aquetación 1 - Eta Kitto!

etakitto.com
  • No tags were found...

aquetación 1 - Eta Kitto!

ARGITARATZAILEA:...eta kitto! Euskara ElkarteaHELBIDEA:Urkizu, 11 - solairuartea20600 EibarTELEFONOAK:943 20 67 76 / 943 20 09 18FAXA:943 20 28 72Astekariaren E-MAILak:erredakzioa@etakitto.comkomunikabideak@etakitto.compublizitatea@etakitto.comElkartearen E-MAILak:elkartea@etakitto.comnormalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA:Itziar AlbizuMaider AranberriEkhi BelarJose Luis GorostegiSilbia HernandezKoldo MitxelenaADMINISTRAZIOA:Marisol UriarteKOORDINATZAILEA:Koldo MitxelenaERREDAKZIO-BURUA:Silbia HernandezDISEINUA ETA MAKETAZIOA:Jose Luis GorostegiARGAZKI ARLOA:Leire Iturbe, E. Belareta S. HernandezHIZKUNTZA ARDURA:Juan Andres ArgoitiaMaider AranberriPUBLIZITATEA:Itziar AlbizuBelen UlaziaTfnoa: 943 20 67 76AZALEKO ARGAZKIA:Leire IturbeBANAKETA-ARDURADUNA:Ainhoa LuzTIRADA:8.050 aleINPRIMATEGIA:GERTU koop. (Oñati)COPYRIGHT-A:...eta kitto!LEGE-GORDAILUA:SS/430/92ISSN: 1132 - 1679("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen aldizkarianadierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik)Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskeraIÑUN DIRANAK .- Sekulakoak, egundokoak, kristorenak. Beti pluraleanerabiltzen da. “Purgak eta iñun diranak hartzen”.IÑUNDIK IÑOR A.- Inola ere ez (ezezko esaldietan). “Iñundik iñora izan ezinleikian gauzia, ez batera ta ez bestera”. Nola edo hala (baiezko esaldietan).“Iñundik iñora ahal badot egingo dot”.IÑUNDO.- Inon ere ez. “Gaur atara dogun arraiña, iñundo ezagutu ez dana”.ESKUTITZAKGENERO INDARKERIAREN KONTRAKO ADIERAZPENAAurreko domekan Tolosan genero indarkeriaz 39 urteko Angeles Rodriguezen hilketa dela-eta, Eibarko UdalekoBerdintasunerako arloak eta Emakumearen Mahaikideek ekintza horren kontrako kondena adierazten duteeta bai hori, bai emakumeen kontrako beste edozein ekintza ezezten dute.M I R E N G A L L A S T E G I (EMAKUMEEN M A H A I B U R U A)ERREDAKZIOAREN OHARRAGobernuak ezarri nahi duen lan-erreformaren kontra atzorako deitutako grebarekin bat egingenuen …eta kitto!-ko beharginok eta, horregatik, aste honetako aldizkaria bezperan,eguaztenean bidali zen inprimategira, betiko moduan barixakuan jasotzeko. Hori dela eta,eguazten eguerditik aurrerako gertakariek ez dute isladarik aste honetako alean, tartean grebarekinlotutako eguazten arratsaldeko zein atzoko manifestazioak. Hala ere, horien berrizein sortzen joan daitezkeen bestelako albisteen ingurukoak gure webgunean(www.etakitto.com) zein sare sozialetan (Facebook eta Twitterren) jasotzeko moduan aurkitukodituzue barixakuan.Datorren astean, bestalde, Aste Santua dela-eta, ez da alerik izango.Hurrengo zenbakia apirilaren 13an izango duzue zuen buzoietan.EIBARKOUDALAGIPUZKOAKOFORUALDUNDIAKULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko JaurlaritzakoKultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria...eta kitto! 12/III/30800 zkia.


4DANONAHOTANasteko2.970datualagunek erabilli ebenOrbeako spa zerbitzua2011an; 2010ian 2.456erabiltzaille euki zittuaneta zabaldu barri zala3.650 lagun pasau ziranbertatik 6 hillebetekotartian.Bihargiñen ordezkarixen arabera, kudeaketadesegokixa eta zorraren birfinanziaziño ezadira enpresaren benetako arazua./ SILBIA HERNANDEZTerrazen gaiñekoudal ordenantzabarrixaAlfako bihargiñen mobilizaziñuakALFAKO ENPRESA BATZOR-DIAK DEITTUTA, ZAPATUANMANIFESTAZIÑO JENDE-TSUAK ZIHARKATU EBAN HE-RRIXA. Aurreko astian bihargiñenordezkarixak egiñ eben agerraldixanesan ebenez, "Alfakozuzendaritzak, azken lan erreformarenbabespian, soldatia %10jaitsi nahi detse bihargineri. Neurrixakenpresaren etorkizunerakozein bertan dihardugunon lanpostuenetorkizunerako bermerikez dau eskintzen, eta zuzendaritzakberak holan dala aitortudesku". Enpresiak dakan benetakoarazua "aurrera eruan dabenkudeaketa desegokixa etazorraren birfinanziaziño eza" diraladiñue eta, zuzendaritzak oiñarteko jarreriari eusten segitzendabenez, manifestaziñuaz gaiñordubeteko lanuztiak egin dittueerrelebo guztietan martitzen etaeguaztenian eta gaurko be halanegitteko asmua zekela aurreratueben, atzoko greba orokorrarekinbat egittiaz aparte.OIÑEZKUEN EROSOTASU-NA GOGUAN, TERRAZA ETABESTELAKUAK KALIAN beteleikien tokixaren ingurukoudal ordenanza barrixa onartueben asteleheneko udalbatzan.Taberna barruan erretziadebekatzen daben legiareneragiñez, taberna askok atiankupelak, mahaitxuak eta bestelakuakipiñi dittuela ikusi dabeagintarixak eta, horregaittik,espaloietan oiñezkuendakonahikua toki libre geratzen dalaziurtatze aldera, gitxieneko baldintzabatzuk jasotzen dittuanordenanza ipiñiko dabe indarrian.Horri jarraittuta, "3 metrokozabaleria baiño gitxiagokoespaloietan ez da terrazarik ipiñiko.Oiñezkuendako libre lagabiharreko pasabidiak gitxienezmetro bi izango dittu zabaleraneta oiñezkuendako gordetakotokixetan, barriz, zabaleria gitxienez3 metrokua izango da.Eta ipintzen diran mahai etabestelakuak denda eta pegoretarakosarbidiak libre lagabiharko dittue". Horrekin batera,tabernako arduradunakegunero jaso biharko dittu mahaieta aulkixak eta eziñ izangodira kalian pillauta laga.Kupel eta mahaitxo altuen kasuan,terrazak ipintzeko gitxienekozabaleria ez daguen espaloietanipintzeko aukeria egongoda, beti be horretarako baimenaematen badetse. Establezimendubakotxeko gehixen jota kupelbi edo mahaitxo bi ipintzeko aukeriaegongo da, beti be tabernarenkontra eta oiñezkuendakometro biko zabalerako pasabidialibre lagata. Hónek be egunerojaso biharko dittue.Beste mailla batian, dendaksalmentarako zein publizidaderakokalian zenbat toki beteleikien be jasotzen dau ordenanzak:Udalak baimenaemon biharko detse eta, horretarako,oiñezkuendako nahikuatoki libre (metro biko zabalerakopasabidia) daguan begiratukodabe.Maixa-k inkestia erantzuteraanimau nahi dittu herritarrakMAIXA EIBARKO HERRITTARREN PARTE-HARTZE MA-HAIXAK, OIN DALA 3 URTE EGINDAKUAREN BIDETIK,herrittarren eritzixa jasotzeko asmoz eta euren kezka nagusixakzeintzuk diran jakin nahixan inkestia preparau dau. Nahidabenak betetzeko moduan topauko dau www.maixa.orgwebgunian, “Inkesta: Eibar 2012an” atalian. Galdetegixa betetzekopare bat miñutu baiño ez dirala bihar diñue Maixakoordezkarixak eta apirillaren 22ra arte egongo da erantzutekoaukeria. Behin egun hori pasauta, jasotako erantzunak batueta estadistikak preparaukodittuela iragarridabe, ondorenherrittarren artianezagutzera emoteko.Hirigintza, kultura, elkarbizitza,ingurumenaeta bestelako kontuekinlotutako galderakosatzen dabe 12azpiataletan banatutadaguan inkestia eta,emaitzen balixua areagotzeko,herrittarrakparte-hartzera animaunahi dittue.12/III/30 ...eta kitto!800 zkia.


Eibarko Plan Estrategikua gazteleraz baiño ez dalaegingo salatu dau ...eta kitto! Euskara ElkartiakOIÑ HILLEBETE HASI ZEBAN EIBARKO UDA-LAK HERRIKO PLAN ESTRATEGIKUA BARRI-TZEKO LANA. Beste kultur eta gizarte eragillebatzurekin batera, …eta kitto! Euskara Elkartiaprozesuan parte hartzera gonbidatu zeban Udalak,baiña, “gaztelera hutsian bialdu jakun gonbidapengutuna. Lehelengo billerara juan giñan,halanda be, horrelakuak ez errepikatzeko eskatzekoasmuarekin”, azaldu dau Igone Lamarain…eta kitto! Euskara Elkarteko presidentiak. Lehelengobillera horretan erabilli ziran euskarri danakbe gaztelaniaz idatzittakuak ziran eta billeretanparte ez hartzia erabaki dau …eta kitto!ko BatzarNagusixak: “Udalarekin harremanetan jarrigara, gertautakoa azaltzeko asmuarekin; EibarkoUdalak ezin dabelako holakorik egin, baiña gaurarte ez dogu erantzunik jaso”. Elkartiaren asmuaplan estrategikuaren diseiñuan parte hartzia da;horretarako enpresak idatzizko ekarpenak egittekoaukera eskindu dau, baiña lehelengo Udalarekinberba egittia nahi dabe. “Eibarko Udalak ezindau euskara albo batera laga plan estrategikuaegitteko orduan eta hori eskatzen dau …eta kitto!Euskara Elkartiak”, azpimarratu dabe.Miguel Sagastumeri omenaldixaBARIXAKUAN OMENALDI-XA JASO EBAN AURREKOASTIAN 81 URTE BETE ZI-TTUAN MIGUEL SAGASTU-ME "EL MAGO DE URKI"SOIÑUJOLIAK, BergarakoSanta Marina parrokixan. Debagoienekoeta Bergarakomusika ikastetxiak eta soiñujoliakeskindu zetsazen jardunaldiberezixan 100 bat soiñujolek"Viva México" abestixadanak alkarrekin jo eben,Urki basarrixan jaixotako soiñujoliaren omenez.Bereziki hunkigarrixa izan zan soiñua joteko tradiziñuarieutsi detsan 19 urteko bere loiba JuneMartinek bere lagun Joxan Goikoetxea hernaniarrarekinbatera eskindutako pieza: "Bajo los techosde Paris". Sagastumek 60 urtetik gora emondittu erromerixa eta bestelakuak girotzen, sarrittanoiñ urte batzuk hil zan Felix Aranzabal "AngiozargoItsua" lagun zekala. Omenaldixan Soraluze,Eskoriatza, Oñati, Bergara, Eibar, Elgoibar,Deba, Mendaro eta Ondarruko soiñujoliak jarduneben, Irungo konserbatorixoko taldiarekin batera.Diru-laguntza hitzarmena siñatu dabe hainbat taldekMARTITZEN ARRATSALDIAN UDALETXIANEGINDAKO EKITALDIXAN HERRIKO HAIN-BAT TALDETAKO ordezkarik diru-laguntzarakohitzarmena siñatu eben. Danera 40 bat kolektiborekin69 bat hitzarmen siñatuko dirala aurreratudabe alkatetzatik eta txanda bittan banatudittue: aste honetan jaixen antolaketan eta kulturaarluan diharduenak firmau dabe hitzarmenaeta euskalgintzan eta kirol munduan diharduenak,barriz, aste santu ostian siñatuko dabe.Danera, talde guztien artian ixa 400.000 eurobanatuko dittu Udalak: 113.250 euro kultura arluanerabilliko dira, 43.886 euro jaixetan, 78.399euskalgintzan eta 164.281 kiroletan.DANONAHOTANa u t u a nSANJUANETARAKOPOSTUAKSan Juan jaixetan kaliansalmenta-postua ipiñi nahidabenak apirillaren 30eraarte eukiko dabe eskaeriapresentatzeko aukeria,Pegoran. Horretarakodaguan eskaera-orrixabete eta bertan eskatzendaben dokumentaziñuaentregau biharko dabe.ASTE SANTUKOORDUTEGIXAKIndianokua gaztelekuakordutegi berezixa eukikodau Aste Santuan:apirillak 5, 6, 7, 8 eta9xan itxitta egongo daeta 10etik 12ra, barriz,16.30xetatik 20.30xetarazabalduko dabe. Portalea,apirillaren 5etik 9raitxiko dabe.PRESUEN ALDEKOEKITALDIXAEibarko Herrirak deittuta,eta beste herri askotanegingo dabenarijarraittuta, presopolitikuen eskubidiakbete deittezen eskatzekoekitaldixa antolatu dagurian be: gaur19.30xetan Untzagaplazan giza-kataiaegingo da.EGOAIZIAApirillaren 31an EgoaiziaGobernuz KanpokoErakundeko boluntarixabik Perura biajia egingodabe, Udalak,Diputaziñuak eta EuskoJaurlaritzak emondakodiru-laguntzeri esker hangaratzen diharduenproiektuak zelan doiazenbertatik bertara ikusteko.Bestiak beste, Eibar kirolalkartiak eta EibarPrimeran plataformaklagunduta sortutakoPiurako kirol-eskoliabisitauko dabe. Hainzuzen be, azken proiektuhonen gaiñekopresentaziñua egingodabe apirillaren 19xan,19.00etan Portalean.5...eta kitto! 12/III/30800 zkia.


6DANONAHOTAN250 lagunetikgora ArmerixakobatzarrianARMERIXA ESKOLAKOIKASLE OHIEN URTEROKOBATZARRA AURTEN BERE-ZIXA IZAN DA, ESKOLIARENSORRERAREN MENDEU-RRENA betetzen dala-eta: zapatuan250 bat ikasle-ohik, irakaslekzein eskolan bestelakobiharretan jardundakuak bategiñ eben. Eurekin batera egonziran, bestiak beste, Isabel CelaáHezkuntza sailburua, IñakiArriola Etxebizitza, Herrilan etaGarraio sailburua, IK4-TeknikerrekoJesus Mª Iriondo eta AlexBengoa eta Juan Angel BalbásDebegesako zuzendarixa. Goizianbertaratutako guztieri krabelinbana eman ostian, bestelakoerrekonozimenduak banatuzittuen eta talde-argazkixaetera eben ikastetxe kanpuan.Jarraixan egunerako berezikiEkitaldi berezixan bat egiñ eben ikasle-ohiak alkarrekin bazkaldu eben eskolako frontoian. / LEIRE ITURBEzabaldu eben lorategixan piskolabisaeskindu zetsen. Eskoliakantolatutako argazkilaritzalehiaketako irabazlieri sarixakbanatu ostian, Intercom TaldekoAntonio González Barrosekekintzaillien inguruko hitzaldixaemon eban eta, jardunaldixabiribiltzeko, frontoian danak alkarrekinbazkaldu eben. Bazkalostian,1962ko belaunaldikueri50. urteurreneko insigniaketa 1987kueri 25. urteurrenekodiplomak banatu zetsazen.Bestalde, Aitor ArakistainBurnikerreko sortzaille eta Paris-Dakarrekopilotua eta NatividadGarcia, Dinitel 2000-kokontseillari delegauak ArmerixaEskolaren enbajadore modurajardungo dabe.Co-working espaziuak alokagaiDEBEGESAK BULEGUA PARTEKATZEKO AUKERIAESKINDUKO DETSE ESKUALDEKO ekintzaille, profesionaleta autonomueri, kostuak murriztu eta profesionalenarteko harremanak sustatzeko asmuari jarraittuta.Co-working izeneko formulia AEBetan sortu zan eta, lortutakoarrakasta ikusitta, toki askotara zabaltzen juan da:eskintzen dittuen buleguak inpresoria, fotokopiadoria, faxa,eskanerra, internet eta harrera zerbitzua dakaz etaorduka, eguneko zein beste epe luziaguetarako alokairuanhartu leikez. Interesa dakenak 943 820110 telefonuan,ekintzaile@debegesa.com helbidian edo Facebook-en,http://facebook.com/debabarrenaekinean eskatuleikie lokala eta 5 urte baiño gitxiagoko enpreseri erdipreziua kobrauko detse.Bonbardaketaren 75. urteurrena goguanEIBAR BONBARDATU EBELA 75URTE BETETZEN DIRALA-ETA,EKITALDI BEREZIXAK ANTOLA-TU DITTUE hori gogora ekartzeko.Programaziñuan hitzaldixak, liburuaurkezpena, dantzak, musikia etabeste hainbat batu dittue. Apirillaren21ian “Biharamuneko sokadantziak” hasiko dau programia;25ian, barriz, Jesus Gutierrez historialarixakhitzaldixa emongo dau;bixamonian Maialen Lujanbio etaJuan Pinillaren errezitala egingoda; 27xan "Bonbardaketak 1937" liburuarenpresentaziñua egingo dauApirillaren 27xan“Bonbardaketak 1937”liburua presentauko dauBernardo Atxagak.Bernardo Atxagak; eta egun berian,baiña gabaz "Itxaropena" ikuskizunaegingo da Untzaga plazan;28xan, Andres Egiguren Orkestak,Sostoak eta Easo abesbatzak"Gernika kantata" eta Dvorák-en"Sinfonía del Nuevo Mundo" eskindukodittue. Ekitaldixak maiatzianbe segiduko dabe: maiatzaren 5ianbonbak jausi ziran tokixak eta suhartu eben herriko txokuetara bisitanjuateko aukeria izango da eta,amaitzeko, maiatzaren 8xan JavierMuñozek gerra osteko berreraikuntzabiharrak ekarriko dittu gogora.12/III/30 ...eta kitto!800 zkia.


BATZARNAGUSIA 7gogorra izan zela azpimarratuzuten Igone Lamarainek,Maider Aranberrik2011urteaeta Koldo Mitxelenak, “urte gogorra izanda, baina uste baino hobeto eutsi diogu.Berbetan programa indartu eta GurasoakBerbetan zabaldu egin dugu. Gainera,transmisioaren mintegiak arrakasta izanzuen eta Debabarrena proiektua egitekolehenengo fasea amaitu genuen”, azpimarratuzuten.Hala ere, balorazioa positiboa bada ere,2012a beltzagoa dator. Dirulaguntzetan jaitsieranabarmena izango du Euskara Elkarteak.“Dagoeneko badakigu Eibarko Udalarenjaitsiera %10ekoa izango dela eta Jaurlaritzakesan duenez, %11ko jaitsiera aurreikusibeharko dugu; 15.000 euro gutxiagojasoko ditugu”, azaldu zuen Mitxelenak.Guzti horren ondorioz, 469.626 aurrekontuaonartu zuen Batzarrak. Langileek ezdute KPI igoerarik izango eta aldizkariareninprenta gastuak jaitsi egin beharko dira.Kezkagarria da dirulaguntzen jaitsiera horieta etorkizun hurbilean zalantzan jartzendu proiektua. Ekonomiaz berba egiteazgain, 2012ko erronka nagusien zerrendaere egin zuten elkarteko ordezkariek. Debabarrenaproiektuaren bideragarritasunaekainean amaituta egongo da eta orduanaztertuko du zuzendaritza batzordeak. Bidebatez, elkartearen egoera aztertzen duenbideragarritasuna ere egiten dihardute,proiektuak aurrera eginez gero, zein izangolitzatekeen etorkizuna aurreikusteko. Gaztediasaila bereziki landu nahi da 2012aneta Gurasoak Berbetan proiektua zabaldueta dendariekin harremanetan jartzea nahikoluke …eta kitto!k.Bestalde, 2012rako bazkidetza kuotak2'40ko KPIari jarraituta eguneratzea onartudute bazkideek. Beraz, 2012rako bazkidekuotak honako hauek dira: 4'52 euro 16 urtetikbeherakoentzat, 10'16 euro langabetu,ikasle, jubilatu eta etxekoandreentzat eta40 euro beharrean dagoenarentzat.Batzarrak 2012ko kuotak onartu zituen eta maiatzean kobratuko zaizkie bazkideei. / SILBIA HERNANDEZJoan den eguenean egin zuen …eta kitto! EuskaraElkarteak urteko batzarra. Aurten, ezohizko batzarraegin zuten lehenengo, Eusko Jaurlaritzak eskatutakoaldaketa teknikoa egiteko elkartearen estatutuetan.Jarraian, 2011ko balantzea eta 2012ko aurrekontueta proiektuak aurkeztu zituzten, kuota berriakonartu ziren eta galdera eta iradokizunetarako tarteaere izan zuten bertaratutako bazkideek.Diru-lag untza jaitsieranabarmena izang o du...eta kitto!-k 2012anGaldera eta iradokizunen txandan, gai bilandu ziren bereziki. Alde batetik, EibarkoUdalak egiten diharduen plan estratejikoaneuskarak presentziarik ez izatea salatuzuen batzarrak. …eta kitto!k Udalarekin bileraegiten saiatuko da, publiko egin egoerahori eta bere ekarpenak idatziz egingoditu, beti ere euskaraz, “euskararen legeahautsi du Udalak eta hori ez da onargarria”,azpimarratu zen Batzarrean.TOKIKOM sortu berri den enpresan…eta kitto! ez egotearen arrazoia ere galdetuzuen bazkide batek, galdera eta iradokizunentartean. Zuzendaritzaren erabakiaazaltzeko orduan, hiru dira arrazoinagusiak, zuzendaritzakideen berbetan,“Debabarrena aztertzearen baitan gaudeeta ekaina gertu izanda, bailara mailanhartu beharreko erabakia dela uste dugu,proiektuaren bideragarritasun txostena ezdugu eta enpresa berri bat sortu beharreanlan hori Topaguneak, Euskara ElkarteenFederazioak, beregain hartu beharrekolukeela pentsatzen dugu”. Galderaegindako bazkideak Topagunearekin berriroere gaia aztertzeko eskatu zuen etahori aurreikusita dagoela azaldu zuen Lamarainek.Galdera eta iradokizunen txandaren ostean,zuzendaritzarako proposamena onartuda eta, horrela, Ana Aranberrik eta GaizkaBilbaok zuzendaritza laga ondoren, horrelageratu da zuzendaritza: Igone Lamarain(presidentea), Moisés González (presidente-ordea),Maider Aranberri (idazkaria),Marisol Uriarte (diruzaina) eta Mireia Agirrebeña,Ainara Argoitia, Isabel Arregi, JuanBarahona, Imanol Bergara, Julian Fernández,Fermin Lazkano eta Koldo Mitxelena(bokalak)....eta kitto! 12/III/30800 zkia.


8 GEUREGAIAParkinsonaripulsua hartzekobiharrianDeparkel Debabarrena ParkinsonElkartea 2005eko otsaillian jaixozan, gaixorik eguan jendiarilaguntasuna emoteko eguanpremiñari erantzuna emotekoasmuari jarraittuta. Lehelengopausuak Ipurua kiroldegixanemon zittuan eta azkenhiruzpalau urtietan Ardantzan,Udalak lagatako lokal batiandihardue biharrian, Parkinsongaixuen bizitza-kalidadiahobetzeko euren esku dakenguztia egitten. Apirillaren 11nParkinsona mundu maillangogoratuko dala aprobetxauta,Deparkelen errealidadia bertatikbertara ezagutu nahi izan dogu.Ardantzako etxe barrixetako bajuetakobatian daka egoitza Deparkelek,Afagi Alzheimer Gaixuen eta Senidienalkartekuekin batera. Horregaittik, alkartebixak euren biharra lasai egitteko, astekoegun diferentietan erabiltzen dittueinstalaziñuak. Nahiara Mugerza alkartekoidazkarixak azaldu deskunez, “guk astelehen,eguazten eta barixakuetan erabiltzendogu lokala, 16.00etan hasi eta 18.30xakbittartian. Debabarrena osorako zerbitzuaeskintzen dogun arren, batez be Eibar etaErmuko gaixuak dakaguz, 25 bat lagun.Talde bittan banatuta jarduten dabe, txandaka:batzuek lehelengo ordubetia-edo fisioterapeutarekin,relajaziño eta bestelakuetarakoariketak egitten emoten dabeeta jarraixan neuropsikologiarekin memorixiaeta errehabilitaziño kognitibua lantzekobeste ariketa batzuk egittera pasatzen diraeta alderantziz. Hortik aparte, horretarakoaukeria daken gaixuak masajiak be hartzendittue”.Alkartian, junta direktibua osatzen dabenboluntarixuak eta diru-laguntza eta bestelakobulego kontuekin arduratzen dan idazkarixaez eze, gaixuen bizitza-kalidadiarenmesedetan biharrian jarduten daben fisioterapeutabat, psikologo bat eta logopedaLuis Mari Oiarbide (tesorerua), Jesus Artolazabal (presidentia), Julio Anitua(bokala), Daniel Conde (sekretarixua) eta Hector Arretxe (presidenteordia).Bostok osatzen dabe Junta Direktibia.Plastikozko tapoiaketa eg unkari-aldizkarixakbatzen dihardue,hórrek salduta dirupixkat lortzeko asmuarekinbat dagoz, masajistiarekin batera. Idazkarixakkontau deskunez, “Parkinsona gaixotasunneurodegeneratibua da, sintomatologixazabalekua eta sarrittan gaixuari depresiñuaeta ansiedadia eragiten detse. Famelixarendakobe askotan gatxa izaten da gaixuekinbizitzia eta, horregaittik, Deparkelensenide eta ingurukuendako jardunaldi berezixaegitten da hillian behin”.Beste gaixotasun askorekin pasatzendan moduan, Parkinsonarekin be aurrerapausobatzuk emotia lortu dabe azken urtiotaneta gizartiandako orohar ezagunaguaegitten dihardu. Edozelan be, oindiokez daka sendatzeko modurik, hortik gaixotasunareneragiña ahalik eta gehixen murriztiarengarrantzixa: “Oso gaixotasun konplejuada. Mendaroko Ospittalian egon zanJavier Ruiz neurologuak gaur egunian Donostiandihardu Parkinsonaren gaiñekoikerketak egitten eta Deparkelen sendagille-aholkularixada. Badago kasu batzuetanemaitza onak lortu dittuan ebakuntza berezibat, baiña ez dau danetarako balixo.Bestalde, diagnostikua egittian gero etajende gaztiaguak dakan gaixotasuna dalaikusten dihardue. Gerturatu jakuzenenartian, oin dala 10 urte gaixorikzeguala jakiñ eban 55 urtekolagun bat dago”.Tapoiak eta aldizkarixak batzenDeparkel.org alkartiaren webguniazabalduta Eusko Jaurlaritzak“utilidade publikua” aitortu arren,Deparkelen etorkizuna benetan kili-kolodaguala esplikau deskuidazkarixak: “Diru-laguntzak murriztiarekinbatera, aurrera egittekolarri ibilliko gara eta, egixa esateko,ez dakigu alkartiak benetanzenbateko bizi-iraupena izangodaben. Krisixarekin batera, diruzlaguntzen eben bazkidietako askokbajia emon dabe eta, horregaittik,dirua nunbaittetik lortu ezianalkartia desagertzeko arriskua benetanhortxe dago, eta pentsatzendogu penia izango litzakela holako12/III/30 ...eta kitto!800 zkia.


JESUS ARTOLAZABAL(Deparkeleko presidentia)“Taldian gaixotasunarihobeto egitten jako aurre”- Zelan aillegau ziñan Deparkelera?Neri 2002xan diagnostikauzesten gaixotasuna eta,nahiz eta ez neban depresiñorikeuki, egixa da notiziajaso eta txarra dan zozermoduan hartzen dala. Nikordurako banekan alkartiarenbarri, orduan sasoian kiroldegirajuaten nintzalakoeta eurak be han jardutenebelako ariketak egitten. Horregaittik,gaixotasuna nekalajakin eta eurekin bat egin Artolazabal, lekukua pasau zetsan Jesus Astigarragarekin.bihar nebala pentsau nebansegiduan. Izan be, holakueri aurre egitteko orduan hobe da taldian jardutia bakarrik baiño.2005ian edo sartu nintzan Deparkelen eta azken urtebetian presidente dihardut.- Zeuri zelan lagundu detsu Deparkelekin bat egittiak?Ba bertan egitten dittugunen artian talde-terapixak dagoz eta horretan parte-hartzendogunok “ixiltasun pakto” modukua dakagunez, konfidantza osuarekin kontatzen dittugugure kontuak, bakotxaren esperientziak danon artian konpartiduta eta batzuek bestiekinikasten juateko. Alkartian dakagun psikologuak be asko laguntzen desku barruan dittugunakkanpora etaratzen eta horretarako aukeria eukitzia benetan eskertzen da. Hortikaparte, ariketa fikiskuekin-eta asko hobetzen dogu, ejerzizixua oso inportantia dalakogaixotasunak eragitten deskuzen mugimenduak gerarazteko.- Gaixorik daguala jakin barri daben jende askori, baiña, ez ei jako erreza egittenalkartera gerturatzeko lehelengo pauso hori emotia. Zer esango zetsazun egoerahorretan daguazeneri?Danori pasau jakula, baiña gaixotasunari frente egin bihar detsagula eta Deparkelekhorretan asko laguntzen dabela. Eta bestiak be holan pentsauko dabe, izan be normalianbarriren bat etortzian pare bat astian probatzeko esaten jakon arren, iñork ez dabelakoatzera egiñ, danak segidu dabe etortzen.GEUREGAIANahiara Mugerza alkarteko idazkarixa da eta berak emondesku alkartiaren egoera ekonomiko larrixaren barri.zeozer pasatzia. Izan be, hamen egittendana oso mesedegarrixa dala diñue etortzendiran gaixo guztiak eta hamendik kanporaez da holakorik eskintzen”.Diru-itturri barrixak billatzen jardun ostian,euro gitxi batzuk eskuratzeko moduatopau dabe: “Plastikozko tapoiak eta egunkarieta aldizkarixak batzen hasi gara, horrentrukian dirua jasotzeko, horregaittik diruzlagundu ezin dabeneri laguntasunaemoteko beste bide batzuk badaguazelaazaldu nahi detsagu, hain zuzen be holakuakgure alkartera ekarritta. Edozeiñ arratsaldetanhamendik pasauta gustora hartukodittugu. Hortik etara geinkian dirua ez daasko, baiña behintzat zeozertarako lagungarrixaizango dala pentsatzen dogu”.9- Pin-ak- Metxeroak- Kamisetak- Boligrafoak...☎ eta faxa: 943 70 14 97PUBLIZITATE ARLOKO etaENPRESETAKO OPARIAKArmagin 3 - beheaPubli.resa@euskalnet.netOTEGUIH A R A T E G I AEtxeko plater kozinatueta aurrekozinatuakMobila. 652 77 25 42Telefonoa. 943 82 05 24Urkizu, 28Orain zaldikia (moxala)LORADENDA– Lora eta landare naturaleta lehorrak– Ezkontzetarako lorakSan Juan, 1 Tel. 943 20 33 29ere badugu...eta kitto! 12/III/30800 zkia.


10GAZTEKITTOteenajeaUztail-abuztura begira planik ez badaukazu, Euskal Udalekuekeskaintza zabala jartzen du zure eskuetan. Garazi Urzuriagaeta Izaro Apraiz begiraleek, behintzat, gogotsu itxarotendute bertara joateko momentua. Hango giro onaren seinale.Informazio gehiago: www.euskaludalekuak.orgGARAZI URZURIAGA & IZARO APRAIZ (begiraleak):“Umeek ondo pasatu etabalioak jasotzen dituzte”- Zer dira Euskal Udalekuak?Garazi: Gaur hiru etxetan (Abaigar,Bernedo eta Goñi) banatzendiren udalekuak. 1965. urteanjarri ziren martxan, ArabakoBarrian, eta diru kontuak zirelaeta,etxeak aldatzen joan ziren.6 eta 16 urte bitarteko neskamutilakjaso eta hainbat txandatanbanatzen dituzte. Helburunagusienak euskaraz bizitzea,euskal kultura eta hezkidetzalantzea eta natura zaintzea dira.- Helburu horiek lortzeko zelakoekintzak egiten dituzue?Izaro: Naturaren Eguna egitendugu, eta hor umeek euskal mitologia,naturarekin harremana,errespetua… lantzen dute. Egunerolantzen dute hori, mendiantxokoak dituztelako, zaindu etaeurena moduan sentitzen dituztenak.Bestetik, InternazionalistaEguna ere egiten dugu.G: Kulturartekotasuna lantzendugu hor. Munduan bizi direnbeste kultura batzuk ezagutzenditugu, umeek denok ez garelaberdin bizi jakiteko.- Ez da, beraz, oporretara joateabakarrik.G: Ez. Ondo pasatzea bai, bainabalio batzuk jasotzea ere bai.- Zenbat denbora daramazueEuskal Udalekuetan?G: Nik sei urte daramatzat.Oraingoan koordinatzailea izangonaiz gainera.I: Iaz joan nintzen lehenengoz,ʻmiloʼ moduan. Begiraleez gain,ʻmiloakʼ daude udalekuetan. ʻMiloakʼʻMil oficiosʼʼ direlakoakizango lirateke: garbitu, bazkariak,harrikoa, lagundu… egitendutenak. Umeentzat ez garaarrotzak, eurek ezagutzen gaituzteeta eurak udalekuetanegoteko besteok egiten dugunlanaren jabe egiten dira.- Nola pasatzen duzue begiraleekudalekuetan?G: Oso ondo. Niretzat burbuilabatean egotea bezala da.I: Gainera, umeek lantzen dutenguztia guk ere lantzen dugu.Gauetan batzen gara, eguneanegindakoaren diagnostikoa egitendugu, hurrengo eguna aurreikusi,jolasak egiten ditugu…guk ere umeek jasotako baloreakhartzen ditugu.G: Horren inguruan urte osoanzehar egiten dugu lan. Talde txikitanbanatzen gara, bilerak egitenditugu… 365 egunetakokontua da.- Umeek nola pasatzen dute?Biak: Asko ikasten dute: eurengauzak jasotzen eta abar. Etapozik bueltatzen dira etxera.GAZTEMENUAbarixaku gauetantxotxa etagaragardoa barneDENA18 €BARNEEntsalada mixtoa edoBakailao tortila edoBakailao konfitatuaTxerri-saiheskia parrillan edoOilasko errea parrillan edoOkela gisatua(Hirurak patata goarnizioarekin)Gaztaia, intxaurraketa menbriloaOgia, ura, ardoa, garagardoa eta sagardoaOtaola etorbidea, 3 - atzea(Hiper Eroskiren alboan)Tel. 943 20 68 44irukieibar@hotmail.comwww.irukieibar.com12/III/30 ...eta kitto!800 zkia.


Begiak zabaltzeko lankidetzaIkusten ez dena ez dela sentitzen esan ohi da. Moduberean, ikusten ez ditug un g auza asko, g ertatzen direnikere ez dakig u. Horrela, milaka eg oera g ure beg ietatik atg ertatzen dira eta munduarekiko g ure ezjakintasunahandia dela erakusten dute.GAZTEKITTO11Begiak gertaera horietan enfokatu,eta beste errealitate batzuk ezagutueta horiek hobetzeko laguntzaeskaintzeko, Eusko JaurlaritzakEuskadiko Gatzeak Lankidetzan programajarri du martxan. Euskadikogazteen artean elkartasunaren baloreasendotzea eta garapenerako ekintzeninguruko sentsibilizazioa sortzea daekimenaren helburua.Programan parte hartuko duten gazteekhiru hilabete pasako dituzte (uztailetikurrira arte) garapenerako ekintzakegiten diren hegoaldeko herrialdeetan(Amerika, Asia eta Afrikan). Baina, aurretik,hainbat hautaketa fase gainditubeharko dituzte.Bihar hasiko da izen emateko epeaeta apirilaren 19an amaituko da. Lehenfase edo aurre-hautaketan, bigarrenfasera pasako diren 170 lagun aukeratukoditu horretarako eratutako batzordeak.Hautatutako gazteen izen-abizenakGazteaukera webgunean emangodira ezagutzera apirilaren 25ean. Bigarrenfasean topaketa egingo dute gazteekArabako Barrian maiatzaren 4, 5eta 6an eta hurrengo fasera pasatukodiren 100 gazte aukeratutako dira. Hirugarrenean,bestetik, ekimenean partehartuko duten gazteek informazioeta orientazioa jasoko dute Barrianegingo den topaketa berrian maiatzaren12 eta 13an.Antzerki solidarioaLa SallenLa Salle Azitainen William Shakespeare autore britaniarrarenlan berritu bat ikusteko aukera egongo dagaur. 1. DBHko zenbait ikasleren laguntzarekin, 1. Batxilergokoikasleek ʻRomeo eta Julieta XXIʼ antzezlana eskainikodute 12.00etan ikastetxeko ikasleentzat eta19.00etan guraso eta ikuslego guztiarentzat. Ekitaldiazgozatzeko, 18 urtez gorakoek 5 euro eta adin txikikoek 3euro ordaindu beharko dute.Egintza, hala ere, ez da antzerkian amaitzen. Izan ere,La Salleren PROYDE-PROEGA Gobernuz KanponkoErakundearen bitartez, irabazien zati bat aurten gizartebehartsuenetan garatzen ari diren proiektuetara bideratukoda. Besteak beste, Argentinako Kordoba hiriko MalvinasArgentinas auzoan dagoen S. Hector Valdiviesoeskolaren giza eta hezkuntza programaren hobekuntzaeta handitzea bultzatuko dute.Ekintza horrez gain, La Sallek Euskal Astea ospatu du. Adierazidutenez, “euskara astebeteko kontua ez denez, tantanaztantan egunero bizi eta bete beharreko ontzi bat baizik, gure ikastetxeakurtean zehar ospatzen ditu honen inguruko ekimenak”.Besteak beste, sukaldaritza ikastaroa, idazleekin hitzorduak etabaserriko munduaren ikuspegia entzun ahal izan dute ikasleek....eta kitto! 12/III/30800 zkia.


12ELKARHIZKETAUEUk udaberriko ikastaroen eskaintza zabaldu du eta horien artean‘Kantuz eta jolastuz komunikazioa lantzen’ aurkitzen da. ItsasoArrieta kantu-irakasleak eskainiko du ikastaroa eta 20 ordukoaizango da berau (apirilaren 17, 19, 24 eta 26, eta maiatzaren3, 8, 10 eta 17an, 17.30etatik 20.00etara).ITSASO ARRIETA, kantu-irakaslea:“Musikak umeen g izaabileziak g aratzenlag untzen du”- Ikastaroaren txostenean agertzen denez,musika da irakasteko bide unibertsalena,jakinduria transmititzeko tresnarikgarrantzitsuenetakoa. Zergatik?Herri kantuak eta musika, orokorrean,herri baten bizitzeko modutik eta urteetanzehar egokitu zaizkion egoerei emandakoerantzunetatik sortzen direlako. Musikarenbidez sentimenduak, pentsamoldeak, sentsazioak…adierazten ditugu; nork bereak,baina baita herri moduan, gizarte moduanere. Herri kantuak ezagutzean zabalagoegiten gara, eta inguruko herrien kulturabaloratzen eta errespetatzen laguntzen digu,bakoitzarena ezagututa gehiago baloratzenbaita besteena ere. Eta hori osogauza inportantea eta baloratzeko modukoada irakaskuntzan eta heziketan; orokorrean,mundu globalizatu honetan.- Galtzen doa kantu eta jolas bidezkotransmisioa?Bai, neurri handi batean. Azken aldian,umeen heziketa eta baloreen transmisioaeskolaren esku uzten ari gara eta eten argiadago familia barruko transmisioan. Bainahezkuntzak oinarri bat baino gehiagodauka; eskola ez da oinarri bakarra, familiabaita nire ustez beste oinarri sendoa.- Trasmititzeko gain, zertarako balio dezakemusikak?Gozatzeko edo disfrutatzeko, lehenengoeta behin, baina beste onura asko daukamusikak umeen garapenean. Adibidez,memoriaren kapazitatea eta kontzentrazioalantzeko, imajinazioa areagotzeko,zentzumenak estimulatzeko eta abar.Umeak kantatzen duenean sentitu etapentsatu egiten du, martxan jartzen ditu aldeemozionala, kognitiboa, soziala eta motorra.Taldean kantatzen dutenean lotsaahaztu egiten dute eta euren jarrera espontaneoaizaten da. Horrek giza-abileziakgaratzen laguntzen die.- Imaginatzen duzu musika bariko mundubat?Ez, inondik inora.- Transmisioaren kontura bueltatuz, euskalmusikak badu berezitasunik beste tokibatzuetako musiken aldean?Herri musika guztiek dute berezitasunenbat, lehen esan dudan moduan, herri bakoitzakbere bizipenak dituelako. Hala ere,gehientsuenak hari beretik doaz, pertsonenkezkak oso antzekoak direlako herri guztietan.- Euskal Herria herri musikaria delaesango zenuke?Bai. Egoera guztiak kantatu izan ditu gureherriak: jaiotzak eta heriotzak, poztasunaketa tristurak, maitasuna eta maitasuneza, jaiak, urte sasoiak, …- Irrati, telebista eta interneten kanpotikdatorren musika asko jasotzen dugu,gero eta gehiago teknologien garapenariesker. Horrek eragina du euskal hizkuntzaeta kulturaren transmisioan?Bai, danak dauka eragina, baina horrekez du esan nahi txarrerako denik, garapenakonurak ere ekartzen dizkiolako kulturarentransmisioari. Ona da iturri guztietatikedatea, nor garen jakinez gero.- Nolakoa izango dira ikastaroaren saioak?Zer da egingo duzuena?Ordu biko saioak izango dira, guztira 20ordu. Oso ikastaro praktikoa eta erraz eramatekoada. Kanta asko, kateatu eta lokanta ikasiko dugu, bakoitzaren testuingurua,zertarako diren, noiz erabili eta eurenonura umearengan aztertu. Umea jaiotzendenetik 8 urtera bitartekoak dira kantugehienak.12/III/30 ...eta kitto!800 zkia.


EZTEIENgehigarriajosu torrealaday27. zenbakia2012ko UDABERRIko gehigarria PUBLIZITATEA: Itziar ALBIZU eta Belen ULAZIATelefonoa. 943 20 67 76 / Faxa. 943 20 28 72 / publizitatea@etakitto.com


Txakea, gero eta gehiagoGizonezkoen jantziak beti izandira emakumezkoenak bainosinpleagoak. Gehienek trajebeltza aukeratuta, gorbata eta txalekoaaukeratzea baino ez zuten, baina gauzakaldatzen hasi dira Euskal Herrianere. Gizonezkoendako ezkontza modakgora egin du azken urteetan eta indarhandiz hasi da zabaltzen txakeaerabiltzeko ohitura. Sastre trajeak etatxakeak dira gaur egun gehien erabiltzendirenak.Sastre trajeak erabilera anitz izan ditzakebehin eztei eguna pasatuta. Askotanbotoiak forroarekin joaten dira eta senargaiek,behin euren egun handia pasatuta,botoiak aldatu eta berriro erabiltzeko aukeraizaten dute. Gainera, gizonezko askokeztei egunean ‘disfrazatuta’ egotekobeldurra izaten dute eta zenbat eta xumeagoaizan trajea, orduan eta hobeto.Hala ere, eztei eguna berezia izanik,emaztegaiak bere janzkeraren bueltanduen guztia ikusita, traje berezia jartzekonahia handitu egin da senargaien artean.Hori dela eta, nahiz eta ezteietangadifotjosu torrealdayoso klasikoa izan, txakea gero etagehiago erabiltzen da.Galtzak marra diplomatikodunak,gorbata eta txalekoa kolore desberdinetan,goi mailako ezteietan hain ohikoaizan den txakeak merkatu berria du. Zureegun handirako traje berezitua lortzekomodua da. Argi geldituko da zeinden senargaia, hau da, zure eguna dela.Elegantziarekin lotu izan da txakearenerabilera beti, hori bai, protokoloajarraitu nahi izanez gero, gogoratu gauzabat: txakea goizez ospatzen den ezteietarakobaino ez da. Gauez ezkonduzgero, hobe traje ilunera bueltatzea. Etaprotokoloa jarraitu nahi izanez gero, senargaiarenetxeko gizonezkoek ere txakeajantzi beharko lukete.Senargaiaketa ezkontzakogonbidatuakjanztekoPRESTATUTAGAUDEZULOAGATARREN, 1(EIBAR)Telefonoa:943 20 22 33


Arrate Gaina, 4279 Postakutxa20600 EIBAR943 121 262943 127 334Edozeinospakizunetarakoaukeraw w w . k a n t a b r i a j a t e t x e a . c o mEZKONTZAKBATAIOAKJAUNARTZEAKARRATEKOSANTUTEGIARENondoan aurkitzen garaEzkontzak, bataioak, jaunartzeak,zilarrezko ezkontzak, urrezko ezkontzak,karta, enpresa bazkariak…


Soineko erromantikoak oraindik ere nagusiEzkontzaegunerakoguztia......ZUREESKU!J. Gisasola, 2943 20 06 73RCALBETON, 16-EIBAR-TEL.943 20 80 06Emakumezkoaren egun nagusienetakoadela esaten da askotan. Eztei egunekoantolaketa lanek denbora asko eskatzendute eta emakumeak bereziki prestatzenduen eguna izaten da.Soineko aukeraketa denbora askorekin egitenda. Eskaintza izugarria da eta denborarekinmoda aldaketa asko izan da. Minimalismoakdekorazio, moda eta abarrean lekua lortuduen neurrian, emaztegaien soinekoek erejoera hori jarraitu dute. Azken aldian ‘vintage’irudiak ere zabalkunde nabarmena izan dueta 40. hamarkadako soinekoak berreskuratzeaoso modan jarri da.Hala ere, betiko soineko erromantikoa da nagusieztei egunean. Gona zabalak eta tirantedunakdira nagusi. Modan daude ‘palabra de honor’,printzesa itxura eta lazoak gerrialdean.Enkajea eta bereziki gona oso zabalak, ‘sirena’itxurakoak barne. Eta guzti horrekin batera, badirudibeloak berriro egingo duela gora. Azkenaldian buruetako apaingarriek izandako arrakastakbehera egingo omen du eta tradizioa jarraiki,beloa bueltatu da.Zapatetan, berriz, gero eta modernoagoak diraaukeraketak. Brillanteekin, perlekin, bordatuak,plataformadunak eta “peep toe” delakoak.Takoi oso altuak; egunerokotasunetik gertudagoen zapatagintza da, hau da, betiko saloizapataalbo batera laga dute emaztegaiek.OCALENTZERIAMERTZERIAEULOGIO GARATE, 1943 821308EZKONTZAEGUNERAKOLENTZERIABEREZIABAITA BESTEEGUNETARAKOEREEzkontzaeguneanezinhobetojantzitaegotenlagundukodizuguSASOIKO MODA GUZTIAEGUN BEREZIETARAKOEZTEIAK ETA JAUNARTZEAKBAITA ETXERAKO EREARRAGUETA 9 TEL. 943 12 71 06


Julian Etxeberria, 8 -EIBAR-Telf: 943 20 15 46DEPILAZIO ADIMENTSUALASER DEPILAZIOAPROMOZIOA *Zango osoak+Izterrondoak+Besapeak95€Zu bai adimentsua!Orain depilatu zaitezLASER-arekin!!!* Promozio baliagarria5 saioko pack-akontratatuta40€saio eta zonabakoitzekoSaioen artekogutxieneko tarteabi hilabetekoa dagutxi gorabehera


Otordua: eztei egunaren arrakastaren gakoaZalantzarik ez, Euskal Herrianjendeak oso gogoko du jatea,bazkari edo afari baten bueltanmilaka negozio egin direla esateko ohiturahandia dago. Eztei egunari dagokionezantzerako zeozer gertatzen delaesan genezake. Biharamunean, familiaedo lagunak elkartzerakoan giroa azpimarratukodute lehenengo eta behin“oso ondo pasatu genuen” eta horrelakoesaldiak behin eta berriz entzungoditugu; baina badago, zer esan handiaemango duen gaia: otordua.Hori jakinda, ezkonberrien kezka nagusienetakoaizaten da; gauzak denborazegiten dira, lekua aukeratu eta menuaprestatzen ordu askoematen dituzte egunekoprotagonistek. Menua aukeratzeazgain, inguruosoa ere zaintzen da: menuarenaurkezpena, mahaietanegongo diren lorak,koktelerako lekua…gaur egun laguntza handiaeskaintzen dute jatetxeetan.Kontuan izan jatetxeekduten esperientzia etahartu denbora bertako jabeekinhitz egin eta duteneskaintza ezagutzeko.Era guztietako jakiak sartzensaiatuko gara, egunhorretan asko jango dugulabadakigu, baina egun bakarrada eta merezi du. Menu asko dagomerkatuan, beraz denborarekin aztertu:ingurukoekin hitz egin, kontuan izanezagunek zer duten gustoko, baina ezahaztu ezkonberrien eguna dela, beraz,zuk gustoko duzuna eduki kontuan.josu torrealdayGoserik ez dugu pasatuko, ziur, baina,bereziki landu beharrekoa da otorduaeta horretan laguntzeko prest izango dituzujatetxeko jabe eta langileak. Aukeraketaona egin, ondo pasatu egun horretaneta on egin!InprimategiaAukera zabala ezkontza gonbidapenetaneta papertegian orokorreanfasprintei@yahoo.es - www.imprentafasprint.esEgo Gain 11 ac - EIBAR - Tel./Faxa: 943 20 16 13San Agustin, 4 943 20 16 47M E N A J E A K R I S TA L A O PA R I A KKAFEA, TEA etaTXOKOLATEAEzkontza-opari originalaketa gonbidatuentzakodetaileak.Jaunartze-opariak,urtebetetzeaketa besteospakizun batzuk.Julian Etxeberria, 5katetxo@yahoo.com943-257536 eta 628-330634OPARIETARAKOIDEAKLoiola auzoa, 24AZPEITIATelefonoa: 943 81 56 08 Faxa: 943 15 03 62E-maila: kiruri@wanadoo.es


HOTELAJATETXEATel. 943 202 727Faxa. 943 208 991Arrate auzoa, z/g-EIBAR-E-maila: conecta@hotelkrabelin.comwww.hotelkrabelin.comKrabelin Hotela Arratekosantutegiaren ondoan dago,erreportaia egiteko txokozoragarriz inguratuta.Suitte bi gau, jakuzziabarne, oparitzen dizkieezkonberriei: zeremoniaegunean eta hurrengoanlogela izan dezaten eurenbeharretarako. Aukeraizango dute ere familiakoakhartzeko egongela bateaneta ez dira zertan etxerabueltatu beharko argazkiakegin ondoren, gonbidatuakbehin bakarrik lekuzaldatuz. Eskainitakosukalde bikaina bainoberme hoberik ez dago.Zure bizitzakopelikula


Makilajea aukeratu eta azala prestatuMakillajeak duen garrantziaargi dago; gaur egun gizonezkoakzein emakumezkoakmakillatzen dira ezteien egunerako.Beraz, makillajea aukeratzerako orduanjakitunen eskutan jartzea ohikoa da.Hona hemen kontuan izan beharrekoetakobatzuk:1-Zaindu azala: heldu berri den udaberrieta udarako oso garrantzitsua da larruazalaprest edukitzea, beraz, aholkurikonena ondo zainduta edukitzeada. Adibidez, azalean dituzun inperfekzioakestaltzeko ez erabili produktugogor eta astunik.2-Koloreak: kolore biziak daude modan,baina horrelakoak erabiltzea ezbaduzu gogoko, lasai, ‘nude’ izenekokolore asko dago eta aurkituko duzuzuretzako egokiena.3-Brontzeatua: Itxura brontzeatua gogokobaduzu, erabili tonalizadore mateedo satinatuak. Eztei egunerako beharbadaegokiago hau erabiltzea etaeguzkitan ez jartzea, larruazala larregiiluntzeko aukera gehiago baituzueguzkitan jarriz gero.4-Aurpegia argizten: Zure aurpegiak argigehiago izateko argiztagarriak dirabidea. Edozein lekutan eman daitekeeta zure aurpegiaren formaren araberamodu baten edo besteak eman behardira, baina profesionalek erakutsikodizute egin beharrekoa. Masaila etabekainen ingurua argiztatzea emakumeguztiek egin beharko lukete.5-Ezpainak: Nabarmenetzea dago modan.Kolore fuksia eta korala daudemodan, baina akabera matea izan beharda, ez du distira larregirik izanbehar. Glossa ez da erabili behar aurtengoudaberri-udan.6-Begiak nabarmendu: Ezpainak larregiez badituzu nabarmentzen, berezikilandu beharko dituzu begiak. Kolorebiziak daude modan, berdea, turkesa,korala eta fuksia bereziki.josu torrealday7-Koloreak konbinatu: Kolore gogorrakdira udaberri-uda honetan nagusi. Bainakontuz, eta konbinatu behar denmoduan. Kontuan izan soinekoa, lorasorta, goiza edo gaba den. Koloreakerabiltzeko ohitura gutxi izan duguEuskal Herrian eta modan dagoelakolarregi erabiliz gero, lekuz kanpo ikusikodugu gure burua. Egin probak, lagaprofesionalei euren iritzia emateneta behar den aukeraketa egiten.Udaberriarenetorrera ospatzeko,eguneratu zaitezEN BOGA-n.Horrela esan ahalizango duzu...NICENAIZBidebarrieta, 20 (Galeria Komertziala)● Punta-puntako orrazkerak● Ile tratamentuakGIZONEZKOENILEAPAINDEGIAORDUAHARTZEKO:Tel. 943 20 16 48Ifar kale, 6B O U T I Q U E943 702024 E S T I L I S T A K Arragueta, 25943-254512 / 943-120722Ilea zaintzenprofesionalakOsasuntsu etadistira naturalaExtentsioak


RPS 189/09keralaUrkizu, 11 - solairuarteaTelf. 943 53 05 25w w w . e s t e t i k a k e r a l a . e s● Estetika Tratamenduak● Makillajea Etxean Bertan● Manikura eta Pedikura● Fotodepilazioa● SPA Masajeak● Dietetika eta NutrizioaZezenbide, 4 www.lakett.com 943 53 00 66OSASUNA etaEDERTASUNAESTETIKAMASAJEABERRIA!!!Hipertermia kapazitiboaLEHENENGO SAIOTIK ZURE ITXURAHOBETZEKO PUNTA-PUNTAKOAZELULEN BERRESKURAGAILU EZINHOBEAETA SEGURUA (kanpotik zein barrutik)AURPEGIKOA: Lifting-a (zirugia barik) - Poltsaketa begi-zuloak - Aknea eta kuperosisa...GORPUTZEKOA: Zelulitisa - Tonifikazioaeta nutrizioa - Bular eta besoen sendotzea -Markak - Drainatzea...TERAPEUTIKOA: Artrosia - Artritisa - Tendinitisa -Bihurritua - Tortikolisa - Ziatikak - Giharretako mina...ORDUTEGI JARRAITUA: 09.00-19.00 ZAPATUETAN: 09.00-13.00SPA ORBEAESTETIKA & WELLNESSCAPIBidebarrieta, 5 943 201 547AURPEGI ETA GORPUTZ RADIOFREKUENTZIA - KABITAZIOA - LASER DEPILAZIOAZure edertasunaren zerbitzura!OSTEOPATIA - REFLEXOLOGIA - KIROMASAJEAAURPEGIKO FOTOGAZTETZEA - MIKRODERMOABRASIOABirjiñape, 1 masqueunias@gmail.com943-257988●●●●●Aurpegi, esku eta oinetako tratamenduakGel eta portzelanazko azazkalakIctioterapia (Garra-Rufa arraina)DepilazioaMakillajea...MESOTERAPIA - GEL AZAKALAK - IA BETIRAKO ESMALTATUAT. Etxebarria, 24 Tel. 943 20 73 04Orbea Kiroldegia (Urkizu, 11) Tel. 943 030 015– Aurpegi eta Gorputz Tratamenduak– Makillajea, Manikura eta Pedikura– Vichy Dutxa– Fisioterapia / Masajea– Fotodepilazioa / Foto-gazteagotzea– Aparatologia: - Kabitazioa- Ultrasoinuak- Elektroterapia- Bibrazio-plataformaBITXITEGIAERLOJUDENDA


Lorak aukeratzeko hiru estiloAzken aldian garrantzihandia hartu du andregaiarenlora sortarenaukeraketak. Merkatuan daudenaukerak hain handiak izanda,eta kontuan izanda gauregun loren aukeraketa ez delaeguneroko gauza, interesgarriaizaten da laguntza eskatzea. Lorasorkuntzan esperientzia handiaduten denda asko dago herrianeta laguntzeko prest egongodira. Denborarekin bisitatudenda eta hitz egin dauden aukereiburuz. Hori bai, kontuanizan zure gustoaz gain, badagoelabereziki garrantzia eta eraginaduen faktore bat lora sortaaukeratzeko orduan: emaztegaiarensoinekoa.Soinekoa da eguneko protagonistetakobat, baina lora sorkuntzan aditua denedonork azpimarratuko lukeen moduan,lora sorta okerrak, soineko horri ez dioaskorik lagunduko. Horregatik, zurejosu torrealdaysoinekoa aukeratuta, joan dendara etahitz egin bertakoarekin. Hiru estilo nagusitanbanatuko ditugu gaur egunekolora sortak: bouquet, vintage eta minimalista.Bouquet koloreduna da estilko klasikoena.Sortak ez ditu lora berdinaeta kolore bakarra izan behar,baina egia da monokromoakindar handia duela azken urteetan.Burukoan ere izan dezakeeragina eta baita senargaiakjantziko duen txaketaren paparhegalean.Vintage estiloak indar handiadu azken aldian, larrosekinbereziki, kolore bakarrean etajausi handikoak izaten dira.Lore sortak indar handia izatendu eta aukeran hobe soinekoaoso xumea bada. Horrelakoetanemakumeak loreak berezikiditu gustoko eta aukeratutakolora beretzako berezia izatenda.Minimalismoak lora gutxi erabiltzendu, ohikoena txuria asko erabiltzea izatenda eta merkatuan gaur egun daudenlorarik arraroenak (ekialdekoak etaabar) aukera desberdinak eskaintzendituzte.F. PASCUALSUKALDE ALTZARIAKBARNERAKOArane, 6Telf. 943 20 61 64Faxa. 943 20 85 4320600 EIBARVIRGINIA PASCUALZubiaurre, 36 (behea)Tel. eta Faxa: 943 17 68 28www.cocinaspascual.com48260 ERMUAEZKONTZA tartaketadespedidetarako(ENKARGUZ)D E G U S T A Z I O A-T . ET XEB ARRI A, 13-T el. 9 4 3 2 0 6 3 2 29 4 3 2 0 0 5 4 7943 20 88 47 688 67 89 34943 20 33 29Bidebarrieta, 28 943 20 79 73SanAndresgozotegiaEzkontzetarako tartak etaopariak prestatzen dituguLORADENDAIsasi, 16San Juan, 1Bidebarrieta, 1LaumarTel. 943 20 16 26


Deixak egiñ eta mezuak bidaltzetik, telebisiñuaeta bideuak ikusi, argazkixak etara, internetennabigatu eta beste gauza asko egittera pasatudira telefono mugikorrak urte gitxittan. Gauregunian be, krisixak krisi, punta-puntakomugikorrak ikusten dira jendiaren eskuetan(edo belarrixetan).KALEKOINKESTATelefono mugikorbarik bizi zeinke?23A MA IA TELLERIA26 urtelang abiaBai, trankil gaiñera. Badakat mugikorra,baiña oin lagunak ʻwhatsapʼeta halakuekin dabiz denporaguztian; nik ez dakat eta eznaiz ezertaz enteratzen. Lehenbe, lagunekin geratzeko etxeradeitzen genduan eta kitto. Begira,oin be ez dakat mugikorra gaiñianeta ez dago arazorik.JOSU A LONSO55 urtebiharg iñaNik badakat mugikorra, baiñatrankil biziko nintzan bera barikbe, arazo barik. Gaiñian eruatendot beti, baiña ez nago beti adimugikorrak joko daben edo mezuakhelduko jatazen.RUBEN P ÉREZ20 urteikasliaBai, nik pentsatzen dot telefonobarik bizi ahal izango nintzala,arazo barik gaiñera. Badakat telefonomugikorra, baiña ez dotpentsatzen bera barik ezingo nintzanikbizi.Mª JESUS A RRILLAGA60 urteetxekoandriaMugikorra gitxi erabiltzen dot, baiñaberan lana egitten dabela begittantzenjata. Momentu puntualetanoso erabilgarrixa dala esangoneuke. Adibidez, semia urrin bizida eta berakin berba egitteko erabiltzendot. Erosua da.F. Calbetón, 23tel. 943 53 05 26Ogietan aukera zabala Ogi beroaOpilak Pastelak SanblasakArrautzak EsneaEdariak KafeaPrentsaEgunero: 07.30-20.30 Jaiegunetan: 07.30-20.00...eta kitto! 12/III/30800 zkia.


24KIROLAKHierros Anetxe Rugbi Taldea:hori da mailaz igotzea, hori!LEHENDIK KANPORA-KETA NAHIKO MENPE-AN IZANDA ERE, INOIZBAINO IGOERA ERRA-ZAGOA izan da domekanHierros Anetxeerrugbi taldeak lortutakoa.Unben jokatutakoitzulerako partiduan 87-0irabazi zioten eibartarrekBelenos Aviléseko taldeari:entsegu mordoa etaligako partiduetan bainogaraipen argiagoa. Orain beste multzoteako txapeldunen aurkakofaseari ekingo diote, maila horretako aurtengo estatuko txapeldunarenbila.Concepto Createchplay-offetik hirupunturaGIPUZKOAKO 1. MAILANJOKATZEN DUEN ARETO-FOBALLEKO DEBABARRE-NAKO ORDEZKARIAK garaipengarrantzitsua eskuratuzuen Zurt Tabernaren kantxan.Play-offetan sartzeko dituenazken aukerei eutsiz, minutubaten faltan lortutako gol batekin3-4 irabazi zuten Azkoitian:Alex Ruizek gol bi sartu zitueneta bana Erik-ek eta Michaelek.Concepto Egile talde nagusiak,bestalde, bina berdinduzuen Lizarran Area 99kin, 2-0galtzen joan eta gero. Berdinketahorrekin, sailkapeneko 6.Alex Ruizek gol bi sartu zituen.postuan kokatzen dira Debabarrenakoakbihar ElgoibarkoOlaizaga kiroldegian gipuzkoarrenarteko derbiari aurre egiteko:Laskorain izango dute aurkariklasikoa bihurtu den lehian.Harrobia lantzenEskoletako infantil taldeak, bestalde, Donostiako ATSS klubekojokalriekin batera, asteburuan jokatutako partidu biak irabazi zituenAieten, Gipuzkoako txapelketaren barruan. Eta alebinak Arrasatenizan ziren domeka goizean, hiru partidutan parte hartuz.Iñigo Carmona, Jon Curiel, Iñaki Fernández, Julen Gorostidi, Iker Jauregibarria, Markel Lomana,Imanol Salazár eta Ander Sánchez izan ziren Arrasateko kontzentrazioan.Deporreko xake taldeakmaila gorenari eutsi dioEZ DA LAN ERRAZA IZAN, BAINA AZKENEAN KLUB DEPOR-TIBOKO XAKE TALDEAK maila gorenari eustea lortu du GipuzkoakoLigaren azken jardunaldian. Beasaingo Alfilekin bina berdinduzuten eibartarrek eta sailkapeneko 9. postuan amaitu dute lehiaketa.Hurrengo mugarria Donostiako Nazioarteko 35. Txapelketanizango dute Deporreko xakelariek eta, 150 jokalaritik gora hartukoduen torneoan izangoda Jon Arana, Alex Aranzabaleta Jose AntonioGarrido jokalariek etaMikel Larreategi eta EduOlabe epaileek osatutakoboskotea.Eskolarteko txapelketaMogel-Isasiko AnderMagunazelaia eta IkerMarfull (Iturburu) izan diraonenak asteburu bitan banatuta jokatutako eskolarteko txapelketan.Nagusienetan Anderrek Jon Magunazelairi eta Garazi Perosanz-ihartu zien aurrea eta, txikienen mailan, Marfull Eneko Osororieta Kepa Simoni nagusitu zitzaien.Iker Martínez judoka Euskadikotxapelketan izango daLEZON ASTEBURUAN JOKATUTAKO INFANTIL MAILAKO GIPUZKOAKOTXAPELKETAN, Kalamua Klubeko Iker Martínezek gure herrian jokatuko denEuskadiko txapelketarako txartela eskuratu zuen. Bigarren sailkatuta, zilarrezkodominarekin bueltatu zen Eibarko judoka. Bestalde, Manu Agirre Kalamuakoepailea Zaragozako Monzalbarba herrian jokatuko den junior mailako Espainiakotxapelketako fasean izango da bihar.12/III/30 ...eta kitto!800 zkia.


Santa Mariak eta Narbaizak pilotakofinala jokatuko dute gaurAURREKO BARIXAKUAN ASTELENAN ARRASATEKO GARA-TE ETA EGIARI 22-20 IRABAZI ONDOREN, Santa Maria (erakustaldiaeman zuen) eta Narbaiza Klub Deportiboko pilotariekUdaberriko Torneoaren finala jokatuko dute gaur Zestoan,20.45etan hasita, Hondarribiko bikotearen aurka. Bestalde, DebaArroko Txapelketan, Unamunzaga-Bengoetxea bikoteak hiru partiduakirabazi ditu: etxean Elgoibar (22-16) eta Bergara (22-13)menperatuz eta, bestea, Eskoriatzan irabaziz (22-15).Eibarrek liderra bisitatuko dudomekan 18.00etanGIMNÁSTICA SEGOVIANARI 2-0 IRABAZI ETA GERO, JAVIERMANDIOLAREN MUTILEK NEURKETA ZAILA izango dute domekanAnduvan, Mirandésenzelaian, gauregun zortzi punturaduen liderra gainditzeko.Aurreko domekan husnaberdindu zuten Mirandéseketa Ponferradinaketa horretaz baliatu zenEibar liderrari bi puntuCarlos Pouso.irabazi eta Ponferradinaharrapatzeko. Del Olmo eta Bóveda zalantza dira partidurako etataldeak zigortutako hiru jokalariren bajak izango ditu.Bestalde, talde-zuzendaritzari dagokionez, maiatzaren 3an batzarorokorra egingo du klubak eta gaur egun dauden kontseilarigehienek, Alex Aranzabal presidentearekin batera, jarraitzeko asmoaagertuko dute.8 eibartar Ermuko duatloianANE ZIARAN ONENA IZAN ZENBESTE BEHIN 21 URTETIK BE-HERAKOEN ARTEAN, emakumezkoenartean 5. postu absolutoarekinbatera. Juan Jose Romero,bestalde, beteranoen I mailako laugarrena izan zen. Guztira105 parte-hartzailek amaitu zuten aurreko zapatuan Ermuan jokatutakoproba eta, Eibar Triatloi Taldean, Andoni Mayo izan zenonena (29. postuan eta 1h07ʼ18ʼʼko denborarekin). Atzetik sailkatuziren Romero (32.a), R. Fernández (54), Javier Murcia (60), AlbertoCid (70), Xabier Arrieta (76) eta Eduardo Cid (89).Asola-Berrikoen etaSan Miguelekoenarteko lehiahiru-txirlotanKIROLAKBihurrik bere laugarren mundukomarka egin zuen MunitibarrenMARKA BERRIA EZARRI ZUEN AURREKO DOMEKAN MUNITI-BARREN Ernesto ezpeleta “Bihurri” aizkolariak. Oraingoan 3 metroeta 10 zentimetroko perimetroko enborra moztu zuen eibartarrakesku bakarrarekin. Guztira 3.850 aizkorakada eman beharizan zituen lana amaitzeko eta ordubete eta ia berrogei minutu erabilizituen (1h39ʼ45ʼʼ). Agite eta Jose Lizarralde izan zituen laguntzaileeta, Bihurriren esanetan, “bikain jardun zuten. Ni ere oso ondoaurkitu nintzen domekan;aurreko lau egunak erdigaixorik egon nintzen etahorren beldur nintzen, batezere”. Metro eta erdikokirteneko aizkorekin lanegiteak ahalegin bereziaeskatzen du: “Apurtu ere,apurtu nituen bat bainogehiago. Neurri horretakoegurrak, jakina, ez dira-etabigunak izaten; hori mirarialitzateke”. Ekitaldian, betikomoduan, lagun izan zuenDioni Kortina ere eta jendeakere gustora ikusi zuenegindako lana. Zorionak!SAN MIGUELEN JOKATUTAKOJARDUNALDIAREN OSTEAN,BERTAN IRABAZLE izan zen IkerIzagirrek hartu du Gipuzkoako hiru-txirlotxapelketaren lidergoa etabigarren postuan sailkatu zen Asola-BerrikoSergio Rodríguezek jarraitzen dio puntu bakarrera. Denadela, oraindik jardunaldi asko geratzen dira txapelketaren amaieraraheltzeko; hurrengo jardunaldia bihar jokatuko da, 17.00etatik aurrera,Soraluzeko Ezozian.25PAKITA BARRENETXEA URKIOLAJ.A. Mogel Ikastolakoikasle, guraso eta langileekez zaitugu ahaztuko...eta kitto! 12/III/30800 zkia.


26KIROLAKHelmuga gogorragoaValenciaga OroitzarreanTXIRRINDULARITZA AFIZIO-NATUEN ESPAINIAKO KOPA-KO LASTERKETA BEREZIE-NA JOKATUKO DA BESTEBEHIN gure herrian, ValenciagaOroitzarraren 41. edizioarekin.Berritasun garrantzitsuaizango du, gainera, aurtengoprobak: 164 kilometro eta erdiakosatzeaz gain, txirrindulariekikuskizun polita eskainikobaitute lasterketa amaieran, Bidebarrietanizan beharrean Isasikoaldapan eman beharkobaitituzte azken pedalkadak.Armeria Eskolak 2012an biziduen urteurrenaren ingurukoekitaldien barruan egin dutehelmuga aldaketa. Azken metrohoriek kenduta, aurreko urteotakoibilbide bera izango du domekakolasterketak eta horEguraldi kaskarrari aurre eginez, Eugeny Shalimov izan zen iazko irabazlea. / MAIALEN BELAUSTEGIJavier Ziaran eta Jose Aranberri Eibarko Txirrindularitza Elkartearen ordezkariak ArmeriaEskolako Jose Luis Novoa eta Iñaki Urbietarekin irabazleari dagokion maillota erakusten.izango dira afizionatu mailakoestatuko txirrindulari onenak.Itziar, Meagas, Elgeta, Areitio,Ixua eta San Miguel mendateakgainditu beharko dituzte partehartzaileek,tartean Ruben FernándezEspainiako Kopakogaur egungo liderra (bere taldea,Caja Rural, liderra da taldeka).Irteeran izango da ere gureherriko Debabarrena taldea.Lau orduren bueltanUntzagatik egingo da irteeraneutralizatua goizeko 08.55-etaneta 09.00etan Azitainen izangoda irteera ofiziala. Hortik Zarautzerainojoko dute, handik bueltanMaltzagara heltzeko. BertatikBergararako bidea hartuko dute,Elgetara igo, Elorriotik jaitsi etalehenengoan Ermutik sartuko diragure herrian (12.00ak jotaUnibertsitate Laboralean). Ixuakogainetik San Miguelera jokodute, Elgoibarrera jaitsi eta bigarrensarrera egingo dute Eibarren,orduan Maltzagatik (13.00abueltan), Armeria Eskolaren aurreankokatuko den helmugarenbila. Viejo, Gorospe, Mujika,Freire, Joaquin Rodríguez, Shalunov...Zein izango da hurrengoirabazle handia?Euskal Herriko Itzulia Eibarren apirilaren 4an eta 5eanAURTENGO AURREKONTUARI AURRE EGITEKO HAINBATARAZO GAINDITU ETA GERO, gure errepideetan izango da EuskalHerriko Itzuliaren 52. edizioa. Eibar, gainera, lasterketa horretakoardatzetako bat izango da, azken erlojupekoarekin batera, Arratenamaituko den etapa eta Eibartik irtenda, Ibardinen amaituko denaizango baitira erabakigarrienak, aldez aurretik ikusita behintzat.Domekan Valenciaga Oroitzarrea jokatu eta hurrengo egunean,astelehenean, hasiko da Euskal Herriko Itzulia, Gueñesetik irteneta bertan amaitzeko; martitzenean, bestalde, Gueñesetik Gasteizerajoko dute txirrindulariek. Apirilaren 4an, eguaztenean, Gasteizetikgurera etorriko da Itzulia, Arraten (17.15etan bueltan) amaitukoden etaparekin: 164 kilometroko etapa horretan, ohikoa denez,Ixua eta Usartzako gainak gainditu beharko dituzte helmugara iritsiaurretik. Hurrengo egunean, apirilaren 5ean, Eibartik irtengo datropela, arratsaldeko 13.25etan, eta Berara joko dute, han Ibardinenamaituko den etapan. Barixakuan Beratik Oñatira joango diratxirrindulariak eta, seigarren eta azken etapa, zapatuan jokatukodena, Oñati izango du protagonista, bertan jokatuko baita ia 20 kilometrokoerlojupekoa.Gure inguruan biltzen den zaletu-tropelak beste aukera zoragarri bat izango du profesionalmailako txirrindularitzaz gozatzeko datorren aste osoan. Ixua horren lekuko da urtero.Miguel de los Toyos alkatea eta Javier Riaño Itzuliaren antolatzaileetakoa hitzarmena sinatzen.Eibarko Udalak iazko diru partidari eutsi dio lasterketa gurera ekartzeko. / SILBIA HERNANDEZ12/III/30 ...eta kitto!800 zkia.


EIBARKO TXIRRINDULARI ELKARTEA2012 DENBORALDIKO EGUTEGIAXXXXI. VALENCIAGA OROITZARREA (apirilak 1)GARAILEA MENDIA TARTEKO HELMUGAK23 URTETIK AZPIKO ONENASAIATUENARENSARIALEHENENGOEUSKALDUNAARMERIA ESKOLA MENDEURRENASARI BEREZIATALDEKAKO SAILKAPENA: Soraluce, S. Coop. / DEBABARRENAKO ONENA: Goritz HornikuntzakESPAINIAKO KOPAKO LIDERRARENSARI BEREZIAUDABERRI SARIAmartxoak 4● Eibarko Udala● Gipuzkoako Foru Aldundia● Udal Kirol Patronatua● Radio Eibar● Izadi Loradenda● Zirauna (Kirol Jantziak)● Krabelin (Hotela-Jatetxea)● Bar Tunel-Pe● Birjiñape Kafetegia● Ketesa● Multiópticas● Casa Cantabria● Casa Galicia● Gestilan - AholkularitzaABASCAL OROITZARREAmartxoak 18OTXOA OROITZARREAapirilak 15PEDAL EGUNA (irailean): Birjiñape kafetegiaLAGUNTZAILEAK● Marqués de Saka Ganadutegia● Goritz Hornikuntzak, S.A.● Azitain Jatetxea● Larragest Inmobiliaria /Aseguruak● Skoda - Autos Menabi, S.L.● Armeria Eskola● Mapfre● DYA - Eibar● S.C.R.G. Bide-Alde● S.C.R.G. Kamarroak● Trinkete Garagardotegia● Soraluce S. Coop.● CDR-Bikes EibarSAN JUAN SARIAekainak 16● Kutxa● Guria Elektrizitatea● Pneumax● Kantoi Zerbitzu Estazioa● Oberena Harategia● Andoni Retenaga(EBK-Eibarko Bizikleta)● Ezpeleta Ehun-Ostalaritza● El Castillo Hotela● Perlakua Agroturismo-Jatetxea● Kalitatea● Asimair Konpresoreak● Iruki Sagardotegia


28KULTURABihar amaituko dira XXXV. A ntzerki Jardunaldiak etahorren balorazioa eg iteko eg on g ara Juan Aldairekin(martitzenean eg in g enuen berba berarekin). Urtekohainbat astetan zehar Eibar estatuko antzerkiarenerdig unean kokatzen dituen ekimena izanik, pozikag ertu da A ldai aurteng o edizioarekin.JUAN ALDAI (Antzerki Jardunaldiak):“Jardunaldiek ikuslegoareninteresari eutsi diote”- Antzerki Jardunaldiakamaitzear daude. Nolakobalorazioa egiten duzu horrengainean?Jardunaldiek ikuslegoareninteres eta iritzi ona mantentzendutela esan daiteke.Aurtengo edizioa nahiko kontinuistaizan da. Orain delazazpi urte irekitako bidearijarraitu diogu. Oraindik 3emanaldi falta dira eta goizda datuak emateko, bainanahiz eta ikuslego kopuruatxikiagoa izan, emanaldi gutxiagoegon direlako, batazbestekoaiazkoa baino altuagoaizango da.- Antzezlanen mailari dagokionez,zein iritzi duzu?Nahiko txukuna izan damaila. Zerbait aipatzekotan,maila eta sormen gehiagoerakutsi dutela talde ezezagunekezagunek baino. Antzerkiasailkatzea zaila da.ʻKomertzialaʼ, ʻindependienteaʼ…kontzeptuak90. hamarkadangarbiago zeuden, bainabadaude kontzeptu ezberdinakgaur egun ere, eta ustedut aurten sormen eta sorkuntzagehiago egon delaizarrak ez diren talde horietan,izen ospetsuetan baino.- Antzezlan gutxiago egondira aurten, baita euskarazkoobra gutxiago ere. Halaere, jardunaldiak euskarazkolan batekin hasi etaamaituko dira.Ezusteko bi izan ditugu.Batetik, lehenengo emanaldiaoso lan duina izan zen. Jendeakespero zuena baino hobeaseguru aski. Oso erakargarria.Paradoxikoa badirudiere, azken aldian jardunaldietanegon den euskal antzezlanetarikojendetsuena izanzen. Ez zen antzerkia bete,baina 300 bat pertsona izanziren eta ez dira ohiko kopuruak.Bigarrenik, haur-antzerkiaizan genuen, nagusientzatere baliagarria zena, ʻKafkaeta panpin bidaiariaʼ. Jardunaldietakoantzezlan hunkigarrienetarikoaizan zen. Osolan duina. Oraindik euskarazkohirugarren antzezlana faltada (ʻIpar haizearen kontraʼ,bihar 20.30etan Coliseoan),baina orain artekoak oso politakizan dira.- Goizegi izan daiteke oraindik,baina datorren urterabegira aldaketak aurreikustendituzue Antzerki Jardunaldietan?Beti ari gara hausnarketakegiten, baina azken urte bietanhausnarketa hori lehenzegoen kalitatea eusteari bideratudugu, kontutan edukitabaliabideak urriagoak izan direla.Datorren urteari begira,gauzak pixkat egonkortzenbadira, agian beste gauza batzutanpentsatzen hasi gaitezke.Aurten erabaki dugukalitateari eustea, ikuskizunkopuruak gutxituz. Pozik gaudealde horretatik. Egoerarenarabera ikusiko dugu zer egindatorren urtean.Udaberri festa gaztetxeanUDABERRIARI ONGI ETORRIA EMATEKO FESTA EDERRA AN-TOLATU ZUTEN aurreko barixakuan Eibarko Gaztetxean. Jaiaarratsaldean Untzaga plazatik abiatutako trikipoteoarekin ekin zioten,"udaberriz margotuta eta jantzita". Iluntzean, berriz, edertodantzatu zuten MP5 taldearen erritmora eta jaia agurtu aurretik"udaberriko lore ederrena" aukeratu eta saritu zuten.Argazkitailerrerakoizen-emateaJOSÉ BENITO RUIZ NA-TURA-ARGAZKILARIAK"DIÁLOGOS SOBRECOMPOSICIÓN" TAILE-RRA emango du Klub DeportibokoArgazkilaritzataldekoek antolatzen dutenArgazkilaritza Maiatzeanprogramari jarraituta.Tailerra maiatzak 19aneskainiko da, Portalean(areto nagusian), 10.00-etatik 14.00etara eta16.30etatik 20.00etara.Izen-ematea gaur bertan zabaldu dute eta, tailerra musutruk izanarren, parte hartu nahi duenak argazkilaritza@deporeibar.com helbiderae-maila bidali beharko du, plazak mugatuak dira-eta.Charo Baglietto TopalekuanGAUR HASI ETA APIRILAREN 8-RA ARTE CHARO BAGLIETTOEIBARTARRAREN MARGO ERAKUSKETA hartuko du Topalekuak.Margolanak ohiko ordutegian ikusteko aukera izango da, astegunetan19.00etatik 21.00etara eta zapatu eta jai-egunetan12.00etatik 14.00etara eta 19.00etatik 21.00etara.12/III/30 ...eta kitto!800 zkia.


Haur Liburuaren Nazioarteko eguna liburutegianAPIRILAREN 2-AN OSPATZE-KOA DEN HAUR LIBURUA-REN NAZIOARTEKO EGU-NAREN HARIRA, honako jarduerakantolatu ditu Juan SanMartin liburutegiak: batetik Bookcrossingdelakoareninguruko tailerraeskainiko dute16.30etatik aurreraGaltzagorri Elkartekoek(izen-emateaapirilaren 1a baino lehenegin behar da).Tailerra doan izangoda. Bookcrossing-aleku publikoetan liburuak“askatzeari” deritzoeta tailerreanTxistularien kontzertua domekanUSARTZA TXISTULARI TALDEAK KONTZERTUA EMANGO DU DOMEKAN, UDALETXEKO AR-KUPEETAN 12.30etatik aurrera. Jose Miguel Laskurainek zuzendukoduen emanaldian joko dituztenpiezak honakoak dira: "Beti nigangertu" (J.I. Ansorena), "Bizkor"(orripeko, J.M. Laskurain),"Pili" (Eusebio Larrinaga, arm.J.M.Laskurain), "Belar" (A. Ibarrondo),"Bendañaren etxe zareandantza" (Enrique Aranburu),"Maria Asuncion" (P. Larruquert),"Donostia" (P. Sorozabal), "Goxokia"(Iñaki Otaño), "Getxa Goi"(Sabin Bikandi) eta "Tolosa"(Txomin Agirregomezkorta).Indalezio Prietori buruzko erakusketagaurtik PortaleanESPAINIAR ZEIN EUSKAL SOZIALIS-MOAREN BURU NAGUSIENETAKOAIZAN ZEN Indalezio Prieto 1962an Mexikonhil zen eta, bere heriotzaren 50.urteurrenean, bere ibilbide politikoa etafigura herritarrei helarazteko asmoarekinerakusketa ibiltaria antolatu du EuskoJaurlaritzak. Martxoaren 6an Bilbonestreinekoz erakutsi zuten "IndalezioPrieto Euskal Politikan (1883-1962)"erakusketa gaur ailegatuko zaigu Eibarrera,19.00etan eta apirilaren 29ra artePortalean ikusteko moduan izango da.Bestalde, erakusketaren harira, JuanSan Martin Liburutegiak berari eskainitakointeresgunea prestatu du.KULTURAparte hartzen dutenei dinamizatzailebatek azalduko dizkiehorren inguruko gorabeherak.Bestalde, apirilaren 2an bertan,baina 18.00etan, Irrintzi Taldeak"Lau anaia umezurtzak" lanaeskainiko du Umeen Liburutegian,Kutxak babestutakoemanaldian.Baina horien guztien aurretiketa hilero egiten den moduan,bihar Zapatuko Ipuinaren txandaizango da: Zurrumurru AntzerkiTaldeak “Hain anitza,hain ederra” eskainiko du,18.00etan Umeen Liburutegian.5 urtetik gorako haurrentzategokia den saioak 50 minutukoiraupena izango du etasarrera doan izango da.ApirilerakoargazkierakusketakDOMEKAN HASI ETA APIRI-LAK 30-ERA ARTE, KLUBDEPORTIBOKO ARGAZKI-LARITZA TALDEKOEK hileroantolatu ohi duten programazioarijarraituta, honako argazkierakusketak egongo diraikusgai: Jose Vilaren "Aratosteak"izenburukoa Portalea tabernakhartuko du, Jose LuisIrigoienen "Aratosteak" izenburukoa,berriz, El Ambigú kafetegiaketa Klub Deportiboarentabernan, berriz, AsierAranzabalen "Mongolia" argazkierakusketa ikusteko aukeraizango da.29...eta kitto! 12/III/30800 zkia.


30KULTURAlaburrakEUSKAL-DANTZAIKASTAROAArrate Kultur Elkarteanlarrain-dantza, fandangoaeta arin-arina dantzatzenikasteko ikastaroa emangodute apirilaren 18an hasieta maiatzaren 23rabitartean, eguaztenetan19.00etatik 20.30etara.Prezioa 12 eurokoa dabazkideentzat eta15 eurokoa besteentzat.Izena emateko martitzenedo eguen arratsaldetanbulegora jo daiteke,943202299 telefonoradeitu edo arratekultu@gmail.com helbidera idatzi.IKASTAROAK ZIBERGELANUntzaga jubilatu etxekozibergelan Aste Santuanemango dituztenikastaroetan oraindik tokibatzuk libre daudela emandute aditzera. Ikastaroakhauek dira: hasierakoa (14ordu, martitzen goizetan)eta "Historias de vida"tailerra (48 ordu, taldekolanakegiteko, asteleheneta eguazten arratsaldetan).Informazio gehiagorako943701921 telefonoradeitu edo ciberaulaeibar@yahoo.eshelbideraidatzi.BARRY BARREZAIrlandan jaiotako BarryBarrez-ek urte pare batdaramatza Euskal Herrianumorezko bakarrizketakeskaintzen eta Eibarrenbere ikuskizunaz gozatzekoaukera izango duguapirilaren 24an, …eta kitto!Euskara Elkarteakantolatutako saioan.EIBARKO HIZKUNTZA ES-KOLA OFIZIALAK, URTEROEGIN OHI DUENARI JARRAI-TUTA, AURTEN ERE hainbatjarduera antolatu ditu KulturAstearen barruan, ikasleek etaanimatzen diren beste guztiekklasetik kanpora bertan ematendituzten hizkuntzak praktikatzekoaukera edukitzeko. Asteleheneanekin zioten programazioari,eskolan bertan frantsesezeskaini zuten hitzaldiarekin.Martitzenean, berriz, ingelesaizan zen ardatza,Dsubstitutes taldeak Portaleaneman zuen kontzertuan.Eguaztenean saio bikoitza izanzen, atzorako deitutako grebaHizkuntza Eskolaren Kultur AsteaDsubstitutes taldeak bertsioak eskaini zituen ingelesari eskainitako emanaldian. / SILBIA HERNANDEZorokorra dela-eta, egun horretarakoantolatuta zegoen hitzaldiaeguaztenera aurreratu zuten-eta.Horrela, alemanieraz"Klein, aber fein!" izenburukoEderto ibili ziren kantu-jolas tailerreanhitzaldia eman zuen Alexi HoferrekPortalean eta 18.30etan,berriz, "Lurra, Lurra" euskerazkoikus-entzunezkoarekin agurtuzuten programazioa.AURREKO BARIXAKU ARRA-TSALDEAN ...ETA KITTO! EUS-KARA ELKARTEAN EGIN ZENEUSKAL KANTU ETA JOLAS tailerreanparte hartu zuten guraso zeinumeek ondo baino hobeto pasatuzuten. Esti Gonzálezek gidatutakotailerrean hainbat jolasetan jardutekokantuak ikasi eta momentuanpraktikatzen ibili ziren. Saioa GurasoakBerbetan programaren barruanantolatu zuen ...eta kitto!-k.Bertso bazkaria Legarreko jai-batzordearen eskutikLEGARREKO JAI BATZORDEA OSATZEN DUTEN ARRAJOLAPE KULTUR ELKARTEKOEK irailerakogiroa berotzen hasi dira eta apirilaren 21erako bertso bazkaria antolatu dute, Legarre Gain elkartean.Parte hartuko duten bertsolariak Felipe Zelaieta,Juan Mari Juaristi eta Alberto Martinezgasteiztarrak eta Mikel Arrillaga eibartarra izangodira eta menua, berriz, honakoa: patatak saltsaberdean, oilasko errea, postrea, kafea eta kopa.Txartelak Legarreko Parra tabernan eta Bolintxookindegian ipini dituzte salgai, 20 eurotan.D O R I B R A V O V I C E N T E(MODESTO BASTARRIKAREN EMAZTEA)5. URTEURRENAZURE irribarre eta samurtasunabetirako izango dira GURE ARTEAN.12/III/30 ...eta kitto!800 zkia.


laztanakemoten...Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzendizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazkibikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.AGENDA31Zorionak, ANDEREgurrola, martitzenianhamahiru urte eginzenduazelako. Laztanhaundi bat etxekoguztien partez.Zorionak, JÜRGENAizpun Aragón,harañegun bost urteegin zenduazelako.Muxu haundi batetxeko guztion partez.Ongi etorri, LUKENCalderón Azcunaga.Aitatxo, amatxo,Aimar eta famelixaguztiaren partez.Zorionak, NAHIA,gaur hiru urte egittendozuz-eta. Munduandaguan onena zara!Maitte zaittugu!Zorionak, JULEN,domekan hamar urtebeteko dozuz-eta.Muxu haundi batfamelixa guztiarenpartez.Zorionak, MARTINA,bixar urtebete egingodozu-eta. Muxuhaundi bat etxekuenpartez.Zorionak, IMANOL,gaur urtiak betetzendozuz-eta. Laztanhaundi bat famelixa,lagunen eta, batez be,Albaren partez.Zorionak, MAITE,astelehenian 11 urtebeteko dozuz-eta.Muxu haundi-haundixaaitta, ama, Mikel etaMaialenen partez.Zorionak, IZARO, gurepotxola. martitzenianlau urte beteko dozuzeta.Muxu haundi batetxekuen partez.Zorionak, IONEArritokieta Martínez,domekan bost urteegingo dozuz-eta.Etxekuen partez.ELENE eta MADDALEN:Gure bizitzen poza zarielako,ZORIONAK!JAIOTAKOAK- Julen Blasco Azpeitia. 2012-III-13.- Aritz Mekolalde Chávez. 2012-III-16.- Paul Carrasco Hernáez. 2012-III-16.- Luken Calderón Azkunaga. 2012-III-19.- Markel García Aristondo. 2012-III-20.- Naia González Valenzuela. 2012-III-21.- Alejandro Aja Roja. 2012-III-22.zineaColiseoan(1 ARETOAN)30ean: 22.3031n: 17.00, 19.45(ANTZOKIAN)1ean: 17.00”Lorax”Zuzendaria: Chris RenaudHILDAKOAK- Piedad Hernando Postigo. 87 urte. 2012-III-20.- Luisa Cortecero Mena. 95 urte. 2012-III-21.- Vicente Elkoro-Iribe Unzeta-Barrenetxea. 90 urte. 2012-III-21.- Jesusa Bilbatua Sarasketa. 85 urte. 2012-III-22.- Jose Taboada Figueras. 64 urte. 2012-III-24.- Oier Díaz Gordo. 9 hilabete. 2012-III-24.- Pakita Barrenetxea Urkiola. 77 urte. 2012-III-27.(1 ARETOAN)31n: 22.301ean: 17.00, 20.002an: 20.30”Moneyball”Zuzendaria: Bennett Miller(2 ARETOAN)30ean: 22.3031n: 19.45, 22.301ean: 20.002an: 20.30”Intocable”(2 ARETOAN)31an: 17.001ean: 17.00”Blancanieves”Zuzendaria:Tarsem SinghZuzendaria: Eric Toledano(ANTZOKIAN)30ean: 22.301ean: 20.002an: 20.30”Los idus de marzo”Zuzendaria: George Clooney...eta kitto! 12/III/30800 zkia.


32AGENDAhoroskopoaARIESHainbeste denboran itxaron dituzunoporrak heldu dira. Egia esan, ederkiaprobetxatuko dituzu. Beste aurpegibatekin bueltatuko zara ondoren.TA URUSPasio asko izango duzu Aste Santuan.Kontuz, pekaturik ez egin! Txantxada. Zoragarri pasako dituzu, luzaroanahaztuko ez duzun sasoia.GEMINIAste Santuko oporrak ez dira zukaurreikusitako bezalakoak izango,baina ez kezkatu, ondo pasatukoduzu-eta: bitxiegiak izango dira.CANCERPentsatu ere ezin dituzun gauzakgertatuko zaizkizu Aste Santuan.Egoera bitxiak, barregarriak,dibertigarriak eta baita sutsuak ere.LEOLagun berri asko egingo dituzuhurrengo egunotan eta konturatukozara adiskidetasunak duen balioaz.Zure pentsaera zabaldu egingo duzu.VIRGOOsasuna ez duzu lagun izango AsteSantuan. Penagarria izango da,gozatzeko moduko plan zoragarriakegingo baitituzte ingurukoek.LIBRAKatu beltz bat pasatu da zureaurretik? Dena oker irtengo zaizuhurrengo egunotan, baita aldedituzun gauzak ere. Tira, animo!SCORPIUSGaizki hasiko dituzu Aste Santukooporrak, baina modu ezin hobeanamaituko dituzu. Momentu bakoitzaaurrekoa baino hobea izango da.SA GITTARIUSNorbait berezia ezagutuko duzudatorren astean eta bizitza aldatukodizu. Ikusten duzun momentuanbertan jakingo duzu zein den.CAPRICORNIUSGau txarra pasatuko duzu bihar,baina lasai, Aste Santuko oporrakzoragarriak izango baitira. Ahoanirribarrea eramatea da kontua!AQUARIUSMundu berri bat ezagutuko duzu,zegoenik ere ez zenekiena.Hemendik aurrera, hori sakonagodeskubritzea izango da zure nahia.PISCISDena txarto dagoela iruditzen zaizu:eguraldia, konpainia… Zergatik ezduzu jarrera aldatzen? Positiboagoaizateak lagunduko dizu bizitzan.Barixakua 30GIZA-KATEA19.30.- Presoeneskubideen aldekogiza-katea, Eibarko Herrirakdeituta. Untzagan.SUDOKUAZapatua 31ZAPATUKO IPUINA18.00.- "Hain anitza, hainederra" ipuin-kontalari saioa,Zurrumurru AntzerkiTaldearen eskutik. Sarreradoan. Umeen liburutegian.ZINE-EMANALDIA18.00.- "Salvaje".El Corte Inglés-ean.ANTZERKIA20.30.- "Ipar haizearenkontra", Tanttaka Teatroa.Sarrera: 11 euro. Coliseoan.KONTZERTUA00.00.- Funk Off! Getdown to the soul room.Koskor tabernan.Domeka 1TXIRRINDULARITZA08.55.- XLI ValenciagaMemoriala. Untzagatik.Helmuga Armeria Eskolan,13.30ak inguruan.KONTZERTUA12.30.- Txistu kontzertua:"Beti nigan gertu" (J.I.Ansorena), "Bizkor"(orripeko, J.M. Laskurain),"Pili" (Eusebio Larrinaga,arm. J.M.Laskurain), "Belar"(A. Ibarrondo), "Bendañarenetxe zarean dantza"(Enrique Aranburu), "MariaAsuncion" (P. Larruquert),"Donostia" (P. Sorozabal),"Goxokia" (Iñaki Otaño),"Getxa Goi" (Sabin Bikandi)eta "Tolosa" (TxominAgirregomezkorta. UsartzaTxistulari Taldearen eskutik.Udaletxeko arkupeetan.GAZTELEKUA17.00.- Play Wii.Indianokua gaztelekuan.Astelehena 2IKASTEN16.00.- SendabelarrenForoa: Eguerdililia etaastamahats ale-beltza.Portalean.HAUR LIBURUARENEGUNA16.30.- Bookcrossingtailerra. Liburutegian.18.00.- Txotxongiloak:"Lau anaia umezurtzak",Irrintzi Taldearekin. UmeenLiburutegian.Eguaztena 4IKASTEN09.55.- Udal artxibategiaezagutzeko bisita. Batzekotokia: udaletxeko arkupeetan(aldez aurretik izena emandutenentzat).TXIRRINDULARITZA17.15.- Euskal HerrikoItzuliaren 3. etaparenamaiera Arraten (hasieraGasteizen, 13.05etan).GAZTELEKUA18.00.- Play Wii. Indianokuagaztelekuan.Eguena 5TXIRRINDULARITZA13.25.- Euskal HerrikoItzuliaren 4. etaparenhasiera Untzagan (amaieraIbardinen, 17.16etan).Eguaztena 11IKASTEN11.00.- Kafe-tertulia:Medikuntza alternatiboa.Klub Deportiboan.5 8 4 7 DENBORAPASAK9 1 62 79 4 22 19 3 84 57 3 69 1 6 7 AURREKOAREN EMAITZA12/III/30 ...eta kitto!800 zkia.


eguraldia (EUSKALMET.NET)AGENDAtelefono jakingarriak33erakusketak– Martxoaren 31ra arteJUAN IGNACIO AIZPURUAren “Lehen urratsak”argazki erakusketa. Portalea tabernan.JOSE LUIS MARTINEZen “Bardeak” argazkierakusketa. El Ambigú kafetegian.“BALENTZIAGA OROITZARREA. Ixuakomendatea” argazki erakusketa. Klub Deportiboan.IKER IGLESIASen “Txina” argazki erakusketa.Debegesan.“EMAKUMEAK: NOBEL SARIAK” informaziotopagunea.Juan San Martin liburutegian.– Apirilaren 1era arteSUSANA JODRAren “Taldeko mugimendutikbakardadeko gelditasunera”. Portalean.– Apirilaren 4ra arteEINER RODRIGUEZ PONCEren "Argazkidiseinua. Irudi digitala". Untzagako jubilatu etxean.– Apirilaren 8ra arteCHARO BAGLIETTOren margo erakusketa.Topalekuan.– Apirilaren 30era arteJOSE VILAren “Aratosteak” argazki erakusketa.Portalea tabernan.JOSE LUIS IRIGOIENen “Aratosteak” argazkierakusketa. El Ambigú kafetegian.ASIER ARANZABALen “Mongolia” argazkierakusketa. Klub Deportiboan.lehiaketak– Haurrentzako I. Ipuin Lehiaketa.Norentzat: 8 eta 12 urte bitartekoentzat, euskerazeta gazteleraz. Informazioa eta lanak entregatzea:Apir ilar en 14ra ar te, El Corte Inglés-en.– Ixua-Valenciaga Memorialaargazki-lehiaketa.Informazioa eta lanak entregatzea: Maiatzaren4ra arte, EIbarko Txirrindularien Elkartean(Pagaegi, 3 behea), cce@clubciclistaeibarres.org.– Sanjuanak 2012 Kartel Lehiaketa.Informazioa eta lanak entregatzea: Maia tzaren11ra a rte, Pegoran.farmaziak30, barixakuaEGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)31, zapatuaEGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)1, domekaEGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)2, astelehenaEGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Barandela (Z. Agirre, 4)3, martitzenaEGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)4, eguaztenaEGUNEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)5, eguenaEGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)6, barixakuaEGUNEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)7, zapatuaEGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)8, domekaEGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)9, astelehenaEGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)10, martitzenaEGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)11, eguaztenaEGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)12, eguenaEGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)13, barixakuaEGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Barandela (Z. Agirre, 4)SOS deiak ........................112Peg ora .............................010Udaletxea .........943 70 84 00Portalea ............943 70 84 39Udaltzaingoa.....943 20 15 25Mankomunitatea943 70 07 99Debeg esa..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ..........943 03 34 00Iberdrola ..........901 20 20 20Naturg as ...........902 12 34 56DYA Larrialdiak.943 46 46 22Gurutze Gorria..943 22 22 22Mendaro osp. ....943 03 28 00Anbulategia ......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak ........902 11 20 88Ertzaintza .........943 53 17 00Eusko Tren .......902 54 32 10Pesa .................902 10 12 10Taxiak...............943 20 30 71.........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ..629 14 18 74Al-A non/A lateen 650 26 59 63autobus ordutegiakEIBA R-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etaraorduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DO-NOSTIA-EIBAR. Lanegunak: 07.00, 07.30etatik14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etaraorduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,19.30, 21.00 eta 22.00.EIBA R-BILBO. Lanegun eta zapatuak:06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu etajaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.EIBA R-GA STEIZ. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.GA STEIZ-EIBA R. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.EIBA R-IRUÑEA . Lanegunak: 07.45 eta13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Laneguna:11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.EIBA R-A RRATE. Egunero: 15.30. Zapatuak:14.15. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00,13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBA R. Egunero: 16.00.Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30,13.30 eta 18.30.EIBA R-ELGETA . Lanegunak: 13.30 eta20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EI-BAR. Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:12.30 eta 19.30.EIBA R-MENDA RO. Lanegunak: 06.20 eta07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:08.00etatik 21.00etara orduro. MENDARO-EIBA R.Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etaraorduro eta 21.55.tren ordutegiakEIBAR-DONOSTIA . Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:baita 06.13 eta 07.13. DONOSTIA-EIBAR. Egunero:07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. Lanegunak:baita 05.47 eta 06.47.EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57....eta kitto! 12/III/30800 zkia.


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Pisua salgai Eibarko erdialdean. 3logela, egongela, sukaldea, komunbi eta trasteroa. Igogailuarekin. 130m 2 . Guztiz berriztua eta argitsua..Tel. 626-203838.– 22 m 2 ko terraza duen 84 m 2 ko atikoasalgai Eibar erdialdean. Berria.Garajea eta trasteroa aukeran.260.000 euro, BEZ-a eta guzti. Tel.647-952677.– Pisua salgai T. Etxebarria kalean.3 logela, egongela, sukaldea etakomuna. Oso argitsua eta aukeraaskorekin. Tel. 659-208746.– Pisua salgai. Logela bi, egongela,sukaldea, komuna eta ganbara. Kalefakzioarekin.Bizitzera sartzekomoduan. 156.263 euro, negoziagarriak.Tel. 695-851722.– Pisua salgai Amañako plazoletan.2 gela, egongela, sukaldea, komunaeta ganbara. Dena kanpora begira.100.000 euro. Tel. 685-728995.1.2. Errentan– Conilen “Playa El Palmar” etxeaalokagai, abuztuan izan ezik. Hondartzatik500 metrora. Logela bi, lorategiaeta parking-a. Merke. Tel.607-310266.– Pisua alokagai Bidebarrieta 28an.Tel. 652-764566.2. Motorra2.1. Salgai– Renault Scenic autoa salgai. Gasolina.2009ko irailean matrikulatuta.43.000 km. Tel. 605-721711.3. Lokalak3.1. Salgai– Garajea salgai Bittor Sarasketan.Tel. 617-742848.3.2. Errentan– Martxan dagoen ostalaritza negozioasalgai. Tel. 616-664880.– Neska talde batek lokal bat hartukoluke alokairuan, bainuarekin. Eibarren,Urkizu aldean ahal bada.Tel. 697-532570.– 60 m 2 ko lokala (zatigarria) alokagaiOtaola hiribidean. 24 urtetik gorakokoadrilentzat eta musika-taldeentzategokia. Tel. 681-303507.– Garajea alokagai Arrate-Biden.Itxia, behe solairuan eta garbitegiarekin.90 euro. Tel. 679-310083.– Lokala alokagai Ubitxa kalean.100 m 2 . Behe solairuan. Irteera zuzenakalera. Tel. 617-688311. Maria.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan4. Lana4.1. Lan bila– Mutil euskalduna eskaintzen dakamarero jarduteko eta garbiketalanak egiteko. Tel. 696-496427 eta943-200939. Javier.– Neska eskaintzen da etxeak edopegorak garbitzeko eta umeak edonagusiak zaintzeko. Esperientzia.Tel. 646-323154.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko. Baita asteburuetanere. Tel. 666-771151.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Tel. 669-513926.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Tel. 660-164576.– Gizona eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Interno. Tel. 659-776622.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Asteburuetan edoorduka. Tel. 610-992855.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Interna. Tel. 617-126144.– Emakumea eskaintzen da edozeinlanetarako. Tel. 602-116350.– Emakumea eskaintzen da edozeinlanetarako. Tel. 689-798284.– Neska eskaintzen da 20.00etatik08.30etara nagusiak zaintzeko. Tel.634-007292.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta etxeko lanetarako.Esperientzia. Tel. 690-925929 eta943-531378.– Neska eskaintzen da edozein lanetarako.Tel. 602-109323.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 676-244793.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 632-784360.– Mutila eskaintzen da lantegiakgarbitzeko, txofer edo banatzailejarduteko eta okindegian lan egiteko.Tel. 689-286167.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Baita asteburuetanere. Tel. 649-770161.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko.Orduka. Esperientzia. Tel. 636-581194.– Neska euskalduna eskaintzen danagusiak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Orduka. Tel. 619-041821.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 628-665395.– Neska euskalduna eskaintzen danagusiak zaintzeko eta etxeko lanakegiteko. Tel. 617-571210.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 632-910182.– Emakumea eskaintzen da edozeinlanetarako. Externa. Tel. 943-029329.– Neska eskaintzen da edozein lanetarako.Tel. 943-257684.– Emakume arduratsua eskaintzenda nagusiak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 633-150376.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko.Orduka. Tel. 690-134485.– Neska arduratsua eskaintzen daumeak edo nagusiak zaintzeko, kamareraedo sukalde-laguntzaile jardutekoeta garbiketak egiteko. Tel.686-052084 eta 943-257815.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketak egiteko.Tel. 626-052165.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Esperientzia. Tel. 683-562630.– Mutil arduratsua eskaintzen dakamarero jarduteko, nagusiak zaintzekoeta igeltsero lanak egiteko.Tel. 692-332871 eta 943-257815.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 690-861846.– Neska eskaintzen da garbiketa lanakegiteko eta nagusiak zaintzeko.Tel. 635-237518.4.2. Langile bila– Ostalaritza aprendiza behar da(30 urtetik behera). Kontratua eskainikozaio. Eibarko 150 postakutxa.5. Irakaskuntza5.2. Eskaintzak– Atzerriko Hizkuntzan diplomatutakomutila eskaintzen da LH etaDBHko klase partikularrak emateko.Tel. 651-503971.– Psikologian eta Psikopedagogianlizentziatuak klase partikularrakematen ditu. Tel. 628-591462.– Ingeniaritza titulodun neska eskaintzenda klase partikularrakemateko. Tel. 670-251265.6. Denetarik6.1. Salgai– Sofa salgai. Narruzkoa eta beigekolorekoa. 1ʼ5 metrokoa, bi lagunendakoaproposa. Borondatea jasokogenuke. Tel. 652-759077.– Jatetxea itxi dugula-eta, hainbatartikulu saltzen ditugu, karpa bat,erakustokia, izotz-makina tartean(oinarrizko makinaria ez). Tel. 616-664880.6.2. Eman– 3 hilabeteko txakurkume emearentzakoetxe on bat behar dugu.Txertatua. Arraza txikikoa. Pisu bateanbizitzeko aproposa. Doan. Tel.615-756155. Iñigo.12/III/30 ...eta kitto!800 zkia.


euskararen transmisioa2012komaiatzak 8astearteaMINTEGIAegitarauaEIBARPortaleaKultur Etxea08,45- 09,00: Akreditazioa eta dokumentazioa.09,00- 09,35: Ongi-etorria.09,40- 10,25: “Transmisioaren kontzeptuarekin bueltaka. Begirada bat gizarte antropologikotik”.(Jone M. Hernandez. Gizarte Antropologian doktorea eta EHUko irakaslea)10,30- 10,55: “Eman giltza: hizkuntza transmititzeko modurik naturalena.”(ALKARBIDE, Bizkaiko euskara zerbitzuen bilgunea)11,00- 11,25: “Irungo familietan euskararen ondorengoetaratzea sendotzeko plana”.(Irungo Euskara Zerbitzua)11,25- 11,45: ATSEDENA11,50- 12,20: “Familia barnetegiak”(AEK)12,25- 13,10: ”Hizkuntza sustatzeko tailerra, gure esperientzia”.(Gemma Sanginés. Psikologoa. Tallers per la Llengua-ko bokala.)13,15- 15,00: BAZKARIA15,05- 16,00: ”‘Gurasoek nola, umeek hala?’ eta haurrek euskaraz egitea zertan datzan argitzenlagunduko diguten beste galderak”.(Paula Kasares Soziolinguista. NUPeko irakasle elkartua.)16,05- 17,40: Mahaingurua: “Transmisioa: denon erronka”.(Moderatzailea: Jaime Altuna, Urtxintxa eskolako hezitzailea)Antolatzailea:17,40- 17,45: Agurra.INFORMAZIOAETA IZEN-EMATEA:...eta kitto! Euskara Elkartea943-200918normalizazioa@etakitto.comBabeslea:Laguntzaileak:Gipuzkoako ForuAldundia


MONUMENTU ARTISTIKOALASAJATETXEA250 LAGUNENDAKOJANGELAEl Diario Vascoko“Más gastronomía”Sariaren irabazlea2009an,BANKETEETAKOGIPUZKOAKOJATETXEONENA moduan.ERA GUZTIETAKO BANKETEAKospatzeko toki bikain bateanOzaeta JauregiaTel. 943 76 10 55Faxa: 943 76 20 29www.restaurantelasa.esBERGARA

More magazines by this user
Similar magazines