Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

thistedvand.dk

Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

Ved vandlænsning forstås fjernelse af vandmængder på indtil 6-8 l/s. Denne ydelse

skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Vandlænsning derudover (fx suge

spidsanlæg) afregnes efter tilbudslistens enhedspriser.

Suge spidsanlæg må kun anvendes efter aftale med tilsynet. Anvendes filterboring

skal boringen efterfølgende forsegles med bentonit.

I bebyggede områder må der kun anvendes grundvandssænkningsanlæg, der

anvender net tilslutning som kraftkilde.

Entreprenøren skal sikre sig, at bunden ikke opblødes eller dens lejringstæthed

forringes på grund af uvedkommende vand.

Udførelse

Tørholdelse kan foretages ved pumpning fra åbne brønde eller dræning.

Grundvandssænkning kan udføres vha. suge spidsanlæg med eller uden

filterkastning, eller egentlige filterboringer.

Bortledning af vand skal ske til godkendt recipient eller afløbssystem.

Entreprenøren skal sikre, at der ikke opstår skader ved bortledning af oppumpet

overfladevand/grundvand.

Ved grundvandssænkning skal grundvandet sænkes til 300mm under ledningsbund,

før udgravning påbegyndes, og holdes sænket til dette niveau, indtil ledningsgraven

atter er til fyldt. Til sænkning af grundvandet med suge spidsanlæg skal

entreprenøren etablere et vakuumbelastet anlæg med nedspulede/nedborede,

eventuelt filter-kastede 2" suge spidser, der foroven afproppes med bentonit eller

lignende.

Spidserne tilsluttes et vakuumpumpeanlæg, der til stadighed kan opretholde et

vakuum på mindst 7 mVS ved de yderste suge spidser. Spidser, der tager luft, skal

drosles ned for at sikre, at vakuummet holdes.

Suge spidserne anbringes langs udgravningens sider, og spidserne skal placeres i

samme niveau i samme streng for at opretholde det nødvendige vakuum.

Hvor jordbunden indeholder ler, kalk eller kridt kan strukturen bevirke, at der

lokalt kan være stærkt vandførende lag, mens omgivelserne har en meget ringe

vandføring.

I sådanne områder kan en grundvandssænkning udføres ved etablering af et tæppedræn

under kloakledningen, bestående af et 0,3 m tykt singels lag, afdækket med

en tæt filterdug.

More magazines by this user
Similar magazines