·ñáõÃÇõÝ »ñ»õ»ÉÇ ³ñ³Ýó¦ (ѳï. 1-2, ì»Ý»ïÇÏ, 1839)

µ³é³ñ³ÝÁ, §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ëáí»ï³Ï³Ý ѳÝñ³·Çï³ñ³ÝÁ¦ (ѳï. 1-

12, ºñ¨³Ý, 1974-1986), §Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³éáï ѳÝñ³·Çï³ñ³ÝÁ¦

(ѳï. 1-4, ºñ¨³Ý, 1991–2003), §àí áí ¿. ѳۻñ¦ Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý ѳÝñ³·Çï³ñ³ÝÁ

(ѳï. 1-2, ºñ¨³Ý, 2005-2006), §Ð³Û³·Çï³Ï¦–Ç Çñ³-

ϳݳóñ³Í §²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñ¦ ѳٳéáï ï»Õ»Ï³ïáõ

å³ïÏ»ñ³·ÇñùÁ (ºñ¨³Ý, 2001) ¨ §øñÇëïáÝÛ³ г۳ëï³Ý¦ ѳÝñ³-

·Çï³ñ³ÝÁ (ºñ¨³Ý, 2002): ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñÇ ·áñÍáõ-

Ý»áõÃÛáõÝÁ ɳÛÝáñ»Ý ïñí³Í áõ ·Ý³Ñ³ïí³Í ¿ ѳïϳå»ë سճùdz

³ñù»å. úñÙ³ÝÛ³ÝÇ §²½·³å³ïáõÙ¦ »é³Ñ³ïáñ ÏáÃáÕ³ÛÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ

(Î. äáÉÇë, 1912-1913, ºñáõë³Õ»Ù, 1927; ²ÝÃÇ-

Édzë, 1959-1961, 2001; ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001):

Æ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ý³Ëáñ¹Ý»ñÇ` §²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñ¦

ѳÝñ³·Çï³ñ³ÝÁ ³é³í»É ³ÙµáÕç³Ï³Ý áõ ѳٳå³ñ÷³Ï ¿ Ý»ñϳ-

Û³óÝáõ٠гÛáó ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, óñÙ³óí»É »Ý Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý

ó³ÝÏ»ñÁ:

γÃáÕÇÏáëÝ»ñÇ í³í»ñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³ÝϳñÝ»ñÝ ëÏëíáõÙ »Ý

XlX ¹³ñÇ ëϽµÝ»ñÇó ¨ ß³ñáõݳÏíáõÙ ÙÇÝ㨠ٻñ ûñ»ñÁ: ²Ûëï»Õ û·-

ï³·áñÍí»É »Ý ÇÝãå»ë í³í»ñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÝ»ñ, ³ÛÝå»ë ¿É ݳËáñ¹

¹³ñ»ñÇ Ù³Ýñ³ÝϳñÝ»ñ:

§²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñ¦ ѳÝñ³·Çï³ñ³ÝÇ ÉáõÛë ÁÝͳ-

ÛáõÙÁ ϳñ¨áñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ Ïáõݻݳ гÛáó »Ï»Õ»óáõ å³ïÙáõÃÛ³Ý

áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý áõ ù³ñá½ãáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ÈdzÑáõÛë »Ýù,

áñ ³ÛÝ ÏÁݹáõÝíÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ùµ ¨ ÏÝå³ëïÇ Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃ-

Û³Ý áõ Ù³ëݳíáñ³å»ë »Ï»Õ»óáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ñ³ñëï³óÙ³ÝÁ:

гÝÓݳÅáÕáíÁ Ñ»éáõ ¿ ³ÛÝ ÙïùÇó, û ѳÝñ³·Çï³ñ³ÝÁ

ϳñáÕ ¿ å³ï³ëË³Ý»É µáÉáñ ѳñó³¹ñáõÙÝ»ñÇÝ ¨ áñ ³ÛÝ ½»ñÍ ¿ û-

ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: л勉µ³ñ, ѳÝñ³·Çï³ñ³ÝÇ Ñ»ï³·³ µ³ñ»É³í-

Ù³ÝÝ áõÕÕí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ, ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝ ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ

ÏÁݹáõÝíÇ ëÇñáí:

ÊÙµ³·ñ³Ï³Ý ѳÝÓݳÅáÕáíÝ Çñ »ñ³Ëï³·ÇïõÃÛáõÝÝ ¿ ѳÛï-

ÝáõÙ ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ³ñËÇíÇ, Ø»ëñáå سßïáóÇ ³Ýí. سï»Ý³¹³ñ³ÝÇ

¨ سÛñ ²ÃáéÇ ³ñËÇí³ÛÇÝ µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ ¨ µáÉáñ

³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó, áíù»ñ Çñ»Ýó Ýå³ëïÝ »Ý µ»ñ»É ѳÝñ³·Çï³ñ³ÝÇ

ëï»ÕÍÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ:

8


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

²´ð²Ð²Ø ² ²Ô´²Â²ÜºòÆ

(607–615)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 607–Çó: гçáñ¹»É

¿ Øáíë»ë ´ ºÕÇí³ñ¹»-

óáõÝ:

ÌÝí»É ¿ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ èÁßïáõÝÛ³ó

·³í³éÇ ²Õµ³Ã³Ýù

·ÛáõÕáõÙ, ÍÝ. Ã. ³ÝÑï., ٳѳó»É ¿

615–ÇÝ ¸íÇÝáõÙ: ³Õí»É ¿ ¸íÇÝÇ

гÛáó ѳÛñ³å»ïÝ»ñÇ ·»ñ»½Ù³-

ÝáóáõÙ:

ܳ˳å»ë í³ñ»É ¿ èßïáõÝÛ³ó

»åÇëÏáåáëáõÃÛáõÝÁ: γÃáÕÇÏáë³-

Ï³Ý ³ÃáéÇÝ ÁÝïñí»É ¿ гÛáó µ³ñÓñ³ëïÇ׳Ý

Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ 607–Ç

¸íÇÝÇ ÅáÕáíáõÙ` гÛáó ¨ ìñϳÝÇó

Ù³ñ½å³Ý êÙµ³ï ´³·ñ³ïáõÝÇ

´³½Ù³Ñ³ÕÃÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ,

»ñ¨»ÉÇ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ¨ »åÇëÏáåáëÝ»ñÇ

ѳí³ÝáõÃÛ³Ùµ: ܳËáñ¹

гÛáó ϳÃáÕÇÏáë Øáíë»ë ´ ºÕÇí³ñ¹»óáõ

Ù³ÑÇó (604) Ñ»ïá, ÙÇÝã¨

607–Á ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·áñÍ»ñÁ

í³ñ»É ¿ Ýñ³ ï»Õ³å³Ñ ìñóݻëÁ,

áñÝ àõËï³Ý»ë å³ïÙÇãÇ íϳÛáõÃ-

Û³Ùµ ²µñ³Ñ³Ù ² ²Õµ³Ã³Ý»óáõÝ ¿

÷á˳Ýó»É ѳÛñ³å»ï³Ï³Ý ·áõÛùÝ

áõ ·³ÝÓ»ñÁ:

àõËï³Ý»ë å³ïÙÇãÁ íϳÛáõÙ ¿,

áñ ²µñ³Ñ³Ù ² ²Õµ³Ã³Ý»óÇÝ §¿ñ

³Ûñ Ñ»½ »õ ÇÙ³ëïáõÝ »õ »ñÏÇõÕ³Í »õ

µ³ñÇ »õ ѳõ³ï³ñÇÙ¦: êÙµ³ï ´³·-

ñ³ïáõÝÇ Ù³ñ½å³ÝÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ

²µñ³Ñ³Ù ² ²Õµ³Ã³Ý»óÇÝ í»ñ³Ýáñá·»É

¿ ¸íÇÝÇ ê. ñÇ·áñ »Ï»Õ»óÇÝ,

áñÝ ³í»ñí»É ¨ ÑñÏǽí»É ¿ñ å³ñëÇÏ-

Ý»ñÇ Ó»éùáí 571–ÇÝ` å³ñëϳϳÝ

ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù гÛáó ëå³ñ³å»ï

öáùñ ì³ñ¹³Ý سÙÇÏáÝÛ³-

ÝÇ ³é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ µéÝÏí³Í ³-

½³ï³·ñ³Ï³Ý ÏéÇíÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï:

гÛáó Ñ»ÕÇݳϳíáñ Ù³ñ½å³Ý

êÙµ³ï ´³·ñ³ïáõÝáõ ³ç³ÏóáõÃ-

Û³Ùµ ²µñ³Ñ³Ù ² ²Õµ³Ã³Ý»óÇÝ Ñ»-

ï¨áճϳÝáñ»Ý å³Ûù³ñ»É ¿ ù³ÕÏ»-

¹áݳϳÝáõÃÛ³Ý ¨ Ý»ëïáñ³Ï³ÝáõÃ-

Û³Ý ¹»Ù, å³Ñå³Ý»É ¨ ³Ùñ³åݹ»É

гÛáó »Ï»Õ»óáõ Ùdzµ³ÝáõÃÛáõÝÁ:

ìñ³ó ÎÛáõñÇáÝ Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝ ù³Õ-

Ï»¹áÝ³Ï³Ý ¹³í³Ý³ÝùÇó ½»ñÍ å³-

Ñ»Éáõ, гÛáó ¨ ìñ³ó »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ

ÙÇáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»Éáõ ²µñ³Ñ³Ù

² ²Õµ³Ã³Ý»óáõ ·áñͳ¹ñ³Í ç³Ýù»ñÝ

³í³ñïí»É »Ý ³å³ñ¹ÛáõÝ: ²Û-

ÝáõÑ»ï¨ ìñ³ó »Ï»Õ»óÇÝ ÁÝÏÕÙí»É ¿

µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ûñÃá¹áùë »Ï»Õ»óáõ

·ÇñÏÁ ¨ Ïáñóñ»É Çñ ³½·³ÛÇÝ ¨ ÇÝù-

ÝáõñáõÛÝ ÁÝóóùÁ: 608–ÇÝ ²µñ³Ñ³Ù

² ²Õµ³Ã³Ý»óÇÝ Ñ³ñϳ¹ñí³Í ¿ »-

Õ»É ¸íÇÝáõÙ Ññ³íÇñ»É »åÇëÏáåáë³Ï³Ý

ÅáÕáí, áñÁ ݽáí»É ¿ ÎÛáõñÇá-

ÝÇÝ` áñå»ë å³é³ÏïãÇ ¨ ¹³í³×³-

ÝÇ:

êï»÷³Ýáë úñµ»ÉÛ³ÝÇ íϳÛáõÃ-

Û³Ùµ` ²µñ³Ñ³Ù ² ²Õµ³Ã³Ý»óÇÝ

¸íÇÝáõÙ Ññ³íÇñ»É ¿ ³ß˳ñѳÅá-

Õáí, áñÁ гÛáó ϳÃáÕÇÏáëÇ ³ÃáéÁ

Ñéã³Ï»É ¿ å³ïñdzñù³Ï³Ý, ²Õí³-

ÝÇó ³ÃáéÁ` ³ñù»åÇëÏáåáë³Ï³Ý,

êÛáõÝÛ³ó ³ÃáéÁ` Ù»ïñáåáÉÇï³Ï³Ý

³Ãáé: ¸ñ³Ýáí гÛáó ϳÃáÕÇÏáë³-

Ï³Ý ³ÃáéÁ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ

ûñÇݳÏáí µ³ñÓñ³ó»É ¨ ѳí³ë³ñí»É

¿ å³ïñdzñùáõÃÛ³Ý: ²µñ³Ñ³Ù

² ²Õµ³Ã³Ý»óÇÝ Ñ»ÕÇÝ³Ï»É ¿ µ³½-

Ù³ÃÇí ÃÕûñ (ï»°ë §Çñù ÃÕÃáó¦) ¨

ÙÇ ù³ÝÇ ×³é»ñ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ²µñ³-

ѳ٠² ²Õµ³Ã³Ý»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿

ÎáÙÇï³ë ² ²Õó»óÇÝ:

9


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ºñÏ»ñ. ÂÕûñ, ï»°ë §Çñù ÃÕÃáó¦,

ºñáõë³Õ»Ù, 1994, ¿ç 314-318, 333-335,

339, 345, 356-359: àõËï³Ý»ë, ä³ïÙáõ-

ÃÇõÝ Ð³Ûáó, ´, ì³Õ³ñß³å³ï, 1871, ¿ç

70-71, 74-75, 79-81, 83-87, 132-136:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. êï»÷³Ýáë úñ-

µ»ÉÛ³Ý, êÛáõÝÇùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý,

1986: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ², ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001: Ìóðàäÿí Ï.

Ì., Ê êðèòèêå òåêñòà lll ïîñëàíèÿ

êàòîëèêîñà Àâðààìà, ï»°ë §Èñ³µ»ñ¦ ²

(ѳë³ñ³Ï. ·Çï.), 1968, ¹ 10:

زøêÆØ Î²îì²ÈÚ²Ü

²´ð²Ð²Ø ´ ÊàÞ²´ºòÆ

(´³ÕÇß»óÇ, Øß»óÇ, ø»Õ»óÇ, Îáñ¹í³óÇ,

øÛáõñïÇëï³ÝóÇ)

(1730–1734)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1730–Çó: гçáñ¹»É ¿ γñ³å»ï ´

àõÉÝ»óáõÝ:

ÌÝí»É ¿ Ùáï³íáñ³å»ë

1677–ÇÝ ì³ÝÇ Ý³Ñ³Ý·Ç Êáß³µ

·ÛáõÕáõÙ, ٳѳó»É ѳٳ׳ñ³-

ÏÇó 1734–Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 11–ÇÝ ì³-

Õ³ñß³å³ïáõÙ: ³Õí»É ¿ ê. ³-

۳ݻ í³ÝùÇ µ³ÏáõÙ:

øñáçáñ¹ÇÝ ¿ ñÇ·áñ ÞÕó۳ÏÇñ

å³ïñdzñùÇ: àõëáõÙÝ ëï³ó»É ¿ ´³-

Õ»ßÇ ²Ùñ¹áÉáõ ê. γñ³å»ï í³ÝùÇ

¹åñáóáõÙ, áõñ ³ß³Ï»ñï»É ¿ ì³ñ-

¹³Ý ³ñù»å. ´³ÕÇß»óáõÝ ¨ ñÇ·áñ

í³ñ¹³å»ï ÞÇñí³ÝóáõÝ (ÞÕó۳-

ÏÇñ): 1703–ÇÝ ëï³ó»É ¿ í³ñ¹³å»-

ï³Ï³Ý ³ëïÇ׳Ý: 1704–ÇÝ ñÇ·áñ

í³ñ¹³å»ï ÞÇñí³ÝóÇÝ ³ß³Ï»ñï-

Ý»ñÇ Ñ»ï, áñáÝó ÃíáõÙ ¨ ²µñ³Ñ³Ù

Êáß³µ»óÇÝ, Ñ»é³ÝáõÙ ¿ ´³Õ»ßÇó ¨

»ñϳÙÛ³ ¹»·»ñáõÙÝ»ñÇó Ñ»ïá ѳëï³ïíáõÙ

Øßá ê. γñ³å»ï í³ÝùáõÙ

(ɳϳ ϳ٠ÆÝݳÏÝÛ³Ý

í³Ýù): ì³ÝùÁ å³ñïù»ñÇó ³½³ï»-

Éáõ Ùï³Ñá·áõÃÛ³Ùµ ³ÛÉ í³ñ¹³å»ïÝ»ñÇ

Ñ»ï ÙdzëÇÝ ½µ³Õí»É ¿

ÝíÇñ³Ñ³í³ùáõÃÛ³Ùµ: ºÕ»É ¿ î³ñá-

ÝÇ ê. γñ³å»ïÇ í³ÝùÇ í³Ý³Ñ³Ûñ

(1717–1730): 1727–ÇÝ áñå»ë áõËï³íáñ

³Ûó»É»É ¿ ºñáõë³Õ»Ù:

1727–ÇÝ ê. гÏáµÛ³Ýó سÛñ³í³ÝùÇ

سïñ³Ý ÏÇó ë»ÝÛ³ÏÇ å³ïÇ

íñ³ ϳݷݻóÝ»É ¿ ïí»É ˳ãù³ñ`

ѳÝáõÝ Çñ ¨ ÐáíѳÝÝ»ë ÎáÉáï

å³ïñdzñùÇ, ÇëÏ 1728–ÇÝ ëñµ³å³ïÏ»ñ

¿ ÝíÇñ»É ê. гñáõÃÛáõÝ

ï³×³ñÇ ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇ㠻ϻ-

Õ»óáõ ÐáíѳÝÝ»ë ØÏñïãÇ ë»Õ³ÝÇÝ:

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë ¿

ÁÝïñí»É 1730–Ç ÑáõÝí³ñÇ 7–ÇÝ` úë-

Ù³ÝÛ³Ý å»ïáõÃÛ³Ý Ñáí³Ý³íáñáõ-

ÃÛ³Ùµ, í³Û»É»É ¿ ݳ¨ ºñáõë³Õ»ÙÇ ¨

Î. äáÉëÇ Ð³Ûáó å³ïñdzñùÝ»ñÇ ³-

ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ: γÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý

ϳñ×³ï¨ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÷áñÓ»É ¿

سÛñ ²Ãáé ê. ¾çÙdzÍÝÇ Ñ³Ù³ñ

ëï»ÕÍ»É Ë³Õ³Õ ¨ ³å³Ñáí Ï»óáõÃ-

ÛáõÝ: ì»ñ³Ýáñá·»É ¿ ê. ¾çÙdzÍÝÇ ¨

ßñç³Ï³ÛùÇ í³Ýù»ñÝ áõ »Ï»Õ»óÇÝ»-

ñÁ, å³ïÏ»ñ³½³ñ¹»É ïí»É سÛñ

î³×³ñÇ áñÙ»ñÝ áõ ëÛáõÝ»ñÁ: ¼µ³Õí»É

¿ ݳ¨ Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³Ùµ, Ñ»ÕÇ-

Ý³Ï»É ¿ Ïáݹ³ÏÝ»ñ, Ý»ñµáճϳÝ

»ñÏáõ ¨ Ñá·¨áñ ÑÇÝ· ï³Õ»ñ (µáÉáñÝ

¿É ³ÝïÇå): ijٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ

ÏáÕÙÇó Ñáñçáñçí»É ¿ §·ÇïÝ³Ï³Ý »õ

ѳÝ׳ñ³ß³ï, íë»Ù³µ³Ý »õ ù³ç³ßÝáñÑ

í³ñ¹³å»ïݦ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ²µñ³-

ѳ٠´ Êáß³µ»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ²µñ³Ñ³Ù

Îñ»ï³óÇÝ:

10


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. â³ÙãÛ³Ý Ø., ä³ï-

ÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, ѳï. , ì»Ý»ïÇÏ, 1786:

²ÏÇÝÛ³Ý Ü., ´³Õ»ßÇ ¹åñáóÁ 1500–1700,

ï»°ë §Ð³Ý¹»ë ³ÙëûñÛ³¦, 1952: úñÙ³Ý-

Û³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ´, ê. ¾ç-

ÙdzÍÇÝ, 2001:

äºîðàê ÐàìвÜÜÆêÚ²Ü

²´ð²Ð²Ø Îðºî²òÆ

(»ùÇñ¹³ÕóÇ, Âñ³Ï³óÇ, èá¹áëïáóÇ)

(1734–1737)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1734–Çó: гçáñ¹»É ¿ ²µñ³Ñ³Ù ´

Êáß³µ»óáõÝ:

ÌÝí»É ¿ XVll ¹. 70–³Ï³ÝÝ»-

ñÇÝ, Îñ»ï»Ç γݹdz ù³Õ³ùáõÙ,

ٳѳó»É 1737–Ç ³åñÇÉÇ 18–ÇÝ

ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ: ³Õí»É ¿ Þá-

ճϳà í³ÝùÇ ½³Ý·³Ï³ï³Ý

ӳ˳ÏáÕÙÛ³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ:

ÌÝáÕÝ»ñÝ »Ý ³ñùáõÝÇ ×³ñï³ñ³å»ï

Ï»ë³ñ³óÇ ÂáëáõÝ»Ýó ²ñ-

½áõÙ³ÝÁ ¨ سÑï»ëÇ Ø³ñdzÙÁ, áñÁ

»Õ»É ¿ ÑáõÛÝ: ²ß³Ï»ñï»É ¿ Ðáíë»÷

²ëïí³Í³µ³Ý í³ñ¹³å»ïÇÝ, ëï³ó»É

³ëïí³Í³µ³Ý³Ï³Ý ÷³ÛÉáõÝ

ÏñÃáõÃÛáõÝ, ¹³ñÓ»É ºñáõë³Õ»ÙÇ

Ùdzµ³ÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù, ³å³` ÝíÇñ³Ï:

ºåÇëÏáåáë ¿ Ó»éݳ¹ñí»É ²-

Õ»ùë³Ý¹ñ ² æáõÕ³Û»óáõ ÏáÕÙÇó:

1709–ÇÝ Ý߳ݳÏí»É ¿ »ùÇñ¹³ÕÇ

ûÙÇ ³é³çÝáñ¹: γñ¨áñ ¹»ñ ¿ ˳-

Õ³ó»É ûÙÇ ï³ñ³Íùáõ٠ϳÃáÉÇϳ-

Ï³Ý ÙÇëdzݻñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ

³ñ·»É»Éáõ ¨ гÛáó »Ï»Õ»óáõ ¹³í³-

Ý³Ï³Ý ³ÝϳËáõÃÛáõÝÝ áõ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝÁ

å³ßïå³Ý»Éáõ ·áñ-

ÍáõÙ: 1719–1721–Ý»ñÇÝ áñå»ë áõËï³íáñ

³Ûó»É»É ¿ ºñáõë³Õ»Ù, ÇëÏ

1734–ÇÝ` ê. ¾çÙdzÍÇÝ, ç»ñÙ Áݹáõ-

Ý»ÉáõÃÛ³Ý ³ñųݳó»É ²µñ³Ñ³Ù ´

Êáß³µ»óáõ ÏáÕÙÇó: ²Ûó»É»É ¿ ²ñ¨»É-

Û³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý߳ݳíáñ í³Ýù»ñÝ

áõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ (ÐáíѳÝݳí³Ýù,

ê³ÕÙáë³í³Ýù, γñµÇ, ØáõÕ-

ÝÇ, ú߳ϳÝ, Êáñ íÇñ³å, ²ÏáéÇ,

гíáõó óé, »Õ³ñ¹, »ï³ñ·»É ¨

³ÛÉÝ), Ç Ùáïá ͳÝáóó»É »ñÏñáõÙ

ïÇñáÕ Ñá·¨áñ–Ùß³ÏáõóÛÇÝ áõ

ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ: ²µñ³Ñ³Ù ´

Êáß³µ»óáõ Ù³ÑÇó Ñ»ïá ÁÝïñí»É ¿

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë, ûÍí»É

1734–Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 24–ÇÝ:

1730–³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï»ë»-

ñÇ å³ñëϳ–ûëÙ³ÝÛ³Ý å³ï»ñ³½Ù-

Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï óáõó³µ»ñ»Éáí Ù»Í

Ëáñ³Ã³÷³ÝóáõÃÛáõÝ, Ñ»é³ï»ëáõ-

ÃÛáõÝ ¨ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ÑÙïáõ-

ÃÛáõÝ` ³Ýí»ñ³å³Ñ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¿

ѳÛïÝ»É å³ñëÇó ïÇñ³Ï³É ܳ¹Çñ

˳ÝÇÝ, áõÙÇó ϳñáÕ³ó»É ¿ ëï³Ý³É

35 Ññáí³ñï³Ï` Ç ß³Ñ Ð³Ûáó »Ï»Õ»-

óáõ: ܳ ϳñáÕ³ó»É ¿ سÛñ ²ÃáéÝ ³-

½³ï»É ѳñÏ»ñÇó, ѳëï³ï»É ¿

ïí»É ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáëáõ-

ÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, Áݹ³ñӳϻÉ

ê. ¾çÙdzÍÝÇ Ï³Éí³ÍùÝ»ñÁ: ²µñ³-

ѳ٠Îñ»ï³óáõ ç³Ýù»ñáí å³ñë-

Ï³Ï³Ý ·»ñáõÃÛáõÝÇó ³½³ïí»É ¨

سÛñ гÛñ»ÝÇù »Ý í»ñ³¹³ñÓ»É Ñ³-

½³ñ³íáñ ѳۻñ: γñ¨áñ ѳ۳Ýå³ëï

Ó»éùµ»ñáõÙ ¿ñ ³ÛÝ, áñ ϳÃá-

ÕÇÏáëÇ Ëݹñ³Ýùáí ܳ¹ÇñÁ ѳïáõÏ

Ññáí³ñï³Ïáí ½ñÏ»É ¿ Ù³ÑÙ»-

¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ÁݹáõÝ³Í Ñ³Û»ñÇÝ

ųé³Ý·»Éáõ Çñ»Ýó ùñÇëïáÝÛ³ ѳñ³½³ïÝ»ñÇ

áõÝ»óí³ÍùÁ:

²µñ³Ñ³Ù Îñ»ï³óÇÝ ½µ³Õí»É

¿ ݳ¨ Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³Ùµ: ܳ Ñ»ÕÇ-

Ý³Ï ¿ §ä³ïÙ³·ñáõÃÇõÝ ³ÝóÇóÝ Çõ-

11


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ñáó ¨ Ü³ïñ ß³ÑÇÝ å³ñëÇó¦ »ñϳëÇñáõÃÛ³Ý,

áñÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ »ñÏáõ ¨

Ï»ë ï³ñí³ Å³Ù³Ý³Ï³ÙÇçáó

(1734–1736) ¨ µ³Õϳó³Í ¿ 53 áã Ù»-

ͳͳí³É ·ÉáõËÝ»ñÇó: ²é³ç³µ³-

ÝáõÙ Îñ»ï³óÇÝ Ëáëï³ÝáõÙ ¿ Çñ ¨

سÛñ ²ÃáéÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ·ñ»É

§Ï³ñ×, ѳٳéûï ¨ å³ñ½ ×ßÙ³ñÇï

å³ïÙáõÃÇõݦ: ²Û¹å»ë ¿É í³ñí»É ¿.

ݳ ³ñӳݳ·ñáõÙ ¿ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã

áñ ÇÝùÁ ·áñÍ»É Ï³Ù ÇÝãù³Ý áñ Ù³ë-

ݳÏó»É ¿, Ý»ñϳ۳óñ»É Çñ»Ý ßñç³å³ïáÕ

Ù³ñ¹Ï³Ýó Ýϳñ³·ÇñÁ, Çñ

Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ç-

ñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: лï³ùñùÇñ »Ý

ѳïϳå»ë Ýñ³ ¨ ܳ¹ÇñÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ

Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ: ´áí³Ý-

¹³Ï ³ñ¨»É³·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³-

é³ÝÓݳÏÇ ³ñÅ»ù áõÝ»Ý ºÕí³ñ¹Ç

׳ϳï³Ù³ñïÇ, ØáõÕ³ÝÇ ¹³ßïáõÙ

ܳ¹ÇñÇ Ã³·³¹ñáõÃÛ³Ý, å³ñëϳ-

Ï³Ý ï»ñáõÃÛ³Ý í³ñã³Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ

ѳÛïÝ³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ß-

˳ïáõÃÛáõÝÁ óñ·Ù³Ýí»É ¿ ýñ³Ýë»ñ»Ý,

éáõë»ñ»Ý ¨ ѳïí³Í³µ³ñ`

å³ñëÏ»ñ»Ý:

ä³ïÙ³·Çï³Ï³Ý ³Ýáõñ³Ý³ÉÇ

³ñÅ»ù áõÝÇ ²µñ³Ñ³Ù Îñ»ï³óáõ

ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÁ (§ÌáóÇ ï»ïñ³Ï¦):

ÆÝùݳ·Çñ ³Ûë ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÁ å³ñáõݳÏáõÙ

¿ ³ÛÝåÇëÇ ÝÛáõûñ, áñáÝù

µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý §ä³ïÙáõÃ۳ݦ µáõÝ

ï»ùëïáõÙ ¨ áõÝ»Ý ³ÕµÛáõñ³·Çï³-

Ï³Ý Ù»Í ³ñÅ»ù: ²µñ³Ñ³Ù Îñ»ï³óáõ

Ïáݹ³ÏÝ»ñÇó ѳÛïÝÇ »Ý ÑÇÝ·Á,

áñáÝóÇó »ñ»ùÁ Ññ³ï³ñ³Ïí»É »Ý:

ܳ »Õ»É ¿ ݳ¨ ÑÙáõï ·ñÇã. ÁݹûñÇ-

Ý³Ï»É ¿ ÐáíÑ³Ý àëÏ»µ»ñ³ÝÇ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

Ù»ÏÁ ¨ ÙÇ Ýáïñ³·Çñ

سÛñ سßïáó, ͳÕÏ»É Ó»é³·ñ»ñ

(سßïáóÇ ³Ýí³Ý سï»Ý³¹³ñ³Ý,

ӻ鳷Çñ ¹ 969, ųٳݳÏÁ` 1720–-

1721–ÇÝ, í³ÛñÁ` ºñáõë³Õ»Ù):

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ²µñ³-

ѳ٠Îñ»ï³óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ Ô³-

½³ñ ² æ³ÑÏ»óÇÝ:

ºñÏ»ñ. §î»³éÝ ²µñ³Ñ³Ùáõ ѳÛñ³å»ïÇÝ

Ù»ñáÛ Â»ùÇñï³Õ»óõáÛ ³ñ³ñ»³É

å³ïÙáõÃÇõÝ Ñ³Ù³éûï Û³é³çÇ

ųٳݳÏÝ Ü³ïñ ß³ÑÇݦ, ùÝݳϳÝ

µÝ³·Çñ, éáõë»ñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ, ³-

é³ç³µ³Ý ¨ ͳÝáó·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ü. Î.

ÔáñÕ³ÝÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1973: ²µñ³Ñ³Ù

Îñ»ï³óÇ, ÐÇß³ï³Ï³ñ³Ý (§ÌáóÇ ï»ïñ³Ï¦),

³ß˳ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ` ê. î»ñ–²í»ïÇëÛ³ÝÇ,

ï»°ë §ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý

ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ·Çï³Ï³Ý ³ß˳ïáõÃ-

ÛáõÝÝ»ñ¦, ѳï. 13, ºñ¨³Ý, 1940:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ²Ý³ëÛ³Ý Ð., гÛ-

Ï³Ï³Ý Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛáõÝ, ѳï. ², º-

ñ¨³Ý, 1959: ´³µ³Û³Ý È.Ð., ²µñ³Ñ³Ù

Îñ»ï³óÇ, §ä³ïÙ³–µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý

ѳݹ»ë¦, 1977, ¹ 4: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½-

·³å³ïáõÙ, ѳï. ´, ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

äºîðàê ÐàìвÜÜÆêÚ²Ü

²Ôºøê²Ü¸ð ² æàôÔ²ÚºòÆ

(1706–1714)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1706–Çó, ѳçáñ¹»É ¿ ܳѳå»ï

² º¹»ë³óáõÝ:

ÌÝí»É ¿ Üáñ æáõÕ³ÛáõÙ, ÍÝ. Ã.

³ÝÑï., ٳѳó»É 1714–Ç ÝáÛ»Ùµ»-

ñÇ 22–ÇÝ ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ: ²×-

ÛáõÝÝ ³Ù÷á÷í»É ¿ سÛñ î³×³ñÇ

½³Ý·³Ï³ï³Ý ³ç ÏáÕÙáõÙ:

12


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

ÎñÃáõÃÛáõÝÝ ëï³ó»É ¿ Üáñ æáõ-

Õ³ÛáõÙ, ³ß³Ï»ñï»É ¸³íÇà í³ñ¹³å»ï

æáõÕ³Û»óáõÝ, »Õ»É Ýñ³

§ÁÝïñ»É³·áÛÝ »õ ·»ñ³Ññ³ß¦ ë³Ý»-

ñÇó, ³ß³Ï»ñï³ÏÇóÝ ¿ ÐáíѳÝÝ»ë

Øñùáõ½ ¨ êï»÷³Ýáë æáõÕ³Û»óÇ

í³ñ¹³å»ïÝ»ñÇ: ºÕ»É ¿ Üáñ æáõÕ³-

ÛÇ ê. ²Ù»Ý³÷ñÏÇã í³ÝùÇ Ùdzµ³Ý,

í³Ý³Ñ³Ûñ, ³å³` å³ñëϳѳÛáó

Ã»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹ (1697–1706):

¸³ë³í³Ý¹»É ¿ Üáñ æáõÕ³ÛÇ í³Ý³-

Ï³Ý ¹åñáóáõÙ: ܳѳå»ï ² º¹»ë³óáõ

Ù³Ñí³ÝÇó Ñ»ïá Ýñ³ ûÏݳ-

ÍáõÃÛáõÝÝ ³é³ç³¹ñí»É ¿ Ù»Ï ï³ñáõó

³í»ÉÇ Ã³÷áõñ Ùݳó³Í ²Ù»-

ݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáëÇ ·³ÑÁ ½µ³-

Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ: γÃáÕÇÏáë ¿

ÁÝïñí»É 1706–Ç ë»åï»Ùµ»ñÇÝ, ûÍí»É

ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ

7–ÇÝ: γÃáÕÇÏáë ¹³éݳÉáõó Ñ»ïá

Ù»Í ç³Ýù»ñ ¿ ó÷»É سÛñ ²ÃáéÇ

ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ׳ÏÁ µ³ñ»É³íí»Éáõ

áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Áݹ³ñÓ³Ï»É ¿ í³Ý³-

Ï³Ý Ï³Éí³ÍÝ»ñÁ, ϳï³ñ»É ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý

³ß˳ï³ÝùÝ»ñ:

êÇÙ»áÝ ² ºñ¨³ÝóÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ

íϳÛáõÃÛ³Ùµ ²Õ»ùë³Ý¹ñ ² æáõÕ³Û»-

óÇÝ §»Õ»õ ѳÝ׳ñ»Õ »õ ßÇݳñ³ñ.

ϳÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝ ëáñ³ »Õ»õ ϳñÇ

û·ï³Ï³ñ, áã ÙdzÛÝ ë³Ïë ³½·ÇÝ,

³ÛÉ »õ í³ëÝ êñµáÛ ¾çÙdzÍÝǦ: л-

ï¨áճϳÝáñ»Ý å³ßïå³Ý»É ¿ г-

Ûáó »Ï»Õ»óáõ áõÕÕ³÷³é ¹³í³ÝáõÃ-

ÛáõÝÁ ¨ å³Ûù³ñ»É ɳïÇÝ ÙÇëÇáÝ»ñ-

Ý»ñÇ` ѳÛáõÃÛ³ÝÁ å³é³ÏïáÕ ù³ñá½ãáõÃÛ³Ý

¹»Ù, áñÇ ³éÃÇí ¿É ß³ñ³¹ñ»É

¿ §Çñù ²ï»Ý³Ï³Ý, áñ ³ëÇ

ìÇ׳µ³Ý³Ï³Ý¦ (Üáñ æáõÕ³, 1687;

µ ïå³·ñ.` Î. äáÉÇë, 1783): êñ³

Ñ»ï ¿ ³Õ»ñëíáõ٠ݳ¨ 1709–Ç ÷»ïñí³ñÇ

25–ÇÝ ÐéáÙÇ ÎÕ»Ù»ë IJ å³åÇÝ

áõÕÕí³Í Ýñ³ ݳٳÏÁ, áñï»Õ

ÑÇÙݳíáñ»Éáí гÛáó »Ï»Õ»óáõ áõÕ-

Õ³÷³éáõÃÛáõÝÁ` ³é³ç³ñÏ»É ¿

½ëå»É ϳÃáÉÇÏ ÙÇëÇáÝ»ñÝ»ñÇ ·áñ-

ÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ѳۻñÇ ßñç³ÝáõÙ:

Êñ³Ëáõë»É ¿ Æëñ³Û»É úñáõ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ:

1709–Ç ÑáõÝÇëÇÝ úñÇÝ ³Ûó»É»É ¿

ê. ¾çÙdzÍÇÝ ¨ ϳÃáÕÇÏáëÇÝ Ý»ñϳ-

Û³óñ»É Çñ Íñ³·ñ»ñÁ, áñáÝù ѳí³-

ÝáõÃÛ³Ý »Ý ³ñųݳó»É: ²Û¹ ѳÝ-

¹ÇåÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿ èáõë³ëï³ÝÇ

ó·³íáñ ä»ïñáë l–ÇÝ ÑÕí³Í

1709–Ç ÑáõÉÇëÇ 7–Ç Ï³ÃáÕÇÏáëÇ

·ñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ÷³ëïáõÙ ¿ سÛñ ²-

ÃáéÇ éáõë³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý

ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ: ²ÝÓÝ³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ùµ

ϳñ·³íáñ»É ¿ Î. äáÉëÇ

å³ïñdzñù³Ï³Ý ³ÃáéÇ ßáõñç

ëï»ÕÍí³Í ﳷݳåÁ ¨ Ýå³ëï»É

å³ïñdzñù³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý

µÝ³Ï³ÝáÝ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ:

²Õ»ùë³Ý¹ñ ² æáõÕ³Û»óÇÝ Í³í³É»É

¿ Ù³ï»Ý³·ñ³Ï³Ý µáõéÝ ·áñ-

13


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ÍáõÝ»áõÃÛáõÝ: лÕÇÝ³Ï»É ¿ ݳٳÏ-

Ý»ñ, ÃÕûñ, ù³ñá½Ý»ñ, ï³Õ»ñ,

³ëïí³Í³µ³Ý³Ï³Ý ¨ å³ïÙ³·Çï³Ï³Ý

»ñϳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ: γ½Ù»É

¿ §Î³ñ· »õ ÃÇõù ϳÃáÕÇÏáë³ó »õ

³Ùù Ýáó³¦ ·³í³½³Ý³ó³ÝÏÁ

(سßïáóÇ ³Ýí. سï»Ý³¹³ñ³Ý,

Ó»é. ¹ 1721), áñï»Õ Ãí³ñÏí³Í »Ý

гÛáó µáÉáñ ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñÁ ÙÇÝã¨

Çñ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ: ²ñÅ»ù³íáñ

»Ý »ñÏÙ³ë³Ýáó §²ÕûóٳïáÛó¦

(Üáñ ܳËÇ稳Ý, 1790; µ ïå³·ñ.,

ØáëÏí³, 1840), §ìϳÛáõÃÇõÝù åÇï³ÝÇù

»õ ѳñϳõáñù¦ (سßïáóÇ

³Ýí. سï»Ý³¹³ñ³Ý, Ó»é. ¹ 1986)

¨ ³ÛÉ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²é³çÇÝáõÙ

ïñíáõÙ »Ý ê. ä³ï³ñ³·Ç ¨ ³ñ³ñá-

ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ý»ñ-

ϳ۳óí»É »Ý µÝ³·ñ»ñ, áñáÝù å³ñáõݳÏáõÙ

»Ý ê. ä³ï³ñ³·Ç ³-

ÕáÃùÝ»ñÁ, »ñÏñáñ¹Á ͳÕϳù³Õ ¿

ÐÇÝ ¨ Üáñ Îï³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇó, ÇÝãå»ë

ݳ¨ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ù³ï»Ý³·Çñ-

Ý»ñÇ »ñϳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: Ð³Û »-

ϻջóáõ å³ïÙáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõ-

ÝÇó ³é³ÝÓݳѳïáõÏ Ý߳ݳÏáõ-

ÃÛáõÝ áõÝÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ÁÝïñáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·Ç í»ñ³µ»ñÛ³É Ýñ³

ѳïáõÏ ßñç³µ»ñ³Ï³Ý Ïáݹ³ÏÁ

(§²½·³ë¿ñ ²ñ³ñ³ï»³Ý¦, ûñ³-

ûñÃ, γÉϳó, 1849, ¹ 12): ²-

Õ»ùë³Ý¹ñ ² æáõÕ³Û»óÇÝ ÁݹûñÇݳ-

Ï»É ¿ ݳ¨ ӻ鳷ñ»ñ, áñáÝóÇó ѳÛï-

ÝÇ ¿ 1686–ÇÝ ÁݹûñÇÝ³Ï³Í Ü³ñ»ÏÁ

(سßïáóÇ ³Ýí. سï»Ý³¹³ñ³Ý,

Ó»é. ¹ 2082):

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ²Õ»ùë³Ý¹ñ

² æáõÕ³Û»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿

²ëïí³Í³ïáõñ ² гٳ¹³ÝóÇÝ:

ºñÏ»ñ. ìϳÛáõÃÇõÝù Ç å¿ïë ù³ñá-

½áõû³Ýó, ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 1998:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ºñÇóÛ³Ý ²Õ., ²-

Õ»ùë³Ý¹ñ ² γÃáÕÇÏáë гÛáó, ï»°ë

§²ñÓ³·³Ýù¦, ÂÇýÉÇë, 1892, IJ ï³ñÇ,

¹ 80, 84–87: ³É»Ùù»³ñÛ³Ý ñ., λÝë³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

»ñÏáõ Ñ³Û å³ïñdzñù-

Ý»ñáõ ¨ ï³ëÝ »åÇëÏáåáëÝ»ñáõ ¨ ų-

ٳݳÏÇÝ Ñ³Û Ï³ÃáÕÇÏ»³Ûù, ìÇ»Ýݳ,

1915: ²Ý³ëÛ³Ý Ð., гÛÏ³Ï³Ý Ù³ï»Ý³-

·ÇïáõÃÛáõÝ, ѳï. ², ºñ¨³Ý, 1959: úñ-

Ù³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ´, ê.

¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

²Ô²ìÜÆ àôÂàôæÚ²Ü

²Ôºøê²Ü¸ð ´

´Úàô¼²Ü¸²òÆ

(Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉë»óÇ, ³ñ³·³ß,

γñ³Ï³ß)

(1753–1755)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1753–Çó: гçáñ¹»É ¿ ØÇÝ³ë ² ²Ï-

Ý»óáõÝ:

ÌÝí»É ¿ Î. äáÉëáõÙ, ÍÝ. Ã.

³ÝÑï., ٳѳó»É ¿ 1755–Ç ÝáÛ»Ù-

µ»ñÇ 11–ÇÝ ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ:

²Ù÷á÷í»É ¿ سÛñ î³×³ñÇ ¹é³Ý

Ùáï` ½³Ý·³Ï³ï³Ý Ý»ñù¨:

êϽµÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÝ ëï³ó»É

¿ ÍÝݹ³í³ÛñáõÙ: ºÕ»É ¿ سÛñ ²-

ÃáéÇ Ùdzµ³Ý, í³ñ¹³å»ï, ÝíÇñ³Ï

(ºí¹áÏdz): ²µñ³Ñ³Ù Îñ»ï³óáõ

ÏáÕÙÇó Ý߳ݳÏí»É ¿ ÷á˳Ýáñ¹: ܳ

µ³½ÙÇóë áõÕ»Ïó»É ¿ ²µñ³Ñ³Ù –ÇÝ

¨ Ô³½³ñ ² æ³ÑÏ»óáõÝ Ü³¹Çñ ß³-

ÑÇÝ ï»ëáõÃÛ³Ý: Àݹ¹ÇÙ³ó»É ¿ Ô³-

½³ñ ² æ³ÑÏ»óáõ µéݳñ³ñùÝ»ñÇÝ,

áñÇ å³ï׳éáí Ýñ³ ÏáÕÙÇó »Ý-

óñÏí»É ¿ Ñ»ï³åݹáõÙÝ»ñÇ áõ ѳ-

ɳͳÝùÝ»ñÇ, ù³ÝÇóë µ³Ýï³ñÏí»É

¿: êïÇåí³Í ¿ »Õ»É Ñ»é³Ý³É ¾ç-

ÙdzÍÝÇó ¨ ï»Õ³÷áËí»É Î. äáÉÇë,

14


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

áñï»Õ í³ñ»É ¿ ³é³ÝÓݳó³Í áõ Ù»-

ÏáõëÇ ÏÛ³Ýù:

ØÇÝ³ë ² ²ÏÝ»óáõ Ù³ÑÇó Ñ»ïá

1753–Ç ÑáõÝÇëÇ 22–ÇÝ Î. äáÉëáõÙ

Ññ³íÇñí³Í ³ß˳ñÑÇÏ ¨ Ñá·¨áñ

µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ³ÝÓ³Ýó ÅáÕáíáõÙ

ÙdzӳÛÝ ÁÝïñí»É ¿ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó

ϳÃáÕÇÏáë: 1753–Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ

¹áõñë ¿ »Ï»É Î. äáÉëÇó ¨ 1754–Ç

Ù³ñïÇ ëϽµÝ»ñÇÝ Ñ³ë»É ¾çÙdzÍÇÝ,

ûÍáõÙÁ ϳï³ñí»É ¿ Ù³ñïÇ 6–ÇÝ: ²-

Ãáé³Ï³É»É ¿ Áݹ³Ù»ÝÁ Ù»ÏáõÏ»ë

ï³ñÇ ¨ ãÇ Ñ³ëóñ»É áñ¨¿ Ý߳ݳϳ-

ÉÇó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É»É: ij-

ٳݳϳÏÇóÁ Ýñ³Ý µÝáõó·ñ»É ¿

§³Ûñ Ñ»½³µ³ñáÛ »õ µ³½Ù³ß˳ï¦:

¼µ³Õí»É ¿ ݳ¨ Ù³ï»Ý³·ñáõÃ-

Û³Ùµ. Ù»½ »Ý ѳë»É Ýñ³ Ñ»ÕÇݳϳÍ

ÙÇ ù³ÝÇ ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ݳٳÏÝ»ñ,

Ïáݹ³ÏÝ»ñ: ²é³ÝÓݳÏÇ ³ñÅ»ù áõ-

ÝÇ 1754–ÇÝ ·ñí³Í Ýñ³ ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÁ,

áõñ å³ïÙáõÙ ¿ Çñ ϳÃáÕÇÏáë

ÁÝïñí»Éáõ ¨ ûÍí»Éáõ å³ñ³·³Ý»ñÁ

(§¸Çí³Ý гÛáó å³ïÙáõÃ۳ݦ, ·Çñù

, ÂÇýÉÇë, 1899): سѳó»É ¿ ϳñ-

×³ï¨ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ²Õ»ùë³Ý¹ñ

´ ´Ûáõ½³Ý¹³óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿

гÏáµ º ޳ٳ˻óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. â³ÙãÛ³Ý Ø., ä³ï-

ÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, ѳï. , ì»Ý»ïÇÏ, 1786:

êÇÙ»áÝ ºñ¨³ÝóÇ, æ³Ùµé, ì³Õ³ñß³å³ï,

1873: ²Ý³ëÛ³Ý Ð., гÛÏ³Ï³Ý Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛáõÝ,

ѳï. ², ºñ¨³Ý, 1959:

úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ´, ê.

¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

²Ô²ìÜÆ àôÂàôæÚ²Ü

²Ü²ÜƲ ² ØàβòÆ

(946–968)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 946–Çó: гçáñ¹»É

¿ ºÕÇß» ² èßïáõÝáõÝ:

ÌÝí»É ¿ Øáϳó ³ß˳ñÑÇ

ØáÏë ·³í³é³ÏÇ ö»ë³í³Ýù

(ö³ë) ·ÛáõÕáõÙ, ÍÝ. Ã. ³ÝÑï.:

سѳó»É ¿ Ùáï 968–ÇÝ ÞÇñ³Ï³í³ÝáõÙ,

ÑáÕÇÝ ¿ ѳÝÓÝí»É ²ñ·Ç-

ݳÛÇ í³ÝùáõÙ:

ܳËÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÝ ëï³ó»É

¿ ²ÕóٳñÇ ¨ ì³ñ³·³ í³Ýù»ñáõÙ,

³å³ »Õ»É ¿ ì³ñ³·³í³ÝùÇ

³é³çÝáñ¹: Üñ³ ·³Ñ³Ï³ÉÙ³Ý

ëϽµÝ³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ²Õí³ÝÇó

ê³Ñ³Ï ϳÃáÕÇÏáëÁ ¨ êÛáõÝÛ³ó г-

Ïáµ »åÇëÏáåáëÁ, û·ïí»Éáí ϳÃá-

ÕÇÏáëÇ Ýëï³í³ÛñÝ ²ÕóٳñáõÙ

·ïÝí»Éáõ ¨ Ù»Ïáõë³óí³Í ÉÇÝ»Éáõ

ѳݷ³Ù³ÝùÇó, Ññ³Å³ñí»É »Ý »Ý-

óñÏí»É Ýñ³Ý: ²Õí³ÝÇó ϳÃáÕÇÏáëÁ

ϳٻó»É ¿ Çñ Çß˳ÝáõÃÛ³ÝÁ »Ý-

óñÏ»É Ý³¨ ²ñó³Ë ¨ àõïÇù ݳ-

ѳݷݻñÇ Ñ³Û Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ,

Ýñ³Ýó ³å³Ñáí»É ÙÛáõéáÝáí, ϳï³ñ»É

Ýñ³Ýó Ó»éݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ:

Üñ³ÝÇó ÙÛáõéáÝ ¿ ëï³ó»É ݳ¨

êÛáõÝÛ³ó гÏáµ »åÇëÏáåáëÁ, ù³ÝÇ

áñ ¹Åí³ñ³ó»É ¿ Ñ»é³íáñ ²Õóٳñ

Ù»ÏÝ»É ¨ ëñµ³½³Ý ÛáõÕÁ ëï³Ý³É

²Ý³Ýdz ² Øáϳóáõó: êï»ÕÍí³Í Ç-

ñ³íÇ׳ÏáõÙ ²Ý³Ýdz ² ØáϳóÇÝ

949–ÇÝ Ð³Ûáó ²µ³ë ´³·ñ³ïáõÝÇ

ó·³íáñÇ Ï³ñ·³¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ

³ÃáéÁ ï»Õ³÷áË»É ¿ ´³·ñ³ïáõÝÇ-

Ý»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ` ²ñ·Çݳ ·Ûáõ-

Õ³ù³Õ³ù: ²Ûëï»Õ Ó»éݳñÏ»É ¿ í³-

Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÇ Ï³éáõóáõÙÁ, áñÝ

³í³ñïí»É ¿ Ýñ³ ù»éáñ¹Ç ʳãÇÏ ²

15


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

²ñß³ñáõÝ»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ ûñáù

(973–992): ²ñ·ÇݳÛÇó ²Ý³Ýdz ²

ØáϳóÇÝ ÝíÇñ³ÏÝ»ñ ¿ áõÕ³ñÏ»É ²Õí³ÝÇó

ϳÃáÕÇÏáëÇ ¨ êÛáõÝÛ³ó »-

åÇëÏáåáëÇ Ùáï, áñáÝù ë³Ï³ÛÝ ß³ñáõݳϻÉ

»Ý Çñ»Ýó å³é³ÏïÇã áõÕ»-

·ÇÍÁ: 950–ÇÝ ²Ý³Ýdz ² ØáϳóÇÝ

Ù»ÏÝ»É ¿ êÛáõÝÇù ¨ Ö³ÑáõÏ ·³í³éÇ

²ñ¹³Ë ·ÛáõÕáõÙ Ññ³íÇñ»É »Ï»Õ»-

ó³ÅáÕáí, áñï»Õ ϳñ·³ÉáõÛÍ ¿ ³ñ»É

Ýñ³Ýó: ê³Ï³ÛÝ ²Õí³ÝÇó »åÇëÏáåáëÝ

áõ êÛáõÝÛ³ó »åÇëÏáåáëÁ ï»-

Õ³óÇ Çß˳ÝÝ»ñÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃ-

Û³Ùµ ßáõñç ÇÝÁ ï³ñÇ ß³ñáõݳϻÉ

»Ý ã»ÝóñÏí»É гÛáó ϳÃáÕÇÏáëÇÝ`

³Ýï»ë»Éáí Ýñ³ Ñáñ¹áñÝ»ñÁ:

958–ÇÝ êÛáõÝÛ³ó 樳Ýß»ñ Çß˳ÝÇ

Ññ³í»ñáí ²Ý³Ýdz ² ØáϳóÇÝ

í»ñëïÇÝ Ù»ÏÝ»É ¿ êÛáõÝÇù, í»ñ³Ýáñá·»É

ïí»É î³Ã¨Ç í³ÝùÁ ¨ êÛáõÝ-

Û³ó »Ï»Õ»óáõ ³é³çÝáñ¹ ¿ Ó»éݳ¹ñ»É

ÝáõÛÝ Çß˳ÝÇ áñ¹Ç ì³Ñ³ÝÇÝ:

²ÛÝáõÑ»ï¨ Ù»ÏÝ»É ¿ ²Õí³Ýù ¨ Ó»é-

ݳ¹ñ»É ¸³íÇà ϳÃáÕÇÏáëÇÝ

(958–965): ²Û¹åÇëáí ²Ý³Ýdz ² Øá-

ϳóÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝ Ñ³çáÕí»É ¿

ϳÝË»É Ð³Ûáó »Ï»Õ»óáõ å³é³ÏïáõÙÁ

¨ í»ñ³Ñ³ëï³ï»É Çñ Ñá·¨áñ

·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ ²Õí³ÝÇó ϳÃáÕÇ-

ÏáëáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ:

963–ÇÝ ²ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ

·áõÙ³ñí³Í ÅáÕáíáõ٠ݳ˳ñ³ñÝ»-

ñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ ²Ý³Ýdz ² Øá-

ϳóÇÝ Ð³Ûáó ó·³íáñ ¿ ûÍ»É ²ßáï

lll àÕáñÙ³ÍÇÝ: ܳ ÷áñÓ»É ¿ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ

²ÝÓ¨³óÇù ·³í³éÇ »åÇë-

Ïáåáë ÊáëñáíÇÝ (ñÇ·áñ ܳñ»Ï³óáõ

ÑáñÁ) Ñ»ï ϳݷݻóÝ»É ³Õ³Ý-

¹³Ù»ï áõÕ»·ÍÇó, ë³Ï³ÛÝ Ù»ñÅáõÙ ¿

ëï³ó»É, áõëïÇ µ³Ý³¹ñ»É ¿ Ýñ³Ý`

¹³ï³å³ñï»Éáí §ä³ï׳é Û³-

Õ³·ë ½Êáëñáí ݽáí»ÉáÛÝ ½²ÝÓ»-

õ³óõáó »åÇëÏáåáëݦ í»ñï³éáõ-

ÃÛ³Ùµ ÃÕÃáí:

²Ý³Ýdz ² Øáϳóáõ å³ïí»ñáí

Çñ »ñµ»ÙÝÇ áõëáõÙݳÏÇó ²Ý³Ýdz

ܳñ»Ï³óÇ í³ñ¹³å»ïÁ ß³ñ³¹ñ»É

¿ §Çñ Ëáëïáí³Ýáõû³Ý¦ ¨ §Ð³-

ϳ׳éáõÃÇõÝ Áݹ¹¿Ù Ãáݹñ³Ï»óõáó¦

·áñÍ»ñÁ:

²Ý³Ýdz ² ØáϳóÇÝ Ñ»ï¨áÕ³-

Ï³Ý å³Ûù³ñ ¿ ÙÕ»É ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ

ϳÛë»ñ³Ï³Ý³óí³Í »Ï»Õ»óáõ ÝÏÁñïáõÙÝ»ñÇ

¹»Ù` í³Û»É»Éáí ´³·ñ³ïáõÝÇ

ó·³íáñÝ»ñÇ ½áñ³ÏóáõÃÛáõ-

ÝÁ: ²Û¹ å³Ûù³ñÇ ÁÝóóùáõÙ 960–³-

ϳÝÝ»ñÇÝ Ý³ Ññ³å³ñ³Ï»É ¿ ûñ»Ýù

ù³ÕÏ»¹áݳϳÝÝ»ñÇÝ í»ñ³ÙÏñï»-

Éáõ Ù³ëÇÝ, áñÁ ë³Ï³ÛÝ 968–Çó Ñ»ïá

í»ñ³óí»É ¿:

²Ý³Ýdz ² Øáϳóáõ ·³Ñ³Ï³É-

Ù³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ï³éáõóí»É ϳ٠í»-

ñ³Ýáñá·í»É »Ý ê³Ý³ÑÝÇ, ܳñ»Ï³,

ÐáéáÙáëÇ, γÙñç³ÓáñÇ ¨ γåáõïù³ñÇ

(²ñß³ñáõÝÇùáõÙ), ÊɳÓáñÇ

(¸»ñç³ÝáõÙ), ÐÇÝÓù ·ÛáõÕÇ (γñÇÝ

·³í³éáõÙ) í³Ýù»ñÁ, áñáÝù ¹³ñÓ»É

»Ý ݳ¨ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ¨ ÏñóϳÝ

Ï»ÝïñáÝÝ»ñ: ²Ý³Ýdz ² Øáϳóáõ

µ»ÕÙݳíáñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ßÝáñ-

ÑÇí гÛáó »Ï»Õ»óÇÝ ³Ùñ³åݹ»É ¿

Çñ ÑÇݳíáõñó ÑÇÙù»ñÁ, µ³ñÓñ³óñ»É

Çñ Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛáõÝÁ, Ýå³ëï»É

гÛáó å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ùñ³Ï³-

Û³óÙ³ÝÁ, »ñÏñÇ ÙdzëÝáõÃÛ³ÝÝ

áõÕÕí³Í Ñá·¨áñ–Ùß³ÏáõóÛÇÝ ¨

å»ï³Çñ³í³Ï³Ý Ó»éݳñÏáõÙÝ»-

ñÇÝ:

²Ý³Ýdz ² ØáϳóÇÝ Ñ»ÕÇݳϻÉ

¿ µ³½Ù³ÃÇí ÃÕûñ, áñáÝóÇó å³Ñå³Ýí»É

»Ý ÙdzÛÝ ãáñëÁ [¹ñ³Ýó

ùÝÝ³Ï³Ý µÝ³·ñ»ñÁ Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿

. î»ñ-ØÏñïãÛ³ÝÁ §²ñ³ñ³ï¦ ³Ùë³·ñÇ

1897 ¹ 2–ñ¹ (¿ç 91–96), 3–ñ¹

16


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

(¿ç 129–144) ¨ 6–ñ¹ (¿ç 275–288) ѳ-

Ù³ñÝ»ñáõÙ]: ²Û¹ ÃÕûñáõ٠ݳ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É

¿ ¹³ñ³ßñç³ÝÇ Ï³ñ¨áñ

ËݹÇñÝ»ñÇ` Ý»ñ»Ï»Õ»ó³Ï³Ý Çñá-

ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ݳ¨ ²Õí³ÝÇó »Ï»-

Õ»óáõ Ñ»ï гÛáó »Ï»Õ»óáõ ѳñ³µ»-

ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ÂÕûñÁ ѳ·»óí³Í

»Ý å³ïÙ³Ï³Ý ³ñÅ»ù³íáñ ï»Õ»-

ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí: гٳӳÛÝ êï»÷³-

Ýáë úñµ»ÉÛ³ÝÇ ÙÇ íϳÛáõÃÛ³Ý` ²Ý³-

Ýdz ² ØáϳóÇÝ Ï³½Ù»É ¿ ÅáÕáí³-

Íáõ, áñÁ, ó³íáù, ãÇ å³Ñå³Ýí»É:

ì³Ë׳Ýí»É ¿ Í»ñáõݳ½³ñ¹ ï³ñÇùáõÙ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ²Ý³-

Ýdz ² ØáϳóáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ì³Ñ³Ý

² êÛáõÝ»óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. î»ñ–ØÏñïãÛ³Ý

., ²Ý³Ýdz ØáϳóÇ, §²ñ³ñ³ï¦, 1897,

¹ 2: êï»÷³Ýáë úñµ»ÉÛ³Ý, êÛáõÝÇùÇ

å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1986: êï»÷³Ýáë

î³ñáÝ»óÇ ²ëáÕÇÏ, ä³ïÙáõÃÛáõÝ ïÇ»-

½»ñ³Ï³Ý , ºñ¨³Ý, 2000: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø.,

²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ², ê. ¾çÙdzÍÇÝ,

2001:

ìðºÄ ì²ð¸²ÜÚ²Ü

²Ü²êî²ê ² ²ÎàèºòÆ

(661–667)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 661–Çó: гçáñ¹»É

¿ Ü»ñë»ë î³Û»óáõÝ:

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ÍÝí»É ¿ ²Ûñ³ñ³ï

Ý³Ñ³Ý·Ç Ø³ëÛ³óáïÝ ·³í³éÇ

²ÏáéÇ ·ÛáõÕáõÙ: سѳó»É ¿

667–ÇÝ ²ÏáéÇ ·ÛáõÕáõÙ, ³Ù÷á÷í»É

Çñ ϳéáõó³Í ê. гÏáµ »Ï»-

Õ»óáõ µ³ÏáõÙ:

2 - ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó γÃáÕÇÏáëÝ»ñ

»å»ï ϳÃáÕÇÏáë ¿ ¹³ñÓ»É

Ü»ñë»ë î³Û»óáõ Ù³ÑÇó Ñ»ïá, ë³-

ϳÛÝ ÙÇÝã ³Û¹ »Õ»É ¿ Ü»ñë»ë ϳÃá-

ÕÇÏáëÇ û·Ý³Ï³ÝÁ ¨ »ñϳñ ųٳ-

Ý³Ï Ýñ³ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»-

ñÇÝ` Ñ»Ýó ÇÝùÝ ¿ í³ñ»É ϳÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ

·áñÍ»ñÁ: ²Ý³ëï³ë ² ²Ïáé»óáõ

ѳÛñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï¨áÕáõ-

ÃÛáõÝÁ Ù»ñ µáÉáñ Ù³ï»Ý³·ÇñÝ»ñÁ

Ùdzϻñå ѳٳñáõÙ »Ý 6 ï³ñÇ: ê³-

ϳÛÝ Ýñ³ ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý ëϽµÇ ¨

í»ñçÇ Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ ³Õµ-

ÛáõñÝ»ñáõÙ ïñí³Í »Ý áñáß ï³ñµ»-

ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáí ³Ûë ѳñóÁ ϳñáï

¿ ×ß·ñïÙ³Ý: ²Ûëûñ ³Ù»Ý³ÁÝ-

¹áõÝí³ÍÁ Ø. úñÙ³ÝÛ³ÝÇ Ï³½Ù³Í

ųٳݳϳ·ñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÇ Ñ³Ù³-

Ó³ÛÝ ²Ý³ëï³ë ² ²Ïáé»óáõ ϳÃáÕÇ-

ÏáëáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÁ 661–667–Ý»ñÝ

»Ý: ²Ûë ï³ñÇÝ»ñÇ ×ß·ñïÙ³ÝÁ ϳñáÕ

¿ Ýå³ëï»É ³ÛÝ, áñ ²Ý³ëï³ë ²

²Ïáé»óáõ ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ Ø»ÍÝ

²Ý³Ýdz ÞÇñ³Ï³óÇÝ ·ñ»É ¿ Çñ ÏáÃá-

Õ³ÛÇÝ »ñÏÁ` §Ññ³ß³½³Ý¦ øÝÝÇÏá-

ÝÁ, áñÇ Ù»ç »Õ»É ¿ îáÙ³ñÁ ¨ ѳïϳå»ë

ѳÛÏ³Ï³Ý ûñ³óáõÛóÁ` ³Ýß³ñ-

ųóí³Í ϳÃáÕÇÏáëÇ å³ïí»ñáí:

ØǨÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛïÝÇ ¿ ݳ¨,

áñ îñ³åǽáÝáõÙ µ³½Ù³ÙÛ³ áõëáõÙ-

ݳéáõÃÛáõÝÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá ²-

ݳÝdz ÞÇñ³Ï³óÇÝ Ð³Û³ëï³Ý ¿ í»-

ñ³¹³ñÓ»É 666–ÇÝ, áñÇ Ù³ëÇÝ Ñ»Ýó

ÇÝùÝ ¿ íϳÛáõÙ ß³ï ѳí³ëïÇ

ïíÛ³ÉÝ»ñáí: ²ÛëÇÝùÝ` ²Ý³ëï³ë ²

²Ïáé»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÁ ²Ý³ÝdzÛÇÝ

Çñ ïáÙ³ñ³Ï³Ý (·áõó» ¨ ³ÛÉ) å³ïí»ñÁ

åÇïÇ Ï³ñáճݳñ ï³É

666–Çó áã ßáõï: ²Ûë ϳå³Ïóáõ-

ÃÛ³Ùµ ϳñ¨áñ ¿ ݳ¨, áñ 665–Á »Õ»É

¿ Íé³½³ïÏÇ ï³ñÇ, »ñµ Ù»Ï ß³µ³-

Ãáí ï³ñµ»ñí»É »Ý Ð³Û ¨ ³ñ¨ÙïÛ³Ý

»Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ½³ïÇÏÝ»ñÁ: ê³, µÝ³-

17


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ϳݳµ³ñ, ³éÇà ϳñáÕ ¿ñ ÉÇÝ»É ïá-

Ù³ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙ Ó»éݳñÏ»-

Éáõ: ²Ù»Ý å³ñ³·³ÛÇ, »Ã» Áëï ³Ûë

ïíÛ³ÉÇ ²Ý³ëï³ë ² ²Ïáé»óáõ ϳ-

ÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÁ ÷á÷áËí»Ý,

³å³ ¹ñ³Ýù ϳñáÕ »Ý ÙdzÛÝ

Ãí³å»ë ٻͳݳÉ:

²Ý³ëï³ë ² ²Ïáé»óáõ ϳÃáÕÇ-

Ïáë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

ß³ï µ³Ý ѳÛïÝÇ ã¿: Üñ³ ·³Ñ³Ï³É-

Ù³Ý ï³ñÇÝ»ñÁ ½áõ·³¹Çå»É »Ý ѳ-

ٻٳﳵ³ñ Ë³Õ³Õ Å³Ù³Ý³ÏÇ: º-

ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É

ϳñ×³ï¨ ·³Ñ³Ï³É³Í ³Ûë ѳÛñ³å»ïÇ

³ñ³ÍÝ»ñÇó: ²é³çÇÝÁ, áñ ݳ

³ñ»É ¿ ݳËù³Ý ϳÃáÕÇÏáë ¹³éݳ-

ÉÁ, áã ǵñ¨ ѳÛñ³å»ï, Ü»ñë»ë

ϳÃáÕÇÏáëÇ ï¨³Ï³Ý µ³ó³Ï³-

ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝóóùáõ٠ϳÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ

·áñÍ»ñÁ í³ñ»ÉÝ ¿: ºÃ»

ѳïϳå»ë, Ç ÝϳïÇ áõݻݳÝù, áñ

Ü»ñë»ë ϳÃáÕÇÏáëÇ µ³ó³Ï³-

ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »Õ»É »Ý ѳñϳ¹ñ³-

ϳÝ` ûɳ¹ñí³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý ѳÝ-

·³Ù³ÝùÝ»ñáí, ³å³ ѳëϳݳÉÇ

åÇïÇ ÉÇÝÇ, áñ ѳñϳ¹ñ³µ³ñ µ³ó³Ï³ÛáÕ

ϳÃáÕÇÏáëÇ ·áñÍ»ñÁ í»ñçÇÝÇë

÷á˳ñ»Ý í³ñ»ÉÁ åÇïÇ

ϳåí³Í ÉÇÝ»ñ Éáõñç µ³ñ¹áõÃÛáõÝ-

Ý»ñÇ Ñ»ï:

ÆÝãå»ë Çñ»Ý ݳËáñ¹³Í ϳÃá-

ÕÇÏáëÝ»ñÁ, ²Ý³ëï³ë ² ²Ïáé»óÇÝ

¨ë Çñ ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÁ Ý߳ݳíáñ»É

¿ ųٳݳÏÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí ÙÇ

ßù»Õ »Ï»Õ»óÇ Ï³éáõó»Éáí Çñ

ÍÝݹ³í³ÛñáõÙ: سëÇëÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ

ɳÝçÇÝ` ²ÏáéÇ ·ÛáõÕÇ Ùáï, Ýñ³ ϳéáõó³Í

ê. гÏáµ »Ï»Õ»óÇÝ Ï³Ý·áõÝ

¿ »Õ»É ÙÇÝ㨠1840–Ç ³í»ñÇã »ñÏñ³ß³ñÅÁ:

²Ý³ëï³ë ² ²Ïáé»óáõ Ó»éݳñ-

ÏáõÙÝ»ñÇó ûñ¨ë ³Ù»Ý³Ý߳ݳϳ-

ÉÇÝ åÇïÇ Ñ³Ù³ñ»Ýù øÝÝÇÏáÝÇ

ëï»ÕÍáõÙÁ: »å»ï¨ ²Ý³Ýdz ÞÇñ³Ï³óáõ

³Ûë »ñÏÁ Çñ ݳËݳϳÝ

³ÙµáÕç³Ï³Ý ï»ëùáí Ù»½ ãÇ Ñ³ë»É,

³Û¹áõѳݹ»ñÓ ¹ñ³ Ù³ëÇÝ ³Ûëûñ

Ù³ïã»ÉÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ

»Ý øÝÝÇÏáÝÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý µÝáõÛ-

ÃÇ, ͳí³ÉÇ, µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

å³ïÏ»ñ³óáõ٠ϳ½Ù»Éáõ ѳ-

Ù³ñ: ²Ý³ëï³ë ² ²Ïáé»óáõ å³ïí»-

ñáí ëï»ÕÍí³Í ³Ûë »ñÏÝ ³ÛÝù³Ý

Ý߳ݳϳÉÇ ¿ »Õ»É, áñ ѻﳷ³ÛÇ Ñ»-

ÕÇݳÏÝ»ñÝ ³ÛÝ áñ³Ï»É »Ý §Ù»Íݦ ¨

§Ññ³ß³½³Ý¦ ¨ Ýϳñ³·ñ»É ¹ñ³ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ:

²Ûëûñ Ù»ñ áõÝ»-

ó³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³

í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáí ²Ý³ÝdzÛÇ ³Ûë »ñ-

ÏÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ, ï»ëÝáõÙ

»Ýù, áñ ³ÛÝ »Õ»É ¿ Çñ ųٳݳÏÇ

µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëÙ³Ý ³ÙµáÕç ѳ-

ٳϳñ·Ý Áݹ·ñÏáÕ Ó»éݳñÏ. ¹ñ³

Ù»ç Ý»ñϳ۳óí³Í »Ý »Õ»É »éÛ³Ï ¨

ù³éÛ³Ï ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ç í»ñçá

ïáÙ³ñÁ: ²ÛëÇÝùÝ, ë³ Ñ³Û Çñ³Ï³-

ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳÛïÝÇ ³é³çÇÝ ³Ù-

µáÕç³Ï³Ý ¹³ë³·ÇñùÝ ¿ »Õ»É µ³ñÓñ³·áõÛÝ

áõëÙ³Ý ÉñÇí Íñ³·ñáí:

´Ý³Ï³Ý ¿, áñ »Ã» ϳÃáÕÇÏáëÝ ¿

å³ïíÇñ»É ³Ûë ϳñ·Ç ÏáÃáÕ³ÛÇÝ

Ó»éݳñÏÁ, ³å³ Éáõñç ÑÇÙù»ñ ϳÝ

Ùï³Í»Éáõ, áñ ݳ áõÝ»ó³Í ÉÇÝÇ Ý³¨

³Û¹ Ó»éݳñÏÁ ÏÇñ³é»Éáõ Íñ³·ÇñÁ:

ºí ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ

Ñ»Ýó ¹ñ³ Ñ»ï åÇïÇ Ï³åí³Í ÉÇÝ»ñ

»åÇëÏáåáë³Ï³Ý ÅáÕáíáí ¹³ ѳëï³ï»Éáõ

ϳÃáÕÇÏáëÇ ó³ÝÏáõÃÛáõ-

ÝÁ, áñÝ ³Ýϳï³ñ ¿ ÙÝáõÙ í»ñçÇÝÇë

í³Ë׳Ýí»Éáõ å³ï׳éáí: Üϳï»Ýù,

áñ ïáÙ³ñÁ §Ñ³ëï³ï»Éáõ¦

ѳٳñ »åÇëÏáåáë³Ï³Ý ÅáÕáí

·áõÙ³ñ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãåÇïÇ

ÉÇÝ»ñ: гÛïÝÇ ¿, áñ ÐáíѳÝÝ»ë

18


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

ê³ñÏ³í³·Á ûñ³óáõó³ÛÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ

µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ ¿ ³ñ»É, ¨ ¹ñ³Ýù

µáÉáñÝ ¿É ÏÛ³Ýù »Ý Ùï»É ³é³Ýó »-

åÇëÏáåáë³Ï³Ý ÅáÕáíÇ Ñ³ëï³ï-

Ù³Ý: ÆëÏ í³ñ¹³å»ï³ñ³ÝÇ áõëáõÙ-

Ý³Ï³Ý Ýáñ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Íñ³·ñáí

¹³ë³·ÇñùÁ ϳñáÕ ¿ñ ϳñÇù áõÝ»-

Ý³É µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ñ»ÕÇݳϳíáñ Åá-

ÕáíÇ Ñ³ëï³ïٳݖí³í»ñ³óÙ³Ý: Æ

¹»å, ²Ý³ëï³ë ² ²Ïáé»óáõó ßáõñç

»ñ»ù ¹³ñ ³Ýó ³Û¹ ¹³ë³·ÇñùÁ ϳ-

ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ ¹Çí³ÝáõÙ ·ïÝáõÙ ¨

ä»ïñáë ² »ï³¹³ñÓ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ

Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ Çñ µáõÝ Ýå³ï³-

ÏÇÝ ¿ ͳé³Û»óÝáõÙ ñÇ·áñ س-

·ÇëïñáëÁ: ²Ûë ³Ù»ÝÇ ÑÇÙ³Ý íñ³

ϳñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ³Ù»Ý³ÛÝ

ѳí³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ²Ý³ëï³ë ²

²Ïáé»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÁ Ùï³¹Çñ ¿

»Õ»É Ýáñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³ÙµáÕç³-

Ï³Ý Íñ³·Çñ Ý»ñ¹Ý»É г۳ëï³ÝÇ

µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³-

ϳñ·áõÙ, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³ Ù³ÑÁ ³ÝÑ-

ݳñ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ ¹³ë³·ñùÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ:

Æñ ³Ûë Ó»éݳñÏáõÙáí ²Ý³ëï³ë

² ²Ïáé»óÇÝ Çñ³í³Ùµ ϳñáÕ ¿

¹Çïí»É Ù»Í ï»ëɳϳÝáí, ɳÛݳ-

ËáÑ Éáõë³íáñ ·áñÍÇã: ºí ³Ûë å³ï-

Ï»ñÇ Ñ»ï ѳٳÑáõÝã »Ý Øáíë»ë γ-

Õ³Ýϳïí³óáõ ÑáõÛÅ ¹ñí³ï³Ï³Ý

ïáÕ»ñÁ Ýñ³ ѳëó»ÇÝ` §²Õ³õÝÇÝ

ëáõñµ, ëÇõÝÝ »Ï»Õ»óõáÛ, Ù»Í Ð³Ûñ³å»ïÝ

гÛáó` ²Ý³ëï³ë¦:

²Ý³ëï³ë ѳÛñ³å»ïÇ ûñáù »-

Õ»É ¿ ݳ¨ ÙÇ Ý߳ݳϳÉÇ ¹»åù`

Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý êáõñѳÝÇ ¹³ñÓÁ

ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝ: êáõñѳÝÁ, áñ ³½-

·áõÃÛ³Ùµ å³ñëÇÏ ¿ñ ¨ ³ñù³Û³Ï³Ý

½³ñÙÇó, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝ

¿ñ ϳï³ñáõ٠г۳ëï³ÝáõÙ ï»Õ³-

ϳÛí³Í ³ñ³µ³Ï³Ý ½áñ³Ù³ëáõÙ:

»å»ï ÍÝí»É ¨ ¹³ëïdzñ³Ïí»É ¿ñ

áñå»ë Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý, ݳ ÇÝùݳϳÙ

¿ ·³ÉÇë ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý, ¹ÇÙáõÙ

гÛáó ÇßË³Ý ñÇ·áñ سÙÇÏáÝÛ³-

ÝÇÝ ¨ í»ñçÇÝÇë ÏÝù³Ñ³ÛñáõÃÛ³Ùµ áõ

²Ý³ëï³ë ² ²Ïáé»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ

Ó»é³Ùµ ÙÏñïíáõÙ ¨ ëï³ÝáõÙ ¿ ¸³íÇÃ

³ÝáõÝÁ: 30 ï³ñÇÝ»ñ ˳ճÕ

³åñ»Éáí ǵñ¨ µ³ñ»å³ßï ùñÇëïáÝÛ³`

ݳ ÏÛ³ÝùÝ ³í³ñïáõÙ ¿ ݳ-

ѳï³ÏáõÃÛ³Ùµ` ѳÝáõÝ ùñÇëïá-

Ý»³Ï³Ý ѳí³ïùÇ: Ð³Û »Ï»Õ»óÇÝ

Ýñ³Ý ¸³íÇà ¸íÝ»óÇ ³Ýí³Ùµ ¹³ë»É

¿ ëñµ»ñÇ ß³ñùÁ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ²Ý³ëï³ë

² ²Ïáé»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ Æëñ³-

Û»É ² àÃÙë»óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë-

˳ݳϻñïóÇ, гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, º-

ñ¨³Ý, 1996: úñٳݳÛÝ Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ², ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001: س-

èáëÛ³Ý ²., ²Ý³Ýdz ÞÇñ³Ï³óáõ

§øÝÝÇÏáÝÁ¦, ï»°ë §Èñ³µ»ñ¦ ² (ѳë³ñ³Ï.

·Çï.), 2002, ¹ 7, 8: ì³ñ¹³ÝÛ³Ý

ì., гÛáó »Ï»Õ»óÇÝ í³Õ ÙÇçݳ¹³ñÇ

ù³Õ³ù³Ï³Ý ˳ãáõÕÇÝ»ñáõÙ, ºñ¨³Ý,

2005:

ðÆàð ´ðàôîÚ²Ü

²è²øºÈ ϳÃáÕÇÏáë,

³Ãáé³ÏÇó ñÇ·áñ Ä´

ì³Õ³ñß³å³ïóáõ

(1576–1590)

²êäàôð²Îºê ²

زܲ¼ÎºðîòÆ

(381–386)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 381–Çó: гçáñ¹»É

¿ ¼³í»Ý ² سݳ½Ï»ñïóáõÝ:

19


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ٳѳó»É ¿

386–ÇÝ: ²×ÛáõÝÝ ³Ù÷á÷í»É ¿ ѳÛñ»ÝÇ

سݳ½Ï»ñï ù³Õ³ùáõÙ:

гٳӳÛÝ Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ`

·³Ñ³Ï³É»É ¿ ÑÇÝ· ï³ñÇ: ²ÕµÇ³-

ÝáëÛ³Ý ïáÑÙÇó ¿, áñÝ ³Û¹å»ë ¿ ÏáãíáõÙ

ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ ûñ»ñáõÙ

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É³Í Ý߳ݳíáñ

²ÕµÇ³Ýáë »åÇëÏáåáëÇ ³Ýáõ-

Ýáí: ê. ìñÃ³Ý»ë ² ϳÃáÕÇÏáëÇ û-

ñáù ²ÕµÇ³ÝáëÇ ÑáííáõÃÛ³ÝÝ ¿

ѳÝÓÝí»É سݳ½Ï»ñï ù³Õ³ùÝ Çñ

·³í³éáí, áñÇ ï»ñ»ñÁ` Ø³Ý³í³½-

Û³ÝÝ»ñÁ, ³Ýѳßï å³Ûù³ñ ÙÕ»Éáí

àñ¹áõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ³í»ñÇ ¿ÇÝ Ù³ï-

ÝáõÙ áã ÙdzÛÝ Çñ»Ýó ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ:

Üñ³Ýù áãÝã³óí»É »Ý Êáëñáí lll ó-

·³íáñÇ (330–338) Ññ³Ù³Ýáí: ²Õ-

µÇ³ÝáëÇ ï³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ³ÛÝáõ-

Ñ»ï¨ Ïáãí»É »Ý §Ø³Ý³½Ï»ñïóǦ:

²ëåáõñ³Ï»ë ² سݳ½Ï»ñïóÇ

ϳÃáÕÇÏáëÁ »ññáñ¹Ý ¿ ²ÕµÇ³Ýáë-

Û³Ý ïÝÇó ѳçáñ¹³µ³ñ ·³Ñ³Ï³-

É³Í Þ³Ñ³Ï ² (ÐáõëÇÏ ´), ¼³í»Ý ²

ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñÇó Ñ»ïá: ²ÕµÇ³Ýáë-

Û³Ý ïáõÝÁ ·³Ñ³Ï³É»ó ê. Ü»ñë»ë ²

Ø»ÍÇ (353–373) Ù³Ñí³ÝÇó Ñ»ïá,

»ñµ ä³å ó·³íáñÇ Ï³Ùùáí ѳÛñ³å»ï³Ï³Ý

·³ÑÇÝ »Ï³í ޳ѳÏ

²–Ý (ÐáõëÇÏ ´):

²ëåáõñ³Ï»ë ² سݳ½Ï»ñïóáõ

ѳÛñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³ñ×³ï¨ ßñç³-

ÝÇ Ù³ëÇÝ ³é³ÝÓÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ

ã»Ý å³Ñå³Ýí»É: Ƶñ¨ ÁݹѳÝáõñ

µÝáñáßáõ٠ѳñÏ ¿ ³Ý¹ñ³¹³éݳÉ, áñ

²ÕµÇ³ÝáëÛ³Ý ÑÇßÛ³É »ñ»ù ѳÛñ³å»ïÝ»ñÇ

·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Áݹѳ-

Ýáõñ 13 ï³ñÇÝ»ñÁ ݳËûñÛ³ÏÝ ¿ÇÝ

ÐéáÙÇ ¨ ä³ñëϳëï³ÝÇ ÙÇç¨ Ð³-

Û³ëï³ÝÇ ³é³çÇÝ µ³Å³ÝÙ³Ý (387):

²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ï»-

ÕÇ ¿ÇÝ áõÝ»ÝáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý µáõéÝ

¹»åù»ñ, áñáÝó Ù»ç »Ï»Õ»óáõ ¨ ѳÛñ³å»ïÝ»ñÇ

³ÝÙÇç³Ï³Ý Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ

ãÇ »ñ¨áõÙ: Þ³Ñ³Ï ² س-

ݳ½Ï»ñïóáõ ûñáù 374–ÇÝ ÑéáÙ»³óÇÝ»ñÇ

ÏáÕÙÇó ä³å ó·³íáñÇ

ëå³ÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá Çß˳ÝáõÃÛ³Ý

¿ ·³ÉÇë ì³ñ³½¹³ï ²ñß³ÏáõÝÇÝ, á-

ñÁ 378–ÇÝ Ñ³É³Íí»Éáí å³ñëϳϳÝ

·»ñáõÃÛáõÝÇó í»ñ³¹³ñÓ³Í Ø³Ýáõ»É

سÙÇÏáÝÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó` ÷³ËãáõÙ ¿:

سÝáõ»É ëå³ñ³å»ïÁ, ·³ÑÇÝ µ»ñ»-

Éáí ä³åÇ ³Ýã³÷³Ñ³ë áñ¹ÇÝ»ñ ²ñß³ÏÇÝ

¨ ì³Õ³ñß³ÏÇÝ, ÇÝùÁ ¹³é-

ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó Ëݳٳï³ñÁ ¨ ÛáÃ

ï³ñÇ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ù»ç å³ÑáõÙ

г۳ëï³ÝÁ: ²ëåáõñ³Ï»ë ² س-

ݳ½Ï»ñïóáõ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÁ

ѳÙÁÝÏÝáõÙ »Ý ³Û¹ ˳ճÕ

ßñç³ÝÇÝ: سÝáõ»É سÙÇÏáÝÛ³ÝÇ

Ù³Ñí³ÝÇó Ñ»ïá` 385–ÇÝ, Ñ³Û Ý³-

˳ñ³ñÝ»ñÇ Ëݹñ³Ýùáí å³ñëÇó

³ñùáõÝÇùÁ г۳ëï³Ý ¿ áõÕ³ñÏáõÙ

Êáëñáí lV ²ñß³ÏáõÝáõÝ, ÇëÏ ßáõïáí`

387–ÇÝ, г۳ëï³ÝÁ µ³Å³ÝíáõÙ

¿ ÐéáÙÇ ¨ ä³ñëϳëï³ÝÇ ÙÇç¨:

²ëåáõñ³Ï»ë ² سݳ½Ï»ñïóáõ

Ù³ëÇÝ ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Á ³ëáõÙ ¿,

áñ §²ëïí³Í³å³ßï, ³ñ¹³ñ Ù³ñ¹¦

¿ñ, Ù»Ï ³ÛÉ ï»Õ` §²ëïÍáõó áõ Ù³ñ¹-

ϳÝóÇó »ñÏÝãáÕ, ã¿ñ ϳñáÕ³ÝáõÙ

Ù»ÏÇÝ Ñ³Ý¹ÇÙ³Ý³Ï³Ý Ëáëù ³ë»É,

³ÛÉ ÇÝùÁ Éáõé ¿ñ ÙÝáõÙ, ѳٻëï,

½·³ëï áõ å³ñÏ»ßï, å³Ñ»óá-

ÕáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ÕáÃùÝ»ñáí: ´³Ûó ½·»ëïÇ

í»ñ³µ»ñٳٵ ¼³í»ÝÇ ÙáõͳÍ

ϳñ·áí ¿ñ í³ñíáõÙ. ѳ·ÝáõÙ ¿ñ

½³ñ¹³ñáõÝ, ųå³íÇÝí³Í ½·»ëï-

Ý»ñ¦: ä³ïÙÇãÇ ËáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ

¿ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛ³ÝÁ, áñ ݳËáñ¹` ¼³í»Ý

² سݳ½Ï»ñïóáõ ßñç³ÝáõÙ ³Ýï»ëí»É

¿ñ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ëù»ÙÁ. §²Û-

20


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

ɨë ã¿ÇÝ Ñ³·ÝáõÙ å×ÕݳíáñÝ»ñ,

ÇÝãå»ë Ç µÝ» ëáíáñáõÃÛáõÝ ¿ñ, ³ÛÉ

ëÏë»óÇÝ Ëáïáñ ÏïáñÝ»ñ ·áñͳͻÉ

ÙÇÝ㨠ÍÝÏÝ»ñÁ¦: ö³ëïáñ»Ý, »Ï»Õ»-

ó³Ï³ÝÝ»ñÁ ѳݹáõñÅáõÙ ¿ÇÝ ÁÝ-

¹áõÝí³Í ³ß˳ñÑÇÏ Ñ³·áõëïÁ, ÇÝãÁ

³Û¹å»ë ã¿ñ Ü»ñë»ë Ø»ÍÇ Å³Ù³-

ݳÏ: гϳé³Ï ëñ³Ý ¨ ³ÛÉ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ

Ù³ñ³Í ã¿ñ: lV ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ

ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Á ÝßáõÙ ¿ Ý߳ݳíáñ

»Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñÇ, áíù»ñ ·áñ-

ÍáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ ²ëåáõñ³Ï»ë ² س-

ݳ½Ï»ñïóáõ ѳÛñ³å»ïáõÃÛ³Ý

ßñç³ÝáõÙ: ²Û¹ ß³ñùáõÙ »Ý Ü»ñë»ë

Ø»ÍÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ¸ñ³Ý »åÇëÏáåáë

ö³íëïáëÁ ¨ Ýñ³ »Õµ³Ûñ ²éáëïáÙÁ`

׷ݳÏÛ³ó áõëáõó³ÝáÕ, áíù»ñ

§³½·³õ ÑáéáÙ ¿Çݦ (áñ ÑáõÛÝ ¿ Ýß³-

ݳÏáõÙ): Ü߳ݳíáñ ¿ñ ¼áñà »åÇë-

ÏáåáëÁ, áí Ù»ÏÝ ¿ ³ÛÝ 12–Çó, áñ

ËáñÑñ¹³ÏÇó ¿ÇÝ Ü»ñë»ë Ø»ÍÇÝ, ´³ë»ÝÇ

²ñïÇà »åÇëÏáåáëÁ, î³ÛùÇ

ÎÇñ³Ïáë, ì³Ý³Ý¹Ç ¼áñÃí³Õ, ³Ýí³ÝÇ

ù³ç ¨ ³é³ùÇÝÇ ²Ñ³ñáÝ »-

åÇëÏáåáëÁ, îÇñÇÏ ¨ Øáíë»ë »åÇë-

ÏáåáëÝ»ñÁ` ´³ë»Ý ·³í³éáõÙ: áí³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ

¿ ÑÇßíáõÙ Çݹ í³ñ-

¹³å»ïÁ` í³Ýù»ñÇ ¨ ÙdzÛݳÏÛ³ó

³Ý³å³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ ·É˳íáñÁ, áñÁ

»Õ»É ¿ñ ¸³ÝÇ»É ²ëáñáõ ³ß³Ï»ñïÁ ¨

áõÝ»ñ ÝáõÛÝù³Ý ³ñ¹Ûáõݳíáñ í³ñ-

¹³å»ï ³ß³Ï»ñïÝ»ñ, áñáÝó Ù»ç »Ý

Øáõß»ÕÁ ¨ îñ¹³ïÁ` î³ñáÝáõÙ:

²ëåáõñ³Ï»ë ² سݳ½Ï»ñïóÇ

ϳÃáÕÇÏáëÇ ßñç³ÝáõÙ` 381–ÇÝ,

Î. äáÉëáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ºñÏñáñ¹

ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ÅáÕáíÁ, áñÇ áñáßáõÙ-

Ý»ñÝ áõ ϳÝáÝÝ»ñÁ ÁݹáõÝí»É »Ý

гÛáó »Ï»Õ»óáõ ÏáÕÙÇó: ²ëåáõñ³-

Ï»ë ² سݳ½Ï»ñïóÇÝ ãÇ ³ç³Ïó»É

áõ ·áñͳÏó»É г۳ëï³ÝÇ ³ñ¨Ùï-

Û³Ý Ù³ëáõ٠ó·³íáñáÕ ²ñß³Ï

lll–ÇÝ, áñÁ í³Û»ÉáõÙ ¿ñ ÑéáÙ»³óÇÝ»-

ñÇ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ. ݳ г۳ëï³-

ÝÇ ³Û¹ Ù³ëáõÙ ãÇ Ýß³Ý³Ï»É Ñá·¨áñ

³é³çÝáñ¹, áñáí ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý

³ÃáéÁ å³Ñå³Ý»É ¿ Çñ ѳٳѳÛϳ-

Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ²ëåáõñ³Ï»ë

² سݳ½Ï»ñïóáõÝ Ñ³çáñ¹»É

¿ ê³Ñ³Ï ² ä³ñèÁ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ,

гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1968:

úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ²,

ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001: ì³ñ¹³ÝÛ³Ý ì., г-

Ûáó »Ï»Õ»óÇÝ í³Õ ÙÇçݳ¹³ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý

˳ãáõÕÇÝ»ñáõÙ, ºñ¨³Ý, 2005:

²Ü²ÐÆî ²ÜîàÜÚ²Ü

²êîì²Ì²îàôð ² Ð²Ø²¸²ÜòÆ

(1715–1725)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1715–Çó: гçáñ¹»É ¿ ²Õ»ùë³Ý¹ñ

² æáõÕ³Û»óáõÝ:

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ÍÝí»É ¿ Æñ³ÝÇ

гٳ¹³Ý ù³Õ³ùáõÙ: سѳó»É ¿

³ñϳÍÇ Ñ»ï¨³Ýùáí 1725–Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇ

10–ÇÝ ú߳ϳÝáõÙ: ²×-

ÛáõÝÝ ³Ù÷á÷í»É ¿ ê. ÐéÇ÷ëÇÙ»

ï³×³ñÇ ·³íÃáõÙ:

ÎñÃáõÃÛáõÝÝ ëï³ó»É ¿ Üáñ æáõ-

Õ³ÛÇ ê. ²Ù»Ý³÷ñÏÇã í³ÝùáõÙ, ³ß³-

Ï»ñï»É ¿ Øáíë»ë í³ñ¹³å»ï æáõ-

Õ³Û»óáõÝ: ºÕ»É ¿ ÝáõÛÝ í³ÝùÇ Ùdz-

µ³Ý: ²Õ»ùë³Ý¹ñ ² æáõÕ³Û»óáõ Ù³-

ÑÇó Ñ»ïá سÛñ ²ÃáéÇ Ùdzµ³Ýáõ-

ÃÛáõÝÁ Øáíë»ë í³ñ¹³å»ï æáõÕ³Û»-

21


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

óáõ ѳÝÓݳñ³ñ³Ï³Ýáí ²ëïí³Í³ïáõñ

гٳ¹³ÝóáõÝ ÁÝïñ»É ¿ ²Ù»-

ݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë: ¾çÙdzÍÇÝ ¿

Å³Ù³Ý»É 1715–Ç Ù³ÛÇëÇ ëϽµÝ»ñÇÝ,

ûÍáõÙÁ ëï³ó»É ¿ Ù³ÛÇëÇ 8–ÇÝ: γ-

ÃáÕÇÏáë ÁÝïñí»Éáõó Ñ»ïá Ó»éݳ-

ÙáõË ¿ »Õ»É سÛñ î³×³ñÇ Ýáñá·-

Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ` Ù³ñÙ³ñ³å³ï»É

¿ ÆçÙ³Ý ï»ÕÁ, Ýáñá·»É ²-

í³· Ëáñ³ÝÁ, ³Ùñ³óñ»É ëÛáõÝ»ñÁ,

ë³É³ñÏ»É Ñ³ï³ÏÁ, Ýϳñ³½³ñ¹»É

áñÙ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: Þáß³÷»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝù-

Ý»ñ ¿ ³ñӳݳ·ñ»É سÛñ ²ÃáéÇ

ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ׳ÏÁ µ³ñ»É³íí»Éáõ

áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ϳñáÕ³ó»É ¿ å»ï³-

Ï³Ý Ñ³ëï³ï³·ñ»ñáí سÛñ ²ÃáéÇÝ

³Ùñ³·ñ»É í³Ýù³å³ïÏ³Ý Ï³Éí³ÍùÝ»ñÁ:

1718–Ç ÑáõÝÇëÇ 19–ÇÝ

ѳïáõÏ Ïáݹ³Ïáí ¹ÇÙ»É ¿ ì»Ý»ïÇ-

ÏáõÙ ¨ ºíñáå³ÛÇ ³ÛÉ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ

µÝ³ÏíáÕ Ñ³Û í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇÝ`

سÛñ ²ÃáéÇÝ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ç³Ïóáõ-

ÃÛáõÝ óáõÛó ï³Éáõ ѳٳñ: 1724–ÇÝ

å³ñëÇó ³ÑÙ³½ ß³ÑÁ Ýñ³

Ëݹñ³Ýùáí ѳïáõÏ Ññáí³ñï³Ï ¿

Ññ³å³ñ³Ï»É, áñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ù³Ñ-

Ù»¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ÁݹáõÝ³Í Ñ³ÛÝ ³Û-

ɨë ã¿ñ ϳñáÕ Ñ³í³ÏÝ»É Çñ ùñÇëïáÝÛ³

ѳñ³½³ïÝ»ñÇ Å³é³Ý·áõ-

ÃÛ³ÝÁ: γñ·³íáñ»É ¿ ïí»É ݳ¨

·É˳ѳñÏÁ: гٳ·áñͳÏó»É ¿ ѳÛ

³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý ·áñÍÇã-

Ý»ñÇ (¸³íÇà ´»Ï, ºë³ÛÇ Ð³ë³Ý–æ³É³ÉÛ³Ý)

Ñ»ï: лï³Ùáõï ¿

»Õ»É èáõë³ëï³ÝÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ

å³ñëÏ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛáõÝÇó

Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³½³ï³·ñáõÃÛ³Ý ·³-

Õ³÷³ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ, ·³ÕïÝÇ

ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳëï³ï»É èáõë³ëï³ÝÇ

ù³Õ³ù³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ

Ñ»ï, г۳ëï³ÝÇ ³½³ï³·ñáõÃÛ³Ý

ѳñóÇ ßáõñç ËáñÑñ¹³Ïó»É ¾çÙdz-

ÍÇÝ Å³Ù³Ý³Í ØÇݳë í³ñ¹³å»ï

îÇ·ñ³ÝÛ³ÝÇ (1716) ¨ ºë³ÛÇ Ð³ë³Ý–æ³É³ÉÛ³ÝÇ

(1719, 1721) Ñ»ï:

»¨ ÏáÕÙݳÏÇó ¿ »Õ»É г۳ëï³ÝÇ

³½³ï³·ñáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÇÝ, ë³-

ϳÛÝ Ù»ñÅ»É ¿ ѳËáõéÝ áõ ³Ýϳ½-

ٳϻñå »ÉáõÛÃÝ»ñÁ, í³ñ»É ½·áõÛß ¨

ßñç³Ñ³Û³ó ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ,

÷áñÓ»É Ø³Ûñ ²ÃáéÁ ½»ñÍ å³Ñ»É

íï³Ý·Ý»ñÇó: ²ÛÝáõѳݹ»ñÓ, »Ý-

óñÏí»É ¿ ѳɳͳÝùÝ»ñÇ áõ Ñ»-

ï³åݹáõÙÝ»ñÇ, Ó»ñµ³Ï³Éí»É áõ

µ³Ýï³ñÏí»É ¿ ß³Ñ Â³ÑÙ³½Ç Ññ³-

Ù³Ýáí:

²ëïí³Í³ïáõñ ² гٳ¹³ÝóÇÝ

½µ³Õí»É ¿ ݳ¨ Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³Ùµ:

ܳ Ñ»ÕÇÝ³Ï»É ¿ ÙÇ ß³ñù »ñÏ»ñ, á-

ñáÝù µáÉáñÝ ¿É ³ÝïÇå »Ý (ï»°ë سßïáóÇ

³Ýí³Ý سï»Ý³¹³ñ³Ý, Ó»-

é³·Çñ ¹ 3281, 3637, 1988, 56 ¨

³ÛÉÝ): êÇÙ»áÝ ² ºñ¨³ÝóÇÝ Ýñ³Ý

µÝáõó·ñ»É ¿ áñå»ë §³Ûñ Ñ»½³µ³ñáÛ

»õ Ñá·»ÉÇ, ßÝáñÑ³ß³ï »õ ·»Õ»ó-

ϳï»ë, ç»ñÙ»é³Ý¹ »õ ³ñï³ëáõÇã,

áñ ³ñ³ñ ½µ³½áõÙ µ³ñ»ñ³ñáõÃÇõݦ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ²ëïí³Í³ïáõñ

² гٳ¹³ÝóáõÝ Ñ³çáñ-

¹»É ¿ γñ³å»ï ´ àõÉÝ»óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. êÇÙ»áÝ ºñ¨³ÝóÇ,

æ³Ùµé, ì³Õ³ñß³å³ï, 1873: ²-

ݳëÛ³Ý Ð., гÛÏ³Ï³Ý Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃ-

ÛáõÝ, ѳï. ´, ºñ¨³Ý, 1976: ²µñ³Ñ³Ù º-

ñ¨³ÝóÇ, ä³ïÙáõÃÇõÝ å³ï»ñ³½Ù³óÝ.

1721–1736, ì»Ý»ïÇÏ, 1978: úñÙ³ÝÛ³Ý

Ø., ²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ´, ê. ¾çÙdzÍÇÝ,

2001:

²Ô²ìÜÆ àôÂàôæÚ²Ü

22


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

²ìºîÆê ϳÃáÕÇÏáë,

³Ãáé³ÏÇó ¸³íÇà ¸

ì³Õ³ñß³å³ïóáõ

(1590–1629)

²ðÆêî²Îºê ² ä²ðºì

(êáõñµ ²ñÇëï³Ï»ë ä³ñè)

(325–333)

F ³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 325–Çó: гçáñ¹»É

¿ ñÇ·áñ ² Èáõë³íáñãÇÝ:

ÌÝí»É ¿ 264–ÇÝ Î³å³¹áí-

ÏdzÛÇ Î»ë³ñdz ù³Õ³ùáõÙ:

êå³Ýí»É ¿ 333–ÇÝ Ìá÷ùáõÙ:

³Õí»É ¿ Çñ ѳÛñ»ÝÇ Ï³Éí³ÍùáõÙ`

ºÏ»ÕÛ³ó ·³í³éÇ ÂÇÉ ³-

í³ÝáõÙ:

Ø»½ ѳë³Í Ýñ³ Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý

ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ÏóÏïáõñ »Ý, ѳÛïÝÇ ¿,

áñ ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ ¨ سñdzÙÇ

Ïñïë»ñ áñ¹ÇÝ ¿: ²·³Ã³Ý·»ÕáëÇ ¨

Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ ѳí³ëïٳٵ

îñ¹³ï lll–Á ¨ ÅáÕáíáõñ¹Á ñÇ·áñ

Èáõë³íáñãÇ áñ¹ÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»-

ϳÝáõÙ »Ý ÙdzÛÝ Ýñ³ ѳÛñ³å»-

ïáõÃÛ³Ý í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ, »ñµ

ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇãÝ ³é³ÝÓݳó»É

¿ñ ׷ݳñ³ÝáõÙ:

¸³ëïdzñ³Ïí»É ¨ ÏñÃáõÃÛáõÝ ¿

ëï³ó»É λë³ñdzÛáõÙ: ²ñÇëï³Ï»-

ëÁ, áñÁ §²ëïí³Í³å³ßïáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý

ѳٳñ ¿ñ ¹³ëïdzñ³Ïí³Í...¦

¨ áõÝ»ñ Çñ Ñ»ï¨áñ¹Ý»ñÁ ³-

í»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç,

»ñÇï³ë³ñ¹ ï³ñÇùáõ٠ѻ層Éáí

ÙdzÛݳÏÛ³ó ÜÇÏáÙ³ùáëÇÝ, ׷ݳÏ-

Û³ó ÏÛ³Ýùáí ³åñ»É ¿ ³Ý³å³ïáõÙ:

Ðá·¨áñ ϳï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ

ϳÝáÝÝ»ñÝ áõë³Ý»Éáõó Ñ»ïá, áñå»ë

׷ݳíáñÝ»ñÇ ËÙµÇ ³é³çÝáñ¹,

µÝ³ÏáõÃÛáõÝ ¿ ѳëï³ï»É É»éÝ»-

ñáõÙ: Æñ»Ý »ÝóñÏ»É ¿ Ëëï³Ï»Ýó³Õ

ÏÛ³ÝùÇ ¨ ÝíÇñí»É ٻݳϻ-

óáõÃÛ³ÝÁ: ºñµ îñ¹³ï lll Ø»ÍÇ å³ïíÇñ³ÏÝ»ñÁ`

ëå³ñ³å»ï ²ñï³í³½¹Á,

²ßáóùÇ ï»ñ î³×³ïÁ ¨ ³ñù³ÛÇ

ëáõñѳݹ³Ï ¸³ïÁ ųٳÝáõÙ

»Ý λë³ñdz` ²ñÇëï³Ï»ëÇÝ Ð³Û³ëï³Ý

áõÕ»Ïó»Éáõ ѳٳñ, ݳ ëϽµáõÙ

Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ §ÙÇÝ㨠ùñÇëïáÝ۳ݻ-

ñÇ µ³½ÙáõÃÛ³Ý ÅáÕáí »Õ³í, áñáÝù

ѳÙá½»óÇÝ Ýñ³Ý ·Ý³É¦: §²í»ÉÇ É³í

¿ ù»½ ... ²ëïÍá Ùß³ÏÇ ·áñÍÁ, ù³Ý

ٻݳíáñ µÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ³Û¹ ³Ý³å³ïáõÙ¦

(²·³Ã³Ý·»Õáë): îñ¹³ï

lll–Ç Ëݹñ³Ýùáí ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇãÁ

²ñÇëï³Ï»ë ² ä³ñèÇÝ û·Ý³-

Ï³Ý »åÇëÏáåáë³å»ï ¿ Ó»éݳ¹ñ»É

¨ Ýñ³Ý ѳÝÓÝ»É ÁÝóóÇÏ ·áñÍ»ñÇ

ϳï³ñáõÙÁ: гÏáµ Ø͵ݻóÇ, îǽ-

µáÝÇ ÐáíѳÝÝ»ë, º¹»ëdzÛÇ ºíóÕ

»åÇëÏáåáëÝ»ñÇ ¨ Ô¨áݹ ѳÛñ³å»-

ïÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ù³ëݳÏó»É ¿ ÜÇ-

ÏdzÛÇ ² ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ÄáÕáíÇÝ

(325)` §×ßÙ³ñÇï Ëáëïáí³Ýáõ-

ÃÛ³Ùµ ¨ »ñÏáõëÇ ·ñáí¦: ֳݳå³ñ-

ÑÇÝ` λë³ñdzÛáõÙ Ý»ñϳ ¿ ·ïÝí»É

Ô¨áݹ ѳÛñ³å»ïÇ ÏáÕÙÇó ñÇ·áñ

سÝáõÏÇ (ñÇ·áñ ܳ½Ç³Ý½³óÇ »-

åÇëÏáåáëÇ) ÙÏñïáõÃÛ³ÝÁ:

Àëï ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý` ´áõóÝdzÛÇ

Íáí³ÍáóáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ ³ñÇáë³Ï³Ý-

Ý»ñ ï»ëÝ»Éáí ²ñÇëï³Ï»ë ² ä³ñ-

èÇÝ, áñÁ Ãáõɳϳ½Ù ¨ íïÇï ³ÝÓ-

ݳíáñáõÃÛáõÝ ¿ñ, Ýñ³Ý ÝٳݻóÝáõÙ

»Ý ³í»ÉÇ ßáõï Ùß³ÏÇ, ù³Ý ѳÛñ³å»ïÇ

¨ ³é³ç³ñÏáõÙ ÍáíÁ Ñ»ñÏ»É,

»Ã» ×ßÙ³ñÇï ѳí³ï áõÝÇ: ²ñÇëï³Ï»ë

² ä³ñèÁ, ³é³Ýó í³ñ³Ý»-

Éáõ µéÝ»Éáí Ù³×Á, ³Ïáë ¿ µ³óáõÙ ÍáíÇ

ٳϻñ»ëÇÝ ¨ ³ñÇáë³Ï³ÝÝ»ñÇÝ

23


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

³é³ç³ñÏáõÙ ó³Ý»É, »Ã» ×ßÙ³ñÇï

ѳí³ï áõÝ»Ý:

ܳ г۳ëï³Ý ¿ µ»ñ»É ÜÇÏdzÛÇ

гí³ïá ѳݷ³Ý³ÏÁ ¨ ÅáÕáíÇ 20

ϳÝáÝÝ»ñÁ: Üñ³ í»ñ³¹³ñÓÇó Ñ»ïá

ñÇ·áñ ² Èáõë³íáñÇãÝ ³é³ÝÓݳó»É

¨ ³åñ»É ¿ ׷ݳÏÛ³óÇ ÏÛ³Ýùáí:

²ñÇëï³Ï»ë ² ä³ñÃ¨Ý ³é³Ýó Ýáñ

ÁÝïñáõÃÛ³Ý ¨ ѳÛñ³å»ï³Ï³Ý Ó»é-

ݳ¹ñáõÃÛ³Ý §Ýëï³õ Û³Ãáé ϳÃáÕÇ-

Ïáëáõû³Ý гÛáó ػͳó¦:

гÛñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ

ÑÇÙݳϳÝáõÙ ½µ³Õí»É ¿ ù³ñá½ã³-

Ï³Ý ³ß˳ï³Ýùáí, å³Ûù³ñ»É Ñ»-

óÝáëáõÃÛ³Ý µáÉáñ ï»ë³ÏÇ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇ

(ݳ˳ñ³ñÝ»ñÇ ³Ý³é³-

ÏáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝÇñ³íáõÃÛ³Ý) ¨ ¹ñ³Ýó

·áñͳ¹ñáÕÝ»ñÇ ¹»Ù: êå³Ýí»É ¿

Ìá÷ùáõÙ Ñáíí³Ï³Ý åïáõÛïÇ Å³-

ٳݳÏ, ²ñù»Õ³Ûáë ݳ˳ñ³ñÇ Ó»éùáí`

ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ÏñáݳϳÝ

¹ñ¹³å³ï׳éÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí: ¸ÇÝ

ï»Õ³÷áËí»É ¿ ºÏ»ÕÛ³ó ·³í³é ¨

óÕí»É ѳÛñ»ÝÇ Ï³Éí³Íù ÂÇÉ ³í³-

ÝáõÙ: лﳷ³ÛáõÙ Ýñ³ ·»ñ»½Ù³ÝÇ

íñ³ ϳéáõóí»É ¿ ºñ½ÝϳÛÇ æáõËï³Ï–гÛñ³å»ï

í³ÝùÁ: Øáíë»ë

Êáñ»Ý³óÇÝ ²ñÇëï³Ï»ë ² ä³ñ-

èÇÝ µÝáñáᯐ ¿ áñå»ë §Ñá·¨áñ

ëáõñ¦:

²ñÇëï³Ï»ë ² ä³ñèÁ Ð³Û »Ï»-

Õ»óáõ ïáÝ»ÉÇ ëñµ»ñÇó ¿, ÑÇß³ï³ÏÁ

ÝßíáõÙ ¿ ñÇ·áñ ² Èáõë³íáñãÇ §áñ¹õáó

»õ Ãáé³Ýó¦ ïáÝÇ Ñ»ï` ê. ÌÝÁÝ-

¹Û³Ý »ññáñ¹ ÏÇñ³ÏÇÇÝ Ñ³çáñ¹áÕ

ß³µ³Ã ûñÁ, »ñµ ï³ñ»·ÇñÁ â–ø ¿, ¨

ì³ñ¹³í³éÇ ÏÇñ³ÏÇÇÝ Ñ³çáñ¹áÕ

ß³µ³Ã ûñÁ Ùݳó³Í ¹»åù»ñáõÙ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ²ñÇëï³Ï»ë

² ä³ñèÇÝ Ñ³çáñ¹»É ¿

ìñÃ³Ý»ë ² ä³ñèÁ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ,

гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1968:

²·³Ã³Ý·»Õáë, гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, º-

ñ¨³Ý, 1983: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ², ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001: ì³ñ-

¹³ÝÛ³Ý ì., гÛáó »Ï»Õ»óÇÝ í³Õ ÙÇçݳ-

¹³ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ˳ãáõÕÇÝ»ñáõÙ, º-

ñ¨³Ý, 2005:

²ìºîÆê вðàôÂÚàôÜÚ²Ü

²ðÆêî²Îºê ´ ²Âàè²Î²È

(èëï³Ï»ë, Àéëï³Ï»ë)

(1465–1469)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1465–Çó: гçáñ¹»É ¿ ñÇ·áñ Ä

æ³É³Éµ»ÏÛ³ÝóÇÝ:

ÌÝ. Ã. ¨ ï»ÕÁ ³ÝÑï., ٳѳó»É

¿ 1469–ÇÝ ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ:

ܳËÁÝóó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»-

ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ã»Ý

å³Ñå³Ýí»É: ºÕ»É ¿ ì³ëåáõñ³Ï³-

ÝÇ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇó: 1455–ÇÝ ²Ù»-

ݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë ñÇ·áñ Ä

æ³É³Éµ»ÏÛ³ÝóÇ ÏáÕÙÇó Ý߳ݳÏí»É

¿ ³Ãáé³ÏÇó ϳÃáÕÇÏáë: гÛáó »Ï»-

Õ»óáõ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³çÇÝ

¹»åùÝ ¿, »ñµ ·áñÍáÕ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ

ÏáÕÙÇó Édz½áñ ÷á˳Ýáñ¹Ç ϳÙ

·áñͳÏÇó û·Ý³Ï³ÝÇ Çñ³íáõÝùÝ»-

ñáí Ý߳ݳÏí»É ¿ ³Ãáé³ÏÇó ϳÃá-

ÕÇÏáë (ϳÃáÕÇÏáë³ÏÇó, ³Ãáé³-

ϳÉ): 1460–ÇÝ ²ÕóٳñÇ ¼³ù³ñdz

ϳÃáÕÇÏáëÁ ϳñ³–ÏáÛáõÝÉáõ

ÃáõñùÙ»ÝÝ»ñÇ ïÇñ³Ï³É æѳÝß³ÑÇ

ûųݹ³ÏáõÃÛ³Ùµ ѳ÷ßï³Ï»É ¿ ²-

ٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³-

ÑÁ ¨ ½ñÏ»É ²ñÇëï³Ï»ë ´ ²Ãáé³-

ϳÉÇÝ Çñ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:

24


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

1461–ÇÝ ¼³ù³ñÇ³Ý íï³ñí»É ¿ ¾ç-

ÙdzÍÝÇó, ÇëÏ ²ñÇëï³Ï»ë ´ ²Ãáé³Ï³ÉÝ

¿É ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ Çñ å³ñï³-

ϳÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ: 1465–Ç

ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ ÁÝïñí»É ¿ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³-

Ûáó ϳÃáÕÇÏáë: ÜáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇÝ ¿É

ݳ Çñ»Ý ³Ãáé³ÏÇó ¿ Ý߳ݳϻÉ

ê³ñ·Çë »åÇëÏáåáëÇÝ (ѻﳷ³-

ÛáõÙ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

ê³ñ·Çë ´ ²ç³ï³ñ): ²ß˳ï»É ¿ µ³ñ»É³í»É

سÛñ ²ÃáéÇ ïÝï»ëáõóÝ

³ÝÙËÇóñ íÇ׳ÏÁ: 1467–ÇÝ Ê³ã³ïáõñ

»åÇëÏáåáëÇÝ Ýß³Ý³Ï»É ¿ È»-

ѳëï³ÝÇ Ñ³Ûáó Ã»Ù³Ï³É ³é³ç-

Ýáñ¹ ¨ ³Û¹ ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ïáݹ³Ï

¿ ÑÕ»É É»Ñ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ²ñÇëï³Ï»ë

´ ²Ãáé³Ï³ÉÇÝ Ñ³çáñ¹»É ¿

ê³ñ·Çë ´ ²ç³ï³ñÁ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. êÇÙ»áÝ ºñ¨³ÝóÇ,

æ³Ùµé, ì³Õ³ñß³å³ï, 1873: ²é³ù»É

¸³íñÇÅ»óÇ, Çñù å³ïÙáõû³Ýó,

ºñ¨³Ý, 1990: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ´, ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

²ðØ²Ü ë³ñÏ³í³· äàÔàêÚ²Ü

²ðÆêî²Îºê ϳÃáÕÇÏáë,

³Ãáé³ÏÇó ê³ñ·Çë

ØÛáõë³ÛÉÇ

(1484–1515)

25


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

´²´ÎºÜ ² àÂØêºòÆ

(490–516)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 490–Çó: гçáñ¹»É

¿ ÐáíѳÝÝ»ë ² سݹ³-

ÏáõÝáõÝ:

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ÍÝí»É ¿ ì³-

ݳݹ ·³í³éÇ àÃÙáõë ·ÛáõÕáõÙ,

ٳѳó»É 490–ÇÝ ¸íÇÝáõÙ: ³Õí»É

¿ ¸íÇÝÇ Î³ÃáÕÇÏ» »Ï»Õ»óáõÝ

ÏÇó гÛáó ѳÛñ³å»ïÝ»ñÇ ·»-

ñ»½Ù³ÝáóáõÙ:

²ß³Ï»ñï»É ¿ Ûáõï ² ²ñ³Ñ»½³óÇ

¨ ÐáíѳÝÝ»ë ² سݹ³ÏáõÝÇ Ï³-

ÃáÕÇÏáëÝ»ñÇÝ: γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³-

ÃáéÇÝ Ñ³ëï³ïí»É ¿ гÛáó Ù³ñ½å³Ý

¨ ï³Ýáõï»ñ ì³Ñ³Ý سÙÇÏáÝ-

Û³ÝÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ: 506–ÇÝ ¸íÇ-

ÝáõÙ Ññ³íÇñ»É ¿ ÅáÕáí, áñÇÝ Ù³ë-

ݳÏó»É »Ý 14 »ñ¨»ÉÇ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñ`

гÛáó Ýáñ Ù³ñ½å³Ý ì³ñ¹ سÙÇ-

ÏáÝÛ³ÝÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ ¨ 20 »-

åÇëÏáåáë: ÄáÕáíÁ ¹³ï³å³ñï»É ¿

ù³ÕÏ»¹áÝ³Ï³Ý ¨ Ý»ëïáñ³Ï³Ý »-

ϻջóÇÝ»ñÇ ¹³í³Ý³ÝùÝ»ñÁ` ¹ñ³Ýù

³Ýí³Ý»Éáí Ñ»ñÓí³ÍÝ»ñ: 508–ÇÝ

´³µÏ»Ý ² àÃÙë»óÇÝ ¸íÇÝáõÙ Ññ³íÇñ»É

¿ Ýáñ ÅáÕáí, áñÇÝ Ù³ëݳÏó»É

»Ý ݳ¨ ²Õí³ÝÇó ¨ ìñ³ó »åÇëÏáåáëÝ»ñÁ:

ÄáÕáíÁ í»ñëïÇÝ ¹³ï³å³ñï»É

¿ ù³ÕÏ»¹áݳϳÝáõÃÛáõÝÝ

áõ Ý»ëïáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ÄáÕáíÇ á-

ñáßáõÙÝ»ñÁ (§ä³ÛÙ³Ý ·Çñ¦) óñ·-

Ù³Ýí»É »Ý å³ñëÏ»ñ»Ý, Ñáõݳñ»Ý,

³ëáñ»ñ»Ý, íñ³ó»ñ»Ý ¨ ³Õí³ÝÇó É»-

½áõÝ»ñáí: ä³ñëÇó ³ñùáõÝÇùÁ, Ç

¹»Ùë γí³ï ³ñù³ÛÇ, ÁݹáõÝ»É ¨

å³ßïå³Ý»É ¿ ´³µÏ»Ý ² àÃÙë»óáõ

ÂÕûñÁ (ݳٳÏÝ»ñÁ) ¨ ¸íÇÝÇ ÅáÕáíÇ

áñáßáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ϳñ¨áñ Ýß³-

ݳÏáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ó»É гÛáó »Ï»-

Õ»óáõ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

¸ñ³Ýù ã³÷³½³Ýó ß³Ñ»Ï³Ý »Ý ݳ¨

Ý»ëïáñ³Ï³Ý í³ñ¹³å»ïáõÃÛ³Ý ¨

ѳۖ³ëáñ³Ï³Ý »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

å³ïÙáõÃÛáõÝÝ

áõëáõÙݳëÇñ»Éáõ ѳٳñ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ´³µ-

Ï»Ý ² àÃÙë»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ê³-

Ùáõ»É ² ²ñÍÏ»óÇÝ:

ºñÏ»ñ. ÂÕûñ, ï»°ë §Çñù ÃÕÃáó¦,

ºñáõë³Õ»Ù, 1994, ¿ç 147-156, 157-162:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ²Ý³ëÛ³Ý Ð., гÛ-

Ï³Ï³Ý Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÛáõÝ, ѳï. ´, º-

ñ¨³Ý, 1976: ²Ý³ÝÛ³Ý ä., ´³µÏ»Ý ϳÃá-

ÕÇÏáëÇ »ñÏáõ ݳٳÏÝ»ñÁ, ï»°ë §´³½-

Ù³í»å¦, 1985, ¹ 3–4: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø.,

²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ², ê. ¾çÙdzÍÇÝ,

2001:

زøêÆØ Î²îì²ÈÚ²Ü

´²ðêºÔ ² ²ÜºòÆ

(1105–1113)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1105–Çó: гçáñ¹»É ¿ ñÇ·áñ ´

ìϳ۳ë»ñÇÝ:

ÌÝí»É ¿ ²ÝÇáõÙ, ÍÝ. Ã. ³ÝÑï.:

سѳó»É ¿ 1113–Ç Ù³ÛÇëÇÝ ÎÇÉÇ-

ÏdzÛÇ ÞáõÕñ ³í³ÝáõÙ, ½áÑ ¿

·Ý³ó»É ÙÇ ¹Åµ³Ëï å³ï³Ñ³ñÇ`

³Ýëå³ë»ÉÇáñ»Ý ÷Éí³Í ß»ÝùáõÙ

ٳѳóáõ íÇñ³íáñí»Éáí:

²Ù÷á÷í»É ¿ ÎÇÉÇÏdzÛÇ ê¨ É»é³Ý

γñÙÇñ í³ÝùáõÙ:

´³ñë»ÕÇ Ñ³ÛñÁª ì³ë³ÏÁ, λã³éÇëÇ

í³ÝùÇ ÑÇÙݳ¹Çñ Ø»Í Çß˳Ý

ñÇ·áñ ²åÇñ³ïÇ áñ¹ÇÝ ¿ñ, Ù³ÛñÁª

ñÇ·áñ س·Çëïñáë ä³ÑɳíáõÝáõ

26


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

¹áõëïñÁ£ 1072–ÇÝ Þ³¹¹³¹Û³ÝÝ»ñÇ

ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ ²ÝÇ

³Ûó»É³Í ñÇ·áñ ´ ìϳ۳ë»ñÁ, áñ

´³ñë»ÕÇ Ùáñ»Õµ³ÛñÝ ¿ñ, Ýñ³Ý Ó»é-

ݳ¹ñ»É ¿ ²ÝÇÇ »åÇëÏáåáë: 1081–ÇÝ

ñÇ·áñ ´ ìϳ۳ë»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõ-

ÃÛ³Ùµ, î³ßÇñ–Òáñ³·»ïÇ Ã³·³íáñ

ÎÛáõñÇÏ» I ´³·ñ³ïáõÝáõ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ

¨ ²ÝÇÇ Ø³Ýáõã» ³ÙÇñ³-

ÛÇ Ï³Ù³ÏóáõÃÛ³Ùµ ´³ñë»ÕÁ гÕå³ïÇ

í³ÝùáõÙ ²Õí³ÝÇó êï»÷³-

Ýáë ϳÃáÕÇÏáëÇ Ó»éùáí ûÍí»É ¿ г-

Ûáó ϳÃáÕÇÏáë£ âÝ³Û³Í ¹ñ³ÝÇó Ñ»-

ïá ݳ Çñ íñ³ ¿ í»ñóñ»É Ð³Û »Ï»Õ»-

óáõ í³ñã³Ï³Ý ·áñÍ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ »ñ-

µ»ù ãÇ ßñç³Ýó»É ñÇ·áñ ´ ìϳ۳ë»-

ñÇ Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ѳٳñí»É ¿

ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ï»Õ³å³Ñ£

´³ñë»Õ ² ²Ý»óáõ Å³Ù³Ý³Ï Ýáñ

ßáõÝã ¿ ³é»É 1046–Çó Ç í»ñ Éùí³Í ²-

ÝÇÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ²ÃáéÁ£ ì»ñ³-

µ³óí»É ¿ ϳÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ í³ñ¹³å»ï³ñ³ÝÁ`

Ý߳ݳíáñ ÐáíѳÝÝ»ë

ê³ñÏ³í³· í³ñ¹³å»ïÇ áõëáõóã³å»ïáõÃÛ³Ùµ£

´³ñë»Õ ² ²Ý»óáõ

Ññ³Ù³Ýáí ÑÇÙݳ¹ñí»É ¿ гյ³ïÇ

»åÇëÏáåáë³Ï³Ý ³ÃáéÁ£ 1094–ÇÝ

Ù»Í Ñ³Ý¹»ëáí ²ÝÇ ¿ µ»ñíáõÙ ÙÇ Ýß³-

ݳíáñ ëñµáõÃÛáõݪ ê ÜáõÝ»Ç Ë³ãÁ£

1090–ÇÝ ´³ñë»Õ ² ²Ý»óÇÝ Ù»Í

å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³Ùµ ¨ µ³½áõÙ ÁÝͳ-

Ý»ñáí ³Ûó»É»É ¿ ë»ÉçáõÏÛ³Ý ëáõÉóÝ

Ø»ÉÇùß³ÑÇÝ, áñÁ Ð³Û »Ï»Õ»óÇÝ ³-

½³ï»É ¿ ѳñÏ»ñÇó, ׳ݳã»É ´³ñë»Õ

² ²Ý»óáõ ³é³çÝáõÃÛáõÝÝ ³Û¹

Å³Ù³Ý³Ï Ç Ñ³Ûï »Ï³Í ³ÛÉ Ï³ÃáÕÇ-

ÏáëÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ£ ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá

ݳ ·Ý³ó»É ¿ ÐáÝÇ ¨ ·³ÑÁÝÏ»ó ¿ ³-

ñ»É öÇɳñïáë ì³ñ³ÅÝáõÝáõ Ññ³-

Ù³Ýáí ³Ãáé³Ï³ÉáÕ Â»á¹áñáë ϳ-

ÃáÕÇÏáëÇÝ, ³å³ Ñáíí³å»ï³Ï³Ý

ßñç³·³ÛáõÃÛ³Ùµ ³Ûó»É»É ¿ àõéѳ,

λë³ñdz, ²ÝïÇáù£ ºñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù

´³ñë»ÕÁ ѳñ³í³ÛÇÝ Ã»Ù»ñ ßñç³-

·³ÛáõÃÛáõÝ ¿ ϳï³ñáõÙ 1103–ÇÝ£

1105–ÇÝ ´³ñë»Õ ² ²Ý»óÇÝ ²-

ÝÇÇó ø»ëáõÝ ¿ ·³ÉÇë ٳѳٻñÓ

ñÇ·áñ ´ ìϳ۳ë»ñÇ Ï³Ýãáí£ Üñ³ ¨

áÕ ì³ëÇÉ Çß˳ÝÇ Ý»ñϳÛáõÃÛ³Ùµ

ìϳ۳ë»ñÁ ѳÛïÝáõÙ ¿ í»ñçÇÝ Ï³ÙùÁ,

áñ ´³ñë»Õ ² ²Ý»óáõó Ñ»ïá г-

Ûáó ϳÃáÕÇÏáë Ó»éݳ¹ñíÇ Çñ ùñáç

ÃáéÁª ñÇ·áñÁ, áñÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï

å³ï³ÝÇ ¿ñ: ¸ñ³ÝÇó ùÇã ³Ýó ìϳ-

Û³ë»ñÁ ٳѳÝáõÙ ¿ ¨ ´³ñë»Õ ² ²Ý»-

óÇÝ ¹³éÝáõÙ ¿ ÙdzÝÓÝÛ³ ³Ãáé³-

ϳÉ:

Üñ³Ýáí ¿ ëÏëíáõÙ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³-

Ûáó ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñÇ ß³ñùÁ:

²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³ ³é³ç µ³ñÓñ³ÝáõÙ

¿ ³Ãáé³ÝÇëï ï»ÕÇ ËݹÇñÁ.

í»ñ³¹³éݳÉáõ ²ÝÇ, û± ÙÝ³É ø»ëáõ-

ÝÇ ßñç³ÝáõÙ: ÜϳïÇ áõݻݳÉáí

³ÛÝ, áñ гÛáó ù³Õ³ù³Ï³Ý Çß˳-

ÝáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ ÷á˳¹ñí»É ¿ñ

ÎÇÉÇÏdzÛÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ ³Ûëï»Õ

³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ ݳ¨ Ñá·¨áñ µ³ñÓñ

Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ý»ñϳÛáõÃÛáõÝÁ, ´³ñë»Õ

² ²Ý»óÇÝ áñáßáõÙ ¿ ÙݳÉ:

ØÇÝ㨠ٳÑϳݳóáõÝ ÏÝù»ÉÁ

´³ñë»Õ ² ²Ý»óÇÝ Ñ³ëóÝáõÙ ¿ ϳï³ñ»É

ñÇ·áñ ´ ìϳ۳ë»ñÇÝ ïí³Í

ËáëïáõÙÁ ¨ »åÇëÏáåáë Ó»éݳ¹ñ»É

ñÇ·áñÇÝ£ ´³ñë»Õ ² ²Ý»óáõ Ù³ÑÇó

ÙÇ ù³ÝÇ ûñ Ñ»ïá, Ýñ³ å³ï·³ÙÇ

ѳٳӳÛÝ, ñÇ·áñÁ (ñÇ·áñ ä³Ñ-

ɳíáõÝÇ) Ó»éݳ¹ñíáõÙ ¿ ϳÃáÕÇ-

Ïáë£

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ´³ñë»Õ

² ²Ý»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ñÇ·áñ

ä³ÑɳíáõÝÇÝ:

27


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. سïûáë àõéѳ-

Û»óÇ« ijٳݳϳ·ñáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý«

1991£ سèáëÛ³Ý Î., ²ÝÇ. »Ï»Õ»ó³Ï³Ý

ÏÛ³ÝùÁ ¨ ӻ鳷ñ³Ï³Ý ųé³Ý·áõÃÛáõ-

ÝÁ, ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 1997£ úñÙ³ÝÛ³Ý Ø.,

²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ², ê. ¾çÙdzÍÇÝ,

2001£

βðºÜ زºìàêÚ²Ü

´²ðêºÔ ϳÃáÕÇÏáë,

³Ãáé³ÏÇó êï»÷³Ýáë º

ê³ÉÙ³ëï»óáõ

(1545–1567)

28


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

²ðºÆÜ ² ê²ðÆêÚ²Ü

(1995–1999)

A ٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1995–Çó: гçáñ¹»É ¿ ì³½·»Ý ²

ä³É×Û³ÝÇÝ:

ÌÝí»É ¿ 1932–Ç û·áëïáëÇ

27–ÇÝ êÇñdzÛÇ ø»ë³µ ³í³ÝáõÙ:

سѳó»É ¿ 1999–Ç ÑáõÝÇëÇ 29–ÇÝ

¾çÙdzÍÝáõÙ, ³×ÛáõÝÝ ³Ù÷á÷í»É

¿ سÛñ î³×³ñÇ µ³ÏáõÙ:

ܳËÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÝ ëï³ó»É

¿ ø»ë³µÇ àõëáõÙݳëÇñ³ó Ùdzó-

Û³É í³ñųñ³ÝáõÙ, áñÇó Ñ»ïá áõëáõÙݳéáõÃÛáõÝÁ

ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ Ø»ÍÇ

î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇá ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý

¹åñ»í³ÝùáõÙ (1946–1952): 1949–Ç

Ù³ÛÇëÇ 29–ÇÝ Ó»éݳ¹ñí»É ¿ ë³ñÏ³í³·,

1952–Ç ë»åï»Ùµ»ñÇ 28–ÇÝ`

Ïáõë³ÏñáÝ ù³Ñ³Ý³: Æ ÑÇß³ï³Ï

³ñ»·ÇÝ ² Ðáíë»÷Û³Ýó ϳÃáÕÇÏáëÇ

ÁݹáõÝ»Éáí ³ñ»·ÇÝ ³ÝáõÝÁ`

¹³ñÓ»É ¿ ÎÇÉÇÏÇá Ùdzµ³ÝáõÃÛ³Ý

áõËïÇ ³Ý¹³Ù: ä³ßïå³Ý»Éáí §Ð³-

Û³ëï³ÝÛ³Ûó »Ï»Õ»óíá ³ëïí³Í³-

µ³ÝáõÃÛáõÝÁ Áëï Ñ³Û ß³ñ³Ï³ÝÝ»-

ñáõݦ ûٳÛáí í³ñ¹³å»ï³Ï³Ý ³-

í³ñï³×³éÁ` 1955–ÇÝ ëï³ó»É ¿

í³ñ¹³å»ï³Ï³Ý ³ëïÇ׳Ý: ÜáõÛÝ

Ãí³Ï³ÝÇÝ å³ßïáݳí³ñ»É ¿ ¸åñ»-

í³ÝùáõÙ` áñå»ë áõëáõóÇã ¨ í»ñ³-

ϳóáõ, 1956–ÇÝ ëï³ÝÓÝ»É ¸åñ»-

í³ÝùÇ ï»ëãÇ å³ßïáÝÁ: 1957–1959-

ÇÝ ³ñ»·ÇÝ í³ñ¹³å»ïÝ áõëáõÙ-

ݳéáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ úùëýáñ-

¹Ç ѳٳÉë³ñ³ÝáõÙ (²Ý·Édz), áñï»Õ

Ñ»ï¨»É ¿ ³ëïí³Í³µ³Ý³Ï³Ý

µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëÙ³Ý` ³í³ñï³×³é

Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí §ø³ÕÏ»¹áÝÇ ÅáÕáíÁ

¨ Ñ³Û »Ï»Õ»óÇݦ (Ññ³ï., ÈáݹáÝ,

1965, ³Ý·É.) Ëáñ³·ñáí ³ß˳ïáõÃÛáõÝÁ,

ëï³ó»É ³ëïí³Í³µ³-

ÝáõÃÛ³Ý µ³Ï³É³íñÇ ³ëïÇ׳Ý:

1960–ÇÝ ÏñÏÇÝ ëï³ÝÓÝ»É ¿ ¸åñ»-

í³ÝùÇ ï»ëãÇ å³ßïáÝÁ: ÜáõÛÝ ßñç³-

ÝáõÙ ³ñ»·ÇÝ í³ñ¹³å»ïÁ, áñå»ë

Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇá ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý

Ý»ñϳ۳óáõóÇã, ·áñÍáõÝ

Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ÙÇç»Ï»-

Õ»ó³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ѳٳ·áõÙ³ñÝ»-

ñÇ áõ ÅáÕáíÝ»ñÇ, ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ Ñ³-

Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç (ºÐÊ) ÙÇç»-

ϻջó³Ï³Ý ²ñ¨»ÉÛ³Ý áõÕÕ³÷³é

ùáõÛñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ å»ï»ñÇ Ñ³Ù³-

ÅáÕáíÝ»ñÇ: Ø»Í ¿ Ýñ³ ³í³Ý¹Á

1965–ÇÝ ²¹Çë ²µ»µ³ÛáõÙ (ºÃáíådz)

²ñ¨»ÉÛ³Ý áõÕÕ³÷³é ùáõÛñ »Ï»Õ»óÇ-

Ý»ñÇ å»ï»ñÇ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ï³½Ù³-

Ï»ñåÙ³Ý ·áñÍáõÙ: ¸Çïáñ¹Ç ϳñ-

·³íÇ׳Ïáí Ù³ëݳÏó»É ¿ ì³ïÇϳ-

ÝÇ »ñÏñáñ¹ ÅáÕáíÇ »ñ»ù ѳçáñ¹³-

Ï³Ý ÝÇëï»ñÇÝ (1963–1965) ¨ ²Ý·ÉÇ-

Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ȳٵ»ÃÇ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝ

(1968): ºÐÊ–áõÙ í³ñ»É ¿ ÙÇ

ß³ñù å³ï³ë˳ݳïáõ å³ßïáÝ-

Ý»ñ, 1968–ÇÝ ÁÝïñí»É ¿ ºÐÊ Ï»Ýï-

29


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ñáÝ³Ï³Ý ¨ ·áñͳ¹Çñ ѳÝÓݳ-

ËÙµ»ñÇ ³Ý¹³Ù, ÇëÏ 1979–Ç Ü³Ûñá-

µÇÇ (ø»Ýdz) ѳٳÅáÕáíáõÙ` ËáñÑñ-

¹Ç ÷á˳ï»Ý³å»ï (1975–1983):

²Û¹ ųٳݳϳßñç³ÝáõÙ ³ëïí³-

ͳµ³ÝáõÃÛ³Ý, ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý,

å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ã»Ù³Ý»-

ñáí ¹³ë³Ëáë»É ¿ дÀØ ¸³ñáõÑÇ

гÏáµÛ³Ý »ñÏñáñ¹³Ï³Ý í³ñųñ³-

ÝáõÙ, ´»ÛñáõÃÇ Üß³Ý ö³É³Ý×Û³Ý

×»Ù³ñ³ÝáõÙ ¨ ²Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ,

¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñáí

ѳݹ»ë »Ï»É ÙÇ ß³ñù »Ï»Õ»óÇÝ»-

ñáõÙ: 1963–Ç ÑáõÝÇëÇ 16–ÇÝ ëï³ó»É

¿ ͳÛñ³·áõÛÝ í³ñ¹³å»ï³Ï³Ý ³ëïÇ׳Ý,

1964–Ç ÑáõÝí³ñÇ 19–ÇÝ

Ó»éݳ¹ñí»É ¿ »åÇëÏáåáë: 1971–-

1973–Ý»ñÇÝ í³ñ»É ¿ ÎÇÉÇÏÇá ϳÃá-

ÕÇÏáëáõÃÛ³Ý êå³Ñ³ÝÇ ¨ гñ³í³-

ÛÇÝ Æñ³ÝÇ, ÇëÏ 1973–1977–Ý»ñÇÝ`

ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ²Ù»ñÇϳÛÇ ²ñ¨»ÉÛ³Ý

ݳѳݷݻñÇ ¨ γݳ¹³ÛÇ Ã»ÙÇ ³-

é³çÝáñ¹Ç å³ßïáÝÝ»ñÁ:

1976–1977–Ý»ñÇÝ Èǵ³Ý³ÝáõÙ

µéÝÏí³Í ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï»-

ñ³½ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ù»Í ¹»ñ ¿ ˳ճó»É

Éǵ³Ý³Ý³Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ ѳٳËÙ-

µ»Éáõ ·áñÍáõÙ: 1977–Ç Ù³ÛÇëÇ 2–ÇÝ,

Êáñ»Ý ² ´³ñáÛ³ÝÇ Ï³ÃáÕÇÏáëáõ-

ÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ, ÁÝïñí»É ¿ Ø»ÍÇ

î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇá ³Ãáé³ÏÇó ϳÃáÕÇ-

Ïáë, 1983–ÇÝ` Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇá

³ñ»·ÇÝ ´ ϳÃáÕÇÏáë: ³Ñ³Ï³-

ÉáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³ñ»·ÇÝ ²

ê³ñ·ÇëÛ³Ý Ï³ÃáÕÇÏáëÁ ½³ñÏ ¿

ïí»É ³½·³ÛÇÝ–ÏñáݳϳÝ, Ùß³Ïáõ-

óÛÇÝ ¨ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ:

ÐÇÙݳ¹ñ»É ¿ øñÇëïá-

Ý»³Ï³Ý ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý µ³-

ÅÇÝÁ: Üñ³ ѳïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý

³é³ñÏ³Ý ¿ »Õ»É ¸åñ»í³ÝùÁ

(1977–ÇÝ ²ÝÃÇÉdzëÇó ÷á˳¹ñí»É ¿

´ÇÏý³Û³), ³é³ÝÓݳѳïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ

¿ ¹³ñÓñ»É Ññ³ï³ñ³Ïã³-

Ï³Ý ·áñÍÇÝ, í»ñ³Ï³Ý·Ý»É §Ð³ëϦ

ѳ۳·Çï³Ï³Ý ï³ñ»·ñùÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ:

´³½ÙÇóë ³Ûó»É»É ¿ سÛñ ²Ãáé

ê. ¾çÙdzÍÇÝ: 1988–Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ

7–Ç »ñÏñ³ß³ñÅÇó Ñ»ïá Ï³Ý·Ý»É ¿

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë ì³½·»Ý

²–Ç ÏáÕùÇÝ` µ»ñ»Éáí Çñ »Õµ³Ûñ³-

Ï³Ý ë»ñÝ áõ ½áñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ϳ½-

ٳϻñå»É ê÷ÛáõéùÇó û·ÝáõÃÛáõÝÁ:

1992–Çó »Õ»É ¿ §Ð³Û³ëï³Ý¦ ѳٳ-

ѳÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ñá·³µ³ñ-

ÓáõÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù:

1995–Ç ³åñÇÉÇ 4–ÇÝ ²½·³ÛÇÝ–»-

ϻջó³Ï³Ý ÅáÕáíÁ Ýñ³Ý ÁÝïñ»É ¿

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë: ³ñ»-

·ÇÝ ² ê³ñ·ÇëÛ³ÝÝ Çñ ç³Ýù»ñÝ áõÕ-

Õ»É ¿ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ý»ñùÇÝ

ϳñ·³íáñÙ³ÝÝ áõ ϳ½Ù³Ï»ñåÙ³-

ÝÁ, Ù³ëݳíáñ³å»ë ê. ¾çÙdzÍÝÇ

Ñá·¨áñ ×»Ù³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý

í»ñ³ßËáõųóÙ³ÝÁ, øñÇëïáÝ»³-

Ï³Ý ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ù³ñá½ãáõÃÛ³Ý

Ï»ÝïñáÝÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ,

ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ù³ñá½ãáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇ

Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ, »-

ϻջóÇÝ»ñÇ áõ í³Ýù»ñÇ Ýáñá·Ù³ÝÁ,

³ëïí³Í³µ³Ý³Ï³Ý, Ñá·¨áñ ¨ ѳ-

Û³·Çï³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»-

ñÇ ³í»É³óÙ³ÝÁ: Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ³ß-

˳ï³ÝùÝ ³é³í»É Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í

¹³ñÓÝ»Éáõ ݳ˳ÝÓ³Ëݹñáõ-

ÃÛ³Ùµ í»ñ³÷áË»É ¿ г۳ëï³ÝÇ »-

ϻջó³Ï³Ý Ã»Ù³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ:

1996–ÇÝ Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý Ý³ËÏÇÝ

4 ûٻñÇ ÷á˳ñ»Ý ëï»ÕÍí»É »Ý 8

ûٻñ, ÑÇÙÝí»É »Ý ݳ¨ àõÏñ³ÇݳÛÇ

¨ гñ³í³ÛÇÝ èáõë³ëï³ÝÇ Ã»Ù»ñÁ:

1997–Ç ë»åï»Ùµ»ñÇÝ í»ñ³µ³óí»É ¿

¨áñ·Û³Ý Ñá·¨áñ ×»Ù³ñ³ÝÇ ÑÇÙÝá-

30


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

íÇÝ í»ñ³Ýáñá·í³Í ß»ÝùÁ, µ³½Ù³å³ïÏ»É

¿ ë³Ý»ñÇ ÃÇíÁ (120 Ñá·Ç):

Üñ³ ç³Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇí ú߳ϳÝÇ ê.

Ø»ëñáå سßïáó »Ï»Õ»óáõÝ ÏÇó

µ³óí»É ¿ ê. Ø»ëñáå سßïáóÇ ³Ýí³Ý

¹åñ³ïáõÝÁ, áñÁ ßáõïáí ¹³ñ-

Ó»É ¿ ·Çï³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï³ñ¨áñ

Ï»ÝïñáÝ: 1997–Ç ³åñÇÉÇ 7–ÇÝ

ϳï³ñ»É ¿ ºñ¨³ÝÇ ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇã

سÛñ »Ï»Õ»óáõ ÑÇÙݳñÏ»-

ùÁ:

³Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ï³ñ× Å³Ù³-

ݳϳѳïí³ÍáõÙ ³ñ»·ÇÝ ² ê³ñ-

·ÇëÛ³Ý Ï³ÃáÕÇÏáëÁ Ñáíí³å»ï³-

Ï³Ý ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ϳï³ñ»É

Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ûٻñ, Ýáñ ó÷ ¿ ѳ-

Õáñ¹»É سÛñ ²Ãáé ê. ¾çÙdzÍÝÇ ¿Ïáõ-

Ù»ÝÇÏ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ:

³ñ»·ÇÝ ² ê³ñ·ÇëÛ³ÝÁ Ñ»ÕÇ-

Ý³Ï ¿ ³ëïí³Í³µ³Ý³Ï³Ý, ѳ۳-

·Çï³Ï³Ý, ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý, µ³ñá-

Û³·Çï³Ï³Ý ¨ ·ñ³Ï³Ý µ³½áõÙ »ñ-

ϳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: Üñ³ áñáß ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñ

ÙÇç³½·³ÛÇÝ É³ÛÝ ×³-

ݳãáõÙ áõÝ»Ý ¨ ϳñ¨áñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ

»Ý ÁݹѳÝáõñ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý å³ï-

ÙáõÃÛ³Ý Ù»ç [§The concil of Chalcedon

and the Armenian Church¦, London, 1965

(áõÝ»ó»É ¿ ãáñë í»ñ³Ññ³ï³ñ³Ïáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñ): §The Armenian Church in

Contemporary Times¦, New York, 1970 ¨

³ÛÉÝ]:

³ñ»·ÇÝ ² ê³ñ·ÇëÛ³ÝÁ »Õ»É ¿

ÐÐ ² ³Ï³¹»ÙdzÛÇ å³ïí³íáñ ³Ý-

¹³Ù, µ³½Ù³ÃÇí »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÇ

áõ ·Çï³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ý¹³Ù:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ³ñ»-

·ÇÝ ² ê³ñ·ÇëÛ³ÝÇÝ Ñ³çáñ¹»É ³ñ»·ÇÝ

´ Ü»ñëÇëÛ³ÝÁ:

ºñÏ»ñ. г۳ëï³ÝÛ³Ûó »Ï»Õ»óÇÝ

Çñ ͳé³Û³Ï³Ý Ï»ñåÇÝ Ù»ç, ²ÝÃÇÉdzë,

1955 (³Ý·É»ñ»Ý): ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ï.

Ñ³Û »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ³é³ùÛ³ÉÁ, ²Ý-

ÃÇÉdzë, 1969: Æñ³ÝÁ ¨ ѳۻñÁ, »Ññ³Ý,

1971 (å³ñëÏ»ñ»Ý): ÊáñÑ» ¨ ÙïÇñ,

²ÝÃÇÉdzë, 1985: Ð³Û Ù³ñ¹Á Ð³Û ·ÇñùÇÝ

¹ÇÙ³ó, ²ÝÃÇÉdzë, 1990: ²ñÛ³Ý íϳ-

ÛáõÃÛáõÝ, ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 1995: гñáõÃÛáõÝ

¨ ѳÛáõÃÛáõÝ, ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 1997: ÀÝïñ³ÝÇ

³ëáõÛÃÝ»ñÇ ¨ å³ï·³ÙÝ»ñÇ,

ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 1999: ...ºí ûñáñíáõÙ ¿ ݳíÁ

³ÉÇùÝ»ñÇ íñ³, ÜÛáõ Úáñù, 1999

(³Ý·É»ñ»Ý): гÛñ»ÝÇùÁ å³ïÏ»ñÝ ¿ ѳ-

ÛáõÃÛ³Ý (ù³ñá½Ý»ñ), ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2000:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. î³Ã¨ ³ñù»å.

ê³ñ·ÇëÛ³Ý, ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

î. î. ³ñ»·ÇÝ ² ê³ñ·ÇëÛ³Ý, ï»°ë

§Ü߳ݳíáñ ×»Ù³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñ¦, åñ³Ï

², ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2005:

êîºö²Ü κðîàÔ

²ðºÆÜ ´ ܺðêÆêÚ²Ü

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1999–Çó: гçáñ¹»É ¿ ³ñ»·ÇÝ ²

ê³ñ·ÇëÛ³ÝÇÝ:

ÌÝí»É ¿ 1951–Ç û·áëïáëÇ

21–ÇÝ ÐÐ ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½Ç àëÏ»-

Ñ³ï ·ÛáõÕáõÙ:

ܳËÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÝ ëï³ó»É

¿ ѳÛñ»ÝÇ ·ÛáõÕáõÙ: 1965–ÇÝ ÁÝ-

¹áõÝí»É ¿ سÛñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙdzÍ-

ÝÇ Ñá·¨áñ ×»Ù³ñ³Ý: 1970–Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ

25–ÇÝ` êáõñµ êï»÷³Ýáë

ݳ˳ë³ñÏ³í³·Ç ïáÝÇ ûñÁ, Ó»é-

ݳ¹ñí»É ¿ ë³ñÏ³í³·: 1971–ÇÝ ·»-

ñ³½³Ýó ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ùµ ³í³ñï»É

¿ Ñá·¨áñ ×»Ù³ñ³ÝÁ, Ý߳ݳÏí»É

ï»ëãÇ û·Ý³Ï³Ý` ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¹³ë³í³Ý¹»Éáí

§Üáñ Îï³Ï³ñ³Ý¦ ³-

31


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

é³ñϳÝ: 1972–ÇÝ Ó»é³Ùµ »ñ³ßÝáñÑ

î. îÇñ³Ý ³ñù»å. Ü»ñëáÛ³ÝÇ,

Ó»éݳ¹ñí»É ¿ Ïáõë³ÏñáÝ ù³Ñ³Ý³`

í»ñ³Ýí³Ýí»Éáí ³ñ»·ÇÝ: ÜáõÛÝ

Ãí³Ï³ÝÇÝ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇ-

Ïáë ì³½·»Ý ²–Ç ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ùµ

Ù»ÏÝ»É ¿ ìÇ»Ýݳ` áõëáõÙÁ ß³ñáõݳ-

Ï»Éáõ ï»ÕÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ëïí³Í³µ³Ý³Ï³Ý

ý³ÏáõÉï»ïáõÙ:

1975–ÇÝ Ý߳ݳÏí»É ¿ »ñÙ³ÝdzÛÇ

Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñá·¨áñ ÑáíÇí, Ùdz-

Å³Ù³Ý³Ï ß³ñáõÝ³Ï»É ³ëïí³Í³-

µ³Ý³Ï³Ý áõëáõÙÁ ´áÝÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ:

1979–ÇÝ í»ñ³¹³ñÓ»É ¿

سÛñ ²Ãáé ¨ ì³½·»Ý ² ϳÃáÕÇÏáëÇ

ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ùµ Ù»ÏÝ»É ¼³·áñëÏ áõëáõÙݳéáõÃÛáõÝÁ

ß³ñáõݳϻÉáõ èáõë

áõÕÕ³÷³é »Ï»Õ»óáõ Ñá·¨áñ ³Ï³-

¹»ÙdzÛÇ ³ëåÇñ³Ýïáõñ³ÛáõÙ:

1980–ÇÝ Ý߳ݳÏí»É ¿ ²ñ³ñ³ï-

Û³Ý Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ûÙÇ ³é³ç-

Ýáñ¹³Ï³Ý ÷á˳Ýáñ¹Ç û·Ý³Ï³Ý,

1983–ÇÝ ³åñÇÉÇÝ` ³é³çÝáñ¹³Ï³Ý

÷á˳Ýáñ¹: ÜáõÛÝ ï³ñí³ ÑáÏï»Ù-

µ»ñ ³ÙëÇÝ Ó»éݳ¹ñí»É ¿ »åÇëÏáåáë,

ÇëÏ 1992–ÇÝ ëï³ó»É ³ñùáõ-

ÃÛ³Ý å³ïÇí ¨ ïÇïÕáë: 1989–ÇÝ ²-

ñ³ñ³ïÛ³Ý Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ûÙÇ

Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá ³ñ»·ÇÝ ³ñù»å.

Ü»ñëÇëÛ³ÝÁ ÑÇÙÝ»É ¿ ꨳÝÇ ì³½-

·»ÝÛ³Ý Ñá·¨áñ ¹åñ³ÝáóÁ: 1992–ÇÝ

Ýñ³ ç³Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇí Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ

·ïÝíáÕ Ý³ËÏÇÝ åÇáÝ»ñ–å³-

ɳïÝ»ñÇó »ñ»ùÁ í»ñ³Ï³Ï³½Ù³íáñí»É

»Ý ǵñ¨ гÛáñ¹Û³ó ïÝ»ñ:

лﳷ³Ûáõ٠г۳ëï³ÝÇ ³ÛÉ ù³-

Õ³ùÝ»ñáõÙ ¨ë µ³óí»óÇÝ Ð³Ûáñ¹Û³ó

ïÝ»ñ, áñï»Õ ѳ½³ñ³íáñ »ñ»Ë³-

Ý»ñ ëï³ÝáõÙ »Ý Ñá·¨áñ ¨ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý

ÏñÃáõÃÛáõÝ: 1990–ÇÝ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý

гÛñ³å»ï³Ï³Ý ûÙáõÙ

³ñ»·ÇÝ ³ñù»å. ÑÇÙÝ»É ¿ øñÇëïá-

Ý»³Ï³Ý ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ:

1990–Çó ÜáñÇÝ êñµáõÃÛáõÝÁ »-

ñ³·áõÛÝ Ñá·¨áñ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù ¿:

1998–ÇÝ ³ñ»·ÇÝ ² ϳÃáÕÇÏáëÇ

ÏáÕÙÇó Ý߳ݳÏí»É ¿ ϳÃáÕÇÏáë³-

Ï³Ý ÁݹѳÝáõñ ÷á˳Ýáñ¹: 1999–Ç

ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 27–ÇÝ ²½·³ÛÇÝ–»Ï»Õ»-

ó³Ï³Ý ëñµ³·áõÙ³ñ ÅáÕáíáõÙ ³ñ»·ÇÝ

³ñù»å. Ü»ñëÇëÛ³ÝÝ ÁÝïñí»É

¿ ̳Ûñ³·áõÛÝ ä³ïñdzñù ¨ γÃá-

ÕÇÏáë ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó` ÝáÛ»Ùµ»ñÇ

4–ÇÝ ëï³Ý³Éáí ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý

Ó»éݳ¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ûÍáõÙ:

ÜáñÇÝ êñµáõÃÛáõÝÁ ·³Ñ³Ï³Éáõ-

ÃÛ³Ý Ñ³çáñ¹ ³ÙÇëÝ»ñÇó ëÏëí³Í

å³ñµ»ñ³µ³ñ ³Ûó»ÉáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÛ³Ûó

²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ

ѳ۳ëï³ÝÛ³Ý, ÇÝãå»ë ¨ ê÷ÛáõéùÇ

ûٻñ, ѳÛÏ³Ï³Ý ·³Õóí³Ûñ»ñ:

2001–ÇÝ ²ØÜ Ï³ï³ñ³Í ³é³çÇÝ

ѳÛñ³å»ï³Ï³Ý ³ÛóÇ ÁÝóóùáõÙ

ì»Ñ³÷³é гÛñ³å»ïÁ ѳݹÇåáõÙÝ»ñ

áõÝ»ó³í ²ØÜ Ý³Ë³·³Ñ

æáñç ´áõßÇ ¨ Ø²Î–Ç ·É˳íáñ ù³ñ-

32


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

ïáõÕ³ñ øáýÇ ²Ý³ÝÇ Ñ»ï, ³Ûó»É»ó

²ØÜ–Ç ê»Ý³ï ¨ Ü»ñϳ۳óáõóÇãÝ»-

ñÇ å³É³ï: 2001–Ç Ù³ÛÇëÇ 23–ÇÝ

²ØÜ–Ç Ü»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ å³É³ïÁ

ê»Ý³ïÇ ë³ï³ñٳٵ ÁݹáõÝ»ó

²ç³ÏóáõÃÛ³Ý µ³Ý³Ó¨` Ç Ý߳ݳíáñáõÙÝ

ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ г۳ëï³-

ÝÇ å»ï³Ï³Ý ÏñáÝ Ñéã³Ï»Éáõ

1700–³ÙÛ³ÏÇ ¨ Ç å³ïÇí ³ñ»·ÇÝ

´ Ü»ñëÇëÛ³ÝÇ ²ØÜ Ï³ï³ñ³Í ³Ûó»-

ÉáõÃÛ³Ý: üñ³Ýëdz гÛñ³å»ï³Ï³Ý

³ÛóÇ ÁÝóóùáõÙ (2001, ¹»Ïï»Ùµ»ñ)

ÜáñÇÝ êñµáõÃÛáõÝÁ ѳݹÇåáõÙ ¿ áõ-

Ý»ó»É üñ³ÝëdzÛÇ Ý³Ë³·³Ñ ijÏ

ÞÇñ³ÏÇ Ñ»ï: 2004–ÇÝ Ø»Í ´ñÇï³-

Ýdz ³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ÜáñÇÝ

êñµáõÃÛáõÝÁ ѳݹÇå»É ¿ ²Ý·ÉdzÛÇ

ó·áõÑÇ ¾Éǽ³µ»Ã II-Ç Ñ»ï: 2006–Ç

ÑáõÝÇëÇÝ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇ Ð³Ûáó

å³ïñdzñùáõÃÛáõÝ Ñ³Ûñ³å»ï³-

Ï³Ý ³ÛóÇ ÁÝóóùáõÙ ÜáñÇÝ êñµáõ-

ÃÛáõÝÁ Ãáõñù Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ѳÝ-

¹ÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý

í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñóÇÝ

å³ï³ë˳ݻÉáí` гÛáó »Õ»éÝÁ

ѳٳñ»É ¿ ϳï³ñí³Í ÷³ëï, áñÁ

å»ïù ¿ ׳ݳãíÇ Ý³¨ ÂáõñùdzÛÇ

ÏáÕÙÇó: 2007–Ç Ù³ÛÇëÇÝ ²ØÜ Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý

³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ

ÜáñÇÝ êñµáõÃÛáõÝÝ áõÝ»ó»É ¿

ÙÇç»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ¨ å³ßïáݳϳÝ

ѳݹÇåáõÙÝ»ñ, áñáÝóÇó »Ý Ýñ³

ѳݹÇåáõÙÁ ²ØÜ ÎáÝ·ñ»ëÇ Ëáë-

Ý³Ï îÇÏÇÝ Ü»ÝëÇ ö»ÉáëÇÇ ¨ زΖÇ

·É˳íáñ ù³ñïáõÕ³ñ ´³Ý øÇ–Øáõ-

ÝÇ Ñ»ï: ÐÇß³ñÅ³Ý ¿ ì»Ñ³÷³éÇ

Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ ÎáÝ·ñ»ëÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ

10–Ç ÝÇëïÇÝ: ÜÇëïÁ µ³óí»É

¿ ÜáñÇÝ êñµáõÃÛ³Ý ³ÕáÃùáí,

³Û¹ ÝáõÛÝ ûñÁ ²ØÜ ÎáÝ·ñ»ëÇ ²ñï³ùÇÝ

ϳå»ñÇ Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÁ ùÝݳñ-

Ï»É ¿ гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ö³-

3 - ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó γÃáÕÇÏáëÝ»ñ

ݳãÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É µ³Ý³Ó¨Ç ݳ-

˳·ÇÍÁ ÎáÝ·ñ»ëáõÙ ùÝݳñÏÙ³Ý

¹Ý»Éáõ ѳñóÁ, ¨ Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ë-

ÝáõÃÛ³Ùµ ÁݹáõÝí»É ¿ ó»Õ³ëå³Ýáõ-

ÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ ÏáÝ·ñ»ëáõÙ ùÝݳñÏ»Éáõ

³é³ç³ñÏÁ:

ì³ïÇÏ³Ý Ï³ï³ñ³Í ³Ûó»Éáõ-

ÃÛ³Ý ³éÃÇí (2000–Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇ

8–11) ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ÏáõÙ»ÝÇÏ ³-

ñ³ñáÕáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ÜáñÇÝ

êñµáõÃÛáõÝ ÐáíѳÝÝ»ë–äáÕáë ´

å³åÁ ³ñ»·ÇÝ ´ Ü»ñëÇëÛ³ÝÇÝ ¿

ѳÝÓÝ»É ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ Ù³ëáõÝùÝ»ñÁ:

гÛáó гÛñ³å»ïÁ Ðéá-

ÙÇ å³åÇ Ñ»ï ëïáñ³·ñ»É ¿ ѳٳï»Õ

ѳÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝ, áñÇ ï»ùëïáõÙ

ÂáõñùdzÛÇ ÏáÕÙÇó ѳۻñÇ

Ýϳïٳٵ Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ

µÝáñáßí»É »Ý áñå»ë ó»-

Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ:

ì»Ñ³÷³é гÛñ³å»ïÁ ϳñ¨áñáõÙ

¿ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý êáõñµ »Ï»-

Õ»óáõ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ ºÏ»Õ»óÇ-

Ý»ñÇ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ ËáñÑñ¹ÇÝ, á-

ñÇ íϳÛáõÃÛáõÝÝ ¿ سÛñ ²Ãáé êáõñµ

¾çÙdzÍÝáõÙ ØÇç»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ѳñ³-

µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ ëï»Õ-

ÍáõÙÁ:

ÀÝïñáõÃÛáõÝÇó Ç í»ñ ÜáñÇÝ

êñµáõÃÛáõÝÝ Çñ áÕç »é³Ý¹áí Ó»éݳ-

ÙáõË ¿ ÉÇÝáõÙ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ý»ñùÇÝ

ÏÛ³ÝùÇ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÝ áõ ϳ½Ù³-

Ï»ñåÙ³ÝÁ, سÛñ ²Ãáé êáõñµ ¾ç-

ÙdzÍÝÇ Ñá·¨áñ Ïñóñ³ÝÝ»ñÇ í»-

ñ³ßËáõųóÙ³ÝÁ: ÜáñÇÝ êñµáõÃÛáõ-

ÝÁ ¹ÇÙ»ó ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³ÝÁ`

¨áñ·Û³Ý Ñá·¨áñ ×»Ù³ñ³ÝÁ ׳ݳã»Éáõ

áñå»ë µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙݳ-

Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ

¨áñ·Û³Ý Ñá·¨áñ ×»Ù³ñ³ÝÁ ¹³ñ-

Ó³í å»ï³Ï³Ýáñ»Ý ׳ݳãí³Í

²ëïí³Í³µ³Ý³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³Ý,

33


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ÇëÏ ÜáñÇÝ êñµáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ²ñ³ñ³ïÛ³Ý

гÛñ³å»ï³Ï³Ý ûÙÇ ÷á-

˳Ýáñ¹áõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÑÇÙÝí³Í

ì³½·»ÝÛ³Ý ¹åñ³ÝáóÁ ¹³ñ-

Ó³í Ýñ³ Ù³ëݳ×ÛáõÕÁ:

ì»Ñ³÷³é гÛñ³å»ïÁ, ϳñ¨áñ»Éáí

í³Ý³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ¹³ñ³íáñ

³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ,

½·³ÉÇ ç³Ýù»ñ ¿ ·áñͳ¹ñáõÙ í³-

Õáõó Ç í»ñ ÷³Ïí³Í í³Ý³Ï³Ý ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

í»ñ³µ³ó»Éáõ áõÕ-

ÕáõÃÛ³Ùµ: ì³Ý³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ í»ñ³-

ѳëï³ïáõÙÝ ³ñ¹»Ý Çñ³Ï³Ýáõ-

ÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓ»É »Õ³ñ¹Ç, Êáñ íÇñ³åÇ,

ê. ³Û³Ý», ê. ÐéÇ÷ëÇÙ» í³Ýù»-

ñáõÙ:

³Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ÇëÏ

ï³ñáõÙ ì»Ñ³÷³é гÛñ³å»ïÁ

سÛñ ²ÃáéÇ §²É»ù ¨ سñÇ Ø³ÝáõÏ-

۳ݦ ·³ÝÓ³ï³ÝÁ ÑÇÙÝ»É ¿ ³ñ»-

·ÇÝ ²–Ç ³Ýí³Ý ²ëïí³Í³µ³Ý³-

ϳݖѳ۳·Çï³Ï³Ý ·Çï³Ï³Ý

Ï»ÝïñáÝÁ, áñÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ

ϳ½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý ·Çï³ÅáÕáí-

Ý»ñ, å³ïñ³ëïíáõÙ ¨ Ññ³ï³ñ³ÏíáõÙ

»Ý ³ëïí³Í³µ³Ý³Ï³Ý ¨ ѳ۳-

·Çï³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

³ñ»·ÇÝ ´ Ü»ñëÇëÛ³ÝÇ ç³Ýù»-

ñáí г۳ëï³ÝáõÙ ¨ ê÷ÛáõéùáõÙ ûÍí»É

»Ý Ýáñ³Ýáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ, ¹ñí»É

»Ý Ýáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ÑÇÙù»ñ: سÛñ

²Ãáé êáõñµ ¾çÙdzÍÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ

ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝÇ å»-

ï³Ï³Ý ÏñáÝ Ñéã³Ï»Éáõ 1700–³ÙÛ³-

ÏÇ ³éÃÇí ϳéáõóí»É ¿ ê. ¾çÙdzÍÝÇ

Ýáñ ·É˳íáñ ÙáõïùÁ, áñÁ ÏñáõÙ ¿

ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ ³ÝáõÝÁ, ¨

´³ó Ëáñ³ÝÁ, áñï»Õ 2001–Ç ë»åï»Ùµ»ñÇ

22–ÇÝ ³ñ»·ÇÝ ´ Ü»ñëÇë-

Û³ÝÇ Ñ³Ý¹Çë³å»ïáõÃÛ³Ùµ ï»ÕÇ

áõÝ»ó³í ¹³ñÇ áõ ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÇ ³-

é³çÇÝ ØÛáõéáÝûñÑÝ»ùÁ: 1700–³ÙÛ³-

ÏÇ ³éÃÇí í»ñ³Ýáñá·í»É »Ý سÛñ

î³×³ñÇ Ý»ñëÁ ¨ ï³ÝÇùÁ: 2001–Ç

ë»åï»Ùµ»ñÇ 23–ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í

ºñ¨³ÝÇ ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇ㠻ϻ-

Õ»óáõ ûÍáõÙÁ, áñÇ ßÇݳñ³ñáõÃÛáõÝÁ

ëÏëí»É ¿ñ ¹»é¨ë ì³½·»Ý ² ²Ù»Ý³ÛÝ

гÛáó ϳÃáÕÇÏáëÇ ûñáù: ²ÛÝ ³ß-

˳ñÑáõÙ ³Ù»Ý³Ù»Í ѳÛÏ³Ï³Ý »Ï»-

Õ»óÇÝ ¿:

ÜáñÇÝ êñµáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³¹ñáõ-

ÃÛ³Ùµ ÑÇÙÝáíÇÝ í»ñ³Ýáñá·í»É ¿

سÛñ ²ÃáéÇ ïå³ñ³ÝÇ ß»ÝùÁ: سÛñ

²ÃáéÇ Ùdzµ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳéáõóí»É

¿ Ýáñ Ùdzµ³Ý³Ï³Ý ß»Ýù` Çñ µá-

Éáñ ѳñÙ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ÐÇÙÝáíÇÝ

Ýáñá·í»É ¿ ì³Ý³ïáõÝÁ, ϳéáõóí»É

¸Çí³Ý³ï³Ý »ñÏѳñϳÝÇ, Áݹ³ñ-

Ó³Ï ß»ÝùÁ: ÜáñÇÝ êñµáõÃÛáõÝÁ, ϳñ¨áñ

ï»Õ ѳïϳóÝ»Éáí سÛñ ²ÃáéÇ

óݷ³ñ³ÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³-

ÝÁ, ݳ˳ӻéÝ»ó ݳ¨ ì»Ñ³ñ³ÝÇ

µ³ÏÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ Ý³ËÏÇÝ

ÊñÇÙÛ³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ÑÇÙÝáíÇÝ í»-

ñ³Ýáñá·áõÙÁ, áñï»Õ óáõó³¹ñí»Éáõ

»Ý ³ß˳ñѳÑéã³Ï ÝϳñÇã ²ñßÇÉ

áñÏáõ Ïï³íÝ»ñÁ:

سÛñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙdzÍÝÇ Ñáí³Ýáõ

Ý»ñùá ·áñÍáÕ §êáõñµ Ü»ñë»ë

ػͦ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ ì»Ñ³÷³é гÛñ³å»ïÇ

Ñá·³ÍáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ç³Ïóáõ-

ÃÛ³Ùµ í»ñ³Ýáñá·í»É ¿ ¨ í»ñ³½ÇÝí»É

ųٳݳϳÏÇó µÅßÏ³Ï³Ý Ýáñ,

ٻͳñÅ»ù ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí:

ì»Ñ³÷³é гÛñ³å»ïÇ ·áñÍáõ-

Ý»áõÃÛ³Ý Ù»ç ϳñ¨áñ³·áõÛÝ Çñ³-

¹³ñÓáõÃÛáõÝ ¿ñ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý ¨

г۳ëï³ÝÛ³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý êáõñµ

»Ï»Õ»óáõ ÙÇç¨ §Øï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ñáõß³·ñǦ ëïáñ³·ñáõÙÁ (2000–Ç

Ù³ñï), áñÁ »Ï»Õ»óÇ–å»ïáõÃÛáõÝ

÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³ó-

34


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

Ù³Ý Ñ³Ù³ñ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý

Ýáñ áõÕÇÝ»ñ ¿ ݳ˳ÝßáõÙ: Ðáõß³·-

ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 2000–Ç ë»åï»Ù-

µ»ñÇÝ Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙdzÍÝÇ ¨

ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõ-

ÃÛ³Ý ÙÇç¨ ëïáñ³·ñí»É ¿ ÐÐ ½ÇÝí³Í

áõÅ»ñáõ٠г۳ëï³ÝÛ³Ûó ²é³ù»É³-

Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ Ñá·¨áñ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý

ϳÝáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ: 2002–Ç û·áëïáëÇÝ

³ñ»·ÇÝ ´ Ü»ñëÇëÛ³ÝÇ ¨ ÐÐ

í³ñã³å»ï ². سñ·³ñÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó

ëïáñ³·ñí»ó ѳٳӳÛݳ·Çñ, Áëï

áñÇ 2003–Ç ÑáõÝí³ñÇó г۳ëï³ÝÇ

гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÏñóϳÝ

¹åñáóÝ»ñáõÙ ¹³ë³í³Ý¹íáõÙ ¿

§Ð³Ûáó »Ï»Õ»óáõ å³ïÙáõÃÛáõݦ ³-

é³ñϳÝ:

³ñ»·ÇÝ ´ Ü»ñëÇëÛ³ÝÁ å³ñ-

·¨³ïñí»É ¿ Ðáñ¹³Ý³ÝÇ µ³ñÓñ³-

·áõÛÝ ² ϳñ·Ç, ä³Õ»ëïÇÝÇ §´»ÃÕ»-

ѻٖ2000¦, èáõÙÇÝdzÛÇ ³½·³ÛÇÝ

µ³ñÓñ³·áõÛÝ å³ñ·¨áí` §èáõÙÇ-

ÝdzÛÇ ³ëïÕ¦ (2000), àõÏñ³ÇݳÛÇ

гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý §ÆßË³Ý Ú³ñáë-

ɳí ÆÙ³ëïáõݦ 5–ñ¹ ³ëïÇ׳ÝÇ

(2001), üñ³ÝëdzÛÇ ä³ïíá É»·»áÝÇ

ÏáٳݹáñÇ (2001), èáõë àõÕÕ³÷³é

»Ï»Õ»óáõ êáõñµ ²Ý¹ñ»³ë ³é³ùÛ³ÉÇ

(2004) ¨ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ³ÛÉ ßù³Ýß³Ý-

Ý»ñáí:

ÜáñÇÝ êñµáõÃÛáõÝÁ §Ð³Û³ëï³Ý¦

ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³-

ÙÇ Ñá·³µ³ñÓáõÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ³Ý-

¹³Ù ¿, гÛÏ³Ï³Ý µ³ñ»·áñͳϳÝ

ÁݹѳÝáõñ ÙÇáõÃÛ³Ý Ñá·³µ³ñÓáõ-

Ý»ñÇ ËáñÑñ¹Ç å³ïíá ³Ý¹³Ù: ÜáñÇÝ

êñµáõÃÛ³ÝÁ 2000–Ç ßÝáñÑí»É ¿

²ñó³ËÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ

å³ïí³íáñ ¹áÏïáñÇ ÏáãáõÙ: ØÇç³½·³ÛÇÝ

ÇÝýáñÙ³ïǽ³ódzÛÇ ³-

ϳ¹»ÙdzÛÇ ¨ Ø²Î–Ç ïÝï»ë³Ï³Ý áõ

ëáóÇ³É³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ì»-

ѳ÷³é гÛñ³å»ïÝ ³é³ç³¹ñí»É ¿

í»ñáÑÇßÛ³É ³Ï³¹»ÙdzÛÇ ³Ý¹³Ù,

ÇëÏ 2001–ÇÝ ÝáõÛÝ ³Ï³¹»ÙdzÛÇ

ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÜáñÇÝ êñµáõ-

ÃÛ³ÝÁ ßÝáñÑí»É ¿ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý

¹áÏïáñÇ ³ëïÇ׳Ý: 2003–Ç ²Ù»-

ݳÛÝ Ð³Ûáó гÛñ³å»ïÇÝ ßÝáñÑí»É ¿

ÐÐ ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ²½·³ÛÇÝ ³Ï³-

¹»ÙdzÛÇ å³ïí³íáñ ³Ý¹³ÙÇ ÏáãáõÙ:

2004–ÇÝ ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý

ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ·Çï³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç

ÏáÕÙÇó ÜáñÇÝ êñµáõÃÛ³ÝÁ ßÝáñÑí»É

¿ ºäÐ å³ïí³íáñ ¹áÏïáñÇ ³ëïÇ-

׳Ý: 2007–ÇÝ ÐéáÙ»³Ï³Ý γÃáÉÇÏ

êáõñµ ÂáíÙ³ë ѳٳÉë³ñ³ÝÇ (²ØÜ)

ݳ˳·³ÑÇ ÏáÕÙÇó ÜáñÇÝ êñµáõ-

ÃÛ³ÝÁ ßÝáñÑí»É ¿ å³ïí³íáñ ¹áÏïáñÇ

ÏáãáõÙ:

î. ²¸²Ø ù³Ñ³Ý³ زβðÚ²Ü

ºìàð ² ´Úàôð²Î²ÜòÆ

(ÊáõÉáñµáõÏ, ÊáÛÉáñµáõÏ,

ÐáÛÉáñµáõÏ, ÐáÉáµáõÏ)

(792–795)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 792–Çó: гçáñ¹»É

¿ êáÕáÙáÝ ² ³éÝ»óáõÝ:

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ÍÝí»É ¿ ²ñ³·³-

ÍáïÝ ·³í³éáõÙ, ÇëÏ Ã» áñ ·Ûáõ-

ÕáõÙ, ѳÛïÝÇ ã¿: سѳó»É ¿

795–ÇÝ ¸íÇÝáõÙ:

¨áñ· ² ´Ûáõñ³Ï³Ýóáõ í»ñ³-

µ»ñÛ³É Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ

µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý: ÌÝݹ³í³ÛñÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓáÕ

å³ïÙÇãÝ»ñÇó áÙ³Ýù

´Ûáõñ³Ï³ÝÝ »Ý ÝßáõÙ, áÙ³Ýù` ²ßï³ñ³ÏÁ,

ݳ¨` ú߳ϳÝÁ: ØÇ·áõó»

Ýñ³ ѳٳñ, áñ ÍÝí»Éáõ ¨ ³åñ»Éáõ

í³Ûñ»ñÁ ï³ñµ»ñ »Ý »Õ»É, ¨ ݳ µÝ³-

35


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ÏáõÃÛ³Ý ï»ÕÁ Ñ³×³Ë ¿ ÷á÷áË»É:

ä³ïÙÇãÝ»ñÁ Ýñ³Ý ÑÇß³ï³ÏáõÙ »Ý

ÊáõÉáñµáõÏ, ÊáÛÉáñµáõÏ, ÇÝãå»ë

ݳ¨ ÐáÛÉáñµáõÏ, ÐáÉáµáõÏ, ÇÝãÁ, ѳí³Ý³µ³ñ,

³é³çÇÝ ÏáãÙ³Ý ³Õ³í³-

ÕáõÙÝ»ñÝ »Ý: ÆëÏ Ã» ÇÝãáõ ¿ ³Û¹åÇëÇ

ٳϹÇñ ëï³ó»É, ѳÛïÝÇ ã¿:

гÛïÝÇ ã¿ Ý³¨, û ¨áñ· ² ´Ûáõñ³Ï³ÝóÇÝ

áñï»Õ ¿ ³ß³Ï»ñï»É ¨

ÇÝã å³ßïáÝÝ»ñ ¿ í³ñ»É, áñ ·³í³éÇ

»åÇëÏáåáëÝ ¿ »Õ»É: ØdzÛÝ »ÉÝ»Éáí

Ýñ³ÝÇó, áñ »ñ»ù ï³ñÇ ¿ ϳÃáÕÇÏáë

»Õ»É, »Ýó¹ñáõÙ »Ý, áñ Í»ñ ѳë³-

ÏáõÙ ¿ ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³Ãáé µ³ñÓñ³ó»É:

ä³ßïáݳí³ñ»É ¿ ˳ճÕáõ-

ÃÛ³Ùµ` ³é³Ýó Ý߳ݳíáñ ·áñÍáõ-

Ý»áõÃÛáõÝ Í³í³É»Éáõ: ¨áñ· ² ´Ûáõñ³Ï³Ýóáõ

³ÝáõÝÁ ÑÇß³ï³Ï»Éáõó

Ñ»ïá å³ïÙÇãÝ»ñÁ ÝßáõÙ »Ý, áñ ³-

ñ³µÝ»ñÁ ïÇñ»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ,

ë³Ï³ÛÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõ-

ÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ ³Û¹ ûñ»ñÇÝ Ï³ï³ñí³Í

Ýáñ »Õ»ÉáõÃÛáõÝ ã¿ñ, ³ÛÉ ²ñ-

×»ßÇ ¨ ´³·ñ¨³Ý¹Ç ׳ϳï³Ù³ñï»ñÇó

Ñ»ïá (775), »ñµ ѳۻñÇ áõ-

Å»ñÝ áõ ϳñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý

ëå³éí»É ¿ÇÝ, ³ñ³µÝ»ñÇ` ³é³Ýó

¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý »ñÏñáõ٠ѳëï³ïí»-

Éáõ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ ¿:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ¨áñ·

² ´Ûáõñ³Ï³ÝóáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ Ðáíë»÷

´ ö³ñå»óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ÎÇñ³Ïáë ³Ý-

ӳϻóÇ, ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, ºñ¨³Ý,

1961: ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ,

гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý 1996: êï»-

÷³Ýáë î³ñáÝ»óÇ ²ëáÕÇÏ, ä³ïÙáõÃ-

ÛáõÝ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý, ºñ¨³Ý, 2000: úñ-

Ù³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ²,

ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

ê²ÂºÜÆÎ ´²´²Ú²Ü

ºìàð ´ ²èܺòÆ

(877–897)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 877–Çó: гçáñ¹»É

¿ ¼³ù³ñdz ² Ò³·»óáõÝ:

ÌÝí»É ¿ ²Ûñ³ñ³ïÇ Îáï³Ûù

·³í³éÇ ³éÝÇ ·ÛáõÕáõÙ, ÍÝ. Ã.

³ÝÑï.: سѳó»É ¿ 897–ÇÝ ì³-

ÝáõÙ, ³Ù÷á÷í»É ì³ÝÇó áã Ñ»éáõ

·ïÝíáÕ ÎáËå³Ýù ¨ ²Ñ¨³Ï³Ýù

·ÛáõÕ»ñÇ ÙÇç¨ ·ïÝíáÕ Òáñáí³ÝùáõÙ:

¨áñ· ³éÝ»óÇÝ »Õ»É ¿ ųٳ-

ݳÏÇ ³Ù»Ý³Ý߳ݳíáñ Ñá·¨áñ³-

ϳÝÝ»ñÇó: ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳ-

Ï»ñïóÇÝ Ýñ³Ý Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ áñå»ë

ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ï³Ý å³ïí³Ï³Ý

³Ûñ: γÃáÕÇÏáë ¿ ϳñ·í»É

гÛáó Çß˳ݳó ÇßË³Ý ²ßáï ´³·-

ñ³ïáõÝáõ ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµ: Ò»éݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ

ϳï³ñí»É ¿ Ù»Í ßáõùáí

²ëïí³Í³Ñ³ÛïÝáõÃÛ³Ý áõûñáñ¹

ûñÁ` ÑáõÝí³ñÇ 13–ÇÝ, ÏÇñ³ÏÇ ûñÁ

(³Ñ»Ï³Ý ³ÙëÇ 28–ÇÝ): ¨áñ· ´

³éÝ»óáõ ϳÃáÕÏáëáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ

Ï»ëÁ` 877–885–Á, ³Ýó»É ¿ Ë³Õ³Õ ¨

ѳݹ³ñï: γñ·³íáñ»É ¿ ²ñÍñáõÝ-

Û³ó ñÇ·áñ–¸»ñ»ÝÇÏ Çß˳ÝÇ ¨ î³ñáÝÇ

²ßáï ÎÛáõñáå³Õ³ïÇ Ñ³ñ³-

µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ûë ßñç³ÝáõÙ ù³Õ-

Ï»¹áݳϳÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í

³ÝѳٳӳÛÝáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñ »Ý

ͳ·áõÙ ¨áñ· ´ ³éÝ»óáõ ¨ سßïáó

í³ñ¹³å»ïÇ ÙÇç¨, áñÝ ³-

í³ñïíáõÙ ¿ ϳÃáÕÇÏáëÇ ÏáÕÙÇó

ëå³éݳóáÕ Ý½áíùáí: ¨áñ· ´ ³é-

Ý»óÇÝ, ë³ï³ñ»Éáí ²ßáï ´³·ñ³ïáõÝáõÝ,

ÙÇ ù³ÝÇ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ

ݳ˳ӻéÝáõÃÛ³Ùµ ²ñ³µ³Ï³Ý ˳-

ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý ³éç¨ µ³ñÓñ³óñ»É ¿

36


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

ѳÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³-

Ï³Ý·Ù³Ý Ñ³ñóÁ: 885–ÇÝ ²ßáï ´³·-

ñ³ïáõÝáõÝ Ð³Ûáó ó·³íáñ ¿ ûÍ»É ¨

ûñÑÝ»É: úñÑÝ»É ¿ ݳ¨ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ

ϳÛëñ ´³ñë»Õ l–Ç áõÕ³ñÏ³Í Ã³-

·Á: ²ßáï l–Ç Ù³Ñí³Ý ݳËûñÛ³ÏÇÝ,

Ýñ³ ÇëÏ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ, ¨áñ·

´ ³éÝ»óáõÝ »Ý ѳÝÓÝíáõÙ ³ñͳÃ

¨ áëÏÇ` ïݳÝÏÝ»ñÇÝ ¨ ³Õù³ïÝ»-

ñÇÝ µ³Å³Ý»Éáõ ѳٳñ:

²ßáï l–Ç Ù³ÑÇó Ñ»ïá ϳñ·³íáñ»É

¿ ·³Ñ³Å³é³Ý· êÙµ³ïÇ ¨ ²ßáï

l–Ç »Õµáñ` ëå³ñ³å»ï ²µ³ëÇ É³ñí³Í

ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÙÇçÝáñ-

¹»É, áñå»ë½Ç ²µ³ëÁ ·»ñáõÃÛáõÝÇó

³½³ï ³ñÓ³ÏÇ Î³ñëáõÙ µ³Ýï³ñÏí³Í

íñ³ó ÇßË³Ý ²ïñÝ»ñë»ÑÇÝ:

²ßáï l–Ç Ù³ÑÇó Ñ»ïá 890–ÇÝ,

ϳï³ñ»É ¿ Ýñ³ áñ¹áõ` êÙµ³ï l ´³·-

ñ³ïáõÝáõ ó·ûñÑÝ»ùÁ` ¹ñ³Ýáí ³-

é³ç µ»ñ»Éáí ²ßáï ´³·ñ³ïáõÝáõ

»Õµáñ` ²µ³ë ëå³ñ³å»ïÇ ¹Å·áÑáõ-

ÃÛáõÝÁ, áñÁ ó³ÝϳÝáõÙ ¿ñ íñ»Å Éáõ-

Í»É Ï³ÃáÕÇÏáëÇó ¨ Ñ³ëÝ»É Ýñ³

å³ßïáݳÝÏáõÃÛ³ÝÁ:

¸íÇÝÇ ³í»ñÇã »ñÏñ³ß³ñÅÇó Ñ»-

ïá (894) ѳÛñ³å»ï³ÝáóÁ ųٳ-

ݳϳíáñ³å»ë ï»Õ³÷áËí»É ¿

¼í³ñÃÝáó:

¸áÕëÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇ (894) ݳ-

ËûñÛ³ÏÇÝ` ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ ³ÙÇñ³

²÷ßÇÝÁ Ó»ñµ³Ï³É»É ¿ ѳßïáõÃÛ³Ý

³é³ç³ñÏáí Çñ Ùáï »Ï³Í ¨áñ· ´

³éÝ»óáõÝ: ºñÏáõ ³ÙÇë ö³Ûï³Ï³ñ³ÝáõÙ

ÙݳÉáõó Ñ»ïá ²Õí³ÝÇó Çß-

Ë³Ý Ð³Ù³ÙÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ ³-

½³ïí»É ¿` ÷ñϳ·ÇÝ í׳ñ»Éáí:

¨áñ· ´ ³éÝ»óÇÝ å³Ñå³Ý»É ¿

г۳ëï³ÝÇ Ý»ñùÇÝ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõ-

ÝÁ` í»ñç ï³Éáí ˳éݳÏáõÃÛáõÝÝ»-

ñÇÝ: ܳ ϳñ·³íáñ»É ¿ ì³ëåáõñ³-

ϳÝÇ ²ñÍñáõÝÇÝ»ñÇ áõ î³ñáÝÇ

´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñÇ ·ÅïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

³Õí»É ¿ Òáñáí³ÝùáõÙ (Ñ»ï³-

·³ÛáõÙ ê³Éݳå³ïÇ ê. ñÇ·áñÇ

í³Ýù), áñï»Õ å³ÑíáõÙ ¿ÇÝ ñÇ·áñ

Èáõë³íáñãÇ ·³í³½³ÝÁ ¨ ß³ñų-

Ï³Ý ë»Õ³ÝÁ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ¨áñ·

´ ³éÝ»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ سßïáó ²

ºÕÇí³ñ¹»óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ÂáíÙ³ ²ñÍñáõÝÇ

¨ ²Ý³ÝáõÝ, ä³ïÙáõÃÛáõÝ ²ñÍñáõÝÛ³ó

ï³Ý, ºñ¨³Ý, 1985: êï»÷³Ýáë úñµ»É-

Û³Ý, êÛáõÝÇùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý,

1986: ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇ,

гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1996: úñ-

Ù³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ²,

ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001 :

²ìºîÆê вðàôÂÚàôÜÚ²Ü

ºìàð ¸

Îàêî²Ü¸ÜàôäàÈêºòÆ

øºðºêîºÖÚ²Ü

(ػͳ·áñÍ)

(1866–1882)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1866–Çó: гçáñ¹»É ¿ سïûáë ²

Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉë»óáõÝ:

ÌÝí»É ¿ 1813–Ç ÑáõÉÇëÇ 5–ÇÝ

Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëáõÙ: سѳó»É ¿

1882–Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 6–ÇÝ ì³-

Õ³ñß³å³ïáõÙ, ³×ÛáõÝÝ ³Ù-

÷á÷í»É ¿ سÛñ î³×³ñÇ µ³ÏáõÙ:

ܳËÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÝ ëï³ó»É

ê³Ù³ÃdzÛÇ êñµáõÑÇ Ù³Ûñ³å»-

ïÇ Ì³ÕÏáóáõÙ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ñ³×³-

Ë»É ¿ Ðáíë»÷ ¹åÇñÇ áõëáõÙݳñ³ÝÁ:

37


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

êáíáñ»É ¿ áõÙ ³÷áõÇ å³ïñdzñù³Ï³Ý

ųé³Ý·³íáñ³ó í³ñ-

ųñ³ÝáõÙ (1827–1829), áñï»Õ ³ß³-

Ï»ñï»É ¿ Ý߳ݳíáñ Ùï³íáñ³Ï³Ý

ñÇ·áñ å³ïí»ÉÇ ö»ßïÇÙ³É×Û³-

ÝÇÝ: 1830–ÇÝ å³ïñdzñù γñ³å»ï

ä³É³Ã»óáõ ÏáÕÙÇó Ý߳ݳÏí»É

¿ å³ïñdzñù³ñ³ÝÇ ÷á˳Ýáñ¹³ñ³ÝÇ

ù³ñïáõÕ³ñ: 1834–ÇÝ ëï³ó»É

¿ ë³ñÏ³í³·áõÃÛ³Ý ³ëïÇ׳Ý,

1835–ÇÝ Ó»éݳ¹ñí»É ¿ Ïáõë³ÏñáÝ

ù³Ñ³Ý³ áõ Ý߳ݳÏí»É Î. äáÉëÇ

ê. ²ëïí³Í³ÍÇÝ, ê. ʳ㠨 ê. гñáõ-

ÃÛáõÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ù³ñá½Çã: Üñ³

ç³Ýù»ñáí ¿ ëï»ÕÍí»É Î. äáÉëÇ ³-

é³çÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»ó³Ï³Ý »ñ·-

ã³ËáõÙµÁ: 1841–ÇÝ ³ñųݳó»É ¿

ͳÛñ³·áõÛÝ í³ñ¹³å»ïÇ ³ëïÇ׳-

ÝÇ: 1844–ÇÝ ÁÝïñí»É ¿ ´áõñë³ÛÇ Ñ³-

Ûáó Ñá·¨áñ ³é³çÝáñ¹ (1844–1858,

1861–1866), ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ëï³ÝÓ-

Ý»É Ý³¨ ÎáõïÇݳÛÇ (øÛáóÑdz) íÇ-

׳ÏÇ ³é³çÝáñ¹áõÃÛáõÝÁ: 1848–Ç

ÑáõÉÇëÇ 11–ÇÝ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃá-

ÕÇÏáë Ü»ñë»ë º ²ßï³ñ³Ï»óáõ ÏáÕ-

ÙÇó Ó»éݳ¹ñí»É ¿ »åÇëÏáåáë:

1858–Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 17–ÇÝ ²ñ¨Ùï³-

ѳÛáó ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó

ÁÝïñí»É ¿ Î. äáÉëÇ å³ïñdzñù

(1858–1860), Ù³ëݳÏó»É ¿ ²½·³ÛÇÝ

ë³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³ÝÁ:

1866–Ç ë»åï»Ùµ»ñÇ 17–ÇÝ Ø³Ûñ ²-

Ãáé ê. ¾çÙdzÍÝáõÙ Ññ³íÇñí³Í ²½-

·³ÛÇÝ–»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó

ÙdzӳÛÝ ÁÝïñí»É ¿ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó

ϳÃáÕÇÏáë. ûÍáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É

1867–Ç Ù³ÛÇëÇ 21–ÇÝ:

àñå»ë ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇ-

Ïáë` ¨áñ· ¸ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉë»óÇÝ

Ù»Í áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓñ»É Åá-

Õáíñ¹Ç Ùï³íáñ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ,

¹åñáó³ßÇÝáõÃÛ³ÝÁ, ·ñ³ïåáõÃÛ³-

ÝÁ: ê. ¾çÙdzÍÝÇ Ùdzµ³ÝÝ»ñÇó

ëï»ÕÍ»É ¿ àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ÝÓݳÅá-

Õáí, áñÁ ѳÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ Ñ³-

Ù³ñ Ùß³Ï»É ¿ ϳÝáݳ¹ñáõÃÛáõÝ ¨

ç³Ý³ó»É ¹åñáóÝ»ñ µ³ó»É µáÉáñ

µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ: 1874–ÇÝ ¾çÙdzÍ-

ÝáõÙ ÑÇÙݳ¹ñ»É ¿ ¨áñ·Û³Ý ×»Ù³ñ³ÝÁ,

áñÁ 40 ï³ñáõó ³í»ÉÇ »Õ»É ¿

³ñ¨»É³Ñ³Û ³Ù»Ý³Ý߳ݳíáñ áõëáõÙݳϳÝ

ѳëï³ïáõÃÛáõÝÁ` ѳ-

Û³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ Ù³Ýϳí³ñųϳÝ

ÙïùÇ Ï»ÝïñáÝÁ: ¨áñ· ¸ Îáëï³Ý¹-

ÝáõåáÉë»óÇÝ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ç³Ýù»-

ñáí Ýå³ëï»É ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý ·áñ-

ÍÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, Áݹ³ñÓ³Ï»É áõ

µ³ñ»Ï³ñ·»É ¿ ïå³ñ³ÝÁ. Ñáí³Ý³íáñ»É

¿ ¼³ù³ñdz ê³ñÏ³í³·Ç, ²µñ³Ñ³Ù

Îñ»ï³óáõ, êÇÙ»áÝ ²å³ñ³Ýóáõ,

àõËï³Ý»ëÇ, ¸³íÇà ´»ÏÇ

å³ïÙÇãÇ, êÇÙ»áÝ ºñ¨³Ýóáõ, ØËÇ-

óñ áßÇ »ñϳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨

§Ö³ßáó¦–Ç Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

̳í³É»É ¿ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ɳÛÝ

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ. 1868–ÇÝ Ø³Ûñ î³-

38


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

׳ñÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ÏáÕÙáõ٠ϳéáõó»É ¿

Ïó³ß»Ýù, áñï»Õ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ »-

ϻջó³å³ïÙ³Ï³Ý Ã³Ý·³ñ³Ý, Ýáñá·»É

ïí»É ê. ³Û³Ý» í³ÝùÁ, ³ÛÝï»Õ

ϳéáõó»É ³ñ¨ÙïÛ³Ý Ï³Ù³ñ³-

Ï³å ¹³ñå³ëÁ, سÛñ ²ÃáéÇ Ùdz-

µ³ÝÝ»ñÇ µÝ³Ï»ÉÇ ß»Ýù»ñÁ, ´Ûáõñ³-

ϳÝÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³Ù³é³ÝáóÁ,

í»ñ³Ï³éáõó»É ú߳ϳÝÇ ê. Ø»ëñáå

سßïáó »Ï»Õ»óÇÝ ¨ ³ÛÉÝ:

¨áñ· ¸ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉ»óÇÝ

Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù ¿ ϳï³ñ»É

ѳÛÏ³Ï³Ý µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ

Ùdzϻñå ųٻñ·áõÃÛáõÝ ÙïóÝ»Éáõ

áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: Üñ³ ç³Ýù»ñáí »Ý

ëï»ÕÍí»É §Ò³Ûݳ·ñ»³É »ñ·»óáÕáõ-

ÃÇõÝù êñµáÛ ä³ï³ñ³·Ç¦ (1874),

§Ò³Ûݳ·ñ»³É Þ³ñ³Ï³Ý Ñá·»õáñ

»ñ·áó¦ (1875), §Ä³Ù³·Çñù¦ (1877),

§Ò³Ûݳ·ñ»³É ù³Õáõ³Íù ûñÑÝáõ-

û³Ýó¦ (1882) ·ñù»ñÁ:

¨áñ· ¸ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉë»óÇÝ

ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ñų-

ݳó»É ¿ §Ø»Í³·áñͦ å³ïí³ïÇï-

ÕáëÇ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ¨áñ·

¸ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉë»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É

¿ سϳñ ² »ÕáõïóÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ²µ»ÕÛ³Ý Ø.,

¨áñ· ¸ ػͳ·áñÍ Ï³ÃáÕÇÏáë ²Ù»-

ݳÛÝ Ð³Ûáó, ì³Õ³ñß³å³ï, 1899: ì³Ññ³Ù

»åë. سÝÏáõÝÇ, ¨áñ· ¸ ¨ Çñ ų-

ٳݳÏÁ, Ù³ëÝ ², ï»°ë §ì»Ù¦, ³Ùë³-

·Çñ, ö³ñǽ, 1933–1937: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø.,

²½·³å³ïáõÙ, ѳï. , ê. ¾çÙdzÍÇÝ,

2001: §ì³í»ñ³·ñ»ñ Ð³Û »Ï»Õ»óáõ

å³ïÙáõÃ۳ݦ, ·Çñù IJ. ¨áñ· ¸ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉë»óÇ

ø»ñ»ëï»×Û³Ý Ï³Ãá-

ÕÇÏáë ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó (1866–1882), º-

ñ¨³Ý, 2004:

äºîðàê ÐàìвÜÜÆêÚ²Ü

ºìàð º êàôðºÜÚ²Üò

(ìßï³ÉÇ, î÷ÕÇë»óÇ)

(1911–1930)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1911–Çó: гçáñ¹»É ¿ سïûáë ´

Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉë»óÇ Æ½ÙÇñÉÛ³-

ÝÇÝ:

ÌÝí»É ¿ 1847–Ç û·áëïáëÇ

8–ÇÝ ÂÇýÉÇëáõÙ, ٳѳó»É`

1930–Ç Ù³ÛÇëÇ 8–ÇÝ ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ:

³Õí»É ¿ سÛñ î³×³ñÇ

µ³ÏáõÙ:

1865–1868–ÇÝ áõë³Ý»É ¿ ÂÇýÉÇëÇ

éáõë³Ï³Ý ¹³ë³Ï³Ý ·ÇÙݳ½Ç³-

ÛáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý å³ï-

׳éáí ³í³ñï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»-

ñÁ ãÇ Ñ³ÝÓÝ»É: лﳷ³ÛáõÙ áõëáõÙÁ

ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ سÛñ ²Ãáé ê. ¾çÙdzÍ-

ÝÇ Ä³é³Ý·³íáñ³ó ¹åñáóáõÙ:

1868–Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 15–ÇÝ ê. ³Û³-

Ý» í³ÝùáõÙ Ó»éݳ¹ñí»É ¿ ë³ñÏ³í³·,

1871–Ç ³åñÇÉÇ 15–ÇÝ` ù³Ñ³-

ݳ, 1872–Ç Ù³ÛÇëÇ 3–ÇÝ ê. Þáճϳ-

ÃáõÙ ûÍí»É ¿ í³ñ¹³å»ï ¨ ëï³ó»É

·³í³½³Ý Ïñ»Éáõ Çñ³íáõÝù:

1868–Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 1–Çó ÙÇÝã¨

1871–Ç Ù³ÛÇëÇ 25–Á ê. ¾çÙdzÍÝÇ

ijé³Ý·³íáñ³ó ¹åñáóáõÙ ¹³ë³í³Ý¹»É

¿ Ãí³µ³ÝáõÃÛáõÝ, Áݹѳ-

Ýáõñ å³ïÙáõÃÛáõÝ ¨ ³ß˳ñѳ·ñáõ-

ÃÛáõÝ, 1870–Ç ÑáõÝí³ñÇ 30–Çó ÙÇÝã¨

1874–Ç Ù³ÛÇëÇ 25–Á »Õ»É ¿ ê. ¾ç-

ÙdzÍÝÇ Ðñ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç

³Ý¹³Ù, 1872–Ç Ù³ñïÇ 28–Çó ÙÇÝã¨

1874–Ç ë»åï»Ùµ»ñÇ 28–Á` ¨áñ·-

Û³Ý ×»Ù³ñ³ÝÇ ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý í»-

ñ³ÑëÏÇã, 1871–Ç Ù³ÛÇëÇ 28–Çó` ´»-

ë³ñ³µÇ³ÛÇ Ã»ÙÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñá·¨áñ

áõëáõÙݳñ³ÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÇã ¨

39


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

Ýáñ µ³óíáÕ ¨áñ·Û³Ý ×»Ù³ñ³ÝÇ

ѳٳñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ ÁÝïñáÕ,

1874–Ç ë»åï»Ùµ»ñÇ 28–Çó ÙÇÝã¨

1875–Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 1–Á` ¨áñ·Û³Ý

×»Ù³ñ³ÝÇ ÁݹѳÝáõñ å³ïÙáõÃÛ³Ý

¨ ³ß˳ñѳ·ñáõÃÛ³Ý áõëáõóÇã:

1875–Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 5–Çó ÙÇÝã¨

1876–Ç ÑáõÉÇëÇ 23–Á »Õ»É ¿ Ô³ñ³-

µ³ÕÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹Ç ųٳݳϳíáñ

å³ßïáݳϳï³ñ ¨ ï»ÕÇ Ñá-

·¨áñ ë»ÙÇݳñdzÛÇ ï»ëáõã, 1874–Ç

ÑáõÝí³ñÇ 31–Çó ÙÇÝ㨠1878–Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇ

12–Á` ²·áõÉÇëÇ ê. ÂáíÙ³

³é³ùÛ³ÉÇ í³ÝùÇ í³Ý³Ñ³Ûñ ¨ ï³ñ³ÍùÇ

Ñá·¨áñ áõëáõÙݳñ³ÝÝ»ñÇ

ï»ëáõã, 1878–Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 12–Çó

ÙÇÝ㨠1881–Ç Ù³ÛÇëÇ 1–Á` ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ

³é³çÝáñ¹³Ï³Ý ï»-

Õ³å³Ñ: ܳ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ

ê. öñÏÇ㠻ϻջóáõÝ ÏÇó ÑÇÙÝ»É ¿

í³ñųñ³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ê. ²ëïí³Í³ÍÇÝ

»Ï»Õ»óÇÝ:

1881–Ç ÑáõÝÇëÇ 1–Çó ÙÇÝã¨

1887–Ç Ù³ÛÇëÇ 22–Á »Õ»É ¿ ºñ¨³ÝÇ

ûÙÇ ³é³çÝáñ¹³Ï³Ý ÷á˳Ýáñ¹ ¨

ÑÇÙݳíáñ³å»ë Ýáñá·»É ºñ¨³ÝÇ »-

ϻջóÇÝ»ñÁ, ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÝ áõ

ÏáÝëÇëïáñÇ³Ý áõ óáõó³µ»ñ»É ³ñ¹-

Ûáõݳíáñ ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ·áñ-

ÍáõÝ»áõÃÛáõÝ` ϳñ·³íáñ»Éáí ûÙÇ

¹åñáó³Ï³Ý, ýÇݳÝë³Ï³Ý áõ µ³ñ»Ï³ñ·ã³Ï³Ý

íÇ׳ÏÁ, áõ Áëï

³Û¹Ù` Ù»Í ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ í³-

ۻɻÉ:

1882–Ç Ù³ÛÇëÇ 9–ÇÝ ûÍí»É ¿ »-

åÇëÏáåáë: 1887–Ç Ù³ÛÇëÇ 22–Çó

ÙÇÝ㨠1894–Ç ÷»ïñí³ñÇ 3–Á »Õ»É ¿

²ëïñ³Ë³ÝÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ ¨ ³Ûëï»Õ

¿É ³ßËáõųóñ»É ÍË³Ï³Ý ¹åñáóÇ

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: ²í»ÉÇÝ, Ýñ³

ç³Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇí ï»ÕÇ éáõë³Ï³Ý

å»ï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ

å³ñï³íáñÇã ¿

¹³ñÓí»É ѳÛáó É»½íÇ áõ ÏñáÝÇ ¹³ë³í³Ý¹áõÃÛáõÝÁ:

ØÛáõë ÏáÕÙÇó,

ѳÛïÝÇ »ñ³Åßï³·»ï øñÇëï³÷áñ

γñ³–Øáõñ½³ÛÇ Ññ³íÇñٳٵ ϳñ-

·³íáñ»É ¿ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý »ñ·»óáÕáõ-

ÃÛáõÝÁ:

1894–Ç ÷»ïñí³ñÇ 3–Çó ÙÇÝã¨

1904–Ç ÑáõÝí³ñÇ 8–Á »Õ»É ¿ ìñ³ëï³ÝÇ

¨ ÆÙ»ñ»ÃÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ ¨

µ³ó»É Ýáñ ¹åñáóÝ»ñ: 1894–Ç ·áñ-

ÍáõÕí»É ¿ ê. ä»ï»ñµáõñ·` áñå»ë ²-

É»ùë³Ý¹ñ lll–Ç Ã³ÕÙ³Ý ¨ ÜÇÏáɳÛ

ll–Ç ³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»ëÝ»ñÇÝ

гÛáó ϳÃáÕÇÏáëÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇã:

1894–1904–Ý»ñÇÝ »Õ»É ¿ ÂÇýÉÇëÇ

ݳѳݷ³ÛÇÝ µ³ÝïÇ Ñá·³µ³ñÓáõ-

Ý»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ÷áËݳ˳·³Ñ: Üñ³

ç³Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇí ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿

§ÂÇýÉÇëÇ Ñ³Û ù³Ñ³Ý³Ý»ñÇ ÙÇáõ-

ÃÛáõÝÁ¦: ÂÇýÉÇë ¿ Ññ³íÇñ»É ¨ Áëï

³Ù»Ý³ÛÝÇ Ñáí³Ý³íáñ»É سϳñ ºÏ-

Ù³ÉÛ³ÝÇÝ ¨ ûųݹ³Ï»É Ýñ³ Ùß³-

40


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

Ï³Í ù³é³Ó³ÛÝ ä³ï³ñ³·Ç ïå³·-

ñáõÃÛ³ÝÝ áõ ï³ñ³ÍÙ³ÝÁ: 1895–Ç

ÑáõÝí³ñÇ 17–ÇÝ ³ñųݳó»É ¿ ³ñùáõÃÛ³Ý

å³ïíÇ: 1903–ÇÝ Áݹ¹ÇÙ³ó»É

¿ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ·áõÛùÇ µéݳ·-

ñ³íÙ³Ý ó³ñ³Ï³Ý Ññ³Ù³ÝÇÝ ¨

¹ñ³ ѳٳñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³-

ѳÝçáí ³½³ïí»É ¿ ³é³çÝáñ¹Ç

å³ßïáÝÇó:

1906–Ç Ù³ñïÇ 10–ÇÝ Ý߳ݳÏí»É

¿ êÇÝá¹Ç ³Ý¹³Ù, ÇëÏ ¹»Ïï»Ùµ»-

ñÇ 8–ÇÝ` سÛñ ²ÃáéÇ ¹Çí³Ý³ï³Ý

·áñÍ»ñÇ Ï³é³í³ñÇã áõ ³Ûë å³ßïá-

ÝáõÙ ¿É ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ½µ³Õí»É

×»Ù³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ` ³ÛÝ ³-

é³í»É ³ñ¹Ûáõݳí»ï ¹³ñÓÝ»Éáí:

1907–Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 29–ÇÝ Ý߳ݳÏí»É

¿ êÇÝá¹Ç ³ï»Ý³å»ïÇ ï»Õ³-

ϳÉ, ϳÃáÕÇÏáëÇ ï»Õ³Ï³É ¨ ³Û¹

å³ßïáÝÁ í³ñ»É ÙÇÝ㨠1909–Ç ë»åï»Ùµ»ñÇ

13–Á: ²Ûë ßñç³ÝáõÙ ²É»ùë³Ý¹ñ

سÝóßÛ³ÝÇ µ³ñ»ñ³ñáõ-

ÃÛ³Ùµ ³í³ñï»É ¿ سÛñ î³×³ñÇ Ýáñá·Ù³Ý

³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ: 1910–Ç

¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 11–ÇÝ Ý³ ÏñÏÇÝ Ñ³ëï³ïí»É

¿ ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ï»Õ³å³Ñ:

γÃáÕÇÏáë ¿ ÁÝïñí»É 1911–Ç

¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 13–ÇÝ, ûÍí»É` 1912–Ç

ÑáõÉÇëÇ 1–ÇÝ: ¨áñ· º êáõñ»ÝÛ³ÝóÇ

Ïáݹ³Ïáí 1912–Ç ÑáÏï»Ùµ»ñ–-

1913–Ç ÑáÏï»Ùµ»ñ ųٳݳϳÙÇçáóÁ

Ñéã³Ïí»É ¿ ѳÛáó ·ñ»ñÇ ·ÛáõïÇ

1500–³ÙÛ³ÏÇ ¨ ѳÛÏ³Ï³Ý ïå³·-

ñáõÃÛ³Ý 400–³ÙÛ³ÏÇ Ñáµ»É۳ݳϳÝ

ï³ñÇ:

гÛñ»Ý³ë»ñ ѳÛñ³å»ïÝ ³ÏïÇí

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ¿ ͳí³É»É

гÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ ¨ µ³ñ»Ýáñá·áõÙ-

Ý»ñÇ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ï³ñíáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ

ѳٳϳñ·Ù³Ý áõÕÕáõ-

ÃÛ³Ùµ, äáÕáë Üáõµ³ñ ÷³ß³ÛÇÝ

Ýß³Ý³Ï»É ¿ ²½·³ÛÇÝ å³ïíÇñ³Ïáõ-

ÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ:

²é³çÇÝ Ñ³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ

ëϽµÇÝ Ýñ³ ݳ˳ӻéÝáõ-

ÃÛ³Ùµ áõ Ñá·³ï³ñáõÃÛ³Ùµ ϳ½Ù³íáñí»ó

¨ ³ÏïÇíáñ»Ý ³ß˳ïáõÙ ¿ñ

·³ÕóϳÝÝ»ñÇÝ áõ íÇñ³íáñÝ»ñÇÝ

û·ÝáÕ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ Ïá-

ÙÇï»Ý: Ð³Û ¹³ïÇ Ñ»ï³åݹٳÝ

áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ϳñ¨áñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ

áõÝ»ó³Ý ³ñ¨Ùï³Ñ³Û»ñÇÝ û·Ýáõ-

ÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»Éáõ ѳñóáí ¨áñ· º

êáõñ»ÝÛ³ÝóÇ Ñ»é³·ñ»ñÁ èáõë³ëï³ÝÇ,

²ØÜ–Ç, Æï³ÉdzÛÇ, ²Ý·ÉdzÛÇ

¨ üñ³ÝëdzÛÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ: ºÕ»é-

ÝÇ ³ñѳíÇñùÝ»ñÁ ¨ ë»÷³Ï³Ý Åá-

Õáíñ¹Ç ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³åñ³Í

ѳÛñ³å»ïÝ Çñ ³Ýí³ÝÝ ³í»-

ɳóñ»ó ìßï³ÉÇ Ù³Ï³ÝáõÝÁ:

ò³ñ³Ï³Ý ÇÝùݳϳÉáõÃÛ³Ý ³Ý-

ÏáõÙÇó Ñ»ïá ¨áñ· º êáõñ»ÝÛ³ÝóÁ

¹³¹³ñ»óñ»ó §äáÉáÅ»ÝÇ»¦–Ç ·áñ-

ÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ¨ óñ»ó ¹ñ³ ÑÇÙ³Ý

íñ³ ·áñÍáÕ êÇÝá¹Á: ì»ñ³Ñ³ëï³ïí»ó

Ã»Ù³Ï³Ý ÅáÕáíÝ»ñÝ áõ

ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ

Ó¨³íáñ»Éáõ ݳËݳϳÝ

ëϽµáõÝùÁ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï í»ñ³-

ϳݷÝí»ó Ç·³Ï³Ý ë»éÇ ÁÝïñ³Ï³Ý

Çñ³íáõÝùÁ: 1917–Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ

21–ÇÝ ëï»ÕÍí³Í µ³ñ¹ å³ÛÙ³ÝÝ»-

ñÇ å³ï׳éáí ųٳݳϳíáñ³å»ë

Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ¹³¹³ñ»óñ»ó

¨áñ·Û³Ý ×»Ù³ñ³ÝÁ: 1918–Ç

Ù³ÛÇëÇÝ ¨áñ· º êáõñ»ÝÛ³ÝóÁ

Ïïñ³Ï³Ý³å»ë Ù»ñÅ»ó ê. ¾çÙdzÍ-

ÝÇó Ñ»é³Ý³Éáõ ¨ ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý

Ýå³ï³Ïáí ꨳݳí³ÝùáõÙ ³å³ëï³Ý»Éáõ

³é³ç³ñÏÁ ¨ Ññ³Ù³Û»ó

í»ó ûñ ÑÝã»óÝ»É µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ

½³Ý·»ñÁ` Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³Ûù³ñÇÝ

½áñ³íÇ·»Éáí: 1918–Ç Ù³ÛÇëÛ³Ý Ñ»-

ñáë³Ù³ñï»ñÇÝ ¨áñ· º êáõñ»ÝÛ³Ý-

41


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

óÇ Ïáãáí ³ÏïÇíáñ»Ý Ù³ëݳÏó»ó

ݳ¨ Ñá·¨áñ ¹³ëÁ: ܳ ûñÑÝ»ó ¨ Áëï

³Ù»Ý³ÛÝÇ ³ç³Ïó»ó г۳ëï³ÝÇ ³-

é³çÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³-

ÝÁ:

1920–Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 30–ÇÝ ¨áñ·

º êáõñ»ÝÛ³ÝóÁ ¹ 416 Ïáݹ³Ïáí

²åñÇÉÇ 11/24–Á ë³Ñٳݻó §Ð³Ûϳ-

Ï³Ý ï³ñ³·ñáõÃÛ³Ý, Ïáïáñ³ÍÇ ½á-

Ñ»ñÇ ¨ µÛáõñ³íáñ ݳѳï³ÏÝ»ñÇ

ÑÇß³ï³ÏÇ Ñ³ïáõÏ ûñ` îáÝ ²½·³-

ÛÇÝ – ÑÇß³ï³Ï µÛáõñ³íáñ ݳѳï³-

ϳó Ù»ñáó ÛÁÝóóë ѳٳß˳ñѳ-

ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙǦ: ÜáõÛÝ ûñÁ Ýñ³

Ññ³Ñ³Ý·áí µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ

å»ïù ¿ Ù³ïáõóí»ÇÝ Ñ³Ý¹Çë³íáñ

ä³ï³ñ³· ¨ ϳï³ñí»ñ Ð᷻ѳÝ-

·Çëï:

г۳ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³Ûݳóáõ-

ÙÇó Ñ»ïá ûå»ï Ð³Û »Ï»Õ»óáõ

Ýϳïٳٵ ÏÇñ³éí»óÇÝ Ñ³Ù³ï³ñ³Í

µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ó»ñµ³Ï³Éáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñ, µéݳ·ñ³íáõÙÝ»ñ, ³ÛÝáõ³-

ٻݳÛÝÇí سÛñ ²ÃáéÁ ¨ ϳÃáÕÇÏáëÁ

Ñá·»Ï³Ý Ù»Í ³åñáõÙÝ»ñÇ áõ

½ñϳÝùÝ»ñÇ ·Ýáí Ç ½áñáõ »Õ³Ý ¹Ç-

Ù³Ï³Û»É µáÉáñ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨

å³Ñå³Ý»É ê. ¾çÙdzÍÇÝÁ: ²í»ÉÇÝ,

óáõó³µ»ñ»Éáí ÑÇñ³íÇ Ñ³Ûñ³å»-

ï³Ï³Ý Ñá·³ï³ñáõÃÛáõÝ` ¨áñ· º

êáõñ»ÝÛ³ÝóÁ 1921–Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇ

31–ÇÝ Ïáݹ³Ïáí ѳÛáõÃÛ³ÝÁ Ïáã ³-

ñ»ó ³ç³Ïó»É Ýáñ³ëï»ÕÍ ÊáñÑñ-

¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ` ³ÛÝ Ýϳï»Éáí

³ß˳ñѳë÷Ûáõé ѳÛáõÃÛ³ÝÁ ѳ-

Ù³ËÙµáÕ Ð³Ûñ»ÝÇù: ØÛáõë ÏáÕÙÇó,

¨áñ· º êáõñ»ÝÛ³ÝóÁ ³ñųÝÇ å³Ûù³ñ

ÙÕ»ó §²½³ï »Ï»Õ»óǦ áõ §²-

½³ï »Ï»Õ»ó³Ï³Ý »Õµ³ÛñáõÃÛáõݦ

Ñáë³ÝùÝ»ñÇ ¹»Ù ¨ ¹ñ³Ýù 1926–Ç

ÑáõÝÇëÇ 14–ÇÝ Ð³Û »Ï»Õ»óáõó ³Ýç³ïí³Í

áõ ݽáíí³Í Ñéã³Ï»ó:

ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ

¨áñ· º êáõñ»ÝÛ³ÝóÁ ÙÇ

ß³ñù »Ï»Õ»ó³Ï³Ý µ³ñ»Ýáñá·áõÙ-

Ý»ñ ϳï³ñ»ó: 1922–Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇ

11–ÇÝ Ý³ ÃáõÛɳïñ»ó ³ÛñdzóÛ³É

ù³Ñ³Ý³Ý»ñÇ ÏñÏݳÙáõëÝáõÃÛáõÝÁ ¨

³½·³Ïó³Ï³Ý ÑÇÝ·»ñáñ¹ ¨ Ëݳ-

ÙÇ³Ï³Ý ãáññáñ¹ ³ëïÇ׳ÝÇ ³Ùáõë-

ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 1923–Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇ

9–ÇÝ ÁݹáõÝ»ó Ýáñ ïáÙ³ñÇ ·áñͳ-

ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ÃáõÛɳïñ»ó »Ï»Õ»óÇÝ»-

ñáõ٠ųٳë³óáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï »ñ-

·»ÑáÝÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ, 1923–Ç Ñáõ-

ÉÇëÇÝ Ñ³ëï³ï»ó §Ð³Ûáó »Ï»Õ»óáõ

µ³ñ»Ï³ñ·áõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáݳϳÝ

ѳÝÓݳÅáÕáí¦` »Ï»Õ»óáõ ÍÇë³Ï³-

ÝáÝ³Ï³Ý Ï³ñ¨áñ ѳñó»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý

ѳٳñ, 1924–Ç ÑáõÝí³ñÇ 1–Ç ÏáÝ-

¹³Ïáí ëï»ÕÍ»ó »ñ³·áõÛÝ Ñá·¨áñ

ËáñÑáõñ¹ ¨ Ý߳ݳϻó ¹ñ³ ϳ½ÙÁ,

1925–Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 22–ÇÝ Ññ³ï³ñ³Ï»ó

§²½·³ÛÇÝ–»Ï»Õ»ó³Ï³Ý Åá-

Õáí ·áõÙ³ñ»Éáõ ѳïáõÏ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛáõݦ–Á:

¨áñ· º êáõñ»ÝÛ³ÝóÇ Ï³ÃáÕÇ-

ÏáëáõÃÛ³Ý ßñç³ÝÁ ѳÙÁÝϳí ѳÛ

ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛ³Ý ³Ù»ÝÇó

¹ñ³Ù³ïÇÏ ÷áõÉÇ Ñ»ï` ó»Õ³ëå³-

ÝáõÃÛáõÝ, Ù³ÛÇëÛ³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñï»ñ,

²é³çÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñéã³-

ÏáõÙ, г۳ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ÛݳóáõÙ,

Ð³Û »Ï»Õ»óáõ Ýϳïٳٵ µéݳ×ÝßáõÙÝ»ñ

¨ ³ÛÉÝ: ²ÛÝáõѳݹ»ñÓ, ݳ

Ñá·áõ ïáÏáõÝáõÃÛ³Ùµ ¨ í»Ñ ѳÛñ»-

ݳëÇñáõÃÛ³Ùµ ÝÙ³Ý µ»ÏáõÙݳÛÇÝ

ßñç³Ýáõ٠ϳñáÕ³ó³í ÷³éùáí

å³Ñå³Ý»É ê. ¾çÙdzÍÇÝÁ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ¨áñ·

º êáõñ»ÝÛ³ÝóÇÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ Êáñ»Ý

² Øáõñ³¹µ»ÏÛ³ÝÁ :

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. Æ÷³ÏÛ³Ýó ê. ø.,

42


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

λÝë³·ñáõÃÛáõÝ ²Ù»Ý³å³ïÇí î»ñ î»-

ճϳÉÇ Î³ÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý ²Ù»Ý³ÛÝ

гÛáó ¨áñ· ³ñù»åÇëÏáåáë êáõñ»Ý-

Û³ÝóÇ, ÂÇýÉÇë, 1911: §ì³í»ñ³·ñ»ñ

Ð³Û »Ï»Õ»óáõ å³ïÙáõÃ۳ݦ, ·Çñù º.

سÛñ ²Ãáé ê. ¾çÙdzÍÇÝÁ ²é³çÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

ï³ñÇÝ»ñÇÝ (1918–1920),

ºñ¨³Ý, 1999: §ì³í»ñ³·ñ»ñ Ð³Û ºÏ»Õ»-

óáõ å³ïÙáõÃ۳ݦ, ·Çñù Ä. ¨áñ· º

êáõñ»ÝÛ³Ýó ϳÃáÕÇÏáë ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó,

ºñ¨³Ý, 2005: Ô³½³ñÛ³Ý è., ´³ñ»Ýáñá·ã³Ï³Ý

ݳ˳ӻéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳÛ

²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõÙ XlX ¹. í»ñçÇÝ

ù³éáñ¹ÇÝ ¨ XX ¹. ³é³çÇÝ Ï»ëÇÝ, ê. ¾ç-

ÙdzÍÇÝ, 2002: Òóíÿí Â. Â., Ý÷ìèàäçèíñêèé

ïðåñòîë (XlX – íà÷. XX ââ.), Åðåâàí,

2001.

²ì² вðàôÂÚàôÜÚ²Ü

»Ï»Õ»óáõÝ: 1889–ÇÝ Ù»ÏÝ»É ¿ »ñÙ³-

Ýdz` µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³-

ݳÉáõ:

ºìàð ¼ âàðºøâÚ²Ü

(1945–1954)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏë

1945–Çó: гçáñ¹»É ¿ Êáñ»Ý ²

Øáõñ³¹µ»ÏÛ³ÝÇÝ:

ÌÝí»É ¿ 1869–Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇ

2–ÇÝ, Üáñ ܳËÇ稳ÝáõÙ: سѳó»É

¿ 1954–Ç Ù³ÛÇëÇ 9–ÇÝ ¾çÙdzÍ-

ÝáõÙ, ³×ÛáõÝÝ ³Ù÷á÷í»É ¿ سÛñ

î³×³ñÇ µ³ÏáõÙ:

ܳËÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÝ ëï³ó»É

¿ ÍÝݹ³í³ÛñÇ ÍË³Ï³Ý ¹åñáóáõÙ,

³å³ ëáíáñ»É Üáñ ܳËÇ稳-

ÝÇ Ñá·¨áñ ë»ÙÇݳñdzÛáõÙ: 1879–ÇÝ

ÁݹáõÝí»É ¨ 1889–ÇÝ µ³ñÓñ ³é³ç³-

¹ÇÙáõÃÛ³Ùµ ³í³ñï»É ¿ ¨áñ·Û³Ý

Ö»Ù³ñ³ÝÁ: ºÕ»É ¿ ×»Ù³ñ³ÝÇ ³é³çÇÝ

»ñ»ù ë³Ý»ñÇó, áñ Ó»éݳ¹ñí»É ¿

ë³ñÏ³í³· ¨ áõËï»É ͳé³Û»É гÛ

êáíáñ»É ¿ ȳÛåóÇ·Ç ÏáÝë»ñí³ïáñdzÛáõÙ,

ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ»ï¨»É

ï»ÕÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³ëïí³Í³-

µ³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý

ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¹³ëÁÝóóÝ»ñÇÝ

(1889–1894):

¾çÙdzÍÇÝ í»ñ³¹³éݳÉáõó Ñ»-

ïá Ý߳ݳÏí»É ¿ ¨áñ·Û³Ý ×»Ù³ñ³-

ÝÇ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ ¨ Ð³Û »Ï»Õ»óáõ

å³ïÙáõÃÛáõÝ ³é³ñϳݻñÇ ¹³ë³-

Ëáë, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Õ»Ï³í³ñ»É ×»-

Ù³ñ³ÝÇ »ñ·ã³ËáõÙµÁ: 1895–Çó ͳé³Û»É

¿ Üáñ ܳËÇ稳ÝÇ ê. ʳã

í³ÝùáõÙ, ï³ñµ»ñ ³é³ñϳݻñ ¹³ë³í³Ý¹»É

Ñá·¨áñ ë»ÙÇݳñdzÛáõÙ:

1913–Ç ÑáõÝÇëÇ 20–ÇÝ Ó»éݳ¹ñí»É

¿ ³µ»Õ³, ùÇã ³Ýó ëï³ó»É ݳ¨

í³ñ¹³å»ï³Ï³Ý ãáñë ³ëïÇ׳Ý-

Ý»ñÁ ¨ Ý߳ݳÏí»É Üáñ ܳËÇ稳ÝÇ

¨ ´»ë³ñ³µÇ³ÛÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹³-

43


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

Ï³Ý ÷á˳Ýáñ¹, ¹³ë³í³Ý¹»É ¿ û-

Ù³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ùÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÛáõë

¹åñáóÝ»ñáõÙ: Üñ³ ç³Ýù»ñáí ¿, áñ

Üáñ ܳËÇ稳ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáó-

Ý»ñÁ ¹áõñë »Ý µ»ñí»É Éáõë³íáñáõ-

ÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ó³ÝÏÇó ¨

¹ñí»É Ã»Ù³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

»ÝóϳÛáõÃÛ³Ý Ý»ñùá, ÇëÏ Ñ³Ûáó

É»½áõ ¨ ÏñáÝ ³é³ñϳݻñÁ ׳ݳãí»É

»Ý å³ñï³¹Çñ ûÙÇ ßñç³Ý³Ï-

Ý»ñáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µáÉáñ

¹åñáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Æñ ѳÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ó³ñ³Ï³Ý

Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó

å³ñµ»ñ³µ³ñ »ÝóñÏí»É ¿ ѳɳ-

ͳÝùÝ»ñÇ: ȳÛÝ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ ¿

áõÝ»ó»É Ø»Í »Õ»éÝÇó ÷ñÏí³Í ·³Õ-

óϳÝáõÃÛ³ÝÁ û·Ý»Éáõ Ó»éݳñÏÝ»-

ñÇÝ, »Õ»É §ºÕµ³Ûñ³Ï³Ý û·ÝáõÃ۳ݦ

ÏáÙÇï»Ç ³Ý¹³Ù, ³å³` ݳ˳·³Ñ

(1916):

1916–ÇÝ ¨áñ· âáñ»ùãÛ³ÝÁ Ññ³íÇñí»É

¿ سÛñ ²Ãáé, Ý߳ݳÏí»É êÇ-

Ýá¹Ç ³Ý¹³Ù: 1917–ÇÝ Ýñ³Ý ßÝáñÑí»É

¿ »åÇëÏáåáëÇ ³ëïÇ׳Ý. í³ñ»É

¿ í³Ý³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ ¨

سÛñ î³×³ñÇ Éáõë³ñ³ñ³å»ïÇ

å³ßïáÝÝ»ñÁ: ܳ Ñ»ï¨áճϳÝ

ç³Ýù»ñáí سÛñ ²ÃáéÇ Ù³ï»Ý³¹³ñ³ÝáõÙ

áõ óݷ³ñ³Ýáõ٠ѳí³ù»É

»Ý ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñµ»ñ

·³í³éÝ»ñÇó ÷ñÏí³Í ѳÛϳϳÝ

ӻ鳷ñ»ñ, ³ñËÇí³ÛÇÝ ¨ óݷ³ñ³-

ݳÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñ: ì³ñ»É ¿ »Ï»Õ»ó³-

Ï³Ý µ³ñÓñ å³ßïáÝÝ»ñ, »Õ»É ìÇñ³-

ѳÛáó ûÙÇ ³é³çÝáñ¹ (1922–1927):

²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý å³Ûù³ñ

¿ ÙÕ»É Ñ³Ù³Ûݳí³ñ Çß˳Ýáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëï»ÕÍí³Í §²-

½³ï »Ï»Õ»óǦ Ïáãí³Í ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý

¹»Ù, ÷áñÓ»É ³Ý³Õ³ñï

å³Ñ»É Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ

½³Ý³½³Ý ³Õ³Ý¹³íáñ³Ï³Ý Ñáë³ÝùÝ»ñÇó:

1927–ÇÝ ÁÝïñí»É ¿ »-

ñ³·áõÛÝ Ñá·¨áñ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù:

Êáñ»Ý ² Øáõñ³¹µ»ÏÛ³ÝÇ »Õ»ñ³Ï³Ý

ëå³ÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá` ÙÇÝ㨠1941–Á,

ջϳí³ñ»É ¿ Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ·áñÍ»ñÁ:

ܳ˳ӻéÝ»É ¨ 1941–Ç ³åñÇÉÇÝ ¾ç-

ÙdzÍÝáõÙ Ññ³íÇñ»É ¿ ²½·³ÛÇÝ–»Ï»-

Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáí, áñï»Õ ÙdzӳÛÝ

ÁÝïñí»É ¿ ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ï»Õ³å³Ñ:

1945–Ç ÑáõÝÇëÇ 19–Çó 22–Á

ê. ¾çÙdzÍÝáõÙ Ññ³íÇñí³Í ²½·³-

ÛÇÝ–»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó

ÁÝïñí»É ¿ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇ-

Ïáë: ºñÏñáñ¹ ѳٳß˳ñѳÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ

ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ýñ³ ݳ˳-

Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ë÷Ûáõéù³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý

ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáí ëï»ÕÍí»É »Ý

§ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇæ ¨ §»Ý»ñ³É

´³Õñ³Ù۳ݦ ï³ÝϳÛÇÝ ß³ñ³ëÛáõ-

Ý»ñÁ: ¨áñ· ¼ âáñ»ùãÛ³ÝÁ ½·³ÉÇ ³-

í³Ý¹ áõÝÇ Ø³Ûñ гÛñ»ÝÇùÇ ¨ ë÷Ûáõéù³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý

ϳå»ñÇ ³Ùñ³åݹ-

Ù³Ý µÝ³·³í³éáõÙ:

ݳѳï»ÉÇ ¿ ѳïϳå»ë Ýñ³

¹»ñÁ ï³ñ³·Çñ ѳÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃÛ³Ý

ϳ½Ù³Ï»ñåÙ³Ý

(1946–1948), ÇÝãå»ë ݳ¨ ê÷ÛáõéùÇ

»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ¨ ³½·³ÛÇÝ ÙdzëÝáõ-

ÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍáõÙ: Üñ³ û-

ñáù í»ñ³½³ñÃáÝù »Ý ³åñ»É ÊêÐØ

ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ Ñ³Ûáó »Ï»Õ»-

ó³Ï³Ý ûٻñÁ, Çñ³íáõÝù ¿ ëï³ó»É

Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ §¾çÙdzÍÇݦ ³Ùë³-

·ÇñÁ, í»ñ³µ³ó»É ¿ ¾çÙdzÍÝÇ Ñá-

·¨áñ ×»Ù³ñ³ÝÁ, ïå³ñ³ÝÁ, ϳñá-

Õ³ó»É ¿ í»ñ³¹³ñÓÝ»É ·ñ³¹³ñ³ÝÇ

ÙÇ Ù³ëÁ, í³Ýù³å³ïÏ³Ý ß»Ýù»ñÇó

ÙÇ ù³ÝÇëÁ, ê. »Õ³ñ¹³í³ÝùÁ,

ê. ÐéÇ÷ëÇÙ» ¨ Êáñ íÇñ³åÇ í³Ýù»-

ñÁ: Ü߳ݳϳÉÇó ¹»ñ ¿ ˳ճó»É

гÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ í»ñëïÇÝ µ³ñÓ-

44


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

ñ³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: 1945–Ç ³åñÇÉÇÝ

Îñ»ÙÉáõÙ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ »ñÏñÇ

³é³çÝáñ¹ Æ. êï³ÉÇÝÇ Ñ»ï ѳÝ-

¹ÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ÇÝãå»ë ݳ¨

ÊêÐØ–Ç, Ø»Í ´ñÇï³ÝdzÛÇ ¨ ²ØÜ–Ç

ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»-

ñÇÝ ÑÕí³Í ѳïáõÏ Ïáݹ³ÏáõÙ

(25.10.1945) Ëݹñ»É ¿ ²ñ¨ÙïÛ³Ý

г۳ëï³ÝÇ ·ñ³íÛ³É ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ

Ñ»ï í»ñ³¹³ñÓÝ»É Çñ ûñÇݳϳÝ

ïÇñáçÁ` Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ: Ðñ³å³ñ³-

Ï»É ¿ Áݹ³ñÓ³Ï ÙÇ Ïáݹ³Ï

(20.04.1947), áñÁ Ïñ»É ¿ §Ð³ÛϳϳÝ

ѳñóÇ ÉáõÍÙ³Ý Ù³ëÇݦ Ëáñ³·ÇñÁ ¨

áñï»Õ ¹³ñÓÛ³É µ³ñÓñ³óñ»É ¿ ÂáõñùdzÛÇ

ÏáÕÙÇó µéݳ½³íÃí³Í ѳÛ-

Ï³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓ-

Ù³Ý Ñ³ñóÁ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ¨áñ·

¼ âáñ»ùãÛ³ÝÇÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ì³½·»Ý

² ä³É×Û³ÝÁ:

ºñÏ»ñ. ø³ñá½·Çñù, ¾çÙdzÍÇÝ,

1918:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. §ºñç³ÝϳÑÇß³ï³Ï

î. î. ¨áñ· ¼ ϳÃáÕÇÏáëÇ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ¦,

¾çÙdzÍÇÝ, 1954: êï»-

÷³ÝÛ³Ý êï., Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»-

óÇÝ ëï³ÉÇÝÛ³Ý µéݳå»ïáõÃÛ³Ý ûñáù,

ºñ¨³Ý, 1994: §ì³í»ñ³·ñ»ñ Ð³Û »Ï»Õ»-

óáõ å³ïÙáõÃ۳ݦ, ·Çñù ¼. ¨áñ· ¼ âáñ»ùãÛ³Ý

ϳÃáÕÇÏáë ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó, º-

ñ¨³Ý, 1999:

ºÔÆÞº ³í³· ù³Ñ³Ý³ ê²ðêÚ²Ü

Úàôî ² ²ð²Ðº¼²òÆ

(êáõñµ Ûáõï ²ñ³Ñ»½³óÇ, àÃÙë»óÇ)

(461–478)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 461–Çó: гçáñ¹»É

¿ Øáíë»ë ² سݳ½Ï»ñïóáõÝ:

ÌÝí»É ¿ Ùáï 400–ÇÝ î³Ûù ݳ-

Ñ³Ý·Ç ²ñ³Ñ»½ ·ÛáõÕáõÙ: سѳó»É

¿ 478–ÇÝ ì³Ý³Ý¹ ·³í³éÇ

àÃÙáõë ·ÛáõÕáõÙ, ³×ÛáõÝÝ ³Ù-

÷á÷í»É ¿ àÃÙáõëÇ »Ï»Õ»óáõ µ³-

ÏáõÙ:

ºÕ»É ¿ ê³Ñ³Ï–Ø»ëñáåÛ³Ý ¹ÁåñáóÇ

Ïñïë»ñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇó: êï³ó»É

¿ ݳ¨ ÑáõÝ³Ï³Ý ÏñÃáõ-

ÃÛáõÝ: ØÇÝ㨠ϳÃáÕÇÏáë ¹³éݳÉÁ »-

Õ»É ¿ ì³Ý³Ý¹Ç »åÇëÏáåáëÁ` ³¹

³ÝáõÝáí ¨ Ýëï»É àÃÙáõë ·Ûáõ-

ÕáõÙ: سëݳÏó»É ¿ ޳ѳåÇí³ÝÇ`

444–Ç ¨ ²ñï³ß³ïÇ` 449–Ç ÅáÕáí-

Ý»ñÇÝ: гñ»É ¿ ì³ñ¹³Ý³Ýó ß³ñÅ-

Ù³ÝÁ: ²Õí³ÝùáõÙ ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý

Ñéã³ÏÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í, Ý³Ù³Ï ¿

·ñ»É ²Õí³ÝÇó ì³ã» ó·³íáñÇÝ ¨

³Ùñ³åݹ»É Ýñ³ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý

ѳí³ïùÁ: 461–ÇÝ Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý

·³Ñ ¿ µ³ñÓñ³ó»É ä³ñëÇó ³ñù³

ä»ñá½Ç ¨ г۳ëï³ÝÇ Ù³ñ½å³Ý

²ïñáñÙǽ¹ ²ñß³ÏáõÝáõ ѳٳӳÛ-

ÝáõÃÛ³Ùµ: 462–ÇÝ ì³Õ³ñß³å³ïÇ

γÃáÕÇÏ» »Ï»Õ»óáõ٠ѳÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý

ù³ñá½Ý»ñáí ¨ ëñï³·ÇÝ

÷³é³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¹ÇÙ³íáñ»É

¿ 452-Ç îǽµáÝÇ ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý

Å³Ù³Ý³Ï Ó»ñµ³Ï³Éí³Í ²í³ñ³ÛñÇ

׳ϳï³Ù³ñïÇ Ù³ëݳÏÇó 37 ѳÛ

ݳ˳ñ³ñÝ»ñÇÝ: ܳ ѳëï³ï»É ¨

»Ï»Õ»ó³Ï³Ý îáݳóáõÛóÇ Ù»ç ¿

Ùïóñ»É ²í³ñ³ÛñÇ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ

45


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ÑÇß³ï³ÏÇ ûñÁ ¨ Ó»éݳñÏ»É Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ

ѳٳñ íϳ۳ñ³ÝÝ»ñÇ

ϳéáõóáõÙÁ:

ú·ïí»Éáí ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³-

Ï³Ý Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ë³Õ³Õ Çñá-

ÕáõÃÛáõÝÇó` Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ »Ï»Õ»-

ó³Ï³Ý, ϳÝáÝ³Ï³Ý ¨ ÍÇë³Ï³Ý

µ³ñ»Ýáñá·áõÙÝ»ñ: ä³Ûù³ñ ¿ ͳí³-

É»É ²ÝïÇáùÇó Ý»ñó÷³Ýó³Í Ý»ëïáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý

(Îáëï³Ý¹ÇÝ,

ä»ïñáë, »á¹áñáë) ¹»Ù: Üñ³

Ëݹñ³Ýùáí ¸³íÇà ²ÝѳÕà ܻñ·Ç-

ݳóÇ í³ñ¹³å»ïÝ Ç å³ßïå³Ýáõ-

ÃÛáõÝ áõÕÕ³÷³é í³ñ¹³å»ïáõÃÛ³Ý

·ñ»É ¿ §´³ñÓñ³óáõó¿ù ½î¿ñ ²ëïáõÍ

Ù»ñ¦ ëϽµÝ³íáñáõÃÛ³Ùµ ÙÇ ×³é-

Ý»ñµáÕ: Ðáí³Ý³íáñ»É ¿ ³ëáñ³Ù»ï

Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ѳɳÍí³Í

Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõÝ: 468–ÇÝ

êÛáõÝÛ³ó ²Ý³Ýdz »åÇëÏáåáëÇ Ñ»ï

Ù³ëݳÏó»É ¿ ì³Ûáó ÓáñÇ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ

ÑÇß³ï³ÏÇÝ Ï³éáõóí³Í

íϳ۳ñ³ÝÇ Ý³í³Ï³ïÇùÇÝ: ³¹Çßá

ÊáéËáñáõÝáõ ÏáÕÙÇó Ù»Õ³¹ñí»É

¿ ê³ë³ÝÛ³Ý ä³ñëϳëï³ÝÇ Ýϳï-

ٳٵ ³Ýѳí³ï³ñÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨

´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ È¨áÝ l Âñ³Ï³óÇ Ï³Ûë»ñ

Ñ»ï ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳå»ñ áõÝ»-

ݳÉáõ ³Ùµ³ë³ÝáõÃÛ³Ùµ, áñÇ Ñ³-

Ù³ñ ¨ ê³ë³ÝÛ³Ý ä»ñὠó·³íáñÇ

Ññ³Ù³Ýáí 471–ÇÝ Ï³Ýãí»É ¿ îǽ-

µáÝ` ¹³ïÇ: ܳ ѳٳñÓ³ÏáõÃÛ³Ùµ

¹ÇÙ³Ï³Û»É ¿ Ú½³ïíßݳëå ØÇÑñ³-

ÝÇ ³Ùµ³ëï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ë³-

ϳÛÝ ½ñÏí»É ¿ ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³-

ÑÇó ¨ ³ùëáñí»É: гۻñÇ Áݹí½áõÙÇó

³Ýѳݷëï³ó³Í ³ñùáõÝÇùÁ ѳñ-

ϳ¹ñí³Í Ûáõï ² ²ñ³Ñ»½³óáõÝ ³-

½³ï ¿ ³ñӳϻÉ: ì»ñ³¹³ñÓ»É ¿ ѳÛñ»ÝÇù,

Ñ»é³ó»É ì³Õ³ñß³å³ïÇó ¨

ѳëï³ïí»É ì³Ý³Ý¹Ç àÃÙáõë ·Ûáõ-

ÕáõÙ` ³ñųݳݳÉáí ѳٳÅáÕáíñ-

¹³Ï³Ý ѳñ·³ÝùÇ: гí³Ý³µ³ñ

³Û¹ å³ï׳éáí ݳ ÑÇßíáõÙ ¿ ݳ¨

àÃÙë»óÇ ³ÝáõÝáí: Üñ³ ûñáù 476–ÇÝ

ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý Ýëï³í³Ûñ ¿ ¹³ñ-

Ó»É ¸íÇÝÁ: سѳó»É ¿ Ëáñ Í»ñáõ-

ÃÛ³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ: Üñ³ ÏÛ³ÝùÁ` Çñ

³½·³ß»Ý ·áñÍáõÝ»áõóٵ, »Ï»Õ»-

ó³Ï³Ý µ³ñ»Ï³ñ·áõÃÛ³Ùµ, Ñáíí³-

Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ÝÙ³Ý ¿ ê³Ñ³Ï

² ä³ñÃ¨Ç Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÛ³ÝÁ:

Ûáõï ² ²ñ³Ñ»½³óÇÝ ¹³ëí»É ¿ гÛ

»Ï»Õ»óáõ ëñµ»ñÇ Ï³ñ·Á:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ Ûáõï

² ²ñ³Ñ»½³óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ Ðáí-

ѳÝÝ»ë ² سݹ³ÏáõÝÇÝ:

ºñÏ»ñ. ÂáõÕà Çõï³Û »åÇëÏáåáëÇ

³é ëáõñµÝ ì³ã¿, ï»°ë سï»Ý³·Çñù г-

Ûáó, ѳï. ² (º ¹³ñ), ²ÝÃÇÉdzë–Èǵ³-

ݳÝ, 2003, ¿ç 1075–1089:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. â³ÙãÛ³Ý Ø.,

ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, ѳï. ², ì»Ý»ïÇÏ,

1784: Ô³½³ñ ö³ñå»óÇ, гÛáó å³ï-

ÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1982: ²Ý³ÝÛ³Ý ä.,

øÝÝáõÃÛáõÝ Ñ³Û »Ï»Õ»óíá å³ïÙáõÃÛ³Ý

º ¨ ¼ ¹³ñ»ñáõ ßñç³ÝÇÝ, ì»Ý»ïÇÏ, 1991:

úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ²,

ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

²ìºîÆê вðàôÂÚàôÜÚ²Ü

ðÆàð ² Èàôê²ìàðÆâ

(êáõñµ ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇã,

ñÇ·áñ ä³ñè)

(302–325)

F³Ûáó ³é³çÇÝ »åÇëÏáåáë³å»ï-ϳÃáÕÇÏáë

302-Çó: Ð³Û »-

ϻջóáõ ÝíÇñ³å»ï³Ï³Ý ϳéáõÛóÇ

ÑÇÙݳ¹Çñ: Üñ³ ·áñÍáõ-

Ý»áõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí III ¹. í»ñçÇÝ ¨

IV ¹. ëϽµÇÝ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ

46


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

г۳ëï³ÝáõÙ ¹³éÝáõÙ ¿ å»ï³-

Ï³Ý ÏñáÝ:

ÌÝí»É ¿ Ùáï³íáñ³å»ë 239-

ÇÝ: سѳó»É ¿ 325-ÇÝ ¸³ñ³Ý³-

ÕÛ³ó ·³í³éÇ ê»åáõÑ É»é³Ý س-

Ý»³ ³ÛñáõÙ: ²Ù÷á÷í»É ¿ ÝáõÛÝ

³ÝÓ³íáõÙ: ìñÃ³Ý»ë ² ä³ñèÇ

ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ ñÇ-

·áñ ² Èáõë³íáñÇãÇ Ýß˳ñÝ»ñÁ

í»ñ³Ã³Õí»É »Ý ¸³ñ³Ý³ÕÛ³ó

·³í³éÇ Âáñ¹³Ý ·ÛáõÕáõÙ` Èáõë³íáñãÇ

ïáÑÙ³Ï³Ý Ï³Éí³ÍùáõÙ:

Îñïë»ñ áñ¹ÇÝ ¿ å³ñè Çß˳-

ݳ½áõÝ ²Ý³ÏÇ ¨ à·áõÑáõ: гÛáó

Êáëñáí ó·³íáñÇ ëå³ÝáõÃÛáõÝÇó

Ñ»ïá, »ñµ ٳѳå³ïÅÇ »Ý »ÝóñÏí»É

³ñù³Û³ëå³Ý ²Ý³ÏÇ µáÉáñ

ѳñ³½³ïÝ»ñÁ, ñÇ·áñÇ ëïÝïáõ

êá÷ÇÝ ¨ áÙÝ ºíÃ³Õ Ýñ³Ý ÷³Ëóñ»É

»Ý γ峹áíÏdzÛÇ Î»ë³ñdz ù³-

Õ³ùÁ: ²Ûëï»Õ ñÇ·áñÁ ÙÏñïí»É ¿

ùñÇëïáÝÛ³` ñÇ·áñ (Ñáõݳñ»Ý` ²ñ-

ÃáõÝ, ÑëÏáÕ) ³ÝáõÝáí: øñÇëïáÝ»³-

Ï³Ý ÑÇÙݳíáñ ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛáõÝ

¿ ëï³ó»É λë³ñdzÛÇ

öÇñÙÇÉdzÝáë ³ñù»åÇëÏáåáëÇ

Ùáï: â³÷³Ñ³ë ¹³éݳÉáõó

Ñ»ïá ³Ùáõëݳó»É ¿ ¸³íÇà λë³ñ³óáõ

¹ëï»ñ` سñdzÙÇ Ñ»ï: àõÝ»-

ó»É ¿ »ñÏáõ áñ¹Ç` ²ñÇëï³Ï»ë (³å³·³

гÛáó ϳÃáÕÇÏáë` ²ñÇëï³-

Ï»ë ² ä³ñè) ¨ ìñóݻë (³å³·³

гÛáó ϳÃáÕÇÏáë` ìñÃ³Ý»ë ²

ä³ñè): ´³Å³Ýí»É ¿ ÏÝáçÇó ¨ Çñ»Ý

³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ÝíÇñ»É ùñÇëïá-

Ý»³Ï³Ý ù³ñá½ãáõÃÛ³Ý, ³Û¹ ³é³ù»-

ÉáõÃÛ³Ùµ ¿É í»ñ³¹³ñÓ»É ¿ г۳ëï³Ý:

²Ûëï»Õ Ùï»É ¿ ³ñùáõݳϳÝ

ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ¨ ¹³ñÓ»É îñ¹³ï III-Ç

Ù»ñÓ³íáñÝ»ñÇó:

V ¹. Ñ³Û å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³-

Ù³Ó³ÛÝ, »ñµ 287-ÇÝ îñ¹³ï III ó-

·³íáñÁ ÑéáÙ»³Ï³Ý ½áñùÇ û·Ýáõ-

ÃÛ³Ùµ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ г۳ëï³Ýª

·ñ³í»Éáõ Çñ Ñáñ ·³ÑÁ, ׳ݳå³ñ-

ÑÇݪ ºÏ»ÕÛ³ó ·³í³éÇ ºñǽ³ ³í³-

ÝáõÙ, ·áѳµ³Ý³Ï³Ý ½áÑ»ñ ¿ Ù³ïáõóáõÙ

²Ý³ÑÇï ã³ëïí³ÍáõÑáõ

Ù»ÑÛ³ÝáõÙ: Æñ ½ÇݳÏÇóÝ»ñÇó ñÇ-

·áñÁ, ùñÇëïáÝÛ³ ÉÇÝ»Éáí, Ññ³Å³ñíáõÙ

¿ ½áÑ Ù³ïáõó»É: ²Û¹ ųٳݳÏ

îñ¹³ïÇÝ Ñ³ÛïÝÇ ¿ ¹³éÝáõ٠ݳ¨,

áñ ݳ Çñ Ñáñª Êáëñáí II-ÇÝ ëå³ÝáÕ

²Ý³Ï Çß˳ÝÇ áñ¹ÇÝ ¿: »° Ù»Ï ¨ û°

ÙÛáõë §Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñǦ ѳٳñ

47


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

îñ¹³ïÁ Ññ³Ù³ÛáõÙ ¿ Ýñ³Ý ·ó»É ²ñï³ß³ïÇ

ëïáñ·»ïÝÛ³ µ³ÝïÁ, áñ

ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ñ ٳѳå³ñïÝ»ñÇ

ѳٳñ:

²½·³ÛÇÝ ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÁ г-

Û³ëï³ÝáõÙ ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý å»-

ï³Ï³Ý ÏñáÝ ¹³éݳÉáõ »ñ¨áõÛÃÁ

ë»ñïáñ»Ý ϳåáõÙ ¿ ê. ÐéÇ÷ëÇÙ-

Û³Ýó ÏáõÛë»ñÇ Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÛ³Ý

Ñ»ï: Àëï ³Û¹ ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý` ëñ³Ýù

ùñÇëïáÝÛ³ ÏáõÛë»ñ ¿ÇÝ, áñ ÷³Ëã»-

Éáí ¸ÇáÏÕ»ïdzÝáë ϳÛë»ñ ѳɳ-

ͳÝùÝ»ñÇó ÐéáÙÇó ·³ÉÇë »Ý ²-

ñ¨»Éù, »ñÏñå³·áõÙ öñÏãÇ ïÝûñÇ-

Ý³Ï³Ý ï»Õ»ñÇÝ ¨ ³å³ º¹»ëdzÛÇ

íñ³Ûáí ³ÝóÝáõ٠г۳ëï³Ý áõ ѳëï³ïíáõÙ

ì³Õ³ñß³å³ï Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ

Ùáïª ÑÝÓ³ÝÝ»ñáõÙ: îñ¹³ïÁ,

ÑÙ³Ûí³Í ÐéÇ÷ëÇÙ» ÏáõÛëÇ ·»-

Õ»óÏáõÃÛáõÝÇó, ó³ÝϳÝáõÙ ¿ ³Ùáõë-

Ý³Ý³É Ýñ³ Ñ»ï, ë³Ï³ÛÝ Ù»ñÅí»Éáí,

Ññ³Ù³ÛáõÙ ¿ µáÉáñ ÏáõÛë»ñÇÝ Ý³Ñ³ï³Ï»É:

ÐéÇ÷ëÇÙ»Ý 32 ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»-

ñáí ݳѳï³ÏíáõÙ ¿ ù³Õ³ùÇ ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉÛ³Ý

ÏáÕÙáõÙ, ÏáõÛë»ñÇ ³-

é³çÝáñ¹ ³Û³Ý»Ý, »ñÏáõ ÁÝÏ»ñáõ-

ÑÇÝ»ñáíª Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ÏáÕÙáõÙ, ÇëÏ

Ù»ÏÁ, áñ ÑÇí³Ý¹ ¿ñª ÑÝÓ³ÝáõÙ:

²Ûë ¹»åùÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ 300-

ÇÝ: ÎáõÛë»ñÇ ¨ ѳïϳå»ë ÐéÇ÷ëÇ-

Ù»Ç Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ᷻ϳÝ

ѽáñ óÝóáõÙÝ»ñ ¿ å³ï׳éáõ٠ó-

·³íáñÇÝ, áñ çÕ³ÛÇÝ Í³Ýñ ÑÇí³Ý-

¹áõÃÛáõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ: V ¹³ñáõÙ ï³ñ³Íí³Í

ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ½ñáõÛóÝ ³Û¹

ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ áñ³ÏáõÙ ¿ Ëá½³-

Ï»ñåáõÃÛ³Ùµ ¨ îñ¹³ïÇÝ ù³Ý¹³-

ϳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ù»ç å³ïÏ»ñáõÙ

Ëέϻñå: ³·³íáñÇ ùáõÛñ ÊáëñáíǹáõËïÁ

ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù »ñ³½

¿ ï»ëÝáõÙ, û îñ¹³ïÇÝ Ï³ñáÕ ¿

µáõÅ»É ÙdzÛÝ µ³Ýï³ñÏí³Í ñÇ-

·áñÁ: ì»ñçÇÝë, ³½³ïí»Éáí µ³Ýï³ñÏáõÃÛáõÝÇó,

ѳݹÇë³íáñ³å»ë

ÁݹáõÝíáõÙ ¿ ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ,

Ý³Ë ³Ù÷á÷áõÙ ¿ ݳѳï³Ï ÏáõÛë»-

ñÇ ³×ÛáõÝÝ»ñÁ, ³å³ 66 ûñ ù³ñá-

½áõÙ ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙݳϳÝ

ëϽµáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ áõ µÅßÏáõ٠ó-

·³íáñÇÝ: ³·³íáñÁ ¨ ³ÙµáÕç ³ñùáõÝÇùÁ

ùñÇëïáÝÛ³ »Ý ¹³éÝáõÙ,

ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÝ ¿É Ñéã³ÏíáõÙ ¿

å»ï³Ï³Ý ÏñáÝ (301):

ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ Ã»É³¹ñ³Ýùáí

Ýáñ³¹³ñÓ ³ñùáõÝÇùÇ ³-

é³çÇÝ ·áñÍÝ ¿ ÉÇÝáõÙ ù³Ý¹»É ¨ »ñÏñÇó

í»ñ³óÝ»É Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý ÏñáÝÇ

Ù»ÑÛ³ÝÝ»ñÁ£ ²Ûë ³Ýßáõßï ¹ÛáõñÇÝ

·áñÍ ã¿ñ£ лóÝáëáõÃÛáõÝÁ µ³í³-

ϳÝÇÝ Ñ½áñ ¿ñ ¨ ³Ù»Ýáõñ ½»Ýùáí

¹ÇÙ³¹ñáõÙ ¿ñ ó·³íáñ³Ï³Ý ½áñùÇÝ£

ºí Ù»Í ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ ÙdzÛÝ

ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇãÝ áõ îñ¹³ïÁ

ϳñáÕ³ÝáõÙ »Ý ѳÕÃ»É Áݹ¹ÇÙ³-

¹ÇñÝ»ñÇÝ áõ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ Ïáñͳ-

48


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

Ý»É îÇñ ã³ëïÍáõ Ù»ÑÛ³ÝÁ, áñ

·ïÝíáõÙ ¿ñ ì³Õ³ñß³å³ïÇó ²ñï³ß³ï

ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇÝ, ²-

ݳÑÇï ¹ÇóáõÑáõ µ³·ÇÝÁ ²ñï³ß³ïáõÙ,

ëåÇï³Ï³÷³é ´³ñß³ÙÇݳÛÇ

Ù»ÑÛ³ÝÁ ¸³ñ³Ý³ÕÛ³ó ·³í³éÇ

Âáñ¹³Ý ·ÛáõÕáõÙ, ã³ëïí³ÍÝ»ñÇ

ѳÛñ ²ñ³Ù³½¹Ç Ù»ÑÛ³ÝÁ ²ÝÇ ³ÙñáóáõÙ,

²Ý³ÑÇïÇ Ù»ÑÛ³ÝÁ ºÏ»ÕÛ³ó

·³í³éÇ ºñǽ³ ³í³ÝáõÙ, ²ñ³Ù³½-

¹Ç ¹ëï»ñª Ü³Ý»Ç Ù»ÑÛ³ÝÁ ÂÇÉ ³í³-

ÝáõÙ, ²ñ³Ù³½¹Ç áñ¹Ç ØÇÑñÇ Ù»ÑÛ³-

ÝÁ ´³·³éÇ× ·ÛáõÕáõÙ (¸»ñç³Ý ·³í³é)

¨ ³ÛÉÝ£

Üáñ³¹³ñÓ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ,

ë³Ï³ÛÝ, å»ïù ¿ Çñ ÑáíÇíÝ»ñÝ áõ

Ñáíí³å»ï»ñÝ áõݻݳñ: ê. ñÇ·áñ

Èáõë³íáñÇãÁ ѳݹÇë³íáñáõÃÛ³Ùµ

áõÕ³ñÏíáõÙ ¿ Çñ Ïñóí³ÛñÁª γå³-

¹áíÏdzÛÇ Î»ë³ñdz ù³Õ³ùÁ, »åÇë-

Ïáåáë³Ï³Ý Ó»éݳ¹ñáõÃÛáõÝ ëï³-

ݳÉáõ: λë³ñdzÛÇ »åÇëÏáåáë

Ô¨áݹÁ, γ峹áíÏdzÛÇ µ³½Ù³ÃÇí

³ÛÉ »åÇëÏáåáëÝ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ,

ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇÝ Ó»éݳ¹ñáõÙ

¿ г۳ëï³ÝÇ »åÇëÏáåáë³å»ï:

Ô¨áݹ »åÇëÏáåáëÁ, Ý»ñϳ µáÉáñ »-

åÇëÏáåáëÝ»ñÇ Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ùµ,

ѳÝÓݳñ³ñáõÙ ¿ 껵³ëïdzÛÇ

ä»ïñáë »åÇëÏáåáëÇÝ áõÕ»Ïó»É

ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇÝ ¨ í»ñçÇÝÇë

·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ

ϳï³ñ»É г۳ëï³ÝáõÙ: гïϳÝ߳ϳÝ

¿, áñ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ

ϳï³ñíáõÙ ¿ áã û г-

Û³ëï³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ¨ ê. ñÇ·áñ

Èáõë³íáñãÇ ³Ãáé³ÝÇëï ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ,

³ÛÉ Ñ»é³íáñ ²ßïÇß³ïáõÙ,

áõñ ·Ý³Éáõ ѳٳñ Ýñ³Ýù ëïÇåí³Í

¿ÇÝ Ù»Í ß»Õáõ٠ϳï³ñ»É ׳ݳå³ñ-

ÑÇó: ²Ûë »ñ¨áõÛÃÁ µ³ó³ïñíáõÙ ¿

ÙdzÛÝ Ýñ³Ýáí, áñ ²ßïÇß³ïáõÙ ·á-

4 - ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó γÃáÕÇÏáëÝ»ñ

ÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ³ñ¹»Ý ÙÇ ÑÇÝ »åÇë-

Ïáåáë³Ï³Ý ³Ãáé:

²ßïÇß³ïáõÙ ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇãÁ

ÏáñͳÝáõÙ ¿ ì³Ñ³·ÝÇ, ²Ý³-

ÑÇïÇ ¨ ²ëïÕÇÏÇ Ù»ÑÛ³ÝÝ»ñÁ£ ÆÝ-

ݳÏÝÛ³Ý Ïáãí³Í í³ÛñáõÙ ³Ù÷á-

÷áõÙ ¿ Ðáõݳó »ñÏñÇó Çñ Ñ»ï µ»-

ñ³Í ÐáíѳÝÝ»ë ØÏñïãÇ ¨ ²Ã³Ý³-

·ÇÝ» íϳÛÇ Ù³ëáõÝùÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ:

ØÇ íϳ۳ñ³Ý ¿ ϳéáõóáõÙ, å³ïíÇñ»Éáí,

áñ ³Ù»Ý ï³ñÇ Ñ³í³ùí»Ý

³Û¹ï»Õ` ëñµ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ ïáÝ»Éáõ

ѳٳñ£ ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇãÁ »Ï»-

Õ»óÇ ¿ ϳéáõóáõ٠ݳ¨ ²ßïÇß³ïáõÙ,

ê. ºññáñ¹áõÃÛ³Ý ³ÝáõÝáí ë»Õ³Ý

ϳݷݻóÝáõÙ, ÙÏñïáõÃÛ³Ý ³í³½³Ý

ßÇÝáõÙ áõ ÙÏñïáõÙ Çñ»Ý áõÕ»ÏóáÕ

Çß˳ÝÝ»ñÇÝ, ½áñùÇÝ áõ µ³½Ù³ÃÇí

Ýáñ³¹³ñÓÝ»ñÇ£

²ßïÇß³ïÇó Èáõë³íáñÇãÁ ´³·-

ñ¨³Ý¹Ç íñ³Ûáí áõÕ¨áñíáõÙ ¿ ¹»åÇ

²Ûñ³ñ³ï£ îñ¹³ïÝ Çñ ³ñùáõÝÇùáí

Áݹ³é³ç ¿ ·ÝáõÙ ¨ ´³·³í³Ý ·Ûáõ-

Õ³ù³Õ³ùáõÙ ¹ÇÙ³íáñáõ٠г۳ëï³ÝÇ

Ñáíí³å»ïÇÝ£ ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇãÝ

³Ûëï»Õ ¨ë ³Ù÷á÷áõÙ ¿

ÐáíѳÝÝ»ë ØÏñïãÇ ¨ ²Ã³Ý³·ÇÝ»Ç

Ù³ëáõÝùÝ»ñÇ ÙݳóÛ³É Ù³ëÁ ¨

¹ñ³Ýó íñ³ íϳ۳ñ³Ý ϳéáõóáõÙ áõ

ë»Õ³Ý ÑÇÙÝáõÙ, ê. ä³ï³ñ³· Ù³ïáõóáõÙ

¨ ³ÙëûñÛ³ å³Ñ»óáÕáõ-

ÃÛ³Ùµ ݳ˳å³ïñ³ëï»Éáõó Ñ»ïá

ÙÏñïáõÙ îñ¹³ï III-ÇÝ, ³ñùáõÝÇùÇ

³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ¨ µÛáõñ³íáñ Ýáñ³-

¹³ñÓÝ»ñÇ (302)£ ä³ïíÇñáõÙ ¿ Ùdz-

ųٳݳÏ, áñ ³Ù»Ý ï³ñÇ Ü³í³ë³ñ¹Ç

ûñÁ, »ñµ ´³·³í³ÝáõÙ, áñï»Õ

ݳ˳å»ë ïáÝíáõÙ ¿ñ ²Ù³ÝáñÇ

ã³ëïÍáõª ÐÛáõñÁÝÏ³É ì³Ý³ïáõñÇ

ïáÝÁ, Ñ»ï³Ûëáõ ïáÝ»Ý ê. Ðáí-

ѳÝÝ»ë ØÏñïãÇ ¨ ê. ²Ã³Ý³·ÇÝ»Ç

ÑÇß³ï³ÏÝ»ñÁ£

49


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ì³Õ³ñß³å³ï í»ñ³¹³ñÓÇÝ

ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇãÁ Ó»éݳñÏáõÙ

¿ г۳ëï³ÝÇ Ø³Ûñ î³×³ñǪ γÃá-

ÕÇÏ» »Ï»Õ»óáõ ϳéáõóáõÙÁ (303),

ѳٳӳÛÝ ÙÇ ï»ëÇÉùÇ, Áëï áñÇ

²ëïÍá ØdzÍÇÝ àñ¹ÇÝ ÇçÝáõÙ ¿ »ñ-

ÏÇñ ¨ Ññ»Õ»Ý Ùáõñ×áí ѳñí³Í»Éáí

·»ïÝÇÝ óáõÛó ï³ÉÇë ³ÛÝ í³ÛñÁ, áõñ

åÇïÇ Ï³éáõóí»ñ ÆçÙ³Ý ê. ê»Õ³ÝÁ:

г۳ëï³ÝáõÙ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõ-

ÝÁ ï³ñ³Í»Éáõ ¨ ³Ùñ³åݹ»Éáõ, ÇÝãå»ë

ݳ¨ Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ÝíÇñ³å»-

ïáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ

ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇãÁ ϳñÇù áõÝ»ñ

·áñͳÏÇó Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ£ λë³ñdzÛÇó

í»ñ³¹³ñÓÇÝ Ý³ ϳñ× Å³-

ٳݳÏáí ϳݷ ¿ ³éÝáõÙ öáùñ гÛùÇ

껵³ëïdz ù³Õ³ùáõÙ, áñï»ÕÇó

µ³½Ù³ÃÇí Ñá·¨ñ³Ï³ÝÝ»ñ ¿ µ»ñáõÙ

Çñ Ñ»ï г۳ëï³Ý£ ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ

ëñ³Ýó Ù»Í Ù³ëÁ ѳۻñ ¿ÇÝ, ûå»ï¨

ÑáõÝ³Ï³Ý ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý Ý»ñϳ-

Û³óáõóÇãÝ»ñ£ г۳ëï³ÝáõÙ ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý

ï³ñ³ÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ

Ù»Í Ýå³ëï »Ý µ»ñ»É ݳ¨ ÑáõÛÝ ¨ ³-

ëáñÇ ù³ñá½ÇãÝ»ñÁ£ ²Ûëå»ë ûñÇݳÏ,

³Ýí³Ý³å»ë ÑÇßíáõÙ »Ý Æñ»Ý³ñùáëÁª

껵³ëïdzÛÇó, êá÷ñáÝÇáëÁª γ峹áíÏdzÛÇó,

ÂáíÙ³ëÁª ê³ï³-

ÕÇó, ²ÝïáÝ ¨ ÎñáÝǹ»ë ÙdzÛݳÏ-

Û³óÝ»ñÁª λë³ñdzÛÇó, ÇëÏ ³ëáñÇ

ù³ñá½ÇãÝ»ñÇóª سñ ²í·ÇÝÁ, ¸³-

ÝÇ»É ²ëáñÇݪ ²ßïÇß³ïÇ »ñÏñáñ¹ »-

åÇëÏáåáëÁ, Þ³ÕÇï³Ý Îáñ¹í³ó

³ß˳ñÑáõÙ, ºåÇ÷³ÝÁ ²ÕÓÝÇùáõÙ ¨

Ìá÷³ó ³ß˳ñÑáõÙ, ´³ë»ÝÇ »åÇë-

Ïáåáë ²ñïÇÃÁ (IV ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹

Ï»ë), ³Ý³å³ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ý߳ݳíáñ

Ý»ñϳ۳óáõóÇã ÇÝïÁª î³ñá-

ÝáõÙ, ê. гÏáµ Ø͵ݳ ѳÛñ³å»ïÁª

Îáñ¹í³ó ³ß˳ñÑáõÙ ¨ ³ÛÉÝ£

²Ýßáõßï ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇãÁ

ã¿ñ ϳñáÕ µ³í³ñ³ñí»É ÙdzÛÝ û-

ï³ñ ù³ñá½ÇãÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõ-

ÃÛ³Ùµ£ ȳÛݳͳí³É г۳ëï³ÝÇ

ÏñáÝ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÁ Ñá·³Éáõ ѳ-

Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ÇÝ Ù»Í Ãíáí,

ѳïϳå»ë ï»Õ³óÇ, Ñá·¨áñ³Ï³Ý-

Ý»ñ£ ²Ûë Ýå³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ Èáõë³íáñÇãÁ,

îñ¹³ï ó·³íáñÇ ûųݹ³-

ÏáõÃÛ³Ùµ, µ³óáõÙ ¿ ¹åñáóÝ»ñ (Ñáõ-

ݳñ»Ý ¨ ³ëáñ»ñ»Ý É»½áõÝ»ñáí)ª

ÏñûÉáõ ѳٳñ Ù³ï³Õ ë»ñݹÇÝ,

³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨ ùñÙ»ñÇ ½³í³ÏÝ»-

ñÇÝ£ ²·³Ã³Ý·»ÕáëÁ íϳÛáõÙ ¿, áñ

ùñÙ»ñÇ ½³í³ÏÝ»ñÁ, ÏñÃí»Éáí ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý

á·áí, ϳñ¨áñ ¹»ñ »Ý

˳ճó»É Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ϳ½Ù³-

Ï»ñåÙ³Ý ßñç³ÝáõÙ£ ä³ïÙÇãÁ ÑÇßáõÙ

¿ Ýñ³ÝóÇó 12-Ç ³ÝáõÝÝ»ñÁ, á-

ñáÝù »Õ»É »Ý г۳ëï³ÝÇ ï³ñµ»ñ

ݳѳݷݻñÇ ³é³çÇÝ »åÇëÏáåáë-

Ý»ñÇó£

ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇãÁ Ð³Û »Ï»-

Õ»óáõ ÝíÇñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ϳ½Ù³-

Ï»ñåáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý

í³ñã³Ï³Ý ϳéáõóí³ÍùÇ Ñ³Ù³-

Ó³ÛÝ: ܳ ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³-

Ù³ñ Ó»éݳ¹ñáõÙ ¿ »åÇëÏáåáëÝ»ñ:

ä³ïÙ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ÑÇßíáõÙ

»Ý ³í»ÉÇ ù³Ý 36 »åÇëÏáåáëáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª гñùÇ, êÛáõÝ-

Û³ó, ´³ë»ÝÇ, سÙÇÏáÝÛ³ÝÝ»ñÇ,

´³·ñ³ïáõÝÛ³ó ï³Ý, ÊáéËáñáõÝÇ-

Ý»ñÇ ïáÑÙÇ, Øáϳó, ²ñÍñáõÝÛ³ó,

òáõñï³íÇ, γñÇÝÇ, ¸³ñ³Ý³ÕÛ³ó,

ÞÇñ³ÏÇ, Îáñ¹í³ó ³ß˳ñÑÇ, ì³-

ݳݹ³óÇÝ»ñÇ, ²µ»ÕÛ³Ý ¨ ³µ»Õ-

Û³Ý ïáÑÙ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ûë »åÇëÏáåáëÝ»ñÁ,

Ãíáí 36, »Ýóϳ ¿ÇÝ Ð³-

Ûáó »åÇëÏáåáë³å»ïÇÝ, áñ ßáõïáí

ëï³ÝáõÙ ¿ гÛáó ϳÃáÕÇÏáë ³Ýí³-

ÝáõÙÁ: ²ÛëåÇëáí г۳ëï³ÝÇ »Ï»-

Õ»óáõ ÝíÇñ³å»ï³Ï³Ý ϳéáõóí³Í-

50


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

ùÁ ϳ½Ù³íáñíáõÙ ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ×³-

ݳå³ñÑáí, »ÉÝ»Éáí ï»Õ³Ï³Ý å³Û-

Ù³ÝÝ»ñÇó ¨ ³ÝÏ³Ë ³ÛÝ ÁÝóóùÇó,

áñ áõÝ»ó³í »Ï»Õ»óÇÝ ÐéáÙ»³Ï³Ý

ϳÛëñáõÃÛ³Ý Ù»ç, áõñ 325-ÇÝ ÜÇÏdz-

ÛÇ ² ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ÅáÕáíáõ٠ѳëï³ïí»ó

Ù»ïñáåáÉÇï³Ï³Ý ѳٳ-

ϳñ·Á, ÇëÏ 381 Ã. Î. äáÉÇëÇ ´ ïÇ»-

½»ñ³Ï³Ý ÅáÕáíáõÙª å³ïñdzñù³-

ϳÝÁ:

ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇãÁ Ñá· ¿

ï³ñ»É ݳ¨ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ ѳñ¨³Ý

»ñÏñÝ»ñáõÙ ï³ñ³Í»Éáõ ѳ-

Ù³ñ£ ²Ûëå»ë ݳ ìñ³ëï³Ý ¿ áõÕ³ñ-

Ï»É Æñ»Ý³ñùáëÇÝ, ȳ½»ñÇ »ñÏÇñª

êá÷ñáÝÇáëÇÝ, ²Õí³Ýùª ÂáíÙ³ëÇÝ£

ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇãÁ, ÝϳïÇ

áõݻݳÉáí Çñ ³Ýí»ñç³Ý³ÉÇ áõÕ¨áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

г۳ëï³ÝÇ ï³ñµ»ñ

ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ÉáõÛëÁ

ï³ñ³Í»Éáõ ¨ ѳëï³ï»Éáõ ѳ-

Ù³ñ, Áݹ³é³ç»Éáí îñ¹³ï III-Ç

³é³ç³ñÏÇÝ, ³ñùáõÝÇ »åÇëÏáåáë ¨

Çñ»Ý ѳçáñ¹ ¿ Ó»éݳ¹ñáõÙ Çñ

Ïñïë»ñ áñ¹áõݪ ²ñÇëï³Ï»ëÇÝ (325-

333), áñ Èáõë³íáñãÇ Ï»Ý¹³ÝáõÃÛ³Ý

ûñáí ÇëÏ ëÏëáõÙ ¿ í³ñ»É гÛáó ϳ-

ÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý ·áñÍ»ñÁ£

IV ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ ï³ëݳÙÛ³ÏÇÝ

ÀݹѳÝñ³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ÍáóáõÙ ³-

é³ç ¿ ·³ÉÇë ÙÇ Ñ»ñ»ïÇÏáëáõÃÛáõÝ,

áñ Çñ áõëáõóãÇ ³ÝáõÝáí ÏáãíáõÙ ¿ ³-

ñÇáë³Ï³ÝáõÃÛáõÝ£ ²ÛÝ Ù»ñÅáõÙ ¿ñ

øñÇëïáëÇ ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨

íï³Ý·Ç ï³Ï ¹ÝáõÙ áÕç ùñÇëïá-

Ý»³Ï³Ý í³ñ¹³å»ïáõÃÛáõÝÁ£ Àëï

²ñÇáëÇ` øñÇëïáë ³ÝëÏǽµ ã¿, ³ÛÉ

ëï»ÕÍí»É ¿ ųٳݳÏÝ»ñÇó ¨ ¹³ñ»-

ñÇó ³é³ç, гÛñ ²ëïÍá ó³ÝÏáõ-

ÃÛ³Ùµ£ ܳ ³é³ç³ó»É ¿ á°ã û Ðáñ

¿áõÃÛáõÝÇó, ³Ûɪ áãÝãÇó£ γñ ųٳ-

ݳÏ, »ñµ àñ¹ÇÝ ãϳñ£ ²Ûë Ñ»ñ»-

ïÇÏáëáõÃÛáõÝÁ ¹³ï³å³ñïíáõÙ ¿

325-Ç ÜÇÏdzÛáõÙ ·áõÙ³ñí³Í ² ïÇ»-

½»ñ³Ï³Ý ÅáÕáíáõÙ, áñÇÝ Ù³ëݳÏó»É

¿ ݳ¨ ²ñÇëï³Ï»ë ѳÛñ³å»ïÁ£

ÄáÕáíÇ ¹³í³Ý³µ³Ý³Ï³Ý µ³-

ݳӨÁ, áñ ͳÝáà ¿ ÜÇÏÇ³Ï³Ý Ñ³Ý-

·³Ý³Ï ³ÝáõÝáí, ²ñÇëï³Ï»ë ѳÛñ³å»ïÁ

µ»ñáõÙ ¿ г۳ëï³Ý ¨ Ý»ñ-

ϳ۳óÝáõÙ ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇÝ£

ì»ñçÇÝÇë ϳñ·³¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ

¹³éÝáõÙ ¿ Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ¹³í³Ý³-

µ³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÁ ¨ ÙÇÝ㨠³Ûëûñ ³Ý-

˳÷³Ý û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ Ð³Û »Ï»-

Õ»óáõ ÍÇë³Ï³ñ·áõÙ£ ²ñÇëï³Ï»ëÁ

Çñ Ñ»ï г۳ëï³Ý ¿ µ»ñáõ٠ݳ¨ ÜÇ-

ÏdzÛÇ ÅáÕáíáõÙ ÁݹáõÝí³Í í³ñã³-

Ï³Ý µÝáõÛÃÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁª Ãíáí 20, á-

ñáÝù ÝáõÛÝå»ë ÁݹáõÝíáõÙ »Ý Èáõë³íáñãÇ

ÏáÕÙÇó£

ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇãÁ ٳѳ-

ÝáõÙ ¿ ÜÇÏdzÛÇ ² ïÇ»½»ñ³Ï³Ý Åá-

ÕáíÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá£

Æñ ÏÛ³ÝùÇ í»ñçÇÝ Ý³ ³é³ÝÓ-

ݳó»É ¿ ¸³ñ³Ý³ÕÛ³ó ·³í³éÇ ê»-

åáõÑ É»é³Ý íñ³ ·ïÝíáÕ Ø³Ý»³ ³ÛñáõÙ,

áõñ ¨ ÏÝù»É ¿ Çñ Ù³ÑϳݳóáõÝ£

î³ñÇÝ»ñ ³Ýó, ìñóݻë ϳÃáÕÇÏáëÇ

ûñ»ñÇÝ (333-341), Ýñ³ Ù³ñÙÇÝÁ

·ïÝáõÙ »Ý ÑáíÇíÝ»ñÁª ³Ý³å³Ï³Ý

íÇ׳ÏáõÙ£ ì»ñ³Ã³Õí»É ¿ Âáñ¹³-

ÝáõÙ: лﳷ³ÛáõÙ Ýñ³ Ù³ëáõÝù-

Ý»ñÁ Âáñ¹³ÝÇó ѳÝí»É ¨ ë÷éí»É »Ý

³ÙµáÕç ùñÇëïáÝÛ³ ³ß˳ñÑáõÙ`

¹³éݳÉáí å³ßï³ÙáõÝùÇ ³é³ñϳ:

Üß˳ñÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ ÷á˳¹ñí»É ¿

Î. äáÉÇë, ÇëÏ VIII ¹³ñÇ í»ñçÇÝ` Æ-

ï³ÉdzÛÇ Ü»³åáÉ ù³Õ³ùÁ, áñï»Õ

ϳéáõóí»É ¿ ê. ñÇ·áñ гÛÇ »Ï»Õ»-

óÇÝ: 2000-Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 11-ÇÝ Ðáí-

ѳÝÝ»ë-äáÕáë ´ å³åÁ ²Ù»Ý³ÛÝ

гÛáó ϳÃáÕÇÏáë ³ñ»·ÇÝ ´ Ü»ñëÇëÛ³ÝÇ

ì³ïÇÏ³Ý Ï³ï³ñ³Í ³Û-

51


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ó»ÉáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³Ý ¿ ѳÝÓ-

Ý»É ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ Ù³ëáõÝù-

Ý»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ, áñáÝù å³Ñí»É »Ý

ºñ¨³ÝÇ ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇã سÛñ

»Ï»Õ»óáõ ·³íÇÃáõÙ:

ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ ²çÁ å³ÑíáõÙ

¿ سÛñ ²Ãáé ê. ¾çÙdzÍÝáõÙ£ ²ÛÝ

ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ гÛáó ϳÃáÕÇÏáë³-

Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·ñ³í³Ï³ÝÁ£

²ÛÝ êñµ³ÉáõÛë Ù»éáÝÇ ûñÑ-

ÝáõÃÛ³Ý ëñµáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿£

ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇãÁ ëñµ³óí»É

¿ ¨ Ýñ³ ÑÇß³ï³ÏÁ ³í³Ý¹³Ï³Ý

µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ ïáÝáõÙ »Ý ë»åï»Ùµ»ñÇ

30-ÇÝ£

Ð³Û »Ï»Õ»óÇÝ Ýñ³ ÑÇß³ï³ÏÁ

ÝßáõÙ ¿ ï³ñÇÝ 3 ³Ý·³Ù.

§ØáõïÝ Ç íÇñ³åݦ - ø³é³ë-

Ýáñ¹³ó å³ÑùÇ 5-ñ¹ ß³µ³Ã ûñÁ,

§ºÉÝ Ç íÇñ³å¿Ý¦ - Ðá·»·³Éëï-

Û³Ý ïáÝÇÝ Ñ³çáñ¹áÕ 2-ñ¹ ß³µ³Ã û-

ñÁ,

§Çõï Ýß˳ñ³ó¦ - Ðá·»·³Éëï-

Û³Ý ïáÝÇÝ Ñ³çáñ¹áÕ 4-ñ¹ ß³µ³Ã û-

ñÁ£

Ð³Û »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛáõ-

ÝÁ ê. ñÇ·áñÇÝ ¿ í»ñ³·ñáõÙ §ì³ñ-

¹³å»ïáõÃÇõÝ êñµáÛÝ ñÇ·áñǦ ¨

§Ú³×³Ë³å³ïáõÙ Ö³éù¦ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ñÇ-

·áñ ² Èáõë³íáñãÇÝ Ñ³çáñ¹»É ¿

ìñÃ³Ý»ë ² ä³ñèÁ:

ºñÏ»ñ. êñµáÛ ÑûñÝ Ù»ñáÛ ñÇ·áñÇ

Èáõë³õáñãÇ Ú³×³Ë³å³ïáõÙ Ö³éù ¨

³ÕûÃù, ì»Ý»ïÇÏ, 1954: γÝáÝù êñµáÛÝ

ñÇ·áñÇ, ï»°ë §Î³Ýáݳ·Çñù гÛáó¦,

ѳï. ², ºñ¨³Ý, 1964, ¿ç 243-249:

ì³ñ¹³å»ïáõÃÇõÝ êñµáÛÝ ñÇ·áñÇ,

ï»°ë ²·³Ã³Ý·»Õáë, гÛáó å³ïÙáõ-

ÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1983:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ,

гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1968:

ʳãÇÏÛ³Ý È. ê., ñÇ·áñ ä³ñèÇÝ í»-

ñ³·ñí³Í §Ð³ñóáõÙÁ¦ áñå»ë Ñ³Û Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³Ý

»ñ³Ë³ÛñÇù, ï»°ë È. ê.

ʳãÇÏÛ³Ý, ²ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ѳï. ²,

ºñ¨³Ý, 1995, ¿ç 72-84: ØáõïëáåáõÉáë

Ü., ¸ÇÙÇïñáϳÉÉÇë Î., êáõñµ ñÇ·áñ

Èáõë³íáñãÇ å³ßï³ÙáõÝùÁ Ðáõݳëï³ÝÇ

Ù»ç, ï»°ë §¾çÙdzÍÇݦ, 1995, ¹

5: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ²

ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001: ²¹áÝó Ü., ñÇ·áñ

Èáõë³íáñÇã ¨ ²Ý³Ï ä³ñè, ï»°ë Ü.

²¹áÝó, ºñÏ»ñ, ѳï. ², ºñ¨³Ý, 2006:

º¼ÜÆÎ ³ñù»å. äºîðàêÚ²Ü

ðÆàð ´ ìβڲêºð

(1066–1105)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 1066–Çó:

гçáñ¹»É ¿ ʳãÇÏ ´ ²Ý»óáõÝ:

ÌÝí»É ¿ ²ÝÇáõÙ, ÍÝ. Ã. ³ÝÑï.,

ٳѳó»É ¿ 1105–Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ ø»-

ëáõÝÇ Î³ñÙÇñ í³ÝùáõÙ, áõñ ¨ ³Ù-

÷á÷í»É ¿:

ñÇ·áñ س·Çëïñáë ä³Ñɳíáõ-

Ýáõ áñ¹ÇÝ ¿: Ðáñ Ù³ÑÇó Ñ»ïá ÷á˳ñÇÝ»É

¿ Ýñ³Ý ¹áõùëÇ å³ßïáÝáõÙ`

Ý߳ݳÏí»Éáí ØÇç³·»ïùÇ, î³ñáÝÇ

¨ ßñç³Ï³ÛùÇ Ïáõë³Ï³É (1059): ÎÝáç

Ù³ÑÇó Ñ»ïá Ññ³Å³ñí»É ¿ å³ßïá-

ÝÇó ¨ ÝíÇñí»É Ñá·¨áñ ÏÛ³ÝùÇÝ: ʳãÇÏ

´ ²Ý»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ Ù³Ñí³ÝÇó

Ñ»ïá ÑáõÛÝ»ñÁ ÷áñÓáõÙ ¿ÇÝ ³Ù»Ý

Ï»ñå ËáãÁݹáï»É Ýáñ ϳÃáÕÇÏáëÇ

ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ó·ï»Éáí ³ß˳ñ-

ÑÇÏ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý å»ë Ç ãÇù ¹³ñÓ-

Ý»É Ý³¨ Ñá·¨áñÁ` ¹Ûáõñ³óÝ»Éáí ѳ-

Û»ñÇ ÓáõÉÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ: ê³Ï³ÛÝ

γñëÇ ³·ÇÏ ²µ³ëÛ³Ý Ã³·³íáñÇ

52


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

¨ سñdz٠ó·áõÑáõ ç³Ýù»ñáí

1066–ÇÝ Ì³Ùݹ³íáõÙ ÅáÕáí ¿ ·áõ-

Ù³ñíáõÙ ¨ ϳÃáÕÇÏáë ¿ ÁÝïñíáõÙ

ñÇ·áñ ´ ìϳ۳ë»ñÁ: ñÇ·áñ ´

ìϳ۳ë»ñÁ ݳËÁÝïñáõÙ ¿ñ ½µ³Õí»É

·ñ³Ï³Ý–Ùß³ÏáõóÛÇÝ ·áñÍáõ-

Ý»áõÃÛ³Ùµ, í³ñ»É ×·Ý³Ï³Ý ÏÛ³Ýù:

î³ñµ»ñ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ ï»-

Õ³å³ÑÝ»ñ Ý߳ݳϻÉáí` ³Ûó»É»É ¿

ųٳݳÏÇ ù³Õ³ù³ÏñóϳݖÑá-

·¨áñ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ, »Õ»É Î. äáÉëáõÙ,

ÐéáÙáõÙ, ºñáõë³Õ»ÙáõÙ, º·ÇåïáëáõÙ,

³Ûëï»Õ ³Ûó»É»É Ø»Ù÷Çë ù³-

Õ³ùÁ, áñÇ Ù»ñӳϳÛùáõÙ ¿É í³Ýù ¿

ÑÇÙÝ»É: 1067–ÇÝ Çñ ÷á˳Ýáñ¹ Ó»é-

ݳ¹ñ»Éáí ¨áñ· »åÇëÏáåáë Èáé»-

óáõÝ` Ù»ÏÝáõÙ ¿ ׳Ù÷áñ¹áõÃÛ³Ý:

1072–ÇÝ í»ñ³¹³éݳÉáí` å³ßïá-

ݳÝÏ ¿ ³ÝáõÙ ¨ Ñ»é³óÝáõÙ ¨áñ·ÇÝ,

áñÁ Ùï³¹ñí»É ¿ñ ½³íÃ»É Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý

³ÃáéÁ: ÜáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇÝ

Ù»ÏÝáõÙ ¿ ²ÝÇ, áñï»Õ ѻﳷ³ÛáõÙ

÷á˳Ýáñ¹ ¿ ϳñ·áõÙ ´³ñë»Õ ² ²-

Ý»óáõÝ (1081): 1076–ÇÝ Ù»ñÅáõÙ ¿

öÇɳñïáë ì³ñ³ÅÝáõÝáõ` ѳÛñ³å»ï³Ï³Ý

³ÃáéÝ Çñ Ùáï` سñ³ß

÷á˳¹ñ»Éáõ ³é³ç³ñÏÁ` Ýå³ï³-

ϳѳñÙ³ñ ·ïÝ»Éáí ê³ñ·Çë »åÇë-

ÏáåáëÇÝ Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ï»Õ³å³Ñ

ϳñ·»É سñ³ßÇ Ù»ñӳϳ Ðá-

ÝÇ µ»ñ¹³ù³Õ³ùáõÙ (1076): ØÛáõë

ï»Õ³å³ÑÝ Çñ ³½·³Ï³Ý ñÇ·áñ »-

åÇëÏáåáëÝ ¿ñ, áñ Ý߳ݳÏí»ó º-

·ÇåïáëáõÙ: î»Õ³å³ÑÝ»ñ Ý߳ݳ-

Ï»Éáí` ñÇ·áñ ´ ìϳ۳ë»ñÁ, ÷³ëïáñ»Ý,

ó³ÝϳÝáõÙ ¿ñ ³å³Ñáí»É ³-

ÃáéÁ ÑáõÝ³Ï³Ý áïÝÓ·áõÃÛáõÝÝ»ñÇó,

áñáÝù Çñ í³Ë׳ÝÇó Ñ»ïá ϳñáÕ

¿ÇÝ ³ñ·»Éù ѳݹÇë³Ý³É ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý

Ýáñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ÇëÏ

ï»Õ³å³ÑÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ

ѳñóÁ ϳÝ˳å»ë ÉáõÍí³Í ¿ñ, ÇÝãå»ë

¨ »Õ³í: 1099–ÇÝ Ù³ëݳÏó»É ¿

ʳã³Ïñ³ó ³é³çÇÝ ³ñß³í³ÝùÇÝ

¹»åÇ ºñáõë³Õ»Ù ¨ íÇñ³íáñí»É:

ê»ñï³óñ»É ¿ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

²ñ¨»ÉÛ³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ Ñ»ï: ÎÛ³ÝùÇ

í»ñçáõÙ Ð³Û ¨ ÐáõÛÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ

ѳßï»óÝ»Éáõ ѳٳñ Ù»ÏÝáõÙ ¿

Î. äáÉÇë, µ³Ûó, ³ñ¹ÛáõÝùÇ ãѳëÝ»-

Éáí ¨ ³Ý·³Ù ѳɳÍí»Éáí, í»ñ³-

¹³éÝáõÙ ¿ ÎÇÉÇÏdz, ÙïÝáõ٠γñÙÇñ

í³Ýù, áñï»Õ ¨ í³Ë׳ÝíáõÙ ¿:

ñÇ·áñ ´ ìϳ۳ë»ñÇÝ ÑÇß³ï³-

ÏáõÙ »Ý ǵñ¨ ëñµ»ñÇ í³ñù»ñÇ Ã³ñ·-

Ù³ÝÇã, áñÇ Ñ³Ù³ñ ëï³ó»É ¿ ìϳ۳ë»ñ

³ÝáõÝÁ: ´³Ûó ù³ÝÇ áñ ÝáõÛÝ

·áñÍáí ѻﳷ³ÛáõÙ ½µ³Õí»É »Ý ¨ë

»ñÏáõ ñÇ·áñ ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñ (ñÇ-

·áñ ¨ ñÇ·áñ ¾, ѳٳå³ï³ë˳-

53


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ݳµ³ñ` öáùñ ìϳ۳ë»ñ ¨ ºñÏñáñ¹

ìϳ۳ë»ñ), Ý»ñϳÛáõÙë ¹Åí³ñ ¿

ëïáõ·Çí ½³ïáñáᯐ ñÇ·áñ ´ ìϳ-

Û³ë»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

ÂÕûñÇó ÑÇß³ï³Ï»ÉÇ »Ý §ì³ëÝ

¼³ïÏǦ, §ì³ëÝ ´³Å³ÏǦ, §Î³ÝáÝ

àïÝÉáõ³ÛǦ ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ

ñÇ·áñ ´ ìϳ۳ë»ñÇÝ Ñ³çáñ¹»É ¿

´³ñë»Õ ² ²Ý»óÇÝ:

ºñÏ»ñ. êñµáÛ ì³ñ¹³å»ïÇ` ÛáùÝ»-

ñ³Ý»³Ý ٻݳõáñÇ ñÇ·áñÇ Ñ³Ù³éûïÇõù

´³Ý Ëñ³ïáõ í³ëÝ áõÕÇÕ Ñ³õ³ïáÛ

»õ Ù³ùáõñ í³ñáõó ³é³ùÇÝáõ-

û³Ý Ç ËݹñáÛ ÝáñÇÝ Ñ³ñ³½³ïÇ ì³ñ-

¹³Ý³Û ¹Çõ³Ý³¹åñÇ, ï»°ë §ÐûñÝ Ù»ñáÛ

êñµáÛ ñÇ·áñÇ Ü³ñ»Ï³Û í³Ýáõó í³Ý³-

ϳÝÇ Ø³ï»Ý³·ñáõÃÇõÝù¦, ì»Ý»ïÇÏ,

1840, ¿ç 483–533: Þ³ñ³Ï³Ý, ï»°ë §Þ³ñ³Ï³Ý

Ñá·»õáñ »ñ·áó êáõñµ »õ àõÕ-

Õ³÷³é ºÏ»Õ»óõáÛë г۳ëï³Ý»³Ûó¦,

ºñáõë³Õ»Ù, 1936:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. â³ÙãÛ³Ý Ø.,

ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, ѳï. ´, ì»Ý»ïÇÏ,

1785: ²ÉÇß³Ý Ô., г۳å³ïáõÙ, ѳï. ²,

ì»Ý»ïÇÏ, 1901: ²×³éÛ³Ý Ðñ., гÛáó

³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ µ³é³ñ³Ý, ѳï. ², º-

ñ¨³Ý, 1942: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ´, ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

ºìàð ز¸àÚ²Ü

ðÆàð ä²ÐȲìàôÜÆ

(ñÇ·áñÇë, öáùñ ìϳ۳ë»ñ)

(1113–1166)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1113–Çó: гçáñ¹»É ¿ ´³ñë»Õ ² ²-

Ý»óáõÝ:

ÌÝí»É ¿ 1092–ÇÝ îÉáõù ·³í³éÇ

Ìáíù ¹ÕÛ³ÏáõÙ, ٳѳó»É

1166–ÇÝ ÐéáÙÏɳÛáõÙ:

²åÇñ³ï Çß˳ÝÇ ³í³· áñ¹ÇÝ

¿, Ü»ñë»ë ÞÝáñѳÉáõ »Õµ³ÛñÁ: öáùñ

ѳë³ÏÇó ÏñÃí»É ¿ ø»ëáõÝÇ Î³ñÙÇñ

í³ÝùáõÙ ¨ ê¨ É»é³Ý ²ñ»·Ç ³Ý³å³ïáõÙ,

ݳË` ñÇ·áñ ´ ìϳ۳ë»ñ, ³-

å³` ´³ñë»Õ ² ²Ý»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáë-

Ý»ñÇ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ: Øáï³Éáõï

í³Ë׳ÝÝ ½·³Éáí` ñÇ·áñ ´ ìϳ-

Û³ë»ñÁ ѳÝÓݳñ³ñáõÙ ¿ ´³ñë»Õ ²-

Ý»óáõÝ, áñ í»ñçÇÝÇë Ù³Ñí³ÝÇó Ñ»-

ïá ϳÃáÕÇÏáë ¹³éݳ ñÇ·áñ (ñÇ-

·áñÇë) ä³ÑɳíáõÝÇÝ: àõëïÇ ï³ëÝ-

ÑÇÝ· ï³ñ»Ï³Ý ѳë³Ïáõ٠ݳ Ó»é-

ݳ¹ñíáõÙ ¿ Ïáõë³ÏñáÝ Ñá·¨áñ³-

ϳÝ, ÇëÏ ´³ñë»Õ ² ²Ý»óáõ í³Ë-

׳Ýí»Éáõó Ñ»ïá ¹³éÝáõ٠ϳÃáÕÇ-

Ïáë: ñÇ·áñ ä³ÑɳíáõÝáõ Ùáï³íáñ³å»ë

ùë³Ý ï³ñ»Ï³Ý ÉÇÝ»Éáõ

ѳݷ³Ù³ÝùÝ û·ï³·áñÍ»Éáí` ²Õ-

óٳñÇ ¸³íÇà »åÇëÏáåáëÁ` áÙÝ

ÂáéÝÇÏÇ áñ¹ÇÝ, ó³ÝϳݳÉáí ѳ-

Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÝ Çñ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý

ï³Ï ³éÝ»É, ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ Òáñáí³ÝùáõÙ

ÑÇÝ· »åÇëÏáåáëÝ»ñÇ

ÏáÕÙÇó ûÍíáõÙ ¿ ¨ Çñ»Ý ѳÛï³ñ³ñáõÙ

³ÝÏ³Ë Ï³ÃáÕÇÏáë: ´³Ûó ê¨

É»é³Ý γñÙÇñ í³ÝùáõÙ ·áõÙ³ñí³Í

2500 å³ïíÇñ³ÏÝ»ñÇ ÅáÕáíÁ Ù»ñ-

ÅáõÙ ¿ Ýñ³Ý: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ¸³íÇÃ

»åÇëÏáåáëÁ ãÑå³ï³Ïí»ó ¨

ÑÇÙÝ»ó ²ÕóٳñÇ Ñ³Ï³Ãáé ϳÃá-

ÕÇÏáëáõÃÛáõÝÁ: »ñ¨ë ñÇ·áñ

ä³ÑɳíáõÝáõ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý

ϳñ¨áñ ѳÕÃ³Ý³Ï å»ïù ¿ ѳٳñ»É

³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ Çñ ·áñÍá-

ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí ¸³íÇÃÇÝ Ñ³ñ³Í

Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÝ áõ Çß˳ÝÝ»-

ñÁ Ù»ñÅ»óÇÝ í»ñçÇÝÇë ¨ Ùdzó³Ý Ç-

54


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

ñ»Ý, ÇëÏ ùÇã Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó ²Õó-

Ù³ñáõÙ å³ÑíáÕ ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ

²çÁ ¨ ³ÛÉ Ù³ëáõÝùÝ»ñ µ»ñí»óÇÝ ÎÇ-

ÉÇÏdz:

æ³Ýù»ñ ¿ ·áñͳ¹ñ»É ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý

³ÃáéÁ г۳ëï³Ý` Ù³ëݳíáñ³µ³ñ

²ÝÇ ï»Õ³÷áË»Éáõ ѳ-

Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ ã»Ý

ÃáõÛɳïñ»É: 1116–ÇÝ ñÇ·áñ ä³Ñ-

ɳíáõÝÇÝ ø»ëáõÝÇ Î³ñÙÇñ í³ÝùÇó

ï»Õ³÷áËíáõÙ ¿ Ìáíù, ÇëÏ 1149–ÇÝ

ϳÃáÕÇÏáë³ÝÇëï ¹³ñÓÝáõÙ ÐéáÙÏ-

ɳ ³ÙñáóÁ, áõñ ÑáÛ³ß»Ý ÙÇ »Ï»Õ»óÇ

¿ ϳéáõóáõÙ:

Æñ ûñáù ùáõÛñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ÙÇç¨

Ýáñ ß³ñÅáõÙ ëÏëí»ó: 1140–³Ï³ÝÝ»-

ñÇ ëϽµÇÝ Ü»ñë»ë ÞÝáñѳÉáõ Ñ»ï

ɳïÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ññ³íÇñíáõÙ ¿

²ÝïÇáùáõÙ ·áõÙ³ñí³Í ÅáÕáíÇÝ,

ÁݹáõÝíáõÙ Ù»Í å³ïíáí, ³å³ å³åÇ

¹»ëå³ÝÇ Ñ»ï Ù»ÏÝáõÙ ¿ ºñáõë³-

Õ»Ù` áõËïÇ, áõñ ɳïÇÝÝ»ñÁ ¹³ñÓ-

Û³É ÅáÕáí »Ý ·áõÙ³ñáõÙ: ²Ûëï»Õ ³-

é³ç³ñÏí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

ñÇ·áñ ä³ÑɳíáõÝÇÝ ½·áÝáõ-

ÃÛ³Ùµ ¨ ÇÙ³ëï³ÉÇó Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»-

ñáí Ëáõë³÷áõÙ ¿: ä³åÇ ÏáÕÙÇó

å³ïíí»É ¿ ѳÛñ³å»ï³Ï³Ý ùáÕáí

¨ ·³í³½³Ýáí: Ð³Û ¨ ³ëáñÇ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ

ÙÇç¨ ÁÝóóáÕ í»×Á, áñ

ÍÇë³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙù

áõݻݳÉáí ѳë»É ¿ñ ÙÇÙÛ³Ýó »ñ·Ç-

ÍáÕ »ñÏ»ñÇ ÑáñÇÝÙ³ÝÁ, ³í³ñïíáõÙ

¿ ³ÛÝ µ³ÝÇó Ñ»ïá, »ñµ ñÇ·áñ

ä³ÑɳíáõÝÇÝ å³ñ½³å»ë ³ÛñáõÙ ¿

í³ñϳµ»ÏÇã »ñÏ»ñÇ Ó»é³·ñ»ñÁ:

ÐáõÛÝ»ñÇ Ñ»ï ß÷áõÙÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý

ÏÛ³ÝùÇ í»ñçáõÙ ¿ÇÝ, ¨ ¿³Ï³Ý ³ñ¹-

ÛáõÝù ã³ñӳݳ·ñí»ó: ÎÛ³ÝùÇ ³-

í³ñïÝ ½·³Éáí` 1166-ÇÝ, ÐéáÙÏɳ-

ÛáõÙ ÅáÕáí ¿ ·áõÙ³ñáõÙ ¨ ϳÃáÕÇ-

Ïáë ûÍáõÙ Çñ »ÕµáñÁ` Ü»ñë»ë ÞÝáñ-

ѳÉáõÝ, ¨ »ñ»ù ³ÙÇë ³Ýó í³Ë׳ÝíáõÙ:

ñÇ·áñ ä³ÑɳíáõÝÇÝ Ýáñá-

·»É ¿ ß³ï í³Ýù»ñ, ñÇ·áñ ´ ìϳ۳ë»ñÇ

ÝÙ³Ý Ã³ñ·Ù³Ý»É ϳ٠áõñÇß-

Ý»ñÇÝ ¿ ѳÝÓݳñ³ñ»É óñ·Ù³Ý»É

½³Ý³½³Ý ëñµ»ñÇ íϳ۳µ³Ýáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñ, áñÇ Ñ³Ù³ñ ¿É Ïáãí»É ¿

öáùñ ìϳ۳ë»ñ: ´³ñÓñ³ñÅ»ù ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ

Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿, ·ñ»É ¿

¹ñí³ïÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ¨

å³ïí³ÝáõÝÝ»ñÇ (ìϳ۳ë»ñ) ÝáõÛ-

ÝáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí ëï»Õͳ·áñ-

ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ß÷áÃí»É ϳÙ

˳éÝí»É »Ý ñÇ·áñ ´ ìϳ۳ë»ñÇ ¨

ñÇ·áñ ¾ ²Ý³í³ñ½»óáõ (ºñÏñáñ¹

ìϳ۳ë»ñ) ·áñÍ»ñÇ Ñ»ï:

ñÇ·áñ ä³ÑɳíáõÝáõ ѳÝÓ-

ݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ ê³Ùáõ»É ²Ý»óÇÝ

ß³ñ³¹ñ»É ¿ Çñ §Ð³õ³ùáõÙÝ Ç ·ñáó

å³ïÙ³·ñ³ó¦ »ñϳëÇñáõÃÛáõÝÁ,

ÇëÏ Ü»ñë»ë ÞÝáñѳÉÇÝ` Çñ ÙÇ ß³ñù

ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ñÇ-

·áñ ä³ÑɳíáõÝáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿

Ü»ñë»ë ¸ ÞÝáñѳÉÇÝ:

ºñÏ»ñ. §Þ³ñ³Ï³Ý Ñá·»õáñ »ñ·áó

êáõñµ »õ àõÕÕ³÷³é ºÏ»Õ»óõáÛë г۳ëï³Ý»³Ûó¦,

ºñáõë³Õ»Ù, 1936:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. â³ÙãÛ³Ý Ø.,

ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, ѳï. , ì»Ý»ïÇÏ,

1786: ²ÉÇß³Ý Ô., г۳å³ïáõÙ, ѳï. ²,

ì»Ý»ïÇÏ, 1901: ²×³éÛ³Ý Ðñ., гÛáó

³ÝÓݳÝáõÝÝ»ñÇ µ³é³ñ³Ý, ѳï. ², º-

ñ¨³Ý, 1942: ´á½áÛ³Ý ²., ÐéáÙÇ å³å ÆÝ-

ÝáÏ»ÝïÇáë ´–Ç ÃáõÕÃÁ` áõÕÕí³Í гÛáó

ϳÃáÕÇÏáë ñÇ·áñ ä³ÑɳíáõÝáõÝ,

ï»°ë §¾çÙdzÍÇݦ, 1999, ¹ 3: úñÙ³Ý-

Û³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ´, ê. ¾ç-

ÙdzÍÇÝ, 2001:

ºìàð ز¸àÚ²Ü

55


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ðÆàð ¸ îÔ²

(1173–1193)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1173–Çó: гçáñ¹»É ¿ Ü»ñë»ë ¸

ÞÝáñѳÉáõÝ:

ÌÝí»É ¿ Ùáï³íáñ³å»ë

1125–ÇÝ, ÍÝ. í³ÛñÁ ³ÝÑï.: س-

ѳó»É ¿ 1193–ÇÝ êÇë ù³Õ³ùáõÙ,

³Ù÷á÷í»É ¿ ¸ñ³½³ñÏÇ í³ÝùáõÙ:

ä³ÑɳíáõÝÇÝ»ñÇ ïáÑÙÇó ¿`

ñÇ·áñ س·ÇëïñáëÇ ÍáéÁ, ñÇ·áñ

ìϳ۳ë»ñ ¨ Ü»ñë»ë ¸ ÞÝáñѳÉÇ

ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñÇ ³í³· »Õµ³Ûñ ì³ëÇÉÇ

áñ¹ÇÝ: 1138–ÇÝ ì³ëÇÉÇ ·»ñÇ

ÁÝÏÝ»Éáõó Ñ»ïá 14–³ÙÛ³ ñÇ·áñÁ

³åñ»É ¿ ëϽµáõÙ ÌáíùÇ, ÇëÏ ³å³

ÐéáÙÏɳÛÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ,

áñï»Õ ¿É Ñáñ»Õµ³ÛñÝ»ñÇ ³ÝÙÇç³-

Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ ëï³ó»É ¿ ÏñÃáõ-

ÃÛáõÝ áõ ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛáõÝ: àñå»ë

ѳٻëï, µ³ÝÇÙ³ó ¨ »é³Ý¹³·ÇÝ

·áñÍÇã` ß³Ñ»É ¿ Ñáñ»Õµ³ÛñÝ»ñÇ Ñ³-

Ù³Ïñ³ÝùÝ áõ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ ¨ ϳ-

ÃáÕÇÏáë ¹³éݳÉáõó ß³ï ³é³ç Ý»ñ-

·ñ³íí»É Ïñáݳ–»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ·áñ-

Í»ñÇ Ù»ç: гÛïÝÇ ¿, áñ ñÇ·áñ

ìϳ۳ë»ñÁ Ïï³Ï ¿ñ ÃáÕ»É Çñ »Õ-

µ³Ûñ Ü»ñë»ëÇó Ñ»ïá ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÁ

ñÇ·áñ îÕ³ÛÇÝ ÷á˳Ýó»Éáõ

Ù³ëÇÝ, ÇëÏ Ü»ñë»ë ÞÝáñѳ-

ÉÇÝ, ÁÝïñí»Éáí ϳÃáÕÇÏáë, Ýñ³Ý

¹³ñÓñ»É ¿ Çñ û·Ý³Ï³ÝÁ, áñáí

ñÇ·áñÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ó»É

Ù³ëݳÏó»Éáõ ÞÝáñѳÉáõ ų-

Ù³Ý³Ï ëÏǽµ ³é³Í ѳۖµÛáõ½³Ý-

¹³Ï³Ý »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝ-

óóÇÝ: 1170–ÇÝ ¹³ñÓ»É ¿ Ü»ñë»ë ¸

ÞÝáñѳÉáõ ï»Õ³å³ÑÁ ¨ »Ï»Õ»ó³-

Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ ÷³ëï³óÇ Õ»Ï³í³ñÁ:

1173–Ç û·áëïáëÇÝ, »ñµ ñÇ·áñ

îÕ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇÝã–ÇÝã ³é³ù»-

ÉáõÃÛ³Ùµ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ñ ÎÇÉÇÏdz-

ÛÇó, ٳѳÝáõÙ ¿ Ü»ñë»ë ¸ ÞÝáñѳ-

ÉÇÝ: γ½Ù³Ï»ñå»Éáí ÞÝáñѳÉáõ

ÑáõÕ³ñϳíáñáõÃÛáõÝÁ` Ýñ³ ޳ѳÝ

»Õµáñáñ¹Ç ñÇ·áñ »åÇëÏáåáë ²åÇñ³ïÁ,

û·ïí»Éáí ñÇ·áñ îÕ³ÛÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÇó,

ÇÝãå»ë íϳÛáõÙ »Ý

¹»åù»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó, Ù³ë³Ùµ ¨

Ù³ëݳÏÇó ØÇù³Û»É ²ëáñÇÝ ¨ ñÇ-

·áñ ñÇãÁ, ϳñáÕ³ó»É ¿ ³éųٳ-

Ý³Ï ¹³éÝ³É Ï³ÃáÕÇÏáë: ì»ñ³¹³é-

ݳÉáí ÐéáÙÏɳ` ñÇ·áñ îÕ³Ý, ³Ýßáõßï,

ãÇ Ñ³ßïíáõÙ ¹»åù»ñÇ ÝÙ³Ý

ÁÝóóùÇ Ñ»ï, áõëïÇ Çñ áïݳѳñí³Í

Çñ³íáõÝùÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ ѳ-

Ù³ñ ¹ÇÙáõÙ ¿ Çñ ÷»ë³` ÎÇÉÇÏdzÛÇ

Ø»Í ÇßË³Ý ØÉ»ÑÇ û·ÝáõÃÛ³ÝÁ` Áëï

³Û¹Ù ëï³Ý³Éáí ݳ¨ гɻåÇ ëáõÉ-

Ã³Ý Üáõñ ³¹–¸ÇÝÇ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ:

Ðñ³íÇñíáõÙ ¿ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáí,

áñÁ ϳÃáÕÇÏáë ¿ ÁÝïñáõÙ ñÇ·áñ ¸

îÕ³ÛÇÝ: »¨ Ø. úñÙ³ÝÛ³ÝÁ ÷áñ-

ÓáõÙ ¿ Ù»ñÅ»É ØÇù³Û»É ²ëáñáõ ³Ûë

ϳñ·Ç ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇëÏ ñÇ-

·áñ ñÇãÝ ÁݹѳÝñ³å»ë Ýñ³Ý

ѳÛïÝÇ ã¿, µ³Ûó ù³ÝÇ áñ ϳ ݳ¨

Ü»ñë»ë ȳٵñáݳóáõ` ÝáõÛÝÁ ѳëï³ïáÕ

³ÝáõÕÕ³ÏÇ íϳÛáõÃÛáõÝÁ,

áõëïÇ Ï³ñ»ÉÇ ¿ åݹ»É, áñ ñÇ·áñ

îÕ³Ý ÷³ëï³óÇ Ï³ÃáÕÇÏáë ¿ ¹³ñ-

Ó»É 1175–ÇÝ` 51 ï³ñ»Ï³Ý ѳë³-

ÏáõÙ: ñÇ·áñ ¸ îÕ³ÛÇ Ï³ÃáÕÇÏáë

ÁÝïñí»Éáõ ³é³çÇÝ ÇëÏ ï³ñÇÝ»ñÇó

µáõéÝ ùÝݳñÏÙ³Ý ³é³ñϳ ¿ ¹³é-

ÝáõÙ Ñ³Û ¨ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý »Ï»Õ»-

óÇÝ»ñÇ` ݳËÏÇÝÇó »ÏáÕ ÙÇáõÃÛ³Ý

ËݹÇñÁ: ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ÏáÕÙÁ, ³ß-

˳ñÑÇÏ áõ Ñá·¨áñ Çß˳ݳå»ï»ñÇ

56


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

³ÝÙÇç³Ï³Ý ջϳí³ñáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³¹ñ»Éáí

»Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý

·³Õ³÷³ñÁ, ѳۻñÇó å³Ñ³ÝçáõÙ

¿ñ ³Ýí»ñ³å³Ñáñ»Ý ÁݹáõÝ»É ø³Õ-

Ï»¹áÝÇ ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÝ»ñÁ, гÛáó

»Ï»Õ»óáõ Í»ë»ñÝ áõ ïáÝ»ñÁ ѳٳå³ï³ë˳ݻóÝ»É

µÛáõ½³Ý¹³Ï³-

ÝÇÝ, гÛáó ѳÛñ³å»ïÁ ѳëï³ïíÇ

µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛë»ñ ÏáÕÙÇó ¨

³ÛÉÝ: ¸ñ³Ýáí ÇëÏ µÛáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÁ

Ñ»ï³åݹáõÙ ¿ÇÝ Ù»Ï Ýå³ï³Ï` í»-

ñ³óÝ»É Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ

¨ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ ¹³ñÓÝ»É Ñáõݳ¹³í³Ý:

гÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ, Áݹѳϳé³ÏÁ,

»Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ ³ë»-

Éáí ѳëϳÝáõÙ ¿ñ ѳí³ë³ñÝ»ñÇ

ÙÇáõÃÛáõÝ, Áëï ³Û¹Ù, ó³ÝϳÝáõÙ ¿ñ

í»ñ³óÝ»É »ñÏáõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ áõ Åá-

Õáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»-

óáÕ ÃßݳٳÝùÁ, ѳëï³ï»É ˳ճ-

ÕáõÃÛáõÝ ¨ ѳٳ·áñͳÏó»É ѳϳùñÇëïáÝ»³Ï³Ý

ÃßݳÙÇÝ»ñÇ ¹»Ù

ÙÕíáÕ å³Ûù³ñáõÙ: лÝó ³Ûë ¹Çñù»-

ñÇó áõ ³Ûë Ýå³ï³Ïáí ñÇ·áñ

îÕ³Ý Ý³Ù³Ï³·ñ³Ï³Ý ϳå»ñ ¿

ѳëï³ï»É ÇÝãå»ë µÛáõ½³Ý¹³óÇÝ»-

ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É Ñ³Û ³é³ç³ï³ñ Ñá-

·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ ѳïϳå»ë г-

Û³ëï³ÝÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ í³ñ¹³å»ï-

Ý»ñÇ, Ç Ù³ëݳíáñÇ ê³Ý³ÑÇÝÇ í³-

ݳѳÛñ ñÇ·áñ îáõï»áñ¹áõ Ñ»ï, á-

ñÁ Ïïñ³Ï³Ý³å»ë ¹»Ù ¿ñ »Ï»Õ»óÇ-

Ý»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÇÝ` ·ïÝ»-

Éáí, áñ ¹³ ϳñáÕ ¿ ѳݷ»óÝ»É Ð³Û

»Ï»Õ»óáõ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý ÏáñëïÇ:

гëϳݳÉáí, áñ ÝÙ³Ý ¹Åí³ñÇÝ

ËݹÇñÝ ³ÝÑݳñ ¿ ÉáõÍ»É Ý³Ù³Ï³·-

ñáõÃÛ³Ùµ, ñÇ·áñ îÕ³Ý áñáßáõÙ ¿

ѳñóÁ ùÝݳñÏ»Éáõ ѳٳñ Ññ³íÇñ»É

»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ѳïáõÏ ÅáÕáí:

´³í³Ï³Ý »ñϳñ³ï¨ ݳ˳å³ïñ³ëï³Ï³Ý

³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇó Ñ»-

ïá ³ÛÝ Ï³Û³ó³í 1178–ÇÝ ÐéáÙÏɳ-

ÛáõÙ: øÝݳñÏí»É »Ý »ñÏáõ í³í»ñ³·-

ñ»ñ, áñáÝù Áëï ¿áõÃÛ³Ý ãáõÝ»ó³Ý

·áñÍÝ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ, áñáí-

Ñ»ï¨ ñÇ·áñ îÕ³ÛÇ ³ÝáõÝÇó µÛáõ-

½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛë»ñ سÝáõ»É l ÎáÙÝ»-

ÝáëÇÝ ¨ Î. äáÉëÇ å³ïñdzñù ØÇù³-

Û»É ²ÝùdzÉáëÇÝ Ñ³ëó»³·ñí³Í

ÃÕûñÁ, ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñÇ µ»ñáõÙáí

áã ÙdzÛÝ ãѳë³Ý ѳëó»³ï»ñ»ñÇÝ,

³Ûɨ ³ñųݳó³Ý ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ í³ñ-

¹³å»ïÝ»ñÇ ëáõñ ùÝݳ¹³ïáõÃÛ³-

ÝÁ:

Ƶñ¨ гÛáó ѳÛñ³å»ï ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý–ù³Õ³ù³Ï³Ý

»é³Ý¹áõÝ

·áñÍÇã ñÇ·áñ ¸ îÕ³Ý Ý³Ù³Ï³·-

ñ³Ï³Ý ϳå»ñ ¿ áõÝ»ó»É µÛáõ½³Ý¹³-

Ï³Ý Ø³Ýáõ»É ¨ Æë³Ñ³Ï ϳÛëñ»ñÇ,

ØÇù³Û»É ²ÝùdzÉáë å³ïñdzñùÇ,

ÐéáÙÇ ÈáõóÇáë ¨ ÎÕ»Ù»ë å³å»ñÇ,

·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ï³Ûëñ üñ»¹»ñÇÏ ÞÇ-

ϳÙáñáõëÇ, º·ÇåïáëÇ ïÇñ³Ï³É

ê³É³Ñ ³¹–¸ÇÝÇ ¨ ³ÛÉáó Ñ»ï: г-

Ù³·áñͳÏó»Éáí ȨáÝ ll ػͳ·áñÍÇ

Ñ»ï` »é³Ý¹áõÝ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ ¿

áõÝ»ó»É ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ñ³Ûáó å»ï³Ï³-

ÝáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ¨ ÇÝùÝáõñáõÛÝ

ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý

å³ïÙ³Ï³Ý ·áñÍÁÝóóÇÝ, ÇëÏ

ÏÛ³ÝùÇ í»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ ³é³ÝÓÇÝ

¹»åù»ñáõ٠ѳϳ¹ñí»É ¿ ȨáÝ ll–Ç

í³ñ³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ:

àñå»ë µ³Ý³ëï»ÕÍ` ñÇ·áñ

îÕ³Ý ³é³ÝÓݳѳïáõÏ ï»Õ áõÝÇ

Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý

Ù»ç: Ü³Ë ëï»Õͳ·áñÍ»É ëÏë»É ¿

58–³ÙÛ³ ѳë³ÏáõÙ ¨ Ùdzݷ³ÙÇó

ѳݹ»ë »Ï»É áñå»ë ѳëáõÝ µ³Ý³ëï»ÕÍ:

²Û¹ ï»ë³Ï»ïÇó áõß³·ñ³í ¿

ñÇ·áñ ܳñ»Ï³óáõ §Ø³ïÛ³Ý áÕ-

µ»ñ·áõÃ۳ݦ åá»ÙÇ ÝÙ³ÝáÕáõÃÛ³Ùµ

57


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

·ñí³Í àÕµ³ß³ñÁ, áñï»Õ ³ÏÝѳÛïáñ»Ý

µáÕáù»É ¿ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý áõ

ÑéáÙ»³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ í³ñ³Í

Ýí³×áÕ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý

¹»Ù: Þ³ñáõݳϻÉáí Ü»ñë»ë ¸ ÞÝáñ-

ѳÉáõ ëϽµÝ³íáñ³Í ѳë³ñ³Ï³-

ϳݖù³Õ³ù³Ï³Ý åỽdzÛÇÝ µÝáñáß

á·ÇÝ` Ýñ³ §àÕµ º¹»ëÇáÛ¦ åá»ÙÇ

Ñ»ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ ·ñ»É ¿ §àÕµ í³ëÝ

³éÙ³ÝÝ ºñáõë³Õ¿ÙǦ ͳí³ÉáõÝ

åá»ÙÁ, áñï»Õ áÕµáõÙ ¿ 1187–ÇÝ ê³-

É³Ñ ³¹–¸ÇÝÇ ÏáÕÙÇó ºñáõë³Õ»ÙÇ

·ñ³íÙ³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ

ѳÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý áõ ѳٳùñÇëïáÝ»³Ï³Ý

Ñ»ï³ùñùÇñ ·³Õ³-

÷³ñÝ»ñ: ܳ ÃáÕ»É ¿ ݳ¨ µ³ñáÛ³Ëñ³ï³Ï³Ý

µÝáõÛÃÇ ã³÷³Íá ëï»Õ-

ͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝóáõÙ ù³ñá-

½áõÙ ¿ µ³ñáÛ³Ï³Ý Ù³ùñáõÃÛáõÝ, ѳ-

Ù»ëïáõÃÛáõÝ áõ Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÛáõÝ,

³ß˳ï³ëÇñáõÃÛáõÝ áõ áõëáõÙݳï»ÝãáõÃÛáõÝ,

³ëïí³Í³ëÇñáõÃÛáõÝ ¨

ÏñáÝ³Ï³Ý ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë

ݳ¨ ùÝݳ¹³ïáõÙ ³ß˳ñÑÇÏ áõ Ñá-

·¨áñ Çß˳ݳíáñÝ»ñÇ ³·³Ñáõ-

ÃÛáõÝÝ áõ ÁÝã³ëÇñáõÃÛáõÝÁ, ³ÝËá-

ѻ٠í³ñùÝ áõ µ³ñùÁ` Ïá㠳ݻÉáí û-

ñÇݳå³ÑáõÃÛ³Ý áõ ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý,

ã³÷³íáñáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ñ¹³ëÇñáõ-

ÃÛ³Ý: ñÇ·áñ îÕ³ÛÇ ·»Õ³ñí»ëï³-

Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý íñ³ ³Ýáõñ³-

ݳÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý ·áñÍ»É Åá-

Õáíñ¹³Ï³Ý µ³Ý³ÑÛáõëáõÃÛáõÝÁ ¨

ѳïϳå»ë ѳÛñ»ÝÝ»ñÁ: Àëï ³Û¹Ù

³ÛÝ Ûáõñ³ï»ë³Ï ϳÙáõñç ¿ ³ÝóÛ³ÉÇ

¹³ë³Ï³Ý ¨ Xlll–XlV ¹³ñ»ñÇ Ñ³Û Ýáñ

åỽdzÛÇ ÙÇç¨:

ñÇ·áñ ¸ îÕ³Ý Ï³ñ¨áñ ¹»ñ ¿

˳ճó»É ݳ¨ Ñ³Û Ñá·¨áñ Ùß³ÏáõÛ-

ÃÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ. ³ÝÓ³Ùµ

ϳ٠³ÛÉáó ÙÇçáóáí ÁݹûñÇÝ³Ï»É ¿

ïí»É µ³½Ù³ÃÇí ӻ鳷ñ»ñ ¨ ѳñëï³óñ»É

ÎÇÉÇÏdzÛÇ í³ñ¹³å»ï³ñ³ÝÝ»ñÇ

áõ ¹åñ³ïÝ»ñÇ ·ñ³¹³ñ³Ý–Ù³ï»Ý³¹³ñ³ÝÝ»ñÁ:

²í»ÉÇÝ,

³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ Ó¨»ñáí Ñáñ¹áñ»É,

Ëñ³Ëáõë»É áõ Ñáí³Ý³íáñ»É ¿ ų-

ٳݳÏÇ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇó ß³ï»-

ñÇÝ` ÏÛ³ÝùÇ Ïáã»Éáí Ùß³ÏáõóÛÇÝ

³Ý³Ýó ³ñÅ»ùÝ»ñ: úñÇݳÏ, Ýñ³

å³ïí»ñáí áõ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ

»Ý ëï»ÕÍí»É ØËÇóñ лñ³óáõ

§æ»ñÙ³Ýó ÙËÇóñáõÃÇõݦ, ØËÇ-

óñ áßÇ §Çñù ¹³ï³ëï³ÝǦ Ïá-

ÃáÕ³ÛÇÝ »ñÏ»ñÁ, Ü»ñë»ë ȳٵñáݳóáõ

¨ ³ÛÉáó ë»÷³Ï³Ý áõ óñ·Ù³-

Ý³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ëï»Õͳ·áñÍáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñ:

ÆÝãå»ë ѳÛïÝáõÙ ¿ ÎÇñ³Ïáë

³ÝӳϻóÇÝ, ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ

ϳéáõó»É ¿ §·»Õ³å³×áÛ×

»Ï»Õ»óÇÝ Ç ÎɳÛݦ, áõñ ³Ù÷á÷»É ¿ñ

Ñáñ»Õµ³Ûñ–ѳÛñ³å»ïÝ»ñ ñÇ·áñ

ìϳ۳ë»ñÇ ¨ Ü»ñë»ë ¸ ÞÝáñѳÉáõ

³×ÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÌáíùÇó µ»ñí³Í ñÇ-

·áñ ´ ìϳ۳ë»ñÇ Ýß˳ñÝ»ñÁ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ñÇ-

·áñ ¸ îÕ³ÛÇÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ñÇ·áñ º

ø³ñ³í»ÅÁ:

ºñÏ»ñ. ´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨

åá»ÙÝ»ñ, ºñ¨³Ý, 1972:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. êñí³ÝÓïÛ³Ýó .,

Âáñáë ³Õµ³ñ, Ù³ëÝ ´, Î. äáÉÇë, 1884:

гÏáµÛ³Ý ., ñÇ·áñ îÕ³, ï»°ë §¾ç-

ÙdzÍÇݦ, 1964, ¹ 12, 1965, ¹ 1, ¹

5–10, 1966, ¹ 2–4: ²µ»ÕÛ³Ý Ø., ºñÏ»ñ,

ѳï. 4, ºñ¨³Ý, 1970: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½-

·³å³ïáõÙ, ѳï. ², ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

ØÇñ½áÛ³Ý Ð., Üáñ³Ñ³Ûï ÷³ëï»ñ ñÇ-

·áñ îÕ³ÛÇ ÏÛ³ÝùÇ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý

Ù³ëÇÝ, ï»°ë §´³Ýµ»ñ ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝǦ,

2003, ¹ 3:

Ðð²âÆÎ ØÆð¼àÚ²Ü

58


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

ðÆàð º ø²ð²ìºÄ

(1193–1194)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1193–Çó: гçáñ¹»É ¿ ñÇ·áñ ¸

îÕ³ÛÇÝ:

ÌÝí»É ¿ Ùáï³íáñ³å»ë

1172–ÇÝ, ÍÝ. ï»ÕÁ ³ÝÑï., ٳѳó»É

¿ 1194–ÇÝ ÎÇÉÇÏdzÛÇ ÎáåÇï³é

³ÙñáóáõÙ: ²Ù÷á÷í»É ¿

¸ñ³½³ñÏÇ í³ÝùáõÙ:

Ü»ñë»ë ¸ ÞÝáñѳÉáõ »Õµ³Ûñ

ì³ëÇÉ ä³ÑɳíáõÝáõ ÃáéÁ` ¹ëï»ñ

·Íáí: ØÏñïáõÃÛ³Ý ³í³½³ÝÇ ³Ýáõ-

ÝÁ` ì³Ññ³Ù: Æñ Ùáñ»Õµ³Ûñ ñÇ·áñ

¸ îÕ³ÛÇ Ó»éáù ûÍí»É ¿ »åÇëÏáåáë:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³ÃáéÇÝ ÁÝïñí»É ¿

гÛáó Ø»Í ÇßË³Ý È¨áÝ ll–Ç ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ

¨ سÛñ г۳ëï³ÝÇ

µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ

ѳí³ÝáõÃÛ³Ùµ:

λÝïñáݳó³Í ¨ ѽáñ Ùdzå»-

ïáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»Éáõ, ²ñ¨ÙáõïùÇ

ùñÇëïáÝÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï

µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý ϳå»ñÝ ³Ùñ³åÝ-

¹»Éáõ Ùï³Ñá·áõÃÛ³Ùµ` ȨáÝ ll ػͳ-

·áñÍÁ Ñ»ï³Ùï»É ¿ ë³Ñٳݳ÷³Ï»É

гÛáó ϳÃáÕÇÏáëÇ ³í³Ý¹³Ï³Ý Ç-

ñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ϳë»óÝ»É Ýñ³

ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ß˳ñÑÇÏ Ï³é³í³ñÙ³Ý

·áñÍ»ñÇÝ, ¹³¹³ñ»óÝ»É

ÏñáÝ³Ï³Ý ³ÝåïáõÕ í»×»ñÝ áõ

ÃßݳÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áõÝ»Ý³É Çñ ϳÙùÇÝ

Ñݳ½³Ý¹ ѳÛñ³å»ï: ê³Ï³ÛÝ

»ñÇï³ë³ñ¹ ¨ µÝ³íáñáõÃÛ³Ùµ ÁÙ-

µáëï ϳÃáÕÇÏáëÁ, ѳϳé³Ï ȨáÝ ll

ػͳ·áñÍÇ ³ÏÝϳÉÇùÝ»ñÇ, ß³ñáõ-

Ý³Ï»É ¿ í³ñ»É ÇÝùÝÇßË³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ`

ѳñáõó»Éáí гÛáó

Ø»Í Çß˳ÝÇ ¨ Ýñ³Ý ßñç³å³ïáÕ

³½¹»óÇÏ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ¹Åϳ-

ÙáõÃÛáõÝÁ:

Þáõïáí ȨáÝ ll ػͳ·áñÍÁ` êëÇ

³ñù»åÇëÏáåáë ÐáíѳÝÝ»ëÇ (Ñ»-

ï³·³ÛáõÙ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇ-

Ïáë ÐáíѳÝÝ»ë ¼ êë»óÇ) ·áñͳÏóáõÃÛ³Ùµ

ϳÃáÕÇÏáëÇ ³Ãáé³ÝÇëï

ÐéáÙÏɳÛáõÙ Ó»ñµ³Ï³É»É ¿ ñÇ·áñ º

ø³ñ³í»ÅÇÝ, ï³ñ»É êÇë, ³å³ µ³Ýï³ñÏ»É

ÎáåÇï³éÇ µ»ñ¹áõÙ: ²Û¹ ³-

ñ³ñùÁ ѳñáõó»É ¿ Ù³ëݳíáñ³å»ë

سÛñ г۳ëï³ÝÇ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»-

ñÇ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÁ: Æß˳ÝáõÃÛáõÝÁ

Ëáëï³ó»É ¿ ñÇ·áñ º ø³ñ³í»ÅÇ

Ù»Õ³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ ùÝÝ»É µ³ñÓñ³·áõÛÝ

¹³ï³Ï³Ý ³ïÛ³ÝáõÙ, µ³Ûó

µ³Ýï³ñÏí³Í ϳÃáÕÇÏáëÇÝ ßáõïáí

ѳÛïݳµ»ñ»É »Ý µ»ñ¹³å³ñëåÇ

ëïáñáïÇÝ` ųÛé»ñÇ Ù»ç, ç³Ëç³Ëí³Í,

Ù»çùÇÝ` Ïï³í» å³ñ³Ý: ä³ßïáݳå»ë

ѳÛï³ñ³ñí»É ¿, áñ ϳ-

ÃáÕÇÏáëÁ ù³ñ³í»Å ¿ »Õ»É ÷³ËáõëïÇ

÷áñÓ Ï³ï³ñ»Éáõ å³ÑÇÝ:

ä³ïÙÇãÝ»ñÇ íϳÛáõÃÛ³Ùµ` ñÇ-

·áñ º ø³ñ³í»ÅÇ ÑáõÕ³ñϳíáñáõ-

ÃÛáõÝÁ ϳï³ñí»É ¿ óáõó³¹ñ³Ï³Ý

ѳݹÇë³íáñáõÃÛ³Ùµ, Ýñ³ ³×ÛáõÝÝ

³Ù÷á÷í»É ¿ ¸ñ³½³ñÏÇ í³ÝùáõÙ`

ñÇ·áñ ¸ îÕ³ÛÇ ßÇñÇÙÇ ÏáÕùÇÝ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ñÇ-

·áñ º ø³ñ³í»ÅÇÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ñÇ-

·áñ ¼ ²åÇñ³ïÁ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ê³Ùáõ»É ²Ý»óÇ,

гõ³ùÙáõÝù Ç ·ñáó å³ïÙ³·ñ³ó, ì³-

Õ³ñß³å³ï, 1893: êÙµ³ï êå³ñ³å»ï,

î³ñ»·Çñù, ì»Ý»ïÇÏ, 1956: ÎÇñ³-

Ïáë ³ÝӳϻóÇ, ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, º-

ñ¨³Ý, 1961: ì³ñ¹³Ý ²ñ¨»ÉóÇ, îÇ»-

½»ñ³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 2001:

úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ²,

ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

زøêÆØ Î²îì²ÈÚ²Ü

59


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ðÆàð ¼ ²äÆð²î

(1194–1203)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1194–Çó: гçáñ¹»É ¿ ñÇ·áñ º

ø³ñ³í»ÅÇÝ:

ÌÝí»É ¿ 1122–ÇÝ îÉáõù ·³í³éÇ

Ìáíù ³ÙñáóáõÙ: سѳó»É ¿

1203–ÇÝ êÇë ù³Õ³ùáõÙ, ³Ù÷á÷í»É

²ñù³Ï³ÕÝÇ í³ÝùáõÙ:

Ü»ñë»ë ¸ ÞÝáñѳÉáõ »Õµ³Ûñ

Þ³Ñ³Ý ½áñ³í³ñÇ áñ¹ÇÝ: ØÏñïáõ-

ÃÛ³Ý ³í³½³ÝÇ ³ÝáõÝÁ` ²åÇñ³ï,

áñÁ ϳÃáÕÇÏáë ûÍí»Éáõó ¨ ñÇ·áñ

³ÝáõÝÝ ÁݹáõÝ»Éáõó Ñ»ïá Ùݳó ǵñ¨

Ýáñ ³Ýí³Ý ٳϹÇñ: ºñÇï³ë³ñ¹

ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÝíÇñí»É ¿ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý

ͳé³ÛáõÃÛ³Ý, ³å³ í³ñ»É î³ñëá-

ÝÇ, ȳٵñáÝÇ, ²ÝïÇáùÇ ¨ λë³ñdz-

ÛÇ ³ñù»åÇëÏáåáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñá-

·¨áñ ³é³çÝáñ¹Ç å³ßïáÝÝ»ñÁ:

ñÇ·áñ ¼ ²åÇñ³ïÁ ϳÃáÕÇÏáë

¿ ÁÝïñí»É гÛáó Ø»Í ÇßË³Ý È¨áÝ

ll–Ç ³é³ç³ñÏáí` ѳçáñ¹»Éáí ñÇ-

·áñ º ø³ñ³í»ÅÇÝ: Üáñ ϳÃáÕÇÏáëÇ

ÁÝïñáõÃÛ³ÝÝ Áݹ¹ÇÙ³ó»É »Ý سÛñ

г۳ëï³ÝÇ »ñ¨»ÉÇ Ñá·¨áñ³Ï³Ý-

Ý»ñÁ, Ù³ëݳíáñ³å»ë, ë³Ý³ÑÝ»-

óÇù, áñáÝó ³é³çÝáñ¹»É ¿ ñÇ·áñ

îáõï»áñ¹ÇÝ, ¨ ѳյ³ïóÇù, áñáÝó

³é³çÝáñ¹»É ¿ ¸³íÇà øáµ³Ûñ»óÇÝ,

ÇÝãå»ë ݳ¨ ÙÇ ß³ñù »åÇëÏáåáë-

Ý»ñ` ²ÝÇÇ »åÇëÏáåáë ´³ñë»Õ ä³Ñ-

ɳíáõÝáõ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ: ¸ÇÙ»Éáí

ȨáÝ ll ػͳ·áñÍÇÝ` Ýñ³Ýù å³Ñ³Ýç»É

»Ý ã»ÕÛ³É Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ñÇ·áñ

¼ ²åÇñ³ïÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ, ϳ½Ù³-

Ï»ñå»É Ýáñ ÁÝïñáõÃÛáõÝ` ³é³ç³¹ñ»Éáí

´³ñë»Õ ²Ý»óáõ ûÏݳ-

ÍáõÃÛáõÝÁ, ³ñùáõÝÇùÇó ¨ Ñ³Ûñ³å»-

ï³ÝáóÇó Ñ»é³óÝ»É î³ñëáÝÇ ³½¹»-

óÇÏ ³ñù»åÇëÏáåáë, ȨáÝ ll ػͳ-

·áñÍÇ ËáñÑñ¹³Ï³Ý Ü»ñë»ë ȳٵñáݳóáõÝ:

ì»ñçÇÝë û¨ Ñ»é³óí»É ¿

½µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÝ»ñÇó, ³ÛÝáõ-

ѳݹ»ñÓ Ø³Ûñ г۳ëï³ÝÇ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ

Ññ³Å³ñí»É »Ý ñÇ·áñ

¼ ²åÇñ³ïÇÝ ×³Ý³ã»É ûñÇݳϳÝ

ϳÃáÕÇÏáë ¨ 1195–ÇÝ Ñ³Ï³Ãáé ϳ-

ÃáÕÇÏáë »Ý ÁÝïñ»É ´³ñë»Õ ´ ²Ý»-

óáõÝ, áñÁ ´³ñë»Õ ² ²Ý»óÇ Ï³ÃáÕÇ-

ÏáëÇ »Õµáñáñ¹ÇÝ ¿ñ:

ñÇ·áñ ¼ ²åÇñ³ïÁ Ñá·¨áñ ¨

³ß˳ñÑÇÏ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍ»-

ñáõÙ ÉÇáíÇÝ ³é³çÝáñ¹í»É ¿ ȨáÝ ll

ػͳ·áñÍÇ Ï³Ùùáí: 1198–Ç ÑáõÝí³ñÇ

6–ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Í»ëáí ó-

·³¹ñ»É ¿ ³ñù³Û³Ï³Ý å³ïíÇ ³ñ-

ųݳó³Í ȨáÝ ll ػͳ·áñÍÇÝ:

ñÇ·áñ ¼ ²åÇñ³ïÇ ÙÇçÝáñ¹áõ-

ÃÛ³Ùµ Ýñ³ ùñáçáñ¹ÇÝ` ȳٵñáÝÇ

ï»ñ лÃáõÙ Çß˳ÝÁ, ³½³ïí»É ¿

µ³Ýï³ñÏáõÃÛáõÝÇó ¨ Ùï»É ¸ñ³-

½³ñÏÇ í³ÝùÝ Çµñ¨ Ïñáݳíáñ:

ñÇ·áñ ¼ ²åÇñ³ïÁ í³Ë׳Ýí»É

¿ Ëáñ Í»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ ¨

óÕí»É ²ñù³Ï³ÕÝÇ í³ÝùÇ ·»ñ»½-

Ù³ÝáóáõÙ: Üñ³ Ù³Ñáí ³í³ñïí»É ¿

ä³ÑɳíáõÝÇÝ»ñÇ ï³Ý ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý

·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ñÇ-

·áñ ¼ ²åÇñ³ïÇÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ Ðáí-

ѳÝÝ»ë ¼ êë»óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. êÙµ³ï êå³ñ³å»ï,

î³ñ»·Çñù, ì»Ý»ïÇÏ, 1956: ÎÇñ³-

Ïáë ³ÝӳϻóÇ, ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, º-

ñ¨³Ý, 1961: ì³ñ¹³Ý ²ñ¨»ÉóÇ, îÇ»½»-

ñ³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 2001: úñ-

Ù³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ´, ê. ¾ç-

ÙdzÍÇÝ, 2001:

زøêÆØ Î²îì²ÈÚ²Ü

60


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

ðÆàð ¾ ²Ü²ì²ð¼ºòÆ

(îáõñù»ñÇó³Ýó, Ø»Íù³ñ»óÇ, êë»óÇ,

æñáÕ, ºñ·»óáÕ, ºñÏñáñ¹ ìϳ۳ë»ñ,

ÐáéáÙ)

(1293–1307)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1293–Çó: гçáñ¹»É ¿ êï»÷³Ýáë

¸ ÐéáÙÏɳۻóáõÝ:

ÌÝí»É ¿ Ùáï 1240–ÇÝ ÎÇÉÇ-

ÏdzÛÇ ²Ý³í³ñ½³ ù³Õ³ùáõÙ:

سѳó»É ¿ 1307–ÇÝ êÇë ù³Õ³ùáõÙ:

ijٳݳÏÇÝ Ñ³Ù³ñí»É ¿ гÏáµ

² Îɳۻóáõ ùñáç áñ¹ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ

å³ñ½í»É ¿, áñ гÏáµ ´ ²Ý³í³ñ-

½»óáõ Ùáñ»Õµ³ÛñÝ ¿: ÎñÃáõÃÛáõÝÝ

ëï³ó»É ¿ Ø»Í ù³ñÇ (Ø»Í ³ÛñÇ) í³ÝùáõÙ,

ïÇñ³å»ï»É ³ëáñ»ñ»ÝÇÝ, ɳïÇÝ»ñ»ÝÇÝ,

Ñáõݳñ»ÝÇÝ, ÑÙï³ó»É

»ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ¨ µ³Ý³ëï»ÕÍáõ-

ÃÛ³Ý Ù»ç: лﳷ³ÛáõÙ ëï³ÝÓÝ»É ¿

Ø»Í ù³ñÇ áõËïÇ ³é³çÝáñ¹áõÃÛáõ-

ÝÁ: 1263–Çó ÙÇÝ㨠ϳÃáÕÇÏáë ¹³é-

ݳÉÁ ²Ý³ñ½³µ³ÛÇ (²Ý³í³ñ½³)

³ñù»åÇëÏáåáëÝ ¿ñ: 1293–ÇÝ Ï³Ãá-

ÕÇÏáë ÁÝïñí»Éáí` å³ñï³¹ñí³Í ¿ñ

³í»ñí³Í ÐéáÙÏɳÛÇó ²ÃáéÁ ï»Õ³-

÷áË»É êëÇ ³ñù»åÇëÏáåáë³Ï³Ý ³-

é³çÝáñ¹³ñ³Ý: ñÇ·áñ ¾ ²Ý³í³ñ-

½»óáõ ¨ лÃáõÙ ll ó·³íáñÇ ç³Ýù»-

ñáí ϳÃáÕÇÏáë³ÝÇëï ÐéáÙÏɳÛÇó

»·Çåï³Ï³Ý Ù³ÙÉáõùÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó

·»ñí³Í ëñµ³½³Ý Ù³ëáõÝùÝ»ñÁ í»-

ñ³¹³ñÓí»É »Ý êëÇ í»Ñ³ñ³Ý (1301):

ºñÏáõ–»ñ»ù ï³ñí³ Ñ³çáñ¹³-

ϳÝáõÃÛ³Ùµ Çñ³ñ ѳçáñ¹áÕ ÏÇÉÇÏ-

Û³Ý Ã³·³íáñÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ,

÷³ëïáñ»Ý »ñÏñÇ ³ñï³ùÇÝ µáÉáñ

ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í³ñáõÙ ¿ñ

ñÇ·áñ ¾ ²Ý³í³ñ½»óÇÝ: êïÇåí³Í

¿ »Õ»É ë»ñï ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ í³ñ»É

ϳÃáÉÇÏÝ»ñÇ Ñ»ï` Ó·ï»Éáí ²ÝïÇáùÇ

»åÇëÏáåáë³Ï³Ý ³ÃáéÁ »Ý-

óñÏ»É Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛ³ÝÁ,

ÇÝãå»ë ¨ å»ï³Ï³Ý–ù³Õ³ù³Ï³Ý

ËݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ

ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

ÎÕ»Ù»ë ³É³Ýáë ×ǽíÇï å³ï-

Ù³·ÇñÁ, ³ÝѳÛï ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó ù³-

Õ»Éáí` ³í³Ý¹»É ¿ ²Ý³í³ñ½»óáõÝ

í»ñ³·ñíáÕ` §ÂáõÕà ﻳéÝ ñÇ·áñÇ

гÛáó ϳÃáÕÇÏáëÇ, ½áñ ·ñ»³ó

³é Ïñûݳõáñ ó·³õáñÝ Ð»ÃáõÙ,

ѳÛñ ³ñù³ÛÇÝ Ð³Ûáó ȨáÝǦ í»ñï³éáõÃÛ³Ùµ

ݳٳÏÁ, áñÇ Ñ³Ù³-

Ó³ÛÝ Ï³ÃáÕÇÏáëÁ å³ï³ñ³·Ç µ³-

ųÏÇÝ çáõñ ¿ ˳éÝ»ÉÇë »Õ»É` å³ï-

׳é ѳݹÇë³Ý³Éáí æñáÕ Ù³Ï³Ýí³Ý

³é³ç³óÙ³ÝÁ: ÜáõÛÝ Ý³Ù³ÏÇ

Ñ»ï ¿ ϳåíáõÙ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÁ, ѳٳ-

Ó³ÛÝ áñÇ ñÇ·áñ ¾ ²Ý³í³ñ½»óÇÝ

гÏáµ ² Îɳۻóáõ ùñáç áñ¹ÇÝ ¿ñ:

ê³Ï³ÛÝ é³ÙÏáñ»Ýáí ß³ñ³¹ñí³Í

ÉÇÝ»Éáõ å³ï׳éáí ÃáõÕÃÝ ³ÝѳñÇñ

¿ ѳٳñí»É ñÇ·áñ ¾ ²Ý³í³ñ-

½»óáõ ·ñãÇÝ, Ù»ñÅ»Éáí ݳ¨ çáõñ

˳éÝ»Éáõ ¨ ½³ñÙÇÏáõÃÛ³Ý ï»ë³-

Ï»ïÝ»ñÁ: ȳïÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï í³ñ³Í

ë»ñï ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹-

ÛáõÝù »Ý ñÇ·áñ ¾ ²Ý³í³ñ½»óáõ

ËÙµ³·ñ³Í гÛëÙ³íáõñùÁ, áõñ

öñÏãÇ ÍÝáõݹÁ ¹ñí³Í ¿ »Õ»É ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ

ƺ, ÇÝãå»ë ¨ Ð³Û »Ï»Õ»óáõ

ÏáÕÙÇó ãÁݹáõÝí³Í Ñá·¨áñ ·áñÍÇã-

Ý»ñÇÝ ÝíÇñí³Í ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ:

ñÇ·áñ ¾ ²Ý³í³ñ½»óáõ гÛëÙ³íáõñùÁ

ûñ³óáõó³ÛÇÝ ×ßïáõÙÝ»ñáí ¨

Ïñ׳ïáõÙÝ»ñáí Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿

ǵñ¨ ï»ñÇëñ³Û»ÉÛ³Ý ËÙµ³·ñáõ-

ÃÛáõÝ: ²Ûëï»Õ ³Ù÷á÷í³Í »Ý

ñÇ·áñ ¾ ²Ý³í³ñ½»óáõ` ÑáõݳϳÝ,

³ëáñ³Ï³Ý ¨ ɳïÇÝ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñ-

61


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

Ý»ñÇó ѳۻñ»ÝÇ í»ñ³Í³Í í³ñù»ñÝ

áõ íϳ۳µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: êñµ»ñÇ

ÑÇß³ï³ÏÁ óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí

ѳí»ñųóÝ»Éáõ ѳٳñ ñÇ·áñ ¾

²Ý³í³ñ½»óÇÝ ëï³ó»É ¿ ºñÏñáñ¹

ìϳ۳ë»ñ ³Ýí³ÝáõÙÁ: лÕÇݳϳ-

ÛÇÝ ³ñÓ³Ï ·áñÍ»ñÝ »Ý ¹ñí³ïÝ»ñÝ

áõ Ý»ñµáÕÛ³ÝÝ»ñÁ, áñ ÝáõÛÝå»ë û·-

ï³·áñÍí³Í »Ý г۳ëÙ³íáõñùáõÙ:

²ëïí³Í³ÍÝÇÝ ÝíÇñí³Í í»ó Ý»ñ-

µáÕÝ»ñÇó µ³óÇ Ñ³ÛïÝÇ »Ý ²Ý³í³ñ-

½»óáõ §¸ñáõ³ï ·áí»ëïÇ ³Ù»Ý³ÛÝ

ëñµáó¦ (ÝáõÛÝÝ ¿` §Ü»ñµáÕ»³Ý ³ë³ó»³É

Ç ëñµáó í³ñ¹³å»ï³ó¦),

§¸ñáõ³ï Ý»ñµáÕÇ ëÙÇÝ ÇëÏ Ý³õ³-

ϳﻳó Ù»ÍÇ ³õáõñ ïûÝÇ ·áí»ëïÇ

ëáõñµ ïÝûñÇݳϳݳóÝ øñÇëïáëÇ

ëñµ»³É ï»Õ»³óÝ ºñáõë³Õ¿ÙǦ ·áñ-

Í»ñÁ: ijٳݳÏÇÝ ñÇ·áñ ¾ ²Ý³í³ñ½»óáõ

Ý»ñµáÕÝ»ñÁ ÙÇ ù³ÝÇ ß³ñ³Ï³Ý³·ÇñÝ»ñÇ

³ÝáõÝÝ»ñÇ ÝáõÛ-

ÝáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí í»ñ³·ñí»É »Ý

ñÇ·áñ ä³ÑɳíáõÝáõÝ:

ÐáñÇÝ»É ¿ µ³½Ù³ÃÇí ß³ñ³Ï³Ý-

Ý»ñ: Ð³Û ß³ñ³Ï³Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç

ÙdzÛÝ Ü»ñë»ë ÞÝáñѳÉÇÝ ¨ ñÇ·áñ

¾ ²Ý³í³ñ½»óÇÝ »Ý ³ñųݳó»É ºñ-

·»óáÕ å³ïí³Ýí³ÝÁ, áñ ïñíáõÙ ¿ñ

»ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý Ù»ç »ñ¨»ÉÇ Ñ³çáÕáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: òáõó³Ï³·ñí³Í

»ñ»ëáõÝ»ñ»ù ϳÝáÝ ß³ñ³Ï³ÝÇó

ÙdzÛÝ 16–Ý ¿ å³Ñå³Ýí»É, Ù»Ï Ø³Ý-

ÏáõÝù (ÐÇÙ³Ý Û³é³ù»³ÉëÝ) ¨ »ñ»ù

ػͳóáõëó»: ñ»É ¿ ݳ¨ §ÂáõÕà ³é

ÆÝÝáíÏ»ÝïÇáë À å³å¦, §³ÝÓ

ä»ïñáëǦ, §Üáõ³· ³é ëñµ³½Ýáõ-

ÃÇõÝ ³Ù»Ý³ëñµáÛ Ù³ñÙÝáÛ ¨ ³ñ»³Ý

éݦ ¨ ³ÛÉ »ñϳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ñÇ-

·áñ ¾ ²Ý³í³ñ½»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿

Îáëï³Ý¹ÇÝ Î»ë³ñ³óÇÝ:

ºñÏ»ñ. §Ú³ÛëÙ³õáõñù Áëï ϳñ·Ç

ÁÝïñ»É³·áÛÝ ûñÇݳÏÇ Û³ÛëÙ³õáõñ³ó

î¿ñ Æëñ³Û¿ÉÇ (Çñ³Ï³ÝáõÙ` ñÇ·áñ ¾

²Ý³í³ñ½»óÇ), Úûñó·ÇõÕ, 1834: §ÐÇÝ

¨ Ýáñ å³ñ³Ï³ÝáÝ Ï³Ù ³Ýí³õ»ñ ß³ñ³-

ϳÝÝ»ñ¦, ì³Õ³ñß³å³ï, 1911: §Þ³ñ³Ï³Ý¦,

ϳ½Ù. ì. Ü»ñëÇëÛ³Ý, . س-

¹áÛ³Ý, ²ÝÃÇÉdzë-Èǵ³Ý³Ý, 2007:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ²ÉÇß³Ý Ô., êÇëáõ³Ý

¨ È»õáÝ Ø»Í³·áñÍ, ì»Ý»ïÇÏ,

1885: ÜáõÛÝÇ` §Ð³Û³å³ïáõÙ¦, ѳï. ²,

ì»Ý»ïÇÏ, 1901: ²Ý³å³ï³Ï³Ý, гٳéáï

å³ïÙáõÃÛáõÝ Ñ³Û–É³ïÇÝ Ñ³ñ³µ»-

ñáõÃÛ³Ýó ëÏǽµ»Ý ÙÇÝ㨠1382, ²ÝÃÇ-

Édzë, 1981: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ´, ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001: س-

¹áÛ³Ý ., ñÇ·áñ ²Ý³í³ñ½»óÇÝ ß³ñ³-

ϳݳ·Çñ, ºñ¨³Ý, 2001:

ºìàð ز¸àÚ²Ü

ðÆàð À ʲÜÒàÔ²î

(ʳÝÓáÕ, ʳÝÓáÕ³çáõñ)

(1411–1418)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1411 Ãí³Ï³ÝÇó: гçáñ¹»É ¿ г-

Ïáµ êë»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝ:

ÌÝÝ¹Û³Ý Ãí³Ï³ÝÇ ¨ ÍÝݹ³í³ÛñÇ

Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ

ãϳÝ, ٳѳó»É ¿ Ùáï³íáñ³å»ë

1420–ÇÝ:

γÃáÕÇÏáë ¿ ¹³ñÓ»É Ð³Ïáµ

êë»óáõ ¹³í³¹ñ³Ï³Ý ëå³ÝáõÃÛáõ-

ÝÇó Ñ»ïá: سϳÝáõÝÝ ¿ ʳÝÓá-

Õ³ï: гí³Ý³µ³ñ ˳ÝÓ Ï³Ù Ïñ³-

ÏÇ ÇÙ³ëï ϳ µ³éÇ Ù»ç, ë³Ï³ÛÝ

ѳÛïÝÇ ã¿ ¹³ ˳ÝÓáÕ áõ ³ÛñáÕ ¿

Ý߳ݳÏáõÙ, û± Çñ í³ñù³·ÍÇ å³ï-

׳éáí ¿ ³Û¹å»ë Ïáãí»É: ´³ó³éí³Í

ã¿, áñ ³ñï³ùÇÝ ï»ëùÇ å³ï׳éáí

62


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

ϳ٠å³ï³Ñ³Ï³Ýáñ»Ý ¿ ³ÛÝ Í³·»É:

ñÇ·áñ À ʳÝÓáÕ³ïÁ ·³Ñ³-

Ï³É»É ¿ Ûáà ï³ñÇ, ¨ 1418–ÇÝ, ÇÝãå»ë

ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ ²é³ù»É ¸³ñíÇÅ»óÇÝ,

§½³Ûë ï¿ñ ñÇ·áñÇë, áñ ٳϳÝáõÝ

ʳÝÓáÕ³ï ÏáãÇ, ³ùëáñ»óÇݦ:

1418–ÇÝ ñÇ·áñ À ʳÝÓáÕ³ïÁ ÑÇßíáõÙ

¿ ݳ¨ ³ÛÉ ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÝ»-

ñáõÙ, áõñ ³ëíáõÙ ¿, û 1418 Ãí³-

ϳÝÝ ¿ Ýñ³ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ³í³ñïÁ:

Ø»Ï ³ÛÉ ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝáõÙ, áã

ÙdzÛÝ 1418, ³Ûɨ 1416–Ý ¿ §Ç ѳÛñ³å»ïáõû³Ý

ﻳéÝ äûÕáëǦ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ:

1416–Á äáÕáë ³éÝ»-

óáõ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý Ãí³Ï³ÝÁ ѳÛ-

Ï³Ï³Ý º ¨ ¾ Ãí³ï³é»ñÇ ß÷áÃÙ³Ý

ѻ勉Ýùáí, äκ äξ ϳñ¹³Éáí,

1418–Ý ¿ ѳٳñíáõÙ: ÆëÏ ñÇ·áñÇÝ

ÙÇÝ㨠1420–Á ϳÃáÕÇÏáë ÑÇß³ï³Ïí»ÉÁ

ϳñáÕ ¿ ¨ ÉÇÝ»É Ñ»é³µÝ³Ï ÐÇ-

½³ÝóÇ ·ñáÕÇ ÎÇÉÇÏdzÛÇ ·áñÍ»ñÇÝ

³Ýï»ÕÛ³Ï ÉÇÝ»Éáõ ѻ勉Ýù: ¼³Ý³-

½³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨

³Ûë ³Ù»ÝÁ ѳßíÇ ³éÝ»Éáí` ñÇ·áñ

¾ ʳÝÓáÕ³ïÇ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ³-

í³ñïÙ³Ý ï³ñ»ÃÇíÁ ѳٳñíáõÙ ¿

1418–Á:

ñÇ·áñ À ʳÝÓáÕ³ïÇ ·³Ñ³-

ϳÉáõÃÛ³Ý ûñáù ÎÇÉÇÏdzÛáõÙ ïÇñáÕ

˳éݳß÷áà Çñ³íÇ׳ÏÝ ¿É ³í»ÉÇ

¿ñ í³ïóñ³ó»É, ÇÝãÝ ³Ýѳݷëï³óÝáõÙ

¿ñ ²ñ¨»ÉÛ³Ý í³ñ¹³å»ï-

Ý»ñÇÝ: àõëïÇ êÛáõÝÇùÇ, ²Ûñ³ñ³ïÇ,

²ñ×»ßÇ, ²ÕóٳñÇ í³ñ¹³å»ïÝ»ñÁ

Ñ»ï³Ùáõï »Õ³Ý µáÉáñ ç³Ýù»ñÁ

·áñͳ¹ñ»É ¨ í»ñç ¹Ý»É ÎÇÉÇÏdzÛÇ

³Ýϳñ·áõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, í»ñ³Ï³Ý·Ý»É

гÛñ³å»ï³Ï³Ý ³ÃáéÇ »ñµ»ÙÝÇ

ßáõùÝ áõ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, áñÁ

·ïÝíáõÙ ¿ñ ë³Ï³í³ÃÇí Ï»ÕÍ áõ

½»ÕÍ »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñÇ Ó»éùáõÙ ¨

¹áõñë ¿ñ Ùݳó»É áÕç ³½·Ç ³½¹»óáõ-

ÃÛáõÝÇó: ØÇç³ÙïáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó

»ÉÝ»Éáí` ²ñ¨»ÉÛ³Ý í³ñ-

¹³å»ïÝ»ñÁ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»-

ñÇó Ñ»ïá ѳٳӳÛÝáõÃÛ³Ý »Ý ·³-

ÉÇë ¨ í×éáõ٠гÛñ³å»ï³Ï³Ý ³ÃáéÁ

ÎÇÉÇÏdzÛÇó Ñ»ï µ»ñ»É, í»ñ³-

ѳëï³ï»É Èáõë³íáñã³ÑÇÙÝ ê. ¾ç-

ÙdzÍÝáõÙ, ¹³¹³ñ»óÝ»É Ý³¨ ²Õó-

Ù³ñÇ Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ³ÃáéÇ ·áñ-

ÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: àñáßí»ó êÇë áõÕ³ñ-

Ï»É ºñáõë³Õ»ÙÇ Ð³Ûáó å³ïñdzñù

äáÕáë ³ñù»åÇëÏáåáë ³éÝ»óáõÝ`

áñå»ë ùÝÝÇã, ³Ûó»Éáõ ¨ µ³ñ»Ï³ñ-

·Çã: äáÕáë ³éÝ»óÇÝ êÇë Ù»ÏÝ»ó

1417–ÇÝ: ܳ, Ó»éù µ»ñ»Éáí ï»ÕÇ ³-

ÙÇñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÝ áõ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ,

ϳñáÕ³ó³í µ³ó³Ñ³Ûï»É

¨ »ñ¨³Ý Ñ³Ý»É ñÇ·áñ À ʳÝ-

ÓáÕ³ïÇ ½»ÕÍáõÙÝ»ñÁ, ³ëå³ñ»½Çó

Ñ»é³óñ»ó ݳ¨ Ýñ³ ·áñͳÏÇóÝ»-

ñÇÝ: γÃáÕÇÏáëÇÝ ·³ÑÁÝÏ»ó ³Ý»-

Éáõó Ñ»ïá Ýñ³Ý ³ùëáñ»óÇÝ, ë³Ï³ÛÝ

ѳÛïÝÇ ã¿` ÇÝãå»ë ¨ áõñ:

àñå»ë½Ç ϳÃáÕÇÏáëÁ ûñÇݳíáñ³å»ë

·³ÑÁÝÏ»ó ÉÇÝÇ, ³ÝÑñ³Å»ßï

¿, áñ ³ÛÝ ï»ÕÇ áõݻݳ ùÝÝáõÃÛ³Ùµ

áõ ϳÝáÝ³Ï³Ý ûñ»Ýùáí, ÅáÕáí³-

Ï³Ý Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛ³Ùµ: ²Ûë å³ñ³-

·³ÛáõÙ ñÇ·áñ À ʳÝÓáÕ³ïÇ ·³-

ÑÁÝÏ»óáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ùëáñÁ µ³í³Ï³Ý

¿ñ, áñå»ë½Ç Ýñ³Ý ѳçáñ¹áÕ Ï³Ãá-

ÕÇÏáëÝ ûñÇݳíáñ ׳ݳãíÇ:

âݳ۳Í, áñ ÛáóÙÛ³ ųٳݳ-

ϳßñç³ÝÁ µ³í³Ï³Ý ¿ µ»ÕÙݳíáñ

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É»Éáõ ѳٳñ,

ë³Ï³ÛÝ ñÇ·áñ À ʳÝÓáÕ³ïÇ ÏáÕ-

ÙÇó ÑÇß³ï³ÏÙ³Ý ³ñųÝÇ áñ¨¿

·áñÍ ãÇ Ï³ï³ñí»É:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ñÇ-

·áñ À ʳÝÓáÕ³ïÇÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ äá-

Õáë ´ ³éÝ»óÇÝ:

63


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. â³ÙãÛ³Ý Ø., ä³ï-

ÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, ѳï. , ì»Ý»ïÇÏ, 1786:

²é³ù»É ¸³íñÇÅ»óÇ, Çñù å³ïÙáõ-

û³Ýó, ºñ¨³Ý, 1990: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½-

·³å³ïáõÙ, ѳï. ´, ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

ê²ÂºÜÆÎ ´²´²Ú²Ü

ðÆàð  Øàôê²´ºÎÚ²Üò

(1439–1441)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1439–Çó: гçáñ¹»É ¿ Îáëï³Ý¹ÇÝ

¼ ì³ÑϳóáõÝ:

ÌÝÝ¹Û³Ý ¨ Ù³Ñí³Ý Ãí³Ï³Ý-

Ý»ñÝ ³ÝѳÛï »Ý:

ê»ñ»É ¿ ³½Ýí³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇó,

áñ¹ÇÝ ¿ Øáíë»ë Çß˳ÝÇ: ijٳݳÏÇ

Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ëáíáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³-

Ó³ÛÝ` Øáíë»ë Çß˳ÝÁ ³Ýí³Ýí»É ¿

Øáõë³ µ»·, áñï»ÕÇó ¿É ͳ·»É ¿ ϳ-

ÃáÕÇÏáëÇ Øáõë³µ»ÏÛ³Ýó ³½·³Ýáõ-

ÝÁ: Îáëï³Ý¹ÇÝ ¼ ì³Ñϳóáõ Ù³ÑÇó

Ñ»ïá ϳ߳éùáí ¨ ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ù³Ñ-

Ù»¹³Ï³Ý ïÇñ³Ï³ÉÝ»ñÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ

§³é³Ýó ѳõ³Ýáõû³Ý »-

ñ»õ»ÉÇ ³é³çÝáñ¹³ó »õ ³Ãáéáó¦,

·ñ³í»É ¿ ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÁ:

ÄáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ãÇ í³Û»É»É:

Üñ³ ûñáù ã³÷³½³Ýó ÁÝÏ»É ¿ ϳÃá-

ÕÇÏáë³Ï³Ý ³ÃáéÇ ¹»ñÝ áõ Ý߳ݳ-

ÏáõÃÛáõÝÁ: ijٳݳϳÏÇó å³ïÙÇãÁ

÷³ëïáõÙ ¿, áñ §Ýáñ »¹»³É ϳÃáÕÇ-

ÏáëÝ áã ÇßË¿, ½Ç µ³Õ³Ûë ³ÝáõÕÕ³Ûë

»¹»³É áõÝ¿ñ Ç í»ñ³Û ÇÝù»³Ý¦: ²Ûë Ç-

ñáÕáõÃÛáõÝÝ ³ñ³·³óñ»É ¿ áã ÙdzÛÝ

µáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ, ³Ûɨ ÏÇÉÇÏÛ³Ý Ñá-

·¨áñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µáõéÝ ½³ÛñáõÛÃÁ:

ñÇ·áñ  Øáõë³µ»ÏÛ³ÝóÇ ·³Ñ³Ï³-

ÉáõÙÁ ³ñ³·³óñ»É ¿ ϳÃáÕÇÏáë³-

Ï³Ý ³ÃáéÁ êëÇó ì³Õ³ñß³å³ï

ï»Õ³÷áË»Éáõ ·áñÍÁÝóóÁ: ²ÃáéÇ

ï»Õ³÷áËÙ³Ý Ý³Ë³ÝÓ³ËݹÇñ

í³ñ¹³å»ïÝ»ñÁ` ÂáíÙ³ Ø»Íá÷»-

óáõ ¨ ÐáíѳÝÝ»ë лñÙáÝ»óáõ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ,

å³ï·³Ù³íáñáõÃÛáõÝ

»Ý áõÕ³ñÏ»É êÇë` ϳÃáÕÇÏáëÇÝ ³-

é³ç³ñÏ»Éáí ·³Ñ³Ï³É»Éáõ سÛñ ²-

Ãáé ê. ¾çÙdzÍÝáõÙ: ²ÝѳÛï å³ï-

׳éÝ»ñáí ñÇ·áñ  Øáõë³µ»Ï-

Û³ÝóÁ Ññ³í»ñÁ Ù»ñÅ»É ¿: 1441–Ç Ù³-

ÛÇëÇ í»ñç»ñÇÝ ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ

Ññ³íÇñí³Í ²½·³ÛÇÝ–»Ï»Õ»ó³Ï³Ý

ÅáÕáíÁ ñÇ·áñ  Øáõë³µ»ÏÛ³ÝóÇÝ

ѳÛï³ñ³ñ»É ¿ ·³ÑÁÝÏ»ó ¨ ÁÝïñ»É

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ýáñ ϳÃáÕÇÏáë:

ñÇ·áñ  Øáõë³µ»ÏÛ³ÝóÁ ѳٳ-

Ï»ñåí»É ¿ ³Ûë ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ ¨ ׳-

ݳã»É Ýáñ ϳÃáÕÇÏáëÇ ·»ñ³·³Ñáõ-

ÃÛáõÝÁ: 1441–Çó Ñ»ïá ³éųٳݳÏ

Øáõë³µ»ÏÛ³ÝóÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ ÑÇßí»É

áñå»ë ϳÃáÕÇÏáë, ÙÇÝ㨠áñ

1447–ÇÝ Î³ñ³å»ï ºí¹áϳóáõ ·³-

ѳϳÉáõÃÛ³Ùµ í»ñçݳϳݳå»ë

Ó¨³íáñí»É ¿ ÎÇÉÇÏÇá гÛáó ϳÃá-

ÕÇÏáë³Ï³Ý ³ÃáéÁ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ñÇ-

·áñ  Øáõë³µ»ÏÛ³ÝóÇÝ Ñ³çáñ¹»É ¿

ÎÇñ³Ïáë ² ìÇñ³å»óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ÂáíÙ³ Ø»Íá÷»-

óÇ, ÚÇß³ï³Ï³ñ³Ý, ÂÇýÉÇë, 1892: Ðáíë»÷Û³Ý

., ÂáíÙ³ Ø»Íá÷»óáõ ÏÛ³ÝùÁ,

ì³Õ³ñß³å³ï, 1914: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø.,

²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ´, ê. ¾çÙdzÍÇÝ,

2001:

´²´ÎºÜ вðàôÂÚàôÜÚ²Ü

64


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

ðÆàð Ä æ²È²È´ºÎÚ²Üò

(æ³É³Éµ»ÏÛ³Ý, æ³É³Éµ»·Û³Ýó, ²ñï³½»-

óÇ, سÏí»óÇ, êáõñµ ³¹»áëóÇ)

(1443–1465)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1443–Çó: гçáñ¹»É ¿ ÎÇñ³Ïáë

² ìÇñ³å»óáõÝ:

ÌÝ. Ã. ¨ í³ÛñÁ ³ÝÑï.: س-

ѳó»É ¿ 1465–ÇÝ ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ:

ÌÝí»É ¿ ³½Ýí³ïáÑÙÇÏ ÁÝï³ÝÇùáõÙ:

êáíáñ»É ¿ î³Ã¨Ç ¹åñáóáõÙ, ³-

߳ϻñï»É ñÇ·áñ î³Ã¨³óáõÝ: ºÕ»É

¿ ²ñï³½Ç (سÏáõ) Ñá·¨áñ ûÙÇ ³-

é³çÝáñ¹: Ü߳ݳϳÉÇó ¹»ñ ¿ ˳ճó»É

ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³ÃáéÁ êëÇó

ê. ¾çÙdzÍÇÝ ÷á˳¹ñ»Éáõ ·áñÍÁÝ-

óóáõÙ (1439–1441): 1441–Ç Ù³ÛÇëÇ

í»ñç»ñÇÝ ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ Ññ³íÇñí³Í

²½·³ÛÇÝ–»Ï»Õ»ó³Ï³Ý Åá-

ÕáíÇ Å³Ù³Ý³Ï »Õ»É ¿ ϳÃáÕÇÏáë³-

Ï³Ý ·³ÑÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ã»ÏݳÍáõÝ»-

ñÇó Ù»ÏÁ, ë³Ï³ÛÝ Ï³ÃáÕÇÏáë ¿

ÁÝïñí»É ÎÇñ³Ïáë ² ìÇñ³å»óÇÝ:

²Ûë ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí سÛñ

²ÃáéáõÙ ·»ñÇßËáÕ ¹Çñù ¿ ·ñ³í»É

í³ëåáõñ³Ï³ÝóÇÝ»ñÇ ËÙµ³íáñáõ-

ÙÁ, áñÁ ³ÏÝѳÛï ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

ï»ÕÇù ¿ ïí»É ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ

Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ: ú·ïí»Éáí

³Û¹ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ í³-

ۻɻÉáí ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ³ß˳ñÑÇ Ï³é³í³ñÇã

Ú³Õáõµ µ»ÏÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛáõÝÁ`

ݳ 1443–ÇÝ µéÝáõÃÛ³Ùµ

·³ÑÁÝÏ»ó ¿ ³ñ»É ÎÇñ³Ïáë ² ìÇñ³å»óáõÝ

¨, ÷³ëïáñ»Ý, ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ùµ

µ³ñÓñ³ó»É ϳÃáÕÇ-

Ïáë³Ï³Ý ·³Ñ: ijٳݳϳÏÇóÁ ãÇ

í³ñ³Ý»É ѳí³ëï»Éáõ, û ñÇ·áñ Ä

5 - ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó γÃáÕÇÏáëÝ»ñ

æ³É³Éµ»ÏÛ³ÝóÁ ϳÃáÕÇÏáë ¹³ñ-

Ó³í §Ãáõñùáí »õ Õ³µ³Éáí¦: ¸³é-

ݳÉáí ϳÃáÕÇÏáë` ½µ³Õí»É ¿ سÛñ

î³×³ñÇ ¨ ѳñ³ÏÇó ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ýáñá·áõÃÛáõÝÝ»ñáí, µ³ñ»Ï³ñ·»É ¿

سÛñ ²ÃáéÁ, í»ñ³Ñ³ëï³ï»É ê. ¾ç-

ÙdzÍÝÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ í³Ýù³å³ïϳÝ

·ÛáõÕ»ñÇ Ýϳïٳٵ:

1448–ÇÝ ³Ãáé³ÏÇó ¿ ÁÝïñ»É ²ñÇëï³Ï»ë

»åÇëÏáåáëÇÝ (ѻﳷ³ÛáõÙ

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë ²ñÇëï³Ï»ë

´ ²Ãáé³Ï³É) 1460–ÇÝ ²Õó-

Ù³ñÇ Ï³ÃáÕÇÏáë ¼³ù³ñdz –Ý Ï³ñ³–ÏáÛáõÝÉáõ

ÃáõñùÙ»ÝÝ»ñÇ ïÇñ³-

Ï³É æѳÝß³ÑÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ, ³-

Ãáé³½ñÏ»É ¿ ñÇ·áñ Ä æ³É³Éµ»Ï-

Û³ÝóÇÝ ¨ ïÇñ³ó»É ¾çÙdzÍÝÇ Ï³Ãá-

ÕÇÏáëáõÃÛ³ÝÁ: ê³Ï³ÛÝ 1461–ÇÝ ¾ç-

ÙdzÍÝÇ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ²ñÇëï³-

Ï»ë ²Ãáé³Ï³ÉÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ

¼³ù³ñdzÛÇÝ íï³ñ»É »Ý ·³ÑÇó ¨

í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ñÇ·áñ Ä æ³É³Éµ»Ï-

Û³ÝóÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ: 1461–ÇÝ ³Ãáé³ÏÇó

¿ Ýß³Ý³Ï»É ê³ñ·Çë »åÇëÏáåáëÇÝ

(ѻﳷ³ÛáõÙ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó

ϳÃáÕÇÏáë ê³ñ·Çë ´ ²ç³ï³ñ),

ß³ñáõÝ³Ï»É Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý Çß-

˳ÝáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ·áñÍÁÝ-

óóÁ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ñÇ-

·áñ Ä æ³É³Éµ»ÏÛ³ÝóÇÝ Ñ³çáñ¹»É ¿

²ñÇëï³Ï»ë ´ ²Ãáé³Ï³ÉÁ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. úñÙ³ÝÛ³Ý Ø.,

²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ´, ê. ¾çÙdzÍÇÝ,

2001:

²Ô²ìÜÆ àôÂàôæÚ²Ü

65


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ðÆàð IJ ´Úàô¼²Ü¸²òÆ

(ñÇ·áñÇë)

(1536–1545)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1536–Çó: гçáñ¹»É ¿ ê³ñ·Çë ¸

ìñ³ëï³ÝóáõÝ:

ÌÝ. Ã. ¨ í³ÛñÁ ³ÝѳÛï »Ý:

سѳó»É ¿ 1545–ÇÝ ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ:

²é³ù»É ¸³íñÇÅ»óÇÝ 1536–Ç

Ý»ñùá ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ ϳÃáÕÇÏáë

ï»ñ ñÇ·áñÇÝ, ³é³Ýó ѳÛïÝ»Éáõ

Ýñ³ áñï»ÕÇó ¨ áí ÉÇÝ»ÉÁ, ¨ ϳ٠ݳ-

Ëûñáù ³Ãáé³ÏÇó ÉÇÝ»ÉÁ: ä³ïÙ³-

Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ ѳí³ëïáõÙ »Ý, áñ

»ñµ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëáõÙ ¹³¹³ñáõÙ

¿ ñÇ·áñ å³ïñdzñùÇ ·áñÍáõÝ»áõ-

ÃÛáõÝÁ, ³Û¹ ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³-

ÝáõÙ ñÇ·áñ ³ÝáõÝáí Ýáñ ϳÃáÕÇ-

Ïáë ¿ ÁÝïñíáõÙ ¾çÙdzÍÝáõÙ:

²Ûë ³Ù»ÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë »Ýó¹ñ»É,

áñ Î. äáÉëÇ å³ïñdzñù ñÇ·áñÁ

áã ÙdzÛÝ ¾çÙdzÍÝÇó ¿ñ, ³Ûɨ »Õ-

µáñáñ¹ÇÝ ¿ñ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃá-

ÕÇÏáë ¼³ù³ñdz ´ ì³Õ³ñß³å³ïóáõ:

ñÇ·áñ IJ ´Ûáõ½³Ý¹³óÇÝ

Ó·ï»É ¿ ѳçáñ¹»É ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý

³ÃáéÇÝ ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ,

»ñµ ϳÝáÝ³Ï³Ý ÁÝïñáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷á˳ñÇÝí»É ¿ÇÝ å³ï³-

Ñ³Ï³Ý ¨ ³ÝÓÝ³Ï³Ý µÝáõÛà ÏñáÕ

ݳ˳ӻéÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²Ûë ³Ù»-

ÝÇó »Ýó¹ñíáõÙ ¿, áñ ¼³ù³ñdz ´

ì³Õ³ñß³å³ïóáõ »Õµáñáñ¹Ç ¨

Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇ å³ïñdzñù ñÇ-

·áñÁ ¾çÙdzÍÝÇ ·³Ñ³Ï³É ñÇ·áñ

IJ ´Ûáõ½³Ý¹³óÇÝ ¿:

» »ñµ ¿ ³í³ñïí»É ñÇ·áñ IJ

´Ûáõ½³Ý¹³óáõ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ,

ѳí³ëïÇ ÷³ëï»ñ ãϳÝ, Ñݳñ³íáñ

¿, áñ ³ÛÝ ï¨»É ¿ ÙÇÝ㨠1545–Á,

»ñµ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿

êï»÷³Ýáë º ê³ÉÙ³ëï»óÇ Ï³ÃáÕÇ-

ÏáëÁ:

ñÇ·áñ IJ ´Ûáõ½³Ý¹³óáõ ѳÛñ³å»ï³Ï³Ý

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

áãÇÝã ãÇ ³í³Ý¹íáõÙ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ñÇ-

·áñ IJ ´Ûáõ½³Ý¹³óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿

êï»÷³Ýáë º ê³ÉÙ³ëï»óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. úñÙ³ÝÛ³Ý Ø.,

²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ´, ê. ¾çÙdzÍÇÝ,

2001:

ê²ÂºÜÆÎ ´²´²Ú²Ü

ðÆàð Ä´ ì²Ô²ðÞ²ä²îòÆ

(1576–1590)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1576–Çó: гçáñ¹»É ¿ ØÇù³Û»É ²

껵³ëï³óáõÝ:

ÌÝí»É ¿ Ùáï 1498–ÇÝ ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ:

سѳó»É ¿ 1590–ÇÝ

ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ:

ܳ˳å»ë »Õ»É ¿ سÛñ ²ÃáéÇ

Ùdzµ³Ý, Ý»ñϳ۳óñ»É ¿ í³Õ³ñß³å³ïóÇÝ»ñÇ

ËÙµ³ÏóáõÃÛáõÝÁ: àõÝ»-

ó»É ¿ Ù»Í Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛáõÝ ¨ áõÅ»Õ

¹Çñù, áñáÝóáí »Ý µ³ó³ïñíáõÙ

1557–ÇÝ êï»÷³Ýáë º ê³ÉÙ³ëï»-

óáõ ¨ ØÇù³Û»É ² 껵³ëï³óáõ ÏáÕ-

ÙÇó Ýñ³Ý ³Ãáé³ÏÇó ϳÃáÕÇÏáë ³-

é³ç³¹ñ»ÉÁ: 1576–ÇÝ` 78 ï³ñ»Ï³Ý

ѳë³ÏáõÙ, ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³Ñ ¿

µ³ñÓñ³ó»É ØÇù³Û»É ² 껵³ëï³óáõ

Ïï³ÏÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: Àëï ÁݹáõÝí³Í

ëáíáñáõÛÃÇ` ³¹»áë ¨ ²é³ù»É »-

66


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

åÇëÏáåáëÝ»ñÇÝ Ýß³Ý³Ï»É ¿ ³Ãáé³ÏÇó

ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñ, ÇëÏ 1584–ÇÝ`

¸³íÇà »åÇëÏáåáë ì³Õ³ñß³å³ïóáõÝ

(ѻﳷ³ÛáõÙ` ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó

ϳÃáÕÇÏáë ¸³íÇà ¸ ì³Õ³ñß³å³ïóÇ):

Æñ ݳËáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï¨áõ-

ÃÛ³Ùµ г۳ëï³ÝÇ ³½³ï³·ñáõ-

ÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ ³ñͳñÍ»Éáõ ѳٳñ

ñÇ·áñ Ä´ ì³Õ³ñß³å³ïóÇÝ

1577–ÇÝ ³Ãáé³ÏÇó ³¹»áë ϳÃá-

ÕÇÏáëÇ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝ

¿ áõÕ³ñÏ»É ²ñ¨Ùáõïù:

гÛïÝÇ ¿, áñ ³¹»áë ϳÃáÕÇÏáëÁ

µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ í³ñ»É ì»Ý»ïÇ-

ÏÇ ¹áÅÇ, ÐéáÙÇ å³åÇ ¨ Ȼѳëï³ÝÇ

ó·³íáñÇ Ñ»ï: âÝ³Û³Í ½³é³ÙÛ³É

ѳë³ÏÇÝ` ÙÇÝ㨠1590–Á ñÇ·áñ Ä´

ì³Õ³ñß³å³ïóÇÝ ³Ãáé³ÏÇóÝ»ñÇ

û·ÝáõÃÛ³Ùµ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ ·É˳íáñ»É

ϳÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõ-

ÃÛáõÝÁ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ñÇ-

·áñ Ä´ ì³Õ³ñß³å³ïóáõÝ Ñ³çáñ-

¹»É ¿ ¸³íÇà ¸ ì³Õ³ñß³å³ïóÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. â³ÙãÛ³Ý Ø.,

ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, ѳï. , ì»Ý»ïÇÏ,

1786: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ.

ѳï. ´, ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

²Ô²ìÜÆ àôÂàôæÚ²Ü

67


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

¸²ÜÆºÈ ² êàôðزèºòÆ

(´³Û³½»ïóÇ)

(1801–1802, 1807–1808)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë ¿

ÁÝïñí»É 1801–ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ·³Ñ³-

Ï³É»É ¿ 1807–Çó: гçáñ¹»É ¿ ¸³íÇÃ

º ¾Ý»·»ÃóáõÝ:

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ·. êáõñÙ»ÉÇ (ºñ¨³ÝÇ

˳ÝáõÃÛ³Ý êáõñÙ³ÉáõÇ

ٳѳÉ): سѳó»É ¿ 1808–Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇ

9–ÇÝ ºñ¨³ÝáõÙ, ³×ÛáõÝÝ

³Ù÷á÷í»É ¿ ê. ¾çÙdzÍÝÇ Ø³Ûñ

î³×³ñÇ ½³Ý·³Ï³ï³Ý Ùáï:

àõëáõÙݳéáõÃÛáõÝÝ ëï³ó»É ¿

ê. ¾çÙdzÍÝÇ Ä³é³Ý·³íáñ³ó ¹åñáóáõÙ:

ì³ñã³Ï³Ý ϳñ¨áñ å³ßïáÝ-

Ý»ñ ¿ ½µ³Õ»óñ»É سÛñ ²ÃáéáõÙ:

1796–ÇÝ ÔáõÏ³ë ² γñÝ»óÇ Ï³Ãá-

ÕÇÏáëÇ ÏáÕÙÇó ÝíÇñ³Ï ¿ áõÕ³ñÏí»É

¼ÙÛáõéÝdz ¨ èáõÙ»ÉÇ: èáõÙ»ÉÇÇ Ð³-

Ûáó Ñá·¨áñ ³é³çÝáñ¹ (1797–1799),

Î. äáÉëÇ Ð³Ûáó å³ïñdzñù (1799–-

1800): Ü߳ݳϳÉÇó ç³Ýù»ñ ¿ ó-

÷»É Î. äáÉëÇ å³ïñdzñù³Ï³Ý ³-

ÃáéÇ ¹»ñÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ áõÕÕáõ-

ÃÛ³Ùµ: гïϳÝß³Ï³Ý ¿, áñ ϳñá-

Õ³ó»É ¿ Ãáõñù³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÇó ³ñïáÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É Ô³-

ɳÃdzÛÇ` ï³ñÇÝ»ñ Ç í»ñ ÑñÏǽ۳É

»Ï»Õ»óÇÝ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ (1799):

ijٳݳϳÏÇóÁ Ýñ³Ý µÝáõó·ñáõÙ

¿ áñå»ë §³Ûñ Ëáѻٳ½³ñ¹ »õ ·áí»-

ÉÇ í³ñáõù, Ùdzݷ³Ù³ÛÝ »õ ßù»Õ

Ï»ñå³ñ³Ýûù¦: ÔáõÏ³ë ² γñÝ»óáõ

Ù³ÑÇó Ñ»ïá ³é³ç³¹ñí»É ¿ ϳÃá-

ÕÇÏáëáõÃÛ³Ý Ã»ÏݳÍáõ, ë³Ï³ÛÝ éáõë³ó

ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý ÙÇç³Ùïáõ-

ÃÛ³Ùµ ϳÃáÕÇÏáë ¿ ÁÝïñí»É Ðáíë»÷

³ñù»å. ²ñÕáõÃ۳ݖºñϳÛݳ-

µ³½áõÏÁ: Ðáíë»÷ ³ñù»å. ²ñÕáõ-

ÃÛ³ÝÇ Ù³ÑÇó Ñ»ïá »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù

³é³ç³¹ñí»É ¨ ÁÝïñí»É ¿ ²Ù»Ý³ÛÝ

гÛáó ϳÃáÕÇÏáë (16 Ù³ñïÇ,

1801): ê³Ï³ÛÝ Î. äáÉëÇó ÙÇÝ㨠ê.

¾çÙdzÍÇÝ Ñ³ëÝ»ÉÁ, ѳϳé³Ï سÛñ

²ÃáéÇ Ùdzµ³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ÙùÇ, éáõë³Ï³Ý

ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý ³ç³Ïóáõ-

ÃÛ³Ùµ ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³ÃáéÁ ·ñ³í»É

¿ ¸³íÇà »åÇëÏáåáë ¾Ý»·»ÃóÇÝ

(28 ³åñÇÉÇ, 1801): ¸³ÝÇ»É ²

êáõñÙ³é»óáõ ÏáÕÙݳÏÇóÝ»ñÝ ¿É

1802–Ç Ù³ÛÇëÇ 25–ÇÝ ´³·ñ¨³Ý¹Ç ê.

ÐáíѳÝÝ»ë »Ï»Õ»óáõÙ ²ÕóٳñÇ

γñ³å»ï ϳÃáÕÇÏáëÇ ¨ 15 »åÇë-

ÏáåáëÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ýñ³Ý ûÍ»É »Ý ²-

ٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë: γÃáÕÇ-

Ïáë³Ï³Ý ·³ÑÇ Ñ³Ù³ñ µáõéÝ å³Ûù³ñ

¿ ëÏëí»É ûÏݳÍáõÝ»ñÇ ÙÇç¨,

áñ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳÛïÝÇ ¿ §¸³íÇÖ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý

ÏéÇí¦ ³ÝáõÝáí: ¸³íÇÃ

² ¾Ý»·»ÃóÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÁ ϳñá-

Õ³ó»É ¿ 1802–Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ ¸³ÝÇ»É

² êáõñÙ³é»óáõÝ µéÝáõÃÛ³Ùµ ¹áõñë

µ»ñ»É ´³Û³½»ïÇó ¨ ï»Õ³÷áË»É ¾ç-

ÙdzÍÇÝ, áñï»Õ í»ñçÇÝë ϳɳݳíáñí»É

¿, ³å³` å³ñëÇó ü³ÃÑ ²ÉÇ

ß³ÑÇ Ññ³Ù³Ýáí ³ùëáñí»É سñ³Õ³

(1804-1807): ø³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³¹ñáõ-

ÃÛ³Ý ÏïñáõÏ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñ»-

勉Ýùáí éáõë³Ï³Ý ϳé³í³ñáõ-

ÃÛáõÝÁ ßáõïáí ëÏë»É ¿ ³ç³Ïó»É

¸³ÝÇ»É ² êáõñÙ³é»óáõÝ: §¸³íÇÖ-

¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý ÏéÇíݦ ³í³ñïí»É ¿

Ýñ³Ýáí, áñ å³ñëÏ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ

1807–ÇÝ ¸³ÝÇ»É ² êáõñ-

Ù³é»óáõÝ Ñ»ï ¿ ϳÝã»É ³ùëáñÇó ¨

ëïÇå»É ¸³íÇà ² ¾Ý»·»ÃóáõÝ Ññ³-

ųñí»É ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³ÃáéÇó:

¸³ÝÇ»É ² êáõñÙ³é»óÇÝ Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý

·³Ñ ¿ µ³ñÓñ³ó»É 1807–Ç

Ù³ÛÇëÇ 14–ÇÝ:

68


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

àñå»ë ϳÃáÕÇÏáë ¸³ÝÇ»É ²

êáõñÙ³é»óÇÝ ãÇ Ñ³ëóñ»É ùÇã û

ß³ï Ý߳ݳϳÉÇó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ

ͳí³É»É: 1808–ÇÝ ÑÇÙÝ»É ¿ ê. ¾ç-

ÙdzÍÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ËáñÑñ¹³ñ³-

ÝÁ` êÇÝá¹Á, áñÁ ë³Ñٳݳ÷³Ï»É ¿

ϳÃáÕÇÏáëÇ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÏáÉ»-

·Ç³ÉáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝù Ùïóñ»É »-

ϻջóáõ ϳé³í³ñÙ³Ý ·áñÍáõÙ:

1808–Ç ë»åï»Ùµ»ñÇ éáõë³Ï³Ý ½áñù»ñÇ

»ñ¨³ÝÛ³Ý »ñÏñáñ¹ ³ñß³í³ÝùÇ

Å³Ù³Ý³Ï ºñ¨³ÝÇ ÐÛáõë»ÇÝ–Õáõ-

ÉÇ Ë³ÝÁ ¸³ÝÇ»É ² êáõñÙ³é»óáõÝ

ï»Õ³÷áË»É ¿ Çñ Ùáï: ²Ûëï»Õ ¿É`

˳ÝÇ å³É³ïáõÙ, 1808–Ç ÑáÏï»Ù-

µ»ñÇ 9–ÇÝ ¸³ÝÇ»É ² êáõñÙ³é»óÇÝ

ÏÝù»É ¿ Çñ Ù³ÑϳݳóáõÝ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ¸³ÝÇ»É

² êáõñÙ³é»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ º÷ñ»Ù

² Òáñ³·»ÕóÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ä»ñå»ñÛ³Ý ²í.,

ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, Î. äáÉÇë, 1871: º-

ñÇóÛ³Ý ²Õ., Ü»ñë»ë »åÇëÏáåáëÁ ¸³-

ÝÇ»É Ï³ÃáÕÇÏáëÇ Å³Ù³Ý³Ï, ÂÇýÉÇë,

1877: ºñÇóÛ³Ý ²Õ., ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳ-

ÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÁ ¨ ÎáíϳëÇ Ñ³Ûù XlX

¹³ñáõÙ, Ù³ëÝ ², ÂÇýÉÇë 1894: ²ß×Û³Ý

Ø., ¾ç»ñ Ñ³Û »Ï»Õ»óáõ å³ïÙáõûݻÝ, º-

ñ¨³Ý, 1994: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ´–, ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

²Ô²ìÜÆ àôÂàôæÚ²Ü

¸²ìÆ ² ²ð²ØàܺòÆ

(728–741)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 728–Çó: гçáñ¹»É

¿ ÐáíѳÝÝ»ë úÓÝ»óáõÝ:

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ÍÝí»É ¿ Îáï³Ûù

·³í³éÇ ²ñ³ÙáÝù ·ÛáõÕáõÙ, Ù³-

ѳó»É 741–ÇÝ ²ñ³ÙáÝùáõÙ:

¸³íÇà ² ²ñ³ÙáÝ»óÇÝ Îáï³ÛùÇ

²ñ³ÙáÝù ·ÛáõÕÇó ¿, áñÁ »Õ»É ¿

îñ¹³ï lll Ø»ÍÇ ÏáÕÙÇó ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇÝ

ßÝáñÑí³Í ϳÉí³ÍùÝ»ñÇó

Ù»ÏÁ: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÑÇßáõÙ ¿ ÐáíѳÝÝ»ë

¸ñ³ë˳ݳϻñïóÇÝ` ÇÝùÁ ï»ë³Í

ÉÇÝ»Éáí ϳÉí³Í³·ÇñÁ, ѳí³Ý³-

µ³ñ ¸íÇÝÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ ¹Çí³ÝáõÙ,

áñï»Õ ͳé³ÛáõÙ ¿ñ ݳËù³Ý

ϳÃáÕÇÏáë ÁÝïñí»ÉÁ:

¸³íÇà ² ²ñ³ÙáÝ»óáõ ·³Ñ³Ï³-

ÉáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ 13 ï³ñÇÝ»ñÁ ѳ-

ÙÁÝÏÝáõÙ »Ý г۳ëï³ÝáõÙ ³ñ³µ³-

Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ

ï³ëݳÙÛ³ÏÝ»ñÇÝ: ²ñ³µ³Ï³Ý Çß-

˳ÝáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ ¿ñ ³Ùñ³åݹíáõÙ`

ѳñϳѳÝáõÃÛ³Ý Ñ³-

ٳϳñ·áí, é³½Ù³Ï³Ý áõ í³ñã³-

Ï³Ý Ï³ñ·»ñáí: 724–ÇÝ Ð»ñà áëïÇ-

ϳÝÇ ³Ýóϳóñ³Í ³ß˳ñѳ·ñÇó

Ñ»ïá ѳñÏ»ñÝ ³×»óÇÝ, í׳ñáõÙ ¿ÇÝ

áã û »ñ¹ÇϳѳñÏ, ³ÛÉ` ·É˳ѳñÏ:

гÛÏ³Ï³Ý ½ÇÝ³Ï³Ý áõÅ»ñÝ ³Ûë

ßñç³Ýáõ٠гÛáó ÇßË³Ý ²ßáï ´³·-

ñ³ïáõÝáõ ·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ Ù³ë-

ݳÏó»óÇÝ ³ñ³µÝ»ñÇ ³ñß³í³ÝùÇÝ

˳½³ñÝ»ñÇ ¹»Ù, áíù»ñ ³í³ñ³éáõ³Ï³Ý

³ëå³ï³ÏÝ»ñáí ÑÛáõëÇë–³ñ¨»ÉùÇó

Ý»ñËáõÅáõÙ ¿ÇÝ ²ñÙÇÝdz

»ñÏñ³Ù³ëÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ: ݳ-

ѳïí»Éáí Øñí³Ý áëïÇϳÝÇ ÏáÕ-

ÙÇó` ²ßáï Çß˳ÝÁ ³Ûó»É»ó ݳ¨ ÐÇß³Ù

˳ÉÇýÇÝ (724–744) ¨ ëï³ó³í

ѳÛÏ³Ï³Ý Ñ»Í»É³½áñÇÝ í׳ñíáÕ

·áõÙ³ñÁ ݳËáñ¹ »ñ»ù ï³ñí³ Ñ³-

Ù³ñ` ï³ñ»Ï³Ý 100 ѳ½³ñ ¹ÇñÑ»Ù:

²Ûë ßñç³ÝáõÙ ñÇ·áñ ¨ ¸³íÇà س-

ÙÇÏáÝÛ³ÝÝ»ñÁ Øñí³Ý áëïÇϳÝÇ

ÏáÕÙÇó ³ùëáñí»óÇÝ ºÙ»Ý:

²ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý

³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý Ñ»ï г۳ëï³ÝáõÙ

ѳëï³ïíáõÙ ¿ñ ³ñ³µ µÝ³Ïãáõ-

69


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ÃÛáõÝ: гïϳå»ë ¸íÇÝÁ, áñ Ýëï³í³ÛñÝ

¿ñ áëïÇϳÝÇ, ¹³éÝáõÙ ¿ñ ³-

ñ³µ³Ï³Ý ëïí³ñ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ áõ-

Ý»óáÕ ù³Õ³ù, áõñ ß³ï ¿ÇÝ, µÝ³Ï³-

ݳµ³ñ, ³ñ³µ ½ÇÝíáñÝ»ñÝ áõ å³ßïáÝ۳ݻñÁ:

²Ûë ¿, ûñ¨ë, å³ï׳éÁ,

áñ ¸³íÇà ² ²ñ³ÙáÝ»óÇÝ Ñ³ëï³ïíáõÙ

¨ ÙÇÝ㨠ÏÛ³ÝùÇ í»ñçÝ ³åñáõÙ ¿

ÍÝݹ³í³Ûñ ²ñ³ÙáÝùáõÙ: гٳӳÛÝ

ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë˳ݳϻñïóáõ`

§Ý»ÕíáõÙ ¿ñ ѻóÝáë µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ

ÏáÕÙÇó. Ýñ³Ý ݻջóÇÝ Ý³¨ µ³½áõÙ

³ÛÉ ã³ñÇùÝ»ñ¦: ²ñ³ÙáÝùáõÙ ¸³íÇÃ

² ²ñ³ÙáÝ»óÇÝ Ï³éáõóáõÙ ¿ »Ï»Õ»óÇ

¨ ѳñ³ÏÇó ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ:

²ñ³µ³Ï³Ý ˳ÉÇý³ÃáõÙ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ

ÃáõÛɳïñí³Í ¿ñ, ë³-

ϳÛÝ ùñÇëïáÝ۳ݻñÇ Ýϳïٳٵ

í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ѳݹáõñÅáճϳÝ

ã¿ñ: ²Ûë Å³Ù³Ý³Ï ÷ÝïñíáõÙ ¿ñ

Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÃáÕ³Í ¨

ÏñÏÇÝ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝ ÁݹáõݳÍ

¸³íÇà áÕÃÝ»óÇ Çß˳ÝÁ: سÝáõÏ`

4 ï³ñ»Ï³Ý ѳë³ÏáõÙ, 705–Ç ³Õ»-

ïÇó Ñ»ïá, »ñµ Ñ³Û Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ

³Ûñí»Éáí ëå³Ýí»óÇÝ Ü³ËÇ稳ÝÇ ¨

Êñ³ÙÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ, ì³Ñ³ÝÁ`

áÕÃÝÇ Êáëñáí Çß˳ÝÇ áñ¹ÇÝ, ·»-

ñ»í³ñí»É ¿ñ ¨ ѳí³ï³÷áË »Õ»É:

â³÷³Ñ³ë ¹³éݳÉáí` ݳ ï»Õ³-

÷áËíáõÙ ¿ г۳ëï³Ý ¨ í»ñ³¹³é-

ÝáõÙ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ѳí³ïùÇÝ:

лï³åݹí»Éáí ³ñ³µ³Ï³Ý Çß˳-

ÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó` ݳ ÑÇÝ· ï³ñÇ ¹»-

·»ñáõÙ ¿ ï»ÕÇó ï»Õ, ÙÝáõÙ ÙdzÛݳÏ

¨ ³é³Ýó ÙÇçáóÝ»ñÇ: ú·ÝáõÃÛ³Ý Ñ³-

Ù³ñ ¹ÇÙáõÙ ¿ ¸³íÇà ² ²ñ³ÙáÝ»óáõÝ

¨ ²ßáï ´³·ñ³ïáõÝÇ Çß˳ÝÇÝ,

µ³Ûó í»ñçÇÝÝ»ñë û·Ý»É ã»Ý ϳñá-

Õ³ÝáõÙ: гٳӳÛÝ í³ñùÇ` ϳÃáÕÇ-

ÏáëÁ Ýñ³Ý ѳÝÓݳñ³ñ»É ¿ñ ·Ý³É

³Ý³å³ï ï»Õ»ñ, áñ áõñÇßÝ»ñÇÝ

íݳë ãÉÇÝÇ: ê³ Å³Ù³Ý³Ï ¿ñ áã

ÙdzÛÝ ³ñ³µ³Ï³Ý ½»ÝùÇ Ñ³Õó-

ݳÏÝ»ñÇ, ³Ûɨ` ÇëɳÙÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý:

²Ûë ³éáõÙáí ì³Ñ³Ý áÕÃÝ»óáõ ѳí³ï³ñÙáõÃÛáõÝÁ

ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³ÝÁ,

»ñµ ÑáõÛë ãϳñ ÷ñÏí»Éáõ, 5 ï³ñí³

ó÷³éáõÙÝ»ñÁ, Ïñ³Í Ý»ÕáõÃÛáõÝÝ»-

ñÁ ³ñ¹»Ý Ýñ³ ϻݹ³ÝÇ Ý³Ñ³ï³ÏÇ

Éáõë³åë³ÏÝ »Ý ÑÛáõëáõÙ: Æ í»ñçá,

ì³Ñ³ÝÁ èáõͳ÷ (ê»ñ·ÇáåáÉÇë)

ù³Õ³ùáõÙ ¹ÇÙáõÙ ¿ ˳ÉÇýÇÝ` ÷áñ-

Ó»Éáí µ³ó³ïñ»É, áñ Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý

ÉÇÝ»Éáõó ³é³ç ùñÇëïáÝÛ³ ÉÇÝ»Éáí,

ÇÝùÁ ÇëɳÙÁ ã¿ áñ ÃáÕ»É ¿, ³ÛÉ ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³ÝÝ

¿ í»ñ³¹³ñÓ»É, áñáí

Çñ íñ³ ãåÇïÇ ï³ñ³Íí»ñ ÇëɳÙÁ

ÃáÕÝ»Éáõ ѳٳñ å³ïÇÅÁ: ÐÇß³Ù

˳ÉÇýÁ »ñϳñ ѳÙá½áõÙ ¿ ì³Ñ³Ý

áÕÃÝ»óáõÝ, ËáëïáõÙÝ»ñ ï³ÉÇë, Ç

í»ñçá, ëå³éÝáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ³Ýû-

·áõï, ì³Ñ³Ý Çß˳ÝÁ Ññ³Å³ñíáõÙ

¿ ÃáÕÝ»É ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ: àõà ûñ

µ³ÝïáõÙ áïù»ñÁ Ïá×Õ»ñÇ Ù»ç Ó·³Í

ÙݳÉáõó Ñ»ïá, ÏñÏÇÝ ãÑñ³Å³ñí»Éáí

Çñ ѳí³ïùÇó, ˳ÉÇýÇ Ññ³Ù³Ýáí

·É˳ïíáõÙ ¿ 737–ÇÝ` ²í³· »ñ»ùß³µÃÇ

ûñÁ: î»ÕÇ ùñÇëïáÝ۳ݻñÁ

ÃáÕÝáõÙ »Ý Ýñ³Ý ûï³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ

ݳ˳ï»ëí³Í ·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ, ÇëÏ

ï»ÕÇ ²ëáñÇ »Ï»Õ»óáõ ³é³çÝáñ¹Á

íϳ۳ñ³Ý ¿ ϳéáõóáõÙ Ýñ³ ·»ñ»½-

Ù³ÝÇÝ:

Ð³Û »Ï»Õ»óáõÝ Ù»Í ³í³Ý¹ áõ

ųé³Ý·áõÃÛáõÝ µ»ñ³Í êï»÷³Ýáë

êÛáõÝ»óÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ý߳ݳíáñ Ñá-

·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇó ¿: лÕÇÝ³Ï ¿ Ù»Ï-

ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,

ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ: Î. äáÉëáõÙ »Õ³Í

Å³Ù³Ý³Ï »ñÙ³Ýáë å³ïñdzñùÁ

(715–730) Ýñ³Ý ·Çñ ¿ ѳÝÓÝáõÙ`

¸³íÇà ² ²ñ³ÙáÝ»óáõÝ ÷á˳Ýó»Éáõ

ѳٳñ: ÇñÁ ¹³í³Ý³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ

70


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

¿` ø³ÕÏ»¹áÝÇ ÅáÕáíÝ ÁݹáõÝ»Éáõ ³-

é³ç³ñÏáí: γÃáÕÇÏáëÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ

å³ï³ëË³Ý ÃáõÕÃÁ,

ѳÝáõÝ Ð³Û »Ï»Õ»óáõ, ·ñ»É ¿ ÇÝùÁ`

êï»÷³Ýáë êÛáõÝ»óÇÝ` å³ßïå³Ý»-

Éáí øñÇëïáëÇ Ù»Ï µÝáõÃÛ³Ý ¹³í³-

ÝáõÃÛáõÝÁ, áñáí Ù»ñÅ»É ¿ ÙÇáõÃÛ³Ý

³é³ç³ñÏÁ: ºñÏáõ ÃÕûñÝ ¿É å³Ñå³Ýí»É

»Ý §Çñù ÃÕÃáóáõÙ¦:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ¸³íÇÃ

² ²ñ³ÙáÝ»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ îñ¹³ï

² àÃÙë»óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë-

˳ݳϻñïóÇ, гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, º-

ñ¨³Ý, 1996: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ², ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

²Ü²ÐÆî ²ÜîàÜÚ²Ü

¸²ìÆ ´ ββԺòÆ

(806–833)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 806–Çó: гçáñ¹»É

¿ Ðáíë»÷ ´ ö³ñå»óáõÝ:

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ÍÝí»É ¿ ²Ûñ³ñ³ïÇ

س½³½ ·³í³éÇ Î³Ï³Õ

·ÛáõÕáõÙ), ٳѳó»É 833–ÇÝ ¸íÇ-

ÝáõÙ:

êáíáñ»É ¿ ¸íÇÝÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ

¹åñ»í³ÝùáõÙ: ²Ûñ³ñ³ïÇ

ï³ñµ»ñ ·³í³éÝ»ñáõÙ ½µ³Õ»óñ»É ¿

Ñá·¨áñ µ³ñÓñ å³ßïáÝÝ»ñ: ºÕ»É ¿

سÛñ ²ÃáéÇ Ùdzµ³Ý: Ðáíë»÷ ´

ö³ñå»óáõ Ù³ÑÇó Ñ»ïá ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý

·³Ñ ¿ µ³ñÓñ³ó»É Çß˳ݳó

ÇßË³Ý ²ßáï Øë³Ï»ñÇ ³é³ç³ñÏáõ-

ÃÛ³Ùµ: ºÕ»É ¿ ݳ˳ӻéÝáõÃÛáõÝÇó

½áõñÏ ¨ Ãáõɳϳ٠³ÝÓݳíáñáõ-

ÃÛáõÝ: áñÍáõÝ ¹»ñ ãÇ Ë³Õ³ó»É »ñÏñÇ

ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý–ù³Õ³ù³Ï³Ý

ÏÛ³ÝùáõÙ: гٳ·áñͳÏó»É ¿ гÛáó

ëå³ñ³å»ï êÙµ³ï ´³·ñ³ïáõÝáõ

Ñ»ï, ë³Ï³ÛÝ í»ñçÇÝÇë µ³ñÓñ³óñ³Í

ѳϳ³ñ³µ³Ï³Ý »ÉáõÛÃÇ Å³-

Ù³Ý³Ï ãÇ ûųݹ³Ï»É Ýñ³Ý: г۳ëï³ÝÇ

áëïÇÏ³Ý ÐáÉÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ

µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ í³ñ»É

³åëï³ÙµÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ ÷áñÓ»É

§µ³ÝÇõù µ³½Ùûù ½Ýáë³ Ñ³Ùá½»³É

»õ ³Õ³ã»³É¦ ½»ÝùÁ í³Ûñ ¹Ý»É: ܳ-

˳ñ³ñÝ»ñÁ ã»Ý »ÝóñÏí»É ϳÃá-

ÕÇÏáëÇ Ñáñ¹áñÝ»ñÇÝ, ¨ ݳ §Û³õ¿ï

ïñïÙ»³É¦ í»ñ³¹³ñÓ»É ¿ ¸íÇÝ:

ÊéáíáõÃÛ³Ý ×ÝßáõÙÇó Ñ»ïá ϳÃá-

ÕÇÏáëÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ áëïÇϳÝÁ

Ù»ÕÙ ¿ í»ñ³µ»ñí»É ³åëï³ÙµÝ»ñÇÝ,

³Ý·³Ù êÙµ³ï ëå³ñ³å»ïÁ Ùݳó»É

¿ Çñ å³ßïáÝáõÙ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ¸³íÇÃ

´ γϳջóáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ÐáíѳÝ-

Ý»ë ¸ àí³Û»óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë-

˳ݳϻñïóÇ, гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, º-

ñ¨³Ý, 1996: êï»÷³Ýáë î³ñáÝ»óÇ ²ëá-

ÕÇÏ, ä³ïÙáõÃÛáõÝ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý, º-

ñ¨³Ý, 2000: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ², ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

²ðØ²Ü ë³ñÏ³í³· äàÔàêÚ²Ü

¸²ìÆ ¸ ì²Ô²ðÞ²ä²îòÆ

(1590–1629)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1590–Çó: гçáñ¹»É ¿ ñÇ·áñ Ä´

ì³Õ³ñß³å³ïóáõÝ:

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ì³Õ³ñß³å³ï,

ٳѳó»É ¿ 1633–Ç û·áëïáëÇ

17–ÇÝ êå³Ñ³ÝáõÙ:

71


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

سÛñ ²Ãáé ê. ¾çÙdzÍÝÇ Ùdzµ³-

ÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù, سÛñ î³×³ñÇ Éáõë³ñ³ñ³å»ï:

1584–ÇÝ ñÇ·áñ Ä´

ì³Õ³ñß³å³ïóáõ ÏáÕÙÇó ûÍí»É ¿

³Ãáé³ÏÇó, ÇëÏ Ýñ³ Ù³ÑÇó Ñ»ïá

ÁÝïñí»É ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇ-

Ïáë: ºÕ»É ¿ ϳٳ½áõñÏ ¨ ÃáõÛÉ ³ÝÓ-

ݳíáñáõÃÛáõÝ` ½áõñÏ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý

ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: سÛñ

²ÃáéÇ ÁÝóóÇÏ ·áñÍ»ñÁ í³ñ»Éáõ ¨

ͳÝñ ѳñÏ»ñÁ í׳ñ»Éáõ Ýå³ï³-

Ïáí Ýß³Ý³Ï»É ¿ ٻͳѳñáõëï ³Ãáé³ÏÇóÝ»ñ:

1593–ÇÝ ³Ãáé³ÏÇó ¿ û-

Í»É §³Ûñ ÷³é³ë¿ñ, »õ Ñ»ï»õáÕ Ý³-

˳·³Ñ Çß˳Ýáõû³Ý¦ Ø»ÉùÇ뻹»Ï

»åÇëÏáåáë ³éÝ»óáõÝ, ÇëÏ 1603–Ç

û·áëïáëÇ 14–ÇÝ` êñ³åÇáÝ »åÇëÏáåáë

àõéѳۻóáõÝ: ê³Ï³ÛÝ Ï³ÃáÕÇ-

ÏáëÁ ³Ãáé³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï ѳٻ-

ñ³ßË ãÇ ·áñͳÏó»É, Ýñ³Ýù ѳ׳Ë

ѳϳ¹ñí»É »Ý ÙÇÙÛ³Ýó ¨ å³Ûù³ñ»É

Çñ³ñ ¹»Ù: ²Ï³Ý³ï»ë ¿ »Õ»É 1604–Ç

ß³Ñ ²µ³ë I-Ç Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ѳۻ-

ñÇ µéݳ·³ÕÃÇÝ, ÇÝùÁ ¨ ³Ãáé³ÏÇó

Ø»ÉùÇ뻹»ÏÁ ¨ë ï³ñí»É »Ý êå³-

ѳÝ: Þ³Ñ ²µ³ëÇ Ññ³Ù³Ýáí ê. ¾ç-

ÙdzÍÝÇ ëñµáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (ñÇ·áñ

Èáõë³íáñÇãÇ ²çÁ ¨ ³ÛÉÝ), ÇÝãå»ë

ݳ¨ سÛñ î³×³ñÇ 15 Ý߳ݳíáñ

ù³ñ»ñÁ ï³ñí»É »Ý êå³Ñ³Ý, ó-

ɳÝí»É »Ý ѳÛáó »Ï»Õ»óÇÝ»ñÝ áõ

í³Ýù»ñÁ: Ø»ÉùÇ뻹»Ï ³Ãáé³ÏóÇÝ

ѳçáÕí»É ¿ ÷³Ëã»É, í»ñ³¹³éݳÉ

¾çÙdzÍÇÝ ¨ ½³íÃ»É Ñ³Ûñ³å»ï³-

Ï³Ý ³ÃáéÁ: Üáñ æáõÕ³ÛÇ Ñ³Û»ñÁ

µéݳ¹³ï»É »Ý ¸³íÇà ¸ ì³Õ³ñß³å³ïóáõÝ

§·Ý³É ¾çÙdzÍÇÝ, ïÇñ»É

»õ Ñá·³É ½ßÇÝáõÃÇõÝ Ýáñ³¦, áñÇ Ñ»-

勉Ýùáí 1612–Ç ëϽµÝ»ñÇÝ í»ñ³-

¹³ñÓ»É ¿ ¾çÙdzÍÇÝ: ê³Ï³ÛÝ, ãϳñá-

ճݳÉáí ϳñ·³íáñ»É ³ÝËݳÙ

ÃáÕ³Í ·áñÍ»ñÁ, µ³ñ»É³í»É سÛñ ²-

ÃáéÇ Ï³óáõÃÛáõÝÁ, Ñ»é³óÝ»É Ø»ÉùÇ뻹»ÏÇÝ,

1617–Ç ëϽµÝ»ñÇÝ ÏñÏÇÝ

Ù»ÏÝ»É ¿ êå³Ñ³Ý: سÛñ ²ÃáéÁ

ѳÛïÝí»É ¿ ³Ù»Ý³Ãßí³é ¨ ³Ýï»ñ

íÇ׳ÏáõÙ ¨ Ï³Ý·Ý»É ÏáñͳÝÙ³Ý

»½ñÇÝ: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ Ñ»Ýó ³Ûë

ßñç³ÝáõÙ ¿, áñ ³Ãáé³ÏÇó Ø»ÉùÇë»-

¹»ÏÇ ÃáÕïíáõÃÛ³Ý áõ ³Ýï³ñµ»ñáõ-

ÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí Ȼѳëï³ÝÇ Ñ³Û»-

ñÇÝ µéÝáõÃÛ³Ùµ å³ñï³¹ñí»É ¿ ϳ-

ÃáÉÇÏáõÃÛáõÝ: êï»ÕÍí³Í ͳÝñ íÇ-

׳ÏÇó ¹áõñë ·³Éáõ ¨ ϳÃáÕÇÏáëáõ-

ÃÛ³Ý µÝ³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ

í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Üáñ

æáõÕ³ÛÇ Ñ³Û»ñÁ, ëï³Ý³Éáí ²ñ³ñ³ïÛ³Ý

³ß˳ñÑÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³í³-

ÝáõÃÛáõÝÁ, 1629–ÇÝ ¸³íÇà ¸ ì³Õ³ñß³å³ïóáõÝ

·³ÑÁÝÏ»ó »Ý ³ñ»É ¨

ÁÝïñ»É Ýáñ ϳÃáÕÇÏáë:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ¸³íÇÃ

¸ ì³Õ³ñß³å³ïóáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿

Øáíë»ë î³Ã¨³óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ²é³ù»É ¸³íñÇ-

Å»óÇ, Çñù å³ïÙáõû³Ýó, ºñ¨³Ý,

1990: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. , ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

²Ü²îàÈÆ äºîðàêÚ²Ü

¸²ìÆ º ¾ÜººÂòÆ

ÔàðÔ²ÜÚ²Ü

(1801–1807)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1801–Çó: гçáñ¹»É ¿ ÔáõÏ³ë ²

γñÝ»óáõÝ:

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ÍÝí»É ¿ å³ï-

Ù³Ï³Ý áõ·³ñùÇ Ø³Ý·»ÕÛ³ó

öáñ ·³í³éÇ ¾Ý³·»Ã (¾Ý»·»Ã)

72


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

·ÛáõÕáõÙ: سѳó»É ¿ 1817–Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇ

31–ÇÝ ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ:

²×ÛáõÝÝ ³Ù÷á÷í»É ¿ ê. ³-

۳ݻ í³ÝùÇ ·³íÃÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ

ÏáÕÙáõÙ:

ê»ñáõÙ ¿ ѳÛïÝÇ Ù»Í³ïáÑÙÇÏ

ÁÝï³ÝÇùÇó: êáíáñ»É ¿ ¾çÙdzÍÝÇ

¹åñ»í³ÝùáõÙ, »Õ»É سÛñ ²ÃáéÇ

Ý߳ݳíáñ Ùdzµ³ÝÝ»ñÇó: ¼µ³Õ»óñ»É

¿ µ³ñÓñ å³ßïáÝÝ»ñ` سÛñ ²ÃáéÇ

ïÝï»ë³Ï³Ý Ù³ëÇ Ï³é³í³ñÇã,

ÝíÇñ³Ï ¨ ³ÛÉÝ: 1800–Ç ÑáõÝí³ñÇ

16–ÇÝ Ñ³ïáõÏ å³ï·³Ù³íáñáõ-

ÃÛ³Ùµ ê. ¾çÙdzÍÝÇó áõÕ¨áñí»É ¿ Î.

äáÉÇë` Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ³é³çÇϳ

ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

ûÏݳÍáõÝ»ñ ¸³ÝÇ»É êáõñÙ³é»óÇ ¨

º÷ñ»Ù Òáñ³·»ÕóÇ »åÇëÏáåáëÝ»-

ñÇÝ: Î. äáÉëÇ Ð³Ûáó å³ïñdzñù

¸³ÝÇ»É êáõñÙ³é»óáõ` ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³-

Ûáó ϳÃáÕÇÏáë ³é³ç³¹ñí»Éáõ ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ,

ÁÝïñí»É ¿ гÛáó

å³ïñdzñù: úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ

ãÇ Ñ³ëï³ï»É Ýñ³ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ

¨ ¸³íÇà ¾Ý»·»ÃóÇÝ

ëïÇåí³Í ¿ »Õ»É í»ñ³¹³éÝ³É ¾ç-

ÙdzÍÇÝ: ²Ûë Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

ѳÙÁÝÏ»É »Ý Î. äáÉëáõ٠ϳ½Ù³-

Ï»ñåí³Í ¸³ÝÇ»É ² êáõñÙ³é»óáõ

ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ»ï

(16 Ù³ñïÇ, 1801 Ã.): ê³Ï³ÛÝ ÙÇÝã¨

ÝáñÁÝïÇñ ϳÃáÕÇÏáëÇ` Î. äáÉëÇó

ê. ¾çÙdzÍÇÝ Ñ³ëÝ»ÉÁ éáõë³Ï³Ý ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý

³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ ¨ ѳ-

ϳé³Ï سÛñ ³ÃáéÇ Ùdzµ³ÝáõÃÛ³Ý

ϳÙùÇ, ¸³íÇà »åÇëÏáåáë ¾Ý»·»ÃóÇÝ

1801–Ç ³åñÇÉÇ 28–ÇÝ ·ñ³í»É ¿

ѳÛñ³å»ï³Ï³Ý ³ÃáéÁ ¨ Ñéã³Ïí»É

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë: ¸³ÝÇ»É

² êáõñÙ³é»óáõ ÏáÕÙݳÏÇóÝ»ñÝ ¿É

1802–Ç Ù³ÛÇëÇ 25–ÇÝ ´³·ñ¨³Ý¹Ç

ê. ÐáíѳÝÝ»ë »Ï»Õ»óáõÙ Ýñ³Ý ûÍ»É

»Ý ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë: γ-

ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇ Ñ³Ù³ñ »ñÏáõ

ûÏݳÍáõÝ»ñÇ ÙÇç¨ µáñµáùí»É ¿ ³Ý-

½ÇçáõÙ å³Ûù³ñ, áñÁ å³ïÙáõÃÛ³Ý

Ù»ç ѳÛïÝÇ ¿ §¸³íÇÖ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý

ÏéÇí¦ ³ÝáõÝáí: ¸³íÇà º ¾Ý»·»ÃóÇÝ

ϳñáÕ³ó»É ¿ 1802–Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ

¸³ÝÇ»É ² êáõñÙ³é»óáõÝ µéÝáõÃÛ³Ùµ

¹áõñë µ»ñ»É ´³Û³½»ïÇó, áõñ µÝ³ÏíáõÙ

¿ñ, ¨ ï³Ý»É ¾çÙdzÍÇÝ: ¸³íÇÃ

º ¾Ý»·»Ãóáõ ϳñ·³¹ñáõÃÛ³Ùµ ¸³-

ÝÇ»É ² êáõñÙ³é»óÇÝ µ³Ýï³ñÏí»É ¿,

³å³` ü³ÃÑ ²ÉÇ ß³ÑÇ Ññ³Ù³Ýáí

³ùëáñí»É سñ³Õ³ (1804–1807):

Þáõïáí ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý

÷á÷áËáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí éáõë³-

Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ëÏë»É ¿ ³-

ç³Ïó»É ¸³ÝÇ»É ² êáõñÙ³é»óáõÝ: Æ

í»ñçá, §¸³íÇÖ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý ÏéÇíݦ

³í³ñïí»É ¿ Ýñ³Ýáí, áñ å³ñëϳ-

Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ 1807–ÇÝ ¸³-

ÝÇ»É ² êáõñÙ³é»óáõÝ Ñ»ï ¿ ϳÝã»É

³ùëáñ³í³ÛñÇó ¨ ëïÇå»É ¸³íÇà º

¾Ý»·»ÃóáõÝ Ññ³Å³ñí»É ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý

³ÃáéÇó: ¸³ÝÇ»É ² êáõñÙ³é»-

óáõ Ù³ÑÇó Ñ»ïá (1808) ÷áñÓ»É ¿

¹³ñÓÛ³É í»ñ³·ñ³í»É ѳÛñ³å»ï³-

Ï³Ý ·³ÑÁ, µ³Ûó ѳçáÕáõÃÛáõÝ ãÇ áõ-

Ý»ó»É: ²Û¹ ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ éáõë³-

Ï³Ý ÏáÕÙÁ Ñëï³Ïáñ»Ý ¿ ³ñï³Ñ³Ûï»É

Çñ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ, û ¸³íÇà º

¾Ý»·»Ãóáõ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ §ß³ï ë³-

ϳí Ïѳٳå³ï³ë˳ݻ, û° èáõëdzÛÇ

û·áõïÝ»ñÇÝ ¨ û° гÛáó ³½·Ç

ó³ÝÏáõÃÛ³ÝÁ¦: º÷ñ»Ù ² Òáñ³·»Õóáõ`

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

ÁÝïñí»Éáõó Ñ»ïá` 1810–Ç ¹»Ïï»Ù-

µ»ñÇ 25–ÇÝ, ѳïáõÏ ÷³ëï³ÃáõÕà ¿

ëïáñ³·ñ»É, áñáí Ññ³Å³ñí»É ¿ ϳ-

ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³ÃáéÇ Ýϳïٳٵ á-

ñ¨¿ ѳí³ÏÝáõÃÛáõÝÇó` ¹³ëí»Éáí

73


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

Ùdzµ³Ý »åÇëÏáåáëÝ»ñÇ Ï³ñ·Á:

ÎÛ³ÝùÇ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³åñ»É ¿

ê. ¾çÙdzÍÝáõÙ áñå»ë ëáíáñ³Ï³Ý

Ùdzµ³Ý:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ¸³íÇÃ

º ¾Ý»·»ÃóáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ¸³ÝÇ»É ²

êáõñÙ³é»óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. Øë»ñÛ³Ýó Ø.,

ä³ïÙáõÃÇõÝ Ï³ÃáÕÇÏáë³ó ¾çÙdzÍÝÇ Ç

êÇÙ¿áÝ¿ ÙÇÝã»õ óÚáíѳÝÝ¿ë À, ØáëÏí³,

1876: ºñÇóÛ³Ý ²Õ., ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳ-

ÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÁ ¨ ÎáíϳëÇ Ñ³Ûù XlX

¹³ñáõÙ, Ù³ëÝ ², ÂÇýÉÇë, 1894: úñÙ³Ý-

Û³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ´ ¨ , ê. ¾ç-

ÙdzÍÇÝ, 2001:

²Ô²ìÜÆ àôÂàôæÚ²Ü

74


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

º¼ð ² ö²è²ÄܲκðîòÆ

(630–641)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 630–Çó: гçáñ¹»É

¿ øñÇëï³÷áñ ´ ²å³Ñáõ-

ÝáõÝ:

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ÍÝí»É ¿ ²Ûñ³ñ³ï

Ý³Ñ³Ý·Ç ÜÇ· ·³í³éÇ ö³é³Åݳϻñï

·ÛáõÕáõÙ: سѳó»É ¿

641–ÇÝ ¸íÇÝáõÙ ¨ ³Ù÷á÷í»É ï»-

ÕÇ Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ѳݷëï³ñ³ÝáõÙ:

ºÕ»É ¿ ÎáÙÇï³ë ² ²Õó»óÇ Ï³-

ÃáÕÇÏáëÇ »Õµáñ ³Ý»ñáñ¹ÇÝ ¨ í³Û»-

É»É ÎáÙÇï³ëÇ Ñ³ïáõÏ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛáõÝÁ:

Àëï 껵»áëÇ` µÝ³íáñáõ-

ÃÛ³Ùµ »Õ»É ¿ ËáݳñÑ ¨ Ñ»½: êϽµáõÙ

Ý߳ݳÏí»É ¿ ¸íÇÝÇ ê. ñÇ·áñ »Ï»-

Õ»óáõ ÷³Ï³Ï³É: ÈÇÝ»Éáí гÛáó

ÇßË³Ý ì³ñ³½ïÇñáó ´³·ñ³ïáõÝáõ

ûÏݳÍáõÝ` ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³-

ÑÇÝ ¿ µ³½Ù»É ³é³Ýó íÇ׳ϳíáñ »-

åÇëÏáåáë ÉÇÝ»Éáõ: Àëï Ø. úñÙ³Ý-

Û³ÝÇ` Ýñ³ ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ßñç³ÝÁ

ï¨»É ¿ 630–641–Ý»ñÇÝ:

º½ñ ² ö³é³Åݳϻñïóáõ ϳÃá-

ÕÇÏáë³Ï³Ý ³Ãáé µ³ñÓñ³Ý³ÉÁ ѳ-

ÙÁÝϳí г۳ëï³ÝÇ ï³ñ³Íùáí

˳ã³÷³ÛïÇ ·»ñ»¹³ñÓÇÝ, áñÁ

å³ñëÇó ´áñ³Ý ó·áõÑÇÝ áõÕ³ñÏ»ó

´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ Ð»ñ³ÏÉ Ï³ÛëñÇÝ:

º½ñ ² ö³é³Åݳϻñïóáõ ûñáù

µÛáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÇ ¨ ³ñ³µÝ»ñÇ Ýí³-

×áÕ³Ï³Ý ëå³éݳÉÇùÝ»ñÁ ͳÝñ³óñ»É

¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³-

Ï³Ý Ï³óáõÃÛ³ÝÁ: ú·ïí»Éáí ³Û¹ Ç-

ñ³íÇ׳ÏÇó` ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ Ð»ñ³ÏÉ

ϳÛëñÁ ѳݹ»ë »Ï³í µÛáõ½³Ý¹³-

Ï³Ý ¨ ѳÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ¹³í³Ý³ÝùÝ»ñÇ

ÙdzëÝáõÃÛ³Ý ³é³ç³ñÏáí

(áñÁ ù³ÕÏ»¹áݳϳÝáõÃÛ³Ý

¨ »íïÇù»ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇ Ë³é-

Ýáõñ¹ ¿ ¨ áñÁ Ùß³Ï»É ¨ Î. äáÉëÇ

626–Ç ÅáÕáíÇ Å³Ù³Ý³Ï ³Ýóϳóñ»É

¿ñ ê³ñ·Çë å³ïñdzñùÁ): гÛáó Çß-

Ë³Ý ØŻŠÝáõÝáõ ÙÇçáóáí ϳÛëñÁ

º½ñ ² ö³é³ÅݳϻñïóáõÝ Ï³Ýã»É ¿

γñÇÝ: 4 Ñ³Û »åÇëÏáåáëÝ»ñÇ (îÇñ³ïáõñ

²ñï³½»óáõ, øñÇëï³÷áñ

¸³ñáõÝÛ³ÝóÇ, سñïÇñáë áÕÃÝ»-

óáõ ¨ ºåÇ÷³Ý سÙÇÏáÝÛ³ÝóÇ) ¨ 3

í³ñ¹³å»ïÝ»ñÇ (ì³ñ¹³Ý ´³·³éÇ-

×Ç, ÂáíÙ³ë ²ñß³ñáõÝáõ, »á¹áñáë

øéûݳíáñÇ) áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ º½ñ ²

ö³é³ÅݳϻñïóÇÝ ·Ý³ó»É ¿ γñÇÝ:

633–ÇÝ Î³ñÇÝáõÙ (»á¹áëáõåá-

ÉÇë), áñÁ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛë»ñ µ³-

ݳϳï»ÕÇÝ ¿ñ, ѳݹÇå»É ¿ лñ³ÏÉ

ϳÛëñÇÝ ¨ µ³Ý³Ïó»É ø³ÕÏ»¹áÝÇ

ÅáÕáíÇ ¨ »ñÏáõ µÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇ µ³ó³ïñáõÃÛ³Ý

ßáõñç: ´³Ý³ÏóáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ùÝݳñÏí»É ¿ ȨáÝÇ

ïáÙ³ñÇ ËݹÇñÁ ¨ ѳÛÏ³Ï³Ý å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ

лñ³ÏÉÇó Ëݹñ»É ¿

§Ó»éݳñÏ Ñ³õ³ï ݳٳÏǦ:

²ñ³µ³Ï³Ý Ý»ñËáõÅÙ³Ý íï³Ý-

·Ç ¹»Ù ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇó û·ÝáõÃÛáõÝ

ÁÝϳɻÉáõ ÑáõÛëáí ¨ ѳϳé³Ï л-

ñ³ÏÉ Ï³Ûë»ñ ÝÏñïáõÙÝ»ñÇÝ` Ø»Í

гÛùÇ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý Ù³ëáõ٠ѳ-

ϳÃáé ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»-

Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ, ³é»ñ»ë Áݹáõ-

Ý»É ¿ ϳÛë»ñ ³é³ç³ñÏ³Í Ñ³í³ïá

·ÇñÁ` гÛáó »Ï»Õ»óÇÝ ¹³í³Ý³µ³-

Ýáñ»Ý ÙdzóÝ»É Ï³Ûë»ñ³Ï³Ý å³ßïáݳϳÝ

ù³ÕÏ»¹áÝ³Ï³Ý »Ï»Õ»-

óáõÝ: γÛëñÁ ϳٻÝáõÙ ¿ñ ³å³Ñáí»É

áã ÙdzÛÝ Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý ¹³í³Ý³-

µ³Ý³Ï³Ý ÙdzëÝáõÃÛáõÝÁ, ³Ûɨ Ýñ³

å»ï³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ:

гÛÏ³Ï³Ý å³ï·³Ù³íáñáõ-

ÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó ϳÃáÕÇÏáëÁ ëïáñ³·ñ»É

¿ ѳٳӳÛÝ»óí³Í ¹³í³-

75


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ݳµ³Ý³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ ÙÇ

÷³ëï³ÃáõÕÃ, »íïÇù»ë³Ï³Ý ¨

ù³ÕÏ»¹áÝ³Ï³Ý ¹³í³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

ÙÇ ÇÝã–áñ ˳éÝáõñ¹, áñÁ ݳ˳ï»-

ëáõÙ ¿ñ »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ ½ÇçáõÙÝ»ñ: ØÇÝã

³Û¹, Áëï 껵»áëÇ, º½ñ ² ö³é³Å-

ݳϻñïóÇÝ Ð»ñ³ÏÉ Ï³ÛëñÇó Ëݹñ»É

¿ áõÕ³ñÏ»É §Çñ ѳõ³ïáÛ Ëáëïáí³Ýáõû³Ý¦

¹³í³Ý³·ÇñÁ, áñï»Õ

ݽáííáõÙ ¿ÇÝ µáÉáñ ³Õ³Ý¹³íáñÝ»-

ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ü»ëïáñÁ, µ³Ûó »ñ»ù

ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ÅáÕáíÝ»ñÇ ÏáÕùÇÝ

ÑÇß³ï³Ïí³Í ¿ñ ݳ¨ 451–Ç ø³ÕÏ»-

¹áÝÇ ÅáÕáíÁ: ijٳݳÏÇ Ý߳ݳíáñ

³ëïí³Í³µ³Ý سÃáõë³Õ³ êÛáõÝ»-

óÇ »åÇëÏáåáëÁ ¨ áõñÇß ·ÇïáõÝÝ»ñ,

ùÝÝ»Éáí лñ³ÏÉÇ áõÕ³ñÏ³Í ÃáõÕÃÁ,

ѳݷ»É »Ý ³ÛÝ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý, û

³ÛÝ Çñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï»ï»ñáí áõÕÕ³-

÷³é ¿ ¨ ÁݹáõÝ»ÉÇ, ÙdzÛÝ Ã» ø³Õ-

Ï»¹áÝÇ ÅáÕáíÁ ݽáíí³Í ã¿: ÆÝãå»ë

껵»áëÝ ¿ ³ëáõÙ` §Ý½áí»³É ½Ü»ëïáñ

¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ Ñ»ñÓáõ³ÍáÕë, µ³Ûó

áã ¿ñ ݽáí»³É ½³Ù»Ý³ÛÝ Ñ»ñÓáõ³-

ÍáÕë µ³ó Ç ÅáÕáíáÛÝ ø³ÕÏ»¹áÝǦ:

º½ñ ² ö³é³Åݳϻñïóáõ ѳÝÓݳñ³ñ³Ï³Ýáí

سÃáõë³Õ³Ý ·ñ»É ¿

ϳÛëñÇÝ áõÕÕ³Í ¹³í³Ý³µ³Ý³Ï³Ý

ÃáõÕÃ, áñÁ Ýñ³Ý ѳÝÓÝí»É ¿ γñÇ-

ÝáõÙ: ²Ûëï»Õ ϳÛëñÁ ¨ Î. äáÉëÇ

å³ïñdzñùÁ º½ñ ² ö³é³Åݳ-

Ï»ñïóáõÝ »Ý Ý»ñϳ۳óñ»É Ùdzϳ-

Ù³Ï³Ý (§ÙÇ Ï³Ùù ¨ ÙÇ ·áñÍáÕáõ-

ÃÇõݦ) µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ ¹³í³Ý³-

·Çñ, áñï»Õ ûå»ï ã¿ñ ÑÇßíáõÙ ø³Õ-

Ï»¹áÝÇ ÅáÕáíÁ ¨ µ³ó³ñÓ³Ï ÙÇ

µÝáõÃÛáõÝ ã¿ñ ù³ñá½íáõÙ, ë³Ï³ÛÝ

áõëáõó³ÝáõÙ ¿ñ ÙÇ Ï³Ùù, ÙÇ Ý»ñ·áñ-

ÍáõÃÛáõÝ, áñáí ¨ ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý

ç³ï³·áíáõÙ ¿ñ ÙÇ µÝáõÃÛ³Ý í³ñ-

¹³å»ïáõÃÛáõÝÁ: гÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»-

óáõ å³ï·³Ù³íáñáõÃÛáõÝÁ ëïáñ³·ñ»É

¿ лñ³ÏÉ Ï³Ûë»ñ ³é³ç³ñ-

Ï³Í Ñ³í³ïá Ëáëïáí³ÝáõÃÛ³Ý ·ÇñÁ,

áñÁ »Õ»É ¿ áã û ù³ÕÏ»¹áݳϳÝ,

³ÛÉ ÙdzϳٳϳÝ: ²Û¹ ³éÃÇí γñÇ-

ÝÇ »Ï»Õ»óáõ٠ϳÛë»ñ ¨ ϳÃáÕÇÏáëÇ

Ý»ñϳÛáõÃÛ³Ùµ ϳï³ñí»É ¿ ѳݹÇë³íáñ

»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ

¨ ѳÛÏ³Ï³Ý å³ï·³Ù³íáñáõÃÛáõÝÁ

ÑáõÛÝ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï г-

Õáñ¹áõÃÛáõÝ ¿ í»ñóñ»É: γñÇÝÇ Ù³Ûñ

»Ï»Õ»óáõÝ ÏÇó ÑÇÙÝí»É ¿ Ødzµ³Ý

ê. ²ëïí³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ: Ƶñ¨ ·á-

ÑáõݳÏáõÃÛ³Ý Ýß³Ý Ð»ñ³ÏÉÁ º½ñ ²

ö³é³ÅݳϻñïóáõÝ ¿ ÝíÇñ»É ÎáÕµ

³í³ÝÁ: гٳӳÛÝ áã ù³ÕÏ»¹áݳ-

Ï³Ý ¹³í³Ý³·ñÇ` ëïáñ³·ñáõÙÁ á-

ñ¨¿ ѻ勉Ýù ãÇ áõÝ»ó»É Ð³Û »Ï»Õ»-

óáõ ѳٳñ:

γñÇÝ ·Ý³Éáõ лñ³ÏÉ Ï³Ûë»ñ

Ññ³Ù³ÝÁ Ù»ñÅáÕÝ»ñÁ` ³ñ¹Ù³ÝÇ

»åÇëÏáåáë êï»÷³ÝáëÁ ¨ êÛáõÝÛ³ó

»åÇëÏáåáë سÃáõë³Õ³Ý, áñáÝù

ųٳݳÏÇ Ñ³ÛïÝÇ Ñ³Û ³ëïí³-

ͳµ³ÝÝ»ñÇó ¿ÇÝ, º½ñ ² ö³é³Å-

ݳϻñïóáõ í»ñ³¹³ñÓÇó Ñ»ïá, ѳ-

ϳé³Ï ÐáíÑ³Ý Ø³Ûñ³·áÙ»óáõ ç³Ýù»ñÇ,

áñÁ ÝßáõÙ ¿ñ, áñ лñ³ÏÉÇ Ñ»ï

гÕáñ¹áõÃÛáõÝ í»ñóÝ»Éáí ˳Ëïí»É

¿ »Ï»Õ»óáõ ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÁ,

å³ßïå³Ý »Ý Ï³Ý·Ý»É Ýñ³Ý: γÃá-

ÕÇÏáëÁ γñÇÝÇó í»ñ³¹³ñÓ»É ¿ §Ù»-

ͳßùáí¦ ¨ §Ù»Í³å³ñ·»õ ÷³éûù¦:

г۳ëï³ÝáõÙ Ñá·¨áñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ

Ýñ³Ý ¹ÇÙ³íáñ»É ¿ áã Ãßݳٳµ³ñ, ¨

γñÇÝÇ ÅáÕáíÇó Ñ»ïá ¨ë áõà ï³ñÇ`

ÙÇÝ㨠Çñ ÏÛ³ÝùÇ í»ñçÁ, º½ñ

² ö³é³ÅݳϻñïóÇÝ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿

ÙÝ³É Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³ÃáéÇÝ`

³é³çÝáñ¹í»Éáí Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ëÏÁ½-

µáõÝùÝ»ñáí:

ä³ïÙÇãÝ»ñÁ (ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë-

˳ݳϻñïóÇ, êï»÷³Ýáë î³ñáÝ»-

76


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

óÇ, ì³ñ¹³Ý ²ñ¨»ÉóÇ, ÎÇñ³Ïáë

³ÝӳϻóÇ, êï»÷³Ýáë úñµ»ÉÛ³Ý),

µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 껵»áëÇ, Ëëï³-

·áõÛÝë ¹³ï³å³ñï»É »Ý º½ñ ²

ö³é³Åݳϻñïóáõ ³ñ³ñùÁ, ѳÝÇñ³íÇ

Ù»Õ³¹ñ»É Ýñ³Ý ù³ÕÏ»¹áݳ-

ϳÝáõÃÛáõÝ ÁݹáõÝ»Éáõ Ù»ç: Üñ³Ý ¨

Ñ³Û å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ³Ý-

¹³ÙÝ»ñÇÝ ³Ýí³Ý»É »Ý ï·»ïÝ»ñ,

ϳÛëñÇó ˳µí³Í ¹³í³×³ÝÝ»ñ,

Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ëñµáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áïݳ-

ѳñáÕÝ»ñ: ÜáõÛÝÇëÏ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ

³Ýí³Ý ëϽµÝ³ï³éÁ ·ñí»É ¿ ·ÉËÇí³Ûñ:

ê³Ï³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñÇ

ÁÝϳÉٳٵ º½ñ ² ö³é³Åݳϻñïóáõ

ù³ÛÉÁ, Áݹѳϳé³ÏÁ, ½»ñÍ ¿

å³Ñ»É Ð³Û »Ï»Õ»óÇÝ ¨ г۳ëï³ÝÁ

ß³ï ͳÝñ ѻ勉ÝùÝ»ñÇó: ijٳ-

ݳϳÏÇóÝ»ñÇó ÙÇ³Ï µ³ó³Ñ³Ûï

Áݹ¹ÇÙ³óáÕÁ Vll ¹. Ý߳ݳíáñ ¹³í³Ý³µ³Ý

¨ ³ëïí³Í³µ³Ý ÐáíѳÝ

سÛñ³í³Ý»óÇÝ ¿ñ (سÛñ³·áÙ»óÇ):

º½ñ ² ö³é³ÅݳϻñïóáõÝ ³Ý³ñ·»-

Éáõ ѳٳñ ݳ ³ñï³ùëí»É ¿ ¸íÇ-

ÝÇó: ¸»åù»ñÇ ³Ï³Ý³ï»ë 껵»áë

å³ïÙÇãÁ ϳÃáÕÇÏáëÇ ù³ÛÉÁ ãÇ ¹³ï³å³ñï»É`

µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»Éáí

Ýñ³ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñųÝÇùÝ»ñÁ:

ì»ñ³¹³ñÓÇó Ñ»ïá ݳ ½µ³Õí»É

¿ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ¨ µ³ñ»Ýáñá·ã³-

Ï³Ý ·áñÍ»ñáí: ܳ í»ñ³Ï³éáõó»É ¿

¾çÙdzÍÝÇ Î³ÃáÕÇÏ»Ý, ê. ÐéÇ÷ëÇÙ»

áõ ê. ³Û³Ý» »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ: ê. ³-

۳ݻ »Ï»Õ»óáõÝ ÏÇó ϳéáõó»É ¿ µÝ³-

Ï»ÉÇ ßÇÝáõÃÛáõÝ ù³Ñ³Ý³Û³Ï³Ý ¹³ëÇ

ѳٳñ: ܳ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ¿

Ùïóñ»É ÍÇë³Ï³ñ·Ç Ù»ç ¨ ²é³íáï-

Û³Ý Å³Ù»ñ·áõÃÛáõÝÇó ³é³ÝÓݳóñ»É

¿ ²ñ¨³·³ÉÇ Å³Ù»ñ·áõÃÛáõÝÁ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ º½ñ ²

ö³é³ÅݳϻñïóáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿

Ü»ñë»ë î³Û»óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ´³ñÃÇÏÛ³Ý Ð.,

§Narratio de rebus Armeniae¦ Ñáõݳñ»Ý

óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùµ Ù»½ ѳë³Í ÙÇ Ñ³Û–-

ù³ÕÏ»¹áÝ³Ï³Ý ëϽµÝ³ÕµÛáõñ, ï»°ë

§´³Ýµ»ñ سï»Ý³¹³ñ³ÝǦ, ¹ 6, 1962:

껵»áë, ä³ïÙáõÃÇõÝ, ºñ¨³Ý, 1979:

êï»÷³Ýáë úñµ»ÉÛ³Ý, êÛáõÝÇùÇ å³ï-

ÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1986: §Çñù ÃÕÃáó¦,

ºñáõë³Õ»Ù, 1994: ä»ïñáëÛ³Ý º., Ð³Û »-

ϻջóáõ ùñÇëïáë³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ, ê. ¾ç-

ÙdzÍÇÝ, 1995: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ², ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

²ìºîÆê вðàôÂÚàôÜÚ²Ü

ºÔƲ ² ²ðÖÆÞºòÆ

(703–717)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 703–Çó: гçáñ¹»É

¿ ê³Ñ³Ï Òáñá÷áñ»-

óáõÝ:

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ÍÝí»É ¿ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ

²ÕÇáíÇï ·³í³éÇ

²ñ×»ß ù³Õ³ùáõÙ: سѳó»É ¿

717–ÇÝ ¸íÇÝáõÙ, ³Ù÷á÷í»É ï»-

ÕÇ Ñ³Ûñ³å»ï³ÝáóÇ Ñ³Ý·ëï³ñ³ÝáõÙ:

ܳ˳å»ë »Õ»É ¿ ´½ÝáõÝÇÝ»ñÇ

ݳ˳ñ³ñ³Ï³Ý ï³Ý ¨ ´½ÝáõÝÇù

·³í³éÇ »åÇëÏáåáëÁ: ä³ßïå³Ý»É

¿ ê³Ñ³Ï Òáñá÷áñ»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ

ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÕ»·ÇÍÁ, »Õ»É Ýñ³

·³Õ³÷³ñ³ÏÇóÝ áõ ½ÇݳÏÇóÁ: γ-

ÃáÕÇÏáë ¹³éݳÉáõó Ñ»ïá å³ßïå³Ý»É

¿ ³ñ³µÝ»ñÇÝ ëÇñ³ß³Ñ»Éáõ ¨

Ýñ³Ýó Ñ»ï »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõ-

ݳϻÉáõ áõÕ»·ÇÍÁ, áñÁ, Ýñ³ ϳñÍÇùáí,

ïíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ

Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳñ ϳå³Ñáí»ñ

ï³Ý»ÉÇ Çñ³íÇ׳Ï: âÇ Ëñ³Ëáõë»É

703–705–Ý»ñÇ Ñ³Ï³³ñ³µ³Ï³Ý

³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ ¨ ³åëï³ÙµÝ»-

77


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ñÇÝ ½»ÝùÁ í³Ûñ ¹Ý»Éáõ Ïáã ¿ ³ñ»É:

âÇ Ï³ñáÕ³ó»É ½ëå»É ݳ¨ ³ñ³µÝ»-

ñÇÝ: ʳÉÇýÇ Ï³ñ·³¹ñáõÃÛ³Ùµ ܳ-

ËÇ稳ÝÇ ³ñ³µ ϳé³í³ñÇã γëÁ-

ÙÁ 705–Ç áõß ³ßݳÝÁ áãÝã³óñ»É ¿

800–Çó ³í»ÉÇ Ñ³Û Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ:

ºÕdz ² ²ñ×Çß»óÇÝ Ñ»ï¨áճϳÝ

å³Ûù³ñ ¿ ÙÕ»É ù³ÕÏ»¹áÝ³Ï³Ý ù³ñá½ãáõÃÛ³Ý

¹»Ù, áñ ͳí³É»É ¿ñ µÛáõ-

½³Ý¹³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ

³ñ¨ÙïÛ³Ý ·³í³éÝ»ñáõÙ:

ì×é³Ï³Ýáñ»Ý ×Ýᯐ ¿ ²Õí³ÝÇó

Ü»ñë»ë–´³Ïáõñ ϳÃáÕÇÏáëÇ` гÛáó

»Ï»Õ»óáõó ³Ýç³ïí»Éáõ ¨ µÛáõ½³Ý-

¹³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõÝ ÙdzݳÉáõ ÷áñÓÁ:

713–ÇÝ ºÕdz ² ²ñ×Çß»óÇÝ ³ñ³µ³-

Ï³Ý ½áñ³çáϳïáí ·Ý³ó»É ¿ ä³ñï³í,

Ó»ñµ³Ï³É»É Ü»ñë»ë–´³ÏáõñÇÝ

áõ ßÕó۳ϳå ï³ñ»É ¸³Ù³ë-

Ïáë: ²å³Ñáí»Éáí ѳۖ³Õí³Ý³Ï³Ý

»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÁ` ä³ñï³íáõÙ

·áõÙ³ñ»É ¿ ÅáÕáí, áñÝ ²Õí³-

ÝÇó ϳÃáÕÇÏáë ¿ ÁÝïñ»É êÇÙ»áÝ »-

åÇëÏáåáëÇÝ: ²Õí³ÝÇó »Ï»Õ»óáõ

ϳé³í³ñÙ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ µ³ñ»-

ϳñ·ã³Ï³Ý áñáß Ó»éݳñÏÝ»ñ

(§å³Ûͳé³óáÛó ½»Ï»Õ»óÇ Ï³Ýáݳ-

Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõû³Ùµ¦) ϳï³ñ»-

Éáõó Ñ»ïá í»ñ³¹³ñÓ»É ¿ г۳ëï³Ý:

ì»ñ³Ýáñá·»É ¿ ¸íÇÝÇ Ñ³Ûñ³å»ï³ÝáóÁ,

ù³Õ³ùÇ áõ ßñç³Ï³ÛùÇ

»Ï»Õ»óÇÝ»ñÝ áõ í³Ýù»ñÁ: лï¨á-

Õ³Ï³Ý å³Ûù³ñ ¿ ÙÕ»É ³Õ³Ý¹³íáñ³Ï³Ý

ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ ¹»Ù:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ºÕdz

² ²ñ×Çß»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ÐáíѳÝ-

Ý»ë úÓÝ»óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë-

˳ݳϻñïóÇ, гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, º-

ñ¨³Ý, 1996: êï»÷³Ýáë î³ñáÝ»óÇ ²ëá-

ÕÇÏ, ä³ïÙáõÃÛáõÝ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý, º-

ñ¨³Ý, 2000: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ², ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

´²´ÎºÜ вðàôÂÚàôÜÚ²Ü

ºÔƲ¼²ð ² ²ÚܲöòÆ

(ÐéáÙÏɳۻóÇ)

(1681–1691)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1681–Çó: гçáñ¹»É ¿ гÏáµ ¸

æáõÕ³Û»óáõÝ:

ÌÝí»É ¿ 1612–ÇÝ ²ÛÝóåáõÙ,

ٳѳó»É 1691–Ç û·áëïáëÇ 8–ÇÝ

ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ: ²×ÛáõÝÝ ³Ù-

÷á÷í»É ¿ ê. ³Û³Ý» »Ï»Õ»óáõ

·³íÃáõÙ:

ºñÇï³ë³ñ¹ ï³ñÇùÇó ϳñ¨áñ

¹»ñ ¿ ˳ճó»É Ñ³Û Ñá·¨áñ–»Ï»Õ»-

ó³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ: 1641–ÇÝ Ó»éݳ¹ñ-

78


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

í»É ¿ í³ñ¹³å»ï, 1647–ÇÝ` »åÇëÏáåáë:

ÜáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇÝ Ý߳ݳÏí»É ¿

²ñÕÝÇ ´³ñÓñ³Ñ³Û³ó ê. ²ëïí³Í³-

ÍÇÝ í³ÝùÇ í³Ý³Ñ³Ûñ ¨ Ùdzųٳ-

Ý³Ï ²ÙÇ¹Ç íÇ׳ÏÇ ³é³çÝáñ¹: ÐÇÙ-

ÝáíÇÝ í»ñ³Ýáñá·»É áõ å³Ûͳé³óñ»É

¿ ê. ²ëïí³Í³ÍÇÝ í³ÝùÁ, ³Ûëï»Õ

ÑÇÙݳ¹ñ»É ·ñ³¹³ñ³Ý ¨

¹åñáó:

1649–ÇÝ ÁÝïñí»É ¿ ºñáõë³Õ»ÙÇ,

ÇëÏ 1651–ÇÝ Î. äáÉëÇ Ð³Ûáó å³ïñdzñù:

1652–ÇÝ Ññ³Å³ñí»É ¿ Î.äáÉëÇ

å³ïñdzñù³Ï³Ý ³ÃáéÇó ¨ í»-

ñ³¹³ñÓ»É ºñáõë³Õ»Ù, áõñ 1657–ÇÝ

Ý߳ݳÏí»É ¿ å³ïñdzñù³Ï³Ý ÷á-

˳Ýáñ¹: ²Û¹ ųٳݳϳßñç³ÝáõÙ

ÑáõÛÝ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ϳ߳éùÇ ¨

Ñáí³Ý³íáñãáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ÷áñÓ»É

»Ý ½³íÃ»É Ð³Ûáó ê. гÏáµÛ³Ýó

í³ÝùÁ: ºÕdz½³ñ ²ÛÝó÷óÇÝ ³Ý»-

ñ¨³Ï³Û»ÉÇ ç³Ýù»ñÇ, ³Ý·³Ù µ³Ýï³ñÏáõÃÛ³Ý

·Ýáí ÷ñÏ»É ¿ í³ÝùÁ:

ºñáõë³Õ»ÙÇ Ñ³Ûáó í³Ý³Ï³Ý ϳÉí³ÍùÝ»ñáõÙ

ͳí³É»É ¿ ɳÛÝ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ: 1661–ÇÝ

ÑÇÙÝ»É ¿ §¾çÙdzÍÇݦ Ù³ïáõéÁ:

äáÉë³Ñ³Û áñáß Ù»Í³Ù»ÍÝ»ñÇ áõ

µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ

Ñ»ï ÙdzëÇÝ ºÕdz½³ñ ²ÛÝó÷óÇÝ

÷áñÓ»É ¿ Ãáõñù³Ñ³Ûáó ûٻñÝ ³Ýç³ï»É

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÇó

¨ ϳ½Ù»É ³é³ÝÓÇÝ Ï³-

ÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝ: Âáõñù³Ï³Ý ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý

ÃáÕïíáõÃÛ³Ùµ 1664–Ç

ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ Ð³É»åÇ ê. ø³é³ëÝÇó

سÝϳÝó »Ï»Õ»óáõÙ ºÕdz½³ñ ²ÛÝ-

ó÷óÇÝ §ÅáÕáí»³ó ½³Ù»Ý³ÛÝ »-

åÇëÏáåáëáõÝë Û³ÛÝÙ Ý³Ñ³Ý·Ç »õ

ûñÑÝ»ó³õ ϳÃáÕÇÏáë ÇÝùݳ·Éáõ˦:

úÍáõÙÁ ϳï³ñ»É ¿ êëÇ Ï³ÃáÕÇÏáë

ʳã³ïáõñ ² ³Õ³ï³óÇÝ: ²Ûë ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ,

÷³ëïáñ»Ý, ºÕdz½³ñ

²ÛÝó÷óÇÝ å³é³Ïï»É ¿ ²Ù»Ý³ÛÝ

гÛáó ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÁ ¨ ëï»Õ-

Í»É ê. ¾çÙdzÍÝÇó ³ÝÏ³Ë Ãáõñù³-

ѳÛáó ѳϳÃáé ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝ`

ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï í³ñ»Éáí ݳ¨ ºñáõë³Õ»ÙÇ

å³ïñdzñùáõÃÛ³Ý ·áñÍ»-

ñÁ: î»ÕÇ áõÝ»ó³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÁ å³é³Ïï»É »Ý гÛáó Ùdzëݳ-

Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ, Ýñ³ÝáõÙ ÑÇÙù ¹ñ»É

»ñÏáõ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý Ñáë³ÝùÝ»-

ñÇ, áñáÝóÇó Ù»ÏÝ ³Ýí³Ýí»É ¿ ¿ç-

ÙdzÍݳϳÝÝ»ñ, ÙÛáõëÁ` ëë³Ï³Ý-

Ý»ñ: ²Ûë å³Ûù³ñÁ, áñ ѳÛïÝÇ ¿ ݳ¨

ºÕdz½³ñ۳ݖгÏáµÛ³Ý ³ÝáõÝáí,

ÙÇÙÛ³Ýó ¿ Ñ³Ï³¹ñ»É Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç

³ñ¨»É³Ñ³Û ¨ ³ñ¨Ùï³Ñ³Û ѳïí³Í-

Ý»ñÁ, ëï»ÕÍ»É ï³ñï³Ù ¨ Ëéáí³-

ÑáõÛ½ Çñ³íÇ׳Ï: ØÇç³¹»åÁ ϳñ-

·³íáñ»Éáõ, ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³-

ϳݷݻÉáõ Ýå³ï³Ïáí гÏáµ ¸

æáõÕ³Û»óÇÝ ³ÝÓ³Ùµ Ý»ñϳ۳ó»É ¿

Ø»ÑÙ»¹ lV ëáõÉóÝÇÝ` Ëݹñ»É Ýñ³

ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ: Æ í»ñçá ëáõÉóÝÁ

ѳïáõÏ ý»ñÙ³Ýáí ëïÇå»É ¿ º-

Õdz½³ñ ²ÛÝó÷óáõÝ Ññ³Å³ñí»É

ϳÃáÕÇÏáë ¹³éݳÉáõ ѳí³ÏÝáõ-

ÃÛáõÝÇó: ê³Ï³ÛÝ Ñáë³ÝùÝ»ñÇ ÙÇç¨

ѳϳٳñïáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõݳÏí»É ¿

ÙÇÝ㨠1680–Á` ÙÇÝ㨠гÏáµ ¸ æáõ-

Õ³Û»óáõ Ù³ÑÁ:

ÆÝãå»ë Î. äáÉëÇ Ñ³Û »Ï»Õ»ó³-

ϳÝÝ»ñÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ñ¨»É³Ñ³Û

µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ

»Ï»Õ»ó³Ï³Ý å³é³ÏïÙ³ÝÁ í»ñç

ï³Éáõ ¨ ѳϳÃáé ϳÃáÕÇÏáëáõ-

ÃÛ³Ý íï³Ý·Á 㻽áù³óÝ»Éáõ ѳٳñ

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë »Ý ÁÝïñ»É

ºÕdz½³ñ ²ÛÝó÷óáõÝ: ²Ûë ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ

Ãáõñù³Ñ³Ûáó ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÁ

¹³¹³ñ»óñ»É ¿ Çñ ·áñÍáõ-

Ý»áõÃÛáõÝÁ:

ºÕdz½³ñ ²ÛÝó÷óÇÝ Ø³Ûñ ²-

79


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

Ãáé ê. ¾çÙdzÍÇÝ ¿ Å³Ù³Ý»É 1682–Ç

û·áëïáëÇ 22–ÇÝ: ²ÝÙÇç³å»ë Ó»é-

ݳÙáõË ¿ »Õ»É ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý Çß-

˳ÝáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åݹٳÝÁ ¨ سÛñ

²ÃáéÇ ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ׳ÏÇ µ³ñ»-

ɳíÙ³ÝÁ, ͳí³É»É ¿ µ³ñ»Ýáñá·ã³-

Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, í»ñ³óñ»É ²Õ-

óٳñÇ Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý ¨ ê. ¾ç-

ÙdzÍÝÇ ÙÇç¨ í³Õáõó Ç í»ñ ·áÛáõ-

ÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

Àëï Ñݳñ³íáñáõÃÛ³Ý ÷áñÓ»É ¿ ß»-

ݳóÝ»É áõ å³Ûͳé³óÝ»É Ø³Ûñ ²ÃáéÁ:

ijٳݳϳÏÇóÁ ãÇ ½É³ÝáõÙ

Ýñ³Ý ³Ýí³Ý»É §ù³ç³·ûïÇ »õ ÏáñáíÇ

µ³ÝÇõù »õ ·áñÍáõù¦: ÜáñÁÝïÇñ

ϳÃáÕÇÏáëÁ ³ñÙ³ï³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ

¿ Ó»éù ³é»É سÛñ³í³ÝùáõÙ

Ïáõï³Ïí³Í å³ñï³ÙáõñѳÏÝ»ñÁ

Ù³ñ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, áñ ÙÇ ³Ñé»ÉÇ

·áõÙ³ñ ¿ ϳ½Ù»É: γñáÕ³ó»É ¿ γå³ÝÇ

Ù»ÉÇùÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ 2000

ùë³Ï ³ñͳà í׳ñ»É å³ñï³ï»ñ»-

ñÇÝ, ÇëÏ å³ñïù»ñÇ ÙÛáõë Ù³ëÇó ¿É

Ññ³Å³ñí»É ¿: ä³Ñå³Ýí³Í ³é³Ý-

ÓÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ

1691–ÇÝ ºÕdz½³ñ ² ²ÛÝó÷óÇÝ

ê. ¾çÙdzÍÝáõÙ Ññ³íÇñ»É ¿ ·³ÕïÝÇ

ËáñÑñ¹³ÅáÕáí, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ »-

Õ»É û·ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ûó»É ϳÃáÉÇÏ ²ñ¨-

ÙáõïùÇó: ÊáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó

ϳ½Ùí³Í å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ º-

Õdz½³ñ ² ²ÛÝó÷óáõ ·É˳íáñáõ-

ÃÛ³Ùµ Ù»ÏÝ»É ¿ ºíñáå³, ë³Ï³ÛÝ

׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛ³Ý Ñ»Ýó ëϽµáõÙ

ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï å³Û-

Ù³ÝÝ»ñÇ å³ï׳éáí ϳÃáÕÇÏáëÝ

Áݹѳï»É ¿ Çñ áõÕÇÝ ¨ ¾ñ½ñáõÙÇó

í»ñ³¹³ñÓ»É ê. ¾çÙdzÍÇÝ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ºÕdz-

½³ñ ² ²ÛÝó÷óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ܳ-

ѳå»ï ² º¹»ë³óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. â³ÙãÛ³Ý Ø., ä³ï-

ÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, ѳï. , ì»Ý»ïÇÏ, 1786:

øÛáõñïÛ³Ý Ð., Üáñ ÝÛáõûñ ºÕdz½³ñ

ϳÃáÕÇÏáë ²ÛÝóåóÇÇ Ù³ëÇÝ, ï»°ë

§Ð³ëϦ, ³Ùë³·Çñ, ´»ÛñáõÃ, 1952: ²-

ݳëÛ³Ý Ð., XVll ¹³ñÇ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý

ß³ñÅáõÙÝ»ñÝ ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ,

ºñ¨³Ý, 1961: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ´, ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001: ²Ûí³½Û³Ý

²., гÛáó »Ï»Õ»óÇÝ XVlll ¹³ñÇ

Ñ³Û ³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý ù³éáõ-

ÕÇÝ»ñáõÙ, ºñ¨³Ý, 2003:

²Ô²ìÜÆ àôÂàôæÚ²Ü

ºÔÆÞº ² èÞîàôÜÆ

(ºÕÇë», ºÕÇß» èßïáõÝ»óÇ)

(941–946)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 941–Çó: гçáñ¹»É

¿ »á¹áñáë ² èßïáõÝáõÝ:

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., èßïáõÝÇù: س-

ѳó»É ¿ 946–ÇÝ ²ÕóٳñáõÙ, ³Ù-

÷á÷í»É ï»ÕÇ ê. ʳ㠻ϻջóáõ

µ³ÏáõÙ :

Ø. úñÙ³ÝÛ³ÝÇ Ï³ñÍÇùáí èßïáõ-

ÝÇ ¿ ³Ýí³Ýí»É áã ³ÛÝ å³ï׳éáí,

áñ »Õ»É ¿ èßïáõÝÇÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñ³-

Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇó, ³ÛÉ ³ÛÝ, áñ ÍÝáõÝ-

¹áí éßïáõÝ»óÇ ¿ñ: Îñïë»ñ »Õµ³ÛñÝ

¿ гÛáó ϳÃáÕÇÏáë »á¹áñáë ²

èßïáõÝáõ: ºÕ»É ¿ èßïáõÝÇù ·³í³éÇ

»åÇëÏáåáëÁ: »á¹áñáë ²–Ç Ù³ÑÇó

Ñ»ïá ÁÝïñí»É ¿ гÛáó ϳÃáÕÇÏáë,

áñáí, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, ϳÃáÕÇÏáë³-

Ï³Ý ³ÃáéÇ ÷á˳ÝóáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõ-

Ý»ó»É ųé³Ý·³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÑÇ-

Ù³Ý íñ³: Üñ³ ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ Ýå³ëï»É

¨ Ñáí³Ý³íáñ»É ¿ ì³ëåáõñ³Ï³-

ÝÇ Ã³·³íáñ ²ßáï–¸»ñ»ÝÇÏÁ: ºÕdz

80


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

² èßïáõÝÇÝ ·³Ñ³Ï³É»É ¿ ˳ճÕ

å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:

γÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý í»ñçÇÝ ßñç³-

ÝáõÙ` 945–ÇÝ, ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³Ý

³ñ¨»ÉÛ³Ý »ñÏñ³Ù³ë»ñáõÙ

èáÙ³Ýáë l Ȼϳå»Ýáë ϳÛë»ñ ݳ-

˳ӻéÝáõÃÛ³Ùµ ѳۻñÇ Ýϳïٳٵ

ëÏëí»É ¿ ¹³í³Ý³Ï³Ý ³Ýѳݹáõñ-

ÅáճϳÝáõÃÛ³Ý ÙÇ ù³Õ³ù³Ï³Ýáõ-

ÃÛáõÝ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ »Õ»É ѳۻñÇÝ

å³ñï³¹ñ»É ù³ÕÏ»¹áݳϳÝáõ-

ÃÛáõÝ: ²Û¹ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»-

勉Ýùáí §µ³½ÙáõÃÇõÝù Ïñûݳõáñ³ó

ѳɳͻ³Éù Ç ÐáéáÙáó ³ß˳ñ-

Ñ»Ý ë³Ïë áõÕÕ³÷³éáõû³Ý¦ ï»-

Õ³÷áËí»É »Ý Ø»Í Ð³ÛùÇ Ï»Ýïñá-

Ý³Ï³Ý ·³í³éÝ»ñÁ: ºÕdz ² èßïáõ-

ÝÇÝÇÝ Ñáí³Ý³íáñ»É ¨ µ³½Ù³ÏáÕ-

Ù³ÝÇ û·ÝáõÃÛáõÝ ¿ óáõÛó ïí»É ·³Õ-

Ã³Í Ñ³Û Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: ºÕdz

² èßïáõÝÇÝ ²ÕóٳñáõÙ ÝëïáÕ

гÛáó »ñ»ù ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñÇó í»ñçÇÝÝ

¿:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ºÕdz

² èßïáõÝáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ²Ý³Ýdz ²

ØáϳóÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. êï»÷³Ýáë î³ñáÝ»óÇ

²ëáÕÇÏ, ä³ïÙáõÃÛáõÝ ïÇ»½»-

ñ³Ï³Ý, ºñ¨³Ý, 2000: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½-

·³å³ïáõÙ, ѳï. ², ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

ÜºÈ ðÆàðÚ²Ü

ºÔÆÞº ϳÃáÕÇÏáë,

³Ãáé³ÏÇó ê³ñ·Çë ØÛáõë³ÛÉÇ

(1484–1515)

6 - ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó γÃáÕÇÏáëÝ»ñ

ºê²ÚÆ ² ºÔÆä²îðàôÞºòÆ

(775–788)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 775–Çó: гçáñ¹»É

¿ êÇáÝ ² ´³íáÝ»óáõÝ:

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ²Ûñ³ñ³ïÇ ÜÇ·

·³í³éÇ ºÕÇå³ïñáõß ·ÛáõÕáõÙ:

سѳó»É ¿ 788–ÇÝ ¸íÇÝáõÙ:

ºÕ»É ¿ ³Õù³ï ÁÝï³ÝÇùÇ ½³í³Ï:

êáíáñ»É ¿ ¸íÇÝÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ

¹åñ»í³ÝùáõÙ: ì³Û»É»É ¿ Ðáí-

ѳÝÝ»ë úÓÝ»óáõ Ñáí³Ý³íáñáõ-

ÃÛáõÝÁ: γñ¨áñ³·áõÛÝ å³ßïáÝÝ»ñ ¿

½µ³Õ»óñ»É ¸íÇÝÇ Ñ³Ûñ³å»ï³ÝáóáõÙ:

ºÕ»É ¿ áÕÃÝÇ Ñá·¨áñ ûÙÇ ³-

é³çÝáñ¹: 768–ÇÝ Ù³ëݳÏó»É ¿ ä³ñï³íÇ

»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáíÇÝ:

774–775–Ý»ñÇ Ñ³Ï³³ñ³µ³Ï³Ý Ù»Í

³åë³ÙµáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï å³ßïå³Ý»É

¿ êÇáÝ ² ϳÃáÕÇÏáëÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý

áõÕ»·ÇÍÁ, ·ï»É, áñ ³ñ³µÝ»-

ñÇ Ýϳïٳٵ å»ïù ¿ í³ñ»É ѳÝ-

¹áõñÅáÕ ¨ Ù»ÕÙ ù³Õ³ù³Ï³Ýáõ-

ÃÛáõÝ, ïíÛ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ñ»éáõ

ÙÝ³É óáõÛó»ñÇó ¨ »ÉáõÛÃÝ»ñÇó: ¸³ ¿

å³ï׳éÁ, áñ г۳ëï³ÝÇ áëïÇ-

Ï³Ý êáõɳÛÙ³ÝÁ 775–Ç Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý

ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï

å³ßïå³Ý»É ¿ ºë³ÛÇ ² ºÕÇå³ïñáõß»óáõ

ûÏݳÍáõÃÛáõÝÁ: ºë³ÛÇ ² ºÕÇå³ïñáõß»óáõ

ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý

ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³ñ³µÝ»ñÁ ³Ý³ë»ÉÇ ã³-

÷»ñáí ͳÝñ³óñ»É »Ý ѳñϳÛÇÝ

¹ñáõÛùÝ»ñÁ, »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ

ù³Ûù³Ûí»É ¿, µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ` ³Õù³ï³ó»É:

ºë³ÛÇ ² ºÕÇå³ïñáõß»óÇÝ ¹Ç-

Ù»É ¿ áëïÇϳÝÇÝ ¨ Ëݹñ»É ûè³ó-

Ý»É Ñ³ñÏ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ³Ý³ñ¹ÛáõÝù:

²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¿, áñ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É

81


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

Þ³åáõÑ ¨ гٳ٠²Ù³ïáõÝÇÝ»ñÇ ¨

Ýñ³Ýó ï³ëÝ»ñÏáõ ѳ½³ñ Ñ»ï¨áñ¹-

Ý»ñÇ ·³ÕÃÁ ¹»åÇ äáÝïáë: ´³½Ù³-

ѳ½³ñ ѳۻñ ³ñï³·³ÕÃ»É »Ý ݳ¨

öáùñ ²ëdzÛÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ·³í³éÝ»-

ñÁ: ºë³ÛÇ ² ºÕÇå³ïñáõß»óÇÝ Ù»Í

ç³Ýù»ñ ¿ ó÷»É ë³ñë³÷»ÉÇ Ñ»-

勉ÝùÝ»ñáí ÑÕÇ ³Û¹ ³ñï³·³ÕÃÁ

ϳÝË»Éáõ ѳٳñ, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ Ï³Ý-

Ë»É Ñݳñ³íáñ ãÇ »Õ»É: гÛáó »Ï»-

Õ»óáõ ïáÝ»ÉÇ ëñµ»ñÇ Ï³ñ·ÇÝ ¿ ¹³ë»É

íϳݻñ гٳ½³ëå ¨ ê³Ñ³Ï

²ñÍñáõÝÇ »Õµ³ÛñÝ»ñÇÝ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ºë³ÛÇ

² ºÕÇå³ïñáõß»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿

êï»÷³Ýáë ² ¸íÝ»óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë-

˳ݳϻñïóÇ, гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, º-

ñ¨³Ý, 1996: êï»÷³Ýáë î³ñáÝ»óÇ ²ëá-

ÕÇÏ, ä³ïÙáõÃÛáõÝ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý, º-

ñ¨³Ý, 2000: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ², ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

´²´ÎºÜ вðàôÂÚàôÜÚ²Ü

ºöðºØ ² Òàð²ºÔòÆ

(1809–1830)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1809–Çó: гçáñ¹»É ¿ ¸³ÝÇ»É ²

êáõñÙ³é»óáõÝ:

ÌÝí»É ¿ 1748–ÇÝ ºñ¨³ÝÇÝ

Ù»ñÓ Òáñ³·»Õ ·ÛáõÕáõÙ (³ÛÅÙ` º-

ñ¨³ÝÇ ë³Ñٳݳ·ÍáõÙ): سѳó»É

¿ 1835–Ç ÑáõÉÇëÇ 16–ÇÝ ì³-

Õ³ñß³å³ïáõÙ, ³Ù÷á÷í»É ê.

³Û³Ý» í³ÝùÇ Ùdzµ³Ý³Ï³Ý

·»ñ»½Ù³Ý³ï³ÝÁ:

êáíáñ»É ¿ ¾çÙdzÍÝÇ Å³é³Ý·³íáñ³ó

¹åñáóáõÙ, ³ãùÇ ÁÝÏ»É ³ñï³Ï³ñ·

ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ

³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ùµ, Ëáñ³ó»É ³ëïí³Í³µ³Ý³Ï³Ý

·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç:

سÛñ ²ÃáéáõÙ ½µ³Õ»óñ»É ¿ å³ï³ë˳ݳïáõ

å³ßïáÝÝ»ñ: ºñϳñ

ï³ñÇÝ»ñ Ðݹϳëï³ÝáõÙ »Õ»É ¿

ÝíÇñ³Ï: 1799–ÇÝ ÔáõÏ³ë ² γñÝ»-

óáõ ϳñ·³¹ñáõÃÛ³Ùµ ÝíÇñ³ÏÇ å³ßïáÝáí

ï»Õ³÷áËí»É ¿ èáõë³ëï³Ý:

Ðáíë»÷ ³ñù»å. ²ñÕáõÃ۳ݖºñϳÛ-

ݳµ³½áõÏÇ` ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃá-

ÕÇÏáë ÁÝïñí»Éáõ ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ

í»ñçÇÝÇë ÏáÕÙÇó ³é³ç³¹ñí»É ¿

èáõë³ëï³ÝÇ Ð³Ûáó Ã»Ù³Ï³É ³-

é³çÝáñ¹: Â»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹ »-

Õ³Í ï³ñÇÝ»ñÇÝ ½·³ÉÇ ¹»ñ ¿ ˳-

Õ³ó»É ѳۖéáõë³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý ÑÇÙù»-

ñÇ íñ³ ¹Ý»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: àõݻݳ-

Éáí ß»ßïí³Í éáõë³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßáõÙ`

г۳ëï³ÝÁ å³ñëÏ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛáõÝÇó

³½³ï³·ñ»Éáõ ¨

ѳÛÏ³Ï³Ý ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³Ýáõ-

ÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÝ ³Ù-

82


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

µáÕçáõÃÛ³Ùµ å³Ûٳݳíáñ»É ¿ èáõë³ëï³ÝÇó

ëå³ëí»ÉÇù û·ÝáõÃÛ³Ùµ:

²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ë»ñï ϳå»ñ ¿ å³Ñå³Ý»É

éáõë³Ñ³Û ¨ ÑÝ¹Ï³Ñ³Û ³½³ï³·ñ³Ï³Ý

ß³ñÅÙ³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ

Ñ»ï: §¸³íÇÖ¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý ÏéíǦ ÁÝ-

óóùáõÙ ³Ýí»ñ³å³Ñáñ»Ý å³ßïå³Ý»É

¿ ¸³ÝÇ»É ² êáõñÙ³é»óáõÝ:

ì»ñçÇÝÇë Ù³ÑÇó Ñ»ïá ¾çÙdzÍÝÇ

Ùdzµ³ÝáõÃÛáõÝÁ º÷ñ»Ù Òáñ³·»Õóáõ

ûÏݳÍáõÃÛáõÝÝ ³é³ç³¹ñ»É ¿

ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³-

Ù³ñ: Üñ³ ûÏݳÍáõÃÛáõÝÝ ³ñųݳó»É

¿ ÇÝãå»ë èáõë³ó ϳÛëñ ²É»ùë³Ý¹ñ

l–Ç, ³ÛÝå»ë ¿É ä³ñëÇó ó-

·³Å³é³Ý· ²µ³ë–ØÇñ½³ÛÇ Ñ³í³-

ÝáõÃÛ³ÝÁ: 1809–Ç û·áëïáëÇ 20–ÇÝ

ÇßË³Ý Ðáí³ÏÇ٠ȳ½³ñÛ³ÝÇ áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ

Ý»ñϳ۳ó»É ¿ ²É»ùë³Ý¹ñ

l–ÇÝ, áñÇ ÏáÕÙÇó ³ñųݳó»É ¿ ê.

²ÝݳÛÇ ³é³çÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ ßù³Ýß³ÝÇ:

ê»åï»Ùµ»ñÇ 12–ÇÝ ØáëÏí³ÛÇ

гÛáó »Ï»Õ»óáõÙ Ù³ïáõó»É ¿ ϳÃá-

ÕÇÏáë³Ï³Ý ³é³çÇÝ å³ï³ñ³·Á,

áñÇÝ Ý»ñϳ ¿ ·ïÝí»É ϳÛëñÝ Çñ ÁÝï³ÝÇùÇ

³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ¨ ϳé³í³ñáõ-

ÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï:

º÷ñ»Ù ² Òáñ³·»Õóáõ ϳÃáÕÇÏáë³-

Ï³Ý ûÍáõÙÁ ϳï³ñí»É ¿ 1810–Ç Ýá-

Û»Ùµ»ñÇ 6–ÇÝ:

Üñ³ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ áõ ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý

·³Ñ µ³ñÓñ³Ý³ÉÁ ½áõ·³¹Çå»É

»Ý 1804–1813–Ý»ñÇ éáõë–å³ñë-

Ï³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ Çñ³¹³ñÓáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ÜáñÁÝïÇñ ϳÃáÕÇÏáëÁ

ÑëÏ³Û³Ï³Ý ç³Ýù ¿ ó÷»É سÛñ ²-

ÃáéÁ íï³Ý·Çó ½»ñÍ å³Ñ»Éáõ ѳ-

Ù³ñ: 1813–Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ ÛáõÉÇëï³ÝÇ

èáõë–å³ñëÏ³Ï³Ý Ñ³ßïáõ-

ÃÛ³Ý å³Ûٳݳ·ÇñÁ ݳ˳å³ïñ³ëï»Éáõ

Å³Ù³Ý³Ï ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨

ѳݹ»ë ¿ »Ï»É áñå»ë ÙÇçÝáñ¹: γ-

ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³-

é³çÇÝ ßñç³ÝáõÙ ·áñÍáõÝ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ

¿ áõÝ»ó»É Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÇÝ: Üñ³ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ ¿, áñ

ó³ñ³Ï³Ý ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ

1815–ÇÝ Éáõͳñ»É ¿ ²Õí³ÝÇó ϳÃá-

ÕÇÏáëáõÃÛáõÝÁ ¨ ÷á˳ñ»ÝÁ ѳëï³ï»É

ÝíÇñ³å»ï³Ï³Ý ï»ë³Ï»-

ïÇó ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáëáõ-

ÃÛ³ÝÁ »Ýóϳ Ù»ïñáåáÉÇïáõÃÛáõÝ:

ì»ñ³µ³ó»É ¿ êÇÙ»áÝ ² ºñ¨³Ýóáõ

ÑÇÙÝ³Í ¾çÙdzÍÝÇ Ä³é³Ý·³íáñ³ó

¹åñáóÁ (1813), ÷áñÓ»É µ³ñ»É³í»É

سÛñ ²ÃáéÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ͳÝñ íÇ-

׳ÏÁ:

Üñ³ ûñáù ¿É ³í»ÉÇ »Ý Ëëï³ó»É

å³ñëÏ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý µÁé-

ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, سÛñ ²ÃáéÝ ÁÝÏ»É ¿

ͳÝñ å³ñïù»ñÇ ï³Ï: ¸ñ³Ýù í׳ñ»Éáõ

ѳٳñ º÷ñ»Ù ² Òáñ³·»ÕóÇÝ

ëïÇåí³Í ¿ »Õ»É ³ÝÓ³Ùµ ½µ³Õí»É

ÝÛáõÃ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ý·³Ý³-

ÏáõÃÛ³Ùµ ¨ 1822–ÇÝ Ù»ÏÝ»É ¿ ÞáõßÇ:

ä³ñëÏ³Ï³Ý Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñÇó áõ

Ñ»ï³åݹáõÙÝ»ñÇó ËáõÛë ï³Éáõ

Ýå³ï³Ïáí ³é³ÝÓݳó»É ¿ гÕå³ïÇ

í³ÝùáõÙ (1822–1826), ³å³` ï»-

Õ³÷áËí»É ÂÇýÉÇë, áñï»Õ Ùݳó»É ¿

ÙÇÝ㨠1828–Á: سÛñ ²Ãáé ê. ¾çÙdz-

ÍÇÝ ¿ í»ñ³¹³ñÓ»É 1828–Ç ÑáõÝÇëÇ

15–ÇÝ: ÎÛ³ÝùÇ ³Ûë ßñç³ÝáõÙ »Õ»É ¿

ÑÇí³Ý¹ ¨ Ù»Í Ù³ë³Ùµ ³ÝÏáÕÝáõÝ

·³Ùí³Í, áõëïÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ

ÁÝóóÇÏ ·áñÍ»ñÁ í³ñ»É »Ý Ù»ñÓ³íáñ³·áõÛÝ

Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÝ áõ êÇ-

Ýá¹Á: ²Ýϳñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»Éáí Çñ Ñ»-

ï³·³ ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·áñÍáõ-

Ý»áõÃÛáõÝÁ` º÷ñ»Ù ² Òáñ³·»ÕóÇÝ

1830–Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 8–ÇÝ Ññ³Å³ñ³-

Ï³Ý ¿ Ý»ñϳ۳óñ»É, áñÝ ÁݹáõÝí»É ¿

êÇÝá¹Ç ÏáÕÙÇó ¨ Ñ³ëï³ïí»É ó³ñ³Ï³Ý

Ññáí³ñï³Ïáí: ÎÛ³ÝùÇ í»ñ-

83


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

çÇÝ ÑÇÝ· ï³ñÇÝ»ñÇÝ (1830–1835) »-

Õ»É ¿ سÛñ ²ÃáéÇ Ùdzµ³ÝáõÃÛ³Ý

³Ý¹³Ù, ¨ ³Ýí³Ýí»É ¿ §ºñÇó³·áÛÝ

ëñµ³½Ý³ëáõñµ ϳÃáÕÇÏáë¦: سѳó»É

¿ »ñϳñ³ï¨ áõ ͳÝñ ÑÇí³Ý¹áõ-

ÃÛáõÝÇó Ñ»ïá 85 ï³ñ»Ï³Ý ѳë³-

ÏáõÙ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ º÷ñ»Ù

² Òáñ³·»ÕóáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ÐáíѳÝ-

Ý»ë À γñµ»óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. Þ³Ñ˳ÃáõÝÛ³Ýó

Ð., êïáñ³·ñáõÃÇõÝ Î³ÃáÕÇÏ¿ ¾çÙdzÍÝÇ

»õ ÑÇÝ· ·³õ³é³óÝ ²ñ³ñ³ï³Û, ѳï.

1–2, ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 1842: Øë»ñÛ³Ýó Ø.,

ä³ïÙáõÃÇõÝ Ï³ÃáÕÇÏáë³ó ¾çÙdzÍÝÇ Ç

êÇÙ¿áÝ¿ ÙÇÝã»õ óÚáíѳÝÝ¿ë À, ØáëÏí³,

1876: ºñÇóÛ³Ý ²Õ., ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳ-

ÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÁ ¨ ÎáíϳëÇ Ñ³Ûù XlX

¹³ñáõÙ, Ù³ëÝ ²–´, ÂÇýÉÇë, 1894–1895:

úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ´–,

ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001: Òóíÿí Â., Öåðêîâíàÿ

ïîëèòèêà ñàìîäåðæàâèÿ â Çàêàâêàçüå

â XlX âåêå, Åðåâàí, 2005.

ì²ÈºðÆ ÂàôÜÚ²Ü

84


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

¼²ìºÜ ² زܲ¼ÎºðîòÆ

(377–381)

F

³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 377–Çó: гçáñ¹»É

¿ Þ³Ñ³Ï ² سݳ½Ï»ñïóáõÝ:

ÌÝ. Ã. ¨ í³ÛñÁ ³ÝÑï.: سѳó»É

¿ 381–ÇÝ Ø³Ý³½Ï»ñïáõÙ, áñï»Õ

¨ ³Ù÷á÷í»É ¿:

ê»ñáõÙ ¿ ²ÕµÇ³ÝáëÛ³Ý ïáÑÙÇó:

γÃáÕÇÏáë ¿ ÁÝïñí»É ì³Õ³ñß³å³ï

Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ ì³ñ³½¹³ï

ó·³íáñÇ (374–378) ϳÙùáí: ØÇÝã¨

ϳÃáÕÇÏáë ÁÝïñí»ÉÁ ·É˳íáñ»É ¿

سݳ½Ï»ñïÇ »åÇëÏáåáë³Ï³Ý íÇ-

׳ÏÁ: Àëï Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ` ¼³í»Ý

² سݳ½Ï»ñïóÇÝ Ð³Ûáó ϳÃá-

ÕÇÏáë (§»åÇëÏáåáë³å»ï¦) ¿ »Õ»É

ì³ñ³½¹³ïÇ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý »ñÏñáñ¹

ï³ñáõÙ` ³Ãáé³Ï³É»Éáí ãáñë

ï³ñÇ: ì³ñ»É ¿ Ï»Ýïñáݳٻï ù³-

Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ` Ññ³Å³ñí»Éáí

Èáõë³íáñãÇ ï³Ý ³ñ¨Ùï³Ù»ï áõ-

Õ»·ÍÇó: àõëïÇ ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹Á

¼³í»Ý ² سݳ½Ï»ñïóáõÝ Ý»ñϳ-

Û³óÝáõÙ ¿ µ³ó³ë³Ï³Ý ·áõÛÝ»ñáí,

Ýß»Éáí ݳ¨, áñ ݳ Ñá·¨áñ ¹³ëÇÝ

å³ñï³¹ñ»É ¿ ѳ·Ý»É ½ÇÝíáñ³Ï³Ý

ѳٳ½·»ëï, ѳϳé³Ï ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ

ïáÑÙáõÙ ÁݹáõÝí³Í ëáíáñáõÛÃÇ,

»ñµ »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñÁ ÏñáõÙ

¿ÇÝ ×·Ý³ÏÛ³óÇ ½·»ëïÝ»ñ` ÙÇÝã¨

áïݳÏá×»ñÁ ѳëÝáÕ ÷³ñ³ç³, í»-

Õ³ñ: ¼³í»Ý ² سݳ½Ï»ñïóÇÝ Ï³-

Ù»ó»É ¿ »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ½·»ëï³íáñ»É

³½Ýí³Ï³Ý ¹³ëÇÝ Ñ³ïáõÏ

½ÇÝíáñ³Ï³Ý ѳٳ½·»ëïáí` ß»ßï»Éáõ

ѳٳñ Ýñ³Ýó ³ñïáÝÛ³É, ³-

½³ï ¹³ëÇÝ å³ïϳݻÉáõ ѳݷ³-

Ù³ÝùÁ: ÆÝùÁ` ¼³í»Ý ² سݳ½-

Ï»ñïóÇÝ, ÇÝãå»ë íϳÛáõÙ ¿ ö³íëïáë

´áõ½³Ý¹Á, ѳ·ÝáõÙ ¿ñ å×ݳ-

½³ñ¹ ½·»ëïÝ»ñ` ųå³íÇÝí³Í ݳñáïÝ»ñáí,

ë³ÙáõÛñ»ÝÇ, ëåÇï³Ï ³-

ùÇëÇ, ·³ÛÉÇ, ³Õí»ëÇ ÙáñÃÇÝ»ñ ¨ ³-

é³Ýó ϳßϳݹí»Éáõ µ»Ù ¿ñ »ÉÝáõÙ:

¼ÇÝíáñ³Ï³Ý ѳٳ½·»ëïÁ íϳÛáõÙ

¿ñ ݳ¨ ѳÛñ»ÝÇ Ý³Ë³ñ³ñ³Ï³Ý

¹³ëÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÕ»·ÍÇÝ áõ ݳ-

˳ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñá·¨áñ ¹³ëÇ

ѳí³ï³ñÙáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:

¼³í»Ý ² سݳ½Ï»ñïóÇÝ ãÙÇç³Ùï»ó

гÛáó ó·³íáñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý

Ó»éݳñÏáõÙÝ»ñÇÝ, ѳٳ-

Ï»ñåáÕ³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙ áõÝ»ñ û°

ì³ñ³½¹³ïÇ ¨ û° Ýñ³ÝÇó Ñ»ïá

г۳ëï³ÝÇ ÷³ëï³Ï³Ý ϳé³í³ñÇã

¹³ñÓ³Í Ø³Ýáõ»É سÙÇÏáÝÛ³ÝÇ

Ýϳïٳٵ: Üñ³ ûñáù гÛáó »Ï»Õ»-

óÇÝ ³ÝÏ³Ë ¿ñ ¨ λë³ñdzÛÇ ³ÃáéÇ

Ñ»ï ãáõÝ»ñ ÍÇë³Ï³Ý ¨ ϳÝáݳϳÝ

³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ¼³í»Ý

² سݳ½Ï»ñïóáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ²ëåáõñ³Ï»ë

² سݳ½Ï»ñïóÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ö³íëïáë ´áõ-

½³Ý¹, гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý,

1968: Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ, гÛáó å³ï-

ÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1968: úñٳݳÛÝ Ø.,

²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ², ê. ¾çÙdzÍÇÝ,

2001: ì³ñ¹³ÝÛ³Ý ì. Ø., ²ÕµÇ³ÝáëÛ³Ý-

Ý»ñÇ Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ïáÑÙÁ, ï»°ë

§Èñ³µ»ñ¦ ² (ѳë³ñ³Ï. ·Çï.), 2003,

¹ 1:

ìðºÄ ì²ð¸²ÜÚ²Ü

85


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

¼²ø²ðƲ ² Ò²ºòÆ

(855–876)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 855–Çó: гçáñ¹»É

¿ ÐáíѳÝÝ»ë ¸ àí³Û»-

óáõÝ:

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ÍÝí»É ¿ Îáï³Ûù

·³í³éÇ Ò³· ·ÛáõÕáõÙ, ٳѳó»É

876–ÇÝ ¸íÇÝáõÙ: ²Ù÷á÷í»É ¿

¸íÇÝÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ¹³Ùµ³ñ³ÝáõÙ:

ÐáõëÇÏ ² ä³ñÃ¨Ç ¨ Ü»ñë»ë ²

Ø»ÍÇ ÝÙ³Ý Ï³ÃáÕÇÏáë ¿ ¹³ñÓ»É ³-

é³Ýó »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ϳñ· áõݻݳÉáõ:

ÀÝïí»É ¿ гÛáó ÇßË³Ý êÙµ³ï ´³·-

ñ³ïáõÝáõ ÏáÕÙÇó ºñ³½·³íáñëáõÙ

(ÞÇñ³Ï³í³Ý) Ññ³íÇñí³Í »åÇëÏáåáë³Ï³Ý

ÅáÕáíÇ Å³Ù³Ý³Ï: ³Ñ³-

Ï³É»É ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ͳÝñ Çñ³¹ñáõ-

ÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, »ñµ »ñÏÇñÁ

·ïÝíáõÙ ¿ñ ³ñ³µ³Ï³Ý ïÇñ³å»-

ïáõÃÛ³Ý Ý»ñùá: ¼³ù³ñdz ² Ò³-

·»óáõÝ Ñ³çáÕí»É ¿ Ù»ÕÙ»É Ñ³Û»ñÇ

Ýϳïٳٵ ³ñ³µ áëïÇÏ³Ý ´áõÕ³ÛÇ

·áñͳ¹ñ³Í ѳɳͳÝùÝ»ñÁ: ²ßáï

´³·ñ³ïáõÝáõ Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ý»ñùÇÝ

ѳݹ³ñïáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ å³Ñ»É »ñÏÇñÁ:

γ½Ù³Ï»ñå»É ¿ ´áõÕ³ÛÇ ÏáÕÙÇó

˳ÉÇý³Ã ùßí³Í Ñ³Û Ý³Ë³ñ³ñÝ»-

ñÇ í»ñ³¹³ñÓÁ:

Ò·ï»É ¿ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ѳÛϳ-

Ï³Ý å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ` ³Û¹ ³éáõ-

Ùáí ѳٳӳÛÝáõÃÛ³Ý µ»ñ»Éáí ѳÛ

Çß˳ÝÝ»ñÇÝ: áñÍáõÝ Ù³ëݳÏóáõ-

ÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ѳۖµÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý

»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»-

ñÇÝ` å³ßïå³Ý»Éáí Ð³Û »Ï»Õ»óáõ

¹³í³Ý³µ³Ý³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ:

Üñ³ ûñáù Î. äáÉëÇ öáï å³ïñdzñùÁ

(858–867, 877–886), áñÁ ѳÛïÝÇ

¿ñ Çñ ·Çï³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨

í³ñã³Ï³Ý ϳñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨

ÑáõÝ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ ³Ýç³ï»É ¿ñ

ɳïÇÝ³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõó, Ñ³É³Í»É ¿

´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛáõÙ ³åñáÕ Ñ³Û»ñÇÝ ¨

ù³ÝÇóë ÷áñÓ»É Ð³Û »Ï»Õ»óÇÝ

ÙdzóÝ»É µÛáõ½³Ý¹³Ï³ÝÇÝ` å³ñï³¹ñ»Éáí

ÁݹáõÝ»É ù³ÕÏ»¹áݳϳ-

ÝáõÃÛáõÝ: ¼³ù³ñdz ² Ò³·»óÇÝ Ý³-

Ù³Ï ¿ ÑÕ»É öáï å³ïñ³ñùÇÝ, áñáí

Ù»ñÅ»É ¿ Ð³Û »Ï»Õ»óáõÝ Ñ³ëó»³·ñí³Í

Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ, å³ßïå³Ý»É

Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ¹³í³Ý³ÝùÁ ¨ ÑÇÙݳíáñ»É,

áñ ѳÛáó í³ñ¹³å»ïáõÃÛáõÝÁ

ѳٳÑáõÝã ¿ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ³é³çÇÝ

»ñ»ù ÅáÕáíÝ»ñÇ ¹³í³ÝáõÃÛ³ÝÁ:

öáï å³ïñdzñùÁ ݳٳÏáí Ù»Ï

³Ý·³Ù ¨ë ÷áñÓ»É ¿ ³å³óáõó»É

ø³ÕÏ»¹áÝÇ ÅáÕáíÇ áõÕÕ³÷³éáõ-

ÃÛáõÝÁ ¨ ÐáíÑ³Ý »åëÏáåáëÇ ÙÇçáóáí

²ßáï ´³·ñ³ïáõÝáõÝ ¨ ѳۻñÇÝ

³é³ç³ñÏ»É ù³ÕÏ»¹áݳϳÝáõÃÛáõÝ

ÁݹáõÝ»É: 862–ÇÝ ÞÇñ³Ï³í³ÝáõÙ

¼³ù³ñdz ² Ò³·»óáõ ¨ ²ßáï Çß˳-

ݳó Çß˳ÝÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃÛ³Ùµ ï»-

ÕÇ áõÝ»ó³Í ÅáÕáíÁ Ù»ñÅ»É ¿ öáïÇ

ÑÇÙݳíáñáõÙÝ»ñÁ: ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý

ÏáÕÙÁ ѻﳷ³ÛáõÙ ¨ë ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý

×Ç·»ñ ¿ ·áñͳ¹ñ»É` ·ÉáõË

µ»ñ»Éáõ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÁ, á-

ñÇ ³éѳí³ïãÛ³Ý 864–867–Ý»ñÇÝ

¼³ù³ñdz ² Ò³·»óáõ ¨ öáïÇ ÙÇç¨

ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ݳٳϳ·ñ³Ï³Ý

ϳå»ñÝ »Ý: ä³Ûù³ñ»É ¿ å³íÉÇÏÛ³Ý

³Õ³Ý¹³íáñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý ¹»Ù:

¼³ù³ñdz ² Ò³·»óáõ ·ñãÇÝ »Ý

å³ïϳÝáõÙ Ãíáí 14 ׳é»ñ, ù³ñá½Ý»ñ

¨ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý »ñÏ»ñÇ Ù»Ï-

ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ï»Õ »Ý ·ï»É ׳éÁÝïÇñÝ»ñÇ

¨ ïáݳå³ï׳éÝ»ñÇ

Ù»ç: ¸ñ³Ýù ÁÝûñóí»É »Ý »Ï»Õ»ó³-

Ï³Ý ïáÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: Ö³é»ñÇó ÙÇ

ù³ÝÇëÁ (§Æ ØÏñïáõÃÇõÝݦ, §Æ ã³ñ-

86


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

ã³ñ³Ýë øñÇëïáëǦ, §Æ Ù»ÍÇ ³õáõñ

ß³µ³ÃáõÝ Ã³ÕÙ³ÝÝ î»³éݦ, §Æ

Ú³ñáõÃÇõÝ øñÇëïáëǦ) ß³ñ³¹ñí³Í

»Ý ÜÇÏá¹»ÙáëÇ å³ñ³Ï³ÝáÝ ³í»-

ï³ñ³ÝÇ, ºÕÇß»Ç, ÐáíÑ³Ý àëÏ»µ»-

ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï »á÷ÇÉáëÇ, ñÇ·áñ

ܳ½Ç³Ý½³óáõ, ´³ñë»Õ λë³ñ³óáõ,

ºåÇ÷³Ý ÎÇåñ³óáõ ѳٳµ-

ÝáõÛà ׳é»ñÇ Ñ³Ù³ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùµ:

Ö³é»ñÇ Ù»Í Ù³ëÝ áõÝÇ Ù»ÏÝáճϳÝ

áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ: ¼³ù³ñdz ² Ò³·»-

óáõ ׳é»ñÁ ϳñ¨áñ ëϽµÝ³ÕµÛáõñ-

Ý»ñ »Ý Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ³ëïí³Í³-

µ³ÝáõÃÛ³Ý, ùñÇëïáë³µ³ÝáõÃÛ³Ý,

³ëïí³Í³ßÝã³Ï³Ý å³ñ³Ï³ÝáÝÝ»-

ñÇ, »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý,

µ³é³·³ÝÓÇ Ñ»ï³½áïÙ³Ý Ñ³-

Ù³ñ: Ö³é»ñÝ ³ãùÇ »Ý ÁÝÏÝáõÙ É»½í³á׳ϳÝ

³ñųÝÇùÝ»ñáí, Ñé»ïáñ³Ï³Ý

½áõëå, ׳߳Ïáí Ó¨»ñÇ ÏÇñ³éٳٵ:

¼³ù³ñdz ² Ò³·»óÇÝ

ѳٳñíáõÙ ¿ гÛáó »Ï»Õ»óáõ Ýß³-

ݳíáñ ѳÛñ³å»ïÝ»ñÇó:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ¼³ù³ñdz

² Ò³·»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ¨áñ·

´ ³éÝ»óÇÝ:

ºñÏ»ñ. Ö³éù, ì»Ý»ïÇÏ, 1995:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. äáÕ³ñÛ³Ý Ü.,

Ð³Û ·ñáÕÝ»ñ, ºñáõë³Õ»Ù, 1971: úñÙ³Ý-

Û³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ², ê. ¾ç-

ÙdzÍÇÝ, 2001:

²ìºîÆê вðàôÂÚàôÜÚ²Ü

¼²ø²ðƲ ´ ì²Ô²ðÞ²ä²îòÆ

(1515–1520)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1515–Çó: гçáñ¹»É ¿ ê³ñ·Çë

ØÛáõë³ÛÉÇÝ:

ÌÝ. Ã. ¨ í³ÛñÁ ³ÝÑï., ٳѳó»É

¿ 1520–ÇÝ ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ:

ܳ˳å»ë »Õ»É ¿ سÛñ ²Ãáé

ê. ¾çÙdzÍÝÇ Ùdzµ³Ý: 1506–ÇÝ ê³ñ-

·Çë ØÛáõë³ÛÉÇ ÏáÕÙÇó Ý߳ݳÏí»É

¿ ³Ãáé³ÏÇó: ²Ãáé³ÏÇó »Õ³Í ų-

Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕ³ó»É ¿ ë»ñï ѳñ³µ»-

ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳëï³ï»É ä³ñëϳëï³ÝáõÙ

Ýáñ ·³Ñ µ³ñÓñ³ó³Í ß³Ñ

ÆëÙ³ÛÇÉ l–Ç Ñ»ï ¨ §²ëïáõÍáÛ ï»ëãáõû³Ùµ

»õ Ó»éûù Çõñáíù¦ гÛáó »-

ϻջóÇÝ»ñÝ ³½³ï»É ѳñÏ»ñÇó:

1515–ÇÝ ê³ñ·Çë –Ç Ù³ÑÇó Ñ»ïá

سÛñ ²ÃáéÇ Ùdzµ³ÝÝ»ñÁ ¼³ù³ñdz

ì³Õ³ñß³å³ïóáõÝ ÁÝïñ»É »Ý ²Ù»-

ݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë:

ÜáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇÝ ¼³ù³ñdz ´

ì³Õ³ñß³å³ïóÇÝ ê³ñ·Çë »åÇëÏáåáë

ìñ³ëï³ÝóáõÝ (ѻﳷ³ÛáõÙ ²-

ٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë ê³ñ·Çë ¸

ìñ³ëï³ÝóÇ) Ýß³Ý³Ï»É ¿ ³Ãáé³-

ÏÇó: ²Ûë Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳ-

ÙÁÝÏ»É »Ý å³ñëϳ–ûëÙ³ÝÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ

Ñ»ï, áñáÝù ÁÝóó»É

»Ý г۳ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ: ä³ï»ñ³½ÙáÕ

ÏáÕÙ»ñÁ ÑÇÙݳѳï³Ï

³í»ñ»É »Ý г۳ëï³ÝÇ ß»Ý»ñÝ áõ

ù³Õ³ùÝ»ñÁ, ѳïϳå»ë ïáõÅ»É ¿

ê. ¾çÙdzÍÇÝÁ: سÛñ ²ÃáéÝ áõ سÛñ

î³×³ñÁ óɳÝí»É »Ý, Ùdzµ³ÝÝ»ñÇ

Ù»Í Ù³ëÁ Ïáïáñí»É ¿, ÙÛáõëÝ»ñÁ

óñí»É »Ý ï³ñµ»ñ í³Ûñ»ñ: ¼³ù³ñdz

´ ì³Õ³ñß³å³ïóÇÝ Ñëϳ۳-

Ï³Ý ç³Ýù»ñ ¿ ó÷»É سÛñ ²ÃáéÝ áõ

سÛñ î³×³ñÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ,

óñí³Í Ùdzµ³ÝÝ»ñÇÝ ¹³ñÓÛ³É Ç ÙÇ

ѳí³ù»Éáõ ѳٳñ: ¼³ù³ñdz ´

ì³Õ³ñß³å³ïóáõ »Õµáñáñ¹ÇÝ ¨ ³-

߳ϻñïÁ` ñÇ·áñ »åÇëÏáåáëÁ,

¹³ñÓ»É ¿ Î. äáÉëÇ å³ïñdzñù, ÇëÏ

³í»ÉÇ áõß` ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇ-

87


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

Ïáë (ñÇ·áñ IJ ´Ûáõ½³Ý¹³óÇ):

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ¼³ù³ñdz

´ ì³Õ³ñß³å³ïóáõÝ Ñ³çáñ-

¹»É ¿ ê³ñ·Çë ¸ ìñ³ëï³ÝóÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ²é³ù»É ¸³íñÇ-

Å»óÇ, Çñù å³ïÙáõû³Ýó, ºñ¨³Ý,

1990: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ´, ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

²Ü²îàÈÆ äºîðàêÚ²Ü

88


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

²¸ºàê ϳÃáÕÇÏáë,

³Ãáé³ÏÇó ê³ñ·Çë ØÛáõë³ÛÉÇ

(1484–1515)

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. â³ÙãÛ³Ý Ø., ä³ï-

ÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, ѳï. ´, ì»Ý»ïÇÏ, 1785:

úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ², ê.

¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

ÜºÈ ðÆàðÚ²Ü

²¸ºàê ϳÃáÕÇÏáë,

³Ãáé³ÏÇó ñÇ·áñ Ä´

ì³Õ³ñß³å³ïóáõ

(1576–1590)

ºà¸àðàê ² èÞîàôÜÆ

(»á¹áñáë ² èßïáõÝ»óÇ)

(930–941)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 930–Çó: гçáñ¹»É

¿ êï»÷³Ýáë ´ èßïáõ-

ÝáõÝ:

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., èßïáõÝÇù: س-

ѳó»É ¿ 941–ÇÝ ²ÕóٳñáõÙ, ³Ù-

÷á÷í»É ï»ÕÇ ê. ʳã γÃáÕÇ-

Ï»Ç Ùáï ·ïÝíáÕ ê. ²ëïí³Í³-

ÍÇÝ Å³Ù³ï³Ý µ³ÏáõÙ:

سճùdz úñÙ³ÝÛ³ÝÇ Ï³ñÍÇùáí

ݳ èßïáõÝÇ ¿ ³Ýí³Ýí»É áã ³ÛÝ

å³ï׳éáí, áñ »Õ»É ¿ èßïáõÝÇÝ»ñÇ

ݳ˳ñ³ñ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇó, ³ÛÉ,

áñ ÍÝáõݹáí éßïáõÝ»óÇ ¿ñ, ÇÝãå»ë

ݳ¨ èßïáõÝÇùÇ »åÇëÏáåáë: γÃá-

ÕÇÏáë³Ï³Ý ·³Ñ ¿ µ³ñÓñ³ó»É ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ

ó·³íáñ ³·ÇÏ I–Ç

Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ: ³Ñ³Ï³É»É ¿

ù³Õ³ù³Ï³Ý Ë³Õ³Õ å³ÛÙ³ÝÝ»-

ñáõÙ, ٳѳó»É ²ÕóٳñáõÙ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ Â»á¹áñáë

² èßïáõÝáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ºÕÇß» ²

èßïáõÝÇÝ:

ºà¸àðàê ´ ÎÆÈÆκòÆ

(1382–1392)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1382–Çó: гçáñ¹»É ¿ äáÕáë ²

êë»óáõÝ:

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ÎÇÉÇÏdz, û áñ

µÝ³Ï³í³ÛñÁ` ѳÛïÝÇ ã¿: êå³Ýí»É

¿ 1392–ÇÝ êÇë ù³Õ³ùáõÙ:

ºÕ»É ¿ êëÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³-

ÃáéÇ ³Ù»Ý³³½¹»óÇÏ Ùdzµ³ÝÝ»-

ñÇó: äáÕáë ´ êë»óáõ ·»ñ»í³ñáõ-

ÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ í³ñ»É ¿ ϳÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ

·áñÍ»ñÁ: 1382–ÇÝ Ï³ÃáÕÇ-

Ïáë ¿ ÁÝïñí»É Îáëï³Ý¹ÇÝ ÎÇÉÇÏ»óÇ

Çß˳ÝÇ Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ùµ, í³Û»É»É ¿

ݳ¨ êëÇ ³ÙÇñ³ÛÇ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ:

1382–ÇÝ Ù»ÏÝ»É ¿ γÑÇñ»` º·ÇåïáëÇ

ëáõÉóÝÇó ѳëï³ïáõÙ ëï³Ý³-

Éáõ: ä³Ûù³ñ ¿ ÙÕ»É ÎÇÉÇÏdzÛáõÙ

µáõéÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É³Í

ϳÃáÉÇÏ³Ï³Ý ÙÇëdzݻñÇ ¹»Ù,

سÛñ ²ÃáéÇó Ñ»é³óñ»É ¿ ɳïÇÝ ¨

ɳïÇݳٻï Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ:

1384–ÇÝ ûñÑÝáõÃÛ³Ý Ïáݹ³Ï ¿ ÑÕ»É

ɻѳѳۻñÇÝ: Ð³×³Ë Áݹ¹ÇÙ³ó»É ¿

ÎÇÉÇÏdzÛÇ ûï³ñ Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ïÇñ³Ï³ÉÝ»ñÇÝ,

áñÇ å³ï׳éáí ¿É

1392–ÇÝ, 16 Ñ³Û Ý߳ݳíáñ Çß˳Ý-

Ý»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ, ëå³Ýí»É ¿ êëÇ

Ýáñ ³ÙÇñ³ úÙ³ñÇ Ï³ñ·³¹ñáõ-

ÃÛ³Ùµ:

89


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ Â»á¹áñáë

´ ÎÇÉÇÏ»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ γñ³å»ï

² λջóÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ÂáíÙ³ Ø»Íá÷»-

óÇ, ä³ïÙáõÃÇõÝ, ºñ¨³Ý, 1990: úñÙ³Ý-

Û³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ´, ê. ¾ç-

ÙdzÍÇÝ, 2001:

²ðî²Þºê Ô²¼²ðÚ²Ü

90


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

Æêð²ÚºÈ ² àÂØêºòÆ

(667–677)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 667–Çó: гçáñ¹»É

¿ ²Ý³ëï³ë ² ²Ïáé»óáõÝ:

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ÍÝí»É ¿ ì³Ý³Ý-

¹Ç àÃÙáõë ·ÛáõÕáõÙ: سѳó»É ¿

677–ÇÝ ¸íÇÝáõÙ:

ºÕ»É ¿ ì³Ý³Ý¹Ç »åÇëÏáåáë:

γñ¨áñ ¹»ñ ¿ ˳ճó»É ųٳݳÏÇ

Ñ³Û Ñá·¨áñ ÏÛ³ÝùáõÙ: áñÍáõÝ Ù³ë-

ݳÏóáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É 645–Ç ¨ 648–Ç

¸íÇÝÇ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáíÝ»ñÇÝ:

سëݳÏó»É ¿ ³ß˳ñÑÇÏ ¨ »Ï»Õ»-

ó³Ï³Ý 12 ϳÝáÝÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÝ áõ

ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ, ѳÛáó ¹³í³Ý³Ï³Ý

Ó»éݳñÏÇ Ï³½ÙÙ³ÝÁ: γÃáÕÇÏáë ¿

ÁÝïñí»É гÛáó ÇßË³Ý ñÇ·áñ س-

ÙÇÏáÝÛ³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: Æëñ³Û»É

² àÃÙë»óÇÝ å³Ûù³ñ»É ¿ å³í-

ÉÇÏÛ³Ý ³Õ³Ý¹³íáñÝ»ñÇ, ù³ÕÏ»¹á-

ݳϳÝáõÃÛ³Ý ¨ »ñ¨áõóϳÝáõÃÛ³Ý

¹»Ù:

Æëñ³Û»É ² àÃÙë»óáõ ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý

³ÙµáÕç ÁÝóóùáõ٠г۳ëï³ÝÁ

í³Û»ÉáõÙ ¿ñ ²ñ³µ³Ï³Ý ˳-

ÉÇý³ÛáõÃÛ³Ý Ñáí³Ý³íáñáõÃÛáõÝÁ:

´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛáõÙ ÝáõÛÝå»ë Çñ³íÇ-

׳ÏÁ ϳÛáõÝ ¿ñ` Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ

¹»åù»ñáí å³Ûٳݳíáñí³Í:

Æëñ³Û»É ² àÃÙë»óáõ Ù³ëÇÝ ³ÛÉ

ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ãϳÝ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ Æëñ³-

Û»É ² àÃÙë»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ê³Ñ³Ï

Òáñá÷áñ»óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ÐáíѳÝÝ»ë ¸ñ³ë-

˳ݳϻñïóÇ, гÛáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, º-

ñ¨³Ý, 1996: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ², ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

ê²ÂºÜÆÎ ´²´²Ú²Ü

91


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ʲâÆÎ ² ²ðÞ²ðàôܺòÆ

(²ñß³ñáõÝÇ)

(973–992)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 973–Çó: гçáñ¹»É

¿ êï»÷³Ýáë ꨳÝóáõÝ:

ÌÝ. Ã. ¨ í³ÛñÁ ³ÝÑï., ٳѳó»É

¿ 992–ÇÝ: ²Ù÷á÷í»É ¿ ϳÃá-

ÕÇÏáë³ÝÇëï ²ñ·ÇݳÛÇ ê. γÃá-

ÕÇÏ» »Ï»Õ»óáõ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ÏáÕ-

ÙáõÙ:

²í³ñï»É ¿ γÙñç³ÓáñÇ (γåáõïù³ñ)

³ëïí³Í³µ³Ý³Ï³Ý

Ý߳ݳíáñ ¹åñáóÁ: 971–ÇÝ ì³ëåáõñ³Ï³ÝáõÙ

êï»÷³Ýáë ꨳÝóÇ

ϳÃáÕÇÏáëÇ áõËï³¹ñáõÅ Ó»ñµ³-

ϳÉáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá í³ñ»É ¿ ϳÃáÕÇ-

Ïáë³ñ³ÝÇ ·áñÍ»ñÁ ¨ í»ñçÇÝÇë

Ù³Ñí³ÝÇó Ñ»ïá` 973–ÇÝ, Ýñ³Ý »Ï»-

Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáíÇ áñáßٳٵ ¨ §Ññ³-

ٳݳõ ó·³õáñÇÝ, áñ àÕáñÙ³ÍÝ

(²ßáï lll) ÏáãÇõñ, ÅáÕáí»³É ÁÝïñ»-

Éáó ³ñ³Ýó »õ »åÇëÏáåáë³ó ëñµáó,

ϳóáõó³Ý»Ý Û²Ãáé ѳÛñ³å»ï³-

ϳݦ: Ðá·¨áñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ

ʳãÇÏ ² ²ñß³ñáõÝ»óÇ

ϳÃáÕÇÏáëÁ Ù»Í ÑÙïáõÃÛ³Ùµ ½áõ-

·³Ïó»É ¿ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ÝíÇñ³å»ïÇ,

³ëïí³Í³µ³ÝÇ ¨ ÑÙáõï

ϳ½Ù³Ï»ñåãÇ É³í³·áõÛÝ Ñ³ïϳ-

ÝÇßÝ»ñÁ:

ʳãÇÏ ² ²ñß³ñáõÝ»óáõ ѳÛñ³å»ïáõÃÛ³Ý

ßñç³ÝÝ ÁÝóó»É ¿ Ñá-

·¨áñ, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³-

Ï³Ý µ³ñ¹ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: лï¨á-

Õ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ Ýñ³Ý ѳçáÕí»É

¿ í»ñç ï³É X ¹³ñÇ 70–³Ï³Ý

Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ì³Ñ³Ý ² êÛáõÝ»óáõ ¨

êï»÷³Ýáë ꨳÝóáõ ÙÇç¨ Ó¨³íáñí³Í

ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý å³é³Ïï-

Ù³ÝÁ:

γ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõ-

ÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ѳٳñ

ϳñ¨áñ³·áõÛÝ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»-

ñÇó ¿ 972–Ç Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³ÃáéÇ

ï»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÝ ²ñ·Çݳ, áñï»Õ

ʳãÇÏ ² ²ñß³ñáõÝ»óáõ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ

ϳéáõóí»É ¿ »ñ»ù »Ï»Õ»óÇ-

Ý»ñÇó µ³Õϳó³Í ѳٳÉÇñ: ¸ñ³-

Ýáí áã ÙdzÛÝ Ñ³çáÕí»ó í»ñç ï³É

Ý»ñ»Ï»Õ»ó³Ï³Ý å³é³ÏïáõÙÝ»ñÇÝ,

³Ûɨ ¿³Ï³Ý ù³ÛÉ Ï³ï³ñí»ó »Ï»Õ»-

óáõ Ï»ÝïñáݳóÙ³Ý ·áñÍáõÙ: Üñ³ »-

ϻջó³Ýí»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íϳ-

ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿ ²ñ·ÇݳÛáõÙ ÑÇÙ-

ݳ¹ñí³Í Ù³ï»Ý³¹³ñ³ÝÁ: ܳ

Ó¨³íáñ»É ¿ §áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³ëïí³-

ͳµ³Ý í³ñ¹³å»ïÝ»ñǦ ³½¹»óÇÏ

ÙÇ ËáõÙµ ¨ ËÃ³Ý»É ¹ñ³ ·áñÍáõÝ»áõ-

ÃÛáõÝÁ: ʳãÇÏ ² ²ñß³ñáõÝ»óáõ ѳÛñ³å»ïáõÃÛ³Ý

ßñç³Ýáõ٠ϳéáõóí»É

¿ سñٳ߻ÝÇ Ý߳ݳíáñ ѳٳÉÇñÁ,

µáõéÝ í»ñ»Éù ¿ ³åñ»É Ñ³Û ³ëïí³-

ͳµ³Ý³Ï³Ý ÙÇïùÁ, áñÇ ³Ï³Ý³íáñ

Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÝ ¿ÇÝ Êáëñáí

²ÝÓ¨³óÇÝ, ²Ý³Ýdz ܳñ»Ï³óÇÝ,

ê³Ùí»É γÙñç³Óáñ»óÇÝ ¨ áõñÇß-

Ý»ñ:

ʳãÇÏ ² ²ñß³ñáõÝ»óÇÝ ³ÝÙݳóáñ¹

ÝíÇñí»É ¨ ³ÏïÇíáñ»Ý Ù³ë-

ݳÏó»É ¿ ²ßáï lll ¨ êÙµ³ï ll ´³·ñ³ïáõÝÇ

ó·³íáñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ѳÛáó

å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ¨

³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÝ

áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³-

ݳóÙ³ÝÁ: ܳ Ù»Í Ñá·³ï³ñáõÃÛáõÝ

¿ óáõó³µ»ñ»É ݳ¨ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ

ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ·ïÝíáÕ

ѳÛÏ³Ï³Ý ·³í³éÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³ÝóÇó

¹áõñë ·ïÝíáÕ Ñ³Û Ñ³í³ï³óÛ³ÉÝ»-

ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍÇÝ: ºåÇë-

ÏáåáëÝ»ñ Ó»éݳ¹ñ»Éáí` ݳ Ð³Û »-

ϻջóáõ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ï³Ï ¿

92


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

í»ñóñ»É ²ÝïÇáùÇ, î³ñëáÝÇ ¨ ê»ÉÇ-

ÝáõݹdzÛÇ (Æë³íñdz) ѳÛϳϳÝ

ѳٳÛÝùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ØÇç»ñÏñ³ÍáíÛ³Ý

³í³½³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³-

é³ÝÓÇÝ ·³Õóí³Ûñ»ñ: سÑÇó ùÇã

³é³ç` 990–ÇÝ, гÛáó ó·³íáñ ¿ û-

Í»É ³·ÇÏ ² ´³·ñ³ïáõÝáõÝ:

ʳãÇÏ ² ²ñß³ñáõÝ»óÇ Ï³ÃáÕÇ-

ÏáëÇ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ßñç³ÝÁ Ýß³-

ݳíáñí»É ¿ ݳ¨ ѳۖµÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý

¹³í³Ý³µ³Ý³Ï³Ý í»×»ñáí: ´Ûáõ-

½³Ý¹³Ï³Ý ì³ëÇÉ ll ϳÛë»ñ Ïñáݳ-

Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí

ã³÷³½³Ýó ëñí»ó µÛáõ½³Ý¹³-

Ï³Ý ³ñ¨»ÉùÇ ÝíÇñ³å»ï³Ï³Ý

Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÁ

áã ù³ÕÏ»¹áÝ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ,

ѳïϳå»ë Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ¹»Ù: ê»-

µ³ëïdzÛÇ ¨ Ø»ÉÇï»Ý»Ç ù³ÕÏ»¹á-

Ý³Ï³Ý Ù»ïñáåáÉÇïÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµ

µ³ó³Ñ³Ûï ѳɳÍáÕ³-

Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ëÏëí»ó

Ñå³ï³Ï ѳϳù³ÕÏ»¹áÝ³Ï³Ý Ñ³-

Û»ñÇ Ýϳïٳٵ: î³ñµ»ñ ³ñ·»Éù-

Ý»ñ ѳñáõóí»óÇÝ Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ·áñ-

ÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñ

ÏÇñ³éí»óÇÝ áã ÙdzÛÝ ß³ñù³ÛÇÝ Ñ³-

Ù³ÛݳϳÝÝ»ñÇ, ³Ûɨ Ñá·¨áñ³Ï³Ý-

Ý»ñÇ Ýϳïٳٵ: ºñÏáõ Ù»ïñáåá-

ÉÇïÝ»ñÁ ùñÇëïáë³µ³Ý³Ï³Ý ѳñó»ñÇ

ßáõñç ¹³í³Ý³µ³Ý³Ï³Ý

ÃÕóÏóáõÃÛáõÝ »Ý ëÏë»É ʳãÇÏ ²

²ñß³ñáõÝ»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ Ñ»ï:

гݹ»ë ·³Éáí ³í»ï³ñ³Ý³-

Ï³Ý ³Ý³Ýó ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨

¹ñ³Ýó íñ³ Ñ»Ýí³Í ÁݹѳÝñ³Ï³Ý

áõ ï»Õ³Ï³Ý ѳÛñ»ñÇ áõÕÕ³¹³í³-

ÝáõÃÛ³Ý ¹Çñù»ñÇó` ʳãÇÏ ² ²ñß³ñáõÝ»óÇÝ

ÑÇÙݳíáñ»É ¿ гÛáó »Ï»-

Õ»óáõ áõÕÕ³÷³éáõÃÛáõÝÁ: X ¹³ñ³í»ñçÇ

ѳۖµÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³ëïí³-

ͳµ³Ý³Ï³Ý íÇ׳µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

ѳí³ëïáõÙ »Ý, áñ Ð³Û »Ï»Õ»óÇÝ ¨

Ýñ³ ³ëïí³Í³µ³Ý í³ñ¹³å»ïÝ»-

ñÁ ù³ç³Í³Ýáà »Ý »Õ»É ø³ÕÏ»¹áÝÇ,

³Ûɨ Vl–Vlll ¹³ñ»ñÇ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý

ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ÅáÕáíÝ»ñÇ (Î. äáÉëÇ

553–Ç, 680–681–Ç ¨ ÜÇÏdzÛÇ 787–Ç)

¹³í³Ý³µ³Ý³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇÝ ¨

ϳñáÕ³ó»É »Ý ³ëïí³Í³µ³Ý³Ï³Ý

å³ïß³× Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ѳϳ¹ñí»É

¹ñ³Ýó áõ å³ßïå³Ý Ï³Ý·Ý»É áõÕ-

Õ³¹³í³ÝáõÃÛ³ÝÁ:

²ñÙ³ï³å»ë Ù»ñÅ»Éáí §»ñÏáõ

µÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, »ñÏáõ ϳÙùÇ ¨ »ñÏáõ

Ý»ñ·áñÍáõÃ۳ݦ í»ñ³µ»ñÛ³É ù³Õ-

Ï»¹áÝ³Ï³Ý í³ñ¹³å»ïáõÃÛáõÝÁ,

ʳãÇÏ ² ²ñß³ñáõÝ»óÇÝ ³ÛÝ µÝáõ-

ó·ñáõÙ ¿ ǵñ¨ §Ï»ÕÍ ù³ñá½ãáõ-

ÃÛáõݦ ¨ Ù»ñÅáõÙ ¹ñ³ ßáõñç ѳٻ-

ñ³ßË»Éáõ µáÉáñ Ññ³í»ñÝ»ñÁ: ʳãÇÏ

² ²ñß³ñáõÝ»óÇÝ ù³ÕÏ»¹áݳϳ-

ÝáõÃÛ³ÝÁ ѳϳ¹ñáõÙ ¿ ÜÇÏdzÛÇ

325–Ç, Î. äáÉëÇ 381–Ç, º÷»ëáëÇ

431–Ç ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ÅáÕáíÝ»ñÇ

³ëïí³Í³µ³Ý³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÁ,

ÇÝãå»ë ݳ¨ ¹ñ³Ýó íñ³ ˳ñëËí³Í

Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ѳÛñ»ñÇ áõÕÕ³¹³í³Ý

í³ñ¹³å»ïáõÃÛáõÝÁ:

²í»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ³Ý³Ýó ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,

³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇ ¨ êáõñµ

гÛñ»ñÇ Ñ»ï¨áõÃÛ³Ùµ ʳãÇÏ ² ²ñß³ñáõÝ»óÇÝ

ù³ÕÏ»¹áݳϳÝÝ»ñÇÝ

ѳñó ¿ ï³ÉÇë, û Ýñ³Ýù øñÇëïáëÇ

á±ñ µÝáõÃÛáõÝÝ »Ý ÏáãáõÙ §àñ¹Ç

´³ñÓñ»ÉáÛÝ, ϳ٠½á±ñ µÝáõÃÇõÝ ³-

ë¿ù öñÏÇã »õ úÍ»³É »õ î¿ñ … á±õÙ

³ñ¹»ûù ½÷³éëÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ ³ë¿ù,

Ù³ñÙÝá±ÛÝ »Ã¿ ²ëïáõ³Íáõû³Ýݦ:

ÐÇÙù ÁݹáõÝ»Éáí ³í»ï³ñ³Ý³Ï³Ý

§ØdzÍÇÝ àñ¹áõÝ ïáõ»ó¦ ¹»åÇ Ë³ã

¨ Ù³Ñ Ñ³í³ï³ÙùÁ` ʳãÇÏ ² ²ñß³ñáõÝ»óÇÝ

·ñáõÙ ¿. §²ñ¹ µ³Å³Ý»³°

½ØdzÍÇÝÝ, ÿ á±ñ ³ñ¹»ûù µÝáõÃÇõÝ

93


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

¿ñ, áñ ïáõ³õ Ç Ðûñ¿¦: ⿱ áñ ³í»ï³ñ³ÝÇãÝ

³ëáõÙ ¿ §²ñ¹, áã áù »ñÏÇÝù

ãÇ »É»É, »Ã¿ áã ݳ, áñ Çç³õ »ñÏÝùÇó`

سñ¹áõ àñ¹ÇÝ, áñ »ñÏÝùÇó ¿ñ¦: ºí

ÙDZû øñÇëïáëÝ ÇÝùÝ ³ß³Ï»ñïÝ»-

ñÇÝ ã³ë³ó, áñ Ïï»ëÝ»Ý §…سñ¹áõ

àñ¹áõÝ µ³ñÓñ³Ý³ÉÇë ³ÛÝï»Õ, áõñ

³é³ç ¿ñ…¦: ä³ßïå³Ý»Éáí áõÕÕ³-

¹³í³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý ¨ ѳÛñ»ñÇ

í³ñ¹³å»ïáõÃÛ³ÝÁ, ʳãÇÏ ² ²ñß³ñáõÝ»óÇ

ϳÃáÕÇÏáëÁ ù³ÕÏ»¹á-

ݳϳÝÝ»ñÇÝ Ç óáõÛó ¿ ¹ÝáõÙ. §¼³Ûëù³Ý

µ³½Ù³å³ïÇÏ »õ ѽûñ³·áÛÝ

µ³ó»ñ»õáõû³Ùµ ½ËáñÑáõñ¹ Ùdzõáñáõû³Ý

Ù³ñÙݳó»ÉáÛ ´³ÝÇÝ ²ëïáõÍáÛ

ÃáÕ»³É` Û»ñÏáõë å³ï³é¿ù

½Ùdzõáñáõû³Ý å³ïÙáõ׳ÝÝ, ½³-

ݳ½³Ý»³É µÝáõû³Ùµ »õ ϳÙûù,

½áñ áã ·ñ»óÇÝ »õ áã ù³ñá½»óÇÝ ²-

é³ù»³Éùݦ:

¸³ï³å³ñï»Éáí Ñ»ñÓí³ÍÝ»ñÁ

áõ ¹ñ³Ýó å³ñ³·ÉáõËÝ»ñÇÝ` ʳãÇÏ

² ²ñß³ñáõÝ»óÇÝ ³Ýí»ñ³å³Ñ Ù»ñ-

ÅáõÙ ¿ ù³ÕÏ»¹áݳϳÝáõÃÛ³Ý ßáõñç

Ùdzµ³Ýí»Éáõ ³é³ç³ñÏÁ, ù³Ý½Ç

Ð³Û »Ï»Õ»óÇÝ ãÇ µ³Å³ÝáõÙ ÐÇëáõë

øñÇëïáëÇ µÝáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ ¹³í³-

ÝáõÙ ¿ §áã ÷á÷áËáõÙÝ ³ÛÝñ µÝáõ-

û³Ý Û³Ûë, »õ áã ³Ûëñ Û³ÛÝ, ³ÛÉ Ùdzó»³É,

ÙÇ° É»³É ³Ý׳é³å¿ë »õ Ç í»ñ

ù³Ý ½µ³Ý¦: ²ëïí³Í³µ³Ý³Ï³Ý

³Û¹ ¹Çñù»ñÇó Ñéã³ÏíáõÙ ¿ Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý

»Ï»Õ»óáõ áõÕÕ³¹³í³Ý

ùñÇëïáë³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³É µ³-

ݳӨáõÙÁ` Ù»Ï ³ÝÓݳíáñáõÃÛáõÝ,

Ù»Ï Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝ ¨ Ù»Ï ¹»Ùù, ϳï³ñÛ³É

²ëïí³Í ¨ ϳï³ñÛ³É

Ù³ñ¹, áñÁ ÝáõÛÝ ÇÝùÁ` ÐÇëáõë øñÇëïáëÝ

¿:

¸³ ¿ ê. ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇó

ųé³Ý·í³Í ³ÛÝ Ñ³í³ï³ÙùÁ, áñÇÝ

³å³íÇÝ»Éáí` ݳ˳ÝÓ³ËݹÇñ гÛ

»Ï»Õ»óÇÝ »ñµ»ù ïáõñù ãÇ ïí»É áã ÙÇ

³Õ³Ý¹Ç ϳ٠ѻñÓí³ÍáÕáõÃÛ³Ý:

ìϳ۳Ïáã»Éáí ê. гÛñ»ñÇÝ, ʳãÇÏ

² ²ñß³ñáõÝ»óÇÝ ù³ÕÏ»¹áݳϳÝ

Ù»ïñáåáÉÇïÇÝ Ç óáõÛó ¿ ¹ÝáõÙ.

§î»°ë, ½³Ý׳é ÙdzõáñáõÃÇõÝ ´³ÝÇÝ

»õ Ù³ñÙÝáÛÝ Ç ÙÇ ½ûñáõÃÇõÝ ½ûñ³óáÛó,

Ç ÙÇ ³ëïáõ³ÍáõÃÇõÝ ÅáÕáí»³ó,

ÙÇ ·áÉ î¿ñ, ÙÇ øñÇëïáë. á°ã

»ñÏáõ øñÇëïáëù »õ á°ã »ñÏáõ ²ëïáõ³Íù

Ç ÝáÛÝ Ù³ñÙÇÝ Ñá·»õáñ, Ç

ÝáÛÝ ³ëïáõ³ÍáõÃÇõÝ ³Ýѳë³Ý»ÉǦ:

øñÇëïáë³µ³Ý³Ï³Ý ³Û¹ ѳí³ï³ÙùÇ

¹Çñù»ñÇó гÛáó ѳÛñ³å»-

ïÁ Ñéã³ÏáõÙ ¿, áñ û¨ §… ÷áùñ ÇëÏ

¿ ÷³ñ³Ëë, ë³Ï³ÛÝ Ç ·³ÛÉáó ³ÝÏá-

Ë»ÉÇ ¿ ½³õñáõû³Ùµ ÛáõëáÛÝ Ù»ñáÛ

øñÇëïáëÇ ²ëïáõÍáÛ¦:

²Ý¹ñ³¹³éݳÉáí §»ñÏáõ ϳÙùǦ

ùñÇëïáë³µ³Ý³Ï³Ý áõëÙáõÝùÇÝ`

ʳãÇÏ ² ²ñß³ñáõÝ»óÇ Ï³Ãá-

ÕÇÏáëÁ ù³ÕÏ»¹áݳϳÝáõÃÛáõÝÁ

Ù»ñÅáõÙ ¿ ³í»ï³ñ³Ý³Ï³Ý áõë-

ÙáõÝùÇ ¹Çñù»ñÇó, Áëï áñÇ Ý³, áí

¹³í³ÝáõÙ ¿ »ñÏáõ` §Ù³ñÙÝÇ áõ Ùï³-

ÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³Ùù¦, ¹ñ³Ýáí ³ñ³ñáõÙ

¿ §àñ¹Çù µ³ñÏáõû³Ý¦: ÖÇßï ³Û¹å»ë

¿É, »Ã» »ñÏáõ ϳÙùÝ ¿ ³ëïí³-

ͳóíáõÙ, ÇÝãå»ë ¹³ ³ÝáõÙ ¿ÇÝ

ù³ÕÏ»¹áݳϳÝÝ»ñÁ, ³å³ §Ç Ù»ñ

÷ñÏáõÃÇõÝ ïÝûñÇݳµ³ñ ÙÇáí Çß-

˳ݳϳݳõ ÃáÕ³óáõó³Ý¿ñ Ù³ñÙ-

ÝáíÝ Ïñ»É ½³Ý³Ý·áë³Ý»ÉÇ ÏÇñëݦ,

³ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í` §½³ëïáõ³Í³ÛÇÝ

ÙdzÛÝ Û³Ûï ³éÝ¿ù ½Ï³ÙëÝ, í»Ñ³-

·áõÝáõû³Ùµ Û³ÕÃáÕÝ ³Ù»Ý³ÛÝÇ …

ǵñ»õ á㠻ÿ ³é³ÝÓÇÝ ÇÝã Çó»Ý àñ¹õáÛ

ϳÙù ù³Ý ÿ Ðûñ, ³ÛÉ áñå¿ë ÿ áã

Çó»Ý, µ³Ýë ¿¦:

²ëïí³Í³ßÝã³·Çï³Ï³Ý ùñÇëïáë³µ³ÝáõÃÛ³Ý

¨ áõÕÕ³¹³í³Ý

гÛñ»ñÇ í³ñ¹³å»ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý

94


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

íñ³ ʳãÇÏ ² ²ñß³ñáõÝ»óÇ Ï³ÃáÕÇ-

ÏáëÁ Ù»ñÅáõÙ ¿ ݳ¨ §»ñÏáõ Ý»ñ·áñ-

ÍáõÃ۳ݦ ù³ÕÏ»¹áÝ³Ï³Ý í³ñ¹³å»ïáõÃÛáõÝÁ

¨ ÑÇÙݳíáñáõÙ §ÙÇ ½áñáõÃÛáõÝ

¨ ÙÇ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõݦ ѳí³ï³ÙùÁ:

ʳãÇÏ ² ϳÃáÕÇÏáëÁ ùñÇëïáë³µ³Ý³Ï³Ý

ã³ñ³÷³é áõëÙáõÝùÝ»-

ñÇ ß³ñùÝ ¿ ¹³ëáõ٠ݳ¨ »íïÇù»ë³-

ϳÝÝ»ñÇÝ: ºí ù³ÝÇ áñ ºíïÇù»ëÇ

í³ñ¹³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í

³ëå³ñ»½ Çç³í ݳ¨ §ÙdzµÝ³Ïáõ-

ÃÛáõݦ »½ñÁ, áñáí ù³ÕÏ»¹áݳϳÝ-

Ý»ñÁ åÇï³ÏáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Ï³ù³ÕÏ»¹á-

Ý³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ, ʳãÇÏ ²

²ñß³ñáõÝ»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÁ Ð³Û »Ï»-

Õ»óáõ ѳí³ïù³ÛÇÝ ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý

¹Çñù»ñÇó ¹³ï³å³ñïáõÙ ¿ ³Û¹

§Ý³ÝÇñ ·³ÛóÏÕ»óÝáÕÇ áõëÙáõÝùÁ¦

¨ Ñéã³ÏáõÙ. §½ÙÇ µÝáõÃÇõÝ ºõïÇù»³ÛÝ

³ë»Éáí, ½áñë ݽáí»Ùù »õ û-

ï³ñ í³ñϳÝÇÙù Û²ëïáõÍáÛ »õ ÛÁݹ-

ѳÝñ³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ. »õ Éá°õñ ÉÇóÇ

Ëáëïáí³ÝáõÃÇõÝ Ñ³õ³ïáÛë Ù»ñáÛ

³Ù»Ý»óáõÝ, áñù ϳÙÇÝ áõÕÇÕ Éë»É¦:

²Û¹ ¹Çñù»ñÇó гÛáó ѳÛñ³å»ïÁ

íÇ׳µ³Ý³Ï³Ý ùñÇëïáë³µ³Ý³-

Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñéã³ÏáõÙ

¿ Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ѳí³ï³ÙùÁ.

§ì³ëÝ ³ÛÝáñÇÏ áã ѳõ³-

ÝÇÙù Ýáñ³Ó³ÛÝáõû³Ý ÅáÕáíáÛÝ

ø³ÕÏ»¹áÝÇ »õ ïáõÙ³ñÇÝ È»õáÝÇ ³-

ë»ÉáíÝ` »ñÏáõ µÝáõÃÇõÝë Ç Ù³ñÙݳó»³ÉÝ

²ëïáõ³ÍÝ ´³ÝÝ. ³ÛÉ Ëáëïáí³ÝÇÙù

½øñÇëïáë áã ²ëïáõ³Í

Ù»ñÏ, »õ áã Ù³ñ¹ ëáëÏ, »õ áã ²ëïáõ³Í

»õ Ù³ñ¹ áñáß»³É ѳϳé³Ï,

³ÛÉ ²ëïáõ³Í Ù³ñ¹³ó»³É, »õ áñå¿ë

ØdzÍÇÝ Ç Ð³õñ¿, ÝáÛÝå¿ë ÙdzÍÇÝ Ç

Ù³õñ¿, ÙÇ áñ¹Ç. »õ áñå¿ë ÙÇ áñ¹Ç` ÙÇ

øñÇëïáë, »õ áñå¿ë ÙÇ øñÇëïáë` ÙÇ

³ÝÓÝ, »õ áñå¿ë ÙÇ ³ÝÓÝ` ÙÇ ¹¿Ù, »õ

áñå¿ë ÙÇ ¹¿Ù` ÙÇ Ï³Ùù, »õ áñå¿ë ÙÇ

ϳÙù` ÙÇ Ý»ñ·áñÍáõÃÇõÝ, »õ áñå¿ë

ÙÇ Ý»ñ·áñÍáõÃÇõÝ` ÙÇ µÝáõÃÇõÝ, áñå¿ë

»õ ¿ ÙÇ µÝáõÃÇõݦ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ Ê³ãÇÏ

² ²ñß³ñáõÝ»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ê³ñ-

·Çë ² ꨳÝóÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. §Çñù ÃÕÃáó¦, º-

ñáõë³Õ»Ù, 1994: êï»÷³Ýáë î³ñáÝ»óÇ

²ëáÕÇÏ, ä³ïÙáõÃÛáõÝ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý, º-

ñ¨³Ý, 2000: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ², ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

²ìºîÆê ø²È²ÞÚ²Ü

ʲâÆÎ ´ ²ÜºòÆ

(1058–1065)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 1058–Çó:

гçáñ¹»É ¿ ä»ïñáë ² »ï³¹³ñ-

ÓÇÝ:

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ²ÝÇ: سѳó»É ¿

1065–ÇÝ ºñÏñáñ¹ гÛùÇ Â³íµ-

Éáõñ µÝ³Ï³í³ÛñáõÙ, ³Ù÷á÷í»É

ï»ÕÇ í³ÝùáõÙ:

ʳãÇÏ ´ ²Ý»óÇÝ ³é³ÝÓݳÝáõÙ

¿ Xl ¹³ñÇ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáëÝ»ñÇ

ß³ñùáõÙ` áñå»ë ²Ý³Ýdz Øáϳóáõ

ÑÇÙݳ¹ñ³Í ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ÛáõñûñÇݳÏ

¹ÇݳëïdzÛÇ í»ñçÇÝ Ý»ñϳ-

Û³óáõóÇã, áñÇ ³Ãáé³Ï³ÉáõÃÛ³Ùµ

ëÏǽµ »Ý ³éÝáõ٠гÛáó »Ï»Õ»óáõ

ջϳí³ñÇ ¹»·»ñáõÙÝ»ñÝ ûï³ñ

í³Ûñ»ñáõÙ: Ðݳñ³íáñ ¿, áñ ²Ý»óÇ

³Ýí³ÝáõÙÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ݳ

ÏñÃáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ó»É ¨ ¹³ëïdzñ³Ïí»É

²ÝÇáõÙ: ²í³· »Õµáñ` ²Ý³ÝdzÛÇ

Ñ»ï ÙdzëÇÝ í³Õ ѳë³ÏÇó å³ïñ³ëïí»É

¿ Ñá·¨áñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý:

95


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ºÕµ³ÛñÝ»ñÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõ-

ÝÁ ëï³ÝÓÝ»É ¿ Ýñ³Ýó Ùáñ»Õµ³ÛñÁ`

гÛáó ϳÃáÕÇÏáë ä»ïñáë ² »ï³-

¹³ñÓÁ, áñ ųٳݳϳßñç³ÝÇ ³é³í»É

ÏñÃí³Í ³ÝÓݳíáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

¿ñ: л勉µ³ñ, ·áÝ» Xl ¹³ñÇ 20–³-

ϳÝÝ»ñó, ʳãÇÏÝ ³åñ»É ¨ ÏñÃí»É ¿

²ÝÇáõÙ, áñï»Õ ¨ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ϳÃá-

ÕÇÏáë³ñ³ÝÁ: ²ÝÇáõÙ ¿É ݳ ëï³ó»É

¿ Ñá·¨áñ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñ ¨ Ó»éݳ¹ñí»É

»åÇëÏáåáë:

ÆÝãå»ë Ýñ³ Ùáñ»Õµ³Ûñ ä»ïñáë

² »ï³¹³ñÓÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ʳãÇÏ ²-

Ý»óáõ ÏÛ³ÝùÇ ÁÝóóùÁ ÏïñáõÏ Ï»ñåáí

÷áËí»ó ²ÝÇÇ ³ÝÏÙ³ÝÁ (1045)

ѳçáñ¹áÕ ï³ñÇÝ»ñÇÝ: ²ÝÇÇ µÛáõ-

½³Ý¹³Ï³Ý »ñÏñáñ¹ ϳé³í³ñÇã

γï³Ï³ÉáÝ Î³Ù»Ý³ëÁ í³ñáõÙ ¿ñ

гÛáó »Ï»Õ»óáõ ¹Çñù»ñÁ ë³Ñٳݳ-

÷³Ï»Éáõ ¨ ѳÛñ³å»ï³Ï³Ý Ýëï³í³ÛñÁ

г۳ëï³ÝÇó Ñ»é³óÝ»Éáõ

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áñÝ ³Ý¹ñ³-

¹³ñÓ³í ݳ¨ ʳãÇÏ ²Ý»óáõ ׳ϳﳷñÇ

íñ³: ´Ûáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÁ

ä»ïñáë ² »ï³¹³ñÓÇÝ Ñ³ñϳ¹ñ»óÇÝ

²ÝÇÇó ï»Õ³÷áËí»É ²ñÍÝ:

1047–Ç ëϽµÇÝ, ²ëïí³Í³Ñ³ÛïÝáõ-

ÃÛ³Ý ïáÝÇ ûñÁ, ѳݹÇë³íáñ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÇó

Ñ»ïá ä»ïñáë ² »-

ï³¹³ñÓÁ ¹áõñë µ»ñí»ó ݳ¨ ²ñÍ-

ÝÇó áõ ϳɳݳíáñí»ó: γñ× Å³Ù³-

Ý³Ï ³Ýó ʳãÇÏ ²Ý»óÇÝ ¨ë ³ñ·»É³-

÷³ÏíáõÙ ¿: ´Ûáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÝ ³ÏÝ-

ѳÛïáñ»Ý Íñ³·ñ»É ¿ÇÝ Ù»Ïáõë³óÝ»É

¨ Ù»Ïï»Õ»É гÛáó ϳÃáÕÇÏáëÇÝ áõ

Ýñ³ Ù»ñÓ³íáñÝ»ñÇÝ: ä³ï³Ñ³Ï³Ý

ã¿, áñ ÙÇÝã ³Û¹ ³ñ¹»Ý Î. äáÉÇë ¿ñ

ï³ñí»É ʳãÇÏ ²Ý»óáõ ³í³· »Õ-

µ³Ûñ ²Ý³ÝdzÝ:

äºïñáë ² »ï³¹³ñÓÁ ¨ Çñ áõ-

Õ»ÏÇóÝ»ñÁ ѳñ·³ÉÇó ÁݹáõÝ»Éáõ-

ÃÛáõÝ ·ï³Ý ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ:

´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý ϳÛëñÁ

»ñ»ù ï³ñÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝ áõ Ù»ñÓ³íáñÝ»ñÇÝ

å³Ñ»ó Î. äáÉëáõÙ ¨ ãÃá-

Õ»ó í»ñ³¹³éÝ³É ²ÝÇ: ܳ »ñÏÛáõ-

ÕáõÙ ¿ñ, áñ гÛáó »Ï»Õ»óáõ ·É˳íáñÁ

ϳñáÕ ¿ µÛáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÇ ¹»Ù

áõÕÕí³Í ³åëï³ÙµáõÃÛáõÝ Ï³½Ù³-

Ï»ñå»É г۳ëï³ÝáõÙ:

ä»ïñáë ² »ï³¹³ñÓÇ Ù³ÑÇó

Ñ»ïá, ²ñÇëï³Ï»ë ȳëïÇí»ñïóáõ

íϳÛáõÃÛ³Ùµ §ä»ïñáëÇ ï»ÕÁ ѳëï³ï»óÇÝ

Ýñ³ ù»éáñ¹Ç ʳãÇÏÇÝ,

áñÁ ѳÛñ³å»ï³Ï³Ý Ó»éݳ¹ñáõ-

ÃÛáõÝÁ í³Õáõó ¿ñ Áݹáõݻɦ: سï-

ûáë àõéѳۻóáõ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»-

ñÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ ʳãÇÏ ´ ²Ý»óÇÝ

ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ï»Õ³å³Ñ ¿ Ýß³-

ݳÏí»É ¹»é¨ë Î. äáÉÇë Ù»ÏÝ»Éáõó ³-

é³ç, ѻ勉µ³ñ ÙÇÝ㨠1047–Á: ²ÛëåÇëáí,

ä»ïñáë ² »ï³¹³ñÓÁ ݳ-

˳å»ë Ñá· ¿ñ ï³ñ»É ¨ ϳÝËáñáß»É

¿ñ гÛáó »Ï»Õ»óáõ ѳçáñ¹ ·³Ñ³-

ϳÉÇ Ñ³ñóÁ` ʳãÇÏ ´ ²Ý»óáõÝ Ï³-

ÃáÕÇÏáë Ó»éݳ¹ñ»Éáí áõ ¹»é¨ë Çñ

ϻݹ³ÝáõÃÛ³Ý ûñáù ù»éáñ¹áõÝ Ï³-

ÃáÕÇÏáë³ÏÇó ׳ݳã»Éáí: Àëï

سïûáë àõéѳۻóáõ` ä»ïñáë ² »-

ï³¹³ñÓÇ Ù³ÑÁ ¨ ʳãÇÏ ´ ²Ý»óáõ

ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³ÃáéÇÝ µ³½Ù»ÉÁ

ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ó»É 1058–ÇÝ: ê³Ï³ÛÝ

Ø»ÉÇïÇÝ»áõÙ ÁݹûñÇݳÏí³Í ²í»-

ï³ñ³ÝÇ ·ñÇãÁ íϳÛáõÙ ¿ ʳãÇÏ ´

²Ý»óáõ` ³íµÉáõñáõÙ ·ïÝí»Éáõ Ù³ëÇÝ

³éÝí³½Ý 1057–Çó:

ä»ïñáë ² »ï³¹³ñÓÇ Ù³Ñí³-

ÝÁ ѳçáñ¹»óÇÝ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý Çß-

˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý

³ÃáéÇ Ýϳïٳٵ ѳñáõó³Í µ³ó³-

ѳÛï ѳɳͳÝùÝ»ñÁ: ´Ûáõ½³Ý¹³-

Ï³Ý Ï³ÛëñÁ µéݳ·ñ³í»ó áã ÙdzÛÝ

ä»ïñáë ² »ï³¹³ñÓÇ Ïáõï³Ï³Í

¨ 껵³ëïdzÛáõÙ ·ïÝíáÕ, ³Ûɨ Ø»Í

96


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

гÛùáõÙ ²ÝÇÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇÝ

å³ïϳÝáÕ ·³ÝÓ»ñÁ: ʳãÇÏ ´

²Ý»óÇÝ Ñ³Ûñ³å»ï³ÝáóÇ »åÇëÏáåáëÝ»ñÇ

Ñ»ï ÙdzëÇÝ ÏñÏÇÝ ï³ñí»ó

Î. äáÉÇë, áñï»Õ Ýñ³Ý íÇ׳Ïí³Í

¿ ѳñϳ¹ñ³µ³ñ ³ÝóϳóÝ»É ¨ë

»ñ»ù ï³ñÇ: ²Û¹ ųٳݳϳÙÇçáóáõÙ

гÛáó ϳÃáÕÇÏáëÁ µ³½Ù³ï»-

ë³Ï ×ÝßáõÙÝ»ñÇ »ÝóñÏí»ó, ù³ÝÇ

áñ µÛáõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÁ ó³ÝϳÝáõÙ

¿ÇÝ Ñ³ñϳïáõ ¹³ñÓÝ»É Ð³Ûáó »Ï»-

Õ»óÇÝ: ʳãÇÏ ´ ²Ý»óÇÝ Ù»ñÅ»ó ³Û¹

å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ` Çñ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ ÑÇÙ-

ݳíáñ»Éáí ¹³ñ³íáñ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»-

ñÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ùµ: ܳËáñ¹ áñ¨¿ ų-

ٳݳϳßñç³Ýáõ٠гÛáó »Ï»Õ»óÇÝ

ѳñÏ»ñ ã¿ñ í׳ñ»É µÛáõ½³Ý¹³óÇÝ»-

ñÇÝ: ܳ ³ÝÑáÕ¹áÕ¹ Ùݳó` ãݳ۳Í

µáÉáñ ëå³éݳÉÇùÝ»ñÇÝ. §²Û¹ »ñ³-

Ý»ÉÇ Ù³ñ¹Á ¨ Ù»ñ Ù»Í Èáõë³íáñãÇ

÷á˳Ýáñ¹Á ³Ù»Ý¨ÇÝ ãí³Ë»ó³í

Ýñ³Ýó Ëáëù»ñÇó ¨ Çñ ³ë³ÍÇÝ Ñ³ëï³ïáõÝ

Ùݳó¦: γÛëñÁ ëïÇåí³Í

»Õ³í ³½³ï ³ñÓ³Ï»É Ê³ãÇÏ ´

²Ý»óáõÝ ¨ ѳïáõÏ Ññáí³ñï³Ïáí

гÛáó ϳÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇÝ í»ñ³-

¹³ñÓñ»ó áã ÙdzÛÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ áõ-

Ý»ó³Í ϳÉí³ÍùÝ»ñÁ, ³Ûɨ ѳÛñ³å»ï³Ï³Ý

³ÃáéÇÝ Ñ³ÝÓÝ»ó î³ñÝï³ÛÇ

(¸³ñ³Ý¹³) ·³í³éáõÙ (ºñÏñáñ¹

гÛùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ùáï) ϳéáõóí³Í

»ñÏáõ í³Ýù: ¸ñ³ÝóÇó Ù»-

ÏÁ` ³íµÉáõñÇ í³ÝùÁ, ¹³ñÓ³í

ʳãÇÏ ´ ²Ý»óáõ ϳÃáÕÇÏáë³ÝÇëï

Ñá·¨áñ Ï»ÝïñáÝÁ:

²Ý³Ýdz ê³Ý³ÑÝ»óÇÝ, áñÁ

ä»ïñáë ² »ï³¹³ñÓÇ å³ïí»ñáí

¿ Ó»éݳñÏ»É Çñ §Ð³Ï³×³éáõÃÛ³Ý

·ñáõÃÛáõÝÁ¦, ³Û¹ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÁ

Ý»ñϳ۳óñ»É ¿ ʳãÇÏ ´ ²Ý»óáõÝ`

³Ýí³Ý»Éáí Ýñ³Ý §·»ñ³½³ñ¹ »õ ³-

Ù»ÝÇÙ³ëï ѳÝ׳ñáí ³é Éó»³É ï¿ñ

7 - ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó γÃáÕÇÏáëÝ»ñ

ʳãÇÏ í»ñ³¹ÇïáÕ Ð³Ûáó ػͳó,

÷á˳Ýáñ¹ Ù»ÍÇ Èáõë³õáñãÇݦ:

гñϳ¹ñ»Éáí гÛáó ϳÃáÕÇÏáëÇÝ

µÝ³Ïí»É ³íµÉáõñáõÙ, ³ÛëÇÝùÝ

´Ûáõ½³Ý¹Ç³ ï»Õ³÷áËí³Í Ñ³Û ïÇñ³Ï³ÉÝ»ñÇÝ

å³ïϳÝáÕ ï³ñ³Íù-

Ý»ñÇó Ù»Ïáõë³óí³Í í³ÛñáõÙ, µÛáõ-

½³Ý¹³óÇÝ»ñÁ ó³ÝϳÝáõÙ ¿ÇÝ Ð³-

Ûáó ϳÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÁ Ñ»éáõ å³Ñ»É

ѳ۳ÑáÍ ßñç³ÝÝ»ñÇó, ³ñ·»É»É ѳÛ

Ñá·¨áñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µÝ³Ï³ÝáÝ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ:

ÜÙ³Ý Í³Ýñ

å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ٠гÛáó ѳÛñ³å»ïÝ Ç

íÇ׳ÏÇ ã¿ñ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ·áñÍáõ-

Ý»áõÃÛáõÝ Í³í³É»É: öá˳ñ»ÝÁ

Ýñ³Ý ѳçáÕí»É ¿ Ó³ËáÕ»É µÛáõ½³Ý-

¹³óÇÝ»ñÇ Ý»Ý· Íñ³·ñ»ñÁ: ʳãÇÏ ´

²Ý»óÇÝ Ð³Ûáó »Ï»Õ»óáõ å³ïÙáõ-

ÃÛ³Ý Ù»ç Ùï»É ¿ áñå»ë ³ß˳ñÑÇÏ

߳ѳ·ñ·éáõÃÛáõÝÝ»ñÇó µ³ñÓñ

ϳݷݳÍ, Çñ ÑáïÇÝ ÝíÇñí³Í, ѳÛ

Ñá·¨áñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ

áõ ߳ѻñÇ Ñ³í³ï³ñÇÙ å³ßïå³Ý:

Àëï سïûáë àõéѳۻóáõ` ѳÛñ»ÝÇùÇó

Ñ»é³óí³Í ϳÃáÕÇÏáëÁ

í³Ë׳Ýí»É ¿ 1065–ÇÝ Â³íµÉáõñ

í³ÝùáõÙ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ Ê³ãÇÏ

´ ²Ý»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ñÇ·áñ ´

ìϳ۳ë»ñÁ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. §ä³ïÙáõÃÇõÝ ²-

ñÇëï³Ï»ëÇ È³ëïÇõ»ñïóõáÛ¦, ºñ¨³Ý,

1963: §Ð³Û»ñ»Ý ӻ鳷ñ»ñÇ ÑÇß³ï³-

ϳñ³ÝÝ»ñ¦, º–Ä´ ¹¹., ºñ¨³Ý, 1988:

سïûáë àõéѳۻóÇ, ijٳݳϳ·ñáõ-

ÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1991: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½-

·³å³ïáõÙ, ѳï. ², ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

вÚð²äºî زð²ðÚ²Ü

97


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ÊàðºÜ ² Øàô𲸴ºÎÚ²Ü

(1932–1938)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1932–Çó: гçáñ¹»É ¿ ¨áñ· º

êáõñ»ÝÛ³Ýó î÷ÕÇë»óáõÝ:

ÌÝí»É ¿ 1873–Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ

8–ÇÝ ÂÇýÉÇëáõÙ: êå³Ýí»É ¿

1938–Ç ³åñÇÉÇ 6–ÇÝ ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ,

³Ù÷á÷í»É Ý³Ë ê. ³-

۳ݻ »Ï»Õ»óáõ ·³íÃáõÙ, ³å³`

1996–Ç ë»åï»Ùµ»ñÇÝ ³×ÛáõÝÁ

ï»Õ³÷áËí»É ¿ ê. ¾çÙdzÍÝÇ

سÛñ î³×³ñÇ µ³ÏÁ:

ܳËÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÝ ëï³ó»É

¿ Ù³ëݳíáñ å³ÝëÇáÝáõÙ, ³ÛÝáõ-

Ñ»ï¨ ëáíáñ»É ÂÇýÉÇëÇ Ü»ñëÇëÛ³Ý

Ñá·¨áñ ¹åñáóáõÙ (1888–1892), áñÁ

·»ñ³½³ÝóáõÃÛ³Ùµ ³í³ñï»Éáõó Ñ»-

ïá µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ó»É

Þí»Ûó³ñdzÛÇ ¨ »ñÙ³ÝdzÛÇ Ñ³-

Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ: 1897–ÇÝ Ü»ñëÇë-

Û³Ý ¹åñáóáõÙ Ý߳ݳÏí»É ¿ »ñ·Ç áõëáõóÇã:

1901–ÇÝ Ó»éݳ¹ñí»É ¿ ë³ñ-

Ï³í³·, ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»-

ñÇÝ` ³µ»Õ³ ¨ Ý߳ݳÏí»É Üáñ ´³-

Û³½»ïÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ·áñͳϳÉ:

1902–Ç Ù³ÛÇëÇ 24–ÇÝ Ó»éݳ¹ñí»É

¿ í³ñ¹³å»ï: 1903–Ç ÑáõÝÇëÇÝ »Ï»-

Õ»ó³Ï³Ý ϳÉí³ÍùÝ»ñÇ ¨ áõÝ»óí³ÍùÇ

µéݳ·ñ³íÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï

ó³ñ³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¹Ç-

Ù³¹ñáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³Éáõ ¨ áõÝ»óí³ÍùÁ

ãѳÝÓÝ»Éáõ ѳٳñ Ó»ñµ³-

ϳÉí»É ¨ ³ùëáñí»É ¿ èáõë³ëï³ÝÇ

úñÛáÉ ù³Õ³ù: 1905–ÇÝ í»ñ³¹³ñÓ»É

¿ ³ùëáñÇó ¨ Ý߳ݳÏí»É áñÇ–ÆÙ»-

ñ»ÃÇ–´³ÃáõÙÇ ¨ ²ñ¹íÇÝÇ ³é³çÝáñ-

¹³Ï³Ý ÷á˳Ýáñ¹: 1907–Ç ÑáõÝÇëÇÝ

ØÏñïÇã ² ÊñÇÙÛ³Ý Ï³ÃáÕÇÏáëÇ

Ññ³Ù³Ýáí Ý߳ݳÏí»É ¿ Üáñ ´³Û³-

½»ïÇ ¨ ¸³ñ³ãÇã³ÏÇ (³ÛÅÙ` ̳Õ-

ϳÓáñ) »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ·áñͳϳÉ:

1909–Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 19–ÇÝ Ø³ï-

èáë ´ ƽÙÇñÉÛ³Ý Ï³ÃáÕÇÏáëÇ ÏáÝ-

¹³Ïáí Ý߳ݳÏí»É ¿ ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý

ûÙÇ ÷áËûٳϳÉ, ÇëÏ

1910–Ç ë»åï»Ùµ»ñÇ 19–ÇÝ Ó»é-

ݳ¹ñí»É ¿ »åÇëÏáåáë: ²é³çÇÝ Ñ³-

Ù³ß˳ñѳÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ ï³ñÇ-

Ý»ñÇÝ ºñ¨³ÝÇ Ã»ÙÇ ºÕµ³Ûñ³Ï³Ý

û·ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇ Ý³Ë³-

·³ÑÝ ¿ñ, ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ íÇñ³íáñ

Ñ³Û ½ÇÝíáñÝ»ñÇ ¨ ·³ÕóϳÝÝ»ñÇ

û·ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍÁ:

1914–Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 15–ÇÝ Ñ³Û Ï³-

Ù³íáñÝ»ñÇ Ñá·¨áñ ϳñÇùÝ»ñÁ Ñá-

·³Éáõ ѳٳñ ¨áñ· º êáõñ»ÝÛ³ÝóÁ

Ýñ³Ý áõÕ³ñÏ»É ¿ 鳽ٳ׳ϳï:

1917–Ç ö»ïñí³ñÛ³Ý Ñ»Õ³÷áËáõ-

ÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ݳ ¹³ñÓ»É ¿ ºñ¨³ÝÇ

Ý³Ñ³Ý·Ç ²½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ջϳí³ñÁ:

1919–ÇÝ ¨áñ· º êáõñ»ÝÛ³Ý-

98


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

óÇ Ï³ñ·³¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ г۳ëï³ÝÇ

ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý Ññ³Ñ³Ý·áí, áñå»ë

ѳÛñ³å»ï³Ï³Ý å³ïíÇñ³Ï,

Ù»ÏÝ»É ¿ ö³ñǽ` ѳٻñ³ßËáõÃÛáõÝ

ѳëï³ï»Éáõ ö³ñÇ½Ç Ë³Õ³Õáõ-

ÃÛ³Ý ÏáÝý»ñ³ÝëÇÝ Ù³ëݳÏóáÕ

ѳÛÏ³Ï³Ý »ñÏáõ å³ïíÇñ³Ïáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨: 1920–ÇÝ ö³ñǽÇó

Ù»ÏÝ»É ¿ ²ØÜ` ϳñ·³íáñ»Éáõ å³é³Ïïí³Í

Ã»Ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ: ²Ûëï»Õ

ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ ѳݷ³Ý³ÏáõÃÛáõÝ

г۳ëï³ÝÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³-

Ù³ñ, ѳݹÇå»É ¿ ²ØÜ–Ç Ý³Ë³·³Ñ

ì. ìÇÉëáÝÇ Ñ»ï, ÇÝãå»ë ݳ¨ ϳï³ñ»É

¿ ²ØÜ–Ç Ð³Ûáó Ñá·¨áñ ³é³çÝáñ-

¹Ç ÁÝïñáõÃÛáõÝ` ѳÝÓÇÝ îÇñ³Ûñ ³ñù»å.

î»ñ–ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÇ:

1920–Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 11–ÇÝ ¨áñ·

º êáõñ»ÝÛ³ÝóÇ Ïáݹ³Ïáí Ýñ³Ý

ßÝáñÑí»É ¿ ³ñùáõÃÛ³Ý å³ïÇí:

1923–Ç Ù³ñïÇ 4–ÇÝ ¨áñ· º ϳÃá-

ÕÇÏáëÇ µ³ñÓñ ϳñ·³¹ñáõÃÛ³Ùµ

ϳñ·í»É ¿ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇ-

ÏáëÇ ï»Õ³å³Ñ ¨ »ñ³·áõÛÝ Ñá-

·¨áñ ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³Ñ: ²Ûë å³ßïáÝáÙ

ݳ å³Ûù³ñ ¿ ͳí³É»É §²-

½³ï »Ï»Õ»ó³Ï³Ý »Õµ³ÛñáõÃ۳ݦ

ËÙµ³íáñÙ³Ý ¹»Ù: ¨áñ· º êáõñ»Ý-

Û³ÝóÇ Ù³ÑÇó Ñ»ïá` 1930–1932–ÇÝ,

ջϳí³ñ»É ¿ Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ·áñÍ»ñÁ:

1932–Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 12–ÇÝ ÁÝïñí»É,

ÇëÏ 13–ÇÝ ûÍí»É ¿ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó

ϳÃáÕÇÏáë: Êáñ»Ý ² Øáõñ³¹µ»ÏÛ³-

ÝÁ å³Ûù³ñ ¿ ͳí³É»É ÷³Ïí³Í »Ï»-

Õ»óÇÝ»ñÁ í»ñ³µ³ó»Éáõ û·ïÇÝ,

ѳݹ»ë »Ï»É »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ ù³Ý¹»Éáõ

¨ áã Ýå³ï³ÏÇÝ û·ï³·áñÍ»Éáõ,

ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ѳÛ

Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

»ÝóñÏ»Éáõ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý

¹»Ù: ¼µ³Õí»É ¿ »Ï»Õ»óáõ ë³ÑÙ³-

ݳ¹ñ³Ï³Ý, ÍÇë³Ï³Ý, ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý

ѳٳÏáÕÙ³ÝÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý áõ

µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý, سÛñ î³×³ñÇ Ýáñá·Ù³Ý,

Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ÝíÇñ³å»-

ï³Ï³Ý ³ÃáéÝ»ñÇ ÙÇç¨ ë»ñï ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³ñó»ñáí:

Êáñ»Ý ² Øáõñ³¹µ»ÏÛ³ÝÇ Ý³-

˳·³ÑáõÃÛ³Ùµ 1925–Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇ

25–ÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»É ¿ ²½·³-

ÛÇÝ–»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáí ·áõÙ³ñ»Éáõ

Ýáñ` áã Ùdzå»ï³Ï³Ý ϳÝáݳ¹ñáõ-

ÃÛáõÝÁ: ¼·³ÉÇ ³ß˳ï³Ýù ¿ ϳï³ñ»É

ë÷Ûáõéù³Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ سÛñ ²Ãáé

ê. ¾çÙdzÍÝÇ ßáõñç ѳٳËÙµ»Éáõ

ѳٳñ: ê÷Ûáõéùáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿

²ëïí³Í³ßÝãÇ Ñ³Û»ñ»Ý óñ·Ù³Ýáõ-

ÃÛ³Ý 1500–³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ѳÝ-

¹ÇëáõÃÛáõÝÝ»ñ:

ä»ï³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ·áñͳ-

ϳÉÝ»ñÁ Êáñ»Ý ² Øáõñ³¹µ»ÏÛ³ÝÇÝ

˻չ³Ù³Ñ ³ñ»óÇÝ ì»Ñ³ñ³ÝÇ Çñ

ÝÝç³ë»ÝÛ³ÏáõÙ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ Êáñ»Ý

² Øáõñ³¹µ»ÏÛ³ÝÇÝ Ñ³çáñ¹»É ¿

¨áñ· ¼ âáñ»ùãÛ³ÝÁ:

ºñÏ»ñ. سÛñÇÏ, íÇå³Ï, ³ÝïÇå:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. §ì³í»ñ³·ñ»ñ

Ð³Û »Ï»Õ»óáõ å³ïÙáõÃ۳ݦ, Çñù ´.

Êáñ»Ý ² Øáõñ³¹µ»ÏÛ³Ý Ï³ÃáÕÇÏáë ²-

ٻݳÛÝ Ð³Ûáó, ºñ¨³Ý, 1996: êï»÷³Ý

λñïáÕ (êï»÷³ÝÛ³Ýó ê.), Çñù ï³é³å»Éáó

(1920–1950–³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»-

ñÇ µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áÑ Ñ³Û Ñá·¨áñ³-

ϳÝÝ»ñ), ºñ¨³Ý, 2002:

êîºö²Ü κðîàÔ

99


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

βð²äºî ² κԺòÆ

(ÊáñӻݳóÇ, ´áÏÇÏ, ´áµÇÏ)

(1392–1404)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1392–Çó: гçáñ¹»É ¿ »á¹áñáë ´

ÎÇÉÇÏ»óáõÝ:

ÌÝí»É ¿ Ìá÷ùÇ ÊáñÓÛ³Ý

·³í³éÇ Î»ÕÇ ·ÛáõÕáõÙ, ÍÝ. Ã.

³ÝÑï.: سѳó»É ¿ Ãáõݳíáñáõ-

ÙÇó 1404–ÇÝ, êÇë ù³Õ³ùáõÙ:

ÎñÃáõÃÛáõÝÝ áõ ¹³ëïdzñ³Ïáõ-

ÃÛáõÝÝ ëï³ó»É ¿ êëÇ Ñ³Ûñ³å»ï³-

ÝáóáõÙ: »á¹áñáë ´ ÎÇÉÇÏ»óáõ Ù³-

ÑÇó Ñ»ïá È»éݳÛÇÝ ÎÇÉÇÏdzÛÇ Çß-

Ë³Ý Îáëï³Ý¹ÇÝ ÎÇÉÇÏ»óáõ, êëÇ

ϳé³í³ñÇã å³ñáÝ Î³ñ³å»ïÇ ¨

ÎÇÉÇÏÛ³Ý ³ÃáéÇ Ùdzµ³ÝÝ»ñÇ Ñ³-

Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ÁÝïñí»É ¿ ²Ù»Ý³ÛÝ

гÛáó ϳÃáÕÇÏáë: ÀÝïñáõÃÛ³ÝÁ

ѳٳÙÇï ¿ »Õ»É ¨ Ñáí³Ý³íáñ»É

êëÇ ¾áÙ»ñ ³ÙÇñ³Ý: ³Ñ³Ï³É»É ¿

ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ͳÝñ

å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ÎÇÉÇÏÇ³Ý ³ÝÁݹ-

Ñ³ï »ÝóñÏí»É ¿ ѳñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇ ¨

³í³ñ³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ¹³ñÓ»É ÷áùñ³ëdzϳÝ

ÃáõñùÙ»Ý³Ï³Ý Ñáñ¹³Ý-

»ñÇ ¨ »·Çåï³Ï³Ý Ù³ÙÉáõùÝ»ñÇ ÙÇç¨

ÙÕíáÕ å³Ûù³ñÇ Ïǽ³Ï»ï:

ÂáõñùÙ»Ý è³Ù³½³Ý ³ÙÇñ³Ý ù³-

ÝÇóë å³ß³ñ»É ¿ êÇëÁ ¨ ÷áñÓ»É ·ñá-

Ñáí ·ñ³í»É ³ÛÝ: ØÛáõë ÏáÕÙÇó ·ÉáõË

»Ý µ³ñÓñ³óñ»É áõÝÇÃáñÝ»ñÁ, áñáÝù

³Ý³ñ·»É ½µ³Õí»É »Ý Ñá·»áñëáõ-

ÃÛ³Ùµ: Ðݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ãáõݻݳ-

Éáí å³Ûù³ñ»É »ñÏáõ ׳ϳïÝ»ñáí`

ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ñ³Û Ù»Í³Ù»ÍÝ»ñÁ

§Ó³ÝÓñ³ó»³Éù Ç Ý»Õáõûݿ¦ ÅáÕáí

»Ý Ññ³íÇñ»É §Ç ¹áõéÝ Î³ñ³å»ï

ϳÃáÕÇÏáëÇݦ ¨ áñáᯐ »Ý Ñ»é³Ý³É

»ñÏñÇó: Âíáí »ñ»ëáõÝ Ñ³½³ñ Ù³ñ¹

·³ÕÃ»É »Ý ÎÇåñáë ¨ ºíñáå³, ÇëÏ

Ùݳó³ÍÝ»ñÁ` γñ³å»ï ² λջóáõ

·É˳íáñáõÃÛ³Ùµ Ùݳó»É »Ý å³ß³ñí³Í

êÇë ù³Õ³ùáõÙ, áñÁ ѳÝÓÝí»É

¿ 1404–Ç ÑáõÝÇëÇ 6–ÇÝ:

è³Ù³½³Ý ³ÙÇñ³ÛÇ Ñ³×áõÃÛ³Ùµ

êëÇ Ø³Ûñ ²ÃáéÇ Ùdzµ³Ý гÏáµ »-

åÇëÏáåáë êë»óÇÝ ·³ÑÁÝÏ»ó ¿ ³ñ»É

γñ³å»ï ² λջóáõÝ, áñÇó Ñ»ïá

Ýñ³Ý Ãáõݳíáñ»Éáí ëå³Ý»É »Ý:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ Î³ñ³å»ï

² λջóáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ гÏáµ

êë»óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. â³ÙãÛ³Ý Ø.,

ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, ѳï. , ì»Ý»ïÇÏ,

1786: ê³Ùáõ»É ²Ý»óÇ, гõ³ùÙáõÝù Ç

·ñáó å³ïÙ³·ñ³ó, ì³Õ³ñß³å³ï,

1893: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ´, ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

²ìºîÆê ø²È²ÞÚ²Ü

βð²äºî ´ àôÈܺòÆ

(¼»ÛÃáõÝóÇ, ÌÍÏ»ñ)

(1726–1729)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1726–Çó: гçáñ¹»É ¿ ²ëïí³Í³ïáõñ

² гٳ¹³ÝóáõÝ:

ÌÝí»É ¿ Ùáï³íáñ³å»ë

1661–ÇÝ, ¼»ÛÃáõÝ ·³í³éÇ àõÉÝ

·ÛáõÕáõÙ: سѳó»É ¿ 1729–Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇ

2–ÇÝ ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ:

²×ÛáõÝÝ ³Ù÷á÷í»É ¿

ê. ÐéÇ÷ëÇÙ» í³ÝùÇ ·³íÃÇ Ó³-

˳ÏáÕÙáõÙ:

²ëïí³Í³ïáõñ ² гٳ¹³Ýóáõ

³Ý³ÏÝÏ³É Ù³Ñí³Ý ¨ »ñÏñÇ ù³Õ³-

100


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

ù³Ï³Ý ³Ý³å³Ñáí íÇ׳ÏÇ å³ï-

׳éáí ³é Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ûñ³å»-

ï³Ï³Ý ³ÃáéÁ Ùݳó»É ¿ ó÷áõñ,

ÇëÏ ê. ¾çÙdzÍÝÇ Ùdzµ³ÝÝ»ñÝ ¿É

óñí»É–Ñ»é³ó»É »Ý: ²Û¹ ¨ ³ÛÉ å³ï-

׳éÝ»ñáí Ñݳñ³íáñ ãÇ »Õ»É Ýáñ

ϳÃáÕÇÏáëÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳ½-

ٳϻñå»É ¾çÙdzÍÝáõÙ: ÀÝïñáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ

ëï³ÝÓÝ»É ¿ Î. äáÉëÇ Ð³Ûáó å³ïñdzñù

ÐáíѳÝÝ»ë ÎáÉáï ´³ÕÇß»-

óÇÝ, áñÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ ¨ ²½·³-

ÛÇÝ–»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáíÇ Ù³ëݳ-

ÏÇóÝ»ñÇ ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ ²Ù»Ý³ÛÝ

гÛáó ϳÃáÕÇÏáë ¿ ÁÝïñí»É γñ³å»ï

»åÇëÏáåáë àõÉÝ»óÇÝ:

ܳ ݳ˳å»ë »Õ»É ¿ Î. äáÉëÇ

å³ïñdzñù³Ï³Ý ³ÃáéÇ Ùdzµ³Ý:

ܳËÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÝ ëï³ó»É

¿ ÍÝݹ³í³ÛñáõÙ, ³ß³Ï»ñï»É êï»-

÷³Ýáë ³ñù»å. ¼»ÛÃáõÝóáõÝ:

1681–ÇÝ Ó»éݳ¹ñí»É ¿ Ïáõë³ÏñáÝ

ù³Ñ³Ý³: 1694–ÇÝ Ü³Ñ³å»ï ² º-

¹»ë³óáõ ÏáÕÙÇó ûÍí»É ¿ »åÇëÏáåáë

¨ Ý߳ݳÏí»É ³É³ÃdzÛÇ (²ÝÏÛáõñdz)

ѳÛáó Ã»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹

(1694–1726): ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃá-

ÕÇÏáë ¿ ûÍí»É 1726–Ç ÷»ïñí³ñÇ

27–ÇÝ Î. äáÉëÇ ê. ²ëïí³Í³ÍÇÝ

سÛñ »Ï»Õ»óáõÙ:

γÃáÕÇÏáë ÁÝïñí»Éáõó Ñ»ïá

γñ³å»ï ´ àõÉÝ»óÇÝ ³éųٳݳÏ

ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ ÙÝ³É Î. äáÉëáõÙ` ÷áñ-

Ó»Éáí ϳñ·³íáñ»É гÛáó »Ï»Õ»óáõ

Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áõ Ñá·¨áñ–¹³í³-

Ý³Ï³Ý áñáß Ññ³ï³å ËݹÇñÝ»ñ:

1727–Ç ÑáõÝÇëÇÝ ¹áõñë ·³Éáí Î.

äáÉëÇó` ßñç³å³·³Û»É ¿ úëÙ³ÝÛ³Ý

ϳÛëñáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ

ѳÛÏ³Ï³Ý µáÉáñ ûٻñÁ, Ù³Ýñ³-

Ù³ëÝ Í³Ýáóó»É Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý

ϳóáõÃÛ³ÝÁ, »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ áõ í³Ýù»ñÇ

íÇ׳ÏÇÝ:

1728–Ç ëϽµÝ»ñÇÝ Å³Ù³Ý»Éáí

ê. ¾çÙdzÍÇÝ` Ý³Ë Ó·ï»É ¿ ѳٳËÙ-

µ»É óñí³Í Ùdzµ³ÝÝ»ñÇÝ ¨ سÛñ ²-

Ãáéáõ٠ͳí³É»É Ñá·¨áñ–Ùß³Ïáõó-

ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ: Üñ³ å³ïí»-

ñáí ѳÛïÝÇ ÝϳñÇã гÏáµ Ðáíݳ-

óÝÛ³ÝÁ ëï»ÕÍ»É ¿ سÛñ î³×³ñÇ

Ëáñ³ÝÇ 12 ³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇ ¹ÇÙ³å³ïÏ»ñÝ»ñÁ:

ÆÝã–áñ ã³÷áí µ³ñ»-

ɳí»É ¿ سÛñ ²ÃáéÇ ïÝï»ë³Ï³Ý

íÇ׳ÏÁ, ϳñ·³íáñ»É ϳÉí³Í³Ï³Ý

ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: гݹÇٳݳ-

Ï³Ý Ý³Ù³Ï ¿ ·ñ»É ÐéáÙÇ ´»Ý»¹ÇÏïáë

Ä´ å³åÇÝ` å³Ñ³Ýç»Éáí Ñ»ï

ϳÝã»É ѳۻñÇ ßñç³Ýáõ٠ϳÃáÉÇϳ-

Ï³Ý ù³ñá½ãáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ ÙÇëÇáÝ»ñÝ»ñÇÝ:

âÝ³Û³Í Ï³ñ׳ï¨

·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³ÝÁ` γñ³å»ï ´

àõÉÝ»óáõ Ó»éݳñÏÝ»ñÝ Çñ³íáõÝù »Ý

ïí»É Ø. â³ÙãÛ³ÝÇÝ Ýñ³Ý ³Ýí³-

Ý»Éáõ §³Ûñ ½·ûÝ »õ ÇÙ³ëïáõÝ, ÷³é³óÇ

³ÝÓ³Ùµ »õ ·áí»ÉÇ í³ñáõù, »õ

ëÇñ»ÉÇ Û³ãë ³Ù»Ý»óáõݦ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ Î³ñ³å»ï

´ àõÉÝ»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ²µñ³-

ѳ٠´ Êáß³µ»óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. â³ÙãÛ³Ý Ø.,

ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, ѳï. , ì»Ý»ïÇÏ,

1786: êÇÙ»áÝ ºñ¨³ÝóÇ, æ³Ùµé, ì³Õ³ñß³å³ï,

1870: §Î³ñ³å»ïÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ

àõÉÝ»óõáÛ í³ñù ÇÝùݳ·Çñ¦, ³ß˳ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ

ê³Ñ³Ï í³ñ¹³å»ï

Ö»Ù×»ÙÛ³ÝÇ, ï»°ë §´³½Ù³í»å¦, ì»Ý»-

ïÇÏ, 1978: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ´, ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001: ²Ûí³½Û³Ý

²., гÛáó »Ï»Õ»óÇÝ XVlll ¹³ñÇ

Ñ³Û ³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý ù³éáõ-

ÕÇÝ»ñáõÙ, ºñ¨³Ý, 2003:

²Ô²ìÜÆ àôÂàôæÚ²Ü

101


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ÎÆð²Îàê ² ìÆð²äºòÆ

(ÎÇñ³Ïáë ÊÉáÝó)

(1441–1443)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1441–Çó: гçáñ¹»É ¿ ñÇ·áñ Â

Øáõë³µ»ÏÛ³ÝóÇÝ:

ÌÝí»É ¿ Ùáï 1370–ÇÝ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ

ø³çµ»ñáõÝÛ³ó ·³í³éÇ

ʳ鳵³ëï ·ÛáõÕáõÙ: س-

ѳó»É ¿ 1448–ÇÝ:

ܳËÝ³Ï³Ý áõëáõÙÝ ëï³ó»É ¿

ÍÝݹ³í³ÛñÇ êáõ˳ñáõ í³ÝùáõÙ`

ê³ñ·Çë ²åñ³ÏáõÝ»óÇ ¨ ì³ñ¹³Ý

Ðá·áó»óÇ í³ñ¹³å»ïÝ»ñÇ Ñ»ï: ²-

é³ÝÓÝáõÃÛ³Ý ¨ ×·ÝáõÃÛ³Ý Ýå³ï³-

Ïáí ÃáÕÝáõÙ ¿ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÁ ¨

1409–ÇÝ Ñ³ëï³ïíáõÙ ²Ûñ³ñ³ïÇ

Êáñ íÇñ³å í³ÝùáõÙ (³Ûëï»ÕÇó ¿É`

³Ýí³ÝáõÙÁ): Ö·ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³í»ÉÇ

Ëëï³Ï»óáõÃÛáõÝ ÙïóÝ»Éáõ Ýå³ï³-

Ïáí ѳëï³ïíáõÙ ¨ ÑÇÙÝáõÙ ¿ Çñ

׷ݳñ³ÝÁ ²ñ³ñ³ïÇ ëïáñáïáõÙ

·ïÝíáÕ ²ÏáéÇ ·ÛáõÕÇó áã Ñ»éáõ` ì³-

ݳëï³Ý Ïáãí³Í í³ÛñáõÙ:

سëݳÏó»É ¿ 1441–Ç ê. ¾çÙdzÍ-

ÝÇ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáëÇ

ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ññ³íÇñí³Í

²½·³ÛÇÝ–»Ï»Õ»ó³Ï³Ý Åá-

ÕáíÇÝ: γÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý Ã»Ïݳ-

ÍáõÇ ßáõñç í³ëåáõñ³Ï³ÝóÇÝ»ñÇ ¨

ëÛáõÝ»óÇÝ»ñÇ ÙÇç¨ Í³·³Í Ñáõ½áõÙ-

Ý»ñÁ ѳݹ³ñï»óÝ»Éáõ ѳٳñ ³-

é³ç³¹ñíáõÙ ¿ ÎÇñ³Ïáë ² ìÇñ³å»óáõ

ûÏݳÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ѳí³Ýáõ-

ÃÛ³Ý ³ñųݳÝáõÙ: ÄáÕáíÇó Ñ»ïá

ëï³ÝáõÙ ¿ ͳÛñ³·áõÛÝ í³ñ¹³å»-

ï³Ï³Ý ³ëïÇ׳Ý, ûÍíáõ٠ݳË` »-

åÇëÏáåáë, ³å³` ϳÃáÕÇÏáë ²Ù»-

ݳÛÝ Ð³Ûáó:

ÀÝïñí»Éáõó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá

ÎÇñ³Ïáë ² ìÇñ³å»óÇÝ Ï³ï³ñáõÙ ¿

ØÛáõéáÝûñÑÝáõÃÛáõÝ: Ð³Û »Ï»Õ»óáõ

ÙdzëÝáõÃÛáõÝÁ å³Ñ»Éáõ ѳٳñ ²Õ-

óٳñÇ ³ÃáéÝ ³½³ïáõÙ ¿ 1113–Ç

ê¨ É»é³Ý γñÙÇñ í³ÝùÇ »Ï»Õ»ó³-

Ï³Ý ÅáÕáíÇ Ý½áíùÇó ¨ Ññ³å³ñ³-

Ïáõ٠ѳÛñ³å»ï³Ï³Ý ³ÃáéÁ ÎÇÉÇ-

ÏdzÛÇó ê. ¾çÙdzÍÇÝ ÷á˳¹ñáõ-

ÃÛáõÝÝ ³í»ïáÕ Ïáݹ³Ï:

1441–ÇÝ ê. ¾çÙdzÍÝÇ ÅáÕáíáõÙ

ÎÇñ³Ïáë ² ìÇñ³å»óáõ ÁÝïñáõ-

ÃÛ³Ùµ ųٳݳϳíáñ³å»ë í»ñç

¹ñí»ó ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³ÃáéÝ»ñÇ

µ³Å³ÝÙ³Ý ËݹñÇÝ: êëÇ ¨ ²ÕóٳñÇ

ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ѳٳ-

Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ·³Éáí, êáõñµ ¾çÙdzÍÝÇ

ϳÃáÕÇÏáëÇÝ ×³Ý³ã»É »Ý Ùdzѻ-

Í³Ý ·ÉáõË Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»-

óáõ` ³é³Ýó Áݹ¹ÇÙ³¹ÇñÝ»ñÇ ¨ ѳ-

ϳÃáéÝ»ñÇ:

سÛñ ²ÃáéÇ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ ½áñ³óÝ»Éáõ

Ýå³ï³Ïáí ÎÇñ³Ïáë ²

ìÇñ³å»óÇÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ßÇݳñ³ñáõÃÛáõÝ

(¿çÙdzÍÝÇ í³ÝùáõÙ ¨

³ÛÉáõñ), ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ÍÇë³¹³í³-

Ý³Ï³Ý µ³ñ»Ýáñá·áõÙÝ»ñ:

102


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

êÛáõÝ»óÇÝ»ñÁ, ÁÝ¹í½»Éáí í³ëåáõñ³Ï³ÝóÇÝ»ñÇ

·ñ³í³Í ³é³ç-

ݳÛÇÝ ¹ÇñùÇó ¨ Ó·ï»Éáí ѳÛñ³å»-

ï³Ï³Ý ·³ÑÇÝ µ³½Ù»óÝ»É Çñ»Ýó

Ý»ñϳ۳óáõóãÇÝ, ¹Å·áÑáõÙ »Ý ³Û¹

ÁÝïñáõÃÛáõÝÇó: Üñ³Ýù 1443–ÇÝ Åá-

Õáí »Ý ·áõÙ³ñáõÙ ¨ ·³ÑÁÝÏ»ó Ñéã³-

ÏáõÙ ÎÇñ³Ïáë ² ìÇñ³å»óáõÝ:

²Ûë Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³½·³-

ÛÇÝ ¨ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó Ù»Í

ѳñí³Í »Ý ѳëóÝáõ٠ѳÛñ³å»ï³-

Ï³Ý ³ÃáéÇ Ý߳ݳÏáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³½-

·³ÛÇÝ ÝíÇñ³å»ï³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³ÝÁ:

ØdzóÛ³É Ð³Ûñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ÏñÏÇÝ

å³é³ÏïíáõÙ ¨ »ñÏ÷»ÕÏíáõÙ ¿` ²Õ-

óٳñÇ Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý Áݹ¹Ç-

ÙáõÃÛ³Ùµ ¨ êëÇ Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý

í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÙáí:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ÎÇñ³-

Ïáë ² ìÇñ³å»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ ñÇ-

·áñ Ä æ³É³Éµ»ÏÛ³ÝóÁ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ÂáíÙ³ Ø»Íá÷»-

óÇ, ÚÇß³ï³Ï³ñ³Ý, ÂÇýÉÇë, 1892: úñ-

Ù³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ´,

ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

غêðàä ³µ»Õ³ ä²ðê²ØÚ²Ü

ÎàØÆî²ê ² ²ÔòºòÆ

(ÞÇÝáÕ)

(615–628)

F³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë 615–Çó: гçáñ¹»É

¿ ²µñ³Ñ³Ù ² ²Õµ³Ã³Ý»-

óáõÝ:

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ÍÝí»É ¿ ²ñ³-

·³ÍáïÝ ·³í³éÇ ²Õóù ·Ûáõ-

ÕáõÙ: ì³Ë׳Ýí»É ¿ 628–ÇÝ ¸íÇ-

ÝáõÙ, ³Ù÷á÷í»É ì³Õ³ñß³å³ïÇ

ê. ÐéÇ÷ëÇÙ» »Ï»Õ»óáõ Ý»ñëáõÙ:

ºÕ»É ¿ î³ñáÝÇ Ø³ÙÇÏáÝ»Çó »-

åÇëÏáåáëÁ: ÎáÙÇï³ë ² ²Õó»óÇÝ

ųٳݳÏÇ Ñ³ÛïÝÇ ³ëïí³Í³µ³Ý-

Ý»ñÇó ¨ ¹³í³Ý³µ³ÝÝ»ñÇó ¿: γñ¨áñ

¹»ñ ¿ ˳ճó»É å³ñëÇó ï»-

ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ ²ñ¨»ÉùÇ »-

ϻջóÇÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ Ð³Û »Ï»Õ»óáõ

¹Çñù»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ¨ Ñ»ÕÇݳ-

ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ:

ä³ñëÇó ³ñù³ Êáëñáí ll ²÷³ñí»½Á

(ö³ñí»½) Çñ ï»ñáõÃÛ³Ý Ý»ñëáõÙ

ùñÇëïáÝ۳ݻñÇ ¹³í³Ý³Ï³Ý

í»×»ñÇÝ í»ñç ï³Éáõ Ýå³ï³Ïáí

Ññ³Ù³ÛáõÙ ¿ ²ñ¨»ÉùÇ ¨ ²ëáñ»ëï³ÝÇ

»åÇëÏáåáëÝ»ñÇÝ ·³É ³ñùáõÝÇù ¨

ùÝÝ»É, û ùñÇëïáÝ۳ݻñÇ áñ ¹³í³-

ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ×ßÙ³ñÇï: 615–ÇÝ Ññ³íÇñáõÙ

¿ ä³ñëÇó ϳ٠îǽµáÝÇ Åá-

ÕáíÁ, áñÇ ÁÝóóùÇ, ÁݹáõÝ³Í áñáßáõÙÝ»ñÇ

¨ å³ñëÇó ³ñù³ÛÇ ¹ÇñùáñáßÙ³Ý

íñ³ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý

·áñÍ»É å³ñëÇó ó·áõÑÇ, áõÕÕ³-

÷³é ³ëáñáõÑÇ ÞÇñÇÝÁ, ³ñùáõÝÇ

áõÕÕ³÷³é ¹áõñáõëå»ï (µÅßϳå»ï)

³µñÇ»É ÞÇ··³ñ³óÇÝ ¨

ìñϳÝÇ Ù³ñ½å³Ý êÙµ³ï ´³·ñ³ïáõÝÇÝ:

г۳ëï³ÝÇó ä³ñëÇó Åá-

ÕáíÇÝ Ù³ëݳÏó»É »Ý سÙÇÏáÝ»Çó

ÎáÙÇï³ë »åÇëÏáåáëÁ, áñÁ í»ñ³-

¹³ñÓ»É ¿ áñå»ë ϳÃáÕÇÏáë ¨ ²Ù³ïáõÝÛ³ó

سïûáë »åÇëÏáåáëÁ:

ºÝó¹ñíáõÙ ¿, áñ ÎáÙÇï³ëÁ, áñå»ë

Ñ³Û »åÇëÏáåáëáõÃÛ³Ý ³í³·, ³ñ-

¹»Ý ÁÝïñí³Í ¿ñ Ñ³Û »åÇëÏáåáëÝ»-

ñÇ áõ Çß˳ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ÇëÏ å³ñëÇó

³ñùáõÝÇùáõÙ ëï³ó»É ¿ Êáëñáí

ll–Ç Ñ³ëï³ïáõÙÁ: ܳ ä³ñëÇó Åá-

ÕáíÇÝ Ý»ñϳ۳ÝáõÙ ¿ ³ñ¹»Ý áñå»ë

гÛáó ϳÃáÕÇÏáë: ÄáÕáíÇÝ ÎáÙÇï³ë

² ²Õó»óÇÝ Ý»ñϳ۳óñ»É ¿ §Ð³í³ïá

·ÇñùÁ¦ ϳ٠§¸³í³ÝáõÃÛ³Ý

ÃáõÕÃÁ¦, áñï»Õ ѳϳݻ ѳÝí³Ý»

103


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

Ãí³ñÏíáõÙ ¨ ݽáííáõÙ »Ý µáÉáñ

Ñ»ñÓí³ÍáÕÝ»ñÁ: гÛáó Ñ»ï Ùdz-

ÝáõÙ »Ý ÞÇñÇÝ Ã³·áõÑÇÝ ¨ µÅßϳå»ïÁ:

ºñϳñ íÇ׳µ³ÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá

ÁݹáõÝí»É ¿ ÙdzÛÝ ÜÇÏdzÛÇ (325),

Î. äáÉëÇ (381) ¨ º÷»ëáëÇ (431) Åá-

ÕáíÝ»ñÇ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý Ñ»ÕÇݳÏáõ-

ÃÛáõÝÁ, Ù»ñÅí»É ¿ ø³ÕÏ»¹áÝÇ ÅáÕáíÁ,

ÇÝãå»ë ݳ¨ Ý»ëïáñ³Ï³ÝáõÃÛáõ-

ÝÁ: Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ¹³í³Ý³ÝùÁ å³ñëÇó

ï»ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ßïáݳå»ë

׳ݳãí»É ¿ ÙÇ³Ï áõÕÕ³-

÷³é ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ¹³í³ÝáõÃÛáõ-

ÝÁ: ¸³ µ³ñÓñ³óñ»É ¿ гÛáó ϳÃá-

ÕÇÏáëÇ ¨ Ð³Û »Ï»Õ»óáõ Ñ»ÕÇݳÏáõ-

ÃÛáõÝÁ: ä³ñëÇó ÅáÕáíÇó Ñ»ïá, Áëï

ê³Ùáõ»É ²Ý»óáõ, §²ëáñ»ëï³ÝǦ »ñ-

Ïáõ áõÕÕ³÷³é »åÇëÏáåáëÝ»ñ

سñ–سñáõÃ³Ý ¨ ä»ïñáëÁ ·³ÉÇë

»Ý ¸íÇÝ` ÎáÙÇï³ë ² ²Õó»óáõÝ ·Çñ

Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ¨ Çñ»Ýó ѳٳӳÛ-

ÝáõÃÛáõÝÁ ѳÛïÝ»Éáõ ѳÛáó ѳí³ïÇÝ:

ÎáÙÇï³ë ² ²Õó»óÇÝ »é³Ý¹áõÝ

Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ųٳݳ-

ÏÇ ¹³í³Ý³µ³Ý³Ï³Ý í»×»ñÇÝ,

å³ßïå³Ý»É Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ¹³í³-

Ý³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ ù³ÕÏ»¹áݳ-

ϳÝÝ»ñÇ, Ý»ëïáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ, 먻-

ñÇáëÛ³ÝÝ»ñÇ áïÝÓ·áõÃÛáõÝÝ»ñÇó:

ÎáÙÇï³ë ² ²Õó»óáõ ûñáù ¨ Ýñ³ ³Ý-

ÙÇç³Ï³Ý ջϳí³ñáõÃÛ³Ùµ ¿ ϳ½Ùí»É

§²ñÙ³ï ѳõ³ïáÛ¦ (§Ð³õ³ï³ñÙ³ï¦)

¹³í³Ý³µ³Ý³Ï³Ý Åá-

Õáí³ÍáõÝ, áñÝ ³ÛÅ٠ѳÛïÝÇ ¿ §ÎÝÇù

ѳõ³ïáÛ¦ ³Ýí³Ùµ: ÄáÕáí³ÍáõÝ

ϳ½Ù»É ¨ ËÙµ³·ñ»É ¿ ųٳݳÏÇ

Ý߳ݳíáñ ³ëïí³Í³µ³Ý ¨ ¹³í³-

ݳµ³Ý îÇÙáûáë Îáõ½Ç §Ð³Ï³×³éáõÃÛáõÝ

Áݹ¹»Ù ø³ÕÏ»¹áÝÇ ÅáÕáíǦ

ѳϳù³ÕÏ»¹áݳϳÝ, ѳϳ-

Ý»ëïáñ³Ï³Ý »ñÏÇ ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùµ, ¨

Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ å³ßïå³Ý»É Ð³Û »Ï»-

Õ»óáõ áõÕÕ³÷³éáõÃÛáõÝÁ, ³Ùñ³åÝ-

¹»É Ýñ³ ¹Çñù»ñÁ Vl ¹. í»ñçÇÝ Vll ¹.

ëϽµÝ»ñÇÝ ëñí³Í ¹³í³Ý³Ï³Ý å³Ûù³ñáõÙ:

ÎáÙÇï³ë ² ²Õó»óáõ ûñáù

»Ý ѳí³ùí»É Ïñáݳ¹³í³Ý³Ï³Ý

µÝáõÛÃÇ Ù»Ï ³ÛÉ ÅáÕáí³ÍáõÇ` §Çñù

ÃÕÃáóǦ ÝÛáõûñÁ: §Çñù ÃÕÃáóáõÙ¦

½»ï»Õí»É ¿ ݳ¨ ÎáÙÇï³ë ² ²Õó»-

óáõ µ³Ý³í»×Á` §¼ñáÛóù¦–Á, Î. äáÉëÇ

å³ïñdzñùÇ Ñ»ï, áñï»Õ ßáß³÷íáõÙ

»Ý ¹³í³Ý³µ³Ý³Ï³Ý, í³ñ¹³å»ï³Ï³Ý,

ÍÇë³Ï³Ý ѳñó»ñ: г-

Ûáó ϳÃáÕÇÏáëÁ ѳñóáõå³ï³ë-

˳ÝÇ Ó¨áí å³ßïå³ÝáõÙ ¿ Ð³Û »Ï»-

Õ»óáõ ¹³í³Ý³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ,

ÑÇÙݳíáñáõÙ Ýñ³ áõÕÕ³÷³éáõÃÛáõ-

ÝÁ:

껵»áëÇ §ä³ïÙáõÃ۳ݦ Ù»ç

å³Ñå³Ýí»É ¿ ÎáÙÇï³ë ² ²Õó»óáõ

ÃÕóÏóáõÃÛáõÝÁ ºñáõë³Õ»ÙÇ å³ïñdzñù³Ï³Ý

ï»Õ³å³Ñ Øá¹»ëïáë

»ñ»óÇ Ñ»ï, áñï»Õ ÝßíáõÙ ¿, áñ ѳ-

Û»ñÝ Çµñ¨ áõËï³íáñÝ»ñ ÏñÏÇÝ

ëÏë»É »Ý ѳëï³ïí»É ºñáõë³Õ»ÙáõÙ

¨ ϳñ¨áñ ¹ÇñùÇ Ñ³ë»É: ºñáõë³Õ»ÙÇ

ùñÇëïáÝ۳ݻñÁ гÛáó ϳÃáÕÇÏáëÇ

å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÝ »Ý ¹ÇÙáõÙ` ó³Ý-

ϳݳÉáí, áñ ݳ §³ãùÁ ºñáõë³Õ»ÙÇ

íñ³ ù³Õóñ å³ÑǦ, Ýñ³ÝÇó û·Ýáõ-

ÃÛáõÝ ËݹñáõÙ` â³ñã³ñ³Ý³ó ï»Õ»-

ñÇ íñ³ »Ï»Õ»óÇ Ï³éáõó»Éáõ ¨ ºñáõë³Õ»ÙÇ

³Õù³ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

ÎáÙÇï³ë ² ²Õó»óÇÝ Ý³¨ µ³-

ݳëï»ÕÍ–»ñ³ÅÇßï ¿, Ñ³Û ß³ñ³Ï³-

Ý»ñ·áõÃÛ³Ý Ý߳ݳíáñ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇó:

Üñ³ ³Ù»Ý³Ñ³ÛïÝÇ ëï»Õ-

ͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ ¾çÙdzÍÝÇ ê. ÐéÇ÷ëÇÙ»Ç

í³ÝùÇ ûÍÙ³Ý Ï³å³Ïóáõ-

ÃÛ³Ùµ ÐéÇ÷ëÇÙÛ³Ýó ÏáõÛë»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ

ÝíÇñí³Í §²ÝÓÇÝù ÝáõÇ-

104


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

ñ»³Éù ëÇñáÛÝ øñÇëïáëǦ ß³ñ³-

ϳÝÝ ¿, áñÁ ·ñí³Í ¿ ³Ûµµ»Ý³Ï³Ý

³ÏñáëïÇùáëÇ ëϽµáõÝùáí: ²ÛÝ íÇå³ùݳñ³Ï³Ý

µÝáõÛÃÇ É³Ûݳͳí³É

Ý»ñµáÕ ¿ (36 ù³é³ïáÕ ïáõÝ) ¨ ã³-

÷³ÝÙáõß ¿ »Õ»É ѻﳷ³ ß³ñ³Ï³-

ݳ·ÇñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹áõÑ»ï ³Ûµ-

µ»Ý³Ï³Ý ͳÛñ³Ï³åáí ·ñí³Í ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ

ëï³ó»É »Ý §²ÝÓÇÝù¦

³Ýí³ÝáõÙÁ:

ÎáÙÇï³ë ² ²Õó»óÇÝ Í³í³É»É ¿

ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ¨ Ñá·¨áñ–Ùß³Ïáõ-

óÛÇÝ µáõéÝ ·ñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, ÇÝãÇ

ѳٳñ ëï³ó»É ¿ ÞÇÝáÕ Ù³Ï³ÝáõÝÁ:

γÃáÕÇÏáë³ÝÇëï ¸íÇÝáõ٠ϳéáõó»É

¿ гÛñ³å»ï³ÝáóÇ Ýáñ ß»ÝùÁ,

³í³ñïÇÝ ¿ ѳëóñ»É ¹»é¨ë 608–ÇÝ

ëÏëí³Í ¸íÇÝÇ Î³ÃáÕÇÏ» (ê. ñÇ-

·áñ Èáõë³íáñÇã) »Ï»Õ»óáõ í»ñ³Ï³éáõóáõÙÁ,

áñÇ ÷³Ï³Ï³É (³í³· Éáõë³ñ³ñ³å»ï)

¿ Ý߳ݳÏí»É ÐáíѳÝ

سÛñ³í³Ý»óÇÝ: ì»ñçÇÝë ϳÃáÕÇ-

ÏáëÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï

ëï³ÝÓÝ»É ¿ ݳ¨ ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý

ï»Õ³å³ÑáõÃÛáõÝÁ: ÎáÙÇï³ë ² ²Õó»óÇÝ,

Áëï 껵»áëÇ, Ýáñá·»É ¿ ì³-

Õ³ñß³å³ïÇ ê. γÃáÕÇÏ» »Ï»Õ»-

óÇÝ (¾çÙdzÍÝÇ Ø³Ûñ î³×³ñ), Ù³ë-

ݳíáñ³å»ë` ÷³Ûï» Í³ÍÏÁ ÷á˳ñÇÝ»Éáí

ù³ñáí: ø³Ý¹»É ¿ ïí»É ñÇ-

·áñ Èáõë³íáñãÇ ÑÇÙÝ³Í ê. ÐéÇ÷ëÇ-

Ù»Ç íϳ۳ñ³ÝÁ` §ó³Í ¨ ÙÃÇݦ ÉÇÝ»-

Éáõ å³ï׳éáí, ¨ ï»ÕáõÙ ëñµ³ï³ß

ïáõýÇó ϳéáõó»É ê. ÐéÇ÷ëÇÙ» »Ï»-

Õ»óÇÝ, áñÝ Çñ ׳ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý

µÛáõñ»ÕÛ³ Ñëï³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ϳï³ñ-

Û³É ÑáñÇÝí³Íùáí ³Û¹ ïÇåÇ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ

É³í³·áõÛÝ ûñÇݳÏÝ ¿:

ÎáÙÇï³ë ² ²Õó»óÇÝ ÃáÕ»É ¿ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý

»ñÏáõ ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝ,

áñáÝóÇó ²í³· Ëáñ³ÝÇÝ ÷áñ³·ñí³ÍáõÙ

Çñ»Ý ³Ýí³Ý»É ¿ »Ï»Õ»óáõ

§ßÇÝáÕ¦: Ð³Û ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý

Ù»ç í³Õ ÙÇçݳ¹³ñáõÙ ßÇÝáÕ µ³éÁ

ÏÇñ³éí»É ¿ ׳ñï³ñ³å»ï ÇÙ³ëïáí,

ѻ勉µ³ñ` ÎáÙÇï³ë ² ²Õó»-

óÇÝ »Õ»É ¿ ê. ÐéÇ÷ëÇÙ» »Ï»Õ»óáõ áã

ÙdzÛÝ Ï³éáõóáÕÁ, ³Ûɨ ׳ñï³ñ³å»ïÁ:

ÎáÙÇï³ë ² ²Õó»óÇÝ Ñá· ¿ ï³ñ»É

Ñá·¨áñ–ÏñÃ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ`

êÛáõÝÛ³ó, ²ñß³ñáõÝÛ³ó, ¸íÇÝÇ Ï³-

ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ, ¾çÙdzÍÝÇ í³ÝùÇ,

سÛñ³í³ÝùÇ ¹åñáóÝ»ñÇ, ÞÇñ³ÏÇ

¹åñ»í³ÝùÇ (ÞÇñ³ÏÇ Î³ñÙÇñ í³Ýù)

½³ñ·³óÙ³ÝÁ:

²Ù÷á÷í»É ¿ ê. ÐéÇ÷ëÇÙ»Ç ¹³Ù-

µ³ñ³ÝÇ ³éç¨, »Ï»Õ»óáõ Ý»ñëáõÙ

(ï³å³Ý³ù³ñÁ ѻﳷ³ Ýáñá·áõÙ-

Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Í³ÍÏí»É ¿ ë³É³Ñ³ï³ÏÇ

ï³Ï):

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ÎáÙÇï³ë

² ²Õó»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ øñÇëï³÷áñ

² ²å³ÑáõÝÇÝ:

ºñÏ»ñ. ÎÝÇù ѳõ³ïáÛ, ê. ¾çÙdz-

ÍÇÝ, 1914 (í»ñ³Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ` ²Ý-

ÃÇÉdzë–Èǵ³Ý³Ý, 1994): ºñÏ»ñ, ï»°ë

سï»Ý³·Çñù гÛáó, ѳï. ¸ (¾ ¹³ñ),

²ÝÃÇÉdzë–Èǵ³Ý³Ý, 2005, ¿ç 49–333:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ê³Ùáõ»É ²Ý»óÇ,

гõ³ùÙáõÝù Ç ·ñáó å³ïÙ³·ñ³ó, ì³-

Õ³ñß³å³ï, 1893: ³ÑÙÇ½Û³Ý Ü.,

øÝÝ³Ï³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ Ñ³Ûáó ÑÇÝ ¨ ÙÇç-

ݳ¹³ñÛ³Ý »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃ-

Û³Ý, ï»°ë §Èñ³µ»ñ¦ ² (ѳë³ñ³Ï.

·Çï.), 1971, ¹1: 껵»áë, ä³ïÙáõÃÇõÝ,

ºñ¨³Ý, 1979: î»ñ–ØÇݳë³Û³Ý º.,

ä³ïÙ³–µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѻﳽáïáõÃ-

ÛáõÝÝ»ñ, ºñ¨³Ý, 1979: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½-

·³å³ïáõÙ, ѳï. ², ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

²ðî²Þºê Ô²¼²ðÚ²Ü

105


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

Îàêî²Ü¸ÆÜ ² ´²ðÒð´ºð¸òÆ

(´³ñÓñ³µ»ñ¹óÇ, سíédzÝóÇ)

(1221–1267)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë`

1221–Çó: гçáñ¹»É ¿ ÐáíѳÝÝ»ë

¼ êë»óáõÝ:

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ´³ñÓñµ»ñ¹

(ÎÇÉÇÏdz): سѳó»É ¿ 1267–Ç

³åñÇÉÇ 9–ÇÝ ÐéáÙÏɳÛáõÙ:

êϽµÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÝ ëï³ó»É

¿ î³ñëáÝÇ Ùáï³Ï³ÛùÇ ØÉÇ×

í³ÝùáõÙ, áñÁ Ý߳ݳíáñ ·ñã³í³Ûñ

¿ñ, ³å³ ݳ¨ ÐéáÙÏɳÛÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝáõÙ:

ºÕ»É ¿ ØÉÇ×Ç, ѳí³Ý³-

µ³ñ ݳ¨ ´³ñÓñµ»ñ¹Ç »åÇëÏáåáë,

³ãùÇ ¿ ÁÝÏ»É Ñá·¨áñ µ³ñÓñ ³ñų-

ÝÇùÝ»ñáí, í³ñ»É гÛáó »Ï»Õ»óáõ

ÙdzëÝáõÃÛ³ÝÁ, ¹³í³Ý³Ï³Ý ÇÝùÝáñáßÙ³ÝÁ

Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ù³-

Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: γÃáÕÇÏáë ¿ ³-

é³ç³¹ñí»É Îáëï³Ý¹ÇÝ å³ÛÉÇ ÏáÕ-

ÙÇó: Îáëï³Ý¹ÇÝ ² ´³ñÓñµ»ñ¹óáõ

·³Ñ³Ï³ÉÙ³Ý ëϽµÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ

·ÅïáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ͳ·»É ѳۻñÇ áõ

ɳïÇÝÝ»ñÇ ÙÇç¨, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí

ÎÇÉÇÏdzÛÇó íï³ñí»É »Ý سٻëïdzÛÇ

¨ î³ñëáÝÇ É³ïÇÝ »åÇëÏáåáëÝ»ñÁ:

ÐéáÙÇ ÐáÝáñÇáë å³åÁ

(1216–1227) ¹ÇÙ»É ¿ Îáëï³Ý¹ÇÝ ²

´³ñÓñµ»ñ¹óáõÝ (1223), áñå»ë½Ç í»-

ñ³Ï³Ý·Ýí»Ý Ýñ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ:

γÃáÕÇÏáëÁ ãÇ ³ñÓ³·³Ýù»É å³åÇ

Ñáñ¹áñÇÝ: ܳ Ù³ëݳÏó»É ¿ 1226–Ç

ÑáõÝÇëÇ 7–ÇÝ î³ñëáÝáõ٠ϳ۳ó³Í

лÃáõÙ l–Ç Ã³·³¹ñÙ³ÝÁ: 1252–Ç

ÑáõÝí³ñÇ 22–ÇÝ Îáëï³Ý¹ÇÝ ²

´³ñÓñµ»ñ¹óÇÝ ·É˳íáñ»É ¿ ¼³å»É

ó·áõÑáõ ÑáõÕ³ñϳíáñáõÃÛ³Ý Ã³-

÷áñÁ: Üñ³ ûñáù` 1220–³Ï³ÝÝ»ñÇÝ,

³í³ñïí»É ¿ êëÇ Ã³·³íáñ³Ï³Ý

ê. êáýdz »Ï»Õ»óáõ ϳéáõóáõÙÁ:

1238–ÇÝ ²ÝïÇáùÇ Ï³ÃáÉÇÏ å³ïñdzñùÇ

Ù»Õùáí í»ñëïÇÝ µ³ñ¹³ó»É

»Ý гÛáó ¨ È³ïÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ

÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ì»ñçÇÝë

Îáëï³Ý¹ÇÝ ² ´³ñÓñµ»ñ¹óáõó å³-

ѳÝç»É ¿ Ñݳ½³Ý¹í»É Çñ»Ý` ³ÛÝ ÑÇ-

ٳٵ, áñ ÎÇÉÇÏÇ³Ý ÑÝáõó Ç í»ñ »Õ»É

¿ ²ÝïÇáùÇ ³ÃáéÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý

Ý»ñùá: ÐéáÙÇ ñÇ·áñÇáë  å³åÁ

(1227–1241), ûñÇÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñ»Éáí

²ÝïÇáùÇ å³ïñdzñùÇ å³Ñ³ÝçÁ,

1238–Ç ÑáõÝí³ñÇ 26–ÇÝ »ñÏáõ »åÇë-

ÏáåáëÝ»ñ ¿ áõÕ³ñÏ»É ÎÇÉÇÏdz` Îáëï³Ý¹ÇÝ

² ´³ñÓñµ»ñ¹óáõ Ùáï, ϳï³ñ»É

ï³Éáõ ³Û¹ å³Ñ³ÝçÁ ¨ гÛáó

ϳÃáÕÇÏáëÇÝ Çç»óÝ»Éáõ Ù»ïñáåá-

ÉÇïÇ ³ëïÇ׳ÝÇ: ´³Ûó Îáëï³Ý¹ÇÝ

² ´³ñÓñµ»ñ¹óÇÝ Ð»Ãáõ٠ó·³íáñÇ

¨ Îáëï³Ý¹ÇÝ Ã³·³íáñ³Ñáñ ë³ëï-

ٳٵ Ç ¹»ñ¨ ¿ Ñ³Ý»É Ýñ³Ýó

ÝÏñïáõÙÝ»ñÁ: ÐéáÙÇ å³åÁ ãÇ µáÕáù»É

¹ñ³ ¹»Ù` ϳٻݳÉáí ß³Ñ»É Ñ³-

Û»ñÇ ½áñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ²ñ¨»ÉùáõÙ

ѳëï³ïí³Í ˳ã³ÏÇñÝ»ñÇÝ: Îáëï³Ý¹ÇÝ

² ´³ñÓñµ»ñ¹óÇÝ Ù»ñÓ³ÏóáõÃÛáõÝ

¿ áõÝ»ó»É ²ëáñíáó å³ïñdzñùÇ

Ñ»ï ¨ Ýñ³ áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ

1241–ÇÝ áõËïÇ ·Ý³ó»É ºñáõë³Õ»Ù:

ÜáõÛÝ ÃíÇÝ ÐéáÙÏɳÛáõ٠ϳÃáÕÇÏáëÇ

Ñ»ï ѳݹÇå»É ¿ ì³ñ¹³Ý ²ñ¨»ÉóÇÝ,

ϳï³ñ»É Ýñ³ Ññ³Ù³Ýáí ØÇù³Û»É

²ëáñáõ ijٳݳϳ·ñáõÃÛ³Ý

ѳۻñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ` ѳí»-

ÉáõÙÝ»ñáí: 1243–ÇÝ Ð»ÃáõÙ I ó·³íáñÇ

ë³ï³ñٳٵ Îáëï³Ý¹ÇÝ ²

´³ñÓñµ»ñ¹óÇÝ ÅáÕáí ¿ ·áõÙ³ñ»É

êÇëáõÙ` »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñÇ Ùáï

ÝϳïíáÕ ³ß˳ñÑÇÏ ·³ÛóÏÕáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÁ, ϳÝáݳ½³ÝóáõÙÝ»ñÁ í»-

ñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ÄáÕáíáõÙ

106


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

ϳ½Ùí»É ¿ Ýñ³ Þñç³µ»ñ³Ï³ÝÁ`

áõÕÕí³Í г۳ëï³ÝÇ µáÉáñ ·³í³é-

Ý»ñÇ Ñá·¨áñ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇÝ, µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ:

Îáëï³Ý¹ÇÝ ² ´³ñÓñ-

µ»ñ¹óáõ ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ ì³ñ-

¹³Ý ²ñ¨»ÉóÇÝ Ù»ÏÝ»É ¿ гÛáó ³ß-

˳ñÑ, ßñç»É ·ñ»Ã» µáÉáñ ·³í³éÝ»-

ñáõÙ ¨ ëï³Ý³Éáí Ýñ³Ýó Ñá·¨áñ ³-

é³çÝáñ¹Ý»ñÇ ·ñ³íáñ ѳٳӳÛÝáõ-

ÃÛáõÝÁ Þñç³µ»ñ³Ï³ÝÇÝ` Ý»ñϳ۳óñ»É

¿ ϳÃáÕÇÏáëÇÝ: Îáëï³Ý¹ÇÝ ²

´³ñÓñµ»ñ¹óÇÝ Çñ ·áÑáõݳÏáõ-

ÃÛáõÝÝ ¿ ³ñï³Ñ³Ûï»É ³Û¹ ³éÃÇí`

³ñ¨»É³Ñ³Ûáó »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇÝ áõÕ³ñ-

Ï»Éáí ٻͳ·ÇÝ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý

ëå³ëùÝ»ñ: 1247–ÇÝ Çñ µ³Ý³·Ý³ó

»á¹áë í³ñ¹³å»ïÇÝ áõÕ³ñÏ»É ¿

ÙáÝÕáÉ ½áñ³å»ïÇ Ùáï ¨ Ýñ³ ѳ-

Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ó»éù µ»ñ»Éáí í»ñ³-

ϳéáõó»É ¿ ïí»É ²ñï³½Ç ê. ³¹»Ç

í³ÝùÁ, ÑÇÙÝ»É Ùdzµ³ÝáõÃÛáõÝ ¨

í³ÝùÁ ¹³ñÓñ»É гÛáó ãáñë Ý߳ݳíáñ

²ÃáéÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: 1247–ÇÝ ÐáõÛÝ

¨ ȳïÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³ñ-

ͳñÍí³Í µ³Ý³í»×»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï

ÑáõÛÝ å³ïñdzù سÝáõ»ÉÁ ¹ÇÙ»É ¿

Îáëï³Ý¹ÇÝ ² ´³ñÓñµ»ñ¹óáõÝ ¨ л-

ÃáõÙ I ó·³íáñÇÝ` ³ç³Ïó»Éáõ Ç-

ñ»Ýó: ²ñÓ³·³Ýù»Éáí Ýñ³Ýó` Îáëï³Ý¹ÇÝ

² ´³ñÓñµ»ñ¹óÇÝ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ

¿ í³ñ»É å³ïñ³ñùÇ ¨

ÐáíѳÝÝ»ë III ì³ï³ÓÇë ϳÛë»ñ

(1222–1254) Ñ»ï` µ³ñ»É³í»Éáí

´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í ѳñ³-

µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÜáõÛÝ ÃíÇÝ ÐéáÙÇ

ÆÝÝáÏ»ÝïÇáë ¸ å³åÁ (1243–1254)

лÃáõÙ l ó·³íáñÇÝ ·ñ³íáñ ³é³ç³ñÏ

¿ áõÕ³ñÏ»É Ñ³Û»ñÇÝ §×ßÙ³ñÇï

ѳí³ïÇ µ»ñ»Éáõ¦ í»ñ³µ»ñÛ³É: ²-

é³ç³ñÏÁ ·ñ³íáñ Ñ»ñù»É ¿ Îáëï³Ý-

¹ÇÝ ² ´³ñÓñµ»ñ¹óÇÝ (Ñ»ñùÙ³Ý ·ÇñÁ

ãÇ áõÕ³ñÏí»É å³åÇÝ, ù³ÝÇ áñ

ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ó»éݳñÏí³Í ˳ã³Ïñ³ó

Ýáñ ³ñß³í³ÝùÁ ѳۻñÇ

í»ñݳ˳íáõÙ ÍÝ»É ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý

Ýáñ ÑáõÛë»ñ): 1250–ÇÝ Îáëï³Ý¹ÇÝ ²

´³ñÓñµ»ñ¹óáõ ѳٳӳÛÝáõÃÛ³Ùµ

²ëáñíáó ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ³ÃáéÁ

³å³ëï³Ý»É ¿ ÐéáÙÏɳÛáõÙ: ÜáõÛÝ

ÃíÇÝ Îáëï³Ý¹ÇÝ ² ´³ñÓñµ»ñ¹óÇÝ

í»ñëÏë»É ¿ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑáõÛ-

Ý»ñÇ Ñ»ï` ÷áñÓ»Éáí ѳñÃ»É »ñÏáõ

»Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³é³ç³ó³Í ¹³í³Ý³µ³Ý³Ï³Ý

ï³ñ³Ï³ñÍáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÁ: 1259–ÇÝ Ý³ лÃáõÙ l ó·³íáñÇ

Ñ»ï Ù»ÏÝ»É ¿ ØÇç³·»ïù, ѳݹÇå»É

ÙáÝÕáÉ ½áñ³å»ï ÐáõɳíáõÇ

Ñ»ï, ³Ùñ³åݹ»É ѳۖÙáÝÕáɳϳÝ

¹³ßÇÝùÁ, µ³ñ»É³í»É ùñÇëïáÝ۳ݻ-

ñÇ Ï³óáõÃÛáõÝÁ: Îáëï³Ý¹ÇÝ ²

´³ñÓñµ»ñ¹óÇÝ ³Ï³Ý³ï»ë »Õ³í

1266–ÇÝ »·Çåï³Ï³Ý ½áñùÇ Ñ³ñ-

Ó³ÏÙ³ÝÁ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÃßݳÙÇÝ

³ÝÉáõñ ³í»ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ·áñÍ»ó:

Îáëï³Ý¹ÇÝ ² ´³ñÓñµ»ñ¹óÇÝ

ÙÇßï ѳí³ï³ñÇÙ ¿ Ùݳó»É ѳÛáó

Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ: Âáñáë

èáëÉÇÝÇÝ, ÐáíѳÝÝ»ë ñãÇÝ ¨ áõñÇß-

Ý»ñÇ ÁݹûñÇÝ³Ï»É ¿ ïí»É µ³½Ù³-

ÃÇí ӻ鳷ñ»ñ, Ñáí³Ý³íáñ»É ¿ ·ñÇã-

Ý»ñÇÝ, ͳÕÏáÕÝ»ñÇÝ, ÝíÇñ³ïíáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»É ÐáíѳÝݳí³ÝùÇÝ

(1243), Êáñ³Ý³ß³ïÇ í³ÝùÇÝ

(1246), ²ñó³ËÇ îÇñ³Ù³Ûñ í³ÝùÇÝ

(1246) ¨ ³ÛÉÝ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ Îáëï³Ý¹ÇÝ

² ´³ñÓñµ»ñ¹óáõÝ Ñ³çáñ-

¹»É ¿ гÏáµ ² ÎɳۻóÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. Ô. ²ÉÇß³Ý, êÇëáõ³Ý,

ì»Ý»ïÇÏ 1885: §Çñù ÃÕÃáó¦,

ºñáõë³Õ»Ù, 1994: êÙµ³ï êå³ñ³å»ï,

î³ñ»·Çñù, ì»Ý»ïÇÏ, 1956: ÎÇñ³Ïáë

³ÝӳϻóÇ, ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, º-

107


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ñ¨³Ý, 1961: Ðáíë»÷Û³Ý ., Îáëï³Ý¹ÇÝ

² ϳÃáÕÇÏáëÁ áñå»ë Ñ³Û Ù³Ýñ³ÝϳñãáõÃÛ³Ý

Ù»Í Ñáí³Ý³íáñ, ï»°ë Ðáíë»÷-

Û³Ý ., ÜÛáõûñ ¨ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝ-

Ý»ñ Ñ³Û ³ñí»ëïÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý, ѳï. ²,

ºñ¨³Ý, 1983: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ², ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

ìðºÄ ì²ð¸²ÜÚ²Ü

Îàêî²Ü¸ÆÜ ´ βîàôκòÆ

(äñáݳ·áñÍ)

(1286–1289)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1286–Çó: гçáñ¹»É ¿ гÏáµ ²

ÎɳۻóáõÝ:

ÌÝí»É ¿ Ùáï 1210–ÇÝ ÎÇÉÇ-

ÏdzÛÇ Î³ïáõÏ ³í³ÝáõÙ, ٳѳó»É

1293–Çó Ñ»ïá:

àõë³Ý»É ¿ ϳÃáÕÇÏáë³ÝÇëï

ÐéáÙÏɳ ¹ÕÛ³ÏÇ Ñ³Ûñ³å»ï³ÝáóáõÙ,

³å³ Ó»éݳ¹ñí»É ¿ í³ñ¹³å»ï

¨ Ý߳ݳÏí»É ´³ñÓñµ»ñ¹Ç Ùáï³Ï³ÛùÇ

Ý߳ݳíáñ ·ñã³í³Ûñ ÊáñÇÝ

³ÝáõÝáí í³ÝùÇ ³é³çÝáñ¹: ¼áõ-

·³Ñ»é ½µ³Õí»É ¿ ݳ¨ ³ÛÍÇ ÙáñÃÇÝ

(åñáÝ) Ùß³ÏáÕ ³ñÑ»ëïáí, áõëïÇ

ëï³ó»É ¿ äñáݳ·áñÍ Ù³Ï³Ýáõ-

ÝÁ: 1286–Ç ³åñÇÉÇ 13–ÇÝ ÁÝïñí»É ¿

гÛáó ϳÃáÕÇÏáë, ûÍí»É êëÇ ê. êáýdz

سÛñ »Ï»Õ»óáõÙ:

Îáëï³Ý¹ÇÝ ´ γïáõÏ»óáõ ·³-

ѳϳÉáõÃÛáõÝÝ ÁÝóó»É ¿ ѳٻٳﳵ³ñ

Ë³Õ³Õ Çñ³íÇ׳ÏáõÙ, »ñµ

ȨáÝ lll ó·³íáñÇ ßñç³Ñ³Û³ó ù³-

Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí å³Ñå³Ýí»óÇÝ

º·ÇåïáëÇ Ñ»ï Ó»éù µ»ñí³Í

ѳßïáõÃÛáõÝÁ ¨ ѳۖÙáÝÕáɳϳÝ

¹³ßÇÝùÁ: êëÇ Ø³Ûñ ²ÃáéÁ å³Ñå³-

Ý»ó гÛáó »Ï»Õ»óáõ áñ¹»·ñ³Í ¹³í³Ý³ÝùÁ

¨ Ñá·¨áñ–»Ï»Õ»ó³Ï³Ý

¹³ßÝáõÃÛáõÝÁ ÐÛáõëÇë–³ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³-

Û³ëï³ÝÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ¨ ²ÕóٳñÇ

ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý Ñ»ï: 1287–ÇÝ

Îáëï³Ý¹ÇÝ ´ γïáõÏ»óÇÝ êï»-

÷³Ýáë úñµ»ÉÛ³ÝÇÝ Ó»éݳ¹ñ»É ¿

§êÛáõÝÛ³ó Ù»Í ³ÃáéÇ Ù»ïñáåáÉÇï¦

¨ ѳïáõÏ ßñç³µ»ñ³Ï³Ýáí ѳëï³ï»É

êÛáõÝÛ³ó Ù»ïñáåáÉÇï³Ï³Ý ³-

ÃáéÁ ¨ í»ñçÇÝÇë ³é³ç³ï³ñ ¹ÇñùÁ

³ñ¨»É³Ñ³Û »åÇëÏáåáëÝ»ñÇ Ýϳï-

ٳٵ: ²Û¹ ù³ÛÉáí Îáëï³Ý¹ÇÝ ´

γïáõÏ»óÇÝ Ï³Ù»ó»É ¿ êëÇ Ï³ÃáÕÇ-

Ïáë³Ï³Ý ³ÃáéÇ Ñ»ï ë»ñïáñ»Ý

³éÝã³Ïó»É êÛáõÝÛ³ó ³ÃáéÁ ¨ í»ñçÇ-

ÝÇë ÙÇçáóáí ݳ¨ г۳ëï³ÝÇ ÙÛáõë

»Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ:

Îáëï³Ý¹ÇÝ ´ γïáõÏ»óáõ ûñáù

ȨáÝ lll ó·³íáñÇ ÃáÕïíáõÃÛ³Ùµ

ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ð³Ûáó å»ïáõÃÛ³Ý Ù»ç

ѳëï³ïí»óÇÝ È³ïÇÝ »Ï»Õ»óáõ

ýñ³ÝóÇëÏÛ³Ý Ùdzµ³ÝáõÃÛ³Ý ³Ý-

¹³ÙÝ»ñÁ, áñáÝù ϳÃáÉÇÏáõÃÛáõÝ

ï³ñ³Í»óÇÝ »ñÏñáõÙ, ëï³ÝÓÝ»Éáí

ݳ¨ ÏÇÉÇϳѳÛáõÃÛ³Ý ¨ »íñáå³-

Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý

ÙÇçÝáñ¹Ç ¹»ñÁ: ºñÏñáõÙ ³-

é³ç³ó³Í ɳïÇݳٻï Ñáë³ÝùÇ

·ÉáõË Ï³Ý·Ý»ó лÃáõÙ ll ó·³íáñÁ,

áñÁ, ѳϳé³Ï Îáëï³Ý¹ÇÝ ´ γïáõÏ»óáõ,

ç³ÝáõÙ ¿ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É

Ð³Û ¨ ȳïÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ÙdzíáñáõÙÁ:

ܳ 1289–ÇÝ É³ïÇݳٻï Ñá-

·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÅáÕáí Ññ³íÇñ»ó

Ù³Ûñ³ù³Õ³ù êÇëáõÙ: ÄáÕáíÇÝ

Îáëï³Ý¹ÇÝ ´ γïáõÏ»óÇÝ ãÑñ³íÇñí»ó:

ÄáÕáí³Ï³ÝÝ»ñÁ Ýñ³ íñ³

µ³ñ¹»óÇÝ Ùï³ó³ÍÇÝ Ù»Õ³¹ñ³Ýù-

Ý»ñ, ϳÝáݳ½³ÝóáõÙÝ»ñ, ³ß˳ñ-

ÑÇÏ ·³ÛóÏÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, áõëïÇ Îáëï³Ý¹ÇÝ

´ γïáõÏ»óÇÝ Ï³ÙáíÇÝ

108


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

Ññ³Å³ñí»ó ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý å³ßïáÝÇó,

áñÇó Ñ»ïá ɳïÇݳÙáÉ ÏÕ»-

ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ýñ³Ý Ý»ï»É ïí»óÇÝ

ȳٵñáÝ µ»ñ¹³ù³Õ³ùÇ µ³Ýï, ù³-

ÝÇ áñ, ÇÝãå»ë ѳí³ëïáõÙ ¿ êï»-

÷³Ýáë úñµ»ÉÛ³ÝÁ, »ñÏÛáõÕáõÙ ¿ÇÝ,

áñ Îáëï³Ý¹ÇÝ ´ γïáõÏ»óÇÝ Ï³ñáÕ

¿ Ñ»é³Ý³É ³ñ¨»É³Ñ³Û »Ï»Õ»-

ó³Ï³ÝÝ»ñÇ Ùáï ¨ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó

Ñéã³Ïí»É ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇ-

Ïáë: ÜáõÛÝ å³ïÙÇãÇ íϳÛáõÃÛ³Ùµ

µ³Ýï Ý»ïí»Éáõ å³ÑÇÝ Îáëï³Ý¹ÇÝ

´ γïáõÏ»óÇÝ í»ñóñ»É ¿ Èáõë³íáñãÇ

²çÁ ¨ ûñÑÝ»É Ð³Ûáó ó·³íáñáõ-

ÃÛáõÝÝ áõ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ: ܳ ãáñë

ï³ñÇ ³Ýóϳóñ»É ¿ µ³ÝïáõÙ, ³å³

лÃáõÙ ll ϳÙùáí ³½³ï ¿ ³ñÓ³Ïí»É

¨ 1293–ÇÝ Ý߳ݳÏí»É êÏ¨é³ í³ÝùÇ

³é³çÝáñ¹: ÜáõÛÝ í³ÝùÇ` §êϨé³ÛÇ

êñµ³ñ³Ý¦ Ïáãí³Í Ù³ëݳïáõ÷Ç

íñ³ å³Ñå³Ýí»É ¿ Îáëï³Ý¹ÇÝ ´

γïáõÏ»óáõ ³ñӳݳ·Çñ ÑÇß³ï³-

ϳñ³ÝÁ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ Îáëï³Ý¹ÇÝ

´ γïáõÏ»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿

êï»÷³Ýáë ¸ ÐéáÙÏɳۻóÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. ê³Ùáõ»É ²Ý»óÇ,

гõ³ùÙáõÝù Ç ·ñáó å³ïÙ³·ñ³ó, ì³-

Õ³ñß³å³ï, 1893: ²ÉÇß³Ý Ô., êÇëáõ³Ý,

ì»Ý»ïÇÏ, 1885: êï»÷³Ýáë úñµ»ÉÛ³Ý,

êÛáõÝÇùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1986:

úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ´,

ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001: Æí³Ýáí ìÉ., àõÝÇÃáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý

ÁÝóóùÁ ĸ–ĺ ¹¹. ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý–ù³Õ³ù³Ï³Ý

·áñÍÁÝ-

óóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ, ï»°ë §Ð³Û-

ϳ½Û³Ý ѳ۳·Çï³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, ѳï.

ƾ, ´»ÛñáõÃ, 2007:

ìðºÄ ì²ð¸²ÜÚ²Ü

Îàêî²Ü¸ÆÜ Îºê²ð²òÆ

(лñÓí³ÍáÕ, ²é³çÇÝ ³ÕóñÙ³)

(1307–1322)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1307–Çó: гçáñ¹»É ¿ ñÇ·áñ ¾ ²-

ݳí³ñ½»óáõÝ:

ÌÝí»É ¿ Ùáï 1240–ÇÝ, ÍÝ.

í³ÛñÝ ³ÝѳÛï ¿: سѳó»É ¿

1322–Ç ÑáõÝí³ñÇ 6–ÇÝ êÇë ù³-

Õ³ùáõÙ:

ØÇÝ㨠ѳÛñ³å»ï ÁÝïñí»ÉÁ »-

Õ»É ¿ λë³ñdzÛÇ ³ñù»åÇëÏáåáë:

γÃáÕÇÏáë ¿ ûÍí»É 1307–Ç Ù³ñïÇ

23–ÇÝ êëáõÙ: ì³ñ»É ¿ ɳïÇÝ »Ï»Õ»-

óáõÝ ÙdzݳÉáõ áõÕ»·ÇÍ: 1307–ÇÝ

êëÇ ê. êáýdz »Ï»Õ»óáõ٠лÃáõÙ ll

ó·³íáñÇ Ñ»ï Ññ³íÇñ»É ¿ ÅáÕáí,

áñÝ ÁݹáõÝ»É ¿ ɳïÇݳٻï áñáßáõÙ-

Ý»ñ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ Îáëï³Ý¹ÇÝ Î»-

ë³ñ³óÇÝ ÝíÇñ³ÏÝ»ñ ¿ áõÕ³ñÏ»É

êÛáõÝÇù, áñå»ë½Ç ³ñ¨»É³Ñ³Û Ñá-

·¨áñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÝ ÁݹáõÝ»É ï³

Ýßí³Í ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ

²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÝ

áõ í³ñ¹³å»ïÝ»ñÁ Ù»ñÅ»É »Ý Ýñ³

³é³ç³ñÏÁ:

1308–Ç ÑáõÝí³ñÇÝ Îáëï³Ý¹ÇÝ

λë³ñ³óÇÝ î³ñëáÝ ù³Õ³ùáõÙ

úßÇÝ Ð»ÃáõÙÛ³ÝÇÝ ûÍ»É ¿ гÛáó ó-

·³íáñ: ì»ñçÇÝÇë Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ï³-

ÃáÕÇÏáëÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ ÎÇÉÇÏdzÛÇ

ó·³íáñáõÃÛáõÝáõÙ ï³ñ³Í»É ϳ-

ÃáÉÇÏáõÃÛáõÝ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí »ñÏñáõÙ

å³é³ÏïáõÙ ¿ ë»ñٳݻÉ` ¿³-

ϳÝáñ»Ý ÃáõɳóÝ»Éáí Ýñ³ é³½-

Ù³Ï³Ý áõÅ»ñÁ: ¸³ ѳñáõó»É ¿ ݳ¨

ѳñ¨³Ý Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý Çß˳Ýáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃßݳٳÝùÁ: ê³Ï³ÛÝ ÎÇ-

ÉÇÏdzÛÇ ÅáÕáíáõñ¹Á ÏïñáõÏ Ï»ñåáí

109


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

¹»Ù ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»É Ýñ³Ýó ɳïÇ-

ݳٻï ù³ñá½³ñß³íÇÝ, áñÁ ϳë»ó-

Ý»Éáõ Ýå³ï³Ï³¹ñáõÙáí 1308–ÇÝ ²-

¹³Ý³ ù³Õ³ùáõÙ, ³é³Ýó ϳÃáÕÇ-

ÏáëÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ý, Ýñ³ ѳݹ»å

Áݹ¹ÇÙ³¹Çñ ¹Çñù³íáñáõÙ áõÝ»óáÕ

Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÅáÕáí »Ý ·áõÙ³ñ»É`

ÙdzӳÛÝ Ù»ñÅ»Éáí êëÇ Ýßí³Í

ÅáÕáíÇ É³ïÇݳٻï áñáßáõÙÝ»-

ñÁ: úßÇÝ Ã³·³íáñÁ ¨ Îáëï³Ý¹ÇÝ

λë³ñ³óÇÝ ¹ÇÙ»É »Ý µéÝÇ ÙÇçáó-

Ý»ñÇ` µ³Ýï Ý»ï»Éáí, ³Ý·³Ù Ù³-

ѳí×ÇéÝ»ñ ϳ۳óÝ»Éáí Çñ»Ýó Áݹ-

¹ÇÙ³óáÕÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ: Üñ³Ýù ³-

Ù»Ý ·Ýáí ç³Ý³ó»É »Ý ã»ÕÛ³É Ñ³Ù³ñ»É

²¹³Ý³ÛÇ ÑÇßÛ³É ÅáÕáíÇ É³ïÇ-

ݳٻñÅ í×ÇéÝ»ñÁ ¨ ѳëï³ï»É êëÇ

1307–Ç ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÝ»ñÁ: ȳïÇ-

ݳ¹³í³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù ͳé³ó»É ¿ ݳ¨

ºñáõë³Õ»ÙÇ Ð³Ûáó å³ïñdzñùáõ-

ÃÛáõÝÁ, áñÁ 1311–ÇÝ Ë½»É ¿ ѳñ³µ»-

ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ êëÇ Ø³Ûñ ²ÃáéÇ

Ñ»ï: úßÇÝ Ã³·³íáñÇÝ ¨ Îáëï³Ý-

¹ÇÝ Î»ë³ñ³óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝ ë³ï³ñ

¿ Ï³Ý·Ý»É üñ³ÝëdzÛÇ ²íÇÝÛáÝ

ù³Õ³ù ï»Õ³÷áËí³Í ÐáíѳÝÝ»ë

Æ´ å³åÁ (1316–1334), áñÁ 1316–ÇÝ

ѳïáõÏ ÃÕÃáí Ýñ³Ýó Ïáã ÑÕ»ó` Ï»Ýë³·áñÍ»É

êëÇ 1307–Ç ÅáÕáíÇ áñáßáõÙÝ»ñÁ:

1317–Ç ÑáõÉÇëÇ 10–ÇÝ ú-

ßÇÝ Ã³·³íáñÁ ¨ Îáëï³Ý¹ÇÝ

λë³ñ³óÇÝ ²¹³Ý³ÛáõÙ Ýáñ ÅáÕáí

»Ý ·áõÙ³ñ»É` 17 »åÇëÏáåáëÝ»ñÇ, 7

í³ñ¹³å»ïÝ»ñÇ ¨ ٻͳÃÇí ù³Ñ³-

ݳݻñÇ, ÏñáݳíáñÝ»ñÇ Ù³ëݳÏóáõ-

ÃÛ³Ùµ: ³·³íáñÇ ¨ ϳÃáÕÇÏáëÇ

×ÝßÙ³Ý Ý»ñùá ÅáÕáí³Ï³ÝÝ»ñÁ

ëïÇåí³Í ѳٳӳÛÝ»É »Ý ÐéáÙÇ »-

ϻջóáõ Ñ»ï гÛáó »Ï»Õ»óáõ ÙÇáõ-

ÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßÙ³ÝÁ, ³ÏÝ-

ϳɻÉáí, áñ ¹ñ³ ßÝáñÑÇí ϳÃáÉÇϳ-

¹³í³Ý ºíñáå³Ý ½áñ³ÏÇó ¿ ÉÇÝ»Éáõ

ÏÇÉÇϳѳÛáõÃÛ³ÝÁ: ê³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó

ÑáõÛë»ñÁ ã»Ý ³ñ¹³ñ³ó»É:

úßÇÝ Ã³·³íáñÇÝ Ñ³çáñ¹³Í

ȨáÝ V лÃáõÙÛ³ÝÁ 1321–Ç ÑáõÝí³ñÇÝ

êëáõ٠ó·³íáñ ¿ ûÍí»É Îáëï³Ý¹ÇÝ

λë³ñ³óáõ ÏáÕÙÇó: ȨáÝ

V–Ý áõ Îáëï³Ý¹ÇÝ Î»ë³ñ³óÇÝ

ß³ñáõÝ³Ï»É »Ý úßÇÝÇ É³ïÇݳٻï

áõÕ»·ÇÍÁ: 1322–ÇÝ Ýñ³Ýù úßÇÝ

å³ÛÉÇ (ËݳٳϳÉÇ) Ñ»ï ÙdzëÇÝ

¹ÇÙ»É »Ý ÐáíѳÝÝ»ë Æ´ å³åÇÝ`

Ëݹñ»Éáí ½áñ³Ïó»É ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ð³-

Ûáó ó·³íáñáõÃÛ³ÝÁ: ä³åÝ ³Û¹

Ýå³ï³Ïáí ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇÝ ÅáÕáí

¿ ·áõÙ³ñ»É, áñï»Õ áñáßí»É ¿ ÏÇÉÇ-

ϳѳÛáõÃÛ³ÝÁ óáõó³µ»ñ»ÉÇù û·Ýáõ-

ÃÛ³Ý ¹ÇÙ³ó Ýñ³Ý ³é³ç³ñÏ»É ÁÝ-

¹áõÝ»É Ï³ÃáÉÇÏáõÃÛáõÝ: Ƶñ¨ û·Ýáõ-

ÃÛáõÝ` 1322–Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 26–Ç ÏáÝ-

¹³Ïáí å³åÁ µáÉáñ ùñÇëïáÝ۳ݻ-

ñÇÝ Ïáã ¿ ³ñ»É ³ÕáÃ»É Ñ³Û»ñÇ Ñá·Ç-

Ý»ñÇ ÷ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ Îáëï³Ý¹ÇÝ

λë³ñ³óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿

Îáëï³Ý¹ÇÝ ¸ ȳٵñáݳóÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. â³ÙãÛ³Ý Ø., ä³ï-

ÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, ѳï. , ì»Ý»ïÇÏ, 1786:

ÐáíÑ³Ý ¸³ñ¹»É, ijٳݳϳ·ñáõÃÇõÝ

гÛáó, ê. ä»ï»ñµáõñ·, 1891: ê³Ùáõ»É

²Ý»óÇ, гõ³ùÙáõÝù Ç ·ñáó å³ïÙ³·-

ñ³ó, ì³Õ³ñß³å³ï, 1893: êÙµ³ï

êå³ñ³å»ï, î³ñ»·Çñù, ì»Ý»ïÇÏ,

1956: êï»÷³Ýáë úñµ»ÉÛ³Ý, êÛáõÝÇùÇ

å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1986: гñáõÃ-

ÛáõÝÛ³Ý ., øñÇëïáÝ»³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ

ѳÙÁݹѳÝñáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ êëÇ

1307–Ç ÅáÕáíáõÙ, ï»°ë §Ð³Ûϳ½Û³Ý ѳ-

Û³·Çï³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, ѳï. ĸ, ´»ÛñáõÃ,

1994: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ´, ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

ìðºÄ ì²ð¸²ÜÚ²Ü

110


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

Îàêî²Ü¸ÆÜ ¸ ȲشðàܲòÆ

(¸ñ³½³ñÏóÇ)

(1323–1326)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1323–Çó: гçáñ¹»É ¿ Îáëï³Ý¹ÇÝ

λë³ñ³óáõÝ:

ÌÝí»É ¿ ȳٵñáÝ ³ÙñáóáõÙ

Ùáï³íáñ³å»ë 1240–ÇÝ: سѳó»É

¿ 1326–ÇÝ êÇë ù³Õ³ùáõÙ, ³Ù-

÷á÷í»É ¸ñ³½³ñÏÇ í³ÝùáõÙ:

ØÇÝ㨠ϳÃáÕÇÏáë ¹³éݳÉÁ Îáëï³Ý¹ÇÝ

ȳٵñáݳóÇÝ ½µ³Õ»óñ»É ¿

¸ñ³½³ñÏÇ áõËïÇ ³é³çÝáñ¹Ç å³ßïáÝÁ,

áõëïÇ Ýñ³Ý Ñ³×³Ë ³Ýí³Ý»É

»Ý ݳ¨ ¸ñ³½³ñÏóÇ: лﳷ³ÛáõÙ

ݳ ëï³ÝÓÝáõÙ ¿ êëÇ ³ñù»åÇëÏáåáëÇ

å³ßïáÝÁ: سÛñ³ù³Õ³ùÇ ³ñù»åÇëÏáåáëÝ»ñÁ

ëáíáñ³µ³ñ г-

Ûáó ³ñùáõÝÇùÇÝ Ùáï Ï³Ý·Ý³Í Ù³ñ-

¹ÇÏ ¿ÇÝ ¨ ³ÏïÇíáñ»Ý Ù³ëݳÏóáõÙ

¿ÇÝ áã ÙdzÛÝ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý, ³Ûɨ ÎÇ-

ÉÇÏÇá гÛáó å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³-

Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ: êëÇ ³ñù»åÇëÏáåáëÇÝ

¿ñ å³ïϳÝáõ٠ݳ¨ ç³ÝóÉ»ñÇ

ϳ٠§Ø»Í³ó ç³ÝóÉ»ñǦ` ³ñùáõÝÇ

ù³ñïáõÕ³ñáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÁ:

êëÇ ³ñù»åÇëÏáåáë Îáëï³Ý-

¹ÇÝ È³ÙµñáݳóÇÝ Ù³ëݳÏó»É ¿ êëÇ

1307–Ç ¨ ²¹³Ý³ÛÇ 1317–Ç ÅáÕáíÝ»-

ñÇÝ: êëÇ ÅáÕáíÇ ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÁ

ëïáñá·áÕÝ»ñÇ ¹³ë³ß³ñáõÙ Îáëï³Ý¹ÇÝ

ȳٵñáݳóÇÝ ½µ³Õ»óÝáõÙ

¿ »ñÏñáñ¹ ÑáñǽáݳϳÝÁ, ÇëÏ ²¹³-

ݳÛÇ ÅáÕáíáõÙ` »ññáñ¹Á: ê³ íϳ-

ÛáõÙ ¿ áã ÙdzÛÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ êëÇ

³ñù»åÇëÏáåáëáõÃÛáõÝÁ ѳÛáó Ñá-

·¨áñ ÝíÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»-

ñáõÙ µ³ñÓñ ¹Çñù ¿ñ ½µ³Õ»óÝáõÙ, ³Û-

ɨ` ³ñù»åÇëÏáåáë Îáëï³Ý¹ÇÝ

ȳٵñáݳóáõ ³ÙÇç³Ï³Ý Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ

ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇ-

Ý»ñÇ ÙdzíáñÙ³Ý Íñ³·ñÇ Ùß³ÏÙ³-

ÝÁ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý

»ñÏñÝ»ñáí ßñç³÷³Ïí³Í ÎÇÉÇÏÛ³Ý

г۳ëï³ÝÁ ³ÙµáÕçáíÇÝ Ïïñí»É ¿ñ

ùñÇëïáÝÛ³ ³ß˳ñÑÇó ¨ Ñ³ÛïÝí»É

é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ Ùß³Ïáõó-

ÛÇÝ Ù»Ïáõë³óÙ³Ý Ù»ç: سÑÙ»¹³Ï³-

ÝáõÃÛáõÝÁ ëå³éÝáõÙ ¿ñ ÎÇÉÇÏÇá г-

Ûáó ó·³íáñáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛ³ÝÁ,

áõëïÇ Ñ³Û Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý–ù³Õ³ù³Ï³Ý

ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ ³ß˳ïáõÙ

¿ÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ÙdzíáñÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí

ùñÇëïáÝÛ³ »ñÏñÝ»ñÇó

é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý ûųݹ³Ïáõ-

ÃÛáõÝ ëï³Ý³É:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³Ñ ¿ µ³ñÓñ³ó»É

¨ ûÍí»É 1323–Ç ÑáõÝí³ñÇ

6–ÇÝ: Îáëï³Ý¹ÇÝ ¸ ȳٵñáݳóáõ

ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý ëϽµÝ³Ï³Ý

ßñç³ÝáõÙ ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ

·ïÝíáõÙ ¿ñ é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý

µ³ñ¹ Çñ³íÇ׳ÏáõÙ: ÎÇÉÇÏdz ¿ÇÝ

³ñß³í»É áã ÙdzÛÝ º·ÇåïáëÇ Ù³Ù-

ÉáõùÝ»ñÁ, ³Ûɨ ѳۻñÇ ¹³ßݳÏÇó

ÙáÝÕáÉÝ»ñÁ: ø³ÝÇ áñ ȨáÝ V ó·³íáñÝ

³Ýã³÷³Ñ³ë ¿ñ, ³å³ гÛáó

111


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ϳÃáÕÇÏáëÁ ëïÇåí³Í ½µ³ÕíáõÙ ¿ñ

ݳ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ:

º·ÇåïáëÇ Ø³ÙÉáõùÛ³Ý ëáõÉóÝáõ-

ÃÛ³Ý Ñ»ï Ë××í³Í ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÁ ϳñ·³íáñ»Éáõ ËݹÇñÝ Çñ íñ³

í»ñóñ»ó Îáëï³Ý¹ÇÝ ¸ ȳٵñáݳóÇÝ:

âÝ³Û³Í Í»ñ ï³ñÇùÇÝ áõ ïϳñáõÃÛ³ÝÁ`

ݳ ³ÝÓ³Ùµ Ù»ÏÝ»ó º-

·Çåïáë` ëáõÉÃ³Ý Ü³ëÇñÇ Ñ»ï µ³-

ݳÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ í³ñ»Éáõ: γÃáÕÇ-

ÏáëÇ ·áñͳ¹ñ³Í ç³Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇí

1323–Ç Ù³ÛÇëÇ 31–ÇÝ ÎÇÉÇÏÇá гÛáó

ó·³íáñáõÃÛ³Ý ¨ º·ÇåïáëÇ ëáõÉ-

óÝáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ ÏÝùí»ó ѳßïáõ-

ÃÛ³Ý å³Ûٳݳ·Çñ: سÙÉáõùÝ»ñÁ

å³ñï³íáñí»óÇÝ ï³ëÝÑÇÝ· ï³ñÇ

ã³ñß³í»É ÎÇÉÇÏdz: ²Ûë å³Ûٳݳ-

·ÇñÁ áñáß Å³Ù³Ý³Ï Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ

µ»ñ»ó ÎÇÉÇÏÇá гÛáó ó·³íáñáõ-

ÃÛ³ÝÁ ¨ »ñϳñ³Ó·»ó Ýñ³ ·áÛáõÃÛáõ-

ÝÁ:

гÛáó ϳÃáÕÇÏáëÁ áñáß³ÏÇ

ç³Ýù»ñ ·áñͳ¹ñ»ó ݳ¨ ÙáÝÕáÉÝ»ñÇ

Ñ»ï ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñ·³íáñ»Éáõ

ѳٳñ: âÝ³Û³Í Ñ³Û–ÙáÝÕá-

É³Ï³Ý ¹³ßÇùÁ ¹»é¨ë ã¿ñ Ïáñóñ»É Çñ

Çñ³í³Ï³Ý áõÅÁ, ë³Ï³ÛÝ öáùñ ²-

ëdzÛáõÙ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ÙáÝÕáɳϳÝ

½áñù»ñÁ Ñ³×³Ë ¹³ßݳÏóáõÙ ¿ÇÝ º-

·ÇåïáëÇ Ù³ÙÉáõùÝ»ñÇ áõ ϳñ³-

Ù³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ ³ëå³ï³ÏáõÙ ÎÇ-

ÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ: ÐáíѳÝÝ»ë Æ´

å³åÇ, Îáëï³Ý¹ÇÝ ¸ ȳٵñáݳóÇ

ϳÃáÕÇÏáëÇ ¨ ѳÛáó ³ñùáõÝÇùÇ µ³-

ݳÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÆÉË³Ý ²µáõ–ê³ÛÇ-

¹Ç Ñ»ï ѳçáÕáõÃÛ³Ùµ åë³Ïí»óÇÝ:

ÆÉ˳ÝÁ ϳñ·³¹ñ»ó å³ïÅ»É ÎÇÉÇ-

Ïdz ³ñß³í³Í ÙáÝÕáÉ ½áñ³Ññ³Ù³-

ݳï³ñ »Ùáõñï³ßÇÝ: ´³óÇ ëñ³-

ÝÇó å»ïáõÃÛ³Ý ³ñ¨ÙïÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý-

Ý»ñÁ å³ßïå³Ý»Éáõ ѳٳñ ²-

µáõ–ê³ÛǹÁ áõÕ³ñÏ»ó 20.000 ½ÇÝíáñ,

áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ

å»ïù ¿ û·Ý»ÇÝ Ý³¨ ÎÇÉÇÏÇá

гÛáó ó·³íáñáõÃÛ³ÝÁ:

гÛáó ϳÃáÕÇÏáëÁ É³í ¿ñ ѳë-

ϳÝáõÙ, áñ º·ÇåïáëÇ Ñ»ï ÏÝù³Í

ѳßïáõÃÛ³Ý å³Ûٳݳ·ÇñÁ ¨ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

ϳñ·³íáñáõÙÁ

ÇÉ˳ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ųٳݳϳíáñ

ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ÇÝ, áõëïÇ û·Ýáõ-

ÃÛ³Ý ßáõñç ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ñ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ

í³ñ»É ݳ¨ ´Ûáõ½³Ý-

¹Ç³ÛÇ ¨ å³å³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ²-

í»ñí³Í ²Û³ë ݳí³Ñ³Ý·ëïÇ í»ñ³ßÇÝÙ³Ý

ѳٳñ ÐáíѳÝÝ»ë Æ´ å³åÁ

ÎÇÉÇÏdz áõÕ³ñÏ»ó 30.000 ýÉáñÇÝ

·áõÙ³ñ: âÝ³Û³Í Çñ ϳñ׳ï¨

·³Ñ³Ï³ÉáõÃÛ³ÝÁ` Îáëï³Ý¹ÇÝ ¸

ȳٵñáݳóÇÝ Ù»Í ¹»ñ ¿ ϳï³ñ»É

ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏÛ³ÝùáõÙ:

Üñ³ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ»é³ï»ë

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³Ùñ³åݹí»É

¿ ÎÇÉÇÏdzÛÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ

Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛáõÝÁ ¨ µ³ñÓñ³ó»É Ýñ³

¹»ñÁ Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ »ñÏñÝ»ñÇ

ù³Õ³ù³Ï³Ý ÑáÉáíáõÛÃáõÙ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ Îáëï³Ý¹ÇÝ

¸ ȳٵñáݳóáõÝ Ñ³çáñ¹»É

¿ гÏáµ ´ ²Ý³í³ñ½»óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. úñÙ³ÝÛ³Ý Ø.,

²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ´, ê. ¾çÙdzÍÇÝ,

2001:

²ÆΠвðàôÂÚàôÜÚ²Ü

Îàêî²Ü¸ÆÜ º êêºòÆ

(1372–1374)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1372–Çó: гçáñ¹»É ¿ Ø»ëñáå ²

²ñï³½»óáõÝ:

112


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ٳѳó»É ¿

1374–ÇÝ êÇë ù³Õ³ùáõÙ:

8 - ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó γÃáÕÇÏáëÝ»ñ

ܳ˳å»ë »Õ»É ¿ êëÇ Ø³Ûñ ²ÃáéÇ

Ùdzµ³Ý, ³ñùáõÝÇ »åÇëÏáåáë:

ì³Û»É»É ¿ ÎÇÉÇÏdzÛÇ É³ïÇÝ Ã³·³íáñ

Îáëï³Ý¹ÇÝ lll ÈáõëÇÝÛ³ÝÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛáõÝÁ:

ÈÇÝ»Éáí ²Ù»Ý³ÛÝ

гÛáó ϳÃáÕÇÏáë, ØËÇóñ ²

éÝ»ñóáõ ·³Õ³÷³ñ³ÏÇóÝ áõ Ñ»-

ï¨áñ¹Á` ѳٳÙÇï ¿ »Õ»É í»ñçÇÝÇë

Ïñáݳ¹³í³Ý³µ³Ý³Ï³Ý áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý

áõÕ»·ÍÇÝ: áñÍáõÝ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ

¿ áõÝ»ó»É ϳÃáÉÇÏ ³ñ¨-

ÙáõïùÇ Ñ»ï ѳٳ·áñͳÏó»Éáõ áõÕ-

ÕáõÃÛ³Ùµ Ó»éݳñÏí³Í ù³ÛÉ»ñÇÝ:

سëݳÏó»É ¿ êëÇ 1345–Ç »Ï»Õ»ó³-

Ï³Ý ÅáÕáíÇÝ, áñÝ ÁݹáõÝ»É ¿ Ñ³Û ¨

ɳïÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ áõÝdzÝ: Üñ³

ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ ÎÇÉÇ-

ÏÇá гÛáó ó·³íáñáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõ-

ݳÏíáõÙ ¿ñ Ñá·»í³ñù ³åñ»É: гÛáó

ó·³íáñáõÃÛ³Ý í³ñã³ù³Õ³ù³-

Ï³Ý »ÝóϳÛáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ¿ÇÝ Ùݳó»É

ÙdzÛÝ êÇë ¨ ²Ý³í³ñ½³ ù³Õ³ù-

Ý»ñÁ ¨ ÙÇ ù³ÝÇ µ»ñ¹»ñ: ʳËïí»É

¿ñ гÛáó »Ï»Õ»óáõ Ý»ñëáõÙ ÑÝáõó Ç

í»ñ Ó¨³íáñí³Í ÝíÇñ³å»ï³Ï³Ý

³ëïÇ׳ݳϳñ·áõÃÛáõÝÁ: êëÇ Ð³-

Ûáó ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÝ»-

ñÇ ÙÇ Ù³ëÝ ³Ýó»É ¿ÇÝ ²Õí³ÝÇó ¨

²ÕóٳñÇ Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ

¨ ºñáõë³Õ»ÙÇ å³ïñdzñùáõÃÛ³ÝÁ:

êï»ÕÍí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ٠гÛáó

ϳÃáÕÇÏáëÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ¨ ûÍÙ³Ý

³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³í³Ý¹³Ï³Ý »-

ճݳÏáí ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ Ï³ï³ñí»É,

áõëïÇ Îáëï³Ý¹ÇÝ º êë»óÇÝ Ï³Ãá-

ÕÇÏáë ¿ Ý߳ݳÏí»É Îáëï³Ý¹ÇÝ V

ó·³íáñÇ (1365–1373) Ññ³Ù³Ýáí:

γÃáÕÇÏáë Ñéã³Ïí»Éáõó Ñ»ïá ß³ñáõݳϻÉ

¿ Çñ ɳïÇݳٻï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:

ÎÇÉÇÏÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ

ѳٳñ ëï»ÕÍí³Í ûñѳë³-

Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝÁ ëïÇåáõÙ ¿ñ Îáëï³Ý¹ÇÝ

º êë»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝ

Ù³ëݳÏó»É ³ñùáõÝÇùáõÙ »ñÏñÇ

÷ñÏáõÃÛ³ÝÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í

é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñͳéáõÛÃÝ»-

ñÇÝ: Îáëï³Ý¹ÇÝ V ó·³íáñÇ Ù³-

ÑÇó Ñ»ïá ·É˳íáñ»É ¿ ³ÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý

áõÅ»ñÇÝ, áñáÝù Ó·ï»É »Ý

ѳÛáó ·³ÑÁ ѳÝÓÝ»É Ï³ÃáÉÇÏ ÈáõëÇÝÛ³ÝÝ»ñÇÝ:

Îáëï³Ý¹ÇÝ º êë»óÇÝ

¿ »Õ»É ÎÇåñáëÇ ³ñù³Û³½Ý ȨáÝ ÈáõëÇÝÛ³ÝÇÝ

ÎÇÉÇÏdz Ññ³íÇñ»Éáõ ¨

гÛáó ó·³íáñ Ñéã³Ï»Éáõ ݳ˳-

Ó»éÝáÕÁ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ݳ ѳïáõÏ

å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝ ¿ áõÕ³ñÏ»É

ÎÇåñáëÇ ä»ïñáë ll ó·³íáñÇ Ùáï,

ÇëÏ 1373–Ç ë»åï»Ùµ»ñÇÝ` Ñ»é³Ï³

ϳñ·áí, ȨáÝ ÈáõëÇÝÛ³ÝÇÝ Ñéã³Ï»É

гÛáó ó·³íáñ: ê³Ï³ÛÝ Îáëï³Ý¹ÇÝ

º êë»óáõÝ íÇ׳Ïí³Í ã¿ñ

ȨáÝ ÈáõëÇÝÛ³ÝÇÝ ûÍ»É Ð³Ûáó ó-

·³íáñ, ù³Ý½Ç ÙÇÝ㨠í»ñçÇÝÇë êÇë

ѳëÝ»ÉÁ, 1374–Ç ·³ñݳÝÁ ϳÃáÕÇ-

ÏáëÁ í³Ë׳Ýí»ó:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ Îáëï³Ý¹ÇÝ

º êë»óáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ äá-

Õáë ² êë»óÇÝ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. úñÙ³ÝÛ³Ý Ø.,

²½·³å³ïáõÙ, ѳï. ´, ê. ¾çÙdzÍÇÝ,

2001:

²ÆΠвðàôÂÚàôÜÚ²Ü

Îàêî²Ü¸ÆÜ ¼ ì²ÐβòÆ

(1430–1439)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1430–Çó: гçáñ¹»É ¿ äáÕáë ´

³éÝ»óáõÝ:

113


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

ÌÝ. Ã. ³ÝÑï., ÍÝí»É ¿ ì³Ñϳ

³ÙñáóáõÙ: سѳó»É ¿ Ãáõݳíáñ-

ٳٵ 1439–ÇÝ êÇë ù³Õ³ùáõÙ:

ܳ˳å»ë ºñáõë³Õ»ÙÇ ê. г-

ÏáµÛ³Ýó í³ÝùÇ Ùdzµ³Ý, Éáõë³ñ³ñ³å»ï:

1413–ÇÝ áõÕ³ñÏí»É ¿ γý³`

§í³ëÝ Ýáó³ ëÇñáÛ ¨ ˳ճÕáõ-

û³Ý¦: ì»ñ³¹³éݳÉáõó Ñ»ïá ³Ý-

¹³Ù³·ñí»É ¿ êëÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ

Ùdzµ³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ºÕ»É ¿ êëÇ Ï³Ãá-

ÕÇÏáë³Ï³Ý ³ÃáéÇ Ý߳ݳíáñ Ùdz-

µ³ÝÝ»ñÇó: ´³ñÓñ³Ý³Éáí ϳÃáÕÇ-

Ïáë³Ï³Ý ·³Ñ` Îáëï³Ý¹ÇÝ ¼ ì³Ñ-

ϳóÇÝ Ý³Ë ¨ ³é³ç ÷áñÓ»ó í»ñ³-

Ï³Ý·Ý»É êëÇ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáëáõ-

ÃÛ³Ý ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ïÇïÕáëÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ:

²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï áã ÙdzÛÝ

ÎÇÉÇÏdzÛáõÙ, ³Ûɨ г۳ëï³ÝáõÙ

ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÝÇß˳ÝáõÃÛáõÝ ¿ñ

ïÇñáõÙ: ÂáõñùÙ»Ý³Ï³Ý ¨ ùñ¹³Ï³Ý

ó»Õ³å»ïÝ»ñÝ ³ß˳ïáõÙ ¿ÇÝ

ëï»ÕÍ»É ³é³ÝÓÇÝ ³ÝÏ³Ë Çß˳-

ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: гÛÏ³Ï³Ý ù³Õ³ù³-

Ï³Ý áñ¨¿ ϳ½Ù³íáñÙ³Ý µ³ó³Ï³-

ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÙÇ³Ï Ï³éáõÛóÁ,

áñÝ Ç íÇ׳ÏÇ ¿ñ Çñ ßáõñçÁ

ѳٳËÙµ»Éáõ Ñ³Û Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³-

ÝÁ` гÛáó »Ï»Õ»óÇÝ ¿ñ, áõëïÇ Îáëï³Ý¹ÇÝ

¼ ì³ÑϳóÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÝ

³ß˳ïáõÙ ¿ñ êëÇ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÁ

í»ñëïÇÝ ¹³ñÓÝ»É Ñ³Ù³-

ѳÛÏ³Ï³Ý ÏñáÝ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ: ä»-

ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ

Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ñ ï³ÉÇë, áñ г-

Ûáó ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛáõÝÁ Ûáõñ³óÝ»ñ

³ß˳ñÑÇÏ Çß˳ÝáõÃÛ³ÝÁ ѳïáõÏ

·áñͳéáõÛÃÝ»ñ: ºÉÝ»Éáí ëï»ÕÍí³Í

Çñ³íÇ׳ÏÇó` Îáëï³Ý¹ÇÝ ¼ ì³Ñ-

ϳóÇÝ ³ß˳ïáõÙ ¿ñ êëÇ Ï³ÃáÕÇ-

ÏáëáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»É Ð³Ûáó »-

ϻջóáõ Ã»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ

Ó»éݳ¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ûÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÁ:

²Ûë ׳ݳå³ñÑáí ݳ ÷áñÓáõÙ

¿ñ гÛáó »Ï»Õ»óáõ Ý»ñëáõÙ ëï»ÕÍ»É

ϳé³í³ñÙ³Ý ÙdzϻÝïñáÝ Ñ³Ù³-

ϳñ·: 1430–ÇÝ Îáëï³Ý¹ÇÝ ¼ ì³Ñ-

ϳóÇÝ ØÏñïÇã ܳճßÇÝ Ó»éݳ¹ñáõÙ

¿ ²ÙÇ¹Ç (¸Ç³ñµ»ùÇñ) ûٳϳÉ

³é³çÝáñ¹:

²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï å³å³Ï³Ý ³ñùáõÝÇùáõÙ

ÝáñÇó ëÏë»óÇÝ ùÝݳñÏ»É

ùñÇëïáÝÛ³ »ñÏñÝ»ñÇ ÙdzíáñÙ³Ý

ËݹÇñÁ: سÑÙ»¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³×áÕ

íï³Ý·Á, áñÝ ³ñ¹»Ý ëå³éÝáõÙ ¿ñ

ݳ¨ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ ·áÛáõÃÛ³ÝÁ,

ëïÇåáõÙ ¿ñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñ ·ïÝ»É

³ÛÝ Ï³ÝË»Éáõ ѳٳñ: ´³óÇ Ë³ã³Ïñ³ó

³ñß³í³ÝùÝ»ñ ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ

áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Ó»éݳñÏí³Í

ù³ÛÉ»ñÇó, ³ß˳ïáõÙ ¿ÇÝ ëï»ÕÍ»É

ѳٳùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ¹³ßÇÝù` Áݹ-

¹»Ù Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: êñ³ ѳ-

Ù³ñ Ý³Ë ¨ ³é³ç ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ

Ùdzíáñ»É ùñÇëïáÝÛ³ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ:

²Ûë ËݹñÇ Ï»Ýë³·áñÍáõÙÝ Çñ Ó»éùÁ

í»ñóñ»ó ºí·»ÝÇáë ¸ å³åÁ (1431–-

1441): Æï³ÉdzÛáõÙ ÅáÕáí Ññ³íÇñ»-

Éáõ ¨ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ÙdzíáñÙ³Ý

ËݹÇñÁ ÉáõÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí å³åÁ

ѳÝÓݳé³Ï³Ý ݳٳÏÝ»ñ ¿ áõÕ³ñ-

ÏáõÙ ´Ûáõ½³Ý¹Ç³ÛÇ Ï³ÛëñÇÝ, Î. äáÉëÇ

å³ïñdzñùÇÝ, ùñÇëïáÝÛ³ ÙÛáõë

»Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇÝ, ÇÝãå»ë

ݳ¨ гÛáó ϳÃáÕÇÏáë Îáëï³Ý¹ÇÝ

¼ ì³ÑϳóáõÝ: øñÇëïáÝÛ³

µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ùdzíáñí»ÇÝ

ϳÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óáõ Ñ»ï å³å³-

ϳÝáõÃÛ³Ý ·»ñ³·³ÑáõÃÛ³Ý Ý»ñùá:

гÛáó »Ï»Õ»óáõ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ

å³ñ½»Éáõ ѳٳñ Îáëï³Ý¹ÇÝ ¼

ì³ÑϳóÇÝ ¹ÇÙáõÙ ¿ ØÏñïÇã ܳճßÇÝ:

гÛáó ϳÃáÕÇÏáëÇÝ áõÕÕí³Í

114


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

1436–Ç Ù³ÛÇëÇ 16–Ç Ãí³ÏÇñ ݳٳ-

ÏáõÙ ØÏñïÇã ܳճßÁ ѳÛïÝáõÙ ¿,

áñ гÛáó »Ï»Õ»óÇÝ Ï³ÃáÉÇÏ ¨ Ñáõ-

Ý³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇáõÃÛ³Ý

Ù»ç ¿ »Õ»É ³é³çÇÝ »ñ»ù ïÇ»½»ñ³-

Ï³Ý ÅáÕáíÝ»ñÇ ÁݹáõÝ³Í ¹³í³-

ݳÝùÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ø³ÕÏ»¹áÝÇ

âáññáñ¹ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ÅáÕáíáõÙ

³Û¹ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÝ ÁݹáõÝ»óÇÝ »ñ-

ϳµÝ³ÏáõÃÛ³Ý ¹³í³Ý³ÝùÁ: ºÏ»Õ»-

óÇÝ»ñÇ ÙdzíáñÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ

ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ ѳٳñ ØÏñïÇã

ܳճßÁ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ñ, áñ ϳÃá-

ÉÇÏ ¨ ÑáõÝ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ Ññ³-

ųñí»Ý »ñϳµÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó: êï³-

ݳÉáí ³Û¹åÇëÇ å³ï³ë˳Ý` ϳÃá-

ÕÇÏáëÁ áñáß»ó ³éÅ³Ù³Ý³Ï Ó»éÝå³Ñ

ÙÝ³É »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ÙdzíáñÙ³Ý

ßáõñç í³ñíáÕ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:

гÛáó ϳÃáÕÇÏáëáõÃÛ³Ý ÷á˳ñ»Ý

»Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ÙdzíáñÙ³Ý ß³ñÅ-

Ù³Ý ·ÉáõË Ï³Ý·Ý»ó ÔñÇÙÇ Ã»ñ³ÏÕ-

½áõ٠ѳëï³ïí³Í гÛáó »Ï»Õ»ó³-

Ï³Ý Ã»ÙÁ: ²Ûë ·áñÍáõÙ ÔñÇÙÇ Ñ³Û»-

ñÇÝ ûųݹ³ÏáõÙ ¿ÇÝ ³ÛÝï»Õ ѳëï³ïí³Í

ç»Ýáí³óÇÝ»ñÁ: ÔñÇÙÇ

гÛáó »Ï»Õ»óáõ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÁ ¨

µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ³ß˳ñÑÇÏ ·áñÍÇã-

Ý»ñÁ 1438–Ç Ù³ÛÇëÇ 12–ÇÝ Ý³Ù³Ïáí

¹ÇÙ»óÇÝ Îáëï³Ý¹ÇÝ ¼ ì³ÑϳóÇ

ϳÃáÕÇÏáëÇÝ` Ñáñ¹áñ»Éáí ß³ñáõ-

Ý³Ï»É Ùdzµ³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ

¨ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝ áõÕ³ñÏ»É å³å³Ï³Ý

³ñùáõÝÇù ϳ٠æ»Ýáí³:

Îáëï³Ý¹ÇÝ ¼ ì³ÑϳóÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ

Ññ³Ñ³Ý·áí ϳ½Ùí»ó Æï³Édz

Ù»ÏÝáÕ å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³½ÙÁ:

Üñ³ÝóÇó »ñ»ùÁ` ê³ñ·Çë, سñÏáë ¨

ÂáíÙ³ í³ñ¹³å»ïÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳ó-

ÝáõÙ ¿ÇÝ ÔñÇÙÇ Ã»ÙÁ, ÇëÏ Ðáí³ÏÇÙÁ

гɻåÇ »åÇëÏáåáëÝ ¿ñ: Ø»Í Ð³ÛùÁ

¨ ÎÇÉÇÏÇ³Ý å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³½-

ÙáõÙ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ ãáõÝ»ÇÝ ¨

Ñ»éáõ ÙݳóÇÝ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ Ó»éݳñ-

ÏáõÙÝ»ñÇó:

øñÇëïáÝ»³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ

ÙdzíáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÅáÕáíÁ Ññ³íÇñí»É

¿ñ 1438–Ç ÑáõÝí³ñÇÝ ü»ññ³ñ³

ù³Õ³ùáõÙ ¨ ß³ñáõݳÏí»ó üÉáñ»ÝódzÛáõÙ:

1439–Ç ÑáõÉÇëÇ 6–ÇÝ ÁÝ-

¹áõÝí»ó Ñéã³Ï³·Çñ ϳÃáÉÇÏ ¨ Ñáõ-

Ý³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ÙdzíáñÙ³Ý

Ù³ëÇÝ: гÛáó å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ

üÉáñ»Ýódz ѳë³í 1439–Ç û·áëïáëÇÝ,

»ñµ ³ñ¹»Ý ÁݹáõÝí»É ¿ñ Ùdz-

µ³ÝáõÃÛ³Ý Ñéã³Ï³·ÇñÁ: ø³ÝÇ áñ

Ñ³Û å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ã¿ñ Ù³ë-

ݳÏó»É Ñéã³Ï³·ñÇ ÁݹáõÝÙ³ÝÁ, ³-

å³ ºí·»ÝÇáë ¸ å³åÁ ѳۖÑéáÙ»³-

Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ÙdzíáñÙ³Ý Ñ³-

Ù³ñ 1439–Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 22–ÇÝ Áݹáõ-

Ý»ó ѳïáõÏ Ïáݹ³Ï. §Ðñ³Ñ³Ý· ³é

ѳÛë¦: Æñ³Ï³Ýáõ٠ѳۖÑéáÙ»³Ï³Ý

»Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ÙdzíáñáõÙ ³Û¹å»ë ¿É

ï»ÕÇ ãáõÝ»ó³í ¨ §Ñéã³Ï³·ÇñÁ¦

Ùݳó ÃÕÃÇ íñ³: ØÇÝ㨠å³ïíÇñ³-

ÏáõÃÛ³Ý í»ñ³¹³ñÓÁ` 1439–ÇÝ Îáëï³Ý¹ÇÝ

¼ ì³ÑϳóÇÝ Ãáõݳíáñ-

ٳٵ ³ñ¹»Ý í³Ë׳Ýí»É ¿ñ:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ Îáëï³Ý¹ÇÝ

¼ ì³ÑϳóáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿

ñÇ·áñ  Øáõë³µ»ÏÛ³ÝóÁ:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. úñÙ³ÝÛ³Ý Ø.,

²½·³å³áõÙ, ѳï. ´, ê. ¾çÙdzÍÇÝ,

2001:

²ÆΠвðàôÂÚàôÜÚ²Ü

115


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

вÎà´ ² ÎȲںòÆ

(êë»óÇ, î³ñëáݳóÇ, Ø»Íù³ñ»óÇ,

Ðé»ïáñ, ÇïݳϳÝ)

(1268–1286)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1268–Çó: гçáñ¹»É ¿ Îáëï³Ý¹ÇÝ

² ´³ñÓñµ»ñ¹óáõÝ:

ÌÝí»É ¿ Ùáï 1206–ÇÝ: سѳó»É

¿ 1286–Ç ÷»ïñí³ñÇ 12–ÇÝ

ÐéáÙÏɳÛáõÙ, ³Ù÷á÷í»É ï»ÕÇ

ѳÛñ³å»ï³Ï³Ý ѳݷëï³ñ³-

ÝáõÙ:

ØÇÝ㨠ϳÃáÕÇÏáë ÁÝïñí»ÉÁ ³ãùÇ

¿ ÁÝÏ»É ·ÇïáõÝáõÃÛ³Ùµ, Ù»ÏÝÇãÇ,

ï³Õ»ñ·áõÇ, ׳ñï³ë³ÝÇ ÓÇñùáí:

Àëï ê³Ùáõ»É ²Ý»óáõ` ݳ §ëáõñµ ¨

³é³ùÇÝÇ ³Ûñ ¿ñ, áñÁ Ù»Ïݳµ³ÝáõÙ

¿ñ ¹Åí³ñ ÉáõÍ»ÉÇ ËݹÇñÝ»ñ å³ñáõ-

ݳÏáÕ ·ñù»ñ¦: гÏáµ ² Îɳۻóáõ

Ù³ëÇÝ Ù»Í ·áí»ëïáí ¿ Ëáëáõ٠ݳ¨

ì³Ññ³Ù ð³µáõÝÇÝ: ØÇÝ㨠ϳÃáÕÇ-

Ïáë ÁÝïñí»ÉÁ »ñÏáõ ³Ý·³Ù`

1242–ÇÝ ¨ 1254–ÇÝ Ð³Ïáµ ÎɳۻóÇÝ

Ù»ÏÝ»É ¿ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉÇë, ³å³

ÜÇÏdz` ϳÛëñáõÃÛ³Ý í»ñݳ˳íÇ

Ñ»ï Ð³Û ¨ ´Ûáõ½³Ý¹³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇ-

Ý»ñÇ ÙdzíáñÙ³Ý ßáõñç µ³Ý³Ïóáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñ í³ñ»Éáõ ѳٳñ: ºñϳñ

ï³ñÇÝ»ñ »Õ»É ¿ ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ø»Í ù³ñÇ

áõËïÇ ³é³çÝáñ¹, Îáëï³Ý¹ÇÝ ²

´³ñÓñ³µ»ñ¹óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ ï»Õ³å³Ñ

¨ ·³Õ³÷³ñ³ÏÇó (ÐéáÙÏɳ

¹ÕÛ³ÏáõÙ, áñÇó ¨ Ýñ³ ÎɳۻóÇ Ù³-

ϳÝáõÝÁ): Îáëï³Ý¹ÇÝ ²–Ç í³Ë-

׳Ýí»Éáõó Ñ»ïá, 1268–Ç ÷»ïñí³ñÇ

12–ÇÝ Ø³Ù»ëïdz ù³Õ³ùáõÙ ·áõ-

Ù³ñí³Í ²½·³ÛÇÝ–»Ï»Õ»ó³Ï³Ý Åá-

ÕáíáõÙ ÁÝïñí»É ¿ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó

ϳÃáÕÇÏáë: àñå»ë ³é³çÇÝ Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý

Ïáݹ³Ï` û·ï³·áñÍ»É ¿

Ü»ñë»ë ÞÝáñѳÉáõ §ÂáõÕà ÁݹѳÝñ³Ï³Ý¦

»ñϳëÇñáõÃÛáõÝÁ` ѳí»É»-

Éáí í»ñçÇÝÇë ÁÝûñóáõÙÁ å³ñï³¹ñáÕ

ÙÇ ÃáõÕà ¨ ï³ñ³Í»É г۳ëï³-

ÝÇ ³é³ç³ï³ñ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý íÇ-

׳ÏÝ»ñáõÙ áõ í³Ýù»ñáõÙ: 1268–ÇÝ

лÃáõÙ l ó·³íáñÁ гÏáµ ² Îɳ-

Û»óáõÝ Ññ³íÇñ»É ¿ ³ñùáõÝÇù ¨ å³-

ѳÝç»É ·»ñáõÃÛáõÝÇó í»ñ³¹³ñÓ³Í

áñ¹áõÝ` ȨáÝÇÝ ûÍ»É Ð³Ûáó ó·³íáñ:

´³Ûó ϳÃáÕÇÏáëÁ ¹»Ù ¿ »Õ»É

лÃáõÙ l–ÇÝ, ǵñ¨ ϳñáÕáõÝ³Ï ¨

÷áñÓ³éáõ ó·³íáñÇ Ññ³Å³ñ³Ï³-

ÝÇÝ, áõëïÇ Ù»ñÅ»É ¿ Ýñ³ ³é³ç³ñÏÁ:

лÃáõÙ l–Ç í³Ë׳Ýí»Éáõó Ñ»ïá`

1270–Ç ÑáõÝí³ñÇ 6–ÇÝ, ÌÝݹ۳Ý

116


²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò βÂàÔÆÎàêܺð

ïáÝÇÝ Ð³Ïáµ ² ÎɳۻóÇÝ î³ñëáÝÇ

ê. êáýdz »Ï»Õ»óáõÙ ·áõÙ³ñ»É ¿ ²½-

·³ÛÇÝ–»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÅáÕáí, áñï»Õ

ȨáÝ lll лÃáõÙÛ³ÝÇÝ ûÍ»É ¿ гÛáó

ó·³íáñ: ì»ñçÇÝë ¨ гÏáµ ² Îɳ-

Û»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÁ, ·áñÍ»Éáí ѳٳ-

¹³ßÝ, ·»ñ³¹³ë»É »Ý 㻽áùáõÃÛáõÝ

å³Ñå³Ý»É ²ñ¨ÙáõïùÇ Ñ»ï áõÝ»-

ó³Í ³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: гÏáµ ²

ÎɳۻóÇÝ Ù»ñÅ»É ¿ 1274–ÇÝ Èáõ·¹áÝ

(ÈÇáÝ) ù³Õ³ùáõÙ ñÇ·áñ Ä å³åÇ

Ññ³íÇñ³Í ÅáÕáíÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ

Ññ³í»ñÁ: ÄáÕáíáõÙ ³ñͳñÍí»É »Ý

Ýáñ ˳ã³Ïñ³ó ³ñß³í³Ýù ëÏë»Éáõ,

ÇÝãå»ë ݳ¨ ϳÃáÉÇÏ ¨ áõÕÕ³÷³é

»Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ Ùdzµ³ÝáõÃÛ³Ý

ËݹÇñÝ»ñÁ: ø³ÝÇ áñ ÅáÕáíáõ٠ϳñáÕ

¿ñ ³é³ç³¹ñí»É ݳ¨ Ð³Û ¨ ȳïÇÝ

»Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ÙdzíáñÙ³Ý å³-

ѳÝçÁ, áõëïÇ Ð³Ïáµ ² ÎɳۻóÇÝ

Ññ³Å³ñí»ó Ù»ÏÝ»É ³ÛÝï»Õ: гÛáó

ȨáÝ lll ó·³íáñÁ ²ñ¨ÙáõïùÇ Ñ»ï

ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãëñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí

å³ïíÇñ³Ï ¿ ³é³ù»É Èáõ·-

¹áÝÇ ÅáÕáí:

гÏáµ ² ÎɳۻóÇÝ 1275–ÇÝ ¨

1276–ÇÝ ÎÇÉÇÏdzÛÇ íñ³ º·ÇåïáëÇ

Ù³ÙÉáõùÝ»ñÇ Ñ³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇ Å³-

Ù³Ý³Ï ÅáÕáíñ¹Ç Ïñ³Í ï³é³å³ÝùÝ»ñÇÝ,

»ñÏñÇ ³í»ñí³Íáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, êëÇ Ã³·³íáñ³Ï³Ý

å³É³ïÇ Ññ¹»ÑÙ³Ý ³Ï³Ý³ï»ë

»Õ³í: 1279–ÇÝ »·Çåï³Ï³Ý 13 ѳ-

½³ñ³Ýáó ½áñùÁ å³ß³ñ»ó ϳÃáÕÇ-

Ïáë³ÝÇëï ÐéáÙÏɳÝ, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ

ãϳñáÕ³ó³í ·ñ³í»É: º·ÇåïáëÇ

ÏáÕÙÇó 1268–Ç ²ÝïÇáùÇ ¹ùëáõÃÛ³Ý

áãÝã³óáõÙÇó Ñ»ïá í»ñçÇÝÇë ÑáõÛÝ

å³ïñdzñùÝ»ñÁ ³å³ëï³Ý»É ¿ÇÝ

ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ð³Ûáó ó·³íáñáõÃÛáõ-

ÝáõÙ: Üñ³ÝóÇó ºíïÇÙ»áëÁ, ÝϳïÇ

³éÝ»Éáí ³ÝóÛ³ÉáõÙ ²ÝïÇáùÇ å³ïñdzñùáõÃÛ³Ý

³é³ç³ï³ñ ¹ÇñùÁ

ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ³ß˳ñÑáõÙ, ѳí³ÏÝáõÙ

¿ñ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝ áõݻݳÉ

гÏáµ ² Îɳۻóáõ Ýϳïٳٵ: ê³-

ϳÛÝ Ý³ í×é³Ï³Ý ѳϳѳñí³Í

ëï³ó³í ϳÃáÕÇÏáëÇ ¨ ȨáÝ lll ó-

·³íáñÇ ÏáÕÙÇó: ì»ñçÇÝÇë Ññ³Ù³-

Ýáí ºíïÇÙ»áëÁ ¹³ï³å³ñïí»ó

³ùëáñÇ: гÏáµ ² ÎɳۻóÇ Ï³ÃáÕÇ-

ÏáëÁ Ýå³ëï»É ¿ 1285–ÇÝ ï³×³ñ³-

Ï³Ý áõËïÇ (ûñ¹»ÝÇ=tamplier) Ù³-

·ÇëïñáëÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ ÎÇÉÇ-

ÏdzÛÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ¨ º·ÇåïáëÇ

ëáõÉóÝáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ å³Ûٳݳ·ñÇ

ÏÝùÙ³ÝÁ:

гÏáµ ² Îɳۻóáõ Ñáíí³å»-

ïáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÁ µ»ÕÙݳíáñ ¿ÇÝ

Ñ³Û Ùß³ÏáõÛÃÇ ½³ñ·³óÙ³Ý, г۳ëï³ÝÇ

Ñá·¨áñ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ, í³Ýù»-

ñÇ áõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ Ñ»ï Ñá·¨áñ ѳ-

Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÁݹɳÛÝÙ³Ý ³éáõ-

Ùáí:

γÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ·³ÑÇÝ Ð³Ïáµ

² ÎɳۻóáõÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ Îáëï³Ý¹ÇÝ

´ γïáõÏ»óÇÝ:

ºñÏ»ñ. Þ³ñ³Ï³Ý, ï»°ë §Ø³ï»Ý³-

·Çñù гÛáó¦, ѳï. À (Þ³ñ³Ï³Ý), ²Ý-

ÃÇÉdzë–Èǵ³Ý³Ý, 2007:

ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ. §ì³Ññ³Ù³Û ñ³-

µáõÝõáÛ àï³Ý³õáñ å³ïÙáõÃÇõÝ èáõµ»-

Ý»³Ýó¦, ö³ñǽ, 1859: ²ÉÇß³Ý Ô., êÇëáõ³Ý,

ì»Ý»ïÇÏ, 1885: ê³Ùáõ»É ²Ý»óÇ,

гõ³ùÙáõÝù Ç ·ñáó å³ïÙ³·ñ³ó, ì³-

Õ³ñß³å³ï, 1893: êï»÷³Ýáë úñµ»É-

Û³Ý, êÛáõÝÇùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý,

1986: úñÙ³ÝÛ³Ý Ø., ²½·³å³ïáõÙ,

ѳï. ´, ê. ¾çÙdzÍÇÝ, 2001:

ìðºÄ ì²ð¸²ÜÚ²Ü

117


Ð²Ú ºÎºÔºòàô вÜð²Æî²ð²Ü

вÎà´ ´ ²Ü²ì²ð¼ºòÆ

(î³ñëáݳóÇ, êë»óÇ)

(1327–1341, 1355–1359)

AٻݳÛÝ Ð³Ûáó ϳÃáÕÇÏáë

1327–Çó ¨ 1355–Çó: гçáñ¹»É ¿

Îáëï³Ý¹ÇÝ ¸ ȳٵñáݳóáõÝ ¨

ØËÇóñ ² éÝ»ñóáõÝ:

ÌÝí»É ¿ Ùáï 1280–ÇÝ ÎÇÉÇ-

ÏdzÛÇ î³ñëáÝ ù³Õ³ùáõÙ: س-

ѳó»É ¿ 1359–ÇÝ êÇë ù³Õ³ùáõÙ`

ÎÇÉÇÏdzÛáõÙ µéÝÏí³Í ѳٳ׳ñ³ÏÇó:

ñÇ·áñ ¾ ²Ý³í³ñ½»óÇ Ï³ÃáÕÇ-

ÏáëÇ (1293–1307) ù»éáñ¹ÇÝ: àõë³-

Ý»É ¿ êëÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝáõÙ,

ϳñ·í»É ѳÛñ³å»ï³ÝáóÇ »åÇëÏáåáë,

³å³` ÎÇÉÇÏdzÛÇ Ð³Ûáó ó·³íáñáõÃÛ³Ý

γå³Ý ·³í³éÇ »åÇë-

Ïáåáë³Ï³Ý íÇ׳ÏÇ ³é³çÝáñ¹, ²-

ݳñ½³µ³ ù³Õ³ùÇ ³ñù»åÇëÏáåáë:

ȨáÝ V ó·³íáñÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõ-

ÃÛ³Ùµ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ³é³ù»Éáõ-

ÃÛ³Ùµ Ù»ÏÝ»É ¿ ºíñáå³` 鳽ٳϳÝ

û·ÝáõÃÛáõÝ Ëݹñ»Éáõ:

гÛáó ϳÃáÕÇÏáë ¿ ûÍí»É

1327–Ç ÑáõÝí³ñÇÝ: гÏáµ ´ ²Ý³í³ñ½»óáõ

ûñáù ÎÇÉÇÏdzÛáõÙ ¨ µáõÝ

г۳ëï³ÝáõÙ »é³Ý¹áõÝ Ï»ñåáí

ù³ñá½ãáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ Í³í³ÉáõÙ ¸áÙÇ-

ÝÇÏÛ³Ý É³ïÇÝ ÙÇëÇáÝ»ñÝ»ñÁ, áñáÝó

ѳݹ»å ϳÃáÕÇÏáëÝ Çñ ·³Ñ³Ï³É-

Ù³Ý ³é³çÇÝ ßñç³Ýá