Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

ligebehandlingsnaevnet.dk

Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

20

en cand.mag. i historie og medievidenskab oplyste

i forbindelse med ansøgning til en stilling ved en

statsinstitution, at han ønskede at benytte sig

af reglerne om fortrinsadgang for personer med

handicap. Klager modtog et standardafslag fra

indklagede. beskæftigelsesankenævnet fandt, at

indklagede ikke havde fulgt de gældende regler

om pligten til at indkalde klager til ansættelsessamtale

og til efterfølgende at forhandle med

jobcentret. indklagede indbød herefter klager til på

ny at fremsende sin ansøgning til to stillinger med

samme indhold som den stilling, han ikke havde

fået. Klager blev herefter indkaldt til samtale, men

fik ikke nogen af stillingerne. nævnet fandt, at

uanset om det måtte lægges til grund, at klager

var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand,

så søgte indklagede en medarbejder med

viden om og erfaring med et bestemt område.

nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes

vurdering af, at de havde ansøgere, der

var langt bedre kvalificeret til stillingerne

(j.nr. 2500235-09).

endelig har nævnet i 2010 truffet afgørelse i to sager

om afskedigelse af personer i fleksjob. i den ene sag

gav nævnet for første gang en klager medhold i, at

hun var blevet opsagt på grund af handicap, og at

arbejdsgiver dermed havde afskediget hende i strid

med loven.

en kvinde blev efter mange års ansættelse som

bankrådgiver ansat i fleksjob hos samme arbejdsgiver.

hun havde en medfødt rygdeformitet, som

havde medført deltidssygemelding gennem længere

tid. Klager følte sig efter overgang til fleksjobbet

meget dårligt behandlet af sin arbejdsgiver, og hun

blev efterfølgende sygemeldt på grund af stress

og depression. hun blev herefter opsagt med henvisning

til, at hun gennem 6 måneder havde været

uafbrudt sygemeldt, samt at der også før denne

periode havde været længere sygeperioder. nævnet

fandt, at klagers ryglidelse udgjorde et handicap

i forskelsbehandlingslovens forstand. nævnet

fandt også, at de tidligere sygeperioder skyldtes

klagers rygproblemer og dermed hendes handicap.

Klager havde derfor påvist faktiske omstændigheder,

der gav anledning til at formode, at hun havde

været udsat for forskelsbehandling i forbindelse

med afskedigelsen. indklagede havde ikke løftet

sin bevisbyrde for, at ligebehandlingsprincippet

ikke var blevet krænket. der blev tilkendt en godtgørelse

på skønsmæssigt 275.000 kr. svarende til

ca. ni måneders løn (j.nr. 2500236-09).

More magazines by this user
Similar magazines