12.07.2015 Views

Samtale Mellem Generationer - Aarhus.dk

Samtale Mellem Generationer - Aarhus.dk

Samtale Mellem Generationer - Aarhus.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Samtale</strong> <strong>Mellem</strong> <strong>Generationer</strong>Om børn og unges trivselTilbud til klasselærere på 7. årgangSMG-arrangementDe fleste skoler kender SMG arrangementet som et godt og nyttigt værktøj i klasse- ogforældresamarbejdet.FormålFormålet med møderne er gennem dialog, at fremme forståelsen mellem unge og forældre,samt give de unge holdninger og parathed til at begå sig i ungdomslivet. Sigtet erforebyggende/trivselsfremmende/kriminalpræventivt.IndholdIndholdet er væsentlige ting fra undgomslivet:Tolerance, respekt, klassens sociale liv, fritid, mobning, komme-hjem-tider, fester,konfirmation, alkohol, uhensigtsmæssig adfærd og kriminalitet. Hertil kommer socialpejling/social kapital.SMG-arrangement.Arrangementet er et aftenmøde mellem forældre, elever og lærere, hvor to instruktører medtilknytning til SSP. Instruktørerne deltager som procesledere.InstruktørerneInstruktørgruppen er sammensat af erfarne lærere, pædagoger, politifolk og socialrådgivere,som i deres daglige arbejde er i berøring med teenagere og deres familier.Eksempel på et SMG-arrangementEn aften varer fra kl. 19.00 til kl. 21.30og kan se sådan udDialogbaseret oplæg fra to instruktører.(Indholdet aftales nærmere med læreren).Debat i grupper sammensat af forældre og børn medudgangspunkt i oplægget og de aftalte emner.Opsamling xxxxxx, hvor grupperneindbyrdes diskuterer med instruktørerne som procesledere.Læreren udarbejder en opsamling af forløbet til videre brug i klassen.PrisEt SMG-arrangement koster pr. 01.08.2010 kr. 2.445,00 kr.BestillingHvis du som klasselærer ønsker et SMG-arrangement kan det bestilles direkte på nettet påadressen http://smg.symfoni.com.Du kan downloade vejledning til hvordan du kommer på systemet på Århus Kommuneshjemmeside, SSP, SMG.Har du spørgsmål til denne procedure bedes du/I skrive til ssp@mbu.aarhus.<strong>dk</strong>, hvor visnarest vil besvare dine spørgsmål.


Du skal på bookingsystemet bestille SMG-arrangement til en konkret aften.Herefter sker der en kobling til instruktørgruppen.Hvis du efter ca. 14 dage har fået gennemført et arrangement vil du modtage en bekræftelsepå arrangementet. På bekræftelsen står navne, e-mail og telefonnumre på instruktørerne.Det er vigtigt, at du i god tid kontakter instruktøren og aftaler, hvad I har brug for at få pådagsordnen i netop din klasse. Helst efter samråd med forældre og børn.Instruktørerne har også mulighed for at kontakte dig via din mail eller telefon, som ligeledes erat finde på bekræftelsen.De konkrete aftaler om indhold m.v. foregår mellem instruktør og lærer.Hvis du ikke inden for en 3-4 uger fra 1. bestillingsdag har fået nogen tilbagemelding på dinbestilling bedes du genbestille et nyt arrangement på en ny dato, da ingen instruktøreråbenbart er ledige til din først ønskede dato.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!