ogres novada attīstības programma 2011. – 2017 ... - Ogres novads

ogresnovads.lv

ogres novada attīstības programma 2011. – 2017 ... - Ogres novads

Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam

SATURS

Terminu skaidrojumi ........................................................................................................... 6

Saīsinājumi .......................................................................................................................... 7

Ievads ................................................................................................................................... 8

1. Ogres novada pašreizējās situācijas raksturojums .................................................... 10

1.1. Ogres novada fiziski ģeogrāfiskais raksturojums .................................................. 10

1.1.1. Ģeogrāfiskais stāvoklis ............................................................................... 10

1.1.2. Reljefs, augsnes un fizioģeogrāfiskie rajoni ............................................... 10

1.1.3. Tektoniskā un ģeoloģiskā uzbūve ............................................................... 11

1.1.4. Derīgie izrakteņi ......................................................................................... 11

1.1.5. Pazemes ūdeņi ............................................................................................ 12

1.1.6. Ģeotehniskie apstākļi .................................................................................. 13

1.1.7. Klimatiskie apstākļi .................................................................................... 15

1.1.8. Iekšējie ūdeņi .............................................................................................. 15

1.1.9. Meži un purvi .............................................................................................. 16

1.1.10. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ........................................................... 17

1.1.11. Ainavu apvidi ............................................................................................. 19

1.2. Iedzīvotāji un apdzīvojums ..................................................................................... 20

1.2.1. Iedzīvotāju skaita izmaiņas ......................................................................... 20

1.2.2. Iedzīvotāju sastāvs ...................................................................................... 21

1.3. Ogres novada ekonomiskās attīstības tendences ..................................................... 22

1.3.1. Iekšzemes kopprodukts un pievienotā vērtība ............................................ 22

1.3.2. Investīciju piesaiste ..................................................................................... 22

1.3.2.1. Privātās investīcijas ....................................................................... 22

1.3.2.2. Publiskās investīcijas ..................................................................... 23

1.3.2.3. Ārvalstu investīcijas....................................................................... 24

1.3.3. Nodarbinātība ............................................................................................. 25

1.3.3.1. Nodarbinātos skaits uzņēmumos ................................................... 25

1.3.3.2. Nodarbināto skaits valsts un pašvaldību institūcijās ..................... 26

1.3.3.3. Pašnodarbināto skaits..................................................................... 26

1.3.4. Bezdarba raksturojums ............................................................................... 27

1.3.5. Darba samaksa ............................................................................................ 29

1.3.6. Tautsaimniecības nozaru attīstība ............................................................... 29

1.3.6.1. Uzņēmumu skaita dinamika un sadalījums pa nozarēm ................ 29

1.3.6.2. Uzņēmumu apgrozījums ................................................................ 31

1.3.6.3. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ...................................................... 32

1.3.6.4. Nekustamā īpašuma nodoklis ........................................................ 33

1.3.7. Rūpniecība .................................................................................................. 33

1.3.8. Lauku uzņēmējdarbība ............................................................................... 34

1.3.8.1. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme ............................................. 34

1.3.8.2. Lauksaimniecības nozaru raksturojums ......................................... 35

1.3.9. Tūrisms ....................................................................................................... 37

1.3.9.1. Tūrisma attīstība ............................................................................ 37

1.3.9.2. Tūrisma resursi un pakalpojumi .................................................... 38

1.3.10. Eksporta uzņēmumi .................................................................................... 40

1.3.11. Finanšu pakalpojumi ................................................................................... 40

1.3.12. Biznesa inkubators ...................................................................................... 40

1.3.13. Uzņēmēju sabiedriskās organizācijas ......................................................... 41

Ogres novada pašvaldība, 2010 3

More magazines by this user
Similar magazines