13.07.2015 Views

1 Uddrag af Brahsholm Skifteprotokol. 1729 -1761, 1761 ... - Daic.dk

1 Uddrag af Brahsholm Skifteprotokol. 1729 -1761, 1761 ... - Daic.dk

1 Uddrag af Brahsholm Skifteprotokol. 1729 -1761, 1761 ... - Daic.dk

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Uddrag</strong> <strong>af</strong> <strong>Brahsholm</strong> <strong>Skifteprotokol</strong>. <strong>1729</strong> -<strong>1761</strong>, <strong>1761</strong>-76.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingen navn nævnt, udi gmd, Jacob Jensens gård i Vedtofte den 24, februar 1764 side, 51 p2.Enkemanden; Hans Madsen Skrædder,Børn; Jørgen Hansen 16 år, 2) Christian Hansen 9 år,Det nævnes i Skiftet at enkemanden skylder for lejermåls bøde_____________________________________________________________________________________Anders Andersen i Mellemballe Vedtofte den 27, maj 1743. P1.Enken Birte Nielsdatter, med broderen Laurs Lyche som lavværge.Arvinger; Rasmus Andersen 11 år. Anders Andersen 9 år. Niels Andersen 6 år. Hans Andersen 3 år,deres formynder farbroderen Niels Andersen i Vedtofte. David Hansen nævnes som enkens kjæreste.______________________________________________________________________________________Anders Andersen Tuerup den 5 januar 1766 side 130 p2.Enken, Birte Pedersdatter med lavværge og forlovede Knud Hansen <strong>af</strong> Højrup.Børn, Anders Andersen 6 år, Mette Andersdatter 3 år, Peder Andersen 15 uger, formynder Niels AndersenMelleballe, Rasmus Andersen tjener i Vedtofte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anders Hansen i Voltofte den 22 okt. 1752 folio 152. P1.Enken; Karen Hansdatter, værge hendes broder Morten Hansen Raunkier i EbberupArvinger; brødre Morten Hansen i Dreslette. Michel Hansen i Søbye. en <strong>af</strong>død søster Birte Hansdatter iSønderby, hendes børn; Hans Larsen 25 år. Karen Larsdatter 27 år tjener her i Voldtofte. AnneLarsdatter gift med Mads Jensen i Højberg. Catrine Larsdatter tjener Lars Hviid i DresletteAnders Jacobsen i Glensbjerg den 13 juni 1769 side 228b p2.Enken; ingen navn nævn, men hun lå på sit sidste åndedrag da skiftet startede og døde inden det sluttede.Arvinger; mandens søskende, Hans Jacobsen død hans barn Jacob Hansen huusmand på Glensbjerg mark.Johanne Jacobsdatter gift med Hans Clausen smed i Deerup, 3) en broder Poul Jacobsen iMøllemarkhuuset, 4) en søsterdatter gift med Lars simonsen i deerup, 5) en søster Aplone Jacobsdattersom er enke i Flemløse, 6) Johanne Jacobsdatter enke i Store abbed. Der er ingen kendte arvinger påkonens side.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anders Jørgensen i Voldtofte den 29 januar 1752 folio 141. P1.Arvinger; hans moder Karen Hansdatter gift med Anders Hansen. søster Mette Jørgensdatter gift medChristen Pedersen Thorøhuuse ved Assens. Maren Jørgensdatter gift med Peder Andersen iKierumgaard. søsterdatter Kirsten Pedersen 10 år hos hendes mormor og Anders Hansen. Værge ? ?Mads Eriksen i Jordløse.Anders Jørgensen i Højberg den 5 juni 1764 side 60b p2.Enken, Margrete Madsdatter, lavværge Simon Jørgensen i Højberg,Børn, Karen Andersdatter 20 år, 2) Mads Andersen 9 år, 3) Maren Andersdatter 18 år, 4) Jørgen MadsAndersen 5 år. På børnenes vegne frender på faderen og moderens side Laurits Jensen Drud i Vedtofte oggmd, Mads Nielsen i Langsted.____________________________________________________________________________________Anders Laursen i Hesle den 9 april 1744 folio 88b. P1.Enken; Anne JensdatterArvinger den sal. Mands børn; Lars Andersen 10 år. Peder Andersen 10 år. Rasmus Andersen 4 år.,som tilsyns værge Hendrik Larsen i Hesle. Skiftet <strong>af</strong>sluttes først den 10 august s.å. da har enken født ensøn, kaldt Anders Andersen, og som enkens kjerste nævnes Lars Larsen. Tilstede var børnenes farbroderPeder Larsen i Ebberup, og deres ½ morbroder Niels Pedersen i Lundager._____________________________________________________________________________________1


Anders Larsen i Ørsted den 13 august 1745 folio 101B. P1.Enken; Anne Madsdatter, med broderen Hans Madsen i Ørsted, som lavværge.Arvinger; den sal; mands moder Kirsten Larsdatter gift med Jens Nielsen: en broder Lars Larsen i Hesle.en søster Maren Larsdatter gift med Simon Hansen i Nyrup. Karen Larsdatter gift med Jacob Christiansen iVedtofte. Anne Larsdatter gift med Jørgen Pedersen i Nyrup._____________________________________________________________________________________Anders Larsen i Turup den 22 marts 1748. folio 115. P1.Enken Maren Jensdatter, med sin broder Morten Jensen fra Gambye som lavværgeBørn; Anne Cathrine Andersdatter gift med Peder Hansen i Turup. Maren Andersdatter 16 år. AnneAndersdatter 15 år. Karen Andersdatter 12 år. Giertrud Andersdatter 9 år, deres værge farbrødreneHans Larsen i Frøbjerg. Og Povel Larsen i Tobod.Anders Madsen Gmd. I Køng den 30 november 1763 side 47 p2.Enken; Anna Christensdatter,Børn; Mads Andersen 3 år, 2) Maren Andersdatter 1½ år og 3) Karen Andersdatter ½ år, værge den sal.Mands morbroder Peder Olsen i Hjortholm.Enken ved ikke om hun er frugtsomlig ?._____________________________________________________________________________________Anders Michelsen i Langsted den 26 april 1753 folio 166b. P1.Enken; Karen Povelsdatter, med lavværge Peder LundagerArvinger; en <strong>af</strong>død broders børn, Jørgen Pedersen her i Langsted. Rasmus Pedersen tjener i stervboen.Hans Pedersen i Hesle. - Karen Pedersdatter gift med Søren Hansen i Ørsted. - Anna Pedersdatter giftmed Christopher Juchumsen i Køng. samt <strong>af</strong>døde Michel Pedersen i Ørsted hans efterladte børn, PederMichelsen 14 år. Anna Maria Michelsdatter 12 år. Cathrine Michelsdatter 9 år._____________________________________________________________________________________Anders Nielsen i Ørsted den 1 april 1754. folio 176. P1.Enken: Anne Hansdatter, lavværge Hans Pedersen her <strong>af</strong> byen.Børn fra den sal. Mands første ægteskab med sal. Birte Andersdatter; Lars Andersen i Toldforpagterenstjenste i Svenborg. Karen Andersdatter gift med Lars Jensen Skrædder her i byen, Anna MargreteAndersdatter 19 år. Enkens broder Niels Hansen nævnes i skiftebrevet-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anders Nielsen Gmd. I Derup den 29 december 1767 side 165b p2.Enken, Karen Pedersdatter med lavværge sted sønnen Olle Pedersen og hendes mand Hans Hansen.3 børn, Peder Andersen 6 år, 2) Anders Andersen 6 uger 3) Dorthea Andersdatter 4 år, værge farbroderenMads Andersen i Søe Søebye.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anders Pedersen Gmd, i ørsted den 13 februar 1776 side 309 p2.Enken, Maren Rasmusdatter, lavværge Christen Rasmussen her i byen.Børn ved sal. Anna Mathiasdatter; Peder Andersen 24 år, Lars Andersen 23 år, Simon Andersen 20 årtjener i Hesle, Johanne Andersdatter 16 år, Maren Andersdatter 15 år, formynder Hans Madsen her i byen.Fælles barn; Anna Andersdatter 10 år, formynder Christopher Christensen her i byen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Andreas Duchhorn inderste hos Hendrik Madsen i Turup den 16 maj 1750. folio 137b. P1.Enke; Mette Marie Hansdatter, med lavværge Christen Andersen i Vedtofte, som ægter enken.Børn; Mette Marie Andreasdatter 12 år. Magrette Andreasdatter 2 år. Jørgen Andreasen 10 år. PhilipAndreasen 4 år,______________________________________________________________________________________Anna Andersdatter Mellemballe i Vedtofte. den 18 maj 1731 folio 8 b.Enkemand Anders DanielsensBørn: Anders Andersen 32 år, Else Andersdatter 28 år med hendes fæstemand Hans Hansen i Vedtofte,Jørgen Andersen 26 år og Niels Andersen 25 år.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2


Anna Andersdatter udi Lars Jørgensens hus i Ørsted den 23 september 1760 folio 221. P1.Sal: Lars Madsens enke.Børn. 1 vanvittig søn Anders Larsen, som bliver i gaarden hos Lars Jørgensen, hans formynder er JørgenAndersen Friis.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Andersdatter i Ørsted den 28 november 1763 side 46 p2.Enkemanden; Claus Nielsen Gmd,Arvinger; den sal. Kones <strong>af</strong>døde 3 brøders børn; Anders Nielsen som er død i Holdse, hans børn; HansAndersen 15 år, Else Andersdatter 22 år, Karen Andersdatter 19 år, Anna Andersdatter 15 år, MarenNielsdatter gift med Søfren Andersen i Skydebjerg, Karen Nielsdatter sal, Jens Pedersens enke <strong>af</strong> Vedtofte,Anna Nielsdatter gift med Lars Jørgensen i Ørsted, Karen Nielsdatter gift med Anders Søfrensen i SønderBrobye, , Hans Hansen Toro 16 år gammel, Lars Jørgensen i Holevad Gård, Hans Jørgensen 55 år, tjener(broderen) Niels Jørgensen i Bæring, Jørgen Jørgensen i Torup, Jens Andersen i Barløse, AndersAndersen i Holevad 28 år, Peder Andersen 18 år, i Barløse Taarup, Anna Andersdatter gift med PederLarsen i Barløse taarup, Johanne Andersdatter hos Lars Jensen i aborg______________________________________________________________________________________Anna Sophie Andersdatter i Køng den 18 marts 1765 side 95 p2.Enkemanden, Jens Hansen sne<strong>dk</strong>er.Børn; Anders Jensen Sne<strong>dk</strong>er,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Bundesdatter i Bregnemose den 3 marts 1768 side 180b p2.Enkemanden, indsidder Hans Jørgensen,Børn;1) Maren Hansdatter 10 år, 2) Mette Hansdatter 7 år, 3) Anna Hansdatter 5 år, 4) Karen Hansdatter 3år, 5) Kirsten Hansdatter ½ år,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Christensdatter i Ørsted den 25 jan. 1743. folio 80b. P1.Enkemand; Hans Hansen.Arvinger; en broder Anders Christensen 40 år. Rasmus Christensen 34 år. Karen Christensdatter 25 år.- ½ søskende; Kirsten Christensdatter 24 år. Birte Christensdatter 22 år._____________________________________________________________________________________Anna Christensdatter i Ørsted den 22 september 1756 folio 203 P1.Enkemand, Peder JørgensenBørn; Hans Christian Pedersen 2½ år. Jørgen Pedersen ½ år, tilstede den sal, kones fader Christen Olseni Bæring.Anna Kirstine Clausdatter hos Lars Bøcher i Ørsted den 8 august <strong>1761</strong>. 5b. P2.Arvinger; søskende Rasmus Drejer sogne Degn på Lundbye på Tåsinge, 2) Anna Clausdatter gift med ClausGergen garder i København, hvides ej om hun er i live, 3) Anna Margrete Clausdatter gift med bemeldte LarsAndersen Bøcher her i Ørsted. Ved boets opgørelse nævnes pludselig en Erich Hattemager på sin konesvegne at modtage sin arvepart ??. Den sal, pige havde et hus i Assens._________________________________________________________________________Anna Clemensdatter den 12 januar 1737 folio 25 .enkemanden Hans Nielsen i Højbergbørn: Maren Hansdatter 3 år.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Gormsdatter den 2 maj 1737 folio 28b.enkemand Hans Hansen i Ørsted,hendes børn: Peder Laursen hmd i Ørsted, Karen Laursdatter ~ Hans Laursen i Ørsted, Laurs Jensen <strong>af</strong>Bred: død hans børn: Jens Laursen 10 år, Dorte Laursdatter 20 år, Appolone Laursdatter 18 år, AnneLaursdatter 12 år,Karen Rasmusdatter den sal: kones datterdatter avlet med Rasmus Hansen i Belling.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Eliasdatter i Køng den 25 november 1769 side 233b p2Enkemanden, Rasmus Nielsen3


Hendes børn fra første ægteskab; 1) Elias Hansen 22 år tjener i Assens, 2) Karen Hansdatter 32 år, gift medPeder Mortensen tjener Niels Pedersen i Glensbjerg, 3) Maren Hansdatter død og hendes mand ChristianChristophersen er bortrømt, deres datter Margrethe Christiansdatter 4 ½ år,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Hansdatter , den 2 april 1739 folio 50b.enkemand Peder Nielsen i Vedtofte.arvinger: hendes søn Simon Jørgensen 13 år hos hendes forældre Hans Ibsen i Kerte.______________________________________________________________________________________Anna Hansdatter den 23 december 1740 folio 55 b.enkemand: Hans Madsen i Ørsted.Arvinger: hendes moder: Anna Hansdatter lavværge Hans Hansen i Ørsted enke efter Hans Laursen.deres børn: Maren Hansdatter ~ Hans Pedersen . Mette Hansdatter 23 år tjener Hans Madsen. tilstedeZander Pedersen._____________________________________________________________________________________Anna Hansdatter i Ørsted den 13 aug. 1742 folio 77b. P1.Enkemanden: Anders Nielsen,Arvinger; den sal: kones datter Marie Pedersdatter formynder Anders Larsen i Ørsted.I skiftet nævnes at enkemanden også har børn fra et andet ægteskab: en søn Niels Andersen, og en datter?._____________________________________________________________________________________Anne Hansdatter i Ørsted den 20 marts 1748 folio 115. P1.Enkemand; Peder Nielsen.Børn; Hans Pedersen i Ørsted. Jørgen Pedersen i Nyrup. Karen Pedersdatter gift med Anders Sørenseni Ørsted. - Else Pedersdatter 30 år, hos sin fader her i stervboen.Anna Margaretha Hansdatter udi Glensborg Mølle den 15 marts 1764 side 56b p2.Enkemanden christen ChristophersenArvinger, søskende Christen Hansen i København, Lars Hansen gift i Aalsboe, Peder Hansen bort rømt fragodset, nu rytter i Kerteminde, Christiana Hansdatter gift med Hans Pedersen i Bubel, Maria Hansdatter giftmed Mads Andersen i Vissenbjerg.______________________________________________________________________________________Anna Hansdatter i Ørsted den 5 december 1764 side 81 p2.Enkemanden, Hans Mathiasen.Barn; Karen Hansdatter 3 ½ år, tilsynsværge Michel Michelsen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Hansdatter i Langsted den 31 januar 1769 side 206b, p2Sal, Mads Christensen.Deres børn; Lars Madsen 25 år, 2) Niels Madsen 23 år, 3) Christen Madsen 5 år, 4) Anna Madsdatter 20 årgift med Christen Simonsen i Nyrup, 5) Karen Madsdatter 12 år, tilstede farbrøderne Hans Christensen <strong>af</strong>bregnemose og Lars Christensen <strong>af</strong> Køng Mølle-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Hansdatter i Ørsted den 17 april 1773 side 254b p2.Enkemanden, Peder Nielsen inderst hos huusmand Jørgen Nielsen.En søn, Niels Pedersen 16 år.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anne Ipsdatter i Ørsted den 12 november 1755 folio 191. P1.Enkemand Hans Jørgensen.Børn; Peder Hansen 5 år. - Anne Hansdatter 22 år. Bodel Hansdatter 15 år. Karen Hansdatter 9 år.Ellen Hansdatter 11 år,_____________________________________________________________________________________Anna Jørgensdatter i Ørsted den 17 juli 1756 folio 201. P1.Enkemand; Lars Jørgensen.Børn, Mads Larsen 4 år. Anne Larsdatter 5 år. Tilsyns værge børnenes morfar Jørgen Friis her <strong>af</strong> byen.4


____________________________________________________________________________________Anna Jørgensdatter i Glensberg den 23 juli <strong>1761</strong> folio 2 P2.Enkemanden; gmd, Peder Mortesen,Børn; 1) Niels Pedersen sne<strong>dk</strong>ersvend i Assens 26 år, 2) Karen Pedersdatter 24 år gift med Niels Pedersenher i gården.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Catrina Jørgensdatter i Tuerup den 20 marts 1766 side 104 p2.Enkemanden Jacob Jørgensen.Arvinger; søskende Niels Jørgensen i Egerup, Mads Jørgensen i abore, Morten Jørgensen i Eterup,Manderup Jørgensen tjener broderen Niels , Anders Jørgensen død hans 3 sønner; Jørgen Andersen, HansAndersen, Lars Andersen værge farbroderen Mads, Maren Jørgensdatter gift med Mads Hansen Stær udiTroense på Tåsinge, Kirsten Jørgensdatter gift med Mads Jørgensen i Mygind, Elisabeth Jørgensdatter dødhendes datter Kirsten Nielsdatter som morbroderen Niels er værge for, Karen Jørgensdatter død hendessøn Jørgen Jacobsen som Mads Jørgensen i Mygind er værge for.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Jørgensdatter i Vedtofte den 17 april 1769 side 209b p2.Enkemanden, Peder Larsen Lyche,Den sal. Kones børn fra første ægteskab; med sal. Jens Christensen , Else Jensdatter 14 år, Claus Jensen13 år, Christian Jensen 9 år, På børnenes vegne Peder Hansen <strong>af</strong> Vedtofte. Se skifte <strong>af</strong> 5 januar 1765,Fælles barn; Anna Pedersdatter 3 år, Jens Pedersen ½ år.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Larsdatter i Ebberup den 30 juni 1745 folio 98. P1.Var gift med sal. Jørgen Madsen i EbberupBørn; Lars Andersen 31 år landsoldat tjener i Bechhuuset . Jørgen Andersen 31 år tjener i Vedtofte.Maren Andersdatter gift med Niels Jensen her på stedet.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Larsdatter i Køng den 17 november <strong>1761</strong> side 3 P2.Enkemanden; Peder Erichsen Skrædder,Arvinger; søskende, Jørgen Larsen <strong>af</strong> Dreslette, 2) Elisabeth Larsdatter gift med Peder Hansen i Søbye,______________________________________________________________________________________Anna Larsdatter i melleballe den 21 maj 1764 side 55 p2Enkemanden Mads Hansen,Arvinger; ½ søskende, Anders Larsen i Vejle, 2) Mikkel Larsen i Brylle.______________________________________________________________________________________Anna Larsdatter i Nyerup den 11 marts 1769 side 208 b p2.Enkemanden; Jørgen Pedersen.Børn; Lars Jørgensen 22 år, Maren Jørgensdatter gift med Mathis Pedersen i Nydamshuus, AnnaJørgensdatter 20 år, Else Jørgensdatter 13 år,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Laursdatter i Ørsted den 30 juni 1732 folio 14b.Enkemand; Jep Balle .Børn: Bold Ibsdatter 38 år enke efter Jep Rasmussen i Ørsted. - Hans Ibsen 32 år, i Ørsted, - Niels Ibsen26 år i Ørsted, - Peder Ibsen 24 år hos faderen, - Dorthe Ibsdatter 22 år, ~ Niels Højberg ( Niels Pedersen), -Karen Ibsdatter 19 år.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Madsdatter i Derup den 10 oktober 1753. folio 170b. P1.Enkemand Niels Andersen.Arvinger; en broder Mads Madsen i Flemløse. Erich Madsen i Sønderby. Maren Madsdatter gift medPeder Bøcher i Glensberg.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Madsdatter i Ørsted den 15 marts 1757 folio 208 P1.Enkemand Jørgen Knudsen.5


Arvinger; en søster; Karen Madsdatter gift med Peder Larsen. Kirsten Madsdatter gift med Morten Nielsenbegge her <strong>af</strong> byen. Hans Madsen som er død hans datter, Anna Margret Hansdatter 12 år, tilstede hendesstedfar Hans Christensen <strong>af</strong> Ørsted. Jørgen Knudsen tager sit eget liv dagen efter skiftets <strong>af</strong>holdelse.Anna Chatarina Madsdatter i Højberg den 4, august 1764 side 68 p2.Enkemanden; Lars Fermelsen skrædder.Børn; Frandts Larsen 14 år, Christen Larsen 10 år, Christian Larsen 5 år gammel.______________________________________________________________________________________Anna Mathiasdatter i Ørsted den 15 marts 1765 side 94 p2.Enkemanden, Anders Pedersen,Børn 5 stk, Peder Andersen 12 år, Lars Andersen 10 år, Simon Andersen 9 år, Johanne Andersdatter 5 år,Maren Andersdatter 4 år gammel.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Mortensdatter i Gummerup den 9 maj, <strong>1761</strong> folio 234b. P1.Enkemanden; Anders Hansen.Børn. Anders Hansen 9 år. ?(Anders Andersen). Hans Andersen 6 år. Anna Andersdatter 13 år. MarenAndersdatter 5 år,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Marie Mortensdatter i Turup den 22. april 1762 side 15b, P2.Enkemand Hans Pedersen.Arvinger, den sal. Kones moder Gjertrud Hansdatter½ søskende; Ole Larsen tjenende på Brahsborg, 2) Hans Larsen tjenende på <strong>Brahsholm</strong>, 3) MarenLarsdatter gift med Mads Christensen i Ørsted, 4) Anna Larsdatter gift med Mads Dideriksen i NørreKollemorten i JyllandAnna Mortensdatter i Gummerup den 3 juni 1768 side 200b. p2Enkemanden, Mads AndersenArving, hendes broderbørn, Peder Hansen i Gummerup, Anders Hansen i Gummerup, Morten Hansen iØrsted.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Nielsdatter i Turup.den 5 august 1737 folio 31b,enkemand, Jacob Jørgensen,barn: Maren Jacobsdatter 6 år, værge morbroder Mads Nielsen Mellemballe.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Pedersdatter i Vedtofte den 17 sep. 1741. folio 75 b. P1.Enkemand; Rasmus Madsen.Søn: Peder Rasmussenæ_______________________________________________________________________________________Anne Pedersdatter i Vedtofte den 29 oktober 1755 folio 190b. P1.Enkemand. Lars Nielsen,Børn; Birte Larsdatter 18 år. Niels Larsen 16 år. Peder Larsen 13 år. Thomas Larsen 5 år. MargreteLarsdatter 7 år, ingen værge nævnt, boet meget fattigt._____________________________________________________________________________________Anna Pedersdatter i Melleballe Vedtofte Sogn den 17 marts 1760, folio. 219. P1.Enkemand. Bertel Hansen.Arvinger. Den sal. kones moder Dorthe Ipsdatter gift med Lars Pedersen i Højberg. . en broder NielsPedersen i Glensberg. Lars Pedersen 20 år. Niels Pedersen 16 år. Karen Pedersdatter 10 år. Værgefor de umyndige deres farbroder Morten Nielsen i Ørsted.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Pedersdatter i Ørsted den 5. august 1771 side 242 p 2.Enkemanden, Peder Hansen Smed.Børn, Hans Pedersen 12 år, Peder Pedersen 10 år, Kirsten Pedersdatter 6 år, Lars Pedersen ½ år,6


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Pedersdatter i Vedtofte den 13. november 1772 side 248b p2.Enkemanden, Niels Sørensen Skomager,Børn; Peder Nielsen rytter i Vindum Jylland, Mette Christine Nielsdatter 28 år tjener i Flensborg,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Catrina Poulsdatter i Ørsted den 21 november 1765 side 106 p2.Enkemanden Morten hansen,Børn, Hans Mortensen 3 år, Peder Mortensen 1 år gammel. Til stede børnenes morbroder Anders poulsen iTylle.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Maria Povelsdatter i Højbjerg den 20 januar 1769 side 205b p2.Enkemanden, Anders Hansen Holdte.En søn, Povel Andersen 2 ½ år gammel, tilstede morbroderen Niels Povelsen i Søebye,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Rasmusdatter i Vedtofte den 26 apr. 1743 folio 85. P1.Enkemand; Morten Hansen.Børn; Hans Mortensen 6 år, med faderen som formynder. - Rasmus Larsen 9 år, med morbroderen PederRasmussen i Beirkholm som formynder.____________________________________________________________________________________Anna Rasmusdatter i Uby hos Hans Pedersen den 16 sep. 1747. folio 109B. P1.Arvinger; en sønne datter Anne Rasmusdatter 11 år, hos hendes mor Kirsten Olufsdatter til huse hos LarsNielsen i Lunge i Gelsted Sogn.____________________________________________________________________________________Apolone Erichsdatter i Kremmerhuset den 20 februar 1756 folio 191. P1.Enkemand; Peder Mortensen.Børn; Anne Marie Pedersdatter 16 år. Povel Pedersen 12 år. Maren Pedersdatter 5 år, tilsynsværgederes morbroder Niels Eriksen og Anders Hansen som er gift med deres moster begge <strong>af</strong> Norup._____________________________________________________________________________________Appolone Pedersdatter i Ørsted den 20 november 1774 side 295b p2.Enkemanden. Michel Dideriksen Skrædder .Deres 5 børn, Jens Michelsen gift og boer i Ørsted, Malene Michelsdatter gift med Steffen Godtfredsen iSærslev. Marie Kirstine Michelsdatter gift med Peder Hansen i Ørsted, Anna Margrete Michelsdatter 25 år,Ride Kirstine Michelsdtter 17 år,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Barbara Hansdatter i Dærup den 1 juni 1753 folio 161. P1.Enkemanden; Niels Andersen.Arvinger, den sal. Kones børn; Hans Knudsen i Dærup. Anders Knudsen. Peder Knudsen her i stevboen.Anna Knudsdatter gift med Jacob Hansen i Haarby._____________________________________________________________________________________Birgitta Andersdatter i Vedtofte den 30 juli 1757 folio 215. P1.Enkemand Christian HermanBorn; Jacob Severin Christiansen 20 år, - Christian Frederich Christiansen 12 år. Andreas Christiansen 5år. Christian Ludvig Christiansen 2 år. Christiane Christiansdatter 22 år. Marie Christiansdatter 18 år.Lisbeth Christiansdatter 16 år. Ingeborg Christiansdatter 10 år, boet er så fattigt at enkemanden erklære atder intet er at dele. Sønnen Jacob Severin underskriver sig med navnet Herman._____________________________________________________________________________________Birte Andersdatter den 28 juni 1741 folio 60.enkemand Anders Nielsen i Ørsted.arvinger: moderen, Kirsten sal: Anders Olsens og hendes søskend: Rasmus Andersen i Højberg, HansAndersen i Ørsted, Maren Andersdatter sal: Niels Nielsens i Ørsted.BirteChristensdatter i NYdamshuus den 3 september 1764 side 70 p2.Enkemanden, Rasmus Pedersen,7


Børn, Maren Pedersdatter 15 år, 2) Anna Pedersdatter 14 år, 3) Birte Catarina Rasmusdatter 3 ½ år, 4)Christen Pedersen 12 år, 5) Anders Pedersen 9 år, som tilsynsværge børnenes nære slægtninge ChristenRasmussen og Jens Jørgensen begge gmd i Ørsted._________________________________________________________________________________Birte Hansdatter i Nyrup den 2o oktober 1753 folio 170, P1,Enkemand, Rasmus ChristophersenBørn; Christen Rasmussen i sterveboen. Kirsten Rasmusdatter gift med Jens Jørgensen i Ørsted. ogBirte Christensdatter gift med Peder Jørgensen i Nydamhuset.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Birte Larsdatter 9 april 1771 i Vedtofte side 242, p2.Enkemanden, Lars Jensen,Arvinger; søskende en sal. Broder Jens Larsen i Hesle hans børn Hans Jensen i Ørsted, Jens Jensen evt,28 år tjener i hesle, Karen Jensdatter gift med Jeppe Hansen i Bucherup, Maren Jensdatter 22 år tjener iHesle. 2) en sal søster søster Mette Larsdatter hendes børn, Bartram Skrædder, i Breed, Mette Larsdattergift med Peder Jensen i Etterup,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Birte Catrine Rasmusdatter i Gmd. Anders Steffensens hus i Ørsted den 28 dec. 1770 side 240b. b2.Arvinger; ½ søskende Chresten Pedersen 18 år, 2) Anders Pedersen 15 år, 3) Maren Pedersdatter 21 år, 4)Anna Pedersdatter 19 år, 5) Birte Rasmusdatter 2 år, tilsted Christen Rasmussen i Ørsted og Peder JensenBøcher i frøbjerg for den yngste.Der nævnes et skifte efter den sal qvindes mor datert 3/9 1764 og fader 5/1 1768.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bertel Jørgensen inderste i Mellemballe Vedtofte den 5 marts 1733 folio 20 .enken: Hildeborg Hansdatter med lavværge Knud Nielsen i Vedtofte.arvinge søskende : 1) Hans Jørgensen i Etterup 2) Anna Jørgensdatter i Hesle død ~Jørgen Pedersenderes børn Peder Jørgensen 49 år, Anders Jørgensen 47 år, Lars Jørgensen 34 år. 3) EllenJørgensdatter boede i Hesle død ~ Jørgen Nielsen deres børn Niels Jørgensen i Ørsted, Hans Jørgensenbonde i Ørsted, Bold Jørgensdatter 38 år ~Johan Antonisen i Hesle. deres børn: Lambert Johanssen 13 år,Berte Christine Johansdatter 11 år. Ellen Johansdatter, 9 år. Anthoni Johansen 7 år. 4) KarenJørgensdatter 50 år ~ Jens Hansen i Hesle en datter Maren Jensdatter 18 år ~ Jens Laursen i Hesle. 5)Dorte Jørgensdatter 32 år ~ Peder Skaaning i Vedtofte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Catrine Andersdatter, den 7, december 1740 folio 55.Enkemand, Anders Jespersen i Ørsted.Børn: Maren Andersdatter 3½ år. Jens Andersen 1½ år. overværet <strong>af</strong> morbroderen Lars Andersen._____________________________________________________________________________________Catrine Jensdatter i Hesle den 17 februar 1749. P1.Enkemand Hendrik Larsen.Børn; Lars Hendriksen 24 år. Jens Hendriksen 20 år. Christen Hendriksen 15 år. Anne Hendriksdatter23 år._______________________________________________________________________________________Christen Hansen i Vedtofte den 27 maj 1752 folio 145. P1.Enken; Maren Rasmusdatter, med hendes fader Rasmus Madsen som lavværge.Arvinger; søstre, Mette Hansdatter 38 år tjener Lars Larsen i Hesle. Karen Hansdatter gift med FarntsMadsen i Vedtofte.Christen Hansen udi gmd. Christen Rasmussens hus i Ørsted den 26 april 1763 36b p2.Arveinger en sal, søster Anna Hansdatter var gift med sal. Iver Smed deres tvende børn, Christen Iversen 2)Anna Kirstine Iversdatter opholder sig på Sjælland.______________________________________________________________________________________Christen Hendriksen gmd, i Hesle den 28 maj 1773 side 258 p2.Enken, Mette Augustisdatter, værge Jens Hansen Skrædder i Nørre Broby,Barn; Catrine Christensdatter 1 ½ år, værge farbroderen Lars Hendriksen i Hesle.8


I skiftebrevet nævnes enkens 2de søstre Maren Augustisdatter og Birte Augustisdatter, som havde arv tilgode i boet.I skiftebrevet står der at enkens andre søskende, (det må være ½ søskende) Karen Jensdatter gift medJeppe Johansen i Bucherup, Hans Jensen i Ørsted, Lars Jensen tjener i Højberg,Enkens forældre August Jensen og Maren Jensdatter.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Christen Jensen i Tranekierhuset på Øster Skov den 19 september 1755 folio 190. P1.Enken ElseJensdatter, med lavværge Rasmus Christensen i Nyrup.Børn; Jens Christensen 20 år. Povel Christensen 18 år. Søren Christensen 12 år. Anders Christensen8 år, værge Jens Nielsen item.Christen Pedersen Gmd, i Søe Søebye den 5 oktober 1775, side 307 p2.Enken, Inger Jensdatter, lavværge Hans hansen her <strong>af</strong> byen.Børn; 1) Jens Christensen 42 år, 2) Peder Christensen 34 år, 3) Hans Christensen 30 år, 4) AnnaChristensdatter død hendes datter Anna Cathrine 12 år, 5) Kirsten Christensdatter 40 år, 6) MargrethaChristensdatter 28 år, 7) Maren Christensdatter 26 år, 8) Karen Christensdatter 21 år,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Christen Rasmussen Tømmermand i et hus under Søholms Gods den 18 marts 1763 side 27 p2.Enken; Gjertrud Rasmusdatter,, nærværende enkens svoger hr. Søren Pedersen fra Brobyværk Kro.Søn, Rasmus Christensen 20 år Conditunerende på Søboe, 2) Peder Christensen 19 år i lærer som maler iAssens, 3) Hans Christensen 17 år i lærer hos Mogens snideker i Odense, 4) Jacob Christensen 5 år, 5)Anna Christensdatter gift med Anders Madsen her i Køng, 6) Pernille Christensdatter, 25 år hjemme, 7)Karen Christensdatter 13 år, 8) Johanne Christensdatter 11 år, 9) Sophie Christensdatter alle hos deres mor.På de umyndige børns vegne morbroderen Rasmus Rasmussen forpagter på Tybring, da ingen <strong>af</strong> den salmands på rørende er i live. ( han var ret velhavende ejede 1 gård 2 huse og 2 jordlode, børne får 800rigsdaller til deling.______________________________________________________________________________________Christen Thomasen i Vedtofte den 24. jan. 1748. folio 113.Enken; Anne Pedersdatter,Børn fra hans første ægteskab: Birte Christensdatter gift med Jacob Pedersen på Bogøe. KirstenChristensdatter gift med Albert Larsen i Vedtofte Hans Christensen opholdt sig i Holland. MarenChristensdatter 20 år, tjener Niels Andersen i Vedtofte. Børn ved enken; Mads Christensen 14 år.,Christense Marie Nielsdatter i Ørsted den. 13. september 1770 side 239 p2.Enkemanden Jørgen Søfrensen Sne<strong>dk</strong>er.Børn; kirstine Jørgensdatter gift med Gmd, Hans Jørgensen i Kaslund, 2) Hillebore Jørtgensdatter 26 år.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Christian Hansen husmand i Vedtofte den 6. november 1773 side 273 p2.Enken, Anna Marie Jensdatter, med lavværge hendes far Jens Rasmussen i Orte,Søn, Hans Christiansen formynder farfaderen Hans Pedersen i Vedtofte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Christiane Rasmusdatter i Glensbjerg bye, den 18 juni 1776 side 315b p2.Enkemanden, Niels Nielsen husmand.En datter avlet uden ægteskab; Margaretha Clausdatter 22 år. Formynder Rasmus FrederiksenFælles barn Rasmus Nielsen 3 år,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Claus Madsen udi Albert Larsens hus i Wedtofte den 18. januar 1764 side 50 p2,Enken, Gjertrud Katrine Frideriksdatter.Børn; Mads Clausen 15 år, 2) Anders Clausen 9 år, 3) Maren Clausdatter 13 år, 4) Mette Clausdatter 10 år,5) Sophie Clausdatter 2 år, på deres vegne Niels Andersen______________________________________________________________________________________Claus Nielsen inderst i gmd, Jørgen Hansens hus i Ørsted den 15. oktober 1773 side 271b p2.Enken, Karen Hansdatter, lav værge Chr. Æreboe <strong>af</strong> OrteBarn; Anne Catrine Clausdatter 7 år gammel, på barnets vegne som tilkaldt værge Jørgen Hansen--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dorthe Christophersdatter i Køng den 22. januar 1763, side 22 p2.9


Enkemanden; Niels Rasmussen.Børn; Rasmus Nielsen 18 år, 2) Christopher Nielsen 14 år, 3) Lars Nielsen 10 år, 4) Jens Nielsen 6 år, 5)Mads Nielsen 3 år, 6) Hans Nielsen 1 år, 7) Karen Nielsdatter 4 år,Dorthea Clausdatter i Gummerup den 10. marts 1766 side 122 p2.Enkemanden, Jens Rasmussen.Arvinger, den sal. Kones moder Anne Pedersdatter i Langsted, lavværge Morten Olsen <strong>af</strong> Hjellmerup.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dorte Hansdatter, den 7 maj 1731 folio 7Enkemand; Christen ThomasensBørn: Tomas Christensen 20 år, Birte Christensdatter 18 år, Kirsten Christensdatter 15 år, HansChristensen 11 år, Maren Christensdatter 7 år.værge for sønnerne konens broder Peder Hansen i Haarby, og for pigerne dito Hans Hansen i Haarby.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dorthe Hansdatter i Ørsted den 23 september 1760 folio 228b. P1.Enkemand, Rasmus Pedersen.Børn; Peder Rasmussen 6 år. Karen Marie Pedersdatter 5 år. Hans Rasmussen 2 år, tilsyns værgemorbroderen Peder Hansen i Kjerte.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dorthe Jensdatter i Vedtofte den 13 april 1773 side 253b p2.Enkemanden, Lars JensenEn søn Jens Larsen 16 uger,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dorthe Jørgensdatter i Derup, den 25 november 1763 side 45b, p2.Enkemanden Søren Knudsen,Datter: Maren Sørensdatter 6 uger gammel.Dorthe Mortensdatter i Ørsted den 17 juli 1773 side 260 p2.Sal. Mand Hans Hansen.Arvinger, søskende, en sal broder Peder Mortensen hans børn; Maren Pedersdatter gift med Hans Povelseni Glensberg, Maren Pedersdatter tjener i Verninge 25 år, Anne Dorte Pedersdatter 14 år, mortenPedersdatter 12 år ?( er det en dreng eller pige) hos deres stedfader Hans Nielsen i Kerner Huset 2) KarenMortensdatter gift med Anders Hansen i Glensbjerg, 3) Maren Mortensdatter som har været gift med LarsJensen i Glensbjerg, deres børn; Dorthe Larsdatter gift med Hans Hansen i Vedtofte, Anna Larsdatter somhar været gift med Peder Nielsen i Glensbjerg deres børn; Maren Pedersdatter 7 år, Anna Pedersdatter 5 år,Karen Pedersdatter 3 år,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Else Andersdatter i Melle Balle den 10 januar 1759 folio 218b. P1.Enkemanden Hans Hansen.Børn; Hans Hansen gift og bor i Vedtofte. Bertel Hansen 23 år. Maren Hansdatter 10 år, hendes værgemorbroderen Niels Andersen <strong>af</strong> Vedtofte.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Erik Larsen i Dærup den 11 august 1752 folio 148. P1.Enken; Kirsten Andersdatter, med kjerste og lavværge Hans Knudsen.Børn; Lars Eriksen 16 år. Birte Larsdatter 14 år mon ikke der skulle stå ( Birte Eriksdatter) AndersEriksen 12 år. Anne Eriksdatter 8 år, formynder farbroderen Jens Larsen Skov <strong>af</strong> Ørsted._____________________________________________________________________________________Gjertrud Rasmusdatter i Kjøng den 28 april 1766 side 185b p2Sal, Christen Tømmermand.Børn, 1) Rasmus Christensen 23 år fuldmægtig ved indselbjerg, 2) Peder Christensen 22 år malersvend ikøbenhavn, 3) Hans Christensen 20 værende i lære hos Mogens sne<strong>dk</strong>er i Odense, 4) Jacob Christensen 8år, 5) Anna Christensdatter gift med Anders Hansen her i byen, 6) Petronella Christensdatter 28 år 7) KarenChristensdatter 16 år, 8) Johanne Christensdatter 14 år, 9) Sophia Christensdatter 10 år, TikkeChristensdatter 0 år, formynder morbrøderene hr, forpagter Rasmus Rasmussen på Tybrind, og Hendrik10


Rasmussen. , i boet nævnes en gård i Flemløse som beboes <strong>af</strong> Rasmus Mortensen og 2 huse i Køng, og etskiftebrev <strong>af</strong> 18 marts 1763.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haage Joensen <strong>af</strong> Vedtofte.den 25 april 1738 folio 47 b.enken Maren Larsdatter ingen arvinger .____________________________________________________________________________________Hans Andersen Top i Ørsted den 8 juni 1746 folio 103. P1.Enken; Karen Jørgensdatter,Arvinger: en broder Niels Andersen i Schydeberg. Jørgen Andersen i Turup. Anne Andersdatter gift medClaus Nielsen i Ørsted.Skiftet blev genoptaget den 5. november 1746, efter at enken Karen Jørgensdatter havde født en søn døbtHans Hansen 4 uger gammel. Tilsted var enkens kjerste Niels Hansen fra Gamborg som har fæstet gaarden,og barnets farbroder Jørgen Andersen i Turup._____________________________________________________________________________________Hans Andersen i Køng den 25 maj 1769 side 214 b p2,Enken; Karen Rasmusdatter, som er i omstændigheder, med lavværge stedfaderen Michel Hendriksen,Skiftet fortsat den 20 oktober 1769.Arving, en ny født datter Karen værge den sal. Mands stedfader Lars Christensen Møller i Køng.Der omtales et skifte <strong>af</strong> 18 juni <strong>1761</strong> hvor der nævnes 2 børn, Jørgen Hansen og Maren Hansdatter, medderes morbroder Morten Jørgensen.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Christensen husmand i Ørsted den 16 juli 1774 side 293b p2.Enken, Maren Larsdatter, lavværge Jørgen Sørensen.Barn, Hans Hansen 17 år, formynder morbroderen Hans Madsen i Ørsted.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Eriksen i Kiøng den 25 juli 1766 side 174 p2.Enken; Kirsten Pedersdatter, med antagen lavværge Anders Christensen Kromand Tylle Kro.Børn, som enken er stedmor til; Maren Hansdatter 10 år, Jørgen Hansen 7 år, se skiftebrev <strong>af</strong> 3 feb, 1763.formynder for børnene Johan Henninhsen i Gummerup. Ders morbroder Morten Jørgensen nævnes somdød.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Hansen Balle i Ørsted den 9 december 1741 folio 72. P1.Enken; Anna Andersdatter, med broderen Jørgen Andersen i Thorup som lavværge.Arvinger: en broder Simon Hansen i Nyrup. en søster Karen Hansdatter gift med Mathias Hansen her iØrsted, - Anna Hansdatter , var gift med Sall: Hans Norup i Assens. en <strong>af</strong>død søstres børn; MarenLarsdatter 24 år. Karen Larsdatter 20 år. Birte Larsdatter 16 år alle her i ØrstedClaus Nielsen nævnes som enkens kjereste._______________________________________________________________________________________Hans Ipsen i Ørsted den 12 juni <strong>1761</strong> folio 236. P1.Enken: Maren Jensdatter, med lavværge broderen Jens Hansen i Frøberg.Børn: Karen Hansdatter tilkaldt værge Anders Hansen i Ørsted.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Jacobsen i Hedehuset i Glensberg den 29 januar 1759 folio 206b. P1.Enken; Anna Rasmusdatter, med lavværge Niels Andersen <strong>af</strong> FaldenBørn; Jacob Hansen 22 år, med curator farbroderen Anders Jacobsen her i Glensberg._____________________________________________________________________________________Hans Jørgensen i Etterup den 30 maj 1752 folio 145 P1.Enken; Anne Larsdatter, med lavværge Johan bærtram Larsen fra Assens.Børn; Jørgen Hansen 18 år, værge Jørgen Nielsen her <strong>af</strong> Byen._____________________________________________________________________________________Hans Knudsen Gmd. i Dærup den 18 juni 1776 side 315 p2.11


Enken; Maren Pedersdatter, lavværge Anders Nielsen i Woldtofte,Barn; Kirsten Hansdatter 16 år, formynder farbroderen Peder Knudsen <strong>af</strong> Hesle.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Andersen Lang i Ørsted den 24 oktober 1746 folio 105. P1.Enken Maren Gormsdatter, med lavværge og kjerste Lars Andersen fra Ebberup.Børn; Anders Hansen 15 år. Kirsten Hansdatter 9 år, tilsyns værge Jens Hansen <strong>af</strong> Frøbjerg_____________________________________________________________________________________Hans Larsen i Indslev Taarup den 8 maj 1745 folio 97b. P1.Enken; ?Børn; Hans Hansen. Maren Hansdatter gift med Anders Jørgensen i Boring Asperup Sogn, - Anna MarieHansdatter gift med Oluf Hansen i Staurby. Anna Kirstine Hansdatter hjemme hos moderen værge for deumyndige morbroderen Jens Hansen i Indslev Taarup______________________________________________________________________________________Hans Larsen gmd, i Vedtofte den 25, januar 1765 side 90 p2.Enken, Birthe Larsdatter, lavværge Niels Larsen, ( blev forlovet med Lars Jensen)Arvinger, den sal, mands fader Lars Hansen-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Laursen i Ørsted den 10, juli 1738 folio 40.enken Karen Larsdatter med lav værge Hans Hansen i Ørsted.arvinger: søskend: Zander Larsen gmd i Kaslund, Maren Larsdatter tjener Mikel Jørgensen i Kaslund. KarenLarsdatter ~Mikkel Jørgensen._____________________________________________________________________________________Hans Larsen 12 år gammel hos stedfaderen Lars Rasmussen i voldtofte den 2 april 1766 s, 118 p2.Søskende; Mads Larsen 9 år, Jens Larsen 1 ½ år, tilstede Hans Hansen i Melbye, og Jørgen Hansen iVoltofte. Se skifte efter den <strong>af</strong>dødes far den 14 december 1764.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Laursen i Mullerød fæste<strong>af</strong>ståelse den 13 setember 1774 side 302 p2.Ny fæster, Hans Hansen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Laursen i Vedtofte den 19 oktober 1775 side 315b p2.Børn; Lars Hansen 5 år, Giertrud Catharina Hansdatter 3 år , på deres vegne farbroderen Olle Laursen fraBarløsegaard., og Mads Hansen huusmand i Melleballe som er gift med mosteren Anna Jørgensdatter------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Laursen Gmd, gård <strong>af</strong>ståelse i Flemløse den 19 juli 1776 side 317b p2.Hustru Anna LaursdatterBørn Hans Hansen 6 år,Ny fæster Hans Nielsen, som også skal ægte Hans Laursens stifdatter Anna Hansdatter------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Madsen i Ørsted den 16, marts 1749 folio 124b. P1.Enken; Maren Larsdatter, lavværge Claus NielsenBarn; Margretta Hansdatter 5 år, værge Jørgen Knudsen her <strong>af</strong> byen.______________________________________________________________________________________Hans Mathiasen i Ørsted den 11 feb. 1767 side 131b p2.Enken, Magdalona Mikkelsdatter, lavværge faderen Mikkel Diedriksen skrædder,Den sal, mands barn fra tidliger ægteskab, Karen Hansdatter, formynder Jochum Frederiksen----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Mortensen i Gummerup den. 15 januar 1765 side 88 p2.Enken, ? lavværge Lauridts Rasmussen i HaarbyBørn; Peder Hansen 39 år værende her i gården, 2) Morten Hansen i Ørsted, 3) Anders Hansen i Glensberg------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Nielsen i Højberg den 27, maj 1741 folio 59b.enken Birte Larsdatter. med lav værge broderen Jens Larsen i Hesle.hans datter fra 1 ægteskab. Maren Hansdatter 7 år. værge farbroderen Claus Nielsen i Hesle.12


_____________________________________________________________________________________Hans Olsen i Højrup den 4 juli 1753 folio 163b. P1.Enken; Anne Olsdatter, lavværge hendes broder Ole Jensen i Filstrup, og hendes forlovede JacobRasmussen.Børn; Ole Hansen13 år. Jens Hansen 9 år. Maren Hansdatter 15 år. Anne Hansdatter 11 år. BodelHansdatter 7 år. Kirsten Hansdatter 2 år, deres værge farbroderen Peder Olsen <strong>af</strong> Hjortholm, og NielsBang i Fåborg som var gift med deres faster_____________________________________________________________________________________Hans Pedersen hos Simon Jørgensen i Højberg den 27 december 1737 folio 35.arvinger: søskende: brodersøn, Peder Jensen 10 år ( værge hans morfar Jens Smed i Vedtofte) hos hansstedfader Simon Jørgensen og en <strong>af</strong>død søsteres børn: Hans Simonsen 16 år, Peder Simonsen 11 år,Anna Simonsdatter 18 år hos deres far Simon Hansen i Nyrup,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Pedersen husmand i Turup den. 17. februar 1766 side 100 p 2Enken, Johanne Larsdatter, enken fragår arv og gæld, skiftebrevet er underskrevet som vitterligheds mændMads Pedersen og Niels Rasmussen, samt <strong>af</strong> Hans larsen på egne og morbroder og broders vegne, samtpå min søsters vegne lavværge og broder Rasmus Larsen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Pedersen i Ørsted den 29 dec, 1772 side 251 p2.Sal. Kirsten Hansdatter, død samtidig.Deres børn; Peder Hansen i Ørsted, 2) Anna Hansdatter gift med Niels Rørmose, 3) Susane Hansdatter giftmed Hans Jensen Krog og 4) sal, Hans Hansen hans 2de børn , Maren Hansdatter 10 år, Peder Hansen 9år, hos deres mor i Vedtofte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans Rasmussen Gislev. forpagter på Krengerup og Brahsborg. den 25 februar 1741 folio 58.Enken; madam Karen Christophersdatter. med lav værge Henning Christopher Plesner og Knud Nielsen iVedtofte.arvinger: moderen: Maren Olsdatter ~ Hans Madsen i Ørbæk.Broder: Stephan Rasmussen i Gislev: søster Anna Rasmusdatter ~ Peder Sørensen i Odense______________________________________________________________________________________Hiere Hansen i Snapind den 12 december 1764 side 72 p2.Enken, Margretha Adolfsdatter,Børn, Karen Hiersdatter 30 år, Hans Hiersen 28 år, Søren Hiersen26 år vanvittig er hjemme, DortheHiersdatter 24 år vanvittig er i en dårekiste på Odense hospital, Adolph Hiersen 22 år, Johan Hiersen 20 år,Maren Hiersdatter 16 år----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingeborg Andersdatter i Ørsted den 31 october 1768, side 202b p2.Enkemand, Hans GregersenBørn, Anders Hansen, 2) Maren Hansdatter, 3) Birthe Hansdatter.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Isach Hansen i Brændegaarde i Vedtofte den 12. juni 1747. folio 108 P1.Enken; Kirsten Rasmusdatter, der med venners samtykke blev forlovet med Jørgen Andersen i Ebberup.Børn; Christopher Isachsen 8 år. Rasmus Isachsen 5 år. Kirsten Isachsdatter 2 år. et udfødt barn.Børnenes farbroder Lars Hansen i Mellemballe og morbroder Ole Rasmussen i Vedtofte og RasmusChristophersen i Nyrup som værge for børnene.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jacob Jensen i Ørsted den 1 august 1773 side 260b p2.Sal. Hustru Margrete Larsdatter skifte dateret den 16. juli 1773.Barn, Jens Jacobsen værge farbroderen Lars Jensen i Vedtofte, Claus Eriksen overtager fæstet <strong>af</strong> gårdenog påtager sig opdragelsen <strong>af</strong> barnet Jens.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jacob Nielsen i Højberg den 18 august 1765 side 104b p2Arvinger; en broder Jens Nielsen gmd i Nyrup, en ½ søster Anna Catrina Simonsdatter værende i Bogensevanfør 26 år gammel hendes værge hendes nær beslægtet gmd Anders Andersen i Tuerup, nok en ½ søster13


Birte Nielsdatter tilforn i melleballe død hendes 3 sønner Rasmus Andersen tjener i Vedtofte, AndersAndersen boende i Tuerup, Niels Andersen i Melleballe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jens Christensen karl hos Hans Jacobsens gaard i Flemløse den 21. dec. 1746. folio 105B. P1.Arvinger; kun nævnt som værende i Svanninge hvor den sal: karl var født._____________________________________________________________________________________Jens Christensen gmd. i Vedtofte den 21. december 1764 side 84 p2.Enken; Anna Jørgensdatter, som lavværge Søren Rybjerg.Børn, Else Jensdatter 10 år, Claus Jensen 8 år, Christian Jensen 4 år, formynder Peder Hansen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jens Jensen i Kirke Søeby Fæste<strong>af</strong>ståelse den 17 oktober 1774 side 302b p2.Hustru Anna Jørgensdatter.Ny fæster sønnen Jens Jensen-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jens Jørgensen i Ørsted den 7 januar 1766 side 113, p2Enken, Kiersten Christensdatter lavværge Christen Rasmussen.Børn med sal. Karen Ipsdatter; Lars Jensen 28 år, i Vedtofte, Jacob Jensen 22 år tjener i Ørsted, AndersJensen 20 år hos stedmoderen,Fælles børn; Christen Jensen 16 år, Karen Jensdatter 10 år, formynder børnenes nærmeste slægtningHans Jørgensen Friis <strong>af</strong> Ørsted,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jens Laursen Skrædder hos Peder Jørgensen i Ørsted. den 26. april 1738 folio 48enken: Appolone Pedersdatter. lavværge hendes far Peder Jørgensen i Ørstedarvinger: en brodersøn: Laurs Clausen Knappemager i Svendborg._____________________________________________________________________________________Jens Larsen Smed i Vedtofte den 16. november 1741. folio 70.Enken; Karen Pedersdatter, med lavværge Ole Rasmussen <strong>af</strong> Vedtofte.Børn; Peder Jensen 30 år tjener på Erholm. Lars Jensen 26 år her på stedet, - Margrethe Jensdatter giftmed Simon Jørgensen i Højberg. Kirsten Jensdatter død hendes 3 børn; Jens Nielsen 9 år hos SimonJørgensen i Højbjerg. Jacob Nielsen 7 år hos sin mormor enken her i stervboet. Fra ægteskabet med NielsJacobsen. Og fra ægteskabet med Simon Pedersen i Vedtofte Anna Catrine Simonsdatter 2 år._____________________________________________________________________________________Jens Larsen i Viesled ?? den 17 juni 1749 folio 128. P1.Enken; Maren Jensdatter, med lavværge søskende barnet Niels Pedersen i Hesle.Børn; Karen Jensdatter 15 år. Hans Jensen 12 år. Lars Jensen 6 år. Maren Jensdatter 1 år, værgeMads Olsen i Vedtofte, som er gift med deres faster.Jens Larsen Trunte i Højberg den 30 september 1767 side 157b p2.Enken, Johanne Andersdatter lavværge og forlovede Anders Pedersen.Barn; Jens Jensen 6 uger, formynder farfar Lars Trunte i Ørsted, tiksyns værge Lars Jensen i SandagerDer nævnes et skifte efter sal. Anders Jørgensen datert den 3 august 1764.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jens Nielsen udi Gmd Anders Knudsens hus i Bregnemose den 11 august 1763 side 43 p2.Jens Nielsen var tidliger gårdens beboer.Arvinger; en søster datter Karen Christensdatter gift med Søren Jensen i højberg, 2) frederik Jensen tjener iKøng, 3) Christen Jensen tjener hr. Mads Møller i filskov, 4) Maren Jensdatter gift med Mathias Mejer iassens, 5) Cathrine Jensdatter gift me Alexsander i Bogense.Jens Nielsen gmd, i Nyrup den 17 august 1767 p2.Enken, Maren Larsdatter med hendes søn Lars simonsen her i i byen.14


Arvinger, ½ søster Anna Chatarina Simonsdatter tjener i Baagense, 2) ½ søster Birte Nielsdatter tilforn iMelleballe nu død hendes 3 sønner Niels Andersen, gmd i Melleballe, Rasmus andersen hos niels, AndersAndersen død i Tuorup efter laden 3 umyndige sønner.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jens Pedersen i Højberg den 9 marts 1731 folio 6.enken Margrethe Jensdatter, enkens lav værge hendes far Jens Smed i Vedtofte.Børn: Peder Jensen 12 år sønnens værge søsterens mand Simon Hansen <strong>af</strong> Nyrup og den sal. Mandsbroder Hans Pedersen. Simon Jørgensen nævnes som enkens fæstemand.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jens Pedersen Haugaard i Ørsted den 15 juli 1774 side 291 b p2.Enken, Anne Helvig Pedersdatter, lavværge Hans Pedersen <strong>af</strong> Ørsted,Børn, Johan Jensen 21 år, Anders Pedersen 17 år, (mon ikke at drengen heder Anders Jensen som deandre børn) Christian Jensen 4 år, Kirsten Jensdatter 9 år, formynder deres farbroders søn Peder Hansenhaugaard gmd i Vedtofte,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jens Povelsen Fisker på Søholm Køng Sogn, den 6 juli 1749. P1.Omkom under fiskeri på Søholm sø, ingen arvinger meldte sig; Jens Povelsen var evt fra Mors._____________________________________________________________________________________Jens Rasmussen i Køng hos stedfaderen Michel Henrichsen Stormgård den 19/1-1770 side 237 p2.Arvinger; den <strong>af</strong>dødes mor Karen Jensdatter,søskende, 1) Hans Rasmussen tjener hos Anders Nielsen, 2) Karen Rasmusdatter gift med Jens AndersenBeck, 3) Anna Rasmusdatter 22 år, 4) Kirsten Rasmusdatter 12 år, 5) halvsøstre Anna Barbara Sophie giftmed Anders Hansen i Glensberg, og ½ søstre Maren Michelsdatter 8 år,børnenes farbroder Søren Hansen Balle i Haarby.Der omtales et skifte efter sal Rasmus Hansen Stormgård dateret 28 juni 1760.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jens Thomasen i Anders Andersens hus i Dærup den 9 november 1756 folio 204. P1.Arvinger; den sal. karls moder Mette Jensdatter, hans ½ søskende Iver Larsen i Hestholm. ThomasAndersen 18 år. Anders Andersen 12 år, begge hos deres far Anders Andersen her i gården._____________________________________________________________________________________Jep Rasmussen i Ørsted den 30 juni 1732 folio 18.enken Bold Ibsdatter med lavværge hendes far Jep Balle i Ørstedarvinger: hans søskende: Maren Rasmusdatter 50 år, Anna Rasmusdatter 46 år ~ Hans Andersen Ravn,Karen Rasmusdatter 25 år gift og bosat i Holsten Breholt ved Rensborg. ½ broder Rasmus Jonathasen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeppe Hansen Balle i Ørsted den 27 juni 1752 folio 146b. P1.Børn; Hans Ipsen. Bodel Ipsdatter gift med Lars Andersen her på stedet. Dorthe Ipsdatter gift med PederNielsen Højberg.- Peder Ipsen. - Niels Ipsen død hans børn Lars Nielsen. Kirsten Nielsdatter. AnneNielsdatter. Karen Nielsdatter alle hos deres stedfar her i byen og en <strong>af</strong>død datters børn , Lars Jensen14 år. Hans Jensen 10 år. Jacob Jensen 7 år. Anders Jensen 4 år hos deres fader Jens Jørgensen heri Byen._____________________________________________________________________________________Johan Eriksen i Vedtofte den 14 marts 1743 folio 82b. P1.Enken; Appolone Jørgensdatter, med lavværge Anders Bø<strong>dk</strong>er.Arvinger; en søn Jørgen Johansen 12 år, værge Laurs Jensen Drud, ved skiftets <strong>af</strong>slutning nævnesfarbroderen Niels Eriksen i Sønderby, som ikke var nået frem i stedet blev barnets fasters mand OleRasmussen <strong>af</strong> Vedtofte. Hans Davidsen nævnes som enkens kjerste.Johanne Hansdatter i Ørsted den 23, august 1764 side 69 p2.Enkemand, Jørgen Nielsen, hans 4 stedbørnHans Larsen i Holsten, 2) Bodil Larsdatter tjener i Uglebjerg, 3) Maren Larsdatter tjener i Nye Fæste, 4) BirteLarsdatter i Hjerup, nærværende for disse 3 piger deres morbroder Peder Hansen selvejer gmd i Kerte._____________________________________________________________________________________15


Johanne Larsdatter i Voldtofte den, 14, december 1764 side 73b. p2.enke efter Hansbørn sal Lars Hansen hans 3 sønner se skifte efter Lars Hansen den 29 november 1764, , Jens Hansens 3piger i Glensberg på deres vegne Niels Ibsen, Hans Madsen, Jørgen Andersen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Johanne Nielsdatter i Bregnemose den 29, juli 1763 side 42 p 2.Enkemanden; Anders Knudsen,Datter; Karen Andersdatter 5 år,______________________________________________________________________________________Johanne Pedersdatter den 17 august 1740 folio 54b.enkemand Anders Larsen <strong>af</strong> Hesle.Børn: Peder Andersen 7 år. Lars Andersen 7 år. Rasmus Andersen 1 år.Johanes Anthonsen i Hesle den 3 marts 1755 folio 184b. P1,Enken; Karen Madsdatter, med lavværge Peder Thomasen i Turup.Børn fra hans første ægteskab; Anthon Johansen 29 år tjener i stervboen. Ellen Johansdatter gift med ErikHansen sergiant i Bred. samt fra dette ægteskab, Mads Johansen 21 år. Bodel Johansdatter 18 år,værge deres broder Anthon.____________________________________________________________________________________Jørgen Andersen i Ørsted den 12 august 1765 side 136. p2Enken Else Hansdatter,En søn; Peder Jørgensen 18 år,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jørgen Hendriksen i Snapind den 5 oktober 1766 side 128, p2.Enken, Karen Hieresdatter, lavværge Lars Hansen i Uglebjerg Mølle.Arvinger, søskende Lars Hendriksen i Hesle, Christen Hendriksen tjener hans broder, en søster ?Hendriksdatter gift med Niels Larsen i Ørsted.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jørgen Hjul Skovfoged i Vedtofte den 22 december 1765 side 106b p2.Hans hustru Maren Jensdatter der blev <strong>af</strong>holdt skifte over dem begge.Børn; Elsebeth Jørgensdatter tjener i Middelfart 41 år, Hans Jørgensen hjul tømmersvend, for nærværende iNyborg, Niels Jørgensen Hjul her i Vedtofte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jøgen Jacobsen i Derup den 4 maj 1765 side 98 p2.Enken, Birte Madsdatter med lavværge Gmd, Hans Hendriksen i Flemløse.Børn; Karen Jørgensdatter 20 år, Anna Jørgensdatter 16 år, Mads Jørgensen 12 år. Værge farbroderenHans Jacobsen i Vedtofte, side 128-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jørgen Knudsen i Ørsted den 16 marts 1757 folio 209. P1.Jørgen Knudsen fandtes hængende død ude i et skur dagen efter skiftet efter hans kone Anna Madsdatter.Arvinger; den sal. mands mor Kirsten Jensdatter opholdende hos Anders Møller. - en søster AnnaKnudsdatter gift med Anders Møller her i byen, - ½ broder Hans Knudsen i Nyrup. 4) ½ søster AnnaKnudsdatter opholdende sig som enke, hos Anders Jørgensen i Højberg gift med hendes datter,_____________________________________________________________________________________Jørgen Madsen i Hesle den 22 april 1768 side 181 p2.Enken, Bodel Johansdatter, lavværge Mads Johansen Bøcher i Køng.Børn; Else Jørgensdatter 10 år, 2) Kirsten Jørgensdatter 3 ½ år, 3) Mads Jørgensen ½ år, formynderfarbroderen gmd. Henrik Madsen i Tuerup.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jørgen Pedersen hos Lars Nielsen i Vedtofte den 22 december 1756 folio 205b. P1.16


Arvinger; hans moder Karen Bertelsdatter værende i Hospitalet, en broder Simon Pedersen tjener iBogense. - en <strong>af</strong>død søsters børn; Bertel Larsen 17 år. Niels Larsen 16 år. Peder Larsen 13 år.Margrete Larsdatter 10 år. Thomas Larsen 7 år. Værge deres far førnævnte Lars Nielsen._____________________________________________________________________________________Jørgen Pedersen gmd i Ørsted den 4 ? 1774 side 286 p2.Enken, giertrud Rasmusdatter, lavværge hendes broder Jens Rasmussen.Børn; Rasmus Jørgensen 20 år, Jørgen Jørgenssen 16 år, på børnenes vegne Christen Rasmussen iØrsted.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jørgen Thomsen hmd. i Turup den 18 juni 1738 folio 39.enken Kirsten Christensdatter. med lav værge Anders Laursen i Turup.arvinger: en broder Peder Thomsen i Vedtofte, en <strong>af</strong>død søsters børn: Hans Mortensen i Fårborg, ThomasMortensen i Søe Søeby, Anna Mortensdatter tjener i Foborg, <strong>af</strong>død broder børn: Hans Hansen i Vedtofte,Mette Hansdatter i Mellemballe-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Andersdatter, i Turup den 27. maj 1740 folio 53.Enkemanden: Hans Larsen Hmd. i Turup.Børn: Hans Hansen 9 år. Anna Hansdatter 17 år værge morbroderen Niels Andersen <strong>af</strong> Blangstrup.______________________________________________________________________________________Karen Andersdatter i Ørsted den 12. august 1769 side 232b p2.Enkemanden, Christen Larsen Trunte til huse hos Rasmus GaagerupArvinger, den sal. Kones fader Anders Sørensen gmd i Ørsted-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Andersdatter i Nydamshuset Ørsted den 10. august 1773 side 263b p2.Enkemanden; Povel Christensen.Barn fra første ægteskab; Birte Rasmusdatter 7 år gammel. Værge farfaderen Peder Bøcher <strong>af</strong> Frøbjerg.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Andersdatter i Tuerup den 26. januar 1775 side 297b. p2.Enkemanden, Rasmus Pedersen gmd.Børn, Peder Rasmussen 9 år,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Hansdatter i Langsted Verninge Sogn den 10. sep. 1748. folio 117. P1.Enkemanden; Hans Jensen SkrædderBarn; Jens Hansen 3 år._____________________________________________________________________________________Karen Hansdatter i Tuerup den 1 april 1760 folio 220b. P1.Enkemanden Frands Madsen.Børn; Mads Frandsen 16 år. Hans Frandsen 8 år. Christen Frandsen 6 år.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Hansdatter inderst hos Lars Hansen gmd, i Voldtofte den 19, september 1764 side 71 p2.Børn; 1) sal, Maren Jørgensdatter, hendes datter Kirsten Pedersdatter på hendes vegne Erich Kylling iAssens, 2) Maren Jørgensdatter gift med Peder Andersen på Kierumgårde, 3) sal. Mette Jørgensdaterhendes søn Peder Christensen 16 år gammel, hos faderen Christen Pedersen i Thurehuus_____________________________________________________________________________________--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Hansdatter i Ørsted den 30. januar 1765 side 89 p2.Enkemanden, Mathias Hansen,Børn; Anna Mathiasdatter, gift med gmd, Anders Pedersen her i byen, 2) Maren Mathiasdatter gift medskomager Jochum Friderchsen ibid, 3) Hans Mathiasen værende hos svogeren Michel Michelsen, 4) KirstenMathiasdatter gift med gmd Michel Mikkelsen.17


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Hansdatter i Derup den 3 juni 1766 side 122b p2.Enkemanden, Niels Hansen,6, børn; Hans Nielsen 20 år, Peder Nielsen 12 år, Lars Nielsen 10 år, Dorothea Nielsdatter, 18 år, AnnaNielsdatter 16 år, Maren Nielsdatter 6 år,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Hansdatter i Rommerhuus den 9 dec. 1767 side 165b p2Enke,anden, Jørgen Andersen.Arving datteren Anna Jørgensdatter 20 år.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Hansdatter i Søe Søbye den 13 april 1771 side 243 p2.Enkemanden, Niels Povelsen Rolig ?Barn, Peder Nielsen 2 år,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Ibsdatter i Ørsted den 5 marts 1749. folio 118. P1.Enkemand; Jens Jørgensen.Børn; Lars Jensen 12 år. Hans Jensen 8 år. Jacob Jensen 5 år. Anders Jensen 3 år._____________________________________________________________________________________Karen Jensdatter i Vedtofte den 5 februar 1748 folio 113b. P1.Enke efter Jens Smed.Børn: Lars Jensen i Vedtofte. Margreta Jensdatter gift med Simon Jørgensen i Højberg. samtbørnebørn; Jens Nielsen 13 år. Jacob Nielsen 10 år. Anna Catrine Simonsdatter 8 år._____________________________________________________________________________________Karen Jensdatter i Køng den 17. januar 1776 side 307b p2.Enkemanden, Anders Jacobsen huusmand.Arvinger; den sal kones halvbrøders børn;1) Erik Hansen som boede og døde i Gummerup hans datter Maren Eriksdatter gift med JohanHenningsen i Gummerup, og en søn Hans Eriksen død hans børn, Jørgen Hansen 15 år, Maren Hansdatter18 år hos Jens Bek i Køng,2) en ½ broder Lars Hansen som boede og døde i Køng; hans søn Lars Larsen som og er død hans børnLars Hansen 19 år, Anders Hansen 17 år, Karen Hansdatter gift med Peder Andersen gmd i Højrup, AnnaHansdatter 18 år, Maren Hansdatter 16 år, Johanne Hansdatter 13 år, Maren Larsdatter enke og boer vedSortebrødre Kirkegård i Odense.3) en ½ broder Peder Hansen boede og døde i Køng; hans børn Rasmus Pedersen 60 år går og betler,Hans Pedersen død hans børn; Karen Hansdatter enke efter Lars Pedersen i Assens,4) ½ søster Karen som er død hendes børn; Jens Laursen død i Haarby hans 5 børn, Morten Jensen boer ien gård i Hårby, Jørgen jensen i en gård i Hårby, Hans Jensen 22 år tjener i Hårby, Erik Jensen 18 år soldati Hårby,5) en halvsøster Maren hansdatter som er død hendes søn Hans Laursen død, hans børn ChristenHansen på en gård i Hæssinge under Grreschougods, en datter Maren Hansdatter hos broderen iHæssinge, en datter Mette Hansdatter som boer i et hus på Svendborg egnen,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Jørgensdatter udi Gmd, Hans Madsens hus i Ørsted den 20 april 1763 36 p2.Enkemand; Niels Hansen Torp,Børn; Hans Hansen Torp 16 år, 2) Anders Nielsen 14 år, 3) Jørgen Nielsen Torp 13 år, tilsyns værge den salkones helbroder Lars Jørgensen og ½ broder Anders Pedersen her i byen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Larsdatter i Vedtofte den 26 februar 1753 folio 160B. P1.Enkemand; Jacob ChristiansenArvinger; hendes mor Kirsten Larsdatter gift med Jens Nielsen I Ørsted. 1 broder Lars Larsen i Hesle.Maren Larsdatter gift med Simon Hansen i Nyrup. Anne Larsdatter gift med Jørgen Pedersen itm.______________________________________________________________________________________18


Karen Larsdatter Inderst hos Anders Møller i Ørsted den 4 april 1766 side 119, p2.Arvinger, 1) en ½ søsters datter Karen Rasmusdatter gift med Niels Larsen i Bellinge, 2) en ½ broder LarsJensen tilforn boende i Bred, som for længst er død, hans trende døtre a,Dorthea Larsdatter gift med PederMadsen i Lille Himmelstrup, b, Anna Larsdatter gift med Niels povelsen i Skalbjerg, c, Abelona Larsdatter giftmed Peder Rasmussen i Bred, 3) en ½ broder Jens Larsen tilforn i Brendekilde død hans 3 børn a, LarsJensen 13 år, b, Maren Jensdatter 12 år, c, Bodel Jensdatter 10 år gammel formynder Peder Madsen i LilleHimelstrup.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Madsdatter i Turup den 19 februar 1757 folio 207. P1.Enkemand; Hans Larsen,Børn; Mads Hansen 34 år, tjener i Frederiksstals Mølle på Sjælland. Lars Hansen 32 år, boende iUgleberg Mølle. Claus Hansen 19 år. Dorthe Hansdatter 14 år de 2 sidste her i stervboen. For sønnenMads mødte Hendrik Andersen i Sjod._____________________________________________________________________________________Karen Pedersdatter den 23 august 1741 folio 65 registrering udi Jens Smeds hus i Vedtofte.den 16 november skifte efter Jens Larsen Smeds enke i Vedtofte .Børn; 1. Peder Jensen 30 år. 2. Lars Jensen 26 år. 3. Margrete Jensdatter ~ Simon Jørgensen i Højberg.4, Kirsten Jensdatter hendes 3 børn: Jens Nielsen 9 år hos mosteren i Højberg. Jacob Nielsen 7 år hosmormoderen her i Stervboen. og Anna Catrine Simonsdatter. ( Kirsten var gift 1g. med Niels Jacobsen iVedtofte 2 g. med Simon Pedersen._____________________________________________________________________________________Karen Pedersdatter den 28 februar 1741 folio 68.enkemand Morten Christensen i Mellemballe.børn: Christen Mortensen 9 år._____________________________________________________________________________________Karen Pedersdatter værende hos gaardmand Peder Jørgensen i Ørsted den 28 juli 1762. P. 2 folio 17.arvinger: enkemanden Christen HansenPeder Jørgensen og Rasmus Pedersen på de fraværende arvingers vegne.hendes søster Karen Pedersdatter sal. Hans Ipsens enke <strong>af</strong> Kerte.5 brøders børn: 1) Jens Pedersen hans børn; Simon Jensen i Myllerup, Lars Jensen <strong>af</strong> Aborre, KirstenJensdatter ~ Anders Jørgensen i Barløse Taarup. Dorthe Jensdatter gift med Anders Larsen i Myllerup. 2)Gorm Pedersen hans børn; Anders Gormsen i Kaslund, Simon Gormsen itm. Maren Gormsdatter ~ LarsLang i Ørsted. Dorthe Gormsdatter ~ Hans Madsen i Ørsbjerg. 3) Hans Pedersen hans børn; PederHansen i Sandager, Find Hansen i Kaslund, Simon Hansen itm. Rasmus Hansen itm. 4) Peder Pedersen;hans børn;Rasmus Pedersen i Ørsted, Peder Pedersen i Aborre, Simon Pedersen og Gorm Pedersen iMyllerup, Maren Pedersdatter ~ Niels Felbereder i Assens, Mette Pedersdatter tjenende i Holsten, DorthePedersdatter ~ Niels Christensen i Ørsted. Karen Pedersdatter ~ Niels Andersen itm. JohannePedersdatter tjenende i Odense 5) Jørgen Pedersen; hans børn; Peder Jørgensen og Lars Jørgensen iØrsted Maren Jørgensdatter ~ Jens Rasmussen itm. Kirsten Jørgensdatter ~ Matthias Skomager i Holde,dernæst hendes broders søns børn nemlig: Gorm Pedersen 13 år Hans Pedersen 5 år, Anna CathrinePedersdatter 9 år og Pernille Pedersdatter 5 år, alle i Ørsbjerg. Og endnu hendes broders datters tvendebørn nemlig: Maren Hansdatter, og Elisabeth Hansdatter i Lunge.Karen Pedersdatter udi gmd, Peder Jørgensens hus i Ørsted den 11 august 1762 side 20 p2.Enkemanden; Lars Jørgensen,Børn; Peder Larsen 9 år._____________________________________________________________________________________Karen Pedersdatter i et huus i Vedtofte den 21 december side 236 p2.Enkemanden Lars AlbrethsenDeres barn, Kirsten Larsdatter 3 år, nærmeste født værge morbroderen Peder Pedersen <strong>af</strong> Vedtofte------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Rasmusdatter i Højerup den 15 maj <strong>1761</strong> folio 235. P1.19


Enkemanden; Jørgen Pedersen.Børn; Rasmus Jørgensen spædebarn.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karen Sørensdatter i Mellemballe Vedtofte Sogn den 1 februar 1745 folio 91. P1.Enkemand; Mads NielsenBørn; Anna Madsdatter 7 år. Søren Madsen 5 år. Anders Madsen 2 år. Lars Madsen 4 uger, somtilsynsværge mormoderens mand Rasmus Hansen Grøftebjerg Mølle._____________________________________________________________________________________Karen Sørensdatter, i Flemløse den 5 august 1772 side 247b, p2.Enkemanden, Hans Jacobsen,Barn, Søren Hansen 8 år, Kirsten Hansdatter 6 år,_____________________________________________________________________________________Kirsten Andersdatter i Dærup den 31 marts 1775 side 306 p2.Enkemand Hans Knudsen Gmd.Børn; fra den sal. Kones forrige ægteskab med Erik Laursen; 1) Laurs Eriksen 40 år, 2) Anders Eriksen 35 årtjener i Smejrup, Birthe Eriksdatter død var i ægteskab med Morten Hansen Gmd, i Søllested deres sønAnders Mortensen 10 år, 3) Anna Eriksdatter gift med Peder Hansen gmd. i Vedtofte,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirsten Christensdatter den 24 marts 1740 folio 52.Sall:Jørgen Thomsen i Turup.hendes børn: Zander Pedersen soldat <strong>af</strong> Ørsted. - Anna Pedersdatter ~ Anders Hansen i Norby. - KarenPedersdatter tjener Hr. Steen i Barløse.Kirsten Isaksdatter i Mellemballe den 28 marts 1744 folio 88a. P1.Enkemand; Hans Larsen.Børn; Isak Hansen. Lars Hansen._____________________________________________________________________________________Kirsten Hansdatter i Dærup den 18 marts 1752 folio 144. P1.Enkemand; Peder Pedersen.Børn; Hans Pedersen 27 år. - Peder Pedersen 23 år. Ole Pedersen 20 år. - Karen Pedersdatter 15 år.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirsten Hansdatter i Melleballe den 16 februar 1769 side 207b p2.Enkemanden Berthel Hansen.Børn; Anna Berthelsdatter 7 år, Else Berthelsdatter 4 år, tilstede børnenesmorbroder Anders Hansen Lang <strong>af</strong> Ørsted.Kirsten Hansdatter i Ørsted hos Hans Jensen Krog den 29 december 1772 side 251 p2Sal. Hans Pedersen, se skiftet efter ham, da de dør samtidig.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirsten Hansdatter i Vedtofte den 18 juli 1774 side 295 p2Enkemanden, Jørgen Nielsen inderst hos Hans Hansen Hovgaard i Vedtofte.Arvinger, sal. Datter Anne Jørgensdatter, som var gift med sal. Jens Christensen i Vedtofte deres 3 børn,Claus Jensen 18 år, Christian Jensen 12 år, Else Jensdatter 20 år,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirsten Jensdatter den 21 juni 1741 folio 52b.enkemand Simon Pedersenarvinger hendes børn; Jens Nielsen 9 år ( værge mosterens mand Simon Jørgensen i Højberg), JacobNielsen 5 år, ( værge morfaren Jens Larsen Smed i Vedtofte) og Anna Catrine Simonsdatter 1½ år. ogKaren Simonsdatter 14 dage.20


Kirsten Larsdatter i Hesle den 19 juni 1766 side 123b.Enkemanden, Rasmus Jensen.Børn Lars Rasmussen 18 år, Maren Rasmusdatter 20 år, Dorthea Rasmusdatter 15 år, til sidst i skiftetoplyses det at den ældste datter er blevet gift men ikke noget navn.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirsten Laursdatter i Ørsted den 25 juni <strong>1729</strong> folio 2.Enkemand; Hans Andersen Langs hustru sal: gift 1, gang med Hans Pedersen Lang.Børn: Johanne Hansdatter formynder Rasmus Andersen i Emtekær.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirsten Laursdatter i Ørsted den 25 juni <strong>1729</strong> folio 2. P1.Enkemand; Hans Andersen Lang.Arvinger; hendes datter; Johanne Hansdatter, ( der nævnes et skifte brev fra den 11 juni 1704 efter hendesfader Hans Pedersen Lang), hendes værge Rasmus Andersen fra Emtekjær._____________________________________________________________________________________Kirsten Madsdatter i Ørsted den 23 september 1760 folio 230. P1.Enkemand. Morten Nielsen.Børn; Niels Mortensen 23 år. Mads Mortensen 21 år, tilsyns værge deres mosters mand Peder Larsen her<strong>af</strong> byen.Kirsten Nielsdatter i Flemløse den 13 oktober 1763 side 44 p2.Enkemand; Hans Jacobsen,Børn, Jacob Hansen 22 år, 2) Mette Hansdatter 18 år, 3) Birte Hansdatter 12 år, 4) Karen Hansdatter 8 år 5)Anna Hansdatter 6 år, tilstede Erich Jensen <strong>af</strong> Høed, som er gift med den sal. Kones ½ søster JohanneHansdatter______________________________________________________________________________________Kirstine Pedersdatter i Dærup den 7 dec. <strong>1761</strong> side 4 P2.Enkemanden Søfren Knudsen,Børn; Knud Søfrensen 8 år, 2) Peder Søfrensen 5 år, 3) Barbara Søfrensdatter 7 år, 4) Sisel Søfrensdatter ¼år,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirsten Pedersdatter i Gummerup den 2 september 1766 side 177b p2.Enkemanden Jørgen Madsen hos sin svigerfader Peder Christophersen.Søn, Peder Jørgensen 14 dage gammel. Der <strong>af</strong> holdes skifte efter Peder Jørgensen den 7april 1768.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirsten Pedersdatter i Køng den 15 december 1768 side 203 p2.Enkemanden, Hans Andersen Møller.En datter, Karen Hansdatter 1 år gammel.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirsten Rasmusdatter i Vedtofte den 8 maj 1773 side 257 p2.Enkemanden, Jørgen Andersen gmd. i Vedtofte.Arvinger; fælles barn Anna Jørgensdatter 12 år,Børn fra første ægteskab med Isach Hansen; 1) Christopher Isachsen 34 år, 2) Rasmus Isachsen, 3) IsachIsachsen 26 år, 4) Kirsten Isachsdatter gift med Peder Lykke i Vedtofte.Der nævnes et skifte efter Isach Hansen datert den 12 august 1747.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Andersen i Ørsted den 12 december 1765 side 101 p2.Enken Maren Gormsdatter døde samtidig.Børn, Anna Larsdatter 18 år, Maren Larsdatter 16 år som formynder Jørgen Andersen <strong>af</strong> Bremergård ogAnders Gormsen <strong>af</strong> Caslund--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Andersen huusmand i Melleballe den 25 juni 1776 side 318. p2.Enken, Kirsten Pedersdatter,lavværge Lars Pedersen i Højberg,21


Søn; Anders Laursen med formynder Anders Andersen i Hesle.Der omtales et skiftebrev <strong>af</strong> 25 marts <strong>1761</strong>, med følgende arveberettiget, Karen Laursdatter, AnnaLaursdatter, Giertrud Laursdatter, Maren Laursdatter, Hans Laursen, Peder Laursen.Den 24 juli 1776 blev skiftet <strong>af</strong>slutte, ved at Peder Rasmusen fra Glensbjerg overtager fæste og lover atbetale gælden samt ægter enken.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Christensen tilhuse hos Christen Mortensen den 24 maj 1776 folio 2.,enken Karen Hansdatter. Lavværge forn; Christen Mortensen.arvinger : en søster 1) Maren Christensdatter ~ Anders Jacobsen 2) en broder Hans Christensen død iBregnemose hans børn Morten Hansen 28 år. Johanne Hansdatter ~ Jørgen Hansen i Bregnemose, 3) enbroder Mads Christensen død i Langsted hans børn Lars Madsen 31 år, Niels Madsen 29 år, ChristenMadsen 12 år, Anne Madsdatter ~ Christen Simonsen i Nyrop, Karen Madsdatter i Langsted, ugift.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Frederiksen i Glensberg den 5 juli 1760 folio 221. P1.Enken, Maren Christensdatter, med lavværge hendes broder Hans Christensen i Bregnemose VerningeSogn.Børn; Maren Larsdatter 14 år. Kirsten Larsdatter 13 år. Jens Larsen 10 år. Anne Dorthe Larsdatter 8år. Karen Larsdatter 5 år, formynder deres farbroder Jørgen Frederiksen Smed i Søbye.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Hansen Ryberg i Vedtofte den 18 november 1760 folio 230b. P1.Enken; Maren Knudsdatter , med lavværge broderen Hans Knudsen i SøebyeBørn; Maren Larsdatter , værge hendes fasters mand Hans Pedersen her i byen.Søren Pedersen som tjener i gaarden får den i fæste betinget <strong>af</strong> at han ægter datteren, og tager enken på<strong>af</strong>tægt.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Hansen i Melleballe de 25 marts <strong>1761</strong> (død den 12/2) folio 231. P1.Enken; Kirsten Pedersdatter, lavværge Lars Pedersen i Højberg.Børn: Kirsten Pedersdatter 16 år. Karen Pedersdatter 14 år. Anna Pedersdatter 12 år. GiertrudLarsdatter 10 år. Hans Larsen 7 år. Maren Larsdatter 5 år. Peder Larsen 3 år. Niels Larsen 1 år.Tilssyns værge for børnene deres morfar Peder Larsen <strong>af</strong> Vedtofte, tillige med Isach Nielsen <strong>af</strong> Turup ogNiels Nielsen <strong>af</strong> Mygelunds huus, som er den sal. , mands sødskende børn. I skifte nævnes 2 <strong>af</strong> enkenssøstre Karen Pedersdatter og Marianne Pedersdatter ( i skiftet står der at de 3 ældste børn heder Pedersen,men hvis det er en fejl så findes de her med faderens fornavn: Kirsten Larsdatter 16 år. Karen Larsdatter 14år. Anna Larsdatter 12 år)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Hansen i Voldtofte den 29 november 1764 side 74b p2.Enken, Maren Madsdatter, lavværge Hans Pedersen.Børn; Hans Larsen 11 år, Mads Larsen 9 år, Jens Larsen 1½ år gammel, på deres vegne Anders JørgensenPloug, formynder deres sal faders nærmeste frende Hans Hansen udi Melby, og tilsyns værge JørgenHansen her i Voldtofte. Tilsted var og enkens broder Jens Madsen tjener i Lundager, i skiftet nævnes atenken sidder inde med børnepenge til Kirsten Pedersdatter som tjener i Erøeskøbing, skiftebrev <strong>af</strong> 29 januar1752.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Hansen inderst hos Peder Trunte i Ørsted den 14 februar 1776 side 311 p2.Børn; Christen Trunte i Nyrup, Peder Trunte, Birthe Laursdatter, Kirsten Laursdatter død var gift medRasmus Gågerup, hendes børn ??, Jens Laursen død i Højberg hans søn Jens Jensen 8 år, KarenLaursdatter boede i et <strong>af</strong> Præstens huse i Ørsted hendes børn, Peder Hansen 14 år, Jens Hansen 13 år,og en datter Karen Pedersdatter 17 år,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Hendriksen i Hesle den 6 marts 1784 side 289 p2.Enken, Anne Rasmusdatter lavværge Mads Madsen i Hesle, enken blev sener forlovet med Lars Madsen.Børn; Catrine Larsdatter 18 år ?, Anne Larsdatter 10 år, Hendrik Larsen 2 år, formynder Niels Larsen------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Jensen Skrædder i Ørsted den 6 juni 1764 side 55b,22


Enken, Karen Andersdatter lavværge Jørgen Sørensen Skrædder,Børn Karen Larsdatter 28 år, 2) Margareta Larsdatter 26 år, 3) Anna Maria Larsdatter 20 år, 4) Jens Larsen12 år, nærværende deres faderbroder Jens Jørgensen gmd, i Ørsted,Enken <strong>af</strong>står huset til Hans Pedersen, som ægter datteren ?._________________________________________________________________________________Lars Jensen Drud smed i Vedtofte den 13 juli 1773 side 274, p2.Enken; Maren Simonsdatter, lavværge Lars Simonsen <strong>af</strong> Nyrup.Børn; fra første ægteskab,en <strong>af</strong>død datter som var gift med Lars Jensen her i Vedtofte deres søn; JensLarsen lidt over et ½ år gammel.Fælles børn; Catrine Larsdatter 14 år, Jens Larsen 10 år, Johanne Larsdatter 8 år, Simon Larsen 5 år, PederLarsen 2 år, formynder deres fasters datters mand Christen Rasmussen <strong>af</strong> Ørsted,I skifte, som er på 11 sider nævnes at den sal. Mand var værge for sal. Anders Jørgensens 2 sønner MadsAndersen og Jørgen Andersen, dette værgemål overtages <strong>af</strong> deres søstres mand Niels Povlsen <strong>af</strong> Søbye.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Jørgensen i Vedtofte den 4. maj 1740, side 52 b. .arvinger en broder Anders Jørgensen i Hesle og en brordatter ~ Peder Nielsen i Vedtofte, på de øvrigearvingers vegne.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Jørgensen gmd i Ørsted den 5 september 1767 side 161b p2.Enken, Maren Rasmusdatter med lavværge broderen Jens Rasmussen i Orte. ( forloves med NielsPedersen)2 børn fra 1 ste ægteskab Anna Larsdatter 15 år, Maren Larsdatter 14 år,fælles barn, Anna Maria Larsdatter 10 år.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Larsen i Hesle den 14 april 1767 side 144 p2.Enken Anna Jensdatter, lavværge Lars Jensen smed i Vedtofte,Arvinger en søster Maren Larsdatterr gift med Jens Nielsen i Nyrup, 2) Anna Larsdatter gift med JørgenPedersen i Nyrup,Tilsted lars Andersen i Melleballe på hans 2 brøders Peder Andersen og Rasmus Andersens, AndersAndersen vegne om forældres arvepart, og sted sønnen Anders Andersen 23 år.skifte <strong>af</strong> 10 august 1744--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Madsen i Ørsted den 24 april 1754 folio 181. P1.Enken; Anna Andersdatter, med lavværge broderen Jørgen FriisSøn; Anders Larsen 32 år, tjener på gården. Lars Jørgensen som har tjent i gården overtager den i fæste.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Nielsen i Ørsted den 8 maj 1752 folio 143. P1.Enken; Johanne Jensdatter,Børn; Niels Larsen. Karen Larsdatter forlovet med Jens Larsen fra Dærup_____________________________________________________________________________________Laurs Nielsen i Snave den 26 maj 1774 side 298b, p2.Enken, Anne Giertsdatter, som er hans 4 kone,Børn fra 2det ægteskab med sal; Anna Jørgensdatter, Anne Laursdatter 14 år, Giertrud Laursdatter 11 år,formynder morbroderen Peder Jørgensen i Flemløse, og Hans Mortensen i Dreslette.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laurs Pedersen i Ørsted. den 30 april 1737 folio 25enken Johanne Hansdatter. Lavværge og trolovet Jørgen Christiansen.børn Maren Laursdatter 10 år, Bodel Laursdatter 6 år, Hans Laursen 4 år, deres formynder ChristenHansen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lars Pedersen Lyche gmd. I Vedtofte den 6 dec. 1747. folio 110. P1.Enken; Mette Nielsdatter,23


Børn; Kirsten Larsdatter 11 år. Peder Larsen 8 år. Niels Larsen 4 år. Karen Larsdatter 2 år, værgeRasmus Hansen i Kolberg som er gift med en søster til den sal: mands søster. Christen Clausen i Gasbøllegift med den sal. Mands søsterdatter. Og David Hansen i Melleballe gift med den <strong>af</strong>døde mands ½ søster_____________________________________________________________________________________Lars Pedersen i Dærup den 9 november 1756 folio 204b. P1.Enken, Anne Madsdatter, lavværge Søren Jørgensen her <strong>af</strong> byen.Børn; Peder Larsen 2 år., værge farbroderen Hans Pedersen i Lundager_____________________________________________________________________________________Lars Pedersen i Søe Søebye den 6 september 1760 folio 226. P1.Enken: Mette Jensdatter, med lavværge Niels Hansen i Søllested.Arvinger: søskende, 1) Hans Pedersen i Fjellerup. 2) David Pedersen i Ørsbjerg. 3) Kirsten Pedersdattergift med Hans Hansen her i Søe Søeby. 4) Karen Pedersdatter død, var gift med Anders Olsen deres børn;Ole Andersen 17 år. 5 ½ søster Anna Ipsdatter gift med Peder Pedersen i Saltofte. Birte Ipsdatter gift medMads Larsen her i Byen. Maren Ipsdatter tjener i Blangsterup.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lisbeth Larsdatter i Køng den 1 februar 1749. folio 123. P1.Enkemand: Adam Sørensen.Børn; Marie Catrine Adamsdatter gift med Hans Madsen i Flemløse. Dorthe Adamsdatter tjener iFlensborg._____________________________________________________________________________________Mads Christensen i Langsted den 7 januar 1767 side 131 p2.Enken, Anna Hansdatter, lavværge Jacob Andersen selvejer i Langsted.Børn, Lars Madsen 24 år, Niels Madsen 22 år, Anna Madsdatter 19 år, Karen Madsdatter 10 år, ChristenMadsen 2 ½ år, formynder Lars Møller i Køng, gl, Hans Christensen i Bregnewmose, som tilsyns værgePeder Hansaen i Bechhus gaarden.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mads Hansen Koch i Tuerup den 12 dec. 1747. folio 112.Enken; Maren Nielsdatter, lavværge broderen Mads Nielsen i Mellemballe.Børn; Else Madsdatter 14 år. Kirsten Madsdatter 12 år. Karen Madsdatter 9 år. Anne Madsdatter 6 år,børnenes værge Jacob Jørgensen i Tuerup.Mads Hansen gmd, i Verninge den 21 marts 1764 side 53b, p2.Enken; Kirsten Nielsdatter, lavværge broderen Rasmus Nielsen her i VerningeBørn, Hans Madsen 21 år, 2) Niels Madsen 19 år, 3) Jørgen Madsen 8 år, 4) Anna Madsdatter 28 år, 6) SaraMadsdatter 13 år,En Christen Jacobsen nævnes som værge for de umyndige børn sammen med de myndige sønner.______________________________________________________________________________________Mads Hendriksen i Turup den 25 februar 1745 folio 94b. P1.Enken; Kirsten Andersdatter, som lavværge hendes broder Enevold Enevoldsen I Bucherup.Børn; Peder Madsen 24 år. Hendrich Madsen 20 år. Jørgen Madsen 18 år. Kirsten Madsen gift medJørgen Johansen i Turup. Karen Madsdatter 14 år. Værge for sønnerne Anders Larsen, for sin hustru ogde øvrige pigebørn Jørgen Johansen_____________________________________________________________________________________Mads Jørgensen i Blangstrup den 19 april 1758 folio 217. P1.Enken; Catarine Ipsdatter, med lavværge broderen Lars Ibsen i Norby.Børn; Jørgen Madsen 8 år. Maren Madsdatter 13 år., værge farbroderen Anders Jørgensen i Højberg.Anders Ibsen i Voldbro er også broder til enken.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mads Nielsen Lunde hos Jens Pedersen i Nyrup den 20 februar 1756, folio 192. P1.Enken Karen Olsdatter, værge Jens Thomsen på Krængerup.Den sal. mands datter Karen Madsdatter gift med Jens Pedersen i Nyrup24


_____________________________________________________________________________________Mads Nielsen gmd i Melleballe den 8 januar 1772 side 244 p2.Enken; Kirsten Knudsdatter, med lavværge Niels Andersen i Melleballe.Børn, Anders Madsen 29 år , Søren Madsen, Lars Madsen 26 år, Knud Madsen 22 år, Karen Madsdatter 18år, på børnenes vegne Søfren Madsen, Lars Madsen, Knud Madsen., nogle <strong>af</strong> børnene er fra mandensførste ægteskab.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mads Olsen i Vedtofte den 8 maj 1756 folio 198b. P1.Enken; Birte Larsdatter, lavværge Hans Hansen Bøcher i Bucherup.Arvinger; en broder 1) Rasmus Olsen i Verninge. 2) Karen Olsdatter gift med Rasmus Nielsen iBregnemose. 4) Niels Olsen død i Nørre Broby, hans børn Johanne Nielsdatter ? år. Johannes Nielsen ?år. Ulrica Nielsdatter ? år. 5) sal, Anna Olsdatter i Nørre Broby hendes børn Rasmus Hansen. KirstenHansdatter. Anna Hansdatter. Og den sal, mands moder Anna ? i Verninge. Som tilsyns værge for deumyndige Jørgen Andersen fra Vedtofte._____________________________________________________________________________________Mads Steffensen i Køng den 23 januar 1753 folio 158b, P1.Enken Sidsel Olsdatter, lavværge hendes broder Hans Olsen i Højrup.Børn; Anders Madsen 26 år. Anne Madsdatter 28 år. Kirsten Madsdatter 23 år, tilsyns værge PederOlsen i Hjortholm._____________________________________________________________________________________Mads Tronte i Ørsted den 28 juli 1736 folio 23b.enken: Anna Pedersdatter.børn: Hans Madsen i Ørsted, - Anna Madsdatter ~ Anders Laursen i Ørsted, - Kirsten Madsdatter 20 år, -Karen Madsdatter 34 år hos moderen, værge den sal: mands broder Hans Olsen i Aulsboe.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Andersdatter i Ørsted den 8 januar 1745 folio 92. P1.Enkemanden Hans Andersen Top.Arvinger; søstersøn Anders Hansen i København.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Andersdatter i Etterup den 29 oktober 1753 folio 175. P1.Enkemand Rasmus Hansen,Børn; Hans Rasmussen 17 år. Maren Rasmusdatter gift med Jesper Madsen i Fjelsted. Anne MarieRasmusdatter 21 år. Birte Rasmusdatter 15 år._____________________________________________________________________________________Maren Andersdatter i gård <strong>af</strong>ståelse i Saltofte den 17 januar 1775 side 305 p2.Sal. Mand Søren Hansen. Enkens lavværge Hans Laursen i Søe Søebye.Enkens børn; Iver Rasmussen som fæster gården, 2) Anders Rasmussen 24 år, 3) Birthe Rasmusdattermed formynder Jens Pedersen i Saltofte, 4) datter gift med Hans Laursen, 5) datter gift med PederRasmussen, 6) datter gift med Laurs Rasmussen alle 3 i Søe Søeby. Der omtales et skiftebrev <strong>af</strong> 9 feb.<strong>1761</strong>.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Clemensdatter i Vedtofte den 19 dec 1772 side 249b p2.Enkemanden, Hans Pedersen Haugaard,Børn. 1) Peder Hansen 28 år, 2) Hans Hansen 13 år, 3) Maren Hansdatter 23 år. tilstede en farbroder JensPedersen Haugård i Ørsted.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Gregersdatter hos Peder Nielsen i Hesle den 22 marts 1746 folio 102B.Arvinger; brøder børn; Peder Nielsen her i gaarden. Gregers Nielsen Smed i Bucherup. Lars NielsenHmd. I Vedtofte. Dorte Nielsdatter tjener hos Niels Andersen i Vedtofte. Berte Nielsdatter til huse iGamtofte. en broderdatters børn; Sander Pedersen i Højberg. Maren Pedersdatter gift med PederKnudsen i Barløse. Anne Pedersdatter til huse hos forn. Peder Knudsen i Barløse.25


______________________________________________________________________________________Maren Gormsdatter i Ørsted den 18 marts 1766 side 103b p2Hendes mand Lars Andersen døde samtidig, se skiftet efter ham.Børn, Anders Hansen Lang i Ørsted, Kirsten Hansdatter gift med gmd, Bertel Hansen i Melleballe.Anna Larsdatter forlovet med gårdens fæster Niels Mortensen, Maren Larsdatter hendes formynderfarbroderen Jørgen Brendegård. Se skifte efter hendes første mand Hans Andersen Lang.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Hansdatter hos sted faderen Mads Olsen i Vedtofte den 25 april 1750 folio 135b. P1.Arvinger; farbroderen; Claus Nielsen i Hesle. søskendebørn Anne Margrete Pedersdatter her i gaarden.Marie Pedersdatter tjener i Tanderup._______________________________________________________________________________________Maren Hansdatter hos stedfaderen Jacob Rasmussen i Højrup den 31 oktober 1754 folio 182. P1.Arvinger; hendes mor, Anna Olufsdatter, - Ole Hansen 15 år. Jens Hansen 11 år. Anna Hansdatter 13 år.Bodel Hansdatter 9 år. Kirsten Hansdatter 4 år. Formynder deres farbroder Peder Olsen <strong>af</strong> HjortholmMaren Hansdatter hos Lavs Gormesens hus i Køng den 23 december 1754. folio 184. P1.Enkemand; Peder Larsen.Datter, Maren Pedersdatter tilstede morbroderen Anders Snediker._________________________________________________________________________________Maren Hansdatter i Flemløse den 5 december 1774 side 303 p2.Enken, Laurs Nielsen gårdmand,Børn; Niels Laursen 2 år, Anna Laursdatter 6 år, tilsyns værge den sal. Kones farbroder Rasmus Laursen iBukkerup----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Jacobsdatter i Tuerup den 25 februar 1767 side 139 b p2,Enkemanden, Niels Rasmussen,En søn Jacob Nielsen 5 år gammel. Tilsted morfaderen Jacob Jørgensen.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Jensdatter i Dereup hos sønnen gmd. Mads Michelsen, den 26 november 1763 side 44b, P2.Enkemanden Michel Pedersen,Børn, Mads Michelsen 2) Johanne Michelsen gift med Peder Nielsen i søby, 3) Michelsdatter, 4)Michelsdatter. De sidste 2 piger er ugifte, og deres navn er ikke nævnt.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Jensdatter i Vedtofte den 22 december 1765 side 106b p2.Hendes sal. Mand Jørgen Hjul Skovfoged der blev <strong>af</strong>holdt skifte over dem begge, se skiftet efter ham.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Jørgensdatter til huse hos Hans Hansen i Vedtofte den 14 marts 1763 side 23 p2.Sal, Niels Olsens enke.Børn; Hans Nielsen 10 år, 2) Anna Nielsdatter 13 år, 3) Karen Nielsdatter 7 år, deresværge farbroderen Jens Olsen i Søllested. Hans hansen opfoster den yngste pige, Niels Andersen i Vedtoftedrengen, og den ældste pige hos farbroderen Jens Olsen.Maren Jørgensdatter hos sin fader Jørgen Sørensen sne<strong>dk</strong>er i Ørsted den 27 april 1764 side 54 p2.Enkemanden; Hans PedersenBarn; Anna Cathrine Hansdatter 4 uger gammel.Maren Larsdatter i Vedtofte den 17 december 1766 side 177b p2.Enkemanden. Lars Nielsen,Børn, som enkemanden er stedfar til Anna Hansdatter 32 år, tjener på Brahsborg, formynder Niels Andersen<strong>af</strong> Vedtofte.26


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Larsdatter i Nyrup den 4 oktober 1768 side 201 p2.Enkemanden, Jens NielsenHendes efterladte børn; Lars Simonsen i Nyrup, 2) Christen Simonsen 24 år, tjener i gården, 3) MarenSimonsdatter gift med Lars Jensen Smed i Vedtofte, 4) Kirsten Simonsdatter 18 år værende her i stervboen.Christen Simonsen bliver spurgt om han vil fæste gården og hvad han vil gøre for sinde tvende dumme ½søskende Hans Simonsen og Anna Simonsdatter, se skiftet <strong>af</strong> 14 oct 1767.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Larsdatter i Vedtofte den 16 marts 1774 side 285b p2Enkemanden, Mads Christensen huusmand.Børn, Anna Madsdatter 20 år, Giertrud Madsdatter 18 år,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Madsdatter i Jacob Jørgensens hus i Turup den 10 marts 1752 folio 142b. P1.Arvinger: søns børn; Lars Hansen i aarup. Niels Hansen 25 år. Claus Hansen 11 år hos stedfaderenAnders Nielsen i Turup, som værge Jeppe Clausen i Turup. Giertrud Hansdatter værge Morten Hansen <strong>af</strong>Stubberup.Maren Madsdatter insidder hos gmd, Jørgen Andersen den 13 august 1764 side 69 p2.Arvinger, broder børn og stedbørn; Hans Pedersen gmd i Ørsted, 2) Jørgen Pedersen gmd i Nyrup, 3) ensteddatter Karen Pedersdatter gift med gmd Anders Sørensen i Ørsted, 4) 3 brødrebørn RasmusHenningsen daglejer i Odense, Henning Henningsen Skrædder i Voldtofte, en broder datter navnet kendesikke, hun var gift med Skomage Peder Engeland i Assens._____________________________________________________________________________________Maren Mortensdatter i Ørsted den 16 januar 1766 side 114 p2.Enkemand Jørgen nielsen,En søn Morten Nielsen ¼ år gammel, tilsyns værge morbroderen Peder Mortensen i Caslund----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Nielsdatter i Uglebjerg Mølle den 26 juni 1748 folio 116. P1.Enkemand; Niels Sørensen.Barn; Marie Nielsdatter 22 år, her i Stervboen, tilsyns værge morbroderen Jacob Nielsen i Sønderby_____________________________________________________________________________________Maren Nielsdatte i Nyrup den 25 november 1756 folio 205 P1.Enkemand; Christen Rasmussen.Børn; Christopher Christensen 6 år. Maren Christensdatter 4 år. Tilsyn morfaderen Niels Clausen._____________________________________________________________________________________Maren Olsdatter i Højberg den 28 marts <strong>1761</strong> folio 232. P1.Enkemand. Niels Larsen.Børn: Anna Nielsdatter 6 år. Maren Nielsdatter 4 år. Tilstede børnenes morfader Ole Hendrichsen <strong>af</strong>Langsted, og svoger Henning Mortensen <strong>af</strong> Højberg.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Sandersdatter i Vedtofte den 9 juni 1758 folio 216b. P1.Enkemand, Lars Jensen Smed.Børn; Jens Larsen 5 år. Dorthe Larsdatter 8år, .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maren Sørensdatter i Vedtofte den 31 marts 1730 folio 4.enkemand Peder Ibsen Balle i Vedtofte.Børn: Jeppe Pedersen 28 år. Anna Pedersdatter 23 år, Hans Pedersen 21 år, Mette Pedersdatter 17 år.værge for pigerne Jørgen Sørensen i Dærup, Hans Ibsen i Mosebo tilsynsværge for sønnerne.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Margrete Hansdatter til huse hos Mads Johansen i Køng den 6 august 1763 side 42b p227


Enkemanden; Rasmus Nielsen,Børn, Niels Rasmussen i turup, 2) Christiane Rasmusdatter tjener i Woldbroe 22 år gammel.______________________________________________________________________________________Margrete Larsadatter i Ørsted den 16 juli 1773 side 259 p2.Enkemanden; Jacob Jensen gmd.Barn; Jens Jacobsen 4 år.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Margaretha Madsdatter i Højberg den 23. marts 1765 side 95b p2.Børn, Karen Andersdatter 20 år, Maren Andersdatter 18 år, Mads Andersen 10 år, og Jørgen MadsAndersen 6 år, overværende formynder Lars Jensen Smed i Vedtofte,Jens Larsen var trolovet med den sal. Kone.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Margrethe Nielsdatter i Ørsted den 8 juni 1733 folio 21.Enkemand Anders Nielsens.Børn: Niels Andersen 28 år, Laurs Andersen 26 år, Karen Andersdatter 22 år..-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Magrete Pedersdatter, den 6 september 1738 folio 49b.Enkemanden Niels Gregersen hos sønnen Peder Nielsen i Vedtofte.Børn: Peder Nielsen i Vedtofte. Lars Nielsen. Niels Nielsen. og Gregers Nielsen. Birte Nielsdatter og DorteNielsdatter ( Vanfør)____________________________________________________________________________________Margrete Pedersdatter og Niels Gormsen i Sønderby den 15 marts 1784.arvinger: Jacob Nielsen gmd i Sønderby, Gorm Nielsen hmd i Sønderby, Lene Nielsen enke ~ JeppeNielsen : lav værge Morten Jacobsen.(måske en nevø), Dorthe Nielsdatter død ~ Peder Jacobsen deresbørn: Jacob Pedersen 18 år, Karen Pedersdatter 25 år, Maren Pedersdatter 23 år, Kirsten Pedersdatter 19år.( i Brahsborg Gods regnskaber ligger der et dokumet, et fæstebrev hvor der står at Niels Gormbsen fæster ethus i Sønderby efter Christen Mortensen ( el. Christian) som for svaghed og alderdom frivillig <strong>af</strong> står huset tilNiels Gormsen underskrevet den 22 dec. 1720).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Margrete Nielsdatter i Vedtofte den 28 maj 1743 folio 87B. P1.Enkemand Rasmus Steffesen.Børn; Niels Rasmussen 14 år. Lars Rasmussen 9 år. Karen Rasmusdatter 12 år. Bodel Rasmusdatterforlovet med Jacob Jensen, som overtager fæstet <strong>af</strong> gaarden_____________________________________________________________________________________Marianne Pedersdatter i Vedtofte den 1 oct, 1770 side 240, p2Enkemanden Jørgen Hansen husmand.Barn; Anne Jørgensdatter 7 år gammel.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marie Gregersdatter i Flemløse død for ca 1 år siden, skiftet <strong>af</strong>holdt den 2 august 1749 folio 131B. P1.Enkemand; Jørgen Madsen Rebslager nu hos Hans Madsen i Ørsted.Børn; Mads Jørgensen 2½ år, barnet er i Hans Madsens varetægt her i Ørsted._____________________________________________________________________________________Mathias Hansen i Ørsted den 18 maj 1768 side 182 p2.Arvinger; børn, 1) Anna Mathiasdatter gift med Anders Pedersen gmd, deres børn Peder Andersen 15 år,Lars Andersen 13 år, Simon Andersen 12 år, Johanne Andersdatter 9 år, Maren Andersdatter 7 år,2) Mathiasdatter gift med Jochum Frederiksen Skomager , 3) Hans Mathiasen død hans børn KarenHansdatter 9 år, hendes formynder Anders Pedersen og Jochum Skomager, og Kirsten Hansdatterformynder Jørgen Sørensen Sne<strong>dk</strong>er,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mathias Rasmussen huusmand i Ørsted den 5 marts 1776 side 311 p2.28


Enken; Maren Mortensdatter,Barn; Anna Mathiasdatter gift med Povel Christensen i Nydamshuus, Maren Mathiasdatter 32 år, tjenerAnders Pedersen i Højberg, Karen Mathiasdatter gift med Niels Pedersen.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mette Andersdatter i Vedtofte den 8 maj 1731 folio 7b.Enkemand Niels JacobsensBørn; Birthe Nielsdatter 27 årStifbørn: Laurs Pedersen 47 år, Margrethe Pedersdatter ~ Rasmus Hansen i Grøfteberg Mølle iVissenberg Sogn---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mette Catharina Andersdatter i Køng den 5 maj 1767 side 147b p2.Enkemanden, Peder Jensen Smed.Arvinger; en broder Anders Andersen skomager i Nykøbing aasherred i sjælland, 2) Johan AndersenSchmith Skomager i Flensborg, men som er død hans børn, Johan Johansen Schmit skomager i Flensborg,Anna Johansdatter gift med skomager Niels N i Flensborg, 3) Kirsten Andersdatter gift med skrædderRasmus Bistrup i København, begge døde men skal have efterladt sig en søn ved de gevorbenderegimenter i København navnlig Bistrup, en datter Anna Catharina Bistrup værende i Flensborg, 4) en søsterMaren Schmit gift med Jacob Handskemager i Assens, død uden livsarving,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mette Jensdatter i Søe Søebye den 15 januar 1768 side 175b p2.Enkemanden, Niels Povelsen,Arvinger en fuldbroder; Niels Jensen husmand i Kirke Søeby, 2) Hans Jensen i Holsten, 3) MarenJensdatter gift med husmand Niels Hansen i søllested,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mette Krags i Barløse den 29 januar 1766 side 99 p2,Arvinger; Hans Gregersens børn i Ørsted--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mette Marie Knudsdatter i Køng den 17 maj 1775 side 306b p2.Enkemanden, Christopher Ellemand.Datter, Maria Dorthea Christophersdatter 1 år,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mette Madsdatter i Tuerup den 12 dec. 1747 folio 112. P1.Enkemand Peder Thomasen.Børn; Mads Pedersen 22 år. Else Pedersdatter 19 år. Thomas Pedersen 18 år. Birte Pedersdatter 12år. Anne Pedersdatter 8 år.Mette Nielsdatter i Vedtofte den 4 januar 1769 side 204 p2.Enkemanden; Jørgen Christiansen Lyche,Hendes børn fra førte ægteskab med sal. Lars Pedersen Lyche, 1) Peder Larsen Lyche 28 år, 2) NielsLarsen Lyche 26 år, 3) Kirsten Larsdatter gift med Anders Andersen Dragon logerende i Kerteminde, 4)Karen Larsdatter 24 år,Fælles barn, Anna Kirstine Jørgensdatter 20 år,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mette Pedersdatter inderst hos husmand Jørgen Nielsen i Ørsted den 28 august 1773 side 267b p2.Sal. Mand Niels Jørgensen.Børn; Jørgen Nielsen, Esben Nielsen, Anders Nielsen, Peder Nielsen 40 tjener i Holsten, Hans Nielsen somfor nogle år siden har forladt landet og måske er død, hans 4 børn Peder Hansen 14 år, Jens Hansen 11 år,Anna Cathrine Hansdatter Hansdatter 10 år, Hans Hansen 8 år,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Morten Friis gmd i Ørsted den 9 maj 1776 side 312b, p2.Enken; Karen Jørgensdatter, lavværge Lars Jensen <strong>af</strong> HesleBørn; Lars Mortensen 20 år uden forstand, og en datter 16 år tjener her på stedet, på børnenes vegneChristopher Gaagerup,Lars Jensen <strong>af</strong> Hesle får stedet i fæste og lover at ægte datteren,29


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Morten Jørgensen i Gummerup den 9 maj <strong>1761</strong> folio 233b. P1.Enken; Karen Madsdatter, lavværge Degnen Mr. Heilig.Børn, Anna Mortensdatter død, hendes børn, Anders Andersen 9 år. Hans Andersen 6 år. AnnaAndersdatter 13 år. Maren Hansdatter 5 år, deres far Anders Hansen i Gummerup. Karen Mortensdatterdød hendes børn; Jørgen Søfrensen 14 år. Peder Søfrensen 9 år. Rasmus Søfrensen 2 år. AnnaSøfrensdatter 12 år, deres far Søren Jørgensen i Gummerup.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Morten Nielsen husmand i Ørsted den 21 december 1765 side 112, p2Enken; Karen Andersdatter lavværge Niels Jensen gmd i køng højrup.2 sønner avlet med sal, Kirsten Madsdatter; Niels Mortensen 28 år, Mads Mortensen 26 år.Fælles barn Karen Mortensdatter 4 uger gammel. Som værge broderen Niels Mortensen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Morten Pedersen i Glensberg den 22 januar 1765 side 133b p2,Enken, Anna Dorathea Hansdatter lavværge Hans Nielsen Skrædder,Arvinger; en ½ søster gift med en mand i lunge, 2) søkendebarn, Maren Madsdatter gift med Peder Bø<strong>dk</strong>er iGlensberg, 3) dito Mads Madsen i Flemløse, 4) dito Erich Madsen i Sønderby,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Morten Rasmussen udi Lars Frederiksens hus i Glensberg den 3 okt. 1752 folio 149b. P1.Børn; Dorthe Mortensdatter 21 år, hos sin faster Anders Michelsens hustru i Langsted. - GiertrudMortensdatter 16 år, hos hendes søskendebarn Jørgen Pedersen i Køng_____________________________________________________________________________________Niels Andersen Bæring i Ørsted den 26 december 1735 folio 23,børn: Gorm Nielsen Højsholt, - Birthe Nielsdatter tjener på Bogø - og Peder Nielsen som er rytter.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niels Andersen i Tuerup den 27 april 1757 folio 214. P1.Enken; Maren Jensdatter, med lavværge Peder Hansen <strong>af</strong> Tuerup.Arvinger; hans fader Anders Christensen i Gaunbye. en broder Christen Andersen i GaunbyeNiels Andersen i Melleballe den 21 april 1772 side 445 p2.Enken; Karen Pedersdatter, med lavværge den sal. Mand svigerbroder Lars Andersen <strong>af</strong> Melleballe.Arvinger; søskende, en broder Rasmus Andersen 36 gl. 2) Anders Andersen død Tuerup hans 3 børnAnders Andersen 12 år, Peder Andersen 6 år, Mette Andersdatter 9 år, deres stedfar Knud Hansen <strong>af</strong>tuerup, på børnenes morfaders vegne Peder Thomsen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niels Andersen i Ørsted logerende hos Jens Rasmussen i Ørsted den 23 december 1774 side 296 p2.Enken, Karen Pedersdatter med lavværge Chresten Rasmussen,Børn, Anne Cathrine Nielsdatter 17 år, Dorthe Nielsdatter 14 år, værge deres farbroder Lars Andersen <strong>af</strong>Ørsted.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niels Andersen i Dærup den 29 juli 1774 side 301 p2.Enken; Karen Rasmusdatter, lavværge Anders Andersen her i byen.Børn, Anders Nielsen 19 år, Rasmus Nielsen 14 år, formynder Anders Jørgensen gmd. i Voldtofte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niels Bertelsen i Hiersore Klinte Sogn den 21 december 1746 folio 107 P1.Enken Kirsten Hieresdatter, lavværge Niels Hansenbørn Hans Nielsen gift og bor i Vesterby, som enken er stedmor til.______________________________________________________________________________________Niels Gormsen og Margrete Pedersdatter i Sønderby den 15 marts 1784.( står også under Margrethe)arvinger: Jacob Nielsen gmd i Sønderby, Gorm Nielsen hmd i Sønderby, Lene Nielsen enke ~ JeppeNielsen : lav værge Morten Jacobsen.(måske en nevø), Dorthe Nielsdatter død ~ Peder Jacobsen deresbørn: Jacob Pedersen 18 år, Karen Pedersdatter 25 år, Maren Pedersdatter 23 år, Kirsten Pedersdatter 19år.30


( i Brahsborg Gods regnskaber ligger der et dokumet, et fæstebrev hvor der står at Niels Gormbsen fæster ethus i Sønderby efter Christen Mortensen ( el. Christian) som for svaghed og alderdom frivillig <strong>af</strong> står huset tilNiels Gormsen underskrevet den 22 dec. 1720).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niels Gregersen den 4 februar 1739 folio 50. se skifte efter hans <strong>af</strong>døde hustru Margrethe Pedersdatter.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niels Hansen husmand i Køng 29 april 1763 side 26, p2.Enken Karen Jensdatter lavværge Hans Eriksen <strong>af</strong> Køng.Arvinger; enken, og en <strong>af</strong>dødbroders børn, 2) Hans Hansen i Trøstrup Korup 3) Johanne Hansdatter sal.Rasmus Nielsens enke i Østerskovhuse Ørsted. 4) Hans Jørgensen 11 år, hos sin fader JørgenChristophersen i Tommerup som har h<strong>af</strong>t sal, Anna Catrine Hansdatter til ægteNiels Hansen i Deerup den 5 juli 1769 side 218 p2Enken; Kirsten Nielsdatter, med lavværge hendes søsters mand Hans Larsen i KøngBørn, 2 kuld, 6 fra den sal, mands første ægteskab, med sal, Karen Hansdatter; Hans Nielsen 24 år PederNielsen 16 år, Lars Nielsen 14 år, Dorthea Nielsdatter 22 år, Anna Nielsdatter 20 år, Maren Nielsdatter 10år, deres værge Rasmus Gregersen og Ole Pedersen.Fællesbørn; Jørgen Nielsen 2 ½ år, Karen Nielsdatter ¾ år. Formynder deres morbroder Anders Nielsen iKøng.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niels Hansen Torp i ørsted den 23 august 1770 side 238b p2.Enken; Kirsten Pedersdatter. Lavværge Jørgen SøfrensenBørn fra første ægteskab; Anders Nielsen 22 år, Jørgen Nielsen 20 år, tilsted morbroderen AndersPedersen,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niels Jacobsen gmd. i Vedtofte den 14 marts 1738 folio 44.enken Kirsten Jensdatter med lavværge svogeren Simon Jørgensen i Højberg.børn: fra 1 ægteskab: Birte Nielsdatter ~Anders Andersen i Mellemballe.do fra 2 ægteskab: Jens Nielsen 6 år. Jacob Nielsen 3 år. Karen Nielsdatter 1 ¾ år værge Anders AndersenMellemballe. Simon Pedersen nævnes som enkens kjereste.______________________________________________________________________________________Niels Jensen i Mellemballe den 17 december <strong>1729</strong> folio 9b.enken Kirsten Madsdatter med lavværge Peder Hansen i Højberg i Hesle.Børn: Jens Nielsen i Ørsted, Mads Nielsen 28 år, Peder Nielsen 14 år, Anna Nielsdatter 26 år. KarenNielsdatter 24 år, Maren Nielsdatter ? år. Værge Simon Laursen i Vedtofte,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niels Jørgensen i Ørsted den 8 august 1753 folio 165. P1.Enken; Mette Pedersdatter, med lavværge Lars Jensen Skrædder her <strong>af</strong> byen.Børn; Jørgen Nielsen 32 år. Peder Nielsen 28 år. Hans Nielsen 26 år. Anders Nielsen 24 år. EspenNielsen 18 år,______________________________________________________________________________________Niels Knudsen karl hos Hans Pedersen i Vedtofte den 5 marts 1756, folio 197. P1.Arvinger; en sal., broder 1) Hans Knudsens børn fra Vedtofte, Knud Hansen 12 år. Hans Hansen 10 år.Hans Knudsen Hansen 9 år. Maren Hansdatter 9 år. 2) Simon Knudsen. Peder Knudsen i Tuerup.Mads Knudsen på Søholm. Mette Knudsdatter gift med Jørgen Hansen i Thorup. På de umyndiges vegneværge Niels Larsen i Vedtofte._____________________________________________________________________________________Niels Lunde i Højberg. ( Ørsted ?) den 9 marts 1731 folio 5b.Børn: Mette Madsdatter ?? og Mads Nielsen 25 år formynder for Mette Madsdatter, var Christen Andersen iNyrup,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31


Niels Nielsen i Ørsted den 28 april 1736 folio 23.enken Maren Andersdatter. lav værge Søren Hansen.børn: Niels Nielsen 4 år, Hans Nielsen 3 år, Kirsten Nielsdatter 16 uger.Børnenes værge Hans Larsen i Ørsted.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niels Pedersen i Højberg, den 19 marts <strong>1729</strong> folio 1.enken Karen Mortensdatter med lav værge Hans Hansen Sø. Søby,Børn: Peder Nielsen og Morten Nielsen begge myndige, Karen Nielsdatter 23 år, Margrethe Nilsdatter 14år, Kirsten Nielsdatter 12 år, deres formynder Niels Hansen i Turup.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niels Sørensen Skomager fæstehusmand huus <strong>af</strong>ståelse i Vedtofte den 26 april 1776 side 312Ny fæster; Jens Christensen Skomager,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ole Jensen <strong>af</strong> Nyrup den 18 januar 1738 folio 38,enken: Anna Hansdatter.børn: Anna Chatrine Olufsdatter 3 år værge Anders Andersen i Nyrup.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Olle Larsen Smed i Ørsted den 6 oktober 1765 side 183b p2.Enken, Maren Larsdatter, lavværge Hans Jørgensen friis <strong>af</strong> Ørsted,Børn, Anna Maria Ollesdatter 11 år, 2) Lars olsen 8 år, 3) Woldborg kirstina Ollesdatter 6 år, 4) AnnaOllesdatter 2 år, beskikket formynder Morten Hansen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ole Rasmussen i Vedtofte den 1 december 1752 folio 158. P1.Enken; Tyre Erichsdatter, lavværge Hans Pedersen i VedtofteArvinger; søster Karen Rasmusdatter gift med Jørgen Jørgensen i Nellemose. en ½ broder Jørgen Nielseni Vedtofte. - ½ søster Margrette Nielsdatter død hendes børn, Niels Rasmussen 22 år. Lars Rasmussen19 år. Karen Rasmusdatter 20 år alle i Vedtofte. - ½ søster Kirsten Rasmusdatter gift med JørgenAndersen i Brendegaard. Maren Rasmusdatter. Anna Rasmusdatter_______________________________________________________________________________________Peder Tomasen sal. hustru ?? i Vedtofte den 28 juni <strong>1729</strong>. folio 3.hendes børn: Rasmus Christophersen i Nyrup, - Anna Christophersdatter ~ Rasmus Laursen iBrændegaarde ??.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Hansen Gaagerup i Ørsted den 27 februar 1756 folio 193. P1.Enken, Ædel Margrete Jacobsdatter, med lavværge broderen Jens Jacobsen i Ulskov i Orte Sogn.Børn; Hans Pedersen 13 år. Jacob Pedersen 11 år. Lars Pedersen 8 år. Kirsten Pedersdatter 15 år,beskikket tilsyns værge Lars Trunte <strong>af</strong> Ørsted og den sal., faders søster søn Niels Rørmose tjener i gaarden.Peder Hansen Bøcher i Køng den 16 juli 1760 folio 225. P1.Enken; Maren Rasmusdatter, lavværge Jens Hansen Sni<strong>dk</strong>er <strong>af</strong> Køng.Børn, Hans Pedersen 25 år. Maren Pedersdatter 20 år. Anne Pedersdatter 16 år. Mads Pedersen 11år. Rasmus Pedersen 9 år, værge for de umyndige børn deres broder Hans Pedersen.I skiftebrevet står der at den Sal. Mand havde en kiste til gode hos Anna. Sal. Mads Hansens enke i Ebberupifølge et stemplet dokument fra 19 april 1756.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Ibsen Balle i Vedtofte den 12 maj år 1731enken; Tyge ErichsdatterBørn Peder Pedersen 4 dage gammel,enkens ny fæstmand Oluf Rasmussen overtager fæstegaarden. barnets værge Jørgen Nielsen <strong>af</strong> Acherup,se også skiftet efter hans første hustru.32


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Ipsen i Voltofte, den 2 august 1741 folio 67:enken Kirsten Hansdatter: med lavværge Rasmus Madsen.børn: Hans Pedersen 34 år. Rasmus Pedersen 28 år. Jens Pedersen 18 år. Anna Pedersdatter ~ SørenLarsen i Lundager. Kirsten Pedersdatter 32 år. Maren Pedersdatter 24 år_____________________________________________________________________________________Peder Ipsen karl hos sal.Peder Nielsen i Højberg den 4 oktober 1753 folio 172b. P1.Arvinger; en broder 1) Hans Ipsen i Ørsted. 2) Bodel Ipsdatter gift med Lars Andersen her i Højberg. 3)Dorthe Ipsdatter enke her på gaarden. 4) Niels Ipsen død i Ørsberg hans børn; Anna Kirstine Nielsdattergift med Lars Andersen i Ørsberg. Anna Nielsdatter 20 år. Karen Nielsdatter ? år, de tjener begge i KertePræstegaard. Lars Nielsen 14 år, hos søsteren i Ørsberg. 5) Karen Ipsdatter død hendes børn; LarsJensen 15 år. Hans Jensen 13 år. Jacob Jensen 9 år. Anders Jensen 7 år, deres far Jens Jørgensen iØrsted.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Jensen Drud hos broderen Lars Jensen i Vedtofte den 11 dec. 1747. P1.Arvinger: hans mor Karen sal. Jens Smeds. En broder Lars Jensen. søster Margrete Jensdatter gift medSimon Jørgensen i Højberg, og en <strong>af</strong>død søsters børn; Jens Nielsen 13 år. Jacob Nielsen 10 år. AnnaCatrine Simonsdatter 8 år, deres værge Peder Thomsen her i Vedtofte._____________________________________________________________________________________Peder Johansen i Gummerup den 3, april 1765 side 96b, p2.Enken, Karen Pedersdatter, lavværge og forlovede Jens Hansen Sne<strong>dk</strong>er <strong>af</strong> køng.Børn; Johan Pedersen 16 år,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Jørgensen i Dydamshuset den 1 april 1755 folio 187b. P1.Enken; Birte Christensdatter, med lavværge hendes broder Christen Rasmussen <strong>af</strong> Nyrup.Børn; Christen Pedersen 2 år. Anders Pedersen spædebarn. Maren Pedersdatter 6 år. AnnaPedersdatter 4 år, deres værge farfaderen Jørgen Hendriksen som bebor det ½ hus._______________________________________________________________________________________Peder Jørgensen i Gummerup den 6 juni 1755 folio 189. P1.Enken; Giertrud Rasmusdatter, med lavværge hendes søn Peder Andersen som har fæstet den ½ gård.Arvinger; en broder, Hendrik Jørgensen i Køng. Jacob Jørgensen i Glensberg. Niels Jørgensen iBregnemose. Anders Jørgensen i Eegbye. Karen Jørgensdatter gift med Mads Hansen i Derup. MarenJørgensdatter sal. Hans Christensens enke i Ørsberg.____________________________________________________________________________________Peder Jørgensen <strong>af</strong> Nydamshuse den 15 januar 1765, side 134 b p2,Enken, Maren Jørgensdatter, lavværge hendes fader Jørgen Pedersen fra Nyrup, enken blev forlovet medMathias Pedersen.Børn, Peder Pedersen 4 år, Anna Pedersdatter 1 ½ år, formynder Jens Jørgensen--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Larsen i Blangstrup den 19 februar 1762 side 14, P2,Enken Maren Hansdatter med lavværegen Hans Jensen i Saltofte.Børn, Mette Kirstine Pedersdatter 20 år, 2) Hans Pedersen 18 år, 3) Lars Pedersen 14 år, 4) AndersPedersen 12 år, 5) Anne Marie Pedersdatter 9 år, på deres vegne tvende farbrøder, Hendrik LarsenSøllested og Niels Larsen <strong>af</strong> Vedtofte,_______________________________________________________________________________________Peder Madsen i Dærup den 6 november 1752 folio 155b. P1.Enken; Dorthe Jensdatter, lavværge broderen Hans Jensen.Børn; Mads Pedersen 26 år. Karen Pedersdatter gift med Peder Pedersen itm. Maren Pedersdatter 20år, værge for den umyndige morbroderen Hans Jensen i Voldtofte. Sønnen Mads Pedersen over tagerfæstet <strong>af</strong> gården sammen med sin kjerste Margrette Diderichsdatter.33


______________________________________________________________________________________Peder Mortensen i Kremmerhuus i Vedtofte den 2 december 1765 side 108 p2.Enken, Sara Andersdatter lavværge Jeramias Andersen Spleth i Naarup.Børn; Anna Dorathea Pedersdatter 7 år, Morten Pedersen 4 år, og 3 stedbørn; Anna Marie Pedersdattergift med Hans Povelsen i Møllemarch huuset, Povel Pedersen for 4 årstid siden bort rømt, MarenPedersdatter 14 år, ( deres mor var sal, Abelonne Erichsdatter, som nærmeste slægtning var HansJacobsen nærværende for børnenePeder Mortensen Melleballe den 19 marts 1766 side 115 p2.Arvinger, den sal mands moder Mette Pedersdatter lavværge Hans Pedersen <strong>af</strong> Vedtofte, trolovet medSøren Madsen.½ broder Christen Mortensen 32 år tjener Anders Nielsen i Dærup.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Nielsen karl hos sin broder Mads Nielsen i Melleballe den 12 september 1747. folio 109. P1.Søskende, beml: Mads Nielsen. - Jens Nielsen i Ørsted. Karen Nielsdatter gift med Christen Christensen iTurup. Maren Nielsdatter gift med Mads Koch item. - Maren Jacobsdatter 15 år en søster datter, hos sinfar Jacob Jørgensen i Turup,_______________________________________________________________________________________Peder Nielsen i Højberg den 20 oktober 1753 folio 171b. P1.Enken; Dorthe Ipsdatter, med lavværge og kjereste Lars Pedersen i VedtofteBørn; Niels Pedersen 20 år, - Lars Pedersen 14 år. Anders Pedersen 9 år. Anna Pedersdatter 18 år.Karen Pedersdatter 4 år, formynder farbroderen Morten Nielsen i Ørsted, og Lars Hansen Trunte item., somogså er pårørende.Peder Nielsen i Ørsted værelse hos gmd, Jørgen Andersen, den 19 oct, <strong>1761</strong>, side 3, P2.Enken, Maren Madsdatter. Som er sted mor til børnene.Børn; Hans Pedersen <strong>af</strong> Ørsted, 2) Jørgen Pedersen <strong>af</strong> Nyrup-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Pedersen hmd; smed i Ørsted den 29 jan. 1753 folio 159b. P1.Enken; Karen Larsdatter, lavværge Mathias Hansen <strong>af</strong> Ørsted.Børn; Peder Pedersen 23 år. Giertrud Pedersdatter gift med Hans Jørgensen boende på Taasinge. -Kirsten Pedersdatter 25 år.____________________________________________________________________________________Peder Rasmussen i Myllerup den 13 august 1745 folio 98. P1.Enken; Anna Jensdatter, som lavværge broderen Hans Jensen i Voldtofte.Arvinger; en broder Niels Rasmussen i Assens. Hans Rasmussen i Voldtofte. Søren Rasmussen itdm.Maren Rasmusdatter gift med Lars Nielsen i Nyboe. Anna Rasmusdatter gift med Hans Ellegaard iSkydebjerg. Bodel Rasmusdatter død var gift med Morten Jensen i Voldtofte deres børn; RasmusMortensen 22 år. Peder Mortensen 18 år. Hans Mortensen 13 år. Maren Mortensdatter 21 år.Peder Rasmussen i Haarby 21 december 1764 side 97 p2.Enken; Dorothea Pedersdatter lavværge Jørgen Hansen gårdmand ibid,Søn, Rasmus Pedersen som for 2 år siden var bortrømt godset,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Rasmussen i Søholms Hus den 14 marts 1767 side 140 b. pe,Enken, Maren Rasmusdatter, lavværge Henning Højberg.Arvinger, en søster 1) Maren Rasmusdatter i København, 2) Maren Rasmusdatter i Vindinge, 3) Johannerasmusdatter død i Krogsbølle, hendes børn 2 sønner og en datter, 4) en broder sal.Rasmus Rasmussenførhen gmd i Vindinge død, hans søn Niels Rasmussen i Vindinge.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34


Peder Rasmussen gmd i Ørsted den 16 august 1773 side 264b,Enken, Mette Kirstine Jacobsdatter, med lavværge Jes BernzenBørn; Karen Pedersdatter 7 år, Rasmus Pedersen 2 år, som værge Hans Jacobsen gift med deres faster.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peder Sørensen i Ørsted den 24 november 1758 folio 218. P1.Enken; Mette Jørgensdatter, lavværge hendes far Jørgen Andersen Friis her <strong>af</strong> byen.Børn; Anders Pedersen 18 år. Kirsten Pedersdatter 20 år, værge farbroderen Jørgen Sne<strong>dk</strong>er ogdatterens trolovet Hans Hansen her <strong>af</strong> byen, som også fæster gaarden.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pernille Hansdatter udi Peder Jacobsens hus i Glensberg den 8 marts 1764 side 52, p2.Enkemanden, Jacob Jørgensen på <strong>af</strong>tægt hos over nævnte sønnenBørn, Peder Jacobsen, 2) Anders Jacobsen 3) Anna Jacobsdatter ugift, 4) Kirsten Jacobsdatter ugift, 5)Maren Jacobsdatter gift med Jens Hansen Skrædder, 6) Jørgen Jacobsen boende i Køng,___________________________________________________________________________________Povel Christensen huusmand i Langsted den 23 januar 1764 side 50b p2.Enken; Karen Hansdatter,Arving; en søster Mette Christensdatter som skulle opholde sig i jylland hvis hun lever, der var intet at arve._____________________________________________________________________________________Rasmus Andersen hos Sne<strong>dk</strong>er Jørgen Sørensen i Ørsted den 6 september 1762 side 21, p2.Enken Kirsten Pedersdatter lavværge Jørgen SørensenArvinger ½ søskende; Hans Andersen <strong>af</strong> Mellemballe, 2) Maren Andersdatter enke efter Niels Nielsen iVedtofte,_____________________________________________________________________________________Rasmus Hendriksen hos Mads Hendriksen i Turup. den 19 februar 1741 folio 57.arvinger søskende og søskende børn: 1) Mads Hendriksen i Turup. 2) søster søn Peder Knudsen skrædderi Barløse. 3) søster datter Kirsten Larsdatter ~ Peder Larsen i Vedtofte. ½ broder til Kirsten; 4) JohanHeidebroch sidst i København for 16 år siden._____________________________________________________________________________________Rasmus Isachsen Gmd i Ørsted den 25 september 1773 side 267b p2.Enken, Maren Hansdatter, på enkens vegne hendes fader Hans Nielsen i Skydebjerg.Arvinger søskende, Christopher Isachsen, Isach Isachsen <strong>af</strong> Vedtofte, Kirsten Isachsdatter gift med PederLyche i Vedtofte. ½ søsteren Anna Jørgensdatter 16 år.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rasmus Jensen Gmd. i Hesle den 13 maj 1776 side 314 p2.Enken; Giertrud Knudsdatter, lavværge Jens Laursen.Børn <strong>af</strong> 3 ægteskaber; første Bodil Rasmusdatter 40 år, opholder sig i Lundhuus, fra andet ægteskab; LarsRasmussen hmd. i Ørsted, Maren Rasmusdatter gift med Anders Andersen her i byen, DortheRasmusdatter gift med Anders Jørgensen gmd. i Ørsted,Fælles barn, Jens Rasmussen 7 år, værge morbroderen Povel Knudsen i Fjellebro kjerte Sogn.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rasmus Larsen Gmd. i Vedtofte den 11 september 1740 folio 53b..enken. Anna Christophersdatter med lav værge Rasmus Christophersen.Børn: Ole Rasmussen i Vedtofte 36 år. Karen Rasmusdatter ~ Jørgen Jørgensen i Nellemosen. KirstenRasmusdatter gift med Isach Hansen i Vedtofte. Maren Rasmusdatter 13 år tjener Ole Rasmussen. AnnaRasmusdatter 10 år._______________________________________________________________________________________Rasmus Nielsen udi Østerskov Hus i Ørsted Sogn den 30 marts <strong>1761</strong> folio 232b. P1.Enken, Johanne Hansdatter, Lavværge Jens Tønnesen fra Krengerup.Børn; fra 1 ægteskab; Karen Rasmusdatter 12 år, tjener hos Christen Tingberg i Verninge. FredericaRasmusdatter 16 år, tjener hos Jens Nielsen i Naarup. Margrete Christiane Rasmusdatter 7 år, værendepå <strong>Brahsholm</strong>. Børn sammen med enken, Sara Rasmusdatter 4 år. Niels Rasmussen 2 år begge hosderes moder, tilsagt formynder Christen Rasmussen.35


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________________________________________________Rasmus Pedersen i Nyrup den 30 april 1737 folio 26.enken Anna Mathiasdatter, med lav værge Rasmus Christophersen i Nyrup.børn Jens Rasmussen gmd i Ørsted 30 år, Peder Rasmussen 26 år tjener i Norup. Mathias Rasmussen 22år ( får gaarden i fæste), Karen Rasmusdatter 20 år i stervboen, Maren Rasmusdatter 17 år tjenerbroderen Jens.som formynder for de umyndige Niels Clausen i Fuglesang og Jens Rasmussen i Ørsted.Rasmus Pedersen Bøcher i Nydamshuset den 5 januar 1768 side 171 p2.Enken, Maren Andersdatter, med lavværge Jens Pedersen i Nyrup.1 pigebarn fra første ægteskab, Birte Catharina Rasmusdatter 7 år.Fælles datter, Birte Rasmusdatter 1 ¼ år, værge farfaderen Peder Jensen Frøbjerg, farbroder JensPedersen i Nyrup.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rasmus Steffensen i Jacob Jensens hus i Vedtofte den 9 august 1750 folio 138. P1.Arvinger: Bodel Rasmusdatter gift med Jacob Jensen. Karen Rasmusdatter 20 år. Niels Rasmussen 22år. Lars Rasmussen 15 år, tilsynsværge morbrødrene Ole Rasmussen og Jørgen Nielsen begge <strong>af</strong>Vedtofte._______________________________________________________________________________________Sara Jophesdatter i Tranekierhuset Øster Skov den 16 oktober 1756 folio 203b. P1.Enkemand Rasmus Nielsen.Børn; Karen Rasmusdatter 8 år. Fredericha Rasmusdatter 5 år. Christiana Margrete Rasmusdatter 3 år._______________________________________________________________________________________Sidsel Malene Hansdatter i Vedtofte den 7 maj 1751 folio 140. P1.Enkemand: Rasmus Pedersen, som er dum! Tilstede hans broder Hans Pedersen Hougård.Arvinger; broder Lars Hansen Rybjerg her i Vedtofte. Kirsten Hansdatter gift med Hans Pedersen her ibyen. Johanne Hansdatter.Sidsel Larsdatter i Dærup den 16 oktober 1752 folio 150b. P1.Enkemand; Peder Jørgensen.Datter; Kirsten Pedersdatter, med sin forlovet Søren Knudsen her i Dærup, som fæster huset og PederJørgensen går på <strong>af</strong>tægt._______________________________________________________________________________________Simon Hansen i Nyrup den 4 december 1754 folio 183. P1.Enken; Maren Larsdatter,Børn fra første ægteskab, Hans Simonsen 32 år. Anna Simonsdatter 35 år. Børn avlet med enken, LarsSimonsen 19 år. Christen Simonsen 13 år. Maren Simonsdatter 16 år. Kirsten Simonsdatter 6 år, deresformynder deres faster søn Hans Madsen og fasters mand Mathias Hansen begge <strong>af</strong> Ørsted.______________________________________________________________________________________Simon Jørgensen gård<strong>af</strong>ståelse i Højberg den 15 december 1764 side 79 p2.Ny fæster, Anders Hansen <strong>af</strong> Holdte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Simon Laursen i Voldtofte den 10 marts 1732 folio 11enken Kirsten Hansdatter lav værge broderen Hans Hansen i Bucherup,Børn: ( hans) Maren Simonsdatter 43 år ~ Knud Nielsen i Vedtofte, fælles barn Laurs Simonsen 6årgammel. værge den sal: mands broder Hans Laursen i Vedtofte.36


Sinde Andersdatter i Vedtofte den 27 november 1752 folio 156b.P1.Enkemanden; Lars Hansen Skomager.Arvinger; en søstre Elisabeth Andersdatter. Karen Andersdatter død hendes børn; Peder Jørgensen tjeneri Sønder Aabye. Frederiche Birgitte Jørgensdatter tjener Hr. Bush i Bistaarup. - Mette Jørgensdattertjener Præsten Hr. Vulf i Korup. Ved skiftets <strong>af</strong>slutning nævnes Elisabeth Andersdatters søn Søren ChristianPedersen <strong>af</strong> Dærup._____________________________________________________________________________________Sophie Frederiksdatter i Vedtofte den 16 april 1750. folio 134b. P1.Enkemand: Rasmus Pedersen,Datter; Kirsten Rasmusdatter 3½ år, værge farbroderen Hans Pedersen Haugaard.I skiftet står der at enkemanden Rasmus Pedersen er dum og man ikke kan få noget svar fra ham, men hansbroder var tilstede på barnets vegne_____________________________________________________________________________________Steffen Jensen i Derup den 20 juni 1753. folio 163 P1.Enken Johanne Larsdatter, med lavværge morbroderen Anders Jacobsen i Glensberg, og kjerste LarsSimonsen.Anders Steffensen 14 år. Hans Steffensen 12 år. Jens Steffensen 7 år. - Lars Steffensen 3½ år.Maren Steffensdatter 17 år. Anne Steffensdatter 9 år, værge deres fasters mand Michel Pedersen her ibyen._____________________________________________________________________________________Steffen Jensen Knusborg en jysk mand som rejste rundt i landet og solgte sorte potter, død hos MadsJørgensen i Blangstrup natten mellem 18 og 19 juli 1756.Arvinger, en datter Anna Steffensdatter gift med Niels Jensen i Hejnsvig._____________________________________________________________________________________Steffen Pedersen i Kalcheruphuset i Køng den 8 august 1749 folio 132. P1.Enken; Vibeche Dorthea Hansdatter, med lavværge ½ broderen Laurs Knudsen.Børn; Maren Steffensdatter 18 år. Dorthea Marie Steffensdatter 14 år. Peder Steffensen 13 år, - AnnaBarbara Sophia Steffensdatter 11 år. Ole Steffensen 6 år. Hans Jørgen Steffensen 1 år, deres værgeJens Marchusen i Orte._____________________________________________________________________________________Søren Jørgensen i Dærup den 5 december 1774 side 304 p2.Enken, Ellen Jørgensdatter,Børn, 1) Jørgen Sørensen gmd, her i byen. 2) Michel Sørensen 28 år, 3) Anna Sørensdatter død været iægteskab med Peder Hansen i Gummerup, deres 6 børn, Hans Pedersen 16 år, Søren Pedersen 13 år,Peder Pedersen 10 år, Rasmus Pedersen 6 år, Maren Pedersdatter 11 år, Anna Pedersdatter 4 år, 4)Maren Sørensdatter gift med Anders Andersen gmd, i Stærup, Karen Sørensdatter død har været gift medHans Jacobsen i Flemløse, deres børn Søren Hansen 11 år, Kirsten Hansdatter 10 år. 5) KirstenSørensdatter gift med Jens Michelsen gmd i Caslund, 6) Anna Sørensdatter ugift tjener her på stedet er 23år.37


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.This page will not be added <strong>af</strong>ter purchasing Win2PDF.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!