Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

thistedvand.dk

Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

Alment

Generelt skal entreprenøren udføre foranstaltninger således, at træer og øvrig

beplantning sikres mod beskadigelser i forbindelse med gennemførelse af arbejdet.

Endvidere skal skilte, lysmaster, standere, autoværn og lignende sikres.

Materialer

Ingen bemærkninger.

Udførelse

Ingen bemærkninger.

Kontrol

Se udbudskontrolplan.

2.2.2 Rydning

Alment

Arbejdet omfatter rydning af arbejdsområdet i det omfang, det er nødvendigt for

entreprisens gennemførelse, og det er angivet i SAB.

Omfanget af rydningsarbejdet skal entreprenøren have gjort sig bekendt med inden

afgivelse af tilbud.

Der skal, medmindre andet er nævnt i udbudsbrevet eller i SAB, ikke nedrives

bygninger i denne entreprise.

Materialer

Genanvendelige materialer, som ikke skal anvendes ved retablering vil, efter

nærmere aftale med tilsynet, blive transporteret til kommunens oplagsplads.

Deponering af materialer skal ske på godkendt deponi eller efter kommunens

anvisning.

Udførelse

I forbindelse med arbejdets udførelse skal entreprenøren være meget omhyggelig

og der skal tages vidtgående hensyn, således at materialer, der kan genbruges,

bevares i bedst mulig stand.

Kontrol

Se udbudskontrolplan.

2.2.3 Muldafrømning

More magazines by this user
Similar magazines