10.07.2015 Views

Dansk Jersey's Legat” 2009 Legatet tildeles unge, efter ... - Daic.dk

Dansk Jersey's Legat” 2009 Legatet tildeles unge, efter ... - Daic.dk

Dansk Jersey's Legat” 2009 Legatet tildeles unge, efter ... - Daic.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

”<strong>Dansk</strong> Jersey’s <strong>Legat”</strong> <strong>2009</strong><strong>Legatet</strong> <strong>tildeles</strong> <strong>unge</strong>, <strong>efter</strong> ansøgning eller indstilling, der ved egen indsats har bevist lyst, interesseog evner ved arbejde, til gavn for kvægavl og kvægbrug, med <strong>Dansk</strong> Jersey.Årets første modtager er en ung mand som er indstillet af sin arbejdsgiver, for en forbilledlig flot ogengageret indsats.Modtageren er Morten Olesen, GestenKære Morten,Det glædede os i <strong>Dansk</strong> Jersey meget at modtage en indstilling fra din arbejdsgiver, PrebenVingborg, Østerbygård ved Hovborg, ikke mindst fordi vi også selv havde dig i tankerne som enkandidat til legatet.Din baggrund er dine forældres Jerseybesætning i Gesten, hvorfra din interesse for <strong>Dansk</strong> Jersey ogavlsarbejdet stammer. Du har allerede afsluttet landmandsuddannelsen, på GrindstedLandbrugsskole, <strong>efter</strong> bl.a. 2 års praktik hos Frede Schultz og har de seneste godt 2 år arbejdet påØsterbygård.Din arbejdsgiver fremhæver i sin indstilling, at du har en fantastisk evne til at huske dyr og påstår,at du kan huske afstamning og drægtighedsstatus på Østerbygårds 500 køer. Tillige fremhæves dinegode samarbejdsevner og glødende avlsinteresse. Vi, der har besøgt Østerbygård, er ikke i tvivl om,hvem vi skal spørge om afstamninger m.m., og vi er ikke i tvivl om, hvilke evner du besidder. Duinseminerer selv, og du udskriver selv dine insemineringsplaner - med stor vægt på sundhed, stærkelemmer og holdbare yvere.Din hobby, ud over fodbold og badminton, er udstilling på dyrskue, hvor du er specielt glad for atudstille køerne fra din fars besætning. Også her ser vi dit glødende engagement.


Kære Morten, vi er glade for at kunne påskønne det flotte arbejde du gør, vi glæder os til at følgedig i dit fremtidige virke, som vi er sikre på også vil inkludere en hel del Jerseykøer.Stort tillykke!Anden portion af <strong>Dansk</strong> Jersey’s Legat <strong>tildeles</strong> en ung mand som ikke har søgt, men som <strong>Dansk</strong>Jersey meget gerne vil hædre og støtte, for en flot indsats.<strong>Legatet</strong> <strong>tildeles</strong> Anders Thomsen, Fuglsang ved ÅrsKære Anders,Du kommer ikke selv fra et kvægbrug men var så heldig, at dine bedsteforældre havde Jerseykøer,en interesse som så blev genopfrisket, da du startede hos Henrik Dalgård, på Fuglsang, i 2004. Lidtgenopfriskning er sikkert også kommet fra dine svigerforældre, som tidligere havde enJerseybesætning på Hobro egnen.Du er blevet utroligt glad for, at Jerseykøerne, som er dejligt rolige og nemme at arbejde med tilligemed, at de er sundere end, hvad du tidligere har arbejdet med. Avlsmålet er sunde og holdbare køer,som er nemme at arbejde med. Et synligt bevis på at dette mål kan nås var FYN Tanic datteren, nr.683, som du modtog sølvfad for tidligere på aftenen.Den 1. juli 2008 købte du anpart i Fuglsang, hvor du nu har ansvaret for den daglige drift, for avlen,m.m. Det er dejligt at følge den udvikling, der sker på Fuglsang, hvor din påfaldende ro og overblik,i samarbejde med dine evner er med til at skabe stor fremgang.Vi har ved flere lejligheder haft glæde af din interesse, når du har virket som ung-dommer pådyrskuer. Vi håber, at du vil forfølge interessen for udstilling, både som udstiller og dommer.


Held og lykke med det forsatte arbejde, og stort tillykke!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!