Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Tlačidlá operácií

Tlačidlá operácií prehrávania Tlačidlá / (rýchlo posunúť dozadu/dopredu) Slúžia na hľadanie dozadu alebo dopredu. Tlačidlá / (predchádzajúce/nasledujúce) Slúžia na výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej kapitoly, skladby alebo súboru. Tlačidlo (prehrať) Slúži na spustenie alebo opätovné spustenie (obnovenie) prehrávania. Tlačidlo (pozastaviť) Slúži na pozastavenie alebo opätovné spustenie prehrávania. Tlačidlo (zastaviť) Slúži na zastavenie prehrávania. Tlačidlo RX/TX (prijímač/vysielač) (str. 27) Tlačidlo AUDIO (str. 33) 10 SK

Informácie o domovskej ponuke Domovskú ponuku môžete zobraziť na televíznej obrazovke prepojením systému a televízora pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky). Z domovskej ponuky môžete konfigurovať rôzne nastavenia výberom položky [Setup], prípadne zo zoznamu vstupov vybrať vstup alebo službu, ktorú chcete sledovať. Položka [Setup] Zoznam vstupov Používanie domovskej ponuky Tlačidlá ///, (potvrdiť) Tlačidlo HOME Tlačidlo BACK 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 2 Stláčaním tlačidiel /// vyberte možnosť [Setup] alebo požadovanú položku v zozname vstupov a stlačte tlačidlo . Na televíznej obrazovke sa zobrazí vybraný vstup alebo displej nastavenia. Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite stlačením tlačidla BACK. 11 SK