Kystfolderen - Fredericia Kommune

fredericia.dk

Kystfolderen - Fredericia Kommune

Til dig, der bor ved kysten

- regler og love for kystområdet

2012


Forord

Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer

store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det er også stedet,

hvor mange forskellige aktiviteter fi nder sted. Der skal være plads til beboelse,

friluftsliv, turisme, transport, landbrug og andre erhverv.

Kystområderne er attraktive og udsættes derfor for et stigende pres for

udnyttelse. Det er vigtigt, at naturværdierne bevares. Derfor er en stor del

af lovgivningen på området meget restriktiv. Det er ikke udelukket at lave

udvikling ved kysten, men det kræver nøje planlægning.

Denne folder er til dig, der ejer en ejendom ved kysten. Folderen beskriver

de væsentligste love og regler, der gælder for kystområdet. I folderen kan

du også læse, hvem der administrerer lovgivningen om kysten, og hvem du

skal henvende dig til, hvis du har ønsker og planer om et konkret projekt.

John Bader

Formand for Miljøudvalget

2


Offentlighedens adgang

”Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods ...”.

Sådan starter § 22 i naturbeskyttelsesloven. Offentlighedens adgang må

ikke forhindres eller vanskeliggøres. Det er både strandbredden og adgangen

til og fra kystområderne, der skal holdes åben for færdsel.

Hvis du overvejer at ændre på stier eller eksempelvis opsætte egne skilte,

der har til hensigt at begrænse offentlighedens adgang, kan det være i strid

med reglerne. For eksempel kan et enkelt skilt med teksten ”Privat” være i

klar strid med reglerne. Ønsker du at lukke en sti, har du pligt til at anmelde

dette til kommunen. Du kan spørge kommunen til råds, hvis du påtænker

ændringer, der kan have betydning for offentlighedens adgang.

Regler for joller, hunde og ridning

På selve stranden kan oplægning af småbåde give problemer for færdselsmulighederne.

Faktisk er det kun tilladt at have en båd liggende kortvarigt

på stranden, dvs. under 24 timer. For offi cielle bådelaug kan der gælde

andre og særlige regler.

På stranden skal hunde holdes i snor i perioden fra 1. april til 30. september.

Ridning er kun tilladt i perioden fra 1. september til 31. maj og kun på

den ubevoksede strandbred og, hvis der er lovlig adgang.

Der er også andre regler, som regulerer offentlighedens færden og brug

af kyst- og strandområder. Du kan hente fl ere informationer hos Naturstyrelsen.

3


Strandbeskyttelseslinjen

Strandbeskyttelseslinjen er fastsat i henhold til naturbeskyttelseslovens

§ 15. Den løber langs hele kysten og varierer fra 0 til 300 meter fra strandbredden.

Strandbeskyttelseslinjen er tinglyst på din ejendom, og det er dit

eget ansvar at overholde de regler, der gælder.

Formålet med strandbeskyttelseslinjen er at sikre, at det helt kystnære

landskab beholder den nuværende tilstand og anvendelse. Reglen forbyder

ikke blot byggeri, men enhver ændring af tilstanden. Derfor er det vigtigt,

at du som grundejer kender linjens præcise forløb.

Hvordan beskyttelseslinien forløber, kan du se på Fredericia Kommunes

hjemmeside.

Ansøgning om dispensation

Administrationen af strandbeskyttelseslinjen i Fredericia Kommune varetages

af Naturstyrelsen Ribe, hvor du kan søge om dispensation. Naturstyrelsen

har udgivet folderen ”Strandbeskyttelseslinjen - Værd at vide for dig,

der bor ved kysten”. Folderen kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside.

Eksempel på strandbeskyttelseslinjen ved Snoghøj

4


Regler

Der er stramme regler for, hvad du må inden for strandbeskyttelseslinjen:

For eksempel må du ikke:

• Opføre nye bygninger eller ændre og udvide eksisterende bygninger

• Opstille camping- eller skurvogne

• Opsætte hegn, master, stativer, skilte m.m.

• Ændre på terrænet ved at fl ytte, fjerne eller tilføre f.eks. jord og sten

• Plante træer og buske mv.

• Bygge terrasser eller trapper

• Udstykke eller foretage arealoverførsel, så der opstår nye skel

• Henlægge haveaffald og lignende

Der er enkelte undtagelser. Eksempelvis må du gerne:

• Fjerne beplantning og bygninger

• Udføre almindelig mindre vedligeholdelse på bygninger

• Udskifte vinduer med nye i samme størrelse og udformning

• Udskifte tage med et nyt tilsvarende, hvis bygningshøjden ikke øges

• Plante i eksisterende haver, hvis de er etableret før 1. januar 1968

For jordbruget gælder særlige regler:

• Landbrugsmæssig drift, bortset fra tilplantning, er tilladt

• Efter nærmere godkendelse af placering og ydre udformning må der

normalt opføres erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger

• Hvis hegningen har landbrugsmæssige formål, må der hegnes med sædvanlige

lette trådhegn, men ikke hjortehegn, ”Dallas-hegn” og læhegn

• Genplantning er tilladt på arealer, som er tilplantet før 1. august 1994

Kilde: ”Strandbeskyttelseslinjen - Værd at vide for dig, der har en ejendom ved

kysten”. Miljøministeriet 2010.

5


Bade- og bådebroer

Bade- og bådebroer betragtes som et anlæg på søterritoriet, og her gælder

en særlig lovgivning, hvis formål er at regulere antallet af broer og at sikre

et pænt kystlandskab til glæde for grundejerne og de borgere, der færdes

langs kysten.

Du skal have tilladelse, før du må opsætte en ny bro eller renovere en

eksisterende bro.

Du kan naturligvis udskifte nogle få brædder på dækket eller enkelte bundpæle

uden tilladelse, men hvis du udskifter hovedparten af bundpælene

eller brodækket, svarer det til at opføre en ny bro, og det kræver tilladelse.

Er du i tvivl, bør du spørge kommunen til råds.

Vær opmærksom på, at broens landfæste ikke må genere færdslen langs kysten.

Ansøgning om tilladelse

Det er kommunen, der er myndighed for bade- og bådebroer langs kysten.

Hvis du vil opsætte en ny bro eller renovere en eksisterende bro, kan du få

et ansøgningsskema hos kommune.

Har du en bro, der er opsat uden tilladelse, har du pligt til at ansøge kommunen

om lovliggørelse. Det er kun selve broen, som kommunen kan give

tilladelse til. Andre emner som bådhejs, fortøjningspæle, ankerblokke mv.

kræver tilladelse fra Kystdirektoratet.

Vandscootere

Vandscootere må ikke sejle nærmere kysten end 300

meter. Sejlads indenfor 300 meter skal ske vinkelret

på kysten og ved maksimalt 5 knob. Sejlads med

vandscooter er forbudt i Fredericia vildtreservat der

strækker sig fra den gl. Lillebælts bro i syd til Skanse

odde i nord. Se kommunens hjemmeside for nærmere

kortangivelse.

6


Kystbeskyttelse

Kyststrækningen i Fredericia Kommune er lang - godt 40 kilometer. Der er

naturligvis gennem tiden placeret mange forskellige kystbeskyttelsesanlæg i

form af høfder og skråningsanlæg langs kysten.

Anlæggene bliver slidt med tiden, og efterhånden bliver det nødvendigt at

renovere eller erstatte dem med en ny og moderne løsning. Også på dette

område fi ndes der regler, som skal følges. Hvis du har et kystbeskyttelsesanlæg,

har du lov til at vedligeholde det. Hvis du vil ændre på anlæggets

dimensioner eller lave et nyt, skal du først indhente en tilladelse hos

Kystdirektoratet.

Moderne løsninger på kystbeskyttelse

Kystdirektoratet giver gerne råd og vejledning i forbindelse med ansøgning

om tilladelse til kystbeskyttelse. Har du et behov for kystbeskyttelse af din

ejendom, kan det være værd at undersøge, hvilke nye og moderne løsninger

der fi ndes.

Det kunne også tænkes, at naboerne står i samme situation som dig.

En fællesløsning mellem fl ere grundejere kan ofte medføre en mere effektiv

samt billigere og pænere løsning.

7


Emne Kontakt Information

Offentlighedens adgang

§ 22 i naturbeskyttelsesloven

(lov nr. 933 af 24.9. 2009)

Bade- og bådebroer

Bekendtgørelse om bade- og

bådebroer- (bekendtgørelse

nr. 232 af 12.3. 2007)

Vandscootere

Bekendtgørelse om regulering

af sejlads med vandscootere

m.v. (bekendtgørelse

nr. 23 af 6.1. 2012)

Kystbeskyttelse, bådhejs,

fortøjningspæle mv.

Lov om kystbeskyttelse

(lov nr. 267 af 11.3. 2009)

Strandbeskyttelseslinjen

§ 15 i naturbeskyttelsesloven

(lov nr. 933 af 24.9. 2009)

Fredericia Kommune

Natur & Miljø

Gothersgade 20

7000 Fredericia

Tlf. 72 10 70 00

kommunen@fredericia.dk

Kystdirektoratet

Postboks 100, Højbovej 1,

7620 Lemvig

Tlf. 99 63 63 63

e-mail: kdi@kyst.dk

www.kyst.dk

Naturstyrelsen Ribe

Sorsigvej 35

6760 Ribe

Tlf. 72 54 30 00

e-mail: rib@nst.dk

www.nst.dk

følg Naturoplevelser

- Adgang til

naturen.

www.kyst.dk

følg Borgere -

Kystbeskyttelse

eller Bade- og

bådebroer

www.nst.dk

følg Planlægning -

Planlægning i det

åbne land - Bygge-

og beskyttelseslinjer

www.fredericia.dk

følg Om kommunen

- Fakta om

kommunen - Kort

- Kort over Fredericia

Kommune -

Fredericia Kommunes

kortvisning

www.vesterkopi.dk

More magazines by this user
Similar magazines