Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

ligebehandlingsnaevnet.dk

Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

2. TIL jER, dER FøRER SaGERNE I LIGEBEhaNdLINGSNævNET

Af fuldmægtig lene mathiesen

Nævnets sekretariat står for den forberedende

behandling af sager om forskelsbehandling, inden

nævnets formand/næstformand og to nævnsmedlemmer

træffer selve afgørelsen på et møde.

Sagerne er meget forskellige, men sekretariatet har

i løbet af nævnets første to år gjort sig en række

erfaringer, som beskrives nedenfor.

SeKreTAriATeT iNdHeNTer oplySNiNger og

Hører pArTerNe

det er sekretariatets ansvar, at der bliver indhentet

tilstrækkelige oplysninger til, at nævnet kan træffe

den rigtige afgørelse. vi sørger også for, at parterne

bliver inddraget i fornødent omfang efter de principper,

der gælder efter forvaltningsloven.

den forberedende sagsbehandling afhænger af sagens

karakter, men normalt hører vi hver part – klager

og indklagede – to gange. samtidig beder vi løbende

parterne om de oplysninger, som vi vurderer, er nødvendige

for, at nævnet kan tage stilling til sagen.

nogle gange kan det blive nødvendigt med en tredje

høring af parterne, hvis der sent i forløbet kommer

væsentlige nye oplysninger om faktiske omstændigheder,

som vi mener kan have betydning for nævnets

afgørelse af sagen. det er dog altid klageren, der får

det sidste ord.

vi hjælper meget gerne parterne med råd og vejledning,

og vi forsøger – med de begrænsede ressourcer

som vi har fået tildelt – at behandle sagerne så

hurtigt og effektivt som muligt.

vi arbejder målrettet på at blive mere effektive, og

det kan i, der fører sagerne – herunder advokater,

fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer – hjælpe

os med.

vi har derfor nedfældet syv gode råd, som besvarer

nogle af de spørgsmål, som vi ofte får stillet, og som

vil kunne gøre livet lidt lettere for sekretariatet – og

dermed betyde, at nævnet får behandlet sagerne

hurtigere.

om AfviSNiNg på gruNd Af BeHov for pArTS-

og vidNeforKlAriNg

vi oplever i en del afskedigelsessager, at indklagede

gør gældende, at sagen skal afvises af sekretariatet,

fordi den forudsætter mundtlig parts- og vidneforklaring.

det er nævnets erfaring, at spørgsmålet om parts- og

vidneforklaring ikke kan ses isoleret fra den mere

materielle vurdering af sagen, men at det først er,

når nævnet har det fulde oplysningsgrundlag og den

fulde argumentation, at det kan vurderes, om sagens

afgørelse vil kræve mundtlig parts- og vidneforklaring.

sekretariatet kan afvise en sag, fordi den kræver

parts- og vidneforklaring. hvis sekretariatet afviser

sagen, kan det påklages til nævnet.

5

More magazines by this user
Similar magazines