ogres novada attīstības programma 2011. – 2017 ... - Ogres novads

ogresnovads.lv

ogres novada attīstības programma 2011. – 2017 ... - Ogres novads

Ogres novada attīstības programma 2011. - 2017. gadam

1.4. Infrastruktūra ........................................................................................................... 43

1.4.1. Satiksmes infrastruktūra un pakalpojumi ................................................... 43

1.4.1.1. Autoceļu un ielu tīkls ..................................................................... 43

1.4.1.2. Dzelzceļš ........................................................................................ 46

1.4.1.3. Velotransports ................................................................................ 47

1.4.1.4. Sabiedriskais transports ................................................................. 47

1.4.2. Sakaru komunikācija un informatizācija .................................................... 49

1.4.3. Enerģētikas infrastruktūra ........................................................................... 50

1.4.3.1. Elektroapgāde ................................................................................ 50

1.4.3.2. Siltumapgāde ................................................................................. 51

1.4.3.3. Gāzes apgāde ................................................................................. 52

1.4.4. Vides infrastruktūra .................................................................................... 52

1.4.4.1. Ūdenssaimniecība .......................................................................... 52

1.4.4.2. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana .............................................. 53

1.4.4.3. Atkritumu apsaimniekošana .......................................................... 54

1.4.5. Vides kvalitāte ............................................................................................ 56

1.4.5.1. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas .................................. 56

1.4.5.2. Virszemes ūdeņu kvalitāte ............................................................. 56

1.4.5.3. Vides riski ...................................................................................... 56

1.5. Sabiedriskas nozīmes infrastruktūra ....................................................................... 58

1.5.1. Pašvaldības pārvaldes un iedzīvotāju apkalpošanas iestāžu infrastruktūra 58

1.5.2. Izglītības, sporta un kultūras iestāžu infrastruktūra .................................... 58

1.5.3. Sociālās un veselības aprūpes iestāžu infrastruktūra .................................. 60

1.5.4. Kapsētas un piemiņas vietas ....................................................................... 60

1.5.5. Parki, skvēri, rekreācijas zonas un peldvietas ............................................ 61

1.6. Apdzīvojums un mājokļi ......................................................................................... 63

1.6.1. Mājokļu veidi un to kvalitāte ...................................................................... 63

1.6.2. Dzīvojamo māju apsaimniekošana ............................................................. 64

1.7. Izglītība ................................................................................................................... 65

1.7.1. Pirmsskolas izglītība ................................................................................... 65

1.7.2. Vispārējā pamatizglītība un vidējā izglītība ............................................... 66

1.7.3. Profesionālā izglītība .................................................................................. 68

1.7.4. Profesionālās ievirzes izglītība ................................................................... 69

1.7.5. Interešu izglītība ......................................................................................... 70

1.8. Sports....................................................................................................................... 72

1.8.1. Sporta organizācijas .................................................................................... 72

1.8.2. Sporta nozares finansēšanas kārtība ........................................................... 73

1.8.3. Sporta pasākumi ......................................................................................... 73

1.8.4. Sporta infrastruktūra ................................................................................... 74

1.8.5. Investīcijas sporta infrastruktūrā ................................................................ 74

1.8.6. Sports visām paaudzēm .............................................................................. 75

1.9. Kultūrvide ............................................................................................................... 77

1.9.1. Kultūrvēsturiskā ainava un kultūras pieminekļi ......................................... 77

1.9.2. Ogres vēstures un mākslas muzejs un novadpētniecības darbs .................. 78

1.9.3. Novadpētniecības izpētes objekti ............................................................... 79

1.9.4. Bibliotēkas .................................................................................................. 80

1.9.5. Nemateriālais kultūras mantojums ............................................................. 81

1.10. Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība .............................................................. 85

1.10.1. Sociālās situācijas raksturojums ................................................................. 85

Ogres novada pašvaldība, 2010 4

More magazines by this user
Similar magazines