5. Tværgående indsatsområ - Region Hovedstaden

regionh.dk

5. Tværgående indsatsområ - Region Hovedstaden

Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Årsberetning på ar-

bejdsmiljøområdet

2008-2009

Region Hovedstaden


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Indholdsfortegnelse

1. Resumé og anbefalinger 3

2. Indledning 4

3. Virksomhedernes lokale arbejdsmiljøarbejde 6

3.1 Arbejdsbetinget stress 6

3.2 Sygefravær 7

3.3 Øvrige lokale indsatser 8

3.4 Arbejdsmiljøhensyn i virksomhedens planlægning 10

3.5 Arbejdspladsvurderinger (APV) 11

3.6 Kemikalieområdet 18

3.7 Afgørelser fra Arbejdstilsynet 20

3.8 Arbejdsskader 21

4. Fælles arbejdsmiljøaktiviteter 26

4.1 Arbejdsmiljøsite 26

4.2 Arbejdsmiljøuddannelsen 27

4.3 Tilbud om helbredssamtaler 28

4.4 Seminarer 28

5. Tværgående indsatsområder 30

5.1 Trivsel og arbejdsglæde 31

5.2 Systematik og metoder i arbejdsmiljøarbejdet 34

5.3 Arbejdsmiljø i byggeri 37

6. Det fremadrettede arbejdsmiljøarbejde 39

6.1 Udfordringer 39

6.2 Anbefalinger 40

Appendix 42

2


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

1. Resumé og anbefalinger

Dette er Region Hovedstadens anden årsberetning på arbejdsmiljøområdet.

Koncern HR har sammenfattet årsberetningen på vegne af RegionH MEDudvalget.

Hovedvægten i årsberetningen er lagt på virksomhedernes lokale arbejdsmiljøarbejde

samt på de tværgående indsatsområder i regionen.

Det fremgår af årsberetningen, at arbejdsmiljøområdet også i 2008 – 2009

har været præget af et stort engagement samt konsolidering af netværk og

aktiviteter.

Arbejdsmiljøindsatsen peger også fremad bl.a. via de tværgående indsatsområder

samt virksomhedernes aktuelle udfordringer. Med udgangspunkt i disse

anbefaler Koncern HR RegionH MED-udvalget, at

1. de omkostningstunge problemer i virksomhedernes arbejdspladsvurderinger

(APV’er) løftes op i en regional APV-handlingsplan, som kan forelægges

RegionH MED-udvalget og regionsrådet efter yderligere konkretisering

i virksomhederne, jf. afsnit 3.5. Koncern HR vurderer, at en

regional APV-handlingsplan også vil være en del af processen mod en

eventuel arbejdsmiljøcertificering i Region Hovedstaden, jf. afsnit 5.2.

En eventuel regional APV-handlingsplan skal sammentænkes med den

kommende proces omkring fælles APV- og trivselsmålinger i Region

Hovedstaden,

2. målgruppen for tilbud om helbredskontrol ved natarbejde udvides, så at

ansatte, der har mindre end 3- 4 nattevagter pr. måned, omfattes af tilbuddet,

jf. afsnit 4.3. Baggrunden er dels, at tilgangen til tilbuddet pt. er

begrænset og dels at anskue tilbuddet ud fra et forebyggelsesperspektiv –

så at det er behov og ikke timeantal, der afgør, hvem der kan benytte tilbuddet,

3. de nuværende tre tværgående indsatsområder fastholdes i 2009, jf. afsnit

6.2, og at der ikke suppleres med yderligere indsatsområder i 2009,

4. der i 1. kvartal 2010 tages stilling til de tværgående indsatsområder fra

2010 med det formål at kunne afstemme indsatsområder i forhold til

fremadrettede udfordringer.

Samtlige anbefalinger i årsberetningen ligger ikke op til økonomiske aktivitetsudvidelser,

men planlægges afholdt inden for allerede fastlagte budgetrammer.

3

In


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

2. Indledning

Dette er Region Hovedstadens anden årsberetning på arbejdsmiljøområdet.

Rammen for årsberetningen er beskrevet i Region Hovedstadens MED-aftale

(arbejdsmiljøaftale) og Region Hovedstadens arbejdsmiljøpolitik. Heri fremgår

det bl.a., at RegionH MED-udvalget – som regionens øverste arbejdsmiljøudvalg

– skal sammenfatte en årsberetning med udgangspunkt i årsbeskrivelserne

fra regionens 16 virksomheder. Årsberetningen skal forelægges

regionsrådet.

Koncern HR har sammenfattet årsberetningen på vegne af RegionH MEDudvalget.

Hovedvægten i årsberetningen er lagt på virksomhedernes lokale

arbejdsmiljøarbejde samt på de tværgående indsatsområder i regionen. Årsberetningen

afsluttes med et appendix, der indeholder et resumé af de 16

virksomheders årsbeskrivelser.

I årsberetningens bilag præsenteres de 16 virksomheders årsbeskrivelser,

omfanget af sygefravær i regionen samt antallet af afgørelser fra Arbejdstilsynet.

Der præsenteres også en oversigt over fordelingen af de centrale budgetmidler

til arbejdsmiljøområdet i 2009.

Årsberetningens kvalitative beskrivelser omfatter perioden 1. maj 2008 – 31.

marts 2009. De kvantitative data fx om afgørelser fra Arbejdstilsynet og sygefravær

omfatter udelukkende 2008.

Dele af årsberetningen indgår også i Region Hovedstadens årsberetning for

personaleområdet.

Arbejdsmiljøområdet i Region Hovedstaden har også i 2008 – 2009 været

præget af et stort engagement samt konsolidering af netværk og aktiviteter.

Engagementet kommer til udtryk i årsbeskrivelserne fra regionens 16 virksomheder,

på møder i regionens MED-udvalg samt i dialogen på de seminarer,

som har været afholdt for primære arbejdsmiljøaktører i regionen.

Regionforum for arbejdsmiljø (virksomhedernes arbejdsmiljø- og sikkerhedsledere)

er blevet konsolideret som et fagligt og koordinerende netværk. Forummet

har været med til at sætte arbejdsmiljø på regionens landkort – også

der hvor der ikke umiddelbart har været etableret stier. Et eksempel herpå er

samarbejdet mellem arbejdsmiljøprofessionelle og brugergrupper ved indkøb.

I 2008 – 2009 er Region Hovedstadens MED- og arbejdsmiljøaftale blevet

evalueret i regi af RegionH MED-udvalget. Evalueringen har bl.a. resulteret

i, at der er blevet udarbejdet et vejledende notat om ”organisering af MED-

og arbejdsmiljøstrukturen ved samarbejds- og udefunktioner”. Notatet vil

blive evalueret primo 2010 med udgangspunkt i de erfaringer, som regionens

4


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

virksomheder har fået med MED- og arbejdsmiljøstrukturen for samarbejds-

og udefunktioner.

Evalueringen har ikke medført nogen større justering af arbejdsmiljøaftalen,

da det vurderes, at aftalen skaber rammer og muligheder for et godt arbejdsmiljø

på regionens arbejdspladser. Dog kan nævnes, at arbejdsmiljøudvalg

nedsat under virksomheds-MED-udvalg skal udarbejde kommissorier – og at

det er præciseret, at disse arbejdsmiljøudvalg ikke har en selvstændig kompetence.

Begrebet ”sikkerhed” udgår af MED- og arbejdsmiljøaftalen og erstattes med

det mere proaktive begreb ”arbejdsmiljø”. Dette er i tråd med den nationale

trepartsaftale, som er blevet indgået i april 2009 om virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde.

I forlængelse af RegionH MED-udvalgets evaluering har der været afholdt

valg af arbejdsmiljørepræsentanter til udvalget. Valghandlingen har synliggjort,

at regionens virksomheder ikke har ens rytmer og procedurer for valg

af arbejdsmiljørepræsentanter i MED-organisationen. RegionH MED-udvalget

har derfor besluttet, at der skal laves en fremadrettet plan for koordinering

af valg af arbejdsmiljørepræsentanter i regionens MED-organisation.

Den demografiske udvikling giver fortsat Region Hovedstaden udfordringer.

Regionsrådet har derfor i forbindelse med budget 2009 konkluderet, at

spørgsmålet om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere fortsat er en

kerneopgave, der må have højere prioritering. Udfordringen skal løses ved at

sættes ekstra fokus på god ledelse, nye rekrutteringsområder, personaleudvikling

samt bedre arbejdsmiljø og trivsel. Midlet hertil er en handlingsplan,

som sætter dagsordenen for fælles personalemæssige og organisatoriske initiativer.

Arbejdsmiljøområdet er tematiseret i handlingsplanen og er således en væsentlig

forudsætning for at nå regionens mål.

5


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

3. Virksomhedernes lokale

arbejdsmiljøarbejde

I dette afsnit præsenteres det lokale arbejdsmiljøarbejde på regionens 16

virksomheder. Præsentationen omfatter bl.a. de lokale indsatser vedrørende

forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress og sygefravær, arbejdet

med arbejdspladsvurderinger og trivselsmålinger samt indsatsen på kemikalieområdet.

Afgørelser fra Arbejdstilsynet samt omfanget af virksomhedernes

arbejdsskader præsenteres også.

Resuméer fra hver af de 16 virksomheder om deres væsentligste arbejdsmiljøindsats

og udfordringer er samlet i et appendix bagerst i årsberetningen. For

yderligere uddybning henvises til virksomhedernes årsbeskrivelser i bilag 1.

3.1 Arbejdsbetinget stress

I dette afsnit beskrives de lokale indsatser knyttet til stress. Derudover arbejder

en række virksomheder med stress i forbindelse med de tværgående indsatsområder

(se afsnit 5.1).

Indsatsen er forankret i et protokollat til KTO-aftalen fra 2008, hvor parterne

har forpligtiget sig til at arbejde med forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget

stress. Regionens hospitals- og psykiatriplan og deraf usikkerhed om

fremtiden samt problemer med rekruttering og fastholdelse er faktorer, der

kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø og forekomsten af stress på regionens

virksomheder.

Stort set alle virksomheder i regionen arbejder i en eller anden form med at

forebygge og håndtere arbejdsbetinget stress. Der er variationer i de konkrete

metoder og tilgange til arbejdet, og aktiviteterne spænder fra omfattende

projekter, intervention på afdelinger, en målrettet indsats over for mellemledergruppen,

udarbejdelse af stresspolitik til enkeltstående temadage og aktiviteter.

Initiativerne har både en individuel og en organisatorisk tilgang, men

fælles for indsatserne er, at der fokuseres på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø

for herigennem at mindske stress i arbejdet.

Af konkrete lokale initiativer beskrevet i virksomhedernes årsbeskrivelser

kan nævnes:

� Undervisning i psykosocialt arbejdsmiljø på lederuddannelse, i andre

tilbud til ledere samt den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (Rigshospitalet,

Hvidovre Hospital)

� Projekt om arbejdsglæde (Hvidovre Hospital)

� Projekt om voldsforebyggelse (Region Hovedstaden – Handicap)

� Udvikling samt implementering af stressværktøjskasse (Hvidovre Hospital,

Hillerød Hospital)

6

In


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

� Udarbejdelse af stresspolitik (Region Hovedstaden – Handicap, Frederiksberg

Hospital)

� Åbenhed omkring organisatoriske ændringer (Helsingør Hospital)

� Opnormering og ansættelse af nye medarbejdere (Region Hovedstadens

Apotek, Hvidovre Hospital)

� Konsulenthjælp til gennemførsel af trivselsmåling, dialogspil og bedre

organisering af arbejdet (Hvidovre Hospital)

� Afholdelse af stress-seminarer, gå-hjem-møder, temaeftermiddage ol.

(Frederiksberg Hospital, Hillerød Hospital/Frederikssund Hospital)

� Netværk for forskellige medarbejdergrupper (Frederiksberg Hospital).

Dialogspillet ”Rundt om stress” på Hvidovre Hospital

Hvidovre Hospital har udviklet et dialogspil om stress. Spillet har et meget ligetil for-

mål – det handler ganske enkelt om at få skabt en dialog om stress. Gennem dialo-

gen, som opstår ud fra forskellige dialogkort, får deltagerne en viden om, hvordan de

selv og kollegaerne forstår, oplever og taler om stress på hospitalet. Spillet lægger

endvidere op til, at deltagerne skal tage skridtet videre end ”bare” at tale om stress.

De skal også forholde sig til konkret handling.

3.2 Sygefravær

En lang række af Region Hovedstadens virksomheder arbejder med forebyggelse

af sygefravær – eller som det også formuleres ”indsatser for at fremme

trivsel” eller ”fra fravær til nærvær”.

Generelt kan en lang række af de aktiviteter, der initieres i forbindelse med

trivsel, APV, samarbejde, stress ol., ses som havende direkte eller indirekte

indflydelse på sygefraværet. I dette afsnit beskrives de lokale indsatser knyttet

til sygefravær. Derudover arbejder en række virksomheder med sygefravær

i forbindelse med de tværgående indsatsområder (se afsnit 5.1).

I virksomhedernes årsbeskrivelser nævnes følgende indsatser i forbindelse

med indsatser overfor sygefravær:

� Analyse af sygefraværet (Hillerød Hospital, Amager Hospital)

� Sygefraværsstatistik (Hillerød Hospital, Region Hovedstaden – Handikap)

� Udvikling af /ændring i sygefraværssamtaler (Hillerød Hospital, Region

Hovedstadens Apotek )

� Gravid-APV, fokus på gravide (Hillerød Hospital, Amager Hospital)

� Samarbejde med kommunen (Hillerød Hospital)

� Fokus på fremme af trivsel – fx gennem fokus på arbejdsmiljø i lederuddannelse,

introduktionsprogram for nye ledere samt arbejdsmiljøuddannelsen

(Rigshospitalet)

� Projekt for køkkenpersonalet med fokus på sundhed, velvære og trivsel

(Bispebjerg Hospital)

� Tilbud med fokus på motion og kost for overvægtige (Bispebjerg Hospital)

7


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

� Ansættelse af personalefysioterapeut (Bispebjerg Hospital)

� Sygefraværspolitik (Helsingør Hospital)

� Udarbejdelse af dynamisk nærværspolitik (Frederikssund Hospital)

� Arbejde med åbenhed, fraværs- og omsorgssamtaler, positiv kommunikation,

aftaler om lokale vagtplaner ol. (Hvidovre Hospital)

� Nedsættelse af sygefraværsteam – bl.a. med fokus på graviditet og refleksionsguide

(Glostrup Hospital)

� Forebyggelse af ryggener hos plejepersonalet (Frederiksberg Hospital)

� Massage og undervisning i afspænding, åndedrætsøvelser ol. (Frederiksberg

Hospital)

� Hospitalscoach (Frederiksberg Hospital)

� Redigering af indkaldelse til sygefraværssamtale (Amager Hospital)

� Uddanne ledere til at håndtere sygefravær (Amager Hospital)

� Lokalt i stabene arbejdes med sygefraværspolitik, retningslinjer for sygefraværssamtaler

og sygefraværsstatistikker (Koncernstabene).

Som det fremgår, er der forskelle i de lokale tilgange og metoder til arbejdet

med at nedbringe sygefraværet og fremme trivsel.

Dynamisk nærværspolitik på Frederikssund Hospital

Frederikssund Hospital har igangsat en målrettet indsats for at nedbringe sygefravæ-

ret. Et af midlerne hertil er ”den dynamiske nærværspolitik”, som blev godkendt af

hospitalets virksomheds-MED-udvalg i december 2008. Politikken har følgende tema-

er:

� Rekrutteringstiltag

� Nye medarbejdere

� Allerede ansatte medarbejdere

� Fratrådte medarbejdere.

3.3 Øvrige lokale indsatser

I dette afsnit præsenteres de lokale indsatser, der ikke umiddelbart hører under

de øvrige afsnit. Ikke desto mindre er de vigtige at nævne for at give et

samlet billede af den mangfoldighed af indsatser, der indgår i virksomhedernes

arbejdsmiljøarbejde.

I virksomhedernes årsbeskrivelser nævnes følgende under ”øvrige lokale

indsatser”:

� Fokus på MED-organisationens arbejde med arbejdsmiljøet, herunder

kommunikation mellem de forskellige MED-niveauer og sikkerhedsgrupper

(Frederiksberg Hospital)

� Trivselsundersøgelse (Frederiksberg Hospital)

� Netværksgruppe og kolleganetværk (Frederiksberg Hospital)

� Personalets uge med fokus på KRAM-faktorerne (Frederiksberg Hospital)

� Fokus på løfte- og forflytningsteknik, arbejdsgange, problematikker med

ensidigt gentaget arbejde samt brug af hjælpemidler for at imødegå ar-

8


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

bejdsskader, uddannelse af forflytningsvejledere (Frederikssund Hospital,

Bornholms Hospital, Hvidovre Hospital, Region Hovedstadens Apotek,

Helsingør Hospital, Rigshospitalet)

� Fratrædelsesundersøgelse (Region Hovedstadens Apotek)

� Udvikling af elektronisk APV (Hillerød Hospital)

� Udarbejdelse og godkendelse af lokal arbejdsmiljøpolitik (Hillerød Hospital)

� Udarbejdelse af beskrivelse i forbindelse med koordinering af byggeprojekter

i samarbejde med Byggeteknisk enhed (Hillerød Hospital)

� Udbygning af arbejdsmiljøintranet (Hillerød Hospital)

� Udarbejdelse af plan for arbejdsmiljøcertificering (Hillerød Hospital)

� Ergonomikortlægning (Hillerød Hospital)

� Stikskadekampagne (Hillerød Hospital)

� Udbygning og synliggørelse af XXL-pakken (Hillerød Hospital)

� Udarbejdelse af voldsforebyggelsespolitik (Hillerød Hospital)

� Overblik over lokale procedure og sagsbehandling ved ulykker og nærved

ulykker (Herlev Hospital)

� Forskellige indsatser knyttet til psykisk arbejdsmiljø (Herlev Hospital)

� Fokus på inddragelse af arbejdsmiljø ved byggeri – bl.a. gennem fokus

på videnopbygning og -formidling (Herlev Hospital)

� Projekt for at forbedre arbejdsmiljøet for yngre læger (Bispebjerg Hospital)

� Forskningsprojekt med fokus på organisatorisk effekt af ledelse og lederstil

i hospitalssektoren (Bispebjerg Hospital)

� Projekt i samarbejde med BAR SoSu om social kapital (Bispebjerg Hospital)

� Dannelse af et netværk for arbejdsmiljørepræsentanter (Koncernstabene)

� Sundhedsfremmeprojekt hvor der tilbydes lån af cykler mellem Hillerød

Station og regionsgården (Koncernstabene).

Som det ses af listen, er der en stor mangfoldighed i virksomhedernes arbejdsmiljøindsatser

og der foregår en række spændende og inspirerende aktiviteter

på regionens virksomheder.

Projekt om social kapital på Bispebjerg Hospital

To afdelinger på Bispebjerg Hospital er med i et forskningsprojekt om social kapital i

regi af BAR SoSu. Social kapital er en ny måde at arbejde med psykisk arbejdsmiljø

på. Social kapital er forankret i de tre værdier: Samarbejde, tillid og retfærdighed.

De to afdelinger får målt deres sociale kapital ved projektstart og projektafslutning. I

projektperioden afprøver afdelingerne værktøjer og metoder til at øge den sociale

kapital.

9


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

3.4 Arbejdsmiljøhensyn i virksomhedens planlægning

Arbejdsmiljøets inddragelse i virksomhedens planlægning kommer til udtryk

på forskellige måder i virksomhedernes årsbeskrivelser. Flere virksomheder

skriver, at der generelt er fokus på, at arbejdsmiljøet bliver indtænkt i den

samlede strategi og planlægning for virksomheden, og at der i beslutningsprocesserne

tages højde for eventuelle påvirkninger af det fysiske eller psykiske

arbejdsmiljø.

Flere virksomheder nævner specifikt, at de arbejder målrettet med inddragelse

af arbejdsmiljøet i forbindelse med planlægning af byggeprojekter, fx ved

at den daglige sikkerhedsleder eller andre fra arbejdsmiljø-teamet indgår i

arbejds- og brugergrupper i forbindelse med byggeri. Ligeledes er indkøb et

område, hvor der både lokalt og gennem regionsforum for arbejdsmiljø arbejdes

med inddragelse af arbejdsmiljøområdet.

I forbindelse med revision af Bispebjerg Hospitals arbejdsmiljøpolitik planlægger

virksomheden at udarbejde retningslinjer for arbejdsmiljøorganisationens

inddragelse ved planlægning af arbejdets organisering, byggeri, renovering

og ombygning samt planlægning af indkøb og anskaffelser.

Konkret nævner Bornholms Hospital, at arbejdsmiljø er blevet en fast del af

det fælles introduktionsprogram for nyansatte, ligesom Helsingør Hospital

indtænker arbejdsmiljø i opbygningen af den nye organisation – herunder

også introduktionsforløb.

På Gentofte Hospital arbejdes der løbende med at styrke kommunikationen

og samarbejdet mellem sikkerhedsorganisationen og afdelingsledelserne.

På Herlev Hospital arbejdes der med at integrere arbejdsmiljøhensyn i planlægningen

gennem introduktion til arbejdsmiljøområdet af nye ledere samt et

1-dags kursus omkring arbejdsmiljø på hospitalets lederkursus.

I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder arbejdsmiljøenheden løbende arbejder

med at få sat fokus på inddragelsen af arbejdsmiljøforhold i projekter,

som igangsættes på tværs i organisationen – fx nævnes deltagelse i referencegruppe

vedr. lederudviklingsprogram for mellemledere i Region Hovedstadens

Psykiatri.

Arbejdsmiljø indgår i introduktion af nye medarbejdere på Bornholms Hospital

På Bornholms Hospital indgår arbejdsmiljø i det fælles introduktionsprogram for nyan-

satte. Nyansatte præsenteres for hospitalets sikkerhedsorganisation samt arbejdsmil-

jørelaterede tilbud – fx tilbud om helbredssamtaler ved natarbejde og skærmbriller.

10


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

3.5 Arbejdspladsvurderinger (APV)

Regionens virksomheder arbejder ifølge årsbeskrivelserne alle aktivt med

APV’en som omdrejningspunkt for det lokale arbejdsmiljøarbejde. Nogle

virksomheder supplerer APV’en med IPL (Identifikation, Prioritering og

Løsning af problemstillinger), som er et elektronisk styringsværktøj, der kan

strukturere virksomhedens og afdelingernes arbejde med handlingsplaner.

Nogle problemstillinger kan ikke løftes i den enkelte afdeling og bæres derfor

videre til virksomhedsniveau. Og nogle problemstillinger kan ikke løftes på

virksomhedsniveau men forudsætter en løsning på regionsniveau, jf. underafsnittet

om omkostningstunge problemer i APV’en.

Otte af regionens virksomheder 1 har lige opstartet, er i gang med, har lige

afsluttet eller forbereder en APV-proces, hvilket kan udfordre arbejdet med

de kommende trivselsmålinger i regionen, jf. underafsnittet nedenfor.

Trivselsmålinger

I overenskomsten i 2008 (OK08) blev regionen forpligtet til mindst hver

tredje år at foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder

det psykiske arbejdsmiljø. Målingerne kan ske i tilknytning i tilknytning

til den lovpligtige APV.

Da trivselsmålinger således er et væsentligt og prioriteret initiativ, indgår

trivselsmålinger i Region Hovedstadens handlingsplan for rekruttering og

personaleudvikling under indsatsområdet ”sunde og attraktive arbejdspladser”.

Regionens ledelse har besluttet, at regionens trivselsmålinger skal tage udgangspunkt

i den model, der anvendes på Bispebjerg Hospital. På Bispebjerg

Hospital koordinerer og samkører man trivselsmålinger og APV. Beslutningen

om at benytte Bispebjerg-modellen i hele regionen medfører, at der skal

ske en fremadrettet koordinering af virksomhedernes proces med trivselsmålinger

og APV.

Regionen har ligeledes besluttet at gøre brug af det værktøj, som udvikles af

de centrale parter: Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og Personalestyrelsen.

Værktøjet består bl.a. af et system til opsamling af elektroniske

spørgeskemaer.

Der er nedsat en regional projektgruppe, som skal komme med anbefalinger

til det kommende koncept for trivselsmålinger og APV i regionen. Projektgruppen

består af én repræsentant fra hver virksomhed, medarbejderrepræsentanter

fra RegionH MED-udvalget samt repræsentanter fra Koncern HR.

1 Amager Hospital, Bispebjerg Hospital, Bornholms Hospital, Frederikssund Hospital,

Helsingør Hospital, Hillerød Hospital, Region Hovedstadens Apotek og Koncernstabene

11

In


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Projektgruppens anbefalinger skal forelægges for RegionH MED-udvalget,

som i henhold til OK08 skal aftale retningslinjer for indhold og opfølgning

på målingerne.

Det forventes, at selve gennemførelsen af trivselsmålinger vil ske i 1. kvartal

2010.

Formålet med trivselsmålinger i Region Hovedstaden er, at:

� fremme sunde og attraktive arbejdspladser

� skabe et lokalt grundlag for videreudvikling af den attraktive arbejdsplads,

� opnå et samlet billede af medarbejdertrivslen på regionalt niveau.

Væsentlige problemer i virksomhedernes APV’er

Som tidligere omtalt er APV’en omdrejningspunktet for det lokale arbejdsmiljøarbejde

– herunder for de lokale indsatser som iværksættes på grund af

problemer i APV’en. På næste side beskrives de væsentligste problemer, som

virksomhederne har angivet i deres APV’er. Problemerne er kategoriseret i

fem overordnede temaer, som er opstillet på baggrund af de skitserede problemer.

12


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Tabel 1: Virksomhedernes væsentligste problemer i APV’erne

Psykisk ar-

bejdsmiljø

Fysisk ar-

bejdsmiljø

Inde-

klima

Ergo-

nomi

Amager Hospital X X X X

Bispebjerg Hospital

(1)

Bornholms Hospi-

tal

Frederiksberg

Hospital

Frederikssund

Hospital

X X X

X X X

X X X X

X X X

Gentofte Hospital X X

Glostrup Hospital X X X X

Helsingør Hospital X X

Andet

Herlev Hospital X X X X X

Hillerød Hospital (2) X X X

Hvidovre Hospital X X X X X

Rigshospitalet X X X

Region Hovedsta-

dens Apotek

Region Hovedsta-

den – Handicap

Region Hovedsta-

dens Psykiatri

X X X X

X X X X X

X X X X X

Koncernstabene X X X

I alt 15 11 14 13 5

1) Bispebjerg Hospital kan kun i grove træk beskrive de væsentligste problemer, da hospitalets

APV-kortlægning først bliver afsluttet september 2009.

2) Hillerød Hospital forventer først at kunne give et klart billede af problemer efter sommeren

2009, hvor alle afdelinger har gennemført APV-kortlægning. I tabellen er gengivet et øjebliksbil-

lede.

Fordelt på temaer har størstedelen af regionens virksomheder væsentlige

problemer med det psykiske arbejdsmiljø (15 virksomheder), indeklima (14

virksomheder), ergonomi (13 virksomheder) og det fysiske arbejdsmiljø (11

virksomheder).

De konkrete problemer under de fem temaer fremgår nedenfor.

Psykisk arbejdsmiljø: Vold og trusler om vold, strejker, sammenlægninger,

fusioner, indførelse af nye systemer, overbelægning, normering, omfattende

brug af vikarer, personalemangel, rekrutteringsproblemer, tjenestetidsplanlægning,

øget sygefravær grundet tidspres i hverdagen, kommunikation, samarbejdsforhold,

socialt samvær, manglende information, stress, travlhed, pres,

arbejdsmængde, forstyrrelser, gamle og for få pc’ere, efteruddannelse, kompetenceudvikling

og supervision, ledelseskvalitet, pladsmangel, omlægninger

i IT-systemer, usikkerhed om fremtiden for tilbud der kan hjemtages af kommunerne,

mobning og chikane, uklare mål og rammer, lav indflydelse på

mængden af arbejdsopgaver, manglende lederstøtte og anerkendelse.

13

In


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Fysisk arbejdsmiljø: Pladsmangel/pladsforhold, arbejdsstedets indretning,

placering af udstyr og inventar, en forældet byggemasse, nedslidt materiel fx

senge og hjælpemidler, mangel på elektriske senge, gener i forbindelse med

ny- og ombygninger, rod, logistik, sikkerhedsrisiko på udendørsarealer, gamle

og for få pc’ere, nye problemer i sporet af hospitalsplanen fx et utilstrækkeligt

antal garderober og dårlige pladsforhold.

Indeklima: Varme, høj koncentration af CO2, tør luft, træk, kulde, ventilationsforhold,

lugtgener, støjgener, belysningsforhold, manglende solafskærmning,

vandindtrængning, fugt og skimmelsvamp, rengøringsniveau, hygiejnekrav

om kortærmede uniformer.

Ergonomi: Løft og forflytninger, nedslidte hjælpemidler, problemer ved

håndtering af udstyr og inventar, tunge og besværlige arbejdsgange, arbejdsulykker

ved forflytning af patienter, arbejdsbelastninger, forhold ved PCarbejdspladser.

Andet: Stikskader, mangel på uniformer, ensidigt gentaget arbejde (EGA),

biologiske og hygiejniske forhold fx et utilstrækkeligt rengøringsniveau og

beboeres personlige hygiejne.

Omkostningstunge problemer i APV’erne

Nogle virksomheder har problemer i deres APV, som ikke kan løftes på virksomhedsniveau,

og derfor forudsætter en løsning på regionsniveau. Tabel 2

viser de problemer, som 10 virksomheder har angivet som så omkostningstunge,

at de ikke kan løses på virksomhedsniveau.

Tabel 2: Omkostningstunge problemer i virksomhedernes APV’er

Psykisk ar-

bejdsmiljø

Fysisk ar-

bejdsmiljø

Inde-

klima

Amager Hospital X X X

Bornholms Hospital X

Frederiksberg Hospital X X

Glostrup Hospital X X

Helsingør Hospital X

Herlev Hospital X

Rigshospitalet X X

Region Hovedstaden

Handicap

Region Hovedstaden

Psykiatri

X X

Ergo-

nomi

Koncernstabene X X X

I alt 3 8 5 0 2

Bispebjerg Hospital kan ikke beskrive eventuelle uløselige problemer, da hospitalets APV-

kortlægning først bliver afsluttet september 2009. Hillerød Hospital har ikke et overblik over de

problemstillinger, der ikke kan løses lokalt grundet implementering af nyt IPL-system. Frederiks-

sund Hospital, Gentofte Hospital og Hvidovre Hospital har ikke oplyst om uløselige problemer,

der ikke kan løses på virksomhedsniveau.

An-

det

X

14


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Fordelt på temaer er der flest uløselige problemer inden for det fysiske arbejdsmiljø

(8 virksomheder) og indeklima (5 virksomheder).

Amager Hospitals og Bornholms Hospitals problemer i det fysiske arbejdsmiljø

er relateret til hospitalernes bygningsmasse. Bornholm Hospital forventer,

at problemerne bliver løst, når generalplanen er gennemført. Amager

Hospital ser også sine indeklimaproblemer relateret til bygningsmassen og

vurderer, at løsningen på disse problemer er omfattende, dyre og langsommelige

at etablere.

Frederiksberg Hospital vurderer, at problemerne i det psykiske og det fysiske

arbejdsmiljø ikke umiddelbart kan løses inden for de givne økonomiske

rammer. Det er derfor nødvendigt at udvide de økonomiske rammer for at

løse problemer.

Glostrup Hospital har pladsproblemer på store dele af hospitalet og en del

omfattende og omkostningstunge indeklimaproblemer, som ikke umiddelbart

kan løses. Hospitalet forventer, at en del af problemerne kan løses gennem

generelplanen.

Helsingør Hospital angiver, at printerplacering i kontorer er et af de væsentligste

problemer, som der umiddelbart ikke kan findes en løsning på.

Herlev Hospital har i flere år haft store indeklimaproblemer. Løsningen af

problemet er meget omkostningstungt og der er ikke midler hertil inden for

hospitalets normale budget, hvorfor der er behov for eksterne midler. Hospitalet

har herudover flere andre arbejdsmiljøproblemer, som er meget omkostningstunge,

og hvor der ikke umiddelbart kan laves handlingsplaner med

løsning af problemerne inden for hospitalets normale budget.

Rigshospitalets problemer med det fysiske arbejdsmiljø er relateret til hospitalets

bygningsmasse. Hospitalet ser også sine indeklima- og ergonomiproblemer

relateret til bygningsmassen. Hospitalet vurderer, at den væsentligste

årsag til, at problemerne ikke kan løses, er økonomien.

Region Hovedstaden – Handicap har et problem og et dilemma med passiv

rygning i beboernes egne boliger. Beboerne har nemlig ret til at bestemme

over rygning i egen bolig, og medarbejderne har af den grund vanskeligt ved

at undgå passiv rygning.

Region Hovedstadens Psykiatris problemer i det psykiske arbejdsmiljø er

relateret til IT-systemernes driftsikkerhed og funktionalitet. Virksomheden

vurderer, at den ikke kan løse problemerne alene og foreslår derfor, at problemerne

kan indgå i en regional APV-handlingsplan. Virksomhedens problemer

i det fysiske arbejdsmiljø er relateret til bygningsmassens kvalitet i

relation til indeklima og pladsmangel. Det er uklart for virksomheden, i hvilket

omfang pladsmangel og indeklimaproblemer kan afhjælpes ved gennemførsel

af generalplanen.

15


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Koncernstabene angiver, at der er uløselige problemer knyttet til varme- og

ventilationsforhold, pladsforhold, utætheder i tag og vinduer samt problemer

med IT-cooler og usikker IT-forbindelse.

Koncern HR anbefaler, at de uløselige problemer i virksomhedernes APV’er

løftes op i en regional APV-handlingsplan, som kan forelægges RegionH

MED-udvalget og regionsrådet efter yderligere konkretisering i virksomhederne.

Koncern HR vurderer, at en regional APV-handlingsplan også vil være

en del af processen mod en eventuel arbejdsmiljøcertificering i Region

Hovedstaden, jf. afsnit 5.2.

APV-processen i de 16 virksomheder

I dette afsnit præsenteres APV-processen i hver af de 16 virksomheder. Processen

kan få betydning for de kommende trivselsmålinger i regionen.

Amager Hospital har i januar 2009 igangsat forberedelsen af en ny APV, da

det er tre år siden, at virksomheden sidst gennemførte en APV. Hospitalets

virksomheds-MED-udvalg har godkendt en tidsplan for processen.

Bispebjerg Hospital har netop for første gang gennemført en elektronisk

APV sammen med en elektronisk trivselsmåling. Resultatet af APV-kortlægningen

er i grove træk tilgængelig i april 2009. Det endelig resultat af

kortlægningen vil foreligge i september 2009.

Bornholms Hospital har ultimo 2008 gennemført en ny APV-kortlægning

med udgangspunkt i et nyt system betegnet DefgoNet. Primo 2009 arbejdede

hospitalets sikkerhedsgrupper med at få løst de sidste problemstillinger fra

den aktuelle handleplan.

Frederiksberg Hospital har i 2008 arbejdet med at få alle afdelinger og sikkerhedsgrupper

på samme niveau i forhold til kortlægning og registrering af

APV-problemer. Med udgangspunkt i dette arbejde har hospitalet via det

tværregionale indsatsområde ”systematik og metoder i arbejdsmiljøarbejdet”

sat yderligere fokus på APV.

Frederikssund Hospital har som ny organisation igangsat en APV-proces i

december 2008. Aktuelt er arbejdet med handleplaner og igangsættelse af

tiltag på udvalgte indsatsområder påbegyndt. Hospitalet har som led i processen

anmodet sine udefunktioner om at udarbejde APV for det fysiske arbejdsmiljø.

Formålet har været at få sikret en inddragelse af samtlige de fysiske

forhold, som hospitalet er ansvarlig for – og at kunne få eventuelle problemstillinger

inddraget i hospitalets samlede prioritering.

Gentofte Hospital gennemfører løbende APV i afdelingerne – og IPLsystemet

er på vej til at blive implementeret. Der er som grundlag for APVarbejdet

udviklet et negativt og et positivt skema, hvori afdelingerne kan

beskrive problemstillinger samt positive effekter af det, som fungerer godt.

Glostrup Hospital vurderer, at arbejdet med APV skrider fremad på langt de

fleste afdelinger. Der er en vilje og en interesse i at få lavet APV og i at få

16


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

arbejdet med handleplanerne. Der er dog mange afdelinger, som ikke får

dokumenteret deres arbejde via IPL-systemet. En del af hospitalets APVarbejde

sker gennem sikkerhedsrunderne, som er knyttet op på det tværgående

indsatsområde ”systematik og metoder i arbejdsmiljøarbejdet”.

Særlig APV for mellemledere på Glostrup Hospital

Hospitalets afdelingssygeplejersker tog i 2008 initiativ til udviklingen af en særlig APV

rettet mod mellemledernes psykiske arbejdsmiljø. APV-kortlægningen sætter fokus på

de særlige problemområder og dilemmaer som mange mellemledere oplever i deres

arbejde. Når der er indhøstet erfaringer fra de kliniske funktioner, udbredes APV for

mellemledere i de øvrige områder på hospitalet.

Et kortlægningsskema er blevet udviklet, og første runde af selve APV’en for mellem-

ledere i de kliniske funktioner iværksættes i løbet af 3. kvartal 2009. Det vil være de

enkelte afdelinger, der vil få ansvar for kortlægning, prioritering, udarbejdelse af hand-

lingsplaner og opfølgning. Hvis der er problemstillinger, som vurderes at være rele-

vante for større dele af hospitalet, kan der iværksættes tværgående projekter.

Helsingør Hospitals næste APV-proces vil starte i efteråret 2009. Aktuelt går

arbejdsmiljørepræsentanterne i medicinsk afdeling to årlige sikkerhedsrunder

i afdelingen, hvor arbejdsmiljøforhold er i fokus. Redskabet for runderne er

APV og IPL.

Herlev Hospital har besluttet, at alle afdelinger fra 2008 skal bruge samme

metoder i deres APV-kortlægning. Metoderne er trivselsundersøgelse (anonym),

dialogmetode (direkte dialog) samt arbejdsmiljøgennemgange hvert

halve år. Hospitalet vil fortsat anvende IPL som styringsdatabase for arbejdet.

Programmet i IPL er blevet ændret, så det bliver lettere at skelne mellem,

hvad der kan/skal løses på henholdsvis afdelings- og virksomhedsniveau.

Hospitalet vil i de kommende år sætte øget fokus på opfølgning og evaluering

af løsninger i APV.

Hillerød Hospital har påbegyndt en APV-proces i december 2008. Alle afdelinger

skal i løbet af sommeren 2009 gennemføre APV-processen – ligesom

alle handlingsplaner skal være registreret i IPL og der skal være fremdrift i

løsningen af de registrerede problemer. Hospitalet ser APV-arbejdet som

rygraden i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde og tilstræber, at APVarbejdet

virker motiverende på de involverede samt skaber resultater. I 2009

sætter hospitalet mere fokus på at bruge IPL mere ensartet med henblik på at

kunne generere information på tværs af hospitalet om arbejdsmiljøet og de

indsatser, der skal iværksættes.

APV på intranettet og APV-konsulenter på Hillerød Hospital

Hillerød Hospital har oprettet en APV-side på sit intranet, ligesom hospitalets ar-

bejdsmiljøenhed tilknytter to APV-konsulenter til hver afdeling.

17


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Hvidovre Hospital har i 2007 implementeret elektronisk APV (IPL), og arbejdsmiljøgrupperne

foretager løbende og mindst én gang årligt indberetninger

og justeringer i henhold til status for problemer. For at samle og systematisere

indsatsen er der i tilknytning til IPL og den enkelte afdeling oprettet

logbøger/mapper, som flere afdelinger gør brug af. Mapperne indeholder

drøftelser fra møder, overblik over sygefravær, undersøgelser mv.

Rigshospitalet tilbyder IPL som led i APV-processen. Foreløbigt har fire

centre valgt at lave deres APV-handleplaner i IPL-systemet. Hospitalet har

ikke en samlet oversigt over alle afdelingers APV-handleplaner og der er

derfor ikke nogen fælles virksomheds-APV.

Region Hovedstadens Apotek gennemførte i 2008 en APV-proces for de afdelinger,

som var flyttet sammen. I de øvrige afdelinger, som stod foran en

sammenlægning senere på året, blev APV’erne udskudt, til sammenlægningen

var effektueret. På nuværende tidspunkt udestår der et stort arbejde med

ajourføring af APV-handlingsplaner for de afdelinger, der har gennemført

APV – ligesom der skal laves APV i de øvrige afdelinger.

Region Hovedstaden – Handicap har fået udarbejdet APV’er i dag- og botilbuddene.

Disse APV’er afspejler i særlig grad problemstillinger i forhold til

de enkelte dag- og botilbuds fysiske rammer og de invisiterede beboeres/brugeres

funktionsniveau og adfærd.

Region Hovedstadens Psykiatri ser APV-arbejdet som centralt for virksomhedens

arbejdsmiljøarbejde. Alle virksomhedens 26 driftsenheder arbejder

med APV – og det er valgfrit, hvilke metoder driftsenhederne vil anvende.

Samtlige anvender IPL-systemet til registrering af kortlagte arbejdsmiljøproblemer

samt valgte løsningsforslag. I slutningen af 2008 igangsatte Region

Hovedstadens Psykiatri projektet ”et systematisk arbejdsmiljøarbejde i en

stærk arbejdsmiljøorganisation”, hvis leverance bl.a. er at udarbejde en fælles

APV-skabelon for hele virksomheden inden udgangen af 2009. Samtidig er

det hensigten, at APV skal samtænkes med de kommende trivselsmålinger.

Koncernstabene opstartede som ny organisation en APV-proces primo 2008.

Koncernstabene fik bistand til processen af COWI, der stod for udsendelse

og opsamling af elektroniske spørgeskemaer (et særskilt for medarbejdere og

et særskilt for ledere) samt udbød konsulentbistand til de enkelte MED-udvalg/stabe

i den efterfølgende proces med at udarbejde handlingsplan mv. På

baggrund af stabenes handlingsplaner vedtog virksomheds-MED-udvalget

ultimo 2008, hvilke tværregionale indsatser virksomheden skal arbejde med

på arbejdsmiljøområdet.

3.6 Kemikalieområdet

Region Hovedstaden valgte i 2008 som organisation at tilslutte sig regionernes

kemikaliesamarbejde. Samarbejdet er bl.a. baseret på en fælles RETOX-

18


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

database, som giver adgang til omkring 6000 kvalitetssikrede arbejdspladsbrugsanvisninger

(APB’ere). Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal arbejdsgivere

udarbejde APB’ere for alle farlige kemiske stoffer og materiale. Til at

understøtte området er der i en to-årig periode ansat en kemiker i en tværregional

projektstilling.

12 af regionens virksomheder 2 har også individuelt tilsluttet sig det regionale

kemikaliesamarbejde. Fordelene ved samarbejdet er bl.a. videndeling og

fordeling af fælles omkostninger.

Syv af virksomhederne har selv kompetencer til at udføre opgaven. De øvrige

fem virksomheder køber konsulentbistand hos Rigshospitalet og Hillerød

Hospital.

Kemiagenter på Herlev Hospital

På Herlev Hospital har alle afdelinger ”kemiagenter”, som er ressourcepersoner i

forhold til RETOX-databasen.

Fire af regionens virksomheder har valgt andre løsninger end regionernes

kemikaliesamarbejde, se nedenfor.

Amager Hospital kortlægger selv stoffer og materialer. Hertil benytter hospitalet

en database udarbejdet af Naii Internet Marketing, og en konsulent fra

Alectia kvalitetssikrer APB’erne.

Gentofte Hospital er ved at indføre et nyt kemikaliestyringssystem – Dansk

Kemidatabase. Som led heri har hospitalet hyret en ekstern kemikonsulent.

Da hospitalet har en integreret arbejdsmiljø- og miljøpolitik arbejdes der

fortløbende på at nedbringe brugen af kemikalier og finde substitutter for

disse.

Hvidovre Hospital kortlægger selv stoffer og materialer via arbejdsmiljøgrupperne.

Ved særlige behov køber hospitalet konsulentbistand hos Alectia.

Region Hovedstadens Psykiatri kortlægger selv stoffer og materialer lokalt i

virksomhedernes driftsenheder. For at understøtte det lokale arbejde og opbygge

en større grad af systematik på tværs af enhederne vil virksomheden

købe licens til Alectias ”Dansk Kemidatabase” eller DTU/KU’s ”Kemibrug.dk”.

2 Bispebjerg Hospital, Bornholms Hospital, Frederiksberg Hospital, Frederikssund

Hospital, Glostrup Hospital, Helsingør Hospital. Herlev Hospital, Hillerød Hospital,

Rigshospitalet, Region Hovedstadens Apotek, Region Hovedstaden – Handicap og

Koncernstabene

19


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

3.7 Afgørelser fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet besøger landets virksomheder for at undersøge, om forholdene

lever op til lovgivningen på arbejdsmiljøområdet. Hvis virksomheden ikke

lever op til lovgivningen, vil Arbejdstilsynet reagere – typisk med et påbud

med frist, et rådgivningspåbud eller en vejledning.

Påbud gives inden for 13 forskellige emner – blandt andet psykisk arbejdsmiljø,

ergonomi, kemiske- og biologiske belastninger eller risiko for ulykker.

I tabel 3 ses en opgørelse over virksomhedernes modtagne afgørelser fra

Arbejdstilsynet i perioden 1. januar 2008 – 31. december 2008 fordelt efter

kategorier og virksomheder. Der blev i 2008 afgivet i alt 61 afgørelser fra

Arbejdstilsynet.

Tabel 3: Oversigt over afgørelser fra Arbejdstilsynet 2008

Virksomhed Ergonomi For-

Amager

Hospital

Bispebjerg

Hospital

Bornholms

Hospital

Frederiksberg

Hospital

Frederiks-

sund Hospital

Gentofte

Hospital

Glostrup

Hospital

Helsingør

Hospital

Herlev

Hospital

Hillerød

Hospital

Hvidovre

Hospital

Rigshospita-

let

1 påbud

1 vejl.

2 påbud

1 påbud

melle

krav

Inde-

klima

1 vejl. 8

2

påbud

1

påbud

1 påbud 1 vejl. 2

3 påbud 1

påbud

Kemi-

ske/

biolo-

gisk

for-

hold

påbud

1 vejl.

påbud

2

påbud

Psy-

kisk

ar-

bejds

-miljø

2 rap 1

1

påbud

Ulyk-

kes-

risici

1

påbud

2

påbud

Støj Eleva-

tor-

påbud

1

1

Andet

1 vejl.

1

påbud

20


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Virksomhed Ergonomi For-

Region Ho-

vedstadens

Apotek

Region Ho-

vedstaden –

Handicap

Region Ho-

vedstadens

Psykiatri

Koncernsta-

bene

Afgørelser

melle

krav

1

påbud

Inde-

klima

1

påbud

Kemi-

ske/

biolo-

gisk

for-

hold

1

påbud

Psy-

kisk

ar-

bejds

-miljø

1 vejl.

3 rap 2

1 vejl.

Ulyk-

kes-

risici

10

påbud

Støj Eleva-

2

på-

bud

tor-

påbud

i alt

1) Arbejdstilsynet har afgjort, at virksomheden viser evne og vilje til selv at løse problemerne.

2) Arbejdstilsynet har afgjort, at virksomheden viser evne og vilje til selv at løse problemerne i

alle tre sager. Se uddybning i bilag 4.

Andet

1 grøn

smiley

2

grønne

smiley

9 3 5 14 9 13 2 2 5

På trods af flere påbud indenfor både kemiske- og biologiske belastninger

samt ulykkesrisici er der tale om meget forskelligartede påbud.

Oversigten over de afgivne afgørelser kan ikke isoleret ses som et udtryk for

de faktiske arbejdsmiljøforhold på regionens arbejdspladser, men skal ses i

lyset af Arbejdstilsynets fokusområder og besøg i den pågældende periode.

Koncern HR arbejder pt. på at udvikle et modul til registrering af afgørelser

fra Arbejdstilsynet i regionens arbejdsskaderegistreringssystem. Det er målet,

at systemet skal gøre det lettere at skabe overblik samt medvirke til at styrke

videndeling i forhold til de afgivne afgørelser.

3.8 Arbejdsskader

I 2008 overgik regionen til at anmelde arbejdsulykker i A-skade. Implementeringen

af systemet foregik i et samarbejde mellem regionens virksomheder.

Der er oprettet over 500 brugere i systemet – og der holdes løbende kurser

for nye brugere. Tilbagemeldingerne viser, at der er stor tilfredshed med brugervenligheden

i det nye system, og at der er blevet hurtigere at anmelde

arbejdsulykker.

I slutningen af 2008 blev der iværksat et projekt for at udvikle A-skades statistikmodul.

Målet er, at det skal være muligt at se fordelingen af ulykker indenfor

forskellige kategorier fordelt på henholdsvis virksomhedsniveau og

21


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

afdelingsniveau. Projektet forventes afsluttet omkring sommerferien 2009 og

er finansieret af midler fra regionens risikostyringspulje.

I regi af regionsforum for arbejdsmiljø er der nedsat en indsatsgruppe, der

med baggrund i de nye statistikker skal se på, hvilke fokusområder der skal

iværksættes en særlig indsats over for. Formålet er at forebygge arbejdsulykker.

Arbejdsulykker

Regionen er selvforsikret på arbejdsskadeområdet og det betyder, at de enkelte

virksomheder selv afholder udgifterne til ulykkesudbetalinger. Derfor har

regionens virksomheder en stor interesse i at forebygge arbejdsskadeulykker.

Der er for 2008 foreløbig udbetalt 451.000 kr. i ulykkeserstatning. Udgiften

til erstatninger vurderes dog at stige, når flere sager er færdigbehandlede.

I henhold til tabel 4 blev der i 2008 i alt anmeldt 1.887 ulykker. Heraf medførte

525 ulykker (28 pct.) fravær. De resterende 1.352 ulykker (72 pct.)

medførte ikke fravær. Ulykkesfrekvens, som opgøres som antal arbejdsulykker

med fravær per 1 mio. arbejdstimer, er også vist i tabellen.

Region Hovedstaden – Handicap og Region Hovedstadens Psykiatri har de

højeste ulykkesfrekvenser i regionen, mens og Bornholms Hospital og Koncernstabene

har de to laveste ulykkesfrekvenser.

Tabel 4: Antal anmeldte arbejdsulykker 2008

Virksomhed

Antal anmeldte arbejdsulyk-

Uden

fravær

ker

Med

fravær

Total

Årsværk

Ulykkesfrekvens

Amager Hospital 25 14 39 597 12,1

Bispebjerg Ho-

spital

Bornholms Ho-

spital

Frederiksberg

Hospital

Frederikssund

Hospital

Gentofte Hospi-

tal

Glostrup Hospi-

tal

Helsingør Ho-

spital

151 33 184 2327 7,3

13 4 17 513 4,0

54 9 63 983 4,7

11 4 15 262 7,9

107 37 144 2030 9,4

119 49 168 2243 11,3

25 3 28 208 7,4

Herlev Hospital 138 46 184 3414 6,9

Hillerød Hospital 191 42 233 2962 7,3

Hvidovre Hospi-

tal

89 35 124 3138 5,8

22


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Rigshospitalet

Region Hoved-

stadens Apotek

Region Hoved-

staden - Handi-

cap

Region Hoved-

stadensPsykia- tri

Antal anmeldte arbejdsulyk-

ker

Årsværk

Ulykkesfrekvens

322 83 405 6664 6,4

12 8 20 403 10,2

14 41 55 1334 15,9

79 116 195 4479 13,4

Koncernstabene 2 1 3 686 0,8

Total 1352 525 1877 32.242 8,4

Tabellen viser antal ulykker, der har ikke har medført fravær (uden fravær), og antal ulykker der

har medført fravær (med fravær). Ulykkesfrekvens er beregnet som antal skader med fravær/mio

arbejdstimer. Data er trukket 15. april 2009 og der kan efterfølgende være anmeldt flere arbejdsskader

for 2008.

Arbejdsulykker opdelt på skadekategori er vist i tabel 5 på næste side. Den

største andel af skader med fravær er i kategorien ”Uheld - fysisk herunder

eget fald”, som har 228 anmeldelser og ”Personforflytning og personhåndtering”,

som har 96 anmeldelser.

For skader uden fravær er det største antal skader sket i de to kategorier

”Uheld med udsættelse for smitterisiko” (607 anmeldelser) og ”Uheld – fysisk

herunder eget fald” (340 anmeldelser). Langt størstedelen af skader uden

fravær omhandler stikskader.

23


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Tabel 5: Skadekategori

Skadekategori Uden

Uheld med udsættelse for smitterisiko - Stik på

skarpe genstande, knivskader/værktøj, stik på brugte

kanyler, håndtering af blod- og vævsvædsker

Uheld - fysisk herunder eget fald - Forbrænding, el,

stik og skæreuheld uden smitterisiko. Klemt, ramt af,

eget fald, glideulykker og bevægapparatet

Fysisk vold og psykisk vold - Det kan f.eks være bid,

kvælertag, fastholdelse, at blive spyttet på osv. Det kan

f.eks være trusler, udskældning/mobning

Personforflytning og personhåndtering - Forflytning

af patienter og brugere. Ifbm. skiftning af dræn, fra

seng til stol, ud- og indstigning af køretøjer

Håndtering af værktøj/ting/maskiner og øvrig teknik

- Belastning på bevægapparatet. Ikke el-, skæreska-

der, der betegnes med årsagen uheld – fysisk

Uheld – kemisk - Røgforgiftning, påvirkning af koncen-

treret medicin i øjne eller krop, akut påvirkning af dam-

pe eller rengøringsmidler mv

fravær

Med

fravær

Total

607 5 612

340 228 568

163 88 251

80 96 176

59 61 120

67 3 70

Afværge af fald - Spontan indgriben 22 23 45

Andet - Herunder psykisk traume, ex. forbundet med at

være vidne til, at en kollega bliver udsat for en voldsom

hændelse

16 19 35

Total 1354 523 1877

Tabellen viser antal ulykker, der har ikke har medført fravær (uden fravær) og antal ulykker, der

har medført fravær (med fravær).

Arbejdsskader udgjorde i 2008 1,13 pct. af det samlede sygefravær i Region

Hovedstaden. 2,49 pct. af det samlede langtidssygefravær (over 28 dage)

skyldtes sygefravær på grund af arbejdsskader (se bilag 1, tabel 5).

Anmeldte erhvervssygdomme

Erhvervssygdom forstås som sygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning

fra arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under. Erhvervssygdomme

anmeldes gennem egen læge eller tandlæge. Det er Arbejdsmarkedets

Erhvervssygdomssikring (AES), der udbetaler erstatninger for anerkendte

erhvervssygdomme. Tallene er ikke automatisk tilgængelige for virksomheder

og kræver særskilte kørsler fra Arbejdsskadestyrelsen (ASK).

Oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme er taget med som ekstra information

i årsberetningen for at rette opmærksomhed på et forebyggelsesområde,

der normalt ikke er i fokus på grund af manglende data. I hendhold

til tabel 6 er hudsygdomme, psykisk sygdom/gener og sygdomme i bevægeapparatet

de hyppigst anmeldte erhvervssygdomme i Region Hovedstaden.

24

In


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Tabel 6: Anmeldte erhvervssygdomme Region Hovedstaden 2007 - 2008

Anmeldte erhvervssyg-

domme

2007 2008 Total

Hudsygdomme 74 69 143

Psykisk sygdom/gener 51 47 98

Albuesygdomme 17 29 46

Skuldersygdomme 22 23 45

Rygsygdomme 21 19 40

Underarmssygdomme 10 7 17

Andre sygdomme 67 94 161

Total 262 288 550

Som det ses af tabel 7 godkendes hovedparten af de anmeldte hudsygdomme,

mens langt de fleste anmeldte bevægeapparatssygdomme og psykisk sygdom/gener

afvises.

Tabel 7: Status for anmeldte erhvervssygdomme fra Region Hovedstaden 2008

Status for anmeldte

erhvervssygdom-

me

Hud-

sygdomme

Anmeldediagnose

Bevæge-

apparatet

Psykiske

sygdomme/

gener

Andre

Total

Anerkendt 49 4 1 7 61

Afvist 5 88 38 49 180

Henlagt 1 4 4 2 11

Under behandling 14 8 4 11 37

Total 69 104 47 69 289

25

In


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

4. Fælles arbejdsmiljøaktiviteter

I dette afsnit præsenteres de arbejdsmiljøaktiviteter, der er blevet etableret på

tværs af regionens virksomheder. Aktiviteterne omfatter regionens centrale

arbejdsmiljøsite, regionens lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, tilbud om

helbredssamtaler for ansatte med natarbejde samt seminarer for arbejdsmiljørepræsentanter,

regionsforum for arbejdsmiljø og RegionH MED-udvalget.

4.1 Arbejdsmiljøsite

I november 2008 blev regionens centrale arbejdsmiljøsite (hjemmeside om

arbejdsmiljøforhold) lanceret på regionens intranet. Sitet skal supplere virksomhedernes

lokale arbejdsmiljøsites. Målgruppen for sitet er regionens

MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper.

Arbejdsmiljøsitet har bl.a. information om APV, arbejdsskader, påbud, organisering

af arbejdsmiljøarbejdet, regionens tværgående indsatsområder mv.

På sigt skal sitet udbygges med lokale projekter og gode erfaringer (best

practice) på arbejdsmiljøområdet for herigennem at styrke videndeling på

tværs i regionen.

Arbejdsmiljøsitet, som er vist nedenfor, kan findes på følgende link:

http://regi-intranet.regionh.dk/menu/Personale/arbejdsmiljosite/

26

In


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

4.2 Arbejdsmiljøuddannelsen

I 2008 etablerede Region Hovedstaden en fælles lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

for alle regionens virksomheder. Grundlaget for uddannelsen er en

fælles uddannelsesplan, der også giver plads til virksomhedernes lokale forhold.

Uddannelsen er forankret på fem af regionens virksomheder, som udbyder

uddannelsen til de øvrige virksomheder.

Der blev i 2008 afviklet 19 hold/uddannelsesforløb i regionen efter den ny

uddannelsesplan, jf. tabel 8.

Tabel 8: Antal afviklede hold i Region Hovedstaden i 2008

efter den ny uddannelsesplan

Udbydere Antal hold 2008

Glostrup Hospital 7

Hillerød Hospital 3

Rigshospitalet 3

Region Hovedstaden – Handicap 2

Region Hovedstadens Psykiatri 3

Koncernstabene* 1

I alt 19

*Koncernstabene ophørte i 2. halvår 2008 med at udbyde arbejds-

miljøuddannelsen grundet en for lille målgruppe og dermed en for

lille efterspørgsel efter uddannelsespladser.

Fordeling af deltagere på arbejdsmiljøuddannelsen

I 2008 deltog der 226 ansatte på regionens arbejdsmiljøuddannelse. De ansatte

var fordelt på 125 medarbejderrepræsentanter (55 pct.), 48 lederrepræsentanter

(21 pct.) samt 53 personer (24 pct.), hvor det ikke er oplyst, om de er

medarbejder- eller lederrepræsentanter.

Det skal bemærkes, at Frederikssund Hospital, Gentofte Hospital og Helsingør

Hospital ikke har oplyst, om de har haft ansatte på arbejdsmiljøuddannelsen.

Region Hovedstadens Apotek har ikke haft ansatte på uddannelsen.

Ny uddannelsesplan 2009

Region Hovedstaden ansøger pt. Arbejdstilsynet om få godkendt en ny uddannelsesplan

for den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Baggrunden er, at

Rigshospitalet ønsker at udbyde uddannelsen i en ny struktur for at nå travle

arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. Indholdet i uddannelsesplanen

vil være uændret.

Trepartsaftale om virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde

En nylig indgået trepartsaftale fra april 2009 om virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde

forventes fra 2011 at udfordre kravene til Region Hovedstadens

arbejdsmiljøuddannelse. Se mere herom på linket:

http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Fakta_om_arbejdsmiljo/Indsats_for_bedre_a

rbejdsmiljo/Trepartsaftalen_og_arb-miljoet.aspx

27

In


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

4.3 Tilbud om helbredssamtaler for ansatte med natarbejde

Region Hovedstadens tilbud om helbredssamtaler for ansatte med natarbejde 3

er forankret på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital –

hos en arbejdsmiljøsygeplejerske.

I 2008 har 21 ansatte i regionen taget imod tilbuddet om helbredssamtaler. I

2009 (til medio april) har 36 ansatte taget imod tilbuddet. Det er således kun

en lille del af den potentielle målgruppe, som benytter tilbuddet. Plejepersonalet

udgør den største gruppe, som bruger tilbuddet.

Der har dog i perioden været en markant stigning i telefoniske henvendelser

fra ledere og ansatte, som har ønsket råd og vejledning om konkrete problemstillinger

relateret til natarbejde.

Helbredssamtalerne har ifølge Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik synliggjort,

at de ansatte kan forbedre deres trivsel og sundhed i relation til natarbejde

– og rådgivningen under samtalen kan være et middel hertil.

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik ser det som en kontinuerlig udfordring at

få synliggjort tilbuddet om helbredssamtaler for målgruppen.

Klinikken anbefaler, at målgruppen for tilbuddet udvides, så at ansatte, der

har mindre end 3- 4 nattevagter pr. måned, omfattes af tilbuddet. Formålet

med anbefalingen er at anskue tilbuddet ud fra et forebyggelsesperspektiv –

så at det er behov og ikke timeantal, der afgør, hvem der kan benytte tilbuddet.

Koncern HR støtter op om anbefalingen, da tilgangen til tilbuddet pt. er

begrænset.

4.4 Seminarer

Der har i 2008 været afholdt flere seminarer om arbejdsmiljø for nogle af de

primære aktører på arbejdsmiljøområdet i Region Hovedstaden. For regionsforum

for arbejdsmiljø har der været afholdt to seminarer om arbejdsmiljøcertificering

– ligesom der har været afholdt et visionsseminar om de fremtidige

rammer og vilkår for forummets arbejde.

Med det formål at udvikle dialogen og styrke samarbejdet på arbejdsmiljøområdet

i regionens MED-organisation har der været afholdt et seminar for

arbejdsmiljørepræsentanterne på niveau 1 og 2 samt for regionsforum for

abejdsmiljø. Temaerne var bl.a. det gode arbejdsmiljøarbejde på den enkelte

virksomhed samt det tværgående arbejdsmiljøarbejde i Region Hovedstaden.

3 Tilbud om helbredssamtaler udspringer af et EU-direktiv fra 1993. Ifølge direktivet

skal ansatte med natarbejde (minimum 3-4 nattevagter pr. måned) tilbydes gratis

helbredskontrol af deres arbejdsgiver, inden de starter beskæftigelse med natarbejde

og herefter mindst hvert tredje år.

28


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Det er planen, at seminaret skal følges op af en arbejdsmiljøkonference i

2010 for repræsentanter fra regionens MED-organisation.

2008 blev rundet af med et seminar for RegionH MED-udvalget. På seminaret

var der bl.a. oplæg og drøftelser om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet,

de kommende trivselsmålinger samt om arbejdsmiljøcertificering. Formålet

med seminaret var at sætte en fælles ramme for de kommende drøftelser

i udvalget om arbejdsmiljø.

29


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

5. Tværgående indsatsområder

I dette afsnit præsenteres virksomhedernes arbejde med de tværgående indsatsområder

i Region Hovedstaden samt et tilknyttet projekt under den regionale

handlingsplan for rekruttering og personaleudvikling.

Tværgående indsatsområder 2008 – 2009

De tværgående indsatsområder for 2008 – 2009 er fastlagt af RegionH MEDudvalget

via årsberetningen på arbejdsmiljøområdet 2007 – 2008, og på baggrund

af anbefalinger fra regionens virksomheder.

De tværgående indsatsområder er i prioriteret rækkefølge:

1. Trivsel og arbejdsglæde – med fokus på fusioner og forandringer, som er

opdelt i indsatserne:

� Den gode fusion

� Forebyggelse af arbejdsbetinget stress

� Fra fravær til nærvær.

Den enkelte virksomhed skal i perioden arbejde med minimum en indsats

under indsatsområdet.

2. Systematik og metoder i arbejdsmiljøarbejdet, som er opdelt i indsatserne:

� Opsamling og videndeling af arbejdsmiljømetoder på virksomhederne

(best practise)

� Kortlægning af virksomhedernes arbejdsmiljøorganisering mv.

� Udvikling af arbejdsmiljøledelsessystem

� Styrkelse af det lokale arbejdsmiljøarbejde.

Den enkelte virksomhed skal i perioden arbejde med indsatsen ”styrkelse

af det lokale arbejdsmiljøarbejde”. De øvrige indsatser er centralt forankret

i Koncern HR.

3. Arbejdsmiljø i byggeri, som er opdelt i indsatserne:

� Udvikling af IT-baseret værktøjskasse på inter/intranettet

� Workshop ”arbejdsmiljø i byggeri”

� Udvikling af kursuskoncept

� Opbygning af erfaringsgruppe.

Indsatsområdet er kun relevant for de virksomheder, som står over for byggeprojekter.

Indsatserne er derfor centralt forankret i Koncern HR og organiseres

via en styregruppe med repræsentanter fra regionens virksomheder.

Valg af indsatsområder har afspejlet de aktuelle arbejdsmiljøudfordringer i

Region Hovedstaden. Udfordringerne er bl.a. koblet op på hospitals- og psy-

30

In


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

kiatriplanen, rekruttering og personaleudvikling samt en eventuel arbejdsmiljøcertificering.

Der blev i 2008 afsat 7,75 mio. kr. til indsatsområderne – svarende til 43 pct.

af de centrale midler til arbejdsmiljøindsatsen i Region Hovedstaden i 2008.

Størstedelen af de 7,75 mio. kr. blev lagt ud til virksomhederne.

I 2009 er der afsat 5,4 mio. kr. til indsatsområderne, jf. bilag 3. Dette svarer

til 79 pct. af de centrale midler til arbejdsmiljøindsatsen i Region Hovedstaden

i 2009. Samtlige 5,4 mio. kr. er lagt ud til virksomhederne. (Se bilag 3

for en uddybende oversigt over de centrale budgetmidler i 2009.)

5.1 Trivsel og arbejdsglæde

Virksomhedernes valg af indsatser inden for indsatsområdet ”trivsel og arbejdsglæde

– med fokus på fusioner og forandringer” fremgår af tabel 9.

Tabel 9: Virksomhedernes indsatser under ”trivsel og arbejdsglæde” 2008 –

2009

Amager Hospi-

tal

Bispebjerg

Hospital

Bornholms

Hospital

Frederiksberg

Hospital

Frederikssund

Hospital

Gentofte Hospi-

tal

Glostrup Hospi-

tal

Helsingør Ho-

spital

Virksomhedernes valg af indsat-

ser

Den

gode

fusion

Forebyggelse af

arbejdsbetinget

stress

Fra

fravær

til nær-

vær

Titel på indsats

X Stress og det gode psyki-

ske arbejdsmiljø

X Forebyggelse af arbejds-

betinget stress og mobning

X 1. Forflytning som som e-

læring

2. Fra fravær til nærvær

X X 1. Forebyggelse af ar-

bejdsbetinget stress

2. Den attraktive arbejds-

plads med fokus på trivsel,

nærvær og nedbringelse af

sygefravær

X X 1. Kommunikati-

on/information

2. Fra fravær til nærvær

X Fra fravær til nærvær

X Travlt på den fede måde

X Patienttilfredshed

31


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Virksomhedernes valg af indsat-

ser

Den

gode

fusion

Forebyggelse af

arbejdsbetinget

stress

Fra

fravær

til nær-

vær

Titel på indsats

Herlev Hospital X X Forebyggelse af arbejds-

Hillerød Hospi-

tal

Hvidovre Hospi-

tal

betinget stress og sygefra-

vær

X X 1. Projekt faglig trivsel

2. Projekt 55+

3. Projekt TILPAS (tilpas-

ning af sosu-assistenters

arbejdsforhold)

X X 1. Den gode fusion

Rigshospitalet X X X

Region Hoved-

stadens Apotek

Region Hoved-

staden - Handi-

cap

Region Hoved-

stadensPsykia- tri

2. Sundt arbejdsmiljø og

livsstil

X Nedbringelse af EGA (en-

sidigt gentaget arbejde) og

sygefravær

X Voldsforebyggelse

X X Den gode arbejdsplads,

herunder:

1. Bedre håndtering af vold

og trusler om vold

2. Forebyggelse af syge-

fravær gennem anerken-

dende kommunikation

Koncernstabene X Forebyggelse af arbejds-

I alt 3 9 12

betinget stress

12 virksomheder arbejder med indsatsen ”fra fravær til nærvær”, ni virksomheder

arbejder med indsatsen ”forebyggelse af arbejdsbetinget stress” og tre

virksomheder arbejder med indsatsen ”den gode fusion”. I forhold til årsberetning

på arbejdsmiljøområdet 2007 – 2008 er der sket en mindre justering i

virksomhedernes valg af indsatser inden for indsatsområdet.

Kun én virksomhed – Hvidovre Hospital – har afsluttet en indsats (”sundt

arbejdsmiljø og livsstil”). De øvrige virksomheder er fortsat i gang med deres

indsatser, som både favner det lokale niveau og virksomhedsniveau.

Gentofte Hospital og Hvidovre Hospital har registeret en effekt af deres indsatser.

På Gentofte Hospital har indsatsen ”fra fravær til nærvær” været medvirkende

til et faldende sygefravær. På Hvidovre Hospital har indsatsen

32


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

”sundt arbejdsmiljø og livsstil” været medvirkende til, at den samlede arbejdsglæde

er steget på en afdeling.

Nogle virksomheder har overført ikke forbrugte midler fra 2008 til indsatserne

i 2009.

Hospitalscoach og mestring i at sige nej på Frederiksberg Hospital

Som led i Frederiksberg Hospitals forebyggende indsats over for arbejdsbetinget

stress tilbyder hospitalet en ”hospitalscoach” til personalet i to afdelinger. Målet med

tilbuddet at medvirke til at skabe overskud i hverdagen og til at skabe helhed mellem

arbejdsliv og privatliv.

Hospitalet har også oprettet et netværk for nyuddannede sygeplejersker som led i

indsatsen. Via refleksion og gruppecoaching har netværket lært at mestre ”at sige nej”

for at skabe mere overskud i hverdagen. Netværket har fået et personligt ”aktioncard”

med de nye strategier for at fastholde resultaterne og forankre dem i hverdagen.

Trivselsfrø til månedens medarbejder på Gentofte Hospital

Som led i Gentofte Hospitals indsats ”fra fravær til nærvær” har Medicinsk afdeling C

udarbejdet en pjece med afdelingens trivselsregler. Og hver måned kan medarbej-

derne nominere en medarbejder til månedens trivselsmedarbejder, som modtager

månedens trivselsfrø.

Projekt under den regionale handlingsplan

I Region Hovedstadens handlingsplan for rekruttering og personaleudvikling

indgår der et projekt om sygefravær og arbejdsbetinget stress under indsatsområdet

”sunde og attraktive arbejdspladser”.

Formålet med projektet er at fremme en systematisk vidensopsamling og

videndeling om gode erfaringer (best practice) på tværs i regionen med baggrund

i virksomhedernes igangværende projekter inden for temaerne ”fra

fravær til nærvær” og ”forebyggelse af arbejdsbetinget stress”. Temaerne

udspringer af det tværgående indsatsområde ”trivsel og arbejdsglæde” (se

ovenfor) samt ”Initiativprogrammet for rekruttering og fastholdelse”.

De igangværende projekter på virksomhederne forventes at generere en værdifuld

viden om, hvordan sygefravær og arbejdsbetinget stress kan forebygges.

Projektet vil synliggøre og formidle mangfoldigheden i denne viden med

særlig fokus på best pratice, som kan medvirke til at fremme sunde og attraktive

arbejdspladser i Region Hovedstaden. Formidlingen forventes at ske via

regionens centrale arbejdsmiljøsite og via face-to-face formidling fx cafemøder,

temamøder og lignende på et udvalg af regionens virksomheder.

Projektet har tre faser:

� 1. fase – kortlægning

� 2. fase – opsamling af viden

33


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

� 3. fase – videndeling.

Den første fase er opstartet i marts 2009. Projektet forventes afsluttet ultimo

oktober 2009.

5.2 Systematik og metoder i arbejdsmiljøarbejdet

Virksomhedernes valg af indsatser inden for indsatsområdet ”systematik og

metoder/styrkelse af det lokale arbejdsmiljøarbejde” fremgår af tabel 10.

Tabel 10: Virksomhedernes valg af indsatser under ”systematik og metoder”

2008 – 2009

Amager

Hospital

Bispebjerg

Hospital

Bornholms

Hospital

Frederiks-

bergHospi- tal

Frederiks-

sundHospi- tal

Gentofte

Hospital

Glostrup

Hospital

Virksomhedernes valg af indsatser

Sikkerhedskul-

tur og kompe-

tenceudvikling

APV

mv.

Arbejdsmil-

jø-

certificering

Titel på indsats

X Information om arbejdsmiljø

på intranettet

X Opkvalificering af sikker-

hedsgrupper

X Elektronisk APV

X X Integrering af arbejdsmiljø-

arbejdet i den ny MED-

organisation, herunder:

1. Brug af årshjulet som et

aktivt redskab

2. APV som omdrejnings-

punkt til at forebygge

arbejdsskader samt sik-

re et sikkert og sundt

arbejdsmiljø

X X 1. Etablering af lokalt ar-

bejdsmiljøforum

2. APV for hele virksomhe-

den

X X X Systematik i det lokale ar-

bejdsmiljøarbejde gennem:

1. Arbejdsmiljørunder

(audits)

2. Efteruddannelse af

sikkerhedsorganisatio-

nen

3. Implementering af IPL

X Udvikling af sikkerhedsrun-

der, herunder forsøg med

multifaglige sikkerhedsrun-

der

34


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Helsingør

Hospital

Herlev

Hospital

Hillerød

Hospital

Hvidovre

Hospital

Rigshospi-

talet

Region

Hovedsta-

densApo- tek

Region

Hovedsta-

den - Han-

dicap

Region

Hovedsta-

densPsy- kiatri

Koncern-

stabene

Virksomhedernes valg af indsatser

Sikkerhedskul-

tur og kompe-

tenceudvikling

APV

mv.

Arbejdsmil-

jø-

certificering

Titel på indsats

X Styrkelse af arbejdsmiljøkul-

turen

X Organisering og udvikling af

arbejdsmiljø hen mod ar-

bejdsmiljøcertificering

X Arbejdsmiljøcertificering på

Hillerød Hospital

X Styrkelse af arbejdsmiljøor-

ganisering- og kultur

X Systematisering af APV-

arbejdet på hele Rigshospi-

talet

X Elektronisk APV (IPL)

X Medicinhåndtering og arbej-

de med medicinmodul i elek-

tronisk klientjournal (EKJ)

X X Et systematisk arbejdsmiljø-

I alt 10 8 3

X APV

arbejde i en stærk arbejds-

miljøorganisation

Ifølge tabellen arbejder ti af regionens virksomheder med indsatser vedrørende

sikkerhedskultur og kompetenceudvikling og otte virksomheder med indsatser

vedrørende APV mv.

Tre virksomheder – Gentofte Hospital 4 , Herlev Hospital og Hillerød Hospital

– arbejder mod arbejdsmiljøcertificering. Et af omdrejningspunkterne i denne

proces er opbygningen af et arbejdsmiljøledelsessystem.

I forhold til årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2007 – 2008 er der sket en

mindre justering i virksomhedernes valg af indsatser inden for indsatsområdet.

4 Gentofte Hospitals serviceafdeling forventer at blive arbejdsmiljøcertificeret inden

for få måneder. Resten af hospitalet skal til at påbegynde en certificeringsproces.

35


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Gentofte Hospital og Region Hovedstaden – Handicap har hver afsluttet en

indsats (arbejdsmiljørunder samt medicinhåndtering og arbejde med medicinmodul),

mens de øvrige 14 virksomheder fortsat er i gang med deres indsatser,

som både favner det lokale niveau og virksomhedsniveau.

Gentofte Hospital og Region Hovedstaden – Handicap har begge oplevet, at

deres indsats har haft en effekt. Gentofte Hospital har oplevet, at arbejdsmiljørunder

har været medvirkende til, at flere afdelinger har fået et bedre arbejdsmiljø.

Region Hovedstaden – Handicap har oplevet, at medicinhåndtering

og arbejdet med et elektronisk medicinmodul har givet medført større

trivsel og arbejdsglæde på de enkelte tilbud i virksomheden.

Nogle virksomheder har overført ikke forbrugte midler fra 2008 til indsatserne

i 2009.

På vej mod arbejdsmiljøcertificering på Herlev Hospital og Hillerød Hospital

Herlev Hospital arbejder med på at opbygge et effektivt arbejdsmiljøledelsessystem,

der kan sikre det gode arbejdsmiljø, hvor alle ansatte tager ansvar for at skabe det

gode arbejdsmiljø, og hvor risikoen for ulykker og nedslidning forebygges effektivt.

Det overordnede mål er at arbejde mod arbejdsmiljøcertificering i 2010.

Hillerød Hospital arbejder på at have et certificeret arbejdsmiljøledelsessystem i 2012.

Det fremgår af figur nedenfor, hvad hospitalet har arbejdet med i 2008 og hvad der

skal arbejdes med i årene fremover.

Udarbejde

intranet

Foranalyse

A-skade

Afklaring af snitflader

Stikskade

kampagne

Byggeri

(brugergr.)

Arbejdsmiljøpolitik

Elektronisk APV

Lovpligtige

eftersyn

2009

APV

Kortlægninger

start

Katastrofeberedskab

Indsats

ulykkesforebyggelse

og

risikovurdering

Strategiworkshop og

Implementeringsworkshops

1. rundering

Lovpligtigeuddannelser

2. rundering

2010 2011 2012

Revision af

AM-politik/

ledelsens

gennemgang

Indledende

besøg af

certificeren

de organ

Øvrige indsatser under systematik og metoder i arbejdsmiljøarbejdet

Nedenfor beskrives de øvrige tre indsatser, der indgår under indsatsområdet

”systematik og metoder i arbejdsmiljøarbejdet”. Disse indsatser er centralt

forankret i Koncern HR.

1. Opsamling og videndeling af arbejdsmiljømetoder på virksomhederne

(best practise):

Indsatsen er lagt under Region Hovedstadens handlingsplan for rekruttering

og personaleudvikling (se afsnit 6.1).

2. Kortlægning af virksomhedernes arbejdsmiljøorganisering mv:

Formålet med kortlægningen er at få viden om arbejdsmiljøarbejdets aktuelle

status og kommende udviklingsbehov på regionens virksomheder. Med bag-

3. rundering

Intern

audit

4. rundering

Revision af AMpolitik/ledelsens

gennemgang

Certificering

Udvikling

løbende forbedringer

36


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

grund i kortlægningen skal der udarbejdes en række overordnede anbefalinger

i forhold til:

1) Hensigtsmæssige måder at organisere arbejdsmiljøarbejdet på

2) Faglige og organisatoriske udviklingspotentialer

3) Hvordan det strategiske arbejdsmiljøarbejde på virksomhederne kan

styrkes.

Anbefalingerne skal tage hensyn til den mangfoldighed, der er på virksomheder.

En arbejdsgruppe under regionsforum for arbejdsmiljø har været inddraget i

at udarbejde en projektbeskrivelse for kortlægningen. Det er besluttet at starte

med én virksomhed som pilotprojekt. Kortlægningen vil starte op lige efter

sommerferien 2009.

3. Udvikling af arbejdsmiljøledelsessystem:

Arbejdsmiljøcertificering blev sat på dagsordenen i Region Hovedstaden af

regionsrådet i juni 2007. Samtidig med at regionens arbejdsmiljøpolitik blev

godkendt, tilkendegav regionsrådet, at de gerne ser, at regionens virksomheder

bliver arbejdsmiljøcertificeret inden for de kommende år.

På den baggrund har Koncern HR igangsat et arbejde med at afklare grundlaget

for en arbejdsmiljøcertificering i regionen. Det første skridt har været at

afholde seminarer for regionsforum for arbejdsmiljø om arbejdsmiljøcertificering.

Andet skridt har været at nedsætte en arbejdsgruppe i regi af regionsforum

for arbejdsmiljø. Arbejdsgruppen er ved at afslutte arbejdet med at

afklare grundlaget for en arbejdsmiljøcertificering i Region Hovedstaden.

For yderligere uddybning af virksomhedernes arbejde med indsatsområderne

se bilag 1.

5.3 Arbejdsmiljø i byggeri

Styregruppen for ”arbejdsmiljø i byggeri” valgte som første indsats at afholde

en konference med temaet arbejdsmiljøets inddragelse i byggeri. På konferencen,

der blev afholdt i starten af 2009, blev der sat fokus på, hvordan der

skabes de bedste rammer for ansatte og patienter i det færdige byggeri – og

hvordan medarbejderne kan inddrages i dette arbejde.

På konferencen blev erfaringer med medarbejderinvolvering også belyst fra

forskellige vinkler og der blev givet ideer og inspiration til, hvordan deltagerne

kan sætte fokus på medarbejderinvolvering på egen virksomhed.

Da en del af konferencens formål var at fremme dialog på tværs af faggrupper,

var målgruppen defineret meget bredt, og der deltog både klinikere, ansatte

fra drifts- og byggeafdelinger, hygiejnesygeplejerske samt folk fra arbejdsmiljøorganisationen.

Der var tilmeldt 139 personer til konferencen.

37


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

I løbet af konferencen kom der en række konkrete ideer til hvordan regionen

fortsat kan arbejde med at styrke brugerinvolvering ved byggeri. Styregruppen

er i gang med at bearbejde og konkretisere en række af ideerne, som vil

blive sat i gang i andet halvår af 2009.

38


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

6. Det fremadrettede arbejdsmiljøarbejde

I dette afsnit præsenteres de udfordringer, som virksomhederne ser på arbejdsmiljøområdet

i det kommende år. Afsnittet afsluttes med anbefalinger til

de tværgående indsatsområder i 2009 samt den fremadrettede proces fra

2010.

6.1 Udfordringer

Nogle af regionens virksomheder har beskrevet de væsentligste udfordringer

på arbejdsmiljøområdet i det kommende år. Udfordringerne er knyttet an til

de væsentligste problemer i virksomhedernes APV’er samt til lokale og

tværgående indsatsområder. Virksomhedernes bud på væsentligste udfordringer

gives af:

� Bispebjerg Hospital, som ser personalemangel som en væsentlig fremtidig

udfordring. Også i det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø ses der

udfordringer.

� Frederikssund Hospital, som ser en kvalificeret og målrettet implementering

af de tiltag, der allerede er igangsat, som en væsentlig udfordring. En

anden væsentlig udfordring er at arbejde mod arbejdsmiljøcertificering i

2011.

� Herlev Hospital, som ser en væsentlig udfordring i at få færdiggjort opbygningen

af et velfungerende arbejdsmiljøledelsessystem samt at få sikret

budgetmidler til løsning de væsentlige arbejdsmiljøproblemer, der er

forbundet med hospitalets bygningsmasse og forældet materiel. På det

regionale niveau ser hospitalet en stor udfordring i at medvirke til og understøtte

udviklingen af en virksomhedskultur, der altid stræber efter et

bedre arbejdsmiljø.

� Hillerød Hospital, som ser en væsentlig udfordring i, at arbejdsmiljøarbejdet

skal understøtte hospitalets vision om at blive Danmarks bedste

akuthospital i 2012.

� Hvidovre Hospital, som ser en væsentlig udfordring i ergonomi og håndtering

af bariatriske patienter. På det regionale niveau ser virksomheden

en udfordring i koordinering og håndtering af vasketøj – herunder transportvognene

fra Bispebjerg Hospital.

� Rigshospitalet, som ser trivsel og arbejdsglæde som den største udfordring

på arbejdsmiljøområdet Der er også store udfordringer med det fysiske

og det kemiske arbejdsmiljø.

Region Hovedstadens Psykiatri, som ser udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø

– herunder vold og trusler samt pladsmangel. Dertil kommer

udfordringer vedrørende indeklima og ergonomi. På det regionale niveau

ser virksomheden udfordringer i drift og rengøring af bygninger, funktionalitet

og driftssikkerhed i regionens IT-netværk og servere samt sikring

af vikarers arbejdsmiljø i tilknytning til regionens vikarcentre.

39

In


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

� Koncernstabene, som bl.a. ser væsentlige udfordringer i fortsat implementering

af APV-handleplaner og rekruttering og fastholdelse af kvalificerede

medarbejdere.

6.2 Anbefalinger

Med udgangspunkt i virksomhedernes væsentligste udfordringer anbefaler

syv af regionens virksomheder 5 , at de nuværende tre tværgående indsatsområder

fastholdes i perioden 2009 – 2010.

Fire virksomheder anbefaler, at enkelte indsatsområder fastholdes i den

kommende periode.

Amager Hospital vil fortsætte sin stressindsats under ”trivsel og arbejdsglæde”.

Herlev Hospital anbefaler, at ”systematik og metoder i arbejdsmiljøarbejdet”

fastholdes. Rigshospitalet anbefaler, at der i tilknytning til ”systematik

og metoder i arbejdsmiljøarbejdet” kobles et indsatsområde på om ”vitalisering

af arbejdsmiljøarbejdet” med det formål at skabe større energi og engagement

i arbejdsmiljøarbejdet. Region Hovedstadens Psykiatri mener, at

der fortsat bør fokuseres på ”arbejdsmiljø i byggeri”.

Seks virksomheder har ikke nogen anbefalinger om indsatsområder i den

kommende periode.

Fire virksomheder foreslår nye indsatsområder i den kommende periode.

Bispebjerg Hospital foreslår, at man overvejer nye indsatsområder som ”ergonomi

og forebyggelse af arbejdsskader” i tråd med Arbejdstilsynets fremtidige

indsatsområder.

Herlev Hospital foreslår indsatsområderne ”psykisk arbejdsmiljø og fysisk

arbejdsmiljø”. Under psykisk arbejdsmiljø foreslås det, at trivselsmålinger og

psykisk APV kommer til at indgå.

Rigshospitalet foreslår indsatsområdet ”arbejdsmiljø der styrker kerneydelsen

på hospitalerne”.

Region Hovedstadens Psykiatri foreslår indsatsområderne ”forebyggelse af

arbejdsbetinget stress – med fokus på forholdet mellem arbejdsmængde og

tidspres samt kvaliteten i arbejdet” og ”vikarers arbejdsmiljø i forbindelse

med oprettelse og drift af vikarcentre”.

Med udgangspunkt i virksomhedernes anbefalinger samt status på virksomhedernes

nuværende arbejde med indsatsområderne, jf. afsnit 5.1 og 5.2,

anbefaler Koncern HR, at de nuværende tre tværgående indsatsområder fast-

5 Bispebjerg Hospital, Bornholms Hospital, Frederiksberg Hospital, Glostrup Hospi-

tal, Herlev Hospital, Region Hovedstadens Apotek og Koncernstabene.

40


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

holdes i 2009. Koncern HR anbefaler endvidere, at de nuværende indsatsområder

ikke suppleres med nye indsatsområder i 2009.

Koncern HR baserer anbefalingerne på, at samtlige af regionens virksomheder

fortsat er i gang med indsatser under indsatsområde 1 og 2 6 . Samtidig

vurderes det, at nogle af de nye indsatsområder, der foreslås, kan rummes

under de nuværende indsatsområder. Og andre af de foreslåede indsatsområder

er for snævre til at kunne rumme samtlige af regionens virksomheder.

Koncern HR anbefaler endvidere, at der i 1. kvartal 2010 tages stilling til de

tværgående indsatsområder fra 2010 med det formål at kunne afstemme indsatsområder

i forhold til fremadrettede udfordringer.

6 Region Hovedstaden – Handicap har dog afsluttet sin indsats under indsatsområde

2.

41


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Appendix

Nedenfor har regionens 16 virksomheder i resuméform beskrevet deres væsentligste

arbejdsmiljøindsats og deres væsentligste udfordringer.

Amager Hospital

På Amager Hospital består arbejdsmiljøarbejdet af diverse indsatser som

indeholder fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi arbejder også med formelle

krav, men søger at bruge så mange resurser som muligt på det materielle

område.

Vi har indenfor det formelle område opdateret størstedelen af vores brugsanvisninger,

udviklet ny blanket til ulykkesanmeldelse, udarbejdet vejledning

til forebyggelse af vold og udarbejdet dokument omhandlende ”fase 0” planlægning

og forberedelse af APV forløb.

Amager Hospital har i 2008 arbejdet med følgende konkrete projekter:

Indretning af sygeplejekontorer:

Projektet omhandlende indretning af sygeplejekontorer er igangsat på baggrund

af, at lokalerne er for små til at rumme de mange opgaver som ligger i

nutidige sygeplejekontorer. Kontorlokalerne optimeres inde for følgende

områder: belysning, lydregulering, placering af møbler i forhold til arbejdsrutiner,

ergonomi mm.

Indeklima er et omfattende problem i flere typer lokaler: Amager Hospital

har gennemført kortlægning og har i samarbejde med OBH gruppen lavet en

plan for forbedringer indenfor dette område.

Erhvervsbetinget stress: Vi har på baggrund af vores APV valgt dette som

fokuspunkt indenfor det psykiske arbejdsmiljø. Projektet indeholder uddannelse

og vidensudbredelse på alle niveauer af organisationen. Derudover skal

alle afsnit og afdelinger gennemføre konkrete tiltag som kan forebygge

stress. Projektet er et to årigt projekt og er forankret i ledelsesstrukturen.

Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Hospitals væsentligste arbejdsmiljøindsats har i 2008-09 været

indsatsen i forhold til arbejdsbetinget stress og mobning samt forberedelse af

efteruddannelse for sikkerhedsgrupperne, som gennemføres i maj-juni 2009.

Hvad angår førstnævnte, er der med udgangspunkt i et pilotprojekt i 2007 sat

mange tiltag i drift, som skal støtte medarbejdere, ledere, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter

i arbejdet med at forebygge og håndtere stress og mobning.

Her kan bl.a. nævnes informationsmateriale om stress og mobning,

afspændingshold som pt. udbydes fire gange årligt, undervisning på udviklingsforløb

for nye ledere og mellemledere, udvidet tilbud om individuelle

samtaler og psykologbistand, rådgivning og seminar for ledere, tillids- og

sikkerhedsrepræsentanter i forhold til deres særlige rolle i arbejdet med disse

problemstillinger.

42


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Som et led i arbejdet med at systematisere og synliggøre arbejdsmiljøarbejdet

i organisationen, gennemføres dette forår opkvalificering af sikkerhedsgrupperne.

Undervisningen vil bl.a. klæde sikkerhedsgrupperne på til at varetage

det opfølgende arbejde ift. den elektroniske APV, som netop er gennemført

på hospitalet. Der vil være fokus på kvalitative metoder til yderligere kortlægning

af de arbejdsmiljøproblemer, som er fremkommet af den elektroniske

APV. Derudover vil fokus være på, hvordan sikkerhedsgrupperne kan

sikre forankring af arbejdsmiljøarbejdet, herunder arbejdet med APV, i de

lokale MED-udvalg.

Ud over de udfordringer der er forbundet med personale- og pladsmangel på

Bispebjerg Hospital, anses følgende som nogle af de væsentligste arbejdsmiljøudfordringer

i 2009-10:

Opfølgning på den elektroniske APV, som netop er gennemført. Dels er det

første gang, at en APV gennemføres elektronisk på hospitalet. Dels er det

første gang, der gennemføres APV efter indførelse af MED-strukturen. Der

er derfor en udfordring i at sikre forankring i de lokale MED-udvalg.

I forhold til systematik og metoder i arbejdsmiljøarbejdet bliver en udfordring

i 2009-10 at indføre et egentligt arbejdsmiljøledelsessystem, forstået

som systematisk at kvalitetssikre procedurer i forbindelse med sikring af

arbejdsmiljøarbejdet. Virksomheden har planer om at udarbejde en GABanalyse

med henblik på at afklare nødvendig indsats for opnåelse af arbejdsmiljøcertificering.

Bornholms Hospital

Bornholms Hospital har i perioden 010508 – 3103009 beskæftiget sig med

flere store projekter indenfor arbejdsmiljø, de fleste med afsæt i Region H’s

indsatsområder.

Et af de store emner har været projekt ”Forebyggelse af forflytningsskader,

udvikling af e-lærings modul som supplement til den praktiske undervisning”

– finansieret med hjælp af Forebyggelsesfonden. Dette projekt har afsæt i

Bornholms Hospital, men iflg. Aftale med Koncern HR skal dette spredes ud

til alle virksomheder i Region H efter endt projektperiode (slut 300609).

Herudover er der arbejdet med udvikling af en omni-direktionel sengeskubber

i samarbejde med Borringia, Odense Universitetshospital m.fl., også dette

projekt er støttet af Forebyggelsesfonden.

Ultimo 2008 blev det fysiske og psykiske arbejdsmiljø kortlagt via en elektronisk

APV, udarbejdelse af handlingsplan med afsæt i denne kortlægning

blev igangsat primo 2009 og er planlagt til forelæggelse i MED-udvalget juni

2009.

Sidst, men ikke mindst er arbejdsmiljø nu blevet en fast del af det fælles introduktionsprogram

for nyansatte.

43


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Frederiksberg Hospital

Med baggrund i regionens indsatser på arbejdsmiljøområdet samt initiativprogrammet

for rekruttering og fastholdelse har VirksomhedsMED-udvalget

Frederiksberg Hospital valgt at arbejde med tre områder i 2008 og frem. Disse

indsatsområder ser på arbejdspladserne som helhed under overskriften

”Den attraktive arbejdsplads – trivsel og arbejdsglæde”.

Indsatsområdet ”trivsel og arbejdsglæde – med fokus på fusioner og forandringer”

• Forebyggelse af arbejdsbetinget stress

• Den attraktive arbejdsplads med fokus på trivsel, nærvær og nedbringelse

af sygefravær.

Indsatsområdet ”systematik og metoder i arbejdsmiljøarbejdet”

• Integrering af arbejdsmiljøarbejdet i MED-organisationen, herunder

brug af årshjulet som et aktivt redskab og APV som omdrejningspunkt

til at forebygge arbejdsskader, samt sikre et sikkert og sundt

arbejdsmiljø

MED-udvalgene er valgt som omdrejningspunkt for ovenstående. Derved

opnås den effekt at aktivere MED-organisationen til at tænke arbejdsmiljø,

der samtidig tager udgangspunkt i lokale forhold og dermed tæt på brugerne.

Derudover er der sat mange initiativer i gang der understøtter den enkeltes

oplevelse og cooping af egen hverdag. De mere individorienterede initiativer

som coaching, netværk, pusterum, massage osv. skal være med til at gøre

paletten fuld i forhold til at optimere det samlede arbejdsmiljø for alle ansatte

og dermed sikre fastholdelse og rekruttering og mindske sygefravær.

Også på det fysiske arbejdsmiljø- og indeklimaområdet er der arbejdet målrettet

med at forbedre forholdene på Frederiksberg Hospital.

Frederikssund Hospital

Frederikssund Hospital er pr. 1. januar 2008 etableret som en selvstændig

virksomhed med funktion som nærhospital i område Nord. De kliniske afdelingsledelser,

vicedirektør og den administrative stab, som bistår direktionen,

er blevet ansat i løbet af 2008. Der er således fortsat tale om en relativ ung

organisation, hvor procedurer, rutiner, faste mødefora m.v. fortsat er under

udvikling.

Etablering af virksomheds MED blev påbegyndt ultimo februar 2008 og

grundet den faglige konflikt i foråret/sommeren 2008 har enkelte møder været

aflyst. Der har været afholdt temadag for udvalget, hvor der er blevet udarbejdet

forretningsorden (som forventes evalueret inden sommeren 2009) og

der er nu kontinuitet i mødeafviklingen.

Som nystartet virksomhed har den primære arbejdsmiljøindsats i organisationen

været centreret sig om at få udarbejdet APV’ere og handleplaner for de

enkelte afdelinger. Dette er lykkedes og der har i marts/april måned 2009

været afholdt møder med afdelingerne med henblik på gennemgang af hand-

44

In


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

leplaner og klarificering/prioritering af kommende indsatsområder i den enkelte

afdelinger.

Udover udarbejdelse af APV’ere har fokus været på området rekruttering og

fastholdelse. Dette har resulteret i udarbejdelse af en dynamisk nærværspolitik,

som favner en mængde indsatser i relation til tiltrækning af nye medarbejder

og fastholdelse af allerede ansatte. Endelig er der netop vedtaget en

kommunikationspolitik, som skal implementeres i den kommende tid og forventelig

vil understøtte arbejdsmiljøindsatsen i en positiv retning.

Gentofte Hospital

Gentofte Hospital har i perioden 2008-2009 haft som mål at skabe systematik

i det lokale arbejdsmiljøarbejde.

For at sikre en god og solid kortlægning af arbejdsmiljøet, har de forskellige

afdelingers SiG grupper gennemført arbejdsmiljørunder (audits), hvor man

auditerer hos hinanden. Det, at man som afdeling skulle åbne dørene op for

andre, kunne umiddelbart virke grænseoverskridende, men alt i alt har personalet

været begejstret og det har været en succes.

Ud over at indføre audits, har vi på Gentofte Hospital implementeret APV

systemet IPL. Systemet skal bruges til at skabe overblik i arbejdsmiljøarbejdet,

både lokalt set og generelt på hospitalets overordnede plan. Ved indføring

af systemet er der opstået en mulighed for at styrke kommunikationen

mellem afdelingsledelser, SiG grupper og arbejdsmiljøfunktionen, samt at

skabe synlighed i arbejdsgangene på området.

Serviceafdelingen på Gentofte Hospital har også systematik øverst på dagsordnen.

Afdelingen forventes at arbejdsmiljøcertificeres i kommende måned,

og alle ansatte, SIG grupper mv. kan der ved se det endegyldige resultat af

det store arbejde de har udført. I afdelingen har de efteruddannet personalet,

udarbejdet diverse dokumenter, vejledninger og instrukser, lavet konkrete

udbedringer i arbejdsmiljøet, foretaget registreringer mv. I efteråret 2009

tages det første skridt mod, at hele Gentofte Hospital skal arbejdsmiljø- og

miljøcertificeres. Der skal foretages en ’præaudit’ (gap analyse) af hele hospitalet,

for på den måde at se, hvor langt vi er fra at kunne certificeres.

Glostrup Hospital

I 2008 blev der afholdt valg til arbejdsmiljøorganisationen. Ved valget var

der en begrænset udskiftning af arbejdsmiljørepræsentanter. Flere afdelinger

er overgået til andre hospitaler, men nye er også kommet til, så det samlede

antal i arbejdsmiljøorganisationen har været nogenlunde stabilt.

Der har i 2008 været en stigning i fravær i forbindelse arbejdsulykker. Det er

særligt områderne fald, løft og forflytning, samt overbelastning (træk, vrid

e.l.) der giver de mange fraværsdage. Dette understøtter at det stadig er vigtigt

at arbejde med det fysiske arbejdsmiljø. Det er her hospitalet har de store

udfordringer bl.a. ved indretning, pladsforhold og arbejdets organisering.

45


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

I 2008 fik Arbejdsmiljøfunktionen tilført ekstra ressourcer og mandskabet

blev udvidet med en arbejdspsykologstilling. Mange afdelinger har benyttet

sig af muligheden for at få processtøtte og vejledning på problemstillinger

indenfor psykisk arbejdsmiljø.

I 2008 gik vi så småt i gang med arbejdet med de regionale indsatsområder.

Der er således sat fokus på arbejdsbetinget stress i projektet ”Travlt på den

fede måde” og omorganisering af vores sikkerhedsrunder. I løbet af 2009 vil

alle afdelinger blive involveret og der bliver langt mere fokus på disse projekter.

På ergonomi-området blev der også i 2008 sat fokus på forflytningspraksis

især gennem ændring af holdninger og vaner. Vi har mange hjælpemidler og

mange dygtige uddannede vejledere på forflytningsområdet, men vi skal også

lære at bruge det i praksis ved at få det ind i den daglige organisering af arbejdet.

Helsingør Hospital

På Helsingør Hospital er arbejdsmiljøarbejdet i løbet af året skilt ud fra den

hidtidige arbejdsmiljøorganisation på Hillerød Hospital.

Hospitalet har fra 1.7.2008 været i gang med at etablere arbejdsmiljøorganisationen

for de afdelinger Hospitalet har som egen funktioner, Medicinsk

afdeling, Teknisk afdeling, Direktions-administration og pr. 1.1.2009 også

Service afdelingen.

Arbejdsmiljøarbejdet knytter sig fortsat til arbejdsmiljøorganisationen på

Hillerød Hospital i forhold til arbejdsskadeindberetningen, APB/Toxido,

APV/IPL og Falck´s psykologiske kriserådgivning.

Der har været udført et stort arbejde i flere afsnit, med at få etableret store

medicinrum. Alle afsnit har nu medicinrum med plads til den fornødne teknologi.

Implementering og justeringer af arbejdsmiljøarbejdet er under fortsat bearbejdning.

Optimering af arbejdet med APV/IPL har høj prioritet. Samarbejdet

med arbejdsmiljørepræsentanter fra udefunktions afdelingerne prioriteres

ligeledes, så arbejdsmiljøindsatsen fremstår som en samlet indsats for alle

medarbejdere, der har deres gang i Helsingør Hospital.

Herlev Hospital

I 2008/09 har hospitalets arbejdsmiljøindsats været fokuseret på opbygning af

rammerne for et arbejdsmiljøledelsessystem, der vil være effektivt men simpelt

at bruge. Der har været afholdt kurser i arbejdsmiljøledelse. Arbejdsmiljøorganisationen

er blevet tunet og dens opgaver og ansvar er beskrevet. En

ny arbejdsmiljøpolitik er beskrevet og nye APV-procedurer fastlagt. Arbejdsmiljøsitet

er blevet fyldt med nyttige informationer. Der er gennemført

ekstern audit ift. OHSAS 18001 samt det fysiske arbejdsmiljø i alle afdelinger.

Det bliver nu en udfordring at få alle afdelinger til at arbejde med risikovurdering

og beskrivelse/implementering af nødvendige procedurer.

46


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

I forhold til det faktiske arbejdsmiljø er der i perioden sket gode fremskridt

mod sikker kemikaliestyring. Der er arbejdet med at gøre gode værktøjer til

forebyggelse af stress tilgængelige på arbejdsmiljøsitet, og der er arbejdet

aktivt med forebyggelse af sygefravær. Forebyggelse af forflytningsskader

har haft høj prioritet, og der er gennemført flere forebyggende tiltag. Der har

været tiltagende fokus på at sikre inddragelse af arbejdsmiljø tidligt i byggeri.

I den kommende periode vil dette kræve betydelige ressourcer at sikre dette –

men det er nødvendigt for at skabe det gode arbejdsmiljø på det nye hospital.

Hillerød Hospital

Frederikssund, Helsingør og Hillerød Hospitaler blev opdelt i tre selvstændige

virksomheder den 1.1.2008. Samtidig med den organisationsændring blev

der på Hillerød Hospital etableret en ny ledelsesstruktur. MED-organisationen

og arbejdsmiljøgrupperne har derfor skulle etablere udvalg, der matchede

den nye struktur. Afhængig af fusioner og fissioner, har der været afholdt

valg til MED-organisationen gennem 2008. Den 1. april 2009 har alle afholdt

valg til både MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper. Opdelingen af de tre hospitaler

har synliggjort hvilken udfordring vi står over for, når der skal samarbejdes

om arbejdsmiljøarbejdet mellem de forskellige virksomheder.

Hillerød Hospital har besluttet at have et synligt og systematisk arbejdsmiljø,

og arbejde hen mod en arbejdsmiljøcertificering. I 2008 er der lagt vægt på at

synliggøre arbejdsmiljøarbejdet. Der er etableret hjemmeside hvor værktøjer,

retningslinjer, indsatser mv. er tilgængelige og Arbejdsmiljøenheden har

styrket samarbejdet med både patientnære og administrative afdelinger. Endvidere

er diverse kampagner, indsatser, kortlægninger mv. blevet iværksat.

Visionen for Hillerød Hospital er, at man er Danmarks bedste akuthospital i

2012. I 2008 har fokus været på det strategiske arbejde i forhold til visionen.

Strategiarbejdet i forbindelse med visionen har igennem 2008 krævet en stor

arbejdsindsats og engagement fra ledelsesgruppens side, og det har derfor

været naturligt at give ro til den proces og starte arbejdet med certificeringsprojektet

i et område, hvor Arbejdsmiljøenheden kan tage den største del af

arbejdet. Den første indsats, der er målrettet de kliniske og tværgående afdelinger,

er en stor APV-indsats. Indsatsen er startet op i december 2009, og

målet er at alle afdelinger har APV kortlægninger og handleplaner klar inden

sommerferien 2009.

Som led i certificeringsprocessen er der i starten af 2009 udarbejdet en lokal

arbejdsmiljøpolitik. Politikkens slogan er ”Et godt arbejdsmiljø skal understøtte

Danmarks bedste akuthospital”, hvilket synliggør at vision og arbejdsmiljø

skal gå hånd i hånd: Patientforløbene er i fokus på Hillerød Hospital,

således at der tilbydes sammenhængende patientforløb med optimal behandling,

hvilket bl.a. forudsætter at personalet trives og har et godt arbejdsmiljø.

Hvidovre Hospital

2008-rapporten er udarbejdet på baggrund af afdelingernes indberetning i IPL

og spørgeskema-undersøgelse. Resultaterne af spøgeskemaundersøgelsen

fremgår af bilag til årsbeskrivelsen.

47


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Hvidovre Hospital har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø, og mange arbejdsmiljøgrupper/L-MED

gør et stort arbejde og har løst mange problemer.

Ikke desto mindre er der også en del oftest vanskelige og/eller omkostningskrævende

problemer, som endnu ikke er løst.

Vedrørende særlige projekter og indsatsområder har der været arbejdet med "

Det gode arbejdsliv", " Sundt arbejdsmiljø " og " Den gode fusion". Desuden

har der været iværksat særlige indsatser indenfor ergonomi og tunge løft.

På kemikalieområdet ønsker hospitalet at gøre en indsats for, at farlige kemikalier

fjernes, erstattes eller begrænses til et minimum, eller ved at ændre

arbejdsprocesser og/eller fx overveje mere automatisering/udstyr i laboratorier.

Hvidovre Hospital har ikke i 2008 modtaget påbud fra Arbejdstilsynet.

Som følge af arbejdsmiljøgruppernes indsats er antallet af arbejdsskader faldende.

Der er især fokus på belastningsskader, stik- og faldskader.

Rigshospitalet

Væsentligste arbejdsmiljøindsats

De væsentligste indsatser i arbejdsmiljøarbejdet har bestået i:

o Udarbejdelse af APV-værktøjskasse samt oprettelse af centre i IPLsystemet

o Undervisning i psykosocialt arbejdsmiljø på Rigshospitalets Lederuddannelse

samt diverse lokale projekter om forbedring af det psykosociale

arbejdsmiljø

o Bidrag til at opfylde produktionsnorm overfor Regionernes Kemikaliesamarbejde,

REKS samt projekter om forbedring af det kemiske arbejdsmiljø

o Uddannelses af forflytningsvejledere samt lokale projekter om ergonomi

o Fysioterapeutisk behandling af medarbejdere, der har anmeldt en arbejdsulykke

samt vejledning og holdtræning for gravide.

o Revision af intranetsider om arbejdsmiljø.

Væsentligste udfordringer

Den helt store udfordring for arbejdsmiljøet på Rigshospitalet i de kommende

år er trivsel og arbejdsglæde. Derudover er der en stor udfordring med at

styrke arbejdsmiljøarbejdet på Rigshospitalet. Langt de fleste opgaver med

arbejdsmiljøet skal kunne klares i det daglige i de enkelte afsnit. Det er ikke

noget, der skal holdes møder om, men klares her og nu. Samtidig er det vigtigt,

at informationen styrkes mellem sikkerhedsgrupperne og MEDudvalgene.

Endelig er der fortsat store udfordringer med det fysiske og kemiske arbejdsmiljø,

specielt pga. bygningsmassens beskaffenhed. Det er fx pladsmangel,

træk fra vinduer og manglende ventilation. Disse udfordringer kan

der først grundlæggende tages hånd om ved ombygning af syd- og centralkomplekset.

48


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

Region Hovedstadens Apotek

APV er i 2008 lavet i alle afdelinger, som har været lagt sammen i mere end

3 mdr. Der mangler stadigvæk nogle afdelinger. Alle nye APV laves og tastes

ind i IPL-systemet.

Apoteket har fokuseret på nedbringelse af arbejdsbetinget stress ved at ansætte

flere medarbejdere, specielt i afdelinger med typiske EGA skader.

Apoteket har satset på robotteknologi til fremstilling af cytostatikablandinger.

Robotten er godkendt af Lægemiddelstyrelsen.

Apoteket har ved en aktiv indsats med tidlige sygefraværssamtaler nedbragt

sygefraværet fra 7 til 6 %.

Der har været screeningsbesøg fra Arbejdstilsynet på flere af Apotekets

adresser. På nogle adresser har der efterfølgende været tilpasset tilsyn, med

påbud til følge. Andre steder er der giver grønne smileys.

Apotekets indsatsområder er der blevet arbejdet videre med i form af 4 projekter:

1. Ansættelse af afspændingspædagog i foreløbig 6 mdr. samt oprettelse af

afspændingshold 1 gang/uge.

2. Tilslutning til APV systemet IPL, udviklet af Peter Quistgaard.

3. Oprettelse af apoteksrelateret portør/hospitalsmedhjælper uddannelse.

4. Støjdæmpning af kantinen på Marielundvej.

Region Hovedstaden – Handicap

Handicap virksomheden har fokuseret på at løfte arbejdsmiljøindsatsen

blandt andet ved deltagelse tværregionale projekter som påvirker både det

pædagogiske og det arbejdsmiljømæssige arbejde. Desuden har Handicap

iværksat sit eget lokale voldsforebyggelsesprojekt. Herudover har virksomheden

søgt etableret kurser til at imødekomme konkrete behov.

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) er fortsat i en opbyggende fase i forhold

til arbejdet med systematisk arbejdsmiljøarbejde og -ledelse. 2008 og

starten af 2009 har været præget af:

� igangsættelse af en mængde overordnede tiltag, hovedsageligt i form af

paraplyprojektet Den Gode Arbejdsplads

� fortsættelse af det lokale arbejdsmiljøarbejde - herunder arbejdet med

APV og voldsforebyggelse.

APVen, arbejdsulykkesstatistikken samt afgørelser fra Arbejdstilsynet peger

på følgende udfordringer for arbejdsmiljøet i RHP:

� Vold og trusler. Der gøres på nuværende tidspunkt en stor indsats for at

forebygge og håndtere vold og trusler. Dog er der fortsat tale om en problematik,

som er væsentligt løbende at arbejde videre med, bl.a. gennem

fokus på større systematik i arbejdet samt uddannelsesinitiativer.

� Psykisk arbejdsmiljø generelt. Problemerne omhandler bl.a. arbejdspres,

usikkerhed om fremtiden, samarbejds- og kommunikationsproblematik-

49


Årsberetning på arbejdsmiljøområdet 2008-2009

ker, efteruddannelse, kompetenceudvikling og supervision, IT-systemers

funktionalitet og driftssikkerhed samt ledelseskvalitet. Et væsentligt fokuspunkt

fremover vil være at beskrive og vurdere problemerne nærmere,

for at finde frem til relevante løsningstiltag, samt på hvilket niveau

problemerne skal og kan løses.

� Indeklima og pladsmangel. Nogle af problematikkerne vil blive afhjulpet,

hvis og når de ny- og ombygninger, som er planlagt i forbindelse

med Psykiatriplanen gennemføres. Andre problematikker vil skulle vurderes

nærmere i forhold til problemernes sikkerheds- og sundhedsmæssige

belastning.

Koncernstabene

Den væsentligste arbejdsmiljøindsats i den forgangne år for Koncernstabene

har været det lokale arbejde med udarbejdelse af APV-handlingsplaner og

den lokale opfølgning på disse. Arbejdet med opfølgning af handlingsplanerne

har primært været knyttet til indeklima og ergonomi samt indsatser knyttet

til det psykiske arbejdsmiljø.

Derudover pågår der et udviklingsarbejde for at kunne udbyde indsatser til

stabene knyttet til forebyggelse af stress og fremme af trivsel, konflikthåndtering

samt udbud af lokale forløb om teamudvikling og arbejdsorganisering.

Endelig har Koncernstabene igangsat en indsats med at kortlægge og udarbejde

arbejdspladsbrugsanvisning for farlige stoffer og materialet på arbejdspladsen.

50

More magazines by this user
Similar magazines