Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

ligebehandlingsnaevnet.dk

Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

13. GodTGøRELSE – EN pRakSIS I udvIkLING

Af chefkonsulent Susanne fischer

til grund for ligebehandlingslovene ligger en række

direktiver, og efter dem er det op til de enkelte

medlemsstater at fastsætte, hvilke sanktioner der

skal anvendes, hvis de nationale bestemmelser

overtrædes. sanktionerne skal blot være effektive,

stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en

afskrækkende virkning.

NævNeTS SANKTioNSmuligHeder

ligebehandlingsnævnet har kompetence til at tilkende

godtgørelse. det er den sanktionsmulighed

nævnet har, når ligebehandlingslovene ikke bliver

overholdt. nævnet kan også i visse situationer underkende

en afskedigelse, men endnu har ingen klager

nedlagt påstand herom, så nævnet har ikke haft lejlighed

til at underkende en afskedigelse. nævnet kan

ikke give erstatning eller udstede bøder.

HvorNår KAN der fASTSæTTeS godTgørelSe?

Hvor STor SKAl godTgørelSeN være?

i en del af de sager, hvor der gives godtgørelse i nævnet

fx i forbindelse med afskedigelse, vil der være

tale om, at klager har haft et økonomisk tab, men det

er ikke en forudsætning for tilkendelse af godtgørelse,

at klager kan dokumentere et tab. godtgørelse

er derimod en kompensation for en ”ideel skade”

dvs. en subjektiv krænkelse, et ubehag, en lidelse.

om der i den enkelte sag skal gives en godtgørelse,

og hvor stor den skal være, vil som udgangspunkt

være en konkret vurdering.

det etniske ligebehandlingsdirektiv og beskæftigelsesdirektivet

indeholder artikler, der svarer til

ordlyden i nedenstående artikel fra rådets direktiv

2004/113/eF af 13. december 2004 om gennemførelse

af princippet om ligebehandling af mænd

og kvinder i forbindelse med adgang til levering af

varer og tjenesteydelser.

artikel 14

medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der

skal anvendes ved overtrædelse af de nationale

bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette

direktiv, og træffer de nødvendige foranstaltninger

for at sikre, at sanktionerne bliver anvendt. de

iværksatte sanktioner, der kan omfatte udbetaling

af erstatning til offeret, skal være effektive, stå

i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende

virkning. medlemsstaterne meddeler

Kommissionen disse bestemmelser inden den 21.

december 2007 og meddeler hurtigst muligt eventuelle

efterfølgende ændringer.

et udvalg, nedsat forud for gennemførelsen af direktivet

om etnisk ligebehandling i dansk ret, har

opsummeret en række overvejelser, som kan indgå

i vurderingen af, om der skal tilkendes godtgørelse

(betænkning 1422). Først og fremmest spiller handlingens

”egnethed” til at krænke den pågældendes

selvværd en vigtig rolle, og de nærmere omstændigheder,

hvorunder diskriminationen er sket, indgår i

grundlaget for eller imod godtgørelse. det fremhæ-

25

More magazines by this user
Similar magazines