629 zenbakia - Eta Kitto!

etakitto.com

629 zenbakia - Eta Kitto!

…etaELKARRIZKETA: Gabirel Ezkurdia nazioarteko analista ●GAZTEKITTO: Ordaindutako praktikak enpresetan ● DANONAHOTAN: Debabarrena Integra-Bat eginez ● FIRIN FARAN:Liburutegia itxita handitze lanak direla-eta ● AUZORIKAUZO: Txontako proiektua ezker abertzaleak aztergai ●629 zkia. EIBARKO ASTEKARIA 2008-II-29itto!KIROLEZ KIROL: Euskal Bizikletak hiru egun izango dituUdaberrirakoeskaintzazabala UEUn


Sail honen helburua ez da euskera irakastea, ezta hiztegi bat egitea ere. Gure gurasoek eta haien gurasoek erabiltzen zuten euskeragogora ekartzea eta berreskuratzea da asmoa. Gaur egunean euskerak esparru guztiak hartu ditu eta gaur egun baino euskaldungehiago ez da inoiz egon; baina, hala ere, oraindik euskera ez da erabateko komunikazio-tresna: hainbat gauza esatea kosta egitenzaigu, ez dugu gazteleran bezalako erraztasunik eta trebetasunik. Sail honetan euskeraren alde adierazkorra landu nahi dugu,euskerak berez daukan gatza eta berakatza berreskuratu. Horretarako aurreko belaunaldietara jo dugu, gure aurrekoek erabiltzenzuten euskera jatorraren berri jasotzeko.ARGITARATZAILEA:...eta kitto! Euskara ElkarteaHELBIDEA:Urkizu, 11 - solairuartea20600 EibarTELEFONOAK:943 20 67 76 / 943 20 09 18FAXA:943 20 28 72Astekariaren E-MAILak:erredakzioa@etakitto.comkomunikabideak@etakitto.compublizitatea@etakitto.comElkartearen E-MAILak:elkartea@etakitto.comnormalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA:Itziar AlbizuJose Luis GorostegiSilbia HernandezKoldo MitxelenaEkhi BelarADMINISTRAZIOA:Marisol UriarteKOORDINATZAILEA:Koldo MitxelenaERREDAKZIO-BURUA:Silbia HernandezDISEINUA ETA MAKETAZIOA:Jose Luis GorostegiARGAZKI ARLOA:Leire Iturbe, Silbia Hernandezeta Ekhi Belar.HIZKUNTZA ARDURA:Juan Andres ArgoitiaMaider AranberriPUBLIZITATEA:Itziar AlbizuBelen UlaziaTfnoa: 943 20 67 76AZALEKO ARGAZKIA:UEUBANAKETA-ARDURADUNA:Ihintza FernandezTIRADA:8.000 aleINPRIMATEGIA:GERTU koop. (Oñati)COPYRIGHT-A:...eta kitto!LEGE-GORDAILUA:SS/430/92ISSN:1132 - 1679("...eta kitto!”k ez dubere gain hartzen aldizkarianadierazitako esanen eta iritzienerantzunkizunik)DRAU!.- Onomatopeia. Derrepentekua eta gogorra, indarra aitzen emateko.DRAUN.- Elizako kanpai nagusia, baita kanpai horrekin egiten zen deia. Onomatopeia dirudi.“Draunak bi dira kanpaitorrian”.DRI-DRA.- Gauza bat azkar egin edo erabakitzen dela adierazten duen onomatopeia. "Dri-dra,ez goiaz gehixago itxaintzera, eta guazen hamendik".IRAKURLEA PROTAGONISTAKALEETAN KANTUZ EIBARRENBadira urte batzuk Baiona eta Miarritzen kaleetan kantuanateratzeko lehenengo ekimenak martxan jarri zirela.Helburua euskara eta euskal kultura kalera ateratzea,eta euskal kantu ondare aberatsarekin publikoan kantatzekoplazerra eta ohitura berreskuratzea.2003. urtean Donostian hasi ziren kaleetan kantuan.Euskaldunon Egunkaria itxi berri zuten, eta elkartasunaadierazteko antolatu zuten Donostia Kantuz. Ordutik hilero-hileroatera da, eta egunotan bost urte bete ditu.Ondoren honek zabaltzen jarraitu du: Hondarribia, Errenteria,Ordizia, Deba, Lizarra... Herri askotan euskara elkarteakizan dira ekimena antolatzeko ardura hartu dutenak.Ermuan ere horrelaxe gertatu da. Joan den azaroaren24an abiatu da Ermuan Kantuan.Orain urte terdi, Donostia Kantuz ezagutzen zuten eibartarbatzuk Eibarrera ekartzeko ahalegina egin zuten.Helburu nagusien artean euskara sustatzea zegoela ikusitaeta beste herri batzuetan euskara elkarteek antolatzenzutela ikusita ...eta kitto! Euskara Elkartera jo zutenproposamenarekin. Baina ...eta kitto!k ez zuen ekimenabere gain hartu eta ahaleginak ez zuen aurrera egin.Azken hilabeteotan Debabarrenako Esperientzia Eskolareninguruan sortutako Ikasten taldeak hartu du proiektuaaurrera eramateko ardura eta bai egin ere. Antolaketaona, zuzendari egokia, laguntzeko prest dauden musikariak...Egutegia, ensaioak eta irteerak antolatu dira.Emaitza ere oso ona izan da, jende askok parte hartu dueta giro ona izan da.Azaldu dugunez Kaleetan Kantuz orain arte gauzatuden herrietan euskara izan da helburu nagusia kantua kaleraateratzearekin batera. Ondorioz euskaraz kantatu da.Horrek ez du esan nahi euskaraz ez dakitenek ez dutenikparte hartu. Are gehiago, euskaraz ez dakitenak, edoeuskaraz hitzegiteko ohitura ez dutenak ere euskaraz etaeuskararen inguruan bildu, elkartu eta kantuan jartzekobalio izan du. Kaleetan Kantuz-en hasierako espirituarierantzunez Eibarren ere euskara hutsez abesteko proposamenaegin nahi dugu.Aran UgarteeskutitzakINDEPENDENTZIAREN ALDE, ABSTENTZIOA!!Euskal Herrian bizi dugun defizit demokratikoa eta eskubidebortxaketa oso larria da. Egoera honek izen batdu: Salbuespen egoera. Eta helburu argia du: Euskal Herriaaldaketa politikoaren atarian dagoen honetan, euskalindependentismoarekin amaitzea.Honetarako, Espainiako estatuak errepresioaren bideaaukeratu du; alderdi politikoak ilegalizatuz, zuzendaritzapolitikoak espetxeratuz, euskal gazteria atxilotuz eta torturatuz,edo eta gizarte mugimenduak kriminalizatuz.Eta hori guztia ez litzateke posible erregionalisten erabatekolaguntzarik gabe.Euskal Herriak ezin du hauteskunde antidemokratikoenpantomima honetan parte hartu.Aurrera egiteko ordua da, independentziarako garaiakdira, Euskal Herriaren ordua da. Horregatik aurrerakoieta abertzale orori abstentzioaren aldeko hautua egitekodei berezia luzatzen dizuegu:- Salbuespen egoerari, atxiloketei, ilegalizazioei, torturari…Stop! Esateko, abstentzioa.- Estatu faxista batek antolatu dituen hauteskunde batzuenaurrean, abstentzioa.- Lurraldetasuna eta erabakitze eskubidearen alde, abstentzioa.- Independentzia eta Euskal estatua sortzea ahalbideratudezakeen Marko Demokratikoaren alde, abstentzioa.- Benetako aldaketa politiko baten alde eta iruzur berribaten aurka, abstentzioa.Gaurko abstentzioa biharko zure bermea da.Martxoaren 9an zuk erabakitzen duzu: abstentzioa.Eibarko Ezker AbertzaleaEIBARKOUDALAGIPUZKOAKOFORUALDUNDIAKULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak,Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Kutxakdiruz lagundutako aldizkaria...eta kitto!/2008-II-29


6Danon ahotanORAIN DELA1998-III-6227. ZKIA.10 urteMatsarixako 7. eta 9. zenbakixakbota ziran.Salas misioneruak Paraguaykoesperientzia kontau zeban.12 urtetik 16ra arteko ikasle guztien artian, B ereduelebidunian D ereduan baino 13 ikasle gehixago ziharduten.Halanda be, Haur Hezkuntzan, 2ttik 6 urterakotartian, euskera hutsezko eredua zan guztiz nagusi.Jose Luis Salas misioneruak Eibarko sustraixak Paraguayentopau zittuala esan zeskun. Askapenerako Tologixarenmogimenduko partaidiak 22 urte zeramanhan eta mezia guaraniz emoten zebala esan zeskun.Luis Fernandez eibartarrak “Espainiako Gerra ZibillaEuskal Herrixan” liburua kaleratu zeban, JosuTxueka historia irakasliarekin alkarlanian. AurkezpenianOtxabina eta Alberto Lizarralde izan ziran.Txantxazelaiko 111 garajien zozketia egin zan, 178 eskatzaillienartian. Garajien preziua 2,1 millioipezetatik 3 millioi pezetara artekua izan zan. Beste200 garajietarako, 120 kontratu sinatu ziran.Aiton-amonak eta bilobakipuin idazleErmuko Lobiano Jauregian banatu zituzten aurrekoastean Debegesak antolatutako Aiton-amonaeta Biloben Arteko Ipuin Lehiaketako lehen etabigarren sariak. Eskolabarri ikastetxeko Garikoitz LamarianoElgeta eta bere amama biak, Sesi eta Visi,izan dira garaileak, ‘El Payaso Colorino’ ipuinarekin.Donostiako Aquarium-erako eta Zientziaren Kutxagunerakobina sarrera jaso zituzten. Bigarren saria, berriz,ikastetxe bereko Imanol Sanchez Abendibar eta bereaitona Albertorentzat izan da, ‘Gordi’ ipuinarekin.Hauek Igeldoko Jolas Parkean ibiltzeko txartel bi jasozituzten. Sariak Debabarreneko Esperientzia EskolakoGemma Atxak banatu zituen, Esperientzia Eskolakokideak izan baitira epaileak. ere, antzeko ekimenakantolatzeko ilusio betez daudela aitortu dute.Garikoitz Lamariano Elgeta eta bere amama biak,Sesi eta Visi, ipuin lehiaketako irabazle.Urzeri omenaldi hunkigarria KalamuanOtsailaren 1ean Hiru ErregeenMahaian hil zen AsierUrzelai mendizaleari Kalamuaneskaini zioten azken agurraharen familiak eta lagunek zapatugoizean, jende asko bildu zuen ekitaldihunkigarrian. Omenaldia zelaianizan zen eta, besteak beste txalapartariek,bertsolari batek eta dantzariekhartu zuten parte. Ondoren,gaztearen errautsak Kalamuako puntanzabaldu zituzten eta, amaitzeko,familiak landatutako zuhaitzaren aldameneanlora batzuk ipini zituzten.Gaztearen familiak lerro hauen bitartezeskerrak eman nahi dizkie omenaldirajoan ziren guztiei eta moduberezian eskertu nahi diete egindakolana omenaldia antolatzen ibili zirenAsierren lagunei.Elkartasunaren Astea La SallenMartxoaren lehenengo astebietan, urteroko moduan,PROEGAko kanpaina garatukodute Isasiko eta Azitaingo LaSalle ikastetxeetan. Kanpainaren arduradunekazaldu dutenez, “aurtengoherrialde hartzailea Boliviaizango da eta Udalak emandako diru-laguntazariesker han proiektuamartxan ipiniko dugu”. Ekintza nagusibi antolatu dituzte: Isasin martxoaren13an izango da elkartasunospakizuna eta Azitainen, berriz,martxoaren 14an gelan landutakogaien araberako elkartasun jokoakegingo dituzte.SILBIA HERNANDEZ...eta kitto!/2008-II-29


auzorik auzO 7SILBIA HERNANDEZTxontako proiektuan “irregulartasunak”salatu dittu ezker abertzaliakEibarko ezker abertzaleko ordezkarixakTxontarako daguan proiektuarengaiñian emon diran azken aldaketakazaltzeko prentsaurrekua emon eben gaurastebete. EAE-ANV alderdixak kaleratzendaben Stop Eibar aldizkarixan jaso dittueproiektuaren inguruko guztiak: azalian,‘Kontuak ilun Txontan’ izenburuko artikuluanUdalak eta Amenabar promotorarenarteko hitzarmenaren ondorixuak jaso dittue.Barruko orrixetan, barriz, euren iritzixarenaldamenian Juan Luis Tuerosek, LaPlazoleta alkarteko ordezkari gisa idatzittakuadago eta azken orrixan, barriz, Urkizukodorrietako obrak dittue hizpide.Aurreko barixakuan eman zeben prentsaurrekua ezkerabertzaleko ordezkarixak.Udala eta Amenabarren artekohitzarmenaIrene Zarrauak azaldutakuari jarraittuta,“proiektuan aldaketa nahiko inportantiak”emon dira. Bestiak beste, lehenago aurreikusittaez eguazen 500 etxebizitza kontzertatuegitteko asmua dakela azaldueben. Horri jarraittuta, EAEko ordezkarixakez dittue kontuak bape argi ikusten: “Txontakobizilagunak ‘0 kostua’ eskatzen diharduehasieratik eta Udalak hori eziñezkuazala esan eban, proiektuaren inbiabilidadiaaitzakitzat hartuta. PSOEren arabera, bizilagunak2’5 millioi pezeta ordaindu biharkodabe etxe barrixaren truke. Txontan bizi diranenarabera, barriz, 6 millioi baiño gehixagoizango dira. Bixen artian kopuru batipiñi dogu geuk: etxe bakotxagaittik 4 millioiordainduta, eta kontuan izanda 200 batetxebizitza daguazela auzuan, 800 bat millioipezetarekin konpontzen da bizilagunaeskatzen daben ‘0 kostuaren’ gaixa, baiñaUdalak ekonomikoki hori eziñezkua daladiño. Baiña proiektuan emondako azken aldaketarijarraittuta, 500 etxebizitza kontzertatuegingo dira oin, librien prezio erdixansaltzeko (35 bat millioitan). Promotoriaklegiak agintzen daben %19 ‘bakarrik’irabaziko baleu, lehen baiño 3.000 millioipezeta gitixago jasoko littuzke holan eta,halanda be, proiektuak errentagarrixa izatensegitzen dau euren arabera”.‘0 kostua’ zillegiHorren aurrian “iruzur argixa” ikustendabe eta auzi horretan “hasieratik irregulartasunak”egon dirala salatu eben prentsaurrekuan.Horrez gain, aurreikusitta daguanprotekziñoko etxebizitza kopurua“lotsagarrixa” dala pentsatzen dabe. Bestalde,auzokuen bizi kalidadiari garrantzixaemon nahi detse: auzuan 1.000 bat etxebizitzaegittia aurreikusittabadago be, ez eidabe kontuan hartu horrekberarekin ekarrikodittuan ondorixuak (oinbaiño automobil gehixagoibiltzia, bestiakbeste). Zerbitzuen aldekoapustua egin dabenUdalari Txontarako zerbitzurikez aurreikustialeporatzen detse. Eta bizilagunakeskatzen daben‘0 kostua’ zillegidala pentsatzen dabe.Urkizun arazuak izan dira obrekin.Emilio Aiastuik, bestalde, Txontaren regeneraziñuabera Udalean egon zaneko sasoikokontua dala gogoratu eban: “Bereegunian geuk planteau genduan Txontabirgaitzia, ez auzorako proiektu gisa, baiziketa Eibar osorako proiektu modura eta protekziñokoetxiak sortzeko aukera gisa. Gureproposamenian bizilagunak ez eben zertankalterik jasan. Baiña oingo proiektuanemondako azken aldaketia larregizkua da,herrixari barre egitten dihardue”.“Urkizuko txapuzak”Prentsaurrekuaren ardatza Txontako auziaizan zan, baiña Urkizuko dorrietakoobreri tartia be eskindu zetsen: “Akats txikixakazaltzia normala da, baiña ura bideratzekokanaloirik ez jartzia ez da bapenormala. Lokaletan ura sartzen jakue, ipiñidittuen balaustraden izkiñak oso zorrotzakdira, umiak hankak edo eskuak sartzekomoduko tartez beteta dagoz, toki batzutanlurra behin baiño gehixagotan jaso dabe...”.Horrelako obra batian, “logikuenaauzokidiak osatutako jarraipen-batzordebat eratzia” zala gaiñeratu eben eta horrelakuak“Udalak politika partehartzaillerikez dabelako aplikatzen” pasatzen dirala salatunahi izan eben.SILBIA HERNANDEZURKIZU, 7 ☎ 943 82 04 94 / 943 12 11 20 Faxa: 943 12 11 40uthemek@uthemek.comMEKANIKETARAKOTRESNAKSPK- Zeramika, silizioaISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziakROY - Diamante eta boraxezko harriakJulian Etxeberria, 6Tel. 943 20 24 511957an sortuaGOZOTEGIA● ETXERA banatzen dugu● Ezkontza etadespedidetarako TARTAK...eta kitto!/2008-II-29


CENTRO MEDICO EIBARINKORPORAZIO BERRIAK:– FOTODEPILAZIO UNITATEA, IPL LASERRAREKIN– FOTOGAZTETZEA– DOANEKO DIAGNOSTIKOAETA NEURRIKO FINANTZIAZIOAUnitate berri hau martxan ipini dugula-eta,Eibar Osasundegian %10eko deskontuaeskaintzen dizuegu otsailaren amaierara arte.Urkizu Pasealekua, 13Tlfno. 943.120.200


LASTERZABALIJ. Etxeberria, 13Tfnoa.943 700 230KSusana Lorea PatriciaUNIVERSITY of CAMBRIDGEESOL ExaminationsAuthorised CentreAZTERKETAKEIBARREN eta DURANGONCAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS CENTRE ES438MATRIKULAK: Martxoaren 14ra arteINFORMAZIO ETA MATRIKULAK:AZTERKETAK ETA DATAK:Starters (azterketa osoa) LARUNBATA Maiatzak 31Movers (azterketa osoa) LARUNBATA Maiatzak 31Flyers (azterketa osoa) LARUNBATA Maiatzak 31K.E.T. (Papers 1,2) LARUNBATA Ekainak 7K.E.T. (Papers 3) LARUNBATA Maiatzak 31P.E.T. (Papers 1,2) LARUNBATA Ekainak 7P.E.T. (Papers 3) LARUNBATA Maiatzak 31F.C.E. (Papers 1,2,3) LARUNBATA Ekainak 14F.C.E. (Papers 4,5) LARUNBATA Maiatzak 31C.A.E. (Papers 1,2,3) ASTEAZKENA Ekainak 11C.A.E. (Papers 4,5) LARUNBATA Maiatzak 31C.P.E. (Papers 1,2,3) OSTEGUNA Ekainak 12C.P.E. (Papers 4,5) LARUNBATA Maiatzak 31B.E.C. Preliminary (azterketa osoa) OSTEGUNA Ekainak 5B.E.C. 2 Vantage (azterketa osoa) OSTIRALA Ekainak 6B.E.C. 3 Higher (azterketa osoa) ASTEAZKENA Ekainak 4ARRASATE: Parlance 943 77 06 83Mondragon Lingua 943 71 20 55BERGARA: Espolon School of English 943 76 03 53EIBAR: Anglo-American 943 20 64 57Link Idiomas 943 20 39 59ERMUA: Akerlei 943 17 66 32ELGOIBAR: Kensington School of English 943 74 02 36Key Academia de Inglés 943 74 30 44OÑATI: Mondragon Lingua 943 71 60 00ONDARROA: Howdy 94 683 23 79DEBA: Akabi 943 19 16 79DURANGO: San Jose Maristak 94 681 00 58MENDARO: Akabi 943 75 50 55BERRIZ: Speak up 94 622 52 94ZUMAIA: Golden Gate 943 86 50 20AZKOITIA: Irving 943 30 83 81MUTRIKU: Gogoz 943 60 43 58


kaleko inkestA 11Hauteskunde orokorrenatarixan promesak,borondatiak etabestelako hitz-ematiakeguneroko gauzia dira.Batak etxebizitzenarazua konpondukodabela, bestiak berakinez dala terrorismorikegongo, etorkiñensarreria zorrotzkontrolauko dabelaazken batek. Adinpenala jaistiaz bearittu dira hauteskundeorokor hauetaraaurkezten diranhautagaixak. MarianoRajoy PP-ko hautagainagusixak egin zebanlelengo proposamena: adin penala 12 urtera jaistia. Holan,PP-ko hautagaixak hauteskundiak irabazi eta Moncloan bereegoitzia ipintzen badau, 6 urte jaitsiko zan adin penala,18 urtetik 12ra. Proposamena bultzatu daben politikarixakaittatzen dau ez dala momentuan burura etorrittako gauza bat,“beharrizan sozial” bat dala esaten dau. Beste aldian, barriz,kontrakuan, esaten da neurri honetxekin ezberdintasun sozialakhaunditxu egingo zirala, filosofia autoritarixua dakan batekbakarrik proposau leikela holako gauza bat eta, azken fiñian,porrot baten adierazpen bat dala.Jose Luis Del Rey49 urte, merkatarixaNeri begittantzen jata ez dala jaitsibihar, 18 urtekin be oindiño ez dakizulakobizitzia ondo zer dan. Holan,gehixago heldutzera itxoin bihar dalauste dot. Gaiñera, nik adin penala jaitsibaiño igo egingo neuke, orain daguanadiña txikixegixa dala begittantzenjatalako.Idoia Morgado36 urte, botikarixaBa ez dakitt. 12 urtera ipintzia nahidabela egixa bada, neri begittantzenjata oindiokan oso umiak dirala etazer egitten daben ez dakixan ume baterizigor-penala ipintzia gehiegizkuaizango zan. Nik oin daguan moduanlagako neuke.Juan Gómez48 urte, informatikuaNik adin nagusittasuna eta adin penalabe 16 urtetan ipiñiko nittuan. Neri begittantzenjata pertsona batek kartzelarajuateko adin nagusittasuna edukibihar dabela, 16 urtekin eduki bihar dittualaeskubidiak eta betebiharrak.Sonia Abad35 urte, bihargiñaJaitsiko neuke. Halanda be, kasu bakotxaikusi biharko zan. 18 urte betetzeko orduakfalta jakozen bat bere ekintzen arduradunadala begittantzen jata, holan,kasuak bakarka aztertu biharko ziran. 12urtekin oindiño pertsoniak heriotza zerdan ez daka argi, holan, 18 eta 12 urterenartian ipiñiko neuke mugia.Adin penala jaistiarenaldekua zara?EGOITZA NAGUSIABidebarrieta 20 - beheaHelbide berriaURKIZU PASEALEKUA, 13Orbeako dorreetako1. solairuaCENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA☎ 943 12 02 00 Faxa: 943 12 02 04● Tanatorioa eta Errausketa labeaElgoibarren (Sigma poligonoan).● Partikular, mutua eta aseguru etxeei zerbitzuak● Koroak - Eskelak - Urteurreneko eskelak● Euskal Herri osoko ospitaletan hartzen zaitugu● Nazio eta Nazioarteko trasladoakMugicaEhorzketaFuneuskadi taldeaT E L E F O N O A ( 2 4 O R D U )9 4 3 2 0 1 9 5 11 Kardiologia2 Zirugia3 Dermatologia4 Dietetika eta Nutrizioa5 Analisi Klinikoak6 Ortodontzia7 Otorrinolaringologia8 Pediatria9 Psikiatria10 Radiologia11 Traumatologia12 Barne Medikuntza13 Alergologia14 Koloproktologia...eta kitto!/2008-II-29


12Geure gaiaUdaberrixan, zortzi ikastaroMarkeskuako UEUnUdako Euskal Unibersidadiak (UEU) udaberrirako ikastaro eskintzazabala prest dauka aurtengo udaberrirako. Herrixan bertan, MarkeskuaUEUko egoitza nagusixan izango dira ikastaruak, 8 guztira. Betikomoduan, gai anitzetan trebatzeko aukera paregabia eskintzen dabeikastaruak eta udan etorriko diranendako preparatzen juatekolagungarrixak izango jakoz bateri baiño gehixagori. Zortzi ikastaroizango dira guztira, lau atal nagusittan banatuta. Matrikulaziño epiajada zabalik dago eta martxuaren 14ra arte egongo da izenaemoteko aukeria.Jendaurreko komunikaziñua, informatika,hizkuntzalaritza eta teknologixa barrixaketa interes orokorreko gaixak.Lau atal horren inguruan antolatu dittueikastaruak. Jendaurreko komunikaziñualantzeko taillarra, berez, taldiekin zein taldienaurrian biharrian jardun bihar dabenendakodago pentsauta, baiña edozeiñendakobaliagarrixak izango dira taillarrianlanduko diranak: autoestimaren hobetzia,ahotsa, lengoaia argi eta garbixa,bestienganako gerturaketia...Informaziño-uholdia kudeatzen edogestionatzen ikasteko ikastaruan, barriz,“interneteko tresna askok eskintzen dabensindikaziñua eta, ondorioz, horrekguztiak aukeratu, egoki definitu, filtrau,antolatu eta erabiltzen ikastia” da helburuaeta informaziño kudeatzaille edo arduradunendako,marketing arduradunendakoeta, orohar, interneti begiratzen detsenenpresa, alkarte edo talde guztiendakoegokixa da.Informatika munduarekin jarraittuta,“web semantikua minuskulaz zer dan ezagutzeraemon eta gure ingurua, mikroformatuak,RDFa eta GRDDL gure aplikaziño,Urte berezixa UEUrendakoUdako Euskal Unibertsitateak Markeskuan egin barri dau urtekobatzar nagusixa. Batzarrian, bestiak beste, joan danurteko balanzia egiñ eta aurtengo urterako programiaonartu zittuen. Lore ErriondoUEUko zuzendarixak aurten urteberezixa izango dala aurreratueban billeran: “Berezixa, batetikUEUko zuzendari bezala azkenaizango dalako. Hori dala-eta,esku artian dittudan proiektuakbideratuta laga bihar izango dittutdatorrenarendako. Bestetik,Euskal Unibersidadiaren ideianola mamitzen dan aukeriaizango dogu aurten eta horretarakobihar haundixa egin biharkodogu UEUn, proiektu akademikoahalik eta senduena osatzeko.Horretarako gure bazkide guztien inplikaziñua eta ezagutzabiltzen ahaleginduko gara. Hori guztia, jakiña, UEUren gaiñontzekojardueria albo batera laga barik. Izan be, jarduera akademikua,argitalpengintza eta IKT arluandittugun proiektuekin be aurreraegin biharko baitugu. Horiguztia aurrera etaratzeko ezinbestekuaikusten dot gure barneegitura sendotu eta gure barnebaliabidieri ahalik eta etekingehixena etaratzia”. UEUko zuzendarixakazken urtian euskalgintzaketa euskal munduak jasatendiharduen egoeria be hartueban goguan eta, alkartasunaadieraztiaz gain, bidegabekerixarenaurrian biharrian segitzekoasmua azaldu eban....eta kitto!/2008-II-29


13geure gaiALujuzko eskintza da UEUkua, euskerahutsian eta esku-eskurakua.webgune edo jarduerari balixo erantsixagehitzeko erabiltzen ikastia” helburu dakanikastarua preparau dabe.Teknologia barrixetatik aldendu barik,itzulpengintza automatikuaren nundik norakuakazalduko dittue beste ikastaruetakobatian, esparru horren gaur egungo egoeriariarreta berezixa eskinduta. Bestalde,eta hizkuntz irakaslien jarduerari begira,ikaslien testuak aztertzeko lagungarrixaizango dan ikastarua emongo dabe.Eta tradiziño akademikotik piskat aldenduta,barreterapia ikastarua, haur kantaketa jolasak ezagutzekua eta aromaterapiaeta sendabelarren inguruko beste ikastarobat prestatu dabe. Lujuzko eskintza, euskerahutsian eta esku-eskura. Gehixago eskatuleike?EuskalUnibersidadiasortzeko taldianpartaideNazio Eztabaida Gunearekin eta Kontseiluarekin batera, UEUEuskal Unibersidadia sortzeko sustapen taldeko kidia da,Iruñean hitzarmenari jarraittuta. Euskal Unibersidadia “EuskalHerri osuaren garapenaren zerbitzura egongo dan erakundeeuskaldun, herrittar eta nazional barrixa izango dala” azaldu ebenhitzarmena siñatzian eta gaur egun Euskal Herrixan arlo horretandaguan hutsunia betetzia da euren helburua. Azken urtiotan horriburuzko aldarrikapenak egiñ izan dira eta, UEUk bultzatuta, batzordebat biharrian aritu da. Hortik sortu zan 2006ko uztaillian‘Euskal Unibertsitatea’ izeneko aurreproiektua. Aurreproiektuaikastaruak– Jendaurreko komunikaziñua lantzekotaillarraIrakaslia: Gotzon Carcar, ‘Coach’pertsonala eta enpresarixua.Iraupena: 18 ordu.Noiz: apirillak 5 eta 12 (zapatua),09.00etatik 14.00etara eta 15.30xetatik19.30xetara.Preziua: 117 euro (ikasle eta langabetuak99’50 euro, UEUko bazkidiak 74’60 euro).– Haur kantak eta jolasakIrakaslia: Itsaso Arrieta, irakaslia.Iraupena: 10 ordu.Noiz: maiatzak 6, 8, 13, 15 eta 20,18.00etatik 20.00etara.Preziua: 65 euro (ikasle eta langabetuak55’30 euro, UEUko bazkidiak 41’40 euro).– Informaziño uholdia kudeatzen ikasiIrakaslia: Gorka Julio Hurtado,Informatikan Ingeniari Teknikua,UEUko kidia.Iraupena: 12 ordu.Noiz: apirillak 16 eta 17, 09.00etatik15.00etara.Preziua: 78 euro (ikasle eta langabetuak66’30 euro, UEUko bazkidiak 49’70 euro).– www barri baten lehen urratsakIrakaslia: Gorka Julio Hurtado,Informatikan Ingeniari Teknikua,UEUko kidia.Iraupena: 8 ordu.Noiz: maiatzak 16, 09.30xetatik19.00etara.Preziua: 52 euro (ikasle eta langabetuak44’20 euro, UEUko bazkidiak 33’20 euro).– Itzulpengintza automatikuarennundik norakuakIrakasliak: Iñaki Alegria, informatikandoktoria eta UEUko kidia eta MikelLersundi, Hizkuntzalaritzan doktoria.Iraupena: 9 ordu.Noiz: apirillak 7, 8 eta 10, 16.00etatik19.00etara.Preziua: 58’50 euro (ikasleeta langabetuak 49’70 euro, UEUkobazkidiak 37’30 euro).MATRIKULAZIÑUAMartxuaren 14ra arte,www.ueu.org helbidianedo Markeskuan bertan(943821426 telefonozenbakixan). Urteroko moduan,Eibarko Udalak ikastaruetarakodiru-laguntzak emongo dittu.Eibarren erroldatutakuerimatrikularen erdixa pagaukodetse Udalak, ikastaruan%85eko asistentzia izanez gero.Eskaeria Pegoran egin bihar da,maiatzaren 30a baiño lehen.– Hizkuntza Teknologixak ikaslientestuak aztertzekoIrakasliak: Montse Maritxalar,informatikarixa EHUn eta UEUko kidiaeta Larraitz Uria, Hizkuntzalarixa EHUn.Iraupena: 9 ordu.Noiz: apirillak 21, 22 eta 24,16.00etatik 19.00etara.Preziua: 58’50 euro (ikasleeta langabetuak 49’70 euro, UEUkobazkidiak 37’30 euro).– BarreterapiaIrakasliak: Edurne Lasa eta Jose MariLarrañaga, aktoriak eta UEUKo kidiak.Iraupena: 15 ordu.Noiz (aukera bi): astian zihar, apirillak 2,9, 16, 23 eta 30, 17.00etatik 20.00etaraala zapatuetan, apirillak 5, 12 eta 19,09.00etatik 14.00etara.Preziua: 97’50 euro (ikasleeta langabetuak 82’90 euro, UEUkobazkidiak 62’20 euro).– Aromaterapia eta SendabelarrakIrakaslia: Itziar Salegi, Aromaterapianaditua.Iraupena: 24 ordu.Noiz: apirillak 1, 8, 15, 22, 29eta maiatzak 6, 13 eta 20, 17.00etatik20.00etara.Preziua: 156 euro (ikasleeta langabetuak 132’60 euro, UEUkobazkidiak 99’50 euro).bost oiñarriren gaiñian idatzittakua da: “Euskaldunon unibersidadeeleanitza; euskeraren hizkuntza komunidadia eratzeko eta garatzekoerakundia; gizarte-partaidetzazkua, herrixaren zerbitzura etademokratikua; Euskal Herrixaren eraketa politiko-sozialerako lagungarrixa;eta Europako unibersidade esparruan homologarrixa”.2010erako unibersidadia lehelengo pausuak emoteko moduanegotia espero dabe, 8 karrera eskinduta. Gipuzkuan eta Nafarruankokagune fisiko posibliak aztertzen dihardue eta hurrengo pausuaFundaziñua sortzia litzake. Horretarako eragille sozial, ekonomiko,sindikal eta politikuekin harreman saio zabala egingo dabe....eta kitto!/2008-II-29


14Gaztekittoteen-ajeak“Oraindik asko ikasibeharra daukat”Jesika Mtnez-Alcocer24 urteko artistaermuarra da. Berelanak ditu ikusgaiPortalean, domekaraarte. ‘Interbentzioaaretoan’ da erakusketahorren izenburua.- Zer islatu nahi izan duzuerakusketa honetan?Espazioan interbentzioaegitea zen nire asmoa, baina,era berean, aurretik ErmuakoLobianon aurkeztunuen lana ere erakutsi nahiizan nuen. Horrela, alde batetik,Lobianon erakutsi nuenaipini eta, bestetik, interbentzioberarekin espazioabitan banatu nahi izan nuen.- Nolakoak dira zure lanak?Erakusketa honetan azkenlau urteotan egin ditudan lanakaurkeztu ditut. Piska batdanetik egiten dut, unibertsitateanaurreko urteetan derrigorrezegin behar baitira gauzaasko, baina era bereanhainbat arlo ezberdin lantzendituzu. Ni eskulturan espezializatzenari naiz eta margolaritzanire kabuz lantzen dut.- Zein material erabiltzendituzu?Lan grafikoan tintekin egindut lan (tinta txinatarra, akrilikoak,iraunkorrak eta abar). Eskulturetan,berriz, birziklatutakomaterialak ditut; eta interbentzioaniltze, bala-hari, sokaeta plastilinarekin dihardut.- Zure gaztetasuna igartzenda zure lanetan?Ez dakit. Uste dut oraindikasko ikasi behar dudala, beraz,hori bai igarriko da.Eskolatik...Aldi berean ikastea etalan egitea posible da.Askok euren ikasketaordaintzeko lan egin behardute, beste batzuk esperientziajasotzeko aritzen dira lanean,euren gauzetarako dirualortzeko besterik ez dutelan egiten beste askok. Gauzada, azken finean, ikasketaketa lan mundua elkarbizitzanegon daitezkeela eta ez soilikbata bestearen atzetik.Armeria Eskolan, adibidez,ikasketak eta ordaindutako lanauztartzen dituen programabat jarri da martxan. Ekimenhonen bitartez, Armeria Eskolakoheziketa zikloetako ikasleak,ikasten ari diren bitarteanDebabarrenako enpresetaneuren espezialitatearekin erlazionaturikojardueretan ordaindutakolana egiteko aukeradute. Horrela, espezialitateezberdinetako 22 ikasleari dira eskualdeko 13 enpresatanikasketak lanarekin uztartzen.Programaren helburuanagusia, bestetik, ikasleeklanpostuarekin harreman zuzenaizatea da, klaseetan ikasitakoapraktikan jarriz eta ordainekonomikoa jasoz.Armeria Eskolako Heziketa Zikloetako ikasleentzako aukera da.ariesTelefonoaren fakturarekin harritukozara. Bai, Aries maitea, gehiegiegiten duzu berba mugikorretiketa, gainera, ezer gutxi esateko.Lehen mugikor barik bizi bazinen,zergaitik ez orain? Egin ahalegina.Asmatuko duzu!taurusBizitza lasaitasun gehiagorekinhartu ezazu. Ez zaitez hainbesteestutu eta izan pazientzia gehiago,aste honetan behar izango duzu-eta.Egin kasu esandakoari,bestela txartoegi amaituko duzuastea. Egin kontu!geminiNola ikusten duzu etorkizuna?Beltza. Astroek markatzen dutezer gertatuko zaizun eta eurekdiotena… ona da! Zorioneko zaudeGemini, aste ederrak dituzuaurrean! Astelehena izango da zureegun onena aste honetan....eta kitto!/2008-II-29horoskopoacancerDiru kantitate handi bat jasokoduzu martitzen edo eguaztenean.Zulotxo asko tapatu ahal izangoduzu diru horrekin eta, ondo kudeatuzgero, zure aisirako ere erabiliahal izango duzu. Gonbidatulagunei ere!leoEz pentsa inoren salbatzailea zarenik.Jendea gai da bere buruaaurrera ateratzeko eta ez zaituhainbeste behar. Besteei arnasahartzen laga behar diezu eta zukere har ezazu denbora piska bat,ito baino lehen.virgoBatzuetan pozez zoratzen, bestebatzuetan oso umore txarrarekin,ez daukazu erdibiderik, Virgomaitea! Astea txarto hasiko duzu,umore txarrez, baina asteburuahurbiltzean gehiago poztuko zara.Gero, gerokoak!libraTabakoa erretzen baduzu, helduda sasoia behin betiko lagatzeko,eta erretzen ez baduzu, ez erreinoiz! Libra maitea, tabakoarekinetorkizun beltza izango duzuladiote astroek, beraz, egin kasuesandakoari.scorpiusArazo baten aurrean, alde egiteaez da erabaki onena. Arazoari aurreegin behar zaio, gogor erantzun,frente egin eta, txarto pasatubehar baduzu, txarto pasatu.Tinkotasunez eutsi datozen arazoei.Ez izan oiloa!sagittariusEz egin akordiorik deabruarekin.Den moduan onartu behar duzuzure burua, ez pentsatu beste erabatean hobeto egon zaitezkenik.Gehiago baloratu zure burua, horrelaez delako deabruaren faltarikegongo.capricorniusAbeslari eskasa bazara ere, ez eutsi,ametsak amets dira, eta horilortzeko edozer gauza egin beharkozenuke. Beno, edozer gauza ez,printzipio batzuk izan behar dituzu-eta.Eguaztenean makal sentitukozara.aquariusDaukazun irudimenarekin ez duzuidazle izatea pentsatu? Nolakoabilezia duzun istorioak asmatzeko,ai ene! Txarrena da, istoriohoriek oso gutxik sinisten dutela.Beraz, ez dira hain onak. Berriakpentsatu!piscisPolitika gauzetaz kokoteraino zaude?Ulergarria da, hauteskundekanpainak edonor jartzen du kokoteraino.Hala ere, isilik egon,etorkizunean politikarekin zerikusiaduen zerbaitetan jardungo duzulakozuk zeuk ere!


INMOBILIARIEN GEHIGARRIAHonakoa da Eibarko …eta kitto! eta Ermuko Drogetenitturrialdizkariok hilabete honetan argitaratu dugun INMOBILIARIENGEHIGARRIA. Eibar, Ermua eta Mallabian banatuko dugu aleberezi hau.10.000 ale kaleratuko dira, 35.000 irakurlerendako.19. zenbakia. 2008ko otsailaPublizista: Itziar Albizu eta Belen Ulazia. Diseinua eta maketazioa: Koldo Mitxelena Zumaran.Tirada: 10.000 ale. Tel. 943 20 67 76. Faxa. 943 20 28 72FINKAK• GESTIO INMOBILIARIOA:alokairuak,erosketak,salmentak,tasazioak,kontratuak…323• Galdetu zureetxebizitzarenFINANTZIAZIORAKO BIDEA:maileguhipotekarioak,pertsonalak…• INFORMAZIOPERTSONALIZATUAToribio Etxebarria 1943 20 03 58Faxa. 943 82 04 03fincas@euki.com


SIGLO XXI INMOBILIARIA San Bartolome, 16 beheaELGOIBAR Tel. 943 74 23 06HERRIA KALEA EZAUGARRIAK PREZIOAEIBAR Aldatze 85 m 2 . Berriztutako behea. 2 log., egong-jang., 2 kom. Kalef. Kanpora. Insonoriz/isolatua. 223.375 eEIBAR Saratsuegi 65 m 2 . 2 log., egong-jang., suk., 2 kom. Kanpora. Kalef. Garaje. Ganbara. Sartzeko. Berria258.400 eEIBAR P. Arosa 60 m 2 . 3 log., egong., suk., kom. Kanpora. Sartzeko moduan. 216.365 eEIBAR Isasi 3 log., egong., 2 kom., 2 balkoi. Kanpora. Eraikin berria. 377.435 eEIBAR Barrena 91 m 2 . 3 log., egong-jang., suk., 2 kom. Kanpora. Kalef. Ganbara. Berria. 295.000 eEIBAR Erdialdea 96 m 2 . 2 log., egong.-jang., suk-jang., 2 kom. Kanpora. Kalef. Igogail. Berriztua. 357.600 eEIBAR Amaña 64 m 2 . 3 log., egong.., suk.. handia, kom. Kanpora. Kalef. Berriztuta. 222.400 eEIBAR Urkizu 80 m 2 . 3 log., egong., suk., 2 kom. Trast. Garaje itxia aukeran. Kalef. Eguzk. 342.600 eEIBAR Erdialdea 40 m 2 . Hall, 1 log., egong-suk. altzariekin, kom. Kanpora. Kalef. Estrenatzeko.210.350 eEIBAR Erdialdea 66 m 2 . 3 log. (1 kanpora), egong., egong.-jang., kom. Kalef. Berrizteko. 210.350 eMENDARO Azpilgoeta 90 m 2 . 3 log., egong., suk., 2 kom. Trast. Terraza (40 m 2 ). Garage. Kalef. Kanpora 288.500 eDEBA Erdialdea 70 m 2 . 2 log., egong., suk-jang., kom. Trastero. Kanpora. Kalef. Berriztua 336.500 eELGOIBAR San Roke 85 m 2 . 3 log., egong.-jang., suk., bainua, kom. Kalef. Kanpora. Garage. Sartzeko 240.400 eLARRAGESTBidebarrieta 12, beheaEIBAR Tel. 690 61 07 15HERRIA KALEA EZAUGARRIAK PREZIOAEIBAR Abontza 2 log., egong., suk., kom. Traster. Igog. Kalef. Elbarriendako sarb. GaldetuEIBAR Mekola 4 log., egong., suk., 2 kom. 35m 2 jardinarekin. Trasteroa 45.000.000EIBAR Santaines 3 log., egong., suk., kom. Ganbara. Kalef. Igog. Argitsua. 5. solairua 37.000.000EIBAR Santaines 3 log., egong., suk., kom. Igogailua. Kalef. Eguzkitsua. 41.400.000EIBAR R. Galdos Apartamentua. Guztiz jantzita. Elbarriendako sarbidea 27.500.000EIBAR R. Galdos 3 log., egong., 2 kom. Igog. Kalef. Sartzeko moduan GaldetuEIBAR Sautxi Etxe berriak, trastero eta garaje birekin. GaldetuEIBAR F. Calbeton Berria. 2 log., egong., suk., 2 kom., bestidorea. GaldetuEIBAR Urkizu dorreak 3 log., egong., suk., 2 kom. Balkoia. Kalef. Igog. Eguzki. 47.600.000EIBAR San Juan 4 log., egong., suk., 2 kom., Igog. Elbarrien. sarb. Altua 56.900.000EIBAR San Kristobal Apartamentu polita. Berriztuta. Jantzita. 25.900.000EIBAR Karmen Duplex. 115 m 2 . Oso egoera ona. Garajea 25 m 2 (behean) GaldetuALESANCO (Errioxa) 2-3 logelako etxe berriak, garaje itxia eta trasteroarekin 19.900.000tik aurrera


…eta kitto! eta Drogetenitturri aldizkarienINMOBILIARIEN GEHIGARRIAErrebal, 6 beheaEIBAR Tel. 943 20 12 13IBAI-ONDO.HERRIA KALEA EZAUGARRIAK PREZIOAEIBAR Urki Etxebizitza eraiki berriak, prezio onean. GaldetuEIBAR Txaltxa-Zelai 3 log., egong., suk., 2 kom. Igog. Garaje sarbide zuzen. Zoragar. GaldetuEIBAR Jardiñeta Hainbat tamainu eta prezioko etxebizitzak GaldetuEIBAR J. Etxeberria 2 log., egong handia, suk-jang, 2 komun. Kalef. Igog. Eguzki. Sartzeko. Aukera zorag. GaldetuEIBAR Karmen 5 log., egong. handia, suk, 2 kom. Berrizteko. Zoragarria GaldetuEIBAR Urkizu pasealekua 3 log., egong., suk., 2 kom. Kalefak. Igogai. Garajea. Sartzeko. GaldetuEIBAR Legarre Behea 2 log., egong., suk., kom. Terraza handia. Kalef. Igog. Eguzki. Sartzeko. Polita GaldetuEIBAR Iparragirre 3 log., egong., suk., kom. Eguzki. Kanpora. Sartzeko. Zoragar. Prezio oneanEIBAR P. Etxeberria 3 log, egong., suk., kom. Igogailua. Bistak. Eguzkitsua. Sartzeko GaldetuEIBAR T. Etxebarria Atiko polita. 3 log., egong., suk., kom. Igog. GaldetuEIBAR Urkizu pasealekua 3 log., egong., estudioa, suk., 2 kom. Igog. Jantzita. Sartzeko. Zorag GaldetuEIBAR Errebal 3 log., egong., suk., kom. Igogailua. Berrizteko. Aukera asko. GaldetuEIBAR E. Garate 2 log., egong., suk., kom. Igogailua. Sartzeko. GaldetuEIBAR Karmen 3 log., egong., suk., kom. Terraza. Igogailua. Aukera asko. GaldetuEIBAR Ubitxa 2 log., egong., suk., kom. Igogailu. Aukera asko GaldetuEIBAR Ibarkurutze 2 log., egong. handia, suk., kom. Kalef. Igog. Eguzki. Sartzeko. Polita GaldetuEIBAR Errekatxu Apartamen. 1 log, egong., suk., kom. Lehio handiak. Sartzeko. Estrenatzeko. GaldetuEIBAR F. Martin Mallea 3 log., egong., suk., kom. Ganbara goian duplexa egiteko moduanGaldetuEIBAR Santaiñes 3 log., egong., suk-jang., kom.. Kalef. Igog. Kanpora. Eguzkitsu. Zoragarri. GaldetuEIBAR T. Etxebarria 3 log., egong., suk., kom. Despentsa. Kalef. Eguzkitsua. Sartzeko GaldetuEIBAR Saratsuegi 2 log., egong., suk., 2 kom. Kalef. Jantzita. Sarbide zuzeneko garajea. Polit. GaldetuEIBAR P. Arosa 3 log., egong. handia, suk., kom. Despentsa. Eguzkitsu. Sartzeko. Polita. GaldetuPabilioiak Tamainu eta prezio askotakoak. GaldetuDEBA 4 solairuko adosatua. 4 log., egong., suk., 3 kom. Atikoa, garajea, txokoa. Kalefak. Sartzeko. GaldetuSORALUZE Buhardila. 2 log., egong., suk., kom. Oso ondo kokatua. Aukera. GaldetuALTZOLA Duplexa. 3 log., egong.-jang. handia, suk., 2 kom. Guztiz jantzia. Ia berria. GaldetuPOLARIS WORLD APARTAMENTUAK, DUPLEXAK, TXALETAK... ERAIKI BERRIAK. AUKERA HANDIAK. PROMOTORA PREZIOA.


…eta kitto! eta Drogetenitturri aldizkarienINMOBILIARIEN GEHIGARRIAAUKERA San Agustin, 1EIBAR www. valenciaga.es Tel. 943 20 83 16HERRIA KALEA EZAUGARRIAK PREZIOAEIBAR Erdialdea Eraikin berria. 75 m 2 . Estrenatzeko. Igog. Kalef. GaldetuEIBAR Erdialdea Eraikin berria. Apartam. Log. 1, egong-sukald., kom. Trast (11m 2 ). Kalef. Bikaina 193.500 EEIBAR Erdialdea Eraikin berria. 3 log., egong.-jang., suk., 2 kom. Ezinhobea. Garajea aukeran GaldetuEIBAR Erdialdea 3 log., egong.-jang., suk.-jang., kom, 2 bainu. Kalef. Estudio bihurtzeko trasteroa. Igog. Sartzeko GaldetuEIBAR Erdialdea 100 m 2 . Altua. Bistak. Ganbara. Berrizteko. GaldetuEIBAR Erdialdea 120 m 2 . Berrizteko. Ganbara. Kalefak. Igog. GaldetuEIBAR Ipurua 2 log., egong., sukal., kom. Kalef. Estrenatzeko. 168.000 EEIBAR Ipuruako dorreak Altua. 90 m 2 . Hegoalde-ekialdera. Trast. Kalef. Igog. Garajea GaldetuEIBAR J.A. Mogel 3 log., egong-suk., kom. Ganbara. Kalef. Sartzeko GaldetuEIBAR Matsaria 3 log., egong., sukal., kom. Sartzeko 120.200 EEIBAR Txaltxa-Zelai 2 log., egong., suk., kom. Berrizteko GaldetuEIBAR Amaña 2 log., egong., suk., kom. Igog. Ganbara. Sartzeko 162.300 EEIBAR Legarre 3 log., egong-sukald., kom. Kalef. Estrenatzeko 200.200 EEIBAR Legarre 2 log., egong., suk., kom. Igog. Ganbara. Terraza (14m 2 ). Ezinhobea GaldetuEIBAR Urki 2 log., egong., suk., kom. Trasteroa. Sartzeko 168.000 EEIBAR Urki 3 log., egong-suk., kom. Ganbara. Kalef. Kanpora. Sartzeko GaldetuEIBAR P. Etxeberria Eraikin berriak. 2/3 logela (246.200¤tik aurrera). Duplex, 4 log, terraza GaldetuEIBAR Arragueta 2 log., egong., suk., kom. Kalef. Igog. Ezinhobea 255.400 eEIBAR Urkizu 3 log., egong-jang., suk., 2 kom. Kalef. Igog. Garaje aukeran. Zoragarri 299.000 eEIBAR Barrena 3 log., egong-jang., suk., 2 kom. Kalef. Igog. Hegoaldera. Ezinhob. 269.000 eMENDARO Eraikin berria. Giltzak eskura (195.500¤tik aurrera). Sukalde ekipatuak eta goi mailako materiala GaldetuSORALUZE Rabal Eraikin berriak. 2 log., egong-jang-suk., kom. Suk. ekipat. Jantzita GaldetuELGETA Baserri zoragarria. 2 solairu + estalkipekoa. 10.000 m 2 ko terrenoa. Bistak GaldetuELGOIBAR Baserri zoragarria. 180 m 2 plantan + 180 m 2 estalkipean. 16.000 m 2 ko terrenoa. GaldetuELGOIBAR Urasandi 3 log., egong., suk., bainug., kom. Ganb. Garajea aukeran. Sartzeko. Bistak 217.600 eELGOIBAR Basarte 80 m 2 . Ezinhobea. Jantzita. Garaje handia. GaldetuELGOIBAR Santa Klara 6 etxe eraikitzen. 2 eta 3 log. Duplex terrazarekin. Garaje eta trasteroak. Galdetu


…eta kitto! eta Drogetenitturri aldizkarienINMOBILIARIEN GEHIGARRIAJUARISTI Inmobiliaria. Arragueta 2-bis BEIBAR R. JUARISTI API Tel. 943 20 08 60HERRIA KALEA EZAUGARRIAK PREZIOAEIBAR Ipurua dorrea Etxebizitza handia. Garajea eta trasteroa. GaldetuEIBAR Pagaegi 3 eta 4 logelako etxe handiak. 210.354 etik aurreraEIBAR Errebal 3 log., egong., suk., bainug. eta kom. Balkoia. Berriztua. GaldetuEIBAR Juan Gisasola 4 log., egong., suk., kom. Despentsa. GaldetuEIBAR Jardiñeta Pisuak: 2 log., egong., suk., kom. Despentsa GaldetuEIBAR Ipurua/Urki/Amaña Apartamentuak. Estrenatzeko 167.000 etik aurreraEIBAR J. Etxeberria 3/4 logela, egongela-jangela, sukaldea, 2 komun. GaldetuEIBAR Santaiñes Kanpora begira. Eguzkitsuak. Igogailua. GaldetuEIBAR Barakaldo/B.Eder/Muzategi Apartamentuak. Estrenatzeko 150.253 etik aurreraEIBAR Legarre 3 log., egong., suk., kom. Ganbara. Igog. GaldetuEIBAR T. Etxebarria Altua. 5 logela, bainugela, komuna. Igogailua. GaldetuEIBAR Errekatxu 2/3 log. Berriztuta eta berrizteke. 159.268 etik aurreraEIBAR Urkizuko dorreak 3 log., egong., suk., 2 kom. Balkoia, eskegilekua GaldetuEIBAR Barrena Pisuak. 2/3 logelakoak. GaldetuEIBAR Paziano Arosa 3 logela, egongela, sukaldea, komuna. Berriztua altzariekin. GaldetuEIBAR Urtzaile 3 logela, egongela, sukaldea, komuna. GaldetuEIBAR Bittor Sarasketa Apartamentua eta pisua: 5 log., egong., suk., kom. GaldetuEIBAR Errebal Apartamentuak/pisuak eraikitzen. Garaj. Traster. GaldetuEIBAR Iparragirre 3 log., egong., suk., kom. Terraza (36 m 2 ). GaldetuEIBAR Arragueta Hainbat tamainako etxeak. 150.253 etik aurreraEIBAR Amaña 2/3 log., egong., suk., kom. Despent. Balkoi. Berrizt. GaldetuEIBAR Bidebarrieta 3/4 gelako pisu handiak. Igog. GaldetuEIBAR Armagin/Urki 3 log., egong., suk., kom. Ganbara. Igogailua. GaldetuEIBAR Karmen Duplexa. 3 logela, 2 komun. Polita GaldetuEIBAR Barakaldo 3 log., egong., suk., kom. 138.232 eEIBAR Estaziño Pisu handia. Ganbara. Kalef. Igog. GaldetuEIBAR Erdialdea Lokalak salgai eta alokairuan Galdetu


…eta kitto! eta Drogetenitturri aldizkarienINMOBILIARIEN GEHIGARRIASan Juan, 7 beheaEIBAR Tel. 943 20 34 13GARMENDIAHERRIA KALEA EZAUGARRIAK PREZIOAEIBAR Egigurentarren 3 logela, egongela, sukaldea, 2 komun eta garajea aukeran. GaldetuEIBAR Amañako dorreak 3 logela, sukalde-egongela, komuna. Ganbara. Berriztua. GaldetuEIBAR Amaña 3 logela, egongela, sukaldea eta komuna. Ganbara. Berriztua. GaldetuEIBAR Urkizuko dorreak 3 log., egong., suk., 2 kom. Garajea aukeran. GaldetuEIBAR Erdialdea 2 log., egong., suk., kom. Ganbara. Berriztua. GaldetuEIBAR F. Calbeton 4 logela, egongela, sukaldea, 3 komun. GaldetuFIDATU ZAITEZ PROFESIONALETAZ BAKARRIKZure etxea saltzeko modurikazkar, errez eta eraginkorrenaDONPISOK BAKARRIK ESKAINIKO DIZKIZU ZURI EGOKITUTAKO KONPONBIDEAKEibar, Errebal, 23 behea donpiso_eibar@telefonica.netTel: 943 82 05 10 Faxa: 943 20 81 81• SALEROSKETAK• TRASPASOAK• TASAZIOAK• ALOKAIRUAKSan Juan 11, behea Tel. 943 20 16 6620600 EIBAR Faxa. 943 70 15 26– Salmenta kontratuak– Alokairuak– TraspasoakJose Antonio Gisasola, 1 - beheaTelf. 943 20 06 90 Faxa. 943 20 06 96Errebal, 12 - behea Tel. 943 820 04120600 EIBAR Faxa. 943 203 333www.inmoarregi.com Mobila. 656 766 344SalerosketakTraspasoakTasazioakAlokairuakErrebal 19943 70 16 57Faxa. 943 70 07 51Hurrengogehigarrianagertzeko deitu:943 20 67 76


Etxebizitzaren erosketapausuz pausuEtxebizitza erostea,duda barik, gurebizitzetakoinbertsiorik handienaizango da.Horregatik, erabakiaezin daitekeberehalakoan hartueta ezertan hasibaino lehen, gaiareninguruan informaziozabala eskuratzeagomendatzen da.Jarraian, etxebizitzaerosteko orduankontsumitzaileenelkarteek ematendituzten hainbataholku laburbilduditugu, zuenerosketa ahaliketa erosoen etaseguruen izan dadinETXEBIZITZA EROSIAURRETIK…Zuk nahi duzun etxebizitza topatzeada aurreneko pausoa. Horretarako, leheniketa behin merkatuan dagoen eskaintzamugatu beharko duzu; bilaketaetxebizitza mota bakarrean zentratu.Horretarako, honakoak eduki kontuan:- Daukazun diru kopurua:Etxebizitzarako aurrezki konturikdaukazu? Aurretik beste etxerik daukazueta hori saldu behar duzu? Zenbatdiru daukazu? Eta zenbaterainozorpetu zaitezke?- Zelako etxebizitza nahi duzun:Bizitzeko etxea izango da ala bigarrenetxebizitza? Berria ala erabilitakoanahi duzu? Non? Zenbat metrokoa?Zelako kalitatekoa?- Norengana joko duzun:Babestutako etxebizitza nahi duzu?Kooperatiba batekin bat egin beharduzu? Bitartekariekin jardungo duzuala nahiago duzu zuk zeuk egitea eginbeharrekoak?Oinarrizko galdera horien erantzunaargi daukazunean eta etxebizitzakikusten hasten zarenean begiak ondozabaldu eta den-dena ondo begiratu,gerora ezusterik ez izateko.ETXEBIZITZA EROSTEANErosketa egiten deneko unean oso garrantzitsuada gerta daitezkeen iruzurrenaurrean ondo babestuta sentitzea.Horregatik, erosketa segurua bermatzekogakoak ematen dizkizuegu jarraian.Bigarren eskuko etxebizitza erosteanhainbat puntu argitu behar dira. Horretarako,hainbat tokitara joan beharkoduzu, informazio erabilgarri hori eskuratzeko.- Jabetzaren erregistroan konprobatubeharrekoak:Etxebizitza zuri saldu nahi dizunarenizenean dagoela.Etxebizitza dagoen tokiak, azaleraketa bestelako ezaugarriek errealitatearekinbat egiten dutela.Komunitate-gastuak jabeak esan dizkizunakdirela.Etxebizitzak ez dauzkala bestelako kargak,ez dagoela alokatuta, eta bere erabileraez dagoela dibortzio prozesuandagoen beste bikotekide baten esku.Komunitatearen estatutuak errepasatu,zure eskubide eta obligazioak ezagutzeko.


Salmenta ez bada oso azkar egin behar,etxebizitzari buruzko informazioiraunkor zertifikatua eska dezakezu.- Komunitatearen administratzailearekin:Saltzaileak komunitate gastuak eguneratutadauzkan konprobatu.Etxebizitzaren instalakuntzak ondo alahondatuta dauden ikusi.- Udaletxean:Higiezinen gaineko zerga (kontribuzioa)ordainduta dagoen ikusi. Saltzaileari ordainagiriarenkopia eskatu diezaiokezu.- Bankuan:Etxebizitza hipoteka batekin grabatuabadago, aukera bi dauzkazu. Batetik,saltzaileari Notario aurrean hipotekabertan behera lagatzen duen dokumentuasinatzeko eskatu diezaiokezu. Edo,nahiago izanez gero, hipoteka zure gainhartu dezakezu, subrogazio bitartezzeurea eginez. Hipoteka kontratatu zenekotermino guztiak dakizkizunean,etxebizitzaren prezioari hipotekaren inporteosoa deskontatu behar diozu.- Eskriturak:Bazenekien etxebizitza eskrituratzeaez dela derrigorrezkoa? Hala ere, eskriturekhainbat abantail ematen dituzte.Hasteko, hipoteka-mailegua eskatunahi baduzu zure etxebizitza berriaberme gisa erabilita, JabetzarenErregistroan agertu behar da etxea.Eta etxea erregistratu ahal izateko,salmenta kontratu pribatua eskriturapublikora igotzea beharrezkoa da. Zureetxebizitza eskrituratu eta erregistratuostean, etxebizitza zurea delagauza segurua da. Beste inork ezingodu erreklamatu. Gainera, kontratua lege-barruandagoela ziurtatuta geratzenda.Zer gerta daiteke eskriturarik ez badutegiten eta etxebizitzaren erosketaerregistratzen badut? Salmenta kontratupribatua baliozkoa izateko ez daderrigorrezkoa etxea eskrituratzea edoerregistratzea. Hala ere, bai saltzaileaketa baita erosleak ere, kontatu pribatuaeskritura publikoaren mailaraigotzea eska dezakete, eta beste aldeakezin dio horri uko egin.Kontratu pribatua ez baduzu eskrituratzeneta etxebizitzaren jabetza erregistratzenbaduzu, honakoak eduki kontuan:Ezin izango duzu mailegua eskatuetxebizitza berme gisa erabilita.Salmenta kontratuaren izatea inpugnatuaizan daiteke.Saltzaileak kontratua sinatzeko duenahalmenaren inguruko bermerik ezdaukazu.Erosi duzun etxebitzak zuk jakin barikokargak dauzkala aurki dezakezu(hipotekak, enbargoak…).Etxebizitzaren jabegoaren ingurukosegurtasun osorik ez daukazu.Erositako etxea transmititzeko orduanarazoak ager daitezke.ETXEBIZITZA EROSIETA GEROErosi duzun etxebizitzan bizi ahal izatekohainbat pauso ematea falta daoraindik: besteak beste, bizi ahal izatekozerbitzuak altan eman behar dira.Etxea berria bada, lehenengo okupaziorakolizentzia behar duzu. Promotoreakberak emango dizu, zuzeneanedo erosketa zuzendu duen bitartekariarenbitartez.Etxea bigarren eskukoa bada, berriz,ura, gasa, elektrizitatea, telefonoa…altan eman beharko dituzu. Horrezgain, etxean konponketak egin beharbadituzu, udaletxera joan eta han informatukozaituzte obra bakoitzerako beharrezkoakdiren lizentzien inguruan.


gaztekittO 23...taillarreraProgramaren harrera onaMekanizatu Bidezko Ekoizpena,Mekanizatua, Ekipo IndustrialenMantenimendua,Ekipo Industrialen Mantenimendua,eta Kontrol eta ErregulazioAutomatikozko Sistemaikasketak egiten dituztenikasleek hartzen dute parteekimen honetan. Programahau jasotzen dituzten enpresak,berriz, Tekniker, Jaz Zubiaurre,Alfa, Talleres Imag,Engranajes Ureta, Integi,Zflemforder TVA, EngranajesGrindel, Mancisidor, HR Hidraulic,Danobat, Gyn AyraCerdan eta Pierburg dira.Programak harrera ona izandu enpresen artean, horrela,Armeria Eskolako ikaslegehiago hartzeko interesaerakutsi dute enpresek. Gainera,eskualdeko beste 12 enpresarekinkontaktuan jarri diraArmeriakoak, hauen esanetan,“langile kualifikatuak lortzekoaukera ezinhobea” delako.Horrez gain, Armeriakoekdiotenez, “ikasleak enpresarenbeharretara egokitutakoformakuntza jasotzen ari direnbermea dute”, beraz, etorkizunekoprofesional hauetaninteresatzen zaizkien formakuntzaalorretan eragina izateaerrazten die, etorkizuneanlanpostu horretara egokitutakolangile bat edukitzeko aukeraizanik.Usobiaga ArmeriaEskolanEibarko Udalak, Euskara Biziberritzeko PlanNagusiaren (EBPN) barruan, euskararenmotibazioa lantzeko saio batzuk antolatu ditu.Hoien protagonista Patxi Usobiaga da, horrela,eskalatzaileak emanaldi bi eskainiko dituprograma honen barruan DHBko 4. mailakoeta Batxilergoko ikasleentzat.Lehen saioa eguaztenean egin zen 11.30etaneta bigarrena astelehenean egingo da 11.45etan,biak Armeria Eskolan. Ekintza honen helburuagizarteko edozein gai edo pertsona erakargarrihartuta protagonistekin euskaraz aritzea da.Hainbat espezialitateko 22 ikasle dihardute eskualdeko13 enpresetan ikasketak lanarekin uztartzen.Jaz Zubiaurrekoak “pozik”Jaz Zubiaurre da programahonetan parte hartzen duenenpresetariko bat. Iñigo Unamunoarduratzen da programahonetaz Jaz Zubiaurren etabere iritziz, “oso esperientziaona izaten ari da, oso pozikgaude eta ikasleak ere oso pozikikusten ditugu”. Enpresaeibartar honetan ikasle bi dabiltzaikasketak eta lana uztartzen,eta hauek makina automatikokonplexuekin egitendute lan bertan, makinakmantenduz, gauzak aldatuzeta abar. Unamunok dioenez,“ikasleek nota txarrak ateratzenbadituzte edo ikasketetantxarto badabiltza, ArmeriaEskolarekin konpromisoa daukaguikasle hauek gurekinegongo ez direla”. Bestalde,Unamunok azpimarratzen duikasle hauek beste langileekdituzten kondizio berberak dituztela.ARTXIBOAElkar-ekintzaksendotu ditzagunSasoi gordinak bizi ditugu;albistegi, egunkari,irratsaio… eta kale berriketaldiorotan indarkeriaeta biolentziaren ingurukoberriak ditugu ahotan. Martxoabertan dugu eta ezinaipatu gabe laga emakumeenaurkako indarkeriarenazaleratze nabarmena; adingutxikoen arteko eraso etaharreman bortitzak ere egunerokoakbilaka zaizkigu;txiro eta erbesteko bizikidedirenen aurkako mespretxueta gupida eza ere zerrendaagorgaitz honetan aurkitzendira, besteak beste. Lehenmailako arazo soziala duguegun bizikidetasun falta, tamalez:hezkuntza eta kulturaurritasunaren hutsunea besterikez dute begibistan jartzen.Azken hilabeteotanberriz ere desiratu gabekohaurdunaldien kopuruakgorantz egin omen du gazteenartean eta etenaldieninguruko legearen eztabaidaere Estatuko zenbait eskualdetaneztabaidagai izan da.Eta guk diogu: sexu hezkuntzabermatua eta sendotua,noizko? Noiz salatuko duguinstituzio eta agintari politikoenutzikeria? Noiz jabetukogara indarkeria mota horretaz?Noizko aspaldi legezjasota dagoena egunerokoerrealitate ikastetxeetan?Behingoz, hezkuntzaren bidezgaindi dezakeguna legitimitateosoz aldarrika dezagun,oinarrizkoa den sexuinformazioa eta hezkuntzabermaturik edukitzea egokitzenbaitzaio ongizatearengizartea deritzogun honi.Erronka hor dugu! Bitartean,gazteok, desioei jarraituzberreskura ditzazue harremanakontzeptiboak eta bizikidetzasendotuko dutenelkar-ekintzak.Ana OiarzunMaitena Zubia(SEXOLOGOAK)...eta kitto!/2008-II-29


24Kirolez kirolKlub Deportiboko eskikomisioak martxoaren8 eta 9anCanfranc-eko eski-estaziorajoateko irteera antolatudu. Villa Anayet hoteleanhartuko dute ostatu bertaradoazenak eta prezioa60 eurokoa (mantenu erdia)izango da. Izena emateko,bestetik, Klubekobulegoetatik pasa beharkoda interesa duenak martitzenedo eguenean19.30etatik 20.30etara.Peña Guarakoherri-martxaOtsailaren 17an VII. PeñaGuarako herri-martxaegin zen. Hamahiru eibartarrekhartu zuten partebertan eta emaitza onenaNaia Carballok lortu zuen20 km-ko lasterketan 7.postuan amaituz. MailaTitín eta González AstelenanSebastienGonzalez.berean, bestetik, Leire Garatek10. lekua lortu zuen.20 km-ko gizonezkoenlasterketan Roberto Izagirre30.a izan zen, JesusTelleria 38.a, Javier Carballo47.a, Alberto Baglietto54.a eta Luis MªGarate 55.a. 7 km-koProfesionaletako 1. mailako binakakotxapelketako partidurik erakargarrienajokatuko da domeka arratsaldeanAstelena frontoian. Azken fasekolehenengo jardunaldia izango da jokoanasteburuan eta, Astelenako partidunagusian, partidurik galdu gabe sailkatuden bikote bakarra (Gonzálezek eta Barriolakosatutakoa) eta txapela irabaztekofaboritoenetakoa (Titinek eta Laskurainekosatzen dutena) izango dira nor bainonor. Errematatzaile bi, maila handikoatzelari birekin, tartean Haritz Laskurainsoraluzetarra.Jaialdiaren hasierako partiduan, GalartzaV.ak eta Goñi III.ak Olazabalek eta Eulatekosatutako bikotea izango dute aurrean;eta jaialdiaren ondarrekoan Cabrerizo-Urberuagaeta Ongay-Arizmendi bikoteekneurtuko dituzte indarrak. Ongay aurrelariakdebuta egingo du profesionaletan Eibarkofrontoian.Canfranc-era joateko izen-ematea zabaliklehiaketan, bestetik, IgnacioAbanzabalegi 30.aeta Roberto Fernandez35.a izan ziren.Nesken 7 km-ko lasterketanAmaia Garate 21.aizan zen, Irati Fernandez23.a, Ana Mallagarai 29.aeta Josefina Prieto 38.a.Klub Deportibokohamahiru ordezkariizan ziren PeñaGuarako herri-martxan.Liga erregularrekoazken partiduaerrugbilarientzatEibar Hierros Anetxeko lehen taldeapartidu baten faltan dago liga erregularraamaitzeko. Zapatuan Zaragozanjokatuko du Fenixen aurka eta, honenostean, igoera faserako zozketa itxaronbeharko dute Daniel Nemanen mutilek.Zapatuko partiduari begira, ez aragoiarrek,ez eibartarrek ez dute ezer jokoan,beraz, ez ohiko jokalariek jokatzekoaukera izango dute.Igoera faseko zozketan sartuko direntalde biren izenak ezagutzen dituzte jadaeibartarrek. Hospitalet eta CD Hercesa(Guadalajara) zozketan izango dira armaginekinbatera, eta oraindik erabakitzekedago bestea CRAT Coruña edo Belenosizango den.Kadeteen garaipenaEibar Rugbi Taldeko harrobiko taldeek,bestetik, neurketak jokatu zituzten asteburuan.Kadeteek Gernika jaso zuten zapatuaneta 22-12 gailendu zitzaien. Infantilek,bestalde, domekan Irunen Ordiziaeta Ordizia B-ren aurka jokatutako partidubiak galdu zituzten.Urkiko neskakUrki Foball taldeko infantil mailakoneskak denboraldi bikaina jarraitzendute egiten eta, txapelketa faseanjokatutako lau partiduak irabazita, lidergoandaude. Bergarari 2-0 irabazi eta gero, asteburuanEskoriatzan jokatuko dute.Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdekoosasun zentru eta etxeetanGipuzkoa, Espainia eta nazioartetikegiten dira trasladoakNTRA. SRA. DE BEGOÑAEHORZKETA● KOROAK ● ESKELAK ● HILARRIAK ● AGIRIAKBULEGOAK ETA ERAKUSKETA:Txaltxa-Zelai 4-6 behea, ezkerraZERBITZU IRAUNKORRA:☎ 943 20 10 95 Faxa: 943 20 25 64EMAKUME ETA GIZONMODABEHERAPENAKKonfekzioak☎ 943 20 22 33 Zuloagatarren, 7...eta kitto!/2008-II-29


Aurrerantzean bost egunetarazabaltzea baztertuez duten arren, aurteniazkoari jarraituko diote EuskalBizikletako antolatzaileek etahiru egunetako proba egingodute. Euskal Bizikleta ekainaren6an hasi eta 8an amaituko da,hau da, barixakutik domekarajokatuko da. Etapen amaierakBakion, Agurainen eta, ohikoadenez, Arrateko gainean izangodira. Barixakuko etapak ere ohikobidetik ekingo dio eta Untzagatikirtengo da eguerdi aldeanBizkaiarantz joateko; zapatuankirolez kiroL 25Euskal Bizikleta hiru egunetakoa izango da aurten ereBakiotik Agurainera joko dutetxirrindulariek; eta azken etapan,betiko mendiz lepo osatutakolasterketa izango da jokoan,Arraten amaitzeko.Parte hartzeari dagokionez,UCIren eta itzuli handietako antolatzaileenartean dagoen borrokakbultzatuta, iaz etorri ez zirentalde indartsu batzuren presentziaizan dezakegu, ikusita -esaterako- Alberto ContadorTourraren azken irabazlearenAstaná taldeak ere ez duela argiaurten Frantziako proban partehartuko duen.Gimnasia erritmikakoEuskal Ligako I. faseaGasteizenBost ordezkari izango ditu Ipurua GimnasiaErritmikoaren taldeak Gasteizen domekanjokatuko den denboraldiko maila indibidualekolehenengo lehiaketan. Gasteizko San Andreskiroldegian izango dira Garazi Pablogorrán etaMaider Jiménez senior mailan (sokarekin jardungodute), Olatz Ibaibarriaga eta Olatz Laskurain juniorretan(soka eta aroa erabiliko dute) eta OnintzePablogorrán (honek ere ariketa bi egingo ditu: eskulibrekoa eta sokarekin) infantiletan. Horko emaitzakapirilean eta maiatzean jokoan izango direnEspainiako txapelketetan parte hartzeko baliogarriakizango dira.Garazi Pablogorrán.UrbatekoigerilariengaraipenakAitzol Arrillagak (bizkarerako 50 metroak) etaMaider Peralesek (100metro estilotan) garaipenak lortuzituzten igeriketako Gipuzkoakoligako 4. jardunaldian. Urbat-Urkotronikekobeste igerilari batzukere igo ziren podiumera: Arrillaga2.a izan zen 200 estilotan; etaMarkel Alberdi 2.a 800 eta 100libreetan. Bihar, Oñatiko igerilekuan,benjamin eta alebin mailakoen5. jardunaldia jokatuko da....eta kitto!/2008-II-29


26Kirolez kirolCuevas kros txapelketakoEuskadiko azpitxapeldunAsier Cuevas Eibarkoatletak sasoibetean jarraitzendu eta domekan Amurrionerakustaldi berriaegin zuen, aurreko asteburuanmaratoiko Espainiakotxapelketan urrezkodomina eskuratu etagero. Oraingoan 2. postuarekinkonformatu beharizan zuen, azken 300metroetan berarekin ihesegindako Dahbi El MiloudiBizkaiko lizentzia duenmarokoarrak esprinteanEuskadiko ErregulartasunOpena etapabitan banatuko daaurten Jose Luis EgiluzMemorialean: biharkoakDerion izango ditu irteeraeta helmuga eta etzikoa,bestalde, Trapagan hasikoda eta Derion amaitu.Escuderia Eibartik lau autokhartuko dute parte:Roland Holke eta Fdo.Beorlegi, Seat 127 batekin;Antonio Cancelo etaJorge Beorlegi, Seat 124batekin; Anton eta Ibanaurrea hartu baitzion.Txapelketak 11 kilometroeta erdiko distantzia izanzuen eta Goierri Garaikoeibartarrak 37’17’’kodenbora egin zuen, irabazleakbaino bost segundogehiago. Aurtengoannafarrek ez duteparte hartu txapelketahorretan, hainbat urterenondoren txapelketa biantolatzea erabaki baitutefederazioek: Euskadikoabatetik eta Nafarroakobestetik.Asteburuko auto lasterketakBeroiz aita-semeak, Seat132 batekin; eta XabierRedondo eta Iñaki Morales,BMW 318 batekin.German González kopilotoaere bertan izangoda. Gabiriako Rallysprintean,bestalde, hiru ordezkariizango ditu EscuderiaEibarrek: Iban Tarsicioeta Iñigo Peña (FordEscort), David Ardionseta Sergio Porcel (RenaultClio) eta Maier Outeriñogoitiaeta EnekoArtetxe (VW Golf).Bihurri bihar BerrizenEibarko aizkolariakbihar eguerdianekingo dio Guinnessmarka ezartzeko saioariBerrizen. Egin beharrekolana metro bi eta erdikoperimetroko enborramoztea izango da, horibai, esku bakarrarekin.Ikustea nahi duenakeguerdiko 12.30etan duhitzordua, Bizkaiko herrihorretako kiroldegian.Zorte onena opa diogu.Arrate-Teucro bihar 19.00etanIpurua kiroldegianAsobal Ligakobigarren itzulikolehenengogaraipena lortzeko asmoz,zelairatuko dabihar arratsaldean Eibarkoeskubaloi taldea.Azken asteburuanNaturhouse LaRiojarekin 31-30 galdueta gero, beharrezkoadu J.D. ArratekTeucro Enceri irabaztea,batez ere Europarakosailkapena emango liokeengaur egungo 7. postuarieutsi nahi badio behintzat.Galiziarrak, bestalde,sailkapeneko 13. postuandaude, 12 punturekin, hauda, eibartarrak baino bostpuntu gutxiagorekin. Partiduhorretarako, zalantzazkoa daEibar KE-k Sevilla Atleticorenaurka jokatuko du domekan12.00etatik aurreraSevillaren kirol instalazioetan.Javier Mandiolaren mutilek taldeandaluziarraren aurka jokatukodute joan den astean Malagaren,bigarren sailkatuaren,aurka bana berdindu ostean.Eguaztenean, berriz, talde armaginakOsasunaren aurka lagunartekoajokatu zuen Taxoarren.Golik gabeko berdinketarekinamaitu zen neurketa etadenboraldian zehar minutu gutxiizan dituzten jokalariek aritzekoaukera izan zuten.Malumbresek denboraldi bikaina diharduegiten eta galiziarren aurkako partiduanorain arteko mailari eutsi nahiko dio.Dalivor Cutura eibartarrenjoko antolatzailearen partehartzea, Logroñon epaileekzigortu zutelako. Stefanovic,bestalde, jokatzeko moduanegotea espero dute Arratekoek.Pontevedran jokatutakopartiduan eibartarrakerraz nagusitu ziren.Sevilla At. bisitatuko duEibar KE-k etzi eguerdianAdeitasun bileraEibar KE-ko zuzendaritzak,eta Debagoiena eta Debabarrenakofoball taldeek adeitasunbilera izan zuten martitzenean.Bileraren helburua GipuzkoakoFoball Federazioko hautagai zerrendaberriari iritziak elkar aldatzeazen. Amaika Bat, OndarroakoAurrera, Eibartarrak, Elgoibar,Mutriku, Urki, AloñaMendi, Antzuola, Aretxabaleta,Arizmendi eta Bergara taldeetakoordezkariak bildu zirenmartitzenean. Datorren astekoeguaztenean berriz ere bildukodira talde hauen ordezkariak.Toribio Etxebarria, 4...eta kitto!/2008-II-29


Aroztegi berria EibarrenDiproca Ateen erakusketa.Etxe erreformetan 30 urtetikgorako esperientzia duen enpresa.Ateak, armairuak, oholtzak, etb.Salmenta puntu ugari inguruko zonaldean.Isasi, 17-behea-Tfnoa.943 10 83 00Faxa.943 10 83 02EIBAR


28Antzerki jardunaldiakOtsailak 29, barixakuaEUREKATEATRO(ALBACETE)Antzezleak: Luis Felpeto, AntonioChamizo, Sardo Irisarri, JeromoG. del Valle, Juan Carlos Castillejo,Laura Torregrosa, Rosa Mtnez.-Alcocer,Angel MonteagudoZuzendaritza: Claudio HochmanColiseoan20.30La verdad sospechosaIrudimenez, freskotasunez eta dibertsioz betetako antzezlana, benetan zaila interpretatzen.Bertsoak antzezleari jarrera eta prestaketa berezia eskatzen dio; eta ondo erabiltzendenean,IRAUPENA: 95’Martxak 1, zapatua eta 2, domekaColiseoanHezkuntzaEsparruan20.00IRAUPENA: 135’C.L.A. PEPE EIZAGA(ERRIOXA)Antzezleak: Margarita Marbán,Guillermo Orozco, JesúsLumbreras, Ruth Fdez.de Terán, Pedro Farres...Abesbatza: Asun Peña,Carmen García, CarolinaSánchez...Orkestra: Sotto VoceZuzendari maisua: RicardoDaniel Mtnez.Zuzendaritza: Jose AntonioToyasLa tabernera del puertoPablo Sorozabalen zarzuela hau “genero handiaren” esanguratsu,arrakastatsu eta ederretarikoena da. Bartzelonako Tívoli antzokian estreinatuzen 1936an eta, Gerra Zibila amaitu ondoren, Madrilgo ZarzuelaAntzokian 1940an. Kantari onak, orkestra eta abesbatza ederrakikuskizun zoragarria osatzen dute, beste elementu guztiekin batera.Martxoak 5, eguaztenaTXALO PRODUKZIOAK(GIPUZKOA)Antzezleak: Joseba Apaolaza, AsierHormaza, Ramon Agirre, Itziar ItuñoZuzendaritza: Carlos ZabalaGronholm Metodoa20.30IRAUPENA: 95’20.00ColiseoanGoi mailako lanpostua eskuratu nahi duten lau pertsona dira antzezlanaren protagonistak.Laurak gela batean isolatuta daude eta hainbat motatako frogak gainditu beharkodituzte, gehienak iraingarriak eta oso irudimentsuak, baina guztiak lehiakortasunabultzatzen duten horietakoak. Printzipioak alde batera lagako dira, albokoaIRAUPENA: 105’Martxoak 3, astelehena eta 4, martitzenaPRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORANEAS(MADRIL)Antzezleak: Jorge Bosch, María Pujalte,Jorge Roelas, Eliazar OrtízMusika: Mariano MarínZuzendaritza: Tamzin TownsendEl Método GronholmUne berean testu irudimentsua, sakonaeta dibertigarria, antzezleei aukeraematen diena luzimendurako. Dozenakahizkuntzetara itzuli den antzezlana.Muntaia hau izan zen estreinatu zenlehena eta, lau urtetan Madrilenegon ondoren, euren lehen bira amaitzekotandira. Akzioa komediatik dra-Otsailaren29tikmartxoaren7rainokolanak...eta kitto!/2008-II-29


Bertso-ekitaldiakKulturaleanAtzo arratsaldean bertso-saioa egin zenKultu tabernan, gai librean jardun zutenXabi Paia eta Uxue Alberdi bertsolariekin.Bihar, berriz, urteroko bertso-bazkaria egingoda Arrate Kultur Elkarteko lehenengo solairuan.Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus bertsolariakgonbidatu dituzte 14.30etan hasikoden bazkarira (bazkarirako txartelak elkartearenidazkaritzan edo tabernan bertan eros daitezke).Bertsolaritzaren inguruko saio biak girotzeko, JoseLuis Irigoienen argazki erakusketa zabaldu zutenastelehenean Kultu tabernan. Argazkiak iazkosaiokoak dira, Nahikari Gabilondo eta AmaiaAgirre bertsolariei ateratakoak eta martxoaren15era arte egongo dira ikusgai.Baqué diseinu lehiaketa EibarreraBaqué kafe-etxeak azukre-poltsakapaintzeko diseinua aukeratzekolehiaketan eibartarrenmarrazkiak nagusitu dira jokoanzeuden sari bietan: sari nagusiaJoseba Aranzabal eta Mikel Trebiñoeibartarrek Amaia Ajuriagerra gasteiztarrarekinbatera egindako diseinuarentzatizan da. Hirurak arkitektuakdira, Bidark enpresan bazkide.Antolatzaileek umeentzatemandako saria, bestalde, DanelErrasti 7 urteko eibartarrak eskuratudu. Informazio zabalagoa aste honetakoalean irakurtzeko moduanizango duzue.Cielito-ren musikaantzerkiari egokitutaEibarko XXXI. Antzerki Jardunaldiakmartxan diren honetan,Cielito Musika Bandarenhurrengo kontzertua zarzuelaeta antzerki-musikarekin osatutakoaizango da. Domekan,12.30etatik aurrera, honako piezakeskainiko dituzte Coliseo antzokian:‘Black el Payaso’ (martxa,aukeraketa, Pablo Sorozabalena)eta ‘La Gran Vía’ (aukeraketa, FedericoChuecarena) zarzuela-programarenbarruan eta ‘L’Arlesienne’(Alphonse Daude, 2. suita,George Bizet) eta ‘Peergynt’(Henrik Ibsen, Edvard Griegenmusika) antzerki-musikari eskainitakoprograman.LEIRE ITURBEJOSE LUIS IRIGOIENfirin faraN 29LaburrakUMEENTZAKOANTZERKIAXXXI. Nazioarteko AntzerkiJardunaldien programazioarenbarruan, martxoaren15ean umeentzako ikuskizunaeskainiko du GalitoonProducciones taldeak, Coliseoan.‘Golulá’ ikuskizunagazteleraz izango da eta sarrerak5 euro balio du.UMEENDAKO ZINEAAmaña Kultur Elkarteak asteroumeentzat eskaintzendituen pelikulen emisioamartxoaren 16an amaitukoda. Horrela, agur esangodiote denboraldiari urrira arte.Martxoaren 2an, 9an eta16an, baina, pelikula egongoda, 17.00etatik aurrera(2’80 euro). Amaña KulturAretoak 30 urtetik goradihardu asteburuetan umeendakopelikulak ematen,oso harrera onarekin (batazbeste 190 bat haur joatenda saio bakoitzera).IKASTAROAK KZGUNEANHileroko moduan, informatikanlehenengo pausuakeman edo hainbat gaitantrebatzeko aukera izangoda Karmen kaleko Kzgunean.Ikastaroak doan dira etahan bertan edo, bestela, internetenkontsultatu daitekemartxorako eskaintza.Aste Santua dela-eta, martxoaren17tik 26ra itxi egingodute Kzgunea.FADOAK ELGETANVentos de Saudade taldeakPortugalgo fadoak eskainikoditu bihar, zapatua,22.30etatik aurrera ElgetakoEspaloia Kafe Antzokian.Sarrerak salgai daude,6 eurotan (bazkideentzat4 eurotan).fotoerreportajeakezkontzakestudioaorainUrki 17an gaude943 20 27 16688 64 73 44JAUJASan AndresGozotegia● tartak● enkarguaketxeraBidebarrieta 28☎ 943 20 79 73...eta kitto!/2008-II-29


30Firin faranZer ikasi bihar dozudatorren urtian?Otsaila azterketa garaixaizan ohi da unibertsitarixentzat,eta unibertsitaterasartziar daren gaztiak beoin dabiz datozen urtietakoikasketak aukeratzen. Erabakihau hartzia, baña ez da askotanerreza izaten. Batzuk txikitxikittatikjakitzen dabe nausittanzer izan nahi daben, bañabeste askok azken momenturartezalantzan egoten dira.Inoiz baño informaziñogehixau dakau: inguruko unibertsitatiekeuren eskaintzaerakusten deskue, ate irekixenegunetara joateko aukeradakau, Internet bidez hainbatdatu lortzen dittugu... bañaaskotan lagundu baino hainbesteinformaziñok itto ettengaittu. Informaziño guzti hau,ondo sailkatuta eta mamittutajasotzea da benetan gauregun bihar douna.Helburu hau lortze bidianUEUk Iparrorratza zerbitzuajarri dau martxan Unibertsitatea.netatarixan topau zeinkiena.Atari honen helburuakomunitate unibertsitarixoeuskaldunarentzat erreferentzialaizango dan gune birtualasortzia da. Bertan irakasliek,ikasliek, ikertzailiek, gurasueketa abarrek hainbatzerbitzu topauko dittuzte:ikasketa bilatzailia, ikerketarakotresnak, apunte eta materialentxokua, albistiak, blogak,ikaslien txokua eta otsailetikaurrera, ikasketa unibertsitarixueiburuzko orientaziñoakademikua. Zerbitzu honenbittartez ikasliek, gurasueketa interesatuta dauanedozeiñek bere zalantzak biderauahal izango dittu etaerantzun pertsonalizaua jasotzekoaukera izango dau Doakozerbitzua da, euskaraz eskaintzendana eta on line. Ialagungarrixa etten jatsuen.Erabili eta aukeraketa on!Ane Sarasua(UEUKO IDAZKARI NAGUSIA)EKHI BELARBizet-en “Carmen” ColiseoanSan Petersburgoko opera-konpainiaEibarren,Coliseoan ikusteko aukeraizango da apirilaren 11n,konpainiako kideek Espainianbira egiten dihardutela aprobetxatuta.30 bat lagunez osatutakokonpainiak Bizet-en‘Carmen’ opera ezaguna taularatukodu, funtzio bakarrean.Sarrera 20 eurotan ipiniko dutesalgai, ohiko salmenta-bidearijarraituta (ikuskizun-egunabaino 15 egun aurretik,Servikutxa edo internet bitartezeta, bestela, martitzenetan,20.00etatik aurrera).Atzo itxi zuten Juan SanMartin Liburutegia,handitze-lanen azkenLiburutegia itxita dagoMartxoaren 8a Emakumeen NazioartekoEguna dela-eta, Sostoa abesbatzakkontzertua emango du KarmengoAmaren elizan (Karmelitetan) 17.45etan. Kontzertuahiru gairen inguruan antolatu dute: AsteSantua (eliza-giroko musika, XV. mendekoa...),udaberria (Haydn, Mendelssohn, Mozart...) etaMartxoaren 8a (Isabel Laspiur pianoan lagun dutelaeta Mari Karmen Etxebarriak zuzenduta,abesbatzeko andrek gaiarekin lotutako hainbatpartitura abestuko dute). Kontzertuak 50 minutukoiraupena izango du.Bizet-en opera ezaguna apirilaren 11n ikusgai izango da Coliseoan.Funtzioa San Petersburgoko konpainiak eskainiko du.Sostoa eta Martxoaren 8aZezenzaleen logotipo berriafaseari ekiteko: altzari berriakipiniko dituzte eta fondo nahizespazioen birrantolaketa egingodute, egiteke geratzen direnbeste batzuk amaitzeazgain. Liburutegiko arduraduneklanak ahalik eta azkarrenegiten ahaleginduko direlaadierazi dute, baina, hala ere,hainbat astez liburutegia itxitaegon beharko da. Azken itxieranegin zuten bezala, erabiltzaileeksei liburu maileguaneramateko aukera izango dute.Bestalde, gogoan izan Eibarkoliburutegiko karnetakbeste herrietako liburutegietanerabili daitekeela.Eibarko Pedrucho Zezenzaleen Elkarteaklogotipo berria aukeratuberri du orain egun batzuk eginzuten urteko batzarrean: Nestor PerezValenciaga arkitektu eibartarren diseinuaizango da aurrerantzean elkartearenirudia. Gazte honek aurretik eresari ugari eskuratu izan du berak diseinatutakokartel eta irudiekin, Eibarrenbertan eta baita kanpoan ere.AMAIA JAIO...eta kitto!/2008-II-29


31firin faraNTxistularien kontzertuaUsartza Txistulari Bandak kontzertua eskaini zuen domekanUntzagan. Eguraldia lagun, jende asko animatu zen txistularienkontzertuan parte hartzera eta giro ederra egon zen. Txistularienhurrengo saioa martxoaren 9an izango da, Txirio-kale eta Ifar-kaleinguruan egingo duten kalejira hain zuzen. Eta martxoaren16an, berriz, Legarren ibiliko dira kalejiran.Zeramikaeta olioakTopalekuanMari Fran Ereñaren margoaketa Olga Gómezen zeramika-artelanakdomekara arteegongo dira ikusgai Topalekuan.Erakusketa ohiko ordutegianegongo da zabalik:gaur arratsaldean, 19.00etatik21.00etara eta bihar eta etzi,berriz, 12.00etatik 14.00etaraeta 19.00etatik 21.00etara.Artzaintza mintzagai IllunabarrianEguazten arratsaldean Fermin Zelaieta eta Joxe Mari Arretxeaizan ziren ...eta kitto! Euskara Elkartearen egoitzan, Illunabarrianprogramaren barruan antolatutako saioan. Nafar biakAmeriketan artzai egon ziren, beste euskaldun asko bezala, etaeuren esperientziaren berri jasotzeko aukera izan zuten hitzaldiraetorri ziren guztiek.LEIRE ITURBEEKHI BELARTxalo produkzioeneskutik ‘Gronholmmetodoa’ antzezlanaegongo da martxoaren5ean Coliseoan. Euskalantzerkigintzaren izenhandienetakoekhartzen dute parte lanhorretan, ekoizpenariplus bat emanez. Lanpostu bat lortzekogorabeherak kontatzen dira lanean.ITZIAR ITUÑO, AKTOREA:“Antzerkiak zerbait bereziadauka”- Zertan datza ‘Gronholmmetodoak’?Goi-mailako lanpostu baterakolan elkarrizketa bat da.Lau pertsonaia hurbiltzen dirabertara, lau exekutibo, hiru gizoneta emakume bat. Printzipioz,ez dago elkarrizketatzailerik,baina lau exekutiboekgutun bat jasotzen dute etahor azaltzen zaie zertan datzatenfroga horiek. Horrela,laurek frogak gainditu behardituzte, baina libre dira nahiizanez gero gustora egonezean alde egiteko. Nahikofroga ‘kabroiak’ dira eta, gainera,sator bat dago lauren artean.Horrela, mesfidati ibilikodira eta bakoitzaren miseriakagerian jarriko dira.- Aktoreen artean ere horrelakokasuak gertatzen dira?Euskal Herrian ez hainbeste.Hemen ezagunak gara guztiak,beti dago baten bat bestemunduko zerbait dela usteduena, baina gutxitan, hemennaturalitate osoz aritzen gara.Hala ere, kontatu didate Madrilennabaritzen dela aldaketarenbat arlo honetan.- Joseba Apaolaza, RamonAgirre eta Asier Hormazarekinbatera egiten duzu lanantzezlan honetan. Euskalantzerkiak duen kartelik garrantzitsuenaizan daiteke?Ba ez dakit. Hiru aktorehauek artea egin dute etahainbat sari jaso dituzte. Ni,berriz, osagai berria izangonintzateke. Garrantzitsuena?Nik uste dut aktore-maila politaduela antzezlanak, bainaistorioa da publikoa harrapatubehar duena. Guk ahal dugunaegiten dugu (barreak).- Hilabete eskas daroiazuelan honekin. Nola joan daorainartekoa eta zein helburuduzue?Otsailaren 3an egin genuenantzezlan honen estreinua,baina honen aurretik hilabetebat egon ginen entseiuak egiten.Euskera hutsean egin dalana, eta eskerrak, batzuetaneuskeraz eta gazteleraz egitendelako, eta horrek lan bikoitzasuposatzen duelako.Estreinuaren egunean urduritasunkutsu bat geneukan,baina historia borobiltzen joangara orain arte.- Esaten denez, ez dago antzezlanbi berdin nahiz etaistorio berdina kontatu.Ba bai. Ez dakit zergaitik,baina batzuetan igartzen dahori, nahiz eta istorio berdinalandu, beti ez da berdinirtetzen.- Zinea, telebista (Goenkalen,besteak beste) eta antzerkiaegin dituzu. Nonsentitzen zara erosoen?Erreztasunaren aldetik telebistada erosoena, nahikokontrolatuta daukadalako.Baina zine eta antzerkian gustoragoaurkitzen naiz. Antzerkianadrenalina dosi handiahartzen duzu. Istorio bat dahor, momentu horretan, orduhorretan eta jende horren aurreangertatzen dena. Momentukogauza da eta edozergauza gertatu daiteke. Horrekzerbait berezia dauka....eta kitto!/2008-II-29


32Agendatelefono jakingarriakSOS deiak...........................112Pegora ................................010Udaletxea ............943 70 84 00Portalea ...............943 70 84 39Udaltzaingoa.......943 20 15 25Mankomunitatea....943 70 07 99Debegesa ............943 82 01 10KIUB ....................943 20 38 43Epaitegia .............943 03 34 00Iberdrola..............901 20 20 20Naturgas..............902 12 34 56DYA Larrialdiak...943 46 46 22Gurutze Gorria....943 22 22 22Mendaro osp.......943 03 28 00Anbulategia.........943 03 25 00Torrekua ..............943 03 26 50Errepideak...........902 11 20 88Ertzaintza ............943 53 17 00Eusko Tren..........902 54 32 10Pesa.....................902 10 12 10Taxiak ..................943 20 30 71.............................943 20 13 25Alkoholiko Anonimoak......629 14 18 74autobus ordutegiakEIBAR-DONOSTIA. Egunero: 07.00, 08.50, 10.30, 13.30 eta18,30. Laneguna: 08.00, 15.30, eta 20.30. Jaieguna: 09.30 eta20.30. DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 12.30, 15.00, 17.30, 19.30eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30 eta 13.30. EIBAR-BILBO. Laneguna:06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak:07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Laneguna:06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40etatik21.40etara orduro. EIBAR-GASTEIZ. Egunero: 06.15, 10.45,14.45 eta 18.45. Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegunak:08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GASTEIZ-EI-BAR. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30. Jaiegunak: 08.30,10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta 20.30. EIBAR-IRUÑA. Laneguna:07.45 eta 13.30. Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRUÑA-EIBAR. Laneguna:10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIBAR-ARRATE. Zapatua: 14.15. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00,11.00, 13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBAR. Zapatua: 14.45. Domekaeta jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EI-BAR-ELGETA. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak:12.00 eta 19.00. ELGETA-EIBAR. Laneguna: 14.00 eta20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta 19.30. ERMUA-MEN-DARO. Astelehenetik ostiralera: 06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik22.20etara orduerdiro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik21.50-era orduro. MENDARO-ERMUA. Laneguna: 06.55etatik21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 07.55-etik21.55-era orduro.tren ordutegiakEIBAR-BILBO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro.+ 10.35 eta 21.38. BILBO-EIBAR. Lanegunak: 05.57etatik20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.18. EIBAR-DURANGO. Egunero:+ 22.18. EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 06.13etatik20.13etara orduro. + 10.35 eta 21.38. DONOSTIA-EIBAR-ER-MUA. Lanegunak: 05.47etatik 20,47etara orduro.eguraldiaEuskal Meteorologia AgentziatikLAINOAK ETA OSTARTEAKBIHAR goizean hodeiak eta ostarteaktartekatuko dira, euririk gabe; gehienjota, tantaren bat edo beste. Zerua iagarbi geratuko da arratsalderako.Maximoak 15 ºC ingurukoak izango dira.DOMEKARAKO hodei gutxiago esperoda eta tenperaturak gora egingo du.29barixakuaGASTE-RENBATZARRA19.00.- GASTE ElkartearenBatzar Orokorra. Portalean(ikastaro gelan).DEPORREKOBATZARRA20.00.- Eibarko Kulb DeportibokoBatzar Nagusia.Deporren.ANTZERKIJARDUNALDIAK20.30.- ‘La verdad sospechosa’(Eurekatratro, Albacete).Coliseoan.1zapatuaBERTSO-BAZKARIA14.30.- Bertso-bazkaria,Maialen Lujanbio etaAmets Arzallus bertsolariekin.Arrate Kultur Elkartean(1. solairuan). Txartelaktabernan salgai.ANTZERKIJARDUNALDIAK20.00.- ‘La tabernera delpuerto’ (C.L.A, Pepe Eizaga,Errioxa). HezkuntzaEsparruan.2domekaKONTZERTUA12.30.- Cielito MusikaBandaren kontzertua. Coliseoantzokian.UMEENDAKO ZINEA17.00.- Sarrera: 2’80 euro.Amaña Kultur Aretoan.ANTZERKIJARDUNALDIAK20.00.- ‘La tabernera delpuerto’ (C.L.A, Pepe Eizaga,Errioxa). HezkuntzaEsparruan.3astelehenaHITZALDIA11.45.- Euskeraren motibazioalantzeko saioa. PatxiUsobiagaren hitzaldia,DBH-ko 4. mailako eta Batxilergokoikasleentzat.Armeria Eskolan.IKASTEN15.00.- Sendabelarren Foroa:‘Otsababa eta zoldabelarhandia’. Portalean.16.00.- Mermelada etakontserba tailerra (1. taldea).Portalean.ANTZERKIJARDUNALDIAK20.30.- ‘El Método Grönholm’(Producciones TeatralesContemporáneas,Madril). Coliseoan.4martitzenaIKASTEN11.00/13.00.- Bideokonferentzia:‘Ura, XXI. mendekopetrolioa’. Hizlaria:Enrique Noain Zendoia.Hezkuntza Esparruan.GURASOAK MARTXAN18.30.- ‘Gure seme-alabenautoestimua agresibitatearekinlotuta’. MogelIsasin.ANTZERKIJARDUNALDIAK20.30.- ‘El Método Grönholm’(Producciones TeatralesContemporáneas,Madril). Coliseoan.5eguaztenaGURASOAKMARTXAN19.00.- Hitzaldia: ‘Cómoprevenir el fracaso escolar’.Urkizu ikastetxean.IKASTEN19.30.- Kaleetan Kantuz.Entsaioa. San Andres elizakolokaletan.ANTZERKIJARDUNALDIAK20.30.- ‘Grönholm Metodoa’(Txalo Produkzioak,Gipuzkoa). Coliseoan.6eguenaIKASTEN16.00.- Mermelada etakontserba tailerra (2. taldea).Portalean.EGO IBAR ZINE-KLUBA17.30 eta 21.00.- ‘Lasaventuras amorosas del jovenMoliére’. Sarrera: euro2. Hezkuntza Esparruan.HITZALDIA18.30.- Hitzaldia: ‘Sexualitateaagerian’. Hizlaria:Hirusta. Martxoaren 8-koprogramazioaren parte.Portalean.erakusketakMartxoaren 2ra arteJesika Martínez-Alcocer-en`Interbentzioa aretoan´erakusketa (marrazkiak,akrilikoak, eskulturak).Portalean.Mari Fran Ereñaeta Olga Gómez-enpintura eta zeramikaerakusketa.Topalekuan.Martxoaren 15era arteJose Luis Irigoien-enargazki erakusketa(Nahikari Gabilondoeta Amaia Agirre).Kultu tabernan....eta kitto!/2008-II-29


lehiaketakP roiektEIBAR ProiektuTeknologikoen LehiaketaEpea: Martxoaren 1era arte.Informazioa:www.euiti.eibar.ehu.esMakrolehiaketaEpea: Martxoaren 2ra arte.Informazioa:Errota GaztelekuanXI. Eguen ZuriA rgazki LehiaketaGaia: Aratosteak.Epea: Martxoaren 4ra arte.Informazioa: ArrateKultur Elkartea.www.eibar.org/blogak/kultuXIV. IpurterreIpuin LehiaketaEpea: Martxoaren 12ra arte.Informazioa: ...eta kitto!Euskara Elkartea.943-200918 telefonoadenborapasakAurkitu hemen Mandiola balleko 15 baserriren izenak.farmaziakagendA 3329, barixakuaGOIZEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)1, zapatuaGOIZEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)2, domekaGOIZEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)3, astelehenaGOIZEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)4, martitzenaGOIZEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)5, eguaztenaGOIZEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)6, eguenaGOIZEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)7, barixakuaGOIZEZ Larramendi (Calbetón, 19)GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)II. Industriagintzariburuzko argazki lehiaketaGaia: Industriagintza.Modalitatea: Euskarri digitalean.Epea: Martxoaren 14ra arte.Informazioa: ArmeriakoIkasle Ohien Elkartean.943-203146 telefonoa.aaa@armeriaeskola.comVIII. Eskola-Bideo lehiaketaEpea: Martxoaren 30era arte.Informazioa: La Salle Azitain.Telefonoa: 943121698.lsallensae@planalfa.eszinemazinemauntzaga“Sweeney Todd”ZUZENDARIA:Tim BurtonAKTOREAK:Johnny Depp, Helena Bonham C.,Alan Rickman, Timothy Spall...Benjamín Barkerrek hamabost urteeman ditu kartzelan, nahiz eta errugabeaizan. Kartzelatik ihes egin eta Londreserajoan da. Sweeney Todd moduan, epaituzuen gizonaren aurka egitea eta Lucyalaba bilatzea du helburu…ego-ibar“Las aventuras amorosas...”ZUZENDARIA:Lauren TirardAKTOREAK:Romain Duris, Fabrice Luchini,Laura Morante, Edouard Baer...22 urte baino ez zituenean, Jean-BaptistePoquelin, “Moliere”, aktorea zen. Oraindikez zuen gero izango zuen arrakastarik etakartzelara sartu eta urten zebilen. Historigileekbadakite 13 urtean desagertutaegon zela, arrakasta lortu aurretik. Zertan?Aurrekoaren SOLUZIOAikastaroakUEUko UdaberrikoIkastaroakEpea: Martxoaren 14raarte.Informazioa eta matrikula:www.ueu.org edoMarkeskuan (943821426telefono zenbakia).Gurasoak Martxan‘Curso de habilidades parala vida’, Hilario Garrudopsikologoarekin.Norentzat: 12-16 urtekoseme-alabak dituztenguraso edo arduradunentzat.Noiz: Apirilak 17 eta 24eta maiatzak 6,18.00etan Portalean.Matrikula: Doan. Pegoran.Epea: Apirilaren 11raarte.TAILERRAMenpekotasunari aurreegiteko prebentzioprogramaEpea: Martxoaren 25eraarte.Non: Pegoran.hildakoak- Fernando Luis Gómez Gutiérrez.61 urte. 2008-II-14.- Concepción Escudero Guerra.95 urte. 2008-II-19.- Jaime Carmona Martín.73 urte. 2008-II-21.- Juanita Lander Irisarri.84 urte. 2008-II-23.- Mª Luisa Noriega Noriega.92 urte. 2008-II-23.- Elvira Lasa González.82 urte. 2008-II-26.jaiotakoak- Urko Landa Uruñuela.2008-II-13.- Ane Arriola Esteibar.2008-II-14.- Libe Bastida Barrutia.2008-II-15.- Xabier Teruel Gil.2008-II-15.- Eneko Teruel Gil.2008-II-15.- Maialen Hita Garabal.2008-II-16.- Irene Lezea Artadi.2008-II-17.- Adrián Lorenzo Aguilar.2008-II-18.- Unax Hernández Becana.2008-II-19.- Eneko Renedo González.2008-II-23.diru-laguntzakHitzarmenak kulturaerakundeekinEpea: Martxoaren25era arte.Non: Pegoran.UEU-ko matrikularakoZenbatekoa: Matrikularenerdia.Epea: Maiatzaren30era arte.Non: Pegoran....eta kitto!/2008-II-29


merkekittoETXEBIZITZAK● Logela hartuko nuke alokairuan. Tel.646-394857.● Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan.Tel. 679-720405. Jorge.● Elgoibarko Sigman pisua salgai. 60 m 2 .Logela bi, egongela, sukalde handia, komunaeta balkoia. Berriztua, jantzita etaoso eguzkitsua. Tel. 636-274420.● Eibar erdialdean pisua hartuko nukealokairuan. 3 logela eta egongelarekin.Tel. 943-203924.● Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan.Tel. 626-061112.● Debagoienan edo Debabarrenan pisuahartuko nuke alokairuan. Tel. 619-812347.● Pisua salgai Legarreko dorreetan. 3 logela,egongela, sukaldea, komun bi, balkoiaeta despentsa. Eguzkitsua eta denakanpora begira. Tel. 653-733357.● Soraluzeko Rabal kalean pisua salgai.64 m 2 . Logela bi, egongela, sukaldea etakomuna. Tel. 658-339709.● Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan.Tel. 649-199638.● Pisua salgai Egigurentarrenean. Logelabi, sukalde-jangela-egongela eta komuna.Trasteroa etxe barruan eta beste batkanpoan. Jantzita. Egoera onean. Tel.635-752986.● Logela edo pisua hartuko nuke alokairuan.Tel. 679-568370.LOKALAK● Garaje irekia eta trasteroa salgai. Tel.607-695054.● Elgoibarko Olaso poligonoan lokala salgai.200 m 2 . Bulegoak ipintzeko prestatua.Tel. 639-313293.● Jatetxea traspasoan jubilazioarengatik.Martxan eta oso egoera onean. Tel. 697-494283.● Trasteroa erosi edo hartuko nuke alokairuan.Tel. 627-934675....etamusu batzuretakoSALEROSKETAK● Bizikleta salgai. Karbonozkoa. GokaGrenwich markakoa. 54 tailakoa. Urtebetedu. 900 euro. Tel. 610-631842.● Solarium tolesgarria salgai. Infragorriaketa MP3-arekin. Etxerako. Berria. 950 euro.Tel. 699-623821.● Bizikleta salgai. Orbea Arin markakoa.Dura-ace taldearekin. 2005ekoa. 1.700euro. Tel. 656-768944.● Bikotearentzako kanping-eko koltxonetasalgai. Erabili gabe. Puzgailua opari.Tel. 653-717875.● Errepideko bizikleta salgai. Osagarriguztiekin. Behin erabilita. Prezio onean.Tel. 653-717875.● Mountain-bikea salgai. Orbea Orionmarkakoa. 24 tailakoa. 7 urtetik aurrerakoendako.Deitu 20.00etatik aurrera. Tel.943-530746.AUTOAK● Renault Scenic salgai. Egoera onean etaextra guztiekin. IAT pasatuta. 85.000 km.Tel. 607-230077.BESTELAKOAK● Ume mahaiaren tota aurkitu zen zapatugauean San Andres parrokiaren parkean.Urdin kolorekoa. Tel. 679-358806.● Urrezko pultsera aurkitu da Armaginkalean, Mari Carmen izenarekin. Tel. 943-208089.Atal honetako iragarkiak doandira, etxeen, lokaleneta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAKhonakoak dira: Etxeak, lokalak,garajeak: alokatu, 10 euro;saldu, 15 euro. Autoak: 10 euro.Doaneko iragarkietan, 12 hitzonartuko dira gehienez.Iragarkiak ipintzeko: 943-200918 (Marisol).Zure senide edo lagunen batzoriontzeko aukera ezin hobeaeskaintzen dizugu. Argazkiarruntaren prezioa 3 eurokoaizango da; argazki bikoitzarena(bikoteak...) 6 euro. Argazkiaeta testua eguaztena aurretikegon beharko da ...eta kitto!-n.LANA● Neska eskaintzen da umeak zaindu edopublizitate banaketak egiteko. Tel. 664-651415.● Mutila eskaintzen da kamarero edo sukaldarilaguntzaile moduan. Tel. 666-054698.● Neska eskaintzen da nagusiak zaindueta garbiketa lanetarako. Tel. 686-127137.● Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 646-394857. Celia.● Emakumea behar da umeak zaintzeko.Deitu 19.00etatik aurrera. Tel. 943-700400.● Emakumea eskaintzen da nagusiak edoumeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.943-030650.● Euskal musika rock popo elektronikoaproiekturako teklista behar da. Tendentziaikusteko: www.myspace.com/nineuproiektuaTel. 665-732640.● Ingelesezko klase partikularrak ematendira. Maila guztietarako. Martitzen etaeguenetan goizez. Tel. 645-728317 edo943-201294.● Emakumea eskaintzen da arratsaldeznagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.Tel. 652-715908 edo 943-742201. Araceli.● Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Tel. 648-210838.● Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 616-230814.● Margolari autonomoa behar da. Gutxienezurte biko esperientziarekin. Tel. 690-005800.● Ileapaintzailea behar da jornada erdirako.Esperientziarekin. Tel. 637-302318.● 28 urteko mutil arduratsua eskaintzenda edozein lanerako. Tel. 625-917400.● Emakumea behar da umeak zaindu etaetxeko lanetarako. Ordutegia: 08.15-12.15. Tel. 667-656096.● Neska eskaintzen da arratsaldez umeakedo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.Tel. 671-439914.● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.679-095634 edo 943-530718.● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.608-376387.● Neska eskaintzen da nagusiak, gaixoaketa umeak zaintzeko. Tel. 943-200994 edo617-571210.● Neska eskaintzen da nagusiak zaindueta garbiketa lanetarako, interna edo externamoduan. Tel. 699-813826.● Emakumea eskaintzen da kamarera lanakegin eta umeak edo nagusiak zaintzeko.Tel. 610-902124.● Mutila eskaintzen da makinak garbitzeko.Ikasketak eta esperientzia. Tel. 610-902124.● Neska arduratsua eskaintzen da goizezgarbiketa lanetarako. Tel. 665-726288.● Gizona eskaintzen da elektrizista, iturgineta peoi lanetarako. Tel. 605-363960edo 943-530718.● Neska eskaintzen da arratsaldez garbiketalanak egiteko orduka. Tel. 690-791689.● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.626-865691.● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaintzeko. Interna edo externa moduan.Tel. 606-658464.● Erizain laguntzailea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 663-301585.● Neska eskaintzen da kamarera moduanlan egiteko. Esperientzia. Tel. 663-301585.● Emakume euskalduna behar da Eibarkodenda batean lan egiteko. Tel. 676-193782.● Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu eta etxeko lanetarako. Baita jostunlanetarako ere. Tel. 686-521598.● Neska behar da asteburu eguerdietankamarera bezala eta sukalde lanak egiteko.Tel. 699-181472.● Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu edo garbiketa lanetarako. Tel.649-368137.● Neska eskaintzen da orduka umeak edonagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.Tel. 660-739555.● Neska eskaintzen da edozein lanerako.Tel. 630-404538.● Emakumea eskaintzen da orduka lanegiteko. Tel. 616-305808.● Neska eskaintzen da orduka nagusiakedo umeak zaintzeko. Tel. 697-869958.● Mutila eskaintzen da kamarero moduanedo garbiketa lanak egiteko. Tel. 680-250527.● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu, garbiketa lanak egin edo kamareramoduan. Tel. 680-250527.● Enpresa Zientzietan diplomatuak laguntzaklaseak ematen ditu etxez-etxe.Edozein irakasgai. Tel. 647-232536.Zorionak, ANE Dávila, atzo8 urte bete zenittualako,Gure etxeko printzesarimaittasunez, Josu, aitatxoeta amatxoren partez.Zorionak, AINARA!! Gaurbertan zure 4. urtebetetziaospatuko dogu, aurten zureegunian gaiñera. Muxu haundibat etxekuen partez.Zorionak, MARI KARMEN,hillaren 26xan urtiak eginzendualako. Eibarko lagunenpartez: Barrutia, Urkiaeta Zuloagatarrak.Zorionak, ENEKO, domekanhonezkero urte bi egingodittuzu-eta. Muxu haundibat zure anaixareneta gurasuen partez.Zorionak, MAIALEN,eguaztenian hiru urte eginzenittuan-eta. Muxu haundibat aitxitxa, amamaeta tion partez....eta kitto!/2008-II-29

More magazines by this user
Similar magazines