Views
8 months ago

Karcher MA 80 - manuals

Karcher MA 80 - manuals

Izjava o usklađenosti

Izjava o usklađenosti sa propisima EU Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo izneli na tržište, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava prestaje da važi ako se bez naše saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve promene. Proizvod: AT, AT Fp AWT, AWT Fp PT, PT Fp SB F M80, SB F M80 S SB F M80 3, SB F M80 3 S SB F M80 Sm SB F M80 Sm S Tip: 1.534-xxx Odgovarajuće EU-direktive: 2006/42/EZ (+2009/127/EZ) 2014/30/EU 2014/35/EU Tehnički podaci Električni priključak Napon V 230 400 Frekvencija Ph/Hz 1/50 3/50 Potrošnja energije W 400 Stepen zaštite IPX4 Okolni uslovi Temperatura °C -10...40 Vlažnost vazduha % 10...80 Emisija buke Nivo zvučnog dB(A) 63 pritiska L pA Dimenzije Dužina mm 1092 Širina mm 531 Visina mm 1094 Težina kg 70 Opunomoćenici za izradu dokumentacije: MTM Hydro Srl Via Moglia, 33 12062 Cherasco (Cn) - Italy Tel. +39 0172 427311 Fax +39 0172 495437 C.F./R.I./P.IVA/V.A.T.: IT 02469390047 Cap. Soc. € 255.000 - REA CN-178422 CCIAA info@mtmhydro.it PEC: mtmhydro@multipec.it www.mtmhydro.it 2018/01/01 90 SR - 4

Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкцуя за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател. Съдържание Опазване на околната среда BG 1 Указания за безопасност. . . . BG 1 Пускане в експлоатация . . . . BG 1 Обслужване . . . . . . . . . . . . . . BG 2 Настройки. . . . . . . . . . . . . . . . BG 2 Сваляне от експлоатация . . . BG 2 Поддръжка и грижи . . . . . . . . BG 2 Гаранция. . . . . . . . . . . . . . . . . BG 3 Принадлежности и резервни части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG 3 Tранспoрт . . . . . . . . . . . . . . . . BG 3 Съхранение . . . . . . . . . . . . . . BG 3 EC Декларация за съответствие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG 4 Технически данни . . . . . . . . . BG 4 Опазване на околната среда Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба. Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Батерии, масла и подобни на тях не бива да попадат в околната среда. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране. Указания за съставките (REACH) Актуална информация за съставките ще намерите на: www.kaercher.com/REACH Указания за безопасност Общи положения За да се избегнат опасности за хора, животни и предмети, преди експлоатацията на уреда задължително прочетете и спазвайте следните документи: – упътването за работа – всички указания за безопасност – съответните национални разпоредби на законодателя При режим самостоятелно обслужване потребителят трябва да се грижи за това, използващите инсталацията лица да бъдат информирани с помощта на указателни табелки за – възможните опасности, – предпазните приспособления, – обслужването на уреда. Обслужване Този уред може да се използва от деца над 8 години и от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако те бъдат под надзор или ако са получили инструкции за безопасното използване на уреда и свързаните с него опасности. Децата не бива да играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не бива да се извършват от деца без надзор. Винаги поддържайте зоната около машината чиста и се уверявайте, че подът не е замърсен и/или изцапан с масло или грес. Поведение при аварии A Уред със зареждане на монети B Уред със стартов бутон 1 Бутон „СТОП“ В случай на авария натиснете бутон „СТОП“. Степени на опасност ОПАСНОСТ Указание за непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни наранявания или до смърт. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни наранявания или до смърт. ПРЕДПАЗЛИВОСТ Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки наранявания. ВНИМАНИЕ Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети. Символи на уреда ОПАСНОСТ Опасност поради електрическо напрежение! Употреба по предназначение Този уред служи за почистване на постелки на автомобили. Постелките могат да бъдат гумени или текстилни. Мръсотията се премахва от постелката с въртящ се валяк с четка и се събира в резервоар за отпадъци. Забранена е експлоатация в зони, в които има опасност от експлозии. При работа всички врати трябва да са затворени и всички капаци поставени. Този уред е подходящ за промишлена употреба. Пускане в експлоатация Включете предоставеното от клиента захранване с напрежение. 1 Ключалка 2 Капак Отворете ключалките. Свалете капака. 1 Главен ключ Завъртете главния прекъсвач на позиция „1“. Поставете покритието. 1 Поставка 2 Винт Включване на уреда Завъртете нагоре поставката (опция) Изтеглете поставката нагоре, завъртете нагоре и притиснете надолу, докато се фиксира. Затегнете здраво всички 4 винта, за да не може поставката да се завърта повече надолу. BG - 1 91