18.09.2017 Views

Kuljetus & Logistiikka 4 / 2017

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MAALLA • MERELLÄ • ILMASSA

4/2017 • 20. vuosikerta • www.kuljetusjalogistiikka.com

Turun Satama

investoi

miljoonia infraan

SCANFOR

Avisoinnin mestari

UUDELLA

TEKNOLOGIALLA

eroon paperista

VISTEMA

liittyi Top Truck

-korjaamoketjuun

UUDISTUKSEN

TUULIA

Varovassa

MERCEDES-BENZ

ACTROS LOWRIDER

on näyttävä voittaja

SIMULAATTOREILLA

mahdollistuu

jäänavigointikin


TÄSSÄ LEHDESSÄ:

Turun Satama

investoi miljoonia

infraan ..................................4

Bernerin Koneet ja

Vähälä Yhtiöt kehittivät

oman ratkaisun ..................12

Kesla lanseerasi

uuden ZT17

recycling

-kierrätysnosturin .............24

Moottorivalmistaja

Cummins

julkisti sähköisen

vetoauton prototyypin ......38

Kadonnut työntekijä löytyi

ajoneuvonpaikannuksen

avulla ............................... 40

Autoklinikka hoitaa

pienet kolhut

tavallista nopeammin ....... 42

XT – järeimpien

Scanioiden kasvot ........... 50

Heikko hämäränäko

on liikenneturvallisuusriski

............... 52

TONTIT&TOIMITILAT ......................s. 26-36

Raakapuuterminaaliin johtava

pistoraide on teollisuusalueen

sydän ...................................................26

Sijoitu Keski-Karjalaan! .......................28

Auranmaalla lupa menestyä .................30

Lempäälässä on energiaa

ja vauhtia .............................................32

Löydä paikkasi Lapista -palvelu

tavoittanut suuryleisön ........................34

Nixun hakkerit vastaavat

kuntahaasteeseen ...............................34

PÄÄKIRJOITUS, Kaisa Saario

Liikenne on murroksessa

- aineksia liikennejärjestelmän

kehittämiseen kootaan parhaillaan

SUOMEN vienti on lähtenyt viimein vauhtiin. OECDmaissa,

jonne suurin osa Suomen vientituotteista menee,

kysyntä tuotteillemme on selvässä kasvussa. Liikenneratkaisuilla

varmistetaan, että tuotteet saadaan sujuvasti Suomen

eri osista satamiin ja kohdemaihin. Liikenneväylien loista ei saa tulla kasvun jarruja.

Logistiikan ja liikenteen merkitys on Suomelle erittäin kes-

pullonkaukeinen.

Suomesta on pidemmät etäisyydet markkinoille kuin

monella keskeisellä kilpailijamaalla. Lisäksi kuljetusmatkat ovat

pitkiä Suomen sisälläkin. Tärkeimpien vientireittien sujuvuus

minimoi etäisyyshaittaa nopeuttamalla kuljetuksia, parantamalla

kuljetusajan ennustettavuutta ja alentamalla kuljetuskuluja, kun

kalusto ei rikkoudu tai yritys ei joudu käyttämään kiertoteitä.

Kauppakamarit ovat julkaisseet listan Suomen tärkeimmistä

liikenneverkon korjaus- ja kehittämiskohteista. Listalla vastataan

tarpeeseen kehittää liikennejärjestelmää pitkäjänteisesti

niin, että logistinen asemamme paranee. Kaikki listalle päässeet

hankkeet palvelevat alueensa yritysten elinvoimaa. Niukkojen resurssien

vuoksi lista on laadittu niin, että hankkeita voidaan toteuttaa

osissa tai pidemmällä aikavälillä.

Viime vuonna lanseerattu liikenteen korjausvelkaohjelma oli liikennejärjestelmälle

välttämätön toimenpidekokonaisuus, jolla hillittiin onnistuneesti

huonokuntoisten teiden, siltojen ja rataosuuksien määrän kasvuvauhtia.

Väylien kuntoon on kuitenkin satsattava jatkossakin ja nykyistä

pitkäjänteisemmin. Ongelmana on ollut, että liikennejärjestelmää kehitetään

poukkoilevasti hallituskausittain ja poliittisten suhdanteiden mukaan.

Tämä vaikeuttaa olennaisesti liikennejärjestelmän pitkäjänteistä kehittämistä.

Liikenteen hallinto ja säätely ovat kuitenkin nyt murroksessa. Murroskohdissa

on riskinä, että asiat voivat mennä myös nykyistä huonommin.

Mahdollisuutena on myös, että saamme liikennejärjestelmän, joka palvelee

entistä paremmin yritystemme kilpailukykyä.

Kaikista puolueista koostuva parlamentaarinen liikennetyöryhmä pohtii

parhaillaan kiivaasti keinoja, joilla väylien kuntoa voitaisiin parantaa ja liikennejärjestelmää

kehittää. Yksi mahdollisuus on laatia liikenteen pitkän

aikavälin suunnitelma, jollaista myös Ruotsi käyttää. Suunnitelma voisi

olla 10-12 vuoden pituinen.

Liikenteen uudet toimijat muuttavat myös tapoja kehittää liikennejärjestelmää.

Maakuntauudistuksessa 18 uutta maakuntaa ottaa vastuuta liikennesuunnittelusta

ja tienpidosta lakkautettavien ely-keskusten sijaan.

Muuttuvan liikennehallinnon vaatimia askelmerkkejä ja eri toimijoiden

yhteispeliä pohditaan parhaillaan.

On välttämätöntä, että liikenteen hallinnot isot muutokset toteutetaan

niin, että liikenteen kipeästi kaipaamat resurssit eivät vaarannu. Tärkeää

on myös estää Suomen siiloutuminen varsinkin, kun yhteys ulkomaailmaan

on meille niin tärkeä. •

KOULUTUS ............................... s. 54-57

Vaasalainen CNC-Tekniikka Oy

panostaa henkilöstön koulutukseen

yhteistyössä EduVamian kanssa ..........54

Simulaattoreilla mahdollistuu

jäänavigointikin ...................................56

TOIMITUS

Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Email: lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola

puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki

puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com

JAKELU Posti Oy

ISSN 1458-1086 (painettu) ISSN 1798-7962 (verkkojulkaisu)

www.kuljetusjalogistiikka.com

Tykkää meistä

Facebookissa

Kuljetus & Logistiikka


Turun Satama

investoi miljoonia

infraan

Turun Satamaan on tulossa muun muassa

parkkihalli, raskaan kaluston mittauslaitteita,

leveämpiä katuja ja laituriviemäröintejä.

Teksti: Sari Järvinen

Suomi menestyi tänä vuonna hyvin

hakiessaan EU:lta rahaa. Väylä- ja

liikennehankkeiden CEF (Connecting

Europe Facility) -ohjelmassa päätettiin

rahoittaa kuutta hanketta, jossa Suomi

on mukana. Komein, 11,9 miljoonan

euron potti tuli Turun Sataman koordinoimalle

NextGen Link-hankkeelle. Lisäksi

mukana olevat satamat: Turun Satama,

Mariehamns Hamn ja Stockholms

Hamnar investoivat hankkeeseen noin

20 miljoonaa euroa.

Sen myötä on tulossa parannuksia meriyhteyteen

Turun, Maarianhaminan ja

Tukholman satamien välille. Hankkeen

4 Kuljetus & Logistiikka 4/2017


moottorina on rakenteilla oleva Viking

Linen LNG-käyttöinen ro-pax-alus. Sen

on suunniteltu olevan neljä metriä leveämpi

kuin yhtiön toistaiseksi uusin

lippulaiva Grace, mikä merkitsee lisää

rahtitilaa ruumassa.

– Kuorma-autokuljettajat on huomioitu

myös Turun Satamassa, kun kehitämme

infraa. Odotusaluetta, viihtyisyyttä ja

sosiaalitiloja parannetaan. Otamme kuvantamisessa

käyttöön uutta tekniikkaa

ja jatkossa autot voidaan punnita satamassa,

Turun Satama Oy:n myyntijohtaja

Jaakko Nirhamo luettelee.

Kameroita on satamassa ollut jo aiemminkin,

mutta nyt aluevalvontaa lisätään.

Lisäksi vanhoja kameroita korvataan uusilla,

sillä tekniikka on kehittynyt.

– Kameroiden avulla pystyy paremmin

jäljentämään, jos jotain sattuu. Se

voi olla todiste siitä, että tavara on ollut

ehjä, kun se vastaanotetaan.

Katuja levennetään

Myös näkyvyys satamassa paranee, sillä

valaistus uusitaan ympäristöystävällisemmiksi

LED-valoiksi.

Liikennejärjestelyjä tullaan myös

muuttamaan ja Sataman alueelle rakennetaan

usean sadan henkilöauton pysäköintitalo.

Toistaiseksi liikenne sujuu kuten ennen,

sillä rakentamisen on tarkoitus alkaa

vuonna 2018.

Myös Turun Sataman lähistöllä katuverkostoa

ollaan kehittämässä, jotta

liikenne laivoihin ja niiltä pois sujuisi

joutuisammin.

– Katuverkostoa levennetään. Pahaniemen

sillalta Satamaan päin pyritään

saamaan liikenne entistä sujuvammaksi.

Nirhamo pohtii, että Turun Sataman

kautta voisi tuoda myös uusia kuormaautoja,

sillä Turun Vapaavaraston

alueella on tilaa niiden säilytykseen.

Toisaalta Turku on jo nyt jouheva kaupunki

kuorma-autoliikenteelle. Täällä

eivät autot paljon ruuhkassa seiso, Nirhamo

sanoo.

Lisää viemäröintipaikkoja

Uutta on tulossa myös maan alle. Laitureille

rakennetaan lisää viemäröintipaikkoja,

jonne vierailevat alukset voivat

purkaa jätevetensä.

– Siljalle ja Vikingille on jo aiemminkin

ollut omat viemäripaikkansa, mutta

nyt niitä rakennetaan lisää. Satamassa

käy vuosittain noin 10-20 risteilyalusta,

jotka hoitavat kukin omalla tavallaan jätevetensä.

Jotkut ovat yhä tyhjentäneet

ne kauemmas merelle, osa tilaa auton

satamaan ottamaan jätevedet vastaan.

Autokuljetukset ovat yleinen tapa, sillä

harvassa satamassa jätevedenpuhdistamo

sijaitsee niin lähellä, että jätevedet

kannattaisi ohjata sinne viemäreiden

kautta.

– Turussa on lähellä hyvin tehokkaasti

toimiva Kakolan jätevedenpuhdistamo.

Olemme jätevesien käsittelyn suhteen

edelläkävijöitä Suomessa. Lisäksi Turun

Satamassa on käytössä päästöperusteinen

satamamaksu.

Turussa on seurattu mielenkiinnolla

Helsingin Satamaan hankittua uutta Automooring-järjestelmää,

joka nopeuttaa

laivojen kiinnitystä satamassa.

– Kaipaamme vielä lisää kokemuksia.

Helsingissä päästiin järjestelmä rakentamaan

uudelle laiturille, mutta meillä on

vanha.

LNG-tankkausasemaa

pohditaan

Aiemmin Nirhamo on työskennellyt

muun muassa Porin Sataman johtajana.

Kovan luokan lobbarina tunnettu mies

oli mukana hankkimassa Poriin LNGterminaalia

turkulaisten vetäessä sen

suhteen vesiperän.

Vaikka Turku ei LNG-terminaalia saanut,

he saivat Nirhamon. Mies nimittäin

siirtyi vuoden 2017 alussa Turun Sataman

myyntijohtajaksi.

Miten on, voisiko Nirhamo nyt järjestää

terminaalin myös Turkuun?

– Itse asiassa Turkuun pohditaan juuri

LNG-tankkausaseman rakentamista Viking

Linea varten. Se on nyt syyskuussa

vasta suunnitteluvaiheessa, mutta katsotaan

miten käy, Nirhamo hymähtää. •

Viking Linen uusi alus on kuvassa näkyvää

Graceä neljä metriä leveämpi.

Kuva Turun Satama / Robert Seger

Kuljetus & Logistiikka 4/2017 5


Avisoinnin

mestari

Scanforilla jokainen purku ja lähetys avisoidaan, mikä on melko

ainutlaatuista huolinta-alalla.

Teksti: Sari Järvinen

-T

eille on tulossa Espanjasta

lava kaakeleita. Sopiiko, jos

tuomme ne huomenna kello

yhdeksän?

Tähän tapaan toimii avisointi, jota

moni huolinta- ja logistiikkayritys tarjoaa

asiakkailleen lisäpalveluna. Kuljetus- ja

huolintaliike Scanforilla se on kuitenkin

osa jokaista toimitusta.

– Meillä jokainen lähetys ja purku avisoidaan.

Yleensä se tapahtuu soittamalla

asiakkaalle, mutta myös sähköpostia käytetään,

jos niin on sovittu. Asiakkaat ovat

pitäneet siitä. Näin kuljettaja ei ilmesty

yhtäkkiä lasteineen pihalle eikä aikaa kulu

turhaan odotteluun, Scanfor Finlandin

maajohtaja Jonas Asplund kertoo.

Näin laaja avisointi on alalla melko

poikkeuksellista.

Jotta avisointi toimii, se vaatii myös

resursseja. Scanforin Suomen konttoreissa

avisointia hoitaa kaksi henkilöä,

yhtiön pääkonttorissa Belgiassa joukko

on suurempi.

Avisoinnista on etua myös kuljetuksia

suunniteltaessa, jolloin autot saadaan

liikkumaan mahdollisimman tehokkaasti.

Yllättävän iso toimija

Scanfor Finland kuljettaa merkittävän

osan Suomen ja Ranskan -välisestä sekä

Suomen ja Espanjan -välisestä tavaraliikenteestä.

– Moni meille ensi kertaa soittava

aloittaa puhelun englanniksi ja hämmästyy,

kun langan toisessa päässä puhutaankin

suomea.

Scanfor Finlandilla on konttorit Turussa

ja Kotkassa ja käytössä 500 traileria.

Suomeen tulee noin 70 traileria

viikossa. Yritys kuljettaa kappaletavaraa,

erikoiskuljetuksia sekä hoitaa projekteja

ja kaikkea, mikä edellyttää tarkkaa aikataulutusta.

– Kuljetamme paljon raaka-aineita

sekä Suomen teollisuuden jalostamia

tuotteita kuten paperia, metallia ja rakennustarvikkeita.

Suomeen tulee muun

muassa metallia, kappaletavaraa, kaakeleita,

laattaa, kiviainesta ja aika paljon

koneita ja teollisuusrobotteja.

6 Kuljetus & Logistiikka 4/2017

Scanfor on Suomessa noutanut

kappaletavaralähetykset yleensä

torstaina ja perjantaina, mutta

Jonas Asplund lupailee lisäystä

hakupäiviin vielä tänä vuonna.


Yksi Scanfor Finlandin isoimmista

kuljetuksista oli paperitehtaan vienti

Suomesta Espanjaan. Toistasataa metriä

pitkän koneen siirto vaati yli 300 traileria.

– Norjan Tromssassa pidettyyn LIVE

Aid -konserttiin kuljetimme Suomesta

esiintymislavat, äänentoistolaitteet, standit

ja muun rekvisiitan. Etelä-Euroopasta

olemme tuoneet Suomeen hiihtohissejä.

Ne vaativat yllättävän paljon tilaa: yksi

hissi tarvitsee 50 – 100 traileria, ajojärjestelijä

Vesa Repo listaa mieleenpainuvimpia

kuljetuksia.

Edullisempi reitti

Scanforin päämarkkinat ovat Ranskassa,

Espanjassa, Portugalissa, Belgiassa

ja Alankomaissa. Yrityksen ajossa olevat

trailerit kulkevat pääasiassa Hangon,

Kotkan ja Rauman kautta. Laivojen

määränpää on yleensä Antwerpen, josta

trailerit ajetaan maanteitse perille.

Moni muu ajaa Pohjois-Saksan satamista

maanteitse perille Länsi-Eurooppaan,

jolloin lähetys on noin vuorokautta

nopeammin perillä.

Scanforin reitti on kuitenkin hyvin perusteltu.

– Sen minkä ajassa häviämme, voitamme

hinnassa, Asplund sanoo.

Pidempi merimatka on myös ympäristöystävällisempi

tapa kuljettaa tavara

perille.

Suomen päässä tavaran tuovat ja hakevat

suomalaiset liikennöitsijät.

– Se oli minullekin yllätys, kun tulin

taloon noin kaksi ja puoli vuotta sitten.

Kun kuljetusliikkeessä osataan suomea,

se parantaa asiakaspalvelua ja turvallisuutta,

maajohtaja arvioi.

”Volyymit kasvussa”

Viime vuosina Scanfor Finlandin kuljetukset

ovat lisääntyneet.

– Volyymit ovat kasvussa. Espanjassa

ja Ranskassa rakennetaan nyt paljon.

Lisäksi Suomessa on yllättävän paljon

laivateollisuuden alihankkijoita, joiden

tuotteita menee vientiin, Asplund sanoo.

Myös tuonti vetää. Enää kahteen vuoteen

ei Euroopasta ole tullut tyhjää traileria

takaisin.

– Tavoitteenamme on kasvaa 20 – 30

prosenttia. Uskon, että se on mahdollista,

kun saamme lisää resursseja. Asiakaskunta

on jo olemassa.

Resurssien lisäyksellä Asplund tarkoittaa

laivapaikkoja ja lisähenkilökunnan

palkkausta.

Pääyhteistyökumppani Transfennican

kanssa onkin käyty säännöllisesti neuvotteluja

laivayhteyksistä.

– He kuuntelevat kiitettävästi isoimpia

asiakkaitaan. Matkustajaliikenteeseen

keskittyneet Tallink Silja ja Viking

Line eivät pysty samalla tavoin muuttamaan

vuorojaan rahtiliikenteen tarpeiden

mukaan. •

Scanfor

- Perheyritys isojen joukossa

- Belgialainen Marc Mertens perusti

yrityksen vuonna 1993

- Scanfor Finland avattiin vuonna

1994

- Koko konsernin liikevaihto 58 miljoonaa

euroa, Scanfor Finlandin

15 miljoonaa euroa vuonna 2016

- Konttorit Belgiassa, Ruotsissa,

Ranskassa, Suomessa, Virossa,

Venäjällä, Espanjassa ja

Slovakiassa.

Kuljetus & Logistiikka 4/2017 7


NIMITYKSIÄ

Turun Satama Oy

Laskentatoimen KTM Kim Söderström

on nimitetty Turun Satama

Oy:n talous- ja hallintopäälliköksi.

Hän aloitti uudessa tehtävässään

1.8.2017.

Kim Söderströmillä on pitkä ja

merkittävä työura Tallink Silja Oy:n,

Silja Oyj:n sekä Seawind Line Oy:n

palveluksessa, jossa hän on ollut

useissa eri talouden ja hallinnon tehtävissä

sekä erilaisissa

hallinnon

kehitystehtävissä.

Hänellä on pitkäaikainen

kokemus

satamatoimialalta

ja varustamotoiminnasta.

DSV Road Oy

DSV Road Oy:n Valmet Automotive

-divisioonan vetäjäksi on 1.6.2017

lähtien nimitetty Tom Mellin. Hän

osallistuu jatkossa DSV Road Oy:n

johtoryhmään raportoiden suoraan

toimitusjohtaja Björn Andlerille.

Ennen siirtymistään DSV:lle

Mellin on toiminut operatiivisissa

johtotehtävissä

useissa logistiikka-alan

yrityksissä

mm. TNT Suomi

Oy:ssä, DHL

Freight Finland

Oy:ssä ja viimeksi

Postnord Oy:ssä.

Volvo Trucks

Volvo Trucks tuotepäällikön tehtävään

on nimitetty Mikko Aules 16.10.2017

alkaen. Mikko toimi aikaisemmin

Volvo Finlandilla neljä vuotta Renault

Trucks tuotepäällikkönä. Hän palaa

nyt Volvo Finland Ab:n palvelukseen,

toimittuaan tammikuusta

2017

alkaen Nordic Automotive

Services

Oy:llä, jossa hän

vastasi Renault

tavara-autoista ja

Dacia tuotteista.

Veho

Karin Bäcklund on nimitetty Vehon

yritys- ja brändiviestinnän päälliköksi

tehtävänään koordinoida, kehittää ja

toteuttaa Vehon yritystason ulkoista

ja sisäistä viestintää.

Lisäksi hän

vastaa Vehon yritysbrändiin

liittyvästä

viestinnästä

sekä muutos- ja

kriisiviestinnästä.

Sisälogistiikan uudet tuulet

– Logistics & Distribution 11.-12.10.

KANSAINVÄLINEN Logistics & Distribution

-tapahtuma järjestetään Helsingissä

11.-12.10.2017. Aiemmin Sisälogistiikkanimellä

tunnettu tapahtuma on merkittävä

kohtaamispaikka sisälogistiikan, varastoinnin

ja materiaalinhallinnan parissa

työskenteleville ammattilaisille.

- Uudistuneen, kansainvälisen konseptin

myötä tapahtumassa on tällä kertaa

mukana myös ulkomaisia asiantuntijoita

ja palveluntarjoajia, kertoo tapahtumatuottaja

Pauliina Tornberg.

Logistics & Distribution nostaa esille

oivaltavimmat ratkaisut tehokkaaseen

ENSIMMÄISTÄ kertaa järjestettävä kansainvälinen

Robosteam kokoaa robotiikan

ja tekoälyn asiantuntijat 10. – 12.10. Messukeskukseen

Helsinkiin. Kansainvälisessä

seminaarissa pohditaan liiketoiminnan

näkökulmasta tekoälyn merkitystä johtamiselle.

”Ihmiskunnan suurin keksintö on ajattelevat

ja oppivat koneet. Se miten johdamme

robottien esiinmarssia, ratkaisee

tulevaisuutemme”, kiteyttää seminaarin

sisältöä Airo Island ry:n robottilähettiläs

Cristina Andersson.

Seminaarin avauspuheenvuoron ja valtiovallan

tervehdyksen pitää liikenne- ja

viestintäministeri Anne Berner. Valtioneuvoston

periaatepäätöksessä todetaan,

että älykäs robotiikka ja automaatio tarjoavat

monia mahdollisuuksia monien

esimerkiksi terveydenhuollon palveluiden

tarjoamisen, julkishallinnon tietotyön tehostamisen

ja liikenteen järjestämisen

ratkaisemiseksi. Valtioneuvosto pitääkin

tärkeänä, että Suomen kilpailukyvyn säilyttämiseksi

löydetään uusia innovatiivisia

ratkaisumalleja.

Kansainvälistä väriä ja menestysreseptejä

tuovat useat huippuasiantuntijat

Euroopasta ja Koreasta. Venäläisen Skolkovon

robottiakatemian johtaja Albert

Efimov kertoo puheenvuorossaan kuinka

sisälogistiikkaan. Tapahtuman maksuttomassa

seminaarissa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja

ja case-esimerkkejä

muun muassa sisäpaikannusteknologioiden

käytöstä, jakeluketjun hallinnasta ja

sisälogistiikan prosesseista.

Yhdessä pakkausalan Empack-tapahtuman

kanssa järjestettävä Logistics &

Distribution on osa Euroopan suurinta

sisälogistiikan tapahtumaverkostoa ja kokoaa

Helsingin Messukeskukseen kaikkiaan

100 palveluntarjoajaa logistiikka- ja

pakkausaloilta. •

Robosteam-tapahtuman kansainvälinen

seminaari pureutuu tekoälyn johtamiseen

julkinen rahoitus auttaa yrittäjiä kehittämään

ja markkinoimaan robotiikkaa. Hollantilainen

Monique van der Linde puhuu

case-näkökulmasta vuorovaikutteisista

roboteista (cooperational robotics) tavallisten

ihmisten käytössä Rotterdamissa.

Professori Organ Gurel (Daegu Gyeongbuk

Institute of Science and Technology)

puolestaan paljastaa reseptin kuinka

Etelä-Koreasta tuli robotiikan ykkösmaa.

Muita puhujia ovat Hease Roboticsin Jade

le Maître Ranskasta, Christina Andersson

Airo Island ry:stä ja tanskalainen Marianne

Andersen, joka kertoo robotiikan

markkinoista ja robotisoidun liiketoiminnan

johtamisesta. Lisäksi seminaarissa

on luvassa kiinnostavia robottidemoja.•

Kuva: Robosteam

8 Kuljetus & Logistiikka 4/2017


ULKOMAANKAUPAN

EDISTÄJÄ

KASKISTEN SATAMA

Mahdollisuuksien satama

SILVA SHIPPING Oy: TÄYDEN PALVELUN

SATAMAOPRETAATTORI

BALTIC BULK: Oy BULK- JA IRTOTUOTTEISIIN ERIKOISTUNUT

KÄSITTELIJÄ JA VARASTOIJA

REVISOL Oy: KONEELLISET PALVELUT, VARASTOINTIPALVELUT

AHTAUSPALVELUT

BALTIC TANK: Oy SUOMEN SUURIN ITSENÄINEN NESTEMÄISTEN

TUOTTEIDEN TERMINAALIOPERAATTORI

Kaskisten satamakaupungista löytyy helposti

tavoitettava yritysympäristö, teollisuustontit ja

toimistotilat.

WWW.PORTOFKASKINEN.FI


Medifon taklaa

kasvua varastossa

– uudella teknologialla eroon paperista

Medifon Oy on lääkealalla toimiva

tukkuyritys, joka painii

positiivisen kehityshaasteen

parissa. Viime vuosien kasvu on ollut

kovaa ja menneenä keväänä oli edessä

varautuminen isoon hyppäykseen uuden

asiakkuuden myötä. Suuriin lääketukkuihin

verrattuna ovat kehitysresurssit

rajallisemmat mutta pelkällä lisätyövoiman

palkkaamisella ei kasvuun haluttu

varautua. Sopiva teknologia löytyikin

suomalaiselta Devoca Oy:ltä ja nyt jo

tuotantoon ehtinyt keräilyjärjestelmä

säästää itsensä alle puolessa vuodessa

takaisin.

Haasteena investoinnin

kustannukset

Medifon Oy oli etsinyt varastoonsa

(4500m 2 , noin 5000 lavapaikkaa ja

10.000 tuoteriviä) pk-yrityksen investointikykyyn

soveltuvaa ratkaisua. Voimakkaaseen

kasvuun oli vastattava ja

vaikka uutta henkilökuntaa jouduttaisiin

kuuden vakituisen keräilijän lisäksi palkkaamaan,

niin kaikkea lisäkapasiteettia

ei työvoiman lisäyksellä haluttu hoitaa.

Apteekkeja, sairaaloita ja luontaistuotekauppaa

palveleva yritys joutui miettimään

kehittämistä huolellisesti.

Siirtyminen paperista puhekeräykseen

oli alusta lähtien yksi vakavammin

otettavista vaihtoehdoista mutta ratkaisujen

hinnat olivat kehittämisen haasteena.

Lopulta päädyttiin täysin uuteen

kotimaiseen järjestelmään, jossa yhdistyi

puheentunnistus ja kosketusnäyttö

sekä tarvittaessa jopa viivakoodilukijat

samassa paketissa. Oman haasteensa lopulliselle

ratkaisulle toivat alan omat erityispiirteet

erä-ja päivämääräseurantoineen

ja ilman räätälöintiä ei ratkaisussa

selvittykään.

Medifonin logistiikasta vastaavan Jyrki

Ristisen mukaan, puhekeräyksellä

hoidetaan 70-80% kaikista tuoteriveistä.

”Jo nyt on saatu aikaan noin 25-30 %

tehonlisäys ja kun kaikki mahdollinen

saadaan puhekeräyksen alle niin tehot

kasvavat tästäkin. Arviolta parin työntekijän

verran säästöä siis tulee syntymään

ja tokihan riski kasvun osalta on paljon

paremmin hallinnassa. Olemme erittäin

tyytyväisiä jo saavutettuihin tuloksiin

vaikka kehitys on vasta alkumetreillä.”

Itse puheentunnistuskin on Medifonilla

toiminut varsin hyvin vaikka täsmällisempään

puhetyyliin onkin koneen

kanssa keskusteltaessa saatu tottua.

Älypuhelin on

monipuolinen työkalu

Päätelaitteena toimiva, käyttäjän kyynärvarteen

kiinnitetty älypuhelin tuo mukanaan

kädet vapauttavan kannettavuuden

sekä kaivattua kustannustehokkuutta.

Medifonin ratkaisussa päädyttiin lopulta

normaalin 4G-verkon tukeen mutta

myös oman langattoman verkon käyttö

on mahdollista. Toimivuus mobiiliverkossa

on ollut hyvä eikä pätkimistä tai

käyttökatkoksia ole ilmennyt. Kustannukset

pysyvät myös tältä osin erittäin

maltillisina kun isompiin investointeihin

ei tarvinnut lähteä.

10 Kuljetus & Logistiikka 4/2017

Medifonilla osa laatikoista joudutaan

käsiteltävien tuotteiden laadun johdosta

sinetöimään. Toimintaa ohjaavan

puheen lisäksi myös kosketusnäytölle

saa erilaista ohjeistusta.


Keräily hoidetaan puheella headsetin ja ranteessa

kulkevan puhelimen kosketusnäytön avulla.

Kädet vapautuvat varsinaiseen keräilytyöhön.

”Kustannustehokkuutta on pyritty hakemaan

ratkaisun kaikista osista”, kertoo

Devocan toimitusjohtaja Leo Hämäläinen.

”Puhelin päätelaitteena, laadukkaat

mutta hyllytavarana saatavat muut komponentit

sekä ketterä kehitysmallimme

ovat kilpailukykyisen hinnan takana.

Ratkaisu sinällään on melko ainutlaatuinen

ihan maailman mittakaavassa asti.”

Henkilöstö mukaan

alusta lähtien

Tärkeä osa onnistumista ovat olleet vanhat

työntekijät. Projektia mietittiin alusta

lähtien laajalla ryhmällä ja käytännön

tuntumaa haettiin jo ennen varsinaista

päätöstä omalla varastolla tapahtuneen

testauksen kautta. Positiivisessa hengessä

menneen projektin lopputulos onkin

otettu ilolla vastaan. Neljäkymmentä

vuotta logistiikka-alalla toiminut varastotyöntekijä

Kalevi Palmu ei takaisin

paperiin enää vaihtaisi.

”Työ paperilla keräilyyn verrattuna on

helpompaa ja nopeampaa. Turhauttavat

tiedon syöttämiset päätteellä kierroksen

jälkeen ovat myös poistuneet. Nyt kun

kädet ovat kierroksen aikana täysin vapaana

voin keskittyä oikeisiin asioihin”,

kertoo Kalevi työn lomassa.

Uusi ratkaisu kulkee

Jyrki Ristisellä koko

ajan mukana.

Testaaminen

onnistuu tarvittaessa

vaikka puhelimen

omalla mikrofonilla.

Hyödyt irti nopeasti

Järjestelmän hyötyjen ulosmittaaminen

on siis vasta alkuvaiheessa mutta jo nyt

ollaan Medifonilla varmoja investoinnin

onnistumisesta. Järjestelmän myötä keräilytarkkuus

sekä -nopeus ovat parantuneet

selvästi mutta myös turhia työvaiheita

on jäänyt kokonaan pois. Ratkaisun

käyttö on helposti omaksuttavissa

ja tekijät siirtyvätkin muutaman ohjatun

keräilykierroksen jälkeen suoraan työssä

oppimiseen. Tärkeä seikka esimerkiksi

väliaikaisen työvoiman osalla. Järjestelmä

on tuonut mukanaan myös uutta

ryhtiä koko varastoporukan tekemiseen

ja johdolle saadaan varaston toiminnasta

reaaliaikaista tietoa.

Paikalleen ei Medifonissakaan olla

jäämässä vaan uusia kehitysideoita on

jo nyt putkessa. Mietinnässä on mm.

tuotekuvien tuominen keräilyn tueksi

sekä järjestelmän käytön laajentaminen

inventointiin ja vastaanottoon. Sormiskannerin

käyttöönotto viivakoodien

lukemiseen on myös kehitysputkessa

ja työntekijöiltäkin on jo tullut kehitysideoita,

joita syksyn kuluessa aletaan toteuttamaan.


Kuljetus & Logistiikka 4/2017 11


Bernerin Koneet ja

Vähälä Yhtiöt kehittivät

oman ratkaisun

Hyvän trukin lisäksi

konekaupassa tärkeää on

kuuntelemisen taito, yhdessä

tekeminen, ratkaisu- ja

muuntautumiskyky.

Berner Koneiden ja Vähälä Yhtiöiden

yhteinen taival alkoi keväällä

2014, jolloin Vähälä Yhtiöt etsivät

trukkikalustoonsa ja sen hallintaan

uudenlaista ratkaisua sekä yhteistyökumppania.

Pelkät laadukkaat koneet

eivät riittäneet.

– Toki tuotteiden suorituskyvylläkin

on oma merkityksensä, mutta kokonaisvaltainen

palveluratkaisu on avainasemassa:

koneet ja laitteet hankitaan työhön,

osaksi omaa palveluprosessiamme.

12 Kuljetus & Logistiikka 4/2017

Niiden pitää toimia luotettavasti ja tarvittaessa

joustaa loppuasiakkaidemme

tarpeet huomioiden, Vähälä Yhtiöiden

hankintapäällikkö Ari Karjalainen toteaa.

Berner Koneilla on katsottu, että onnistuneen

lopputuloksen kannalta on

oleellista löytää ja ymmärtää asiakkaan

sekä heidän loppuasiakkaansa tarpeet

ja pidempiaikainen kehitystavoite. Tämä

vaatii sekä myyjältä että asiakkaalta

todella avointa dialogia ja yhteiseen päämäärään

sitoutumista.

Berner Koneiden mukaan vain sillä on

merkitystä kestävän ratkaisun syntymiselle.

Ratkaisumyyjän unelma

– Kumppanuuden tuli tukea Vähälä Yhtiöiden

ja myös heidän asiakkaidensa

näkemystä toiminnan kehittämisestä.

He toivat myös heti alusta asti julki sitoutuvansa

yhteiseen päämäärään ja sen

kehittämiseen. Tämä on lähtötilanteena

ratkaisumyyjän unelma, toteaa Berner

Koneiden asiakkuutta hoitava myyntipäällikkö

Timo Laine.

Kuuntelemisen taito, yhdessä tekeminen,

ratkaisu- ja muuntautumiskyky

kuulee monasti mainittavan konekauppaa

tehdessä, varsinkin avainasiakkaiden

ja laajempien fleettien ollessa kyseessä.

Usein, melko pian kokonaisuutta lähestytään

kuitenkin kovin teknisesti argumentoiden

ns. rauta edellä.

Toisilla asiakkuuksilla tämä toimii ja

toisilla ei: varsinaista oikeaa tapaa toimia

ei liene, kunhan lopputulos toimii.

Täysi palvelu

– Kesällä 2014 toimitettiin valtakunnallisesti

kaikkiin terminaaleihimme

Berner Koneiden kautta 24 kappaletta

Mitsubishi-lavansiirtovaunuja, täyden


Vähälä Yhtiöiden sähkövastapainotrukit valmiina töihin.

palvelun ratkaisulla. Jopa akkujen vesitys

luvattiin hoitaa puolestamme. Tästä

alkoi ensimmäinen vaihe yhteistyössämme.

Jatko riippui siitä, pitääkö myyjä lupauksensa,

Karjalainen sanoo.

Myyjän kannalta asiakkuus oli, ja on

edelleen, haastava: terminaalitoiminnan

syklisyys sekä korkea käyttöaste eivät anna

yhtään liikkumavaraa tyhjäkäynnille.

Yhdessä huoltokumppaneiden KS-Huoltopalvelu

Oy:n sekä JKT-vuokratrukit

Oy:n kanssa Berner Koneet kuitenkin

sitoutuivat kokonaisuuteen.

Se kannatti, koska reilun vuoden jälkeen

asiakas laajensi yhteistyötä tilaten

myös kaikki 22 vastapainotrukkia Berner

Koneilta. Palvelukokonaisuuden sisältö

pysyi ennallaan ja edelleen valtakunnallisesti

toteutettuna.

”Out of the box”

Tänään kaluston kokonaismäärä hipoo

jo 60 kappaletta vuosien pituisilla sopimusjaksoilla.

– Berner Koneet on osoittanut pysyvänsä

asiakaslupauksessaan. Lisäksi he

ovat mukana miettimässä tehokkaampia

ratkaisuja meille oman palvelukonseptimme

kehittämisen tueksi. Meiltä vaaditaan

uutta ja innovatiivisempaa ratkaisumallia,

tällöin myös valitun toimittajan

pitää pystyä visioimaan kanssamme

”out of the box” -mukaisesti, Karjalainen

kiteyttää.

– Säännöllisten seurantakokousten

ja tapaamisten avulla myös tekemämme

pitkät sopimusjaksot pysyvät muuntautumiskykyisinä.

Asiakkaidemme tarpeet

elävät – hankkimamme trukkikalusto

elää ja joustaa: tämä lienee nyt sitä ”kaikki

voittaa”-olotilaa, Karjalainen iloitsee.

Tähän pääseminen vaatii molemmilta

osapuolilta kovaa työtä ja selkeää suunnitelmaa

siitä, kuinka asiat viestitään

Vähälän sähkövastapainotrukit varusteltiin Berner Koneiden tiloissa asiakkaan

toiveiden mukaisiksi.

Berner Koneet myyntipäällikkö Timo Laine

kannustaa asiakkaiden kokonaisvaltaiseen

palveluun.

Kuljetus & Logistiikka 4/2017 13


Bernerin tekninen tuotepäällikkö

Veli-Matti Vento käy läpi trukkikuormat

Vähälä Yhtiöiden kuljettajien kanssa.

ja päätetään omien organisaatioiden

sisällä. Jatkuva kehittäminen on avainasemassa

sekä myös sitoutuminen ja

määrätietoisen johdonmukainen johtaminen.

Yhdessä sitoutumista

Vähälä Yhtiöiden ratkaisu kattaa nyt

kaikki yhtiön logistiikkakeskukset ja

terminaalit, joissa jokaisessa on omat

yksilölliset tarpeensa. Kaluston yhtenäistäminen

mahdollistaa niiden nopean

liikuttelun terminaalista toiseen

mahdollisten painopistealueiden muuttuessa.

Lisäksi tällä toteutusmallilla on

aina käytössä sisäistä reserviä adhoctilanteisiin.

– Yhteistä sitoutumistamme hoidetaan

silloin, kun on tarvis: kumpikaan

osapuoli ei katso kelloa kun tulee asiaa.

On huomattavasti helpompaa tarttua

asiaan heti kuin lykätä se aamuun. Arin

kanssa on sovittu, että saa soitella, puhelu

menee sitten vastaajaan, jos olemme

jo yöunilla, Laine sanoo ja jatkaa:

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että

Vähälä Yhtiöt valitsi meidät kumppanikseen.

Pyrimme jatkossakin pitämään

asiakaslupauksemme, koska yhteinen

taival on vasta alussa. En näe tässä yhteistyön

jatkumossa ongelmaa, koska

myös Vähälä-Yhtiöt on toiminut 2014

alkutilanteen sitoutumisen mukaisesti

koko ajan.

– Lisää ratkaisukokonaisuuksia otettiin

käyttöön 2017 alussa. Nämäkin olivat

yhteisen suunnittelun ja toteuttamisen

tulosta, Karjalainen kertoo ja katsoo

positiivisesti kohti tulevaisuuden uusia

haasteita. •

Berner Oy

- perustettu vuonna 1883

- vakavarainen suomalainen

perheyritys

- toimintaperiaate: halu tarjota

asiakkaille vain parhaita tuotteita ja

parasta palvelua

- liikevaihto 314,4 miljoonaa euroa

vuonna 2016

- omavaraisuusaste 73,5 %

- henkilöstömäärä 546

- pääkonttori, tuotekehitys ja tuotantolaitokset

sijaitsevat Suomessa,

tytäryhtiöt Ruotsissa ja Baltiassa

www.berner.fi

Vähälä Yhtiöt

- perustettu 1937

- kappaletavarakuljetuksiin erikoistunut

monipuolinen logistiikkakonserni

- pääkonttori Oulussa ja liikenteen

keskuspaikka Jyväskylässä

- logistiikkakeskukset Jyväskylässä ja

Oulussa sekä terminaalit Ylivieskassa,

Rovaniemellä ja Kemissä

- osa valtakunnallista kuljetusjärjestelmää

DB Schenkerin partnerina

- perinteikkään perheyrityksen johdossa

on kolmas sukupolvi

www.vahala.fi

VETOAPUA

Miksi et käyttäisi pientä kotimaista, ison sijaan.

FinnFreight Oy on lento- ja merirahtilähetyksiin erikoistunut

huolinta-alan yritys. Luotettavien yhteistyökumppaneiden

ansiosta toimintamme kattaa koko

maailman. Pystymme antamaan parempaa palvelua

nopeasti ja luotettavasti, toiveidenne mukaisesti.

Yrityksemme sijaitsee Helsinki-Vantaan lentokentän

läheisyydessä.

Manttaalitie 5-7 Puh: 010 322 5220

01530 Vantaa info@finnfreight.fi

FINLAND

www.finnfreight.fi

14 Kuljetus & Logistiikka 4/2017


Lisää kaasua

Keski-Suomeen

Jyväskylään avattiin uusi

kaasutankkausasema

SUOMEN kaasutankkausverkosto on

vuonna 2017 kasvanut usealla asemalla,

ja elokuussa myös Keski-Suomen kaasuinfrastruktuuri

vahvistui Jyväskylän

uuden tankkausaseman myötä. Asemalla

voi tankata paineistettua maaja biokaasua,

jotka käyvät polttoaineeksi mm.

henkilö-, jakelu-, jäteautoihin ja busseihin.

Nesteytetty maakaasu soveltuu puolestaan

raskaan liikenteen ajoneuvoihin.

Asemaverkoston kehitys ja kaasuautojen

määrän kasvu tukee siirtymistä puhtaampiin

liikenneratkaisuihin yksityisessä

ja julkisessa liikenteessä.

Gasum edistää puhtaampaa liikkumista

ja on vahvasti sitoutunut suomalaisen

kaasuautoilun kehittämiseen.

Maakaasun ja biokaasun lisäksi nesteytetty

maakaasu LNG tarjoaa merkittävän

keinon vähentää päästöjä raskaassa

liikenteessä. Euroopassa markkina kehittyykin

jo vauhdilla - LNG-käyttöiset

raskaat ajoneuvot

yleistyvät ja tankkausasemaverkosto

laajenee. Jyväskylään

avattu kaasutankkausasema

on Suomen toinen asema, joka tarjoaa

polttoainetta sekä kevyen että raskaan

liikenteen tarpeisiin. Raskaan liikenteen

tarpeisiin LNG on saatavilla tämän vuoden

aikana Jyväskylässä, Turussa, Helsingissä

ja Vantaalla.

Liikennettä palveleva tankkausasemaverkosto

kasvaa reipasta vuositahtia, ja

elokuussa Jyväskylään avattu tankkausasema

on jo neljäs vuoden 2017 aikana

avattu uusi asema. Lähivuosien aikana

Gasum tulee avaamaan kaikkiaan 35

uutta tankkausasemaa.

”Kuluttajat, yritykset ja kaupungit

vaativat puhtaita sekä edullisia liikenneratkaisuja.

Liikennekaasun lähteet

laajenevat ja saatavuus paranee eri toimijoiden

uusien kaasutankkausasemien

myötä koko ajan. Jyväskylässäkin kasvavaan

liikennekaasun kysyntään vastaa

nykyisellään kaksi tankkausasemaa.

Myös kaasua käyttävien ajoneuvomallien

valikoima kasvaa parhaillaan ja kaasuajoneuvoja

onkin saatavilla kaikilta

tunnetuilta autonvalmistajilta kevyen ja

raskaan liikenteen tarpeisiin. Olen iloinen,

että uuden tankkausaseman myötä

myös Jyväskylän runkoliikenteellä on

oiva mahdollisuus vähänpäästöisempiin

energiaratkaisuihin”, kertoo Gasumin

biokaasuliiketoiminnan johtaja Jukka

Metsälä. •

SEE THE

WHOLE

CONFERENCE

PROGRAMME

AND REGISTER

ONLINE!

HALFWAY TO

THE FUTURE

VISIONS & TECHNOLOGY

CONDITIONS & POLICIES

LOGISTICS & TRANSPORT

DEALS AND PROJECTS

LIVE CRASH TESTS!

OVER 350 SWEDISH AND

INTERNATIONAL EXHIBITORS

elmia.se/futuretransport

elmia.se/nordicrail

elmia.se/nordicroad

THREE FAIRS – ONE MEETING PLACE

ELMIA FUTURE TRANSPORT, ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD

JÖNKÖPING, 10–12 OCTOBER 2017

Kuljetus & Logistiikka 4/2017 15


Uudistuksen tuulia Varovassa

- sukupolvi vaihtuu perheyrityksessä

Perheyritys Varovan lähes 70 vuotisella taipaleella on

meneillään seuraava sukupolvenvaihdos. Toisen polven

perheyrittäjä Pekka Laitinen on sekä hallituksen puheenjohtaja

että toimitusjohtaja – vielä hetken aikaa. Monen pk-yrityksen

tai perheyrityksen lailla Varovassakin on haasteena huolehtia

jatkuvuudesta ja ylimmän johdon uusiutumisesta.

L

aitinen täytti kesällä 60 vuotta

ja on nyt päättänyt antaa tilaa

jatkajalleen siirtymällä ensi

vuonna päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi.

- Aloitin kesätöissä Varovalla 13-vuotiaana,

joten työmaileja on takana jo 40

vuotta. Mielestäni pitää olla aika hyvät

perustelut toimia nopeasti kehittyvällä

toimialalla yli 60 -vuotiaana toimitusjohtajana,

Pekka Laitinen toteaa.

Edellinen sukupolvenvaihdos Varovassa

toteutettiin vuonna 2006 kaupalla, jolloin

Pekka Laitinen osti osakkeet isältään

Leevi K. Laitiselta. Nyt vuorossa on

Varovan omistuksessa seuraavan sukupolvenvaihdoksen

toteuttaminen perheen

kesken. Tällä kertaa uusi toimitusjohtaja

tulee kuitenkin perheen ulkopuolelta.

- Yksi tärkeimmistä tehtävistäni tulevassa

toimenkuvassani on seuraavan

omistajasukupolven tukeminen ja yhteistyö,

tällä hetkellä vielä varatoimitusjohtajana

toimiva Mikko Vihanto, 41 v.

toteaa.

Laitinen siirtyy luottavaisin mielin

taustalle hallituksen puheenjohtajaksi ja

antaa uudentyyppiselle johtajuudelle tilaa.

Hän kuitenkin tunnistaa mahdolliset

haasteet uudessa tilanteessa.

- Suurimpana haasteenani on antaa

Mikolle aidosti täydet valtuudet ja pysyä

erossa operatiivisesta johtamisesta, Laitinen

toteaa hymyillen.

16 Kuljetus & Logistiikka 4/2017


Varovan Mikko Vihanto (vas.) ja Pekka Laitinen katsovat

tulevaisuuteen luottavaisin mielin.

Yhdessä sovittujen arvojen

muovaama yrityskulttuuri

Tuleva toimitusjohtaja Vihanto on tehnyt

pitkän uran Varovalla eri tehtävissä,

mikä antaa vahvan pohjan perheyrityksen

luotsaamiseen seuraaville vuosikymmenille.

Pekka Laitinen iloitsee

siitä, että hänen seuraajansa löytyi vuosi

sitten sisäisellä haulla Varovasta. Varovalla

on ensisijaisesti pyritty löytämään

kaikki esimiehetkin talon sisältä – ja tähän

saakka siinä on onnistuttu.

- Yrityksen kulttuurin tuottamissa

kasvutarinoissa on ollut selviä etuja.

Toisaalta tulevaisuudessa meidän on

hyvä pitää myös ulkopuoliset täsmärekrytoinnit

vaihtoehtona, Vihanto toteaa.

Sekä Laitinen että Vihanto pitävät

henkilöstön kouluttamista, jatkuvaa kehittämistä

ja urapolkujen luomista ensiarvoisen

tärkeinä.

- Tästä hyötyvät myös yhteistyökumppanimme

ja varsinkin asiakkaamme,

joita visiomme mukaisesti haluamme

ilahduttaa ammattitaitoisella palvelukokemuksella,

Laitinen korostaa.

Kuluvana vuonna Varovan arvoiksi

jäsentyivät luotettavuus, joustavuus

ja vastuullisuus.

- Arvot ovat henkilöstön

yhdessä valitsemia, joten seisomme

kaikki niiden takana,

Vihanto kertoo. Olen tästä

erityisen iloinen. Mielestäni

kaikki perustuu luottamukseen,

jota haluammekin vaalia.

Joustavuus ja vastuullisuus toimivat

tässä hyvinä työkaluina. Uskonkin, että

monet pitkäaikaiset asiakkaamme ovat

arvostaneet yhteistyössämme juuri luotettavuutta,

joustavuutta ja vastuullisuutta,

Vihanto jatkaa.

Uusi visio ja strategia

uudistumisen moottoreina

Varovan vahvoina kasvun vuosina

2000-luvun alkupuoliskolla strategiassa

korostuivat prosessien tehostaminen ja

tietotekniikkaratkaisujen rakentaminen,

mikä tavaravirtojen kasvaessa olikin

perusteltua. Maailmanlaajuisen palveluverkoston

ja prosessien vakiinnuttua

asiakaskokemus on noussut entistä vahvemmin

kaiken toiminnan lähtökohdaksi.

Sitä kuvastaa myös Varovan nykyinen

visio, ilahduttava palvelukokemus. Varovan

tavoitteena on olla halutuin ja luotetuin

suomalainen logistiikan asiantuntijakumppani

vuonna 2020.

- Vision saavuttaminen pohjaa aktiiviseen

strategiatyöhön ja vahvaan liiketoimintamalliin,

Vihanto

Kuluvana vuonna

Varovan arvoiksi

jäsentyivät

luotettavuus,

joustavuus ja

vastuullisuus.

korostaa.

Varovan strategiassa

pääteemoja ovat erinomainen

laatu, asiakkaan

ymmärtäminen,

osaajien innostaminen

ja uudistuminen. Perheyrityksenä

Varovassa

on vahva ihmisiä arvostava kulttuuri.

Vihanto korostaakin henkilöstön merkitystä

yhtenä tärkeimpänä yrityksen voimavarana.

- Haluamme haastaa itseämme rohkeasti

myös uusille toimintatavoille.

Näemme, että tehokkaasti määritellyt

vastuut ja valtuudet innostavat osaavia

ammattilaisia palvelemaan asiakkaitamme

ja kumppaneitamme parhaalla tavalla

visiomme mukaisesti, Vihanto kertoo.

Vihanto näkeekin johdon ja esimiesten

yhtenä tärkeimpänä tehtävänä mahdollistaa

asiantuntijoiden onnistuminen

omassa työssään.

- On olennaista, että varmistamme

Mikko Vihanto (oik.) luotsaa

Varovaa tulevaisuudessa

Pekka Laitisen siirtyessä

hallituksen puheenjohtajaksi.

Kuljetus & Logistiikka 4/2017 17


Osaavan henkilöstön ohella Varovan liiketoimintamalli perustuu

vahvoihin itsenäisiin kumppaneihin Suomessa ja maailmalla.

riittävät resurssit. Tehokkaassa työyhteisössä

asiantuntijat pääsevät osoittamaan

osaamistaan. Se tuo leveyttä laadun

tuottamisen hartioihin, mikä on tärkeää

etenkin keskisuuressa yrityksessä, Vihanto

painottaa.

Osaavan henkilöstön ohella Varovan

liiketoimintamalli perustuu vahvoihin

itsenäisiin kumppaneihin Suomessa ja

maailmalla.

- Kun kumppanien ydinliiketoiminnot

kohtaavat tehokkaasti, pystymme yhdessä

luomaan kokonaisuuden, jonka lopputuloksesta

asiakas voi hyötyä omassa

toiminnassaan, Vihanto korostaa.

Osallistavaa johtamista

Oman osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen

on tärkeää nykymaailman

muuttuvassa työelämässä. Tässä Vihannon

viimeisin virstanpylväs on MBAtutkinto

Aalto EE:stä vuonna 2016. Hän

kokeekin, että oppi työn ohessa on palkitsevaa,

kun monia asioita voi soveltaa

heti käytäntöön.

Työssään Vihanto kuvaa itseään päämäärätietoiseksi,

analyyttiseksi ja rauhalliseksi.

Hän uskookin, että niistä ominaisuuksista

on hyötyä myös uudessa

tehtävässä.

- Liiketoimintaosaamisen ohella johtajan

on tärkeä olla hyvä kuuntelija, oli

sitten keskustelun osapuolena työntekijä,

yhteistyökumppani tai asiakas.

Aitojen kohtaamisten kautta saa uusia

näkökulmia ja siellä rakentuu luottamus

yhteistyölle, joka kantaa myös haastavissa

tilanteissa. Yhtälailla selvät tavoitteet

auttavat päätösten perustelemisessa itselle

ja muille.

Liikunta ja urheilu eri joukkuelajeissa

ovat aina olleet Vihannolla lähellä sydäntä.

- Lenkkeily ja golfin pelailu toimivat

nykyään hyvänä vastapainona työelämälle.

Itsensä kanssa kilpailu vie entisen

urheilijan joskus mennessään, mutta

onneksi vaimo osaa rauhoitella, Vihanto

nauraa. Myös lukeminen on noussut

Vihannolla varsinkin viime vuosina

tärkeäksi harrastukseksi. Johtamiseen

liittyen lukupöydällä ovat viime aikoina

vierailleet mm. Matti Alahuhdan ja

koripallovalmentaja Henrik Dettmannin

kirjat.

-Heillä molemmilla on paljon sanottavaa

ihmisten johtamisesta, Vihanto

pohtii. •

18 Kuljetus & Logistiikka 4/2017


Uusi erikoiskuljetusmääräys

tuo helpotuksia arkeen ja yhtenäistää

eurooppalaisia käytäntöjä

Erikoiskuljetuksia koskeva lainsäädäntö uudistuu. Jatkossa

suuri osa erikoiskuljetuksista hoituu ilman erikoiskuljetuslupaa,

muutoksia tulee niin ikään erikoiskuljetusmerkintöihin. Myös

henkilö- ja pakettiautolla tehtäviin erikoiskuljetuksiin tulee

muutoksia ja esim. veneiden kuljetus helpottuu. Traktoria voi

myös käyttää jatkossa laajemmin erikoiskuljetuksissa.

Trafin uusi määräys erikoiskuljetuksista

kattaa koko erikoiskuljetusten

toimialan ajoneuvojen

hyväksymisestä luvan myöntämisen ehtoihin,

liikenteenohjaukseen ja itse kuljetukseen.

”Kysymyksessä on erikoiskuljetussääntelyn

kokonaisuudistus. Nykyiset

säädökset perustuvat 1990-luvun päätöksiin,

joihin on tehty vain välttämättömiä

muutoksia viime vuosien aikana.

Nyt erikoiskuljetuksia koskevat asiat on

koottu määräykseen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi

ja samalla virtaviivaistamme

monia käytänteitä”, kertoo erikoiskuljetusten

parissa vuosikymmeniä toiminut

Trafin erityisasiantuntija Seppo

Terävä.

Uudessa määräyksessä yksinkertaistetaan

erikoiskuljetusten merkintöjä.

”Otamme käyttöön EU:ssa yleisesti käytössä

olevat merkinnät, mikä helpottaa

rajojen yli liikkuvia erikoiskuljetuksia

EU:n alueella”, kertoo Terävä.

Poikkeuslupien ja erikoiskuljetuslupien

tarve vähenee

Jatkossa suurimmalle osalle erikoiskuljetuksista

ei enää tarvitse hakea poikkeuslupaa.

Myöskään moottorityökoneiden

hyväksymiseen ei enää uuden määräyksen

aikana tarvita lupaa.

”Erikoiskuljetuslupa tulee hakea vain

niille erikoiskuljetuksille, joiden mitat

ylittävät määräyksessä määritellyt vapaat

mittarajat tai yleisesti sallitut massat

eli vain suurimmille ja raskaimmille

ajoneuvoille vaaditaan lupia jatkossa”,

selventää Terävä.

Veneiden kuljetus helpottuu

– myös traktoria saa käyttää

jatkossa erikoiskuljetuksiin

Henkilö- ja pakettiautolla voi jatkossa

kuljettaa 3,5 metrin levyisiä kuljetuksia,

mikä helpottaa mm. veneiden kuljettamista.

Edellytyksenä on, että kuljetuksessa

käytetään vähintään 2,5 metriä

leveää perävaunua.

”Muista myös merkitä kuljetus määräysten

mukaisesti ja huomioi perävaunun

liike, ettet osu muihin tiellä liikkuviin”,

muistuttaa Terävä.

Jatkossa venettä voi myös kuljettaa

kuorma-autolla, jos autossa on veneen

nostoon ja tukemiseen tarvittava nosturi

ja laitteet. Venekuljetus voi myös ylittää

kuorma-autolle yleisesti sallitun pituuden.

Traktoria saa käyttää jatkossa erikoiskuljetusten

vetämiseen, mikä helpottaa

esim. parakkien, kioskien tai pienten rakennusten

kuten rantasaunojen siirtoja.

Traktorikuljetusten enimmäisleveys on

4 metriä ja se tulee merkitä määräysten

mukaisesti. •

Kuva: Liikennevirasto, Pasi Salminen

Kuljetus & Logistiikka 4/2017 19


Airbus asensi ensimmäinen

titaanisen 3D-tulostetun osan

sarjatuotantokoneeseen

A

ALM-tekniikalla valmistettu titaaniosa

on moottoripankan kannake.

Kuva: Airbus.

irbus on asentanut ensimmäisen

3D-tulostustekniikalla

titaanista valmistetun osan

sarjatuotantovalmisteiseen lentokoneeseen.

Ensimmäinen osa oli Airbus A350

XWB -koneen moottorin pankkaan liittyvä

kannatin.

ALM (additive-layer manufacturing)

-tekniinalla valmistettu osa on moottorin

pankan eli ripustimen kannake, joka

liittyy siiven ja moottorin toisiinsa kiinnittämiseen.

Kyseessä on ensimmäinen

askel monimutkaisempien 3D-tulosteosien

asentamiseen tuotantolinjoilla

oleviin lentokoneisiin.

ALM-tekniikalla valmistetut osat

kasvatetaan jauhemaisesta aineesta kuten

alumiinista, titaanista, ruostumattomasta

teräksestä ja muovista lisäämällä

ohuita kerroksia toisensa perään.

Tulostettava osa suunnitellaan tietokoneella,

joka ohjaa tehokasta laseria.

Laser sulattaa jauhetta kerros kerrokselta

kiinteäksi kappaleeksi haluttuun

muotoon. Näin voidaan valmistaa komponentteja

suoraan CAD-tiedostoista.

3D-tulostettuja osia on jo aiemmin

lennätettu Airbusin A320neo ja A350

XWB -koelentokoneissa. Käytettyjä

kohteita ovat olleet matkustamon osat

ja vuodatusjärjestelmät. •

TÄMÄ

DEMOSETTI

MYYTÄVÄNÄ!

www.kesla.com

KESLA-NOSTURIT SIIRTYIVÄT

METSÄSTÄ KAUPUNKIIN

KESLA ZT17 on uudella tavalla varusteltu nosturi. Normaalin metsäkäytön

sijaan, se on erinomainen vaihtoehto kaupunkialueille - olipa kyse sitten kappaletavaran

tai kierrätyskonttien nostosta. Nosturista [B4-luokka] löytyy vahva

nostokyky, paljon ulottuvuutta, mutta myös vakaudenhallintajärjestelmä ja

radio-ohjaus.

Demosetin sisältö: KESLA ZT17 recycling-kierrätysnosturi (mm. radio-ohjaus, vakaudenhallinta,

keskitetty rasvaus) | Multilift-alumiinilava 2,55 x 6,0 x 0,8 m | Alucar erikoismatala nosturiteline.

Lisätiedot: Kesla Oyj Marko Härkönen puh. 040 7732 107


Aurinkovoima auttaa pitämään lohet ja lääkkeet

kylminä Finnairin uudessa rahtiterminaalissa

Finnairin uuden rahtiterminaalin

katolle Helsinki-Vantaan lentokentälle

on rakennettu aurinkosähkövoimala,

jonka tarkoitus on tuottaa

reilut 10% rahtiterminaalirakennuksen

vuotuisesta energiantarpeesta. Finnairin

rahtiterminaalin katolle on asennettu 1 200

aurinkopaneelia, joista jokaisen teho on

260 W. Aurinkovoimalan arvioidaan tuottavan

energiaa noin 265 MWh vuodessa.

Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen

on osa Finnairin kestävän

kehityksen strategiaa. Kestävä kehitys on

huomioitu uuden rahtiterminaalin suunnittelussa,

ja rakennus saakin arvosanan

”erittäin hyvä” rakennusten BREEAM-ympäristöluokituksessa.

”Kestävä kehitys on tärkeää myös asiakkaillemme

ja heidän asiakkailleen”, sanoo

Finnairin rahtiliiketoiminnan johtaja Janne

Tarvainen. ”Uusi rahtiterminaali hyödyntää

viimeisintä automaatioteknologiaa,

ja siellä on erilliset lämpötilakontrolloidut

alueet niin lääketeollisuuden tuotteille kuin

muillekin herkästi pilaantuville tuotteille,

ja aurinkovoiman käyttö tukee kiinteistön

energiatehokkuutta.”

Finnairin uuden rahtiterminaalin vaiheistettu

käyttöönotto alkaa lokakuusta

ja pääosa rahtitoiminnoista siirtyy uuteen

terminaalin tulevan vuodenvaihteen jälkeen.

Aurinkovoimala rakennuksen katolla

käynnistettiin toukokuussa. •

11.–12.10.2017 Messukeskus Helsinki

Ota yhteyttä!

Sari Helin, 045 137 4181

sari.helin@messukeskus.com

Onko yrityksesi yksi alan edelläkävijöistä?

Jussi Peltola, 040 779 9753

jussi.peltola@logy.fi

Tule kumppaniksi ja profiloidu edelläkävijäksi

Tapahtuma on suunnattu toimitusketjun hallinnan, hankintatoimen,

logistiikan päätöksentekijöille ja yritysjohdolle.

Valokeilaan pääsevät alan uusimmat globaalit innovaatiot ja

parhaat käytännöt liiketoiminnan kasvuun.

Samaan aikaan järjestetään Pohjoismaiden suurin teollisuustapahtuma,

Teknologia 2017. Huipputapahtuma, joka tarjoaa

osallistujille älykkäitä palveluja ja ratkaisuja kilpailuedun

aikaansaamiseksi.

Kilpailuetua innovatiivisilla ja älykkäillä

ratkaisuilla

Uusi toimitusketjun hallinnan, hankintatoimen, logistiikan

päätöksentekijöiden ja yritysjohdon kohtaamispaikka.

Tule mukaan näytteilleasettajaksi! Esillä uusimmat globaalit

innovaatiot ja parhaat käytännöt liiketoiminnan kasvuun.

Järjestäjät: Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry ja Messukeskus

Samaan aikaan Messukeskuksessa: Teknologia17-tapahtuma teknologia17.fi

17


Alppila-yhtiöihin kuuluva

Vistema liittyi Top Truck

-korjaamoketjuun

Vistema liittyi keväällä Top Truckiin, yhteen Euroopan

suurimmista raskaan kaluston korjaamoketjuista. Yhteistyön

odotetaan nopeuttavan monimerkkikorjaamon huoltopalveluja,

takaavan laadukkaiden varaosien saannin ja edulliset hinnat.

tä sillä on paremmat edellytykset saada

ajantasainen tieto kuin yhdellä yksittäisellä

pienellä yrityksellä. Heillä on muun

muassa Euroopan ainut raskaan puolen

monimerkkikorjausopas, Kuokkanen

kertoo.

Elokuussa Vistemassa oli jo avattu tietoväylät

uuden kumppanin kanssa. Selvitystyössä

oli, tarvitaanko jotain uutta

testeripuolella.

– Aika paljon meillä on jo entuudestaan,

mutta Top Truckissa on ennen

kaikkea kyse pitkän aikavälin kehitystyöstä.

Heillä on muun muassa oma koulutusjärjestelmä.

Se on merkittävä tekijä,

kun rakennetaan pitkäjänteisesti parempaa

kykynä palvella asiakkaita.

Ketju mahdollistaa myös kansainvälisen

yhteistyön. Top Truck -konsepti kattaa

14 maata, joissa toimii yhteensä yli 1

000 raskaan kaluston huoltopistettä.

Suomen raskaan kaluston huoltomarkkinat

saivat uuden vahvan

toimijan viime kevättalvena, kun

autoalan teknisen kaupan monialayritys

Koivunen Oy luotsasi eurooppalaisen Top

Truck-korjaamoketjun Pohjolan perukoille.

Koivunen on etsinyt kumppaneita

Suomesta ja yksi mukaan lähteneistä on

raskaan kaluston monimerkkikorjaamo

Vistema. Yrityksellä on jo entuudestaan

vahva jalansija pääkaupunkiseudulla, yli

20 kokemus alasta, Ivecon merkkihuolto

Vantaan ja Keravan toimipisteissä sekä

MANin merkkihuolto Keravalla.

Silti Top Truckiin liittyminen nähtiin

Alppila-yhtiöön kuuluvassa Vistemassa

hyvänä ajatuksena.

– Asiakaskunnallamme on lähes kaiken

merkkistä kalustoa, Top Truckin

myötä kykymme palvella asiakkaita paranee

entisestään. Samalla varmistamme

varaosien saatavuuden myös tulevaisuudessa

kilpailukykyiseen hintaan. Top

Truckilla on laajat ja laadukkaat hankintakanavat,

Matti Kuokkanen Vistema

Vantaalta pohtii.

Samaan tapaan kuin henkilöautopuolella

tietotekniikka ohjaa raskaan kaluston

huoltoa yhä voimakkaammin. Myös vapailla

monimerkkikorjaamoilla on oikeus

saada eri autovalmistajilta tieto, joka on

tarpeen autojen korjaamiseksi ja huoltamiseksi,

mutta käytännössä uusin tieto

tulee usein viiveellä.

– Top Truck on niin vahva ja pitkään

toiminut organisaatio Euroopassa, et-

Vistema on yhä pääbrändi

Yhtenä Suomen suurimmista korjaamoalan

tukkureista Koivunen on jo entuudestaan

tuttu kumppani Vistemalle.

– Koivunen on hyvä kumppani. Uskon,

että he pystyvät hallinnoimaan ketjua

niin, että kansainväliset asiat sovitetaan

Suomen oloihin, sanoo Ari Lietzén

Vistema Keravalta.

Vaikka Top Truckin punavalkoinen

kyltti pian ilmestyneekin keravalaiseen

maisemaan, Lietzén vakuuttaa, ettei Visteman

logoja oteta pois.

– Vistema on yhä pääbrändimme.

Toimintamme perustuu yhä asiakkaan

tarpeiden ymmärtämiselle ja joustavuudelle,

se näkyy kaikessa, muun muassa

Viimeisin tieto

22 Kuljetus & Logistiikka 4/2017


joustavina palveluaikoina ja laajana

palvelusalkkuna.

Jälkimmäiseen kuuluvat muun muassa

hydrauliikkaletkujen teko, piirturihuolto,

alkolukkojen ja monien muiden

elektronisten lisälaitteiden asennus.

Alkuvuonna palettiin tuli lisäksi

mukaan Continentalin ja Colmecin

renkaiden myynti ja asennus.

– Tärkeintä on miettiä, mitä asiakas

tarvitsee. Rengasasennus alkoi, kun

pohdittiin, mitä muuta autolle voi samalla

tehdä, kun se joka tapauksessa

seisoo huollossa. Meidän tehtävämme

on huolehtia, että autot pysyvät liikkeessä

ja huoltopysähdyksiä olisi mahdollisimman

vähän. •

Alppila-yhtiöt huoltaa

myös valtion ajoneuvoja

VALTION yhteishankintayksikkö ja kilpailuttajaorganisaatio

Hansel Oy hyväksyi viime vuonna täyden palvelun

autohuoltokonsernin Alppila-yhtiöt valtionhallinnon

puitesopimustoimittajaksi. Suomeksi se tarkoittaa

sitä, että Suomen valtion henkilöautot, pakettiautot ja

raskaampaakin kalustoa voidaan nyt tuoda Alppila-yhtiöiden

ja niihin kuuluvan Visteman korjaamoille huoltoon.

Pian hyväksynnän jälkeen myös Millog Oy kelpuutti

Alppila-yhtiöt puolustusvoimien ajoneuvokaluston

kunnossapidon toteuttajaksi. Millog tunnetaan Suomen

puolustusvoimien strategisena kumppanina, joka vastaa

muun muassa maa- ja merivoimien kaluston kunnossapidosta.

– Ei meillä silti panssarivaunuja saati ohjusalustoja

huolleta vaan arkisempaa kalustoa, Alppila-yhtiöiden

asiakkuuspäällikkö Esa-Pekka Rask selventää.

Pääsy valtion hallinnon puitesopimustoimittajaksi ei

ole aivan itsestään selvä juttu.

– Valtiolla on omat laatukriteerinsä ja turvallisuusvaatimuksensa.

Kriteerit ja vaatimukset tiukkoja, mutta

kun ne on tehty, pelisäännöt ovat sitten selkeitä. On

helppo toimia. Esimerkiksi henkilökunnan on käytävä

läpi turvaselvitys, joka onnistui meillä ongelmitta. Lisäksi

tietysti palvelun hinnan on oltava kilpailukykyinen,

Rask sanoo.

Laatu- ja turvallisuustakuu Alppilassa täyttyivät

käytännössä aika pitkälti jo ennestään, mutta asiat oli

sopimuksen myötä laitettava viranomaisen vaatimaan

kirjalliseen muotoon. •

Millog hyväksyi Alppila-yhtiöt

yhteistyökumppanikseen,

jonka jälkeen puolustusvoimien

kalustoa on käynyt

Alppilassa huollossa.

Kuljetus & Logistiikka 4/2017 23


Kesla lanseerasi

uuden ZT17

recycling

-kierrätysnosturin

Kesla on suomalainen yritys, joka on tunnettu metsäteknologian koneistaan; nostureista, traktorin

metsävarusteista, harvesterikourista ja hakkureista. Kesla on nyt laajentanut valmistamiensa

isojen nostureiden käyttöä myös kierrätystehtäviin. Ensimmäinen täysin kierrätysvarusteltu

nosturi on ZT17.

Uutena vakaudenhallintajärjestelmä

Nostureista löytyy niin ulottuvuutta kuin

nostovoimaa, mitkä molemmat ovat

olennaisia kierrätyskäytössä. Kierrätettävä

materiaali kun voi olla kaukana itse

nosturiyksikön paikasta ja nostettavana

on joko isoja tavaroita (esim. autoja) tai

kontteja.

Pitkällä ulottumalla raskaiden lastien

nostaminen erityisesti kaupunkiolosuhteissa

edellyttää nosturiyhdistelmältä

melkoista vakautta. Kesla onkin kehittänyt

nostureiden lisävarusteeksi KESLA

proSTABILITY-vakaudenhallintajärjestelmän.

Järjestelmä varoittaa kuljettajaa

useista eri nosturin vakauteen vaikuttavista

seikoista, kuten ylikuormasta,

24 Kuljetus & Logistiikka 4/2017

auton kallistumisesta ja maakontaktin

puutteesta. Lisäksi se estää kaatomomenttia

suurentavat toiminnot ääritilanteissa.

Järjestelmästä on nähtävissä

lukuisia tietoja nosturin tilasta mukaan

lukien anturihäiriöt, virheloki, tukijalkojen

ja nosturin asento sekä nostokapasiteetti

kyseisessä asennossa.

Useissa Keski-Euroopan maissa viranomaiset

vaativat, että kierrätyskäytössä

olevat nosturit on varustettu hyväksytyllä

vakaudenhallintajärjestelmällä.

Radio-ohjaus kätevä

ratkaisu lyhyissä ja

vaativissa lastauksissa

Kierrätystoiminnassakin nosturi voidaan

varustaa esimerkiksi avohallintalaitteella

tai hytillä, mutta kun lastausajat ovat

lyhyitä, on radio-ohjaus kätevä ratkaisu.

KESLA kierrätysnostureissa käytetään

modifioitua Scanreco-radio-ohjausyksikköä.

Kun ohjaus tapahtuu ulkona,

näkyvyys nosturille on erinomainen ja

ohjaajan on helppo seurata myös vakaudenhallintajärjestelmän

viestejä.


Suomalainen K.Hartwall on voittanut

Englannin markkinoiden uuden

pakettirullakon kehitysprojektin

Myynti alkanut jo

Ranskassa

KESLA-kierrätysnostureiden myynti on

alkanut vilkkaasti Ranskassa Techmatin

tytäryhtiön Dalbyn kautta.

- Ensimmäiset konetilaukset tulivat

jo ennen varsinaista tuotantovalmiutta,

kertoo vt. liiketoimintajohtaja Marko

Härkönen Keslalta.

– Toki näin alkuvaiheessa tuotetta

tullaan hienosäätämään jonkin verran,

mutta iloksemme ensimmäiset kommentit

jälleenmyyjiltä ja asiakkailta ovat

olleet varsin rohkaisevia.

Kierrätysnostureilla uskotaan olevan

kysyntää myös muissa maissa mukaan

lukien Suomi.

- Kotimaassa tuli ensimmäinen ns.

kierrätysnosturi kappaletavarakäyttöön

jo keväällä. Tavoitteenamme on kerätä

kaikessa rauhassa palautetta ja kehittää

tuotetta edelleen myös kotimaan markkinoiden

tarpeisiin, toteaa Härkönen. •

kesla.com

PROJEKTIN ensimmäinen

vaihe, joka sisältää

K.Hartwallin uuden postirullakon

käyttöönoton yhdellä

Euroopan suurimmista

logistiikkamarkkinoista

on arvoltaan yli 18 miljoonaa

euroa.

Pakettivolyymien räjähdysmäinen

kasvu viimeisten

vuosien aikana Euroopassa

on asettanut perinteiset posti-

ja logistiikkatoimijat uusien

haasteiden eteen. Kasvava

kansainvälinen kilpailu

ja usein vanha logistiikkainfrastruktuuri

luovat painetta

kehittää uusia innovaatioita

pakettikäsittelyn tehostamiseksi.

Tästä johtuen englantilainen

posti- ja pakettitoimija

käynnisti vuonna

2013 Euroopan suurimman

kuormankantajien kilpailutuksen, jonka

tarkoituksena oli kehittää seuraavan

sukupolven postirullakko. Kehitysprojektin

tarkoituksena oli vastata kasvavien

pakettimäärien käsittelyyn liittyviin

haasteisiin ja tavoitteena on pitkällä

aikavälillä korvata osa nykyisestä noin

400 000 rullakon kannasta.

– Asiakkaamme uuden postirullakon

ensimmäinen testisarja valmistettiin alkuvuodesta

Sipoossa, minkä jälkeen se

kävi läpi mittavan testiohjelman Englannissa.

Uuden rullakon sarjavalmistus

alkaa Sipoossa nyt syksyllä ja koko projektin

työllisyysvaikutus tulee olemaan

merkittävä seuraavien vuosien aikana.

Uusi postirullakko avaa K.Hartwallille

varmasti myös uusia mahdollisuuksia

tulevaisuudessa, kertoo liiketoimintayksikön

johtaja Eero Heinonen

K.Hartwallilta.

Uusi postirullakko on suunniteltu

erittäin käyttäjäystävälliseksi, tukemaan

uutta pakettiautomaatiota postiterminaaleissa

sekä varmistamaan mahdollisimman

tehokas täyttöaste myös kuljetuksessa.


Kuljetus & Logistiikka 4/2017 25


TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIM

OIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT

Raakapuuterminaaliin

johtava pistoraide on

teollisuusalueen sydän

Akaaseen nousee

180 hehtaarin teollisuusalue

Kasvukäytävällä pääradan varrella ja

3- ja 9-valtateiden risteyskohdassa on

eteläisen Pirkanmaan uusin ylpeydenaihe.

Akaa Point on Tampereen eteläiselle

logistiikka-alueelle Akaan kaupunkiin

kaavoitettu teollisuusalue, joka tulee

olemaan koti monelle logistiikan ja valmistavan

teollisuuden yritykselle. Akaan

kaupungin elinkeinopäällikkö Jari Jokinen

kertookin jo käyneensä neuvotteluja

useiden potentiaalisten sijoittujien

kanssa. ”Tämän parempaa paikkaa ei

monellekaan yritykselle yksinkertaisesti

ole muualla. Tonttien ollessa räätälöitävissä

asiakkaan tarpeisiin ja kustannustehokkuuden

ollessa kohdallaan, täyttyy

alue nopeasti. Tonttien myynti aloitetaan

vuoden vaihteessa.”

Ratasuunnitelmalla

eteenpäin

Liikennevirasto on käynnistänyt yhteistyössä

Akaan kaupungin kanssa suunnitteluhankkeen

raakapuuterminaalin

ratasuunnitelman laatimiseksi. Vuonna

2016 toteutetun esiselvityksen perusteella

raakapuuterminaalin paikaksi valittiin

Akaa Pointin teollisuusalue. Itsessään

raakapuuterminaalin työllisyysvaikutus

on ainakin 20 henkilötyövuotta. Akaa

Pointiin tehtävä ratasuunnitelma valmistuu

vuoden 2018 alussa, jonka jälkeen

alueella käynnistyy laajamittaisia rakennushankkeita.

Pistoraiteen vaikutus

teollisuusalueen profiiliin

Pistoraide hyödyttää 180 hehtaarin teollisuusalueella

raakapuuterminaalin lisäksi

alueen muita logistiikan ja valmistavan

teollisuuden alan toimijoita. Akaassa on

jo valmiiksi merkittävä määrä metalli- ja

muovialan toimijoita, joten Akaa Pointiin

sijoittuvat valmistavan teollisuuden

yritykset voivat muodostaa alueellisia

hankinta- ja yhteistyöverkostoja.

Logistiikan alan yrityksille alueella on

merkittävää arvoa. Päärataa pitkin on

mahdollista liikuttaa suuria tavaramääriä

tehokkaasti Etelä-Suomen satamiin

ja kumipyöräkalusto pystyy liikkumaan

valtateitä pitkin. Raakapuuterminaalin

puutavaran lastausmäärä 250 000 kuutiota

vuodessa tuodaankin alueelle tukkirekoilla,

josta se lastataan juniin yli

puolen kilometrin pituisella kuormausraiteella.

Ympärivuorokautisesti liikkuvan raskaan

kaluston toimesta lisääntyy myös

huolto- ja kunnossapitopalveluiden tarve.

Alueelle onkin jo suunnitteilla huoltoasematoimintaa.


26 Kuljetus & Logistiikka 4/2017

Akaa Pointin asemakaava ja

sijainti kasvukäytävällä.


ITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TON

TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIM

www.akaa.fi

Pääradan varrella,

3- ja 9-teiden risteyksessä

Kustannustehokkaat tontit ja toimitilat

Asiakaslähtöistä palvelua

Soita Jarille 040 335 6098

tai laita viestiä

jari.jokinen@akaa.fi

ja hommat etenee!

Akaa ja Akaalaisia yrityksiä

esittäytyy perinteisesti

Alihankintamessuilla 2017

osastolla A 706.

Tule jutulle!


TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIM

OIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT

Hyödynnä sijainti ja logistiset yhteydet

Eurooppaan, Venäjälle ja Kiinaan.

Sijoitu Keski-Karjalaan!

28 Kuljetus & Logistiikka 4/2017

Keski-Karjalassa kehitetään

teollisuutta ja logistiikkaa,

erityisesti kehitetään kuljetuskäytävää

Pohjois-Euroopan, Venäjän ja

Kiinan välille. Yhteydet Suomen kautta

pohjoisen arktisille alueille sekä Puhoksen

syväsataman kautta muualle

Eurooppaan ovat niin ikään olemassa.

Maakunnallisesti rautateitse

tapahtuvia konttikuljetuksia

Niiralan kautta

pyritään kasvattamaan

edistämällä Karjalan silkkitieksi

nimetyn säännöllisen rautatieyhteyden

käynnistämistä Kiinasta Venäjän

ja Pohjois-Karjalan kautta aina Pohjois-

Norjaan asti. Samalla jatketaan Niiralan

kehittämistä ja markkinointia Karjalan

logistisena keskuksena ja houkuttelevana

kauppapaikkana Niirala

Masterplan 2025

-aluekehityssuunnitelman

mukaisesti.

Alueella on

jatkuvasti käynnissä

rajan ylit-

Eurooppaan ovat niin ikään ole- rala Masterplan 2025

tävään liiketoimintaan ja logistiikan kehittämiseen

suuntautuneita hankkeita.

Keski-Karjalassa on hyvä tietotaito ja

kontaktit Venäjän-kaupan edistämiseen

sekä yhteistyökumppaneiden hankintaan

Venäjän markkinoilta.

Keski-Karjalassa toimivien yritysten

on mahdollista hakea Itä- ja Pohjois-

Suomen kuljetustukea.

Niiralan toimitilat ja teollisuustontit,

Masterplan ”Niiralasta

Karjalan logistiikkakeskus

ja kauppapaikka”


ITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TON

TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIM

Niiralasta logistiikan

keskus

Niiralan alue sijaitsee Tohmajärvellä lähellä

kansainvälistä raja-asemaa (24/7).

Niiralassa on toimiva logistiikkainfra ja

vapaata toimitilaa liiketoimintaa varten

valmiina.

Sijaintinsa puolesta Niirala toimii logistisena

porttina idän ja lännen välillä,

Niiralan rajan ylittäjämäärä oli viime

vuonna runsaat 1,4 miljoonaa. Tavaraliikenteen

määrät kasvavat n. 5 % vuosivauhtia.

Niirala onkin maakunnallisesti

merkittävä solmukohta tavara- ja henkilöliikenteen

toimintojen kehittämiselle

Venäjän, Kiinan ja Suomen välillä.

Vaihtoehtoina ovat Siperian rata ja uusi

Silkkitie sekä maantiekuljetukset. Niirala-Sortavala

-tie on federaationtie ja se

on kunnostettu koko matkalta, Pietari-

Petroskoi -moottoritie tulee menemään

n. 30 km päästä Niiralan raja-asemasta.

Tämä uusi tieyhteys tuo Pohjois-Karjalaan

uusia mahdollisuuksia teollisuuden

ja logistiikan toimijoille.

Niiralan rajanylityspaikka sai joulukuussa

2016 konttistatuksen, joka on

suuri mahdollisuus Pohjois-Karjalan

tuotannollisille yrityksille rajanylittävän

tavaraliikenteen osalta. Raideliikenteen

vapautuminen henkilö- ja tavaraliikenteessä

lisää entisestään Niiralan houkuttelevuutta

yritysten sijoittumispaikkana.

Niiralan rajanylityspaikan läheisyydessä

sijaitsevalla logistiikka-alueella

toimii Nurminen Logistics Oyj, joka tarjoaa

logistiikka -, huolinta- ja varastointipalveluita.

Alueella sijaitsee n. 15 500

m² vapaata terminaalitilaa vuokrattavaksi

tai ostettavaksi. Hallien koot vaihtelevat

pinta-alaltaan 600 - 10 000 m².

Puhoksen syväsataman

kautta vesiteitse maailmalle

Puhoksen teollisuusalue sijaitsee Kiteellä.

Puhoksen syväsataman kautta pääsee

Saimaan kanavaa pitkin Suomenlahden

satamiin ja sitä kautta maailman markkinoille.

Alueella on toimiva syväsatama

ja yhteistyökumppaneita sekä tarjolla

vapaata toimitilaa ja yritystontteja sijoittuville

yrityksille. Kaavoitettua teollisuuden

tonttimaata on noin 20 ha.

Puhoksen teollisuusalueella on vuosikymmeniä

toiminut puutuote- ja puunjalostusteollisuutta

ja sen tukipalveluita.

Nyt aluetta ollaan kehittämässä edelleen

vihreän kasvun painotuksin. Parhaillaan

alueelle haetaan mm. puurakentamiseen,

bioenergiaan, biojalosteisiin ja muita

puun hyödyntämiseen keskittyviä yrityksiä.

Teollisuusalueelle on rautatieyhteys

ja teollisuusraiteet, teollisuussyväsataman

syvyys on 4,2 m. Teollisuusraiteet

sekä valtatie 6 ja 9 yhdistävät Puhoksen

ja Niiralan logistisesti.

Tavoitteena monipuolinen

tavaraliikenne

Fyysinen logistiikkainfrastruktuuri

mahdollistaa jo nykyisellään erilaiset

kuljetus- ja logistiikkaratkaisut rajan

ylittävään liiketoimintaan. Siksi tavoitteena

jatkossa onkin vakiinnuttaa kuljetuskäytävien

asema sekä kehittää uusia,

toimivia liiketoimintakonsepteja esim.

hyödyntäen multimodaalisia kuljetusjärjestelmiä.

Teolliseen, rajan ylittävään jalostustoimintaan

on jo käytössä ns. vihreä käytävä.

Tämä tarkoittaa tavaravirtojen tullauskäytäntöjen

helpottamista teollisissa

prosesseissa. Erilaisten teollisuuden

komponenttien, raaka-aineiden, kuten

bioenergian ja muiden puutuotteiden,

kuljetuksille nähdään paljon mahdollisuuksia.

Venäjä on yhteistyössä kiinalaisten

kanssa tehnyt päätöksiä merkittävistä

kuljetusinfrastruktuuri-investoinneista

Silkkitien kehittämisessä. Venäjän osalta

infrastruktuurin kehittämiseen liittyy

myös arktisen alueen logistiikka, Koillisväylän

liikenteen tulevaisuudennäkymät

sekä erilaiset satamainvestoinnit. Tällaisilla

investointiprojekteilla on väistämättä

vaikutuksensa myös tavaravirtojen

suuntautumiseen ja volyymeihin.

Valmiiden tilojen ja erinomaisen

infran ja liikenneyhteyksien lisäksi sijoittuva

yritys saa tarvitsemansa tuen

ja palvelut seudullisen elinkeinoyhtiön

KETI Oy:n kautta. KETI auttaa sijoittumisessa

ns. yhden luukun periaatteella.

• www.keti.fi

Olemme alihankintamessuilla

osastolla A317

Kuljetus & Logistiikka 4/2017 29


TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIM

OIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT

Auranmaalla lupa

menestyä

Lounais-Suomen elinkeinoelämällä menee nyt erinomaisen hyvin.

Seuraavan viiden vuoden aikana alueelle on arvioitu syntyvän

30 000 uutta työpaikkaa. Yritysten liikevaihto kasvaa Varsinais-

Suomessa nyt kaikilla päätoimialoilla ja yritysten vahva tilauskanta

luo hyvää pohjan kasvulle.

Erinomaisten liikenneyhteyksien

varrella sijaitseva Auranmaan alue

löytyy Varsinais-Suomen sydämestä.

Alueen tavoitettavuus on erinomainen.

Turkuun on matkaa alle puoli tuntia ja pääkaupunkiseudulta,

Tampereelta, Hämeenlinnasta

tai Porista ehdit Auranmaalle parhaimmillaan

reilussa tunnissa. Toimivien

tieliikenneyhteyksien ohella Auranmaan

alueella sijaitsevat yritykset voivat hyödyntää

joustavasti myös alueen muita logistisia

ratkaisuja, kuten lentokenttää, junayhteyksiä

ja Turun seudun satamia.

Auranmaan viiden kunnan (Aura, Koski

Tl, Marttila, Oripää, Pöytyä) alueella asuu

lähes 20 000 asukasta. Alueella on vahva

yrittäjähenki ja lähes 1500 toimivaa yritystä.

Erityisen vahvoja olemme teollisuuden,

rakennus- ja kuljetusalalla. Idylliset maalaiskunnat

tarjoavat toimivat päivittäispalvelut

ja monipuoliset vapaa-ajan viettomahdollisuudet.

Täällä asukkaat ja yrittäjät

viihtyvät ja arki sujuu.

- Auranmaalta löydät yritystontteja aivan

valtateiden varrelta, näkyviltä hyviltä

paikoilta. Mikäli kaipaat omaa rauhaa niin

sellaisiakin tontteja meiltä löytyy. Meillä

on hyvä ja monipuolinen tonttitarjonta,

kaiken kokoisiakin tontteja löytyy ynnää

TEOLLISUUSTONTTEJA

TARJOLLA!

10-tien varressa.

Lähellä suuria ja

keskisuuria kaupunkeja.

Sahan ja teollisuuden

läheisyydessä.

Kaavoitus on alkanut. Ole yhteydessä

ja voimme ottaa huomioon tarpeitanne

tulevaan toimintaan.

Terveisin Jukka Matilainen,

jukka.matilainen@koski.fi / 044 744 1112

Koski Tl

www.koski.fi

PÖYTYÄLLÄ

ON PÖHINÄÄ

Pöytyä on

tulevaisuusmatkalla.

Hyppää kyytiin!

Pöytyän kunta: (02) 481 000

Kunnanjohtaja Anu Helin, 040 672 2900

Elinkeinoasiantuntija Riikka Peippo, 040 631 0208

kunta@poytya.fi .

www.poytya.fi

30 Kuljetus & Logistiikka 4/2017


ITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TON

TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIM

Auranmaan elinkeinoasiantuntija

Riikka Peippo.

- Alueemme tontit ovat myös

hyvin edullisia. Parhaimmillaan

tontin hinta on euron per neliö ja

kysytyimmilläkin alueilla hinta on

vain 8,5 euroa per neliö.

Auranmaalla on helppo toimia

elinkeinoasiantuntijana sillä

täältä löytyy aitoa palveluhenkeä.

Teemme parhaamme kunnissa,

jotta yrittäjien toimintamahdollisuudet

ovat erinomaiset. Pienten

kuntien vahvuus on henkilökohtainen,

nopea ja joustava palvelu.

Meillä pääset neuvottelemaan

tonteista kunnanjohtajien kanssa

ja lupapalveluiden sujuvuuteen

kiinnitämme erityistä huomiota.

Meille yritystemme menestys on

tärkeää, sillä kun yrityksemme

menestyvät niin myös Auranmaa

pysyy elinvoimaisena.

Auranmaan kuntien oma yrityspalveluyksikkö

neuvoo ja opastaa

alueella toimivia, yritystoimintaa

aloittavia ja alueelle sijoittuvia

yrityksiä. Auranmaan Yrityspalveluiden

kautta saat tietoa alueen

monipuolisesta tonttitarjonnasta,

valmiista toimitilaratkaisuista,

myytävistä yrityksistä, rahoitusratkaisuista,

alueen yritysverkostoista,

sitoutuneen ja osaavan

työvoiman hankkimisesta sekä

liiketoiminnan kehittämisen ratkaisuista.

Elinkeinoasiantuntija Riikka

Peippo toivottaa yritykset tervetulleiksi

Auranmaalle. •

auranmaanyp.fi

Auranmaan

kuntien oma

yrityspalveluyksikkö

neuvoo ja opastaa

alueella toimivia,

yritystoimintaa

aloittavia ja alueelle

sijoittuvia yrityksiä.

TEOLLISUUSTONTTEJA

MARTTILASSA

Marttilasta on 40 km

Turkuun, 30 Saloon,

45 Loimaalle, 50 Forssaan

ja 150 Helsinkiin.

Hyvän tiestön vuoksi

matkat minuutteina ovat

selkeästi vähemmän.

Marttila on perinteikäs

Hämeen Härkätien kunta,

jossa historia ja nykypäivä

yhtyvät.

Tavoitat myös 400.000 asukasta ja mittavan osan maamme

elinkeinoelämää alta 50 kilometrin tie-etäisyydellä.

Myynnissä on Tiipilän teollisuusalueella

Marttilan keskustan ja Salontien sekä

valtatie 10:n vieressä runsaasti kovapohjaisia

metsäpeitteisiä rakennuspaikkoja.

Tule valitsemaan omasi sopuhintaan.

Ota yhteys, niin sovitaan jatkosta:

vs. kunnanjohtaja Heini Luoma,

puh. 044-744 9210, heini.luoma@marttila.fi

tai aluearkkitehti Seppo Pärnä,

puh. 044-740 5088, seppo.parna@marttila.fi

Kuljetus & Logistiikka 4/2017 31


TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIM

OIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT

Autokauppa, energiayhteisö ja uusi kuntakeskus kehityksen kärjessä

Lempäälässä on energiaa

ja vauhtia

Lempäälän Marjamäkeen

avautuu ensi kesänä

Pohjoismaiden suurin täyden

palvelun vaihtoautokeskus,

kun Ideapark laajenee kaksi

kertaa Ratinan stadionin

kokoisella laajennuksella.

Uudistus on maailmanlaajuisestikin

ainutlaatuinen kauppakeskusrintamalla.

Suomen

suurin kauppakeskus kasvattaa tarjontaansa

miesasiakkaille kaksi kertaa Ratinan

stadionin kokoisella laajennuksella.

Samalla Ideapark tuo noin 7 miljoonan

vuosittaisen kävijän ulottuville väkevän

kattauksen kulttuuria, tapahtumia ja urheilua

ympäri vuoden.

- Marjamäki Business Park kasvaa

vauhdilla Ideaparkin ympärille. Alueelta

löytyy pian yli 20 autokauppaa. Lisäksi

täällä on laaja valikoima muita kauppoja,

palveluja ja elämyksiä sekä teollisuuden

ja logistiikan yrityksiä, toteaa asiakkuuspäällikkö

Timo Mikkonen Lempäälän

Kehityksestä. Hän vastaa Lempäälän kunnan

tonttien ja toimitilojen markkinoinnista

ja yritysten sijoittumispalveluista.

Lempäälässä on

”Lupa palvella”

Kehittyvän Lempäälän sijainti Suomen

Kasvukäytävän varrella on logistisesti

Lempäälään kasvaa suuri autokaupan keskus.

Kuva: Ideapark / Harri Verälä, Arosuo Arkkitehdit Oy

32 Kuljetus & Logistiikka 4/2017


ITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TON

TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIM

erinomainen. Moottoritie VT3 ja päärata

Helsinki-Tampere sekä valtakunnallinen

data-, maakaasu- ja voimalinja kulkevat

Lempäälän poikki. Näiden hyödyntäminen

on jo alkanut.

Kuntakeskukseen puolestaan nousee

puutarhakaupunkikylä Nova Lempäälä,

asumisen ja palvelujen keskittymä, jota

kehitetään yhdessä kuntalaisten, rakennuttajien

ja muiden yhteistyökumppaneiden

kanssa.

- Täällä tulee olemaan 2000 uuden

asukkaan koti, jossa kaikki on lähellä.

Luonto, puistot, vesistöt ja hyvät palvelut

ovat helposti saavutettavissa, lupaa

kunnanjohtaja Heidi Rämö. Lempäälä

ei kasva hallitsemattomasti vaan yhteistyössä

yritysten ja kuntalaisten kanssa.

”Lupa palvella” on meidän mottomme,

”Lupa palvella” on meidän mottomme,

ja tutkimusten mukaan olemme

Suomen kärjessä yrittäjäyhteistyössä.

ja tutkimusten mukaan olemme Suomen

kärjessä yrittäjäyhteistyössä.

Meillä on oma kuuma linja ja kuntalaispalvelumme

toimii myös verkkochatissa.

Älykäs ja energiaomavarainen

Marjamäki

Marjamäen alueelle sijoittuu myös LE-

MENE-hanke, jonka perusajatuksena

on rakentaa älykäs ja energiaomavarainen

toimintaympäristö. Tavoitteena on

aurinkoenergian ympärivuotinen käyttö

energiavarastoja hyödyntäen. Hanke on

valittu yhdeksi työ- ja elinkeinoministeriön

energiateknologian kärkihankkeeksi

vuonna 2017.

Pääasiallisina energialähteinä LEME-

NE-energiayhteisössä

tullaan käyttämään aurinkoenergiaa

ja kaasumaisia

energialähteitä

kuten biokaasua. Kaikki

energia hyödynnetään ja häviöt pyritään

minimoimaan. Esimerkiksi yhden yrityksen

tuotantoprosesseissa syntyvästä

hukkalämmöstä osa voidaan käyttää

suoraan lämpöenergiana toisessa yrityksessä,

ja osalla voidaan tuottaa kylmäenergiaa

kolmannen yrityksen ilmastointia

varten.

- Useat yritykset tekevät jo nyt energiatehokkuuteensa

parannuksia esimerkiksi

tuottamalla sähköä ekologisesti

omilla aurinkopaneeleilla. Energiayhteisössä

tällaiset yksittäisten asiakkaiden

omat tuotannot saadaan yhä paremmin

hyödynnettyä: Jos asiakas jollain ajanjaksolla

tuottaa energiaa yli oman tarpeensa,

se tarjoaa ylijäämänsä energiayhteisön

käyttöön ja vastaavasti itse saa

sieltä muiden tuottamaa ylijäämäenergiaa

sitä tarvitessaan, kertoo Lempäälän

Energian sähkökäytönjohtaja Joni

Rintala. •

Lempäälän kunnanjohtaja

Heidi Rämö iloitsee

vauhdikkaasta kehityksestä.

Kuljetus & Logistiikka 4/2017 33


TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIM

OIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT

Löydä paikkasi Lapista -palvelu

tavoittanut suuryleisön

- Enontekiö, Muonio ja Kemijärvi yllättäjinä

Nuoria paluumuuttajia

Lappiin houkutteleva

verkkopalvelu on tavoittanut

250 000 henkilöä parissa

kuukaudessa. Testin on tehnyt

jo yli 37 000 henkilöä, joista

suuri osa haaveilee elämästä

Enontekiöllä, Muoniossa,

Kemijärvellä ja Keminmaassa

Lapin kasvukeskusten sijaan.

E

nontekiön kunnanjohtaja Jari

Rantapelkonen kertoo, että

erityisesti pääkaupunkiseudun

ja suurten kaupungin nuoret toivoisivat

asuvansa lähellä luontoa.

- Ehkä siksi Enontekiön kiireetön elämäntapa

ja erämaa houkuttelevat ja kunta

menestyy testissä hyvin.

Löydä paikkasi Lapista -palvelu etsii

asiakkaan toiveiden mukaisen asuinympäristön

ja sopivan kotikunnan pohjoisesta.

Uusi palvelu esittelee kaikki Lapin kunnat

kiinnostavalla tavalla. Tavoitteena on

herättää Lapin ulkopuolella asuvat seikkalunhaluiset

nuoret tutustumaan Lapin

etätyömahdollisuuksiin ja yrittäjyyteen.

- Toki me Enontekiöllä toivoisimme, että

testi myös auttaisi nuoria realisoimaan

muuttohaaveensa, mutta muutoksen tekeminen

vaatii rohkeutta. En usko, että

Enontekiöstä tulee massamuuton kohde,

mutta niille, joilla on kaipuu luonnon pariin,

tämä kunta voi olla vaihtoehto, Jari

Rantapelkonen miettii.

Muonion kunnanjohtaja Lasse Peltonen

arvioi oman kuntansa menestystä

testissä samoin kuin Rantapelkonen

Enontekiön suosiota.

- Muonio on ollut niin perinteisessä

mediassa kuin sosiaalisessa mediassa

esillä viime aikoina muun muassa älytiehankkeen

ja Napapiirin Sankarit -elokuvan

ansiosta. Näkyvyyttä on yritetty nos-

Nixun hakkerit vastaavat

kuntahaasteeseen

Nixu lähtee ensimmäisenä tietoturva-alan yrityksenä mukaan Team

Rot -ryhmän #kuntahaaste -nimiseen tempaukseen ja haastaa

samalla alan muut toimijat mukaan edistämään suomalaisten

kuntien tietoturvan tasoa.

Suomalainen eettinen hakkeriryhmä,

Team Rot, ilmoitti polkaisevansa

käyntiin ennenkuulumattoman

bug bounty -tarjouksen, jossa se

tarjoaa ilmaiseksi yhdelle suomalaiselle

kunnalle penetraatiotestauksen, jonka

tarkoituksena on etsiä mahdollisia haavoittuvuuksia

kunnan tietojärjestelmistä.

Nixun turvatestaajat testaavat vuosittain

satoja kohteita, mutta kuntapuolella

tätä työtä ei perinteisesti ole paljoa tehty.

Kyberturvayhtiö Nixu kerää tempaukseen

mukaan oman tiimin ja osallistuu

Team Rot -ryhmän rinnalla #kuntahaasteeseen.

Käytännössä Nixu tarjoutuu

käyttämään 15 työtuntia/osallistuja/

kohde yhden kunnan järjestelmien teknisen

tietoturvan tutkimiseen. Nixu raportoi

havaitsemansa ongelmat kunnan

määrittelemälle henkilölle ja ilmoittaa

Nixun turvatestaajat testaavat

vuosittain satoja kohteita,

mutta kuntapuolella tätä työtä

ei perinteisesti ole paljoa tehty.

34 Kuljetus & Logistiikka 4/2017


ITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TON

TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIMITILAT TONTIT&TOIM

taa ja olettaisin, että tämä heijastuu myös

testituloksissa. Nyt on trendikästä etsiä

luontomatkakohteita Lapista ja Muonio

on siinä vahva, hän sanoo.

Testiä on tehty eniten pääkaupunkisedulla,

Tampereella, Turussa ja Oulussa.

Palvelu on luotu yhteistyössä Lapin

viestintä- ja markkinointiorganisaatio

House of Laplandin ja Lapin liiton Lapland

Above Ordinary Bränditeot -hankkeen

kanssa.

Seuraavassa vaiheessa palveluun on

mahdollista liittää lähes rajattomasti sisältöjä

asunnoista avoimiin työpaikkoihin.

- Palvelusta saamme myös tärkeää

tietoa siitä, mikä kiinnostaa mahdollisia

muuttajia, House of Laplandin toimitusjohtaja

Sanna Tarssanen kertoo.

Palvelu on ensimmäinen askel Lapin

yhteisessä osaajamarkkinoinnissa. Sanna

Tarssasen mukaan alueen imagolla on

valtava merkitys siinä, halutaanko tänne

muuttaa tai tulla töihin.

- On hienoa nähdä, että Lappi asuinpaikkana

kiinnostaa. Yleinen mielikuva

tuntuu kuitenkin olevan, että töitä ei noin

vain löydy. Kuitenkin meillä on työvoimapulaa

monilla kasvualoilla, kuten matkailussa.

Myös hoiva-alalla ja tekniikan

puolen asituntijatehtävissä on avoimia

paikkoja.

- On tärkeää, että pystymme kertomaan

potentaalisille muuttajille heitä kiinnostavista

mahdollisuuksista pitkäjänteisesti,

eli kohdistaa markkinointia nille, ketkä

ovat palvelua käyttäneet. Tähän meillä on

nyt kaikki välineet olemassa, Sanna Tarssanen

painottaa. •

Löydä paikkasi Lapista -palvelu:

www.lapland.fi/fi/loydapaikkasilapista/

havainnoistaan Viestintäviraston

kyberturvallisuuskeskukselle.

"Olemme todella iloisia siitä,

kuinka hyvin #kuntahaaste on otettu

vastaan kunnissa. Lisäksi on todella

hienoa saada Nixun kaltainen

yritys mukaan parantamaan kuntien

kyberturvallisuutta. Kaikki apu on

tervetullutta", kertoo hankeen puuhamies

Iiro Uusitalo.

”Nixun missiona on pitää digitaalinen

yhteiskunta toiminnassa.

Olemme ylpeitä voidessamme osallistua

näin merkittävään yhteiskunnalliseen

aloitteeseen, jonka tarkoituksena

on ennen kaikkea edistää

kunta-alalla tietoturvatietoisuutta ja

parantaa kyberturvan tasoa suomalaisissa

kunnissa. Haastamme samalla

myös muut intohimoiset tietoturvatoimijat

mukaan talkoisiin”,

summaa Nixun murtotestauksia

tekevän liiketoimintayksikön luotsi

Päivi Brunou. • www.nixu.com/fi

Kuljetus & Logistiikka 4/2017 35


ROVES

Logistiikka- ja teollisuusalue

Varaa paikkasi

Suomen

kasvukäytävältä!

Seinäjoen Itäväylän ensimmäinen yritysalue Roves

nyt myynnissä. Varaa paikkasi Roveksen uudelta

160 hehtaarin logistiikka- ja teollisuusalueelta.

Uudelle alueelle sijoittumassa mm. Inex Partners Oy,

Posti Group ja Finn-Power Oy.

Tonttien hinnat 5–20 €/m 2 .

Ota yhteyttä:

Jukka Pajunen, puh. 044 418 1215

www.investseinajoki.fi


Uusi autokaupan konsepti

laajenee vauhdilla

Heinäkuussa 2017 aloittanut uusi

autokaupan palvelukonsepti

AutoTeddy on laajentunut jo

kolmeentoista Suomen kaupunkiin tai

kuntaan. Oulussa uudenlaista autokauppaa

AutoTeddynä tekee Raimo Rautiola,

joka aloitti elokuussa 2017.

- AutoTeddyn ideana on tuoda autokaupan

palvelut ihmisten koteihin ja

työpaikoille. Palveleva AutoTeddy menee

sinne missä autoapua tarvitseva ihminen

on, AutoTeddy Oulu Raimo Rautiola sanoo.

AutoTeddy tarjoaa suomalaisille autoilijoille

kolmea apua: myyntiapua,

markkinointiapua ja ostoapua.

- Palveluvalikoimamme kattaa kaikki

auton hankintaan ja myyntiin liittyvät

tarpeet. Me huolehdimme auton myynnistä

kokonaan tai sitten asiakas voi hyödyntää

osaamistamme ammattimaisen

ilmoituksen laadinnassa ja hoitaa myynnin

itse. Kolmas elementti on ostamisen

apu, joka varmistaa, että hankittava auto

täyttää parhaalla mahdollisella tavalla

tarpeet annetun budjetin sisällä, Harri

Sutinen, AutoTeddy-konseptin perustaja,

kertoo.

Videon avulla ostajaehdokas

pääsee katsomaan autoa

lähes livenä

AutoTeddyn osaamiseen kuuluu vahvasti

videokuvan tuottaminen myyntivälityksessä

olevista autoista. Videon kulutus

kasvaa eri kanavissa kovalla vauhdilla ja

myös autojen ostajat kaipaavat informatiivistä

videokuvaa kohteesta.

- Meille on tärkeää, että AutoTeddyt

ovat autoasiantuntijoita, jotka auttavat

ihmisiä heidän autoasioissaan. Videomme

eivät siis ole pelkästään liikkuvaa kuvaa,

vaan niissä alueen palveleva Teddy

kertoo rehellisesti autosta ja sen kunnosta

ostajaehdokkaalle, pitkään kotimaisia

autoiluohjelmia televisioon tuottanut

konseptin toinen perustaja, Antti Liinpää,

kertoo.

Moni suomalainen kaipaa

auton ostamiseen apua

- Olemme kartoittaneet omilla tutkimuksillamme

tilannetta automarkkinalla.

Moni suomalainen kaipaa auton hankintatilanteeseen

apua. Usein turvaudutaan

sukulaiseen tai tuttavaan, mutta nyt tarjolla

on myös ammattimainen autoasiantuntija,

joka kartoittaa tarpeet, esittelee

vaihtoehdot, auttaa lopullisessa valinnassa

sekä neuvottelee valmiiksi hinnan

ja kaupan ehdot, Antti Junttonen, AutoTeddyn

kolmas perustaja, sanoo.

AutoTeddy toimii nyt Helsingissä, Espoossa,

Vantaalla, Lahdessa, Kotkassa ja

laajemmin Kymenlaaksossa, Lappeenrannassa,

Joensuussa, Kuopiossa, Sotkamossa,

Kajaanissa, Kuhmossa ja Oulussa.

Ketjun tavoitteena on kattaa vuoden

2017 loppuun mennessä kaikki Suomen

isot kaupungit.

- Haemme aktiivisesti uusia nallekarhuja

kasvavaan joukkoomme. Tavoitteenamme

on, että mahdollisimman nopeasti

mukaan tulisi myös naisnalleja, sillä

moni nainen tuntee autot todella perusteellisesti.

Uskomme, että naisnallella

olisi kyky kartoittaa naisasiakkaiden toiveita

ja tarpeita erilaisella otteella kuin

miesnalleilla, Harri Sutinen kertoo. •

www.autoteddy.fi


Moottorivalmistaja Cummins

julkisti sähköisen vetoauton

prototyypin

Perinteisesti dieselmoottoreiden valmistajana tunnettu Cummins

ennätti julkaisemaan oman sähköisen vetoauton konseptin juuri

ennen sähköautojen edelläkävijänä pidettyä Teslaa, jonka oman

sähkörekan julkaisun on suunniteltu tapahtuvan vielä syyskuun

aikana.

Cumminsin toimitusjohtaja Thomas

Linebarger pitää nyt

esiteltyä AEOS-prototyyppiä

kevyestä vetoautosta sähkörekkojen ”ääritapauksena”,

eikä usko raskaammille

kuormille tarkoitettujen vetoautojen

olevan toteutettavissa nykyisellä teknologialla

niin, että niiden käyttö olisi käytännöllistä.

Hieman yli 8000 kg painoinen AEOSvetoauto

kuuluukin Yhdysvalloissa luokan

7 vetureihin, eli se on tarkoitettu

ainoastaan alle 15 tonnin kuormien vetämiseen.

Vaikka auto on varustettu edistyneellä

140 kWh akustolla, saavuttaa se

silti vaatimattoman 160 km ajomatkan

täydellä kuormalla. Tyhjentyneen akuston

lataus täyteen kestää tunnin, kun

käytössä on erillinen 140 kWh latausasema.

Valmistaja kertoo tavoitteenaan

olevan latausajan tiputtamisen jopa 20

minuuttiin vuoteen 2020 mennessä, joka

parantaisi kaluston tehokasta käyttöaikaa

merkittävästi.

Käytännössä siis sähkömoottorit eivät

tule vielä moneen vuoteen korvaamaan

polttomoottoreita pitkän matkan

38 Kuljetus & Logistiikka 4/2017


kuljetuksissa, jos akuston kapasiteettia

ei saada kasvatettua merkittävästi sekä

latausaikaa lyhennettyä nykyisestä vastaamaan

aikaa, joka kuljettajalla menee

nyt vetoauton tankkaamiseen.

Lyhyestä ajomatkasta ja pitkästä latausajasta

johtuen Cummins pitää lupaavimpina

käyttökohteina uudelle teknologialle

kaupunkien ydinkeskustoissa

sekä satamissa ja terminaaleissa tapahtuvaa

jakeluliikennettä, joissa ajomatkat

pysyvät suhteellisen lyhyinä.

AEOS-konseptin on tarkoitus toimia

teknologian esittelyalustana ja tarjota

käytännön esimerkki muille valmistajille

siitä, mihin Cumminsin kehittämää

voimalinjaa voidaan tulevaisuudessa

käyttää. Varsinainen myynti alkaa vasta

vuonna 2019, ja nyt nähtyä tekniikkaa

toimitetaan aluksi linja-autoyrityksille

sekä jakeluliikennettä harjoittaville

kaupallisille tahoille ja näille ajoneuvoja

valmistaville yrityksille.

Yrityksen suunnitelmissa on tuoda

markkinoille vuonna 2020 myös hybridivetoauto,

jossa on nyt julkaistun sähkötekniikan

lisäksi korkean hyötysuhteen

dieselgeneraattori lataamassa akustoa.

Tällä ratkaisulla saadaan kolminkertainen

ajomatka pelkkään sähköveturiin

verrattuna, mutta saavutetaan silti 50%

polttoainesäästöt tämän päivän dieselhybrideihin

verrattuna.

AEOS-veturin julkaisu oli tarkkaan

ajoitettu ennen Teslan sähköisen vetoauton

julkaisua. Tällä Cummins haluaa

viestittää, että 98 vuotias yritys aikoo

jatkossakin olla merkittävä tekijä moottorimarkkinoilla

ja on valmis uudistamaan

toimintaansa, jos markkinatilanne

sitä vaatii. Yrityksellä onkin pitkä

historia vähäpäästöisten moottoreiden

kehityksessä, ja se on kannattanut tiukkoja

päästövaatimuksia myös silloin, kun

muut valmistajat ovat niitä vastustaneet.

Nähtäväksi jää, onko nyt julkaistu prototyyppi

riittävä haastamaan Teslan tulevan rekan, joka on

suunniteltu raskaaseen pitkän matkan käyttöön

yhdessä kuljetusyritysten kanssa, ja jonka on

huhuttu kulkevan jopa 450 km yhdellä latauksella.

Cumminsin toimitusjohtajasta poiketen Teslalla

uskotaan, että sähkörekat pystyvät korvaamaan

perinteiset vaihtoehdot myös raskailla kuormilla ja

pitkillä matkoilla.

Teslan perustaja ja toimitusjohtaja Elon Musk

kertoo kehitystyössä mukana olleiden yritysten

olevan tyytyväisiä näkemäänsä ja kysyneen tulevasta

sähkörekasta jo nyt, että ”kuinka monta näitä voi

ostaa ja kuinka nopeasti saatte toimitettua ne”.

Syyskuun lopulla nähdään, kykeneekö yritys

lunastamaan kaikki odotukset, kun toimiva

prototyyppi rekasta julkaistaan yleisölle.

Tiukentuvia päästövaatimuksia ennakoiden

yritys on kehittänyt nyt julkaistua

sähköistä voimalinjaa sekä muita vähäpäästöisiä

vaihtoehtoja jo yli kymmenen

vuoden ajan.

”Otamme alalle tulleet uudet kilpailijat

vakavasti. Nämä uudet yritykset ovat innovatiivisia,

hyvin rahoitettuja ja omaavat

vahvan teknologisen ajattelutavan.

Cumminsin etu on kuitenkin siinä, että

ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet

paremmin”, Linebarger sanoo.

Linebarger arvelee vielä, että vaikka

sähkömoottorit korvaisivat polttomoottorit

täysin uusissa vetoautoissa, olisi

kuljetusalalla edessä kuitenkin 25-30

vuoden siirtymäaika ennen kuin käytössä

oleva kalusto korvautuisi uudella. •

Kuljetus & Logistiikka 4/2017 39


Ruotsalainen työntekijä löytyi paikannuslaitteen avulla, joka oli asennettu hänen työautoonsa.

Kadonnut työntekijä löytyi

ajoneuvonpaikannuksen avulla

Ruotsalainen työntekijä löytyi

paikannuslaitteen avulla,

joka oli asennettu hänen

työautoonsa.

Teksti: Eveliina Sivula Kuvat Morten Rakke

R

uotsalaisen rakennusyritys

Byggaktiebolagetin työntekijät

alkoivat olla jo huolissaan kollegastaan,

kun häneen ei saatu yhteyttä.

Työntekijä, joka kärsii diabeteksesta, oli

viettämässä normaalia työpäivää, kunnes

yhteydenpito muuhun tiimiin katkesi.

Paikannuslaite mahdollisti

nopean avun saamisen

Työntekijät tiesivät kollegan sairastavan

diabetesta, mikä havahdutti yrityksen

toimitusjohtajan Björn Fagerströmin

tilanteen vakavuudesta. Fagerström pystyi

paikantamaan työntekijän tarkan sijainnin

sähköisen ajopäiväkirjan avulla,

joka oli asennettu yrityksen ajoneuvoon.

- Löysimme hänet liikenneympyrästä.

40 Kuljetus & Logistiikka 4/2017

Lähetin yhden työntekijäni sinne, joka

huomasi ettei kollega vastannut sanoilla

tai kehonkielellä, joten soitimme ambulanssin.

Kun ambulanssi saapui, oli hänelle

jo annettu sokeripitoista juomista

ja dekstroosia. Olen varma, että hän olisi

ollut tajuton, jos olisimme päässeet perille

5-10 minuuttia myöhemmin, Fagerström

kertoo.

Ajoneuvonpaikannuksen

takana johtava

telematiikkayritys

Sähköiset ajopäiväkirjat tarjoavat myös

ajoneuvojen sijaintitiedot digitaalisella

kartalla, jota yritys on käyttänyt

usean vuoden ajan logistisista

syistä sekä ajansäästön

vuoksi. Kansainvälinen telematiikkayritys

ABAX kehittää

ja valmistaa tuotetta itse.

- Ensinnäkin olemme erittäin

onnellisia, että työntekijä

löytyi ja hän voi hyvin. ABAX

Triplog –ajopäiväkirjajärjestelmä

rekisteröi automaattisesti

ajoneuvon sijainnin.

Muutaman viime vuoden aikana tekniikka

on kehittynyt valtavasti ja uskomme

kasvun jatkuvan maailmanlaajuisesti

vuoteen 2020 mennessä, kertoo ABAXin

Ruotsin toimiston toimitusjohtaja Mathias

Eliasson.

ABAXin tuotteet ja palvelut sopivat

niin yrityksille kuin yksityisillekin asiakkaille.

Järjestelmien avulla sijaintitiedot

saadaan tarvittaessa selville, mikäli ajoneuvot

esimerkiksi varastetaan. •


Joka kolmas suomalainen luopuisi omistusautosta,

mikäli uudet liikennepalvelut kehittyisivät riittävästi

ja olisivat kohtuuhintaisia

Suomalaiset ovat kiinnostuneita uusista

liikenteen ja liikkumisen palveluista

jopa siinä määrin, että joka kolmas

autonomistaja harkitsisi luopumista omistusautosta

– alle 30-vuotiaista jopa puolet.

”Ihmiset ovat allergisia kaikelle liikkumiseen

liittyvälle epävarmuudelle. Kaikki

tilannetietoisuutta ja hallinnantunnetta

lisäävät uudet ratkaisut ovat siksi tervetulleita.

Lippujen ostaminen ja liikennevälineiden

vaihdot koetaan myös hankaliksi ,

mistä osoituksena kiinnostus koko matkaketjun

kattavaa lippua kohtaan . Suomalaiset

ovat selvästi kiinnostuneita liikenteen

sujuvuutta ja edullisuutta lisäävistä palveluista”,

sanoo Solitan asiakkuusjohtaja

Mikko Varjos.

Palvelumuotoilu ratkaisee

uusissa liikennepalveluissa

Kustannukset ovat sujuvuuden lisäksi

toinen tärkeä tekijä ihmisten päivittäisessä

liikkumisessa (88 % vastaajista). Neljännes

suomalaista käyttää liikkumiseen

keskimäärin alle sata euroa kuukaudessa,

toinen neljännes 100-200 euroa, 17 prosenttia

200-300 euroa ja 24 prosenttia

300-600 euroa kuukaudessa. Kysyttäessä

paljonko kuluttaja olisi valmis maksamaan

palvelupaketista, joka kattaisi kaikki hänen

kuukausittaiset liikkumistarpeensa,

38 prosenttia vastasi alle sata euroa, 28

prosenttia 100-200 euroa ja 22 prosenttia

200-400 euroa.

”Tulee kuitenkin huomioida, että uusia

palveluita ei vielä ole olemassa, joten niille

on vaikea arvioida sopivaa hintaa. Kuka olisi

esimerkiksi 10 vuotta sitten ollut valmis

maksamaan matkapuhelimestaan lähes

1000 euroa”, sanoo Varjos.

Osa luopuisi omistusautosta

– nuorista jopa puolet

Autonomistajista kolmasosa olisi valmis

luopumaan autostaan, mikäli liikennepalvelut

kehittyisivät riittävästi. Alle 30-vuotiaista

jopa 52 prosenttia oli tätä mieltä.

Noin kolmannes kaikista vastaajista olisi

kiinnostunut käyttämään liikkumiseen

kyydinjakopalveluja (38 %), yhteiskäyttöautoja

(31%), automaattisesti ajavia autoja

(32 %) ja yhteiskäyttöpolkupyöriä (28%).

Alle 30-vuotiaat suhtautuivat vanhempia

ikäluokkia huomattavasti positiivisemmin

kaikkiin uusiin liikkumismuotoihin.

Esimerkiksi ero alle 30-vuotiaiden ja yli

50-vuotiaiden vastusten välillä oli kauttaaltaan

yli 10-20 prosenttiyksikköä.

Tässä vaiheessa tulee kuitenkin huomioida,

että noin 60 prosenttia vastaajista

ilmoitti, ettei luopuisi yksityisautostaan,

eikä ole kiinnostunut automaattisista ajoneuvoista

tai kulkuneuvojen yhteiskäytöstä.

Tämäkin tulee ottaa huomioon liikennepolitiikassa”,

sanoo Varjos. •

Continental

teollisuusrenkaat

vaativaan

ammattikäyttöön.

SC20 Mileage+

Kestävä valinta.

Continental tarjoaa käyttöösi

markkinoiden kattavimman

valikoiman teollisuusrenkaita.

Kun tuntitulos

ratkaisee

Asiakkaidemme vaatimukset

painottuvat tuntisuoritteeseen

ja pitkään käyttöikään.

Continental SC20 Mileage+

> Markkinoiden kulutusta

kestävin umpikumirengas

> Erinomainen kulumis-

muoto ja vahva rakenne

> Kiistaton laatujohtaja

Saatavana myös

tahraamattomana!

Lisätietoja: Myyntipäällikkö Petri Enges / petri.enges@conti.de

www.continental-tires.com/specialty


Autoklinikan kolhunoikaisijat Vesa Mattila (vas.) ja Juha Heiskanen.

Autoklinikka hoitaa

pienet kolhut tavallista

nopeammin

Henkilöauton pienet lommot voidaan useissa tapauksissa korjata

myös maalaamatta aikaa, rahaa ja ympäristöä säästävällä PDRmenetelmällä.

Autoklinikan kolhunoikaisun ammattilaiset Juha

Heiskanen ja Vesa Mattila jakavat parhaat vinkit menetelmälle

sopivien lommojen tunnistamiseen. Palvelua tarjotaan pääasiassa

Autoklinikan pääkaupunkiseudun toimipisteissä, mutta

sopimuksen mukaan myös Porvoossa, Lahdessa, Tampereella ja

Turussa.

Henkilöautojen vauriokorjaukseen

erikoistuneelle Autoklinikalle tuodaan

paljon näitä niin sanottuja kolhupotilaita.Moni

korjauttaa talouden toisen auton

vuoden lommot kerralla sillä aikaa,

kun perhe on matkalla yhdellä autolla.

Korjausta ei kuitenkaan tarvitse turhaa

pantata, sillä kolhun oikaisu hoituu parhaimmillaan

alle tunnissa.

Autoklinikka vahvisti valtakunnallista

palveluverkostoaan

elokuussa laajentamalla Partner-ketjuaan

Pietarsaareen, Tammisaareen

ja Saloon.

Aina sattuu ja tapahtuu yllättäviä asioita

autoilijalle: raekuuro hakkaa autoa,

42 Kuljetus & Logistiikka 4/2017

oksa paiskautuu konepeltiin, käpyjä tippuu

katolle tai golfpallo iskeytyy kylkeen.

Tavallisimmin auton pienet kolhut syntyvät

kuitenkin parkkipaikoilla, kun joku

avaa esimerkiksi oven toisen auton kylkeen.

Myös ilkivalta voi olla on yksi syy

pellin vaurioitumiseen.

Sijainti, ehjä maalipinta,

kanamunan kokoinen ja

pyöreänmuotoinen

Pienistä kolhuista noin yhdeksän kymmenestä

voidaan oikoa ilman maalaamista.

Sen mahdollistaa Autoklinikalla

käytettävä koukkuoikaisu- eli PDR-menetelmä

(Paintless Dent Repair). Lommo


Kustannuksissa

liikutaan PDR:n osalta

noin 150 eurossa.

Perinteisin menetelmin

tehtynä hinta nousee

noin 500–1000 euroon,

joten ero on merkittävä,

oikaistaan siis vaurion taustapuolelta

erikoistyökalujen avulla.

- Alle kahden euron kolikon kokoiset

kolhut sopivat parhaiten korjattaviksi

PDR:llä. On kuitenkin hyvin tapauskohtaista,

mitkä lommot voidaan korjata

maalaamatta. Teemme arvion tavallisimmin

korjaamolla, koska esimerkiksi

vaurion syvyyttä on vaikea määritellä

pelkkien kuvien perusteella, Mattila

kertoo.

Korjausmenetelmän ratkaisevia tekijöitä

ovat myös ehjä maalipinta, kolhun

muoto sekä vaurion syntytapa. Vauriokohdan

pitää lisäksi sijaita sellaisessa

paikassa, jossa sitä pääsee käsittelemään

pellin takapuolelta.

- Koukkuoikaisussa ei tarvitse käyttää

ollenkaan maaleja tai vaihtaa autonosia,

mikä on osaltaan myös ympäristöystävällinen

ratkaisu, Juha Heiskanen huomauttaa.

Suurimmat erot PDR:n ja perinteisen

pellinkorjauksen välillä ovat ajassa ja

korjauskustannuksissa. Koukkuoikaisuna

tehtynä korjaus kestää noin tunnin.

Perinteisiin peltitöihin kuluu vähintään

yksi, yleisemmin kaksi tai kolme arkipäivää.

- Kustannuksissa liikutaan PDR:n

osalta noin 150 eurossa. Perinteisin

menetelmin tehtynä hinta nousee noin

500–1000 euroon, joten ero on merkittävä,

Mattila sanoo.

- Sovimme asiakkaan kanssa, millä

toimipisteellä korjaus on hänen kannaltaan

kannattavinta tehdä. Toimintaa on

tarkoitus laajentaa lisää lähitulevaisuudessa,

jotta saamme entistä enemmän

paikkakuntia mukaan PDR-palveluidemme

pariin, Heiskanen kertoo.

Heiskanen ja Mattila ovat Suomen

harvoja koukkuoikaisun erityisasiantuntijoita.

Autoklinikka saa heiltä kiitosta

työpaikkana.

- Meille korjaustyömme erinomaisella

laadulla on ollut aina suuri merkitys,

minkä vuoksi olemme siirtyneet tänne

Autoklinikalle. Täällä laatu on selkeä

ykköskriteeri. •

Alle kahden euron kokoinen kolhu sopii hyvin PDR menetelmällä korjattavaksi.

Meneltelmällä korjattavien kolhujen tulee olla maalipinnaltaan ehjiä.

Kolhunoikaisutyökaluja.

Vesa Mattila kolhunoikaisutyössä.

Kuljetus & Logistiikka 4/2017 43


Leasing yhä useamman

yrityksen valinta

KuljetusJaLogistiikka04-2017Varova210x150mmVaaka.pdf 1 11.9.2017 16:41:23

A

utojen hankkiminen leasingsopimuksella

on useimmille yrityksille

tuttu vaihtoehto ajoneuvokannan

hallintaan. Yhä useammin myös

muu liiketoiminnassa tarvittava kalusto ja

laitteet hankitaan leasingillä, kertoo Järvileasing

Oy:n toimitusjohtaja Markku

Peltoniemi.

– Aloitimme toimintamme viime vuonna

ja alkuun leasingkohteina olivat pelkästään

autot. Nyt kauttamme hankitaan yritysten

käyttöön mitä erilaisempaa kalustoa

rakennustelineistä maansiirtokoneisiin.

Vastikään eräs asiakkaamme teki leasingsopimuksen

250 tuhannen euron maansiirtokoneesta.

Syynä leasingin käyttöön

on useimmiten se, että se on kustannustehokas

ja huoleton ratkaisu ja useimmiten

keventää yrityksen tasetta sekä vapauttaa

pääomaa yrityksen ydinliiketoimintaan.

Meidän kauttamme yritys voi hankkia leasingilla

käyttöönsä käytännöllisesti katsoen

aivan mitä tahansa toiminnassaan tarvittavia

investointihyödykkeitä.

Järvileasing löytänyt

paikkansa markkinoilla

Vuonna 2016 toimintansa aloittaneen Järvileasingin

toiminnan ytimessä

ovat luonnollisesti yritysten henkilö-

ja hyötyautot, tähän mennessä

leasingsopimuksia on tehty

n. 250 ja vuoden 2017 loppuun

mennessä sopimusmäärän odotetaan

olevan noin 350. Vuoden

2018 tavoitteena on 750 leasingsopimusta.

– Olemme löytäneet hyvin

paikkamme leasingmarkkinoilla

ja on ollut ilo havaita, että meidän

kaltaiselle kevyen organisaation

toimijalle on kysyntää. Useimpien

leasingpalveluja tarjoavien

yritysten palvelut ovat varsin saman kaltaisia,

Järvileasingin infra on se, joka tuo

meidän asiakkaillemme lisäarvoa. Tarjoamme

yrityksille täysimittaisen ajoneuvokaluston

hallinnan kevyellä organisaatiolla

ja kilpailukykyisillä hinnoilla, korostaa

Markku Peltoniemi. •

Ulkomaankaupan tilaus- ja toimitusketjussa on useita vaiheita, joissa ammattitaito punnitaan.

Harva yritys pystyy yksin hallitsemaan logistiikan eri osa-alueita - eikä tarvitsekaan!

Tehokkuutta toimitusketjun hallintaan

Jätä koko prosessi kansainvälisen logistiikan asiantuntijalle - Varovalle. Kuljetusten ja huolinnan

lisäksi tarjoamme useita palveluita läpi koko toimitusketjun, kuten tilaus- ja toimitusvalvontaa

sekä erilaisia tavarankäsittelyn, varastonhallinnan ja jakelun ratkaisuja.

Varova on yksityinen suomalainen perheyritys, jolla on maailmanlaajuinen kuljetus- ja logistiikkaverkosto.

Huolella valitut yhteistyökumppanit takaavat palvelun laadun niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

44 Kuljetus & Logistiikka 4/2017


Ennen.

Jälkeen.

SmartVan LED -työvaloilla turvallisuutta ja

mukavuutta pakettiauton lastaustilaan

SYKSY tuo tullessaan pimenevät illat ja

hämärät aamut, jolloin pakettiauton lastaustiloissa

valon väheneminen vaikeuttaa

työskentelyä. Työturvallisuutta lisäämään

Kaha on tuonut uutuutena valikoimiinsa

paljon kiinnostusta herättäneet SmartVan

LED -valot, jotka korvaavat pakettiauton

lastaustilan alkuperäisen valaistuksen.

Pakettiautoihin merkki- ja mallikohtaisesti

soveltuva SmartVan LED on helposti

asennettava ”Plug n´Play” -ratkaisu, jossa

LED-valot asennetaan lastaustilan alkuperäisten

valojen tilalle käyttäen auton omaa

johdotusta.

Valojen asennus on erittäin yksinkertainen

eikä vaadi työkaluja. Kirkas, lämpimän

valkoinen valaistus kattaa lastaustilan

pimeimmätkin nurkat, jotta työskentely

ja tavaroiden löytäminen olisi entistä helpompaa.

Kunnollinen valaistus lisää niin turvallisuutta,

kuin mukavuuttakin myös syksyn

pimeinä iltoina. • kaha.fi

VAHVAA VARMUUTTA

Alcoa Wheels -vanteet

palvelevilta jälleenmyyjiltä

● Markkinoiden vahvin takoalumiini

● Haihduttaa tehokkaasti lämpöä

● Keveys säästää polttoainetta

● Saatavana myös reunavahvistettuna

WHEELS

PERFORMANCE ● RELIABILITY ● QUALITY

MILCOA OY RAUMA

LOUNAISVÄYLÄ 3, 26820

INFO@MILCOA.FI | MILCOA.FI

Kuljetus & Logistiikka ______________________

4/2017 45

Puh +358 50 387 2146

Fax +358 2 823 8060


46 Kuljetus & Logistiikka 4/2017


Mercedes-Benz

Actros Lowrider

on näyttävä voittaja

Kuljetus Auvisen Lowrider

voitti ensin Alahärmän Power

Truck Show:ssa tavoitellun

Best in Show -palkinnon ja

sen jälkeen elokuun lopussa

Ruotsissa arvostetun Nordic

Trophyn.

Upeasti käsinmaalattu, lowrider-teemainen

Mercedes-Benz

Actros B-link-yhdistelmä voitti

elokuussa järjestetyssä Power Truck

Show:n kansainvälisessä autonäyttelyssä

yleisöäänestyksen Best in Show-palkinnon.

Voittokulku jatkui muutamaa viikkoa

myöhemmin Ruotsissa, kun Lowrider

voitti arvostetun Nordic Trophy 2017

-palkinnon Trailer Truckin Festivaaleilla

Mantorp Parkissa. Nordic Trophyn voitto

oli Kuljetus Auviselle jo seitsemäs. Kenelläkään

muulla ei ole enempää voittoja.

Mercedekselle voitto oli kolmas.

Lowriderin omistajan Mika Auvisen

mukaan ei ollut itsestäänselvyys, että

suureen suosioon nousseen Highway

Heron jälkeen tulisi aloitettua uutta pro-

Kuljetus & Logistiikka 4/2017 47


jektia. ”Mietin tämän B-link-yhdistelmän

olevan niin erilainen aihio, että jos kerran

tekisimme vielä. Ja pian mopo niin sanotusti

karkasikin käsistä”, Mika muistelee.

Suunnittelija Perttu Papunen teki

Auviselle mielenkiintoisen ehdotuksen

maalauksen teemasta. Se kumpusi hänen

omasta kiinnostuksestaan 1940-50-luvun

Amerikan meksikaanien lowrider-rakentelutyyliin,

jossa moottoreiden sijasta keskityttiin

madalluksiin ja näyttävään ulkonäköön.

Mika ja tiimi ihastuivat ideaan.

Jokainen autoa koristavista kuvista

on tarkkaan mietitty pala kokonaisuutta.

Vahvassa roolissa ovat meksikaanien taiteellinen

sekä symbolinen kuvamaailma,

jossa korostuvat perhe ja uskonto. Omaksi

suosikikseen rekan lukuisista maalauksista

Perttu mainitsee kuljettajan puoleista

sivua koristavan teoksen, jossa on meksikolaisia

juuria omaavan näyttelijä Danny

Trejon kuva. Tärkeä osa auton ilmettä

ovat valitut värit, jotka Pertun mukaan tekevät

tästä rekasta ainutlaatuisen. ”Auton

värimaailma on täynnä blinblingiä, jota en

ole aikaisemmin nähnyt rekkamaailmassa,

ainakaan näin pitkälle vietynä”, Perttu

kertoo.

Lowrider keräsi Power Truck

Show:ssa 11.-12.8.2017 viisi

pääpalkintoa seuraavissa luokissa

• Puoliperävaunun vetoautot + traileri

• Paras maalaus

• Valoshow

• Haastajaluokka

• Best in Show


Nordic Trophy 2017 -kilpailussa

Ruotsissa 25.-26.8.2017

Lowrider puolestaan voitti

seuraavat palkinnot

• Nordic Trophy 2017

• Svempas Best in Show

• Mestariluokka

• Paras ajoneuvoyhdistelmä

• Paras maalaus

• Valoshow

• Lisäksi parhaan sisustuksen

3. palkinto

Erityisen tyytyväinen Auvinen

on ruotsalaisen custom-kuninkaan

Svempaksen myöntämään Best in

Show -palkintoon. ”Se on meille kova

juttu, koska koskaan aiemmin ei Mercedes

ole palkintoa voittanut.” •

Lowriderin design ja

kynäruiskumaalaukset: Perttu Papunen

Kuvat: Perttu Papunen

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi


XT – järeimpien

Scanioiden kasvot

Scanian XT-malliston esittely

on Euroopassa maansiirto- ja

rakennusaloilla toimiville

yrityksille, vaativiin

käyttötehtäviin suunnattu

ja räätälöidyillä ratkaisuilla

toteutettu kokonaisuus.

”K

eskitymme nyt yhä voimakkaammin

maansiirtoja

rakennusalalle", sanoo

Scania Trucksin tuotejohtaja Anders

Lampinen. "Meillä on oikeat tuotteet,

meillä on oikeat palvelut ja oikeaa osaamista

– pyrimme saavuttamaan aseman,

joka vastaa sitä, johon olemme päässeet

kaukokuljetussektorilla kaikilla markkina-alueilla.

Scanian XT-mallisto on täydellinen

tuote silloin, kun haasteet ovat

kovat ja asiakas tarvitsee ratkaisun, johon

voi luottaa ja joka toimii aina."

Scania esittelee XT:n, mallin, jonka voi

valita kaikkien P-, G-, R- ja S-ohjaamojen

yhteyteen, moottorista riippumatta.

Scania XT:n perustana toimii erittäin järeä

puskuri, joka ulottuu 150 mm auton

eteen. Se antaa autolle tunnusomaisen

ilmeen, joka huokuu voimaa ja vankkuutta.

Lisäksi Scania XT:n ostajat voivat

täydentää autoa ulko- ja sisä tilojen

varustepaketilla, jonka sisältö (vaihtelee

maittain) osaltaan parantaa tuottavuutta

ja korostaa auton korostetun vahvaa ilmettä.

Tehty kestämään

Puskurin ylityskulma on valitusta rengastuksesta

ja alustatyypistä riippuen noin

25 astetta. Varustukseen kuuluu myös

liukulevy ja ajovalojen suojaverkko, joten

Scania XT:n etupuoli on erityisen järeä ja

kestävä – se kestää törmäyksiä ja melko

koviakin kolhuja rakenteiden vaurioitumatta.

Puskurin keskellä on helposti

käsillä 40 tonniin luokiteltu hinaustappi

– käytännöllistä, jos autolla joutuu irrottamaan

toista ajoneuvoa pulasta tai jos

auto kaipaa apua kuormattuna.

”Scania XT-varustus on räätälöity

erilaisissa tehtävissä oleviin maansiirto-,

rakennus- ja metsäkuljetusautoihin,

jotka usein joutuvat kestämään vaativia

olosuhteita niin tiellä kuin maastossa”,

Anders Lampinen sanoo. Niiden on kestettävä

kaikenlaista ilman että käydään

paikattavana korjaamolla. On huonoja

tienpintoja, ahtaita reittejä sekä tilanteita,

joissa tulee törmäyksiä ja kolhuja.

Maansiirto- ja rakennusalan kuljetusliikkeiden

marginaalit eivät yleensä ole

kovin suuria, ja suunnittelemattomat

seisokit saattavat aiheuttaa katastrofin

sekä pääurakoitsijan aikataululle että

kuljetusliikkeen taloudelle.

50 Kuljetus & Logistiikka 4/2017


Kumppanuus on

elintärkeää

Haastavissa olosuhteissa operoivat ajoneuvot

asettavat erilaisia vaatimuksia, ei

ainoastaan kokoonpanon ja käyttöominaisuuksiensa

suhteen, vaan myös palvelujen

osalta: kunnossapidon ja korjausten

on oltava korkealuokkaisia. Autoja

käytetään vaativissa ja materiaalia kuluttavissa

olosuhteissa kuten sorakuopissa,

rakennustyömailla ja metsäautoteillä.

Samalla tyypillinen kippiauto kulkee

vuodessa 80 000 km ja enemmänkin,

joten hyvä polttoainetalous on todella

merkittävä ominaisuus. Lisäksi on muitakin

haasteita, esimerkiksi se, että rakennustyömaat

usein sijaitsevat kaupungissa,

mikä edellyttää hyvää näkyvyyttä,

ketteryyttä ja jatkuvia liikkeellelähtöjä ja

jarrutuksia.

”Scania tarjoaa maansiirto- ja rakennusalan

asiakkailleen joukon palveluja,

jotka olennaisesti myötävaikuttavat ajoneuvon

hyvään käyttötalouteen”, Lampinen

sanoo. ”Scania-korjaamo sekä korjaus-

ja huoltosopimus, johon mieluusti

sisältyy Scanian innovatiivinen ratkaisu

todelliseen käyttöön perustuvine mukautuvine

huolto- ohjelmineen, on paras

lähtökohta.”

Useita autoja omistava liikennöitsijä

voi esimerkiksi valita Scania Fleet Caren.

Se on palvelu, joka perustuu siihen, että

kaikki Scania-ajoneuvot ovat etäyhteydellä

kytkettyjä. Scania Fleet Caren avulla

varmistetaan parempi käytettävyys,

korkeampi käyttöaste sekä koko kaluston

kustannusten ja tuottojen tarkka seuranta

ja hallinta.

Räätälöity

Vaikka maanrakennusautot ovat ilmeisimmät

XT-varustuksen kantajat, Scanian

moduulijärjestelmä antaa hyviä

mahdollisuuksia räätälöintiin myös esimerkiksi

puutavara- ja puhtaanapitoajoneuvoissa.

”Scanialla annamme asiakkaiden itse

määritellä mikä on heidän mielestään

kova haaste ja mitä ominaisuuksia he

katsovat tarvitsevansa”, Lampinen sanoo.

”Sen vuoksi XT-tyyppiset ajoneuvot

suorittavat hyvinkin erilaisia tehtäviä. Se

vetoaa todennäköisesti puutavaran kuljettajiin,

mutta myös tyypillinen jokapaikan

kaksiakselinen vaihtolava-auto toimii

hyvin XT-versiona. Sen päättää kuitenkin

asiakas, emme me scanialaiset.”

Valinnanvapaus ei tietenkään rajoitu

ohjaamovaihtoehtoihin ja akselikokoonpanoihin.

Moottorivalikoimakin on hyvin

laaja; Scania XT:ssä se ulottuu Scanian

hiljattain esittelemistä uuden sukupolven

V8-moottoreista ja 9-litraisista

rivimoottoreista kolmeen eritehoiseen

viime vuonna esiteltyyn polttoainetaloudelliseen

13 litran moottoriin.

Erilaisia varusteluvaihtoehtoja

XT-auton perusversio on vielä täydennettävissä

ulko- ja sisätilojen XT- varustepaketilla

(sisältö saattaa vaihdella

maittain). Ulkopuolisessa varustepaketissa

on erikoisvahvat taustapeilit,

aurinkolippa ja upotettavia kattovaloja.

Sisätilojen paketissa on muun muassa

XT-malliset istuimet, korkeareunaiset

kumimatot, säilytysvarusteita sekä tarvittaessa

kojelaudan levikkeenä toimiva

yksikkö, johon voi sijoittaa varusteiden

ja päällirakenteiden ohjaimia ja säätimiä.

”Riippumatta siitä, missä yhteydessä

Scania XT esiintyy, se henkii järeyttä

tavalla, johon pääsee vain pitkällä kokemuksella

ja suhtautumalla kunnioituksella

kaikkiin haasteisiin”, Lampinen

sanoo. •

Järeys, tuottavuus ja helppo räätälöitävyys mitä erilaisimpiin tehtäviin

ovat mainesanoja, jotka kuvaavat Scanian tarjontaa maanrakennussektorille.

Tämä koskee sekä itse tuotetta että sitä tukevia

Scanian kuljettaja- ja korjaamopalveluja.

Kuljetus & Logistiikka 4/2017 51


Heikko hämäränäkö

on liikenneturvallisuusriski

– suomalaisautoilijoista miltei kolmasosa välttää pimeällä ajamista

Tuoreen tutkimuksen mukaan yli kolmasosa autoilevista

suomalaisista tarkistuttaa näkönsä vain 4-5 vuoden välein

tai harvemmin. Miltei kolmasosa tutkimukseen vastanneista

suomalaisautoilijoista välttää pimeällä ajamista. Pimeiden teiden

välttely voi kieliä huonosta hämäränäöstä, joka on autoilevalle

vaarallinen vaiva.

L

ähes kolmasosa suomalaisista

autoilijoista välttää pimeällä

ajamista, selviää Specsaversin

teettämästä tutkimuksesta. Tutkimukseen

vastanneista autoilijoista noin 80

prosenttia ajaa päivittäin tai monta kertaa

viikossa. Hämärässä autoilu voi mietityttää

tottunuttakin kuskia.

– Huono hämäränäkö lisää merkittävästi

onnettomuusriskiä liikenteessä

pimeinä syysiltoina. Jos pimeällä ajaminen

tuntuu epämiellyttävältä ja huomaat

havaitsevasi esimerkiksi liikennemerkit

vasta, kun ne tulevat kohdalle, saatat

kärsiä heikosta hämäränäöstä. Myös

herkästi vastaantulevien autojen valoista

häikäistyminen voi olla merkki hämäränäön

heikentymisestä.

Hämäränäöllä tarkoitetaan silmän kykyä

sopeutua eri valaistusolosuhteisiin

ja erottaa kontrasteja pimeässä. Silmät

sopeutuvat kirkkaaseen ympäristöön

yleensä muutamassa minuutissa, mutta

hämärään sopeutuminen voi viedä jopa

puoli tuntia.

– Joissakin tapauksissa heikko hämäränäkö

voi kieliä iän mukanaan tuomasta

silmäsairaudesta, kuten kaihista. Ikääntyessä

silmän valoa taittavat väliaineet

samenevat ja hämäränäkö heikentyy.

Myös muut sairaudet ja lääkitys voivat

vaikuttaa hämäränäköön.

Suomalaisautoilijat ovat huolissaan

muiden näöstä enemmän

kuin omastaan

Suomalaisautoilijat pitävät aktiivista

omasta näöstä huolehtimista tärkeänä:

75 prosenttia ajonäkötutkimukseen osallistuneista

autoilijoista kokee, että autoa

ajavien pitäisi tarkastuttaa näkönsä 2 –3

vuoden välein tai useammin. Lähes 40

prosenttia kuitenkin tarkistuttaa näkönsä

vain 4-5 vuoden välein tai harvemmin.

– Liikenneturvallisuudenkin kannalta

silmät on tärkeää tarkastuttaa säännöllisesti.

Kun ikää karttuu, silmässä tapahtuu

väistämättä muutoksia. Eroa voi olla

itse vaikea huomata, sillä muutokset tapahtuvat

hiljalleen. On kuitenkin kaikkien

kannalta turvallisinta, että liikenteessä

näkee niin hyvin kuin mahdollista.

Jopa 59 prosenttia autoilevista suomalaisista

on huolissaan muiden liikenteessä

liikkuvien näöstä liikenneturvallisuuden

kannalta. Myös oma näkeminen on

mietityttänyt kolmasosaa tutkimukseen

osallistuneista kuskeista.

– Huonon hämäränäön taustalla on

usein korjaamaton taittovirhe, joka korostuu

hämärällä autoillessa. Se on helppo

korjata sopivilla linsseillä. Tarvittaessa

optikko ohjaa asiakkaan silmälääkärille

jatkotutkimuksiin. •

52 Kuljetus & Logistiikka 4/2017


Continentalin tulevaisuuden

rengasteknologiat parantavat

turvallisuutta ja mukavuutta

mukauttamalla renkaan tien pintaan

sopivaksi

CONTINENTALIN uudet teknologiat mahdollistavat renkaan

ja tien pinnan mittaamisen reaaliaikaisesti sekä renkaan

mukauttamisen kelin ja tien kunnon mukaiseksi. Näin

turvallisuus ja ajokokemus paranevat entisestään.

Teknologiat yhdistyvät uuden renkaan prototyypissä, joka

mahdollistaa molempien järjestelmien täyden potentiaalin

käytön. Uusi rengas tarjoaa parhaan vaihtoehdon märälle,

kuivalle ja liukkaalle kelille. Se muotoutuu tien ja keliolosuhteiden

mukaan sekä kuljettajan toiveiden mukaan.

ContiSense perustuu sähköä johtavan kumiseoksen kehittelyyn,

joka mahdollistaa viestittelyn renkaan ja auton välillä.

Kumissa olevat sensorit tarkkailevat jatkuvasti renkaan

kulutuspintaa ja tien lämpötilaa ja ilmoittavat kuljettajalle,

jos tulokset poikkeavat ennalta määritellyistä arvoista.

Jos vierasesine puhkaisee renkaan, järjestelmä varoittaa

heti kuljettajaa. Aiemmin renkaat varoittivat kuljettajaa vasta

kun rengaspaine oli jo laskenut. Tulevaisuudessa ContiSenseen

lisätään antureita, joita voidaan hyödyntää yksittäisesti,

jolloin esimerkiksi rengas ”tuntee” tien lämpötilan tai lumen

ja kertoo siitä kuljettajalle. Tieto voidaan välittää auton lisäksi

myös älypuhelimeen.

Grotamar82

• Ehkäisee dieselbakteerin

• Korroosiosuojaus

polttoainejärjestelmälle

• Täyttää EN590 standardin

Lindemann HYD

Hydrauliikan lisäaine

• Lisää voitelua

• Elvyttää tiivisteet

• Vähentää vuotoja

www.merina.fi

TILAA NYT:

Myynti: Merina Ay

ja jälleenmyyjät

myynti@merina.fi

Puh. 045 330 1200

ContiAdapt muokkaa ratissa olevien pienten kompressorien

tarjoaman tiedon avulla rengaspainetta vanneleveyttä

muuttamalla. Tarkoituksena on muuttaa renkaan ja tien välistä

kosketuspintaa ajoon sopivaksi, turvallisuuden ja ajomukavuuden

parantamiseksi. Neljä eri vaihtoehtoa tarjoavat

parhaan ajokokemuksen märälle, epätasaiselle, liukkaalle ja

normaalille tien kunnolle. Järjestelmä mahdollistaa myös

auton parkkeeraamiseen esimerkiksi syvään lumeen alentamalla

rengaspaineen alle 1 baarin. • Tutustu myös lehden

nettiversioon

Continentalin tulevaisuuden rengasteknologiat.

www.kuljetusjalogistiikka.com

Kuljetus & Logistiikka 4/2017 53


koulutus

Lean-ajat te luun pe rus tu val la kou lu tuk sel la haemme yhä kus tan nus te hok kaam paa ja laa duk kaam paa osaa mis ta,

sanoo CNC –tekniikan toimitusjohtaja Miika Kosunen (kuvassa oikealla). Kuvassa myös yrityksen kehitysjohtaja Miguel Garcia

Carme (vasemmalla) sekä Jukka Hakanen.

Vaasalainen CNC-Tekniikka Oy panostaa

henkilöstön koulutukseen yhteistyössä

EduVamian kanssa

”L

ean-ajattelu perustuu kahteen

pääperiaatteeseen. Tavoitteena

on materiaalien ja

tuotteiden jatkuva virtaus ja organisaation

kaikissa prosesseissa ajatellaan koko

ajan asiakkaan saamaa lisäarvoa. Kaikki

hukkatyö eli sellainen työ, joka ei tuota

asiakasarvoa, pyritään karsimaan pois.

Toinen pääperiaate on pyrkimys mahdollisimman

oikeaan laatuun” kiteyttää

kouluttaja Minna Kiviharju Vamian

Sampo-kampuksella Vaasan Sepänkyläntiellä.

Hän avaa Lean-ajattelun filosofiaa ja

parikymmentä ohutlevytyökaluja valmistavaa

metallimiestä kuuntelee häntä keskittyneesti.

Koulutusohjelman tavoitteena

on syventää toimintamallin ymmärrystä

CNC-Tekniikka Oy:n työntekijöille

ja monipuolistaa heidän osaamistaan.

”Lean-ajatteluun perustuvalla koulutuksella

haemme yhä kustannustehokkaampaa

ja laadukkaampaa osaamista.

Tulemme kouluttamaan johtohenkilöiden

lisäksi kaikki työntekijät, sillä on

erittäin tärkeää, että koko henkilöstö

sitoutuu ja osallistuu tämän toimintamallin

jalkauttamiseen. Jotta Lean voi

ylipäätänsä toimia, kaikkien täytyy olla

motivoituneita ja valmiita kehittämään

itseään. Oman systemaattisuuden kehittäminen

asettaa meille kaikille suuren

haasteen. Onneksi emme aloita nollasta,

sillä jotkut osat Lean-ajattelusta ovat

meille entuudestaan osittain tuttuja”,

kertoo CNC-Tekniikka Oy:n toimitusjohtaja

Miika Kosunen.

EduVamia on ammatillisen

täydennyskoulutuksen osaaja

Lean on tuttu juttu myös EduVamialle,

joka toteuttaa ammatillista täydennyskoulutusta

yhteistyössä Vamian kanssa.

Vaasan aikuiskoulutuskeskus ja Vaasan

ammattiopisto, jotka nykyään ovat osa

Vamiaa, ryhtyivät tiettävästi ensimmäisinä

julkishallinnon oppilaitoksina Suomessa

kehittämään omaa toimintaansa

ja omia prosessejaan Lean-menetelmien

avulla vuonna 2013. Kehittämistyön

54 Kuljetus & Logistiikka 4/2017


Jatkuvan parantamisen

–taulu luonnosteluvaiheessa.

yhtenä tuloksena Vaasassa otettiin viime

vuonna käyttöön Vamia Lean Center, joka

sijaitsee Sampo-kampuksella.

”Oy EduVamia Ab (toimi 28.8.2017 asti

nimellä Oy EduVakk Ab) aloitti toimintansa

viime vuonna ja ilokseni voin todeta,

että ensimmäinen toimintavuosi oli hyvä

ja asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä

koulutuksiimme. Toiminta oli ennakoitua

laajempaa ja myös liikevaihto oli selkeästi

ennakoitua suurempi. Koulutimme viime

vuonna kaiken kaikkiaan 2197 opiskelijaa.

Näistä kotoutumis- ja lukikoulutuksissa oli

630 ja ammatillisessa täydennyskoulutuksessa

1567 henkilöä. Teimme yhteistyötä

noin kolmenkymmenen eri yrityksen ja

julkishallinnon organisaation kanssa ja lisäksi

meillä oli asiakkaana myös yksityisiä

henkilöitä. Koulutustarjonta oli laaja, varhaiskasvatuksen

ammatillisesta täydennyskoulutuksesta

hitsausalan koulutukseen

Intiassa” toteaa EduVamian toimitusjohtaja

Pia Finne iloisena.

Asiakkaan tarpeisiin

räätälöity Lean

–koulutusohjelma

CNC-Tekniikka Oy:n kehitysjohtaja Miguel

Garcia Carme kertoo, että yrityksessä

arvostetaan EduVamiaa alueellisena

kouluttajana, monialaisena osaajana

sekä luonnollisena yhteistyökumppanina.

Mahdollisuus räätälöidä asiakaskohtainen

koulutusohjelma oli painava peruste kouluttajan

valintaan. Garcia Carmen mielestä

laadukas koulutus, jolla systematisoidaan

yrityksen prosesseja on avainasemassa,

kun yritys kasvaa. Lean-ajattelulla CNC-

Tekniikka pyrkii vastaamaan yhä kiristyviin

vaatimuksiin oikea-aikaisten ja -laatuisten

toimitusten varmistamiseksi. Lopuksi Garcia

Carme toteaa, että EduVamian lähellä

olo tuo joustavuutta koulutusohjelman toteuttamiseen.

• Teksti: Hippi Hovi


koulutus

Kaiken uudenaikaisen tekniikan lisäksi seinustalla on kaikeksi varmuudeksi myös pöytä paperikartalle. Kuva: Katri Väkiparta

Simulaattoreilla mahdollistuu

jäänavigointikin

Syksyn 2016 aikana Raumalle

saatiin merenkulun uudet

simulaattorit. Opiskelijat

tulevat käyttämään vastaavaa

tekniikkaa tulevaisuudessa

työskennellessään laivoilla.

Teksti: Inna Saarinen

-O

lemme saaneet uudenlaiset

komentosilta-, DP- ja

konehuonesimulaattorin.

Meillä on näitä toki aiemminkin simuloitu,

mutta nyt saimme päivitettyä

laitteemme ja hurjasti lisää palikoita

käyttöön, iloitsee merenkulun lehtori

Ninna Roos.

Esimerkiksi öljykentillä työskentelevän

aluksen on pysyttävä paikallaan,

vaikka olisi paljon tuulta ja merenkäyntiä.

DP-järjestelmät mahdollistavat sen.

Merenkulun ammattilaisen tehtävänä

on valvoa järjestelmien toimintaa. Myös

jäänavigointimoduli on uusi. Sen avulla

pystytään simuloimaan jääolosuhteita.

Tulipaloja ja karilleajoja

Opiskelijat pääsevät entistä enemmän

ajamaan laivaa ja keräämään harjoittelupäiviä

simulaattorilla. Merenkulussa

vaadittu harjoittelu on 108 opintopistettä.

Kuusi tuntia ajoa vastaa yhtä harjoittelupäivää.

- Laivalle mennään tietysti myös, mutta

osan harjoittelusta voi nykyään tehdä

simulaattorilla. Alan harjoittelupaikoista

on joskus pulaa, Ninna Roos kertoo.

Simulaattorit ovat erityyppisessä käytössä

eri vaiheessa opintoja. Opintojen

alkuvaiheessa oleville on tutkankäytön

peruskurssi, jossa keskitytään laitteiden

hallintaan. Myöhemmin suoritetaan

kursseja, joilla toimitaan kokonaisvaltaisesti;

hoidetaan komentosillan kaikki

rutiinit.

Opinnoissa luodaan ongelmatilanteita,

joihin saattaa tulevaisuudessa oikeastikin

törmätä. On mahdollista järjestää

simuloidusti monimuotoisia harjoituksia,

vaikka tulipalo tai karilleajo. Tiimityöskentelyä,

evakuointia ja hätätilannetoiminnan

organisointia saadaan nyt

56 Kuljetus & Logistiikka 4/2017


Ninna Roos esittelee uutta komentosiltasimulaattoria. Kuva: Inna Saarinen

entistä paremmin harjoiteltua. Opettaja voi

valvoa harjoitusta eri tilassa videokameravalvonnan

avulla.

Myös tutkimus- ja

kehittämistyötä

Ninna Roos kehuu, että opiskelijat tulevat

mielellään simulaatiotiloihin.

- He ovat rohkeita ja hyvin motivoituneita,

pääsevät yleensä nopeasti näiden laitteiden

käyttöön sisälle.

Jatkossa SAMKilla on aiempaa paremmat

edellytykset tehdä viranomaisten

kanssa yhteistyötä, kehitellä esimerkiksi

yhteisharjoituksia. Myös ammattilaisille

tarkoitettujen lisäkoulutusten tarjonta paranee.

- Nyt meillä on loppuvaiheessa Sea-

Horse-projekti, jossa tuodaan ilmailualan

hyviä käytäntöjä merenkulkuun. Tämän

tyyppisissä hankkeissa simulaatiotilat ovat

jatkossa hyvä apu, Ninna Roos kertoo.

Myös ECDIS-simulaattorit ovat merenkulun

käytössä. Niissä on samanlaisia elementtejä

kuin komentosiltasimulaattoreissa,

mutta ne ovat riisutumpia versioita. Ne

mahdollistavat navigoinnin ja reittisuunnittelun.


Simulaatiotiloissa on viisi komentosiltaa,

joista neljä on pieniä ja yksi iso. DP-lyhenne

tulee sanoista Dynamic Positioning. ECDIS-lyhenne

tulee sanoista Electronic Chart Display

and Information System. Simulaattorit ovat

yhteiskäytössä Winnovan kanssa.

Turun AMK kehittää 5G-teknologian

testausympäristöjä yli miljoonalla eurolla

TURUN ammattikorkeakoulu

on eturintamassa kehittämässä

tulevaisuuden 5G-verkkoja.

Suuremman kapasiteetin lisäksi

ne mahdollistavat jopa miljoonien

IoT-laitteiden kytkemisen

verkkoon yhden tukiaseman alueella sekä pienentävät verkon

viivettä merkittävästi, mikä mahdollistaa uudenlaiset sovellukset

kuten autonomisesti liikkuvat ajoneuvot.

Pelkästään tämän vuoden aikana Turun AMK on saanut läpi

kolme hankekokonaisuutta, joista yksi kuuluu EU-komission

Horizon 2020 5G-tutkimusohjelmaan (5G-PPP) ja kaksi muuta

Tekesin rahoittamaan suomalaiseen 5G Test Network Finland

-kokonaisuuteen (5GTNF), joka kokoaa Tekesin 5thGearteknologiaohjelman

testiympäristöhankkeet yhteen. Molemmat

ovat kansainvälisesti tunnettuja ja merkittäviä kokonaisuuksia.

Ammattikorkeakouluista Turku on ainoa suomalainen edustaja

5G-PPP:ssä ja 5GTNF:ssä muista ainoastaan Centria AMK on

mukana.

Turun AMK on jo pitkään kehittänyt esimerkiksi langattomien

tietoliikennetekniikoiden tutkimuksen vaatimia laboratoriotestaus-

ja kenttämittausjärjestelmiä.

– Nyt olemme mukana näissä kolmessa merkittävässä hankkeessa,

joissa kaikissa viedään 5G-teknologiaratkaisuja entisestään

eteenpäin, kertoo yliopettaja ja tutkimusvastaava Jarkko

Paavola Turun AMK:sta. •

ADR-peruskurssi

/yhdistetty (P/YP)

Pori 18.-21.9.

ADR-säiliökurssi

Huittinen 28.-29.9.

KOULUTUKSET 2017

ADR-täydennyskurssi (YT)

Huittinen 23.-24.9., 7.-8.10.

Huittinen 9.-10.10., 28.-29.10.

Kaarina 14.-15.10.

ADR-täydennyskurssi (TP)

Huittinen 23.9.

Kaarina 14.10.

Tieturva I

Huittinen 21.10., 27.10.

Kaarina 24.9.

Työturvallisuuskorttikoulutus

Huittinen 14.10., 20.10.

Ennakoiva ajaminen

Huittinen 30.9.

Huittinen 16.10., 22.10.

Kuljettajan ensiapu

perusosa

Huittinen 30.9.

Kuljettajan ensiapu

syventäväosa

Huittinen 14.10.

Terveyttä teille

Huittinen 7.10.

Taksin kuljettaja

peruskurssi

Huittinen 21.-22.10. ja

28.-29.10.

Taksin kuljettaja

jatkokurssi

Huittinen 17.9.

Koulutusohjelmat hyväksytty kuljettajien

jatkokoulutukseen (ei E1 ja E7).

Ajokorttiluokan C:stä CE:hen koulutus yhteistyössä

Autokoulu Akatemia ja Ulvilan Ajo-Opisto.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 040-5924455 tai

timo.kallionpaa@adrkoulutus.com tai adrkoulutus.com

Taksinkuljettajien ammattipätevyyskoulutus


Lähes joka kolmanteen

pk-yritykseen on yritetty

tietoturvarikosta

Iin kyselytutkimuksen mukaan lähes joka kolmanteen

suomalaiseen pk-yritykseen on yritetty tehdä tietoturvarikos

viimeisen kolmen vuoden aikana. Rikosyrityksen kohteeksi

joutuneiden määrä on kaksinkertaistunut vuoteen 2015

verrattuna. EU:n tietosuoja-asetus tuo yritysten tietoturvaan

uutta sääntelyä, mutta vain neljännes pk-yrityksistä on vielä

valmistautunut siihen mitenkään.

Tietoturvaan liittyvät riskit koskettavat

yhä useampia yrityksiä

kokoon katsomatta. Suomalaisista

pk-yrityksistä 29 prosenttia kertoo

joutuneensa tietoturvarikosyrityksen

kohteeksi kuluneen kolmen vuoden aikana.

Näistä joka viides arvioi ainakin

jonkin rikosyrityksen myös onnistuneen.

Tiedot käyvät ilmi Ifin kesällä toteuttamasta

kyselytutkimuksesta, jossa haastateltiin

pk-yritysten tietoturvasta vastaavia.

Joka kolmas pk-yrityksistä pitää todennäköisenä,

että tulevaisuudessa tietoturvarikos

omaan yritykseen onnistutaan

tekemään. Todennäköisimpänä rikosta

pitävät 51–250 työntekijää työllistävät

yritykset sekä toimialois-

ta teollisuusyritykset.

Tutkimukseen osallistuneista pk-yrityksistä

45 prosenttia uskoo oman yrityksensä

tietoturvan tason olevan kuitenkin

keskimääräistä parempi. Silti jopa 77

prosenttia arvioi, että jos yritykseen nyt

kohdistuisi tietoturvahyökkäys, omissa

toimintavalmiuksissa olisi vähintään

pieniä puutteita.

– Huolestuttavaa on, että vaikka rikosyrityksen

kohteeksi joutuneiden määrä

on selvästi kasvanut vuodesta 2015, yritysten

tietoturvan taso ei tutkimuksen

perusteella ole merkittävästi parantunut.

Yrityksiä, jotka uskovat, etteivät välttämättä

havaitsisi tietoturvarikosta ollenkaan,

on itse asiassa aiempaa enemmän,

tuotepäällikkö Tapio Valtonen Ifistä

kommentoi.

Suurin osa pk-yrityksistä

ei ole valmistautunut uuteen

tietosuoja-asetukseen

Ensi vuoden toukokuusta alkaen uusi

EU:n tietosuoja-asetus velvoittaa kaikkia

yrityksiä käsittelemään entistä huolellisemmin

asiakkaista ja henkilöstöstä kerättyjä

henkilötietoja. Ifin tutkimuksessa

lähes kaksi kolmesta pk-yrityksestä arvioi

tietävänsä vähintään pääpiirteissään,

mitä vaatimuksia uusi sääntely tuo omalle

yritykselle. Joka seitsemäs kuitenkin

myöntää, ettei tiedä niitä lainkaan ja neljännes

kertoo tietävänsä vain osittain.

Selkeästi useammin tietämättömiä ovat

pienemmät, 10–50 työntekijää työllistävät

yritykset.

– Uusi sääntely voi tarkoittaa isojakin

muutoksia toimintatapoihin, sopimuksiin

ja tietojärjestelmiin. Kuitenkin

vain neljäsosa pk-yrityksistä on ryhtynyt

konkreettisesti valmistelemaan asetuksen

edellyttämiä toimenpiteitä ja muutoksia.

Ainoastaan kolmannes ylipäätään

tiesi tarkalleen, milloin tietosuoja-asetus

astuu voimaan, toteaa Tapio Valtonen.

– Henkilötietoja paljon käsittelevät

isot yritykset ovat valmistautuneet uudistukseen

jo pidempään, mutta viimeistään

nyt myös pk-yritysten pitäisi ryhtyä

selvittämään, mitä muutos tarkoittaa

omalla kohdalla.

Yhä useampi haluaa

turvata yrityksensä

tietomurtojen varalta

Viimeaikaiset isot tietoturvaloukkaukset

ovat lisänneet pk-yritysten tietoisuutta

riskeistä, mikä näkyy myös kasvaneena

kiinnostuksena tietoturvavakuutuksia

kohtaan.

– Moni yritys on havahtunut siihen,

että tietoturvaloukkauksen todennäköisyyden

lisäksi myös sen seuraukset

olisivat aiempaa suuremmat. Tyypilliset

tietoturvariskit sisältävän tietoturvavakuutuksen

avulla voi varautua tietomurtojen

seurauksiin ja turvata näin

yritystoiminnan jatkumisen. Myös uusi

tietosuoja-asetus edellyttää tietomurron

nopeaa selvittämistä ja ilmoittamista,

mistä aiheutuu yritykselle kuluja, nen toteaa. •

Valto-

if.fi

58 Kuljetus & Logistiikka 4/2017


ETUSI JOPA

1 290 €

UUDEN HONDA-MÖNKIJÄN OSTAJALLE

KAUPAN PÄÄLLE

✪ LUMILEVYPAKETTI - 128 cm leveä tukeva lumilevy erittäin

helppokäyttöisellä pikakiinnityksellä.

✪ LÄMPÖKAHVAT - laadukkaat lämpökahvat, joissa 4 asentoinen

lämmitystehon säätö ja peukalonlämmitin.

✪ TAKALAUKKU - tilava ja tukevasti paikallaan istuva takalaukku.

✪ VINSSI - ammattitason vinssi, jossa langaton kaukokäyttö.

Kampanja voimassa 30.11.2017 asti.

HONDA ATV -MALLISTO alkaen 7 490 €

Pyydä vaihto- ja rahoitustarjous: HONDAMÖNKIJÄT.FI

facebook.com/hondamonkijat

youtube.com/hondamcfinland

Puh. 020 7757 200


Täydenpalvelun logistiikkatalo

SOVItusti ehjänä perille

ilman välipurkuja!

TARVITTAESSA LYHYT- tai pitkäaikainen varastointi

VALTATEIDEN VALTIAAT

GLi on aidosti täyden palvelun kuljetus- ja logistiikka

yritys. Tarjoamamme palvelut eivät rajoitu

pelkästään kuljetuksiin, vaan palveluistamme

löytyy erittäin laaja kirjo tukipaveluita joista

saadaan juuri teille sopiva palvelukokonaisuus.

SOITA 050 919 22 63

PALveuitamme Suomessa ja Baltiassa:

• Koulutus- ja konsultointipalvelut

• Henkilöstövuokraus ja suorarekrytoinnit

• Kotimaiset ja kansainväliset kuljetukset

• Renkaat henkilö- paketti- ja kuorma-autoihin

• Rengashotelli

• Liikuteltava edustustila VIP-Vaunu

• Varastointi

www.gli.fi • Keskuojankatu 30, Tampere • kristian.lella@gli.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!