11.07.2022 Views

Kuljetus & Logistiikka 1 / 2013

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAALLA • MERELLÄ • ILMASSA

MAALLA 1/2013 • 16. MERELLÄ vuosikerta • www.kuljetusjalogistiikka.com

• ILMASSA

Asiakkaat määräävät

AEO-sertifikaatin

tarpeen

TIETO-

TEKNIIKKA

säästää

kuljetuskuluissa

TYÖTERVEYS

&hyvinvointi

Työterveyshuolto

kahvin hinnalla

TRUKKITEEMA

Trukkihuolto paranee

ja valikoima

laajenee

KOULUTUS

Metsäala kaipaa

kipeästi

uusia tekijöitä

ABU

DHABISTA

portti

Lähi-itään


Täydellisten osiensa summa

LOGISTICS 13 on toimivien logistiikkaratkaisujen ideapäivä alan päättäjille ja asiantuntijoille.

Tule kohtaamaan kaikki tärkeimmät kumppanit ja kuulemaan, kuinka kaikki palaset loksahtavat kohdalleen.

AIKA: Tiistai 9.4.2013 klo 8:30 - 17:00 PAIKKA: Wanha Satama LISÄTIETOJA: www.logistics-tapahtuma.fi


Tässä lehdessä:

Asiakkaat määräävät

AEO-SERTIFIKAATIN

TARPEEN.................................. 6

TIETOTEKNIIKKA

säästää kuljetuskuluissa.............8

Perheyhtiö Porista kansainvälistyi

HACKLIN KULJETTAA

MAALLA, MERELLÄ

JA ILMASSA............................10

Suomi arvostettu logistiikan osaajana

KULJETUSTEN KILPAILUKYKY

VAATII ENNAKOIVAA

EDUNVALVONTAA...................12

KUORMALAVA-

LOGISTIIKAN

KUSTANNUKSIA

tunnetaan huonosti................ 14

ABU DHABISTA

PORTTI

LÄHI-ITÄÄN........................... 18

Näin saat palvelun laadun,

nopeuden ja kannattavuuden

kohtaamaan varastoissa ja

logistiikkakeskuksissa............ 22

TYÖTERVEYS & hyvinvointi s. 26-31

- Henkilöriskit haltuun

- Terveystalo tuo ratkaisuja

- Työterveyshuolto kahvin hinnalla

TRUKKIteema s. 34-41

- Trukkihuolto paranee

- Vastapainotrukkeja Järvenpäästä

- Uusi vastapainotrukki

Koulutus s. 45–57

Kuntec jyrää keltaisella

kalustollaan ........................................... 46

KAO liikenneopettajan

oppimisympäristönä................................48

METSÄALA

kaipaa kipeästi uusia tekijöitä..................50

Videokonsultoinnin avulla

työnhaun sudenkuopat haltuun................53

LIIKENNETURVA kouluttaa

REAK® -kouluttajia ................................ 54

UUDELLEENKOULUTUS

turvasi työllistymisen...............................56

Logistiikan tietopankki

pilottikäytössä Kymenlaaksossa...............57

| pääkirjoitus |

Kaasuhanat auki

Satakunnasta kuului hyviä uutisia. Maakunnassa on niin paljon potentiaalista

kysyntää nesteytetylle maakaasulle, että sen tuonti kannattaisi

aloittaa. Tähän päätelmään olivat tulleet tutkijat Minna Alhosalo ja Ari

Karppinen. Asiasta kerrottiin Turun yliopiston tiedotteessa.

Se mitä tiedotteessa ei kerrottu, oli, että tutkimuksen yksi rahoittajista

on Gasum Oy. LNG-kauppiaalle markkinoiden synty olisi tervetullutta.

Haastattelujen perusteella käyttöpotentiaali olisi Satakunnassa enintään

166.000 tonnia vuodessa.

Aivan läpihuutojuttu nesteytetyt maakaasumarkkinat eivät kuitenkaan

ole. Osa tutkijoiden kyselyyn vastanneista yrittäjistä laski, ettei LNG:n

volyymi riitä, jos sen käyttö perustuu vain laivaliikenteeseen. Osa epäili,

että LNG on väliaikainen ratkaisu. Heidän mielestään vuoden 2015

jälkeen Itämerellä alukset kulkevat Marine Gas Oililla. Yrittäjiä mietityttää

myös LNG:n todellinen käyttäjähinta ja miten varmaa sen saanti

on. Kaukolämmön ja muun energian tuotannossa LNG ei välttämättä

olisi hinnaltaan kilpailukykyistä verrattuna biopolttoaineisiin.

Yrittäjät pohtivat myös investointien kannattavuutta. Kuka ne rahoittaa?

Milloin ne kannattaisi tehdä? Uusia LNG-aluksia ei ilmesty horisonttiin

kovin nopeaa tahtia, sillä prosessi on hidas.

Toisaalta nesteytetty maakaasu tarjoaa uusia mahdollisuuksia, etenkin

Pohjoisen kaivosmetallien jalostusklusterille. Se osa pk-sektorista,

joka käyttää öljyä energiatuotannossaan, voi kiinnostua LNG:stä.

Vaihtoehtoiset biopolttoaineisiin perustuvat investoinnit ovat kalliita.

Nesteytetty maakaasu voi korvata hiiltä, turvetta ja öljyä teollisuuden

prosesseissa. LNG:n tuonti ja varastointi merkitsisivät töitä.

Alhosalon ja Karppisen esiselvitys on ensimmäinen maa-alueen LNG:n

käyttöä selvittävä julkisesti saatavilla oleva tutkimus Suomessa. Hienoa,

että se tehtiin. Tutkijoiden mielestä asiaa pitäisi tutkia muuallakin

Suomessa myös terminaalien ja infran sijoittamisen näkökulmasta.

Ruotsissa ja Puolassa sen sijaan ollaan jo selvityksiä pidemmällä. Itämeren

ensimmäinen LNG-terminaali avattiin Nynäshalmniin pian

kaksi vuotta sitten. Puolaan suunnitellaan isoa terminaalia. Göteborgissa

1 biljoonan kruunun (n. 117 832 miljoonan euron) LNG-terminaalin

pitäisi olla valmis kahden vuoden kuluttua. Ympäristölupien

saamisen jälkeen työjärjestykseen kuuluu LNG-markkinoiden luominen.

Jäämme seuraamaan mielenkiinnolla kuinka ruotsalaiset sen

tekevät.

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Puh. +358 2 2444 110. Email: lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com

LEHDEN ULKOASU JA LADONTA M&T Grafidee, puh. +358 44 514 6789, aineistot@grafidee.fi

JAKELU Itella Oyj • ISSN 1458-1086


Asiakkaat määräävät

AEO-sertifikaatin tarpeen

AEO-sertifikaatin (Authorised

Economic Operator)

hankinta ei ole yritykselle

välttämätöntä viennissä, jos

asiakkaat eivät sitä vaadi.

Näin toteavat pääjohtaja Antti

Hartikainen sekä asiakkuus- ja

veronkantojohtaja Tom Ferm

Tullista.

Teksti: Tero Tuisku Kuvat: Tulli/Risto Silvola

Tullauksessa tapahtui melkoinen

muutos vuodenvaihteessa. Nimityksestä

Tullilaitos luovuttiin ja

käyttöön otettiin uusi ytimekäs

nimitys Tulli. Samassa yhteydessä lakkautettiin

entiset tullipiirit, mikä keventää hallintokuluja.

- Tietysti toivomme, että uudistuksen

myötä palvelut paranevat. Jatkossa nimittäin

samat Tullin toimipisteet palvelevat

asiakkaita entiseen tapaan. Olemme lisäksi

panostaneet henkilöstömme koulutukseen.

Tavoitteena on, että pystyisimme palvelemaan

asiakkaitamme entistäkin paremmin,

Tullin tuore pääjohtaja Antti Hartikainen

kuvailee.

Yksi iso asia Tullin koulutusohjelmassa on

henkilöstön perehdytys AEO-sertifiointitodistuksiin

ja niiden myöntämisperusteisiin.

AEO (Authorised Economic Operator) on

maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena

on edistää kansainvälisten toimitusketjujen

turvallisuutta. Suomessa runsaat 50 yritystä

on toistaiseksi hankkinut AEO-sertifioinnin.

EU-maissa vastaavan sertifioinnin on hankkinut

noin 12 000 yritystä, joista puolet eli

noin 6 000 on saksalaisyrityksiä.

Kolmenlaisia todistuksia

AEO-todistuksia on kolmenlaisia. AEOC

(Customs Simplifications, yksinkertaistetut

menettelyt), joita Suomessa on hankittu hyvin

vähän.

- Tämä johtuu siitä, että meillä on useita

kumppanuusasiakkaita, jotka saavat samat

edut kuin mitä AEOC-todistus tarjoaa, Hartikainen

sanoo.

Saksan korkea AEO-todistusten määrä

johtuu osin siitä, että noin puolet niistä on

AEOC-todistuksia.

Toinen todistustyyppi on turvallisuuden

kannalta tärkeä AEOS (Safety and Security,

vaarattomuus ja turvallisuus) ja kolmas

AEOF (Full, yksinkertaistetut menettelyt

4 Kuljetus & Logistiikka


Tullihallitus ja viisi tullipiiriä lakkasivat vuoden lopulla ja tilalle tuli yksi Tulliniminen

viranomainen. Muutos mahdollistaa tehtävien järjestämisen joustavasti

valtakunnallisissa yksiköissä koko maan alueella. Uudistus mahdollistaa

myös resurssien tehokkaamman ja joustavamman käytön sekä varmistaa

toimintamallien ja palvelujen yhdenmukaisuuden.

sekä vaarattomuus ja turvallisuus). Tämä

siis käsittää sekä ensimmäisen että toisen

todistustyypin sisällön. Suomessa lähes

kaikki edellä mainituista runsaasta 50 yrityksestä

on hankkinut AEOF-sertifiointitodistuksen.

- AEO-sertifioinnin hankinta ei ole välttämätön

ehto viennille Yhdysvaltoihin tai

muihinkaan maihin. Sen avulla kuitenkin

on mahdollista saada joissain tapauksissa

helpotusta vientiprosessiin. Näin tapahtuu

esimerkiksi silloin, kun vastapuoli eli

lähetyksen vastaanottaja on hankkinut todistuksen.

Silloin vastaanottaja voi vaatia,

että lähettäjällä on vastaavanlainen turvallisuustodistus.

Takaahan molemminpuolinen

AEOS-tunnistus sen, että kumppaniyritys

on turvallisen toimijan maineessa.

AEO-tunnistus laajenemassa

Asiakkuus- ja veronkantojohtaja Tom Ferm

Tullista on perehtynyt AEO:n etenemiseen

maailmalla.

- Molemminpuolinen AEO-tunnistus on

laajentunut. Samalla on käyty neuvotteluja

uusien maiden mukaan tulosta AEO-järjestelmään.

Avauksia on tehty muun muassa

Kiinaan ja Venäjälle. Mikäli laajeneminen

jatkuu, suomalaisyrityksissäkin lisääntyy

kiinnostus molemminpuoliseen AEO-tunnistukseen,

Ferm toteaa.

Tulli hallinnoi Suomessa AEO-järjestelmää.

AEO-sertifioinnin hakeminen sopii Fermin

mukaan vientiyrityksille, joiden liiketoiminta

vaatii turvallisuuden osoittamista.

- Lisäksi edellytämme esimerkiksi, että

hakijayritys on vakavarainen. Näin varmistuu,

että se ei mene konkurssiin heti suorittamamme

turvallisuusarvioinnin jälkeen.

Lisäksi yritys ei saa esimerkiksi syyllistyä

vakaviin laittomuuksiin. Myös osakeyhtiön

hallituksen ja toimitusjohtajan toimia seurataan

tarkasti laittomuuksien osalta.

Hakuprosessissa yrityksen edustajien

pitää täyttää laaja itsearviointikysely, jossa

tiedustellaan tulli- ja AEO-vaatimuksia käytännönläheisesti.

- Haluamme kyselyn avulla varmistaa, että

yritys näkee valmiutensa hakea AEO-todistusta.

Meille on eduksi, että yrityksille ei

tule pettymyksiä AEO:n tuomista hyödyistä.

Saatavat edut ovat nimittäin tässä vaiheessa

enimmäkseen välillisiä. Vain harvat yritykset

saavat todistuksesta heti alussa välittömiä

etuja.

Tulli tekee sertifioinnin hakuvaiheessa

yrityskohtaisen turvallisuusarvioinnin ensisijaisesti

pöytäkirjatutkimuksena.

Yrityksellä pitää olla selkeästi dokumentoituna

Tullin asettamat turvallisuusvaatimukset.

Myöhemmin Tullin arvioijat tulevat

vielä paikan päälle varmistamaan, että dokumenteissa

mainitut asiat on oikeasti toteutettu

käytännössä.

- Käynneistä sovitaan aina etukäteen yritysten

edustajien kanssa, Ferm korostaa.

Panostusta turvallisuusjohtamiseen

Ferm korostaa, että turvallisuusjohtaminen

on avainasemassa AEO-sertifioinnin hakuprosessissa.

Jos sitä ei ole, on turvallisuustodistuksen

hakeminen heikolla pohjalla.

Haettava sertifiointi koskee monia yritysturvallisuuden

osa-alueita.

- Turvallisuusjohtamisen ohella on tärkeää,

että ulkopuolisten pääsy vientitavaroihin

sekä niitä koskeviin asiakirjoihin ja muihin

tietoihin estetään. Pitkässäkään toimitusketjussa,

joka ulottuu Suomesta vaikkapa Japaniin,

ulkopuoliset eivät saa päästä käyttämään

missään vaiheessa hyväksi vientitavaroita tai

niitä koskevia dokumentteja. AEO ulottuu

myös tietoturvallisuuteen. Ulkopuoliset eivät

saa päästä tietoverkoissa käsiksi vientiasiakirjoihin.

Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden

osalta vaaditaan, että kiinteistön ulkorajat

suojataan esimerkiksi pitävillä aidoilla ja

kameravalvonnalla, Ferm toteaa.

Turvallisuusvaatimukset ulottuvat myös

yrityksen ulkoistamiin palveluihin kuten siivoukseen.

- Siivoojien henkilöllisyys pitää varmentaa.

Lisäksi heidät täytyy kouluttaa ymmärtämään,

mitä AEO-vaatimukset edellyttävät

siivouskohteelta. Kohdeyritys ja siivousfirma

sopivat keskenään, kumpi koulutuksen

antaa. Tietysti AEO-firman täytyy kouluttaa

myös oma henkilöstönsä. Jokaisen pitää tietää,

mitä korkeat turvallisuusvaatimukset

tarkoittavat kunkin omissa työtehtävissä.

Avainasemassa ovat tietenkin ne henkilöt,

jotka käsittelevät vientiin menevää tavaraa

ja sitä koskevaa tietoa.

Uhkana kolmen vuoden panna

Mikäli yrityksen toimet eivät käytännössä

täytä AEO-sertifiointitodistuksen vaatimuksia,

todistus voidaan ottaa pois eikä sitä saa

takaisin ennen kuin vasta kolmen vuoden

kuluttua.

Kuljetus & Logistiikka 5


- Turvallisuus on enemmän asennekysymys kuin

tekniikkakysymys, asiakkuus- ja veronkantojohtaja

Tom Ferm Tullista sanoo.

- Ei kolmen vuoden panna ole yritykselle

välttämättä haitallinen, jos sen liiketoiminta

ei vaadi AEO-todistusta ja jos asiakkaatkaan

eivät sitä edellytä, Ferm toteaa.

Entä hennovatko tai uskaltavatko tulliviranomaiset

ottaa pois AEO-statuksen,

mikäli yritys näyttää sitä tarvitsevan?

- Meitä säätelee laki. Syyllistymme virkavirheeseen,

jos emme ota pois statusta

kun siihen on aihetta.

Suomalaisten AEO-yritysten kokemuksia

on selvitetty tutkielmissa. Avaintulos

oli, että AEO-statusta ei pidetä kalliina.

- Toki eräs yritys oli käyttänyt peräti

100 000 euroa turvallisuuden parantamiseen.

Halvemmallakin pääsee, sillä turvallisuus

on enemmän asennekysymys kuin

tekniikkakysymys. Avainasemassa on turvallisuusjohtaminen,

Ferm toteaa.

Mikäli yritysten kiinnostus AEO:n hankintaan

kasvaa merkittävästi, Tulli joutuu

palkkaamaan lisää henkilöstöä neuvontaja

arviointitehtäviin.

- Roima kiinnostuksen lisääntyminen

kuitenkin edellyttää, että AEO:sta saa välitöntä

etua. Tällaista aikaa ei ole toistaiseksi

näköpiirissä. Mutta jos AEO:n avulla

saadaan tulevaisuudessa esimerkiksi vihreä

kaista Venäjälle menevään liikenteeseen,

kiinnostus lisääntynee merkittävästi,

Hartikainen visioi.

Yhdysvallat luottaa C-TPAT:iin

Yhdysvalloissa käytetään omaa turvallisuusohjelmaa

nimeltä C-TPAT (Customs-

Trade Partnership Against Terrorism).

- Yhdysvaltain turvallisuussertifioinnit

kohdistuvat toimitusketjuihin. Myös suomalaiskonsernin

Yhdysvaltain tytäryhtiöt

voivat päästä mukaan C-TPAT-järjestelmään

eli sikäläiseen AEO-järjestelmään,

Ferm sanoo.

C-TPAT-järjestelmässä on kolme tasoa

eli Tier1, Tier2 ja Tier3.

- Yhdysvaltain tytäryritys pääsee ensimmäiselle

tasolle lähettämällä hakemuksen

tarvittavine dokumentteineen. Mikäli hakemus

hyväksytään, yritys pääsee Tier1-

turvallisuustasolle. Tier2:ssa sikäläiset

tulliviranomaiset tulevat paikan päälle yritykseen

arvioimaan turvallisuustilanteen.

Samalla he tarkastavat koko toimitusketjun

turvallisuuden myös Suomen osalta

tehtaalta satamaan tai lentokentälle asti.

Tier3-tasolle pääsee täyttämällä erittäin

korkeat turvallisuusvaatimukset. Tier3-

yrityksiä on vain muutamia kymmeniä

maailmanlaajuisesti, Ferm korostaa.

Mikäli suomalaisyritys on jo hankkinut

AEO-sertifiointitodistuksen, yhdysvaltalaiset

tulliviranomaiset eivät todennäköisesti

tule tänne arviointikäynnille C-TPAT-todistusta

arvioitaessa.

- Mutta jos yrityksellä ei ole AEO:ta,

sikäläiset tulliviranomaiset tulevat vierailulle

täkäläiseen yritykseen. Pyrimme

siihen, että meidän edustajamme pääsevät

mukaan käynnille. Tietysti haluamme

hyödyntää Yhdysvaltain tullin toimintatapoja

koulutuksena omalle henkilöstöllemme.

Kun vastavuoroinen tunnistusohjelma

etenee käytännön tasolle, siihen kuuluu

koulutuksen vaihtoa. Avainasiana on eri

maiden tulliviranomaisten välinen yhteistyö,

Antti Hartikainen sanoo.

Tulli siirtyi sotilasjohtoon

Vuonna 1963 syntynyt Antti Hartikainen

nimitettiin Tullin pääjohtajaksi seitsemän

vuoden määräajaksi 1.5.2012 alkaen. Hän

on koulutukseltaan yleisesikuntaupseeri ja

sotilasarvoltaan eversti.

Hartikainen työskenteli aikaisemmin

20 vuoden ajan Rajavartiolaitoksen palveluksessa;

viimeksi kansainvälisen yhteistyöyksikön

päällikkönä. Työpaikat

ovat olleet itäisen Euroopan maissa kuten

Bosnia-Hertsegovinassa, Georgiassa, Ukrainassa,

Moldovassa ja Armeniassa.

- Olen ollut näissä maissa tekemisissä

rajaylityksiin ja tullaukseen liittyvissä asioissa,

Antti Hartikainen kuvailee.

Pääjohtajan perheeseen kuuluu puoliso

ja 19-vuotias poika nimeltään Eetu-Antti.

Harrastuksina ovat kuntoliikunta; erityisesti

lenkkeily ja hiihto sekä metsästys ja

kalastus. Henkisempiä harrastuksia ovat

venäjän kieli sekä historia. •

Tullin tarkastamissa ulkomaan liikenteen rekoissa edelleen vakavia puutteita

Tulli tarkasti viime vuonna yli 40 000 ulkomaan

liikenteessä olevaa suomalaista ja

ulkomaista rekkaa. Joka kymmenennessä

eli 4 000 rekassa oli liikenneturvallisuutta

vaarantavia puutteita. Vuonna 2011 Tulli

tarkasti lähes 47 000 rekkaa, joissa puutteita

oli 3 500 ajoneuvossa.

Eniten vikoja oli ajoneuvojen teknisessä

kunnossa jarruissa, alustassa, perävaunun

kytkennässä, valoissa ja lastin sidonnassa.

Viat ja puutteet oli korjattava ennen kuin

rekat saivat tulla maahan tai jatkaa matkaansa.

– Pahimmat tapaukset olivat lähes

hengenvaarallisia, tulliylitarkastaja Ari

Peltonen Helsingin tullista kertoo. – Yksi

vakavimmista tapauksista oli muutamalla

rispaantuneella kuormaliinalla sidottu 22

000 kilon betonielementtikuorma, joka

saapui Vuosaaren satamaan lähes jarruttomalla

rekalla.

Vuosaaren sataman tehotarkastuksissa

joka kolmannen tarkastetun rekan jarrut

oli korjattava.

Itärekkojen kunto on 2000-luvulla

parantunut

Tullin tarkastuksista tehtiin noin 70 prosenttia

(27 000) Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla.

– Venäjältä saapuvan rekkakaluston

kunto on kohentunut vuosituhannen vaihteesta,

mutta vikoja löytyy edelleen sekä

ajoneuvosta että kuormauksista, tulliylitarkastaja

Jouni Väkevä Nuijamaan tullista

sanoo.

Ammattikuljettajat syyllistyvät harvoin

rattijuopumukseen, mutta ajo- ja lepoajat

ovat kesto-ongelma.

– Kuljettajat väärentävät ajopiirtureiden

kiekkoja tai heillä ei ole maahan saapuessaan

mukana vaadittavaa määrää edellisiä

piirturikiekkoja, Peltonen täsmentää.

Vaarallisia aineita ja laitonta

polttoainetta

Laittomia vaarallisten aineiden kuljetuksia

(VAK) eli puutteellisin asiakirjoin ja varustuksin

liikkeellä olevia rekkoja paljastui

kaikkialla maassa. Näätämössä Lapissa

Tulli pysäytti Norjaan matkalla olleen kuljetuksen,

josta löytyi lastin sekaan piilotettuja

kaasupulloja.

Tulli teki viime vuonna parituhatta polttoainetarkastusta.

– Naantalin satamassa

paljastui juttu, jossa ammattiliikenteessä

käytettiin säännöllisesti dieselin sijasta

halvemmin verotettua polttoöljyä. Juttua

tutkitaan törkeänä veropetoksena, tulliylitarkastaja

Jarkko Fagerström Porin tullista

sanoo.

Laittomia kabotaasikuljetuksia Tulli paljasti

kolme, kaikki pääkaupunkiseudulla.

Kabotaasikuljetus on laiton, jos ulkomainen

EU- tai Eta-alueelta saapuva rekka

ajaa Suomessa yli kolme kotimaan kuljetusta

viikossa. •

Kuva: Tehotarkastus © Tullin kuva-arkisto


Ketterää

Logistiikkaa

www.agilitylogistics.com

Puh. +358 9 618 750

e-mail: salesfi@agilitylogistics.com


Tietotekniikka säästää

kuljetuskuluissa

Rahtihinnoissa on yllättäviä

vaihteluita, joista tilaaja harvoin

on selvillä. Tietotekniikka on

kuitenkin kehittynyt niin, että

ohjelmilla näkee hinnan jo

kuljetustilausta tehdessä. Unifaun

PriceAccess täsmentää rahtien

hinnoittelua ja vähentää kuluja.

Vuosi 2013 toi uuden lumen myötä

mukanaan uuden käänteen suomalaisessa

ohjelmistokehityksessä.

Rahtipaja Oy ja Unifaun Oy

toivat julkisuuteen yhteistyönsä tuloksen.

Unifaun PriceAccessin (Unifaun Online

Plus) avulla kuljetuksen tilaaja näkee rahdin

hinnan jo sähköistä kuljetustilausta tehdessään.

Työn hoitaa huomaamattomasti Rahtipajan

rahtihintalaskuri, joka tuo näytölle

yrityksen rahtisopimusten mukaiset hinnat

valituille reitille.

- Ohjelma auttaa selvittämään edullisimman

kuljetushinnan. Sen avulla näkee, mikä

on rahdin hinta milläkin reitillä. Jokaisella

kuljetusliikkeellä on reittejä, joilla toiminta

on tehokasta. Jos reitin varrella on paljon

asiakkaita, sitä ajetaan usein ja se näkyy

hinnassa. Ohjelman avulla voidaan saada

säästöä 10 – 15 prosenttia kuljetuskuluista,

Rahtipajan Partner Risto Metso kertoo.

Ohjelma antaa myös mahdollisuuden lisätä

katetta prosentteina tai summana rahtikulun

päälle.

Tilauksen jälkeen toteutunut kuljetushinta

tallentuu automaattisesti Unifaun Onlinen

lähetyshistoriaan. Työaikaa säästyy,

sillä Plus-versiossa hintaraporttien luonti ja

vienti onnistuu yrityksen pääjärjestelmään,

Exceliin, tekstitiedostoon tai raportointi-

8 Kuljetus & Logistiikka


Risto Metso (vas.) kehottaa Kim Frimania hankkimaan uuden roll-upin,

sillä yritys on kasvanut niin nopeasti, että 200.000 lähetyksen kohdalle

pitäisi kirjata jo 300.000.

palvelimelle jatkojalostusta, analysointia ja

tarkistusta varten.

Nopeampi, varmempi, läpinäkyvämpi

Käyttäjälle Unifaun Online näyttäytyy helppona

käyttää, mutta matka sen kehittämiseksi

oli pitkä. Unifaunin tuleva Suomen

maajohtaja Kim Friman tutustui sähköiseen

kuljetushallintaan ja Unifauniin, kun

hän aikaisemmin työskenteli nykyisessä

PostNord konsernissa. Tällöin Frimanille

tarjoutui ainutlaatuinen tilaisuus tutustua

sähköisiin toimintatapoihin Pohjoismaissa

ja varsinkin Ruotsissa.

Ruotsalaiset olivat kehittäneet kuljetusliikkeiden

ja tavarantoimittajien välisiä

sähköisiä toimintatapoja huomattavan paljon

pidemmälle kuin suomalaiset.

- Työskennellessäni Ruotsissa vuonna

2007 lähtökohtana oli jo silloin se, että tavarantoimittajana

olit integroinut kuljetushallintajärjestelmän

toiminnanohjausjärjestelmäsi

taakse. Kun uutta kuljetusliikettä

haluttiin lisätä, siihen ei välttämättä tarvittu

yhtään it-resurssia, Friman muistelee.

Vuonna 1996 alkaneen tuotekehitystyön

tuloksena Unifaun perustettiin vuonna

2001 Ruotsissa.

- Silloin ei pilvipalveluista ollut vielä tietoakaan,

mutta Unifaunin perusidea oli silti

pitkälti sama kuin tänään, Friman kertoo.

Atk-ohjelma yhdisti lukuisat ja erilaiset

rahdinkuljettajien järjestelmät. Tiedonkulku

kuljetusliikkeeseen hoitui suoraan ilman

puheluita tai fakseja. Kuljettaja haki lähetyksen

ohjelmalla tehdyn tilauksen perusteella.

Ohjelman avulla tarrat voi tulostaa

itse.

Nykyään ruotsalaisista kuljetustilauksista

yli 95 prosenttia tehdään sähköisesti,

kun vastaava osuus Suomessa on noin 40 –

50 prosenttia. Suomen kuljetusala on kuitenkin

sähköistymässä vauhdilla.

- Suomessa etenemme ripeästi, kun jostain

on päätetty, Friman lisää.

Kuljetusala jäi jälkeen

Friman ehdotti ruotsalaisille jo vuonna

2008 Unifaunin viemistä Suomeen.

Ruotsalaiset epäröivät.

- Ei Nokialandiaan kannata lähteä. Siellä

on jo kaikki keksitty, Friman muistelee silloista

reaktiota.

Turkulainen kuitenkin tunsi Suomen

markkinat. Vaikka verkkolaskutuksessa

Suomi saattoi olla edelläkävijä, jostain

syystä kuljetusala oli jäänyt jälkeen.

- Tämä on iso asia yrityksille. Järjestelmällä

on mahdollista parantaa kilpailukykyä,

asiakaspalvelua, säästää kustannuksissa

ja sitä kautta nostaa yleistä profiilia.

Vuonna 2010 Unifaun aloitti Suomessa.

Uranuurtajalle alku oli työlästä, mutta parin

vuoden aikana luotiin kasvukelpoinen

pohja. Kaikki suurimmat kuljetusyritykset

lähtivät Unifaunin järjestelmään mukaan.

Asiakkaat alkoivat ymmärtää, millaisesta

edusta oli kyse.

- Ennen tavarantoimittajayrityksessä

saattoi olla neljä – viisi erilaista järjestelmää

rahtiasiakirjoille. Toimintatapoja ei ollut

harmonisoitu ja niitä oli pahimmillaan

yhtä monta kuin kuljetuskumppaneita. Nyt

pystytään hoitamaan kaikkien kuljetusliikkeiden

toiminnat yhden järjestelmän kautta.

Rajapinta on yhtenäinen rahdinkuljettajasta

riippumatta, Friman kertoo.

Rahtipaja takoo säästöä

Samana vuonna, kun Friman käynnisti

Unifaunia Suomessa, Risto Metso loi täyttä

vauhtia suomalaista Rahtipajaa. Idea

oli yksinkertainen, mutta nerokas. Syöttämällä

yrityksen kuljetussopimukset atkohjelmaan

saatiin nopeasti parempi selvyys

rahtikuluista ennen kuljetustilausta.

- Rahtihintoja on vaikea vertailla, sillä

kuljetusyrittäjillä on omat hinnastorakenteensa.

Ohjelmaan saa myös mukaan esimerkiksi

polttoainelisät, tieverot ja satamamaksut,

Metso kertoo. •

www.unifaun.fi ja www.rahtipaja.fi

Kuinka kaikki toimii?

Asiakas

???@myyn:yritys@com

InteIraa:o

TA-­‐järjestelmä

ERPConnect

Tilaus

Statuskysely

Palautus?

Tilaus -­‐ Maksu

Varasto – Toimitus

Vahvistus -­‐ Ennakkoilmoitus

Hallinta – Seuranta

Webbservice

Unifaun Online

Raportoin: toiminnanohjaukseen

SähkQpos:ennakkoilmoitus

Statukset, Track & Trace

Kirjautuminen vierasprofiilissa

Rink to Print

Rah:asiakirjat sähkQpos:lla, ak:voiSaan linkin kauTa UURRV

Toimitus B2B

Status + Hinta

EDI + hintakysely

[outo:laus

Ennakkoilmoitus:

matkapuhelinvies:, sähkQpos: tai kirje@

Toimitus

noutopisteeseen B2C

Kuljetus & Logistiikka 9


Perheyhtiö Porista kansainvälistyi

Hacklin kuljettaa maalla,

merellä ja ilmassa

Porin sataman pääoperaattorina

tunnettu Hacklin on

viime vuosina panostanut

kansainvälisiin kuljetuksiin.

Konserni on saavuttanut

jalansijaa niin Kiinassa kuin

Venäjällä.

Teksti: Virpi Adamsson

Hacklin-yhtiöiden pääkonttori sijaitsee

Porissa, jossa on konsernin

suurin yksikkö. Yhtiön 260

hengen henkilökunnasta 160

työskentelee Mäntyluodossa. Hacklin pääsi

viime vuonna tavoitteeseensa ja nosti liikevaihtonsa

60 miljoonaan euroon. Toimitusjohtaja

Björn Palm sanoo yrityksen olevan

oikealla tiellä, mutta toimintaa pitää edelleen

tehostaa ja muuttuviin markkinatilanteisiin

on pakko reagoida nopeasti.

– Tämä on volyymiriippuvainen bisnes.

Ala on suurien haasteiden edessä. Jos ei ole

volyymiä, on hankala saada voittoa, Björn

Palm kuvailee.

Kilpailukykyä hakiessaan Hacklinkonsernista

on tullut maailmanlaajuinen

toimija, jolla on erityisosaamista projektilogistiikassa,

bulkin käsittelyssä ja transitokuljetuksissa.

Konsernilla on toimintaa

Suomessa seitsemällä paikkakunnalla. Ulkomailla

tytäryhtiöitä on Moskovan ja Pietarin

lisäksi Hampurissa, Hong Kongissa ja

Shanghaissa.

– Vaikka olemme suomalainen yhtiö,

hoidamme paljon kuljetuksia myös kolmansien

maiden välillä. Meillä on esimerkiksi

kuljetustoimintaa Venäjän ja Ranskan

välillä, kertoo Palm.

– Suomen tuotantoa on ulkoistettu paljon

Kaukoitään ja siellä on lisääntynyt tarve

kuljetuksille.

Suomalaisen yrityksen on helpompi toimia

kotimaisen tahon kanssa.

Mukana Aasian markkinoilla

Venäjä on tärkeä Hacklinin liiketoiminnoille.

Yrityksellä on Pietarissa tullausasioihin

erikoistunut tytäryhtiö. Tämän vuoden alussa

konserni palkkasi lisää väkeä Moskovan

rautatielogistiikan tiimiin, johon kuuluu

seitsemän alan ammattilaista. Hacklinin

Klenoden-alus liikennöi

Hacklinin omaa

laivalinjaa Mäntyluodon

ja Hampurin välillä.


palveluksessa työskentelee Venäjällä yhteensä

15 alan asiantuntijaa, ja kasvuvauhti

on kova.

Viime vuonna yhtiö laajensi Aasian

markkinoille ja perusti Kiinaan tytäryhtiön,

joka tukee projektikuljetuksia Kaukoitään

ja sieltä muualle maailmaan. Yhtiöllä on

toimipisteet Hong Kongissa ja Shanghaissa.

– Asiakkaille pystytään nyt tarjoamaan

Aasiassa samat palvelut, joita he ovat tottuneet

saamaan meiltä Suomessa.

– Kiinassa teollisuus on siirtymässä rannikkoseuduilta

sisämaahan päin. Ei ole aina

järkevää lähteä viemään tavaraa ensin

satamaan ja sieltä laivakuljetuksena Eurooppaan.

Suora rautatiekuljetus Venäjälle

ja sieltä edelleen Eurooppaan on monesti

varteenotettava vaihtoehto.

Luovaa projektilogistiikkaa

Hacklin hakee kasvua projektilogistiikasta.

Toimitusjohtaja Björn Palm kuvailee kokemuksen

ja luovuuden olevan alalla valttia.

Kokenut henkilöstö on konsernin tärkein

voimavara.

– Pyrimme yhdessä asiakkaiden kanssa

ratkaisemaan kuljetusten haasteita. Räätälöimme

ratkaisut kunkin asiakkaan tarpeiden

mukaan.

Projektipuolella suuri osa kuljetuksista

liikkuu Euroopasta Kaukoitään ja Venäjälle

sekä toisin päin. Hong Kongin ja Shanghain

toimistot perustettiin nimenomaan projektilogistiikan

tarpeisiin.

– Sen lisäksi pitää olla hyvä agenttiverkosto

ja yhteistyöpartnereita ympäri maailmaa.

Porin yksikkö palvelee perinteisen ahtauksen

ja varastoinnin lisäksi myös projektilogistiikan

tarpeita. Oma laivalinja hoitaa

konttiliikennettä ja projektikuljetuksia

Hampuriin viikoittain.

– Meillä on Mäntyluodossa todella hyvä

infra ja tietotaito vuosikymmenten ajalta.

Täällä on tarvittavat koneet ja nosturit suurien

ja raskaiden kappaleiden käsittelyyn.

– Tämän kautta voi lähteä esimerkiksi

tehdaskokonaisuus merikuljetuksena perille

asti.

Läsnä useissa satamissa

Hacklin käsittelee ja varastoi bulklasteja

Porin lisäksi myös Kokkolassa ja Kotkassa.

Lisäksi yritys toimii Haminan satamassa,

jossa sillä on muun muassa varastointipalveluja

vain 35 kilometrin päässä Venäjän

rajalta.

– Hamina on erikoistunut Venäjän ja

IVY-maiden logistiikkaan. Vientiä ja tuontia

harjoittavien yritysten lisäksi palvelemme

kansainvälistä transitoliikennettä.

Hacklinin projektihuolintaa johdetaan

Helsingistä ja siellä on myös tulliterminaali

lentorahtikuljetuksille. Yritys on IATAn

ja Ilmailuhallinnon hyväksymä lentorahtihuolitsija

ja sillä on toimipisteet myös Turussa

ja Tampereella.

Luotettava AEO-toimija

Hacklin on saanut Tullin turvallisuustodistuksen

tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen.

Viime vuonna saatu AEO-toimijan todistus

oikeuttaa etuihin koko EU:n alueella.

– Saamme nopeammin tietyt Tullin

myöntämät luvat ja helpotuksia tullivalvonnan

tarkastuksiin EU:n alueella.

AEO eli Authorised Economic Operator

on maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena

on edistää kansainvälisten toimitusketjujen

turvallisuutta.

AEO on edellyttänyt uudenlaisen turvallisuuskulttuurin

luomista. Riskit ja uhat

kartoitetaan tarkemmin sekä kiinnitetään

aiempaa enemmän huomiota sataman alueella

liikkumiseen ja varastoinnin turvallisuuteen.

Hacklinin pääkonttorissa Porissa

ei esimerkiksi yksikään vieras saa enää liikkua

ilman saattajaa. Myös alihankkijoille

asetetaan entistä suuremmat vaatimukset

turvallisuuden ja luotettavuuden suhteen.

– Tärkeää on, että AEO:ssa mukana oleminen

tuo yritykselle hyvän maineen. Se

on lupaus luotettavasta palvelusta, kertoo

Hacklinin AEO-vastaavana toimiva Jouko

Rosendahl. •

Toimitusjohtaja Björn

Palmin luotsaamasta

Hacklin-konsernista on

tullut maailmanlaajuinen

toimija, jolla on

erityisosaamista

projektilogistiikassa,

bulkin käsittelyssä ja

transitokuljetuksissa.

Hacklin on erikoistunut suurien ja raskaiden

kappaleiden kuljetuksiin.

Kuljetus & Logistiikka 11


Suomi arvostettu logistiikan osaajana

Kuljetusten kilpailukyky vaatii

ennakoivaa edunvalvontaa

Maailmanpankin viime kesänä julkaisema Logistics Performance Index

listasi Suomen maailman kolmanneksi logistiikkaystävällisimmäksi

maaksi. Raportin kehittäjiin ja tekijöihin kuuluva Turun yliopiston

logistiikan professori Lauri Ojala näkee, että nyt vaaditaan työtä

areenoilla, jotka päättävät logistisen kilpailukykymme säilymisestä.

Ja ne eivät enää yleensä löydy Suomesta.

Eri maiden logistiikan toimivuutta

ja luotettavuutta käsittelevään

LPI-kyselyyn osallistui maailmanlaajuisesti

noin tuhat logistiikka-alan

yritystä ja ammattilaista. Kyselyn

arvioinnit kohdistuivat kunkin vastaajan

tärkeimpiin vientimaihin, ei omaan

valtioon.

Turun kauppakorkeakoulun logistiikan

professori Lauri Ojala ei kuitenkaan ylikorosta

Suomen pronssimitalia, vaikka hän

on ollut itse mukana kehittämässä kyseistä

mittaristoa.

– Kuten kaikki gallupit, kyselyaineisto

tuottaa enemmänkin tilastollisia vaihteluvälejä

kuin täysin tarkkoja tuloksia. Erot

kärkimaiden välillä ovat varsin pienet. Tosiasiassa

vaikka Suomen tarkka sijoitus oli

kolmas, olennaisempaa on, että maamme

on säilynyt parhaan kymmenyksen joukossa

eri maiden kesken.

Lauri Ojala kuitenkin toteaa, että kyselynkin

valossa Suomea pidetään logistisessa

toimivuudessa verraten ennakoitavana

ja luotettavana. Tulli- ja muut rajamuodollisuudet,

liikenteen ja viestinnän infrastruktuuri,

toimitusten jäljitettävyys sekä

aikataulujen pitävyys ovat hyvällä tasolla.

– Suomen vahvuuksia on myös, että

kuljetusten ja logistiikan yleinen osaamisen

taso on hyvä sekä alan yrityksissä että

viranomaisten puolella. Palvelujen luotettavuus,

laatu ja kapasiteetti ovat korkeatasoisia,

Ojala kertoo.

Ojala huomauttaa, että Suomessa on

varsin ohuet tavaravirrat, pitkät etäisyydet

ja ajoittain vaikeat sääolot. Tietyllä tavalla

tämäkin on pakottanut yrityksiä etsimään

tehokkaita ja taloudellisesti kannattavia

toimintatapoja.

Haasteena vaikeasti ennakoitavat

maksut ja määräykset

Lauri Ojala näkee Suomen logistiikka-alan

kilpailukyvyssä myös paljon haasteita ja

kehittämisen mahdollisuuksia. Ongelmallisia

ovat esimerkiksi vaikeasti ennakoitavat

maksut, alan lisääntyvä sääntely sekä

ajoittain alaa vaivaavat laittomat lakot.

– Kustannusten, verojen ja erilaisten

viranomaismaksujen taso on korkea ja niiden

muutoksia on vaikea ennakoida edes

muutaman vuoden päähän. Toki kaikki

kustannukset eivät muodostu viranomaispäätöksillä,

esimerkkinä öljyn hinnan kehitys.

Kuljetus- ja logistiikka-alaa koskettaa

sadat kansainväliset säädökset. Kuljetusmuodosta

riippuen omassa kansallisessa

päätösvallassa on enää melko pieni osa

toimialan säätelystä. Esimerkiksi lentoliikenteen

päätöksistä jo noin 90 prosenttia

tehdään muualla kuin Suomessa.

Ojala peräänkuuluttaakin sääntely-ympäristön

parempaa seurantaa ja tiedonkulkua

sekä ennakoivan edunvalvonnan

tehostamista kansainvälisissä päätöspöydissä.

Kuljetusalan kansainvälisten päätösten

vaikutukset voivat olla Suomelle

selkeästi merkittävämpiä kuin vaikka jollekin

Keski-Euroopan maalle.

Logistiikka-alan omista kansallisista

eduista pitäisi huolehtia paremmin vaikka

hyvääkin työtä tehdään. Pitäisi olla valveilla

ja seurata tarkemmin, mitä esimerkik-

Professori Lauri Ojalan

kehittämä LPI-indeksi

osoittaa, että Suomi on

kauppakumppaneille

tunnettu logistiikkaystävällisyydestään.


Turun yliopiston kauppakorkeakoulun logistiikan professori

Lauri Ojalan haluaa vahvistaa ennakoivaa edunvalvontaa

logistiikkaa koskevassa päätöksenteossa.

si alan kansainvälisissä järjestöissä ja EUtasolla

tapahtuu. Esimerkiksi rikkidirektiivi

on tehty jo kauan sitten, mutta nyt vasta kun

säädösten voimaantulo lähestyy, tilanteeseen

on havahduttu.

Logistiikan korkeakoulutus valmentaa

toimitusketjujen hallintaan

Logistiikan kilpailukyvyn turvaamiselle on

tärkeää, että alan osaamistaso säilyy korkeana

ja pysyy kehityksessä mukana myös tulevaisuudessa.

Ojala näkee, että kuljetus- ja logistiikkaalan

koulutus on kokonaisuutena hyvällä

tasolla, vaikka ala kehittyy ja joskus voi olla

vaikea määritellä, mitä kaikkea logistiikka pitää

nykyään sisällään.

– Alan perustehtävissäkin vaatimustaso

on noussut ja työn luonne muuttunut. Esimerkiksi

varastoissa pelkkä trukinajotaito ei

nykyisin enää riitä, tarvitaan yhä enemmän

myös muuta osaamista, kuten tietojärjestelmien

hallintaa.

Monet maamme korkeakoulut ja yliopistot

tarjoavat runsaasti laadukkaita logistiikkaan

liittyviä opintokokonaisuuksia. Samoin tutkimustoiminta

on maamme kokoon nähden

vilkasta ja kansainvälisesti vertailukelpoista.

Logistiikan korkeakoulutetut työllistyvät

hyvin, mutta ei välttämättä suoraan alan

yrityksiin. Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa

logistiikan oppiaineen nimi muuttui

syksyllä Toimitusketjujen johtamiseksi. Ojala

näkee tämän kuvastavan myös alan korkeakoulutuksen

suuntaa.

– Meiltä kymmenestä valmistuvasta opiskelijasta

noin seitsemän menee joko valmistavan

teollisuuden tai kaupan toimitusketjujen

ja tavaravirtojen hallinnan tehtäviin. Vain

noin yksi kymmenestä rekrytoituu suoraan

kuljetus- ja logistiikka alan yritykseen. •

Lauri Ojalasta vuoden logistikko

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun toimitusketjujen johtamisen oppiaineessa professorina

toimiva Lauri Ojala sai helmikuun alussa Suomen Logistiikkafoorumin myöntämän

Vuoden Logistikko 2013 –palkinnon. Palkinto luovutettiin Helsingin Finlandia-talolla järjestetyssä

Logistiikkaseminaarissa, johon osallistui noin 800 logistiikan ammattilaista.

Ojala on saanut kansainvälistä arvostetusta logistiikan tutkija. Hän on toiminut myös

muun muassa Suomen hallituksen selvitysmiehenä ja Maailmanpankin asiantuntijana.

Samassa tilaisuudessa Vuoden Logistiikkayrityksenä 2013 palkittiin Valmet Automotive.

Valmet Automotive on maailman pohjoisin autotehdas, joka hyödyntää määrätietoisesti

innovatiivisia logistiikan ratkaisuja.

VOIMMEKO AUTTAA?

Eurowatch Ajoneuvoseuranta

TAPA Kuljetusturvallisuus

Hälytyskeskustoiminta

Direktiivikoulutukset

Tunnettu lähettäjä

Valvottu edustaja

AEO Yritysturvallisuus

C-TPAT Yritysturvallisuus

KATAKRI -Kansallinen

turvallisuusauditointikriteeristö

Korttikoulutukset

ISO 31000

Riskien arviointi

ISO 28000

Turvallisuuden

johtamisjärjestelmä

Kuljetus & Logistiikka 13


Kuormalavalogistiikan

kustannuksia tunnetaan huonosti

Kuormalavojen käytön kustannukset jäävät suomalaisyrityksissä

hämärän peittoon. Erityisesti vaihtolavajärjestelmästä aiheutuvia

kustannuksia tunnetaan huonosti. Monet yrityksistä eivät seuraa

kuormalavojen kustannuksia lainkaan ja puolet seuraa vain harvoin.

”Y

rityksissä ei aina muisteta,

että vaihtolavajärjestelmässä

kustannuksia syntyy

muulloinkin kuin lavoja ostettaessa”,

toteaa CHEP Suomen myyntijohtaja

Mia Frölander-Ulf.

Missä lavat kulkevat?

Lavojen seurannassa on paljon parannettavaa.

Vain joka kolmannella yrityksellä

on käytössään lavojen seurantaan tarkoitettu

ohjelmisto, tosin ohjelmistot yleistyvät

lavamäärien kasvaessa. Yli 30 000

lavaa vuodessa käyttävistä yrityksistä jo

lähes joka toisella on käytössään lavojen

liikkeitä seuraava ohjelmisto. Silti joka

viidennessä yrityksessä lavojen seuranta

jää edelleen kuljettajan vastuulle tai lavasaldo

on muistiinpanojen varassa. Yhdeksässä

prosentissa yrityksistä lavojen

määrästä ja liikkeistä ei pidetä lainkaan

kirjaa. (Taulukko: Miten pidätte kirjaa

lavojen määrästä ja liikkeistä?)

Logistiikan johtajat käyttävät lavojen

seurantaan tyypillisesti alle kymmenen

tuntia viikossa, mutta vuodessa lavojen

seurantaan kuluu helposti usean viikon

työpanos. ”Onko tämä järkevää ajankäyttöä,

kun on olemassa ulkoistettu lavapalvelu,

joka huolehtii myös lavojen seurannasta”,

Frölander-Ulf kysyy. (Taulukko:

14 Kuljetus & Logistiikka


Kuinka monta tuntia viikossa käytät lavojen

seurantaan?)

Kustannus tuntematon

Tutkimukseen vastanneista 70 prosenttia

kertoo, että vaihtolavoista aiheutuvia kustannuksia

lasketaan ”harvemmin” (46 %)

tai ”ei koskaan” (24 %). Vähintään puolivuosittain

vaihtolavojen kustannuksia

laskee vajaa kolmannes yrityksistä. Elintarvikealan

yritykset ovat kustannusten

seurannassa selvästi teollisuusyritysten

edellä, sillä vain kahdeksan prosenttia

elintarvikealan yrityksistä ei koskaan laske

vaihtolavoista aiheutuvia kustannuksia.

Vastaava luku teollisuusyrityksissä on 43

prosenttia. (Taulukko: Kuinka usein yritys

laskee vaihtolavoista aiheutuvia todellisia

kustannuksia?)

Kuormalavojen ja kustannusten seuranta

on tärkeää myös kirjanpidollisista

syistä. ”Yritysten on tiedettävä kuinka

paljon pääomaa lavoihin on sidottuna ja

paljonko rahaa istuu asiakkaiden tilillä

lavavelkana”, Frölander-Ulf kertoo. ”Uskonkin,

että vuokralavapalveluiden kysyntä

tulee kasvamaan, sillä palvelu tekee

kuormalavojen kustannukset läpinäkyviksi.

Asiakas maksaa vain lavan käytöstä,

ja palveluntarjoaja huolehtii esimerkiksi

lavojen seurannasta ja korjauksista”, hän

jatkaa.

FIN ja EUR yleisimmät

Ylivoimaisesti yleisimmät Suomessa käytettävät

lavatyypit ovat EUR- ja FIN-lavat.

Tutkimuksen mukaan varttilavoja käytetään

Suomessa edelleen vain vähän, vaikka

ne ovat tavanomainen näky esimerkiksi

saksalaiskauppojen myymälöissä.

”Kiinnostus varttilavojamme kohtaan on

kuitenkin kasvussa. Ne ovat selvästi tehokkaampia

myymäläkäytössä, koska niihin

voi esimerkiksi yhdistää erilaisia mainosständejä.

Muovinen varttilava kestää

myös erittäin kovaa käyttöä,” Frölander-

Ulf kertoo.

Ulkoistettuja vuokralavapalveluja tarjoava

CHEP selvitti syksyllä 2012 miten

suomalaisyritykset seuraavat kuormalavoista

aiheutuvia kustannuksia. Tutkimukseen

vastasi 47 logistiikan ja varastoinnin

ammattilaista, joiden työtehtäviin

kuuluu logistiikan sekä hankintaketjujen

suunnittelu ja johtaminen. Tutkimus toteutettiin

sähköpostikyselynä. Vastaajien

edustamista yrityksistä 62 prosenttia

käyttää yli 15 000 ja 17 prosenttia käyttää

yli 120 000 kuormalavaa vuodessa. Vastaajayritysten

liikevaihto oli tyypillisesti

10–50 miljoonaa euroa, ja joka viidennen

yrityksen liikevaihto oli yli 200 miljoonaa

euroa. •

Yritysten on tiedettävä

kuinka paljon pääomaa

lavoihin on sidottuna

ja paljonko rahaa istuu

asiakkaiden tilillä

lavavelkana.

Kuljetus & Logistiikka 15


Hyvin toimiva logistiikka

on täydellisten osiensa summa

R & P Kuljetus Oy:n toimitusjohtaja Risto

Leppälä ja LogiSec Oy:n toimitusjohtaja

Petri Kelo ovat sopineet aloittavansa

yhteistyön Eurowatch toiminnan osalta.

R & P Kuljetus Oy on LogiSec Oy:n ensimmäinen

Eurowatch asiakas. Sopimus astui

voimaan tammikuussa 2013.

LogiSec ja

Eurowatch

yhteistyöhön

LogiSec Oy on tehnyt sopimuksen

Eurowatch:n kanssa Suomen toimintojen

haltuunottamisesta marraskuusta alkaen.

Kaikki Suomessa tapahtuva Eurowatch

toiminta tapahtuu LogiSec Oy:n toimesta.

Valvonta käsittää myös muut EU maat silloin

kun sopimus on tehty suomesta käsin,

kuten R & P Kuljetus Oy:n toiminta.

LogiSec Oy sai joulukuussa myös FK:n

hyväksynnän omalle hälytyskeskustoiminnalleen

uuden EN 50518 (1-3) standardin

mukaisesti. Uuden standardin mukaisia

hyväksyntöjä ei Suomessa ole tällä hetkellä

kuin vain toinen vastaava.

Kuopion Kuljetus Kalusto Oy

tuo maahan Eaton BV:n

raskaankaluston kytkimiä

Kuopion Kuljetus Kalusto Oy ja Eaton BV

ovat solmineen yhteistyösopimuksen raskaankaluston

kytkimien maahantuonnista.

Eaton BV on yksi maailman johtavista

raskaan kaluston kytkimien ja vaihteistojen/

voimansiirron komponenttien valmistajista.

Eaton B.V. toimii Hollannissa ja on osa yhdysvaltalaista

Eaton Corporation yritystä, joka

on teollisuuden monialayritys ja globaali

teknologiajohtaja monilla toimialoilla.

Kuopion Kuljetus Kalusto Oy tarjoaa

kattavan valikoiman raskaankaluston kytkinkomponentteja,

sillä

varasto-ohjelmaan sisältyvät

kaikki yleisimmät raskaankaluston

kytkimet.

Tiistaina 9. huhtikuuta logistiikan palaset loksahtavat kohdilleen

kun Wanhassa Satamassa järjestetään vuoden tauon jälkeen foorumi

logistiikka-alan päättäjille ja asiantuntijoille, jonne odotetaan noin

tuhatkunta tapahtumavierasta. Wanhassa Satamassa törmäät

enemminkin uusiin kontakteihin kuin kumipyöriin.

LOGISTICS 13 on tarkoin kohdennettu

kontaktipäivä, jossa etenkin

korkeatasoisella seminaariohjelmalla

on perinteisesti ollut keskeinen

rooli. Tapahtuman ohjelma on rakentuu

alalla toimivien asiantuntijaorganisaatioiden

seminaareista, jotka ovat kaikille

avoimia, eikä niihin osallistuakseen tarvita

erillisiä ennakkovarauksia.

Seminaareissa käsiteltävät ajankohtaiset

teemat tarjoavat uusia näkökulmia ja keskustelun

aiheita esimerkiksi siitä, kuinka

digitaaliseen toimitusketjuun siirtymisellä

voidaan lisätä tehokkuutta ja tuottaa

parempaa palvelua sekä kuinka toimitusketjuista

saadaan kilpailuetuja. Lisäksi

Suomalais-Venäläinen kauppakamari järjestää

seminaarin koskien vientiä Venäjälle

ja siihen liittyviä uusimpia muutoksia sekä

käytäntöjä muun muassa tullauksessa ja

sertifioinnissa.

Haasteellisia keskusteluja

Käsittelemättä ei myöskään jää alaa kuumentava

rikkidirektiivi, jossa puheenvuoro

annetaan niin elinkeinoelämän, teollisuuden

kuin ympäristönkin edustajille. Containershipsin

toimitusjohtaja Kari-Pekka

Laaksonen puolestaan nostaa puheenvuorossaan

esille logistiikkaoperaattoreiden

mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot. Niin

tässä rikkiviisaiden aamussa, kuin monissa

muissakin seminaarikokonaisuuksissa

on perinteisten seminaaripuheenvuorojen

ohella myös paneelikeskusteluja, joissa yleisö

pääsee kysymään ja haastamaan muita

alan toimijoita ja päätöksentekijöitä.

Nyt kuudetta kertaa järjestettävässä tapahtumassa

on mukana yli kaksikymmentä

alan palveluita tarjoavaa kumppania. Wanhassa

Satamassa esimerkiksi Ilvesvuoren

uusi yritysalue, joka on yksi suurimmista

suomalaisista yritysaluehankkeista, esittelee

toimintaansa ja sen tuottamia logistisia

ratkaisuja. Tapahtumassa aiemmin mukana

olleiden kumppaneiden lisäksi LOGIS-

TICS esittelee muun muassa Tallink Siljan,

Digian ja Porin Sataman palvelutarjontaa.

Uutena tuttavuuteen esittäytyy myös

North European Logistics Institute.

Tämä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

hallinnoima logistiikan kehitysohjelma

tukee muita logistiikan

toimijoita hakemalla konkreettisia

tutkimus- ja kehitystuloksia elinkeinoelämää

ja koulutusta varten.

LOGISTICS 13 on suunnattu logistiikka-alan

asiantuntijoille ja päättäjille.

Tapahtuma on suunniteltu

yhteistyössä LOGY ry:n, Logistiikkayritysten

Liitto ry:n, SRV:n, Limowan

sekä SVKK:n kanssa.

LOGISTICS 13 Helsingin Wanhassa

Satamassa 9.4.2013 klo 8.30-17.00.

Tapahtuma on kävijälle maksuton,

mutta se vaatii ennakkorekisteröitymisen

osoitteessa www.logistics-tapahtuma.fi

16 Kuljetus & Logistiikka


Asiantuntija rahoitusja

vakuutusratkaisuissa

Kohdeturvavakuutus raskaan kaluston rahoituksen yhteydessä.

03 04 05 06, www.a-vakuutus.fi

Yhdessä hyvä tulee.


Abu Dhabista

portti Lähi-itään

Yhdistyneet Arabiemiraatit

investoi miljardeja

infrastruktuuriin ja logistiikkaan.

Abu Dhabin ja Dubain

kaksoissatamasta rakennetaan

maailmankaupan solmukohtaa.

Teksti: Juha Europaeus

Khalifa Portissa, Abu Dhabin uudessa

satamassa on tiukat turvatoimet.

Ilman passintarkastusta

ja virallista kulkulupaa satamaan

ei ole asiaa. Alueella saa kuvata rajoitetusti

viranomaisten luvalla.

Khalifa Portin omistaa Abu Dhabi Ports

Company, joka on kokonaan Abu Dhabin

emiirikunnan omistuksessa oleva yhtiö.

Satama houkuttelee etenkin eteläaasialaisia

työntekijöitä, joita on enemmistö Arabiemiraattien

asukkaista. Joka aamu sadat

vierastyöläiset jonottavat lupia päästäkseen

satama-alueelle töihin.

Uusi satama kykenee vastaanottamaan

maailman suurimmatkin rahtilaivat. Satamanosturien

nopeus ja teho ovat maailman

huippua. Puoliautomaattisen kontinkäsittelyn

ansiosta tavaroiden purkaminen ja

lastaaminen nopeutuu, mikä lisää sataman

ja sen asiakkaiden tuottavuutta.

Lähi-idän ensimmäinen puoliautomaat-

tinen satama on otettu käyttöön nopealla

aikataululla. Ensimmäiset ruoppaukset

aloitettiin 2008. Konttiliikenne alkoi syyskuussa

2012.

Khalifa Portin virallinen avajaisseremonia

pidettiin 12.12.2012. Sataman avasi Yhdistyneiden

Arabiemiraattien presidentti sheikki

Khalifa, jonka mukaan satama nimettiin.

Abu Dhabi investoi suuria summia infrastruktuurinsa

kehittämiseen. Khalifa Portin

hinta on toistaiseksi kuusi miljardia euroa.

Rahasta ei ole pulaa, sillä Abu Dhabi on yksi

maailman vauraimmista kaupungeista. Sen

omistuksessa on muun muassa maailman

arvokkain valtiollinen sijoitusrahasto.

Emiirikunnan suurinvestointien tarkoituksena

on vähentää riippuvuutta öljyn ja

kaasun myynnistä. Öljysheikit päättelevät,

että ilmastonmuutoksen uhka vähentää tulevaisuudessa

öljyn kysyntää.

Vuonna 2030 öljyn on tarkoitus tuoda

enää kolmannes Abu Dhabin bruttokansantuotteesta,

kun öljyn osuus on nyt yli 70

prosenttia.

Abu Dhabin vanha satama Mina Zayed

palveli lähinnä Arabiemiraatteja itseään. Sen

sijaan Khalifa Portista ei tule päätesatamaa,

vaan miltei kaikki tavarat jatkavat matkaansa

muualle Aasiaan ja Afrikkaan.

Aasian ja Afrikan elintason kohotessa Persianlahden

strateginen merkitys kansainvälisessä

kaupassa korostuu. Arabiemiraateista

on tullut linkki maanosien välille - eräänlainen

maailmankaupan logistinen keskus.

Muutaman tunnin lentomatkan päässä asuu

liki kolmannes maapallon väestöstä.

Abu Dhabi odottaa Khalifa Port -sataman

18 Kuljetus & Logistiikka


Khalifa Port on ennen kaikkea investointi Abu Dhabin tulevaisuuteen. Rikas emiirikunta

haluaa osuutensa maailmankaupasta senkin jälkeen, kun fossiiliset polttoaineet alkavat ehtyä.

palvelevan tulevaisuudessa etenkin lähialueita,

joissa on ollut pitkään poliittisia kriisejä.

Näihin kuuluvat muun muassa Irak, Iran,

Pakistan ja Itä-Afrikka.

Kaksi suursatamaa vierekkäin

Arabiemiraateissa suuret suunnitelmat on

tavattu laittaa pikaisesti käytäntöön. Näin tapahtui

myös Khalifa Portissa. Konttiliikenne

siirtyi uutteen satamaan kolmisen kuukautta

edellä alkuperäisestä aikataulusta.

Alkuvaiheessa Khalifa Port kykenee vastaanottamaan

tavaraa 2,5 miljoonaa TEUyksikköä

vuodessa. Määrä ei ole paljon

verrattuna maailman suurimpiin satamiin.

Khalifa Portia on kuitenkin määrä laajentaa

useissa eri vaiheessa.

Vuonna 2015 satamaan avautuu rautatieyhteys.

Viiden vuoden kuluttua sataman

kapasiteetti tulee olemaan viisi miljoonaa

ja vuoteen 2030 mennessä 15 miljoonaa

TEU-yksikköä. Näin Khalifa Port nousisi

maailman kymmenen suurimman sataman

joukkoon.

Arabiemiraattien into rakentaa uutta infrastruktuuria

on joidenkin mielestä suuruudenhullua.

Naapurissa 40 kilometrin päässä

on jo massiivinen Jebel Ali, Dubain satama.

Se on tällä hetkellä maailman yhdeksänneksi

suurin: tavaraa Dubaissa liikkuu vuodessa

13 miljoonaa TEU-yksikköä.

Myös naapurimaa Qatar suunnittelee

uutta satamaa vuoteen 2016 mennessä. Sen

kapasiteetti olisi kuusi miljoonaa TEU-yksikköä

vuodessa.

Abu Dhabin ja Qatarin satamaprojekteja

siivittää se, että Jebel Ali alkaa lähestyä

kapasiteettinsa rajoja. Jebel Aliakin laajennetaan

lähivuosina, mutta Lähi-idän kautta

kulkevan tavaraliikenteen odotetaan kasvavan

edelleen. Talouskasvu Lähi-idässä, Aasiassa

ja Afrikassa jatkuu vahvana samaan

aikaan kun Eurooppa ja Yhdysvallat kärsivät

finanssikriisin jälkeisestä krapulasta.

Vapaakauppa-alue houkuttimena

Dubain ja Abu Dhabin satamista tulee ainutlaatuinen

parivaljakko maailmassa:

Jebel Alin uusimmat investoinnit nostavat

sen vuosittaisen rahtikapasiteetin 19 miljoonaan

TEU-yksikköön. Kun Khalifa Portin

laajennus on valmis, Dubain ja Abu Dhabin

kaksoissataman kapasiteetti nousee suuremmaksi

kuin Shanghain, Singaporen tai

Hongkongin.

Infrastruktuurin kehittyessä kaupankäyntivolyymit

Persianlahden maista muualle

maailmaan kasvavat voimakkaasti. Yksin

Abu Dhabin bruttokansantuote kasvaa

6 – 7 prosentin vuosivauhtia. Konttiliikenne

vanhan Mina Zayed –sataman kautta on

kasvanut huomattavasti nopeammin.

Abu Dhabin emiirikunta perusti sataman

naapuriin massiivisen teollisuusalueen,

jonka odotetaan työllistävän muutaman

vuoden kuluttua toistasataa ihmistä. Khalifa

Industrial Zone –niminen vapaakauppaalue

on valmistuttuaan 417 neliökilometrin

laajuinen.

Sinne odotetaan investointeja muun

muassa teräs- ja alumiiniteollisuudesta sekä

lääke- ja kemianteollisuudesta ympäri

maailman. Houkuttimena ovat erinomaiset

kuljetusyhteydet, halpa energia ja edulliset

työvoimakustannukset. Neljä viidesosaa

teollisuusalueen tuotteista odotetaan lähtevän

vientiin Arabiemiraattien ulkopuolelle.

Toistaiseksi Abu Dhabin teollisuusalue on

lähinnä hiekka-aavikkoa. Sinne on muuttanut

vasta viitisenkymmentä yritystä. Vertailun

vuoksi: naapuri Dubain vapaakauppaalueella

on 6800 ulkomaista yritystä.

Yhdistyneissä Arabiemiraateissa on totuttu

rakentamaan massiivisia projekteja

tyhjästä. Dubain ja Abu Dhabin kaupungit

olivat vielä 1960-luvulla pieniä helmenkalastajien

kyliä. Sen jälkeen kun Arabiemiraateista

löydettiin öljyä, kehityksen vauhti

on ollut päätä huimaava.

Khalifa Port on ennen kaikkea investointi

Abu Dhabin tulevaisuuteen. Rikas emiirikunta

haluaa osuutensa maailmankaupasta

senkin jälkeen, kun fossiiliset polttoaineet

alkavat ehtyä. •

Kuljetus & Logistiikka 19


Teollisuuden ja logistiikan ohjelmistotalo

Helsingin Energian Mikko Karjalainen ja TEKE Oy:n Mikko

Akkanen ovat voittaneet ensimmäisen Kunnossapidon kehittäjä

-palkinnon (vuonna 2011) kilpailutyöllään "Sponge-Jet puhdistusmenetelmän

kehitys ja soveltaminen kaasuturbiinin huollossa".

(Kuvaaja Markku Ojala)

TAVATAAN OSASTOLLA

E16

Saisiko olla logistiikan mutkattomin

ja kannattavin IT-investointi?

// PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

Poista hukkatyö ja tunnista lisäarvopalvelujen potentiaali

// ÄLYKKÄÄT TIETOJÄRJESTELMÄT

Laita varastonhallintajärjestelmä ohjaamaan ihmisiä,

työtä ja automaatiota uudessa prosessissa

// BUSINESS INTELLIGENCE -RATKAISUT

Johda tiedolla - ennakoi ja korjaa epäkohdat ajoissa

Kunnossapidon Kehittäjä 2013

-kilpailu käynnistyi

Tampereella 17.-18.4.2013 järjestettävän kunnossapidon ja tuotannon

palveluiden päätapahtuman, Teolliset Palvelut 13 -messujen,

yhteydessä julkistetaan vuoden 2013 Kunnossapidon Kehittäjä sekä

luovutetaan kilpailun voittajalle 5000 €:n arvoinen palkintosumma.

Kilpailu on avoinna kaikille, joilla on idea tai ratkaisu parempaan

kunnossapitoon.

Kunnossapidolla on erityisen suuri merkitys yhteiskunnan ja

teollisuuden kilpailukyvyn ylläpidossa sekä parantamisessa. Alati

kasvavat käytettävyys- ja tuotantovaatimukset edellyttävät toiminnan

kaikkien osa-alueiden jatkuvaa kehittämistä. ”Kunnossapidon

Kehittäjä 2013” on kilpailu, jonka avulla pyritään edistä-mään kotimaisen

kunnossapidon edelläkävijyyttä.

Kunnossapidon Kehittäjä 2013 -kilpailussa etsitään tekoa, menetelmää

tai kehitystyötä, jossa kunnossapi-don keinoin on saavutettu

merkittävää hyötyä tai kehitystä tuotannossa, turvallisuudessa,

taloudellisuudessa, ekologisuudessa tai kustannustehokkuudessa.

Kilpailu on tarkoitettu henkilöille, tiimeille, yrityksille ja yhteisöille.

Ehdokkaana voi olla myös yrityksen ja heidän toimittajansa tekemä

yhteistyö.

Kilpailuun voi osallistua lähettämällä lyhyen kuvauksen ideasta

kilpailun järjestäjälle Expomarkille. Kilpailu-vastaukset on oltava

perillä 24.3.2013 mennessä. Kilpailun raatina toimii Kunnossapitoyhdistys

Promaint ry:n hallitus. Raati arvioi kilpailuehdokkaita

uutuusarvon, saavutetun tuotantohyödyn,

mitattavuuden,

turvallisuuden, ympäristöarvojen

sekä yleistettävyyden

perusteella.

Kilpailun voittaja saa 5000

euron arvoisen palkintosumman,

joka luovutetaan Teolliset

Palvelut 13 -messuilla

17.4.2013 Tampereella. Kilpailun

järjestävät Expomark

Oy sekä Kunnossapitoyhdistys

Promaint ry. Palkintosumman

lahjoittaa Suomen Messusäätiö.

www.leanware.fi

Software for Heavy-Duty Business

Teolliset Palvelut 13 -messut

järjestetään 17.-18.4.2013

Tampereella.

www.teollisetpalvelut.fi

Kuva: Markku Ojala


Uuden ulkovartiolaivan kölinlasku

STX Finlandin Rauman telakalla

Rajavartiolaitoksen rakenteilla olevan ulkovartiolaivan köli laskettiin

STX Finland Oy:n Rauman telakalla helmikuussa.

Ulkovartiolaivahanke on Rajavartiolaitokselle tärkeä sekä rajaturvallisuuden

että ympäristöturvallisuuden näkökulmasta. Meriliikenteen

riskien hallinta ja hyvä meripelastusvalmius edellyttävät

Rajavartiolaitoksen kaluston uudistamista. Valmistuessaan uusi alus

parantaa Suomen meripelastuskykyä myös vaikeissa olosuhteissa

sekä monialaonnettomuuksissa. Sen lisäksi että alus kykenee hätähinauskykynsä

avulla suojaamaan muita aluksia vahingoilta, on

aluksen oman toimintavarmuuden takaamiseksi vauriosietokyky ollut

suunnittelussa tärkeässä asemassa. Suuri vauriosietokyky esimerkiksi

karilleajo- ja konerikkotilanteissa on varmistettu kaksoispohjalla ja

kahdennetulla konehuoneella. Nyt valmisteilla oleva alus täydentää

Suomen kykyä avomeriöljyntorjunnassa merkittävästi.

Alusta pystytään hyödyntämään Suomen meripelastusvastuualueella

ja sen ulkopuolella erilaisissa tavanomaisissa ja suuronnettomuuksissa

esimerkiksi toimimalla evakuointialustana, öljyntorjuntayksikkönä,

onnettomuusalueen johtoyksikkönä tai jopa antamalla

polttoainetta helikoptereille niiden toiminta-ajan kasvattamiseksi

onnettomuusalueella.

Kansainvälisesti useat rannikkovartiostojen alukset noudattavat

kansallislipun väritystä. Rajavartiolaitoksen uusi sinivalkoinen ulkovartiolaiva

noudattaa nyt tätä käytäntöä, mikä tukee työskentelyä

merialueittemme kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Kestävän

kehityksen

edelläkävijä

Yhdistämme Itämeren alueen

liikekeskuksia kuudella reitillä ja

päivittäin noin 30 kilometrillä

rahtikapasiteettia.

Kilpailu laivan nimestä

Ulkovartiolaivan valmistumista voi seurata osoitteessa www.raja.fi/

uvl10. Laivan nimestä on käynnissä nimikilpailu. Oman ehdotuksensa

voi jättää toukokuun loppuun mennessä osoitteessa www.raja.fi/

nimilaivalle.

MYO

– Liikkeen

tunnistusta

ilman

kameroita

Liikeohjausta on koitettu tavanomaistaa jo useampaan otteeseen.

Silti perinteiset sormet yleensä toimivat parhaiten tai ainakin kaikkein

luonnollisimmin tiedon syöttämiseen. Liiketunnistus toimii normaalisti

kameran tai vastaavan välikappaleen kautta. MYO lupaa

parantaa tuloksia toimimalla ilman tällaisia laitteita.

Kyseinen ohjainhärveli perustuu ranteeseen kiinnitettävään osaan,

joka sitten tunnistaa lihasten sähköiset impulssit. Tämän lisäksi

MYO toimii myös 6-akselisena liikkeentunnistimena. Härveli pystyy

huomaamaan jopa yksittäisten sormien liikuttamisen. Tunnistuksen

sanotaan kaiken lisäksi olevan, käytetyn tekniikan ansiosta, erittäin

nopeaa. Sisältä löytyy ARM-prosessori ja Lithium-Ion -akku.

Laite tukee Windows sekä Mac -tietokoneita ja sen mukana tulee

mahdollisuus toiminnallisuuden liittämiseen myös Adroid ja iOS

-järjestelmiin. Nykyiseen tapaan tiedonsiirto hoituu Bluetooth 4.0

-teknologialla. Rannelaitteen kerrotaan olevan tyyppiä “one-size-fitsall”

eli sen pitäisi sopia lähes kaikkien käsiin. Esitilauksia voi laittaa

menemään n.110 euron hintaan. Tuote luvataan toimittaa vuoden

2013 loppupuolella.

• Sampo Kyyrö hilavitkutin.com

Tule tapaamaan meidät

Logistics 13 kontaktipäivällä 9.4.2013

Wanha Satama, Helsinki

TYKKÄÄ MEISTÄ FACEBOOKISSA!

facebook.com/TallinkSiljaCargo

cargo.booking@tallinksilja.com

cargo.booking@tallinksilja.com

puh. +358 203 74266

puh. +358 203 74266

cargo.sales@tallinksilja.com

cargo.sales@tallinksilja.com

puh. +358 9 180 41

puh. +358 9 180 41

www.tallinksilja.com

www.tallinksilja.com


Enemmän

vai fiksummin?

Näin saat palvelun laadun, nopeuden ja

kannattavuuden kohtaamaan varastoissa ja

logistiikkakeskuksissa.

SSamalla, kun erilaiset lisäarvopalvelut

yleistyvät maailman

johtavissa logistiikkakeskuksissa,

kotimaassa keskitytään

edelleen yksisilmäisesti yksikkökustannusten

karsimiseen. Pitäisikö meidänkin

viimein keskittyä määrän sijasta

palveluun?

Näe metsä puilta

Kyllä, jos Leanwaren Business Unit

Manager Anssi Tikkaa on uskominen.

Hänen mukaan

avain varastojen ja logistiikkakeskusten

kannattavuuteen

löytyy

fiksuista prosesseista

sekä nykyaikaisten

tietojärjestelmien

mahdollistamista lisäarvopalveluista.

- Vasta kun varastoissa

ja logistiikkakeskuksissa

aletaan

keskittyä määrän

sijaan palveluun, alkaa

syntyä todellisia

menestystarinoita.

Fokus pitää keskittää

siihen, miten materiaalivirtojen

ja prosessien

avulla on mahdollista

synnyttää uutta,

kannattavampaa liiketoimintaa.

Jos ei nähdä

metsää puilta, kannetaan

helposti vettä

kaivosta toiseen, kuten

hölmöläiset konsanaan,

Tikka väittää.

Perinteisestä tavaran siirtämisestä

pitää siis pystyä laajentamaan katteellisempiin

tehtäviin. Tie ei ole pitkä saati

kivikkoinen, kunhan yritykseltä löytyy

riittävästi ennakkoluulottomuutta ja

rohkeutta tarkastella toimintaansa kriittisesti.

- Otetaan esimerkiksi vaikka verkkokauppa,

joka käytännössä tänä päivänä

määrittää käyvän hinnan tuotteille. Pelkän

yksikkökustannuksiin tuijottamisen

sijaan tulisi miettiä, miten logistiikkakeskuksissa

voidaan koota tietokone tai

vaikkapa värjätä tai paketoida vaate asiakkaan

toiveiden ja tilauksen mukaiseksi.

Kun huomioidaan sekä kustannukset

että tuotot, aletaan olla niin sanotusti

bisneksen ytimessä.

Mukaudu muutoksiin

Koska tehoton työ on kannattavuuden

pahin vihollinen, tietojärjestelmät astuvat

kuvaan ennen pitkää. Miten on

mahdollista välttää se surullisen kuuluisa

IT-projekti, joka venyy ja paukkuu

aiheuttaen tuskaa niin tilaajalle kuin

toimittajalle?

- Tutkimusten mukaan jopa 84 % ohjelmistojen

ominaisuuksia on sellaisia,

joita käytetään harvoin tai pahimmassa

tapauksessa ei koskaan. Jos järjestelmän

ominaisuudet lyödään liian tiukasti

lukkoon jo määrittelyvaiheessa, lopputulos

harvoin vastaa sen enempää johdon

kuin käyttäjienkään tarpeita. Myös

virheiden korjaaminen jälkikäteen on

kallista, ellei mahdotonta, Tikka taustoittaa.

Fokus pitää keskittää siihen, miten

materiaalivirtojen ja prosessien avulla

voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa,

Leanwaren Business Unit Manager

Anssi Tikka haastaa.

22 Kuljetus & Logistiikka


Viime kädessä

tärkeimmät päätökset

ja säästö tehdään siellä,

missä työkin tapahtuu.

Jotta poikkeamiin

oikeasti puututaan

ja virheet korjataan

välittömästi, koko

organisaation on

sitouduttava laadun

kehittämiseen

arjen tasolla.

Leanwaren filosofian mukaan prosessi

määrittää tietojärjestelmän - ei koskaan

päinvastoin. Siksi yritys käyttää ohjelmistokehityksessä

niin kutsuttuja ketteriä menetelmiä,

joissa edetään nopeassa syklissä

vaihe kerrallaan määrittelystä käyttöönottoon.

- Yksi sprintti kestää noin 3-4 viikkoa,

jonka aikana asiakkaalle tuotetaan pala

valmista ratkaisua. Näin järjestelmä tuottaa

arvoa heti ensimmäisestä päivästä alkaen

ja muuttuneisiin tarpeisiin pystytään

reagoimaan välittömästi. Kun loppukäyttäjät

otetaan mukaan heti alusta alkaen,

käyttöönotosta ei synny erillisiä koulutusja

perehdyttämiskustannuksia.

Johda faktalla – älä mutulla

Varastoissa ja logistiikkakeskuksissa tallentuu

joka päivä valtavat määrät relevanttia

tietoa, jota yritykset eivät vielä

osaa riittävästi hyödyntää pullonkaulojen

ja prosessien kehittämisessä saati uusien

bisnesmahdollisuuksien tunnistamisessa.

- Päätöksiä tehdään edelleen enemmän

mutulla kuin faktalla. Tietoa on joko liikaa

tai se on hajallaan Exceleissä eri puolilla

organisaatiota. Ihmiset eivät yksinkertai-

Leanware Oy kokosi kotimaisen teollisuuden ja

logistiikan johtotähdet Tampereelle

Suomen johtava raskaan sarjan teollisuuden

ja logistiikan ohjelmistoihin erikoistunut

Leanware Oy järjesti alan asiantuntijapäivän

keskiviikkona 23.1.2013. Tilaisuus

kokosi yhteen kymmeniä alan kärkiyrityksiä

eri puolilta Suomea.

Päivän aikana vieraat pääsivät tutustumaan

myös Suomen ja Baltian johtavan IT-,

kulutus- ja viihde-elektroniikkatukkuri AL-

SO Finlandin uudistettuun varastologistiikkaan

sekä AGCO Powerin moottoritehtaan

kokoonpanonohjaukseen, joissa molemmissa

on käytössä Leanwaren järjestelmät.

Samassa yhteydessä juhlistettiin yrityksen

uuden toimipisteen avajaisia.

Toimitusjohtaja Janne Viinikkala uskoo,

että kotimaisessa teollisuudessa ja logistiikassa

piilee vielä valtava tehostamispotentiaali.

- Suomi on korkean osaamisen maa,

siksi meidän on erikoistuttava yhä yksilöllisempien

tuotteiden valmistamiseen. On

huomattavasti helpompaa laittaa asiat kuntoon

kotimaassa tehostamalla prosesseja ja

nostamalla automaatiotasoa kuin siirtää

tehtaita yksisilmäisesti Kiinaan, Viinikkala

toteaa.

Teollisuus ja logistiikka uuteen

kukoistukseen

Leanwarelaisten unelma on nostaa suomalainen

teollisuus ja logistiikka uuteen

kukoistukseen. Viimeisen vuoden aikana

Leanware on voittanut useita merkittäviä

järjestelmätoimituksia. Positiivisen

kehityksen myötä liikevaihto kasvoi 60 ja

työntekijämäärä 40 prosenttia. Kuluvalla

tilikaudella tavoitellaan 55 % kasvua ja vähintään

25 uutta työntekijää. Vuoden alussa

yritys nappasi kunniamaininnan Vuoden

työnantaja -kilpailussa.

- Toteuttamamme menestystarinat perustuvat

ainutlaatuiseen yhdistelmään toimiala-,

ohjelmisto- ja integrointiosaamista.

Emme päästä itseämme tai asiakkaitamme

helpolla, vaan haastamme molemmat ylittämään

itsensä kerta toisensa jälkeen. Sen

sijaan lupaamme, että projekti kanssamme

on yrityksen historian mutkattomin ja kannattavin

IT-investointi, Viinikkala kiteyttää.

sesti ehdi tai viitsi kahlata läpi metritolkulla

taulukoita löytääkseen tietotulvasta tarvitsemansa

luvut. Lisäksi suurten tietomassojen

käsittely hidastaa etenkin operatiivisten järjestelmien

toimintaa, Tikka huokaa.

Kun eri järjestelmien tuottama data yhdenmukaistetaan,

varastoidaan ja analysoidaan

fiksusti, siitä voidaan napin painalluksella

ajaa tarvittavat raportit niin operatiivisen

kuin strategisen päätöksen teon tueksi.

Useimmat tiedonhallintaan ja raportointiin

tarkoitetut BI-ratkaisut toimivat turvallisesti

myös verkon yli. Näin sama tieto on

koko ajan saatavilla niin varastotyöntekijöillä

Tampereella kuin ylimmän johdon kokouksessa

Shanghaissa.

- Viime kädessä tärkeimmät päätökset ja

säästö tehdään siellä, missä työkin tapahtuu.

Jotta poikkeamiin oikeasti puututaan ja virheet

korjataan välittömästi, koko organisaation

on sitouduttava laadun kehittämiseen

arjen tasolla. Kun asioihin kerran voi vaikuttaa,

miksi nukkua onnensa ohi ja jäädä odottamaan

reklamaatiota, Tikka summaa. •

Kuljetus & Logistiikka 23


Ilvesvuoren yritysalue

kehien keskellä.

Visualisoinnit: Arkkitehdit LSV Oy

Nurmijärvi kasvaa

ja kehittyy vauhdilla

Nurmijärven kunta sijaitsee pääkaupunkiseudulla.

Sijaintinsa

vuoksi se on erinomainen paikka

yrityksille –lähellä markkinoita,

mutta ruuhkien ulkopuolella. Nurmijärven

kunta on tehnyt jo vuosien ajan

aktiivisesti työtä uusien maa-alueiden

hankkimiseksi yritysalueiksi ja tästä näkyvin

esimerkki on Ilvesvuoren yritysalue,

jossa on tilaa yrityksille lähes 150 hehtaaria.

Ilvesvuoren sijainti Helsinki- Tampere

moottoritien varrella, takaa hyvät edellytykset

erilaisten tavaravirtojen liikuttamiseen.

Kehä III:lle ajaa vartissa ja alle puolessa

tunnissa pääsee Helsinki – Vantaan

lentoasemalle ja Vuosaaren satamaan noin

puolessa tunnissa.

Joustava ja nopea reagointi

yritysten tarpeisiin

Tarjoamme monipuolisia tontteja ja palveluita

sekä toimiville että aloittaville yrityksille.

Liikkeelle pyritään lähtemään yrityksen

tarpeista ja yrityksillä on mahdollisuus

vaikuttaa oman toimintansa edellytyksiin

tulemalla mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

Tonttien luovutuksessa pyritään nopeaan

ja joustavaan toimintaan. Yksi startegioistamme

on, että palvelut yrittäjille löytyvät

yhdeltä luukulta eikä yrityksiä pompoteta,

toteaa Nurmijärven kunnan yrityskehityspäällikkö

Pirjo Leino.

Ilvesvuoren yritysalueella toimii tällä

hetkellä 35 yritystä, jotka tarjoavat liki

400 työpaikkaa. Ilvevuori eteläisen laajennusalueen

47,5 hehtaarin asemakaava on

hyväksytty ja kunnallistekniikka saadaan

valmiiksi vuoteen 2015 mennessä. Tontit

myydään esirakennettuna ja paalutusta

tai maamassojen vaihtoa ei tarvita. Kunta

rakentaa myös tarvittavan kunnallistekniikan.

Ilvesvuori kysyttyä aluetta

Ilvesvuoren alueelta myytiin ensimmäinen

tontti vuonna 2005 Nurmiprint Oy:lle.

Nurmiprinti Oy:n toimitusjohtaja Raimo

Niemelä toteaa, että alueen hyvä kasvukehitys

on väistämätön sijainnin ja alueen

laajenemismahdollisuuksien johdosta.

Esirakennustyöt käynnissä

Ilvesvuoren yritysalueella

keväällä 2012.

24 Kuljetus & Logistiikka


Heidän sijoittumisensa Ilvesvuoren yritysalueelle

ratkaisi vahva usko alueen tulevaisuuteen

ja alueen logistinen sijainti.

Sten & Co Oy Ab ja Kimet Oy Teräpalvelukeskus

ovat myös sijoittuneet

Ilvesvuoreen, koska alueen peruskalliopohja

soveltuu hyvin raskaan metallin

käsittelyyn. Yritysten yhteinen tontti on

kooltaan viisi hehtaaria, josta rakennettua

alaa on noin 14 000 m2. Toimitusjohtaja

Juha Sten Sten & Co Oy Ab:stä

ja toimitusjohtaja Mikko Sten Kimet

Oy:stä toteavat että kunnan virkamiesten

myönteinen ja asiantunteva asenne vaikutti

päätöksentekoon yrityksen sijoittumispaikkaa

valitessa. Lisäksi logistisesti

erinomaiset yhteydet tukivat sijoittumispäätöksen

tekemistä.

Suurimman yksittäisen tonttikaupan

Nurmijärven kunta teki syksyllä 2011 Db

Schenkerin kanssa. Logistiikkayrityksen

noin 25 000 m2 suuruinen logistiikkakeskus

valmistui Ilvesvuoreen syksyllä

2012. Yrityskehityspäällikkö Pirjo Leino

toteaa, että Schenker on hyvä esimerkki

siitä, kuinka myös kunta voi toimia joustavasti

ja ripeästi yrityksen tarpeet huomioiden.

Schenkerille räätälöitiin tontti

yhdeksässä kuukaudessa, Leino kertoo.

Suomen DB Schenker Oy:n kiinteistöjohtaja

Marco Furu kiittelee kunnan lämmintä

vastaanottoa. Rakennusaikainen

yhteistyö kunnan kanssa sujui moitteettomasti

ja aikataulut pitivät. Furun mukaan

sijoittumiseen Ilvesvuoreen vaikutti

myös Ilvesvuoren hyvä sijainti ja hyvät

kulkuyhteydet.

Kunta panostaa Ilvesvuoren

kehittämiseen

Ilvesvuoren yritysalue laajenee pohjoiseen

noin 60 ha nykyisen noin 90 ha

lisäksi. Kaavan suunnittelutyö on käynnissä

ja asemakaavoitus aloitetaan tämän

vuoden aikana. Mitä aikaisemmassa vaiheessa

yritykset tulevat mukaan suunnitteluun,

sitä paremmat mahdollisuudet

meillä on mitoittaa tontit yrityksen erityistarpeet

huomioiden, sanoo Nurmijärven

kunnan suunnittelupäällikkö Juha

Oksanen. Ilvesvuori sopii hyvin mm.

tukkukaupalle, tuotannolle, varastointiin

ja logistiikkayrityksille. Alueen sijainti ja

erinomaiset kulkuyhteydet antavat hyvän

mahdollisuuden yrityksille erilaisen liiketoiminnan

harjoittamiseen, toteaa suunnittelupäällikkö

Oksanen.

Nurmijärven kunta panostaa yritysalueiden

kehittämiseen. Kunnat kilpailevat

yrityksistä ja joustava sekä nopea palvelun

kehittäminen on yksi keskeisistä tavoitteistamme,

toteaa yrityskehityspäällikkö

Leino. •

Nurmijärven kunta on mukana Logistics 13

tapahtumassa Helsingissä Wanhassa

satamassa 9.4.2013 osastolla B12 sekä tietoiskupuheenvuorolla

Plaza salissa klo 11.30.

Tervetuloa katsomaan yrityksenne

tulevaisuuteen, www.ilvesvuori.fi

Nurmiprint Oy

Sten & Co Oy ja Kimet Oy

DB Schenker Oy, Nurmijärven logistiikkakeskus, näkymä moottoritieltä.

Ilvesvuoren

yritysalue laajenee

pohjoiseen noin

60 ha nykyisen

noin 90 ha lisäksi.

Kaavan

suunnittelutyö

on käynnissä ja

asemakaavoitus

aloitetaan tämän

vuoden aikana.

Kuljetus & Logistiikka 25


ÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTE

vointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvoin

Henkilöriskit haltuun!

Tämä on Henkilöriskit haltuun! –artikkelisarjan kolmas osa.

Käsittelemme kuljetusalan henkilöriskejä ja niiden tukitoimia eri

näkökulmista. Asiantuntijana toimii henkilöriskipäällikkö

Sirpa Arffman Pohjolasta. Sirpa on työskennellyt raskaiden toimialojen

parissa terveyden, työkyvyn ja työhyvinvoinnin asiantuntijana.

Sairauspoissaolot tulevat kalliiksi

Sairauspoissaolot ja niiden seuranta ovat

nyt kuuma puheen aihe. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot

tulevat kalliiksi sekä

yrityksille, vakuutuslaitoksille ja yhteiskunnalle,

joten niiden ennaltaehkäisy ja

seuranta on tärkeä osa yrityksen toimintaa.

Kustannukset kertautuvat työpaikkatasolla,

koska suorien kustannusten lisäksi

joudutaan maksamaan työjärjestelyistä ja

tuotannon menetyksistä. Nyrkki-sääntönä

voidaan pitää, että poissaolojen kokonaiskustannukset

ovat kolme kertaa suuremmat

kuin sairausajalta maksetut palkat.

Kuljetusalalla kuluja lisää seisova kalusto.

Sairauspoissaolojen seuranta on sairausvakuutuslain

mukaisen korotetun (60 %)

työterveyshuoltoa koskevan Kelan korvauksen

saamisen edellytys.

Sairauspoissaolot kuljetusalalla

Poissaoloprosentit vaihtelevat toimialoittain

ja työpaikoittain. Kuljetusalan sairauspoissaolot

ovat keskimääräisesti n. 6

% luokkaa, mikä tarkoittaa n. 13 päivän

poissaoloa työstä. Sairauspoissaolokustannukset

riippuvat palkkatasosta, mutta

keskimäärin 300 euron työpäivän hinnalla

20 hengen kuljetusyrityksen poissaolokustannukset

nousevat n.

80 000 euroon vuodessa.

Poissaolon kokonaiskustannus työjärjestelyineen

nousee vieläkin suuremmaksi.

Jo yhden prosentin sairauspoissaolojen

vähennys pienentää kustannuksia merkittävästi.

Monet yritysesimerkit osoittavat,

että sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa

ja niitä voidaan vähentää.

Esimerkki: Sairauspoissaolokustannukset

20 työntekijän kuljetusyrityksessä, palkat

keskimäärin n. 3000 €/kk

Henkilöstön lukumäärä 20 hlöä

Työpäiviä yhteensä/työntekijä/v 220 pv

Työpäivän hinta sivukuluineen

(lähde: EK) 300 €

Sairauspoissaoloprosentti 6 %

Poissaolopäivät/työntekijä 13,2 pv

Poissaolopäivät yhteensä 264 pv

Poissaolokustannukset (työvoimakustannukset)

yhteensä/v n. 80 000 €

26 Kuljetus & Logistiikka

Sairauspoissaolot ennustavat

työkyvyttömyyttä

Pitkittyessään sairauspoissaolo ennustaa

työkyvyttömyyttä ja eläköitymistä. Vakava

sairaus ja tapaturma voi johtaa eläkkeeseen

nopeastikin. Sairauspoissaoloseuranta

on apuväline työkykyongelmien tunnistamiseen.

Esimiehen on syytä reagoida

viimeistään silloin, kun ns. hälytysrajat on

ylitetty. Hälytysrajoja kannattaa määritellä

lyhyille, usein toistuville ja pitkille sairauspoissaoloille.

Sairauspoissaolot eivät

ole kuitenkaan ainoa keino

tunnistaa työssä sujumisen

ongelmia. Varhaisen tuen

tarpeen tunnistamisessa

huomio kannattaa kiinnittää

muihinkin hälytysmerkkeihin

kuin sairauspoissaoloihin,

kuten esimerkiksi

huonoon työilmapiiriin. Jokaisessa

työyhteisössä on hyvä olla

yhdenmukaiset ja tasa-arvoiset

käytännöt siitä, sairauspoissaolot

ilmoitetaan, miten niitä seurataan

ja miten niihin puututaan. Myös

yhteistyötavoista työterveyshuollon

kanssa sairauspoissaoloissa pitää sopia.

Kesäkuun 2012 alussa voimaan

astunut sairausvakuutuslain muutos eli

ns. 90 päivän sääntö edellyttää aiempaa

tiiviimpää yhteistyötä työnantajan, työntekijän

ja työterveyshuollon välillä sairauslomien

pitkittyessä. Lakimuutos parantaa

työkyvyttömyyden arviointiprosessia

ja vähentää sairauspoissaoloja, mikäli yrityksissä

voidaan sitoutua osatyökykyisten

työntekijöiden mahdollisuuksiin jatkaa

työssään. Työkyvyn ja sairauspoissaolojen

seurantaan liittyvien toimintakäytäntöjen

sopiminen tuli samassa lakimuutoksessa

edellytykseksi ennakoivan toiminnan 60 %

Kela korvauksille.

Esimerkki: Yhteisesti sovittu käytäntö

sairauspoissaolojen ilmoittamisesta ja

seurannasta

Työntekijä voi olla pois työstä 3 päivää

esimiehen ilmoituksella. Pidemmistä sairauspoissaoloista

vaaditaan työterveyshoitajan

tai työterveyslääkärin todistus.

Kaikki sairauspoissaolot ilmoitetaan työterveyshuoltoon.

Kun työntekijä on viimeisen kahdentoista

kuukauden aikana ollut vähintään

viisi kertaa tai vähintään 30 kalenteripäivää

poissa työstä sairauden vuoksi,

esimiehen tulee ottaa asia puheeksi työntekijän

kanssa. Esimiehet seuraavat sairauspoissaoloja

neljän kuukauden välein.

Työntekijä ohjataan tarpeen mukaan työterveyshuoltoon.

Puheeksiottojen määrää

ja työterveyshuollon tukitoimia seurataan

vuosittain.

Ansionmenetyskorvaukset

Ansionmenetyskorvauksilla on suuri merkitys

sairauspoissaoloissa. Sairausajan

palkan ja muun määräaikaisen työkyvyttömyysturvan

tarkoituksena on turvata

sairastuneelle toimeentulo. Ehdotus Ruotsin

mallin mukaisesta omavastuupäivästä

muuttaisi tilannetta ensimmäisen sairauspäivän

osalta ja vaikuttaisi ensisijaisesti

lyhyiden sairauspoissaolojen määrään.

Näillä ehdotuksilla ja työpaikan poissalojen

hallinnalla halutaan vaikuttaa sekä sai-


RVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERV

ti TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖ

rauspoissaolojen määrään ja että varmistaa,

että jokainen saa asianmukaisesti, oikeilla

perusteilla hänelle kuuluvan työkyvyttömyysajan

turvan.

Sairaus ja työkyky

Sairausajan palkkaan tai päivärahaan ei ole

oikeutta ilman, että sairaus alentaa olennaisesti

työkykyä. Sairaus ei ole kuitenkaan sama

asia kuin työkyvyttömyys. Esimerkiksi kuuro

voi työskennellä hänelle sopivassa työssä

edelleen. Jäljellä olevan työkyvyn määritelmä

tunnetaan melko huonosti. Tästä syntyy usein

ongelmia sairauspoissaoloja selvitettäessä ja

sosiaaliturvaetuuksia haettaessa.

Mikäli sairaus ei merkittävästi heikennä

työkykyä vaan sitä heikentävät muut syyt,

henkilöllä ei ole oikeutta sairausperusteiseen

sosiaaliturvaan. Sairauspoissaoloa haetaan

usein mm. arkielämän ongelmiin. Runsaat

perusteettomat sairauspoissaolot voivat johtaa

työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen ja

sen hylkäämiseen – koska riittävää sairausperustetta

ei ole. Todistus työkyvyttömyydestä

tulee perustua sairauteen ja se on osa sairauden

hoitoa.

Hoitoketjua voi lyhentää

Moniin pitkittyneisiin sairauspoissaoloihin

liittyy jonottaminen julkisen terveydenhuollon

palveluiden piiriin. Varsinkin tuki- ja liikuntaelinten

vammojen ja sairauksien osalta

voi hoitotakuun toteutuminen olla joillakin

paikkakunnilla haasteellista.

Pohjolalla on sopimus n. 160 lääkäriaseman

ja sairaalan kanssa, joiden avulla hoitoketjuun

saadaan nopeutta ja tehokkuutta.

Pohjola panostanut nopeaan ja laadukkaaseen

hoitoon perustamalla Helsinkiin Pikku-Huopalahteen

Omasairaalan, joka tuo

uudenlaisen ortopedisen sairaalakonseptin

Suomeen. Omasairaalan palvelut ovat kaikkien

vakuutusyhtiöiden ja yksityisasiakkaiden

käytössä. Yhden tapaturman hoito- ja ansionmenetyskorvaukset

ovat keskimäärin. 9000

euron luokkaa, joten pienissäkin yrityksissä

hoitoketjun lyhentäminen, ts. nopeasti saatu

hoito ja lyhyempi sairauspoissaolo työstä, tuo

merkittäviä säästöjä.

Esimerkki: Erkille tapahtuu työtapaturma ja

hän saa polven eturistisidevamman

Normaali työkyvyttömyysaika/sairauspoissaolon

pituus olisi 118 vrk

Erkki leikataan ja kuntoutetaan Omasairaalassa

Omasairaalassa työkyvyttömyyden kesto lyhenee

30 vrk, sairausloma 88 päivää

Erkin tulot 40 000€/v

Pohjola korvaa ansiomenetystä päivärahana

111 €/pv

Säästöt:

Yritys säästää 9000 €

Nopean hoitoketjun ansiosta Pohjola säästää

3300 €

Käsittelemme seuraavassa artikkelissa (Kuljetus&

Logistiikka 2/2013) kuljetusalan työturvallisuutta.

Työturvallisuusasiantuntijana toimii Marko Visuri

Pohjolasta.

Sairauspoissaolotodistus

voidaan kirjoitta, kun

- henkilöllä on työkykyyn olennaisesti

vaikuttava sairaus

- vaikea-asteinen sairaus estää työn

tekemistä

- hoito ei onnistu ilman työstä poissaoloa

- työhön tulo tai työssä jatkaminen

pahentaisi sairautta tai hidastaisi

paranemista

- työssäolo aiheuttaisi muille sairastumisvaaran

* Puhelun hinta lankaliittymästä 8,28 snt/puh + 5,95 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,28 snt/puh + 17,04 snt/min

Työterveys ja työhyvinvointi – tuottavuuden raaka-aineet

Työntekijöiden terveys ja hyvinvointi vaikuttavat suoraan yrityksen ja yhteisön tuottavuuteen.

Suomen kattavimman toimipaikkaverkoston, joustavien ja monipuolisten palvelujen

sekä työterveyden ammattilaistemme ansiosta jo noin 16 000 työnantajaa ja lähes

500 000 suomalaista työntekijää luottaa työterveyspalveluihimme.

Ota yhteyttä yrityspalveluihin p. 030 63311* | www.terveystalo.com/yrityspalvelut

Kuljetus & Logistiikka 27


YÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖT

invointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvoi

Terveystalo tuo ratkaisuja

henkilöstötuottavuuden

johtamiseen

Yrityksen tuottavuus rakentuu

terveiden työntekijöiden

ja hyvinvoivan työyhteisön

pohjalta. Terveystalon uusi

palvelukokonaisuus tuo yrityksille

mitattua ja analysoitua tietoa

henkilöstötuott avuudesta sekä

työkaluja sen kehittämiseen

työhyvinvoinnin keinoin, kuten

Raskone Oy:n kanssa toteutettu

pilottiprojekti hyvin osoittaa.

Teksti: Kai Tikkunen ja Terveystalo

Kuvat: Liina Isoaho

Terveystalo pureutuu ainoana Suomessa

laajamittaisesti tuottavuuden

parantamiseen työhyvinvoinnin ja

työterveyden näkökulmasta. Se paneutuu

kokonaisvaltaisesti työn, terveyden,

työyhteisön, johtamisen ja organisaation kehittämiseen.

”Haluamme osoittaa että henkilöstötuottavuutta

on mahdollista johtaa

ja parantaa”, Terveystalon työhyvinvoinnin

tutkimus- ja kehitysjohtaja Ossi Aura toteaa.

”Johtamisesta tulee helpompaa ja systemaattisempaa,

kun johdon käytössä on perusteelliset

poikkitieteelliset analyysit”, hän jatkaa.

Meille työhyvinvoinnin kehittäminen on

tärkeä osa henkilöstöstrategiaa. Terveystalo

Tuottavuusanalyysi antoi meille selkeän kuvan

nykytilasta sekä toimenpide-ehdotukset ja mittarit

jatkoa varten, kertoo Raskoneen Tapani Riihijärvi.

Tehokas työkalu henkilöstötuottavuuden

kehittämiseen ja johtamiseen

Tuottavuuden johtaminen vaatii selkeitä tavoitteita

ja tarkkoja mittareita. Terveystalon

Tuottavuus on uusi tehokas kokonaisuus

tuottavuuden mittaamiseen, analysointiin,

kehittämiseen ja johtamiseen. Sen osa-alueita

ovat Tuottavuusanalyysi ja Tuottavuusohjelma.

Tuottavuusanalyysi yhdistää mm. työterveyden

ja henkilöstötutkimuksen tulokset ja

auttaa tunnistamaan henkilöstön tuottavuutta

tukevat tekijät ja analysoimaan investointeja.

Se paljastaa, miksi jotkut yksiköt ovat

taloudellisesti tehokkaampia ja miksi joissain

on motivoituneempaa henkilöstöä tai enemmän

sairauspoissaoloja. Tuottavuusohjelma

tuo konkreettisia työkaluja tuottavuuden ja

työhyvinvoinnin johtamiseen.

Näiden uusien työvälineiden avulla yrityksen

toiminnasta tulee järjestelmällisempää ja

kustannustehokkaampaa. Myös vastuut selkiytyvät,

liikevaihto ja kannattavuus kasvavat ja

sairauspoissaolojen kustannukset vähenevät.

28 Kuljetus & Logistiikka


ERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERV

nti TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TY

Valtava määrä taustamateriaalia

selkeäksi kokonaisuudeksi

Tuottavuusanalyysin pilottiprojekti toteutettiin

Raskoneessa, joka on valtakunnallinen

korjaamoalan yritys. Lähtökohtana

oli Raskoneen akuutti tarve kehittää työhyvinvointia

ja tuottavuutta. ”Halusimme

vähentää tuntuvasti sairauspoissaoloja ja

ennenaikaisia eläköitymisiä”, Raskoneen

kenttäjohtaja Tapani Riihijärvi kertoo.

”Lisäksi oli tärkeää selvittää, kuinka esimiehet

kokevat työhyvinvoinnin vastuut,

ja miten työhyvinvointia olisi paras johtaa.”

Projekti alkoi laajamittaisella tiedonkeruulla.

Johdon, korjaamopäälliköiden ja

pääluottamusmiesten haastattelut toivat

oleellista tietoa työhyvinvoinnin tarpeista.

Henkilöstön terveys ja työkyky kartoitettiin

Terveyskyselyn, työterveyden raporttien

ja henkilöstökyselyn kautta. Lopuksi

liiketoiminnan ja asiakasrajapinnan tunnusluvut

linkitettiin näihin muuttujiin.

Terveystalo kokosi ja analysoi tämän massiivisen

tietomäärän selkeään pakettiin,

jonka vuoksi myös tuloksia on helpompi

tulkita yhtenäisenä kokonaisuutena.

Hyvä esimiestyö elintärkeää

tuottavuuden kannalta

Projektin aikana tuli konkreettisesti esille

hyvän esimiestyön merkitys. Kun johtamisen

vastuut olivat epäselvät, tuottavuus

oli selkeästi heikompi. Lisäksi työn hallinnan

tunteella, tavoitteiden tuntemisella

sekä hyvinvointia ja työkykyä tukevalla

esimiestyöllä oli yhteyttä alhaisiin sairauspoissaoloihin.

Tuottavuusanalyysin tulokset

esitettiin yksikkökohtaisesti, jolloin

oli helppo selvittää, miksi yksi yksikkö teki

parempaa tulosta kuin toinen. Yksikköjä

verratessa havaittiin, että yksiköissä, joissa

esimiehen ja alaisen välinen luottamus

oli parempi, myös tehokkuus oli parempi.

Kiteytetyt tulokset johdon työvälineeksi

Projektin tulokset esiteltiin johtoryhmälle

ja henkilöstön edustajille joulukuun alun

workshopissa. Siellä Raskoneelle laadittiin

työhyvinvoinnin ja tuottavuuden johtamismatriisi

sekä tuottavuuden tuloskortti,

joiden avulla johto voi helposti kartoittaa

tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä. Johtamismatriisissa

määriteltiin työhyvinvoinnin

ja tuottavuuden kehittämisalueet

seuraaville 2–3 vuodelle sekä eri osa-alueiden

vastuuhenkilöt. Tuloskortin avulla

on helppo selvittää, miten esimiestyön

muutokset selittävät työhalua ja -kykyä.

Näin työhyvinvointia opitaan kehittämään

tuottavuutta tukevaksi.

Tuottavuuden parantamiseksi esimiesja

alaissuhteet tullaan määrittelemään

paremmin ja työnhallintaa kehitetään.

Jatkossa otetaan myös aktiivisempi ote

tapaturmien hoidon johtamiseen. Sairauspoissaolojen

karsimisessa tullaan

hyödyntämään niin kutsuttua varhaisen

puuttumisen mallia sekä esimiesvalmennusta.

Sairauslomien seurannan helpottamiseksi

Raskone otti käyttöön Terveystalo

Sirius HR työkyvyn ohjausjärjestelmän,

joka kokoaa kaikki lääkärikäynnit samaan

paikkaan. Samalla yhteistyö organisaation

vastuulääkärin kanssa tehostuu.

Henkilöstötuottavuuden kehittymiseen vaikuttaa vahvasti

työn kokonaisvaltainen hallinta ja esimiestyön laatu.

Hyvinvointia ja johtamista tehostamalla on saavutettavissa

jopa 7 %:n vaikutus liikevaihtoon, sanoo Ossi Aura

Terveystalosta.

Hedelmällinen yhteistyö jatkuu

projektin jälkeenkin

Raskone oli erittäin tyytyväinen pilottiprojektiin.

”Tuottavuusanalyysi toteutettiin hämmästyttävän

hyvin todella tiukassa aikataulussa”,

Riihijärvi toteaa. ”Menimme hiukan

epäilevin mielin workshopiin, mutta yllätyimme

iloisesti, kuinka tehokkaasti Terveystalo

oli osannut tiivistää näin valtavan määrän

tietoa. Selkeä yhteenveto näytti tuottavuuden

kehittämisalueet työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Niiden kautta oli helppo lähteä kehittämään

toimintaamme.”

Tavoitteet on nyt määritelty, mutta varsinainen

tuottavuusohjelma on alkamassa.

”Onneksi hyvin viitoitettua polkua on helppo

seurata. Yhteistyö Terveystalon kanssa jatkuu

projektissa havaittujen kehitysalueiden osalta

tiiviisti”, Riihijärvi kiteyttää. •

Kuljetus & Logistiikka 29


ÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTE

vointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvoin

Työterveyshuolto

kahvin hinnalla

Työterveyshuolto maksoi pirkanmaalaiselle yrittäjälle saman verran

kuin työpaikan vuoden kahvit. Silti joka kymmenes yritys laiminlyö

työntekijöidensä lainmukaisen työterveyshuollon. Menoerän

sijaan se on parhaimmillaan kannattava investointi, joka ehkäisee

sairauspoissaoloja, ennenaikaista eläkkeelle jäämistä ja tukee

työntekijöiden työkykyä sekä yrityksen kilpailukykyä.

Työntekijän päivän poissaolo maksaa

yrittäjälle keskimäärin 300

– 400 euroa, joten kannattavaa

olisi pitää hänet terveenä ja hyväkuntoisena.

Tampereen Työterveys ry

laski työterveyshuoltonsa maksavan 168

– 210 euroa / henkilö vuodessa. Luvuista

on vähennetty Kelan 50 – 60 prosentin

korvaus.

Tällöin työterveyshuolto maksaa itsensä

takaisin jo, kun sen avulla on ehkäisty yksi

sairauspäivä työntekijää kohti vuodessa.

- Eräs työnantaja laski työterveyshuollon

maksaneen Kelan korvauksen jälkeen

hänelle yhtä paljon kuin työpaikan vuotuiset

kahvit, Tampereen Työterveys ry:n

toimitusjohtaja ja johtava lääkäri Mauri

Jussila sanoo.

Silti kymmenen prosenttia yrityksistä

jättää lainmukaisen työterveyshuollon toteuttamatta.

Tampereella osataan perustella,

miksi se ei kannata.

Huomioi varhain

Tampereen Työterveys kuten myös Suomen

Työterveys ry:n muut jäsent ovat

pystyneet pitämään palvelunsa edullisina,

sillä se on voittoa tavoittelematon organisaatio.

Omistajina ovat palveluja käyttävät

yritykset. He itse vaikuttavat ja päättävät

palveluiden sisällöstä, laadusta ja hinnasta.

- Työkyvyn hallinnassa on tärkeää,

että mukana ovat yritys, sen johto, henkilöstöhallinto,

esimiehet, työntekijät ja

työterveyshuolto. Toiminnan perusta on

näiden kolmen aito kumppanuus ja tiivis

yhteistyö. Työterveyshuolto ei yksin riitä,

Suomen Työterveyshuolto ry:n toimitusjohtaja

Carita Borgenström kertoo.

Vaikka suomalaisen miehen terveys on

parantunut, ongelmia on edelleen. Jäädään

ennenaikaisesti eläkkeelle etenkin

selkävaivojen ja masennuksen takia.

- Työpaikoilla on parantamisen varaa.

Havaittuihin ongelmiin pitäisi puuttua

varhain. Suomalaiseen mentaliteettiin

kuuluu katsella vierestä, vaikka moni ongelma

olisi helpompi ehkäistä varhaisella

puuttumisella, Jussila toteaa.

Varhaisia hälytysmerkkejä ovat työn-

30 Kuljetus & Logistiikka


RVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERV

ti TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖ

Suomen Työterveyden yhteistyökumppanit laativat

toiminnastaan raportit asiakkaille. Työterveyshuollon

lääkärit seuraavat alojen kehittymistä, kuten

ajokorttiuudistusta.

tekijän toistuvat poissaolot ja huonontunut

työsuoritus.

Yksi vanhimmista

Tampereen Työterveys ry sai alkunsa, kun

diplomi-insinööri Asko Brax teki aloitteen

Tampereen Nuorkauppakamarille vuonna

1972. Hän toivoi tutkimusta lääkäripalvelujen

tarpeesta, sillä töistä oltiin poissa usein.

Lääkäreiltä oli vaikea saada lausuntoja poissaolojen

perusteeksi.

Samoihin aikoihin työterveyslainsäädäntö

ja kansanterveyslaki laajenivat Suomessa.

- Vuonna 1973 perustettu Tampereen Työterveys

ry on yksi Suomen vanhimmista. Ensimmäisenä

vuonna siihen liittyi 60 yritystä,

Jussila kertoo.

Nyt kun vietetään yhdistyksen 40-vuotisjuhlaa,

jäsenyrityksiä on 962. Tampereen

Työterveyden palveluja käyttää noin 33.400

työntekijää. Mukana on suuria yrityksiä kuten

Pirkanmaan Osuuskauppa, Patria Oyj,

Nokian Renkaat Oyj ja AGCO Sisu Power Oy.

- Isojen lisäksi jäseninä on myös kahden

miehen yrityksiä ja maanviljelijöitä. Kaikkia

palvellaan, Jussila sanoo.

Eläkeikään ehtinyt vireä urheilija Braxkin

on yhä kuvioissa: hän avaa Tampereen

Työterveyden 40-vuotisjuhlaseminaarin

4.10.2013.

Carita Borgenström kertoo,

että työterveyshuoltopalvelusopimuksia

laajuuksineen on mahdollista

räätälöidä yritysten

tarpeita vastaaviksi.

Erikoistuminen tuo varmuutta

Tampereen Työterveys ry tuottaa vain työterveyshuollon

palveluita, kuin työterveyshuollon

erikoistavaratalo. Pitkän toiminta-aikansa

vuoksi se on pystynyt syventämään osaamistaan

ja perehtymään syvällisesti alaan.

- Terveydenhuollon osaajamme ovat erikoistuneet

työterveyshoitajiksi. Osaaminen

on karttunut myös tekemällä yhteistyötä alan

yhdistysten ja toimijoiden kanssa kuten terveydenhuollon

ammattiliittojen, Tampereen

yliopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa, Jussila

toteaa.

Tampereen Työterveys ry:llä on kouluttajaoikeudet.

Tampereen yliopiston työterveyshuoltoon

erikoistuvia lääkäreitä suorittaa erikoistumisjakson

opintojaan siellä.

- Tulevaisuudessa yritysten työterveyshuolto

menee enemmän lomittain yrityksen

oman henkilöstöhallinnon kanssa. Työterveys

koordinoi enemmän palveluja ja yhteistyökumppanien

määrä kasvaa, Jussila pohtii. •

Suomen Työterveys ry

Suomen Työterveys ry kokoaa yhteen

22 työterveysyhteisöä, jotka toimivat

yli 30 paikkakunnalla. Sen verkoston

piiriin kuuluu 4.400 yritystä ja niiden

97.000 työntekijää. Ne kaikki ovat

asiakasorganisaatioiden omistamia ja

tuottavat työterveyspalveluja voittoa

tavoittelematta. Kela tilastoi ne kustannus-edullisimmaksi.

www.suomentyoterveys.fi

Yhteistyöverkosto:

Dalsbruk: Dalmed Oy Ab

Espoo: Metropol Työterveys Oy

Iisalmen Työterveysasema Oy

Imatran Työterveys ry

Jyväskylän Työterveys ry

Kokkola: Keskipohjanmaan Työterveyshuolto

ry

Kotkan Työterveys Oy (Kotka ja Hamina)

Kuopion Työterveys ry

Lahden Seudun Yritysterveys ry

Lahti: Okeroisten Työterveysosuuskunta

Lappeenrannan Työterveys ry

Lohjan Työterveys ry

Loimaan Työterveys ry

Oulu: Pohjois-Suomen Työterveys ry

Pietarsaaren Työterveysyhdistys ry,

Jakobstads Arbetshälsovårdsförening rf

Riihimäen Työterveys ry

Rovaniemen Työterveys ry

Savonlinnan Seudun Työterveys ry

Tampereen Työterveys ry,(Tampere,

Hämeenlinna, Kangasala, Kyröskoski,

Lempäälä (Ideapark), Mänttä, Nokia,

Valkeakoski)

Turun Työterveys ry,Turku ja Paimio

Vaasa: Promedi Oy

Ylihärmä: Härmämedi Oy

Kuljetus & Logistiikka 31


Toimitusjohtaja Pasi Niemisen

mukaan kansainvälisyys haastaa

Materiaalinkäsittelyn

sekä logistiikan alalla eräs

menestyksen avain on kyky

kansainväliseen yhteistyöhön.

Näin uskoo Toyota Material

Handling Finland Oy:n

toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

Pasi Nieminen on esimerkki siitä,

kuinka monipuolinen työhistoria

antaa myös monipuolisen ymmärryksen

tuotannon, myynnin,

jälkimarkkinoinnin ja johtamisen yhteistyön

tarpeeseen. Miehellä itsellään on kosketuspintaa

muun muassa laboratoriolaite-

ja metsäkonealojen käytännöntason

työskentelystä ja johtotehtävistä.

- On valtava rikkaus, että olen erilaisten

työtehtävien myötä päässyt näkemään eri

alojen arkea monesta näkökulmasta. Olen

toiminut aikanaan huolto-, tuotekehitysja

myyntityössä, mikä antaa käsitystä siitä,

kuinka yhteistyö eri tahojen välillä on

oleellista saada toimivaksi, miettii toimitusjohtaja

Pasi Nieminen.

Yhteistyö bisneksen eri tahojen välillä

Trukkitalo Veikka Ståhlberg Oy

Täyden palvelun trukkitalo, toiminut jo vuodesta 1973

Palveluihimme kuuluvat:

• trukkikauppa, uudet ja käytetyt koneet

• varaosat tunnetuimpiin trukkimerkkeihin

• huoltopalvelut, Mitsubishi-trukkien sopimushuollot

Varsinais-Suomen alueella

• nostokoritarkastukset

• kiinteistönhuoltokoneiden korjaukset ja huollot

• nostopalvelu

• rengastyöt

• luvanvaraiset kaasuasennukset

• Woikosken teollisuuskaasujen ja kaasutarvikkeiden

myyntipiste

Trukkitalo

Veikka Ståhlberg Oy

Hiiskanaukeantie 4-6 / PL 30, 20781 Kaarina

(02) 276 1700 info@trukkitalo.com

www.trukkitalo.com

Tutustu myös lehden

nettiversioon

www.kuljetusjalogistiikka.com

32 Kuljetus & Logistiikka


on oleellista saada toimivaksi.

Nykyisessä asemassaan Toyota Material

Handling Finland Oy:n toimitusjohtajana

hän ollut vuoden päivät. Metsäkonealan kokemus

on Niemisen mukaan tuonut mukanaan

osaamista myös nykyiseen tehtävään.

- Konebisneksestähän molemmissa on

kyse, eli haasteet kummassakin ovat hyvin

samanlaiset.

Kokonaisvaltainen konsepti

Ajankohtainen trendi materiaalinkäsittelyn,

sisälogistiikan ja yleisestikin logistiikan

osalta kulminoituu kustannussäästöihin.

- Saattaa olla, että aikaisemmin yrityksissä

ei olla oltu tarkasti tietoisia materiaalinkäsittelyn

ja sisälogistiikan kustannuksista,

mutta nykyisen kovan kilpailun ja taloudellisesti

kovien aikojen myötä yritykset ovat

ryhtyneet kiinnittämään suurempaa huomiota

näidenkin asioiden kustannuskysymyksiin,

Pasi Nieminen kertoo.

- Nyt yritykset etsivät materiaalinkäsittelyn

ja sisälogistiikan kustannusten optimaalisia

säästöjä. Tämä vaatii entistäkin

vahvempaa yhteistyötä kalustontoimittajan

ja asiakkaan välillä.

Kaluston myyminen on vain yksi osa alan

valmistajien ja toimittajien toiminnasta.

- Pelkkä kaluston myyminen on vain yksi

osa alan valmistajien ja toimittajien toiminnasta.

Tämän vuoksi on tarvetta luoda kokonaisvaltaiset

konseptit sille, että kaluston

huolto-, varaosasaatavuus- ja vuokrausmahdollisuudet

toimivat, Pasi Nieminen tietää.

Menestyminen edellyttää tänä päivänä

resursseja vastata kansainvälisen bisneksen

kysyntään.

- Maailma on nykyisin pieni. Yritykset

toimivat usein Eroopan tai jopa globaalilla

tasolla, joten kaluston huolto- ja vuokrauspalvelut

tulee voida taata eri puolilla maailmaa.

Messut on ammattilaisten foorumi

Messutoimikunnan puheenjohtajana toimiva

Pasi Nieminen on todella tyytyväinen

alansa erikoismessuihin Tampereella. Nyt

huhtikuussa toiseen kertaan järjestettävät

Logistiikka-messut saavat häneltä kehuja.

- Yrityksemme oli mukana viime kerrallakin,

joten tiedämme, että messut kokoavat

juuri oikeat henkilöt paikalle, Nieminen arvioi.

- Logistiikka-messut on maamme ainoa

foorumi, jossa on mahdollista kartoittaa

alan tuoteskaala ja saada tuorein tieto. Uskon,

että tästä messutapahtumasta voi kasvaa

perinteinen instituutio, joka herättää

mielenkiintoa myös kansainvälisesti. Jo nyt

osallistujia saapuu ulkomailta, Toyota Material

Handling Finland Oy:n toimitusjohtaja

Pasi Nieminen summaa tyytyväisenä.

Logistiikka 2013

Materiaalinkäsittelyn ja logistiikan ammattilaisille

suunnatut Logistiikka-messut

toteutetaan Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa

17.–19.4.2013. Samaan aikaan

17.–18.4.2013 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa

järjestetään Teolliset Palvelut

-messut. www.logistiikkamessut.fi •

- Maailma on nykyisin pieni.

Yritykset toimivat usein

Eroopan tai jopa globaalilla

tasolla, joten kaluston

huolto- ja vuokrauspalvelut

tulee voida taata eri puolilla

maailmaa, Toyota Material

Handling Finland Oy:n

toimitusjohtaja

Pasi Nieminen.

Laadukkaat BT-haarukkavaunut

nyt tarjoushintaan!

Heti varastosta!

BT-haarukkavaunut pikanostolla

BT LHM230BQ

5 kpl

1990,-

alv 0%

Etu 510,-

Tiesitkö, että

Kaupan päälle Toyotan

talvivaatepaketti!

(Arvo 175,-)

- myönnämme BT-haarukkavaunujen rungoille 99 vuoden takuun

Myynti 010 575 700

- varaosat saapuvat viimeistään 24 tunnin kuluttua tilauksesta

- kaikki BT-haarukkavaunut on valmistettu Ruotsissa alusta loppuun www.toyota-forklifts.fi

(tarjoushinta alv 0%)

398,-/kpl

(norm. 500,-/kpl

alv 0%)

Katso lisää www.toyota-forklifts.fi tai soita 010 575 700

Kampanja voimassa uusissa 5 kpl tilauksissa 31.3.2013 asti.

Kuljetus & Logistiikka 33


Trukkihuolto paranee ja

valikoima laajenee

Kun Sigma Trukit Oy ja AP-Trukit Oy yhdistyivät, syntyi yksi Suomen

laajimmista omavaraisista trukkihuoltoverkostoista. Myös tuotevalikoima

kasvaa vuonna 2013, sillä Yalen valmistaja Nacco Materials Handling

Limited Industry halusi Sigman suomalaiseksi yhteistyökumppanikseen

myös kolmanteen brändiinsä Utileviin.

Sigma Trukit Oy on esimerkki yrityksestä,

jossa ei ole taloudellisen tyvenen

aikana jääty kellumaan Tuonelan

virran vietäväksi. Päinvastoin: toimitusjohtaja

Jani Murtolehto allekirjoitti AP

Trukit Oy:n toimitusjohtaja Pekka Toivasen

kanssa sopimuksen yritysten liiketoimintojen

yhdistämisestä.

Se merkitsee omavaraisen huoltoverkon

laajenemista Helsingistä, Turusta, Vaasasta,

Lahdesta, Tampereelta ja Kotkasta AP-Trukkien

alueille Kuopioon, Iisalmeen, Suolahteen

ja Jyväskylään. Lisäksi Keravalla toimii

Marjeta Oy sekä Oulussa ja Rovaniemellä AT

Powerteam Oy.

Verkko on kooltaan yksi Suomen laajimmista.

Samalla paranee varaosien saatavuus etenkin

Itä- ja Keski-Suomessa.

- Pystymme tarjoamaan AP-Trukkien alueelle

tehokkaampaa varaosalogistiikkaa sekä

maanlaajuisen maahantuonti-, myynti- ja

huoltotoimintaan räätälöidyn toiminnanohjauksen,

Murtolehto sanoo.

Nopeampaa huoltoa

Sigma Trukkien palvelukseen siirtyi kokeneen

AP Trukit Oy:n 11 henkilöä ns. vanhoina

työntekijöinä 1.1.2013. Samalla parani yrityksen

työvoiman liikkuvuus, joka lisää palvelun

luotettavuutta.

- Pystymme jakamaan työkuormaa alueittain

ja siirtämään sitä sinne, missä on kiireisintä.

Jos asentajat tai huoltomiehet ovat esimerkiksi

Kuopion alueella kiireisiä, voimme

lähettää alueen rajapinnalle kuten Mikkeliin

tekijän Helsingistä, Murtolehto kertoo.

AP-Trukit on ollut Sigma Trukkien osaomistaja

jo sen perustamisvuodesta 2004

lähtien. Liiketoimintojen yhdistymisen jälkeen

AP-Trukit jää edelleen Sigma Trukkien

osaomistajaksi. Kuopion kiinteistöjen omistus

säilyy 40-vuotiaalla AP-Trukeilla.

Maahantuojasta trukkitaloksi

Sigma maanlaajuinen toiminta ja huolto

noteerattiin myös kansainvälisesti. Yalen

valmistaja Nacco Materials Handling Limited

Industry tarjosi sille Suomen edustusta

DLD ja TIS-Web

Ratkaisu digipiirturitietojen kokonaishallintaan

Keskity olennaiseen!

Ajopiirturitietojen tallentaminen pilkulleen

lain edellyttämällä tavalla aiheuttaa monelle

kuljetusliikkeelle päänvaivaa.

VDO on kehittänyt kokonaisratkaisun, joka

tekee kaiken automaattisesti pykälien mukaan

ja vapauttaa kuljetusyrittäjän keskittymään

olennaiseen.

DLD wlan

DLD gprs

DLD etälatauslaite

Ratkaisun ytimenä on ajoneuvossaoleva

DLD eli Download Device, joka

siirtää kaikki digipiirturin ajotiedot

langattomasti suoraan toimistoon

ilman yrityskorttia.

TIS-Web ohjelmisto

Ratkaisun toinen osa on toimistossa

oleva TIS-Web ohjelmisto, joka vastaanottaa

ajoneuvosta DLD:lla lähetetyt

ajotiedot lainmukaista arkistointia ja jatkokäsittelyä

varten.

Nyt myös paikannus!

TIS-Web ohjelmistoon on uutena lisäosana

saatavana Track & Trace paikannustoiminto,

jonka avulla voi seurata ajoneuvon

sijaintia reaaliaikaisesti Google

Maps -karttapohjalla.

Maahantuoja:

Lisätietoja: www.kaha.

34 Kuljetus & Logistiikka


kolmanteen brändiinsä

Utileviin. Yrityksen strategiaan

kuuluu toimia

näin: tarjota tuotteen

edustusta ensisijaisesti

parhaimmalle katsomalleen

jälleenmyyjälle

maakohtaisesti. Parhaillaan

Utilevia lanseerataan

Eurooppaan ja

Pohjois-Amerikkaan.

Kuukauden neuvottelujen

jälkeen sopimus

syntyi 15.10.2012. Sen

lisäksi sen vanhat merkit

Yale, Hubtex, Terberg

ja Tergerg Kinglifter

säilyvät.

- Sigmasta on kasvamassa trukkitalo, samantapaisesti

kuin on autotaloja. Tavoittelemme

Utilevin edustuksen myötä uusia asiakkaita

matalan käyttöasteen trukeilla.

Utilev poikkeaa muista saman luokan trukeista

vahvan jälkimarkkinoinnin tuen kautta.

Sen varaosakeskus sijaitsee Hollannissa

samassa paikassa kuin Yalen, joten Sigma

pystyy toimittamaan varaosia hyvin.

Utilevin Suomen tuotepäälliköksi nimitettiin

Turkuun Mika Havumäki. •

Yrityskaupan myötä

huoltomiehet pystyvät

tulemaan entistä

nopeammin paikalle.

ILLBYPLAST

plast - muovi - plastics

Paperileikkuri, turvaleikkuri, kalvoleikkuri...

Pakkauskartonkien, pussien, ristisiteiden, erilaisten pakettien

ja postituksien avaaminen on työläistä, aikaavievää ja lopulta

kallista puuhaa. Leikkurilla leikkaat nopeasti ristisiteet poikki,

avaat paketit ja kirjeet vaivatta. Tästä syystä monet

ammattilaiset ovat jo ottaneet leikkurin käyttöönsä! Leikkuri

sopii niin ikään kalvojen ja filmien leikkaamiseen, testaa

vaikka!

Lue lisää leikkurista ja tulosta itsellesi esitteen

www.illbyplast.com

tai tilaa ja ota yhteyttä

puh: +358 19 656 905

email: boije@illbyplast.com

Vuokrataan

kylmää tasovarastotilaa

4350 m 2 Vainikkalassa

os. Rajamiehentie 8,

54270 VAINIKKALA

Maantie- ja rautatieyhteys.

Lähellä rautatieasemaa.

Tiedustelut

Aluepäällikkö

Timo Pihkala

puhelin: 0400-553 598

e-mail: timo.pihkala@suomenviljava.fi

www.suomenviljava.fi

Kuljetus & Logistiikka 35


Vastapainotrukkeja

Järvenpäästä

Viime vuonna 70-vuotiasjuhliaan

viettänyt Rocla alkaa valmistaa

historiansa ensimmäistä kertaa

myös vastapainotrukkeja.

Järvenpäästä käsin tehdään

sähköisiä vastapainotrukkeja jo

tänä keväänä.

Mitsubishi Heavy Industries lopettaa

tehtaansa Hollannissa

ja siirtää sähköisten vastapainotrukkien

tuotannon Roclalle.

Tämä lisää Roclan vuosittaista tuotantomäärää

noin 2500 trukilla. Roclan

tuotekehitys on jo vuodesta 2011 alkaen

suunnitellut sähköisiä vastapainotrukkeja,

joten tuotannon siirtyminen on lisätodiste

MHI:n luottamuksesta suomalaisyritykseen.

Vahvaa tuotekehitysosaamista

Yksi syy siihen, miksi Rocla menestyy

kansainvälisen Mitsubishi Heavy Industriesin

muiden tehtaiden joukossa, on

yrityksen vahva tuotekehitysosaaminen.

Rocla oli ensimmäinen trukkivalmistaja,

joka tajusi muotoilun merkityksen tuotteen

käytettävyydessä sekä tuotteen kilpailukyvyn

parantamisessa. Roclan tuotteiden

korkealaatuinen tuotekehittely on

palkittu moneen otteeseen kansainvälisissä

kilpailuissa.

MHI myös vakuuttui tuotekehityksen

tavasta suunnitella uusi tuote yhteistyössä

tuotannon kanssa. Roclalaiset käyttävät

termiä ”concurrent engineering”, mikä

tarkoittaa sitä, että tuotekehitys on limittäistä

muiden toimintojen kanssa. Tämän

ansiosta uuden tuotteen suunnittelussa

otetaan alusta alkaen huomioon myös

valmistusnäkökulmat.

Synergiaetuja eri tuotteiden välillä

Roclan tarkoituksena on jatkossa hakea

entistä enemmän synergiaetuja eri trukkimallien

välillä. Tavoitteena on, että lähitulevaisuudessa

teknologia-alusta olisi

mahdollisimman yhtenäinen varastotrukeissa

ja sähköisissä vastapainotrukeissa.

Tällä hetkellä Roclassa on menossa iso

laajentumisprojekti, kun tehtaalla valmistaudutaan

uuden tuotteen valmistamiseen.

Yritys myös rekrytoi kymmeniä

henkilöitä lisää sekä tuotekehitykseen että

tuotantoon. Osana tilajärjestelyjä Roclan

kotimaan myynti ja huolto muuttivat

uusiin tiloihin Vantaalle.

Innovaatiot nopeasti markkinoille

Jo se, että näillä leveysasteilla kootaan

kustannustehokkaasti maailman parhaimmaksi

palkittuja nostolaitteita, on

pienoinen ihme. Suuret eurooppalaiset

logistiikkatalot ovat kooltaan suurempia

pelureita kuin Rocla. Roclan vahvuuksia

ovat joustavuus ja nopeus. Yritys pystyy

reagoimaan asiakastarpeisiin ja tuottamaan

innovaatiot nopeasti markkinoille.

Muotoilun tärkeys trukkien suunnittelussa

johtuu kahdesta asiasta: Trukki

on sekä työpaikka että työkalu. Sen pitää

tarjota hyvä ajettavuus kuskille ja toimia

tehokkaasti työympäristössään. Trukin

pitää olla myös kustannustehokas ja hintansa

arvoinen. Täytyy siis suunnitella

ihmiselle aina vaan ”inhimillisempiä”

koneita ilman, että laitteen suorituskyky

heikkenee. •

Faktaa:

Rocla on aiemmin suunnitellut ja valmistanut

sekä varastotrukkeja että

automaattitrukkeja. Rocla on vuodesta

2002 alkaen toiminut Cat® Lift Trucks

– vastapainotrukkien maahantuojana ja

edustajana Suomessa. Vastapainotrukit

ovat maailman yleisimmin käytössä

oleva trukkityyppi. Niitä käytetään sekä

sisällä että ulkona mm. tavaroiden

varastointiin, purkuun ja lastaukseen.

Vastapainotrukkien valikoima on laaja

ja niitä löytyy sähkö-, nestekaasu- ja

diesel-käyttöisinä.

36 Kuljetus & Logistiikka


Parketti Romanoff luotti jälleen Roclaan

Uusi vastapainotrukki

tuli aiemman työpariksi

Parketti Romanoffin varastossa Vantaan Piispankylässä käy aikamoinen

vilske. Hyväntuuliset varastomiehet kuljettavat trukeilla parkettipaketteja

varaston hyllyille ja ulkona odottaviin pakettiautoihin. Vuodesta

1979 toiminut perheyritys työllistää nyt noin 50 henkilöä. Varasto,

myyntinäyttely ja konttori löytyvät kaikki saman katon alta.

Tänä päivänä Parketti Romanoffin

tuote- portfolio koostuu parketeista,

laminaateista, vinyyleistä ja

korkeista. Edustuksessa on oman

ELLETT-malliston lisäksi laaja valikoima

eri tuotemerkkejä.

Parketti Romanoffin toimintafilosofiaan

kuuluu nopea toimitus, joten varastossa on

oltava jatkuvasti hyvä valikoima tuotteita.

Piispankylän parin tuhannen neliön varastoon

tuleekin kahden kolmen viikon aikana

sata uutta tavaralavaa.

Kaikkiaan varaston läpi kulkee vuosittain

250 000 neliötä parkettia ja laminaattia.

Trukkeja tarvitaan, jotta toimitukset ja

varastointi sujuisivat.

- Aivan ensimmäisen, Halla-merkkisen

trukin jälkeen varastoomme hankittiin

vuonna 2003 Cat® Lift Trucks -vastapainotrukki

Roclasta. Se on yhä käytössä ja

toimii erittäin hyvin, Vesa Kröger Parketti

Romanoffilta kertoo.

Kesäkuun alussa 2012 vanha trukki sai

rinnalleen ”isoveljen”, upouuden Cat® Lift

Trucks 48V -malliston sähkökäyttöisen

vastapainotrukin.

Parketti Romanoffille toimitettu kone oli

ensimmäinen laatuaan Suomessa.

- Halusimme mahdollisimman samanlaisen

trukin kuin aiempikin. Se johtui siitä,

että tarpeemme olivat samat kuin aiemmin,

ja käytössä ollut Roclan valmistama trukki

oli havaittu hyväksi ja mittasuhteiltaan varastoomme

sopivaksi.

Roclan trukkivalikoima kattaa niin varasto-

kuin vastapainotrukit. Kerrallaan voi

tilata vaikka vain yhden trukin – kuten teki

Parketti Romanoff.

– Vertailimme 3-4 merkkiä ja päädyimme

jälleen Roclaan. Hintakin näytteli valinnassa

isoa osaa. Ja onhan sekin totta, että

Rocla on alalla tunnettu tekijä ja myös sen

verran iso toimija, että voimme luottaa siihen,

että yritys on ja pysyy.

Varastomiehet ovat jo liimanneet uuden

trukin kylkeen Roclan huollon puhelinnumerot

sisältävän tarran. Apu on puhelinsoiton

päässä, jos pulmia tulee.

Yhdellä latauksella koko työvuoro

– Olemme ulkoistaneet varastopalvelumme

Kuljetus & Logistiikka 37


”Kun saisi tähän vielä lentokonekellon, joka näyttäisi,

milloin sakarat ovat suorassa. Ja toinen toive olisi se,

että trukilla saisi painettua myös alaspäin voimalla.”

eli täällä työskentelee kolme ”vuokramiestä”,

jotka kaikki ovat käyneet Roclan trukinajokurssin,

Vesa Kröger kertoo.

– Varastomiehet tekevät päivän aikana toki

monenlaista muutakin kuin ajavat trukeilla.

Kumpikin Cat® Lift Trucks –vastapainotrukki

on ahkerassa käytössä. Parketti Romanoffilla

tavaraa liikutellaan sekä sisällä varastossa

että ulkona. Trukeilla myös puretaan

rekat. Sähkökäyttöisten laitteiden kertalataus

riittää 1-2 päiväksi. Koneilla ajetaan kello 7-17

välisenä aikana, mutta ne eivät ole jatkuvasti

käytössä.

Kröger kertoo panneensa merkille vastapainotrukin

uudet ominaisuudet, kuten esimerkiksi

mäkijarrun.

– Siitä on varmasti hyötyä niille, jotka tekevät

työtä vinoilla pinnoilla.

17 vuotta varastossa työskennelleellä Mika

Autiollakin on upouudesta trukista jo selvä

käsitys:

– Tässä on aiempaa herkempi ohjaus. Kallistukset

toimivat hyvin ja tämä kääntyy keskiakselinsa

ympäri, mikä on hyvä ominaisuus

kapeissa hyllyväleissä. Hyvää on myös se, että

lasikatto suojaa sateelta, kun liikkuu ulkona.

Kekseliäs ja kokenut kuski heittää haasteen

myös tulevien trukkien suunnittelijoille:

– Kun saisi tähän vielä lentokonekellon,

joka näyttäisi, milloin sakarat ovat suorassa.

Ja toinen toive olisi se, että trukilla saisi painettua

myös alaspäin voimalla. •

Cat® Lift Trucks 48v

–vastapainotrukkien

uudet ominaisuudet

• Sähköinen ohjausjärjestelmä

• DIN-mitoitetut käyttöakut

• Akun sivuvaihtojärjestelmä (lisävaruste)

• Märkälevyjarrut

• LED-valot

• Turvajärjestelmä (PDS+) sisältää mm.

kuljettajatunnistuksen, automaattisen

sähköisen pysäköintijarrun ja mäkijarrun

• Monitoiminäyttö

• 1 000 tunnin huoltoväli

• Uusi design

• Mukava ja ergonominen kuljettajantila

Lisätietoja: www.rocla.com

Pidätämme oikeudet aikataulumuutoksiin.


Utilevit Suomeen

Ensimmäiset siniset Utilevin esittelytrukit

saapuivat Suomeen alkuvuonna 2013. Aluksi

tulivat 1,5 – 3,5 tonnin nostokapasiteetin

polttomoottoritrukit. Saman vuoden aikana

valikoima laajenee 7 tonnin nostokapasiteetin

polttomoottoreihin ja pienempiin sähkövastapainotrukkeihin.

Hinnaltaan edulliset trukit ovat varteenotettava

vaihtoehto käytetyn kaluston ostajalle

tai matalan käyttöasteen kohteeseen.

Utilev poikkeaa muista

saman luokan trukeista vahvan

jälkimarkkinoinnin tuen

kautta. Sigma Trukit Oy

tuo Utilevin trukkien lisäksi

maahan niiden varaosia.

Niiden saatavuus on taattu,

sillä keskusvarasto sijaitsee Yalen yhteydessä

Alankomaissa Nijmegenissä.

Utilevin Suomen tuotepäälliköksi nimitettiin

Turkuun Sigma Trukit Oy:n Mika Havumäki.

Jälleenmyyjinä toimivat Sigma Trukkien

lisäksi AT Powerteam Oy ja Trukkihuolto

Marjeta Oy. •

Trukkitalo Veikka

Ståhlberg Oy ja Berner

Koneet yhteistyöhön

Berner Koneet ja Trukkitalo Veikka

Ståhlberg Oy ovat solmineet sopimuksen

valtuutetun sopimushuollon

aloittamisesta Varsinais-Suomen alueella.

Aloitetulla yhteistyöllä haetaan

parempaa ja laajempaa palvelua

Varsinais-Suomen trukki-ja koneasiakkaille.

Molemmilla yrityksillä on pitkät

perinteet ja osaaminen trukkiasioissa

sekä tulevaisuuden tavoitteena asiakaspalvelun

kehittäminen.

Trukkitalo Veikka Ståhlberg Oy on

vuonna 1973 perustettu monipuolinen

trukkitalo, jolla on vahva kokemus

ja laaja osaaminen trukkien kunnossapidosta

ja huollosta.

Berner on toiminut Mitsubishi

trukkien maahantuojana jo vuodesta

1976 alkaen. Vuosituhannen alussa

edustukseen tulivat Combilift monitietrukit

sekä Dantruck vastapainotrukit.

2013 alussa perustettu Berner

Koneet vastaa trukkien lisäksi myös

Comac ja Wetroc siivouskoneiden sekä

Dulevo lakaisukoneiden maahantuonnista

ja jälkimarkkinoinnista.

Kuljetus & Logistiikka 33


Uudet Linde EVO -polttomoottoritrukit:

Lisäarvoa vakiovarusteena

Uudet Linden H20 – H50

EVO polttomoottoritrukit ovat

puhtaampia, turvallisempia ja

taloudellisempia kuin koskaan

aiemmin.

Linde Material Handling on esitellyt

uuden malliston nostokykyluokkaan

2 - 5-tonnia. Mallisto

käsittää diesel- ja kaasukäyttöiset

vastapainotrukit. Uusien mallien toimitukset

aloitetaan alkuvuodesta 2013 - samaan

aikaan kun päästömääräykset tiukentuvat

varsinkin dieseltrukkien osalta

huomattavasti Euroopassa ja USA:ssa.

Linde EVO mallit täyttävät vuoden alusta

voimaan astuvan Eurooppalaisen direktiivin

2004/26/EY vai-heen 3b määräykset

moottoriteholuokassa 37 – 56 kW. Uudet

mallit vastaavat myös

USA:n -EPA TIER 4 final (40 CFR 89,

40 CFR 1039, 40 CFR 1068) vaatimuksia.

Uuden malliston - EVO nimitys viittaa kehityksen

kärkeen. EVO malliston käyttäjä

tietää että hänellä on käytettävissään trukkitekniikan

huipputuote, puhdas, turvallinen,

taloudellinen ja tehokas.

Puhtaampia kuin koskaan

Linden H25 – H50 Evo mallit ovat erittäin

vähäpäästöisiä – puhtaampia kuin yksikään

Linden aiemmin valmistama dieseltrukki.

Puhtauden takana on viimeisintä

moottoritekniikkaa, common-rail TDI

dieselmoottorit ja partikkelisuodatin joka

on vakiovaruste.

Tarkoituksena ei ole ollut vain saavuttaa

päästömääräysten vaatimukset vaan

kehittää ehdottoman puhdas dieseltrukki.

Direktiivin vaatimukset alitetaankin

keskimäärin 69%:lla. Partikkelisuodatin

toimii käytön aikana automaattisesti eli

käyttöä ei tarvitse keskeyttää suodattimen

puhdistamista varten. Puhdistamista varten

trukki ei näin ollen myöskään tarvitse

mitään erillistä tilaa ja trukkia voidaan

käyttää suljetuissa tiloissa.

Pienempi polttoaineenkulutus,

vähemmän melua

Uusien moottorien lisäksi uusi mallisto

käsittää paljon muitakin uudistuksia.

Kaikki uudet Linde H20 - H50 EVO diesel-

ja kaasutrukit varustetaan muuttuvatilavuuksisella

työhydrauliikan pumpulla,

jonka ansiosta öljyä pumpataan mastolle

ja työlaitteelle vain kulloisenkin tarpeen

mukainen määrä. Pumppu on vieläpä

ylikokoinen, jotta maksimi nostonopeus

saavutetaan matalalla moottorin käyntinopeudella.

Tämä taas tarkoittaa, että

päästöt vähentyvät ja polttoaineenkulutus

alenee jopa 28%. Moottoria ei todellakaan

tarvitse huudattaa nostotyössä. Uudet trukit

ovat myös huomattavan paljon hiljaisempia.

Uutta ohjaamossa

Kuljettajan näkökulmasta tärkeimpiä uudistuksia

ovat uuden sukupolven istuimet.

Istuimia on valittavissa alkuperäisvarusteena

useita erilaisia versiota. Uusia istuimia

kehitettäessä tärkein lähtökohta on

ollut kuljettajan mukavuuden lisääminen

ja suurella valikoimalla halutaan tarjota

erityyppisiä versioita vastaamaan erilaisiin

kuljettajamieltymyksiin. Perusmallista

lähtien istuimet ovat korkealuokkaisia,

monipuolisin säädöin ja mekaanisella tai

ilmajousituksella varustettuja. Malliston

huipulta löytyy jopa ilmastoitu active versio.

Lisäksi istuimiin on liitettävissä lisäominaisuuksia

kuten kääntöominaisuus.

Käsinoja sekä hydrauliikan hallintavivut

ovat uudistuneet myös. Käsinoja on muotoiltu

entistä ergonomisemmaksi ja säätöjä

parannettu. Käsinojaan on nyt integroitu

myös kätevä hansikaslokero, jossa on

tilaa esimerkiksi kännykälle.

Lisäturvallisuutta vakiovarusteena

Uuden malliston myötä Linde esittelee

maailman ensimmäisenä automaattisen

kaar-reajonopeuden rajoittimen polttomoottoritrukkiin.

Vakiovarustukseen sisältyvä

kaarreajoassistentti vähentää automaattisesti

trukin ajonopeutta käännyttäessä,

riippuen käännöksen jyrkkyydestä.

Ominaisuus on säädettävissä ajoympäristön

vaatimusten mukaiseksi.

Uusissa malleissa vakiovarusteena

myös monipuolinen moottorin suojaus- ja

valvontajärjestelmä LEPS (Linde Engine

Protection System). Järjestelmä sisältää

mm. moottoriöljyn ja jäähdytinnesteen

tasovahdin joka varoittaa sekä tarvittaessa

hidastaa ja pysäyttää toiminnan liian vähäisellä

nestemäärällä. Lisäksi järjestelmä

valvoo ja varoittaa hyvin monipuolisesti

muistakin moottorin keskeisistä toiminnoista.

Suorituskyky käyttötarpeen mukaisesti

Aiemmista malleista tuttuun tapaan uudessa

mallistossa voidaan koneen suorituskyky

valita koneen käyttötarpeen mukaisesti.

Valittavissa on kolme erilaista

käyttötilaa; economy, efficiency ja performance.

Economy on nimensä mukainen

ekoversio jossa trukin suorituskyky on

säädetty taloudellisuuden ehdoilla kuitenkin

siten että tuottavuudeltaan kone on

tässäkin tilassa luokkansa kärjessä. Performance

taasen on käyttötila jossa trukki

on säädetty erittäin suorituskykyiseksi

kuitenkin siten, että polttoaineenkulutus

on edelleen pieni verrattuna kilpailijoihin.

Efficiency käyttötila on kahden edellisen

kompromissi jossa on haettu sopivaa keskitietä

äärimmäisen suorituskyvyn ja polttoainetaloudellisuuden

välimaastosta.

Laaja mallisto

Uudistuneet trukkisarjat kattavat dieselja

kaasukäyttöiset versiot jotka nostavat

2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500,

5000 kiloa. Mallista riippuen nimellisnostoteho

ilmoitetaan joko 500 mm tai 600

mm painopiste-etäisyydellä. Nostokorkeudet

ja muut ominaisuu-det on valittavissa

yksilöllisen tarpeen mukaisesti. •

40 Kuljetus & Logistiikka


Magni-kurottajat

saapuivat Suomeen ja Baltiaan

Alkuvuodesta 2013 saapuivat ensimmäiset

Magni-kurottajat Suomeen. Magni tarjoaa

kattavan malliston markkinoiden tehokkaimpia

ja edistyksellisimpiä ympäripyöriviä

RTH-kurottajia 18-30m luokkiin. Magnin

uuden sukupolven kurottajissa on mm.

paineistettu ja ilmastoitu hytti, jossa myös

tulevan ilman hiilisuodatus, 24V sähköjärjestelmä

sekä R.F.I.D.-järjestelmä.

Konekesko Oy ja italialainen Magni Telescopic

Handlers s.r.l. allekirjoittivat joulukuussa

2012 Suomea ja Baltiaa koskevan

edustussopimuksen. Magni-kurottajat täydentävät

Konekeskon jo ennestään kattavaa

konevalikoimaa. ”Magni kurottajien tulo on

todella hyvä lisä nostolaitevalikoimaan. Lyhyen

tauon jälkeen pystymme täyttämään

yhä laajemman asiakaskuntamme tarpeet

ja tarjoamaan uuden sukupolven kurottajia.

Kiinnostus on ollut hyvä, uudelle

edistykselliselle merkille on tilaa markkinoilla.”,

kertoo aluemyyntipäällikkö Pasi

Virta Konekesko Oy:stä.

Magnin uuden sukupolven kurottajissa

on mm:

- Paineistettu ja ilmastoitu hytti, josta on

ylivoimaisen hyvä näkyvyys ja tämän päivän

vaatimusten mukainen tulevan ilman

hiilisuodatus. Hytin rakenne ja muotoilu

ovat patenttisuojattuja. Hytti on FOPS/

ROPS hyväksytty ja ISO10263 mukainen.

- Vanhanaikaisen, näkyvyyttä estävän, kojelaudan

korvaa moderni LCD-näyttö. Näytön

laadusta kertoo luokitus, joka täyttää

kaikki laivan kansiolosuhteissa vaadittavat

sään ja mekaanisen rasituksen vaatimukset.

Kosketusnäytön lisäksi valikkoa

voidaan käyttää myös joystickilla.

- Mercedes Tier4 moottorit. Hydrauliikassa

ja ohjausjärjestelmässä Bosch Rexroth ja

Sauer Danfoss komponentit.

- 24V-sähköjärjestelmä.

- R.F.I.D.-järjestelmä, jossa puomi tunnistaa

automaattisesti käytettävän työkalun

ja näyttää kuljettajalle sitä koskevan nostokaavion,

tukijalkojen asetukset huomioiden.

- CAN BUS -tekniikan avulla koneen hienosäätäminen

ja vianetsintä on helppoa ja

nopeaa.

Magni Telescopic Handlers s.r.l. on perheyritys,

joka on erikoistunut ympäripyörivien

RTH-kurottajien valmistukseen. Lisäksi

mallistosta löytyvät raskaan sarjan HTH 30-

12 ja HTH 25- 11 –kurottajat, HTH mallisto

laajenee lähitulevaisuudessa. Veneiden käsittelyyn

Magni on suunnitellut Boat Eagle

509 ja 512 mallit. Magni tarjoaa kattavan

malliston markkinoiden tehokkaimpia ja

edistyksellisimpiä ympäripyöriviä RTH-kurottajia

18-30m luokkiin. •

AMMATTILAISTEN

AUTOKOULU !!

- A-, B-, BC ja CE-luokan kurssit

- II-vaiheen ja pimeänajon koulutus

- EcoDriving – kurssit sopimuksen mukaan

- Ammattipätevyyskoulutukset

kuorma- ja linja-auton kuljettajille

- Ammattipätevyys jatkokoulutukset

JOS HALUAT OPPIA AJAMAAN

SUJUVASTI JA TURVALLISESTI,

NIIN TULE MEILLE.

Piispansilta 11 A, 4.krs. Iso Omena.

puh/fax: (09) 803 2107, gsm: 050 5564 604

www.makenautokoulu.fi

AJONEUVOPC

erikoisliike

www.ajoneuvopc.fi

Kuljetus & Logistiikka 41


Toyotalta uudet ympäristöystävälliset

dieselmoottorit Tonero -mallistoon

AKKUKELLARI OY AB

www.akkukellari.com

Kestävä, kuumasinkitty

JATSI ®

astinvetokoukku turvalliseen lastaukseen

Auto-Kirmola Oy

Kartanontie 45, PORI

Puh. 634 3400, 044 344 1514

www.kirmola.com

Yli 1000

turvakilpeä

hintoineen

Tilaa uusin

kuvastomme

tai tutustu

kauppa-

paikassa

turvakilvet.fi

Tonero -malliston uudistetut

dieselmoottorit mahdollistavat

jopa 15%* pienemmän

polttoaineen kulutuksen ja

alentuneet CO2-päästöt.

Toyotan toiminnan kulmakivi on maailmankuulu

Toyota Way. Yksi tärkeä osa Toyotan

toimintaa on ympäristöystävällisyyden

ja kestävän kehityksen edistäminen.

Täten Toyota on sitoutunut hiilidioksidipäästöjen

alentamiseen tuotantoketjussa

ja lopputuotteissa.

Toyotan moottorien jatkuva kehittäminen

vähentämällä päästöjä on osa tätä

kestävää kehitystä. Alhainen polttoaineenkulutus

ja vähentyneet CO2-päästöt ovat

saavutettu uudistamalla erittäin luotettava

Toyota 1DZIII-moottori. Tämän 36 kW

dieselmoottorin polttoaineensyöttöjärjestelmää

on muutettu parhaan mahdollisen

hyötysuhteen saavuttamiseksi. Tämä

moottori täyttää viimeisimmät 97/68/EC

määräykset**.

Toyotan moottorit ovat erityisesti trukkikäyttöön

suunniteltuja teollisuusmoottoreita.

Ne ovat matalaviritteisiä moottoreita,

jotka ovat tunnettuja luotettavuudestaan

ja matalista elinkaarikustannuksista.

Tässä yhteydessä on hienoa, että uusien

moottoreiden myötä sama tunnettu luotettavuus

säilyy vaikka polttoaineen kulutus

ja päästöt laskevat radikaalisti. Toyotan

1DZIII-moottoriin ei tule teknisiä lisäratkaisuja

tai lisävarusteita kuten suodattimia

tms. jotka lisäävät asiakkaan investointi- ja

käyttökustannuksia.

Uusi Toyota 1DZIII-moottori on nyt

saatavilla kaikkiin Toyota Tonero -malleihin

nostokykyluokissa 1,5-3,5 tonnia.

TMHFi:n vastapainotrukkien tuotepäällikkö

Janne Huttunen kertoo:

“Kuuntelemalla asiakkaitamme ymmärrämme

heidän tarpeensa toiminnan

tehostamisesta, käyttökustannusten alentamisesta

ja kestävään kehitykseen pyrkimisestä.

Käytännössä tämä uudistus tarkoittaa

asiakkaalle käyttökustannuksien

pienentymistä alhaisemman polttoaineen

kulutuksen johdosta. Lisäksi hiilijalanjälki

pienenee asiakkaan toiminnoissa alhaisemmilla

CO2-päästöillä.”

Toyotan moottorit ovat elinkaarikustannuksiltaan

edullisia. Niissä ei vaadita jakohihnan

vaihtoa missään vaiheessa elinkaaren

aikana ja vesipumppukin vaihdetaan

vain ja ainoastaan jos se vuotaa. Moottoreissa

voidaan käyttää perusmoottoriöljyä

erikoisöljyjen sijasta. Luotettavuutta ja

käyttökustannuksia parantaa myös ahtamattomuus,

jolloin turbon käyttöön liittyvät

epäluotettavuus- ja kustannusriskit

loistavat poissaolollaan. Moottorin säätämisessä

ei tarvita erillisiä tietokoneohjelmia.

Toyota on toimittanut historiansa

aikana Suomeen noin 10 000 diesel- ja

kaasukäyttöistä vastapainotrukkia ja tänä

aikana ei ole ollut tarvetta vaihtaa yhtään

moottoria kulumisen takia edes käytettyyn

trukkiin.

Kestävä kehitys on yksi Toyotan perusarvoista.

Toyota Tonero -trukit on suunniteltu

ja valmistettu niin, että niiden materiaaleista

voidaan kierrättää 99 % elinkaarensa

lopussa. Toyotan Tonero-tuotteiden

tehdas Ranskan Ancenissa ja Suomen

myyntiyhtiömme ovat ISO 14001-sertifioituja.


Suomen

Turvakilvet Oy

Savenvalajantie 2, 85500 Nivala,

puh. 08-442 131, fax 08-443 061,

myynti@turvakilvet.fi, www.turvakilvet.fi

Tutustu myös

lehden

nettiversioon

www.kuljetusjalogistiikka.com

42 Kuljetus & Logistiikka


AUTOKALUSTEET.FI

kaikella on

paikkansa

Autokalustuksessa tärkeintä olet sinä, kalusteiden käyttäjä

System Edström tarjoaa autokalustusratkaisuja kaikille, joille pakettiauto

on myös työpaikka. Hyvä järjestys säästää aikaa, lisää turvallisuutta

ja parantaa työn jälkeä. Asennuspisteessä asennettujen

kalusteiden takuu on 5 vuotta.

myynti - suunnittelu - asennus

www.autokalusteet.fi

Maahantuonti:

Ja-Tools Ja-Elektro Oy

www.jaoy.com, puh. (03) 2836 600

Panasonicilta kovaa käyttöä

kestävä Toughpad-tabletti

Panasonicin uusi Toughpad FZ-A1 on hankaliin olosuhteisiin tarkoitettu

Android-pohjainen taulutietokone. Laite on suojattu vedeltä ja pölyltä, ja

se kestää pudottamisen jopa 120 sentin korkeudelta. Lisäksi Toughpad

sietää sekä kuumuutta että pakkasta. Uutuuslaitteessa on myös

yrityskäyttöön suunniteltu erittäin korkeatasoinen tietoturva, hyvät

yhteydet ja liitännät sekä runsas lisävarustevalikoima.

Toughpad FZ-A1 soveltuu erinomaisesti

muun muassa viranomaiskäyttöön

sekä muille ammattilaisille

turvallisuusalalla, rakennuksilla,

kuljetusalalla ja kenttähuollossa. Laitteen

iskunkestävyys täyttää MIL-STD-810G-sotilasstandardin

vaatimukset, ja sen vesi- ja pölysuojaus

on IP65-standardin mukainen.

Uudessa tablet-laitteessa on XGA-tarkkuuteen

(1024x768) yltävä 10 tuuman kosketusnäyttö.

Näyttö on erittäin kirkas ja heijastamaton,

joten Toughpadilla voi työskennellä

auringonpaisteessakin. Aktiivista multi touch

-näyttöä voi sormien lisäksi käyttää laitteen

mukana tulevalla osoitinkynällä. Näyttö tunnistaa

kynän paineen, suunnan ja nopeuden.

Kynän avulla tarkka kohdistaminen on vaivatonta

esimerkiksi piirrettäessä ja karttasovelluksissa,

ja allekirjoitusten käyttö on sujuvampaa.

Toughpad FZ-A1 sisältää edistyneen tietoturvaprosessorin,

joka vapauttaa varsinaisen

KUORMA-AUTOIHIN

- kaapistot

- pöydät

- verhot

- Ym.

GSM 050 363 4366

www.trucker.fi

www.vuokra-auto.fi

KUORMA- JA

PAKETTIAUTOJEN

MYYNTI JA VUOKRAUS

Rydöntie 24, 20360 TURKU

0400 440 171, 0400 583 033

(02) 210 5000, fax. (02) 210 5050

www.mattila.com

Kuljetus & Logistiikka 43


suorittimen muihin tehtäviin. Erillinen tietoturvaprosessori

on vastuussa ohjelmisto-

ja laitepohjaisesta tiedon salauksesta,

VPN-yhteydestä, käynnistämisestä ja laitehallinnasta.

Laitteen vakiovarustukseen kuuluvat

Bluetooth- ja WLAN-yhteydet sekä GPSpaikannin.

Lisävarusteena on saatavana

3G-laajakaistamodeemi (HSPA+), jonka

kykenee parhaimmillaan 21 Mbps:n tiedonsiirtonopeuteen.

Toughpad-tabletin

akku mahdollistaa 10 tunnin yhtäjaksoisen

käytön. Toisin kuin monissa muissa taulutietokoneissa,

Toughpadin akku on vaihdettavissa.

Laitteen lisävarustelistalla on runsas valikoima

erilaisia käytettävyyttä parantavia

tuotteita, kuten telineitä ajoneuvoasennuksiin,

telakoita, monen laitteen yhtäaikaiseen

lataamiseen tarkoitettuja lataustelineitä sekä

laitteen kantamista ja yhden käden käyttöä

helpottavia vyölaukkuja ja hihnoja.

Toughpadin maahantuoja Kaukomarkkinat

Oy tarjoaa monenlaisia palveluita projektin

hallintaan, ohjelmistoasennuksiin ja

laitteiden asennusratkaisuihin.

”Toughpadin suunnittelussa on hyödynnetty

Panasonicin yli 15 vuoden kokemusta

kestävien Toughbook-tietokoneiden valmistamisesta”,

sanoo osastopäällikkö Kyösti

Ollila Kaukomarkkinat Oy:stä. ”Taulutietokoneet

ovat erittäin suosittuja, mutta ne

eivät ole aiemmin soveltuneet kovissa olosuhteissa

käytettäviksi, eikä kuluttajalaitteiden

tietoturva vastaa yritysten vaatimuksia.

Toughpad sopii ammattikäyttöön ja poikkeuksellisen

vaativiin olosuhteisiin.” •

Panasonic Toughpad FZ-A1

Tärkeimmät ominaisuudet

ja tekniset tiedot:

Käyttöjärjestelmä: Android 4.0

Suoritin: Marvell 1.2GHz dual core

Massamuisti: 16 Gt

Lisämuisti (optio): Micro SD 32GB

RAM 1Gt SDRAM

Näyttö: 500 nit, päivänvalossa luettava,

10,1-tuumainen XGA (1024x768 4:3),

kapasitiivinen multi-touch, jossa on heijastamaton

pintakäsittely ja sisäänrakennettu

valaistuksen tunnistussensori

Akkujen: toiminta-aika 10 tuntia (akku on

vaihdettavissa)

Paino: 970 g

Pudotuskestävyys: 120 cm

Pöly- ja vesitiiveys: IP65

Käyttölämpötilat: -10 °C – 50 °C (toiminnassa)

Liitännät: micro-USB, micro-SD, micro-

HDMI

Kamerat: 5MP takana, 2MP edessä

Liitettävyys ja yhteydet: 3G, 802.11

a/b/g/n, Bluetooth v2.1 + EDR, GPS

Tietoturvaominaisuudet: Laitetasoinen

tietoturva, FIPS 140-2 Taso 2 (as SoC

family), kaapelilukituspaikka

Mitat: 266, 3 mm x 17, 0 mm x 212,0

mm,

Hinta ja saatavuus

Toughpad FZ-A1 maksaa verottomana

noin 1 000 euroa. Toughpadilla on kolmen

vuoden takuu.

44 Kuljetus & Logistiikka


koulutus

TUTKINTO ON PARAS TIE

AMMATTIIN!

Oppisopimus on joustava tapa suorittaa tutkinto; voit

hankkia joko uuden ammatin tai vahvistaa olemassa

olevaa ammattitaitoasi. Oppisopimuskoulutukseen

osallistuminen edellyttää alan työpaikkaa, jonka kanssa

oppisopimus voidaan solmia.

Poimintoja tarjonnastamme:

Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja

28.8.2013 alkaen, kesto 1 - 3 vuotta

Varastoalan ammattitutkinto

29.8.2013 alkaen, kesto 1 - 3 vuotta

Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto

2.9.2013 alkaen

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja

elokuussa 2013 alkaen, kesto 1,5 – 2 vuotta

Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto

elokuussa 2013 alkaen, kesto 1,5 – 2 vuotta

Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto

elokuussa 2013 alkaen, kesto 1,5 – 2 vuotta

TÄYDENNYSKOULUTUSTA

ADR yhdistetty peruskoulutus, 4 pv

18.3. - 21.3.2013

Hinta 560 euroa

ADR yhdistetty täydennyskoulutus, 2 pv

25. - 26.3.2013

Hinta 360 euroa

ADR säiliökoulutus, 2 pv

27. - 28.3.2013

Hinta 300 euroa

Tieturva 1, 1 pv

4.4.2013

Hinta 100 euroa

ADR- ja tieturvakoulutuksiin on ilmoittauduttava viimeistään

kaksi viikkoa ennen ensimmäistä koulutuspäivää.

ADR-koulutuksista on mahdollista saada merkinnän

(yhden jatkokoulutuspäivän) Ajoneuvohallinon ammattipätevyysrekisteriin.

Voimme räätälöidä koulutuksia myös yrityksille.

LISÄTIETOJA

Kaikille tutkinnon suorittajille tulee maksettavaksi OPH:n

tutkintomaksu 58 euroa.

Lisätietoja löydät verkkosivuiltamme

www.aikuiskoulutus.fi » koulutukset. Oppisopimuskoulutukseen

hakeudutaan paikallisen oppisopimustoimiston

kautta.

Voit myös ottaa yhteyttä:

Asiakaspalvelusihteeri

puh. (02) 2633 4777 tai aikuiskoulutus@turku.fi

l www.aikuiskoulutus.fi l

Kuljetus & Logistiikka 45


koulutus

Kuntec jyrää keltaisella

kalustollaan…

Samaan aikaan kun media pursuu uutisia työntekijöiden pakollisista

koulutuspäivistä, on Turun seudun kuntatekniikka Kuntec vahvasti

tukenut oman henkilöstönsä lisäkouluttamista Turun ammattiinstituutin

tarjoamissa ammattipätevyyskoulutuksissa. Turun

ammatti-instituutin aikuiskoulutus on tehnyt yritysten kanssa

yhdessä kuljettajien ammattipätevyys jatkokoulutusta vuodesta

2008. Räätälöidyt koulutukset on suunniteltu yhdessä yritysten

kanssa. Lisäksi uusien kuljettajien koulutus niin tavara- kuin

henkilöliikenteeseen on ollut ohjelmassa viimeiset 20 vuotta.

Teksti: Matti Haapanen, matti.haapanen@turku.fi Kuvat: Nana Simelius

V

asta viime vuonna yhtiöitetty

Turun kaupungin kunnallistekniikan

ja viherpalvelutoimintojen

yritys ei ole alallaan

mikään pieni tekijä. Toimialaan kuuluu

perinteisten kunnan teknisten palvelujen

lisäksi teiden kunnossapito-, kuljetusta,

maa- vesi- ja viherrakentamista ja niihin

liittyvää suunnittelua ja konsultointia.

Talviaikana apuna on kymmenkunta kaupungin

reuna-alueilla toimivaa urakoitsijaa.

Lisäksi kaivinkonepalvelut ostetaan

alihankintana, mutta kuljetus- ja ylläpitotehtävissä

työskentelevien joukkoa on

46 Kuljetus & Logistiikka


Nykymaailmassa ammattiliikenne ei voi

toimia pelkällä ajokorttikoulutuksella tai alan

tutkintotavoitteisen koulutuksen kautta.

Kyllä tässä tarvitaan tietojen päivittämistä ja

täsmäosaamisen lisäämistä kautta linjan ja koko ajan.

puolentoistasadan henkilön verran, joista

kuorma-autonkuljettajia kuutisenkymmentä.

Koneiden korjaamo on vielä erikseen.

Kaiken kaikkiaan Kuntecin käytössä on satoja

yli 15 000 €:n laitteita.

- Näin laaja-alaisessa yrityksessä koulutustarpeita

on riittämiin, toteaa ylläpitoyksikön

tuotantojohtaja Mikko Kunttu.

Yleensä koulutukseen on ollut pääsy, jos

sellaiseen on selkeää tarvetta, mutta pyrimme

ennakoimaan tilanteita kehityskeskustelujen

ja aloitetoiminnan kautta. Lakien

ja EU-määräysten ennakointi on pitkien

siirtymäaikojen vuoksi onneksi helppoa.

Totta kai meilläkin on suunnittelussa otettu

huomioon kuljettajien ammattipätevyysmääräysten

muuttuminen. Tämä jo v. 2007

voimaan tullut laki on hyvin tiedossamme.

Nykymaailmassa ammattiliikenne ei voi toimia

pelkällä ajokorttikoulutuksella tai alan

tutkintotavoitteisen koulutuksen kautta.

Kyllä tässä tarvitaan tietojen päivittämistä

ja täsmäosaamisen lisäämistä kautta linjan

ja koko ajan. Monet yksinkertaisiltakin kuulostavat

asiat on saatu koulutusten avulla

istumaan osaksi arkea. Näin on käynyt mm.

ajopiirturikäytäntöjen opettamisessa, vaikka

itse asia on kuljettajien tiedossa ollutkin.

- Itse asiassa uuden yrityksen koko kilpailukyky

perustuu toimintaympäristön

muutosten jatkuvaan seurantaan ja niihin

reagointiin. Siinä tilanteessa henkilöstön

osaamisen kehittäminen on yritykselle yksi

tärkeimmistä menestyksen avaimista.

Mikko Kunttu korostaa, että asioiden

hoito ei kuitenkaan ole täysin suoraviivaista.

”Koulutuksiin lähteminen tai edes juuri

sen sopivimman koulutettavan valinta ei

ole helppoa, sillä koko porukkaa ei näin

suuressa organisaatiossa voi pitää tasaarvoisena

kohderyhmänä. Koulutustarpeet

vaihtelevat tasan tarkasti kohderyhmän

mukaan.”

Kuntecissa koulutuksiin ohjataan erityisesti

ne, joille se on tarpeen ammatin

työnkuvasta muuttumisesta johtuen, mutta

myös erilaiset ikäryhmät on otettu huomioon.

”Olemme pitäneet mielessä myös

uuden väen rekrytoinnin ja sen koulutustarpeet.

Tälläkin hetkellä näköpiirissä on

12 henkilön eläkkeelle siirtyminen. Tilanteeseen

valmistautumisessa on käytetty

oppisopimuspohjaista koulutusmallia.

Keskeistä on myös kouluttajien kanssa tapahtuva

suunnitteluyhteistyö, joka hyödyttää

molempia osapuolia. Tässä olemmekin

hyvin kiitollisia Turun ammatti-instituutin

aktiivisesta kehittämisotteesta.”

Kuorma -autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutuksien

hankintaan Kuntec on

tarttunut määrätietoisesti ja koulutuksessa

on juuri nytkin lähes sadan henkilön joukko.

Heidän kohdallaan tarvittavasta viidestä

koulutuspäivästä onkin jo kolme hankittuna,

ja aikaa viimeisten kahden suorittamiseen

on vielä vuoden 2014 syyskuun

loppuun saakka. Tämä jatkokoulutushan

koskee kaikkia kuorma-autonkuljettajia,

joiden ajo-oikeus on alkanut ennen syksyä

2009. Se, että ammattipätevyyden säilyttämiseksi

on hankittava viiden vuoden

jaksoissa tietty tuntimäärä, se tekee asiasta

vähintäänkin haastavan.

”On hienoa, että Kuntecissa luotetaan

paikalliseen kouluttajaan. Syytä olisi myös

pienemmillä yrityksillä, sillä kohta alkaa olla

näiden ammattipätevyysasioiden kanssa

sellainen kiire, että joudumme hoitamaan

ne massaluentoina. Tarkoitus ei suinkaan

ole, että tarjoaisimme laadukkaita täsmäpalveluita

vain vakioasiakkaillemme”,

toteaa asiasta Turun ammatti-instituutin

aikuiskoulutuksen kouluttaja Teppo Kaunela.

”Vaikka mieli tekisi ruuhkan takia asiakkaille

sanoa, että ei hätää, asia järjestyy,

niin sitä emme voi kouluttajina kuitenkaan

tehdä. Määräaika ensimmäisen viisivuotisjakson

mukaisten koulutusten hankkimiseen

on umpeutumassa syksyllä 2014, ja

monet alan pienyrittäjät edelleenkin pohdiskelevat

asian

toteuttamista.

Kuntecilla asiat

ovat hyvässä

mallissa.” •

Kuljetus & Logistiikka 47


koulutus

KAO liikenneopettajan

oppimisympäristönä

Työssä oppiminen on nykyaikana keskeinen koulutuksen

opiskelumenetelmä, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan

työpaikalla käytännön työtehtävissä. Työssä oppimisella

tarkoitetaan työpaikalla työtehtävien yhteydessä järjestettyä

tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua.

Kainuun ammattiopisto (KAO)

järjestää kuljettajakoulutuksia

ja toimii myös alan työssäoppimispaikkana.

Liikenneopettajan

opintoja suorittava Johanna Sirviö valikoi

työssäoppimispaikakseen Kainuun

ammattiopiston. Sirviön työssä oppimisen

tavoitteena on oppia työpaikalla osan

tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta ja

saada yleisiä valmiuksia työelämää varten.

Jo lukioaikana, istuessaan autokoulun

teoriatunneilla, 17-vuotias Johanna Sirviö

alkoi miettiä ammattia autokoulunopettajana.

Ajatus jäi hautumaan, sillä

liikenneopettajakoulutukseen hakemisen

pääsyvaatimuksena on muun muassa

muutaman vuoden ajokokemus. Lukion

jälkeen Sirviö opiskeli itselleen vaatetusalan

ammatin. Koulutusta vastaavaa työtä

hän ei ehtinyt tehdä valmistumisen jälkeen

päivääkään, kun sattumusten kautta

ajautui asfalttitöihin. Asfalttityömailla eri

puolilla Suomea vierähti muutama kesä,

mutta ajatus liikenneopettajaksi opiskelemisesta

palasi vähän väliä mieleen.

Keväällä 2011 Sirviö haki Jyväskylän liikenneopettajaopistoon,

jonne hän tuli

valituksi 19 opintoja aloittavien opiskelijoiden

joukkoon.

Opetusharjoittelu liikenneopettajana

toimimiseen suoritetaan autokouluissa.

Puolen vuoden opetusharjoittelujaksolla

kotikaupungissaan Kajaanissa Sirviö

opetti oppilaita ajamaan henkilöautolla.

Töistä oli mukava päästä kotiin ja kesällä

ehti vihdoin myös moottoripyöräillä!

Syksyllä oli aika suorittaa opintoihin

kuuluvat kaksi valinnaista tutkinnon

osaa. Sirviö oli valinnut ensimmäiseksi

valinnaisekseen kuorma-autonkuljettajien

opetuksen toteuttamisen, jota hän

pääsi harjoittelemaan Kainuun ammattiopistolle

(KAO).

Kainuun ammattiopistolla Sirviö sai

ohjaavaksi opettajakseen Pekka Komulaisen,

joka perehdytti hänet opetustyöhön

ja samalla talon käytäntöihin. Harjoittelupaikka

oli Sirviön mieleen.

48 Kuljetus & Logistiikka


Johanna Sirviön

ohjaavana opettajana

toimii Pekka Komulainen.

Työyhteisössä on hyvä ilmapiiri ja minut

otettiin ennakkoluulottomasti vastaan. Kaikilta

olen voinut tarvittaessa kysyä neuvoja ja

aina olen niitä saanut.

Sirviö on antanut ajo- ja teoriaopetusta sekä

nuoriso- että aikuisopiskelijoille. Opettajan

roolissa työskentelevän Sirviön vastaanotto

opiskelijoiden ja työntekijöiden keskuudessa

on ollut hyvä.

Harjoitteluaika muutti

opintosuunnitelmia

Positiivisesti yllättäneen harjoittelun jälkeen

Sirviö päätti vaihtaa viimeiseksi valinnaisekseen

yrittäjyyden sijaan ammatillisen kuljettajakoulutuksen

opetustehtävät. Valinnainen

pitää sisällään ammattikoulun opettajan

tehtäviä laidasta laitaan, muun muassa opetuksen

suunnittelua, ammatillisena opettajana

toimimista, arviointien tekemistä, työssä

oppijan ohjaamista sekä ajo-opetusta. Työntäyteisestä

keväästä huolimatta Sirviö katsoo

eteenpäin iloisin mielin.

Paljon on tekemistä, mutta on mukavaa,

kun saa oppia koko ajan uusia asioita. Tavoitteena

on valmistua liikenneopettajaksi

toukokuussa.

Ammatillisen oppilaitoksen opettajana toimiminen

houkuttelee Sirviötä myös jatkossa.

Ehdottomasti haluaisin jatkossakin opettaa

Kainuun ammattiopiston logistiikka-alalla.

Täällä on ammattitaitoinen henkilökunta ja

yhteistyö toimii! •

Kuljetus & Logistiikka 49


koulutus

Metsäala kaipaa kipeästi

uusia tekijöitä

– ammattikoulutuksesta ei ole valmistunut työelämän tarvetta

vastaavaa metsäammattilaisia

Metsäalalle on valmistunut vuosittain noin 700 ammatillisen

perustutkinnon ja ammattitutkinnon suorittanutta henkilöä,

kun uusien työntekijöiden tarpeeksi on laskettu yli tuhat

työntekijää vuodessa.

Alan kolmivuotisesta perustutkinnosta

valmistui yhteensä 2123 nuorta ammattilaista

vuosina 2005–2009. Vuodessa

valmistuneiden määrä oli keskimäärin

425 henkilöä, joista oli metsuri-metsäpalvelutuottajia

88, metsäkoneenkuljettajia

300 ja metsäenergiatuottajia 37. Näyttötutkintona

perustutkinto -opinnot suoritti vuosina

2006 - 2010 keskimäärin 110 opiskelijaa, mikä

nostaa perustutkinnosta valmistuneiden kokonaismäärän

535 henkilöön vuodessa. Perustutkinnon

lisäksi vuosina 2006–2010 ammattitutkinnon

suorittaneita puutavara-autokuljettajia

valmistui 35 ja metsäkoneenkuljettajia 68 vuodessa.

Bioenergia-alan ammattitutkintoja suoritettiin

ainoastaan 11.

Metsätehon vuonna 2007 tekemien Savotta

2015 -työvoimatarvelaskelmien mukaan alalle

tarvitaan vuosittain 1 100 uutta työntekijää,

joista 280 tulisi olla metsureita, 530 metsäkoneenkuljettajia

ja 290 puutavara-autonkuljettajia.

Savotta-laskelmassa käytetty vuotuinen

hakkuumäärä oli 54 miljoonaa kuutiometriä,

kun markkinahakkuut ovat viime vuosina olleet

noin 52 miljoonan kuutiometrin tasolla.

Metsäalan perustutkintokoulutusta järjesti

elokuussa 2012 yhteensä 21 koulutuksen järjes-

50 Kuljetus & Logistiikka


www.tts.fi

ONKO AMMATTIPÄTEVYYTESI

AJAN TASALLA?

Alla muutamia esimerkkejä direktiivikoulutustarjonnastamme:

- ADR-peruskurssi

- ADR-säiliökurssi

- ADR-täydennyskurssi

- Asiakaspalvelu kuljetusalalle

- Ensiapu, EA1 ja EA2

- Taloudellinen ajotapa

- Tieturva 1

- Turvallinen ja taloudellinen ajotapa

- Työhyvinvointi

- Työturvallisuuskortti

- Vaaratilannekoulutus

(toteutetaan simulaattorilla)

Räätälöimme koulutuksia yritysten

tarpeisiin sopiviksi. Tiedustele meiltä

ryhmäkohtaisia koulutusratkaisuja!

täjää. Kahdeksalla niistä oli metsäkoneenkuljettajakoulutuslupa.

Metsäkoneoppilaitosten kanssa yhteistyössä konealan koulutusta

järjestäviä ns. satelliittioppilaitoksia oli kymmenen.

Metsäalalle valmistuneiden määrä ei ole vastannut työelämän

tarpeita. Alalle tulee koulutusta käymättömiä työntekijöitä, mutta

myös osa koulutuksen suorittaneista hakeutuu valmistuttuaan

muille aloille. Työvoimapulasta kärsivät etenkin metsäkone- ja

kuljetusala, joissa niukkuus osaavista kuljettajista rajoittaa yritysten

kasvumahdollisuuksia.

Valmistuneiden ja koulutusta järjestävien oppilaitosten määrää

selvitettiin TTS:ssä Metsämiesten säätön rahoittamassa Metsäalan

substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020 -hankkeessa.

Hanke kestää vuoden 2013 loppuun ja tekee yhteistyötä

Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen Metsäalan korkeakoulutuksen

oppimistulokset -tutkimuksen kanssa. Hankkeen tulosten

avulla pyritään kehittämään alan koulutusta sekä kohdentamaan

sitä tulevaisuuden työelämän tarpeiden mukaiseksi.

Hankkeessa on kesäkuun 2012 jälkeen kerätty kyselytutkimusaineisto

vuosina 2005–2009 valmistuneilta metsuri-metsäpalvelutuottajilta,

metsuriyrittäjiltä, metsäkoneenkuljettajilta ja koneyrittäjiltä,

puutavara-autonkuljettajilta sekä puutavara-autoyrittäjiltä

heidän näkemyksestään alan substanssivaatimuksista ja

tulevaisuusnäkymistä. Vastaava aineistohankinta on parhaillaan

menossa metsäenergiantuottajien ja metsäenergiayrittäjien osalta.

Vuoden 2013 aikana selvitystyö kohdentuu metsänhoitajien ja

metsä-talousinsinöörien tämän päivän ja vuoden 2020 ammattitaitovaatimuksiin.


Koulutamme henkilö- ja tavaraliikenteen sekä

varastoalan tutkintoihin, myös oppisopimuskoulutuksena.

Lisätietoja:

TTS

(09) 2904 1200

www.tts.fi - www.direktiivikoulutus.fi

Rajamäki - Vantaa - Helsinki - Kouvola

TTS kouluttaa

kuljetus- ja logistiikka-alan ammattilaiset

www.tts.fi

www.direktiivikoulutus.fi

Kuljetus & Logistiikka 51


koulutus

Kaivosalan koulutusohjelmasta…kaivinkoneen…pyöräkuormaajan…dumpperin…murskelaitoksen…poralaitteen

…puskutraktorin käyttäjän ammattiin

Kaivosalan perustutkinto, kaivosalan koulutusohjelma, kaivosmies

Kaivosmiehen tutkinto antaa perustiedot ja valmiudet toimia erilaisissa perustyötehtävissä kaivos- ja kaivannaisalalla.

Erityisesti koulutuksessa painotamme työmenetelmien, työvälineiden ja työkoneiden hallintaa sekä myös murskelaitoksen

automaatiotekniikan valvontaa ja ylläpitoa. Opiskelussa korostuu kallion poraus-, panostus-räjäytys- ja louhintatyöt.

Lisäksi painotetaan kalliorakentamista, louheen lastausta ja kuljetusta sekä karkea- ja hienomurskausta ja

murskejakeiden seulontaa ja muuta materiaalien käsittelyä.

Kaivannaisalan koulutus

OSAO Taivalkosken yksikkö perustaa

elokuussa 2013 alkavaan kivi- ja kaivosalan

koulutukseen louhinta- ja

murskaustyöpisteen, jonka peruskaluston

muodostavat kallionporaus- ja räjäytyslaitteisto,

kivenmurskausjärjestelmä

(karkeamurskain, hienomurskain, seulontayksikkö

kuljettimineen) sekä tarvittavat

syöttö- ja ajokoneet. Murskausjärjestelmä

varustetaan puoliautomaattisella

ohjausyksiköllä, jolla voidaan optimoida

ja tutkia murskausprosessia.

Opiskelija voi muuttaa nopeasti murskausparametreja

ja nähdä muutoksen

vaikutukset tuotannon lopputulokseen.

Lisäksi langaton etäohjaus monitoreineen

tehostaa yksikön toimivuutta ja lisää

työturvallisuutta. Puoliautomaattista

laiteyksikköä voidaan ohjata kaivinkoneen

hytistä. Kuljettaja valvoo murskausyksiköiden

toimintaa visuaalisen

näkymän (täyttöasteen optimoinnin)

avulla. Valvontakontin laboratoriolaitteilla

analysoidaan kiviainekset ja luokitellaan

raekokojen mukaan. Tavoitteena

on myös saada myöhemmin CE- luokitusoikeudet

murskatuille kivituotteille.

Simulaattorit osana opetusta

Kaivannaisalan koulutusta tehostetaan

varsinaisten työkoneiden lisäksi simulaattoriopetuksella.

Hankinnassa on

kaivinkone- ja pyöräkuormain simulaattorit

liikealustaisina ja poralaite sekä

dumpperi simulaattorit. Simulaattoreiden

avulla opitaan oikeat työmenetelmät

ja tavat kuljettaa tai käyttää konetta

taloudellisesti ja turvallisesti. Murskeasemien

simulaattorissa opitaan valvonta

ja tehonsäätö laitosten välillä.

Murskeasema koulutus ja tutkimusvälineenä

Uudenaikainen murskausasema ajanmukaisine

ohjausyksikköineen palvelee

laaja-alaisesti koulutusta. Muutkin kuin

toisen asteen ammatilliset oppilaitokset

kuten yliopisto ja ammattikorkeakoulu

voivat hyödyntää ammattiopiston murskausasemaa

tuotantomittakaavaisena

tutkimuskohteena, louhinta- ja murskauskoulutusten

pitokohteena sekä

louhosalan opinnäytetyökohteena.

Tutkinnon muodostuminen

Ensimmäisenä vuonna opiskelet koulutusohjelman

mukaiset kaikille yhteiset

ammatilliset perusopinnot sekä pääosan

yhteisistä yleissivistävistä opinnoista.

Toisena vuonna syvennät ammatillista

osaamistasi opiskellen ammattiaineita

ja osallistut harjoitteluun

louhintatyömailla. Kolmantena vuonna

ovat työssäoppimisjaksot kaivoksissa.

AMMATILLISET TUTKINNON

OSAT, 90 OV

PAKOLLISET OSAT

Kaivosalalla toimiminen

Louhinta

VALINNAISET OSAT

Kaivoskoneet ja kunnossapito

Mittaus

Maa-ainesten kuljetus

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT

TUTKINNON OSAT, 20 OV

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKIN-

NON OSAT, 10 OV

Kaivannaisala

Kivi- ja kaivosalan louhintatyö on konevaltaista,

joten osa koulutuksen sisällöstä

liittyy työkoneiden rakenteeseen ja

huoltoon. Tutkinnon suorittaneen työtehtävät

liittyvät louhintaan, kallion tukemistyöhön,

varustelutöihin, kaluston

huoltoon, tuotannon käynnissä- ja kunnossapitoon,

rikastukseen sekä prosessiautomaatioon.

Työtä tehdään erityisillä

kaivoskoneilla.

Suomessa kaivostoimintaa tehdään

maanalaisissa ja avolouhoskaivoksissa.

Kaivokset jakautuvat eri puolelle maata,

Suomen etelärannikolta Pohjois- Suomeen.

Uusia kaivoksia on avattu ja lähivuosina

tulevaisuuden näkymät ovat

hyvät. Nykyaikainen kaivostyö on turvallista

ja tehokasta ja perustuu tieto- ja

automaatiotekniikkaan. Kaivosalan pitkäjänteinen

tutkimustoiminta Suomessa

on tuonut tulosta, kaivostoiminnassa on

paljon myös kansainvälisiä.

Ammatin vaatimukset

Ammatti vaatii tekijältään luotettavuutta,

laatutietoisuutta, oma-aloitteisuutta sekä

asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisyyttä.

Kaivosalan ammattilainen osaa

soveltaa oppimiaan tietoja taitoja vaihtelevissa

työelämän tilanteissa. Hän

pystyy näkemään työnsä osana suurempia

tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy

ottamaan huomioon yhteistyökumppaneiden

työtehtävät omassa työssään.

Kaivosalan osaaja tekee työnsä kaivosalan

laatuvaatimusten mukaisesti

sekä käsittelee koneita ja laitteita huolellisesti

ja taloudellisesti.

Kaivosalan koulutusohjelma

Osmo Pyykkönen,koulutuspäällikkö

52 Kuljetus & Logistiikka


Uranus Oy lanseeraa uuden palvelun työnhakijoille;

Videokonsultoinnin avulla työnhaun

sudenkuopat haltuun

Uranus Oy on ensimmäisenä rekrytointialan yrityksenä Suomessa ottanut

käyttöön työnhakija-asiakkailleen suunnatun videokonsultointipalvelun.

T

yönhaku on viime kädessä raakaa

matematiikkaa: pääsääntöisesti

vain yksi hakija saa työpaikan ja

muut epäonnistuvat. Asiaa ei helpota

laisinkaan se, että työnhakuprosessissa

onnistumiseen liittyy työnhakijan kannalta

katsottuna monia avoimia kysymyksiä.

Niitä voivat olla esimerkiksi, miten hän

todennäköisimmin pääsee haastatteluun ja

onnistuu siinä, tai ellei hän tule valituksi, niin

miten suoritusta olisi mahdollista parantaa

seuraavaa kertaa varten. Toisaalta erityisesti

haastattelun sujumista koskevaa palautetta

on usein työnantajilta vaikeaa saada, ja siksi

oppiminen ja työnhaussa kehittyminen tapahtuvat

hitaasti yrityksen ja erehdyksen kautta.

- Haluamme videokonsultointipalvelumme

kautta olla työnhakijan apuna tässä prosessissa

vastaamassa hänen mieltään ennen

haastattelua ja sen jälkeen askarruttaviin

kysymyksiin ja tasoittamassa siten tietä kohti

onnistunutta työnhakua, sanoo Uranus Oy:n

toimitusjohtaja Hannu Solanne.

Videot perustuvat Solanteen noin 40 vuoden

pituiseen kokemukseen rekrytointialalta:

hän on uransa aikana ollut palkkaamassa satoja

henkilöitä sekä haastatellut tai konsultoinut

tuhansia hakijoita.

- Ottamalla videoidemme vinkeistä vaarin

työnhakija voi merkittävästi parantaa onnistumismahdollisuuksiaan

työpaikan saamisessa,

olipa hän sitten opiskelija, työtön työnhakija

tai nykyisestä työpaikastaan toiseen

vaihtava henkilö, Solanne toteaa.

Tämän on omakohtaisesti kokenut myös

Sirpa Elomaa, yksi Uranuksen videokonsultointipalvelun

käyttäjistä:

- Edellisestä työnhaustani on aikaa yli 30

vuotta. Silloin oli mahdollista valita monista

tarjolla olleista työpaikoista itselle mieluisin:

nyt asia on päinvastoin. Olen nyt katsonut

Uranuksen www-sivuilta kaikki työnhakuun

liittyvät videot. Sain sieltä monta todella hyvää

neuvoa, joita aion käyttää hyödykseni

seuraavassa työhaastattelussa, Elomaa kertoo

Uranuksen asiakaspalvelun lähettämässään

sähköpostiviestissä.

Kaikki videot on katsottavissa yrityksen

omilla nettisivuilla www.uranus.fi. Lisäksi

työnhakijoilla on mahdollisuus myös jättää

maksutta oma CV Uranuksen sivustolle työnantajien

katsottavaksi, ja parantaa myös tällä

tavoin työnsaantimahdollisuuksiaan. •

OSAOsta

ammattiin

kaivosalan ammattilaiseksi

Oulun seudun ammattiopiston Taivalkosken yksikössä

aloitetaan syksyllä 2013 uutena koulutuksena

kaivosalan ammatillinen perustutkinto (kaivosmies)

Kaivosmiehen tutkinto antaa perustiedot ja valmiudet toimia

erilaisissa perustyötehtävissä kaivosalalla. Opiskelussa korostuu

kallion poraus-, panostus-, räjäytys- ja louhintatyöt. Kaivosala

on voimakkaassa nousuvaiheessa sekä Suomessa että muualla

maailmassa ja uusille ammattilaisille on tilaa työmarkkinoilla.

Hae koulutukseen kevään 2013 yhteishaussa 25.2.−15.3.2013.

lisätietoa opinto-ohjaaja Seija Pekkala p. 010 27 23731,

koulutuspäällikkö Osmo Pyykkönen p. 010 27 23734.

Oulun seudun ammattiopisto / www.osao.fi

ADR-koulutukset • ADR-täydennyskoulutukset

• AMMATTIPÄTEVYYS-koulutukset

MAALISKUUSSA:

9.3. Työhyvinvointi- koulutus, Virrat

9-10.3. Ensiapu SPR Ea1, Ylöjärvi

10.3. Trukkikortti- koulutus, Tampere

11.3. Tieturva 1, Ylöjärvi

14-15.3. ADR täydennyskurssi (kaikki

luokat+säiliö), Ylöjärvi

16.3. Työturvallisuus- korttikoulutus,

Keuruu

16.3. Työhyvinvointi- koulutus, Ylöjärvi

23.3. Ennakoiva ajaminen, Alajärvi

25.3. Työturvallisuus- korttikoulutus,

Virrat

HUHTIKUUSSA:

2-5.4. ADR peruskurssi (kaikki luokat,

Ylöjärvi

6.4. Työturvallisuus- korttikoulutus,

Ylöjärvi

Pasi Saine Oy

Teollisuustie 1, 33470 YLÖJÄRVI

11.4. Tieturva 1, Virrat

12.4. Tieturva 2- päivitys, Ylöjärvi

13.4. Ensiapu 1A SPR, Alavus

13.4. Ennakoiva ajaminen, Keuruu

19.4. Tieturva 1- korttikoulutus, Alajärvi

20.4. Ennakoiva ajaminen, Virrat

21.4. Tieturva 1, Ylöjärvi

22.4. Työturvallisuus- korttikoulutus,

Tampere

24-25.4. ADR säiliökurssi, Ylöjärvi

24-25.4. Tieturva 2, Ylöjärvi

26-27.4. ADR täydennyskurssi 2pv

(kaikki luokat+säiliö), Ylöjärvi

27.4. Ensiapu 1B SPR, Alavus

27.4. Työhyvinvointi- koulutus, Tampere

Lisää tulevista kevään koulutuksista

tietoa seuraavassa numerossa sekä

nettisivuilla.

Puh. 0400 732916

Email: posti@pasisaine.fi

www.pasisaine.fi

Kuljetus & Logistiikka 53


koulutus

Liikenneturva kouluttaa

REAK ® - kouluttajia

Samaan aikaan kun kuljettajia patistetaan osallistumaan

ammattipätevyyskoulutuksiin ajoissa, niin myös kouluttajia

koulutetaan ja kouluttajien osaamista syvennetään

säännönmukaisesti, esimerkiksi Liikenneturvan toimesta.

Liikenneturva on kouluttanut kouluttajia raskaan kaluston

ennakoivan ajon kouluttajiksi jo kohta kolme vuosikymmentä ja

edelleen kurssit tulevat täyteen hyvin varhaisessa vaiheessa.

K

uten tiedämme, niin ennakoivan

ajon koulutus on se ainoa

pakollinen ammattipätevyysmerkintään

oikeuttava koulutus.

Ennakoivaa ajoa koulutetaan hyvin

usein hyväksyttynä 7tunnin luokka-opetus

pakettina mutta Liikenneturva on jo alusta

alkaen lähtenyt siitä että koulutuksen

pitää olla erittäin laadukas ja perusteellinen.

REAK®- koulutuksen kesto on kolme

päivää ja se sisältää sekä luokkaopetusta

että ajorataharjoittelua. REAK®koulutusta

suosittelen kaikille ammattiliikenteessä

toimiville kuljettajille ja itse

asiassa kaikille autoilijoille. Kevyempien

ajoneuvojen kuljettajillekin on tehty omia

räätälöityjä koulutuspaketteja. Suosittelen

lämpimästi!

Liikenneturvan REAK®- kouluttajakurssille,

ei pääse sillä verukkeella että

on vain asiasta kiinnostunut kouluttaja

tai että koulutusyritys tarvitsisi jotain

uutta myytävää. Tähän viikon kestävään,

erittäin tiiviiseen ja pitkien päivien värittämään,

koulutukseen pääsee vain jos

koulutettavalla on itsellään jo ennestään

raskaan kaluston kokemusta ja aitoa tietämystä

miten iso ajoneuvo tienpäällä

käyttäytyy. REAK®- koulutus syventää

niin liikenneopettajien kuin muidenkin

kouluttajien osaamista ja antaa eväitä

kentällä tehtävää koulutustyöhön.

REAK®- kouluttajakurssi koostuu

todellakin viidestä erittäin tiiviistä päivästä.

Koulutuksessa keskitytään neljään

aihekokonaisuuteen ja moni asia todennetaan

ulkona tarkoin harkittujen havainnollistamisten

avulla. Aiheina ennakoiva

ajaminen, ajovalmius, liikenteessä ajaminen

ja hätätilanteessa toimiminen saavat

jokainen osa-alue osaltaan syventää kouluttajien

vanhaa osaamista pitkänlinjan

kouluttajien toimesta. Liikenneturva on jo

useita vuosi pitänyt nämä koulutukset Rovaniemellä,

jossa autenttinen ulkoharjoittelu

ei ole pettänyt koskaan näin talvella.

Mukana yhteistyössä on jo pitkään ollut

myös Lapin Ammattiopisto ja Puolustusvoimat

joiden avulla kenttäharjoittelua on

pitkälti toteutettu. Myös Poliisin edustaja

on ollut usein mukana jotta laillisuuden ja

lain näkökulma tulisi huomioitua. Tällä

kertaa mukana oli Sodankylän liikkuvasta

poliisista, raskaaseen kalustoon erikoistunut

Jarkko Rytilahti.

Tämän vuoden ensimmäisen koulutuksen

avasi Liikenneturvan Oulun Aluepäällikkö

Rainer Kinisjärvi ja kurssinjohtajana

toimi niin ikään Liikenneturvasta Rovaniemen

koulutusohjaaja Pentti Tervo.

Heidän lisäkseen mukana oli useita erilaisissa

raskaan kaluston koulutustehtävissä

toimivia ammattilaisia.

Mielenkiintoisen viikon päätteeksi Liikenneturvan

koulutuspäällikkö Antero

Lammi herätti esityksellään kouluttajille

kysymyksiä ja ajatuksia ”hyvänä kouluttajana

toimimisesta” ja ”eväitä hyvän

koulutuksen järjestämiseen”. Koulutustilaisuuden

onnistuminen vaatii osaamista,

kouluttajan jatkuvaa kehittymistä ja ajan

tasalla pysymistä jotta ammattipätevyyskouluttautumiselle

saadaan aitoa vastinetta.

Usein liikenteenharjoittajat kokevat

kolmen päivän koulutuksen kalliina mutta

siitä saatavan hyödyn uskoisin ylittävän

kulut. Kaikki kouluttaminen on tärkeää ja

maksaa mutta liian usein edelleen valitaan

sellaisia koulutuksia joista ei hyöty

ole maksimaalinen juuri siihen työtehtävään.

Jotkut päättävät myös menevänsä

minimivaivalla eli käyvät samoissa koulu-

54 Kuljetus & Logistiikka


tuksissa montakin kertaa saaden ammattipätevyysmerkintöjä

”määräpäivään” mennessä

kerätyksi. Kaikkia työyhteisöjä koulutetaan,

niin miksei kuljettajiakin?! Siksi

toivonkin hartaasti että jokainen kuljettaja

vaatisi itselleen laadukkaita ja työhön sopivia

koulutuspaketteja.

Oli kyseessä kesä tai talvikeli niin kuljettajien

on ennakoitava liikenteessä taukoamatta.

Ammatti-kuljettajilta edellytetään

keskimääräistä suurempaa ymmärtämystä,

osaamista ja pidempää pinnaa tavanomaisiin

liikenteessä liikkujiin verrattuna

ja sitä toivottavasti ammattipätevyyskouluttamisten

kautta sitä osaamista saadaan

lisää. Koko liikennekulttuurimme perustuu

siihen että kuljettaja voi havaita ratin takaa

mitä seuraavaksi on tapahtumassa. Kokemus,

tietämys, ajoneuvojen erilaiset ominaisuudet

ja asennekysymykset teettävät

päivittäin läheltä piti tilanteita liikenteessä

ja Liikenneturvan tavoitteellinen työ, nolla

visio, vaatii ponnisteluja onnistuakseen.

Sinnikkäällä ja tavoitteellisella työllä on

saatu jo tilastoja siistittyä kauniimmiksi

mutta tilastojen takana inhimillistä kärsimystä

ja turhaa tuskaa on vielä liikaa jäljellä.

Tilastojen ja tutkimusten perustella

on voitu tunnistaa esimerkiksi ikäryhmiä,

joiden asenteisiin vaikuttamalla, koulutuksella

tai muuten, voitaisiin saada suuriakin

parannuksia aikaan. Tulevaisuus näyttää

miten tehtävässä onnistutaan.

Henkilö- ja tavaraliikenteen kuljettajien

ja pätevien koulutustahojen rakentava vuorovaikutus

on avain moneen hyvään lopputulokseen.

Parhaimmillaan asenteiden,

polttoainesäästöjen, liikenne- ja työturvallisuuden

kehittyessä myös kuljettajien

työssä jaksaminen ja oman työn arvostus

paranee. Nyt on hyvä mahdollisuus ja oikea

aika rakentaa parempaa kuljettajien

tulevaisuutta nopeastikin juuri ammattipätevyyskoulutusten

avulla. 5,5 vuoden

aikana on koulutettu nyt noin 250 000

ammattipätevyyskoulutuspäivää. Seuraavien

1,5 vuoden aikana on koulutettava

minimissään toiset 250 000 päivää jotta

yhteiskunnan kantavat rattaat jatkavat

pyörimistään.

Liikenneturva

Liikenneturva on vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön

keskusjärjestö, jolla on 57

eri aloja edustavaa jäsenyhteisöä. Se toimii

läheisessä yhteistyössä näiden ja alan

viranomaisten kanssa. Liikenneturvan

toiminnasta säädetään lailla ja toimintaa

valvoo liikenne- ja viestintäministeriö.

Liikenneturva on tieliikenneturvallisuuden

valistusorganisaatio. Sen tehtävänä

on vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ihmisten

liikennekäyttäytymiseen tiedottamalla,

kampanjoimalla, tukemalla eri ikä- ja tienkäyttäjäryhmien

liikennekasvatusta sekä

jatkokouluttamalla kuljettajia. Tutkimustoiminnalla

hankitaan taustatietoja oman

työn tukemiseksi.

Liikenneturvan toiminta ulottuu koko

maahan 12 aluetoimiston kautta. Liikenneturvan

palveluksessa on 47 työntekijää sekä

lähes sata vapaaehtoista kouluttajaa, jotka

toimivat aluetoimistojen alaisuudessa.

REAK® on Liikenneturvan rekisteröimä

tuotemerkki, jonka käyttämiseen kouluttajakurssin

käyneillä on oikeus. •

LOGISTIIKKA-ALAN

KOULUTUSTA

Ammattipätevyyden jatkokoulutusta

• Tieturva 1

• Työturvallisuus

• Kuljettajan hätäensiapu

• Trukkikorttikoulutus

• Työssä jaksaminen ja liikunta

• Ennakoiva ajo

• ADR-koulutukset

Räätälöimme kuljettajadirektiivin

vaatimaa ammattipätevyyden

jatkokoulutusta yritysten tarpeisiin!

VARMISTA

AMMATTI-

PÄTEVYYTESI

Tutustu myös muihin logistiikka-alan koulutuksiimme:

www.kvlakk.fi

Tutustu myös lehden

nettiversioon

www.kuljetusjalogistiikka.com

Lisätietoja koulutuksista

koulutussihteeri Krista Knutti, puh. 020 7879 263

tai krista.knutti@kvlakk.fi

Taitajantie 2, 45100 Kouvola

puh. 020 7879 200

Kuljetus & Logistiikka 55


koulutus

Uudelleenkoulutus

turvasi työllistymisen

Vuosi 2013 alkoi ilmajokelaisen Mika Renkolan kannalta mukavissa

merkeissä. Sitkeys palkittiin ja pätkätöitä tehnyt Renkola on saanut

vakinaisen työpaikan. Renkola työskentelee varastomiehenä Etelä-

Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin keskusvarastossa Seinäjoella ja

viihtyy työssään hyvin.

Varastoalalle mutkien kautta

Ennen varastossa työskentelyä Renkola on

ehtinyt olla monenlaisissa työpaikoissa.

Peruskoulun jälkeen Renkola suoritti puupuolen

artesaanitutkinnon. Puusepän töitä

Renkola ehti tehdä noin kolme vuotta, kunnes

uudet tuulet alkoivat puhaltaa.

Renkola oli kuullut huhuja, että Uudessakaupungissa

olisi autoteollisuudessa kova

tarve työvoimalle. Renkola tarttui tilaisuuteen

ja muutti työnperässä rannikolle.

Työtilanne tehtaassa muuttui kuitenkin

nopeasti Renkolan saapumisen jälkeen.

Tilauksia ei ollut enää entiseen malliin ja

työjohto alkoi varoitella lyhennetystä työviikosta.

Puolen vuoden jälkeen Renkola

pakkasi tavaransa ja palasi juurilleen Etelä-Pohjanmaalle.

Palattuaan Etelä-Pohjanmaalle Renkola

löysi töitä Viki Sauna –nimisestä yrityksestä.

Yritys valmisti kiukaita ja Renkola

siirtyi ilman koulutusta metallialalle. Koulutuksen

puute ei haitannut, sillä työ opetti

tekijäänsä. Työhön kuului myös varastonhoitoa

ja varastoala tuli tutuksi Renkolalle

jo tässä toimessa.

Viki Sauna Oy sulautui yrityskauppojen

myötä osaksi isompaa kiuasvalmistajaa.

Pian pieni toimipiste Etelä-Pohjanmaalla

katsottiin kannattamattomaksi ja työt siirrettiin

Riihimäelle isompaan yksikköön.

Renkolalle ja muille työntekijöille tarjottiin

mahdollisuutta työllistyä Riihimäellä.

Renkolalle se ei kuitenkaan ollut perhesyistä

mahdollista. Vaimon työt olivat Etelä-

Pohjanmaalla ja myös juuri omaksi ostettu

asunto sitoi Renkolaa. Edessä oli uuden

työpaikan etsiminen.

Aikuiskoulutuksesta uusi ammatti

Tehtyään 11 vuotta metallialan töitä, Renkolaa

alkoi vähitellen kiinnostaa alan vaihto.

Alan vaihto voisi taata myös paremmat

työllistymismahdollisuudet, Renkola ajatteli.

TE-toimiston kautta Renkola pääsi uudelleen

koulutukseen. Varstoalan perustutkinnon

koulutus alkoi alkuvuodesta 2009

ja koulutuksen toteutti Sedu Aikuiskoulutus.

Koulutus oli kestoltaan 10 kuukautta.

Koulutukseen kuuluvat työharjoittelut

Renkola on suorittanut nykyisessä työpaikassaan.

Renkola valitsi työharjoittelupaikkansa

työllistymismahdollisuuksien perusteella.

Valmistumisen jälkeen Renkola ehti

tehdä kaksi vuotta sijaisuuksia ja nyt hän

sai vakinaisen työpaikan. Renkola kertoo

kuitenkin olleensa onnekas, koska on saanut

tehdä sijaisuuksia koko kahden vuoden

ajan ilman taukoja.

Vanha koirakin oppii uusia temppuja

Renkola on hyvin tyytyväinen alan vaihtoon.

Työ on Renkolan mukaan vaihtelevaa,

sillä työt on keskusvarastolla jaksotettu

siten, etteivät työntekijät pääse leipääntymään

yhteen työvaiheeseen. Työ on myös

palkitsevaa ja oman työn jälki näkyy nopeasti.

Työtehtäviinsä Renkola on saanut hyvän

perehdytyksen. Mika Renkola kehuu

myös työpaikalla vallitsevaa hyvää henkeä.

Miettiessään uudelleen kouluttuatumista,

Renkolaa arvelutti uuden oppiminen

varttuneemmalla iällä.

Huomasin kuitenkin, että vanha koirakin

oppii vielä uusia temppuja. Alan vaihtoon

kannattaa tarttua rohkeasti. Itse sain

myös muutosturvan myötä korkeampaa

päivärahaa koulutuksen ajalta, joten se toimi

myös hyvänä kannustimena, Renkola

summaa lopuksi kokemuksiaan. •

Muutosturva

Muutosturvan tarkoituksena on parantaa irtisanottujen,

irtisanomisuhanalaisten ja lomautettujen henkilöiden asemaa

työmarkkinoilla. Muutosturva koskee myös määräaikaisessa

työsuhteessa olevia työntekijöitä.

Kuulut muutosturvan piiriin, jos täytät jonkin seuraavista

ehdoista:

- olet vaarassa tulla irtisanotuksi

- sinut on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä

- olet paraillaan tai olet ollut aikaisemmin vähintään 180

päivää lomautettuna

Muutosturva pitää sisällään seuraavat seikat:

- irtisanotulle työntekijälle mahdollisuus etsiä uutta työtä

palkallisen vapaan aikana

- työllistymistä edistäviin koulutuksiin ja kursseihin osallistuville

maksetaan korotettua työttömyyspäivärahaa

- TE-toimistossa tehtävän työllistymissuunnitelman

Lisätietoa muutosturvasta saat paikallisesta TE-toimistostasi.

56 Kuljetus & Logistiikka


Logistiikan tietopankki

pilottikäytössä

Kymenlaaksossa

Logistiikka-ala on suuri työllistäjä ja

alalla on paljon toimijoita. Logistiikkaa

koskevaa tietoa tuotetaan runsaasti

eri viranomaisten, organisaatioiden

ja yritysten toimesta, mutta haasteena

on ollut, että tieto on pirstaleista ja kokonaiskuvaa

on vaikea hahmottaa.

Tilanteeseen saatiin parannusta helmikuussa

2013, kun LOGINFO -portaali avautui.

Portaaliin on koottu mm. logistiikkaa koskevaa

viranomaistietoa, strategioita, ennusteita,

uutisia, tilastoja ja tutkimuksia. Kymenlaakso

logistiikkamaakuntana on pilotoinut aluekohtaiset

sivut, joilta löytyy maakuntaa koskevaa

tarkemman tason tietoa mm. yrityksille, aluekehittäjille

ja logistiikan opetukselle.

Ensikommentit portaalin käyttäjiltä ovat

olleet positiivisia. ”Hienoa, kun logistiikan

tieto saadaan yksiin kansiin ja toivottavasti

pysymään ajantasaisena. Vaikka portaali on

nyt lähtenyt pilottina Kymenlaakson alueelta,

toivotaan sen laajenevan koko Suomeen

ja palvelevan erityisesti kansainvälisiä asiakkaita”,

sanoo Straightwayn

toiminnanjohtaja Elina Multanen.

Portaali syntyi useiden

toimijoiden yhteistyönä

LOGINFO-portaalin toteutuksessa

ovat olleet mukana

Kymenlaakson liitto,

Straightway Finland ry, Cursor Oy, Kouvola

Innovation Oy, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

sekä sen alaisuudessa toimiva NE-

LI – North European Logistics Insitute, joka

hallinnoi hanketta.

Portaalin tekninen toteutus on tehty yhteistyössä

Proactum Oy:n kanssa. ”Kohteen

toteutus oli meille mielenkiintoinen logistiikka-alan

portaalihanke, jossa käytettiin uusia,

innovatiivisia teknisiä ratkaisuja. Lähtökohtana

oli laajennettavuus muille alueille sekä

tekninen toimivuus päätelaiteriippumattomasti.

Avoimen lähdekoodin tuoteratkaisut

yhdistettynä ketteriin kehitysmenetelmiin

ja tilaajan selkeään tarvekuvaukseen mahdollistivat

joustavan ja kustannustehokkaan

yhteistyömallin puolin ja toisin”, kertoo Mika

Rahkolin Proactumista.

Tavoitteena on pilottivaiheen jälkeen laajentaa

portaalin tietosisältöä kattamaan myös

muiden maakuntien sivut, jotta siitä saadaan

kansallisen tason tietolähde logistiikan parissa

työskenteleville tai siitä kiinnostuneille

tahoille.

Käy tutustumassa: www.loginfo.fi.

LOGISTIIKAN OPINTOJA KORKEA-ASTEELLA

Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelmassa Turussa voit

erikoistua autotekniikkaan tai logistiikkaan sekä niitä palveleviin

tietojärjestelmiin ja valmistut INSINÖÖRIKSI.

Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelmassa Turussa voit

erikoistua hankintoihin, kuljetus- ja logistiikkapalveluihin tai logistisiin

tietojärjestelmiin ja valmistut TRADENOMIKSI.

Tartu tilaisuuteen ja hae opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun

ammattikorkeakoulujen yhteishaussa!

Lisätietoja koulutuksesta:

Päivi Viinikkala, puh. 050 5985 903, paivi.viinikkala@turkuamk.fi

Kari Lindström, puh. 050 5985 652, kari.lindstrom@turkuamk.fi

www.turkuamk.fi


Liukkauden tunnistin varoittaa

etukäteen kuljettajaa

VTT on kehittänyt autoihin automaattisen liukkauden

tunnistusjärjestelmän, jonka avulla voidaan välttää liukkailla keleillä

aiheutuvia henkilövahinkoja ja peltivaurioita. Järjestelmän ansiosta

ajoneuvot saavat hyvinkin nopeasti etukäteen tiedon tien todellisesta

liukkaustasosta. Järjestelmä varoittaa välittömästi liukkaasta ajotiestä

myös muita alueelle saapuvia autoja, joissa on tunnistin.

liukkaustason muutaman kilometrin ajon

perusteella ja välittää tiedon kuljettajalle,

usein ennen kuin kuljettaja edes huomaa

liukkaustason muutosta. Kaikista autoista

kerätyt havainnot ja niiden koordinaatit

välitetään langattomasti taustajärjestelmään,

joka ylläpitää reaaliaikaista liukkauskartastoa

ja muodostaa teiden liukkaushistorian.

Taustajärjestelmä tuottaa

kullekin järjestelmään liittyvälle autolle

liukkaustietopaketin, joka lähetetään autoihin.

Näin kuljettajat voivat etukäteen

varautua liukkaisiin tieosuuksiin.

Järjestelmään voi liittyä erilaisilla ajoneuvopäätelaitteilla,

joissa on riittävät

ominaisuudet liukkaudentunnistuslaskennan

tekemiseen, liittymä ajoneuvon tietoväylään,

paikannustieto ja yhteysmahdollisuus

taustajärjestelmään. Kuljettajalle

tieto liukkaustasosta välittyy päätelaitteen

mukaan esimerkiksi varoitusvaloilla, äänenä,

tekstinä tai symboleina. Lisäksi tietoa

voidaan hyödyntää useiden tiedotuskanavien,

kuten älypuhelimien, median, säätietojen

tai tieopasteiden kautta.

Aiemmin autoihin välitettäviä

liukkaustietoja on esimerkiksi

testattu kännykkäviestein, ja varoitukset

ovat perustuneet mm.

säätietoihin pohjautuviin arvioihin. Uuden

järjestelmän ansiosta saadaan reaaliaikaisia,

suoria havaintoja liukkaudesta.

Liukkaudentunnistus perustuu VTT:n

kehittämään ja patentoimaan menetelmään,

jossa reaaliaikaiset liukkaustason

muutokset tunnistetaan auton omien anturien

mittaamien tietojen pohjalta. ”Menetelmä

arvioi vetoakselin ja vapaasti pyörivien

akselien nopeuseroja erilaisissa ajotilanteissa

ja päättelee kitkatason”, kertoo

erikoistutkija Kimmo Erkkilä.

Järjestelmä pystyy määrittelemään tien

Sopii kaikkiin autoihin

VTT:n kehittämä järjestelmä sopii kaikkiin

autoihin merkistä riippumatta. Toistaiseksi

järjestelmää on sovellettu kuorma-autoihin,

mutta se sopii suoraan myös muihin

raskaisiin ajoneuvoihin sekä henkilöautoihin.

Tulevaisuudessa järjestelmää voidaan

laajentaa hyödyntämään myös henkilöautoista

kerättäviä liukkaushavaintoja.

Menetelmän toimivuutta on testattu

kenttäolosuhteissa Itella Logistiikan (aiemmin

VR Transpoint -kappaletavaraliiketoiminta)

ja EC-Tools Oy:n sekä Nokian

Renkaiden kanssa.

Järjestelmän laajamittainen käyttöönotto

tuottaisi mittavia säästöjä liikennöitsijöille,

muille tienkäyttäjille sekä koko

yhteiskunnalle. •

Lisätietoja: www.transeco.fi

Uusi, pieni valkopohjainen

rekisterikilpi autoihin

Suomessa otettiin helmikuussa käyttöön uusi rekisterikilpityyppi,

pieni valkopohjainen rekisterikilpi, jonka mitat ovat 113 x

301 mm (korkeus/leveys).

Uudessa kilpityypissä on kolmen kirjaimen ja kolmen numeron

sarja. Se tulee korvaamaan aikaisemman auton lyhyen

valkopohjaisen kilpityypin (118 x 338 mm), kolmen kirjaimen

ja kahden numeron sarjan, joka on käytetty loppuun. Uudessa

rekisterikilvessä ei ole EU-tunnusta.

Uutta rekisterikilpeä voidaan myöntää sellaisille autoille, joiden

kilpitilaan ei mahdu muita rekisterikilpiä. Rekisterikilvet

valmistetaan ilman kiinnitysreikiä. Rekisterikilven saa muiden

kilpien tapaan katsastustoimipaikalta.

Corvette loistaa New Yorkissa

60 vuotta sitten katsojat asettuivat pitkin yläluokkaista

Park Avenueta New Yorkissa nähdäkseen vilauksen uraauurtavasta

Chevrolet Corvettesta, joka esitettiin General Motorsin

Motorama näyttelyssä. Corvette on palannut New Yorkiin,

juhlistaen historiallista virstanpylvästä täysin uudella 2014

Chevrolet Corvette Stingrayllä.

58 Kuljetus & Logistiikka

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!