Velkommen til den kommunale dagpleje - Fredericia Kommune

fredericia.dk

Velkommen til den kommunale dagpleje - Fredericia Kommune

DAGPLEJEN

Velkommen til

Fredericia Kommunale

dagpleje


Pædagogiske ledere i Dagplejen

Nord

Annie Lauritsen

Tlf. 7211 3803

Træffetid: mandag, onsdag og torsdag kl. 12.30 - 13.30

annie.lauritsen@fredericia.dk

Midt/Vest

Birthe Hansen

Tlf. 7211 3809

Træffetid: mandag, onsdag og fredag kl. 12.30 - 13.30

birthe.hansen@fredericia.dk

Erritsø/Snoghøj/Vest

Stine Holm Møller

Tlf. 7211 3810

Træffetid: mandag, onsdag og fredag kl. 12.30 - 13.30

Tlf. tid: kl. 12- 13

stine.moller@fredericia.dk

Taulov/Skærbæk/Herslev

Lone Sandbye

Tlf. 7211 3808

Træffetid: Tirsdag, onsdag og fredag kl. 12.30 - 13.30

lone.sandbye@fredericia.dk

2


Indhold

Praktisk liste ............................2

Indhold ...................................3

Velkommen ............................ 4

Mål ......................................... 4

Læreplaner ..............................4

Dagplejehjemmet ....................4

Ansættelse af dagplejere .........5

Legestuegrupper ......................5

Tilsyn ..................................... 6

Forældrebestyrelser .................6

Samarbejdspartnere .................6

Dagplejetider ...........................7

Kontaktbesøg ..........................7

Tavshedspligt ..........................7

Diverse sygdomme .............. 8-9

Kost i dagplejen ....................10

Rygepolitik i dagplejen .......... 10

Ændring af bopæl ....................11

Befordring af dagplejebørn .....11

Sikkerhed ................................11

Medicin .................................. 12

Fravær fra dagpleje ................ 12

Ferie - barnet .......................... 13

Sygdom m.m. - dagplejeren ... 13

Ferie/fridage - dagplejeren .... 13

Opsigelse af dagplejepladsen . 14

Huskeseddel .......................... 14

Dagplejens administrative personale

........................................ 15

Dagplejekontoret har åbent: ... 15

3


Velkommen

Med denne folder vil vi gerne byde jer og jeres barn velkommen i Fredericia

Kommunale dagpleje samt fortælle lidt om dagplejen. Vi modtager

børn i alderen 0-3 år.

Mål

Udfra de politiske målsætninger har dagplejen formuleret Dagplejens

målsætning således:

Det er dagplejens mål i samarbejde med forældre og børn at skabe rammer,

der fremmer børns alsidige udvikling, trivsel og selvstændighed.

Dette er baseret på principper vedtaget af forældrebestyrelserne indenfor

de mål og rammer der er fastlagt af Byrådet.

Læreplaner

Familie- og forbrugerministeriet indførte i 2003 læreplaner i alle dagtilbud.

Dette for at sikre, at der arbejdes systematisk, synligt og kvalifi ceret

med børns indlæring, for derigennem at bidrage til at ruste alle børn

til det videre liv. Følgende temaer er indeholdt i læreplanen:

• Personlige kompetencer

• Sociale kompetencer

• Sprog

• Krop og bevægelse

• Naturen og naturfænomener

• Kulturelle udtryksformer og værdier

Dagplejehjemmet

Dagplejen er starten på en ny tilværelse for jeres barn. Det nære hjemlige

miljø, skal skabe tryghed og harmoni, og jeres barn får mulighed

for at være med i de almindelige dagligdags gøremål sammen med en

lille gruppe børn.

4


I hjemmet vil der maksimalt være 4 børn + evt. 1 gæstebarn.

Dagplejehjemmene er udstyret med legetøj og beskæftigelsesmateriale

svarende til børnenes alder, klapvogne, høje stole, weekendsenge, barneseler

m.v. Sovevogne stilles i begrænset omfang til rådighed. Forældre

har mulighed for selv at stille sovevogn til rådighed.

Ansættelse af dagplejere

Ved ansættelse lægger vi vægt på, at dagplejeren (ansøgeren) viser

forståelse for børns udvikling og behov. Hun skal være indstillet på

at samarbejde med forældrene, andre dagplejere og det pædagogiske

personale. Vi kigger på de enkelte ansøgeres personlighed og vægter, at

vi har en bred sammensat personalegruppe. Det er også vigtigt, at dagplejerens/

ansøgerens familie er positivt indstillet over for arbejdet som

dagplejer. Vi lægger vægt på, at hjemmet er indrettet sikkerhedsmæssigt

forsvarligt, samt der er gode muligheder for leg. Haven skal være

forsvarlig indhegnet. Dagplejere får løbende, tilbudt forskellige kurser,

der vil dygtiggøre dem i deres dagligdag.

Legestuegrupper

Hver dagplejer er tilknyttet en gruppe, hvor de har et tæt samarbejde.

Denne gruppe mødes en gang i ugen eller hver 14 dag i lokaler, hvor de

laver fællesaktiviteter med børnene. Ligeledes mødes dagplejerne ofte

spontant enten for at lave småture eller for at besøge hinanden. Gennem

dette samarbejde får børnene mulighed for at være i en større gruppe.

De lærer andre børn og dagplejere at kende, hvilket er en forudsætning

for at gæsteplejen kan fungere tilfredsstillende.

5


Tilsyn

Pædagogerne fører tilsyn i dagplejehjemmene for at yde råd og vejledning

og sammen med dagplejeren følge børnenes udvikling. Der bliver

foretaget både anmeldte og uanmeldte tilsyn. I er som forældre altid

velkommen til at rette henvendelse til pædagogerne.

Forældrebestyrelser

I Fredericia kommune er der een forældrebestyrelse bestående af

8 forældrerepræsentanter, 3 dagplejere (medarbejderrepræsentanter) og

dagplejelederen som sekretær.

En repræsentant fra pædagogerne deltager som tilforordnet. Forældrebestyrelsen

skal på baggrund af målsætningen udarbejde principper for

dagplejens arbejde. Der afholdes valg hvert efterår.

Forældrene har altid mulighed for at rette henvendelse til forældrebestyrelsen.

Dagplejens virksomhedsplan kan rekvireres på dagplejekontoret.

Samarbejdspartnere

I Fredericia Kommune vægtes tværfagligt samarbejde

højt. Dagplejens primære samarbejdspartnere

er Sundhedsplejen og byens børnehaver.

Ved behov kan vi gøre brug af ekspertise fra

småbørnskonsulent, pædagogisk konsulent,

Familie og Sundhed.

Kontakt vedrørende et barn foregår altid i

samarbejde med forældrene.

6


Dagplejetider

En dagpleje plads er på maks. 48 timer pr. uge og kan frit

benyttes indenfor dagplejerens fastlagte åbningstid.

Dagplejepladsen tilbydes i 4 moduler med hver sine åbningstider:

Modul 1: mandag - torsdag 6.00-15.50 og fredag 6.00-14.40

Modul 2: mandag - torsdag 6.30-16.20 og fredag 6.30-15.10

Modul 3: mandag - torsdag 7.00-16.50 og fredag 7.00-15.40

Modul 4: mandag - torsdag 7.30-17.20 og fredag 7.30-16.10

Såfremt plejetiderne ikke passer til behovet kontaktes dagplejepædagogen

for at undersøge mulighederne for ændringer.

Hvis barnet hentes af andre end forældrene, skal dagplejeren have

besked.

Kontaktbesøg

Inden barnet starter i dagplejen afholdes et kontaktbesøg i dagplejehjemmet,

hvor dagplejepædagogen deltager. Formålet er først og fremmest

at hilse på jeres dagplejer. Dernæst vil I få et indblik i dagligdagen,

som den former sig i det pågældende dagplejehjem.

Her er der mulighed for at fortælle dagplejeren så meget som muligt om

jeres barn, dets reaktioner, vaner, kost, sygdomme og i det hele taget alt

hvad der kan lette forståelsen og kendskabet til jeres barn.

Tavshedspligt

Alle ansatte ved dagplejen har tavshedspligt med hensyn til forhold, de

bliver bekendt med under deres arbejde, og som efter sagens natur eller

ved særligt pålæg skal hemmeligholdes. Tavshedspligten er også gældende

efter fratrædelse.

7


Sygdom Smitte Inkubation

Skoldkopper

Kighoste

Skarlagensfeber

Børnesår

Bylder

Mellemørebetændelse

Børneorm

Lus

Fodvorter/svamp

Øjenbetændelse

Dråbeinfektion (gennem luften)

Dråbeinfektion (gennem luften)

Dråbeinfektion (gennem luften)

Ved direkte kontakt

(legesager mv.)

Dråbeinfektion (gennem luften)

Via forkølelse

Ved ormeæg, der er i stand til

at leve i sengetøj og støv et par

uger

Overførsel af lus fra menneske

til menneske eller via tøj

I våde rum, gymnastiksale og

baderum

Direkte kontakt

8

2 – 3 uger

7-10 dage

1- 3 dage

1 – 3 dage

Få dage

2 uger efter smitten begynder

– 6 uger

2 – 8 uger

2 – 3 måneder

1 – 3 døgn


Sygdomstegn Smitterisiko Modtagelse i dagplejen

Røde pletter, der bliver væskefyldte

og derpå skorpede

Hosteanfald, afl øst af ”Kigen”

efter vejret. Ved anfaldet ophostes

sejt slim og efterfølges

evt. af opkastning

Ondt i halsen, rød tunge, høj

feber, afskalling 5 uger senere

Små blærer, kløende pletter.

Bliver tit væskefyldte. Efterlader

en tyk gullig skorpe

Der dannes ”pus” (betændelse)

Trykken for ørerne.

Øresmerter, udfl åd og feber

Ormene er ca. 1 cm lange,

hvide og sytrådslignende.

Hoved-/kropsllus. Hvide æg,

sidder fast i hår.

Giver kløe.

Vorter under fødderne. Røde

pletter og afskalling af huden

mellem tæerne.

Røde, hævede, pusfyldte øjne

Fra 3 dage før udslettet til

den sidste skorpe er tørret ind

Fra barnet er blevet smittet

og op til 6 uger efter

Fra ca. 1 uge før udslettet til

ca. 1 uge efter udslettet er

brudt ud

Fra sårene så længe de

væsker og der er skorper


Mens bylderne er væskefyldte,

begynder at væske

Via æg. God hygiejne er

vigtig

Ca. 1 uge efter behandling.

Evt. luseæg.

Smitter til behandling er

iværksat

Fra børn er smittet til påbegyndt

behandling.

9

Børn må først modtages, når

de er raske og ikke længere

har frisk udslæt og blærerne

er tørret ind

Børn med kighoste, som i

øvrigt ikke virker syge, må

gerne komme i dagpleje,

såfremt hosteanfaldene ikke

længere giver problemer og

kræver ekstra opsyn

Børn må først modtages, når

de er raske og ikke længere

frembyder smittefare. Børnene

er smittefri efter 2 døgns

behandling med penicillin

Når sårene er tørret ind og

skorperne er faldet af

Børn med bylder og bulne

fi ngre må først modtages, når

betændelsesstedet er tørret ind

Når de er feberfri og dagplejen

gennemfører en god

hygiejne

Kan modtages i dagplejen,

når barnet er i behandling

Børn med lus må først modtages,

når behandlingen er

påbegyndt.

Ingen særlige forholdsregler.

Brug badesko og gymnastiksko.

Barnet må komme 2 dage

efter påbegyndt behandling


Kost i Dagplejen

Forældrebestyrelsen har besluttet følgende principper for kost i Dagplejen:

Dagplejen skal sikre, at børn får en sund og nærende kost, samt at de får

muligheder for at udvikle sunde kostvaner, og at der skabes sammenhæng

mellem kosten og fysisk aktivitet. Der tages udgangspunkt

i Fødevarestyrelsens publikation ”Kostkompasset

- vejen til en sund balance”. På denne adresse fi ndes

mere om kostkompasset: www.altomkost.dk

Dagplejerne uddannes via kurser i kost. Modermælkserstatning

samt fl asker skal forældrene

dog selv medbringe.

Speciel kost – i tilfælde hvor barnet på grund

af diabetes eller allergi skal have speciel kost,

aftales der ved kontaktbesøget, hvordan problemet

bedst løses.

Rygepolitik i Dagplejen

Under barnets pasning i dagplejen fi nder rygning ikke sted, således at

barnet kan se det. Dette gælder i dagplejehjemmet, i legestuen, på legepladsen

samt ved fællesarrangementer.

Hos dagplejere, der selv er rygere, sker rygningen i åbningstiden aldrig

i lokaler, hvor børnene kan opholde sig.

10


Ændringer (bopæl, arbejdssted m.m.)

Hvis der sker en ændring i de forhold, som er oplyst ved barnets indmeldelse,

skal du meddele det til din dagplejer. Dagplejeren sørger for

at oplysningerne gives videre.

Det gælder f.eks. adresse, telefonnummer eller arbejdssted m.v. Det er

specielt vigtigt, at dagplejekontoret har relevant telefonnummer, da det

ved sygdom hos dagplejeren er vigtigt at kunne træffe jer.

Befordring af dagplejebørn

Hvis dagplejeren ønsker at tage jeres barn med på udfl ugt i egen bil

eller cykel, må det kun ske med forældrenes skriftlige tilladelse, og når

børnene er forsvarligt fastspændt.

Sikkerhed

Af hensyn til barnets sikkerhed, må der ikke fi ndes snore i jakker. Disse

skal udskiftes med elastik.

Af hensyn til sikkerheden benyttes suttekæder ikke. Dagplejehjemmene

gennemgås hvert 2. år for sikkerheden ude som inde.

11


Medicin

Dagplejeren må normalt ikke give barnet medicin.

I tilfælde hvor medicinen er livsvigtig for barnet, eller barnet har en

kronisk lidelse, kan der træffes aftale med dagplejeren. Der må dog kun

gives læge ordineret medicin. Det skal tydeligt fremgå at den er ordineret

til barnet, samt dato og dosering.

Fravær fra dagpleje

Hvis dit barn er sygt eller holder fri, kontaktes dagplejeren hurtigst muligt,

med oplysning om, hvornår barnet forventes at kommer igen.

Børn der er syge kan ikke modtages i dagplejehjemmet.

Barnet er syg, når det ikke kan klare at være i dagplejehjemmet uden

der tages særlige hensyn. Barnet skal kunne deltage i aktiviteter indendørs

og udendørs på lige fod med de øvrige børn. Opstår der under

opholdet i dagplejehjemmet tegn på sygdom, kontaktes forældrene, som

sørger for at barnet bliver hentet.

I øvrigt henvises til sygdomsvejledningen side 8 og 9

12


Ferie - barnet

Af hensyn til planlægning gives hurtigst muligt besked om afholdelse

af jeres ferie og fridage.

Sygdom m.m. - dagplejeren

Hvis dagplejeren er syg, har ferie eller er på kursus, får du frit valg mellem

tilbudt gæstepleje eller tilbagebetaling af forældrebetaling. Nærmere

information udleveres hos egen dagplejer.

Ved sygdom ringes du op af dagplejekontorets morgenvagt fra kl 5.30.

Har I som forældre brug for at ringe tilbage til morgenvagterne vedr.

sygemeldingen, kan følgende telefonnummer benyttes:

7210 7440 - 7210 7445

Ferie/fridage - dagplejeren

Dagplejeren har ferie i henhold til gældende ferielov. Derudover opsparer

dagplejeren 7 ekstra fridage om året på grund af arbejdstiden på 48

timer pr. uge.

For at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne i dagplejeafdelingen,

er der behovsåbent på følgende dage:

• Dagen efter Kristi Himmelfarts dag

• 27.12-31.12 (begge dage incl.)

Ønsker forældrene i dagplejen pasningsplads på dagene med behovsåbent,

vil der hos dagplejerne i god tid være ophængt lister, hvor behov

for pasning kan noteres. Det kan ikke sikres, at der er en gæsteplads i

nærområdet.

13


Opsigelse af dagplejepladsen

Udmeldelse af barnet skal ske med mindst 2 måneds varsel fra den

1. i måneden, dog med undtagelse ved overfl ytning til et andet dagtilbud,

visiteret af Fredericia Kommune

Huskeseddel

- hvad børnene skal medbringe i dagplejehjemmet

Kryds af:

Sengetøj/dyne/betræk

Undertøj

Bluse/trøje

Bukser lange/korte

Strømper/sokker

Bleer

Regntøj/overtrækstøj

Huer og vanter

Sko/støvler/sandaler

Gummistøvler

Hjemmesko

Creme/solcreme

Vaskeklude

Hagesmække

14


Dagplejeren

Navn: ____________________________________________________

Adresse: __________________________________________________

Telefon: __________________________________________________

15

More magazines by this user
Similar magazines