Vejledning til lov om kystbeskyttelse

masterpiece.dk

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

4.3 Høring af myndigheder

toratet anbefaler normalt, at en højvandsbeskyttelse mindst skal kunne

modstå en 50-års vandstand, dvs. en vandstandssituation, der optræder

gennemsnitligt en gang hvert 50. år.

Kystbeskyttelsessagerne har en meget forskelligartet karakter. De fl este

sager drejer sig om udbedring, evt. udvidelse, af eksisterende kystbeskyttelsesanlæg,

eller de drejer sig om etablering af nye anlæg på strækninger,

der i forvejen er præget af kystbeskyttelsesforanstaltninger.

En anden hovedgruppe af sager omhandler etablering af anlæg på hidtil

uberørte kyststrækninger.

Der skal foreligge tungtvejende grunde for at etablere kystbeskyttelsesanlæg

langs kyststrækninger, der i forvejen er uberørte af sådanne anlæg.

Jo mere værdifulde kyststrækningerne anses for at være ud fra kystdynamiske,

geologiske, landskabelige eller biologiske hensyn, jo større krav

stilles der til begrundelsen for etableringen af anlægget.

At en grundejer ønsker at forhindre, at vedkommendes grundareal formindskes,

eller at man ønsker at beskytte værdifulde landskabs- eller kulturhistoriske

elementer er ikke i sig selv tilstrækkelig argumentation for at

tilladelse til at gennemføre kystbeskyttelsesforanstaltninger.

Finder Kystdirektoratet på grundlag af de indledende vurderinger, at en

ansøgning efter § 16 ikke lever op til formålsparagraffen, vil der blive

givet afslag på ansøgningen uden en høring af andre myndigheder. Inden

den endelige afgørelse træffes, vil ansøgeren have mulighed for at

komme med en udtalelse.

Efter den indledende behandling sendes ansøgningen i høring. Dette sker

for at afgøre, om projektet er foreneligt med hensynet til naturen samt

andre offentlige og private interesser.

Kystdirektoratet hører altid kommune og Miljøministeriets miljøcenter.

Derudover høres andre myndigheder i det omfang kystbeskyttelsesforanstaltningen

har relevans for deres administrationsområde. Dette kan f.eks.

være:

• By- og Landsskabsstyrelsen

• Kulturarvsstyrelsen

• Farvandsvæsenet

• Fiskeriinspektoratet

• Søfartsstyrelsen

Kystdirektoratets sagsbehandling

13

More magazines by this user
Similar magazines