Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

thistedvand.dk

Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

Entreprenørens personale

Entreprenørens personale skal have dokumenteret erfaring i at udføre arbejdet.

Den person som lægger og samler ledninger skal have uddannelse heri.

2.1 Arbejdsplads m.v.

2.1.1 Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførsel

Arbejdsområdet med arbejdsarealerne overtages som de henligger på

licitationsdagen.

Beplantning, materialer og lignende, der ved arbejdets påbegyndelse forefindes

uden for vej og sti arealer, må kun fjernes efter bygherrens forudgående skriftlige

tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

2.1.2 Afsætning

Afsætning skal udføres med træpæle eller markeringsspray (hvid).

2.1.2.1 Bygherrens afsætning

Ledningsanlæggets placering fremgår af tegningerne. Hvis det ikke kan aflæses af

tegningerne, anviser bygherren udgravningers linjeføring (midtlinje) og eventuelle

knækpunkter samt angiver udgravningens dybder.

Koter i projektmaterialet må ikke anvendes som højdefikspunkter.

Kote system fremgår af tegninger.

2.1.2.2 Entreprenørens afsætning

Al anden afsætning end anført i afsnit 3.1.2.1 påhviler entreprenøren.

Inden opbrydning af eksisterende belægninger igangsættes, skal de på tegningerne

angivne koter verificeres/kontrolleres af entreprenøren.

Forud for arbejdets igangsættelse skal entreprenøren foretage kontrolmåling af

bundkoter i betydende brønde, som for eksempel start og slut brønd, Såfremt der

ved disse kontrolmålinger konstateres afvigelser større end 20mm, skal tilsynet

straks underrettes.

More magazines by this user
Similar magazines