Lokalplan 178 (lp178[1].pdf) - Gladsaxe Kommune

www2.gladsaxe.dk

Lokalplan 178 (lp178[1].pdf) - Gladsaxe Kommune

Lokalplan 178

Søborg Hovedgade 65-67

Incl. Miljøvurdering

gladsaxe.dk


Hvorfor lokalplan?

I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan

• når dele af kommuneplanen skal realiseres,

• når der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder,

herunder nedrivning af bygninger,

• og når forældede byplanvedtægter skal moderniseres.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan består af to dele - en redegørelse for planen og planens juridiske bestemmelser.

Formålet med redegørelsen er at orientere kommunens borgere og andre interesserede

om den planlagte udvikling.

I redegørelsen for planen beskrives de eksisterende forhold i området. Lokalplanens indhold

og dens forhold til den øvrige planlægning beskrives. Desuden forklares lokalplanens

retsvirkninger.

Den juridiske del indeholder de bestemmelser, der efter lokalplanens vedtagelse er bindende

for grundejerne og brugerne. Lokalplanens bestemmelser er udformet som paragraffer

og suppleret med kortbilag, og kommunen tinglyser lokalplanen på alle ejendomme

inden for planens område.


Redegørelse for lokalplan 178

Søborg Hovedgade 65-67 i Søborg kvarter

Baggrund

Ejeren af ejendommene Søborg Hovedgade 65-67, Egebjerg

karreen, har søgt om tilladelse til at opføre en ny bebyggelse

samt at nyindrette den eksisterende bebyggelse til boliger og

butikker, herunder en dagligvarebutik.

Projektet forudsætter, at basarbygningen, som ligger mellem

Søborg Hovedgade 65 og naboejendommen Søborg Hovedgade

69 samt den bagvedliggende villa, rives ned og erstattes af

en ny etageejendom, ligesom mindre tilbygninger og skure

mod Selma Lagerløfs Allé ernes og erstattes af nyt etagebyggeri.

Byrådet har besluttet at imødekomme ansøgningen ved at

udarbejde en lokalplan, som gør det muligt at opføre boliger

og butikker i en tæt bymæssig struktur.

Lokalplanens område

Lokalplanområdet omfatter ejendommene Søborg Hovedgade

65-67 og Selma Lagerløfs Allé 2. Lokalplanområdet afgrænses

af Søborg Hovedgade og Selma Lagerløfs Allé samt skellene

mellem de ovenfor nævnte ejendomme og de tilstødende ejendomme,

som vist på kortbilag 1.

Historie

Lokalplanområdets to ejendomme er udstykket fra Søborggårds

jorder af ejendomshandler Klamke i begyndelsen af

1900 tallet.

Søborg Hovedgade 65 blev i 1909 solgt til to bagermestre og

en smørhandler, som drev deres virksomheder til smørhandlerens

død. Som et kuriosum kan nævnes, at smørhandleren

havde testamenteret sin del af ejendommen til den ene af de to

bagermestre, der drev den frem til 1915, hvorefter ejendommen

blev solgt til bagermester Nicolai Carstensen.

Søborg Hovedgade 67 blev i 1911 købt af overretssagfører

Andreas Grundtmann. Hvornår bygningerne på ejendommen

blev opført vides ikke med bestemthed, men de blev brandforsikret

i 1917. Omkring tyve år senere i 1936 sælges ejendommen

til snedkermester O.V. Jensen.

I nogle af bagbygningerne har der i tidens løb været forskellige

håndværksvirksomheder, som har opført forskellige bygninger,

der i dag fremtræder som en meget sammensat bygningsstruktur

(se foto øverst på næste side).

Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål at fremme udviklingen i bydelscenter

Søborg Torv/Søborg Hovedgade Syd som et

tæt byområde med boliger og butikker i et aktivt bymiljø

med høj arkitektonisk kvalitet.

Med lokalplanen gives der mulighed for at opføre ca. 15

nye boliger, udover de allerede eksisterende i ejendommen

på hjørnet af Søborg Hovedgade og Selma Lagerløfs

Allé. Stueetagen skal anvendes til detailhandel, og der bliver

mulighed for at indrette ca. 3 butikker, herunder en

dagligvarebutik.

Lokalplanens område

Søborg Hovedgade

Selma Lagerløfs

Allé

3


Den første bygning i lokalplanområdet er villaen, der i dag ligger

bag Egebjergs tøjbutik. Foto fra ca. 1915.

Den nuværende bebyggelsesstruktur er lidt rodet

Søborg Hovedgade 65-67. Foto fra ca. 1957

4

I 1943 købte herreekviperingshandler Ejnar Egebjerg ejendommen

og indrettede den til butik, mens den bagved liggende

villa blev anvendt til administration og bolig. Tøjbutikken

eksisterer stadig under navnet Egebjerg Tøjeksperten.

På hjørnet at Selma Lagerløfs Allé blev der i begyndelsen af

1970’erne indrettet en restaurant, som senere blev ændret til

et værtshus, der blev lukket i 2002. I begyndelsen af 1990’erne

gennemførtes en gennemgribende bygningsfornyelse af facadebebyggelsen,

som fik offentlig støtte efter byfornyelsesloven

til istandsættelse og ombygning af ejendommen til en tidssvarende

standard. I denne forbindelse males et gavlmaleri af maleren

Flemming Rodian på den nordvendte gavl ved basarbygningen.

Indhold

Lokalplanområdet ligger centralt placeret i bydelscenter Søborg

Torv/Søborg Hovedgade Syd. Bydelscenteret vil blive

styrket betydeligt med denne lokalplan, der giver mulighed for

boliger og butikker, samt med projektet for boliger og butikker,

der gennemføres på den anden side af hovedgaden ved

Erik Bøghs Allé.

Randbebyggelsen langs hovedgaden er præget af, at den er

opført over en lang periode og repræsenterer mange forskellige

arkitektoniske idealer og intentioner for randbebyggelsens

karakter. Det er samtidig et fællestræk for randbebyggelsen, at

bygningerne har forholdsvis korte facader mod hovedgaden,

hvilket er med til at skabe stor variation i facadebilledet. Denne

facadestruktur ønskes fastholdt.

For samtidig at skabe større arkitektonisk harmoni fastlægges

bestemmelser i lokalplanen, som skal sikre et fælles arkitektonisk

formsprog for ny og eksisterende bebyggelse. Konkret

fastlægges bestemmelser for bebyggelsens udformning,

materialer og skiltning for at sikre høj kvalitet i bymiljøet.

Lokalplanen giver mulighed for, at der på ejendommene kan

opføres en blandet bolig- og butiksbebyggelse i op til 3½ etage

inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt. For at sikre et aktivt

by- og handelsliv indeholder lokalplanen bestemmelse om,

at stueetagen skal indrettes til butikker. 1. salen kan anvendes

til liberale erhverv, offentlig og privat service samt boliger,

mens de øvrige etager skal indrettes til boliger.

For at sikre gode arealer til udeophold fastlægges en norm

for fælles friarealer til leg og ophold, som mindst skal være på

50 % af boligarealet. Altaner og tagterrasser kan medregnes

som opholdsareal (se principskitser på næste side).

Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelse om, at vejadgang

skal ske fra Selma Lagerløfs Allé via Søborg Hovedgade,

samt bestemmelser om parkeringsnormer, og at al parkering

skal etableres i en parkeringskælder.

Lokalplanens miljømæssige konsekvenser

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

(lov nr. 316 af 05.05.2004) skal offentlige myndigheder foretage

en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få

væsentlig indvirkning på miljøet.

I overensstemmelse med loven er der foretaget en screening


af lokalplanens mulige påvirkninger af miljøet med henblik på

en afklaring af lokalplanens miljøkonsekvenser og behovet for

eventuel udarbejdelse af en miljøvurdering.

Med baggrund i screeningen vurderes det at være af væsentlig

betydning for den bymæssige kvalitet og det arkitektoniske

udtryk i området, at den bevaringsværdige bygning på

hjørnet af Søborg Hovedgade og Selma Lagerløfs Allé bevares,

og at nybyggeri i omfang og ydre fremtræden søges indpasset i

det eksisterende byggeri.

Det vurderes endvidere, at såfremt der ikke foretages trafikale

reguleringer, vil planen kunne indebære en væsentlig ændring

af trafikmønsteret og –mængden med deraf følgende

støjgener for beboerne især på Selma Lagerløfs Allé.

Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering med fokus på

bevaring og byggeriets arkitektoniske udtryk og de deraf afledte

konsekvenser for den bymæssige kvalitet. Miljøvurderingen

omhandler endvidere planens trafikale konsekvenser

og de deraf afledte miljømæssige konsekvenser.

Som det fremgår af miljøvurderingen, vurderes det samlet

set, at planen med de anførte foranstaltninger vil kunne gennemføres

på en acceptabel måde med begrænsede miljømæssige

gener for et begrænset antal mennesker. Der forventes

endvidere at være samfundsmæssige gevinster ved at gennemføre

planen i form af en forbedring af handelslivet og et forbedret

bymæssigt udtryk i bydelscenter Søborg Torv/Søborg

Hovedgade Syd.

Søborg Kirke

Lokalplanområdet er beliggende inden for en afstand af 300 m

fra Søborg Kirke. Kirken er beliggende i et tæt byområde, og

hele beskyttelseszonen er bebygget med bymæssig bebyggelse.

Derfor er bestemmelserne om kirkebyggelinjer ikke gældende

for området, jf. Naturbeskyttelseslovens § 19.

Bevaring

Bygningen på hjørnet af Søborg Hovedgade og Selma Lagerløfs

Allé spiller i dag en væsentlig rolle i bybilledet og er i

Kommuneatlas Gladsaxe registreret med bevaringsværdi 4.

Lokalplanen fastlægger derfor bevaringsbestemmelser for

denne bygning.

Trafik

Som det også fremgår af den tilknyttede miljøvurdering, er

det en forudsætning for planens gennemførelse, at der foretages

en række trafikale reguleringer, der skal sikre en fornuftig

trafikafvikling, samt sikre at der tages hensyn til de omkringboende.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Selma Lagerløfs Allé.

Der bliver kun mulighed for tilkørsel til Selma Lagerløfs Allé

for nord fra kommende biltrafik, som får mulighed for at svinge

til højre fra Søborg Hovedgade ned ad Selma Lagerløfs Allé.

Venstresving fra Søborg Hovedgade ned ad Selma Lagerløfs

Allé er ikke muligt.

Krydset Søborg Hovedgade - Erik Bøghs Allé - Selma Lager-

Den markante bygning i midten af billedet bevares

Principskitse af ny bebyggelse set fra sydøst

Principskitse af ny bebyggelse set fra nordvest

5


Hjørnehusene ved Selma Lagerløfs Allé spiller godt sammen

6

Krydset Søborg Hovedgade /

Erik Bøghs Allé /

Selma Lagerløfs Allé lysreguleres

og Selma Lagerløfs Allé lukkes.

løfs Allé forsynes med lysregulering.

For at forebygge unødig trafikbelastning af Selma Lagerløfs

Allé skal vejen lukkes ved overgangen mellem centerområdet

og det bagvedliggende boligområde, som vist på illustrationen

nedenfor. Der vil fortsat være mulighed for passage for cyklister.

Fra Selma Lagerløfs Allé etableres nedkørsel til en parkeringskælder,

som skal dække hele lokalplanområdets parkeringsbehov.

Herudover etableres fra Selma Lagerløfs Allé indkørsel

for lastbiler i forbindelse med varelevering.

Parkeringsforhold

I overensstemmelse med kommuneplanens generelle rammebestemmelser

for bydelscentre skal der anlægges 1 parkeringsplads

pr. bolig.

For butikker fastlægges en norm på 1 parkeringsplads pr. 25

m² detailhandelsareal, og for øvrige erhvervsarealer gælder en

norm på 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal.


Vejtrafikstøj

Lokalplanområdet er belastet af vejtrafikstøj fra Søborg Hovedgade,

som vurderes at overstige 55 dB(A). Lokalplanen

fastlægger derfor i overensstemmelse med kommuneplanens

retningslinjer bestemmelse om, at nybyggeri til beboelse ikke

må tages i brug, før det kan dokumenteres, at støjniveauet på

boligernes primære opholdsarealer ikke overstiger 55 dB(A).

Der henvises i øvrigt til miljøvurderingen.

Vejbyggelinje

Søborg Hovedgade, der er en amtsvej, er omfattet af en vejbyggelinje

i en afstand af 12,5 m fra vejmidten.

Projektet omfatter opførelse af ny bebyggelse i facadeflugt

med den eksisterende bebyggelse langs Søborg Hovedgade,

hvilket er i strid med vejbyggelinjen. Københavns Amt har

meddelt, at byggeriet umiddelbart kan tillades opført i facadeflugt

med den eksisterende bebyggelse, og at der vil blive dispenseret

fra vejbyggelinjen i forbindelse med godkendelse af

byggeriets placering i forhold til Søborg Hovedgade.

Varmeforsyning

Lokalplanområdet er forsynet med naturgas, jf. varmedelplan

1983. Ved nybyggeri er der tilslutningspligt til denne kollektive

form for varmeforsyning.

Afvandingsforhold

Det er kommunens målsætning at fremme grundvandsdannelsen.

Der opfordres derfor til, at tagvand nedsives, såfremt

jordbunds- og forureningsforhold tillader det. Befæstede arealer

kan eksempelvis udføres som græsarmerede flader.

Nedsivning af regnvand fra veje og parkering, tagvand fra

større byggeri og erhvervsbygninger kræver tilladelse efter

miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Spildevand og evt. regnvand skal afledes til kommunens offentlige

spildevandssystem i overensstemmelse med kommunens

spildevandsplan. Det samlede afløb må ikke overstige

den vandmængde, der svarer til de gældende afløbskoefficienter.

Vandforsyning

Lokalplanområdet ligger i Gladsaxe Kommunes vandforsyningsområde.

Jordforurening

Der er ikke konstateret forurening i lokalplanområdet.

Træffes jordforurening i forbindelse med nedrivning eller

anlæg på ejendommene, skal den gældende lovgivning på området

overholdes.

Detailhandel

Ifølge lov om planlægning § 16, stk. 6 skal der i lokalplaner,

der muliggør etablering af butikker, gøres rede for bebyggel-

sens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse

i området, friarealer og trafikale forhold.

Den til lokalplanen knyttede miljøvurdering omhandler

indpasning af nybyggeri i den eksisterende bebyggelse og i den

byarkitektoniske helhed samt de trafikale konsekvenser ved

etablering af en dagligvarebutik i området, hvorfor der henvises

til denne.

Kommuneplan 2005

Lokalplanområdet er omfattet af rammebestemmelserne for

enkeltområde 14.C.5 i Søborg kvarter.

Enkeltområde 14.C.5

Betegnelse Søborg Hovedgade/

Selma Lagerløfs Allé

Anvendelse Bydelscenter

Maks. antal etager 3½ - 4½

Maks. husdybde 25 m i stueplan

Andet Stationsnært område.

Ramme for udbygning

og max. butiksstørrelse:

Se generelle rammer.

I kommuneplanens generelle rammebestemmelser er for bydelscentre

fastsat maksimale butiksstørrelser. I bydelscentre

må den enkelte dagligvarebutik således ikke overstige 3.000 m²

bruttoetageareal, og den enkelte udvalgsvarebutik må ikke

overstige 1.500 m² bruttoetageareal.

Af kommuneplanens generelle rammer fremgår endvidere,

at de bydelsorienterede centerfunktioner skal lokaliseres i bydelscentrene.

Foruden detailhandel med dagligvare- og udvalgsvarebutikker

må der etableres publikumsorienterede offentlige

og private servicefunktioner, som har butikskarakter,

samt restauranter, kulturelle institutioner og lignende i centrenes

stueplan mod hovedstrøgene. Etage 2 må anvendes til

liberale erhverv, offentlig og privat service samt boliger, og øvrige

etager må anvendes til boliger. Offentlige og private kontorvirksomheder

og liberale erhverv må kun med Byrådets

godkendelse etableres i stueplan mod hovedstrøgene.

Lokalplanen respekterer bestemmelserne i Kommuneplan

2005.

Lokalplan

Lokalplanen erstatter lokalplan 86, tinglyst den 27.05.1994, for

så vidt angår de af denne lokalplan omfattede ejendomme.

Lokalplanens fremlæggelse og vedtagelse

Lokalplanforslaget blev vedtaget af Byrådet 17.08.2005 og har

været fremlagt til offentlig høring i perioden 30.08.2005 -

7


25.10.2005.

Den offentlige høring resulterede i 31 tilkendegivelser, der

omhandlede en bred vifte af emner, herunder forholdet mellem

lokalplanen og Kommuneplan 2005, behovet for flere dagligvarebutikker

i området samt en række forhold omkring

byggeriets indpasning i den øvrige bebyggelse. Tilkendegivelserne

forholdt sig endvidere til en række trafikale spørgsmål,

herunder grundlaget for den udarbejdede trafiksimulering,

trafiksikkerhed og trafikbelastning i hele Søborgområdet m.v.

Byrådet vedtog lokalplanen 08.02.2006 med ændringer i

form af en reduceret husdybde fra 1. sal og opefter langs Selma

Lagerløfs Allé samt en ændring af tagformen. Endvidere

ændredes bestemmelserne omkring bebyggelsens placering i

forhold til vejskel. Herudover blev der tilføjet bestemmelser

om etablering af støjafskærmende hegning samt forbud mod

etablering af vinduer i gavlen mod naboejendommen. Der er

endvidere tilføjet bestemmelser om cykelparkering. Endelig

blev der tilføjet et krav om, at Byrådet skal godkende facadeudformning

og farvesætning af ny bebyggelse. Herudover er

der foretaget mindre præciseringer og administrative ændringer.

Den endeligt vedtagne lokalplan blev offentligt bekendtgjort

21.02.2006.

Lokalplanens retsvirkninger

Efter Byrådets offentlige bekendtgørelse af lokalplanens vedtagelse

har lokalplanen retsvirkninger som beskrevet i § 14.

8


Miljøvurdering af lokalplan 178

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer,

lov nr. 316 af 05.05.2004, § 7, stk. 2 er udarbejdet følgende

miljøvurdering:

Resumé

Med lokalplanens bestemmelser om bevaringsværdig bebyggelse

er planen med til at forhindre nedrivning af et karakteristisk

og bevaringsværdigt hus, der i dag spiller en væsentlig

rolle i bybilledet. Samtidig søges der med lokalplanens bestemmelser

om etageantal og ydre fremtræden at indpasse nybyggeri

i den eksisterende bebyggelse, så der skabes en harmonisk

randbebyggelse langs Søborg Hovedgade og således, at

nybyggeri ikke bliver alt for dominerende i forhold til den lavere

bebyggelse mod Selma Lagerløfs Allé.

Det vurderes derfor, at planen kan medvirke til, at der skabes

et attraktivt bymiljø med arkitektonisk kvalitet i bydelscenter

Søborg Torv/Søborg Hovedgade Syd med gode betingelser

for udvikling i detailhandlen.

Som en forudsætning for gennemførelsen af planen skal der

foretages en række trafikale reguleringer, der skal sikre en fornuftig

trafikafvikling, samt sikre at der tages hensyn til de

omkringboende.

En trafiksimulering har vist, at såfremt der etableres en dagligvarebutik

(Netto) inden for lokalplanområdet, vil trafikken

på Søborg Hovedgade med en lysregulering af krydset Søborg

Hovedgade - Selma Lagerløfs Allé - Erik Bøghs Allé kunne afvikles

med et acceptabelt serviceniveau. Samtidig vil en lukning

af Selma Lagerløfs Allé hindre en unødig trafikal belastning

af denne gade, og dermed nedbringes generne for de fleste

beboere på Selma Lagerløfs Allé.

Det vurderes derfor, at der med de forudsatte trafikregulerende

tiltag er taget hensyn til de omkringboende i rimeligt

omfang. De umiddelbare naboer til lokalplanområdet må dog

forvente at mærke en stigning i trafikbelastningen, herunder

støjbelastningen, som følge af etableringen af en dagligvarebutik

i området. Det er vanskeligt at vurdere, hvor stor støjbelastningen

vil blive, men belastningen må forventes at være

størst i den såkaldte spidsbelastningstime om eftermiddagen

og i forbindelse med varelevering.

Samlet set vurderes det, at planen med de anførte foranstaltninger

vil kunne gennemføres på en acceptabel måde med

begrænsede miljømæssige gener for et begrænset antal mennesker.

Der forventes endvidere at være samfundsmæssige gevinster

ved at gennemføre planen i form af en forbedring af

handelslivet og et forbedret bymæssigt udtryk i bydelscenter

Søborg Torv/Søborg Hovedgade Syd.

Lokalplanens indhold og formål

Ejendommene Søborg Hovedgade 65-67 indgår i Lokalplan 86,

der udlægger området omkring den sydlige del af Søborg Hovedgade

til centerformål, bydelscenter med etageboliger og

kulturel institution. Bebyggelsens stueetage reserveres til de-

tailhandel eller anden publikumsorienteret anvendelse. De øvrige

etager reserveres til liberale erhverv, offentlig og privat

service samt boliger. I Lokalplan 86 er fastlagt en maksimal

husdybde på 10 m, dog må husdybden i stueetagen være 12 m,

hvor der etableres butikslokaler.

Med vedtagelsen af Kommuneplan 2005 den 08.06.2005 er

bestemmelserne ændret, således at ejendommene Søborg Hovedgade

65-67 nu indgår i rammeområde 14.C.5 Søborg Hovedgade/Selma

Lagerløfs Allé. Den nye ramme fastlægger, at

der kan etableres bebyggelse med en maksimal husdybde på

25 m i stueplan. Dermed er der givet mulighed for større butikker

end hidtil.

Der foreligger en ansøgning om nybyggeri og ombygning af

Søborg Hovedgade 65-67, der udnytter mulighederne i den

nye kommuneplanramme. Projektet indeholder dels en nyindretning

af den eksisterende bygning på hjørnet af Søborg Hovedgade

og Selma Lagerløfs Allé og dels nybyggeri i forlængelse

af denne bygning langs begge veje. Projektet giver mulighed

for detailhandel i stueetagen bestående af 3 butikker (i alt ca.

1.500 m²), heraf en dagligvarebutik (Netto). De overliggende

etager anvendes til boliger, og der tænkes etableret 15 nye boliger

(i alt ca. 1.230 m²). Hertil kommer det resterende areal på

1. og 2. sal i den eksisterende hjørneejendom på ca. 395 m²,

samt areal til trapper, elevatorer og altangange m.v. Det samlede

etageareal vil således være ca. 3.385 m².

Lokalplanområdet har en størrelse på ca. 2.315 m². Der fastlægges

ikke en maksimal bebyggelsesprocent i lokalplanen,

men i projektet er der lagt op til en bebyggelsesprocent på ca.

146. Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse i op

til 3 etager med udnyttelig tagetage, dog med mere specifikke

højdebestemmelser for bebyggelse langs henholdsvis Søborg

Hovedgade og Selma Lagerløfs Allé.

Lokalplanen har til formål at styrke detailhandlen i bydelscenter

Søborg Torv/Søborg Hovedgade Syd samt at sikre

området som et tæt byområde med boliger og butikker i et aktivt

bymiljø med variation og høj arkitektonisk kvalitet.

På den modsatte side af Søborg Hovedgade ved Erik Bøghs

Allé er et tilsvarende projekt med boliger og butikker under

opførelse. Dette projekt har ligeledes til formål at styrke bydelscenteret.

Trafikken til dette nye butiksområde er tidligere

bestemt og medtaget som grundlag for de beregninger, der er

foretaget i forbindelse med denne lokalplan.

Arkitektonisk udtryk, bevaringsinteresser og bymæssig

kvalitet

Nuværende forhold i lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende ved Søborg Hovedgade i den

centrale del af bydelscenteret og anvendes i dag til blandet bo-

9


lig og butiksformål. Den eksisterende bygning på hjørnet af

Søborg Hovedgade og Selma Lagerløfs Allé er i Kommuneatlas

Gladsaxe registreret med bevaringsværdi 4, og Gladsaxe Kommune

har tidligere givet tilskud til byfornyelse af ejendommen.

Stueetagen i hjørneejendommen anvendes i dag til tøjbutik

(Egebjerg Tøjeksperten). Ved siden af denne bygning er langs

Søborg Hovedgade opført en lav basarbygning, der anvendes

af samme tøjbutik. Basarbygningen er trukket tilbage fra vejen

i forhold til den øvrige randbebyggelse langs hovedgaden. På

arealet bag randbebyggelsen er der i tidens løb opført forskellige

bygninger til mindre håndværksvirksomheder samt en

villa, der har været indrettet til bolig og administration. Lokalplanområdet

fremtræder i dag med en meget sammensat

bygningsstruktur.

Sandsynlig udvikling, hvis planen ikke gennemføres

Hvis lokalplanen ikke gennemføres, må det forventes, at den

nuværende anvendelse og dermed den meget sammensatte

bygningsstruktur fortsætter uændret. Uden en ny lokalplan

vil det ikke være muligt at udnytte de nye rammer i kommuneplanen,

der muliggør en større husdybde i stueetagen, og

dermed vil området næppe være interessant for etablering af

en dagligvarebutik. Uden en ny lokalplan må det derfor forudses,

at muligheden for at styrke detailhandlen i bydelscenteret

nedsættes, og at området ikke får det tiltrængte løft, der skal

til for at skabe et mere attraktivt bymiljø.

Miljøforholdene i områder, der kan blive væsentligt berørt og

den sandsynlige indvirkning på miljøet

Lokalplanområdet er som nævnt beliggende i den centrale del

af bydelscenter Søborg Hovedgade Syd. Den eksisterende

randbebyggelse langs Søborg Hovedgade er præget af at være

opført over en lang periode og repræsenterer derfor mange

forskellige arkitektoniske idealer og intentioner for randbebyggelsens

karakter. Det er et fællestræk for randbebyggelsen,

at bygningerne har forholdsvis korte facader mod hovedgaden,

hvilket er med til at skabe stor variation i facadebilledet. Området

er præget af bebyggelse med en etagehøjde på 3½ til 5

etager og den dominerende tagform er symmetriske saddeltage

belagt med tegl.

Ejendommen på hjørnet af Søborg Hovedgade og Selma Lagerløfs

Allé er som nævnt registreret med bevaringsværdig 4 i

Kommuneatlas Gladsaxe, men bygningen er ikke sikret bevaring

i den nuværende Lokalplan 86. Der er et godt arkitektonisk

samspil mellem denne ejendom og ejendommen på det

modstående hjørne af Selma Lagerløfs Allé.

Det vurderes, at den bymæssige kvalitet og det arkitektoniske

udtryk i området og særligt langs Søborg Hovedgade kan

blive væsentligt berørt, såfremt lokalplanen ikke indeholder

bevaringsbestemmelser for den bevaringsværdige bebyggelse

samt bestemmelser, der sikrer, at nybyggeri i omfang og ydre

fremtræden indpasses i forhold til den øvrige bebyggelse langs

Søborg Hovedgade.

Bebyggelsen omkring Selma Lagerløfs Allé indgår i et større

boligområde bestående af åben/lavt boligbyggeri. Med en en-

10

kelt undtagelse er ejendommene nærmest lokalplanområdet

opført i 2 etager. Højden på de øvrige ejendomme varierer

mellem 1 og 2 etager. Det vurderes at være af væsentlig betydning

for udtrykket og kvaliteten i området, at ny bebyggelse

langs Selma Lagerløfs Allé ikke bliver for dominerende i forhold

til den eksisterende bebyggelse.

Herudover vurderes det at være af væsentlig betydning for

bymiljøet, at butiksfacader, herunder skiltning, udstilling, vinduesudsmykning

m.v., foretages på en ordentlig måde, således

at området ikke skæmmes.

Overordnede miljøbeskyttelsesmål, som er relevante for planen

Af kommuneplanens generelle rammer fremgår, at bygninger,

der i Kommuneatlas Gladsaxe er tildelt en bevaringsværdi fra

1 til og med 4, pålægges en bevaringsbestemmelse, når der

vedtages en lokalplan, der omfatter bygningen.

Planlagte foranstaltninger for at begrænse negativ indvirkning

på miljøet

For at sikre den bevaringsværdige bygning på hjørnet af Søborg

Hovedgade og Selma Lagerløfs Allé er der i lokalplanen

medtaget bestemmelse om, at denne bygning skal bevares

med sit nuværende facadeudtryk, samt at der ikke må ske ændring

af bygningens ydre fremtræden uden Byrådets særlige

tilladelse. Ved at fastlægge bevaringsbestemmelser for denne

bygning kan det sikres, at den fortsat kan spille en væsentlig

rolle i bybilledet.

I lokalplanen er der endvidere medtaget bestemmelser omkring

etageantal og ydre fremtræden, der skal søge at indpasse

det nye byggeri i den eksisterende bebyggelse, således at bymiljøet

kan udvikles i en positiv retning.

Mod Søborg Hovedgade skal ny bebyggelse opføres som

sluttet randbebyggelse i højst 3 etager med udnyttelig tagetage,

mens ny bebyggelse mod Selma Lagerløfs Allé ikke må opføres

med mere end 2 etager med udnyttelig tagetage. Begge

steder skal ny bebyggelse opføres med symmetriske saddeltage,

hvilket er den dominerende tagform i området.

Endvidere indeholder lokalplanen bestemmelser for butiksfacader

og skiltning, der skal udføres i overensstemmelse med

Designmanual for Gladsaxe Kommune. Dermed søges det at

forhindre, at bymiljøet forringes af skæmmende facadeudstilling.

Alternativer

Med lokalplanen sikres bevaring af den bevaringsværdige

ejendom, og med bestemmelser for etageantal og ydre fremtræden

er det søgt at indpasse nybyggeri i den eksisterende

bebyggelse. Dermed vurderes det, at projektet vil kunne få en

positiv indflydelse på det arkitektoniske og bymæssige udtryk

i området.

Dette skal ses i lyset af en tidligere ansøgning om bebyggelse

på grunden, der forudsatte en nedrivning af den bevaringsværdige

bygning, samt en ansøgning om en højere bebyggelse,

der vurderedes at være for dominerende i forhold til den eksisterende

bebyggelse. Den valgte løsning vurderes derfor at væ-


e det bedste alternativ.

Det har været overvejet at forlange ny bebyggelse mod Selma

Lagerløfs Allé opført med mansardtag. Set fra et arkitektonisk

synspunkt er et symmetrisk saddeltag dog den bedste

løsning, da dette er i overensstemmelse med den dominerende

tagform på den øvrige bebyggelse og på hjørneejendommen.

Påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning

I forhold til at sikre den bevaringsværdige bygning og at indpasse

nyt byggeri i den eksisterende bebyggelse langs Søborg

Hovedgade vil overvågningen ske i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Trafikale forhold

Nuværende forhold i lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende på hjørnet af Søborg Hovedgade

og Selma Lagerløfs Allé.

Søborg Hovedgade er en amtsvej, der fungerer som primær

trafikvej. Københavns Amt har ved grænsen til Københavns

Kommune registreret en årsdøgntrafik på 9.100 biler, mens

der ud for Gladsaxe Rådhus er registreret en årsdøgntrafik på

20.000 biler. På baggrund af disse tal vurderes det, at lokalplanområdet

passeres af ca. 15.000 biler i døgnet på Søborg

Hovedgade.

Selma Lagerløfs Allé er en offentlig kommunevej. Der er ikke

foretaget trafiktælling på Selma Lagerløfs Allé, men vejen

betragtes som en almindelig boligvej, hvor den kørende trafik

fortrinsvis vil være skabt af beboerne på vejen.

Sandsynlig udvikling, hvis planen ikke gennemføres

Såfremt lokalplanen ikke gennemføres, vil det ikke være muligt

at udnytte de nye rammer i kommuneplanen, der muliggør

en større husdybde i stueetagen. Dermed vil området

næppe være interessant for etablering af en dagligvarebutik

med den dertil følgende kunde- og varetrafik. Hvis planen ikke

gennemføres, forventes det derfor, at den nuværende trafikale

belastning fortsætter uændret.

Miljøforholdene i områder, der kan blive væsentligt berørt og

den sandsynlige indvirkning på miljøet

I foråret 2004 gennemførte Gladsaxe Kommune en kortlægning

af vejtrafikstøjen. Kortlægningen viste, at ca. 70 % af de

1.632 boliger på Søborg Hovedgade er belastet med et støjniveau

over den vejledende grænseværdi på 55 dB(A), mens 21 %

af boligerne er stærkt belastede af et støjniveau på over 65

dB(A). På Selma Lagerløfs Allé viste kortlægningen, at 7 ud af

91 boliger er belastet af vejtrafikstøj på mellem 55 og 60

dB(A).

Det er blevet oplyst, at en dagligvarebutik (Netto) på hjørnet

af Søborg Hovedgade og Selma Lagerløfs Allé vil generere ca.

2.000 bilture til og fra butikken om ugen. Det må dog forventes,

at en del af kundetrafikken til dagligvarebutikken i forvejen

vil køre på Søborg Hovedgade. De ca. 2.000 bilture til dag-

ligvarebutikken om ugen svarer til et gennemsnit på ca. 286

biler i døgnet. Sammenholdes dette med den registrerede årsdøgntrafik

på Søborg Hovedgade, vurderes det, at påvirkningen

her vil være marginal. Derimod vil en dagligvarebutik på

stedet kunne medføre en væsentlig ændring af trafikbelastningen

og støjgenerne på Selma Lagerløfs Allé, hvis der ikke

foretages en regulering af trafikken.

Overordnede miljøbeskyttelsesmål, som er relevante for planen

I forhold til vejtrafikstøj har Gladsaxe Kommune en målsætning

om, at andelen af boliger med et støjniveau på over 65

dB(A) skal halveres over en 10-årig periode. På længere sigt

skal trafikstøjen ved boligerne i Gladsaxe bringes ned til 55

dB(A).

Planlagte foranstaltninger for at begrænse negativ indvirkning

på miljøet

Som en forudsætning for gennemførelsen af planen skal der

foretages en række trafikale reguleringer, der skal sikre en fornuftig

trafikafvikling samt tage hensyn til de omkringboende.

Carl Bro A/S har foretaget en simulering af trafikafviklingen

på Søborg Hovedgade, såfremt der etableres en dagligvarebutik

på stedet. Der er taget udgangspunkt i de oplyste 2.000 bilture

til og fra butikken om ugen. Trafiksimuleringen tager

endvidere udgangspunkt i, at der etableres en lysregulering i

krydset. Af trafiksimuleringen fremgår, at trafikken vil kunne

afvikles med et acceptabelt serviceniveau. Der vil dog være en

risiko for, at trafikken på Søborg Hovedgade med den forventede

trafikale udvikling i fremtiden vil stuve tilbage til signalkrydset

ved Wegerlands Allé. Af rapporten fremgår dog, at det

forventes, at den kritiske kødannelse vil kunne reduceres ved

en justering af signalprogrammet.

Udover lysreguleringen har Københavns Amt endvidere betinget

sig en række tekniske forhold i forbindelse med udformningen

af krydset for at sikre en fornuftig og sikker trafikafvikling,

således at det heller ikke i fremtiden vil være muligt at

svinge til venstre fra Søborg Hovedgade ad Selma Lagerløfs

Allé.

Som en forudsætning for planens gennemførelse indgår også

en lukning af Selma Lagerløfs Allé for at forebygge unødig

trafikbelastning af denne vej. Lukningen sker ved overgangen

mellem centerområdet og det bagvedliggende boligområde på

en måde, så det fortsat vil være muligt at passere på cykel. Beboerne

på Selma Lagerløfs Allé må dog benytte de omkringliggende

parallelveje, hvis de skal i bil til Søborg Hovedgade.

Da der er tale om et forholdsvis begrænset antal beboere, forventes

lukningen af Selma Lagerløfs Allé ikke at belaste parallelvejene

i væsentligt omfang.

Vejadgang til lokalplanområdet vil således foregå fra Selma

Lagerløfs Allé via højresving fra Søborg Hovedgade. Al parkering

etableres som kælderparkering med op- og nedkørsel fra

Selma Lagerløfs Allé. Ligeledes vil der være vejadgang for varelevering

ved Selma Lagerløfs Allé. Varelevering foregår på

terræn.

Det vurderes, at der med de nævnte trafikregulerende tiltag

11


er taget hensyn til de omkringboende i rimeligt omfang. Dog

må de umiddelbare naboer til lokalplanområdet forvente at

mærke en stigning i trafikbelastningen, herunder støjbelastningen,

som følge af etableringen af en dagligvarebutik. Det er

vanskeligt at vurdere, hvor stor støjbelastningen vil blive, men

belastningen må forventes at være størst i den såkaldte spidsbelastningstime

om eftermiddagen og i forbindelse med varelevering.

Lokalplanen indeholder i overensstemmelse med Miljøstyrelsens

»Vejledning om trafikstøj i boligområder« bestemmelse

om, at det før ibrugtagning af ny bebyggelse til beboelse

skal sikres, at støjniveauet på boligernes primære opholdsarealer

ikke overstiger 55 dB(A).

I forhold til de eksisterende boliger langs Søborg Hovedgade

opfordrer kommunen Københavns Amt til at etablere støjreducerende

belægning på Søborg Hovedgade. Hertil kommer

kommunens støjhandlingsplan, der indeholder en facadeisoleringsordning,

hvor boligejere kan søge om tilskud til facadeisolering.

Som udgangspunkt skal ordningen gælde boliger belastet

med et støjniveau over 65 dB(A), beliggende hvor der ikke

er planer om at lave andre støjreducerende tiltag.

Da Søborg Hovedgade er en handelsgade, færdes der mange

fodgængere og cyklister. I dag er der mulighed for højresving

ned ad Selma Lagerløfs Allé for nordfra kommende trafik på

Søborg Hovedgade. Selv om både antallet af lette trafikanter

og højresvingende biler forøges med etableringen af en dagligvarebutik

på hjørnet, vurderes trafiksikkerheden for fodgængere

og cyklister ikke at blive væsentligt forringet, idet der

etableres et lysreguleret kryds.

På Søborg Hovedgade ud for lokalplanområdet er placeret et

busstoppested. I lokalplanen fastlægges bestemmelser om, at

ny bebyggelse mod Søborg Hovedgade skal placeres, således at

stueetagen trækkes minimum 1,3 m tilbage fra vejskel. Dermed

skabes en arkade, således at det fortsat er muligt at passere

forbi ventende buspassagerer uden væsentlige forringelser i

de lette trafikanters trafiksikkerhed.

Lokalplanen fastlægger ikke en præcis placering af indgangspartier

og trappeopgange, men det vurderes, at det vil

være muligt i forbindelse med byggesagsbehandlingen at fastlægge

placeringerne, således at de ikke forårsager væsentlige

gener for færdslen på fortovet.

Alternativer

Lokalplanens trafikale følgevirkninger er en konsekvens af, at

kommuneplanens bestemmelser er blevet ændret, så der gives

mulighed for større butikker på stedet. Dermed bliver placeringen

mere interessant for bl.a. dagligvarebutikker, der genererer

mere kundetrafik og varekørsel end butikker med udvalgsvarer.

Det vurderes, at der med de planlagte trafikale reguleringer

er taget størst mulig hensyn til de omkringboende.

Der er derfor ikke overvejet alternativer, der kunne resultere

i en mindre trafikbelastning.

12

Påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning

Søborg Hovedgade er som nævnt en amtsvej, og det er derfor

amtet, der har forpligtelsen til at overvåge trafikbelastningen

og -afviklingen på hovedgaden. Denne forpligtelse overgår pr.

01.01.2007 til Gladsaxe Kommune. I forhold til Selma Lagerløfs

Allé, der er en kommunevej, vil der ske en løbende overvågning

af trafik- og støjbelastningen på den nordlig del, der

er umiddelbar nabo til lokalplanområdet.

Sammenfattende redegørelse

Fremlæggelsen af lokalplanen og den tilhørende miljøvurdering

gav anledning til 31 tilkendegivelser. Disse har ført til

ændringer i lokalplanens bestemmelser omkring ny bebyggelses

placering og husdybde. Endvidere ændres bestemmelserne

omkring tagform, således at ny bebyggelse langs Selma Lagerløfs

Allé skal opføres med symmetrisk saddeltag. Herudover

tilføjes lokalplanen bestemmelser omkring støjafskærmende

hegning mod naboskel samt retningslinjer for cykelparkering.

Endelig præciseres bestemmelserne omkring skiltning m.v. på

vejareal. Tilkendegivelserne har endvidere ført til, at miljøvurderingen

er blevet tilrettet i forhold til lokalplanens bestemmelser

om tagform, samt at miljøvurderingen er blevet tilføjet

et afsnit omkring trafiksikkerhed for gående og cyklister.

De nævnte ændringer af lokalplanen og miljøvurderingen

fører dog ikke til en ændring af den samlede konklusion. Det

vurderes således, at planen med de i miljøvurderingen anførte

foranstaltninger vil kunne gennemføres på en acceptabel måde

med begrænsede miljømæssige gener for et begrænset antal

mennesker.

Som nævnt i miljøvurderingen vil sikringen af den bevaringsværdige

bygning og indpasningen af nye bygninger i den

eksisterende bebyggelse ske i forbindelse med byggesagsbehandlingen

efter lokalplanens retningslinjer.

Søborg Hovedgade er som nævnt en amtsvej, og det er derfor

amtet, der har forpligtelsen til at overvåge trafikbelastningen

og -afviklingen på hovedgaden. Denne forpligtelse overgår

pr. 01.01.2007 til Gladsaxe Kommune. I forhold til Selma Lagerløfs

Allé, der er en kommunevej, vil der ske en løbende

overvågning af trafik- og støjbelastningen i området. Såfremt

der konstateres trafik- og/eller støjproblemer, skal forslag til

afhjælpende foranstaltninger forelægges for Trafik- og Teknikudvalget.


Lokalplan 178

Søborg Hovedgade 65-67 i Søborg kvarter

I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 883

af 18.08.2004) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2

nævnte område:

§ 1 Lokalplanens formål

Denne lokalplan har til formål:

At sikre området som et attraktivt, tæt byområde med boliger

og butikker

At styrke detailhandelen i bydelscenter Søborg Torv/Søborg

Hovedgade Syd

At fastholde en facadestruktur med variation og høj arkitektonisk

kvalitet

At sikre gode friarealer til ophold og leg

At skabe gode parkeringsforhold

§ 2 Område og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet, der er beliggende i byzone, er afgrænset,

som vist på kortbilag 1.

2.2

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 1 ft og 1 fu, begge af

Buddinge.

§ 3 Områdets anvendelse

3.1

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, bydelscenter

med etageboliger.

3.2

Bebyggelsens stueetage må kun anvendes til detailhandel eller

anden publikumsorienteret anvendelse.

1. salen må anvendes til liberale erhverv, offentlig og privat

service samt boliger. De øvrige etager må kun anvendes til boliger.

Offentlige og private kontorvirksomheder og liberale erhverv

må kun med Byrådets godkendelse etableres i stueplan.

3.3

Der kan etableres dagligvarebutikker med en maksimal stør-

relse på 1.500 m² bruttoetageareal og udvalgsvarebutikker

med en maksimal størrelse på 1.500 m² bruttoetageareal.

§ 4 Bebyggelsens omfang og placering

4.1

Ny bebyggelse skal opføres som sluttet facadebebyggelse og

skal placeres inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt.

4.2

For ny bebyggelse langs Søborg Hovedgade må husdybden

højst være 15 m, dog må stueetagens husdybde være 25 m,

hvor der etableres butikslokaler.

For ny bebyggelse langs Selma Lagerløfs Allé må husdybden

højst være 14 m, dog må stueetagens husdybde være 25 m,

hvor der etableres butikslokaler.

De maksimale husdybder fremgår af kortbilag 2.

4.3

Mod Søborg Hovedgade må ny bebyggelse opføres i højst 3

etager med udnyttelig tagetage.

4.4

Mod Selma Lagerløfs Allé må ny bebyggelse opføres med højst

2 etager med udnyttelig tagetage.

4.5

Ny bebyggelse mod Søborg Hovedgade skal placeres, således

at stueetagen trækkes minimum 1,3 m tilbage fra vejskel,

mens de øvrige etager skal placeres, så de flugter med vejskel.

§ 5 Bebyggelsens ydre fremtræden

5.1

Til udvendige bygningssider må kun anvendes murværk, som

eventuelt kan pudses eller vandskures.

Facadeudformning og farvesætning skal godkendes af Byrådet

og skal ske under hensyntagen til den omliggende bebyggelse.

13


5.2

Ny bebyggelse skal opføres med symmetriske saddeltage. Til

tagbelægning må kun anvendes tegl.

5.3

Ny bebyggelse langs Selma Lagerløfs Allé må ikke opføres

med vinduer i gavlen mod matr. nr. 1 fs, Buddinge.

5.4

Vinduer i butiksfacader må ikke blændes med plakater, skilte

med videre, som forhindrer indblik i butikkernes salgsareal.

5.5

Skiltning må kun foregå på særligt afgrænsede felter, som i deres

format er i overensstemmelse med facadens arkitektur og i

øvrigt er i overensstemmelse med principperne i Designmanual

for Gladsaxe Kommune.

5.6

Ny såvel som ændringer af bestående skiltning skal godkendes

af Byrådet.

5.7

Udstilling af varer samt placering af skilte og andre genstande

på vejareal skal foregå efter regler, som fastsættes af vejmyndigheden,

og i øvrigt være i overensstemmelse med principperne

i Designmanual for Gladsaxe Kommune.

§ 6 Bevaring af bebyggelse

Den eksisterende bygning på hjørnet af Selma Lagerløfs Allé

og Søborg Hovedgade, som vist på kortbilag 2, skal bevares

med sit nuværende facadeudtryk mod Søborg Hovedgade og

Selma Lagerløfs Allé. Bygningen må ikke nedrives, og den

ydre udformning må ikke ændres uden Byrådets særlige tilladelse.

§ 7 Veje

Lokalplanområdet skal trafikbetjenes fra Selma Lagerløfs Allé,

som vist på kortbilag 2.

§ 8 Byggelinier og parkering

8.1

Langs Søborg Hovedgade gælder den til enhver tid af vejmyndigheden

fastsatte byggelinje. Opførelse af byggeri, der ikke

respekterer denne byggelinje, kræver vejmyndighedens dispensation.

8.2

Al parkering skal etableres i kælder.

Der skal udlægges 1 parkeringsplads pr. bolig. Til detailhan-

14

del skal der etableres 1 parkeringsplads pr. 25 m² butiksareal,

og til øvrige serviceerhverv skal der udlægges 1 parkeringsplads

pr. 50 m² erhvervsareal.

8.3

Indretning af cykelparkering må ikke finde sted mod Søborg

Hovedgade.

8.4

Inden for lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler,

busser og varevogne med en egenvægt over 3.500 kg.

§ 9 Udstykning

Der må foretages de for realisering af denne lokalplan nødvendige

udstykninger i lokalplanområdet.

§ 10 Ubebyggede arealer og hegning

10.1

Der skal udlægges opholdsarealer svarende til mindst 50 % af

boligernes samlede areal. Altaner og tagterrasse kan medregnes

som opholdsareal.

10.2

Det på kortbilag 2 viste opholdsareal skal anlægges og benyttes

som fælles opholdsareal.

Der skal etableres en hegning om opholdsarealet, der afskærmer

dette fra tilkørselsarealet, og som skal gives et grønt

præg.

10.3

I naboskel mod matr. nr. 1 fs, Buddinge skal der langs tilkørselsarealet

anlægges støjafskærmende hegning med en højde

på minimum 2 m.

10.4

Øvrig hegning i skel og mod fælles opholdsarealer skal anlægges

og vedligeholdes, så de sikres et grønt præg.

10.5

Oplag på grunden af materialer og genstande, som efter Byrådets

skøn virker skæmmende, må ikke finde sted.

Til materialer og genstande henregnes uindregistrerede biler,

campingvogne, affald og lignende.

10.5.1

For ubebyggede arealer, som efter Byrådets skøn henligger i

skæmmende, forsømt eller uordentlig stand, kan Byrådet stille

krav om foranstaltninger, der bringer den uønskede tilstand

til ophør.


10.6

Beplantning, befæstelse, terrænforhold, hegning og lignende

skal være i overensstemmelse med en friarealplan for hele lokalplanområdet,

som skal godkendes af Byrådet.

10.7

Containere og lignende til erhvervsmæssig brug skal placeres

inde i bygningerne.

§ 11 Antenner o.l.

Opsætning af parabolantenner og lignende må ikke finde sted

på facader ud mod Søborg Hovedgade og Selma Lagerløfs Allé,

ej heller på gavlen mod boligområdet ved Selma Lagerløfs

Allé. I øvrigt skal opsætningen godkendes af Byrådet i hvert

enkelt tilfælde.

§ 12 Vilkår for ibrugtagen af ny bebyggelse

12.1

Ny bebyggelse må ikke uden Byrådets tilladelse tages i brug,

før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning, naturgas.

12.2

Ny bebyggelse til beboelse må ikke tages i brug, før det kan

dokumenteres, at det udendørs støjniveau på boligernes primære

opholdsarealer, herunder altaner, ikke overstiger 55

dB(A).

12.3

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før områdets beplantning

er etableret efter retningslinjerne i §§ 10.1, 10.2, 10.4 og 10.6.

§ 13 Ophævelse af lokalplan og deklarationer

Lokalplan nr. 86, tinglyst den 27.05.1994, ophæves for de ejendomme,

der er omfattet af denne lokalplan.

§ 14 Lokalplanens retsvirkninger

14.1

Ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, må kun udstykkes,

bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens

bestemmelser.

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte

som hidtil, idet lokalplanen ikke medfører en »handlepligt«

i form af krav om etablering af de anlæg, som planen muliggør.

14.2

Byrådet kan meddele dispensationer til mindre afvigelse fra

lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke

er i strid med principperne i planen.

Videregående afvigelser kan kun finde sted ved tilvejebringelse

af en ny lokalplan.

14.3

Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige

med lokalplanen, fortrænges af planen.

Således vedtaget af Gladsaxe Byråd, den 17. august 2005

Karin Søjberg Holst

/

Marius Ibsen

Lokalplanen er i henhold til planlovens § 27 vedtaget endeligt

af Gladsaxe Byråd den 8. februar 2006

Karin Søjberg Holst

/

Marius Ibsen

Indført i dagbogen 5986

Gladsaxe Civilret, den 1. marts 2006

Lyst

Grete Wittendorff

15


15

22

13

23

25

18

20

9282

11

16

2

19

5

21

14

3

Lokalplan 178

Kortbilag 1

17

Runebergs Alle

Gladsaxe Kommune byplanafdelingen

88

15

30

79

10

28

86

26

8

84

77

6

11

22A

13

24

4

22

25

2

12 71

20

75

9

7

73

18

16

23

5

21

3

14

1A-1

19

12

A-B

10

3

78

15

17

5

69A 69

8

13

6

Vilhelm Bergsøes Allé

9

Søborg Hovedgade

4

7

Selma Lagerløfs Alle

11

7

6

16B

9

10

8

12

74C-A 72B-A

1fu

67

1ft

2

18

5

3A

65

65A-B

14

16A

14 16 18

70-70A

3B

1

10B

12

63A

19

3

10A

17

63

15

8

11

61

6

Maglegårds Allé

13

9

7

66

Erik Bøghs Allé

11

57

64

4-2

9

6

62

A-C

1

13 15 17

8

AB

29

10 12

60

55 A

58

55

53

A

14

25

23

27

12

38

56

10

19

21

17

36

54

6

52

4

9

51

16

8

34

53

32

30

15

13

28

11

24

2

A-D

22

20

Niels Finsens Alle

7

5

Niels Bohrs Allé

9

5

7

18

3

1:2000


Lokalplan 178

Kortbilag 2

Gladsaxe Kommune byplanafdelingen

25m

25m

15m

Søborg Hovedgade

14m

Selma Lagerløfs Allé

Bevaringsværdigt i kategori 4

Byggefelt, stueetagen

Byggefelt, 1.sal og opefter

Opholdsareal

Vejadgang

1:500

More magazines by this user
Similar magazines