2011-08 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt
  • No tags were found...

2011-08 (Adobe Reader) - Standartizacijos departamentas prie AM

TurinysSTANDARTIZACIJA ........................................................................................ 5IÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAI ....................................................................... 5NETEKÆ GALIOS LIETUVOS STANDARTAI ........................................................ 10TARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØ BEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI,KURIUOS DEPARTAMENTAS GAVO LIEPOS MËN. .......................................... 14TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAI ...................................... 14TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAI .......................................... 17RATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ................................... 18RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAI ......... 21RATIFIKUOTI EUROPOS TELEKOMUNIKACIJØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAI .................... 22REDAKCINË KOLEGIJARedagavo A. TreèiokaitëMaketavo A. Skomskienë2011-08-10© Lietuvos standartizacijos departamentas, 2011


Lietuvos standartizacijos departamentoBIULETENIS2011Nr. 8VILNIUS, 2011


Lietuvos standartizacijos departamentasT. Kosciuðkos g. 30LT-01100 VilniusTelefonas: (8~5) 270 9360El. paðtas: lstboard@lsd.ltInterneto tinklalapis: http://www.lsd.lt


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 8STANDARTIZACIJAIÐLEISTI LIETUVOS STANDARTAITK 2 PIENAS IR PIENO PRODUKTAILST ISO/TS 26844:2010/P:2011 ltPienas ir pieno produktai. Antimikrobiniø medþiagø likuèiønustatymas. Difuzijos mëgintuvëliuose metodas (tapatusISO/TS 26844:2006)LST EN ISO 28765:2011 enStiklo ir porceliano emaliai. Varþtais sujungtø plieniniørezervuarø vandeniui arba komunalinëms ar gamybinëmsnuotekoms ir dumblui laikyti arba apdoroti projektavimas(ISO 28765:2008)Pakeièia LST EN 15282:2007N (58 Lt)TK 4 INFORMACIJOS TECHNOLOGIJALST EN 13710:2011 enEuropos kalbø raðmenø tvarkybos taisyklës. Lotyniðkø,graikiðkø, kirilicos, gruziniðkø ir armëniðkø raðmenø tvarkybaU (80 Lt)TK 7 DANGOSLST EN ISO 2811-1:2011 enDaþai ir lakai. Tankio nustatymas. 1 dalis. Piknometrinis metodas(ISO 2811-1:2011)Pakeièia LST EN ISO 2811-1:2002,LST EN ISO 2811-1:2002/AC:2006G (37 Lt)LST EN ISO 2811-2:2011 enDaþai ir lakai. Tankio nustatymas. 2 dalis. Panardinto kûno(svambalo) metodas (ISO 2811-2:2011)Pakeièia LST EN ISO 2811-2:2002F (34 Lt)LST EN ISO 2811-3:2011 enDaþai ir lakai. Tankio nustatymas. 3 dalis. Virpesinis metodas(ISO 2811-3:2011)Pakeièia LST EN ISO 2811-3:2002F (34 Lt)LST EN ISO 2811-4:2011 enDaþai ir lakai. Tankio nustatymas. 4 dalis. Slegiamo cilindrometodas (ISO 2811-4:2011)Pakeièia LST EN ISO 2811-4:2002F (34 Lt)LST EN ISO 3251:2008 ltDaþai, lakai ir plastikai. Nelakiøjø medþiagø kiekio nustatymas(ISO 3251:2008)F (34 Lt)LST EN ISO 28722:2011 enStiklo ir porceliano emaliai. Emaliniø dangø, dengianèiøarchitektûrinius plieninius skydus, charakteristikos(ISO 28722:2008)Pakeièia LST EN 14431:2005D (28 Lt)LST EN ISO 28723:2011 enStiklo ir porceliano emaliai. Ðilumokaièiams skirtø emaliuotøplieniniø plokðèiø briaunø dangø nustatymas (ISO 28723:2008)Pakeièia LST EN 14863:2006D (28 Lt)LST EN ISO 28763:2011 enStiklo ir porceliano emaliai. Oriniams-dujiniams ir dujiniamsdujiniamsðilumokaièiams skirti regeneraciniai emaliuoti irsutankinti skydai. Techniniai reikalavimai (ISO 28763:2008)Pakeièia LST EN 14866:2006G (37 Lt)LST EN ISO 28764:2011 enStiklo ir porceliano emaliai. Bandiniø, skirtø emaliams antplieniniø bei aliumininiø lakðtø ir ketaus bandyti, gamyba(ISO 28764:2008)Pakeièia LST EN 15206:2007D (28 Lt)TK 12 AUTOMOBILIØ KELIAILST EN 12846-1:2011 enBitumas ir bituminiai riðikliai. Iðtekëjimo trukmës nustatymasiðtekamuoju klampomaèiu. 1 dalis. Bituminës emulsijosPakeièia LST EN 12846:2002G (37 Lt)LST EN 12846-2:2011 enBitumas ir bituminiai riðikliai. Iðtekëjimo trukmës nustatymasiðtekamuoju klampomaèiu. 2 dalis. Skiestieji ir skystieji bituminiairiðikliaiPakeièia LST EN 13357:2003F (34 Lt)LST EN 13614:2011 enBitumas ir bituminiai riðikliai. Bituminiø emulsijø sukibimo gebosnustatymas panardinimo á vandená bandymuPakeièia LST EN 13614:2004,LST EN 13614:2004/P:2007E (30 Lt)LST EN 15812:2011 enPolimerais modifikuotos storos bituminës hidroizoliacinësdangos. Pleiðëjimo gebos nustatymasE (30 Lt)LST EN 15813:2011 enPolimerais modifikuotos storos bituminës hidroizoliacinësdangos. Lankstumo þemoje temperatûroje nustatymasC (24 Lt)LST EN 15815:2011 enPolimerais modifikuotos storos bituminës hidroizoliacinësdangos. Atsparumas gniuþdymuiD (28 Lt)LST EN 15816:2011 enPolimerais modifikuotos storos bituminës hidroizoliacinësdangos. Atsparumas lietuiD (28 Lt)LST EN 15817:2011 enPolimerais modifikuotos storos bituminës hidroizoliacinësdangos. Atsparumas vandeniuiC (24 Lt)LST EN 15818:2011 enPolimerais modifikuotos storos bituminës hidroizoliacinësdangos. Matmenø stabilumo aukðtoje temperatûrojenustatymasC (24 Lt)LST EN 15819:2011 enPolimerais modifikuotos storos bituminës hidroizoliacinësdangos. Visiðkai iðdþiûvusio sluoksnio storio sumaþëjimasC (24 Lt)LST EN 15820:2011 enPolimerais modifikuotos storos bituminës hidroizoliacinësdangos. Nepralaidumo vandeniui nustatymasD (28 Lt)TK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKALST EN 609-1:2000+A2:2010 ltÞemës ir miðkø ûkio maðinos. Malkinës medienos skaldytuvøsauga. 1 dalis. Pleiðtiniai skaldytuvaiJ (45 Lt)5


2011 Nr. 8 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 609-2:2000+A1:2010 ltÞemës ir miðkø ûkio maðinos. Malkinës medienos skaldytuvøsauga. 2 dalis. Sraigtiniai skaldytuvaiK (49 Lt)LST EN 13683:2003+A2:2011 enSodo áranga. Varikliniai smulkintuvai ir trupintuvai. SaugaPakeièia LST EN 13683:2004+A1:2009V (88 Lt)TK 16 CHEMINË ANALIZËLST EN ISO 4787:2011 enLaboratoriniai stikliniai indai. Tûrio matuokliai. Talpos patikrosir naudojimo metodai (ISO 4787:2010, pataisyta 2010-06-15versija)Pakeièia LST EN ISO 4787:2010M (56 Lt)TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEI SPORTO IRAKTYVAUS POILSIO ÁRANGALST EN 71-4:2010 ltÞaislø sauga. 4 dalis. Eksperimentiniai rinkiniai cheminiams irpanaðiems bandymamsK (49 Lt)LST EN 13089:2011 enAlpinizmo áranga. Ledo árankiai. Saugos reikalavimai ir bandymometodaiPakeièia LST EN 13089:2000H (42 Lt)TK 21 TEKSTILËLST EN 15973:2011 enGuma arba plastiku dengtos medþiagos. Apmuðalinësmedþiagos. Atsparumas teplumuiTK 29 VANDENTVARKAF (34 Lt)LST EN 15975-1:2011 enGeriamojo vandens tiekimo saugumas. Rizikos ir kriziø valdymogairës. 1 dalis. Kriziø valdymasK (49 Lt)TK 30 TECHNINIAI GAMINIØ DOKUMENTAILST ISO 3864-1:2011 enGrafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos þenklai. 1 dalis.Saugos þenklø ir saugos þenklinimo projektavimo principai(tapatus ISO 3864-1:2011)Pakeièia LST ISO 3864-1:2004,LST ISO 3864-1:2004/P:2004J (45 Lt)TK 32 SVEIKATALST EN 13795:2011 enPacientø, medicinos personalo ir árangos chirurginiai apklotai,chirurginiai chalatai ir ðvaraus oro chirurginë apranga,naudojami kaip medicinos priemonës. 1 dalis. Bendriejireikalavimai, keliami gamintojams, paruoðëjams ir gaminiams,bandymo metodai, darbiniø charakteristikø reikalavimai ir lygiaiPakeièia LST EN 13795-1:2004+A1:2009,LST EN 13795-2:2005+A1:2009,LST EN 13795-3:2006+A1:2009L (53 Lt)LST EN 15964:2011 enIškvepiamo alkoholio matuokliai, kitokie nei vienkartiniaimatuokliai. Reikalavimai ir bandymo metodaiQ (65 Lt)LST EN ISO 3107:2011 enOdontologija. Eugenoliniai ir neeugenoliniai cinko oksidocementai (ISO 3107:2011)Pakeièia LST EN ISO 3107:2004,LST EN ISO 3107:2004/AC:2006G (37 Lt)LST EN ISO 11073-10404:2011 enSveikatos informatika. Ryðys tarp asmeniniø medicinos átaisø.10404 dalis. Átaiso specializavimas. Pulsoksimetras(ISO/IEEE 11073-10404:2010)W (94 Lt)LST EN ISO 11073-10407:2011 enSveikatos informatika. Ryðys tarp asmeniniø medicinos átaisø.10407 dalis. Átaiso specializavimas. Kraujospûdþio matuoklis(ISO/IEEE 11073-10407:2010)S (72 Lt)LST EN ISO 11073-10408:2011 enSveikatos informatika. Ryšys tarp asmeniniø medicinos átaisø.10408 dalis. Átaiso specializavimas. Termometras(ISO/IEEE 11073-10408:2010)S (72 Lt)LST EN ISO 11073-10415:2011 enSveikatos informatika. Ryðys tarp asmeniniø medicinos átaisø.10415 dalis. Átaiso specializavimas. Svarstyklës(ISO/IEEE 11073-10415:2010)S (72 Lt)LST EN ISO 11073-10417:2011 enSveikatos informatika. Ryðys tarp asmeniniø medicinos átaisø.10417 dalis. Átaiso specializavimas. Gliukozës matuoklis(ISO/IEEE 11073-10417:2010)U (80 Lt)LST EN ISO 11073-10471:2011 enSveikatos informatika. Ryðys tarp asmeniniø medicinos átaisø.10471 dalis. Átaiso specializavimas. Savarankiðkos gyvybinësveiklos duomenø ðakotuvas (ISO/IEEE 11073-10471:2010)U (80 Lt)LST EN ISO 11073-20601:2011 enSveikatos informatika. Ryšys tarp asmeniniø medicinos átaisø.20601 dalis. Taikomasis profilis. Optimizuotasis mainø protokolas(ISO/IEEE 11073-20601:2010)XD (133 Lt)LST EN ISO 12052:2011 enSveikatos informatika. Skaitmeninis vizualizavimas ir medicinojenaudojami ryðiai (DICOM), áskaitant darbiniø veiksmø irduomenø valdymà (ISO 12052:2006)Pakeièia LST EN 12052:2004G (37 Lt)LST EN ISO 12967-1:2011 enSveikatos informatika. Paslaugos architektûra. 1 dalis. Ámonëspoþiûris (ISO 12967-1:2009)Pakeièia LST EN 12967-1:2008U (80 Lt)LST EN ISO 12967-2:2011 enSveikatos informatika. Paslaugos architektûra. 2 dalis. Poþiûris áinformacijà (ISO 12967-2:2009)Pakeièia LST EN 12967-2:2008V (88 Lt)LST EN ISO 12967-3:2011 enSveikatos informatika. Paslaugos architektûra. 3 dalis. Poþiûris ákompiuteriná informacijos apdorojimà (ISO 12967-3:2009)Pakeièia LST EN 12967-3:2008P (63 Lt)TK 35 DARBØ SAUGALST EN 420:2004+A1:2010 ltApsauginës pirðtinës. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodaiM (56 Lt)LST EN 1760-1:2000+A1:2009 ltMašinø sauga. Apsauginiai slëgiui jautrûs átaisai. 1 dalis.Bendrieji slëgiui jautriø kilimëliø ir grindø projektavimo irbandymo principaiT (77 Lt)LST EN 12413:2007+A1:2011 enAglomeruotøjø abrazyviniø gaminiø saugos reikalavimaiPakeièia LST EN 12413:2007U (80 Lt)6


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 8LST EN 13411-4:2011 enPlieniniø vieliniø lynø galiniai átaisai. Sauga. 4 dalis. Lietinismovinis sujungimas metalu ir dervaPakeièia LST EN 13411-4:2003+A1:2009G (37 Lt)LST EN 14502-1:2010 ltKranai. Þmoniø këlimo áranga. 1 dalis. Kabamieji krepšiaiG (37 Lt)LST EN 1999-1-2:2007/NA:2011 ltEurokodas 9. Aliumininiø konstrukcijø projektavimas. 1-2 dalis.Konstrukcijø elgsenos ugnyje skaièiavimasA (17 Lt)LST EN 1999-1-4:2007/NA:2011 ltEurokodas 9. Aliumininiø konstrukcijø projektavimas.1-4 dalis.Ðaltai formuoti konstrukciniai lakðtaiA (17 Lt)TK 36 APLINKOS APSAUGALST EN ISO 5667-23:2011 enVandens kokybë. Mëginiø ëmimas. 23 dalis. Nurodymaidël pavirðinio vandens mëginiø pasyviojo ëmimo(ISO 5667-23:2011)M (56 Lt)LST ISO 5667-10:2011 enVandens kokybë. Mëginiø ëmimas. 10 dalis. Nurodymai,kaip imti nuotekø mëginius (tapatus ISO 5667-10:1992)E (30 Lt)LST ISO 5667-20:2011 enVandens kokybë. Mëginiø ëmimas. 20 dalis. Nurodymai,kaip naudoti mëginiø ëmimo duomenis priimant sprendimà.Atitiktis ribinëms vertëms ir klasifikavimo sistemos (tapatusISO 5667-20:2008)Q (65 Lt)TK 38 STATYBINËS KONSTRUKCIJOSLST EN 1991-1-1:2004/NA:2011 ltEurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendriejipoveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatø naudojimo apkrovosPakeièia LST EN 1991-1-1:2004 (lt) NA priedàC (24 Lt)LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 ltEurokodas 2. Gelþbetoniniø konstrukcijø projektavimas.1-1 dalis. Bendrosios ir pastatø taisyklësL (53 Lt)LST EN 1992-2:2006/NA:2011 ltEurokodas 2. Gelþbetoniniø konstrukcijø projektavimas. 2 dalis.Gelþbetoniniai tiltai. Projektavimo ir konstravimo taisyklësE (30 Lt)LST EN 1993-1-1:2005/NA:2011 ltEurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 1-1 dalis.Bendrosios ir pastatø taisyklësD (28 Lt)LST EN 1993-1-3:2007/NA:2011 ltEurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 1-3 dalis.Bendrosios taisyklës. Ðaltai suformuotø elementø ir lakðtøpapildomos taisyklësC (24 Lt)LST EN 1993-3-1:2007/NA:2011 ltEurokodas 3. Plieniniø konstrukcijø projektavimas. 3-1 dalis.Bokðtai, stiebai ir kaminai. Bokštai ir stiebaiD (28 Lt)LST EN 1994-2:2006/NA:2011 ltEurokodas 4. Kompozitiniø plieniniø-betoniniø konstrukcijøprojektavimas. 2 dalis. Bendrosios ir tiltø taisyklësB (22 Lt)LST EN 1995-1-1:2005/NA:2011 ltEurokodas 5. Mediniø konstrukcijø projektavimas. 1-1 dalis.Bendrosios nuostatos. Bendrosios ir pastatø taisyklësB (22 Lt)LST EN 1996-1-2:2005/NA:2011 ltEurokodas 6. Mûriniø konstrukcijø projektavimas. 1-2 dalis.Bendrosios taisyklës. Konstrukcijø elgsenos ugnyjeskaièiavimasA (17 Lt)LST EN 1999-1-1:2007/NA:2011 ltEurokodas 9. Aliumininiø konstrukcijø projektavimas. 1-1 dalis.Bendrosios konstrukcijø taisyklësC (24 Lt)TK 39 APSAUGALST EN 15659:2009 ltPatikimo saugojimo árenginiai. Klasifikacija ir atsparumougniai bandymo metodai. Nedideliam gaisrui atsparûssaugojimo árenginiaiF (34 Lt)TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRALST EN ISO 544:2011 enSuvirinimo medþiagos. Pridëtiniø suvirinimo medþiagø ir fliusøtechninës tiekimo sàlygos. Gaminio tipas, matmenys,leidþiamosios nuokrypos ir þenklinimas (ISO 544:2011)Pakeièia LST EN ISO 544:2004F (34 Lt)LST EN ISO 4136:2011 enMetalø virintiniø siûliø ardomieji bandymai. Skersinio tempimobandymas (ISO 4136:2001)Pakeièia LST EN 895:1998F (34 Lt)LST EN ISO 5178:2011 enMetalø virintiniø siûliø ardomieji bandymai. Lydomojosuvirinimo jungèiø iðlydyto metalo iðilginio tempimo bandymas(ISO 5178:2001)Pakeièia LST EN 876:1998E (30 Lt)LST EN ISO 9015-1:2011 enMetalø virintiniø siûliø ardomieji bandymai. Kietumo bandymai.1 dalis. Lankinio suvirinimo jungèiø kietumo bandymas(ISO 9015-1:2001)Pakeièia LST EN 1043-1:1998J (45 Lt)LST EN ISO 9015-2:2011 enMetalø virintiniø siûliø ardomieji bandymai. Kietumo bandymai.2 dalis. Suvirintøjø jungèiø mikrokietumo bandymai(ISO 9015-2:2003)Pakeièia LST EN 1043-2:1998F (34 Lt)LST EN ISO 9016:2011 enMetalø virintiniø siûliø ardomieji bandymai. Smûginio tàsumobandymai. Bandinio vieta, ápjovos orientacija ir tyrimas(ISO 9016:2001)Pakeièia LST EN 875:1998E (30 Lt)LST EN ISO 17637:2011 enVirintiniø siûliø neardomieji bandymai. Lydomojo suvirinimojungèiø apþiûrimasis tikrinimas (ISO 17637:2003)Pakeièia LST EN 970:1998, LST EN 970:2004G (37 Lt)TK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTASLST EN 13260:2009+A1:2011 ltGeleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. Aðiraèiai.Gaminio reikalavimaiP (63 Lt)LST EN 13261:2009+A1:2011 ltGeleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. Aðys.Gaminio reikalavimaiT (77 Lt)LST EN 13262:2004+A2:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. Ratai.Gaminio reikalavimaiPakeièia LST EN 13262:2004+A1:2009T (77 Lt)7


2011 Nr. 8 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLST EN 13749:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. Veþimëliørëmø konstrukciniø reikalavimø nustatymo metodasPakeièia LST EN 13749:2005U (80 Lt)LST EN 13979-1:2003+A2:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai.Vientisi ratai. Techninë patvirtinimo procedûra. 1 dalis.Kaltiniai ir valcuoti rataiPakeièia LST EN 13979-1:2004+A1:2009T (77 Lt)LST EN 15827:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Reikalavimai, keliami veþimëliams irvaþiuoklëmsW (94 Lt)LST EN ISO 3381:2011 enGeleþinkelio taikmenys. Akustika. Triukðmo matavimas bëginiøtransporto priemoniø viduje (ISO 3381:2005)Pakeièia LST EN ISO 3381:2005,LST EN ISO 3381:2005/P:2008M (56 Lt)TK 49 LIEJININKYSTËLST EN 10351:2011 enJuodøjø metalø cheminë analizë. Nelegiruotøjø ir silpnailegiruotø plienø analizë, taikant induktyviai susietos plazmosoptinæ emisinæ spektrometrijà. Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co,Al (visuminio) ir Sn nustatymas [áprastinis metodas]S (72 Lt)LST EN ISO 2106:2011 enAliuminio ir aliuminio lydiniø anodavimas. Anodinio oksidavimodangø vienetinio ploto masës (plotinio tankio) nustatymas.Gravimetrinis metodas (ISO 2106:2011)Pakeièia LST EN 12373-2:2000D (28 Lt)LST EN ISO 8994:2011 enAliuminis ir aliuminio lydiniai. Klasifikacinë sistema taðkineikorozijai ávertinti. Tinklelio metodas (ISO 8994:2011)Pakeièia LST EN 12373-19:2002D (28 Lt)TK 51 MAISTO ANALIZËLST CEN ISO/TS 11133-2:2005/A1:2011 ltMaisto ir paðarø mikrobiologija. Mitybos terpiø ruoðimoir gamybos gairës. 2 dalis. Mitybos terpiø veiksmingumotyrimo praktinës gairës. 1 keitinys. Tyrimo mikroorganizmai,skirti áprastinëms mitybos terpëms (ISO/TS 11133-2:2003/Amd.1:2011)G (37 Lt)LST EN ISO 6887-5:2010 ltMaisto ir paðarø mikrobiologija. Tiriamøjø mëginiø, pradinëssuspensijos ir deðimtkarèiø skiediniø ruoðimasmikrobiologiniams tyrimams. 5 dalis. Pieno ir pieno produktøruoðimo specialiosios taisyklës (ISO 6887-5:2010)H (42 Lt)TK 52 OFTALMOLOGINË OPTIKA IR LAZERIAILST EN 14139:2010 ltOftalmologinë optika. Gatavø neðioti akiniø reikalavimaiD (28 Lt)TK 53 AVALYNË IR ODALST EN ISO 10748:2011 enAvalynë. Uþtrauktukø bandymo metodai. Ðliauþiklio fiksatoriausstipris (ISO 10748:2011)D (28 Lt)LST EN ISO 17234-2:2011 enOda. Cheminiai tyrimai daþytose odose esantiems tam tikriemsazodaþikliams nustatyti. 2 dalis. 4-aminoazobenzeno nustatymas(ISO 17234-2:2011)K (49 Lt)LST ISO 34-1:2011 enGuma arba termoplastinis kauèiukas. Atsparumo plëðimuinustatymas. 1 dalis. Dviðakiai, kampiniai ir lenktiniai bandiniai(tapatus ISO 34-1:2010)Pakeièia LST ISO 34-1:2005G (37 Lt)TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAILST EN ISO 4014:2011 enVarþtai su ðeðiabriaune galvute. A ir B klasiø gaminiai(ISO 4014:2011)Pakeièia LST EN ISO 4014:2002LST EN ISO 4016:2011 enVarþtai su ðeðiabriaune galvute. C klasës gaminiai(ISO 4016:2011)Pakeièia LST EN ISO 4016:2002LST EN ISO 4017:2011 enSraigtai su ðeðiabriaune galvute. A ir B klasiø gaminiai(ISO 4017:2011)Pakeièia LST EN ISO 4017:2002J (45 Lt)F (34 Lt)G (37 Lt)LST EN ISO 4018:2011 enSraigtai su ðeðiabriaune galvute. C klasës gaminiai(ISO 4018:2011)Pakeièia LST EN ISO 4018:2002F (34 Lt)LST EN ISO 8765:2011 enSmulkaus þingsnio metrinio sriegio varþtai su ðeðiabriaunegalvute. A ir B klasiø gaminiai (ISO 8765:2011)Pakeièia LST EN ISO 8765:2002G (37 Lt)LST EN ISO 14579:2011 enSraigtai su cilindrine galvute, turinèia ðeðialapæ ádubà(ISO 14579:2011)Pakeièia LST EN ISO 14579:2002E (30 Lt)LST EN ISO 14580:2011 enSraigtai su plokðèia cilindrine galvute, turinèia ðeðialapæ ádubà(ISO 14580:2011)Pakeièia LST EN ISO 14580:2002,LST EN ISO 14580:2002/AC:2006D (28 Lt)LST EN ISO 14583:2011 enSraigtai su pusapvale cilindrine galvute, turinèia ðeðialapæ ádubà(ISO 14583:2011)Pakeièia LST EN ISO 14583:2002,LST EN ISO 14583:2002/AC:2006D (28 Lt)LST EN ISO 14584:2011 enSraigtai su kûgine pusiau paslëpta galvute, turinèia ðeðialapæádubà (ISO 14584:2011)Pakeièia LST EN ISO 14584:2002D (28 Lt)TK 63 DUJØ BALIONAI IR KRIOGENINIAI INDAILST EN ISO 22434:2011 enGabenamieji dujø balionai. Balionø èiaupø tikrinimas ir techninëprieþiûra (ISO 22434:2006)Pakeièia LST EN 14189:2004,LST EN 14189:2004/P:2005, LST EN 14189:2005E (30 Lt)8


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 8Netekæs galios Lietuvos standartasVietoj jo galiojaTK 13 ÞEMËS ÛKIO TECHNIKALST EN 13683:2004+A1:2009 Sodo áranga. Varikliniai smulkintuvai ir trupintuvai. SaugaLST EN 13683:2003+A2:2011TK 16 CHEMINË ANALIZËLST EN ISO 4787:2010 Laboratoriniai stikliniai indai. Tûrio matuokliai. Talpos patikros ir LST EN ISO 4787:2011naudojimo metodai (ISO 4787:2010)TK 18 TELEKOMUNIKACIJOSLST EN 60875-1:2002 Nepriklausantys nuo bangos ilgio atðakiniai skaidulinës optikos LST EN 60875-1:2010átaisai. 1 dalis. Bendrasis rûðinis apraðas (IEC 60875-1:2000)TK 20 ÞAISLAI, VAIKØ NAUDOJAMI DAIKTAI BEI SPORTO IR AKTYVAUS POILSIO ÁRANGALST EN 13089:2000 Alpinizmo áranga. Ledo árankiai. Saugos reikalavimai ir bandymo LST EN 13089:2011metodaiTK 23 KERAMIKALST EN 13919:2003 Gamtinio akmens bandymo metodai. Atsparumo senëjimui drëgnoje –aplinkoje veikiant SO 2 nustatymasTK 32 SVEIKATALST EN 12052:2004 Sveikatos informatika. Skaitmeninis vizualizavimas. Ryðiai, LST EN ISO 12052:2011technologinis procesas ir duomenø valdymasLST EN 12967-1:2008 Sveikatos informatika. Paslaugos architektûra. 1 dalis. LST EN ISO 12967-1:2011Ámonës poþiûrisLST EN 12967-2:2008 Sveikatos informatika. Paslaugos architektûra. 2 dalis. Poþiûris LST EN ISO 12967-2:2011á informacijàLST EN 12967-3:2008 Sveikatos informatika. Paslaugos architektûra. 3 dalis. Poþiûris LST EN ISO 12967-3:2011á kompiuteriná informacijos apdorojimàLST EN 13795-1:2004+A1:2009 Pacientø, medicinos personalo ir árangos chirurginiai LST EN 13795:2011apklotai, chirurginiai chalatai ir ðvaraus oro chirurginë apranga, naudojami kaip medicinospriemonës. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai, keliami gamintojams, paruoðëjams ir gaminiamsLST EN 13795-2:2005+A1:2009 Pacientø, medicinos personalo ir árangos chirurginiai LST EN 13795:2011apklotai, chirurginiai chalatai ir ðvaraus oro chirurginë apranga, naudojami kaip medicinospriemonës. 2 dalis. Tyrimo metodaiLST EN 13795-3:2006+A1:2009 Pacientø, medicinos personalo ir árangos chirurginiai LST EN 13795:2011apklotai, chirurginiai chalatai ir ðvaraus oro chirurginë apranga, naudojami kaip medicinospriemonës. 3 dalis. Veiksmingumo reikalavimai ir jo lygiaiLST EN ISO 3107:2004, LST EN ISO 3107:2004/AC:2006 Odontologija. Cinko oksido su LST EN ISO 3107:2011eugenoliu ir cinko oksido be eugenolio cementai (ISO 3107:2004)TK 35 DARBØ SAUGALST EN 12413:2007 Aglomeruotøjø abrazyviniø gaminiø saugos reikalavimaiLST EN 12413:2007+A1:2011LST EN 13411-4:2003+A1:2009 Plieniniø vieliniø lynø galiniai átaisai. Sauga. 4 dalis. LST EN 13411-4:2011Lietinis movinis sujungimas metalu ir dervaLST ISO 3864-1:2004, LST ISO 3864-1:2004/P:2004 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir LST ISO 3864-1:2011saugos þenklai. 1 dalis. Saugos þenklø darbo ir vieðose vietose projektavimo principai(tapatus ISO 3864-1:2002)TK 41 SUVIRINIMAS IR MEDÞIAGOTYRALST EN 1043-1:1998 Metalinës medþiagos. Virintiniø siûliø ardomieji bandymai. Kietumo LST EN ISO 9015-1:2011bandymas. 1 dalis. Lankinio suvirinimo sujungimø kietumo bandymasLST EN 1043-2:1998 Metalinës medþiagos. Virintiniø siûliø ardomieji bandymai. Kietumo LST EN ISO 9015-2:2011bandymas. 2 dalis. Suvirintø sujungimø mikrokietumo bandymas11


2011 Nr. 8 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISNetekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galiojaLST EN 875:1998 Metalinës medþiagos. Ardomieji siûliø bandymai. Smûginio tàsumo LST EN ISO 9016:2011bandymai. Bandiniø vieta, ápjovos orientacija ir tyrimasLST EN 876:1998 Metalinës medþiagos. Ardomieji siûliø bandymai. Lydomojo suvirinimo LST EN ISO 5178:2011sujungimø siûlës metalo iðilginio tempimo bandymasLST EN 895:1998 Metalinës medþiagos. Ardomieji siûliø bandymai. Skersinio tempimo LST EN ISO 4136:2011bandymasLST EN 970:1998 en, LST EN 970:2004 lt Virintiniø siûliø neardomoji kontrolë. Apþiûrimoji LST EN ISO 17637:2011kontrolëLST EN ISO 544:2004 Suvirinimo medþiagos. Pridëtiniø suvirinimo medþiagø techninës LST EN ISO 544:2011tiekimo sàlygos. Gaminiø tipas, matmenys, tolerancijos ir þenklinimai (ISO 544:2003)TK 42 PAKAVIMASLST EN 12928:2001 Nuo 17 l iki 230 l bendrosios talpos plieniniø statiniø uþdoriai su –ádëtiniu flanðuTK 43 GELEÞINKELIØ TRANSPORTASLST EN 13262:2004+A1:2009 Geleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. LST EN 13262:2004+A2:2011Ratai. Gaminio reikalavimaiLST EN 13749:2005 Geleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. Veþimëliø LST EN 13749:2011rëmams keliamø konstrukciniø reikalavimø nustatymo metodaiLST EN 13979-1:2004+A1:2009 Geleþinkelio taikmenys. Aðiraèiai ir dviaðiai veþimëliai. LST EN 13979-1:2003+A2:2011Vientisi ratai. Techninë patvirtinimo procedûra. 1 dalis. Kaltiniai ir valcuoti rataiLST EN ISO 3381:2005, LST EN ISO 3381:2005/P:2008 Geleþinkelio taikmenys. Akustika. LST EN ISO 3381:2011Triukðmo matavimas bëginiø transporto priemoniø viduje (ISO 3381:2005)TK 49 LIEJININKYSTËLST EN 12373-2:2000 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Anodavimas. 2 dalis. Anodinio LST EN ISO 2106:2011oksidavimo dangø masës ploto vienetui (pavirðinio tankio) nustatymas. GravimetrinismetodasLST EN 12373-19:2002 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Anodavimas. 19 dalis. Klasifikacinë LST EN ISO 8994:2011sistema taðkinei korozijai ávertinti. Tinklelio metodasTK 53 AVALYNË IR ODALST ISO 34-1:2005 Guma ir termoplastinis kauèiukas. Stiprio plëðiant nustatymas. 1 dalis. LST ISO 34-1:2011Dviðakiai, kampiniai ir álankiniai bandiniai (tapatus ISO 34-1:2004)TK 56 NAFTOS PRAMONËS ÁRENGINIAILST EN ISO 14579:2002 Sraigtai su cilindrine galvute, turinèia ðeðiasferinæ ádubà LST EN ISO 14579:2011(ISO 14579:2001)LST EN ISO 14580:2002, LST EN ISO 14580:2002/AC:2006 Sraigtai su kûgine galvute, LST EN ISO 14580:2011turinèia ðeðiasferinæ ádubà (ISO 14580:2001)LST EN ISO 14583:2002, LST EN ISO 14583:2002/AC:2006 Sraigtai su iðkilia galvute, LST EN ISO 14583:2011turinèia ðeðiasferinæ ádubà (ISO 14583:2001)LST EN ISO 14584:2002 Sraigtai su áleistine iðkilia galvute, turinèia ðeðiasferinæ ádubà LST EN ISO 14584:2011(ISO 14584:2001)LST EN ISO 4014:2002 Varþtai su ðeðiakampëmis galvutëmis. A ir B klasiø gaminiai LST EN ISO 4014:2011(ISO 4014:1999)LST EN ISO 4016:2002 Varþtai su ðeðiakampëmis galvutëmis. C klasës gaminiai LST EN ISO 4016:2011(ISO 4016:1999)LST EN ISO 4017:2002 Sraigtai su ðeðiakampëmis galvutëmis. A ir B klasiø gaminiai LST EN ISO 4017:2011(ISO 4017:1999)LST EN ISO 4018:2002 Sraigtai su šešiakampëmis galvutëmis. C klasës gaminiai LST EN ISO 4018:2011(ISO 4018:1999)LST EN ISO 8765:2002 Varþtai su ðeðiakampe galvute ir smulkiu metriniu sriegiu. LST EN ISO 8765:2011A ir B klasiø gaminiai (ISO 8765:1999)12


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 8Netekæs galios Lietuvos standartas Vietoj jo galiojaTK 63 DUJØ BALIONAI IR KRIOGENINIAI INDAILST EN 14189:2004 en, LST EN 14189:2005 lt, LST EN 14189:2004/P:2005 en LST EN ISO 22434:2011Gabenamieji dujø balionai. Dujø balionø èiaupø tikrinimas ir techninë prieþiûra, atliekantperiodinæ dujø balionø kontrolæTK 68 PLASTIKAILST EN ISO 10350-2:2002 Plastikai. Palyginamøjø duomenø ið vieno taðko gavimas LST EN ISO 10350-2:2011ir pateikimas. 2 dalis. Ilgu pluoðtu armuoti plastikai (ISO 10350-2:2001)TK 69 STATISTINIØ METODØ TAIKYMASLST 1310:1993 Statistiniai produkcijos kokybës valdymo metodai. Terminai ir apibrëþimai –TK 71 ENERGETIKOS TIKSLAMS TVARIAI PAGAMINTA BIOMASË, KIETASIS BIOKURASIR KIETASIS ATGAUTASIS KURASLST CEN/TS 15234:2006 Kietasis biokuras. Kuro kokybës uþtikrinimas LST EN 15234-1:2011LST CEN/TS 15357:2007 Kietasis atgautasis kuras. Terminija, apibrëþtys ir apraðymas LST EN 15357:2011LST CEN/TS 15358:2007 Kietasis atgautasis kuras. Kokybës vadybos sistemos. Ypatingieji LST EN 15358:2011reikalavimai, susijæ su jø taikymu kietojo atgautojo kuro gamybojeLST CEN/TS 15400:2007 Kietasis atgautasis kuras. Šilumingumo nustatymo metodai LST EN 15400:2011LST CEN/TS 15402:2007 Kietasis atgautasis kuras. Lakiøjø medþiagø kiekio nustatymo LST EN 15402:2011metodaiLST CEN/TS 15403:2007 Kietasis atgautasis kuras. Pelenø kiekio nustatymo metodai LST EN 15403:2011LST CEN/TS 15407:2007 Kietasis atgautasis kuras. Anglies (C), vandenilio (H) ir azoto (N) LST EN 15407:2011kiekio nustatymo metodasLST CEN/TS 15408:2007 Kietasis atgautasis kuras. Sieros (S), chloro (Cl), fluoro (F) ir LST EN 15408:2011bromo (Br) kiekio nustatymo metodaiLST CEN/TS 15414-3:2007 Kietasis atgautasis kuras. Drëgmës kiekio nustatymas taikant LST EN 15414-3:2011dþiovinimo krosnyje metodà. 3 dalis. Bendrosios analizës mëginio drëgmëLST CEN/TS 15440:2007 Kietasis atgautasis kuras. Biomasës kiekio nustatymo metodas LST EN 15440:2011LST CEN/TS 15442:2007 Kietasis atgautasis kuras. Ëminiø ëmimo metodai LST EN 15442:2011LST CEN/TS 15443:2007 Kietasis atgautasis kuras. Laboratoriniø ëminiø paruoðimo LST EN 15443:2011metodaiLST CEN/TS 15747:2009 Kietasis atgautasis kuras. Biomasës kiekio nustatymo metodai, LST EN 15440:2011pagrásti 14CLIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASLST 1311:1993 Bandymai. Terminai ir apibrëþimai –LST EN 60068-2-31:2001 Pagrindinës aplinkos poveikio bandymø procedûros. 2 dalis. LST EN 60068-2-31:2008Bandymai. Ec bandymas. Krytis ir vartymas, skirtas pirmiausia árangos tipo pavyzdþiams(IEC 60068-2-31:1969+A1:1982)LST EN 60068-2-32:2001 Pagrindinës aplinkos poveikio bandymø procedûros. 2 dalis. LST EN 60068-2-31:2008Bandymai. Ed bandymas. Laisvasis kritimas (IEC 60068-2-32:1975+A1:1982+A2:1990)LST EN 60068-2-64:2001 Aplinkos poveikio bandymai. 2 dalis. Bandymo metodai. LST EN 60068-2-64:2008Fh bandymas. Vibracija, plaèiajuostis triukðmas (skaitmeninis valdymas) ir nurodymai(IEC 60068-2-64:1993+AC:1993)Parengë Dalia Reginienë13


2011 Nr. 8 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISTARPTAUTINIØ IR EUROPOS ÁSTAIGØBEI ORGANIZACIJØ STANDARTAI, KURIUOSDEPARTAMENTAS GAVO LIEPOS MËN.TARPTAUTINËS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS STANDARTAIIIW ISO 14372:2011Welding consumables - Determination of moistureresistance of manual metal arc welding electrodes bymeasurement of diffusible hydrogenISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC 10373-9:2011Identification cards - Test methods - Part 9: Opticalmemory cards - Holographic recording methodISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC 12905:2011Integrated circuit cards - Enhanced terminalaccessibility using cardholder preference interfaceISO/IEC JTC 1/SC 24 ISO/IEC 19776-3:2011Information technology - Computer graphics, imageprocessing and environmental data representation -Extensible 3D (X3D) encodings - Part 3: Compressedbinary encodingISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC 13187:2011Information technology - Server managementcommand line protocol (SM CLP) specificationISO/IEC JTC 1/SC 25 ISO/IEC/IEEE 60559:2011Information technology - Microprocessor Systems -Floating-Point arithmeticISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 15938-12:2008/Amd 2:2011Information technology - Multimedia contentdescription interface - Part 12: Query format -Amendment 2: Semantic enhancementISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23007-3:2011Information technology - Rich media user interfaces -Part 3: Conformance and reference softwareISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23000-11:2009/Amd 1:2011Information technology - Multimedia application format(MPEG-A) - Part 11: Stereoscopic video applicationformat - Amendment 1: Stereoscopic video applicationformat conformance and reference softwareISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC TR 29199-1:2011Information technology - JPEG XR image codingsystem - Part 1: System architectureISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 15944-1:2011Information technology - Business Operational View -Part 1: Operational aspects of Open-edi forimplementationISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC TR 19075-1:2011Information technology - Database languages - SQLTechnical Reports - Part 1: XQuery Regular ExpressionSupport in SQLISO/IEC JTC 1/SC 36 ISO/IEC TR 29127:2011Information technology - System Process andArchitecture for Multilingual Semantic Reverse QueryExpansionISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 19794-1:2011Information technology - Biometric data interchangeformats - Part 1: FrameworkISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 29109-9:2011Information technology - Conformance testingmethodology for biometric data interchange formatsdefined in ISO/IEC 19794 - Part 9: Vascular image dataISO/TC 2/SC 11 ISO 1207:2011Slotted cheese head screws - Product grade AISO/TC 2/SC 13 ISO 1479:2011Hexagon head tapping screwsISO/TC 2/SC 13 ISO 1481:2011Slotted pan head tapping screwsISO/TC 2/SC 13 ISO 1482:2011Slotted countersunk (flat) head tapping screwsISO/TC 2/SC 13 ISO 1483:2011Slotted raised countersunk (oval) head tappingscrewsISO/TC 2/SC 13 ISO 7049:2011Cross-recessed pan head tapping screwsISO/TC 2/SC 13 ISO 7050:2011Cross-recessed countersunk (flat) head tappingscrewsISO/TC 2/SC 13 ISO 7051:2011Cross-recessed raised countersunk (oval) headtapping screwsISO/TC 2/SC 13 ISO 7053:2011Hexagon washer head tapping screwsISO/TC 5/SC 2 ISO 7186:2011Ductile iron products for sewerage applicationsISO/TC 5/SC 10 ISO 7005-1:2011Pipe flanges - Part 1: Steel flanges for industrial andgeneral service piping systemsISO/TC 6/SC 2 ISO 12625-1:2011Tissue paper and tissue products - Part 1: Generalguidance on termsISO/TC 8 ISO 28002:2011Security management systems for the supply chain -Development of resilience in the supply chain -Requirements with guidance for useISO/TC 17/SC 17 ISO 16120-1:2011Non-alloy steel wire rod for conversion to wire - Part 1:General requirementsISO/TC 17/SC 17 ISO 16120-2:2011Non-alloy steel wire rod for conversion to wire - Part 2:Specific requirements for general-purpose wire rodISO/TC 17/SC 17 ISO 16120-3:2011Non-alloy steel wire rod for conversion to wire - Part 3:Specific requirements for rimmed and rimmedsubstitute, low-carbon steel wire rodISO/TC 17/SC 17 ISO 16120-4:2011Non-alloy steel wire rod for conversion to wire - Part 4:Specific requirements for wire rod for specialapplicationsISO/TC 20/SC 14 ISO 10786:2011Space systems - Structural components andassembliesISO/TC 20/SC 14 ISO 10830:2011Space systems - Non-destructive testing - Automaticultrasonic inspection method of graphite ingot for solidrocket motors14


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 8ISO/TC 20/SC 14 ISO 11221:2011Space systems - Space solar panels - Spacecraftcharging induced electrostatic discharge test methodsISO/TC 20/SC 14 ISO 14300-1:2011Space systems - Programme management - Part 1:Structuring of a projectISO/TC 20/SC 14 ISO 27852:2011Space systems - Estimation of orbit lifetimeISO/TC 21/SC 11 ISO 21927-10:2011Smoke and heat control systems - Part 10:Specification for power output devicesISO/TC 22 ISO 6627:2011Internal combustion engines - Piston rings - Expander/segment oil-control ringsISO/TC 22/SC 2 ISO 27667:2011Road vehicles - Brake lining friction materials -Evaluation of corrosion effects on painted backingplates and brake shoesISO/TC 22/SC 3 ISO 7637-2:2011Road vehicles - Electrical disturbances fromconduction and coupling - Part 2: Electrical transientconduction along supply lines onlyISO/TC 22/SC 13 ISO 2575:2010/Amd 1:2011Road vehicles - Symbols for controls, indicators andtell-tales - Amendment 1ISO/TC 23/SC 4 ISO 5692-3:2011Agricultural vehicles - Mechanical connections ontowed vehicles - Part 3: Swivel hitch ringsISO/TC 23/SC 4 ISO 6489-5:2011Agricultural vehicles - Mechanical connectionsbetween towed and towing vehicles - Part 5:Specifications for non-swivel clevis couplingsISO/TC 23/SC 6 ISO 10988:2011Equipment for crop protection - Knapsack motorizedair-assisted sprayers - Test methods and performancelimitsISO/TC 23/SC 15 ISO 11837:2011Machinery for forestry - Saw chain shot guardingsystems - Test method and performance criteriaISO/TC 23/SC 19 ISO 11783-5:2011Tractors and machinery for agriculture and forestry -Serial control and communications data network -Part 5: Network managementISO/TC 23/SC 19 ISO 11783-11:2011Tractors and machinery for agriculture and forestry -Serial control and communications data network -Part 11: Mobile data element dictionaryISO/TC 31/SC 6 ISO 10571:2011Tyres for mobile cranes and similar specializedmachinesISO/TC 34/SC 4 ISO 6646:2011Rice - Determination of the potential milling yield frompaddy and from husked riceISO/TC 34/SC 9 ISO 22118:2011Microbiology of food and animal feeding stuffs -Polymerase chain reaction (PCR) for the detectionand quantification of food-borne pathogens -Performance characteristicsISO/TC 34/SC 9 ISO 22119:2011Microbiology of food and animal feeding stuffs - Realtimepolymerase chain reaction (PCR) for the detectionof food-borne pathogens - General requirements anddefinitionsISO/TC 34/SC 11 ISO 9936:2006/Amd 1:2011Animal and vegetable fats and oils - Determination oftocopherol and tocotrienol contents byhigh-performance liquid chromatography -Amendment 1: Updating of reagents and confirmationof statistical data validityISO/TC 34/SC 11 ISO 15753:2006/Amd 1:2011Animal and vegetable fats and oils - Determination ofpolycyclic aromatic hydrocarbons - Amendment 1:Exclusion of olive pomace oil from the scopeISO/TC 34/SC 12 ISO 11037:2011Sensory analysis - Guidelines for sensory assessmentof the colour of productsISO/TC 34/SC 12 ISO 29842:2011Sensory analysis - Methodology - Balanced incompleteblock designsISO/TC 38/SC 24 ISO 139:2005/Amd 1:2011Textiles - Standard atmospheres for conditioning andtesting - Amendment 1ISO/TC 45/SC 2 ISO 12493:2011Rubber, vulcanized - Determination of stress in tensionupon heatingISO/TC 48/SC 6 ISO 13079:2011Laboratory glass and plastics ware - Tubes for themeasurement of the erythrocyte sedimentation rateby the Westergren methodISO/TC 48/SC 6 ISO 13130:2011Laboratory glassware - DesiccatorsISO/TC 48/SC 6 ISO 13132:2011Laboratory glassware - Petri dishesISO/TC 59/SC 8 ISO 11600:2002/Amd 1:2011Building construction - Jointing products -Classification and requirements for sealants -Amendment 1ISO/TC 61/SC 6 ISO 22196:2011Measurement of antibacterial activity on plastics andother non-porous surfacesISO/TC 69/SC 4 ISO 7870-4:2011Control charts - Part 4: Cumulative sum chartsISO/TC 69/SC 7 ISO/TR 12888:2011Selected illustrations of gauge repeatability andreproducibility studiesISO/TC 83/SC 4 ISO 7331:2011Ski-poles for alpine skiing - Requirements and testmethodsISO/TC 85/SC 5 ISO 11311:2011Nuclear criticality safety - Critical values forhomogeneous plutonium-uranium oxide fuel mixturesoutside of reactorsISO/TC 85/SC 5 ISO 27468:2011Nuclear criticality safety - Evaluation of systemscontaining PWR UOX fuels - Bounding burnup creditapproachISO/TC 86/SC 6 ISO 13253:2011Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps -Testing and rating for performanceISO/TC 106/SC 2 ISO 15912:2006/Amd 1:2011Dentistry - Casting investments and refractory diematerials - Amendment 1: Requirement and testmethod for adequacy of expansion of Type 1 andType 2 materialsISO/TC 106/SC 2 ISO 10271:2011Dentistry - Corrosion test methods for metallic materialsISO/TC 106/SC 2 ISO/TR 28642:2011Dentistry - Guidance on colour measurementISO/TC 106/SC 4 ISO 7711-2:2011Dentistry - Rotary diamond instruments - Part 2: DiscsISO/TC 106/SC 6 ISO 6875:2011Dentistry - Patient chairISO/TC 106/SC 8 ISO/TS 13498:2011Dentistry - Torsion test of implant body/connectingpart joints of endosseous dental implant systemsISO/TC 107/SC 3 ISO 6158:2011Metallic and other inorganic coatings -Electrodeposited coatings of chromium forengineering purposes15


2011 Nr. 8 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISISO/TC 108 ISO 7626-1:2011Mechanical vibration and shock - Experimentaldetermination of mechanical mobility - Part 1: Basicterms and definitions, and transducer specificationsISO/TC 113 ISO 772:2011Hydrometry - Vocabulary and symbolsISO/TC 126 ISO 10315:2000/Amd 1:2011Cigarettes - Determination of nicotine in smokecondensates - Gas-chromatographic method -Amendment 1ISO/TC 126 ISO 10362-1:1999/Amd 1:2011Cigarettes - Determination of water in smokecondensates - Part 1: Gas-chromatographic method -Amendment 1: .ISO/TC 126 ISO 10362-2:1994/Amd 1:2011Cigarettes - Determination of water in smokecondensates - Part 2: Karl Fischer method -Amendment 1ISO/TC 127/SC 2 ISO 2867:2011Earth-moving machinery - Access systemsISO/TC 130 ISO 12642-1:2011Graphic technology - Input data for characterizationof four-colour process printing - Part 1: Initial data setISO/TC 146/SC 6 ISO 16000-18:2011Indoor air - Part 18: Detection and enumeration ofmoulds - Sampling by impactionISO/TC 146/SC 6 ISO 16000-25:2011Indoor air - Part 25: Determination of the emission ofsemi-volatile organic compounds by building products- Micro-chamber methodISO/TC 147/SC 2 ISO 11206:2011Water quality - Determination of dissolved bromate -Method using ion chromatography (IC) and postcolumn reaction (PCR)ISO/TC 147/SC 2 ISO 28540:2011Water quality - Determination of 16 polycyclic aromatichydrocarbons (PAH) in water - Method using gaschromatography with mass spectrometric detection(GC-MS)ISO/TC 150/SC 4 ISO 7207-2:2011Implants for surgery - Components for partial andtotal knee joint prostheses - Part 2: Articulating surfacesmade of metal, ceramic and plastics materialsISO/TC 155/SC 3 ISO 11435:2011Nickel alloys - Determination of molybdenum content- Inductively coupled plasma/atomic emissionspectrometric methodISO/TC 157 ISO 25841:2011Female condoms - Requirements and test methodsISO/TC 157 ISO 29942:2011Prophylactic dams - Requirements and test methodsISO/TC 159/SC 4 ISO 9241-420:2011Ergonomics of human-system interaction - Part 420:Selection of physical input devicesISO/TC 159/SC 4 ISO 9241-910:2011Ergonomics of human-system interaction - Part 910:Framework for tactile and haptic interactionISO/TC 165 ISO 20152-2:2011Timber structures - Bond performance of adhesives -Part 2: Additional requirementsISO/TC 172/SC 9 ISO 21254-1:2011Lasers and laser-related equipment - Test methodsfor laser-induced damage threshold - Part 1: Definitionsand general principlesISO/TC 172/SC 9 ISO 21254-2:2011Lasers and laser-related equipment - Test methodsfor laser-induced damage threshold - Part 2: ThresholddeterminationISO/TC 172/SC 9 ISO 21254-3:2011Lasers and laser-related equipment - Test methodsfor laser-induced damage threshold - Part 3:Assurance of laser power (energy) handlingcapabilitiesISO/TC 173/SC 2 ISO 9999:2011Assistive products for persons with disability -Classification and terminologyISO/TC 178 ISO/TS 25740-1:2011Safety requirements for escalators and moving walks- Part 1: Global essential safety requirements (GESR)ISO/TC 184/SC 2 ISO 10218-1:2011Robots and robotic devices - Safety requirements forindustrial robots - Part 1: RobotsISO/TC 184/SC 2 ISO 10218-2:2011Robots and robotic devices - Safety requirements forindustrial robots - Part 2: Robot systems and integrationISO/TC 188 ISO 6185-4:2011Inflatable boats - Part 4: Boats with a hull length ofbetween 8 m and 24 m with a motor power rating of15 kW and greaterISO/TC 193 ISO 15112:2011Natural gas - Energy determinationISO/TC 194 ISO 14155:2011/Cor 1:2011Clinical investigation of medical devices for humansubjects - Good clinical practice - TechnicalCorrigendum 1ISO/TC 198 ISO 14160:2011Sterilization of health care products - Liquid chemicalsterilizing agents for single-use medical devicesutilizing animal tissues and their derivatives -Requirements for characterization, development,validation and routine control of a sterilization processfor medical devicesISO/TC 201/SC 9 ISO 27911:2011Surface chemical analysis - Scanning-probemicroscopy - Definition and calibration of the lateralresolution of a near-field optical microscopeISO/TC 204 ISO 14825:2011Intelligent transport systems - Geographic Data Files(GDF) - GDF5.0ISO/TC 204 ISO 29282:2011Intelligent transport systems - Communications accessfor land mobiles (CALM) - Satellite networksISO/TC 206 ISO 10677:2011Fine ceramics (advanced ceramics, advancedtechnical ceramics) - Ultraviolet light source for testingsemiconducting photocatalytic materialsISO/TC 207/SC 1 ISO 14006:2011Environmental management systems - Guidelines forincorporating ecodesignISO/TC 213 ISO 13385-1:2011Geometrical product specifications (GPS) -Dimensional measuring equipment - Part 1: Callipers;Design and metrological characteristicsISO/TC 213 ISO 13385-2:2011Geometrical product specifications (GPS) -Dimensional measuring equipment - Part 2: Calliperdepth gauges; Design and metrological characteristicsISO/TC 216 ISO/TS 16181:2011Footwear - Critical substances potentially present infootwear and footwear components - Determinationof phthalates in footwear materialsISO/TC 219 ISO 10965:2011Textile floor coverings - Determination of electricalresistanceISO/TC 223 ISO/TR 22312:2011Societal security - Technological capabilitiesISO/TC 229 ISO/TS 10798:2011Nanotechnologies - Characterization of single-wallcarbon nanotubes using scanning electronmicroscopy and energy dispersive X-ray spectrometryanalysis16


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 8TARPTAUTINËS ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJOS STANDARTAIIEC CISPR 14-1-am2:2011Amendment 2 - Electromagnetic compatibility -Requirements for household appliances, electric toolsand similar apparatus - Part 1: EmissionIEC IECEx 05A :2011IEC System for Certification to Standards relating toEquipment for use in Explosive Atmospheres (IECExSystem) - Guidance and Instructions for Applicants toobtain a Certificate of Personnel Competence (CoPC)TC 3 IEC 80416-3-am1:2011Amendment 1 - Basic principles for graphical symbolsfor use on equipment - Part 3: Guidelines for theapplication of graphical symbolsTC 14 IEC 61378-1:2011Converter transformers - Part 1: Transformers forindustrial applicationsTC 15 IEC 60674-3-8:2011Plastic films for electrical purposes - Part 3:Specifications for individual materials - Sheet 8:Balanced biaxially oriented polyethylene naphthalate(PEN) films used for electrical insulationTC 17 IEC 60947-4-3:2011Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-3:Contactors and motor-starters - AC semiconductorcontrollers and contactors for non-motor loadsTC 17 IEC 62271-204:2011High-voltage switchgear and controlgear - Part 204:Rigid gas-insulated transmission lines for rated voltageabove 52 kVTC 23 IEC 60670-1:2011Boxes and enclosures for electrical accessories forhousehold and similar fixed electrical installations -Part 1: General requirementsTC 31 S+ IEC 60079-11:2011Explosive atmospheres – Part 11: Equipmentprotection by intrinsic safety “i”TC 34 IEC 60061-3-am44:2011Amendment 44 - Lamp caps and holders togetherwith gauges for the control of interchangeability andsafety - Part 3: GaugesTC 34 IEC 61184:2011Bayonet lampholdersTC 34 IEC 61199:2011Single-capped fluorescent lamps - SafetyspecificationsTC 38 IEC 61869-3 :2011Instrument transformers - Part 3: Additionalrequirements for inductive voltage transformersTC 38 IEC 61869-5:2011Instrument transformers - Part 5: Additionalrequirements for capacitor voltage transformersTC 46 IEC 61169-35:2011Radio-frequency connectors - Part 35: Sectionalspecification for 2,92 series RF connectorsTC 47 IEC 60749-40:2011Semiconductor devices - Mechanical and climatic testmethods - Part 40: Board level drop test method usinga strain gaugeTC 47 IEC 62047-5:2011Semiconductor devices - Micro-electromechanicaldevices - Part 5: RF MEMS switchesTC 47 IEC 62047-9:2011Semiconductor devices - Micro-electromechanicaldevices - Part 9: Wafer to wafer bonding strengthmeasurement for MEMSTC 47 IEC 62047-10:2011Semiconductor devices - Micro-electromechanicaldevices - Part 10: Micro-pillar compression test forMEMS materialsTC 48 IEC/TS 62610-2:2011Mechanical structures for electronic equipment -Thermal management for cabinets in accordance withIEC 60297 and IEC 60917 series - Part 2: Designguide: Method for determination of forced air-coolingstructureTC 49 IEC/TS 61994-3:2011Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices andassociated materials for frequency control, selectionand detection - Glossary - Part 3: Piezoelectric anddielectric oscillatorsTC 57 IEC 61850-7-1:2011Communication networks and systems for power utilityautomation - Part 7-1: Basic communication structure- Principles and modelsTC 82 IEC 62253:2011Photovoltaic pumping systems - Design qualificationand performance measurementsTC 85 IEC 61557-13:2011Electrical safety in low voltage distribution systems upto 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment fortesting, measuring or monitoring of protectivemeasures - Part 13: Hand-held and hand-manipulatedcurrent clamps and sensors for measurement ofleakage currents in electrical distribution systemsTC 86 IEC 61290-4-2:2011Optical amplifiers - Test methods - Part 4-2: Gaintransient parameters - Broadband source methodTC 86 IEC 62496-2-1:2011Optical circuit boards - Part 2-1: Measurements -Optical attenuation and isolationTC 90 IEC 61788-4:2011Superconductivity - Part 4: Residual resistance ratiomeasurement - Residual resistance ratio of Nb-Ticomposite superconductorsTC 90 IEC 61788-6:2011Superconductivity - Part 6: Mechanical propertiesmeasurement - Room temperature tensile test ofCu/Nb-Ti composite superconductorsTC 90 IEC 61788-11:2011Superconductivity - Part 11: Residual resistance ratiomeasurement - Residual resistance ratio of Nb3Sncomposite superconductorsTC 100 IEC 62516-2:2011Terrestrial digital multimedia broadcasting (T-DMB)receivers - Part 2: Interactive data services using BIFSTC 100 IEC 62605:2011Multimedia systems and equipment - Multimediae-publishing and e-books - Interchange format fore-dictionariesTC 107 IEC/PAS 62647-3:2011Process management for avionics - Aerospace anddefence electronic systems containing lead-free solder- Part 3: Performance testing for systems containinglead-free solder and finishes17


2011 Nr. 8 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISTC 107 IEC/PAS 62647-21:2011Process management for avionics - Aerospace anddefence electronic systems containing lead-free solder- Part 21: Program management - Systemsengineering guidelines for managing the transition tolead-free electronicsTC 107 IEC/PAS 62647-22:2011Process management for avionics - Aerospace anddefence electronic systems containing lead-free solder- Part 22: Technical guidelinesTC 107 IEC/PAS 62647-23:2011Process management for avionics - Aerospace anddefence electronic systems containing lead-free solder- Part 23: Rework and repair guidance to address theimplications of lead-free electronics and mixedassembliesTC 110 IEC 61747-6-3:2011Liquid crystal display devices - Part 6-3: Measuringmethods for liquid crystal display modules - Motionartifact measurement of active matrix liquid crystaldisplay modulesTC 110 IEC 61988-1:2011Plasma display panels - Part 1: Terminology and lettersymbolsTC 112 IEC 60505:2011Evaluation and qualification of electrical insulationsystemRATIFIKUOTI EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO STANDARTAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.ASD/ELEC EN 2240-071:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 071:Lamp, code 3011 - Product standardASD/ELEC EN 2240-072:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 072:Lamp, code 3912 - Product standardASD/ELEC EN 2240-073:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 073:Lamp, code 4174 - Product standardASD/ELEC EN 2240-074:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 074:Lamp, code 5086 - Product standardASD/ELEC EN 2240-075:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 075:Lamp, code 5448 - Product standardASD/ELEC EN 2240-076:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 076:Lamp, code 5678 - Product standardASD/ELEC EN 2240-077:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 077:Lamp, code 6832 - Product standardASD/ELEC EN 2240-078:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 078:Lamp, code 6838 - Product standardASD/ELEC EN 2240-079:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 079:Lamp, code 6839 - Product standardASD/ELEC EN 2240-080:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 080:Lamp, code 7007-704 - Product standardASD/ELEC EN 2240-081:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 081:Lamp, code 7070 - Product standardASD/ELEC EN 2240-082:2011Aerospace series - Lamps, incandescent - Part 082:Lamp, code 7079 - Product standardASD/ELEC EN 2997-014:2011Aerospace series - Connectors, electrical, circular,coupled by threaded ring, fire-resistant or non fireresistant,operating temperatures - 65 °C to 175 °Ccontinuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 014:Square flange receptacle with integrated accessory- Product standardASD/ELEC EN 3155-002:2011Aerospace series - Electrical contacts used inelements of connection - Part 002: List and utilizationof contactsASD/ELEC EN 4008-007:2011Aerospace series - Elements of electrical and opticalconnection - Crimping tools and associatedaccessories - Part 007: Positioner for crimping toolM22520/2-01 - Product standardASD/ELEC EN 4008-008:2011Aerospace series - Elements of electrical and opticalconnection - Crimping tools and associatedaccessories - Part 008: Positioner for crimping toolM22520/7-01 - Product standardASD/MAT EN 4678:2011Aerospace series - Weldments and brazements foraerospace structures - Joints of metallic materials bylaser beam welding - Quality of weldmentsASD/QUAL EN 9101:2011Quality Management Systems - Audit Requirementsfor Aviation, Space, and Defence OrganizationsCEN/SS B02 EN ISO 11600:2003/A1:2011Building construction - Jointing products -Classification and requirements for sealants(ISO 11600:2002/Amd 1:2011)18


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 8CEN/SS S26 EN ISO 14006:2011Environmental management systems - Guidelines forincorporating ecodesign (ISO 14006:2011)CEN/TC 12 EN 14161:2011Petroleum and natural gas industries - Pipelinetransportation systems (ISO 13623:2009 modified)CEN/TC 23 EN 1089-3:2011Transportable gas cylinders - Gas cylinderidentification (excluding LPG) - Part 3: Colour codingCEN/TC 33 EN 13050:2011Curtain Walling - Watertightness - Laboratory testunder dynamic condition of air pressure and watersprayCEN/TC 52 EN 71-2:2011Safety of toys - Part 2: FlammabilityCEN/TC 54 EN 13445-5:2009/A1:2011Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection andtestingCEN/TC 54 EN 13445-5:2009/A2:2011Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection andtestingCEN/TC 54 EN 13445-5:2009/A3:2011Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection andtestingCEN/TC 55 EN ISO 15912:2006/A1:2011Dentistry - Casting investments and refractory diematerials - Amendment 1: Requirement and testmethod for adequacy of expansion of Type 1 andType 2 materials (ISO 15912:2006/Amd 1:2011)CEN/TC 121 EN 287-1:2011Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1:SteelsCEN/TC 122 EN ISO 9241-420:2011Ergonomics of human-system interaction - Part 420:Selection of physical input devices(ISO 9241-420:2011)CEN/TC 122 EN ISO 9241-910:2011Ergonomics of human-system interaction - Part 910:Framework for tactile and haptic interaction(ISO 9241-910:2011)CEN/TC 123 EN ISO 21254-1:2011Lasers and laser-related equipment - Test methodsfor laser-induced damage threshold - Part 1: Definitionsand general principles (ISO 21254-1:2011)CEN/TC 123 EN ISO 21254-2:2011Lasers and laser-related equipment - Test methodsfor laser-induced damage threshold - Part 2: Thresholddetermination (ISO 21254-2:2011)CEN/TC 123 EN ISO 21254-3:2011Lasers and laser-related equipment - Test methodsfor laser-induced damage threshold - Part 3:Assurance of laser power (energy) handlingcapabilities (ISO 21254-3:2011)CEN/TC 124 EN 912:2011Timber fasteners - Specifications for connectors fortimbersCEN/TC 127 EN 15254-4:2008+A1:2011Extended application of results from fire resistancetests - Non-loadbearing walls - Part 4: GlazedconstructionsCEN/TC 151 EN 12649:2008+A1:2011Concrete compactors and smoothing machines -SafetyCEN/TC 151 EN ISO 2867:2011Earth-moving machinery - Access systems(ISO 2867:2011)CEN/TC 156 EN 13053:2006+A1:2011Ventilation for buildings - Air handling units - Ratingand performance for units, components and sectionsCEN/TC 156 EN 13141-4:2011Ventilation for buildings - Performance testing ofcomponents/products for residential ventilation -Part 4: Fans used in residential ventilation systemsCEN/TC 172 EN 14161:2011Petroleum and natural gas industries - Pipelinetransportation systems (ISO 13623:2009 modified)CEN/TC 192 EN 15889:2011Fire-fighting hoses - Test methodsCEN/TC 196 EN 1889-1:2011Machines for underground mines - Mobile machinesworking underground - Safety - Part 1: Rubber tyredvehiclesCEN/TC 241 CEN/TR 16239:2011Installation rules of fibrous (gypsum) plaster worksCEN/TC 258 EN ISO 14155:2011/AC:2011Clinical investigation of medical devices for humansubjects - Good clinical practice - TechnicalCorrigendum 1 (ISO 14155:2011/Cor 1:2011)CEN/TC 262 EN ISO 6158:2011Metallic and other inorganic coatings -Electrodeposited coatings of chromium forengineering purposes (ISO 6158:2011)CEN/TC 262 EN ISO 28706-5:2011Vitreous and porcelain enamels - Determination ofresistance to chemical corrosion - Part 5: Determinationof resistance to chemical corrosion in closed systems(ISO 28706-5:2010)CEN/TC 267 EN 13480-5:2002/A1:2011Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testingCEN/TC 267 EN 13480-8:2007/A1:2011Metallic industrial piping - Part 8: Additionalrequirements for aluminium and aluminium alloy pipingCEN/TC 269 EN 12952-4:2011Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 4:In-service boiler life expectancy calculationsCEN/TC 275 EN ISO 16050:2011Foodstuffs - Determination of aflatoxin B1, and thetotal content of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in cereals,nuts and derived products - High-performance liquidchromatographic method (ISO 16050:2003)CEN/TC 275 EN ISO 22118:2011Microbiology of food and animal feeding stuffs -Polymerase chain reaction (PCR) for the detectionand quantification of food-borne pathogens -Performance characteristics (ISO 22118:2011)CEN/TC 275 EN ISO 22119:2011Microbiology of food and animal feeding stuffs - Realtimepolymerase chain reaction (PCR) for the detectionof food-borne pathogens - General requirements anddefinitions (ISO 22119:2011)CEN/TC 275 CEN/TS 16233-1:2011Foodstuffs - HPLC method for the determination ofxanthophylls in fish flesh - Part 1: Determination ofastaxanthin and canthaxanthinCEN/TC 275 CEN/TS 16233-2:2011Foodstuffs - HPLC method for the determination ofxanthophylls in fish flesh - Part 2: Identification of theenantiomer ratio of astaxanthinCEN/TC 278 EN ISO 14825:2011Intelligent transport systems - Geographic Data Files(GDF) - GDF5.0 (ISO 14825:2011)CEN/TC 278 CEN/TS 15531-5:2011Public transport - Service interface for real-timeinformation relating to public transport operations -Part 5: Functional service interfaces - SituationExchange19


2011 Nr. 8 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISCEN/TC 278 CEN/TR 16219:2011Electronic Fee Collection - Value added services basedon EFC on-board equipmentCEN/TC 290 EN ISO 13385-1:2011Geometrical product specifications (GPS) -Dimensional measuring equipment - Part 1: Callipers;Design and metrological characteristics(ISO 13385-1:2011)CEN/TC 290 EN ISO 13385-2:2011Geometrical product specifications (GPS) -Dimensional measuring equipment - Part 2: Calliperdepth gauges; Design and metrological characteristics(ISO 13385-2:2011)CEN/TC 293 EN ISO 9999:2011Assistive products for persons with disability -Classification and terminology (ISO 9999:2011)CEN/TC 305 EN 1127-1:2011Explosive atmospheres - Explosion prevention andprotection - Part 1: Basic concepts and methodologyCEN/TC 305 EN 13463-5:2011Non-electrical equipment intended for use in potentiallyexplosive atmospheres - Part 5: Protection byconstructional safety ‘c’CEN/TC 305 EN 16009:2011Flameless explosion venting devicesCEN/TC 305 EN 16020:2011Explosion divertersCEN/TC 305 EN ISO/IEC 80079-34:2011Explosive atmospheres - Part 34: Application ofquality systems for equipment manufacture(ISO/IEC 80079-34:2011)CEN/TC 309 CEN ISO/TS 16181:2011Footwear - Critical substances potentially presentin footwear and footwear components - Determinationof phthalates in footwear materials(ISO/TS 16181:2011)CEN/TC 332 EN ISO 13079:2011Laboratory glass and plastics ware - Tubes for themeasurement of the erythrocyte sedimentation rateby the Westergren method (ISO 13079:2011)CEN/TC 332 EN ISO 13130:2011Laboratory glassware - Desiccators (ISO 13130:2011)CEN/TC 332 EN ISO 13132:2011Laboratory glassware - Petri dishes (ISO 13132:2011)CEN/TC 337 EN 15432-1:2011Winter and road service area maintenanceequipments - Front-mounted equipments - Part 1: Fixedfront mounting platesCEN/TC 345 EN ISO 23611-1:2011Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 1:Hand-sorting and formalin extraction of earthworms(ISO 23611-1:2006)CEN/TC 345 EN ISO 23611-2:2011Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 2:Sampling and extraction of micro-arthropods(Collembola and Acarina) (ISO 23611-2:2006)CEN/TC 345 EN ISO 23611-3:2011Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 3:Sampling and soil extraction of enchytraeids(ISO 23611-3:2007)CEN/TC 345 EN ISO 23611-4:2011Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 4:Sampling, extraction and identification of soil-inhabitingnematodes (ISO 23611-4:2007)CEN/TC 345 EN ISO 23753-1:2011Soil Quality - Determination of dehydrogenase activityin soil - Part 1: Method using triphenyltetrazoliumchloride (TTC) (ISO 23753-1:2005)CEN/TC 345 EN ISO 23753-2:2011Soil Quality - Determination of dehydrogenase activityin soils - Part 2: Method using iodotetrazolium chloride(INT) (ISO 23753-2:2005)20


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 8RATIFIKUOTI EUROPOS ELEKTROTECHNIKOS STANDARTIZACIJOSKOMITETO STANDARTAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.CLC/SR 15 EN 60684-3-205:2011Flexible insulating sleeving - Part 3: Specificationsfor individual types of sleeving - Sheet 205:Heat-shrinkable chlorinated polyolefin sleeving,flame retarded, nominal shrink ratio 1,7:1 and 2:1CLC/SR 15 EN 60893-3-2:2004/A1:2011Insulating materials - Industrial rigid laminatedsheets based on thermosetting resins for electricalpurposes - Part 3-2: Specifications for individualmaterials - Requirements for rigid laminated sheetsbased on epoxy resinsCLC/SR 23A EN 61534-1:2011Powertrack systems - Part 1: General requirementsCLC/SR 27 EN 61307:2011Industrial microwave heating installations - Testmethods for the determination of power outputCLC/SR 34A EN 61341:2011Method of measurement of centre beam intensityand beam angle(s) of reflector lamps(IEC/TR 61341:2010)CLC/SR 47 EN 60749-30:2005/A1:2011Semiconductor devices - Mechanical and climatictest methods - Part 30: Preconditioning of nonhermeticsurface mount devices prior to reliabilitytesting (IEC 60749-30:2005/A1:2011)CLC/SR 47 EN 62258-2:2011Semiconductor die products - Part 2: Exchangedata formats (IEC 62258-2:2011)CLC/SR 48B EN 60512-9-3:2011Connectors for electronic equipment - Tests andmeasurements - Part 9-3: Endurance tests - Test 9c:Mechanical operation (engaging/separating) withelectrical load (IEC 60512-9-3:2011)CLC/SR 48B EN 61076-2:2011Connectors for electronic equipment - Productrequirements - Part 2: Sectional specification forcircular connectors (IEC 61076-2:2011)CLC/SR 49 EN 61837-2:2011Surface mounted piezoelectric devices forfrequency control and selection - Standard outlinesand terminal lead connections - Part 2: Ceramicenclosures (IEC 61837-2:2011)CLC/SR 86 EN 62129-2:2011Calibration of wavelength/optical frequencymeasurement instruments - Part 2: Michelsoninterferometer single wavelength meters(IEC 62129-2:2011)CLC/SR 100 EN 62216:2011Digital terrestrial television receivers for the DVB-Tsystem (IEC 62216:2009)CLC/SR 112 EN 60212:2011Standard conditions for use prior to and during thetesting of solid electrical insulating materialsCLC/TC 2 EN 60034-16-1:2011Rotating electrical machines - Part 16-1: Excitationsystems for synchronous machines - Definitions(IEC 60034-16-1:2011)CLC/TC 21X EN 61951-2:2011Secondary cells and batteries containing alkalineor other non-acid electrolytes - Portable sealedrechargeable single cells - Part 2: Nickel-metalhydrideCLC/TC 21X EN 62660-1:2011Secondary lithium-ion cells for the propulsion ofelectric road vehicles - Part 1: Performance testingCLC/TC 21X EN 62660-2:2011Secondary lithium-ion cells for the propulsion ofelectric road vehicles - Part 2: Reliability and abusetestingCLC/TC 31 EN ISO/IEC 80079-34:2011Explosive atmospheres - Part 34: Applicationof quality systems for equipment manufacture(ISO/IEC 80079-34:2011, modified)CLC/TC 34Z EN 61347-2-3:2011Lamp control gear - Part 2-3: Particular requirementsfor a.c. and/or d.c. supplied electronic control gearfor fluorescent lamps (IEC 61347-2-3:2011)CLC/TC 45B EN 62244:2011Radiation protection instrumentation - Installedradiation monitors for the detection of radioactiveand special nuclear materials at national borders(IEC 62244:2006, modified)CLC/TC 45B EN 62327:2011Radiation protection instrumentation - Hand-heldinstruments for the detection and identificationof radionuclides and for the indication of ambientdose equivalent rate from photon radiation(IEC 62327:2006, modified)CLC/TC 55 EN 60851-5:2008/A1:2011Winding wires - Test methods - Part 5: ElectricalpropertiesCLC/TC 59X EN 60456:2011Clothes washing machines for household use -Methods for measuring the performance(IEC 60456:2010, modified)CLC/TC 61 EN 62115:2005/A2:2011Electric toys - SafetyCLC/TC 64 HD 60364-5-54:2011Low-voltage electrical installations - Part 5-54:Selection and erection of electrical equipment -Earthing arrangements and protective conductors(IEC 60364-5-54:2011)21


2011 Nr. 8 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISRATIFIKUOTI EUROPOS TELEKOMUNIKACIJØ STANDARTØ INSTITUTO STANDARTAIRatifikuoti Europos standartai neturi Europos standartø statuso,jei jie neperimti kaip Lietuvos standartai.ETSI EG 202 843 V1.1.2 (2011-07)User Group; Quality of ICT Services; Definitions andMethods for Assessing the QoS parameters of theCustomer Relationship Stages other than utilizationETSI EN 300 433-1 V1.3.1 (2011-07)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Citizens’ Band (CB) radio equipment;Part 1: Technical characteristics and methods ofmeasurementETSI EN 300 433-2 V1.3.1 (2011-07)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Citizens’ Band (CB) radio equipment;Part 2: Harmonized EN covering the essentialrequirements of article 3.2 of the R&TTE DirectiveETSI EN 301 842-1 V1.3.3 (2011-07)AERO VHF air-ground Digital Link (VDL) Mode 4 radioequipment; Technical characteristics and methods ofmeasurement for ground-based equipment; Part 1: ENfor ground equipmentETSI EN 301 908-11 V5.2.1 (2011-07)IMT cellular networks; Harmonized EN covering theessential requirements of article 3.2 of the R&TTEDirective; Part 11: CDMA Direct Spread (UTRA FDD)(Repeaters)ETSI EN 301 908-15 V5.2.1 (2011-07)IMT cellular networks; Harmonized EN covering theessential requirements of article 3.2 of the R&TTEDirective; Part 15: Evolved Universal Terrestrial RadioAccess (E-UTRA FDD) (Repeaters)ETSI EN 301 908-18 V5.2.1 (2011-07)IMT cellular networks; Harmonized EN covering theessential requirements of article 3.2 of the R&TTEDirective; Part 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS)ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 (2011-07)IMT cellular networks; Harmonized EN covering theessential requirements of article 3.2 of the R&TTEDirective; Part 2: CETSI EN 301 908-3 V5.2.1 (2011-07)IMT cellular networks; Harmonized EN covering theessential requirements of article 3.2 of the R&TTEDirective; Part 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD)Base Stations (BS)ETSI EN 301 908-6 V5.2.1 (2011-07)IMT cellular networks; Harmonized EN covering theessential requirements of article 3.2 of the R&TTEDirective; Part 6: CDMA TDD (UTRA TDD) UserEquipment (UE)ETSI EN 301 908-7 V5.2.1 (2011-07)IMT cellular networks; Harmonized EN covering theessential requirements of article 3.2 of the R&TTEDirective; Part 7: CDMA TDD (UTRA TDD) BaseStations (BS)ETSI EN 302 842-1 V1.2.3 (2011-07)AERO VHF air-ground and air-air Digital Link (VDL)Mode 4 radio equipment; Technical characteristics andmethods of measurement for aeronautical mobile(airborne) equipment; Part 1: Physical layerETSI EN 302 858-1 V1.2.1 (2011-07)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Road Transport and Traffic Telematics(RTTT); Short range radar equipment operating in the24,05 GHz to 24,25 GHz frequency range forautomotive application; Part 1: Technical characteristicsand test methodsETSI EN 302 858-2 V1.2.1 (2011-07)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Road Transport and Traffic Telematics(RTTT); Short range radar equipment operating in the24,05 GHz to 24,25 GHz frequency range forautomotive application; Part 2: Harmonized EN coveringthe essential requirements of article 3.2 of the R&TTEDirectiveETSI EN 302 931 V1.1.1 (2011-07)Intelligent Transport Systems (ITS); VehicularCommunications; Geographical Area DefinitionETSI EN 305 550-1 V1.1.1 (2011-07)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radioequipment to be used in the 40 GHz to 246 GHzfrequency range; Part 1: Technical characteristics andtest methodsETSI EN 305 550-2 V1.1.1 (2011-07)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radioequipment to be used in the 40 GHz to 246 GHzfrequency range; Part 2: Harmonized EN covering theessential requirements of article 3.2 of the R&TTEDirectiveETSI ES 202 336-1 V1.2.1 (2011-07)Environmental Engineering (EE); Monitoring andControl Interface for Infrastructure Equipment (Power,Cooling and Building Environment Systems used inTelecommunication Networks) Part 1: Generic InterfaceETSI GS 001 V1.1.1 (2011-06)Autonomic network engineering for the self-managingFuture Internet (AFI); Scenarios, Use Cases andRequirements for Autonomic/Self-Managing FutureInternetETSI SR 080 005 V3.1.1 (2011-07)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Networking (TISPAN);Regulatory Requirements and Public Interests in NGNstandardisationETSI TR 102 021-1 V1.3.1 (2011-07)Terrestrial Trunked Radio (TETRA); User RequirementSpecification TETRA Release 2.1; Part 1: GeneraloverviewETSI TR 102 021-11 V1.1.1 (2011-07)Terrestrial Trunked Radio (TETRA); User RequirementSpecification TETRA Release 2.1; Part 11: Over The AirManagementETSI TR 102 530 V1.2.1 (2011-07)Environmental Engineering (EE); The reduction ofenergy consumption in telecommunications equipmentand related infrastructureETSI TR 102 864 V1.1.1 (2011-07)Access, Terminals, Transmission and Multiplexing(ATTM); Assessment of Cable equipment with DigitalDividend; New Electronic Communication Networks(ECN) Operating in the UHF band 790 MHz to 862 MHzETSI TR 102 886 V1.1.1 (2011-07)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Technical characteristics of SmartMetering (SM) Short Range Devices (SRD) in the UHFBand; System Reference Document, SRDs, SpectrumRequirements for Smart Metering European accessprofile Protocol (PR-SMEP22


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 8ETSI TR 102 892 V1.1.2 (2011-07)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); SRD radar equipment using WidebandLow Activity Mode (WLAM) and operating in thefrequency range from 24,05 GHz to 24,50 GHz; SystemReference DocumentETSI TR 102 944 V1.1.1 (2011-07)Reconfigurable Radio Systems (RRS); Use Cases forBaseband Interfaces for Unified Radio Applications ofMobile DeviceETSI TR 103 063 V1.1.1 (2011-07)Reconfigurable Radio Systems (RRS); Use Cases forReconfigurable Radio Systems operating in IMT bandsand GSM bands for intra-operator scenariosETSI TR 125 914 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Measurements of radio performances for UMTSterminals in speech mode (3GPP TR 25.914version 10.1.0 Release 10)ETSI TR 125 931 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN functions, examples on signalling procedures(3GPP TR 25.931 version 10.1.0 Release 10)ETSI TR 133 924 V10.1.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Identity management and 3GPP securityinterworking; Identity management and GenericAuthentication Architecture (GAA) interworking (3GPPTR 33.924 version 10.1.0 Release 10)ETSI TR 133 924 V9.4.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Identity management and 3GPP securityinterworking; Identity management and GenericAuthentication Architecture (GAA) interworking (3GPPTR 33.924 version 9.4.0 Release 9)ETSI TR 136 927 V10.0.0 (2011-07)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Potential solutions for energy saving for E-UTRAN(3GPP TR 36.927 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 101 220 V11.0.0 (2011-06)Smart Cards; ETSI numbering system fortelecommunication application providers (Release 11)ETSI TS 101 861 V1.4.1 (2011-07)Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Timestamping profileETSI TS 102 223 V10.4.0 (2011-06)Smart Cards; Card Application Toolkit (CAT)(Release 10)ETSI TS 102 240 V10.0.0 (2011-07)Smart Cards; UICC Application Programming Interfaceand Loader Requirements; Service description(Release 10)ETSI TS 102 240 V11.0.0 (2011-07)Smart Cards; UICC Application Programming Interfaceand Loader Requirements; Service description(Release 11)ETSI TS 102 687 V1.1.1 (2011-07)Intelligent Transport Systems (ITS); DecentralizedCongestion Control Mechanisms for Intelligent TransportSystems operating in the 5 GHz range; Access layerpartETSI TS 102 694-1 V7.3.0 (2011-07)Smart Cards; Test specification for the Single WireProtocol (SWP) interface; Part 1: Terminal features(Release 7)ETSI TS 102 694-1 V7.4.0 (2011-07)Smart Cards; Test specification for the Single WireProtocol (SWP) interface; Part 1: Terminal features(Release 7)ETSI TS 102 694-1 V8.0.0 (2011-07)Smart Cards; Test specification for the Single WireProtocol (SWP) interface; Part 1: Terminal features(Release 8)ETSI TS 102 726-1 V2.1.1 (2011-06)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Conformance testing for Mode 1 of thedigital Private Mobile Radio (dPMR); Part 1: ProtocolImplementation Conformance Statement (PICS)proformaETSI TS 102 726-2 V2.1.1 (2011-06)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Conformance testing for Mode 1 of thedigital Private Mobile Radio (dPMR); Part 2: Test SuiteStructure and Test Purposes (TSS&TP) specificationETSI TS 102 726-3 V2.1.1 (2011-06)Electromagnetic compatibility and Radio spectrumMatters (ERM); Conformance testing for Mode 1 of thedigital Private Mobile Radio (dPMR); Part 3:Interoperability Test Suite Structure and Test Purposes(TSS&TP) specificationETSI TS 102 852 V1.1.2 (2011-07)User Group; Quality of ICT Services; Assessmentprocess of the QoS parameters of the customerrelationship stagesETSI TS 102 922-1 V7.1.0 (2011-07)Smart Cards; Test specification for the ETSI aspects ofthe IC_USB interface; Part 1: Terminal features(Release 7)ETSI TS 121 101 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical Specifications and Technical Reports for aUTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 121 101 V8.3.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical Specifications and Technical Reports for aUTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101 version8.3.0 Release 8)ETSI TS 121 101 V9.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Technical Specifications and Technical Reports for aUTRAN-based 3GPP system (3GPP TS 21.101version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 121 201 V10.1.0 (2011-07)Technical Specifications and Technical Reports for anEvolved Packet System (EPS) based 3GPP system(3GPP TS 21.201 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 121 201 V8.4.0 (2011-07)Technical Specifications and Technical Reports for anEvolved Packet System (EPS) based 3GPP system(3GPP TS 21.201 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 121 201 V9.1.0 (2011-07)Technical Specifications and Technical Reports for anEvolved Packet System (EPS) based 3GPP system(3GPP TS 21.201 version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 121 202 V10.1.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Technical Specifications and Technical Reportsrelating to the Common IP Multimedia Subsystem (IMS)(3GPP TS 21.202 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 121 202 V8.4.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Technical Specifications and Technical Reportsrelating to the Common IP Multimedia Subsystem (IMS)(3GPP TS 21.202 version 8.4.0 Release 8)ETSI TS 121 202 V9.2.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);23


2011 Nr. 8 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLTE; Technical Specifications and Technical Reportsrelating to the Common IP Multimedia Subsystem (IMS)(3GPP TS 21.202 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 122 101 V10.6.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Service aspects; Service principles (3GPPTS 22.101 version 10.6.0 Release 10)ETSI TS 122 101 V9.9.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Service aspects; Service principles (3GPPTS 22.101 version 9.9.0 Release 9)ETSI TS 122 220 V10.7.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Service requirements for Home Node B (HNB) andHome eNode B (HeNB) (3GPP TS 22.220 version 10.7.0Release 10)ETSI TS 122 220 V9.7.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Service requirements for Home Node B (HNB) andHome eNode B (HeNB) (3GPP TS 22.220 version 9.7.0Release 9)ETSI TS 122 233 V10.1.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Transparent end-to-end packet-switchedstreaming service; Stage 1 (3GPP TS 22.233version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 122 368 V10.5.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Service requirements for Machine-TypeCommunications (MTC); Stage 1 (3GPP TS 22.368version 10.5.0 Release 10)ETSI TS 123 018 V10.2.1 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Basic call handling; Technical realization (3GPP TS23.018 version 10.2.1 Release 10)ETSI TS 124 229 V10.4.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP multimedia call control protocol based onSession Initiation Protocol (SIP) and Session DescriptionProtocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229version 10.4.0 Release 10)ETSI TS 124 229 V6.27.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP multimedia call control protocol based onSession Initiation Protocol (SIP) and Session DescriptionProtocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229version 6.27.0 Release 6)ETSI TS 124 229 V7.24.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP multimedia call control protocol based onSession Initiation Protocol (SIP) and Session DescriptionProtocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229version 7.24.0 Release 7)ETSI TS 124 229 V8.16.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP multimedia call control protocol based onSession Initiation Protocol (SIP) and Session DescriptionProtocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229version 8.16.0 Release 8)ETSI TS 124 229 V9.8.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP multimedia call control protocol based onSession Initiation Protocol (SIP) and Session DescriptionProtocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 9.8.0Release 9)ETSI TS 124 292 V8.10.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystemCentralized Services (ICS); Stage 3 (3GPP TS 24.292version 8.10.0 Release 8)ETSI TS 125 101 V10.2.0 (2011-06)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.101 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 125 102 V10.2.0 (2011-06)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) radio transmission and reception(TDD) (3GPP TS 25.102 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 125 104 V10.2.0 (2011-06)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.104 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 125 104 V8.13.0 (2011-06)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.104 version 8.13.0 Release 8)ETSI TS 125 104 V9.7.0 (2011-06)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) radio transmission and reception(FDD) (3GPP TS 25.104 version 9.7.0 Release 9)ETSI TS 125 105 V10.3.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) radio transmission and reception(TDD) (3GPP TS 25.105 version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 125 113 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base station (BS) and repeater electromagneticcompatibility (EMC) (3GPP TS 25.113 version 10.1.0Release 10)ETSI TS 125 123 V10.2.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resourcemanagement (TDD) (3GPP TS 25.123 version 10.2.0Release 10)ETSI TS 125 123 V8.10.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resourcemanagement (TDD) (3GPP TS 25.123 version 8.10.0Release 8)ETSI TS 125 123 V9.5.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resourcemanagement (TDD) (3GPP TS 25.123 version 9.5.0Release 9)ETSI TS 125 133 V10.2.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resourcemanagement (FDD) (3GPP TS 25.133 version 10.2.0Release 10)ETSI TS 125 133 V8.14.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resourcemanagement (FDD) (3GPP TS 25.133 version 8.14.0Release 8)ETSI TS 125 133 V9.8.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements for support of radio resourcemanagement (FDD) (3GPP TS 25.133 version 9.8.0Release 9)ETSI TS 125 141 V10.2.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (FDD) (3GPPTS 25.141 version 10.2.0 Release 10)24


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 8ETSI TS 125 141 V8.14.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (FDD) (3GPPTS 25.141 version 8.14.0 Release 8)ETSI TS 125 141 V9.8.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (FDD) (3GPPTS 25.141 version 9.8.0 Release 9)ETSI TS 125 142 V10.2.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Base Station (BS) conformance testing (TDD) (3GPPTS 25.142 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 125 214 V10.3.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 125 214 V9.6.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 125 224 V10.2.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer procedures (TDD) (3GPP TS 25.224version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 125 225 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Physical layer; Measurements (TDD) (3GPP TS 25.225version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 304 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) procedures in idle mode andprocedures for cell reselection in connected mode(3GPP TS 25.304 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 304 V8.12.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) procedures in idle mode andprocedures for cell reselection in connected mode(3GPP TS 25.304 version 8.12.0 Release 8)ETSI TS 125 304 V9.5.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) procedures in idle mode andprocedures for cell reselection in connected mode(3GPP TS 25.304 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 125 306 V10.3.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 125 306 V8.12.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306version 8.12.0 Release 8)ETSI TS 125 306 V9.7.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306version 9.7.0 Release 9)ETSI TS 125 307 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 307 V4.17.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 4.17.0 Release 4)ETSI TS 125 307 V5.16.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 5.16.0 Release 5)ETSI TS 125 307 V6.13.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 6.13.0 Release 6)ETSI TS 125 307 V7.9.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 7.9.0 Release 7)ETSI TS 125 307 V8.7.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 125 307 V9.3.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Requirements on User Equipments (UEs) supporting arelease-independent frequency band (3GPP TS 25.307version 9.3.0 Release 9)ETSI TS 125 308 V10.5.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);High Speed Downlink Packet Access (HSDPA); Overalldescription; Stage 2 (3GPP TS 25.308 version 10.5.0Release 10)ETSI TS 125 308 V8.11.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);High Speed Downlink Packet Access (HSDPA); Overalldescription; Stage 2 (3GPP TS 25.308 version 8.11.0Release 8)ETSI TS 125 308 V9.6.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);High Speed Downlink Packet Access (HSDPA); Overalldescription; Stage 2 (3GPP TS 25.308 version 9.6.0Release 9)ETSI TS 125 317 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);High Speed Packet Access (HSPA); Requirements onUser Equipments (UEs) upporting a releaseindependentfrequency band combination (3GPP TS25.317 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 319 V10.5.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Enhanced uplink; Overall description; Stage 2 (3GPPTS 25.319 version 10.5.0 Release 10)ETSI TS 125 319 V9.6.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Enhanced uplink; Overall description; Stage 2 (3GPPTS 25.319 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 125 321 V10.3.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Medium Access Control (MAC) protocol specification(3GPP TS 25.321 version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 125 321 V8.13.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Medium Access Control (MAC) protocol specification(3GPP TS 25.321 version 8.13.0 Release 8)ETSI TS 125 321 V9.6.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Medium Access Control (MAC) protocol specification(3GPP TS 25.321 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 125 322 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Radio Link Control (RLC) protocol specification (3GPPTS 25.322 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 322 V9.3.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Radio Link Control (RLC) protocol specification (3GPPTS 25.322 version 9.3.0 Release 9)25


2011 Nr. 8 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 125 323 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Packet Data Convergence Protocol (PDCP)specification (3GPP TS 25.323 version 10.1.0Release 10)ETSI TS 125 331 V10.4.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Radio Resource Control (RRC); Protocol specification(3GPP TS 25.331 version 10.4.0 Release 10)ETSI TS 125 331 V7.20.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Radio Resource Control (RRC); Protocol specification(3GPP TS 25.331 version 7.20.0 Release 7)ETSI TS 125 331 V8.15.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Radio Resource Control (RRC); Protocol specification(3GPP TS 25.331 version 8.15.0 Release 8)ETSI TS 125 331 V9.7.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Radio Resource Control (RRC); Protocol specification(3GPP TS 25.331 version 9.7.0 Release 9)ETSI TS 125 401 V10.2.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN overall description (3GPP TS 25.401 version10.2.0 Release 10)ETSI TS 125 402 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Synchronisation in UTRAN Stage 2 (3GPP TS 25.402version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 410 V10.2.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iu interface: General aspects and principles(3GPP TS 25.410 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 125 411 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iu interface layer 1 (3GPP TS 25.411 version10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 412 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iu interface signalling transport (3GPP TS25.412 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 413 V10.2.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iu interface Radio Access Network ApplicationPart (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413 version 10.2.0Release 10)ETSI TS 125 413 V8.8.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iu interface Radio Access Network ApplicationPart (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413 version 8.8.0Release 8)ETSI TS 125 413 V9.6.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iu interface Radio Access Network ApplicationPart (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413 version 9.6.0Release 9)ETSI TS 125 414 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iu interface data transport and transportsignalling (3GPP TS 25.414 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 415 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iu interface user plane protocols (3GPPTS 25.415 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 419 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iu-BC interface: Service Area BroadcastProtocol (SABP) (3GPP TS 25.419 version 10.1.0Release 10)ETSI TS 125 420 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iur interface general aspects and principles(3GPP TS 25.420 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 421 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iur interface layer 1 (3GPP TS 25.421version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 422 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iur interface signalling transport (3GPPTS 25.422 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 423 V10.3.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iur interface Radio Network SubsystemApplication Part (RNSAP) signalling (3GPP TS 25.423version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 125 423 V8.12.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iur interface Radio Network SubsystemApplication Part (RNSAP) signalling (3GPP TS 25.423version 8.12.0 Release 8)ETSI TS 125 423 V9.7.0 (2011-07) -Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iur interface Radio Network SubsystemApplication Part (RNSAP) signalling (3GPP TS 25.423version 9.7.0 Release 9)ETSI TS 125 424 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iur interface data transport & transportsignalling for Common Transport Channel data streams(3GPP TS 25.424 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 425 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iur interface user plane protocols for CommonTransport Channel data streams (3GPP TS 25.425version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 425 V8.6.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iur interface user plane protocols for CommonTransport Channel data streams (3GPP TS 25.425version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 125 425 V9.2.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iur interface user plane protocols for CommonTransport Channel data streams (3GPP TS 25.425version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 125 426 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iur and Iub interface data transport & transportsignalling for DCH data streams (3GPP TS 25.426version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 427 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iub/Iur interface user plane protocol for DCHdata streams (3GPP TS 25.427 version 10.1.0Release 10)ETSI TS 125 430 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iub Interface: general aspects and principles(3GPP TS 25.430 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 431 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iub interface Layer 1 (3GPP TS 25.431version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 432 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iub interface: signalling transport (3GPPTS 25.432 version 10.1.0 Release 10)26


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 8ETSI TS 125 433 V10.3.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iub interface Node B Application Part (NBAP)signalling (3GPP TS 25.433 version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 125 433 V8.12.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iub interface Node B Application Part (NBAP)signalling (3GPP TS 25.433 version 8.12.0 Release 8)ETSI TS 125 433 V9.7.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iub interface Node B Application Part (NBAP)signalling (3GPP TS 25.433 version 9.7.0 Release 9)ETSI TS 125 434 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iub interface data transport and transportsignalling for Common Transport Channel data streams(3GPP TS 25.434 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 435 V10.2.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iub interface user plane protocols for CommonTransport Channel data streams (3GPP TS 25.435version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 125 435 V8.7.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iub interface user plane protocols for CommonTransport Channel data streams (3GPP TS 25.435version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 125 435 V9.4.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iub interface user plane protocols for CommonTransport Channel data streams (3GPP TS 25.435version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 125 442 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN implementation-specific O&M transport (3GPPTS 25.442 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 444 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Iuh data transport (3GPP TS 25.444 version 10.1.0Release 10)ETSI TS 125 446 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);MBMS synchronisation protocol (SYNC) (3GPPTS 25.446 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 450 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iupc interface general aspects and principles(3GPP TS 25.450 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 452 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iupc interface: signalling transport (3GPPTS 25.452 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 453 V10.3.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iupc interface Positioning CalculationApplication Part (PCAP) signalling (3GPP TS25.453 version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 125 461 V10.2.0 (2011-06)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iuant interface: Layer 1 (3GPP TS 25.461version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 125 462 V10.1.0 (2011-06)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iuant interface: Signalling transport (3GPPTS 25.462 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 466 V10.2.0 (2011-06)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iuant interface: Application part (3GPPTS 25.466 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 125 467 V10.2.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN architecture for 3G Home Node B (HNB);Stage 2 (3GPP TS 25.467 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 125 468 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iuh Interface RANAP User Adaption (RUA)signalling (3GPP TS 25.468 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 469 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iuh interface Home Node B (HNB) ApplicationPart (HNBAP) signalling (3GPP TS 25.469version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 471 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UTRAN Iurh interface Radio Network SubsystemApplication Part (RNSAP) User Adaption (RNA)signalling (3GPP TS 25.471 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 125 484 V10.0.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Automatic Neighbour Relation (ANR) for UTRAN;Stage 2 (3GPP TS 25.484 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 129 002 V10.3.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Mobile Application Part (MAP) specification (3GPPTS 29.002 version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 129 002 V8.16.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Mobile Application Part (MAP) specification (3GPPTS 29.002 version 8.16.0 Release 8)ETSI TS 129 002 V9.5.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Mobile Application Part (MAP) specification (3GPPTS 29.002 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 129 108 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Application of the Radio Access NetworkApplication Part (RANAP) on the E-interface (3GPPTS 29.108 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 129 199-3 V8.3.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Open Service Access (OSA); Parlay X webservices; Part 3: Call notification (3GPP TS 29.199-03version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 129 303 V10.2.1 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Domain Name System Procedures; Stage 3 (3GPPTS 29.303 version 10.2.1 Release 10)ETSI TS 131 101 V10.0.1 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UICC-terminal interface; Physical and logicalcharacteristics (3GPP TS 31.101 version 10.0.1Release 10)ETSI TS 131 101 V7.2.2 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UICC-terminal interface; Physical and logicalcharacteristics (3GPP TS 31.101 version 7.2.2Release 7)ETSI TS 131 101 V8.2.2 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UICC-terminal interface; Physical and logicalcharacteristics (3GPP TS 31.101 version 8.2.2Release 8)ETSI TS 131 101 V9.1.2 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);UICC-terminal interface; Physical and logicalcharacteristics (3GPP TS 31.101 version 9.1.2Release 9)27


2011 Nr. 8 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 131 102 V10.2.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Characteristics of the Universal Subscriber IdentityModule (USIM) application (3GPP TS 31.102version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 131 102 V8.12.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Characteristics of the Universal Subscriber IdentityModule (USIM) application (3GPP TS 31.102version 8.12.0 Release 8)ETSI TS 131 102 V9.7.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Characteristics of the Universal Subscriber IdentityModule (USIM) application (3GPP TS 31.102version 9.7.0 Release 9)ETSI TS 131 111 V10.3.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM)Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 131 111 V9.6.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM)Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 131 121 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; UICC-terminal interface; Universal SubscriberIdentity Module (USIM) application test specification(3GPP TS 31.121 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 131 121 V9.6.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; UICC-terminal interface; Universal SubscriberIdentity Module (USIM) application test specification(3GPP TS 31.121 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 131 124 V10.1.0 (2011-07) -Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobile Equipment (ME) conformance testspecification; Universal Subscriber Identity ModuleApplication Toolkit (USAT) conformance testspecification (3GPP TS 31.124 version 10.1.0Release 10)ETSI TS 131 124 V9.6.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Mobile Equipment (ME) conformance testspecification; Universal Subscriber Identity ModuleApplication Toolkit (USAT) conformance testspecification (3GPP TS 31.124 version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 131 130 V10.1.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; (U)SIM Application Programming Interface (API);(U)SIM API for Java Card (3GPP TS 31.130version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 132 103 V10.0.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; IntegrationReference Point (IRP) overview and usage guide (3GPPTS 32.103 version 10.0.0 Release 10)ETSI TS 132 125 V8.2.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Advanced AlarmManagement (AAM) Integration Reference Point (IRP):eXtensible Markup Language (XML) file format definition(3GPP TS 32.125 version 8.2.0 Release 8)ETSI TS 132 125 V9.2.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Advanced AlarmManagement (AAM) Integration Reference Point (IRP):eXtensible Markup Language (XML) file format definition(3GPP TS 32.125 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 132 126 V10.1.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Advanced AlarmManagement (AAM) Integration Reference Point (IRP);Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.126version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 132 127 V9.1.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Advanced AlarmManagement (AAM) Integration Reference Point (IRP);SOAP solution set (3GPP TS 32.127 version 9.1.0Release 9)ETSI TS 132 251 V8.12.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Packet Switched (PS) domain charging(3GPP TS 32.251 version 8.12.0 Release 8)ETSI TS 132 280 V10.3.1 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Telecommunication management; Chargingmanagement; Advice of Charge (AoC) service (3GPPTS 32.280 version 10.3.1 Release 10)ETSI TS 132 298 V8.11.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Charging Data Record (CDR) parameterdescription (3GPP TS 32.298 version 8.11.0 Release 8)ETSI TS 132 299 V8.14.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Chargingmanagement; Diameter charging applications (3GPPTS 32.299 version 8.14.0 Release 8)ETSI TS 132 407 V9.1.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; PerformanceManagement (PM); Performance measurements;ETSI TS 132 446 V10.3.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; TraceManagement Integration Reference Point (IRP); SolutionSet (SS) definitions (3GPP TS 32.446 version 10.3.0Release 10)ETSI TS 132 450 V8.3.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; KeyPerformance Indicators (KPI) for Evolved UniversalTerrestrial Radio Access Network (E-UTRAN): Definitions(3GPP TS 32.450 version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 132 450 V9.2.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; KeyPerformance Indicators (KPI) for Evolved UniversalTerrestrial Radio Access Network (E-UTRAN): Definitions(3GPP TS 32.450 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 132 582 V10.3.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Home Node B(HNB) Operations, Administration, Maintenance andProvisioning (OAM&P); Information model for Type 1interface HNB to HNB Management System (HMS)(3GPP TS 32.582 version 10.3.0 Release 10)28


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 8ETSI TS 132 583 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Home Node B(HNB) Operations, Administration, Maintenance andProvisioning (OAM&P); Procedure flows for Type 1interface HNB to HNB Management System (HMS)(3GPP TS 32.583 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 132 591 V9.1.0 (2011-07)Telecommunication management; Home enhancedNode B (HeNB) Operations, Administration,Maintenance and Provisioning (OAM&P); Concepts andrequirements for Type 1 interface HeNB to HeNBManagement System (HeMS) (3GPP TS 32.591version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 132 593 V9.1.0 (2011-07)Telecommunication management; Home enhancedNode B (HeNB) Operations, Administration,Maintenance and Provisioning (OAM&P); Procedureflows for Type 1 interface HeNB to HeNB ManagementSystem (HeMS) (3GPP TS 32.593 version 9.1.0Release 9)ETSI TS 132 792 V10.0.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Generic RadioAccess Network (RAN) Network Resource Model(NRM) Integration Reference Point (IRP); InformationService (IS) (3GPP TS 32.792 version 10.0.0Release 10)ETSI TS 132 796 V10.0.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Telecommunication management; Generic RadioAccess Network (RAN) Network Resource Model(NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set(SS) definitions (3GPP TS 32.796 version 10.0.0Release 10)ETSI TS 133 110 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Key establishment between a Universal IntegratedCircuit Card (UICC) and a terminal (3GPP TS 33.110version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 133 110 V9.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Key establishment between a Universal IntegratedCircuit Card (UICC) and a terminal (3GPP TS 33.110version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 133 310 V10.3.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Network Domain Security (NDS); AuthenticationFramework (AF) (3GPP TS 33.310 version 10.3.0Release 10)ETSI TS 133 310 V9.6.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Network Domain Security (NDS); AuthenticationFramework (AF) (3GPP TS 33.310 version 9.6.0Release 9)ETSI TS 133 320 V10.3.0 (2011-06)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Security of Home Node B (HNB) / Home evolvedNode B (HeNB) (3GPP TS 33.320 version 10.3.0Release 10)ETSI TS 133 320 V9.6.0 (2011-06)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Security of Home Node B (HNB) / Home evolvedNode B (HeNB) (3GPP TS 33.320 version 9.6.0Release 9)ETSI TS 133 401 V10.1.1 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP System Architecture Evolution (SAE);Security architecture (3GPP TS 33.401 version 10.1.1Release 10)ETSI TS 133 401 V8.8.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP System Architecture Evolution (SAE);Security architecture (3GPP TS 33.401 version 8.8.0Release 8)ETSI TS 133 401 V9.7.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 3GPP System Architecture Evolution (SAE);Security architecture (3GPP TS 33.401 version 9.7.0Release 9)ETSI TS 134 109 V8.2.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Terminal logical test interface; Special conformancetesting functions (3GPP TS 34.109 version 8.2.0Release 8)ETSI TS 134 121-1 V9.4.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) conformance specification; Radiotransmission and reception (FDD); Part 1: Conformancespecification (3GPP TS 34.121-1 version 9.4.0Release 9)ETSI TS 134 121-2 V9.5.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) conformance specification; Radiotransmission and reception (FDD); Part 2:Implementation Conformance Statement (ICS) (3GPPTS 34.121-2 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 134 122 V9.4.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Terminal conformance specification; Radio transmissionand reception (TDD) (3GPP TS 34.122 version 9.4.0Release 9)ETSI TS 134 123-2 V9.4.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);User Equipment (UE) conformance specification; Part2: Implementation conformance statement (ICS)proforma specification (3GPP TS 34.123-2 version 9.4.0Release 9)ETSI TS 134 124 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Electromagnetic compatibility (EMC) requirements formobile terminals and ancillary equipment (3GPPTS 34.124 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 134 171 V9.2.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Terminal conformance specification; Assisted GlobalPositioning System (A-GPS); Frequency Division Duplex(FDD) (3GPP TS 34.171 version 9.2.0 Release 9)ETSI TS 134 172 V10.1.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Terminal conformance specification; Assisted GlobalNavigation Satellite Systems (A-GNSS); FrequencyDivision Duplex (FDD) (3GPP TS 34.172 version 10.1.0Release 10)ETSI TS 134 229-1 V9.5.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); User Equipment(UE) conformance specification; Part 1: Protocolconformance specification (3GPP TS 34.229-1version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 134 229-2 V9.5.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); User Equipment(UE) conformance specification; Part 2: ImplementationConformance Statement (ICS) specification (3GPPTS 34.229-2 version 9.5.0 Release 9)29


2011 Nr. 8 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 134 229-3 V8.7.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); User Equipment(UE) conformance specification; Part 3: Abstract testsuite (ATS) (3GPP TS 34.229-3 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 134 229-3 V9.0.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call controlprotocol based on Session Initiation Protocol (SIP) andSession Description Protocol (SDP); User Equipment(UE) conformance specification; Part 3: Abstract testsuite (ATS) (3GPP TS 34.229-3 version 9.0.0 Release 9)ETSI TS 136 141 V10.3.0 (2011-07)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Base Station (BS) conformance testing (3GPP TS 36.141version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 136 141 V8.11.0 (2011-07)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Base Station (BS) conformance testing (3GPP TS 36.141version 8.11.0 Release 8)ETSI TS 136 141 V9.8.0 (2011-07)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Base Station (BS) conformance testing (3GPP TS 36.141version 9.8.0 Release 9)ETSI TS 136 300 V10.4.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (3GPPTS 36.300 version 10.4.0 Release 10)ETSI TS 136 302 V10.2.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Services provided by the physical layer (3GPPTS 36.302 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 136 304 V10.2.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) procedures in idle mode (3GPPTS 36.304 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 136 304 V8.10.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) procedures in idle mode (3GPPTS 36.304 version 8.10.0 Release 8)ETSI TS 136 304 V9.7.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) procedures in idle mode (3GPPTS 36.304 version 9.7.0 Release 9)ETSI TS 136 305 V10.2.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Stage 2 functional specification of UserEquipment (UE) positioning in E-UTRAN (3GPPTS 36.305 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 136 305 V9.7.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Stage 2 functional specification of UserEquipment (UE) positioning in E-UTRAN (3GPPTS 36.305 version 9.7.0 Release 9)ETSI TS 136 306 V10.2.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) radio access capabilities (3GPPTS 36.306 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 136 306 V8.8.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) radio access capabilities (3GPPTS 36.306 version 8.8.0 Release 8)ETSI TS 136 306 V9.4.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) radio access capabilities (3GPPTS 36.306 version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 136 314 V10.1.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Layer 2 - Measurements (3GPP TS 36.314version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 136 321 V10.2.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Medium Access Control (MAC) protocol specification(3GPP TS 36.321 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 136 331 V10.2.0 (2011-07)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Radio Resource Control (RRC); Protocol specification(3GPP TS 36.331 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 136 331 V8.14.0 (2011-07)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Radio Resource Control (RRC); Protocol specification(3GPP TS 36.331 version 8.14.0 Release 8)ETSI TS 136 331 V9.7.0 (2011-07)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Radio Resource Control (RRC); Protocol specification(3GPP TS 36.331 version 9.7.0 Release 9)ETSI TS 136 355 V10.2.0 (2011-07)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);LTE Positioning Protocol (LPP) (3GPP TS 36.355version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 136 355 V9.6.0 (2011-07)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);LTE Positioning Protocol (LPP) (3GPP TS 36.355version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 136 401 V10.2.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Architecture description (3GPP TS 36.401version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 136 410 V10.1.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); S1 general aspects and principles (3GPPTS 36.410 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 136 411 V10.1.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); S1 layer 1 (3GPP TS 36.411 version 10.1.0Release 10)ETSI TS 136 412 V10.1.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); S1 signalling transport (3GPP TS 36.412version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 136 413 V10.2.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); S1 Application Protocol (S1AP) (3GPPTS 6.413 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 136 413 V9.7.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); S1 Application Protocol (S1AP) (3GPPTS 36.413 version 9.7.0 Release 9)ETSI TS 136 414 V10.1.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); S1 data transport (3GPP TS 36.414version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 136 420 V10.1.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); X2 general aspects and principles (3GPPTS 36.420 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 136 422 V10.1.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); X2 signalling transport (3GPP TS 36.422version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 136 423 V10.2.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); X2 Application Protocol (X2AP) (3GPPTS 36.423 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 136 424 V10.1.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); X2 data transport (3GPP TS 36.424version 10.1.0 Release 10)30


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 8ETSI TS 136 440 V10.1.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); General aspects and principles forinterfaces supporting Multimedia Broadcast MulticastService (MBMS) within E-UTRAN (3GPP TS 36.440version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 136 441 V10.1.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Layer 1 for interfaces supportingMultimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) withinE-UTRAN (3GPP TS 36.441 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 136 442 V10.1.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); Signalling Transport for interfacessupporting Multimedia Broadcast Multicast Service(MBMS) within E-UTRAN (3GPP TS 36.442version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 136 443 V10.2.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); M2 Application Protocol (M2AP) (3GPPTS 36.443 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 136 444 V10.2.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN); M3 Application Protocol (M3AP) (3GPPTS 36.444 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 136 445 V10.1.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E UTRAN); M1 data transport (3GPP TS 36.445version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 136 455 V10.1.0 (2011-06)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);LTE Positioning Protocol A (LPPa) (3GPP TS 36.455version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 136 508 V9.5.0 (2011-07)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Packet Core (EPC); Common testenvironments for User Equipment (UE) conformancetesting (3GPP TS 36.508 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 136 509 V8.7.0 (2011-07)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Packet Core (EPC); Special conformancetesting functions for User Equipment (UE) (3GPPTS 36.509 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 136 509 V9.4.0 (2011-07)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Packet Core (EPC); Special conformancetesting functions for User Equipment (UE) (3GPPTS 36.509 version 9.4.0 Release 9)ETSI TS 136 521-1 V9.4.1 (2011-07)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) conformance specification; Radiotransmission and reception; Part 1: Conformancetesting (3GPP TS 36.521-1 version 9.4.1 Release 9)ETSI TS 136 521-2 V9.5.0 (2011-07)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) conformance specification; Radiotransmission and reception; Part 2: ImplementationConformance Statement (ICS) (3GPP TS 36.521-2version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 136 523-2 V9.5.0 (2011-07)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE)conformance specification; Part 2: ImplementationConformance Statement (ICS) proforma specification(3GPP TS 36.523-2 version 9.5.0 Release 9)ETSI TS 136 523-3 V8.6.0 (2011-07)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE)conformance specification; Part 3: Test suites (3GPPTS 36.523-3 version 8.6.0 Release 8)ETSI TS 136 523-3 V8.7.0 (2011-07)Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE)conformance specification; Part 3: Test suites (3GPPTS 36.523-3 version 8.7.0 Release 8)ETSI TS 137 320 V10.2.0 (2011-07)Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) andEvolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Radio measurement collection for Minimization of DriveTests (MDT); Overall description; Stage 2 (3GPPTS 37.320 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 141 101 V10.1.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Technical Specifications and Technical Reports for aGERAN-based 3GPP system (3GPP TS 41.101version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 141 101 V8.3.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Technical Specifications and Technical Reports for aGERAN-based 3GPP system (3GPP TS 41.101version 8.3.0 Release 8)ETSI TS 141 101 V9.1.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Technical Specifications and Technical Reports for aGERAN-based 3GPP system (3GPP TS 41.101version 9.1.0 Release 9)ETSI TS 143 020 V10.1.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Security related network functions (3GPP TS 43.020version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 144 018 V10.3.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile radio interface layer 3 specification; RadioResource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018version 10.3.0 Release 10)ETSI TS 144 018 V9.9.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile radio interface layer 3 specification; RadioResource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018version 9.9.0 Release 9)ETSI TS 144 060 V10.5.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio LinkControl / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol(3GPP TS 44.060 version 10.5.0 Release 10)ETSI TS 144 060 V9.8.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station(MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio LinkControl / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol(3GPP TS 44.060 version 9.8.0 Release 9)ETSI TS 145 002 V10.1.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Multiplexing and multiple access on the radio path(3GPP TS 45.002 version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 145 005 V10.1.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 145 005 V7.25.0 (2011-06) -Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005version 7.25.0 Release 7)ETSI TS 145 005 V8.13.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005version 8.13.0 Release 8)31


2011 Nr. 8 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISETSI TS 145 005 V9.7.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005version 9.7.0 Release 9)ETSI TS 145 008 V10.1.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008version 10.1.0 Release 10)ETSI TS 145 008 V8.11.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008version 8.11.0 Release 8)ETSI TS 145 008 V9.7.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008version 9.7.0 Release 9)ETSI TS 148 008 V10.2.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Switching Centre - Base Station system(MSC-BSS) interface; Layer 3 specification (3GPPTS 48.008 version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 148 018 V10.2.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Base StationSystem (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN);BSS GPRS protocol (BSSGP) (3GPP TS 48.018version 10.2.0 Release 10)ETSI TS 148 018 V9.6.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);General Packet Radio Service (GPRS); Base StationSystem (BSS) - Serving GPRS Support Node (SGSN);BSS GPRS protocol (BSSGP) (3GPP TS 48.018version 9.6.0 Release 9)ETSI TS 151 010-4 V4.19.0 (2011-07)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Mobile Station (MS) conformance specification; Part 4:Subscriber Identity Module (SIM) application toolkitconformance test specification (3GPP TS 51.010-4version 4.19.0 Release 4)ETSI TS 151 021 V10.1.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station System (BSS) equipment specification;Radio aspects (3GPP TS 51.021 version 10.1.0Release 10)ETSI TS 151 021 V8.10.0 (2011-06) -Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station System (BSS) equipment specification;Radio aspects (3GPP TS 51.021 version 8.10.0Release 8)ETSI TS 151 021 V9.6.0 (2011-06)Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Base Station System (BSS) equipment specification;Radio aspects (3GPP TS 51.021 version 9.6.0Release 9)ETSI TS 183 065 V3.1.1 (2011-07)Telecommunications and Internet converged Servicesand Protocols for Advanced Network (TISPAN);Customer Network Gateway Configuration Function;e3 Interface based upon CWMP [Endorsement ofETSI ES 203 069 (V1.2.1)]ETSI TS 186 006-2 V3.1.1 (2011-07)Technical Committee for IMS Network Testing (INT);Originating Identification Presentation (OIP) andOriginating Identification Restriction (OIR) using IPMultimedia (IM) Core Network (CN) subsystem;Conformance Testing; Part 2: Test Suite Structure andTest Purposes (TSS&TP)Parengë Lyda Maþeikienë32


LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENIS 2011 Nr. 8Lietuvos standartizacijos departamentasDirektorius .............................................................................................................................................................. 270 9360Direktoriaus pavaduotojas .................................................................................................................................. 270 9345Faksas 212 6252TEISËS, PERSONALO IR KOMUNIKACIJOS SKYRIUSPadëjëja ryðiams su visuomene .............................................................................................................................. 279 1135Vyriausioji specialistë teisëkûrai .............................................................................................................................. 279 1140Poskyrio vedëjas (tarptautiniams ryðiams) .......................................................................................................... 270 9358Vyriausioji specialistë mokymams ir archyvui ........................................................................................................ 270 9360STANDARTIZACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 93611-asis poskyrisPoskyrio vedëja. Þaislai, kokybës vadyba, techniniai brëþiniai, paslaugos, socialinë atsakomybë .................. 270 9365Tekstilë, dujø sistemos, nafta ir naftos produktai, popierius, informacija ir dokumentavimas ........................... 279 1134Cheminë analizë, kietasis biokuras, plastikai, pieno, grûdø, þuvies produktai, paðarai ...................................... 279 1134Tràðos, klijai, aplinkos apsauga, kosmetika, maisto analizë, dangos ................................................................... 270 93652-asis poskyrisPoskyrio vedëja. Bendrieji klausimai. Darbø sauga, ergonomika, konvejeriai, nanotechnologijos .................. 234 8399Sveikata, pakavimas, akiø optika ............................................................................................................................. 234 8396Mechanika, metalai, suvirinimas, elektromobiliø sauga ......................................................................................... 234 8396Metrologija, bankininkystë, naftos produktø árenginiai, korteliø leidëjø atpaþinimo kodo skyrimas,neardomieji bandymai ............................................................................................................................................. 234 8397Liftai, sprogiosios atmosferos, gabenamieji dujø balionai, baldai ........................................................................ 234 83973-iasis poskyrisPoskyrio vedëjas. Bendrieji klausimai, statybinës konstrukcijos, prieðgaisrinë sauga, priemonësneágaliesiems, ugniai atsparios medþiagos ............................................................................................................ 279 1150Mediena, keramika, mûro gaminiai, ðildymo ir vëdinimo sistemos, automobiliø keliø tiesyba ir medþiagos .... 270 9341Akustika, betono gaminiai, langai ir durys, vandentvarka ..................................................................................... 270 9341Informacinës ir ryðiø technologijos, telekomunikacijos, informacijos saugumas, turto apsauga ..................... 270 9349Elektronika, elektros energetika ............................................................................................................................... 279 1151Elektrotechnika, elektromagnetinis suderinamumas ............................................................................................. 279 1151203 kab.206 kab.401 kab.309 kab.204 kab.205 kab.319 kab.311 kab.318 kab.318 kab.311 kab.302 kab.303 kab.303 kab.304 kab.304 kab.312 kab.317 kab.317 kab.216 kab.216 kab.216 kab.PLANAVIMO, TIKRINIMO IR LEIDYBOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai. Standartizacijos darbø planavimas .......................................................................... 270 9366 212 kab.Tarptautiniø ir Europos standartø perëmimas ........................................................................................................ 279 1138 202 kab.Standartø lietuviðkø terminø ekspertizë .................................................................................................................. 279 1153 217 kab.Standartø lietuviø kalbos ekspertizë ....................................................................................................................... 270 9371 209 kab................................................................................................................................................................................... 279 11 53 217 kab.Standartø techninis redagavimas ir maketavimas .................................................................................................. 270 9357 210 kab................................................................................................................................................................................... 270 1138 202 kab.INFORMACIJOS SKYRIUSVedëja. Bendrieji klausimai ..................................................................................................................................... 270 9362Informaciniø technologijø klausimai ....................................................................................................................... 270 9364Dokumentø kopijavimas .......................................................................................................................................... 279 1139Notifikavimo ir informacijos poskyrisPoskyrio vedëja. Keitimosi informacija pagal Direktyvos 98/34/EB nuostatas klausimai ................................... 270 9347Informacijos teikimas pagal Pasaulinës prekybos organizacijos nuostatas ......................................................... 270 9347Lietuvos standartø duomenø bazë ......................................................................................................................... 270 9364Departamento terminø duomenø bazë .................................................................................................................. 270 9342Biblioteka ................................................................................................................................................................ 279 1142218 kab.213 kab.305 kab.214 kab.214 kab.213 kab.213 kab.315 kab.FINANSØ IR ADMINISTRAVIMO SKYRIUSVedëja . Finansiniai klausimai ................................................................................................................................. 270 9346 201 kab.Departamento administravimo klausimai ............................................................................................................... 270 9355 200 kab.Uþsienio standartø ir kitø dokumentø platinimas .................................................................................................. 270 9348 307 kab.Lietuvos standartø ir Departamento leidiniø platinimas ......................................................................................... 270 9343 306 kab.Departamentas priima interesantus ir konsultuoja darbo dienomis nuo 10 iki 12 valandos ir nuo 13 iki 15 valandos (T. Kosciuðkos g. 30,LT-01100 Vilnius, el. paðtas lstboard@lsd.lt, interneto tinklalapis http://www.lsd.lt)VIEÐOJI ÁSTAIGA LST Sert (VðÁ LST Sert)(Konstitucijos pr. 15/5-15, LT-08106 Vilnius)Direktorius .............................................................................................................................................................. 270 9344Projektø direktorius .................................................................................................................................................. 270 9356Rinkodaros direktorius ............................................................................................................................................. 270 9356Faksas 270 935633


2011 Nr. 8 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO BIULETENISLIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTASDepartamentas formuoja ir dalyvauja ágyvendinant kartusu suinteresuotomis Lietuvos RespublikosVyriausybës institucijomis, ámonëmis, ástaigomis irorganizacijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybës politikàstandartizacijos srityje.Departamentas koordinuoja visø veiklos srièiø standartizacijosdarbus ir metodiðkai jiems vadovauja.Departamentas sudaro technikos komitetus (TK) Lietuvos≤ ≥standartø projektams rengti.Departamentas atlieka Pasaulinës prekybos organizacijosSutarties dël techniniø prekybos kliûèiø nacionalinës uþklausøtarnybos funkcijas.Departamentas dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir Estijosnacionaliniø standartizacijos institucijø Baltijosstandartizacijos forume nuo 1999 m.Departamentas atstovauja Lietuvai tarptautinëse ir Europosorganizacijose:Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje (ISO) – narysnuo 2008 m.;Tarptautinëje elektrotechnikos komisijoje (IEC) –asocijuotasis narys nuo 1996 m.;Europos standartizacijos komitete (CEN) – narys nuo2003 m.;Europos elektrotechnikos standartizacijos komitete(CENELEC) – narys nuo 2003 m.;Europos telekomunikacijø standartø institute (ETSI) – narysnuo 1996 m.34

More magazines by this user
Similar magazines