Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Avfallsinstruktion

Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i EU och andra europiska länder med separata insamlingssystem) 4 SE Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall. Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resureser. När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier. För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten.

Innehållsförteckning Att observera när kameran används ........................................................ 7 Allra först .................................................................................... 9 Kontroll av medföljande tillbehör............................................................... 9 Delarnas namn ........................................................................................ 10 Uppladdning av batteripaketet ............................................................... 11 Hur man sätter i batteripaketet/ett ”Memory Stick Duo”-minneskort (säljs separat).......................................................................................... 13 Hur man ställer klockan........................................................................... 16 Tagning/uppspelning av bilder ....................... 18 Ta bilder .................................................................................................. 18 Titta på bilder .......................................................................................... 19 Hur man använder tagningsfunktionerna ..................... 20 Visning av minsta möjliga antal indikatorer (Enkel tagning).................... 20 Låt kameran upptäcka leenden och ta bilder automatiskt (Leendeavkänning) ................................................................................. 21 Automatisk avkänning av tagningsförhållandena (Scenigenkänning) .................................................................................. 22 För att ställa in skärpan på motivets ansikte (Ansiktsavkänning)............ 24 Närbildstagning (Makro) ......................................................................... 25 Självutlösaren .......................................................................................... 25 Val av blixtläge ........................................................................................ 26 Ändring av vad som visas på skärmen ................................................... 26 Val av bildstorlek för olika användningsändamål.................................... 27 Tagning av olika sorters typiska scener (Scenval).................................. 28 Inspelning av filmer ................................................................................. 30 Hur man använder uppspelningsfunktionerna .......... 32 För att förstora bilden som visas (Uppspelningszoom) .......................... 32 Sökning efter en bild (Bildindex) ............................................................. 32 Uppspelning av stillbilder till musik (Bildspel) ........................................ 33 Val av visningssätt (Visningssätt) ............................................................ 34 5 SE