Views
5 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Прецизно

Прецизно калибриране на позицията на слушане – Intelligent Time Alignment Tune (Настройка на интелигентното времево подреждане) Можете прецизно да калибрирате позицията си на слушане от всеки високоговорител, така че забавянето на звука да достига по-точно до слушателя. Преди да започнете, измерете разстоянието между позицията си на слушане и всеки високоговорител. По време на възпроизвеждане/ приемане докоснете “SETUP”, после “Sound”, “Listening Position” и накрая “Custom”. Докоснете “Custom Edit”. Извежда се дисплеят за настройка. Конфигурация на високоговорителите и настройка на силата на звука Създаване на виртуален централен високоговорител – CSO За да се насладите напълно на съраунд звук е желателно да имате 5 високоговорителя (преден ляв/десен, заден ляв/десен, централен) и 1 субуфер. CSO (Center Speaker Organizer - Организатор на централния високоговорител) ви позволява да създадете виртуален централен високоговорител, дори и да не е свързан такъв. По време на възпроизвеждане/ приемане докоснете “SETUP”, после “Sound”, а накрая --, за да продължите. Извежда се дисплеят “Speaker Setting”. Докоснете “Center Speaker”. Извеждат се опциите. Докоснете -/+ на всеки високоговорител, за да зададете разстоянието между позицията ви на слушане и високоговорителите. Разстоянието се регулира на стъпки от по 2 cm, между 0 и 400 cm За да възстановите настройката по подразбиране, докоснете “Reset”. Докоснете “OK”. Настройката е завършена. За да се върнете към предишния дисплей, докоснете За да затворите менюто с настройките, докоснете “SETUP”. Забележка Настройката се извършва само след като докоснете “OK”. Докоснете “CSO”*. * Ако “Center Speaker” е бил зададен на положение “ON”, то “CSO” няма да може да бъде избрана. Настройката е завършена. За да се върнете към предишния дисплей, докоснете За да затворите менюто с настройките, докоснете “SETUP”. Забележки CSO не може да се избере, когато са активни режими караоке (стр. 26) или Zone x Zone (стр. 26) или “Super Audio CD Mode” е зададен на положение “High Quality” (стр. 28). Когато CSO е активна, настройката за крива на еквалайзера се превключва на положение “OFF” (стр. 31). “Center Speaker” не може да бъде зададен на положение “ON” по време на възпроизвеждане/ приемане. Настройване статуса на връзката на високоговорителите Взимайки предвид това дали е свързан централен високоговорител и субуфер, устройството променя опциите с възможност за настройка. Например, ако статусът на връзката на централния високоговорител е на положение изключено, можете да активирате виртуалния централен високоговорител (стр. 34), а ако е включен централен високоговорител, можете да регулирате силата на звука и т.н.

Докато устройството е изключено, докоснете “SETUP”, после “Sound”, а накрая , за да продължите. Извежда се дисплеят “Speaker Setting”. Извежда се настройката за свързване на централния високоговорител и субуфера, която е направена в първоначалните настройки (стр. 14). Докоснете “Center Speaker” или “Subwoofer”, а след това “ON” или “OFF”. Настройката е завършена. За да се върнете към предишния дисплей, докоснете . За да затворите менюто с настройките, докоснете “SETUP”. Забележка Ако сте задали “Center Speaker ON” без да сте свързали централния високоговорител, не се извежда глас, а ако сте задали “Subwoofer ON”, без да сте свързали субуфер, не се извеждат баси. Регулиране силата на звука на високоговорителите Можете да регулирате силата на звука на всеки свързан високоговорител. Високоговорителите, които могат да бъдат настроени, са “Front R” (преден десен), “Front L” (преден ляв), “Surround L” (заден ляв), “Surround R” (заден десен), “Center*” (централен) и ”Subwoofer*” (субуфер). * Може да се настрои само когато е свързан централният високоговорител и е зададен “Center Speaker ON” (стр. 34), а субуферът е свързан и е зададен “Subwoofer ON” (стр. 34). Докато устройството е изключено, докоснете “SETUP”, после “Sound”, а накрая , за да продължите. Извежда се дисплеят “Speaker Setting”. Докоснете “5.1 ch Speaker Level”. Извежда се дисплеят за настройка. Настройки на монитора Регулиране ъгъла на монитора Можете да регулирате ъгъла на монитора така, че гледането да е възможно най-удобно за вас. Докоснете “SETUP”, после “System”, а накрая , за да продължите. Извежда се дисплеят “Monitor Setting”. Докоснете “Monitor Angle”. Извежда се дисплеят за настройка. Докоснете -/+, за да настроите ъгъла. Настройката е запаметена. Мониторът запазва ъгъла, дори когато предният панел се отвори и затвори. За да се върнете към предишния дисплей, докоснете . За да затворите менюто с настройките, докоснете “SETUP”. Калибриране на тъч панела Калибриране на тъч панела е необходимо, ако позицията за докосване не отговаря на съответния елемент от менюто. Докоснете “SETUP”, после “System”, а накрая , за да продължите. Извежда се дисплеят “Monitor Setting”. Докоснете “Touch Panel Adjust”. Извежда се дисплеят за настройка. Докоснете високоговорителя, след това +/-, за да настроите нивото. Повторете тази стъпка, за да нагласите силата на звука на всички високоговорители. За да възстановите настройката по подразбиране, докоснете “All Reset”. За да се върнете към предишния дисплей, докоснете За да затворите менюто с настройките, докоснете “SETUP”. Докоснете целите последователно. Калибрирането е завършено. За да отмените калибрирането, докоснете “Cancel”. За да затворите менюто с настройките, докоснете “SETUP”.