12.07.2015 Views

Erholm Gods Skiftebreve. - Daic.dk

Erholm Gods Skiftebreve. - Daic.dk

Erholm Gods Skiftebreve. - Daic.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Erholm</strong> <strong>Gods</strong> <strong>Skiftebreve</strong>.Uddrag fra 1720-47 og 1747-73.Anders Christensen Smed i Heckebølle den 20,maj 1758 side 85. P2.Enken, Anna Hansdatter, lavværge Niels Hansen sne<strong>dk</strong>er her af byen.Børn, Pernelle Andersdatter 8 år. Anne Marie Andersdatter 7 år, værge farbroderen Ancher Christensen iKjærby, og Lars Nielsen som er gift med deres mosterAnders Ibsen i Aarup den 6,april 1764 side 150, P2.Enken, Dorthe Kirstine Nielsdatter, lavværge broderen Anders Nielsen af Turup.barn: Niels Andersen 8½ år. Værge farbroderen Niels Ibsen i GlamsbergAnders Madsen i Ørsbjerg den 3,maj 1747 side 91b. P1.Enken; Maren Hansdatter,lavværge Jeppe Hansen som er hendes morbroder i Ørsbjerg.Børn; Hans Andersen 18 år. Mads Andersen 15 år. Værge Hans Laursen i Ørsbjerg og Mads Rasmussen iFrøbjerg som søskendebarn.Anders Michelsen Sognefoged i Dybmosen den 11,november 1747 side 15b. P2Enken; Johanne Andersdatter. Med lavværge Mads Pedersen i Monggaarde.Børn af første ægteskab, Anna Hedvig Andersdatter 23 år. Magarethe Andersdatter 20 år. BodelAndersdatter 18 år. Deres formynder morbrødrene Mads Hansen af Lunge. Rasmus Hansen i Gjelsted.Fælles børn; Michel Andersen 7 år. Anders Andersen 4 år. Peder Andersen 2 år, deres formyndermorfaderen Anders Christensen i Skydebjerg,På side 17 P2 i forsættelse af et skiftebrev over Hans Hansens stervboe fortsætter skiftebrevet hvor dernævnes et skifte for den sal. mands første hustrues børn, Anna Helvig Andersdatter. MargarethaAndersdatter. Bodel Andersdatter, deres morbrøder Mads Hansen i Lunge, og Rasmus Hansen i Gelsted.,der nævnes en søn Hans Andersen som er død 8 dage før sin fader, samt skiftebrev efter Anna Hansdatter,Anders Mortensen i Harrendrup den 26 marts 1763 side 142 P2.Enken; Anne Margarethe Rasmusdatter, lavværge Jørgen Andersen i Brænde Mølle, som havde enkenssøster til ægte.Børn fra første ægteskab; med sal, Anne Larsdatter, en søn, Morten Andersen 14 år, værgen morbroderenJørgen Larsen af Gieldebjerg Mølle.Fælles børn; Rasmus Andersen 4½ år. Lars Andersen 2 år. Anne Andersdatter 10 år. Kirstine MarieAndersdatter 7 år. Marie Andersdatter ½ år, værge farbrøderne Jørgen Mortensen i Nørre Brobye. HansMortensen i Langsted. Peder Mortensen hospitalsbonde i Køng Højrup. Tilsynsværge Jørgen Tuelsen afHybech Mølle, Anders Nielsen i Harritslevgaard Mølle, Jørgen Jørgensen af Hjorte som haver enkens søstertil ægte.Anders Pedersen i Ørsbjerg den 18 marts 1720 side 11. P1.Enken; Maren Hansdatter, lavværge stedfaderen Laurs Pedersen af Fauerskou.Børn; Niels Andersen ½ år, værge farbroderen Peder Pedersen Lyche i Barløse, i skiftebrevet nævnes etskiftebrev efter Niels Jørgensen dateret den 25 okt. 1717. 2 børn; Karen Nielsdatter og MargretheNielsdatter deres værge Jep Hansen i Ørsbjerg.Anne Eriksdatter i Ørsberg den 11 februar 1767 side 162b. P2.Var gift med sal, Niels Rasmussen se skiftet efter hamSteddatter Maren Nielsdatter gift med Peder Andersen her i gårdenSøskendebørn; 1) sal Hans Eriksen i Boring hans børn, Jens Hansen Dragon ,Fynske Dragon Regiment.2) sal, Juchum Eriksen død i Blanke, hans børn Erik Jochumsen i Kustrup Jørgen Jochumsen i Blanke .Karen Jochumsdatter gift med Anders Sørensen i Kustrup, - 3) sal. Maren Eriksdatter i Hechebølle hendesbørn; Erik Hansen på <strong>Erholm</strong>, - Martha Hansdatter hos faderen Hans Olsen i Kerte, - Anne ChatarineHansdatter tjener i Faurskov, - Kirsten Hansdatter tjener Mikel Bertelsen i Caslund


Anne Hansdatter i Gelsted Torp den 27 okt. 1774 P 4 - 96.enkemand Niels Christensen Krog.arving ½ søster Anne Hansdatter gift med Niels Rasmussen Smed i Harndrup.Anne Marie Hansdatter i Hækkebølle den 23 april 1778 P. 3 - 46.søster datter Anna Marie Michelsdatter, ved skiftets afslutning står der at den eneste arving er en søsterDorthe Hansdatter 55 år ugift, og at hun lå for døden, men nu er blevet rask ? intet om at hun er mor til AnneMarie Mikkelsdatter ??.Anna Hansdatter i Dybmose den 24 juli 1737 side 52. P1.Enkemand; Anders Mikkelsen.Børn; Hans Andersen 4 år. Anne Helvig Andersdatter 12 år. Margrete Andersdatter 10 år. BodelAndersdatter 7½ år. Tilstede deres morbroder Mads Hansen i Lunge.Anne Hansdatter i Ørsberg den 23 oktober 1767 side 165b. P2Sal, Morten Hansens enke.Børn, Hans Pedersen. - Kirsten Pedersdatter og gift med Hans Pedersen de fik skøde den 8 juni 1761 påden ½ gård. Der udover var der en søm Mads Pedersen som er død.Anne Hansdatter i Ørsberg den 3 februar 1772 side 197. P2.Enkemanden, Jesper Hansen,Børn, med sal, Peder Hansen; Peder Hansen 40 år her i gården,Fælles børn; Peder Jespersen i Hjerup, - Berte Jespersdatter gift med boelsmand Søren Larsen her i byen.- Margrethe Jespersdatter 24 år her i gården.Anna Jørgensdatter i Harndrup den 5 marts 1720 side 2. P1.Enkemand; Rasmus Nielsen.Børn; Jørgen Rasmussen 23 år. Maren Rasmusdatter gift med Jørgen Chreistensen i Grarup. AnneRasmusdatter 24 år,Anne Jørgensdatter i Rørup den 20 november 1772 side 201b. P2.Sal. Thomas Erichsens enke.Arvinger; 1) Rasmus Jørgensen død hans børn; Jørgen Rasmussen som tjener degnen i Rørup, - NielsRasmussen Spekhøkker i København, - Hans Rasmussen tjener en Møller på Grønland ved København.Rasmus Rasmussen farer til skibs på de lange rejser med et Svenskskib til Genua.- Anne KarinaRasmusdatter gift med Jacob Clemmensen i Aastrup ved Haderslev. 2) Jens Jørgensen død i Fauerskov,hans 2 børn Jørgen Jensen 14 år. Hos sin moder Hanne Bolette Henrioke Clausdatter til huse høs PederJespersen i Fønsskov. Anne Marie Jensdatter 9 år. 3) Karen Jørgensdatter gift med Anders Bertelsen iMygind begge døde deres børn Giertrue Andersdatter 27 år tjener Jens Mortensen i Eschiør, - SidselAndersdatter 20 år værende i sit fødehjem i Hygind værger Christen Findsen og Jørgen Villumsen af Hygind.4) Anne Marie Jørgensdatter gift med Peder Rasmussen i Gadsbølle.Anna Maria Jørgensdatter i Rørup den 15 juli 1752 side 44. P2.Enkemanden, Rasmus Nielsen.Børn; Niels Rasmussen 19 år. Jørgen Rasmussen 13 år. Anna Rasmusdatter 22 år. KarenRasmusdatter 16 år,Anna Laursdatter i Heckebølle den 9 maj 1737 side 46. P1.Enkemand; Peder Jørgensen.Børn: Laurits Pedersen 37 år hos faderen. Jørgen Pedersen 28 år tjener i Hesle. - Karen Pedersdatter 39år gift med Morten Chrisensen i Vedtofte. - Maren Pedersdatter 30 år hjemme hos faderen. BodelPedersdatter 26 år gift med Rasmus Jørgensen i Fjellerup.


( I Erholgos Arkiv findes en Protokol over Arveparter nr. 8/11, hvor der står at Maren blev gift med sal.Rasmus Hansen og 2 gang med Jens Andersen)Anna Larsdatter i Harendrup den 3 december 1752 side 41b. P2.Enkemanden, Anders Mortensen.Arvinger; fra første ægteskab med sal. Lars Bertelsen, Maria Larsdatter 18 år. Maren Larsdatter 16 år.,værge deres morbrøder Jørgen Larsen Skytte på Billsbølle, og Hans Larsen her i byen.Fællesbørn, Morten Andersen 3½ år. Lars Andersen1½ år, tilsynsværge førnævnte Hans Larsen.Anne Larsdatter i Gribsvad den 9 maj 1765 side 157, P2.Enkemanden; Anders Hansen.Børn; Lars Andersen 14 år. Hans Andersen 11 år. Rasmus Andersen 7 år. Anders Andersen 5 uger.Anne Maria Larsdatter i Monggaard den 23 okt. 1773 side ? P2.Arvinger; en datter Maren Hansdatter 7 år, avlet uden ægteskab; er nu hos sin farfar Hans Hansen Gmd.Hans Hansen Mosgaard i Balslev. Pigens formynder morbroderen Niels Larsen og søsterens mand AndersHendrichsen i Etterup.Anne Marie Lorentsdatter i Gribsvad den 17 maj 1768 side 184b. P2.Enken; Anders HansenArvinger; den sal. kones moder Johanne Kirstine Madsdatter.Søskende, Anders Lorentsen soldat i Stappelholm i Holsten. 2) Mathias Lorentsen i Saxkøbing.Lorentsen.JensAnne Madsdatter i Ørsbjerg den 14 juni 1720 side 3. P1.Enkemand; Peder Hansen.Børn; Mads Nielsen 60 år. Jens Nielsen 58 år i Kjerte. Anders Nielsen 35 år i Sandager. DortheNielsdatter gift med Mathias Hansen i Tellerup. Karen Nielsdatter 35 år tjener hos stedfaderen. Dissebørn er avlet med sal; Niels JensenAnna Madsdatter i Mongaarde den 8 januar 1766, side 157b, P2.Enkemand, Peder MadsenBørn, Rasmus Pedersen 4 aar. Jesper Pedersen 1 år. Maren Pedersdatter 7 år,Anna Nielsdatter i Gjelsted Taarup den 21 april 1760 side 104b. P2Enkemand. Jacob Rasmussen,børn, Rasmus Jacobsen 26 år. Niels Jacobsen 15 år. Jørgen Jacobsen 12 år.Anna Pedersdatter i Hechebølle den 2 marts 1743 side 83b. P1.Enkemanden; Laurits Nielsen.Arvinger Anna Jørgensdatter, som ifølge hendes værge Laurs Nielsen i Søllinge at hun skulle arve en broderpart. ( måske en broder datter) på den anden broderlod; Peder Thomasen og unge Peder Thomasen begge iTuurup. Claus Hansen i Egerup. Hans Thomasen i Naarbye . Claus Madsen Hjort i Fjellerup. Anne berteLauritsdatter hendes værge farbroderen Peder Clausen i TuurupAnna Rasmusdatter i Aulbye den 29 november 1737 side 60. P1.Enkemand; Hans Christensen.Arvinger; en broder Peder Rasmussen død hans datter Karen Pedersdatter 14 år hos stedfaderen JesperChristensen i Middelfart. - Karen Andersdatter i Kjørup gift med Anders Ibsen. Karen Olufsdatter lavværgehendes svoger Anders Ibsen. Maren Andersdatter i Fjelsted lavværge svogeren Anders Ibsen.Anna Rasmusdatter i Nørre Aabye den 18 december 1750 side 40 P2.Enkemanden, Morten Dinesen.Børn; Niels Mortensen 20 år. Anna Mortensdatter 15 år. Maren Mortensdatter gift med EjndomsbondeRasmus Sørensen i Dybmosegaard.


Enkemanden afstår gården til Anders Nielsen i Mosegaard mod at han ægter datteren Anna Mortensdatterog overlader sin nu i fæste havende gård Mosegaard til sønen Niels Mortensen mod at han tager AndersNielsens søster Maren Nielsdatter til ægte.Anne Rasmusdatter i Gielsted den 8 juni side 127 B. 1762 P2.Enkemanden, Anders Pedersen.Børn; Rasmus Andersen 15 år. Jørgen Andersen 12 år, som tilsynsværge deres morbrøder, NielsRasmusen af Kindstrup og Jacob Rasmussen af G: TaarupAnne Rasmusdatter i Hechebølle den 25 marts 1772. side 201, P2.Enkemanden, Jens Johansen,Børn, Kirsten Jensdatter gift med Lars Andersen Inslef i Ørsberg, - Maren Jensdatter den bortrændteHenning Madsens hustru i Heckebølle.Anne Dorthea Rasmusdatter i Frøberg den 6 juli 1772 side 204b, P2.Enkemanden, Anders Pedersen.Søn, Peder Andersen 15 år,I skiftebrevet nævnes Anders Huusmand gift med enkemandens søster i Brændekilde. Enkemandens ½broder Peder Rasmussen i BellingeAnne Sørensdatter i Frøbjerg den 11 marts 1722 side 199, P2.Sal, Lars Christiansens enke.Søster; Maren Sørensdatter gift med Jens Madsen af Ladegaard. Kirsten Sørensdatter hendes søn NielsLydersen, som er hen ved 20 år får lovning paa fæstebrev af gaarden.½ søster, Kirsten Nielsdatter gift med Mads Larsen daglejer i OdenseAnna Thorsdatter i Caslunde den 15 september 1753, side 47. P2,Enkemanden, Bertel Olsen.Arvinger; Anders Danielsen i Haare, som skulle være søskendebarn til den sal. kone.Mads Jensen af Fjellebro angav at hans hustru Margaretha Madsdatter og Daniel Hansen i Ellesøe somnæstsøskende børn.Apolone Madsdatter i Harendrup den 16 august 1749 side 39b. P2.Enkemanden, Stephan Andersen,Arvinger; 3 helsøskende, Lars Madsen i Brenderup. Anna Madsdatter 45 år tjener hos Rasmus Madsen iBåring. Karen Madsdatter død hendes børn Hiere Hansen 13 år. Anna Hansdatter 15 år.½ søskende, Anna Madsdatter 16 år tjener Anders Bertelsen af aae Højrup.Barbara Rasmusdatter i Hjerup den 25 maj 1736, side 48 P1.Enkemand, Laurs Hansen.Børn; Rasmus Laursen 34 år her hos faderen. - Jens Laursen 32 år i Hjerup.Smejrup.Bendte Michelsdatter i Hechebølle den 2 januar 1745 side 87 P1.Enkemand; Niels MichelsenDen sal. kones børn; Anna Hansdatter 46 år gift med Hans Ibsen i Emtekjær.med Emanuel Adamsen i Brenderup, - Hans Hansen 37 år, i Tommerup.Hans Laursen 29 år tjener iGiertrud Hansdatter 42 år giftBertel Olsen i Caslund den 2 december 1768 side 180b. P2.Enken, Sidsel Larsdatter, med sin broder Mads Gormsen i Sandager som lavværge.Søskende, Christen Olsen i Bering, - Jørgen Olsen i Thorup, Hans Olsen død hans børn, Anne MarieHansdatter 18 år. Berthe Hansdatter 15 år hjemme hos stedfaderen Clemmen Hansen gmd. Her i byen.Berthe Hansdatter i Ørsberg den 31 juli 1772 side 208, P2.Enkemand Lars HansenBørn, første ægteskab med sal. Jep Hansen; Hans Ibsen i Nyfæste.Jacobsen Vognmand i Assens.Fælles børn, Jep Larsen 25 aar. Berte Larsdatter 20 år.Kirsten Ibsdatter gift med Peder


Birgithe Laursdatter i Carslund den 17 oktober 1721 side 30. P1.Enkemanden; Jens Madsen.Børn; Mads Jensen i Torp Skouf. Lars Jensen 23 år. Anna Jensdatter 17 år.Birthe Ollufsdatter i Aufvelby Mølle den 25 juli 1729. side 23 P1.Enkemand; Hans Tuesen.Den sal. kones børn; Maren Lauritsdatter gift med Rasmus Madsen i Gamborg. Karen Lauritsdatter 12 år.Laurs Laursen 8 år. Samt fælles søn Olluf Hansen 4 år. Tilsted og værge for Karen Lauritsdatter og sin ½broder Laurits Lauritsen Mads Lauridsen i af Røjle.Boedel Nielsdatter i Harndrup den 19 dec. 1731 side 15. P1.Enkemand; Rasmus Nielsen,arvinger; hendes mor, Dorte Laursdatter. Og en ½ broder Søfren Rasmussen i Harndrup.Bodel Knudsdatter pige hos sal. Lorents Andersen Bøchers enke Johanne Kirstine Madsdatter i Gribsvadden 12 marts 1756. side 70b. P2.Arvinger,Cathrina Eckenbrock i Gribsvad den 24 november 1754 side 58. P2.Enkemanden; Rasmus Langaae Gribsvad Kroe.Den sal. Kones børn med sal. Johan Antoni Schults, Christian Schults af Middelfart. - Jacob Schults Degn iHaarby.Christian Schults har mindst een søn ved navn Johan Schults.Christen Hansen i Ørsbjerg den 12 marts 1753 side 45b. P2.Enken, Maren Jørgensdatter, lavværge broderen Anders Jørgensen i Ejby.Børn; Hans Christensen 22 år. Bodel Christensdatter 25 år.,Christen Jensen i Ørsbjerg den 3 august 1724, side 39. P1.Enken; Maren Jørgensdatter, lavværge Christen Hansen ( der står at enkens fader hed Simon Olufsen ? detmå være stedfader)Arvinger; den sal. mands fader, Jens Ibsen i Hestholm og en broder Jep Jensen i Søebye.Den sal. mand og enken havde kun været gift i 8 dage.Christen Nielsen hos Laurs Bertelsen i Harndrup den 10 august 1737 side 53 P1.Sal.hustru Maren Kjeldsdatter ( se skiftet efter hende)Den sal. mands arvinger; ½ broder Rasmus Nielsen i Harndrup. - søster søn Laurs Bertelsen i gaarden.søsterdatter Maren Bertelsdatter gift med Niels Paulsen i Haalshauge,Christen Pedersen Bremmerod i Lille Bremmerod den 9 december 1753 side 50 P2.Enken, Maren Jensdatter.lavværge Peder Madsen i Monggaarden.Barn, Peder Christensen 22 år, curator farbroderen Peder Pedersen i Andebølle.Christine Hansdatter i Kingstrup den 20 august 1775 P 4 - 103 født i Middelfart.enke efter Jens Hansen Smed.søskende: 1) Maren Hansdatter død ~ Anders Dam deres søn Hans Andersen Dam i Håre. 2) Anne SophieHansdatter død, Hans Andersen Dam mente at hun har været gift med en Arestforvarer i FredericiaChristian Andersen Skrædder i Lunge den 8 juni 1762 side 128. P2.Enken; Anne Madsdatter, lavværge broderen Hans Madsen ibid.Barn, Mads Christiansen 1½ år, værge farfaderen Anders Jacobsen Skrædder i Gelsted.Christian Mathiasen i Aalsboe den 20 januar 1759 side 99 P2.Enken, Mette Nielsdatter, lavværge og kjerste Niels Hansen.Børn, Christian Christiansen 8 dage gammel, født efter den sal. mands død. Barnets værge farbroderenHendrik Mathiasen i Gelsted Taarup.


Den sal. mands øvrige søskende. Peder Mathiasen i Gelsted Taarup. Johan Mathiasen død hans datterArmgard Johansdatter. en ½ broder Hendrik Mathisen i Holsten. En ½ søster Christina Mathiasdatter giftmed Jep Pedersen i Ørslev.Christopher Clausen i Harndrup den 8 september 1760 side 106, P2.Enken, Maren Pedersdatter, lavværge Johan Zabel Skoleholder.Børn, Peder Christophersen 24 år. Hans Christophersen 14 år. Claus Christopersen 12 år.- NielsChristophersen 9 år, - Birthe Christophersdatter 22 år, den myndige søn Peder og farbroderen AndersClausen her af byen.Dorthe Andersdatter i Harndrup den 25 juni 1756 side 78. P2.Husbond, sal. Mads OlsenBørn, Oluf Madsen 34 år. Anders Madsen 30 år. Rasmus Madsen 25 år. Anne Madsdatter gift medPeder Ejlersen i Bubel.Dorthe Pedersdatter i Hechebølle den 3 februar 1748 side 3 P2.Sal. Niels IpsenBørn; Karen Nielsdatter 22 år. Judit Nielsdatter 20 år. Anna Maria Nielsdatter 19 år. Maren Nielsdatter17 år. Johanne Nielsdatter 13 år, - Anna Chatarine Nielsdatter 9 år. På deres vegne deres morbrøderJørgen Pedersen og Christen Pedersen i Aarup, og deres fasters mand Niels Pedersen i Tangaard.Dorthe Zandersdatter i Caslund den 30 august 1745 side 87b. P1.Enkemand, Jørgen Gormsen.Arvinger, den sal. kones forældre Zander Laursen og Mette Jørgensdatter.Else Hansdatter i Caslund den 14 august 1770 side191b. P2.Enkemanden, Mads Gormsen.Børn, fra ægteskabet med sal. Hans HansenAnne Hansdatter gift med Rasmussen som skal over tagefæstet af gaarden.Else Povelsdatter i Hechebølle den 12 maj 1739 side 66. P1.Enkemand; Hans Christophersen,Børn; Jørgen Hansen 8 år. en datter ? Hansdatter 3 år,Erich Hansen i Gelsted Torp den 5 januar 1769 P. 4 - 53enken Margrethe Larsdatter lav værge mor broder Hans Hansen i Fjelsted.arvinger 1)søster Anne Hansdatter ~ Peder Rasmussen Fris her i byen. 2) dito Maren Hansdatter ~ LarsLarsen i Husby. 3) ½ brodder) Anders Hansen 21 år. 4) ditto Lars Hansen 19 år. 5) ½ søster MetteCatharine Hansdatter 23 år. 6) ditto Karen Hansdatter 16 år.Erich Pedersen i Heckebølle den 16 maj 1768 side 174. P2.Enken, Giertrue Maria Larsdatter, lavværge Peder Hansen af Assensbølle.Søn Peder Erichsen 6½ år, værge morbrøderne Christopher Smed i Aalsboe, og Hans Pedersen i Gelsted.Find Hansen i Caslund den 16 april 1766 side 158b. P2.Enken; Kirsten Laursdatter, lavværge den sal. mands broder Rasmus Hansen her af byenBørn, Hans Findsen 6 år, værge farbroderen Peder Hansen i Sandager.Giertrud Hansdatter i Ørsberg den 16 november 1773 side 223b. P2.Enkemanden; Rasmus Hansen,Hans Rasmussen 2½ år. Anne Maria Rasmusdatter 5 år, gl,Giertrud Larsdatter i Aarup den 21 juli 1755 side 70b. P2.Enkemanden Jochum Rasmussen,den sal. Kones børn med sal. Hans Larsen , Lars Hansen 22 år. Barbara Hansdatter 16 år. Som curator enfarbroder Rasmus Larsen af Hjerup og værge et søskend barn Simon Larsen Smed i Barløse.


Giertrud Nielsdatter i Ørsberg den 11 marts 1765 side 156, P2.Enkemand, Hans Christensen.En datter Anne Chathrina Hansdatter 4½ år.Gorm Andersen i Hjerup den 22 februar 1758 side 88b. P2.Enken, Mette Jørgensdatter, værge hendes far Jørgen Andersen i Kjerte,Endatter, Anna Gormsdatter født 1 månde efter den sal. mands død.Den sal. mands mor Johanne Povlsdatter, som døde den 1 marts dennes. Se skiftet efter hende.På barnets vegne Jens Hansen her af byen, som er gift med den sal mands søster Karen Andersdatter.Laurs Nielsen ægter enken.Gorm Madsen i Caslund den 27 november 1747 side 1b. P2Enken, Kirsten Sørensdatter, lavværge Niels Andersen af Dærup.Arvinger, Mads Gormsen. Søren Gormsen. Jørgen Gormsen. Hans Gormsen. Anders Gormsen.Gorm Pedersen i Caslund den 30 august 1735 side 20. P1.Enken; Maren Andersdatter, lavværge Peder Rasmussen i MyllerupBørn; Dorthe Gormsdatter 33 år gift med Jens Hansen i Frøbjerg. Maren Gormsdatter 29 år gift medHans Lang i Ørsted. Anders Gormsen 25 år hjemme hos modren. Kirsten Gormsdatter 23 år gift medHans Nielsen i Lunge. Karen Gormsdatter 20 år - Maren Gormsdatter 17 år. Peder Gormsen 15 år.Simon Gormsen 12 år. Hans Gormsen 9 år. Deres værge farbroderen Hans Pedersen i Caslund.NB: Skiftet er først endelig afsluttet den 14 mats 1739 side 64. P1.Gregers Laursen i Hesle den 28 juli 1735. side 18. P1.Enken; Maren Andersdatter, med lavværge faderen Anders Madsen i Ørsted.Børn; Peder Gregersen 10½ .- Hendrik Gregersen 6 år. Susanne Gregersdatter 4 år. Tilstede deres farfarLaurs Hansen i Blangstrup.Den 12 november 1736 er skiftet taget op da enken har født en søn avlet ved den sal. mand.Hannibal Hansen i Kindstrup den 30 juni 1759 side 98b. P2.Enken, Maren Envoldsdatter, med lavværge og broder Anders Envoldsen i Bukkerup.Børn, Mette Hanibalsdatter 2½ år, værge farbroderen Erich Hansen her af byen.I skiftebrevet nævnes et skifte efter enkens første mand datert den 3 november 1755 en datter KarenPedersdatter.Hans Christiansen i tuurup den 12 februar 1742 side 82. P1.Enken; Anna Clausdatter,Børn af første ægteskab; Laurs Hansen 20 år. Niels Hansen 18 år. Gjertrud Hansdatter 7 år, deresværge Morten Hansen i Barløse.Fælles børn; Claus Hansen 2 år, værge morbroderen Jep Clausen i Turup.Hans Clausen i Aulbye den 14 december 1737 side 60. P1.Enken; Johanne Terkelsdatter, lavværge broderen Peder Terkeldsen i Røjle.Børn; Claus Hansen 20 år. Maren Hansdatter 17 år, værge farbroderen Olluf Clausen i SvendstrupCauslunde Sogn.Hans Clausen i Aarup den 9 januar 1747 side 89. P1.Enken; Giertrud Lausdatter, med lavværge Hr. Hans Vædele forpagter på <strong>Erholm</strong>.Børn; Laus Hansen 4 år. Barebra Hansdatter 8 år. Deres værge farbrøderne Rasmus Lausen og JensLausen i Hjerup.Hans Erichsen i Aalsboe den 17 september 1759. side 101b. P2.Enken, Anne Andersdatter, lavværge Niels AndersenBørn fra første ægteskab, med sal.Maria Pedersdatter,: Erich Hansen 26 år. Anne Hansdatter gift medPeder Rasmussen i Gelsted Taarup. Maren Hansdatter 24 år, tjener i Haare.


Fælles børn, Anders Hansen 12 år. Lars Hansen 10 år. - Mette Cathrine Hansdatter 14 år. KarenHansdatter 9 år, til sted Oluf Andersen i Hønnerup som er dem beslægtetHans Gormsen i Hechebølle den 3 juli 1755 side 75 b. P2.Enken, Maren Andersdatter, lavværge Jørgen Hansen som tjener Provsten i GelstedBørn, Gorm Hansen 3½ år. Anders Hansen 1 år. Sidsel Hansdatter 5½ år, værge deres 3 farbrøder,Anders Gormsen i Caslund. Peder Gormsen af Ørsbjerg. Simon Gormsen af Caslund.Skiftet er også indført på side 95 P2.Hans Gormsen i Ørsberg den 9 juni 1768 side 176b. P2.Enken, Kirsten Pedersdatter, med lavværge stedfaderen, Hans Madsen her af byen,Arvinger, søskende; Mads Gormsen i Caslund,- 2) Søren Gormsen i Harrendrup, 3) Jørgen Gormsen iCaslund, 4) Anders Gormsen gmd i ØrsbergHans Goritsen i Ørsbjerg den 15 oktober 1727 side 7b. P1.Arvinger; søskende; Peder Goridtsen 39 år i Hjorte, - Dorthe Goridtsdatter 54 år gift med Søren Lauritsen iHjorte. Anne Godritsdatter 47 i Hjorte.I skiftebrevet nævnes et skriftebrev datert 8 marts 1720 efter Anders Pedersen han har efterladt sig 2umyndige piger som Hans Hans Goritsen er stedfar til, deres værge Jep Hansen, samt Niels Pedersen 8 år,Peder Lykkes mynling. (se skiftet efter Anders Pedersen)Hans Hansen i Hjerup gård fra sigelse, den 8 marts 1737, side 50 P1.Ingen slægtninge nævnt.Hans Hansen i Hechebølle den 13 februar 1748 side 16b, P2.Enken; Karen Rasmusdatter, lavværge Jep Hansen af Store Bremmerod.Børn; Niels Hansen 10½ år. Maren Hansdatter 16 år. Karen Hansdatter 13 ½ år., værge morbroderenNiels Rasmussen i Heckebølle.Hans Hansen i Heckebølle den 14 januar 1754 side 51b. P2,Enken, Anne Davidsdatter, lavværge broderen David Davidsen.Børn, Hans Hansen 32 år. David Hansen 23 år, tjener her i gaarden, som curator mosterens mand AndersBertelsen i Hjorte.Hans Hansen i Ørsbjerg den 7 dec. 1780. P - 105.søster 1) Mette Hansdatter ~ Lars Smed i Frøbjerg. 2) brodder Christen Hansen . 3) søster KarenHansdatter ~ Jesper Sørensen i Ørsbjerg. 4) Karen Hansdatter død ~ Mads Rasmussen i Orte, deres børn:4a) Rasmus Madsen. 4b) Lars Madsen 17 år. 4c) Christen Madsen. 4d) Anne Marie Madsdatter 15 år.Hans Hansen i Hækkebølle den 12 januar 1782 P. 3 - 75.enken Anne Hansdatterbørn: David Hansen død hans børn: Hans Davidsen 21 år. Mette Davidsdatter 24 år. Anne Davidsdatter18½ år.Hans Jacobsen i Lunge Gelsted den 8 juni 1762 side 129 B. P2.Enken; Kirsten Pedersdatter, lavværge Peder Jørgensen.Børn; Hans Hansen 28 år. Maren Hansdatter gift med Peder Danielsen her på stedet Karen Hansdatter 17år. Formynder farbroderen Anders Jacobsen Skrædder i Gelsted.Hans Jacobsen i Horsens afkald den 20 september 1764 side 152 P2.Arvinger, Anders Hansen som er det eneste barn der er nævnt.Hans Jensen i Store Bremmerod den 17 december 1736 side 48b. P1.Enken; Anna Ibsdatter, med lavværge Christen Pedersen


Arvinger ½ søskende; Peder Jespersen i Hjerup. Bierthe Jespersdatter gift med Søren Larsen i Ørsberg.Magarethe Jespersdatter 26 år, tjener sin far Jesper Hansen ibid.Henrik Mortensen Tømmermand i Gribsvad den 19 marts 1736. side 44b. P1.Enken: Barbara Andersdatter, lavværge, lsavværge Rasmus Langaa Gribsvad Kro.Børn; Anna Henriksdatter i Holsten 33 år. - Maren Henriksdatter gift med Niels Jostesen i KarhuuseneVissenbjerg.Fællesbarn: giertrud Henriksdatter gift med Rasmus Hansen her i Stervboen.Hierre Offersen gårdafståelse i Harndrup den 17 marts 1735, 12 marts 1735. side 17 P 1.Ingen arvinger nævntJens Andersen i Hjerup den 22 april 1729 side 41. P1.Enken; Karen Clausdatter, lavværge Peder Madsen i Hjerup,arvinger; en søstersøn Anders Povelsen iBarløse 22 år, værge hans far Povel Madsen i Barløse.Jens Jensen i Nørre Aabye den 17 februar 1741 side 81b. P1.Enken; Karen Nielsdatter, lavværge Morten Dinesen i Nørre Aabye.børn; Chresten Jensen 17 uger. Værge farfaderen Jens Jensen..Jens Jørgensen Bang i Nørre Aabye den 8 april 1740 side 79 P1.Enken; Anna Jensdatter, lavværge Morten Dinesen i Nørre Aabye.Børn; Margrette Jensdatter 9 år, - Mette Jensdatter 6½ år, - Jørgen Jensen 3½ år. Jens Jensen 1 år.Værge for børnene; fasterens mand Steen Sørensen Viebye Mølle i Ubye. Morbroderen Niels Jensen iKjerbye Asperup Sogn. Den sal. mands søskendebarns mand Jørgen Hansen af Aabyelund. Ogmorbroderen Rasmus Jensen af Kjerby.Jens Jørgensen i Ørsberg den 21 august 1764 side 151 P2.Enken; Maren Hansdatter, hendes søn Anders Andersen.Arvinger, en søster Kirsten Jørgensdatter enke efter Knud Larsen i BarløseJens Rasmussen bolig fra dømmes i Harndrup den 10 februar 1755 side 63b. P2.Enken, Magaretha Madsdatter, lavværge Morten PovelsenArvinger, en broder Anders Rasmussen i Stubberup.Skifte den 29 marts 1755 side 94. P2.Jeppe Hansen Smed i Ørsbjerg den 4 januar 1818. P. 3 - 414 - 416.enken Anne Andersdatter.arvinger; 1 broder Hans Hansen Smed i ØrsbjergJesper Madsen i Dybmose den 3 marts 1755 side 62b. P2.Enken, Johanne Andersdatter, lavværge hendes fader Anders Christensen i Skydebjerg.Børn, Maren Jespersdatter 6 år, værge farbroderen Peder Madsen i Monggaarde,I skiftebrevet nævnes et skifte efter enkens første mand datert den 12 december 1747, og et skifte datertden 24 juli 1737 hvor enkens 3 steddøtre nævnes.Johan Jochumsen i Kallehaugehuset den 9 juni 1758 side 87. P2.Enken, Anne Catharine Christensdatter, lavværge Hr, Hans Wedelee forpagter på <strong>Erholm</strong>.Børn, Anne Johansdatter gift med Niels Hansen i Assensbølle. Karen Marie Johansdatter 17 år.Margrethe Johansdatter 11 år. Anne Catharine Johansdatter 8 år. På børnenes vegne deres farbroderChristopher Johansen i Køng.Johanne Prebiørnsdatter Langsted I Gribsvad den 22 januar 1763 side 138. P2.Enkemanden; Anders Hendriksen Bøcker og Organist ved Rørup Kirke.Arvinger; en brorsøn Prebjørn Langsted på Lolland. en søster Else Catharine Langsted i KøbenhavnJohanne Karstensdatter i Ørsberg den 12 april 1768 side 172. P2.


Enkemanden, Anders Andersen de var Logerende hos Jens Jørgensens enke i Ørsberg.Søn; Karsten Andersen 8½ år. Tilsyns værge Peder Hansen i Kerte.I skiftebrevet nævnes et skifte efter enkemandens mor Maren Jørgensdatter dater 23 okt, 1767, som boedeher i husetJohanne Maria Madsdatter Bierg Inderste iGribsvad den 24 juni 1773 side 225, P2.Arvinger; en broder David Madsen Bierg 28 år i Ringkøbing, - en søster Marie Kirstine Madsdatter 31 år gl.( fra Borris i Jylland)Judit Nielsdatter i Heckebølle den 29 marts 1748 side 19.Kommende trolovet Simon Gormsen.Dette skifte strækker sig over 15 sider.Arvinger se skiftetterne efter hendes forældre Niels Ibsen og Dorthe Pedersdatter,Jørgen Bang i Nørre Aabye den 14 november 1724 side 40 P1.Enken; Margrette HansdatterDen sal. mands børn: Jens Jørgensen Bang, som har fæstet gaarden. - en datter gift med Jørgen Hansen iS. Aabye. en datter gift med Jørgen Pedersen i ulsskoe. en datter Anne Jørgensdatter Bang.Jørgen Christensen Ridefoged på <strong>Erholm</strong> den 31 januar 1738 side 67. P1.Enken; Anna Sophia Jacobsdatter, lavværge Jørgen Jørgensen forpagter på Søndergaard og den sal.mands broder Stephan Christensen i Gislev.Fælles børn; Theadorus Jørgensen 6 år. Hans Jørgensen 4 år. Christian Jørgensen 3 år.En datter fra første ægteskab, med sal. Cathrine Jensdatter; Bodel Aplone Jørgensdatter hos hendesmormor Birkedommerens enke i Slagelse.( afskrift af skiftet efter Cathrine Jensdatter datert den 18 oktober 1725 i Slagelse)Jørgen Hansen i Hækkebøl den 19 februar 1778. P. 3. - 41.enken Maren Andersdatter med lavværge svigersøn Peder Nielsen i Hækkebøl.søskende: 1) Jørgen Hansen for 6 år siden boede han i Langballegård i Jylland. 2) Peder Hansen tjener iMonggaard 3) Hans Hansen død i Monggård Rørup Sogn. hans børn 3a) Hans Hansen 15 år. 3b)Rasmus Hansen 8 år. 3c) Niels Hansen 4 år. 3d) Maren Hansdatter 13 år. 3e) Anna Elisabeth Hansdatter10 år. 4) Anna Magaretha Hansdatter ~ Erich Hansen i Kjerby. 5) Dorthe Maria Hansdatter ~ Peder Ancheribid.Jørgen Hansen i Hechebølle den 30 august 1766 side 160b, P2Sal, Karen Pedersdatter død den 6 juni 1766.Fæstmæ, Sidsel Marie Emanuelsdatter værge morbroderen Hans Kam af Tommerup.Arving, en søster Maren Hansdatter i Gribsvad.Jørgen Johnsen i Harndrup den 26 januar 1747, side 89b. P1.Enken; Karen Laursdatter, med lavværge Jens Rasmussen i HarndrupJørgen Nielsen i Ejby den 15 oktober 1761 side 125b. P2.Enken, Anne Nielsdatter, lavværge Mads Nielsen i Stubberup, som er hendes broder.Børn fra første ægteskab med sal. Karen Larsdatter, Niels Jørgensen 18 år. Anne Jørgensdatter 10 år.Fælles børn, Anders Jørgensen 6 år, værge farbroderen Lars Nielsen her af byen og morbroderen JørgenLarsen til det første kuld børn, og Hans Jørgensen fra Gelsted som tilsynsværge.Karen Clausdatter i Caslund den 2 januar 1740 side 76b. P1.Enkemand; Mikkel Jørgensen.Børn; Maren Mikkelsdatter 10 år.I skiftebrevet nævnes at den sal. kones søster var tjenestepige i stevboen, samt at Zander Laursen var enbroder.Karen Clausdatter i Hjerup den 26 oktober 1746, side 88. P1.Enkemand; Peder Sørensen


Arvinger; ½ søsters børn, Kirsten Madsdatter gift med Niels Christensen af Turup.med Laurs Rasmussen af Hjerup. Niels Madsen i Sandager.Anna Madsdatter giftKaren Gormsdatter I Hjerup den 22 januar 1738 side 61b. P1.Enkemand; Rasmus LaursenArvinger; den sal. Kones moder Maren Andersdatter.Søskende; Dorte Gormsdatter gift med Jens Hansen i Frøbjerg. Maren Gormsdatter gift med HansAndersen i Ørsted. Anders Gormsen i Caslund 28 år. Peder Gormsen 18 år. Simon Gormsen 15 år.Hans Gormsen 11 år. Maren Gormsdatter 20 år, alle hjemme hos deres moder, - en afdød søster KirstenGormsdatter gift med Hans Nielsen i Lunge deres børn Lisabeth Hansdatter 3 år. Maren Hansdatter 1½ år,den ældste hos faderen og den yngste hos mormoderen.Karen Hansdatter i Harrendrup den 27 april 1763 side 141 B. P2.Enkemanden, Lars Hansen,Hans Larsen 8 år. Hans simon Larsen 4 år.Karen Hansdatter i Gelsted den 18 marts 1792 P 4- 238- 246.enke, efter sal Niels Andersen, som boede hos Gmd. Anders Jørgensen.arvinger: 1) brodder Jacob hansen indsidder i Gelsted Torup. 2) Kirsten Hansdatter enke efter sal: JensHendrichsen Dam i Holmehus. hendes lavværge svigersønnen Peder Hansen i Gelsted. 3) ½ broder HansJørgensen død i Lunge: hans børn 3a) Jørgen Hansen 28 år hos stedfadderen Niels Larsen i Lunge. 4) ½broder Jens Jørgensen .Karen Hansdatter i Gelsted den 19 februar 1818 P. 4 - 326.enkemand Anders Jensen Smed.arvinger: moderen Gjertrud Jacobsdatter enke efter sal: Hans Christian Jørgensen.Karen Jensdatter i Harndrup den 27 april 1763. side 146 P2.Se skiftet efter Oluf Madsen, som døde kort efter sin hustru.Karen Larsdatter i Etterup, den 19 januar 1761 side 113. P2.Enkemand, Jacob Christensen skal være 72 år gl..Børn; Christen Jacobsen 43 år. Maren Jacobsdatter gift med Peder Olsen af Ormhøj. KirstenJacobsdatter gift med Anders Hansen i Broe.Karen Laursdatter i Aulbye Mølle den 12 maj 1736, side 46, P1.Arvinger; søskende; Mads Laursen i Røjle, som er ½ broder på faderens side, hel søskende Laurs Laursen16 år. Maren Laursdatter gift med Rasmus Madsen i Gamborg,Tilstede stedfaderen Hans Thuesen Møller.Der omtales skiftebrevet efter hendes mor datert den 25 juli 1729.Karen Mogensdatter i Heckebølle den 2 januar 1767 side 161b. P2.Enkemand, Niels Pedersen.Børn; Peder Nielsen 20 aar. Mogens Nielsen 14 år, tilsynsværge deres mosters mand Lars Pedersen heri byen.Karen Nielsdatter i Ørsbjerg den 6 september 1737 side 54b. P1.Enkemand, Niels RasmussenBørn; Niels Nielsen 15 år. Rasmus Nielsen 11 år. Laurs Nielsen 7 år. Maren Nielsdatter 14 år. AnneSophia Nielsdatter 4 år. Som tilsynsværge den sal. kones ½ broder Hans Berntsen i Gafnbye.Karen Nielsdatter i Østerschushuus ved <strong>Erholm</strong> den 14 marts 1768 side 171b.P2.Enkemanden, Hans Larsen Bøcher.Børn, Maren Hansdatter gift med Jens Rasmussen i Schusbye, - Anna Hansdatter gift med Rasmus Hansenher i huuset.Karen Pedersdatter i Harndrup den 28 juli 1724 side 38b. P1.Enkemanden; Mads Andersen,


Børn; Margrete Madsdatter 22 år. Maren Madsdatter 18 år. Chattrine Madsdatter 15 år. Peder Madsen11 år.Karen Pedersdatter i Ejbye den 1 september 1761 side 124, P2.Enkemand, Lars Nielsen.Arvinger; den sal kones fader Peder Jørgensen af vibye.Karen Pedersdatter i Hechebølle den 5 juni 1766 side 159, P2,Enkemanden, Jørgen HansenBørn, fra ægteskabet med sal. David Hansen Hans Davidsen 5 år, - Mette Davidsdatter 8 år. AnneDavidsdatter 2 ¾ år, værge deres farbroder Hans Hansen i Heckebølle, og deres sal, moders stedfar MadsSørensen i Emtekjær.I ægteskabet med den sal, kone en datter Karen Jørgensdatter død kort efter fødslen.Karen Rasmusdatter i Hechebølle den 5 februar 1768 side 169b P2.Enkemanden Niels Nielsen.Børn fra ægteskabet med sal, Hans Hansen; Niels Hansen 31 år, - Karen Hansdatter død, gift med HansRasmussen tjener i Gielsted Taarup deres børn, Hans Hansen 5 år. Maren Hansdatter 7 år.Kirsten Jensdatter i Etterup den 24 januar 1763 side 141 P2.Enkemanden, Peder Gregersen,Christian Pedersen 10 år. Jens Pedersen 6 år.- Maren Pedersdatter 1½ år.Kirsten Larsdatter i Monggaarde den 3 marts 1755 side 63 B. P2Enkemanden; Peder Madsen.Børn; Mads Pedersen 4 år. Peder Pedersen 2 år. Tilsynsværge børnenes mosters mand Anders Hansen iGribsvad.Kirsten Larsdatter i Aalsboe den 10 januar 1761 side 112. P2.Enkemanden Rasmus Andersen.Arvinger, den sal, kones søskende; 1) Birte Larsdatter gift med Hans Hansen i Aalsboe. 2) MarenLarsdatter tjener bemeldte Hans Hansen. 3) Anne Larsdatter død hendes børn, Povel Andersen i Ejby.Lars Andersen og Peder Andersen i Ørsbjerg. 4) Magarethe Larsdatter død hendes børn, ChristianHansen tjener i Brende Mølle. Lars Hansen bonde her på stedet. Peder Hansen tjener i Glansbjerg.Anna Margarethe Hansdatter boer i Glenjsbjerg Mølle gift med Christen Christophersen. - ChristianeHansdatter Marie Hansdatter tjener i Odense. 5) Anne Catharine Larsdatter død hendes børn, LarsHansen tjener i Flemløse. Søren Hansen tjener ibid. Hans Hansen tjener i Melby. Dorthe Hansdattergift med Lykke Christensen i Flemløse.Kirsten Nielsdatter i Frøberg den 3 august 1772 side 209. P2.Enkemanden, Rasmus Jensen,Børn fra ægteskab med sal, Mads povlsen; Niels Madsen 34 år I Aalsboe. Rasmus Madsen 25 år her igaarden. Karen Madsdatter 29 år tjener i Bred. Maren Madsdatter 37 her i gaarden, formynder for de 2søstre morbroderen Jens Nielsen i Flemløse.Skiftebrev efter Mads Povlsen er datert den 21 juli 1755.Kirsten Pedersdatter i Ørsbjerg den 20 maj 1729. side 42. P1.Enkemand; Peder Hansen.Enkens børn; Peder Jensen 14 år, værge farbrodren Rasmus Pedersen i Ebberup. Giertrud Jensdatter 12år, værge farbrodren Niels Pedersen itm. Ders sal. far Jens Pedersen skifte datert 12 august 1717.fælles barn, Hans Pedersen 2½ år. ( Rasmus Pedersen i Naarup er morbroder.Kirsten Pedersdatter enke i Store Bremmerod den 8 juni 1761 side 122, P2.Børn, Maren hansdatter død gift med Jep Hansen, deres børn Børn, Hans Ibsen 14 år, - Anne ChatrineIbsdatter 22 år. Hanne Zicilia Ibsdatter 20 år. Kirstina Ibsdatter 17 år.2, Karen Hansdatter gift med Lars Hansen i Harndrup. 3) Anne Marie Hansdatter gift med forpagter hr,Dangvart Møller på <strong>Erholm</strong>.


Laus Bertelsen i Harndrup den 22 januar 1746 side 87. P1.Enken; Anna Lausdatter lavværge hendes fader Laus Hansen SkøtteBørn; Maria Lausdatter 12 år. Maren Lausdatter 9 år, værge deres morbroder Jørgen Lausen i kjærsgaard.Lars Christensen i Frøbjerg den 23 maj 1767 side 163b. P2.Enken, Anne Sørensdatter, med lavværge Jens Madsen af Ladegaard, gift med enkens søster.Søskende, Jens Christensen i Ladegaard, - Hans Christensen i Schalberg Karen Jensdatter gift med MadsIbsen i Fauerskov.I skiftebrevet nævnes et skifte efter gaardens forige beboer, Søren Pedersen hans hustru sal. KarenJensdatter dateret den 14 dec. 1733 , og enkens søster Kirsten SørensdatterLaurits Grægersen i Harndrup den 7 juni 1727 side 8. P1.Enken; stedmor Maren Clausdatter , lavværge og kjerste Steffen Andersen i Holse.Børn; Jørgen Laursen tjener i København. Christen Laursen 20 år tjener hos Peder Christensen iBrenderup, hvor han også er opdraget. Giertrud Lauridsdatter 7 år værge morbrodren i PadesøBjerghusse. I skiftebrevet nævnes et skiftebrev dateret 22 dec. 1710 efter Methe Oelufsdatter. I skiftebrevetnævnes en moster til børnene; Lisbeth PedersdatterLars Ladefoged Hansen i Hækkebøl den 26 november 1792 P.3- 192.enken. Johanne Pedersdatter.arvinger: faderens side: 1) farbroder Rasmus Larsen død hans børn: 1a) Hans Rasmussen 41 år tjener påKatholm Jylland. 1b) Lars Rasmussen hmd. i Ørsbjerg død enken Catrine Larsdatter deres børn: 1ba) JensLarsen 17år. 1bb) Anne Larsdatter 13 år. 1bc) Birthe Larsdatter 10 år hos moderen. 1c) BarbaraRasmusdatter 44 år. tjener på Brahsborg.moderens side. 1) moster Anna Larsdatter død ~ Mads Hansen i Aalsbo deres børn: 1a) Hans Madsengmd i Fjelsted. 1b) Mette Madsdatter enke ~ Hans Hansen i Skåstrup. 1c) Anne Madsdatter død ~ JensHansen i Fauerskov. deres børn: 1ca) Hans Jensen hmd i Fauerskov. 1cb) Lars Jensen indsidder iØrsbjerg. 1cc) Niels Jensen hmd Hjerup død hans børn 1cca) Knud Nielsen 10 år hos stedfaderen HansNielsen. 2) Anne Hansdatter ~ Claus Johan Pottemager i Sønder Holen ved Flensborg. 3) ?? KarenHansdatter død ~ afg. Peder Mortensen i Kølstrup i Vissenbjerg. deres børn: 3a) Hans Pedersen 15 år.tjrner i Ørsted. 3b) Mette Maria Pedersdatter 13½ år tjener i Ørsted. 2) en moster Karen Larsdatter død ~Lars Simonsen ved Heeden. deres børn 2a) Lars Smed i Turup. 2b) Hans Larsen Hmd i Bæring. 2c)Simon Larsen Smed i Barløse død. hans børn: 2ca) Eleonora Simonsdatter ~ Hans Pedersen selvejer iLindegård ved Orte. 2d) Anna Larsdatter død ~ Fledellius officer ved det Holstenske Rytterri. deres børn:2da) Bergitte Fledelliusdatter gift i Jylland. 2db) Christine Fledelliusdatter 30 år tjener i Jylland. 3) enmoster Karen Larsdatter ~ afg. officere Hans Christian i Sandager. deres barn: Hans Christian HansenHmd. i Sandager.Laurs Hansen Møller i Auflbye den 11 januar 1721 side 25. P1.Enken; Bergitha Olufsdatter, ( Birthe Ollufsdatter ) lavværge Povl Matzen af Røgle.Børn; Maren Laursdatter 13 år. Dorthe Laursdatter 11 år. Karen Laursdatter 6 år. Laurs Laursen tyveuger gammel. Værge deres broder Mats Laursen af Røgle.Lars Nielsen i Heckebølle den 6 maj 1773 side 215bg. P2.Enken, Mette Hansdatter,Børn Niels Larsen 29 år. Hans Larsen 25 år. Peder Larsen 18½ år. - Jacob Larsen 11 år. - PernilleLarsdatter gift med Glarmester Jens Andersen ibid. Bierthe Larsdatter 27 år gl: Anne Larsdatter 21 år. -Lars Pedersen Skytte i Monggaard den 13 februar 1754 side 53b. P2.Enken, Maren Rasmusdatter, lavværge Niels Rasmussen her i byen.børn; Niels Larsen 7 år. Rasmus Larsen 3 år. Lars Larsen 16 uger. Bodel Larsdatter 17 år. AnnaLarsdatter 13 år. Anna Marie Larsdatter 10 år. Maren Larsdatter 8 år. Karen Larsdatter 4 år,tilsynsværge farbroder Anders Vold i Ejby som er syg, i hans sted Anders Hendriksen af Etterup.Lars Sørensen i Heckebølle den 9 maj 1748 side 26. P2.Enken, Anna Hansdatter, lavværge Hans Andersen af Aalsboe.


Børn, Søren Larsen 12 år.Vigerslev.Sophia Larsdatter 15 år, som formynder farbroderen Jens Søfrensen i Fastrup iLars Sørensen i Harendrup den 24 januar 1749 side 33 P2.Enken, Anna Catharina Jensdatter, lavværge Lars Hansen Smed her af byen.Børn, Jens Larsen 34 år, som er rejst af landet. Steen Larsen er enu Lem i Odense Hospital 32 år.Jørgen Larsen 27 år tjener i København, - Johanne Larsdatter 22 tjener her i boet.Lyder Jensen i Hechebølle den 4 januar 1740 side 77. P1.Enken; Anna Hansdatter, lavværge Christian Dinesen SkytteArvinger; den sal, mands forældre, Jens Laursen og hustru Maria Bertelsdatter i Harendrup.Mads Nielsen i Aulbye den 30 november 1737 side 60. P1.Hustru, Dorthe Sørrensdatter, som er stedmor til de øvrige arvinger.Børn; Niels Madsen i Røjle. en datter gift med Anders Laursen i Kudstrup, gav afkald på de øvrigearvingers vegne.Magdalene Sophie Hansdatter i Gelsted den 21 februar 1787 P. 4 - 167.Enkemand, Jørgen Jørgensen.arvinger: 1) brodder Johans Hansen død i Haderslev. hans børn to døtre 2a) gift med en Skomager ellergarver. 2b). gift men vides ej hvor er. 2) Rasmus Hansen i Rødeled huset i Aarup. 3) Anna Maria Hansdatterdød ~ Jørgen ? deres børn. 3a) Hans Jørgensen Gmd i Caslund. 3b) Lars Jørgensen boende iKremerledhuset i Aarup. 3c) Philip Jørgensen Hmd. i Aalsbo. 3d) Bernd Jørgensen Pottemager i Kolding.3e) Ida Jørgensdatter ~ Anders Hansen indsidder i Ørsbjerg. 4) Magaretha Hansdatter ~ Abblin boendepå Lindebjerggård ved Slagelse. 5) Juliane Hansdatter enke bor i Orte.Maren Andersdatter i Hesle den 18 november 1740 side 81, P1.Enkemand Rasmus JensenBørn; den sal. kones børn; Peder Gregersen 15 år. Henrich Gregersen 11 år. Gregers Gregersen 5 år.Susanne Gregersdatter 10 år.Fællesbørn; Maren Rasmusdatter 3 år. Bodel Rasmusdatter ½ år. Værge for børn af første ægteskabfarfaderen Laurs Hansen i Blangstrup. Og morfaderen Anders Madsen i Ørsted. Samt Mikkel Pedersen iØrsted.Maren Clausdatter i Harrendrup den 24 maj 1738 side 62b. P1.Enkemand; Steffen Andersen.Den sal. kones datter Giertrud Laursdatter 29 år, værge Laurs BertelsenMaren Erichsdatter i Heckebølle den 31 januar 1756 side 73. P2.Enkemanden, Hans Olsen.Børn; erich Hansen 24 år. Martha Hansdatter 19 år. Anne Chatarine Hansdatter 14 år. KirstenHansdatter 11 år, tilsyns værge deres morbrøder, Jochum Erichsen i Blanche og Lars Erichsen i Alleserraøe?Maren Hansdatter i Store Bremmerod den 23 oktober 1751 side 41 . P2.Enkemanden, Jep Hansen.Børn, Hans Ibsen 2½, - Anna Catharina Ibsdatter 11½ år. Hanne Zicilia Ibsdatter 9 år. Kirstine Ibsdatter7½ år. Tilsynsværge Jens Johansen.Maren Hansdatter i Ørsberg den 2 januar 1768 side 166, P2.Enkemand, Hans Gormsen. 5de ægtemand ingen børn.Den sal. kones børn; en datter fra hendes første ægteskab med sal. Niels Jørgensen, Karen Nielsdatter dødgift med Søren Andersen i Skydeberg deres børn Johanne Sørensdatter enke efter Jørgen Andersen afKerte tjener i Aabenraad.2) ægteskabet med sal, Anders Pedersen en søn Niels Andersen som tjener i Løget Sogn.3) ægteskab med Hans Gorisen ingen børn.4) ægteskab med sal. Anders Madsen, 2 sønner, Hans Andersen Gmd i Ørsberg, - Mads Andersen Skøtte iPariishusset ved <strong>Erholm</strong>.


Maren Hansdatter i Heckebølle den 8 november 1770 side 194b. P2.Enkemanden, Hans Mortensen.Arvinger; den sal, kones moder Anne Kirstine Rasmusdatter afg. Hans Rasmussens enke i Ruehuuse.Søskende Anne Marie Hansdatter gift med hmd, Christian Jensen her i Ruehuuset. Kirsten Hansdattertjener Lars Løg fønsskov. Og 2½ søskende, Peder Hansen i Bæring. Marie Hansdatter gift med hmd,Mads Hansen i Ørslev.Maren Jørgensdatter eller Hansdatter i Ørsberg den 23 oktober 1767 side 165. P2.Sal, Jens Jørgensens enke. Se skifte efter hamSøn, Anders Andersen. en datter Karen Andersdatter gift med Jens Knudsen i HjerupMaren Jørgensdatter i Caslund den 12 juni 1744 side 85b. P1.Enkemand, Jep Ibsen.Børn; Jørgen Ibsen 42 år . Hans Ibsen 40 år. Anna Ibsdatter gift med Hans Rasmussen i Fauerskov.Peder Ibsen som er ældst og overtaget gården i Fæste.Maren Hansdatter i Ørsberg den 23 oktober 1767 side 165. P2.Sal, Jens Jørgensens enke. Se dette skifte. ( Maren bliver flere steder kaldt Jørgensdatter)Søn, Anders Andersen. en datter Karen Andersdatter gift med Jens Knudsen i HjerupMaren Kjeldsdatter hos Laurs Bertelsen i Harndrup den 10 august 1737 side 53. P1.Sal. Christen Nielsen ( se skiftet efter ham)Arvinger; en søsterdatter Karen Laursdatter her i Harndrup med hendes søn Niels Hansen.søsterdatter Maren Laursdatter i Ørbek lavværge søster sønen Niels Hansen.nok enMaren Laursdatter i Aulbye Mølle den 29 november 1737 side 59b. P1.Enkemand; Niels PovelsenArvinger; søskende, Rasmus Laursen 20 år, værge morbroderen Jørgen Jørgensen i Røjle. - JørgenLaursen 17 år. Karen Laursdatter 23 år værge morbroderen Niels Laursen i Røjle,Maren Mortensdatter i Harendrup den 4 juli 1739 side 75. P1.Enkemand, Jep Hansen,Børn; Maren Jepsdatter 12 år.Maren Nielsdatter i Mongaard den 19 juni 1749 side 34 P2.Enkemand, Mads Pedersen.Børn, fra ægteskab med sal. Jesper Pedersen, Niels Jespersen skovfoged Rytter Distrekt i Ubberup.Maren Jespersdatter gift med Hans Jørgensen i Dybmose fra Rørup sogn.Fælles børn; Jesper Madsen i Dybmose. Peder Madsen her i gaarden. Maria Madsdatter gift med LarsHansen i Ryggemose i Ubberod.Maren Pedersdatter i Ejby den 7 juli 1760 side 105B.Enkemanden, Lars Nielsen.Den sal. kones søn Jens Jespersen avlet med sal. Jesper Jensen.Maren Rasmusdatter i Backen Uglehuuseth den 9 november 1747. side 1. P2.Enkemand: Rasmus Hansen.Arvinger; eneste søster Gjertrud Rasmusdatter enke efter sal, Anders Jensen i Nørre Aabye.Maren Rasmusdatter i Monggaarde Rørup Sogn den 17 januar 1773 side 210b. P2.Enkemanden, Jørgen Knudsen,Børn fra ægteskab med sal. Lars Pedersen; Niels Larsen 27 år. Tjener Hans Hansen i Monggaarde, -Rasmus Larsen 23 år landsoldat. Bodil Larsdatter gift med Hans Pedersen i Kolberg, - Marie Larsdatter 29år gl, tjener Niels Jensen i Holme. Maren Larsdatter død i Fjelsted hendes datter; Karen Pedersdatter 2 år,gl.( hendes værge moderens morbroder Niels Rasmussen i Sletterød Karen Larsdatter 22 år her iStervboen.Fælles børn, Hans Jørgensen 14 år.; som værge nævnes Anders Vædelle gift med deres moster i Etterup.


I skiftebrevet nævnes bla. den sal. kones broder Mickel Rasmussen af Aalsboe, enkemandens broder LarsKnudsen tjener i Fjelsted.Margrette Hansdatter i Turup den 13 december 1738 side 63b. P1.Enkemand; Hans ChristianArvinger; 4 børn, Laurs Hansen 17 år. Niels Hansen 14 år. Mette Hansdatter 12 år. GiertrudHansdatter 4 år.Magrethe Sørensdatter i Gribsvad den 30 marts 1773 side 214, P2.Enkemanden, Hendrich Christiansen,Børn, med sal, Johan Frederich Schøt; Peder Johansen 25 år. Søren Johansen 19 år. Anne CatharineJohansdatter gift med hmd. Mads Nielsen i Gribsvad.Maria Elisabeth Jochums i Gribsvad den 10 februar 1744 siden 86. P1.Enkemand Jochum Jørgensen.Arvinger 2 kul børn; den sal kones fra tidliger ægteskab, Anna Catrina Lorentsdatter 15 år.Lorentsdatter 13 år. Deres værge Mons. Langaa og Niels Staffensen i Gribsvad.Fælles børn Dorthe Jochumsdatter 6 år. Christina Jochumsdatter 4 år,Maria CatrinaMaria Rasmusdatter i Harrendrup den 11 december 1764 side 152b. P2.Enkemand, Claus AndersenBørn; Anders Clausen 2 år.Den sal. kones fader Rasmus Nielsen.Marie Chatrine Pedersdatter som logerede hos Anders Hansen i Gribsvad den 30 maj 1768 side 175, P2.Søskende; Dorthea Juchumsdatter af Bred enke efter Frands Nielsen. Christiane Juchumsdatter tjener iKøbenhavn.Mette Jørgensdatter i Caslunde den 29 december 1760 side 110. P2.Var gift med sal. Sander Larsen,Børn, Lars Sandersen tjener hos Hans Olsen. Maren Sandersdatter enke efter Anders Jensen i Ebberup.Karen Sandersdatter tjener Niels Larsen i Smejrup, - Maren Sandersdatter død var gift med Lars JensenSmed i Vedtofte; deres børn, Jens Larsen 7 år, - Dorte Larsdatter 10 år,Den sal. kones broder Mikkel Jørgensen nævnes i skiftebrevet.Formynder for Lars og Karen er Anders Gormsen. Og Simon Gormsen var lavværege for enken Maren.Mette Nielsdatter i Aalsboe den 7 januar 1761 side 114. P2.Enkemanden, Niels Hansen,Enkens barn avlet med sal. Christian Mathiasen; Christian Christiansen, værge farbroderen, HendrikMathiasen,Tilsted den sal. kones stedfar Peder Jørgensen og søstrens mand Lars Pedersen i Kindstrup. Hans Larsenaf Ellesøe gift med den sal. kones søster. - Jacob Rasmussen har været gift med en ½ søster til den sal.kone. I skiftebrevet nævnes 2 brøder til enkemanden Søren Hansen i Fønskov, - og Hans Hansen Smed afSkrilling.Mette Nielsdatter i Schydeberg den 19 april 1773 side 219, P2.Enkemanden, Niels HansenBørn; Hans Nielsen 9 år, tilsyns værge Anders Nielsen i Schydeberg.I skiftebrevet nævnes et skifte brev efterenkmandens første hustru; Elisabeth catarine Jørgensdatter datertden 16 januar 1761.Mette Rasmusdatter i Dybmose den 24 juli 1737 side 50b. P1.Enkemand; Mikkel Andersen,Børn; Anders Mikkelsen 43 år i den ½ gård. Rasmus Mikkelsen tjennende i København.Michel Jørgensen gaardafståelse i Caslund den 3 januar 1758 side 81. P2.Til svigersønnen Rasmus Hansen, og dattren Maren Michelsdatter.Hustru, Maren Larsdatter.


Michel Pedersen i Hechebølle den 7 maj 1748 side 13 P2.Enken, Maren Nielsdatter, lavværge Jens Johansen her af byen.Børn; Jens Michelsen 3 år. Niels Michelsen 10 uger, som formynder og nærmest pårørende AndersLarsen i Ørsbjerg.Morten Hansen i Ørsbjerg den 18 september 1760, side 187. P2.Enken, Anne Hansdatter, lavværge Hr, Niels Bech Ny Fæste.Arvinger; moderen Maren Sørensdatter i Gummerup.Søskende; Søren Hansen i Gummerup. Jørgen Hansen itm. en søster Karen Hansdatter gift med LarsChristiansen i Køng Mølle. Peder Hansen død i Salling Lunde Mølle, hans 4 børn, Hans ChristianPedersen 18 år. Lars Pedersen 14 år. Christopher Pedersen 11 år. Maren Pedersdatter 6 år., på deresvegne stedfaderen Lorents Frederick Rudolph.Morten Nielsen i Ørsbjerg den 5 juli 1749 side 35. P2.Enken; Anna Larsdatter,, Lavværge Mads Gormsen i CaslundBørn; Jørgen Mortensen 19 år. Mads Mortensen 16 år. Lars Mortensen 11 år., på deres vegne den sal.mands brøder Knud Nielsen og Jens Nielsen i SkydebjergNiels Andersen i Aarup Bye den 28 maj 1748 side 27b. P 2.Sal, hustru Karen Laursdatter.Børn, Anders Nielsen 35 år. Lars Nielsen 25 år. Dorthe Kirstine Nielsdatter 31 år. Anna MarieNielsdatter 28 år Anna Cathrina Nielsdatter 27 år, på døtrenes vegne deres farbroder Knud Andersen iKjerte, og deres fasters mand Anders Bertelsen Smed i Skydebjerg.Niels Bendtsen i Etterup den 28 juli 1746 side 88. P1.Enken; Dorthe Christensdatter, lavværge Hans Jørgensen i Munggaard.Bend Nielsen 20 år. Peder Nielsen 12 år. Maren Nielsdatter 22 år. Anna Nielsdatter 15 år., formynderAnders Pedersen i Etterup.Niels Clausen Smed i Harndrup den 25 februar 1747 side 90. P1.Enken; Bodel Hansdatter, lavværge søskende barnet Hans Jensen i Fjelsted.Børn med sal. Anna Rasmusdatter Claus Nielsen 17 år. Anna Nielsdatter 20 år, værge Jens Rasmussen.Fællesbørn, Niels Nielsen 14 år, Rasmus Nielsen 9 år, værge den sal mands søskendebarn Morten Nielsen iBro og Jacob Nielsen i Holse og Laus Rasmussen som er ½ morbroder til den sal. mand fra EjbyTilstede Laus Olsen enkens svoger fra Gambye.I skiftebrevet nævnes en del skøder på ejndom som den sal. mand har købt, det nævnes også at enkenogså har en søn fra tidliger ægteskab med sal. Mads Andersen en søn Hans Madsen.Niels Erichsen i Nørre Aabye den 3 maj 1724 side 30b. P1.Enken; Anne Rasmusdatter med lavværge og far Rasmus Christensen i Kierbye Holm.Arvinger; Anne erichsdatter gift med Peder Jørgensen i Stauerbye. Karen erichsdatter gift med JensHansen af Aubye Margaard på deres hustruers vegne den sal. mands søstre, - Malene Erichsdatter gift medPeder Rasmussen. Dorte Erichsdatter var gift med sal. Jørgen Pedersen.I skiftebrevet nævnes at Peder Jørgensens hustru havde en datter fra et tidliger ægteskab; AnneBendixdatter ( sal, Bendix Hansen), samt den sal. mands moder Bodel Hansdatter.Niels Hansen i Harndrup den 3 oktober 1763 side 144b P2.Enken, Maren Nielsdatter, med lavværge og fader Niels Ottesen i Harndrup.Børn, Hans Nielsen 21 år. Lars Nielsen 15 år. Niels Nielsen 11 år. Karen Nielsdatter 19 år. KirstenNielsdatter 13 år. Maren Nielsdatter 10 år. Anne Catharine Nielsdatter 4 år, - Anne Nielsdatter ½ år.Værge og curator farbroderen Peder Hansen i Ebberup.Niels Hansen i Heckebølle den 15 juni 1770 side 188b. P2.Enken; Maren Sørensdatter, lavværge Niels Nielsen


Børn, ægteskab med sal. Maren Andersdatter deres børn, Johan Nielsen 32 år, tjener i Aalsboe. AnnaMarie Nielsdatter 34 år tilhuse i Assens, - Kirstine Nielsdatter 28 år tjener Tolderen i Ribe værge deresbroder Johan.Fælles børn; Maren Nielsdatter 21 år tjener Jørgen Bertelsen i Vejlbye, - Appelone Nielsdatter 15 år tjenerChristen Jacobsen i Otterup, - Anna Nielsdatter 12 år tjener Lars Hansen i Kindstrup. Kerstine Nielsdatter10 år og hjemme hos moderen, deres værge farbroderen Peder Hansen i Fraugde , tilsynsværge ungeJørgen Hansen her i byen og Henrich Christiansen Skomager gift med deres moster i Gribsvad.Niels Hansen i Ålsboe den 13 januar 1786 P 4. - 163.enke Anne Nielsdatter ( 22 august 1821 P.5. 9-27.søskende: 1) broder Hans Hansen Smed i Skrilling. ½ søster Maren Hansdatter død ~ Søren ? hendes børn: 2a) Hans Sørensen Teglbrænder på Hindsgavl. 2b) Maren Sørensdatter død hendes børn: 2ca) JørgenPedersen 17 år. 2cb) Søren Pedersen 12 år. 2cd) Maren Pedersdatter 15 i Skrilling 2ce) KirstenSørensdatter ~ Rasmus Olsen i Vejlby. 3) ½ søster Magaretha Kirstine Larsdatter enke efter Bertel LarsenHmd. i Båring.Niels Hansen Smed i Gribsvad den 19 august 1795 P. 3 235- 238.arvinger: en søsterdatter Karen Pedersdatter 30 år tjener i Skrilling formynder Jesper Larsen Smed iGribsvad.Niels Ibsen i Hechebølle den 3 juli 1747 side 92. P1.Enken; Dorthe Pedersdatter, lavværge Anders Mikkelsen af DybmoseBørn; Karen Nielsdatter 21 år. Judit Nielsdatter 19 år, deres formynder den sal. mands søsters mand NielsPedersen i Ubberup. Anne Maria Nielsdatter 18 år. Maren Nielsdatter 16 år., deres værge enkens far ogbrøder Christen Pedersen i Faaborg, Jørgen Pedersen af Aarup Johanne Nielsdatter 14 år. Anna CatrineNielsdatter 8 år, deres værge den sal. mands søskendebarn, Hans Erichsen i Aalsboe.Niels Michelsen i Hechebølle den 23 juni 1747 side 91b. P1.Enken, Maren Hansdatter, lavværge faderen Hans Jørgensen i Harndrup.Børn; Marie Nielsdatter 1år, værge Hans Ibsen i Emtekjær gift med den sal. mands steddatter.Niels Nielsen i et hus på gård nr, 20 og 21 i Frøbjerg den 9 sep. 1737 side 55. P1.Enken, Karen Hansdatter, lavværge svigersønnen Niels Hansen i Fangel.Børn; Niels Nielsen i Fangel. Kirsten Nielsdatter gift med Niels Hansen i Fangel. - Johanne Nielsdatter 33år tjener Herredsfogden. FallenKamp i Tommerup.Niels Rasmussen i Ørsbjerg den 29 august 1754 side 55 P2.Enken, Anna Eriksdatter, lavværge Hans Larsen her i byen.Børn, fra første ægteskab med sal. Karen Nielsdatter, deres børn, Niels Nielsen 32 år i Heckebølle.Rasmus Nielsen 29 år samme sted. Lars Nielsen 27 år. Maren Nielsdatter 30 år, værge farbroderenJochum Rasmussen af Aarup. Anne Sophie Nielsdatter 19 år, værge hendes mosters mand JepHenningsen fra Sønderby.I skiftebrevet nævnes enkens søsters mand Hans Olsen og hans datter Anna Catharina Hansdatter iHeckebølle.Niels Staphansen Smed i Gribsvad den 19 marts 1748 side 11b. P2.Johanne Pedersdatter , lavværge Hr, Langaa i GribsvadBørn, Peder Nielsen 10 år. Anne Nielsdatter 12 år. Maren Nielsdatter 8 år. Karen Nielsdatter 4 år.Værge Morbrøderne Mikkel Pedersen i Hjerup, og Knud Pedersen af Assenbølle.Oluf Madsen i Harrendrup den 4 marts 1763. side 146. P2.Sal, Karen Jensdatter skifte den 27 april 1763.Barn; Dorthe Marie Olufsdatter 3½ år, tilstæde farbrøderne Anders Madsen her af byen, Rasmus Madsen afstauerbye, mosterens mand Peder Christophersen i Kindstrup, morbroderen Hans Jensen tjener HansAndersen i Orte. Kirsten Gorms, sal. Jørgen Gormsens enke her i Byen tog barnet i Pleje.Peder Andersen Caslund den 13 december 1732 side 16. P1.


Enken; Anna Thorsdatter, lavværge Gorm Pedersen i Caslund.Børn; Anders Pedersen 1 år gammel.Overværende den sal. mands brøder Anders Andersen i Jalliretaarup og Hans Andersen i Dømmestrup.Peder Hansen i Ørsbjerg den 5 juli 1749 side 36 P2.Enken; Anna Hansdatter, lavværge broderen Hans Hansen i AborgBørn Hans Pedersen 17 ¾ år. Mads Pedersen 11½ år. Kirsten Pedersdatter 16 år., værge deresfarbroder Hans Hansen i Nordby Kærum Sogn, og hans søsters mand Anders Nielsen i Ørsbjerg, og enkenssøsters mand Lars Nielsen i Gamtofte.Peder Ibsen i Caslund den 29 december 1760. side 109. P2.Enken, Margarethe Rasmusdatter, lavværge Simon Larsen Smed som er enkens svigerbroder i Barløse.Børn, Anne Marie Pedersdatter 12 år. Maren Pedersdatter 4 år, på børnenes vegne deres morbrøderHans Rasmussen og Hans Pedersen i Kerte.I skiftebrevet står der at den sal. mands syge og svaligbroder havde ophold i gaarden.Peder Mathiasen i Gelsted Taarup den 7 juni 1759 side 96b.Enken, Maren Andersdatter, lavværge og kjerste Rasmus Andersen.Børn, Anders Pedersen 5 år. Johan Pedersen 1½ år. Margarethe Pedersdatter 8 år, på børnenes vegneChristen Pedersen her af byen, da børnenes far broder Hendrik Mathiasen har meldt lovligt forfald.Enkens 2de søster Margaretha Andersdatter og Mette Cathrine Andersdatter har løn tilgode i gaarden.Peder Nielsen i Hjerup den 5 september 1748, side 29b. P2,Enken; Dorthe Hansdatter,lavværge Jørgen Nielsen i Ørsbjerg.Barn; Hans Pedersen 14 år, værge farbroderen Hans Nielsen i Snage i Dreslette Sogn.Peder Sørensen i Aarup den 26 november 1768 side 178. P2.Enken, Johanne Clemmensdatter, lavværge Peder Hansen i Sandager gift med hendes søster.Børn; Clemen Pedersen 17 år. Søren Pedersen 9 år. Lars Pedersen 6 år. Maren Pedersdatter 20 år.Karen Pedersdatter 10 år- Anne Pedersdatter 4 år. Dorte Pedersdatter 2½ år, værge farbrøderne GorrisSørensen i Fyldested, og Jørgen Sørensen af Hjerup, og deres mosters mand Mads Gormsen af Sandagerog enkens mosters mand Thomas Jørgensen af Hjorte.Pernelle Nielsdatter i Heckebølle den 5 august 1748 side 31. P2.Enkemand, Hans Larsen Bager.Børn, Lars Hansen smed i Harndrup, - Mette Hansdatter gift med Lars Nielsen her i byen, - Anna Hansdatter33 år, som er ugift men nu agter at indgå ægteskab med Smedesvend Anders Christensen fra Røgle udiVejlby Sogn.Rasmus Andersen gaardafstaaelse i Monggaarden den 10 februar 1736 side 21. P1.Ny fæster Laurits Pedersen,Rasmus Andersen i Heckebølle den 20 oktober 1752 side 45. P2.Enken, Anna Hansdatter, lavværge Lars Jensen i Eskiør.Arvinger, en broder Hans Andersen i Gelsted TaarupRasmus Hansen udsættes af gaarden i Hjerup den 20 oktober 1735. P1.Ingen arvinger nævnt,Rasmus Hansen i Harndrup den 24 september 1741 side 81b. P1.Enken; Karen Christensdatter, lavværge Hans Bager i Rørup.Børn; Claus Rasmussen 17 år. Abiget Maria Rasmusdatter 16 år, værge farbroderen Laurs Hansen iHarndrup.Rasmus Hansen i Backenuglehuuset i Rørup, den 27 marts 1761 side 118b. P2.Enken, Maren Pedersdatter, med lavværge; broderen Jørgen Pedersen Hegnethuus.


Arvinger, en brordatter Anne Marie Berg, som er gift med Hr, Knud Berg Præst i Erendrup på Sjælland.en søster sal, Anne Hansdatter Brandt hendes 3 søner; Mathias Brandt, og Jacob Brandt borger ogSkomager i Odense og Lars Brandt Studicus på Margaard.Rasmus Hansen i Etterup den 2 oktober 1761 side 124 b. P2.Enken, Karen Andersdatter, lavværge Jørgen NielsenArvinger , 2 kuld børn; fra ægte skabet med sal, Maren Andersdatter, Hans Rasmussen 28 år. MarenRasmusdatter gift med Jesper Madsen i Fjelsted, - Marie Rasmusdatter gift med Oluf Jespersen i Etterup.Birthe Rasmusdatter 24 år.Fælles barn, Anders Rasmussen 3 år.Rasmus Jørgensen udsættes af sin gaard i Harndrup den 11 december 1764 side 152b. P2.Hustru Anne NielsdatterDe havde 4 smaa børn.Ny fæster Claus Jensen.Rasmus Larsen Langaae i gribsvad den 10 februar 1761 side 130b. P2.Enken; Madam Kirstine Langaae,Arvinger; 1)søster Mette Larsdatter død hendes børn; Lars Madsen i Svindinge. Rasmus Madsen i FrørupBodil Madsdatter gift med Villum Frandsen i Gudbjerg Maren Madsdatter død i Ellerup hendes børn,Christen Povelsen 11 år. Mette Povelsdatter 8 år. Johanne Madsdatter gift med Peder Madsen i Svindinge.Anne Madsdatter gift med Peder Madsen under <strong>Erholm</strong> gods. Catharine Madsdatter 2) Hans Larsendød hans sønner Lars Hansen og Niels Hansen, - 3) Hans Rasmussen i Svendborg ½ broder. 4. ) JohanneLarsdatter død hendes børn, Peder Jespersen i Svindinge. Lars Jespersen i Frørup. MarenJespersdatter i Øxendrup.Enken; Madam medeler den 3 juli 1762 at hun ingår i ægteskab med Julius Erichsen .Rasmus Larsen udsættelse af gaarden i Hjerup den 25 februar 1765 side 154b. P2.Hustru Anne JensdatterNy fæster Hans Pedersen som efter aftale gifter sig med en af Rasmu Larsens døtre og han får lov til at tagesviger forældrene på aftægt.Rasmus Nielsen i Harndrup ved Johannes Roost den 22 oktober 1737 side 56 P1.Enken; Margreta Madsdatter, med lavværge Peder Andersen.Manden efterlader 2 kuld børn; Maren Rasmusdatter 45 år gift med Jørgen Christensen i Grarup. JørgenRasmussen i Anderup. Anne Rasmusdatter død gift med Niels Clausen Smed i Harndrup deres børnClaus Nielsen Anna Nielsdatter fra dette ægteskab; Karen Rasmusdatter 4 år.Søren Pedersen Bang i Gelsted den 7 marts 1758 side 82b. P2.Enken, Bodel Andersdatter, lavværge Hans Andersen her af byen.Børn, Peder Sørensen 9½ år. Karen Sørensdatter 15 år. Maren Sørensdatter 13 år, værge deresmorbroder Niels Andersen i Søe Søeby og deres mosters mand Peder Larsen i Sandager.Søren Hansen Skrædder den 16 marts 1814 P.3- 379.enke: Else Johansdatter.arvinger: 1) ½ broder Jørgen Hansen af Klokholm død hans børn: 1a) Frederik Jørgensen beboer huset.1b) Sidsel Jørgensdatter ~ gartner Michel Rasmussen i Fjelsted. 1c) Karen Jørgensdatter enke efter sal.Hendrik Mathisen. 1d) Kirsten Jørgensdatter ~ Jens Christensen i Fjelsted. 2) Johanne Hansdatter død ¨Hans Jørgensen i Hårslev deres børn: 2a) Peder Hansen i Hårslev. 2b) Hans Hansen i hårslev-Thomas Erichsen i Rørup den 4 januar 1769 side 182, P2,Enken, Anne Jørgensdatter, lavværge, Degen Mons. BuchSøskende; Seen Erichsen i Hygind, - en broder datter Anne Marie Jørgensdatter 23 år som tjener her paastedet, hendes værge om talte farbroder Steen.Thomas Jensen Møller død i Blaagaard Kbh tidliger af Skydeberg den 6 dec.1762 side 783, P2.Enken, Anne Rasmusdatter, lavværge Jens Ibsen.Arvinger, stedsøn Knud Iversen som har faaet Skydeberg Mølle i Fæste.


Valborg Hansdatter i Gelsted den 4 juni 1771. P 4. - 66arvinger: 1) broder Jacob Hansen Hmd. i Gelsted Taarup. 2) ½ broder Hans Jørgensen Gmd i Lunge. 3)ditto Jens Jørgensen i lunge. 4) søster Karen Hansdatter ~ Niels Andersen i Gelsted. 5) Kirsten Hansdatter~ Jens Hansen Dam i Holmehus.


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!