Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

ligebehandlingsnaevnet.dk

Årsberetning 2010 - Ligebehandlingsnævnet

j.NR. 2500092-10

ligebehandlingsnævnet havde ikke kompetence til

at behandle en klage vedrørende en faderskabssag.

sagen drejede sig om, hvorvidt børnelovens § 10 var

udtryk for forskelsbehandling på grund af køn, samt

om nævnet kunne behandle klager over kendelser fra

domstolene.

j.NR. 2500094-10

ligebehandlingsnævnet havde ikke kompetence til at

efterprøve en domstols afgørelse om en klager, som

af landsretten var blevet tildelt fælles forældremyndighed.

Klager var desuden blevet frataget bopælsretten

samt begrænset sin samværsret.

j.NR. 2500154-10

det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager

blev afskediget fra stillingen som ansvarlig kontorassistent

og bogholder under sin graviditet. indklagede

havde ikke godtgjort, at opsigelsen ikke var begrundet

i klagers graviditet. Klager blev tilkendt en godtgørelse

på 215.000 kr.

eTNiciTeT

j.NR. 2500039-09

sagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af

etnisk oprindelse i forbindelse at klager blev tilkendt

førtidspension og efterfølgende fik afslag på revalidering.

j.NR. 2500043-09

det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at

en medarbejder blev opsagt fra sin speciallægeuddannelse.

opsigelsen var begrundet i andre forhold

end medarbejderens sproglige vanskeligheder.

j.NR. 2500116-09

det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at indklagede

valgte ikke at ansætte klager, idet nævnet

lagde til grund, at det indgik i arbejdsgivers grundlag

for afslaget, at klager talte engelsk med østeuropæisk

accent, og idet indklagede ikke var fremkommet

med dokumentation for, at ligebehandlingsprincippet

ikke var blevet krænket. Klager blev tilkendt en godtgørelse

på 25.000 kr.

j.NR. 2500123-09

det var ikke i strid med lov om etnisk ligebehandling,

at en kommune foretog sprogscreening og skolehenvisning

af skolebørn, i forbindelse med skolestart.

j.NR. 2500124-09

ligebehandlingsnævnet afviste at behandle en klage,

om indklagede havde udøvet ulovlig forskelsbehandling

af en finsk statsborger der ønskede at købe et

tv på afbetaling, da en afgørelse ville forudsætte en

egentlig bevisførelse, herunder parts- og vidneafhøring,

som ikke ville kunne foretages af nævnet.

j.NR. 2500130-09

det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven,

at klager blev afskediget fra sin deltidsstilling som

tandlæge. ligebehandlingsnævnet fandt det heller

ikke dokumenteret, at klager har været udsat for

chikane eller anden forskelsbehandling fra kolleger/

indklagede under ansættelsen, herunder i forbindelse

med, at klager ikke var blevet spurgt, om hun ville

med på et kursus.

j.NR. 2500131-09

ligebehandlingsnævnet kunne ikke behandle en

klage fra en læge med kinesisk baggrund, over

forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, i

forbindelse med uddannelse til speciallæge, da de

administrative klagemuligheder ikke var udtømte.

j.NR. 2500147-09

det var ikke i strid med lov om etnisk ligebehandling,

at en klagers søn blev henvist til en anden skole end

distriktsskolen som følge af kommunens sprogscreening.

j.NR. 2500166-09

det var i strid med lov om etnisk ligebehandling,

at klager blev forskelsbehandlet i forbindelse med

39

More magazines by this user
Similar magazines