Vejledning til lov om kystbeskyttelse

masterpiece.dk

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

8. Klagebestemmelser

8.1 Klage over Kystdirektoratets afgørelse

Kystdirektoratets afgørelser efter kystbeskyttelsesloven og regler fastsat

efter loven kan påklages i overensstemmelse med reglerne fastsat i bekendtgørelse

nr. 427 af 9. maj 2007 om Kystdirektoratets opgaver og

beføjelser, om klageadgang og om kundgørelse af ordensreglementer for

havnebekendtgørelse.

Det fremgår heraf, at klage over afgørelse om bl.a. kystbeskyttelse kan

påklages af den, som har fået afslag på en ansøgning om tilladelse, eller

som har fået en tilladelse, men ønsker de fastsatte vilkår efterprøvet.

Afgørelsen kan endvidere påklages af en offentlig myndighed eller en

privat, der under sagens behandling overfor Kystdirektoratet har fremsat

indsigelser eller forslag om vilkår.

Afgørelserne kan ligeledes påklages af Danmarks Naturfredningsforening,

Friluftsrådet, Grundejernes Landsorganisation og Fritidshusejernes Landsforening.

Ministeren kan udvide kredsen af klageberettigede interesseorganisationer.

En klage skal være skriftlig. Den indsendes til Kystdirektoratet, som videresender

klagen til transportministeren sammen med bemærkninger til

klagen, den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i grundlaget

for afgørelsen.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter datoen for meddelelse af

afgørelsen til den pågældende eller for offentliggørelsen. Transportministeren

kan se bort fra tidsfristen, hvis omstændighederne taler derfor.

En klage har opsættende virkning, hvis den er påklaget i henhold til § 3,

stk. 3, pkt. 2., dvs. hvis klagen har afsæt i en indsigelse, der er fremkommet

i løbet af sagen.

Klagebestemmelser

37

More magazines by this user
Similar magazines