aquetación 1 - Eta Kitto!

etakitto.com

aquetación 1 - Eta Kitto!

kitto!kirol789 zkia. 2012-I-13 ASTEKARIA…etaLaino guztiengainetik......kirol osasuntsuen bidetik!!!orain duzu aukera!www.aek.orgmatrikula zabalikSostoa 1, 1. solairua Telefonoa: 943 201 379eibar@aek.org


RPS 04/02Julian Etxeberria, 12 - 1. esk.Tel. 943 208552Badirelako gauza batzuk galtzea komeni ez direnak...IRAZABAL KLINIKAn txikienen aho-hortzetakoprebentzioaren alde egiten dugu apustu.Egizuz PADI-ren azterketak.5 eguneko Teorikako ikastaro trinkoakZEZENBIDEORDUTEGIA:09.30-13.0015.30-20.30A U TOESKOLAGIDA-BAIMENAKSan Andres, 1 acTel. 943 20 34 45EIBAR


Demaseko girua Gureak lantegikuen bazkarixanURTEROKO MODUAN, URKI-ZU INGURUKO ALKARTEGASTRONOMIKUAK OSA-TZEN DABEN AUZOKOAK alkartekuakbazkari berezixaprestatu zetsen Gureak lantegikueriErrege egunaren bueltan:zapatuan izan zan bazkarixaeta, bazkalostian, herriko denda,alkarte eta bestelakuakoparitutakuen zozketia egiñeben bazkarixan parte hartueben ehundik gora lagunen artian.1981. urtian ekin zetsenErrege eguneko bazkarixa antolatziariEdozer, Erdi-Bana,Urkusu-Gain, Jaiki, Denon Sahatsaeta Behekuak alkartekuaketa harrezkero urtero antolatzendabe.Harrera berua ErregieriHIRU ERREGIAK MAGIAZ JANTZI EBEN HERRIXA HILLAREN5-IAN ETA, EUREN KALEJIRA hastiarekin batera haizia eta eurixaagertu baziran be, aurretik Ipurua kiroldegixan egindako harreriaezin beruagua izan zan: Ipurua dantza garaikidia taldeko, Ipuruagimnasia erritmikua taldeko eta Eibarko Balleteko 200 bat umekhainbat dantza eskindu zetsazen eta, horren ostian, Untzagan zainzeken karrozaraiño Lambretta gaiñian bajau ziran erregiak, handikCielito Musika Bandakuak lagunduta kalejira hasteko. Gaiñera, aurtensekula baiño gozoki gehixago banatu zittuen, Armeria Eskolakuakeuren sorreraren mendeurrena ospatzeko 30 kilo oparitu zittueneta.Erregiak Ipurua kiroldegittik urten zeben kabalgatia egitteko. / EKHI BELARAuzokoak alkartekuak beti bezain fin jardun zeben bazkarixa prestatzeko orduan. / LEIRE ITURBEDANONAHOTANa u t u a nEAJ-REN OTARRAGabonetako loterixarekinbatera EAJk zozketatueban otarra 0239zenbakixarendako izan daeta irabazliak otsaillaren1era arteko tartia eukikodau sarixa jasotzeko,Batzokira juanda.KANTABRIAKO ETXEAUrtarrillaren 29xan11.00etan ezohikobatzarra egingo dabeKantabriako Etxekuak,Jardiñetako egoitzan.Bertan landuko dittuengaixak garrantzitsuakizango diranez, bertaraahalik eta bazkidegehixen agertzia komenidala azpimarratu dabearduradunak.LANA BILLATZEKOTALLARRAUdalak eta Lanbidekhainbat taldeko tallareskinduko dittuePortalean (ikastaro gelan,3. pisuan), 10.00etatik13.00etara. Lehelenaurtarrillaren 18xan izangoda: “Lan bilaketarakojoera berriak”.PeñaTxinberakuenotarraGABONETAKO LOTERI-XAREKIN ZOZKETATU-TAKO GABONETAKOOTARRA entregau dabePeña Txinberakuak, erretratuanikusi leiken moduan.Produkto ederrekinbetetako otarra 0.615zenbakixarendako izandala azaldu deskue PeñaTxinberakuak.5...eta kitto! 12/I/13789 zkia.


6DANONAHOTANasteko52datuaezkontza ospatu ziran iazudaletxian, marka guztiakhautsita. Oiñ arte 2005ianospatu ziran ezkontzagehixen, 42. 2010ian22 bikote ezkondu ziraneta honezkero aurtenezkontzeko 17 eskaerajaso dittue.Aurkeztutako aurrekontuarenzirriborrua 30 millioikua daKRISI EKONOMIKUARENONDORIOZ, UDALEKO GO-BERNU TALDIAK 2012RAKOPRESUPUESTUAREN ZIRRI-BORRUA AURKEZTIAN aurrekontua“errealista” eta “lujurikbarikua” izango dala aurreratueban: danera 30 millioi eurorenbueltan ibilliko da, iazbaiño millioi bi eta 2009xanbaiño 10 millioi gitxiagokua. Inbersiñuenatalerako 4ʼ6 millioiaurreikusi dittue eta kopuru horrenerdixa ospittal barrixa jasotzekoorubia erosteko erabiltzekoasmua dake.Horren aurrian, Bilduk aurrekontuarengaiñekuak jendaurrianesplikatzeko billera biegin dittu aste honetan bertan:martitzenian herriko alkartietakoordezkarixen aurrian atalezatal esplikau zittuen aurrekonturakoproposamenak jasotzendittuanak eta gauza bera egiñeben eguaztenian, herrittarguztiendako deittutako billerairekixan. Bilduk aurrekontuarengaiñian egitten daben lehelengoirakorketia oso kritikua dahainbat puntutan: “2012rakoaurrekontua Mendiguren y Zarrauakbete zittuan lurra erostiakzihero baldintzatzen dau,inbertsiñuaren %50, aurrekontuosuaren %7ʼ5 hor juaten daeta. Politikuen soldatendako665.000 euro, komisiñuetarajuatiarren 116.900 euro eta alderdipolitikuendako 126.900euro gehixago aurreikusten segitzendabe, herrittarren partehartziabultzatzeko eguan10.000 euroko partida desagertaraztendaben bittartian”.Hain zuzen be, Bilduren proposamenapolitikuen soldateri lotutakuakmurriztiaren bidetikdoia, beste gauza batzuetarakodirua lortzeko.URTEROKO MODUAN, HI-LLAREN 17XAN SAN ANTONEGUNA GOGORATUKO DA-BE AZITTAIN ALDIAN, auzokopatroia da eta. Horregaittik,domekan 11.00etan meza herrikoiaospatuko dabe auzokoparrokixan eta martitzenian,barriz, 19.00etan auzoko premiñeneta urtian zihar hildakuenaldeko mezia egingo dabeAzittaingo parrokixan.San Anton jaixaAzittaiñenAsola-Berrikuak beBestalde, Asola Berri bola-jokukirol alkartekuak San Antonekinakordau nahi izan dabealkartiaren sorreraren 50. urteurrenaospatzeko ekitaldixakantolatzeko orduan eta domekarako"San Anton AzittaingoPatroiaren 1. sarixa" hiru txirlotxapelketia antolatu dabe domekarako,16.30xetatik aurreraAsola-Berri bolatokixan. Bostoneneri sarixa emongo detse:lehelenguak errekaudaziñuaren%40 eta 1'5 litroko Magnumardau botilla jasoko dittu, bigarrenak%30 eta txanpan botilla,hirugarrenak %15, laugarrenak%10 eta bosgarrenak %5.Museuak bost urte eguaztenianURTARRILLAREN 18-XAN,EGUAZTENIAN, ARMAGIN-TZAREN MUSEUA ZABALDUEBELA BOST URTE betekodira eta, hori ospatzeko, egunhorretan sarrera duan izangoda. Portaleko 5. pisuan daguanmuseuak hasieran bakarrikarmagintzari lotutakuak eskintzenzetsazen bisitarixeri,baiña museua haunditzekobiharren ostian, gaur egunianEibarko industriari osotasunianerrepasua emoten detsa, bestiakbeste gure herriko fabriketanegindako bizikletak, jostekomakiñak, motorrak eta bestehamaika produkto erakutsita.Museua 16.00etatik 20.00-etara zabaltzen dabe eguaztenetikzapatura eta domeketan,barriz, 10.00etatik 13.00era.Gaiñera, egunotan eta hillaren27ra arte, "Koko-Marruak" erakusketiadago bertan ikusgai,Kezka dantza taldekuak Aratosteinguruko kalejiran erabiltzendittuen jantzixetako askorekin.Medikuntzaz eta genomaz berbetanMARTITZENIAN, HILLAREN 17-XAN, NA-FARROAKO UNIBERSIDADEKO GENETI-KA IRAKASLIA dan Javier Novok "Medicinay genoma: el futuro ya está aquí" izenburukohitzaldixa emongo dau Portalean,19.00etatik aurrera, Aula de Cultura DV-kbabestuta. Giza genomaren sekuentzia2001ian osotasunian irakorri ebenian aurreikusittakuetakoasko oindiok be ez dirala beteikusitta, Novok atzerapena eragin dabenfaktorietako batzuen gaiñian jardungo dauberbetan. Horrekin batera, epe laburriangure genomaren informaziñua medikuntzanzelan erabilliko daben azalduko dau zientzialarixak,gizakixaren bizitza-luzeria sekulapentsau bariko kopuruetara aillegatziaposible egingo daben beste hainbat aurrerapenesplikatziarekin batera.12/I/13 ...eta kitto!789 zkia.


Urtebete pasatu da tabernetan erretzekodebekua martxan ipiñi zanetik. Ordutik, ohikuada taberna kanpuan jendia zigarrua erretzenikustia, eurixa, hotza edo berua egin. Jendiakonforme ei dago egoera barrixarekin?Edo badake zer esatekorik halako sufrimendua(batzuentzat behintzat) izan leikian aurrian?KALEKOINKESTAZelan ikusi dozuke bariko urtia?7MA RIAN P EDROSA40 urteetxekoandriaUrtia tabernen kanpuan emon doguerretzailliaok eta, bittartian,umiak barruan laga dittugu.ʻTxipʼ-a aldatu jaku. Erretziarendebekua ondo eruan dala ustedot. Neri, erretzaillia banaiz be,ondo begittantzen jata neurrixa,gehixago disfrutatzen dotelako kebariko taberna batian.Mª EUGENIA BEREZIARTUA36 urteinjenieruaNik ez dot erretzen; holan, ez dotaldaketia asko igarri. Hori bai, bitxixada taberna kanpuan zaguazeniandana kez beteta dagualaikustia, eta lehen umiekin egotekokanpora urtetzen bagiñan, oinbarrura juaten garala.ROBERTO A GUDO40 urtemetalurg ikuaJasan dittut legiaren ondorixuak,erretzaillia naizelako. Halandabe, begittantzen jata umiendakoonagua dala holan. Ordu batetikaurrera bakotxak nahi dabenaegitteko askatasuna lagako neuke.Umiak daguazenian errespetau,baiña gero bakotxa libre izatianahi dabena egitteko.IÑAKI UBERA54 urtelang abiaOso txarto! Nik debekua egin baiñolehenago erretzen neban bardiñaerretzen jarraitzen dot, baiñabikoitza kontsumitzen dot. Izanbe, tabernatik tabernara erretzendot eta taberna batian sartzerakuanzigarrua bota bihar izatendot. Gustorago erretzen neban zigarruataberna barruan.FOTODEPILAZIOA:38 euro moduloa- Fisioterapia- Fotodepilazioa- Aurpegi eta GorputzTratamenduak- Opari BonoakVichy dutxaZatozprobatzera!ESTETIKAOrbea Kiroldegia (Urkizu, 11) Tel. 943 03 00 15SPA ORBEA%20%10DeskontuakARRAGUETA, 10EIBAR943-702063...eta kitto! 12/I/13789 zkia.


Dentistak- odontologia biologikoa eta orokorra- terapia neurala- osteopatiamiren albistegi sojoHELBIDE ETA TELEFONO BERRIAKErrebal, 14t. 943 201 721T. Anitua 16, beheaTel. 943 20 73 57HORTZ KLINIKAHortz-osasunekoprofesional taldeazure zerbitzuraOSASUNGASTESIH o r t z - K l i n i k aJ esus Mª Gastesi - Ane GastesiOdo n t o lo gia o r o k o r r a / Or t o don t ziaI n plan t ea k / L as er Tek n ologiaBidebarrieta, 10 - 2. eskuma 943 70 00 90BEGOÑA IZAGIRRE MENDIKUTEDENTISTAUntzaga 5 - 4. . . . . . . . . . . 943 70 23 85EGUNERORPS 04/02Julian Etxeberria, 12 – 1. esk. Tel. 943 208552A. Zulueta, A. Murillo eta S. Sierra DOKTOREAKZERBITZUAK: Ortodontzia - Protesiak - InplanteakHortz-Estetika - Haurrentzako TratamenduaIkusten ez den ortodontziaOrtodontziaume etahelduentzatErrehabilitazioaCRF AMOSTEGIERREHABILITAZIOAMuzategi 2 (EIBAR)✽ Fisioterapia /Errekuperaketa funtzionala✽ Logopedia✽ Inkontinentzia urinarioak✽ Kirol medikuntza✽ Ama izateko prestakuntzaSan Ignacio 2 (ELGOIBAR)Tfnoa. 943 20 34 46 Tfnoa. 943 74 33 74PatronatoEibarrésErrehabilitazioaeta FisioterapiaUrkizu 9 - beheanEGUNERO (08.00 - 19.30)Tfnoak. - 943 12 12 80 eta 943 12 03 58Faxa - 943 12 03 58patronatorehabi@terra.esBista Eder, 19 - behea -EIBAR-943 70 00 82 / 943 20 84 75Monica Martín FonsecaDOKTOREA644 kolegiatu zkia.calbetón hagin klinikaTel. / Faxa: 943 03 33 03Fermin Calbeton, 6 - 1. Aclinicacalbeton@euskaltel.netPedro Etxeberria GisasolaDENTISTAMª Dolores Olaizola DoktoreaE IBARKO ZE NTRO MED IKOAUrkizu, 13 (Orbeako Dorreak)Telf.: 943 120 200 - 943 425 706www.mariadoloresolaizola.comMIGUEL SEMINARIOZURIARRAIN ODONTOLOGOAOdontologia orokorraOrtodontziaInplanteakBidebarrieta, 7 - 1. esk. 943-702896UNTZAGAhortz-klinikaOdontologia orokorra / Ortodontzia / InplanteakUntzaga, 2 - 1. EskumaTfnoa. 943 70 25 92RPS 336/05Estetika klinikaBarizeakKirurgia EstetikoaDietetika eta NutrizioaGorputz BirmoldaketaFotodepilazio MedikoaFisioterapiaANE MENDIA970 Kolegiatu zbkia.ARRAGUETA, 20TLF: 943 53 06 42ane_mendia@hotmail.com09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etaraEGUNEROCalbeton 19 - 3. ezk. Tfnoa: 943 20 72 17H e m e n z u r e t o k i a i z a n n a h i b a d u z u :


GIDAFisioterapiaENEKO MAILAGARAI OSTEOPATIA901 kolegiatu zkia.NEUROLOGIANEURO-ESTIMULAZIOAS. Agustin, 2-4 - M lokala Tel. 622 14 58 58Okulistak●JOSE ALBERDIarratsaldezSan Juan 11 - solairuartea943 20 19 82PodologoakBIDEBARRIETA, 48EIBAR943 203050ERDIKO KALE 54ARRASATE943, 799746Nerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)PODOLOGOAMaiderLopezEtxeberriaArragueta 2 Bis-B, Behea CTfnoa. 943 82 04 8865 Kolegiatu zbkia.PsikologoakA R ORPSIKOLOGIA - LOGOPEDIA(Ume eta helduendako)Ana Artamendi eta Beatriz Ortueta- Afasiak- Disfoniak- Dislaliak- Degluzio atipikoa- Dislexiak- Hizmoteltasuna- Eskola arazoakT. Etxebarria 10 - 6. ezk. (EIBAR) Tel. 943 20 27 15Artekalea 30 - 2. B (DURANGO) Tel. 94 681 90 79UME ETA HELDUENDAKOPSIKOLOGIAKABINETEAHAUR, NERABE ETA HELDUENTZAKOTRATAMENDUAKBidebarrieta, 27-B (3. atea) 943 20 22 66a_garitaonandia@hotmail.comPsikologia klinika etaPsikoterapia zentroaPodologoak• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak• Atzazkal orbainduak• Oinazpiko garatxoak (papilomak)• PlantillakELENAAIZPUNPODOLOGOA124 kolegiatu zenbakiaT. Etxebarria (DOS DE MAYO), 5 - 1. A943 12 14 93Iñaki Rivero ZabaletaCalbeton, 4 - 2.(Untzagako dorrea)Tel. 943 20 86 41PsikologoakPSIKOLOGIA KLINIKOAETA OSASUN ZENTROABIDEBARRIETA, 27 - B, 1. solairua, 9. bulegoaTel. 675 706 807Coro Ortíz de UrbinaPSIKOLOGOAG201987 kolegiatua- Masterra Praktika Klinikoan- Patricioner P.N.L.- Master P.N.L.d e i t u 9 4 3 - 2 0 6 7 7 6 t e le f o n o z e n b a k i r aOscar Mondragon LiliUrkizu, 13 - beheaTelf. 943 206823 eta 686 859023RadiologiaMAD IN ARAD IOLOGIA– Mamografiak– Dentsitometriak (osteoporosiikerketa eta balorazioa)– Hortz-scanner 3D-etan(inplanteak ezarri aurrekohezur baloraziorako)TR AUMAT OLOGOAK: Azkara teeta Go nzá lez B os ch do kto reakT RAT AM EN DU AK hazku ntza fa ktoreeta na berats a den pl as ma rekinToribio Etxebarria, 4 - 1. ezk. 943-202857


Eibarko2011-XII-31XVII. KIROL SARIAKUrtero lez, Gabon Zahar eguneanEibarko Kirol Sarien edizio berria eginzen Portaleko areto nagusian. ...etakitto! Euskara Elkarteak antolatutakoaukera hori aprobetxatu zen urte guztianzehar gure herriko kirol taldeak egitenduten lan nekaezina saritzeko. 25 izanziren saria jaso zuten kirolariak, bakoitzakmodalitate bat ordeztuz eta, horiezgain, sustapen saria ere eman zenlehenengoz eta iaz hildako bi kirolarihandiek errekonozimendua jaso zuten.Ezin ditugu ahaztu Euskera saria eta SariBerezia; azken hau orain dela hilabetebatzuk laga zigun Miguel Diegok irabazizuen eta Arantza Villa bere alargunakjaso. Eskerrik asko bertaratutako guztieieskainitako berotasunarengatik.Sari BereziaMIGUEL DIEGOEuskera SariaASOLA-BERRISustapenaURKOTRONIKErrekonozimenduaJUAN LUIS ULAZIAErrekonozimenduaMANUEL LOPEZAreto-FoballaINA ALBERDIArku TiraketaAITZOL OIARZABALAtletismoaASIER CUEVASAutomobilismoaIÑAKI NARBAIZAErrugbiaAINARA LETONA


EskiaPELLO OSOROEskubaloiaPABLO ARANZETAFoballaHARITZ ALBISUAGimnasia ErritmikoaANDONI LASKURAINHerri KirolakAMILCAR DOS SANTOSHiru TxirloARKAITZ RODRIGUEZIgeriketaNEKANE TEJEDORJudoaADRIAN RIAÑOKarateaSERGIO RIVASMendiaJ- ANTONIO ELKORO “JUXE”PilotaANDER AGIRRESAROBESaskibaloiaADOLFO MALAGA “FITO”SquashOSCAR FERREIROTenisaIMANOL ARGÜESOTiro olinpikoaIÑAKI ZUBIZARRETATriatloiaALBERTO AGIRRETxirrindularitzaIZARO LASAWaterpoloaALAIN MOYAWu-ShuMIKEL ASTIGARRAGAXakeaDEPORTIBOKO XAKE ESKOLA


122011ko KIROLERREPASOARiaño eta Muguruza judokak dominekin.Ernesto Ezpeleta “Bihurrik” munduko marka berria ezarri zuen Berrizen.Hierros Anetxe maila igoeraren ate-ateraino heldu zen.Asier Cuevasek maratoiak eta ultramaratoiak bereganatu zituen.Dinbi-Danbak San Juan eta San Andres torneoak antolatu zituen.Jon Larrañaga biriketako trasplantatuak ekimen gogoangarria gidatzen du.Astelena izan da beste behin profesionaletako jaialdi gehien hartu dituena.Eibarrek zaletuen ilusioa piztu zuen 2. A mailara igotzea lortu ez arren.EKIPAMENDUAKKIROL-MATERIALAIGERIKETAPSIKOMOTRIZITATEAALTERNATIBOAKJ u l i a n E t x e b e r r i a , 2 - 4( 5 4 5 p o s t a k u t x a t i l a )T e l . 9 4 3 7 0 1 4 0 1 F a x a 9 4 3 7 0 2 3 3 5G a s o l e o b a n a k e t aBaita kalefakzio eta ur berogailuentzat ereGauez zerbitzu automatikoaGASOLINDEGIAOtaola etorb., 13 - BisTel. 943 207374 Fax. 943 20713012/I/13 ...eta kitto!789 zkia.


2011 KIROLERREPASOA13Bike Taldea txirrindularitzarekiko gure herrian dagoen zaletasunaren eredu.Ane Ziaran, goi mailako duatloilaria.Xake taldekoak, eskola indartzeaz gain, atzerrian ere izan dira.Patxi Usobiagak eskalada laga behar izan zuen lesio bat medio.Iñaki Mateos nagusitu zen Euskadiko fittness txapelketa nagusian.Eibartarrak-ek Preferentera igotzea lortu zuen.Urbat-Urkotronik-eko igerilariak Espainia mailako txapelketetan ere nabarmendu dira.Arratek zuen egoera larritik irtetzeko gestora berria sortu zen.R.A.C.V.N.-renordezkaritzaBIDAIAASEGURUAKJ.A. LASKURAINASEGURU ARTEKARIA S.L.ERA GUZTIETAKO ASEGURUAKD.G.S. 1.408 - JUrtzaile 1 (alboko sarrera)Telf. 943 70 28 87 / 943 20 37 13 / 943 12 05 30Faxa. 943 70 28 87 EIBAR...eta kitto! 12/I/13789 zkia.


142011ko KIROLERREPASOAIñaki Artetxe, Espainiako txapelduna tiroan.Oraingoan Azitaingo gizon-taldea asto biak eta traktorea baino gehiago izan zen.Ipurua gimnasia erritmikako senior taldeak Euskadiko txapelketa bereganatu zuen.Iñaki del Rey azpitxapelduna izan zen Euskadiko Supermotard modalitatean.Julen Terán atleta gaztea aurre-aurrean izan zen kros proba guztietan.Areto-foballeko Debabarrenako kadeteek txapeldunen arteko fasea jokatu zuten.Katu Kaleri irabazita Ruibalek mailaz igotzeko asmoarekin jarraitzen du.Miguel Laskurainek irabazi zuen Dianakoen Arrateko plater tiraketa torneoa.Hiru bandako billarrean González izan zen berriro Casinoko irabazlea.Katearen Egunean Debabarrenako taldeen aurkezpena egin zen beste behin.12/I/13 ...eta kitto!789 zkia.


2011ko KIROLERREPASOA15Klub Deportiboko batzordeak mendia txikienei ere gerturatzen jarraitzen du.Xakeko Kruzeta Memorialeko irabazleak.Joserautok foball zaletuen Liga eta Kopa irabazi zituen Superfinala galdu arren.Kalamuako judokek eta prestatzaileek hainbat domina eta sari jaso zituzten.Escudería Eibarrek I. Rallysprinta antolatu zuen Arrate Igoeraren ordez.Kurilenkok eta Petritxev-ek laguntza eskatu behar izan zuten etxera bueltatzeko.ARTOLAjatetxeaAstelehenetikbarixakuraEGUNEKOMENUA16 €kriantzarekinTokia gordetzeko:943206348ASTEBURUKODEGUSTAZIO MENUAUrdaiazpiko iberikoaren paletaEtxeko foie-aGanba, perretxiko eta espinaken nahaskiaTxipiroiak euren tintan edoLegatza plantxanBuztan erregosia edoSolomilloa plantxanDegustazio postrea edoLimoi sorbetea cavarekin edoTxokolate mousse-a Armagnac eraraEtxeko Errioxako kriantza ardoa,sagardoa edo beste25 € + BEZ...eta kitto! 12/I/13789 zkia.


2011/2012EIBAR FUTBOL TALDEAAupa Eibar!2. B Mailako taldea3. Mailako taldea Jubeniletako Ohorezko Ligako UrkoKadeteetako Ohorezko MailakoaInfantiletako Ohorezko Mailakoa


BAZKIDE KANPAINAOtsailaren 3ra arteABONOA DOANeskura dezakezu!EIBARguztiokgara2. Mailako taldeaJubenil Mailako taldeaKadete Mailako taldeaJubeniletako Euskal LigakoaKadeteetako Euskal LigakoaInfantil Txikiko taldeaAlebinetako taldea


182011ko KIROLERREPASOABolinagak “Txopitea eta Pakea” jaso zuen.Shalimov handiak irabazi zuen Valenciaga Memorialaren azken edizioa.Urbat waterpolo taldea asko hazi da, San Juan torneoa irabazteraino.Urkiko nesken talde gazteak maila bikaina erakutsi zuen Gasteiz Cup-en.Martin Vouilloz disko jaurtitzaileak hainbat domina irabazi ditu azken denboraldian.Idi-probak ez ziren falta Arrateko eta Aginagako jaietan.Deporreko squash taldeak azken edizioko Euskadiko txapela jantzi du.Asola-Berrikoak nagusi izan ziren Gipuzkoako eta Euskadiko hiru-txirlo txapelketetan.San AndresGozotegia● tartak● enkarguaketxeraBidebarrieta, 28☎ 943 20 79 7312/I/13 ...eta kitto!789 zkia.


2011ko KIROLERREPASOA19Juan Zubiaurre gazteak I. Futbol Festa antolatu zuen Eibarren.Alberto Ferreiro squash-laria txapelarekin.Eibar Eskubaloia klub berriaren talde nagusia lider sendoa da aurkariak egurtuz.Nesken errugbiak gero eta indar handiagoa lortzen dihardu Hierros Anetxen.Tenisean Imanol Argüesok (3.a ezkerretik) jarraitzen du izaten herriko balore onena.Eibarko Arkulariak hainbat lehiaketatan hartu du parte.Juan Luis Ulazia mendizaleari egindako agurrak jende mordoa bildu zuen Txaltxa Zelain.Ugan Klubak karate gazte taldea osatu du azken denboraldietan....eta kitto! 12/I/13789 zkia.


202011ko KIROLERREPASOAJoseba Plaza, garaile Galdaramiñon.Klodenek irabazi zuen Euskal Herriko Itzulia, Samuel Sánchez Arraten nagusitu eta gero.Deporreko eski batzordeak gazteekin osatutako talde indartsua egitea lortu du.San Andres torneoan 1998an Espainiako txapela jantzi zuen boskotea omendu zuten.Eskozia La Bravakoek antolatu zuten Estatuko peñen arteko V. Torneoa gure herrian.Pedro Agirregomezkorta “Petrusek” marka berria ezarri zuen beteranoen disko jaurtiketan.Dianako ehiztariak, Gisasolatarrak bereziki, nagusitu ziren eskualdeko txapelketetan.Gazteenen arteko herri-kirolak ikusteko aukera izan zen Euskal Jaiaren egitarauan.PSIKOLOGIA KLINIKOAETA OSASUN ZENTROABIDEBARRIETA, 27 - B, 1. solairua, 9. bulegoaTel. 675 706 807ERRETZEARI LAGATZEKO ikastaroaurtarrilaren 28an eta 29ane m a i t z a p a r e g a b e e k i nEMAKUME ETA GIZONM O D AK O N F E K Z I O A K☎ 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 712/I/13 ...eta kitto!789 zkia.


2011ko KIROLERREPASOA21BTT zeharkaldi berezia antolatu zuten beste behin Debegesatik.Arkaitz Rodríguez Gipuzkoako txapeldun.Desegin baino lehen, Arratek ikaragarrizko lana egin zuen harrobiarekin.Casa Cantabriak antolatutako bolo-palma txapelketan estatuko onenak izan ziren.Egaña eta Bengoetxea dira gure herriko pilota afizionatuaren ordezkari nagusiak.Areto-foballeko Debabarrena Gipuzkoako eta Euskadiko erreferentea bihurtu da.Mutrikun jokatzen den waterpolo Openak gero eta zale gehiago biltzen ditu.Ramon Quinak talde bikaina osatu du wu-shu modalitatean lehiatzeko.AUTOBUSAKBERTOKO ETA NAZIOARTEKO TXANGOAKBesaide, 11. ELORRIOTel. 607 - 41 06 21 (Eibar) / 94 - 623 16 47 (bulegokoa) / Faxa. 94 - 623 16 47...eta kitto! 12/I/13789 zkia.


22KIROLAKGarrantzizko Concepto Egile-AteneaBIGARREN B MAILARA IGOTA, ARETO-FOBALLEAN EUSKA-DIKO MAILA GORENA DUEN DEBABARRENAKO ConceptoEgile taldeak neurketa zaila du bihar arratsaldean Elgoibarko Olaizagakiroldegian, 16.00etan hasita. Labastida Atenea hartuko duConceptok, errioxarrek ateratzen dizkion lau puntuko aldea murriztekoasmoz. Liga baztertu barik ere, hilaren 25ean neurketa handiaizango dute Debabarrenakoek 1. mailako Ríos Renovables - RiberasNavarraren aurka jokatuko duten lagunartekoan.Bolunburu krosa domekan OlabenKROSAZ GOZATZEKO AU-KERA POLITA IZANGO DADOMEKA GOIZEAN OLABE-KO ZELAIAN, parte-hartzeaere goi mailakoa izango baita,jakinda Gipuzkoako kros txapelketakizango direla bertanjokoan. Bolunburu MemorialarenLXII. edizio honek bederatzilasterketa izango ditu, hasi10.30etan eta 13.15etan jokatukoden azken probarekinamaitzeko (proba hau benjaminmailako bertako atletekin jokatukoda, kilometro batean). Lasterketaluzeena, bestalde, senioreta promesa mailetako gizonezkoenaizango da, 9 kilometrokoa,eta 11.45etan hasikodena; honen aurretik jokatukoda maila bereko emakumezkoena,5.700 metroko distantzian.Zarautz garaile M. Diego txapelketanSOMOS EIBAR ESKUBALOIAK LEHENENGO ZATIAN AURREEGIN BAZION ERE, kostaldeko taldea eibartarrak baino gehiagoizan zen eta Miguel Diegoren omenez jokatutako 1. edizioa bereganatuzuen. Ford Mugarri Arrasatek 3. postuan amaitu zuen, finalerdietaneibartarrekinluzapenean galdu ondoren,eta Trapagaranekitxi zuen sailkapena.KadeteakselekzioarekinSergio García, MikelGuerra, Jon Iglesias,Ruben López eta Aitor Oregi Eibar Eskubaloiko kadeteak Euskadikoselekzioarekin hartu dute parte Murtzian jokatutako selekzio autonomikoenarteko Espainiako txapelketan. Errioxari, Murtziari etaKantabriari irabazita ere, amore eman behar izan zuten Aragoi etaAsturiasen aurrean.Almen torneoa Urkiko neskentzatAURREKO HIRU URTETAN FINALA JOKATU ETA GERO, AZ-KENEAN Urkiko neska gazteek Aretxabaletako Almen Gabon torneoairabazi zuten, jokoan zegoen 6. edizioan. Lehenengo urtekojokalariekin aurkeztuarren, hauek mailaonean jardun zuten etaerakutsitako kemenakgaraipena eman zien.Infantil mailako mutilentaldeak, bestalde, 6-1irabazi zion Eibartarrak-iUnben jokatutakoderbian.Eski irteera bertan beheraELURRA NAGI DABIL AURTEN ETA, IKUSTEA ERE ZAILA JA-RRI ZAIGUN HONETAN, Klub Deportiboko eski batzordeak bertanbehera laga behar izan du aurtengo denboraldiko lehen irteera. Asteburuhonetan egin behar zuten irteeran izena eman duten guztiak,beste urte batzuetan egin den moduan, hilaren azken asteburuan(28/29) egingo den bigarren eskursiorako geratuko dira apuntatuta.Dena dela, batzordekoak harremanetan jarriko dira izenaeman duten guztiekin.Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdekoosasun zentru eta etxeetanGipuzkoa, Espainia eta nazioartetikegiten dira trasladoakNTRA. SRA. DE BEGOÑAAutoa, Etxebizitza, Istripu eta Bizitza asegurua......ERA GUZTIETAKO ASEGURUAKEstaziño, 12 - behea Tel. 943-257545 Fax. 943-257546EHORZKETA-BEILATOKIA● KOROAK ● ESKELAK ● HILARRIAK ● AGIRIAKBULEGOAK ETA ERAKUSKETA:Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.ZERBITZU IRAUNKORRA:☎ 943 201095 Faxa: 943 20256412/I/13 ...eta kitto!789 zkia.


Abenduaren 14a inoiz ahaztuko ez duen data da Iñigo Ruizde Galarretarentzat. Eibartarrak Bilboko Athletic Club-ekin debutaegin zuen Pariseko Printzeen Parkean Paris Saint Germainen aurkakoEuropako Ligako partiduan. 18 urte ditu eta etorkizunean foballarigarrantzitsua izan daitekeela diote adituek.IÑIGO RUIZ DE GALARRETA, foballaria:“Debuteko kamiseta markoanipinita daukat etxean”- Zer sentitu zenuen Printzeen Parkean,zelaira irtetzear, Athletic Club-en lehentaldearekin debuta egitera?Txikitatik amestutako zerbati betetzerazihoan. Partidu bat gehiago zen, baina berotzennengoenean entrenatzaileak aulkirahurbiltzeko esan zidanean demaseko pozasentitu nuen. Emozio handiz joan nintzenkorrika zelaira irtetzeko prestatzera.- Tokia eta txapelketa, gainera, ez zirennolanahikoak.Ez. Parisen, Printzeen Parkean, ParisSaint Germainen aurka eta Europako Ligandebuta egitea izugarria izan zen.- Nola sentitu zinen partiduan?Pentsatzen nuen urduriago egongo nintzela,baina sartu nintzen momentutik partiduansartu nintzen. Gainera, taldekideekinurte osoa eman dut entrenatzen eta eurekinjokatzera ohituta nago. Asko lagundu zidaten,bestetik. Minutu gehiago jokatzekogogoa neukan, baina zelaira irtetzea bakarrikniretzat demaseko saria izan zen.- Norbaitekin aldatu zenuen kamisetapartiduaren ostean?Ez, ez! Kamiseta hori niretzat gordenuen, ondo gainera. Hor daukat, logelan,marko batean jarrita.- Aurredenboraldia lehen taldearekinegin zenuen. Zer sentitu zenuen udanaurredenboraldia lehen taldearekinegingo zenuela esan zizutenean?Hasiera batean 2. B Mailan dagoen BilbaoAthleticekin hasi nuen aurredenboraldia,baina orduan, Marcelok (Bielsa) bigarrentaldeko hainbat jokalari ikusi nahi zituelaesan ziguten eta Valentziara joan beharginela lehen taldearekin aurredenboraldiaegitera. Uff, oso-oso pozik hartunuen berria! Oso ondo egon zen, bainaoso-oso gogorra izan zen aurredenboraldia.Egunero lan handia egiten genuen,hainbat saio ezberdin, eta atsedenerakogeneuzkan momentuak lotan pasatzen genituen,atsedena hartzen, pentsa. Hainbatlagunarteko neurketa ere jokatu genitueneta ondo aritu nintzen haietan. Horrela,orain eurekin dihardut entrenatzen, beraz,merezi izan zuen.- Nolakoa da profesional artean bizi dengiroa?Egia esan oso zorte handia izan dut lehentaldean aurkitu dudan jendearekin.Oso giro ona bizi da, gehienak gazteak garaeta hori igartzen da, baina nagusienekinere harremana zoragarria da, eta orokorreangiro polita dago taldean eta oso gustoranago. Hasieratik gehien lagundu didan taldekideaMarkel Susaeta izan da. Txikitatikezagutzen nuen eta asko lagundu dit. Gero,gazteen artean ere ezagutzen nituenbeste batzuk, Iker Muniain adibidez. Kapitainakere (Gurpegi adibidez) oso ondo portatzendira gazteenekin, eurek ere bizi izandutelako guk orain bizi duguna.ELKARHIZKETA 23- Eta entrenatzailea nolakoa da? Diotenbezain zoroa da Bielsa?Foballaz asko daki eta oso entrenatzaileona da. Hala ere, lan asko egin behar daberarekin eta gogorra da.- Noiztik zabiltza Athletic-eko harrobian?Bederatzi urterekin hasi nintzen Lezaman,txiki-txikitatik. Orduan nagusiak hurrunikusten dituzu eta amesten duzuna da noizbaitzu euren tokian egotea. Orain momentuhori heldu zait eta ia ezin dut sinestu.- Lehen taldearekin entrenatu beharrarekin,maila profesionalean aritu beharrarekin…nolakoa da bizitza 18 urteko foballaribatentzat?Zure adinekoek egiten duten gauza askoegiteari laga behar diozu, argi dago, bainahorrelako aukera bat aprobetxatu egin behardudala pentsatzen dut. Agian ezingo ditutnire lagunek egiten dituzten hainbatgauza egin, baina gero Parisen 5 minutu jokatzenbaditut, merezi du.- Hurbil ikusten duzu 1. Mailan debutaegitea?Aldi bitan konbokatuta joan naiz, bainabadakit oraindik ez nagoela prest 1. Mailabezalako txapelketa batean jokatzeko.Oraindik 2. B mailan partiduak jokatu beharditut eta foballari onagoa egin. Baina bai,amesten dut momentu horrekin....eta kitto! 12/I/13789 zkia.


24KULTURAEuskal Herrian eg iten den musikaren panoramang oi-g oian dauden proposamen bi batuko dira g aurColiseoan. Batetik, Bide Ertzean talde tolosarra, DonInorrez azken lana aurkezten dihardutenak arrakastaosoz. Eta, bestetik, Maite Arroitajarureg i arituko daMurseg o bezala. 20.30etan hasiko da ikuskizuna.IMANOL UBEDA(Bide Ertzean):“Benetakosariazuzeneanjotzea da”- Don Inorrez-ekin EuskarazkoKantu Onenaren sariajaso duzue XV. Premios dela Musica delakoan. Inor ezizateko, zerbait bazarete.Diskoa argitaratu genuenetikhona, guretzat garrantziagutxien duen kontua da sariarena.Izan ala ez izan aitortzekosasoian, sariei ez diegu sekulaahalmen hori eman: sariakbeti dira bidegabeak. Musikasari eta lehiaketetatik ategon beharko luke. Hala ere,gure ingurukoei izugarrizkoilusioa egin zien, guri bainogehiago: eta gure ingurukoakpozik ikustea guretzat erepozgarria da. Dena dela, gusturajaso genuen saria: emandakoaesker onez jaso genuen.Baina guretzat benetakosaria zuzenean jotzeko aukerakizatea da, Coliseoan jotzekoaukera izatea.- Biraren azkenaurren kontzertuaeskainiko duzue Eibarren.Nola joan da bira?Diskoa Gaztelupeko Hotsakzigilura iritsi zenean, autoahartu eta Tolosatik Soraluzerakobidea egin nuen. Gaztelupekoenbulegotik 20 CDhartu eta, etxera bidean, Deskarganzulatua izan nuen autoan."Ño!", pentsatu nuen,"ez gara oso urruti iritsiko diskohonekin". Gauzak nola diren!Inoiz baino gehiago bidaiatudugu: Katalunian izangara bitan, Londreseko EuskalEtxean ere jotzeko aukeraizan dugu. Horretaz aparte,guretzat orain arte arrotzakizan diren plaza batzuetan aritzekoaukera izan dugu: DonostiakoVictoria Eugenia antzokian,Hatortxu Rock jaialdian...Horretaz gain, aitzakiaederra izan da berriz ere gustukoditugun tokietara itzultzeko:Espaloia, Durango edotaBilboko Kafe Antzokietara.- Nolakoa izango da Eibarkokontzertua?Don Inorrez diskoa ari garaaurkezten eta horko kantuekgaur egun pisu handia dutegure errepertorioan. Baina aurrekodiskoetako kantuak erejoko ditugu eta baita berrikigrabatu dugun bat ere: Adarrartean,Intxorta 1937 elkarteakplazaratu duen bildumabaterako konposatu duguna.- Mursego ere egongo dakontzertuan. Elkarrekin aritukozarete?2009ko udaberrian, JolieHolland ikustera joan ginenGazteszenara (Donostian).Aurretik Mursegok abestu beharzuela bagenekien, bainaez genuen bere inongo erreferentziarik.Maite ezagutzengenuen, baina Mursegorekinegiten zuen proposamena ez.Emanaldi horretan uste dut iaikusle gehienak seko maiteminduginela Mursegorekin.Berria, ezberdina, indartsua...Buruan izan genuen emanaldihura egun askotan. Azken aldianEuskal Herrian eman denproposamen interesgarrienadela esan daiteke.Usartza Txistu Taldea EuskaldunanEGUAZTENEAN USARTZA TXISTULARI TALDEAK BILBOKOEUSKALDUNA JAUREGIAN KONTZERTUA eman zuen, BilbokoUdal Txistularien Bandako neguko denboraldiaren barruan kokatutakoemanaldian. Bilboko txistulariek "euskal musika popularrarendifusioan ibilbide historiko handia duen taldea" omendu nahi izanzuten, eibartarrak eguazteneko kontzertuan parte-hartzera gonbidatuta.Bere sorreraren 75. urteurreneko ospakizunetan murgildutadagoen Usartza taldeak errepertorio klasikoko Isidro Ansorenaeta Pepe Andoain moduko autoreak garaikideak diren beste batzuekinuztartu zituen Bilboko emanaldian.Usartza Txistu Taldearen lehen kontzertua 1935eko apirilaren16an izan zen, lau urte lehenago aldarrikatutako Errepublikarenoroimenez, Musika Bandak urtero eskaintzen zuen kontzertuarenatsedenaldian. Gaur egun hamar musikarik osatzen dute taldea:Elena Pérez (lehen txistua eta zuzendaria); Enrike Montero, IratxeGiménez, Mireia Astiz, Ainhoa Urkizu eta José Miguel Laskurain(lehen txistuak); Asier Castelos eta Javier Zorrakin (bigarren txistuak);Germán Ereña (silbotea); eta Iñaki Orbegozo (perkusioa).Emanaldian Mari Sol Arrillaga soinujolearen laguntza izan zuten.Argazki erakusketaktabernetanHIRU ARGAZKI ERAKUSKETA IPI-NI DITUZTE IKUSGAI KLUB DE-PORTIBOKO ARGAZKILARITZATALDEKOEK. Hilaren 31ra arte AinaraGarcíaren "Euskal Herriko Txokoak"izenburukoa Portalea tabernanikus daiteke, Oscar Blancoren argazkiakEl Ambigú tabernan daude ikusgaieta José Luis García de Madinabeitiarenargazkiak, berriz, Deporren.12/I/13 ...eta kitto!789 zkia.


ColiseorakosarrerensalmentaCOLISEO ANTZOKIAN ES-KAINTZEN DIREN IKUSKIZU-NETARAKO SARRERENSALMENTARAKO ORDUTE-GIAK honakoak direla emandute aditzera arduradunek: aldezaurreko salmenta astelehenetan19.00etatik 20.00etaraeta barixakuetan 21.00etatik22.00etara; salmenta arrunta,berriz, ikuskizuna hasi baino ordubetelehenago hasiko da. Zinemaridagokionez, 17.00etakoemanaldietarako sarrerak emanaldiahasi baino ordubete lehenagohasiko dira saltzen etagainontzeko emanaldietarakosarrerak, berriz, emanaldia hasibaino ordu erdi lehenago. Bestalde,zinema emanaldienYoga ikastaroa otsailetik aurreraUrte berriarekin batera, bizitza osasuntsuagoa eramateko aukera da yoga egitea.Sarreren salmentarako ordutegiak jakinarazi dituzte Coliseotik. / LEIRE ITURBE2012rako prezioa 5'5 eurokoaizango da eta 3Dko emanaldietarakosarreren prezioa eurobat merketu dute, 7'5 eurotik6'5 eurotara jaitsita.…ETA KITTO! EUSKARA ELKARTE-AK HASIBERRIENTZAT OINARRIZKOYOGA IKASTAROA antolatu du. Otsailekoeta martxoko lau martitzenetanizango da (otsailak 7, 14, 21 eta 28 etamartxoak 6, 13, 20 eta 27) arratsaldeko18.30etatik 20.00etara …eta kitto!-renegoitzan. Izen-ematea zabalik dago(…eta kitto!-ren bulegoan, Urkizu, 11solairuartean edo 943200918 telefonozenbakian) eta ikastaroak 12 euro baliodu (10 euro …eta kitto!-ko bazkide etaberbalagunentzat). Zerria (esterilla) etaarropa erosoa eraman beharko da.“Wilt” lanaren kartela.KULTURAAntzerkia AdosTeatroarekinhilaren 20anADOS TEATROA TALDEKO-AK COLISEOAN IZANGO DI-RA HILAREN 20-AN, 20.30-etan "Wilt, panpina puzgarrienhilketa" ikuskizunarekin. GarbiLosadak zuzendutako laneanMikel Laskurain, Isidoro Fernández,Aitziber Garmendia,Miren Gojenola, Koldo Losadaeta Fernando Ruiz aktoreekjardungo dute Henry Wilt itxaropenagalduta duen gizonarengorabeherak taularatzen.25● FisioterapiaKIROLFISIOTERAPIANADITUAK● Osteopatia● Kirol-masajea eta terapeutikoa● Errehabilitazioa● Kirol lesioen tratamendua● ElektroterapiaTxaltxa Zelaiko parkingetik 50 metrora, herriaren erdi-erdianJuan Gisasola, 14 ● Tel.: 943 127 078 ● EIBAR (Gipuzkoa)...eta kitto! 12/I/13789 zkia.


26KULTURAMarrazki lehiaketa Galiziako EtxeanlaburrakNAPOKA IRIA DONOSTIANGaur 20.30etan NapokaIriak kontzertua eskainikodu Donostiako Doka KafeAntzokian (Errege zain,20, Antigua), Physis VersusNomos-ekin batera.Harrobialantzenekimenaren barruanantolatutako emanaldirakosarrerak 5 eurotan ipinikodituzte salgai.EHE-N AGENDAK SALGAIEibarko Euskal HerrianEuskaraz-ek aditzera emanduenez, nahi duenakEHE-k 2012rako argitaraeman duen agendaerosteko aukera daukaKlub Deportiboarentabernan. Agendak 7'5eurotan ipini dituzte salgai.SOSTOA ELGOIBARRENSan Anton jaiak direla eta,Sostoa abesbatzakzarzuelari eskainitakokontzertua emango duElgoibarko Antzokian12.30etan, pianoan IsabelLaspiur eta Mª KarmenEtxebarriak lagunduta.Zarzuela handiariomenaldia egitekokontzertua izango da.Gabonetako postalen marrazki-lehiaketak tradizio handia du Galiziako Etxean. / LEIRE ITURBEBIHAR ARRATSALDEAN,16.30-ETAN HASIKO DA ASBURGAS GALIZIAKO ETXE-AN Gabonetako postalen marrazki-lehiaketa,6 eta 12 urtebitarteko umeentzat. Maila bibereiziko dituzte, bat 10-12 urtebitartekoentzat eta beste bat6-9 urte bitartekoentzat, etamaila bakoitzerako hiru sariematea dago aurreikusita. Horrezgain, nagusien mailakoirabazleak egindako marrazkiahurrengo Gabonetarako postalaegiteko erabiliko dute. Partehartzen duten umeen marrazkiakurtarrilean eta otsaileanikusgai ipiniko dituzte.Bestalde, Galiziako Etxeakurtero ospatzen dituen Dia dasLetra Galegas jaien egitaraurakoazala aukeratzeko lehiaketaantolatu dute lehenengoz. Gaialibrea izango da, baina "XXIX.Día das Letras Galegas. CasaC. de Galicia As Burgas. En homenajeal escritor Valentín PazAndrade" idatzita agertu beharkoda derrigorrez. Irabazleak100 euro jasoko ditu eta lanakaurkezteko azken eguna otsailaren28a izango da. Informaziogehiagorako eta lanak entregatzekoGaliziako Etxera jo daiteke(Urkizu, 11 behean).Zinea euskaraz eta doanDOMEKARA ARTE MARTXAN EGONGO DENEUSKO JAURLARITZAREN "ZINEMA EUSKA-RAZ" ekimenari jarraituta, internet erabilita euskarazkofilmak sarean, streaming bidez doan ikustekoaukera eskaintzen dute www.kulturklik.com webgunean.Ekimenaren bigarren urtea den honetan 13film berri gehitu dizkiote zerrendari: "80 egunean","Arriya", "Izarren Argia", "Olentzero eta oparien ordua","Amerikanuak" eta beste hainbat. Denera 43film daude ikusgai.Bertso Egunerako sarrerak salgaiURTARRILAREN 28-AN DONOSTIAN OSPATUKO DEN BERTSOEGUNERAKO sarrerak salgai daude www.bertsosarrerak.eu atarian.2012an Euskal Herriko BertsozaleElkartea sortu zela 25 urtebeteko dira eta urteurren horiizango da Bertso Egunaren ardatza.Egitarauari 12.00etan ekingodiote, Donostiako Alde Zaharrean.Ekitaldi nagusia, berriz, arratsaldean,18.00etan hasiko daKursaaleko areto nagusian eta,ondoren, nahi duenak KursaalekoNiNeu jatetxean 21.00etan hasikoden afarian eta festan parte hartzekoaukera izango du.“Etxeberria: lehen urtea” PortaleanGAUR ARRATSAL-DEAN INAUGURA-TUKO DA PORTA-LEAN "ETXEBE-RRIA: LEHEN UR-TEA" IZENBURUKOerakusketa. RobertoLópez Etxeberriakaurten Cibeles pasarelandiseinatzailegazte onenaren sariabigarrenez jarraian eskuratudu eta otsailaren5era arte martxanizango den erakusketan saritutako bilduma bietako jantziak eta irudiakegongo dira ikusgai. Erakusketa ohiko ordutegian egongo dazabalik, martitzenetik domekara 18.30etatik 20.30etara.12/I/13 ...eta kitto!789 zkia.


laztanakemoten...Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzendizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazkibikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.AGENDA27Zorionak, GARAZI,atzo urtia betezenduan-eta.Famelixaren partez.Zorionak, ARETX,zure zazpigarrenurtebetetzian. Askomaitte zaittugu. Enekoeta etxekuen partez.Zorionak, SABRINA,gaur sei urte egittendozuz-eta. Etxekuenpartez.Zorionak, JONE, gaursei urte betetzendozuz-eta. Muxuhaundi bat aitta, amaeta Anderren partez.Ongi etorri, MARKEL,abenduaren 27ttikgure artian zagoz-eta.Etxeko guztien partez.Zorionak, ANE,hillaren 9xan urtiabete zenduan-eta.Muxu haundi batetxekuen partez.Zorionak, JON!Zapatuan sei urtebete zenduazen-eta.Muxu haundi batfamelixaren eta, batezbe, Kepa, Mikel etaNoraren partez.Zorionak, ANERAlberdi Etxabe, bixarurtebete egingo dauetagure etxekoprintzipituak. Muxuhaundi bat etxekuenpartez.Zorionak, MANEXOrueta, abenduaren27xan urtebete eginzenduan-eta. Muxuhaundi bat famelixaguztiaren partez.Zorionak, IRADI,hillaren 11n urte bibete zenduazen-eta.Muxu haundi-haundibat etxekoprintzesarentzat.Zorionak, MIREN,gure potxola, atzo lauurte bete zenduazeneta.Segi beti bezaiñalai. Patxo potolo batetxekuen partez.Zorionak, DANEL,hillaren 2xan urtiakbete dozuzelako.Muxu haundi batfamelixa guztiareneta, batez be, Peioaeta Inharren partez.Zorionak, IRAIA, zortziurte be egin dozuz-eta.Muxu haundi bat askomaitte zaittuztenMartxel, aitatxo etaamatxoren partez.Zorionak ENERITZgure etxeko sorgiñari,atzo urte bi betezittuan-eta! Muxupotolo bat famelixa etalagun guztien partez.Zorionak, LIBE, gaurhiru urte betetzendozuz-eta. Muxuhaundi bat aitta,ama eta famelixaguztiaren partez.Zorionak, tia IHINTZA,hillaren 10ian urtiakegin zenduazen-eta.Oso gozua zeguantiramisua. Ekhi etaEñauten partez.Ongi etorri abenduaren30etik gure artiandaguan MALENVega Arriagari!!!Famelixaren partez.Zorionak, JULE,astelehenian sei urteegingo dozuzelako.Laztan haundi-haundibat famelixaren partez.Zorionak, GORKA eta EKHI,hillaren 8xan eta 3an urtiak betedozuez-eta. Etxekuen partez.Zorionak, UNAI, atzozortzi urte eginzenduazen-eta.Muxu haundi bat tiaeta tioren partez.JAIOTAKOAK- Ander Moya Gumbao. 2011-XII-24.- Markel Vallejo Marfull. 2011-XII-27.- Jon Prieto Ulazia. 2011-XII-28.- Naia Fernández González. 2011-XII-28.- Ivan Pizarro Rubio. 2011-XII-28.- Maddi Astigarraga Pérez. 2011-XII-29.- Sonia Mendy. 2011-XII-29.- Malen Vega Arriaga. 2011-XII-30.HILDAKOAK- Lur Arregi Mallabiabarrena. 91 urte. 2011-XII-28.- Leandra Elizburu Bilbao. 88 urte. 2011-XII-30.- Ramon Imaz Atxa. 57 urte. 2012-XII-30.- Roberto Murgiondo González. 53 urte. 2011-XII-31.- Jesus Mª Larrañaga Retolaza. 72 urte. 2012-I-1.- Ramon Alberdi Ajubita. 86 urte. 2012-I-2.- Floren Lander Irisarri. 86 urte. 2012-I-2.Zorionak, MANOLI (hillaren 18xan 83 urteegingo dozuzelako) eta MALEN (bixar lau urtebeteko dozuz-eta). Etxeko guztien partez.Zorionak JANAri (lau urte hillaren16xan) eta bere osaba PABEN-i(30 urte hillaren 17xan), askomaitte deutsuen famelixaren partez.- Evaristo Vázquez Salgado. 85 urte. 2012-I-3.- Jorge Juan Artamendi Errasti. 72 urte. 2012-I-3.- Mª Jesus Martitegi Mekolalde. 88 urte. 2012-I-4.- Encarnacion Hidalgo Dávila. 88 urte. 2012-I-4.- Alejandra Ceballos Fernández. 71 urte. 2012-I-8.- Isabel Olazagoitia Abascal. 55 urte. 2012-I-8.- Constan Contreras Arce. 94 urte. 2012-I-10....eta kitto! 12/I/13789 zkia.


28AGENDAhoroskopoaARIESEz duzu urtea zuk nahi bezala hasi,baina egoerak hobetzera joko duberehala. Berri on bat jasoko duzueta asko animatuko zara.TA URUSUrtarrilaren lehen asteak gogorrakegingo zaizkizu, ‘urtarrileko aldapa’delakoa. Pioleta beharko duzumalda pasatu ahal izateko.GEMINIUste duzuna baino gaitasunhandiagoa daukazu; kontua daez zarela horretaz konturatzeneta ez duzula aprobetxatzen.CANCEREzer ez da betirako. Konturatukozara gauzak momentuan bizi behardituzula. Ondo sentituko zara horrelajarduten, momentukoa bizitzen.LEOZenbakiak ez dira oso politak zurekontu korrontean. Zerbait eginbeharko duzu hori konpontzeko:alferrikako hainbat gastu kendu?VIRGOAtzean lagako dituzu iazko ohituratxarrak eta beste modu bateanikusiko dituzu gauzak. Ez da errezaizango, baina lortuko duzu.LIBRADatorren astean izango duzuaspalditik eskuratu nahi duzun horilortzeko azken aukera. Egia esan,inoiz baino errazago izango duzu.SCORPIUSUrtea hasi berri da eta urte berriaklagun berezi bat ekarri dizu albora.Ea lortzen duzun gehiago erakartzea,ez da erreza izango inolaz ere.SA GITTARIUSUrte berriko biharamona pasatuta,dantzarako gogoa izango duzuasteburuan. Hotza pasatzeko aitzakiaezin hobea da dantza egitea.CAPRICORNIUSMugikor, ordenagailu eta horrelakogauzetatik kanpo bizitza dagoelakonturatuko zara datozen egunotan.Zenbat gauza galdu dituzu, ezta?AQUARIUSAldaketen sasoia hasi da zuretzat.Poliki-poliki gauzak aldatzen joangodira eta gutxi barru konturatuko zarazenbatekoa izan den aldaketa hori.PISCISZurrumurru bat helduko da zurebelarrietara. Kasu egin edo ez,hori izango da kontua. Denborakerakutsiko dizu hori egia den edo ez.Barixakua 13KONTZERTUA20.30.- Bide Ertzeaneta Mursego. Sarrera:5 euro. Coliseoan.Zapatua 14LEHIAKETA16.30.- Gabonetakopostalen marrazki lehiaketa.As Burgas Galiziako Etxean.KALEETAN KANTUZ19.30.- KaleetanKantuz-ekoen irteera.Untzagatik hasita.Domeka 15KROSA10.30.- LXII. Bolunburuoroigarri krosaren hasiera.Azken proba 13.15etan.Arraten (Olabeko zelaian).SAN ANTON JAIAK11.00.- Meza herrikoia.Azitaingo parrokian.16.30.- Asola-BerrikoHiru Txirlo bola-txapelketa.San Anton AzitaingoPatroiaren 1. saria.Asola-Berriko bolatokian.lehiaketakAstelehena 16HITZALDIA19.30.- "Esperientziahistorikoak eta baloraziokritikoa" hitzaldia, JuanManuel Sinderen eskutik.Portalean.Martitzena 17IKASTEN10.30.- Biltzar Orokorra.Armeria Eskolan.SAN ANTON JAIAK19.00.- San Anton Egunadela eta, meza auzokopremien alde eta urteanzehar hildakoen oroimenez.Azitaingo parrokian.HITZALDIA19.00.- "Medicinay genoma: el futuro ya estáaquí", Javier NovoNafarroako UnibertsitatekoGenetika irakasleareneskutik. Portalean.– “Aratosteak 2012 Eibarren” kartela.Informazioa eta lanak aurkeztea: 2012ko urtarrilaren 19ra arte, Pegoran.Eguaztena 18IKASTEN11.00.- Hizketaldi-kafea:"Giza gorputzeko organoendohaintza". Untzaga jubilatuetxean.MUSEOARENURTEURRENA16.00.- ArmagintzarenMuseoaren 5. urteurrenadela eta, sarrera doan.Eguena 19IKASTEN10.00.- "Grafologia",Magdalena Ezkurragrafologoaren eskutik.Armeria Eskolan.EGO IBARZINE KLUBA17.00 eta 21.00.-"Bebés" (Zuz: ThomasBalmés). Sarrera: Euro bi.Hezkuntza Esparruan.– Narruzko Zezen Sariak.Gaia: Antzez artikuluak eta gidoiak. Informazioa eta lanak aurkeztea: Hezkuntza Esparruan(Egoitza Zentroan), 943208444 telefono zenbakian.– Portada lehiaketa.XXIX. Día das Letras Galegas egitaraurako azala aukeratzeko lehiaketa. Informazioa eta lanakaurkeztea: Otsailaren 28ra arte, As Burgas Galiziako Etxean (Urkizu, 11 behean).SUDOKUA3 8 DENBORAPASAK6 45 6 8 7 11 9 4 27 52 5 1 85 8 7 2 34 57 6 AURREKOAREN EMAITZA12/I/13 ...eta kitto!789 zkia.


eguraldia (EUSKALMET.NET)erakusketak– Urtarrilaren 15era arteARGAZKILARITZA TALDEAren erakusketa.Topalekuan.– Urtarrilaren 27ra arteKOKO-MARRUAK. Armagintzaren Museoan.– Urtarrilaren 31ra arteJOSE LUIS GARCIA DE MADINABEITIArenargazki erakusketa. Klub Deportiboan.OSCAR BLANCOren argazki erakusketa.El Ambigú tabernan.AINARA GARCIAren “Euskal Herriko txokoak”argazki erakusketa. Portalea tabernan.– Otsailaren 5era arte“ETXEBERRIA: LEHEN URTEA”. Portalean.ikastaroak– Yoga (hasiberrientzat).Noiz eta non: Otsailak 7, 14, 21 eta 28 eta martxoak6,13, 20 eta 27, 18.30etatik 20.00etara. …eta kitto!Euskara Elkartean (Urkizu, 11 solairuartean).Izen-ematea: …eta kitto!-n. Prezioa: 12 euro(10 euro …eta kitto!ko bazkide eta berbalagunentzat).zinea Coliseoan(1 ARETOAN)13an: 22.30 (1 Aretoan)14an: 19.45 eta 22.3015ean: 20.0016an: 20.30”Cinco metros cuadrados”Zuzendaria: Max Lemcke(2 ARETOAN)13an: 22.30 (2 Aretoan)14an: 19.45 eta 22.3015ean: 20.0016an: 20.30”La guerra de los botones”Zuzendaria: Christ. Barratierfarmaziak13, barixakuaEGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)14, zapatuaEGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)15, domekaEGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)16, astelehenaEGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Barandela (Z. Agirre, 4)17, martitzenaEGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)18, eguaztenaEGUNEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)GAUEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)19, eguenaEGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)20, barixakuaEGUNEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)(ANTZOKIAN)14an: 19.45 eta 22.3015ean: 20.0016an: 20.30”La hora más oscura” 3DZuzendaria: Chris GorakAGENDAtelefono jakingarriakSOS deiak ........................112Peg ora .............................010Udaletxea .........943 70 84 00Portalea ............943 70 84 39Udaltzaingoa.....943 20 15 25Mankomunitatea943 70 07 99Debeg esa..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ..........943 03 34 00Iberdrola ..........901 20 20 20Naturg as ...........902 12 34 56DYA Larrialdiak.943 46 46 22Gurutze Gorria..943 22 22 22Mendaro osp. ....943 03 28 00Anbulategia ......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak ........902 11 20 88Ertzaintza .........943 53 17 00Eusko Tren .......902 54 32 10Pesa .................902 10 12 10Taxiak...............943 20 30 71.........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ..629 14 18 74Al-A non/A lateen 650 26 59 63autobus ordutegiakEIBA R-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etaraorduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DO-NOSTIA-EIBAR. Lanegunak: 07.00, 07.30etatik14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etaraorduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,19.30, 21.00 eta 22.00.EIBA R-BILBO. Lanegun eta zapatuak:06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu etajaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.EIBA R-GA STEIZ. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.GA STEIZ-EIBA R. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.EIBA R-IRUÑEA . Lanegunak: 07.45 eta13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Laneguna:11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.EIBA R-A RRATE. Egunero: 15.30. Zapatuak:14.15. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00,13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBA R. Egunero: 16.00.Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30,13.30 eta 18.30.EIBA R-ELGETA . Lanegunak: 13.30 eta20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EI-BAR. Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:12.30 eta 19.30.EIBA R-MENDA RO. Lanegunak: 06.20 eta07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:08.00etatik 21.00etara orduro. MENDARO-EIBA R.Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etaraorduro eta 21.55.tren ordutegiakEIBAR-DONOSTIA . Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:baita 06.13 eta 07.13. DONOSTIA-EIBAR. Egunero:07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. Lanegunak:baita 05.47 eta 06.47.EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57.29...eta kitto! 12/I/13789 zkia.


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Eibarko Txikito kalean pisua salgai.2 logela, egongela, sukaldeaeta komuna. 56 m 2 . Igogailua.168.000 euro. Tel. 672-622774.– Jardiñeta kalean pisua salgai. 3logela, egongela, jangela, sukaldeaeta komuna. Kalefakzio zentralaetxe guztian. Sartzeko prest.Eguzkitsua. Tel. 688-873807.– Pisua salgai Eibarko erdialdean.3 logela, egongela, sukaldea, komunbi eta trasteroa. Igogailua.Guztiz berriztua eta argitsua. 130m 2 . Tel. 626-203838.1.2. Errentan– Pisua hartuko nuke alokairuanEibarren. Tel. 609-901546.2. Motorra2.1. Salgai– Honda CBF 500 motorra salgai.2007. urtekoa. 12.700 km. 3.500euro. Tel. 943-530667.3. Lokalak3.1. Salgai– Garaje itxia salgai Bittor Sarasketakalean. Tel. 685-710962.– Garajea salgai San Pion. Tel.943-702231.3.2. Errentan– Garaje itxia alokagai Asua-Errekan.Tel. 616-959625.– Garajea alokagai Arrate-Biden.1. solairuan, itxia eta autoa garbitzekotokiarekin. 90 euro. Tel. 679-310083.– Ileapaindegi berria alokagai, arazopertsonalengatik. Merke. Tel.667-806737.– Garaje itxia alokagai. Tel. 617-688311. Maria.– Lokalak alokagai Ubitxa kalean.Behe solairuan eta kanpora begira.80, 100, 150 eta 200 m 2 koak. Tel.617-688311. Maria.– Garaje itxia alokagai Ardantzan(Arrate Bide, 2). Handia eta berria.95 euro. Tel. 647-952677.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan4. Lana4.1. Lan bila– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta etxeko lanakegiteko. Tel. 662-025906.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 608-406751.– Neska eskaintzen da garbiketakegiteko, sukaldean laguntzekoeta kamarera jarduteko. Tel.686-149562 eta 632-234597.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 671-121334.– Neska eskaintzen da umeakarratsaldetan zaintzeko eta LHkoklaseak emateko. Tel. 638-855268.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketalanetarako. Tel. 628-014327.– Emakumea eskaintzen da ordukagarbiketa lanak egiteko, tabernetanjarduteko eta nagusiakzaintzeko. Tel. 630-820424.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketalanetarako. Tel. 638-338816.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketalanetarako. Tel. 632-541473.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 638-047847.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta etxekogarbiketarako. Tel. 683-554245.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta etxekogarbiketarako. Tel. 669-311385.– Neska euskalduna eskaintzenda etxeko lanak egiteko, nagusiakzaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 617-571210.– Emakume euskalduna eskaintzenda nagusiak edo umeakzaintzeko. Tel. 685-758326.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketa lanetarako.Esperientzia. Tel. 608-147559.– Emakumea eskaintzen daetxeko lanetarako eta nagusiakzaintzeko. Tel. 638-527489.– Emakumea eskaintzen daumeak edo nagusiak zaintzeko,garbiketak egiteko eta sukaldeanlaguntzeko. Esperientzia. Tel.616-397348.– Neska eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko, garbiketakegiteko eta sukaldean laguntzeko.Tel. 632-700803.– Emakumeaeskaintzen da nagusiakzaintzeko, garbiketak egitekoetabar. Tel. 695-180539.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko, tabernak garbitzekoetabar. Tel. 679-910991.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko, garbiketak egitekoetabar. Tel. 646-778839.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko etagarbiketa lanetarako. Tel. 634-887814.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta etxeko lanetarako.Tel. 659-037882.– Mutila eskaintzen da kamarerojarduteko, pintore moduan edofunerarian tanatoprakto lanakegiteko. Tel. 647-898016.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko etaetxeko lanetarako. Tel. 635-555040 eta 943-127018.4.2. Langile bila– Odontologoa behar da astero 2-3 arratsaldetan Ermuko hortz-klinikabatean. Urte biko esperientziagutxienez. clinicadentalcd@gmail.com– Pertsona euskalduna behar daEibarko taberna batean lan egiteko.Tel. 665-718396.5. Irakaskuntza5.1. Eskaerak– Irakaslea behar da akademia baterako.LHtik Batxilergo arteko klaseakemateko. Tel. 652-763264.laneskaintza@gmail. com5.2. Eskaintzak– Klase partikularrak ematen dira:Euskara, Matematikak, Fisika, Kimika.Talde txikiak. Tel. 699-069080.– Irakasleak maila guztietako klasepartikularrak ematen ditu. Lau lagunekotaldeak. Talde berriak urtarrilean.Tel. 685-739709. Patrizia.– Bateria klaseak ematen dira. Lokalegokitua. Material ugari. Tel.650-242368.6. Denetarik6.1. Salgai– Ordenagailua salduko nuke. Iaberria eta egoera onean. Compaq.Tel. 653-167841 eta 943-208117.– Sofa bi salgai: 3 plazakoa(2x0ʼ88) eta bikoa (1ʼ48x0ʼ88). Beigeaketa garbitzeko teladunak. 400euro. Tel. 650-988799. Marian.6.2. Eman– Garbigailua oparitzen dut. Edesamarkakoa. Oso egoera onean. Tel.943-120308.6.3. Galdu/Aurkitu– Border Collie arrazako txakurradesagertu da, orain dela astebete,Azitain inguruan. 3 urte ditu, zuriaeta beltza da eta eskumako belarriajausita dauka. Ikusten baduzue,deitu. Tel. 629-588627.6.4. Bestelakoak– Binilozko diskoak, LP-ak eta singleakerosiko nituzke. Tel. 943-572057.– Playmobil jostailuak erosiko nituzke,baita doan jasoko ere. Tel.638-925415. Bittor.12/I/13 ...eta kitto!789 zkia.


EIBARKOUDALEUSKALTEGIAEUSKALTEGIAMATRIKULA ZABALIKUrtarrilaren9tik aurreraIkastaro presentzialak:ORDUTEGI ETA MAILA GUZTIAKZIBERGELA:ordenagailuak, internetEGA eta HABEren titulu ofizialak(Administrazio, Osakidetza eta Ertzaintzarenperfilen baliokideak)4. MAILAKO IKASTAROA(EGAtik gorakoa)astearte eta asteazkenetan (18:00-20:00)Bista Eder 10 -PORTALEA-euskaltegiaeibar@telefonica.netTelefonoa: 943 70 09 12 Faxa: 943 82 00 89EibarkoUdalaketaHABEkdiruzlagundutakozentroaBekakAne Mendia970 kol. zkia.Arragueta, 20 - behea 943 530642TecarterapiaKirol lesioakMasajeakTendinitisakBizkarrekominakEsginzeakEtxez-etxekozerbitzuaane _mendia@hotmail.com


IGERILEKUAPADELPISTAKTENISPISTAKZ O R I O N A K !e t a2 0 1 2 .U R T Ek i r o l a r iO N !SPA

More magazines by this user
Similar magazines