Vejledning til lov om kystbeskyttelse

masterpiece.dk

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

4. Kystdirektoratets sagsbehandling

4.1 Ansøgning til Kystdirektoratet

Ved ansøgning om kystbeskyttelse anvendes et ansøgningsskema. Skemaet

og den medfølgende vejledning kan fi ndes på Kystdirektoratets

hjemmeside http://www.kyst.dk, eller den kan fås ved at kontakte Kystdirektoratet.

En ansøgning til Kystdirektoratet skal som minimum indeholde:

• Adresse, matrikelnummer og landsejerlav for lokaliteten, hvor kystbeskyttelsen

ønskes etableret, samt ansøgers adresse, hvis kystbeskyttelsen

ikke etableres ud for ansøgers faste adresse. Repræsenteres

ansøger af en kontaktperson (rådgiver, entreprenør el. lign.) skal

dennes adresse ligeledes oplyses

• Oplysninger om hvad der søges om: Hvilken type kystbeskyttelse er

der tale om (høfde, skræntfodsbeskyttelse m.v.), er det et nyt anlæg

eller forstærkning eller renovering af et eksisterende anlæg osv.

• Sandsynliggørelse af at der er behov for kystbeskyttelse på lokaliteten

• Redegørelse for hvordan offentlighedens adgang til og passage

langs kysten påvirkes af anlæggets opførelse

• Matrikelkort der viser anlæggets nøjagtige placering (dvs. anlæggets

længde, afstand til kystlinjens middelvandstand, anlæggets afstand

til ejendom). Matrikelkortet skal også angive naboejendomme til

anlægget samt den eller de ejendomme, ud for hvilke anlægget skal

placeres. Matrikelkort kan anskaffes ved kommunen eller på internettet,

f. eks. fra miljøportalens hjemmeside

• Målsatte snittegninger der gør rede for konstruktionen, dens opbygning

og materialevalg. Snittegningerne skal forsynes med koter i

DVR90, dvs. højde i meter over daglig vande. Eksempler på snittegninger

kan ses på Kystdirektoratets hjemmeside: http://www.kyst.dk

• Hvis ansøger repræsenteres af rådgiver/entreprenør, skal der foreligge

samtykkeerklæring fra ejeren af matriklen om, at ejer er indforstået

med repræsentationen, samt at ejer er indforstået med, at

der anlægges kystbeskyttelse på ejendommen. Hvis kystbeskyttelsen

strækker sig over fl ere matrikler, skal der foreligge samtykkeerklæringer

fra alle berørte ejere

Kystdirektoratets sagsbehandling

11

More magazines by this user
Similar magazines