Jaitsi ezazu azkenengo astekariaren PDF-a - Eta Kitto!

etakitto.com
  • No tags were found...

Jaitsi ezazu azkenengo astekariaren PDF-a - Eta Kitto!

...etakitto!855 zkia.2013-VII-52garren2txupinazoAEibar FTfoballaren elitean


Antonio Murillo doktoreaPERIODONTZIA, INPLANTOLOGIA, AHO-KIRURGIAAinhoa Zulueta doktoreaODONTOLOGIA OROKORRA, PROTESIAK, ESTETIKASusana Sierra doktoreaORTODONTZIA, OKLUSIOAMaitane G. Iñiguez doktoreaODONTOLOGIA OROKORRA, ODONTOPEDIATRIAORDUTEGIAAstelehenetik ostegunera08.00-22.00Zapatuetan10.00-14.00IRAZABAL HORTZ-KLINIKAJulian Etxeberria, 12 - 1. Esk - Tfnoa. 943 20 85 52www.clinicairazabal.com - info@clinicairazabal.com


ASTEANESANAK“Oraingoa baieuskaldun-euskaldunengobernua. Aholkulari,aholkulari-orde etazuzendarien artean,%83k euskal abizenadu eta %49k abizenbiak. Lopezen sasoian,bestalde, %48k zueneuskal abizenik eta%22k zuen abizenbiak euskaldunak.Gure errealitatearigehiago gerturatzenzitzaion aurrekogobernua: %56kabizen `espainiarrak´duelako eta %44kabizen euskaldun bat.Bi abizen euskaldunak%21ek du gurean”(MANUEL MONTERO, KATEDRATIKOA)“Imaginatzen duedonork Espainiakofoball talderik ezegotea mundukoonenen artean? Bahori berori gertatzenda unibertsitateeierreparatzen badiegu:estatuko bakar bat ereez dago munduko 200onenen artean”(LUISA BOTELLA, BIOLOGOA)“Hainbat ekitaldipolitikotan, kirolkantxetara biluzikirtetzen dutenespontaneoen gisa,Femen nazioartekomugimenduko neskenirudiak ikusita:edertasun estandarrakizango dituzte bertakoaktibista izateko?Zergatik dira denakpolitak eta bularperfektuen jabe?”(EDURNE URIARTE, POLITOLOGOA)Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskeraJEUP!.- Etxe barrukoei deitzeko. Eup! “Jeup!, iñor ba al da hamen?”.JEURT!.- Idiei esaten zaie atzera egin edo buelta eman dezaten.eskutitzakEUSKALDUN KRISTAUEN ESKUBIDIAK NUN?Parrokixa biren artian mobitzen naiz, eta aurtengourtera arte euskerazko mezetara joan izan naiz.Baiña badaroiagu denboratxua ez daguala euskarazkomezarik San Juan bezperako domekan. Ha zelakoamorrua sartu jatan elizara sartu eta berehala:abade erdelduna eta, gaiñetik, irakurgaixak (herrikojendiak irakurtzen dittu) be erderaz. EuskerazARGITARATZAILEA: ...eta kitto! Euskara Elkartea. HELBIDEA: Urkizu, 11 - solairuartea. 20600 EibarTELEFONOAK: 943 20 67 76 / 943 20 09 18. FAXA: 943 20 28 72.Astekariaren E-MAILak: erredakzioa@etakitto.com / komunikabideak@etakitto.com /publizitatea@etakitto.com Elkartearen E-MAILak: elkartea@etakitto.com / normalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA: Itziar Albizu, Maider Aranberri, Jose Luis Gorostegi, Silbia Hernandez,Koldo Mitxelena. ADMINISTRAZIOA: Marisol Uriarte. KOORDINATZAILEA: Koldo Mitxelena.ERREDAKZIO-BURUA: Silbia Hernandez. DISEINUA ETA MAKETAZIOA: Jose Luis Gorostegi.ARGAZKI ARLOA: Leire Iturbe eta S. Hernandez. HIZKUNTZA ARDURA: Juan Andres Argoitia eta Maider Aranberri.PUBLIZITATEA: Itziar Albizu eta Belen Ulazia. Tfnoa: 943 20 67 76. AZALEKO ARGAZKIA: Silbia HernandezBANAKETA-ARDURADUNA: Ainhoa Luz. TIRADA: 8.050 ale. INPRIMATEGIA: GERTU koop. (Oñati).COPYRIGHT-A: ...eta kitto! LEGE-GORDAILUA: SS/430/92. ISSN: 1132 - 1679("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik)EIBARKOUDALAESKERRIK ASKO HERRIXARI!!!TXOSNAK DIRELA-ETA...GIPUZKOAKOFORUALDUNDIAkantuak besterik ez! Aspaldittik nekan gogua zeozeridazteko, baina bakiagaittik ez dot idatzi; baiñahau larregizkua iritzi jata. Nun dagoz euskal kristaueneskubidiak eta geureganako errespetua? Gazteasko ez bada elizara juaten, euskalduna izanezgero gitxiago.E.E.F.Eskerrik asko txosna jarri daben Eibarko Ernai, EibarkoHerrira, EH Bildu Eibar, Jaixak Herrixak Herrixandakoeta Eibar Jotake foballa taldiari. Egitarauanaktiboki parte hartu daben Eibarko Gazte Asanbladaeta Gaztetxiari mojito eta sangria goxo-goxuak prestatziagaittik,...eta kitto!ri etaratako argazki guztixengaittiketa Bizimina Plataformari halako paella espektakularraegittiagaittik. Txosnagunia eta herrixa dantzanjarri daben taldieri: Trikitilarixak, Akodas Bozine elektrotxaranga,Eutsi Taldea, Skakeitan Taldea, Gorka Beatoeta Fari, Jake Mate, Dj Okerreko, Dj Rumaniak,Skandalue elektrotxaranga, On Musika eta eMePebo5ttaldieri. Baiña bereziki, zueri!!!!, jaixak antolatzen, etaastero-astero batzen egon zarienori, turnuak egin dittuzueneri,musikan zaratia entzun bihar eta pazientziaizan daben bizilagun daneri (barkatu), egitarauanparte hartu dozuenori, mahaixak eta aulkixak mugidudozuenori, txosnak kolorez bete dozuenori, suaren inguruandantzan egin dozuenori, txosnan poteatzenibilli diraneri, elektrotxarangarekin dantza egin dabeneri,karaokian desentonau dabeneri...Azken fiñian, eskerrik asko herrixari!!! Hurrengo urtianindar gehixagorekin bueltauko garalako guzti horriesker, zueri esker!!! Eta, azkenik, Eibarko Udalarimezutxo bat. Argi geratu da Eibarko herrixak zelakojaixak nahi dittuan: parekidiak, partehartzailliak, euskaldunaketa herrikoiak!!!!J AIXAK H ERRIXAK H ERRIXANDAKOSan Juan sua zen, baina jaietan gure burua mindutaeta lotsatuta izan dugunok indarrak berritzen diharduguoraindik ere. Kexa asko entzun eta irakurri dituguErrebaleko zarata dela-eta. Baina Casa del Pueblokodiskotekaz hitz egiteko beharra dagoela pentsatzendut, bada garaia!Casa del Puebloren atzean bizi garenok “Arkupeko”zaratak sufritzen ditugu. Ni eta beste auzokide batzukkexatu gara; baina, errenta partidu politiko batek kobratzenduenez, alferrikako lana da. PSOEko tabernainsonorizatu gabe dago; ez du musikaz lan egiteko baimenik.Baina musika topera du, eta baita plataformabat ere bere DJ-aren lana ikusgarriagoa izateko.Herritarrok partidu politikoen gehiegikeriak jasanbehar ditugu euren arteko tratuak medio direla. “Niktxosnak jarriko ditut eta Alkateak diskoteka”: Bizilagunonkalterako.E.M.M.KULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak,Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Kutxakdiruz lagundutako aldizkaria...eta kitto! 13/VII/5 ● 855 zkia.


4 danon ahotanParte-hartzaille asko izan zan umiendako jokuetan. LEIRE ITURBEEdarto ospatu zittuensanpedruak Karmen kalianAurreko barixakuan hasi etaasteburu osuan zihar sanpedruakondo baiño hobeto ospatuzittuen Karmen kalekoparkian, Beheko Tokia jubilauetxekuak preparautako ekitaldixetan.Barixaku arratsaldianumiak izan ziran protagonistanagusiñak: txokolate-janarekinhasi eta hainbat jokotan partehartzeko aukeria izan eben jarraixan.Eguna agurtu aurretik,baiña, Gorriti eta bere aberetxikixekin jolasteko aukeriaizan eben. Zapatuan, San Pedroegunian, Koru Gaztearenparte-hartzia izan eban meziarekinekin zetsen egunekoegitarauari eta arratsaldian,barriz, Nathali eta Sebastianenemanaldixarekin hasi, KaleetanKantuz-ekoen saiuarekinjarraittu eta Tukan taldiarekinamaittu eben jaixa.Bestalde, aurreko domekanurteroko moduan San Pedromezia eta konjurua eginzeben Akondia basarrixan,uztak txingorretik-eta babesteko.AireArte2013 azokiaErrebalenZona Diez alkartekuak ekitaldiberezixa preparau dabegaurko: AireArte 2013,moda, artia eta gastronomixiabatzeko azoka berezixa.Asmua Estaziño ingurukodendarixak euren jarduerakbatera eta aire librian partekatziada eta horretarakoErrebalgo aparkalekua aukeratudabe. Estetikia be modu berezixan zainduko dabe: danak karpabardiñetan jardungo dabe eta zuriz jantzitta egongo dira. Goizeko11.00etan hasi eta gauerdixa pasauta itxiko dabe azokia. Azokareninguruan, gaiñera, jarduera osagarrixak antolatu dittue: degustaziñuak(ardaua, gaztaia, rissotoa…), koktelerixia, pintura etadekoraziño erakusketia, salsa eta gimnasia erritmiko erakustaldixak.Eta 20.30xetan moda desfilia egingo dabe Zona Diez dendetakoarropekin eta Ion Fiz diseñadoriak ekitaldirako lagatakuekin.Antonio Sarasketa hil daEkaiñaren 21ian, 95 urterekin, hil zan Antonio Sarasketa Errasti.Gurasuak Eibarkuak izanda be, bera Gernikan jaixo zan aitta Astrarabiharrera juan zalako, baiña denpora gitxi emon eban han,urte bi zittuala aitta hil jakolako eta Eibarrera bueltau ziran, amalaugarren semiarekin haurdun eguala. Baiña Antoniok 9 urte zittualaama be hil jakon eta amamak hazi zittuan gaur egun Urkizukalia danaren inguruan eguan Errasti basarrixan.14 urterekin EAJn afiliau eta alderdi honeri lotuta emon dau bizitzaosua. Iaz alderdixak omenaldixa egin zetsan Eibarko bonbardaketen75. urteurrenian. Politikatik aparte, kirolzalia izan zaneta denetarik probau eban: mutikotatikpelotan jokatzen eban eta lehengusuarekinbiñakakako txapelketarenbat be irabazi eban. Erremontian bejarduten eban, boxeuan be ibilli zan,baiña batez be foballian emon ebandenpora gehixen: 1935ian Unión DeportivaEibarresa taldian sartu eta gerranCastellongo taldiarekin be fitxaeuki eban. Ezkondu eta gero Arratetaldia entrenatzen hasi eta urtiakemon zittuan horretan.Dendarixak 1.000 eurokosari berezixa emon dabeEibarko Dendarien Elkarteak 1.000 euroko txekia emon zetsanastelehenian (uztaillaren 1ian) ekaiñeko irabazliari: Javier SimonDiezek eruan dau bezeruen artian hillero banatzen daben sariberezixa, Urkizuko Mugika harategixan erosketia egiñ eta aurrekobarixakuan egindako zozketan bere txartela ateratzian. Horrezgaiñ, Elkartearen txartelarekin ordaindu daben bezeruen artian20 eta 50 euroko txekiak banatu dittue. Argazkixan, Mugika harategikoAitor Oregi, txekia Javier Simoni emoten.Negobide topaketiaEguenian Portalean Negobide enpresarixuendako topaketia egingoda 13.30xetan hasitta eta hurrengo programiari jarraittuta:13.45etan zeozer hartu eta 14.00xetan aurkezpena egingo dabe. Kontaktuerronda eta bestelakuak egiñ eta gero, 16.30xetan amaittukodabe saiua. Juan nahi dabenak aldez aurretik izena emon biharkodau info@negobide.com-en edo 679271565 telefonora deittuta....eta kitto! 13/VII/5 ● 855 zkia.


danon ahotan5Ordu aldaketaautobusetanEuskotreneko autobusen udakoordutegixa dago indarrian ekaiñaren24az geroztik Debabarrena,Kostaldea eta Urola zerbitzuetan:bestiak beste, Eibartik Expresszerbitzuak egongo dira 12.45,14.00, 16.45 eta 19.45etan eta Debatik,13.20, 14.35, 17.35 eta20.35ian. Eibartik Soraluzerako autobusbatzuk kendu dittue, bestalde, uztaillaren21era arte (13.05, 14.05, 17.05 eta20.05) eta Soraluzetik Eibarrerako beste batzukbe (13.30, 14.30, 17.30 eta 20.30). EibartikArratera, astebarruan 15.00etan urtengodau autobusak eta bueltakua 15.30xetanizango da. Domeka eta jai egunetanbost zerbitzu eskinduko dira eta zapatuetanbat. Gaiñontzeko autobus zerbitzuetakoaldaketak konsultatzeko 902 543 210 telefonozenbakira deittu leike edo www.euskotren.eswebgunian begiratu.Ernaiko gaztia epaitegiraEguazten eguardixan Eibarko epaitegi ingurua Ertzantzak zainduta egon zan, 13.30xetan GotzonElizburu plaentxiarra barruan deklaratzera juan bihar zalako. Elizburu, Ernaiko beste hirukiderekin batera, Urduñan egin zan Gazte Danbada jaialdixan Xabier Lopez Peña euskalpreso politikuaren heriotza salatzekomartxan parte hartziagaittikinputatu dabe, "terrorismua goratzia"egotzita. Inputatuetako batek,Mikel Buttonek asteleheniandeklarau eban Irungo auzitegixan.Martitzenian Irati Sienraren txandiaizan zan, Bilbon, eta eguaztenianGotzon Elizburuk Eibarreneta Mikel Morenok Getxon deklaraueben.autuan50 URTEKUEN BAZKARIXA1963ian jaixotakuak urriaren12xan egingo dabe bazkarixa.Juan nahi dabenak 80 euro sartubiharko dittu Kutxabankeko20955035009112868907kontuan, izen-abizenak ipiñitta.Jatetxian sartu leikiazen lagunkopurura aillegatzian izenemotiaitxiko dabe. Informaziñogehixagorako, idatzi hona:1963eibar2013@gmail.comIRUZURRAUdaltzaiñak aditzera emondabenez, egunotan baten batetxerik etxe informatikaikastaruak eskintzen diharduArmerixa Eskolaren izenian,baiña ikastetxiak horrekinzerikusirik ez dakala argittudau. Horregaittik, argi ibiltziagomendatu dabe.TXOSNAK IPINTZEKOArrateko jaixetan txosnia ipiñinahi dabenendako eskaerakegitteko epia zabaldu dabe.Interesa dakenak Pegoranpresentau biharko dabeeskaera orrixa bihar danmoduan beteta uztaillaren18ko 13.30xak baiño lehen.Udako ordutegixa Portalea eta PegoranPortalea kultur etxia ordutegi honeri jarraittutazabalduko dabe uztailla etaabuztuan: uztaillian astelehenetik barixakura09.00etatik 20.30xetara (25ianeta 31n itxitta) eta abuztuan astelehenetikbarixakura 09.00etatik 13.30-xetara(12tik 18ra itxitta egongo da). EtaPegoran jendia hartzeko orduak hónetxekdira: iraillaren 15era arte bakarrikgoizez, 08xetatik 13.30xetara.Iraillaren 15era arte 010 / 943708400telefonuetara bakarrik goizez deitzekoaukeria egongo da, 08.00xetatik14.00etara.JOSE ANTONIO AGIRRE ARRIOLAren2. URTEURRENA (2011-VII-4)"Beti izango zaitugugure bihotzean"ZURE FAMILIA...eta kitto! 13/VII/5 ● 855 zkia.


6 elkarrizketaIMANOL MAGRO (Berria-ko kazetaria)“Kazetariagobueltatu nintzenolinpiar jokoetatik”Rikardo Arregi sariek, azken edizioan, Berriaren bidea eta AlexGurrutxagaren literatura kritikak saritzeaz gain, Berriak berakOlinpiar jokoei egindako jarraipena saritu zuten. Taldeko lanhorretan jardun zuen Londresetik Imanol Magro eibartarrak, oraindela urte batzuk ...eta kitto!-n ere lehen urratsak eman zituena.Sari nagusi horretan paperean hiru astez egindako gehigarriak etaInterneteko jarraipenak, telebista saio eta guzti, hartu dira kontuan.- Sari konpartitua da eman dizutena, bainaespero zenuen halakorik jasotzerik?Ustekabea izan da guztiz; horrelakoetan,gainera, sari gutxi izaten baita kirol kazetaritzarako.Jakin izan dudanez, aurretikbehin bakarrik jaso dute kirol arlokoek,Xabier Usabiagaren kasuan. Gure kasuan,lan korala izan da batez ere: mardula etahandia aldi berean. Esparru asko ikutzeaeskatu diguna eta epaimahaiak ere bestelakoikuspuntu hori baloratu duela ustedut. Horrela ikusita, gure aukerak bagenituen,egia esateko.- Egin duzuen lanean zer azpimarratukozenuke bereziki?Arlo horretako kazetagintzaren duintasunaaldarrikatu izana, paperezko lanarekintelebistako programa ere uztartuz.Euskal Herriko kirolariak lehenetsi genitueneta gertutasuna eskaini, jendearentzatheroi txikiak bihurtuz. Aldi berean,ikuspuntu soziala ere eman genion lanari:joko olinpikoen kontrako plataformaritartea eginez, sarrerak saltzen ez zirelaetahorren ingurukoarekin, higiezin agentzietanjokoek izan zuten inpaktua delaeta...eta beste hainbeste arlo jendearigerturatuz.- Londresko esperientziak zer eman zizunpertsonalki? Aurretik egonda zinen?Hitz batean laburbiltzeko, kazetariagoetorri nintzela esango nuke. Beste dimentsiobat eman zion nire lanari eta baita aldaketabat ere. Lehen egonda nengoenLondresen, turista moduan; oraingoandesberdina izan da. Hiru aste hauetantankera sozialeko arloa landu izan dutgehienbat eta, egia esan, kazetari moduanesperientzia politagoa izan da.- Ahalegin berezia egin behar izan zenutenhara joan aurretik?Ingeles akademian burubelarri sartu etabanuen zer hobetzeko, hitzezko ingelesmailari erreparatzen badiogu batez ere.Horrez gain, kirol minoritarioak deitzen direnhorien gaineko informazioa jaso beharizan genuen, judoaren edo borroka libreareninguruan jakin beharreko gutxienenjabe izateko. Hara joan aurretik, bestalde,aurrez-aurre izan ginen hemengo kirolariguztiekin, harreman pertsonal hori landuz.Olinpikoak izandakoekin ere egunero lantzengenuen esparrua: horrekin lotuta, gukateratako Mexikon bizi den Ibone Belaustegigoitiaatleta-ohiari Sabino Arana sariaeman zioten geroago. Eguneko errutinatikirteteko aukera ematen zuten istorio bereziakkaleratu ditugu.- Esperientzia errepikatzeko gogoz?Hiru urte barru Rio de Janeirora joatekoprest nago. Berriak orain arte beti bidaliizan ditu bi lagun joko olinpikoetara eta,zalantzarik ez dut, gustatuko litzaidakehan izatea.- Baduzu buruan kazetaritza arloan egiteagustatuko zitzaizun zeozer eta oraindikburutzeko tarterik aurkitu ez duzunik?Epe motzera begira, oporrak hartzea;hor ditut, gainera, ate joka. Bestalde,apustuen mundua da aspalditik atentzioapizten didana. Noizbaiten pentsatu izandut horren inguruan liburutxo bat egitekogai izango naizela, hainbat arlotatik ikusitaapustu esanguratsuenak izan daitezkeenekin:arlo guztietakoak, bereziak, zergatikapustu bihurtu diren, zergatik kirolaribat bere mugaren bila abiatzen den...hori guztiarekin....eta kitto! 13/VII/5 ● 855 zkia.ANTONIO SARASKETA ERRASTI2013ko ekainaren 21ean hil zen, 95 urterekinEZ AGURRIK, EZ ADIORIKGERO ARTE BAIZIKFAMILIAREN IZENEAN, eskerrik beroena gure nahigabeanlagundu diguzuen guztioi eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.


elkarrizketa7BARRENAINARA ARGOITIA (Barren-eko kazetaria)“Gai sozialak diragehien interesatzenzaizkidanak”Ainara Argoitia eibartarrak Rikardo Arregi kazetaritza sarien25. ekitaldiko sari berezia jaso du. ...eta kitto!-n hasitakoa, geroEgunkarian jardun zuen eta gaur egun Barren-en dihardu lanean.Tokiko hedabideen funtzioaren adibide “ezin hobea” daepaimahaikoen esanetan. Berak egindako bi erreportaje aipatuzituzten bereziki: bat, 36ko gerrako testigantzekin ondutakoa;eta, bestea, Txillarre baserriaren inguruan egindakoa.- Espero zenuen halako saririk edo ezustehandia izan da?Ezustea, baina polita. Handia niretzat,nire aurretik jaso dutenei erreparatzenbadiegu batez ere. Euren ondoan edoatzetik egotea ohore handia da niretzat.Badakit zeintzuk izan diren sari hori irabazidutenak eta luma onenak daude tartean,asko estimatzen ditudan kazetariakdaude.- Zure lau lan aipatu zituen epaimahaiak.Euretatik, zeinekin geratuko zinateke?Zein izan da gehien eman dizuna?Asisko Urmenetari eta Otegiri egindakoelkarrizketekin batera, epaimahaiak PelloRubio “Txillarreri” egindakoa eta 36ko gerrareninguruko erreportajea, azken bi horieknabarmendu zituen batez ere. Pelloriegindakoan, esango nuke berak eskainitakolehenengo elkarrizketa izateak indargehiago izan duela, gauza berri askorikez baitzuen kontatu. 36ko gerraren ingurukoak,bestalde, gehiago bete nau:lanketa handia eskatu arren, asko gozatudut adineko jendearekin egotean... Etxeantxikitatik izan dut gure belaunaldikoaskok izan ez duten zortea eta banuengerraren sasoiko berririk, frontea Barinaganegon zela-eta halakoak familiatik jasota.Eskertu nahiko nuke elkarrizketatuenprestutasuna, bizipen gogorrak gogorarazibehar izan dituztelako askotan,batzuk argitara ezin nituenak eman. Halaere, askatu dira eta nik asko ikasi dut eurengandik.- Zein erreportaje edo kazetaritza motaduzu gustoko?Gai sozialak, batez ere; azken urteotan,dena dela, gai politikoei ere hartu dietgustoa. Lehen astunak egiten zitzaizkidanazken horiek, baina egunero lantzearekinbatera, horiekiko gero eta gertutasungehiago igarri dut. Hala ere, gai historikoak-etagehiago betetzen naute. Kazetaritzapausatuagoaren aldekoa naiz, gureeguneroko lanean erraztasunik ez dugulakogauzetan sakontzeko: ez astirik, ezta lekurikere, esparru hori indartzeko.- Epe laburrera, zein lan gustatuko litzaizukeegitea? Zein erreportaje itxaroten?Bada eskatuta dagoen erreportajea,egoera konkretu baten inguruko bizipenak-etajasoko zituena. Une honetan, denadela, ezin dizut gehiago aurreratu.- Zelan ikusten duzu euskal kazetaritzaorokorrean?Nahiko ondo. Lan txukunak kaleratzendira, eta bitarteko gutxirekin. Lan profesionalamaila handikoa izanda ere, hizkuntzapolitika ingurutik esaten dena askotanez da ondo ezkontzen gero benetanematen duten laguntzarekin.- Herri-aldizkariok betetzen dugun eginbeharreninguruan, zertan aldatu beharkogenuke? Zertan eguneratu?Hor ere lan profesional onak egiten direlakoannago eta Rikardo Arregi sariekhori erakusten dute, oihartzun apalagokosariak izan arren. Aldatzeko ere gauza askotxoegongo ziren; baina, egia esan, egunerokoakjaten gaitu... Hori ere normalada astekaria bi lagunen artean egin behardenean. Bestelako atalak ere sortuko nituzke.Hala ere, lan txukuna egiten delakoannago eta jendeak estimatzen duela,batez ere modu horretan beste inork eskaintzenez duen herri-informazioa jasotzendutelako.XOLE AZKUE FERNANDEZSendiarenpartetikESKERRAK zuendolumina adierazidiguzuen guztioi(Antonio Narbaiza Mugerzaren alarguna)2013ko uztailaren 3an hil zen, 92 urte zituelaEz al hator, Xole?Etzekiñat ba, ura ziharo hotza zegon.Ur epelen zain geratuko naunKantauri zaharrari begira....eta kitto! 13/VII/5 ● 855 zkia.


8 gaztekittoUSTEKABE etenbarik HARROBIA lantzenUDAREKIN BATERA HERRI GUZTIETANJAIAK PERRETXIKOAK LEZ ugaritzen hastendira eta Ustekabe fanfarrearen agendaere betetzen doa. Azken egunotan Urkikojaiak alaitzen, sanjuanetan lehenengoz gazteeiUntzagatik Urkizura bitarteko kalejiranlaguntzen eta umeen danborrada girotzenizan ditugu eta astelehenean bertan Eibarkirol elkartearen igoeraren ospakizunarenaurretik erdialdeko kaleak musikarekin alaitzenjardun zuten. Eta datozen egunotan ereEibartik kanpora hamaika saio eskainiko dituztehan eta hemen.Baina horiei aurre egiteko indartsu dagofanfarrea, etenbarik kide berriak batzen zaizkio-eta.Taldean sartzen azkenak ekainaren24ko umeen danborradan parte hartzen izanziren Juan Bautista Gisasola Musika Eskolakohamar ikasle gazte dira, sei saxofoiarekineta beste lau flautarekin. Ezin ahaztu Ustekabefanfarrea Musika Eskolako hainbatikaslek sortu zutela 2000. urteko neguan. Ordutikhona dozenaka lagun pasatu dira fanfarretik,horietako gehienak Musika Eskolakoikasle edo ikasle ohiak. Ustekabekoekdiotenez, "denok ez dugu bertan ikasi, bainagure harrobi naturala hori da eta beti argiizan dugu ondo zaindu behar dugula”.Berez, umeen danborradan beste ikaslebatzuk tronpeta, klarinete eta perkusioarekinere parte hartzea zen hasierako asmoa,Danborradan lehenengoz jo zuten hamarlagunetako batzuk astelehenean ere ibiliziren Ustekaberekin.baina hainbat arrazoirengatik bereziki eurentzatprestatutako entseguetara joan ez zirenekez zuten jo. Zailtasunak egon badaudelaonartzen dute txarangakoek: “Guri lagungarriizan dakiguke euren laguntza, bainahamar pertsonaren lehen aldia izanik erosoegoten lagundu behar diegu… eurentzat erezenbait kantu ez dira errazak. Gainera entsegubereziak egin behar izaten ditugu etahorietan parte hartzen izan ziren hamar ikasleekemanaldia prestatzeko txukun jardundutela esan behar dugu”.Helburua harrobia lantzea da eta aurretikere egin dituzte horrelako ekimenak: 2007anMusika Eskolako 50 ikasle irten ziren San Andresjaietan txarangarekin batera, "Pastelero","Neskak", "Sinosuke" eta "Santimamiñe"kantuak jotzen eta harrezgero Ustekabe iaosorik berritu da. Orduan sasoian ikasle zirenetakoaskok osatzen dute gaur Ustekabe,tartean Xabier Oruesagasti presidentea: “Nikorduan 11 urte nituen eta ilusio handia eginzidan… Horregatik, guri eskaini ziguten aukerabera eskaini nahi diegu orain ikasle direneiere. Garrantzitsuena harrobia lantzeada eta, horretarako Musika Eskolako irakasleeninplikazioa ezinbestekoa da, musika taldeenetorkizuna bermatu nahi badugu”.Musika Eskolako ikasleei lehen esperientziaeskaintzeaz gain, azken urtean zazpi musikariberri ere sartu dira Ustekabe fanfarrean:Asier Rodriguez, Markel Corral eta XabierHernando (perkusioa); Unai Kabanzon (tronpeta);eta Ruben Arriola, Marta Garin eta MarinaAperribai (saxofoia). Guztira 15 eta 27 urtebitarteko 19 kidek osatzen dute Ustekabeune honetan.La Salle Azitaingoekagur esan diote ikasturteariKurtsoa amaituta, La Salle Azitain ikastetxekoek eskerona azaldu nahi izan dute: "Irakaskuntza SustatzekoElkargoak (ISE) eta La Salleko Zuzendaritzakikasleak zoriondu nahi ditugu 2012-2013 izandakoemaitza onak direla-eta. Bide batez, eskerrak ematendizkiegu irakasle, familia, IGE, laguntzaile eta komunikabideeiegindako lanarengatik eta gure hezkuntzaproiektuan eragile izateagatik. Opor zoriontsuakizan ditzazuela!".BITTOR LUIS1. URTEURRENA (2012-VII-7)Betirako izango zara gure bihotzetanFAMILIAREN PARTEZ...eta kitto! 13/VII/5 ● 855 zkia.


geure gaia9Eibarrek ilusiñua piztu dauDenboraldi bikaiña egindau Gaizka Garitanokzuzendu daben denboraldixa,bere multzoko lidergualortzia eziñezkua eginjakon arren. Alavesengandikgertu behin baiño gehixagotan,baiña goren-gorenera jauzixaeziñ emon. Halanda be,gabonak arte etxeko partiduguztiak irabazi zittuan taldiaketa baita Kopan bikain jardunbe: Athletic-a kanporatu (12-12-12) eta Championseko Malagaribe azken unera arte eutsizetsan. Horren ondoren,makalaldixa izan zeban; baiñaesan geinke ondo etorri jakola,denboraldixa beste iñork baiñohobeto amaitzeraiño. Aurten,gaiñera, marka barrixakezarri dittu taldiak: esaterako,iñoiz lortu gabeko zortzi garaipenjarraixan. Halanda be, badittuoindiokan beste batzuklortzeko klubaren 75. urteurrenerairitsi baiño lehen.Egun haundixak izan dira herrixan. Behin Sanjuaneri agur esanda, Eibar Foball Taldiarenmailla igoeriak ilusiñua ekarri dau herrira, eta domeka arratsaldian hasittakuak jarraipenaizan eban astelehenian. 500dik gora lagun juan ziran L’Hospitaletera, taldiari lagundu etajokalarixekin bat egittera; eta juan ezin ziranak Astelena frontoian batu ziran partiduaikusi eta gozatzeko. Behin neurketa amaittuta, Ibarkurutzeko itturrixak hartu ebanprotagonismua ospakizunetan. Astelehen goiza iñoiz baiño alaixagua izan zan foballzaletuentzat eta zaliak ez diranak be kutsatu zittuan ilusiño horrek. Arratsaldian jendiajokalarixak noiz etorriko zaiñ izan zan. Arraten lore eskaintza egiñ, herrixan paseillua eta,ondoren, Untzaga plazia jendez jositta agertu jakon Eibar FT-ko delegaziñuari. Gozatzekomomentuak izan ziran bizittakuak, beste edozein unetan errepikatzeko modokuak.paseillua...eta kitto! 13/VII/5 ● 855 zkia.


10 geure gaiaALEX ARANZABAL:“Garitanokjarraitzeaaurretikgenuenadostuta”- Bidaia, ospakizunak... Zelan joandira azken egun hauek? Nekatzeraino?Lehertuta amaitu dugu. Intentsitate,emozio eta tentsio handikoegunak izan dira. Lo gutxiegin dugu eta, ospakizunetatikharatago, Foball ProfesionalekoLigaren bilera ere izan genuenMadrilen.- Partidua, dena dela, erosoaizan zen eibartarrentzat. Batzukdiotenez, aspertzeraino.Nik ez nuen horrela bizi izan.L’Hospitaleten deseroso sentitunintzen eta beldurrez, eurek golasartu eta kanporaketan sartukozirelakoan.- Igoerak zein onura dakar taldearentzat?Abantaila mordoa ikusten dizkiotgertatutakoari, bai klubarentzateta baita herriarentzat ere.Eibar moduko herria eliteko foballeankokatu dugu berriro: jakinbehar dugu play-offetan jardudutenen arteko herri txikienadela gurea. Kirol arloan lortutakoarekinbatera, ezin dugu baztertuhorrek ekonomikoki duengarrantzia: hamabostean behin,A Coruña, Zaragoza, Xixonetiketorritako jendea izango dugugure artean eta horrek bizitasunaemango dio herriari. Gaur eguneanbizi dugun krisi egoeran,energia positiboak berreskuratzekoaukera eskaintzen digu.- Zeozer txarrik izatekotan,goian ibili beharrean behekopostuetatik gertuago ibiliko garelaakaso?Argi dago txipa aldatu behardugula: aurreko denboraldiotanizan dugun irabazteko behar horibaztertu eta badakigu kristorenaurrekontua duten taldeekinlehiatu beharko dugula. Arratoiburu izatetik lehoi buztana izaterapasatu gintezke; ahalegindukogara hortik gora jotzen.- Hurrengo hamabostaldian lanapilatuko zaizue, ezta? Orain duzuedenboraldia prestatzekoune erabakigarria...Behar asko egin beharko duguegunotan: bulego lana handiada, izan Foball ProfesionalekoLigan, Goi Mailako Kirol Kontseiluan,tramitazio asko... Taldeak,dena dela, aurtengo bizkar-hezurrarieutsiko dio. Dinamikahorretan jarraitu behar dugu,horretan sinesten dugulakoeta konfiantza ere hortik datorkigulako.Akaso exijentzia mailaigo beharko dugu, aurrean dugunerronkari aurre egiteko.- Gaizka Garitanok bere postuanjarraituko du?Bai. Play-offa amaituta emandugu jakitera, baina aurretik zegoenhorrela erabakita. Aurretikez badugu kaleratu, taldearenlanean nahasterik ez sortzekoizan da; baina eginda zegoen.- Bazkideek igarriko dute mailaigotze hau kuotetan-eta? Zenbatbazkide dituzue gaur egun?Kanpainarik egiteko asmorik?Hori batzarrean aztertuko dugu,baina orokorrean gaur egungoapaltasunari jarraituko diogu,hori baita gure filosofia. 2.600bazkide ditugu (Oviedotik etorritakobost horiekin batera) eta,biztanlego ratioari erreparatuz,pozik egon gintezke, populazioaren%10aren bueltan gabiltzalako.Kanpainari dagokionez, biziizan dugun play-offa baino marketinghoberik ez dago.Arraten- Realak edo Athletic-ek jokalariaklagako dizueten itxaropenaizango duzue, ezta?Akordioa Realarekin dugu etaberori hobetu eta sendotzekoasmoa dugu. Athletic-ekin, bestalde,harreman bikaina dugu,baina baita Osasuna, Espanyoleta Valentziarekin ere, esaterako.2. A maila erakargarria da etagure taldea formazio prozesurakoleku aproposa izan daiteke.- Taldeak inoiz baino opor motzagoakizango ditu. Horrek kalterikekar dezake hurrengo denboraldirako?Ez dut uste: bi-hiru astekooporrak izango dituzte, dena dela,eta une honetako neketikerrekuperatzeko balioko dielakoannago. Horrelako nekeakerrazago sendatzen dira.San AndresGozotegia...eta kitto! 13/VII/5 ● 855 zkia.● tartak● enkarguaketxeraBidebarrieta, 28☎ 943 20 79 73MUGICAITURGINTZAAIRE EGOKITUA, ITURGINTZA,GASAREN INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUENERREFORMAK ETA ABAR…HANSGROHE KANILEN BANATZAILEAZORU ERRADIATZAILEAEGUZKI-ENERGIAEgigurentarren, 18Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24


geure gaia 1126. DENBORALDIXA ZILLARREZKO MAILLANEibar Foball Taldia, domekakuarekin, laugarrenez igo da 2. Amaillara. Aurretik beste 25 denboraldi emon dittu zillarrezkomaillan. 1952-53an lortu zeban Eibar FTiak lehelengoz 2. maillaraigotzia 3. maillako txapelduna izan ondoren. Sestaori bederatzipuntuko tartia kendu zetsan igotzeko denboraldi hartaneta lau urte egin zittuan jarraixan mailla horretan, 57-58xankategorixia galdu arte. Sasoi hartan ez zeguan 2. B maillarik eta,promoziñoko partidu asko jokatu arren, urtiak egin zittuan taldiakzillarrezko maillara barriro bueltatu arte: baziran taldiariigotzia interesatzen ez jakola pentsatzen zeben zaletuak. Hamalaupromoziñoren bueltan, 1986ko ekaiñaren 14an igo zantaldia 2. B maillara, Juanjo Arrietaren eskutik; eta handik urtebira 2. A maillarako jauzixa emon zeban, Alfonso Barasoaineneskutik. Hor hasi zan 18 urte iraun zeban sasoi loriatsuena Eibarrentzat(88-89ttik 2005-06ra arte) eta horrek bihurtu zebangure taldia 2. maillako dekano. Horrez gain, 1. maillara igotzekopuntu-puntuan be egon zan taldia: Mendilibar, David Silva,Llorente, Moises, Iraizoz etabarrekin. Mailla galdu eta, Manixeneskutik, berehala errekuperau eban Eibar Foball Taldiak, baiñahorko bidiak denboraldi bi baiño ez zeban iraun. Gero lau urteemon dittu taldiak oin barriro be 2. mailla hori eskuratu arte.Hori bai, urtero-urtero igotzeko promoziñuan izan da beti etagitxi-gitxi falta izan jako helburua lortzeko.frontoiankapitainazaletuekinibarkurutzenMarkaonenetakoenZerbitzuTekniko onenawww.eitek.net...eta kitto! 13/VII/5 ● 855 zkia.


OSASUNGIDADentistak- odontologia biologikoa eta orokorra- terapia neurala- osteopatiamiren albistegi sojoHELBIDE ETA TELEFONO BERRIAKErrebal, 14t. 943 201 721T. Anitua 16, beheaTel. 943 20 73 57HORTZ KLINIKAPedro Etxeberria GisasolaDENTISTA09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etaraEGUNEROCalbeton 19 - 3. ezk. Tfnoa: 943 20 72 17GASTESIHortz-KlinikaAne GastesiOdontologia orokorra / OrtodontziaInplanteak / Laser Teknologia / PADIBidebarrieta, 10 - 2. eskuma 943 70 00 90MIGUEL SEMINARIOZURIARRAIN ODONTOLOGOAOdontologia orokorraOrtodontziaInplanteakRPS 336/05Bidebarrieta, 7 - 1. esk. 943-702896UNTZAGAhortz-klinikaOdontologia orokorra / Ortodontzia / InplanteakUntzaga, 2 - 1. EskumaTfnoa. 943 70 25 92Hortz-osasunekoprofesional taldeazure zerbitzuraARRETA-ZERBITZUINTEGRALAIrribarreetan adituakESPEZIALITATE GUZTIAKRPS 04/02ErrehabilitazioaCRF AMOSTEGIERREHABILITAZIOA✽ Fisioterapia /Errekuperaketa funtzionala✽ Min-UnitateaJulian Etxeberria, 12 - 1. Esk.Tfnoa. 943 20 85 52www.clinicairazabal.com✽ Inkontinentzia urinarioak✽ Kirol medikuntza✽ Ama izateko prestakuntzaR.P.S. 149/12hortz-klinikaB. IZAGIRREclínica dentalMuzategi 2 (EIBAR)San Ignacio 2 (ELGOIBAR)Tfnoa. 943 20 34 46 Tfnoa. 943 74 33 74Estetika klinikaEGUNEROUntzaga, 5 - 4. Tel. 943 70 23 85Ikusten ez den ortodontziaBista Eder, 19 - behea -EIBAR-943 70 00 82 / 943 20 84 75Monica Martín FonsecaDOKTOREA644 kolegiatu zkia.calbetón hagin klinikaTel. / Faxa: 943 03 33 03Urkizu, 13 (Orbeako Dorreak)Telf.: 943 120 200 - 943 425 706www.mariadoloresolaizola.comOrtodontziaume etahelduentzatMª Dolores Olaizola DoktoreaEIBARKO ZENTRO MEDIKOAMEDIKUNTZAESTETIKOAKIRURGIAESTETIKOAEgiguren, 6 - behea 943 206 044Fermin Calbeton, 6 - 1. Aclinicacalbeton@euskaltel.net


FisioterapiaOkulistakANE MENDIA970 Kolegiatu zbkia.ARRAGUETA, 20TLF: 943 53 06 42ane_mendia@hotmail.comENEKO MAILAGARAI OSTEOPATIA901 kolegiatu zkia.NEUROLOGIANEURO-ESTIMULAZIOAS. Agustin, 2-4 - M lokala Tel. 622 14 58 58●JOSE ALBERDIarratsaldezSan Juan 11 - solairuartea943 20 19 82Podologoak• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak• Atzazkal orbainduak• Oinazpiko garatxoak (papilomak)• PlantillakNerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)65 Kolegiatu zbkia.Iñaki Rivero ZabaletaCalbeton, 4 - 2.(Untzagako dorrea)ELENAAIZPUNPODOLOGOA124 kolegiatu zenbakiaT. Etxebarria (DOS DE MAYO), 5 - 1. A943 12 14 93BIDEBARRIETA, 48EIBAR943 203050ERDIKO KALE 54ARRASATE943, 799746PODOLOGOAMaiderLopezEtxeberriaArragueta 2 Bis-B, Behea CTfnoa. 943 82 04 88Tel. 943 20 86 41PsikologoakPSIKOLOGIA KLINIKOAETA OSASUN ZENTROABIDEBARRIETA, 27 - B, 1. solairua, 9. bulegoaCoro Ortíz de UrbinaPSIKOLOGOAG201987 kolegiatuaTel. 675 706 807- Masterra Praktika Klinikoan- Patricioner P.N.L.- Master P.N.L.ARORPSIKOLOGIA - LOGOPEDIA(Ume eta helduendako)Ana Artamendi- Afasiak - Dislexiak- Disfoniak - Hizmoteltasuna- Dislaliak - Eskola arazoak- Degluzio atipikoaT. Etxebarria, 10 - 6. ezk. (EIBAR)Tel. 943 20 27 15Psikologia klinika etaPsikoterapia zentroaOscar Mondragon LiliUrkizu, 13 - beheaTelf. 943 206823 eta 686 859023RadiologiaMADINARADIOLOGIA– Mamografiak– Dentsitometriak (osteoporosiikerketa eta balorazioa)– Hortz-scanner 3D-etan(inplanteak ezarri aurrekohezur baloraziorako)TRAUMATOLOGOAK: Azkarateeta González Bosch doktoreakTRATAMENDUAK hazkuntza faktoreetanaberatsa den plasmarekinToribio Etxebarria, 4 - 1. ezk. 943-202857Hemen zure tokia izan nahi baduzu:deitu 943-206776 telefono zenbakira


14 kirolakNarbaiza nagusi Udaberrizonaldeko finaleanRuibalsaskibaloitaldeakentrenatzaileaaldatu duEibartarrak 22-10 irabazi zionZumarragako Izagirreri Bergaranjokatutako eskualdeko laueta erdiko finalean: eskuakminduko zitzaizkion beldurizan arren, sake eta erremateariesker erraz gailendu zenKlub Deportiboko ordezkaria.Ez zuen zorte bera izan ZubizarretakUrretxun eta 7an geratuzen Ibañezen aurkako finalean.San Juan Torneoari dagokionez,Zubizarreta eta Txurrukarentzatizan zen txapela, finaleanArrizabalaga eta Agirresaroberi22-17 irabazi eta gero,azken bost tantoekin 17nakoberdinketa apurtu eta gero.Lau eta erdiaren barruan,Bengoetxea izan zen garaileberriro be, Arrasateko Zuazua3tan lagata. Aurretik jokatutakobi partidutan ondo jardunzuten zortzi pelotariek: alebinetan,Gonzalez eta AlbizuriAbalos eta Gutierrez bainogehiago izan ziren (18-11); eta,benjaminetan, Ferrero eta Azkargorta18-12 nagusitu zitzaienSanchez eta Simoni.1. mailari eusteko asmoarekindator Jon Arriaga jokalari-ohiaRuibalera, azken bi denboraldietanMiguel Angel Sanchezentrenatzaileak egindako lanarijarraipena emateko. Eibarko taldeak aurten ez du lan erraza izango,lehen ere hirutan igo baita maila horretara baina bakar bateanere ez baitu mailari eusterik izan. Taldeak hiru edo lau jokalariberri behar ditu eta eskualdean bila hasi da dagoeneko; bestalde,interesa dutenek proba egin dezakete martitzen edo eguenetankiroldegira joanda 21.00etatik aurrera edo mezua bidalitabaloncestoeibar@hotmail.com helbidera.Partidak amaitu ondorengo irabazle guztien talde argazkia.Gros Xake Taldea garaileberriro Kruzeta Memorialean18 talde eta 70 jokalarik hartuzuten parte Untzagan jokatutakoEibarko Hiria Jose MariKruzetaren omenezko 29. xaketxapelketan. Lau ordu iraunzuen jardunaldiak eta DonostiakoGros Xake Taldea nagusituzen, Errenteriako FomentoCultural eta Arrasate Arlutzenaurretik. Gure herriko Deporrekhiru talde aurkeztu zituen,honako jokalariekin: Ataldean, Rikardo Bastida, EduOlabe eta Haritz eta Julen Garro;B taldean, Emilio Freire,Xabier Beorlegi, Jon Arana, MikelBaena eta Iker Narbaiza;eta Ermuko jokalariekin bateraosatutako C taldean, DavidPerez, Ion Gomez, Jose AntonioGarrido eta Guillermo Llorente.Picos de Europara hurrengoasteburuan joateko aukeraKlub Deportiboko Mendi Taldeak Picos de Europara irteera antolatudu hurrengo astebururako, hilaren 13 eta 14rako. 55 euroordaindu beharko dute federatuek eta hamar gehiago, 65, ez federatuek.Izen-ematea egiteko eta informazio gehigarria jasotzeko,Deporreko bulegoetara jo dezakezue martitzen eta eguenetan,19.30etatik 20.30etara.Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdekoosasun zentru eta etxeetanGipuzkoa, Espainia eta nazioartetikegiten dira trasladoakNTRA. SRA. DE BEGOÑAEHORZKETA-BEILATOKIA● KOROAK ● ESKELAK ● HILARRIAK ● AGIRIAKBULEGOAK ETA ERAKUSKETA:Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.ZERBITZU IRAUNKORRA:☎ 943 201095 Faxa: 943 202564EMAKUME ETA GIZONMODAK O N F E K Z I O A K☎ 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7...eta kitto! 13/VII/5 ● 855 zkia.


kirolak15Urbateko igerilarien erakustaldiaGipuzkoako txapelketanMartin Aizpiri, gainera, txapelketakoonena izan zen,Aitzol Arrillaga 5. postuaz jabetzenzen bitartean. Azkenhonek bizkar erako 50, 100eta 200 metroko probak irabazizituen, Nekane Tejedorrekbular erako 100 eta 200metroko probak, Aizpirik libreerako 200 eta 400ekoaketa, azkenik, Ioar Urkirik 400estilokoa irabazi zuen eta NoraVarelak 200 estiloko proba.Erreleboetan ere podiumazapaldu zuten eibartarrek,nesketan zein mutiletan. AnderRomaratek, bestalde, Espainiakomarka egin zuen 50metroko bularreko proban.Urteetako lanaren fruitu dira azken emaitzak. ARTXIBOAAsteburuari begira, EuskalHerriko txapelketak jokatukodira: Gasteizen junior eta seniormailatan eta Tolosan infantilmailakoak. Horrez gain,bihar Debako Itsasmila izangoda jokoan, Urbatekoekhain berea duten proba berezia:iaz, esaterako, podiumosoa bereganatu zuten.Golf txapelketaren bigarren edizioaBihar, arratsaldeko 16.00etan hasita, EibarGolf Pitch & Putt klubak antolatutako bigarrengolf torneoa jokatuko da Ipuruakoanexoan. Iaz sortutako ekimenak arrakastahandia izan zuen eta ehun lagunetik goraizan zen parte hartzen, euretatik erdiakbaino gehiago neska-mutilak. Edozein interesatukhartu dezake parte bertan, kirolhorren ezaugarriez jabetu eta han izangodiren maisuen ikasgaiak eurenganatuz.berriakTRIATLOIADelteco triatloi taldea hamarordezkarirekin joan zenOnditzeko probara. PelloOsorok 25. postuan amaituzuen sailkapen absolutuaneta Alejandro Altuna,bestalde, irabazlea izan zenbeteranoen 2 mailan.TXIRRINDULARITZADebabarreneko BorjaAbasolok sendo jarraitzendu Lehendakari Sariarenlidergoan. Seguranjokatutako proban bigarrenpostua eskuratu zuen,Hirumet taldeko Lastrarenatzetik. Garaipenetik haingertu izateak Joseba del Riobigarrenari ateratzen diontartea 33 puntura handitzeaekarri du. Horrez gain,Eibarkoek taldekakosailkapena irabazi zuten,Mikel Lopezosa (8.a) etaJokin Etxaberi (12.a) esker.SebastianLizasoIkerZubeldiairailak 7 zapatua21.00 ARRATEKOBERTSO-AFARIABAZKIDE EZ DIRENENTZATsalgai 30ʼ00 eurotanuztailaren 22tik aurreraSagar Bitza, Kultu eta KantabriatabernetanSARRERAK BAZKIDEENTZATsalgai 29ʼ50 eurotan(bazkide bakoitzak sarrera bana)uztailaren 8tik 19ra...eta kitto!-ko bulegoetan10.00-14.00 eta 17.00-20.00AndoniEgañaMaialenLujanbio...eta kitto! 13/VII/5 ● 855 zkia.


16 kulturaPoesia errezitala gaur gaueanArrate Kultur Elkarteak martitzenean hasi eta atzora arte ikusentzunezkobana eskaini du gauero, urteroko martxari jarraituta etagaur, egitarauari agur esateko, poesia errezitala eskainiko duteBlanca Martinezek eta Gorka Errastik, 22.00etan San Andres elizakoklaustroan (eguraldi txarra egingo balu, Arrate Kultur Elkartearenlokaletan): Kirmen Uriberen (euskeraz), Miguel Hernandezen(gazteleraz) eta Antonio Machadoren (gazteleraz) testuakerrezitatuko dituzte, Naome Souden musikarekin lagunduta. Egitarauahonakoa da: "El niño Yuntero" (M. Hernández), "Las moscas"(A. Machado), "Maite zaitut, ez" (K. Uribe), "Abril Florecía"(A. Machado), "Elegía"(M. Hernández),"La saeta" (A. Machado),"Ezkutuko maitea"(K. Uribe), "A unolmo seco" (A. Machado),"La boca"(M. Hernández),"Los olivos" (A. Machado),"Maiatza" (K.Uribe) eta "Caminanteno hay camino" (A.Machado).Blanca Martinez eta Gorka Errasti.Lambretta motorrenerakusketaBihar, zapatua, hasi etahilaren 13ra arte, Lambrettamotorrak ikusgaiegongo dira herrikohainbat dendatakoerakusleihoetan, hurrengoasteburuan etaSan Kristobalgo jaiekinbat eginda Eibarrenegingo den Lambrettamotorren hamargarrenediziorako girotzen joateko.Usartzak udaletxeko arkupeetan eskainiko du kontzertua. LEIRE ITURBEKontzertua domekanUsartza Txistulari Taldeak kontzertua emango du domekan,12.30etan udaletxeko arkupeetan, Elena Perezek zuzenduta. Egitarauarijarraituta, joko dituzten piezak hauek izango dira: "Jerman"(orripeko, J.I. Ansorena mold.), "Murru" (arin-arin, J.I. Ansorena),"Hasierakoa" (kalejira, J.I. Ansorena), "Hiru euskal doinu"(Eduardo Mokoroa), "Lislorea" (polka, Pascual Perez, J.I. Ansorenamold.), "Arkupeetan" (alborada, J.I. Ansorena), "Bi austriar doinu"(Alex Iribar mold.), "Barrencalle" (Luis Aranburu) eta "El Molinerode Subiza" (Luis Aranburu mold.).AndroideuskaratzekomaratoiaAndroid sistema eragileadarabilten gailuak euskarazerabili ahal izateko itzulpenaegiten dihardu bolondrestalde batek eta, azkenitzulpenak egin eta beharra amaitu ahal izateko laguntza behardute. Horregatik itzulpen maratoia antolatu dute uztailaren 12rako:"Andromatoia" izeneko ekimena CodeSyntax-eko bulegoetan(Eibarko Azitaingo industrialdean) izango da eta falta direnitzulpenak egin eta gero ospakizun txiki bat egongo dela adierazidute antolatzaileek. Datorren barixakuan 15.00etan hasiko damaratoia eta joateko asmoa dutenei androideuskaraz@gmail.comhelbidera edo @androideuskaraz twitter kontuan aurrez abisatzekoeskatu dute antolatzaileek.Txosnetako zozketakozenbaki sarituakJaixak Herrixak Herrixandakok sanjuanetakozozketa egin du eta hauek izan dira saria eramangoduten zenbakiak: Deporren lau lagunendakoafaria 1.637 (ordezkoa 1.146) zenbakiaduenak eramango du eta Karrikan lau lagunekafaltzeko saria, berriz, 1.047 (ordezkoa 0504)zenbakia duenak jasoko du. Saritutako zenbakiaduenak zuzenean jo beharko du Depor edoKarrikara eta noiz afaldu bertan hitzartu, uztailaren15a baino lehen.Sostoaren otarraren zenbaki sarituaSanjuanetan Sostoa abesbatzak kontzertuaeman zuen San Andres elizako klaustroaneta, urteroko moduan jende asko joanzen abesbatzaren emanaldietara. Nahizuenak han ikusgai ipini zuten otarrarenzozketarako txartelak erosteko aukera izanzuen eta, behin zozketa eginda, zenbakisaritua 7.932 (larrosa kolorekoa) izan delaeman dute ezagutzera Sostoakoek. Erretserbarakozenbakia ere badute (9.777, urdinkolorekoa)....eta kitto! 13/VII/5 ● 855 zkia.


kultura17Uztaileko argazki erakusketakDeporren eta Portalean ikusgai egongo diren erakusketak.Arrateko bertso-afarirako txartelakIrailaren 7an Arraten bertso afaria egingo da(21.00etan Kantabria jatetxean), …eta kitto!Euskara Elkarteak antolatuta. Aurten SebastianLizaso, Iker Zubeldia, Andoni Egaña eta MaialenLujanbio bertsolariek jardungo dute bertsotaneta afarirako txartelak lehenik eta behinbakarrik euskara elkarteko bazkideei saldukozaizkie, 29'50 eurotan (txartel bakarra bazkidebakoitzeko), uztailaren 8tik 19ra …eta kitto!-renbulegoan (Urkizu 11, solairuartea) 10.00etatik14.00etara eta 17.00etatik 20.00etara. Bazkideez direnentzat, berriz, uztailaren 22tik aurreraipiniko dituzte salgai, 30 eurotan Sagar Bitza,Kultu eta Kantabria tabernetan.Uztailaren 31ra arte hiru argazkierakusketa ikusteko aukera izangoda beste horrenbeste tabernatan,Klub Deportiboko argazki taldekoeneskutik: El Ambigú kafetegian"Quiebros", Isabel Talledarenlanak daude ikusgai, Portalea tabernanVirginia Arakistainenak etaDeporren, berriz, Ripollet elkartearenargazkiak ipini dituzte. Horrezgain, Deporreko argazki taldekoJose Luis Irigoienek "Baltiko"izenburukoa dauka martxan Santurtzin,Tabatan.Casanella Studio, erakusketetarakoareto berria zabalikAurreko barixakuaz geroztikerakusketa areto berria dagomartxan, Juan Gisasola kalean:Casanella Studio. Lehenarte-erakusketa gaurtik hasitaeta irailaren 20ra arte bisitatzekoaukera egongo da, astelehenetikbarixakura18.00etatik 20.00etara.laburrakAEK-REN BARNETEGIAKBarnetegi mota ezberdinakantolatu ditu AEK-k: Arantzan(Nafarroan) uztaila etaabuztuan eta Foruan(Bizkaian) irailean, aste bikoiraupena izango dute etaprezioa 486 eurokoa da(jatekoa eta lo egitea barne).Barnetegi ibiltaria bizikletaz,berriz, abuztuaren 3tik 18ra,Urduñatik Zarautzera izangoda. Bizikleta gaineanAiaraldea, Arabako lautada,Urbasa, Handia, Ultzamakoherri ederrak, Erronkariharana, Otsagi, Irati, Aralar…Honetan izena emateko azkeneguna uztailaren 27aizango da. Informaziogehiagorako www.aek.orghelbidera jo daiteke.KOKEINEN BIDEOKLIPAKokein taldeak bideoklipaestreinatu du aste honetanbertan: "Izan" diskoaren"Zain egon gabe" abestiarenbideoa Josu Guerrerok etaJosu Torrealdayk egin duteeta kokein.com taldearenwebgunean eta Youtubendago ikusgai.ZINEA OPORRETANSanjuanaz geroztik etairailera arte ez da pelikulaemanaldi gehiago egongoColiseo antzokian.Oporretatik bueltan ohikomartxari helduko diotelaaurreratu dute arduradunek.Domingo Rodriguez Tortajada “TXOMIN”I. urteurrena(2012-VII-3)“Zure irrifarra, zure hitzak, zure maitasuna... ez ditugu ahazten”MAITE ZAITUGUETXEKOAK...eta kitto! 13/VII/5 ● 855 zkia.


18 amañako jaiakAmaña, eztanda egiteko prestAURREKO ASTEKO BARIXA-KUAN AURKEZTU ZUTENAMAÑAKO JAI EGITARAUA JO-SE ANTONIO ALBERDI GO-MAK eta jai batzordeko bestekideek, babesle eta udaleko ordezkarieklagunduta, ekitaldiragerturatu ziren gonbidatu mordoarenaurrean. Krisi ekonomikoarengainetik, berriz ere ekitaldizbetetako programa osatzealortu dute antolatzaileek.Gainera, aurkezpen ekitaldianomenaldientzat tartea ere hartuzuten, hainbat oroigarri banatuta:Mateo Guilabert kazetariari,Kalamua judo taldeko ManuAgirreri eta aurten jaietako txupinazoabotatzeko gonbidatuduten Kezka dantza taldekoOier Araolazari plaka bana emanBeste batzuren artean, Jaime Barriusok ere omenaldia jaso zuen. S.H.zieten. Horrekin batera, urteetanEibar Rugbi Taldea zuzentzenibili den Jon Egigureni oroigarriaeta erlojua oparitu zioten. EtaEibar Kirol Elkarteko Jaime Barriusozenaren alargun, arrebaeta seme-alabei haren erretratubana eskaini zieten, AmañakoJaien izenean. Jaiak gaur hasikodira 19.00etan txupinazoa botatzeaneta, betiko lez, gauerakokontzertu-kartela benetan erakargarriaizango da EH Sukarra,Lendakaris Muertos eta Vendettataldeak bata bestearen atzetiktaula gainera igota.Txupinazoa, Kezka DantzaTaldearen izenean Iñaki Baruaeta Andoni Altzibar txistulariekbotako dute, Oier Araolazakazaldu zuen moduan, "biak betidanikegon direlako Kezkaneta txistulari barik dantzarik ezlitzatekeelako egongo". Txupinazoarenondoren kalejira hasikoda Ermuko Irulitxa txarangarekineta 19.30etan Kezka DantzaTaldeak saioa eskainiko duAmañako plazan. 20.15etanumeendako jokoak eta entzierrotxikia ailegatuko dira Gorritirekineta orduan hasiko da kalez-kalekokontzertua, elektrotxarangarekin.Kontzertua, berriz,23.30etan hasiko da.Herri bazkari solidarioaBihar zapatua 11.30etan ekingodiote egitarauari El Corte InglesMaskoten III. Lehiaketarekin,3. solairuko terrazan. Ondorenumeendako Aire Librekopintura lehiaketa hasiko da,Amañako plazan eta jarraianmarrazki guztiak ikusgai ipinikodira plazan. Herri-bazkarian paellasolidarioa egingo dute etajasotako dirua Irati Pérez Amañakoneskatilak duen gaixotasunarenikerkuntzarako emangodiote Biziminari. Horrekin bateraomenaldia egingo diote AntoniaOlave, Gerardo Andraderenalargunari. Arratsaldean jarraitukodute jaiarekin: 16.30etatik19.30etara umeendako parkeaegongo da martxan: besteakbeste gaztelu puzgarria, zezenmekanikoa eta espumarenjaia egingo dira, Kukulak taldearekin.Arratsalde eta gau betebeteakizango dira (ikus agenda20. orrialdean). Eta domekanatzera ere goizetik hasiko dirajarduerak, mezarekin. AsteburuaGolden Apple Quartet laukoteospetsuaren emanaldiarekinagurtuko dute. Baina bakarrikasteburu honetarako agurraizango da, hurrengoan ere jaiakjarraituko du-eta.Aire berriak!Aire berriak!Estaziño, 4943 254776ITZULPENERA GUZTIETAKO TESTUAKITZULTZEN DITUGU,euskaratik gaztelerara,gazteleratik euskarara,eta ingelesetik euskarara.ZERBITZUAelkartea@etakitto.com...eta kitto! 13/VII/5 ● 855 zkia.


laztanakemoten...agendaZure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki arruntaren prezioa4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.19Zorionak, MARIAJOSE, ekaiñaren 21ianbi urte bete zenduazeneta.Muxu haundi batgurasuen partez.Zorionak, OINATZ,astelehenian bederatziurte egin dozuz-eta.Ondo pasau. Famelixaguztiaren partez.Zorionak, ANETTE,bixar zure lehelengourtebetetzian. Ze urtezoragarrixa zurekinalbuan. Laztan haundibat famelixaren partez.Zorionak, UGAITZ,ekaiñaren 25ian lauurte egin zenduazeneta.Muxu haundi batetxekuen partez.Zorionak, NAIARAGarcia, haraiñegun biurte egin zenduazeneta.Muxu haundi bataittitta-amamarenpartez.Zorionak, LORE (hillaren 22xanzortzi urte egingo dozuz-eta)eta JON (urtetxua bete zenduanekaiñaren 28xan). Ondo pasa.Famelixa guztiaren partez.Zorionak, MALEN (ekaiñaren28xan 13 urte) eta ENEKO(domekan 10 egingo dozuz).Asko-asko maite zaittuztegueta segi holan! Ion etaamatxoren partez.Zorionak, aittitta FELIX eta amamaMARI CARMEN, ezkondu ziñaziela50 urte bixar beteko dozuez-eta.Famelixa guztiaren partez.Zorionak, IZARO eta LUR, aurrekomartitzenian lau urte eginzenduezen-eta. Amama, Asier,Txus eta Aneren partez.Zorionak, LIER,domekan hiru urtebeteko dozuz-eta.Aitatxo, amatxo eta,batez be, Oierrenpartez.Zorionak, JOKIN, gaursei urte betetzen dozuzeta.Ondo pasau zureeguna etxeko guztiekineta, batez be, Beñatekin.Zorionak, SILBIA,astelehenian urtiak betezenduazelako. Ondoospatu zure eguna.Zorionak, ARRATE,aurreko domekan zazpiurte bete zenduan-eta.Jarraittu holan!Etxekuen partez.Zorionak, AMAIA,astelehenian zazpi urtebeteko dozuzelako.Muxu haundi batfamelixaren partez.hildakoak- Antonio Sarasketa Errasti. 95 urte. 2013-VI-21.- Jose Guirao Mora. 80 urte. 2013-VI-22.- Maria Esnaola Otegi. 78 urte. 2013-VI-23.- Mª Teresa Mandiola Etxeberria. 90 urte. 2013-VI-23.- Gonzalo Palacios Aguero. 83 urte. 2013-VI-23.- Maria Perez Parra. 87 urte. 2013-VI-24.- Antonio Rodriguez Nuñez. 77 urte. 2013-VI-25.- Nicolas Eizmendi Bereziartua. 52 urte. 2013-VI-26.- Elias Gonzalez Bocos. 89 urte. 2013-VI-27.- Ignacio Martinena Salgado. 69 urte. 2013-VI-28.- Jose Ruiz Cardenas. 83 urte. 2013-VI-28.- Santiago Nuñez Torres. 91 urte. 2013-VI-28.- Eladia Sanz Balbas. 87 urte. 2013-VI-30.- Xole Azkue Fernandez. 92 urte. 2013-VII-3.jaiotakoak- Jule Etxeberria Azpiazu. 2013-VI-17.- Nadia Mujanovic Vivas. 2013-VI-21.- Yassir Kouza Chiker. 2013-VI-22.- Laura Arzuaga Petuchova. 2013-VI-25.Hurrengo alea, hilaren 12koa,azkena izango da oporrak hartu aurretik.Edozein informazio edo zorion agurgurean kaleratu nahi baduzue,izan ezazue kontuan....eta kitto! 13/VII/5 ● 855 zkia.


20 agendaBARIXAKUA 5AIRE ARTE11.00 / 23.00. Aire ArteAzoka, Zona 10 elkarteakantolatuta. Errebalgoaparkalekuan.AMAÑAKO JAIAK19.00. Txupinazoa: IñakiBarua eta Andoni Altzibar(Kezka Dantza Taldea).Kalejira, Ermuko Irulitxatxarangarekin.19.30. Dantzak, KezkaDantza Taldearekin.Amañako plazan.20.15. Umeendakojokoak, Gorritirekin.20.15 / 23.30. Kalezkalekokontzertua,elektro-txarangarekin.21.15. Entzierro txikia.23.30. Kontzertua:EH Sukarra, LendakarisMuertos eta Vendetta.POESIA EMANALDIA22.00. Poesia errezitala,Blanca Martínez eta GorkaErrastiren eskutik: KirmenUriberen (euskeraz),Miguel Hernandezen(gazteleraz) eta AntonioMachadoren (gazteleraz)testuak errezitatukodituzte, Naome Soudenmusikarekin lagunduta.San Andres elizakoklaustroan.ZAPATUA 6AMAÑAKO JAIAK11.30. El Corte InglésMaskoten III. Lehiaketa(3. solairuko terrazan).12.15. Umeendako AireLibreko pintura, plazan.14.30. Herri-bazkaria:Paella solidarioa, IratiPerez neskatilarilaguntzeko. OmenaldiaAntonia Olaveri.16.30 / 19.30. Umeenparkea: gaztelu puzgarria,zezen mekanikoa etaespumaren jaia, Kukulaktaldearekin.18.00. Amaña-Urko-Amaña herri-krosarenirteera.19.30. Pintxo-potea,hirugihar pintxoekin.20.00. Nafarroako jotak,“Raíces Navarras”-ekin.20.00. Umeendakotxokolate-jana, gailetekin.21.15. Entzierro txikia.23.00. Helduendanborrada, ErmukoIrulitxa txarangarekin.23.50. Su artifizialak,Pirotecnia Zaragozanarekin.00.00. Danborradarenjarraipena. OmenaldiaKezka Dantza Taldeari.00.45. Berbena, IngenioNafarroako orkestrarekin.GOLF TXAPELKETA16.00. Golf txapelketa,Eibar Golf Pitch&Putttaldeak antolatuta.Ipuruako anexoan.SAN KRISTOBALGO JAIAK16.00. Tute txapelketa.DOMEKA 7AMAÑAKO JAIAK11.00. Auzoan hildakoeneta eibartar guztien aldekomeza, Amañako parrokian.12.00. Salda eta txorizoabildutako guztientzat,Amañako plazan.12.30. Umeendanborrada, dorreetatikAmañako plazaraino,Ermuko Irulitxa txarangaklagunduta. Ogitartekoaketa freskagarriakparte-hartzaile guztientzat.13.30. Lorontzi lehiaketa,Amañako plazan.17.30. Umeendakotxokolate-jana, gailetekin.18.00. Pirritx, Porrotxeta Mari Motots pailazoenikuskizuna.19.00. Kale-antzerkia,Zurru Murru taldearen“Arkakusoaren zirkoa”lanarekin.19.00. Txorizo-jana,txorizo ogitartekoeta edariekin.20.15. Golden AppleQuartet laukoteospetsuaren emanaldia.22.00. Jaien amaiera.KONTZERTUA12.30. Usartza TxistulariTaldearen kontzertua,Elena Perezek zuzenduta.Udaletxeko arkupeetan.EH Sukarra,Lendakaris Muertoseta Vendetta izangodira gaur Amañan.EGUENA 11NEGOBIDE TOPAKETA13.30. Negobidekantolatutako topaketa.Portalean.SAN KRISTOBALGO JAIAK19.00. Futbolin txapelketa(Aizarnako parkean).22.00. Toka txapelketa.Xania tabernan.HOROSKOPOAARIESOso gustoko duzun gauza bat egitekoaukera izango duzu. Hainbeste denboraitxaroten egon eta gero, bazen garaia!TAURUSBereziki berotuta ibiliko zara. Bikotekideabadaukazu, presta dadila; bestela, prestadadila mundu guztia! Gozatu aukeraz!GEMINIZer uste duzu zarela? Denera ezin zarairitsi: ez estresatu. Oporrak hain gertuegonda, hobe duzu pixka bat erlaxatzea.CANCERNola ipintzen zaren haserretzen zarenean!Hobe inor ez egotea zure alboan; bestela,komeriak! Eskerrak umorea lagun duzula.LEOEInguruan gauzak nahiko nahastutadabilkizu; ez zaitez gehiegi kezkatu, ahalduzun guztia egin baituzu konpontzeko.VIRGOGauza materialei gehiegizko garrantziaematen diezu, ez duzu uste? Gogoeta eginbeharko zenuke eta jarrera aldatzen joan.LIBRAAtsedenik ez daukazu: Sanjuanak,Amañako jaiak, San Kristobalak... besteherrietakoak aipatu gabe. Hori da sasoia!SCORPIUSBake bila ibiliko zara. Jendetzatikurruntzea nahiko duzu, isiltasuneanmurgiltzeko. Probatu al duzu yogarekin?SAGITTARIUSBerriketarako gogoarekin zabiltza. Eazure berbaldiak jasateko norbait aurkitzenduzun. Grazia pixkatxo bat badaukazu!CAPRICORNIUSPrintze-printzesa istorioa biziko duzu,Disneyren filme horiek bezalakoa. Zureesku dago horri amaiera polita ematea.AQUARIUSEsaten dituzun hiru gauzetatik, bi gezurradira. Nola nahi duzu inork sinestea? Pokeraurpegia ipintzen jakingo bazenu, zeozer.PISCISEguzkipean zaudenean neurriak hartzendituzu? Kolore hori ez da batere normala:babes handiagoko krema behar duzu....eta kitto! 13/VII/5 ● 855 zkia.


agenda21eguraldia (EUSKALMET.NET)erakusketak✔ Uztailaren 7ra arteEINER RODRIGUEZ PONCEREN “EuskalHerriko panoramikak” argazki erakusketa.Untzagako Jubilatu Etxean.✔ Uztailaren 13ra arteLAMBRETTA MOTORREN erakusketa.Eibarko dendetan.✔ Uztailaren 31ra arteISABEL TALLEDAREN “Quiebros” argazkierakusketa. El Ambigú kafetegian.RIPOLLET ELKARTEAREN argazkierakusketa. Klub Deportiboan.VIRGINIA ARAKISTAINEN argazkierakusketa. Portalea tabernan.✔ Irailaren 20ra arteArte erakusketa. Casanella Studio-n(Juan Gisasola, 16)farmaziak✔ barixakua 5EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)✔ zapatua 6EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Barandela (Z. Agirre, 4)✔ domeka 7EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)✔ astelehena 8EGUNEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)GAUEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)✔ martitzena 9EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)✔ eguaztena 10EGUNEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)✔ eguena 11EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)✔ barixakua 12EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)2 17 9 8 3SUDOKUA5 1 69 4 54 62 7 48 7 13 5 6 27 4 AURREKOAREN EMAITZAtelefono jakingarriakSOS deiak ........................112Pegora .............................010Udaletxea ..........943 70 84 00Portalea.............943 70 84 39Udaltzaingoa......943 20 15 25Mankomunitatea 943 70 07 99Debegesa ..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ...........943 03 34 00Iberdrola ...........901 20 20 20Naturgas............902 12 34 56DYA Larrialdiak ..943 46 46 22Gurutze Gorria ...943 22 22 22Mendaro osp......943 03 28 00Anbulategia .......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak.........902 11 20 88Ertzaintza ..........943 53 17 00Eusko Tren ........902 54 32 10Pesa..................902 10 12 10Taxiak ...............943 20 30 71........................943 20 13 25Alkohol.Anon.....629 14 18 74Al-Anon/Alateen ..650 26 59 63autobus ordutegiakEIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etaraorduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 20.30etaraorduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 13.30,15.30, 17.30, 19.30 eta 20.35. DONOSTIA-EIBAR.Lanegunak: 07.00, 07.30etatik 13.30etara orduro,15.00, 15.30etatik 20.30etara orduro eta 21.00. Zapatuak:07.00, 08.30etatik 20.30etara orduro,21.00 eta 22.00. Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etarabi orduro, 19.30, 21.00 eta 22.00.EIBAR-BILBO. Lanegun eta zapatuak: 06.40-etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta jaiegunak:07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.EIBAR-GASTEIZ. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.GASTEIZ-EIBAR. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etaraorduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.EIBAR-IRUÑEA. Lanegunak: 07.45 eta 13.30.Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Lanegunak:11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.EIBAR-ARRATE. Zapatuak: 14.00. Jaiegunak:09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. ARRA-TE-EIBAR. Jaisteko: ordu erdi geroago.EIBAR-ELGETA. Lanegunak: 06.40, 08.40,13.40, 15.40, 16.40, 18.40 eta 20.40. Zapatu etajaiegunak: 08.40, 13.40, 15.40 eta 20.40. ELGETA-EIBAR: Jaisteko: 20 minutu geroago.EIBAR-MENDARO. Lanegunak: 06.10 eta07.05etatik 21.35etara 20 minuturo eta 22.20. Zapatuak:07.00etatik 22.00etara orduro eta 23.10.Jaiegunak: 08.00etatik 21.00etara orduro eta22.15. MENDARO-EIBAR. Lanegunak: 06.15, 06.50-etatik 21.10etara 20 minuturo eta 22.05. Zapatuak:06.45etatik 20.45etara orduro, 22.05 eta 22.45.Jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara eta 22.05.EIBAR-LOIU. Egunero: 05.50, 09.50, 13.50,17.50 eta 21.50. LOIU-EIBAR. Egunero: 07.15,11.15, 15.15, 19.15 eta 23.15.tren ordutegiakEIBAR-DONOSTIA. Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro. Lanegunak: baita 06.13 eta 07.13.DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 07.47etatik 20,47etaraorduro. Lanegunak: baita 05.47 eta 06.47.EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57....eta kitto! 13/VII/5 ● 855 zkia.


1. Etxebizitza1.2. Salgai– Babes Ofizialeko pisua salgai Amañan.2 logela, 2 komun, trasteroa etagarajea. 70 m 2 . Tel. 636-458967. Ricardo.– Pisua salgai Eibarko erdialdean. 3logela, egongela, 2 komun, sukaldeaeta trasteroa. Igogailua. Guztiz berriztuaeta argitsua. 130 m 2 . Tel. 626-203838.– Pisua salgai Errekatxu, 6an. 2 logela,egongela, sukaldea, komuna eta 7m 2 ko terraza. Kalefakzioa. Altzariekineta berriztua. Eguzkitsua. Bizitzerasartzeko moduan. Tel. 649-521455.– Eibarko erdialdean atikoa salgai. Logelabat. 17 m 2 ko terraza. Guztira 72m 2 erabilgarriak. Berria. 220.000 euro.Tel. 647-952677.– Babes Ofizialeko pisua salgai Soraluzen.3 logela, trasteroa eta garajea.80 m 2 . Tel. 637-321970 / 635-728510.3.2. Errentan– Pisua alokagai Errekatxun. 2 logela,egongela, sukaldea eta komuna. Kalefakzioa.Dena jantzita. Sartzeko moduan.Tel. 659-757572.– Pisua alokagai Mutrikun. 3 logela,2 komun eta terraza. Dena kanporabegira eta eguzkitsua. Leku lasaia etaondo komunikatua. Sartzekoprest. Tel. 943-201294 / 645-728317.– Pisua behar da errentan Eibarren.Tel. 657-156254.– Pisua alokagai Errekatxu, 6an. 2 logela,egongela, sukaldea, komuna eta7 m 2 ko terraza. Kalefakzioa. Altzariekineta berriztua. Eguzkitsua. Bizitzerasartzeko moduan. Tel. 649-521455.– Urkizun logela biko pisua alokagai.Tel. 675-714404.– Donostian udarako pisua alokagai.Hilabete osorako edo hamabostaldirako.dena kanpora begira. Deitu18.00etatik aurrera. Tel. 688-604025.3. Lokalak3.1. Salgai– Martxan dagoen janari denda traspasatzendut Elgetan. Tel. 683-630275.3.2. Errentan– Garajea itxia alokagai Urkizuko dorreetan.Tel. 616-959625.– Garajea itxia alokagai Asua-errekan.Tel. 616-959625.4. Lana4.1. Lan bila– Neska euskalduna eskaintzen daumeak zaintzeko. Esperientziarekin.Tel. 617-844142.13/VII/5 ...eta kitto!855 zkia.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzakoeskaintzen kasuan izan ezik. Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira:Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 10 euro; saldu,15 euro.Autoak eta irakaskuntzako eskaintzak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko, garbiketak egitekoeta sukaldari-laguntzaile jarduteko.Tel. 638-884104.– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 648-143804.– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta garbiketak egiteko. Prestakuntzaeta esperientzia. Erreferentziak.Tel. 628-658538.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Orduka. Tel. 608-147559.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 626-197217.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanakegiteko. Tel. 686-052084.– Mutila eskaintzen da kamarero jardutekoeta nagusiak zaintzeko.Tel. 692-332871.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta etxeak garbitzeko.Tel. 675-578659.– Sozio-sanitario teknikari euskaldunaeskaintzen da nagusiak edo umeakzaintzeko eta kamarera eta garbitzailejarduteko. Tel. 650-455685.– Emakumea eskaintzen da garbiketakegiteko eta nagusiak edo umeakzaintzeko. Tel. 653-075865.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 603-608317.– Gizon arduratsua eskaintzen da nagusiak,gaixoak edo dependienteakzaintzeko, baita ospitalean ere, etaetxeko lanak egiteko. Esperientzia.Tel. 679-912841. Juan.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanetarako.Tel. 680-526228.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.Informeak. Tel. 608-487951.– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako:sukaldari-laguntzaile, nagusiakzaintzeko. Tel. 688-302653.– Neska eskaintzen da edozein lanetarako:etxeko lanak egin, nagusiakedo umeak zaindu... Tel. 631-004374.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko,garbiketak egiteko eta hotelekokamarera. Tel. 608-474923.– Emakumea eskaintzen da garbiketakegiteko eta edozein lanetarako.Tel. 695-804895.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Geriatria ezagutzak. Tel. 691-032502.– Emakumea eskaintzen da etxeakgarbitzeko eta nagusiak edo umeakzaintzeko. Tel. 632-054894.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta etxeko lanak egiteko.Tel. 632-337083.– Neska eskaintzen da umeak zaintzekoeta kamarera jarduteko.Tel. 633-551995.– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta sukaldari jarduteko. Tel. 632-337083.– Neska euskalduna eskaintzen danagusiak zaintzeko eta pegorak garbitzeko.Tel. 617-571210.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 634-887814.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Tel. 677-860971.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 605-720298.– Pedagogiako 3. mailako ikaslea eskaintzenda udan umeak zaintzeko.Tel. 677-591982.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta etxeko lanak egiteko.Tel. 654-566314.– Emakume arduratsua eskaintzen danagusiak edo umeak zaintzeko etagarbiketak egiteko. Tel. 625-895460.Carmen Maria.– Emakume euskalduna eskaintzenda umeak edo nagusiak zaintzeko etagarbiketak egiteko. Tel. 606-502567.– Neska eskaintzen da pegorak garbitzekoeta nagusiak zaintzeko.Tel. 636-517025.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 685-771734.– Emakumea eskaintzen da jatetxean,harategian edo hiltegian lan egiteko.Tel. 606-278923 eta 631-315925.– Neska eskaintzen da etxeak garbitzekoeta nagusiak edo umeak zaintzeko.Tel. 632-054894.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Baita gauez ere. Esperientziaeta erreferentziak. Tel. 662-252150.– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta etxeakgarbitzeko. Tel. 618-354218.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 616-457254.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 652-361252.– Emakume arduratsua eskaintzen danagusiak edo umeak zaintzeko.Tel. 648-054046.– Emakume euskalduna eskaintzenda umeak zaintzeko. Goi mailako teknikariaHaur Hezkuntzan. Esperientzia.Tel. 660-522271.– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta etxekolanak egiteko. Baita asteburuetanere. Tel. 639-611454.– Neska arduratsua eskaintzen daumeak edo nagusiak zaintzeko etaetxeko lanak egiteko. Esperientzia.Tel. 675-765376.– Neska eskaintzen da lana egiteko.Asteburuak barne. Tel. 682-277198.– Bi mutil eskaintzen dira altzariak igoeta jaisteko. Furgonetarekin. Tel. 660-213652.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko orduka zein gauez. Tel. 631-385949.– Gizonezkoa eskaintzen da txofer jarduteko:karnet guztiak. Disponibilitateosoa. Tel. 626-666977.5. Irakaskuntza5.2. Eskaintzak– Unibertsitarioa eskaintzen da ingeleseta ikasketa-teknika klaseak ematekouztailean eta abuztuan. Esperientzia.Tel. 699-522514.– Enpresa Zientzietan diplomatuak Ingeles,Matematikak eta Euskara klaseakematen ditu. Mintzapraktika klaseak,baita ikasturtea gainditzekoere. Tel. 662-110395.6. Denetarik6.1. Salgai– Itzioko DBH 4. mailako liburuak erosikonituzke. Tel. 618-491604.– Itzioko DBH 3. mailako liburuak salgai.Tel. 618-491604.– Gurpildun aulkia salgai. WC-arekin(pixontzia). 125 euro. Tel. 943-120308.– Bigarren eskuko neoprenoak salgai.Gizonezkoen L tailakoa eta 12-13 urtekoentzakobeste batzuk. Tel. 665-726203.– Orbea bizikleta salgai. Laranja kolorekoa.8-10 urteko umearentzako.Tel. 943-127368.– DBHko 3. mailako eskolako liburuakerosiko nituzke. Tel. 665-707336.6.4. Bestelakoak– 3 urteko txakurra familia bila. Bodegueroandaluz arrazakoa, txikia etazuria emango genuke adopzioan.Tel. 660-936862.


amañako jaiak2013ETORRIgozatzeraieup!!!ez zaradamutukouztailak5, 6, 7, 12 eta 14

More magazines by this user
Similar magazines