10.07.2015 Views

(Langkawi Development Authority) - Lembaga Pembangunan ...

(Langkawi Development Authority) - Lembaga Pembangunan ...

(Langkawi Development Authority) - Lembaga Pembangunan ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI(Langkawi Development Authority)NOTIS CABUTAN UNDI BIL. 9/2013Kontraktor-kontraktor Awam yang berdaftar dengan Lembaga Industri Pembinaan Malaysia(CIDB) yang beralamat di Daerah Langkawi dijemput untuk menghadiri cabutan undi bagi kerjakerjakecil 2013 seperti ketetapan berikut :-Tempat :Auditorium LADAKompleks LADATarikh :11 September 2013 (Rabu)Waktu :9.30 Pagi : Cabutan Giliran Mengundi10.15 Pagi : Majlis Cabutan UndiSyarat Pendaftaran :1) CIDB & PKK2) Kad PengenalanDIWAJIBKANMembawa salinan AsalButiran Projek :Seperti Di Lampiran ASYARAT-SYARAT TAMBAHAN :1. Kontraktor/pemilik syarikat yang berminat perlu membawa sendiri Sijil Asal PerakuanPendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan serta Sijil Taraf Bumiputera untukpendaftaran.2. Lesen yang didaftarkan harus dalam tempoh sah laku atau belum tamat tempoh untukperlaksanaan projek-projek.3. Kontraktor yang berminat hendaklah hadir untuk pendaftaran dan cabutan undi.4. Kontraktor yang menghantar wakil untuk urusan ini hendaklah mengemukakan surat wakiluntuk urusan pengundian.


5. Setiap kontraktor/wakil hanya dibenarkan membuat cabutan sekali sahaja.6.Tawaran urusan pengundian ini adalah tidak dibuka kepada :i) yang telah berjaya mendapat projek dalam urusan pengundian (termasuk kerjapusingan) pada tahun semasa.ii)yang tidak memiliki kod bidang yang dinyatakan.7. Semua Kontraktor DIINGATKAN supaya berada di dalam Dewan Auditorium LADAsebelum jam 9.30 Pagi pada hari tersebut bagi Majlis Cabutan Giliran Mengundi. Manamanakontraktor yang GAGAL berbuat demikian adalah tidak layak menyertai cabutan undiini.


LAMPIRAN AButiran kerja – kerja adalah seperti berikut:-BIL.PROJEKHARGA TAWARANKOD BIDANG1.KK 11/2013Cadangan Kerja-Kerja PemasanganLampu Di Pengkalan Nelayan KampungBakau, Kelibang, Langkawi, KedahDarul Aman.(RM 27,882.38)Kelas : G1,G2,G3Kepala : MESub Kepala : E062.KK 12/2013Cadangan Pemasangan Karpet Di SurauBohor Masjid, Mukim Kedawang,Langkawi, Kedah Darul Aman.(RM 15,860.00)Kelas : G1Kepala : CESub Kepala : CE213.KK 13/2013Cadangan Kerja-Kerja PemasanganAwning Di Tempat Wuduk Di SurauKampung Sanusi, Mukim Kuah,Langkawi, Kedah Darul Aman.(RM 19,016.00)Kelas : G1Kepala : CESub Kepala : CE214. KR 32/2013Cadangan Kerja-Kerja Menaik TarafGelanggang Takraw Di Kampung Dato’Sanusi, Mukim Kuah, Langkawi, KedahDarul Aman.Kelas : G1Kepala : CESub Kepala : CE21(RM 30,440.00)


5. KR 33/2013Cadangan Kerja-Kerja Menaik TarafJalan Kampung Kg Ket Log, MukimKuah, Langkawi, Kedah Darul Aman.Kelas : G1Kepala : CESub Kepala : CE21(RM 96,279.00)6 KR 34/2013Cadangan Kerja-Kerja Menaik TarafJalan Kampung Di Teluk Baru, MukimKedawang, Langkawi, Kedah DarulAman.(RM 79,530.05)Kelas : G1Kepala : CESub Kepala : CE217 KR 35/2013Cadangan Kerja-Kerja Menaik TarafJalan Di Kampung Bakau, Kelibang,Langkawi, Kedah Darul Aman.Kelas : G1Kepala : CESub Kepala : CE21(RM 89,948.20)8 KR 36/2013Cadangan Kerja-Kerja Membaik PulihLaluan Pejalan Kaki Dan Zebra CrossingDi Hadapan SMK Kelibang, Langkawi,Kedah Darul Aman.Kelas : G1Kepala : CESub Kepala : CE21(RM 21,826.47)9 KR 37/2013Cadangan Kerja-Kerja Menaik TarafJalan Kampung Kubang Badak, MukimAyer Hangat, Langkawi, Kedah DarulAman.Kelas : G1Kepala : CESub Kepala : CE21(RM 51,993.00)


10 KR 38/2013Cadangan Kerja-Kerja MemasangAwning Dan Membaik Pulih HalamanSurau Di Kampung Ranggut, MukimPadang Matsirat, Langkawi, KedahDarul Aman.Kelas : G1Kepala : CESub Kepala : CE21(RM 70,835.60)11 KR 39/2013Cadangan Kerja-Kerja Menaik TarafJalan Mini Tar Di Kampung Batu Ara,Mukim Padang Matsirat, Langkawi,Kedah Darul Aman.Kelas : G1Kepala : CESub Kepala : CE21(RM 53,777.60)12 KR 40/2013Cadangan Kerja-Kerja Menaik TarafJalan Kampung Pengkalan Nelayan JetiKubang Badak, Mukim Ayer Hangat,Langkawi, Kedah Darul Aman.Kelas : G1Kepala : CESub Kepala : CE21(RM 57,286.40)13 KR 41/2013Cadangan Kejra-Kerja Menaik TarafLongkang ‘U’ Di Kampung NyiurChabang, Mukim Padang Matsirat,Langkawi, Kedah Darul Aman.Kelas : G1Kepala : CESub Kepala : CE21(RM 43,874.00)14 KR 42/2013Cadangan Kerja-Kerja Menaik TarafMasjid Nurul Saadah, Kampung Kilim,Mukim Ayer Hangat, Langkawi, KedahDarul Aman.Kelas : G1Kepala : CESub Kepala : CE21(RM 23,350.29)


15 KR 43/2013Cadangan Kerja-Kerja Menaik TarafJalan Kampung Syed Nahar, MukimKuah, Langkawi, Kedah Darul Aman.Kelas : G1Kepala : CESub Kepala : CE21(RM 71,308.00)16 KR 44/2013Cadangan Kerja-Kerja Menaik TarafJalan Kampung Ewa, Mukim AyerHangat, Langkawi, Kedah Darul Aman.Kelas : G1Kepala : CESub Kepala : CE21(RM 36,919.64)17 KR 45/2013Cadangan Kerja-Kerja menaik TarafJalan Kampung Sungai Itau, MukimAyer Hangat, Langkawi, Kedah DarulAman.Kelas : G1Kepala : CESub Kepala : CE21(RM 22,365.00)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!