2010. gada oktobris Nr.10 - Jelgavas rajona padome

jrp.lv
  • No tags were found...

2010. gada oktobris Nr.10 - Jelgavas rajona padome

2010. gadaoktobrisNr.10 (12)ISSN 1691-6158Mājas lapa –palīgsiedzīvotājiemVērienīgas pārmaiņas piedzīvojusiJelgavas novada pašvaldībasmājas lapa www.jelgavasnovads.lv.Tajā atrodamane vien noderīga informācijapar pašvaldību, bet arī iespējamsiepazīties ar pašvaldībaspiedāvāto pakalpojumu klāstu,izcenojumiem un izdrukāt sevvajadzīgās veidlapas.Mājas lapā ir atrodama informācija gan parnovadu, gan atsevišķām pagastu pārvaldēm.Pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļasspeciāliste Vineta Ģenderte stāsta, ka vairsnetiek uzturētas atsevišķu pagastu mājas lapas– tām ir izveidota pāradresācija uz Jelgavasnovada mājas lapu. «Piemēram, ja cilvēks ievadawww.eleja.lv, tad atveras Jelgavas novadapašvaldības mājas lapa ar attiecīgā pagastaievietoto informāciju,» skaidro speciāliste.Ļoti praktiska ir sadaļa «Pakalpojumi».Tajā norādīts, kādus pakalpojumus piedāvādažādas pašvaldības institūcijas – Bāriņtiesa,Būvvalde, Dzimtsarakstu nodaļa, Kanceleja,Plānošanas nodaļa, Izglītības pārvalde, Sociālānodaļa un citas. Tāpat te norādīts, kā iespējamssaņemt atļauju publisku pasākumu rīkošanai,tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās.Šajā sadaļā pieejamas arī vairākas veidlapas,ko iedzīvotāji var izdrukāt un aizpildīt mājās,tādējādi iestādē pavadot mazāk laika. «Laišī sadaļa kalpotu kā palīgs iedzīvotājiem unļautu ietaupīt laiku, tajā ievietoti pakalpojumuapraksti – kas jādara, kur jāvēršas, cik tas maksā,kā arī cita praktiska informācija,» piebilstV.Ģenderte. Mājas lapā pieejama arī pašvaldībasspeciālistu kontaktinformācija, darba laiki,kā arī elektroniski iespējams pieteikties uz vizītipie Jelgavas novada domes priekšsēdētāja,viņa vietniekiem un izpilddirektora.Mājas lapa ir ne vien praktiska, bet arī saturiskibagāta. Tajā atrodami gan pašvaldībassaistošie noteikumi, gan aktualitātes dažādāsjomās, gan pasākumu un notikumu kalendārs,gan pašvaldības laikraksts «Jelgavas NovadaZiņas» elektroniskā formātā.Apskatot mājas lapas apmeklējuma rādītājus,var secināt, ka tā pēdējā laikā ir diezganapmeklēta. V.Ģenderte informē, ka augustābijuši 7312 unikālie apmeklējumi, bet līdz28. septembrim – 7102. Septembrī visvairākskatītās sadaļas ir «Līvbērze» un «Glūda»,bet tālāk seko «Iepirkumi», «Izglītība»,«Novada pašvaldība», «Domes sēdes», «Sesava»,«Eleja», «Sports, sacensību rezultāti»,«Jaunsvirlauka», «Projektu nodaļa», «JelgavasNovada Ziņas».Ilze Knusle-JankevicaVeido industriāloteritoriju datu bāziNorvēģijas valdības divpusējāfinanšu instrumenta projekta«Zemgales reģiona pašvaldībuinstitucionālo spēju stiprināšanaekonomisko aktivitāšuveicināšanai sadarbībāar Norvēģijas institūcijām»gaitā izstrādāta Zemgalesplānošanas reģiona ģeoportālasastāvdaļa – Industriāloteritoriju datu bāze –, kurāievietot informāciju par savāīpašumā esošām industriālajāmzemēm aicināti arī Jelgavasnovada iedzīvotāji.3.lpp.Elejas muižas parkammeklē jaunu veidoluElejā ap 80 dalībnieku starptautiskāseminārā diskutēja parinteraktīvas sabiedriskas vietasizveidi Jelgavas novadā. Izvērtējotvisus kritērijus, jau iepriekštika izlemts, ka šāda vieta varētubūt Elejas muižas parks, un šajāseminārā tika meklētas idejas,kādu tieši to veidot. Pašvaldībasvadība un kultūras dzīvesorganizētāji ir vienisprātis, kaElejas parks ir piemērota vieta,kur rīkot novada kultūras pasākumusun svētkus, tāpēc parkamvajadzētu piešķirt jaunu veidolu.«Lai gan idejas bija dažādas – gan praktiskas,gan virtuālas –, galvenais secinājums ir viens:jāizveido parka ilgtermiņa attīstības plāns, jošobrīd vairāk tiek runāts par atsevišķu elementuizveidi un izvietošanu parkā,» uzsver projektakoordinatore Vita Kindereviča.Seminārs notika «Trans in Form» projektagaitā, un Elejā viesojās projekta partneri uneksperti no Norvēģijas, Polijas, Zviedrijas,Vācijas, Lietuvas un Latvijas. Viņi iepazinās arJelgavas novada pašvaldības izstrādāto idejuparkā izvietot vides dizaina objektu – komtesesDagmāras Mēdemas skulptūru – un piedāvājasavu redzējumu par teritorijas labiekārtošanuun attīstīšanu.V.Kindereviča stāsta, ka strādāja septiņasdarba grupas. Lai gan ideja par sievietesskulptūras izveidi saņēma atzinīgus vārdus,katrai grupai bija savs redzējums par to, kamvēl parkā jāatrodas. Tomēr bija arī lietas, kurasuzsvēra visas grupas – eksperti bija vienisprātis,ka steidzami jāveic nepieciešamie darbi,lai saglabātu tējas namiņu un pilsdrupas, kopabojājis laika zobs.Darba grupu piedāvātās idejas bija ganreālas un piezemētas, gan pārdrošas un šodienasapstākļos pat nerealizējamas. «Vienano idejām bija iezīmēt pils kontūras, lai gūtukaut aptuvenu priekšstatu par to, cik liela bijusiElejas pils. Vēl bija ieteikums pārvietot skatuvi,savukārt Elejas vidusskolas skolēni, kuri ir arīDagmāras skulptūras skices autori, savu idejuvēl papildināja, piedāvājot parkā izveidot divasSakārtos ēkas, ceļus, ietvesun ielu apgaismojumuJelgavas novada pašvaldībašajā un nākamajā gadā realizēs17 projektus, kas vērsti uz to,lai uzlabotos novada iedzīvotājudzīves kvalitāte. Kā informēJelgavas novada pašvaldībasProjektu nodaļas infrastruktūrasprojektu speciāliste Anita Skubiļina,četrus projektus plānotspabeigt jau šogad, bet pārējos– nākamgad.Visi 17 projekti apstiprināti Lauku atbalstadienesta (LAD) programmā «Pamatpakalpojumiekonomikai un iedzīvotājiem»,kuras mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskāsinfrastruktūras kvalitātes uzlabošanai laukuteritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.«Mūsu projekti, kas ir apstiprināti,galvenokārt paredz publisku ēku rekonstrukciju,ceļu un ielu apgaismojuma sakārtošanupagastos,» stāsta A.Skubiļina.Šogad sākti realizēt pieci projekti, kasFOTO: Eksperti no Norvēģijas, Polijas, Zviedrijas, Vācijas, Lietuvas un Latvijas iepazinās ar Elejas muižasparku, lai pēc tam izstrādātu un piedāvātu savu redzējumu par parka tālāko attīstību. Viens no ieteikumiembija ar ziedu vai grants palīdzību, noklājot laukumu, parādīt Elejas pils ēkas aprises.paredz aktivitāšu centra izveidi Zaļeniekupagastā, gājēju laipas izbūvi pār Svētes upiSvētes pagastā, apgaismojuma līniju izveidošanuKalnciema Plostmuižās un Valgundespagasta ceļa Timmas–Taigas–Oši rekonstrukciju(divas kārtas). Projektu speciālistenorāda, ka šie projekti šogad arī jāpabeidz,izņemot aktivitāšu centra izveidi Zaļeniekos.Pārējie projekti, kas tiks realizēti 2011. gadā,apkopoti tabulā.Visu projektu izmaksas, neieskaitot PVN, irnepilni 972 tūkstoši latu. A.Skubiļina skaidro,ka, īstenojot šos projektus, pašvaldība atgūs 90procentus no to attiecināmajām izmaksām,bet pati segs PVN. Projekta izmaksas bezPVN norādītas tabulas sadaļā «Attiecināmāsumma».Ilze Knusle-Jankevicapastaigu takas,» stāsta projekta koordinatore.Viņa piebilst, ka ārvalstu eksperti uzsvēra– Elejas parkā ir unikāli un reti sastopami koki,kas noteikti ir jāsaglabā. Turklāt tiem pat varētudot vārdus.Domas lidojumam vairāk ļāvās LatvijasLauksaimniecības universitātes ainavu arhitektūrasstudenti, kuri piedāvāja modernākus,vērienīgākus, bet arī grūtāk realizējamus risinājumus.«Studentu ierosinājums bija veidotpagātnes – nākotnes parku. Vienu ēku viņiieteica izveidot par pagātnes pieturvietu, izvietojottajā vēsturiskus materiālus, bet otru – parnākotnes māju, kur vieta būtu futūristiskiemgaismas objektiem un citām performancēm,» tāV.Kindereviča, piebilstot, ka doma par gaismuprojekcijām semināra laikā izskanējusi vairākkārt.Bijis pat ierosinājums gaismas projekcijasveidot tā, lai radītu iespaidu, ka parkā klejospoki. Tas parkam piešķirtu mistikas auru.«Seminārs bija ļoti vērtīgs, jo idejas mumsnoderēs arī nākotnē, turklāt tās varēs pielietotne tikai Elejas parkā, bet arī citos pagastos,»piebilst projekta koordinatore. Nozīmīga irarī Rundāles pils direktora Imanta Lancmaņasarūpētā prezentācija un fotogrāfijas par Elejasmuižas vēsturi. Tagad projekta galvenaiseksperts norvēģis Maikls Fullerdžī apkopossemināra gaitā gūtos priekšlikumus un sniegsrekomendāciju, kā veiksmīgāk veidot parku,lai padarītu to par pievilcīgu vietu ne tikaivietējiem iedzīvotājiem, bet arī tūristiem. Tadpašvaldības speciālisti izvērtēs viņa ieteikumusun izlems, ko iespējams īstenot šī projekta laikā.Attiecināmā summa, LsLAD apstiprinātie projektiNosaukumsLīdz nākamā gada maijam jāizstrādā tehniskādokumentācija, bet projekts jāpabeidz līdz2012. gada beigām.Laikraksts «Jelgavas Novada Ziņas» jaurakstīja, ka pašvaldība īsteno Baltijas jūrasreģiona programmas projektu «Lauku reģionutransformēšana, veidojot jaunus attīstībasscenārijus, vēstījumus un pievilcīgu vides dizainu».Tā kopējais budžets ir 200 000 eiro, betpašvaldības līdzfinansējums ir 15 procenti jeb 30000 eiro apmērā. Svarīgākie projekta ieguvumibūs novada vēstures apzināšana, iedzīvotājuidentitātes un piederības sajūtas stiprināšana,interaktīvas sabiedriskas vietas izveide.Ilze Knusle-JankevicaFoto: Krišjānis Grantiņš70 000 Elejas pagasta sabiedriskās ēkasrekonstrukcijas 2. kārta84 984,75 Saieta nama izveide Glūdas pagastā60 000 Svētes pagasta Jēkabnieku k/n elektroapgādesizbūve un iekštelpu rekonstrukcija50 000 Sesavas pagasta Bērvircavas tautas namarekonstrukcija129 676,49 Aktivitāšu centra izveide Zaļenieku pagastā81 404,96 Lielplatones tautas nama rekonstrukcijas 2. kārta25 000 Gājēju laipas «Imantas» pār Svētes upi izbūve43 000 Valgundes pagasta Mehanizatoruielas apgaismojuma ierīkošana45 541,95 Vircavas pagasta Mazlauku ciemataapgaismojuma ierīkošana14 000 Gājēju celiņa izbūve Zaļenieku pagastā30 000 Apgaismojuma līniju izveidošana Plostmuižās,Kalnciema pagastā75 000 Valgundes pagasta pašvaldības ceļaTimmas–Taigas–Oši (3 km) rekonstrukcija59 000 Bauskas šoseja–Vilkudārza iela–Meža prospektsgājēju celiņa izbūve Elejas pagastā62 000 Gājēju celiņu izbūve Vilces un Ziedkalnesciematos Vilces pagastā17 030,46 Līvbērzes pagasta kultūras nama rekonstrukcijaēkas kvalitātes uzlabošanai, 2. kārta58 043,98 Valgundes pagasta pašvaldības ceļa Timmas–Taigas–Oši (3 km) rekonstrukcijas 2. kārta66 815,49 Stadiona rekonstrukcija Kalnciema pagastā


2 2010. gada oktobris INTERVIJAVai jūs zināt, kaJelgavas novadapašvaldībai ir savamājas lapa?Santa no Valgundes:«Jā, zinu, ka tādamājas lapa ir, tačupati neesmu ne reizito izmantojusi.Man labāk patīk,ja es aktuālo varuizlasīt avīzē, nevisinternetā. Turklātveciem cilvēkiem laukos vispār šāda lietanav vajadzīga, labāk, lai gādā vairākusinformācijas resursus papīra formātā.Taču, domājot par jauniešiem, jāteic, kaviņiem noteikti vieglāk būtu kaut ko atrastinternetā, piemēram, par pasākumiemnovadā. Noteikti vajadzētu pievienot arīinformāciju par to, cik maksā biļete uzpasākumu.»Jānis Ņikitins noVircavas:«Nav bijusi nekādasaskare ar pašvaldībasmājas lapu.Parasti sev nepieciešamomeklēju citosinterneta resursos,tā šķiet vienkāršāk.Jāatzīst, ka īpašipar novadā notiekošo neinteresējos. Laipiesaistītu jauniešus, varbūt pašvaldībasmājas lapā var rīkot konkursus, likt fotogalerijas no dažādiem pasākumiem. Varbūtpat bildes, ko jaunieši paši iesūta.»Inese no Kalnciema:«Nē, nezinu, katāda ir. Ar internetuesmu lielos draugosun uzskatu, ka manizdevīgāk un ērtākjaunumus ir uzzinātinternetā. Vēl jovairāk tāpēc, ka tadmakulatūra mājās nekrājas. Taču šobrīd,lai uzzinātu aktuālāko, kas notiek pagastā,iztieku ar to, ko man pastāsta draugi,kaimiņi, ar materiāliem, kas pieejamipagasta pārvaldē, tāpat avīzi lasu. Varbūt,ka jaunajā mājas lapā varētu izveidotsadaļu «Sludinājumi», kas iedzīvotājiemļautu pirkt, pārdot, mainīt.»Vita no Valgundes:«Visu sev nepieciešamouzzinu, lasotavīzes, vai arī pagastapārvaldē, kaduz turieni aizeju.Jāatzīst godīgi, kaes ar jaunajām tehnoloģijāmesmu uzjūs, tāpēc man jautājums par mājas lapunebūt nav saistošs. Es labprātāk gribētu, lainovada pašvaldības avīze iznāktu biežāknekā reizi mēnesī.»Raitis no Platones:«Mani izziņas avotisaistībā ar novaduir Zemgales plānošanasreģionaun Lauku atbalstadienesta mājas lapas.Tur uzzinu aktuālākoinformācijupar dažādiem projektiem. Taču labprātgribētu, lai Jelgavas novada pašvaldībasmājas lapā publicētu dažādas aktualitātespar iespējām novada iedzīvotājiem – parprojektiem, konkursiem, semināriem.Svarīgi, lai mājas lapas uzturētāji būtuieinteresēti domāt par iedzīvotājiem, piedāvājotviņiem iespējas izpausties.»Imants no Lielplatones:«Protams, ka internetuizmantoju katrudienu, bet par šādumājas lapu tiešāmnezinu. Būs jāpaskatās!Tiesa gan – manjau šķiet, ka ir daudziinteresantāki portāliun mājas lapas. Mani vairāk interesē, kasnotiek Latvijā. Varbūt pašvaldība savāmājas lapā varētu izveidot sadaļu, kas būtulīdzīga portālam draugiem.lv – tā novadaiedzīvotāji varētu draudzēties.»Meklē sudraba un zelta kalumapārus«Esam viena no jaunākajāmnodaļām Jelgavas novadā unvienmēr atvērta priekšlikumiem.Mēs patiesi labprāt uzklausītunovada iedzīvotāju ieteikumus,kā vēl pilnveidot mūsu darbu, kākļūt vēl saistošākiem, kā stiprinātmūsu novada ģimenes. Vienalieta ir mūsu skatījums, kas veidojies,apzinot cilvēku vēlmes unizvērtējot mūsu ikdienas darbunepilna gada garumā, kopš reālistrādājam, taču pavisam kascits – iedzīvotāju iniciatīva. Mēsgribam, lai novada ļaudis apzinātos,ka strādājam viņu labāun arī turpmāk mūsu darbs būsvērsts, lai būtu kopā ar viņiemkā dzīves priecīgajos un gaišajosbrīžos, tā arī skumjajos,» sakaJelgavas novada pašvaldībasDzimtsarakstu nodaļas vadītājaAnda Strautniece.Tieši pašlaik Dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiemradusies ideja vienkopus pulcinātnovadā dzīvojošos pārus, kas laulībā aizvadījuši25 un 50 gadus jeb tos, kam 2010. gadāiekrīt sudraba un zelta kāzas. Un turpmāk tāvarētu kļūt par lielisku mūsu novada tradīciju,ko svinēt kopā ar novada dzimšanas dienukatra gada jūlija sākumā. «No vienas puses,saprotam, ka tas ir ļoti atbildīgs un darbietilpīgsprocess – pirmām kārtām jau jāapzina visišie pāri, lai viņus varētu uzaicināt uz svinīgopasākumu, jāgādā, lai viņi tiešām vēlētos ierastiesun šajā dienā justos īpaši, lai mēs spētušīm ģimenēm izrādīt cieņu un apbrīnu, ko tāsar savu lielisko piemēru ir pelnījušas. Taču, nootras puses, tie ir jautājumi, kurus mēs labprātarī uzņemtos risināt, ja zinātu, ka novada ģimenēmtas sagādātu patiesu prieku, ka mūsupūliņi nebūs velti,» ideju atklāj A.Strautniece,aicinot sudraba un zelta kaluma pārus atsauktiesun izteikt savu vērtējumu par šo ieceri. Tasizdarāms Dzimtsarakstu nodaļā Jelgavā, Pastaielā 37, 102. kabinetā, vai pa tālruni 63012255,29104956.Kaut arī vienota Dzimtsarakstu nodaļatika izveidota drīz pēc Jelgavas novadaizveides, dzimšanas, miršanas un laulībureģistrāciju uzsākāt veikt tikai no šā gada 1.janvāra. Kāpēc tā?Šādu iespēju līdz ar administratīvi teritoriāloreformu likumdošana paredzēja, un mēsto nolēmām izmantot. Proti, Jelgavas novadāiekļāvās trīspadsmit pagasti, un katrā no tiemiepriekš bija sava Dzimtsarakstu nodaļa, līdzar to katrai bija arī savs dzimšanas, miršanasun laulību reģistrs, kas atbilstoši likumdošanaitiek veidots no gada pirmās līdz pēdējaidienai. Lai situāciju nesarežģītu, aizvadītāgada reģistru visas trīspadsmit Dzimtsarakstunodaļas noslēdza pašas, savukārt šajā gadā tosākām veidot mēs – vienota Jelgavas novadapašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa. Un tagadvisi reģistri glabājas pie mums vienotā arhīvā.Gribu gan uzsvērt, ka mūsu nodaļā par visāmtrīspadsmit agrāk autonomajām pašvaldībāmpieejami reģistri tikai kopš 1994. gada1. janvāra – laika, kad tika likvidēta Jelgavasrajona Dzimtsarakstu nodaļa. Senāki reģistriglabājas Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstunodaļas arhīvā.Vai līdz ar vienotas novada Dzimtsarakstunodaļas izveidi netika radītas būtiskas neērtībasiedzīvotājiem, kuri bija pieraduši, ka visusšīs nodaļas kompetencē esošos jautājumusvarēja nokārtot uzreiz un turpat pagastā?Neērtības varbūt rada apstāklis, ka nodaļatagad atrodas Jelgavā – jāmēro papildu ceļš –,taču pakalpojumu klāsts ir pat palielinājies, joveicam arī iedzīvotāju deklarēšanu un izziņuizsniegšanu par deklarēto dzīvesvietu. Turklātnodaļā esam trīs speciālisti, un domāju, ka trīsgalvas gudrākas nekā viena, kā tas bija pagastos.Mēs vēl joprojām visus pakalpojumusJelgavas novada teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiempiedāvājam veikt kompleksi. Piemēram,ja ģimene atnāk reģistrēt jaundzimušo,mēs uzreiz piedāvājam viņu arī piedeklarēt;ja tiek reģistrēts miršanas gadījums, tepatiespējams arī aizpildīt iesniegumu, lai saņemtupašvaldības pabalstu, kas šādā gadījumā ir 50lati. Tas neapšaubāmi ir ērtāk un izdevīgākiedzīvotājiem, jo, piemēram, Jelgavas pilsētāDzimtsarakstu nodaļa atrodas vienā ēkā, bet,lai bērniņu deklarētu, jāmēro ceļš uz citu. Mēsto visu varam izdarīt operatīvāk. Turklāt laukuļaudis pie šādas kārtības jau bija pieraduši, tādēļuzskatījām par lietderīgu to saglabāt. Jāteicgan, ka ne visi novada iedzīvotāji zina par šoiespēju, tādēļ dažkārt gadās, ka bērniņu reģistrēpēc dzimšanas vietas, piemēram, Jelgavā,bet pēc tam vienalga vecāki ir spiesti vērstiespie mums, lai mazo deklarētu. Tad arī atklājas,ka pilsētā mazo reģistrējuši, jo domājuši, ka tābūs ātrāk un ērtāk. Līdzīga situācija ir arī miršanasgadījumos – arī šo faktu var reģistrēt pēcaizgājēja deklarētās dzīvesvietas vai pēc viņamiršanas vietas. Uzskatu, ka novada cilvēkiemto ērtāk ir izdarīt pie mums.Bet kā ir ar laulību reģistrēšanu? Vai esatkonkurētspējīgi ar citu pilsētu un novaduDzimtsarakstu nodaļām, baznīcām?Jau piecus gadus laulību drīkst slēgt jebkurāšim aktam atbilstošā vietā visā Latvijā – attiecībāuz administratīvo teritoriju vairs ierobežojumunav. Tieši tas, manuprāt, ir viens noapstākļiem, kādēļ ar ievērojamu laulību skaituvismaz pagaidām lepoties nevaram, kaut ganšāda tendence vērojama visā valstī.Ja runājam par konkurētspēju, minēšuskaitļus – šogad līdz septembra beigām mūsunovadā reģistrēta 31 laulība, ieskaitot tās,kas slēgtas baznīcās. Un tas vien jau liecina,ka citur tik ierastais konveijera princips piemums vienkārši nav iespējams. Es patiesikatrai laulību reģistrācijai pievēršos individuāli– gribas, lai katrs pateiktais vārds būtu personisks,veltīts tieši konkrētai jaunajai ģimenei.Ņemot vērā to, ka dienā man jāsalaulā viensdivi pāri, šo personisko pieeju ir izdeviesnodrošināt. Jāatzīst gan, ka mūsu novadānoslēgto laulību skaits šajā gadā, visticamāk,daudz neatšķirsies no 2009. gada rādītājiem– pērn visos trīspadsmit pagastos kopā tikareģistrētas 54 laulības.Kaut arī vēl joprojām piedāvājam iespējulaulību noslēgt arī sava pagasta pārvaldestelpās – uz pagastiem izbraucam bez papildusamaksas –, šādu iespēju šogad ir izmantojušitikai divi pāri. Jā, varbūt vienā otrā pagastā,kur jau iepriekš tika rīkotas laulību ceremonijas,telpas ir daudz pievilcīgākas nekāzāle novada domes ēkā, tomēr arī novadaiedzīvotāji novērtē priekšrocības, ko sniedzpilsēta, proti, tepat ir fotosaloni kāzu bildēm,tepat ir Driksas un Lielupes tilts, pār kuriempārnest līgavu…Vienu gan gribu atgādināt – laulību ceremonijunedrīkstam noturēt brīvā dabā, un,manuprāt, tas ir tikai loģiski, jo laika apstākļitomēr nav paredzami, bet visi dokumenti,kas laulības noslēgšanas brīdī ir jāparaksta,jāapzīmogo, jāizsniedz, ir pārāk svarīgi, lai tospakļautu laika apstākļu ietekmei, vēl jo vairāk,ja reģistri glabājami simts gadus.Prieks, ka esam viena no retajām pašvaldībām,kas, nākot pretī saviem iedzīvotājiem,dzīves svarīgākajos brīžos ir sarūpējusi arīpraktisku dāvanu – valsts apmaksāto apliecību– dzimšanas, miršanas vai laulību – ievietojamskaistos cietos dokumentu vāciņos. Reģistrējotjaundzimušo, dāvinām zaļus vai sarkanus vāciņusdzimšanas apliecībai, reģistrējot laulību– baltus, kuros ieliekama laulību apliecība,savukārt miršanas apliecībai paredzēti melni.Tādējādi svarīgais dokuments ne tikai glīti izskatās,bet arī ilgāk saglabājas labā stāvoklī, jotādējādi to nevar ieplēst, saburzīt vai kā citādinejauši sabojāt. Tieši tādēļ gribas pateikt paldiesdomes deputātiem, kuri atbalstīja mūsuierosinājumu par šādu vāciņu ieviešanu.Vai laulību reģistrējat jebkurā nedēļasdienā un jebkurā laikā?Īpašos gadījumos – jā. Protams, ja jaunaispāris atbilstoši domē apstiprinātajam maksaspakalpojumu cenrādim ir gatavs maksāt parto. Maksas pakalpojumi tiek apstiprināti uzgadu, un šogad par laulību noslēgšanu īpašosgadījumos maksa papildu valsts nodevai ir50 lati, neskaitot PVN. Līdz šim tāds īpašsgadījums mums bija laulību ceremonija10. oktobrī, kas šogad iekrita svētdienā, jeb10.10.10. Īpašs gadījums būtu arī tad, ja pārisvēlētos sareģistrēties pulksten septiņos no rītavai ļoti vēlu vakarā, teiksim, pulksten 21.05,kad viņu laulībai zvaigžņu stāvoklis esot taslabvēlīgākais. Tiesa gan – par šādiem gadījumiemlīdz šim man ir stāstījuši kolēģi, pašaitādus piedzīvot vēl nav nācies, taču, ja pāristā vēlētos, mēs to noteikti īstenotu.Oficiālā laulību reģistrēšanas diena mūsunovadā noteikta sestdiena, taču bez papildusamaksas laulājam arī piektdienas pēcpusdienā,tādējādi nākot pretim iedzīvotājiem, kurišādu vēlmi izteikuši.Pašlaik valsts nodeva par laulību reģistrēšanuir pieci lati, bet pašvaldības maksas pakalpojums,ja nevēlas muzikālu pavadījumu, irpieci lati plus PVN jeb 6,05 lati. Ja pāris vēlassvinīgu ceremoniju ar muzikālu pavadījumu,tad jārēķinās, ka šis pakalpojums maksās 15latus, neieskaitot PVN.Šī gada laikā, kopš reģistrējat laulības,droši vien ir izkristalizējies tāds kā jaunā pāraportrets mūsu novadā.Tādu vienotu jaunā pāra portretu grūtiuzzīmēt, jo gadījumi ir ļoti dažādi. Taču itinspilgti iezīmējas kāda tendence, proti, pārispēc ilgstošas kopdzīves vienkārši vēlas, kā pašisaka, sakārtot dokumentus. Ir bijuši gadījumi,kad cilvēki devušies peļņā uz ārzemēm unviņiem vien zināmu apstākļu dēļ nolemjsareģistrēties. Tad nu viņi atbrauc uz mājām,lai Dzimtsarakstu nodaļā iesniegtu laulībupieteikumu, pēc tam atkal dodas strādāt uzārzemēm un vēlāk atgriežas uz pāris dienām,lai salaulātos. Daudzi precas otro un pat trešoreizi, kāds pāris atnāk reģistrēt bērniņu untad arī paši nolemj beidzot apprecēties… Tākā tādu vienotu portretu ir teju neiespējamiieskicēt. Taču statistika vienalga nav iepriecinoša– šī gada pirmajos sešos mēnešos novadaDzimtsarakstu nodaļā fiksēti 86 dzimšanasreģistri, no tiem 41 gadījumā – ar paternitātesatzīšanas iesniegumu. Tas nozīmē, ka teju 50procentos gadījumu bērniņa vecāki nav oficiālireģistrējuši laulību. Diemžēl šāda tendencevērojama ne tikai mūsu novadā, bet arī visāvalstī kopumā.Vienu gan varu teikt pavisam noteikti: japāris tomēr nolēmis apprecēties, tad visbiežākto izvēlas darīt bez liekas greznības – kāzasFOTO: «Veiksmi nesdzīve, nevis datums– ja cilvēki vēlaskopā būt laimīgi,tad tādi arī būs.Šo datumu kāzāmizvēlējāmies, jo tasvienkārši šķita interesants,»tā līvbērznieksVladislavsValentīns un InesaBreidaka no Ogres,kuri jāvārdu viensotram Jelgavasnovada Dzimtsarakstunodaļā teica10.10.10. Tiesa gan– nākamajā dienāabi devās uz Īriju,kur līdz šim piecusgadus strādājisVladislavs. Jaunopāri laulāja Dzimtsarakstunodaļasvadītāja AndaStrautniece.novadā kļuvušas vienkāršākas, vairs nav tikgreznas un lielas kā agrāk. Tiesa gan – nereti,rakstot laulību pieteikumu, pāris, īpaši gadosjauni cilvēki, pārliecināts, ka svinīgo ceremoniju,piemēram, ar mūziku, nevēlas – grib tikailiecinieku klātbūtnē oficiāli reģistrēt laulību.Bez vecāku, bez viesu klātbūtnes, taču vēlāksavas domas maina. Un tas ir pašsaprotami– sākumā laulība ir tikai ideja, bet, kad uzrakstītspieteikums, šī doma materializējas unnereti tikai tad pāris apjauš šī soļa nozīmīgumusavā dzīvē. Tieši tādēļ tagad jau uzreiz jaunajiempārjautājam, vai viņi ir pārliecināti parizvēli sareģistrēties, tuviniekiem to nezinot.Vecākiem un pieredzējušākiem pāriem mēsvēl noticam, bet par jaunajiem, vadoties nopieredzes, tomēr neesam tik droši.Taču Dzimtsarakstu nodaļas kompetencēir arī citi jautājumi – ne tikai dzimšanas,miršanas un laulību reģistrēšana. Kādi ir šiepakalpojumi un cik tie ir pieprasīti?Ikdienā strādājot, esam sapratuši, ka daudzicilvēki nemaz nezina, kā rīkoties vienā vai otrāgadījumā un ka noteiktās situācijās tieši mēsesam tie, pie kā vērsties. Piemēram, ja personasasniegusi piecpadsmit gadu vecumu, jebkurāDzimtsarakstu nodaļā valstī tā tiesīga iesniegtpieteikumu par vārda, uzvārda vai tautībasmaiņu. Šī gada laikā mums ir bijušas divasšādas lietas. Savukārt līdz 15 gadu vecumamdrīkst papildināt dzimšanas reģistru, piemēram,ja vecāki bērna vārdam oficiāli vēlaspievienot otru – kristīto – vārdu; ja vēlas otruvārdu svītrot; mainīt vārdu vai bērna uzvārduvecāku jaunas laulības vai šķiršanas gadījumā– to visu, izpildot nepieciešamās formalitātes,viņi var izdarīt, kamēr bērns nav sasniedzis 15gadu vecumu. Pieaugušie noteiktos gadījumosir tiesīgi atgūt savu dzimtas uzvārdu pa tēva vaimātes līniju, tas ir, augšupējā līnijā, atjaunotpirmslaulības uzvārdu vai pievienot laulātāuzvārdu. Šī gada laikā līdz septembra beigāmkopumā esam veikuši 36 dažādas šādas labojumulietas. Šajā pašā laika periodā esam arīizsnieguši 62 atkārtotas apliecības no arhīva.Jāatzīst, pakalpojumu klāsts Dzimtsarakstunodaļai ir diezgan daudzveidīgs.Plašsaziņas līdzekļos izskanējis, ka Dzimtsarakstunodaļas turpmāk būtu tiesīgas arīšķirt laulības, ja laulātajiem vienam pretotru nav nekādu iebildumu. Kā raugāties uzšādu iespēju?Par to runāt vēl pāragri, jo likumprojektspar to, ka laulību varētu šķirt ne tikai tiesasceļā, bet bezstrīdus kārtībā arī notāri unDzimtsarakstu nodaļas, vēl nav pieņemts.Protams, ja laulību šķiršanu šādos gadījumosmums uzticēs, mēs to darīsim – šāda kārtībajau ir bijusi, šķiet, septiņdesmitajos gados,bet pašlaik šajā jautājumā vēl ir pārāk daudzneskaidrību. Gan jāatzīst, cilvēki par šāduiespēju pie mums jau ir interesējušies. Taču,runājot par laulību šķiršanu, gribas atgādinātPemas Braunas vārdus: «Katras laulībasstūrakmens ir viens vārds – mēs.» Lai laulībuar laiku nevajadzētu šķirt, ir jāprot katram nosava «es» pāriet uz «mēs», un tieši to es gribunovēlēt visiem precētajiem pāriem.Sintija ČepanoneFoto: Krišjānis Grantiņš


Novada domēĻauj tirgotiesDome devusi atļauju diviem uzņēmumiemnodarboties ar izbraukumu tirdzniecību.Izskatot individuālā uzņēmuma «Radziņš»īpašnieces Ainas Lakstīgalas iesniegumu paratļauju izbraukuma tirdzniecībai, novadadome lēma atļaut IK «Radziņš» tirgot pārtikaspreces un pirmās nepieciešamības nepārtikaspreces no pārvietojamā mazumtirdzniecībaspunkta – automašīnas – Jelgavas novadaadministratīvās teritorijas lauku apdzīvotajāsvietās trešdienās un sestdienās Elejas pagastā:Mazelejā pulksten 8.30, Birzītēs pulksten 8.50,Ošeniekos pulksten 9, Zizmā pulksten 9.20;Sesavas pagastā: Galamuižā pulksten 9.40,Buķos pulksten 9.50, Lielsesavā pulksten 10,Robežniekos pulksten 10.20; Vilces pagastā:Saulītē pulksten 11, Bandeniekos pulksten11.30, Būdiņās pulksten 12.20, Kapteinēspulksten 13.10, Jaunkapteinēs pulksten 14;Platones pagastā: Poķos pulksten 14.40.Atļauja izsniegta līdz 2011. gada 30. septembrim.Tāpat atļauja dota SIA «Planik»tirgot gaļas produktus no pārvietojamāmazumtirdzniecības punkta – automašīnas– Jelgavas novada administratīvās teritorijaslauku apdzīvotajās vietās piektdienās: Sesavāno pulksten 8 līdz 9; Bērvircavā no pulksten9.10 līdz 9.50; Vilcē no pulksten 10 līdz 11;Lielplatonē no pulksten 11.10 līdz 12; Platonēno pulksten 12.10 līdz 13; Vircavā no pulksten13.10 līdz 14. Atļauja izsniegta līdz 2011.gada 30. septembrim.Apstiprina saistošosnoteikumusIzdoti Jelgavas novada pašvaldības saistošienoteikumi Nr.22 «Jelgavas novada kapsētuapsaimniekošanas noteikumi». Saistošienoteikumi nosūtīti atzinuma sniegšanaiReģionālās attīstības un pašvaldību lietuministrijai. Līdz ko tie stāsies spēkā, spēkuzaudēs Jelgavas novadu veidojošo pagastuun novada izdotie saistošie noteikumi parkapu apsaimniekošanu. Saistošie noteikumipēc to stāšanās spēkā tiks publicēti laikrakstā«Jelgavas Novada Ziņas».Apstiprina apkures tarifusDomes deputāti apstiprinājuši Vircavaspagasta pārvaldes sniegto apkures pakalpojumutarifus 2010./2011. apkures sezonāVircavas pagastā. Izcenojums juridiskām personām:0,48 Ls/m², PVN (21%) 0,11 Ls/m²,kopā 0,59 Ls/m²; fiziskām personām: 0,48Ls/m², PVN (10%) 0,05 Ls/m², kopā 0,53Ls/m². Tāpat apstiprināts Sesavas pagastapārvaldes sniegto apkures pakalpojumutarifs 2010./2011. apkures sezonai Sesavaspagastā. Izcenojums juridiskām personām:0,87 Ls/m², PVN (21%) 0,18 Ls/m², kopā1,05 Ls/m²; fiziskām personām: 0,86 Ls/m²,PVN (10%) 0,10 Ls/m², kopā 0,95 Ls/m².Juridiskām personām izcenojums ir 18,93Ls/MWh, PVN (21%) 3,98 Ls/MWh, kopā22,91 Ls/MWh; iedzīvotājiem izcenojums ir18,94 Ls/MWh, PVN (21%) 3,98 Ls/MWh,kopā 20,02 Ls/MWh.Maksas atvieglojumiinkubatorāBiznesa inkubatora Dārza ielā 5, Elejaspagastā, nomniekiem uzņēmējdarbībasuzsākšanai atkarībā no uzņēmuma vecumanoteikta nomas maksas atlaide šādos apmēros:komersantiem, kas uz līguma slēgšanasbrīdi ir reģistrēti Uzņēmumu reģistra iestādeskomercreģistrā ne ilgāk par vienu gadu,– 95% apmērā; komersantiem, kas uz līgumaslēgšanas brīdi ir reģistrēti Uzņēmumu reģistraiestādes komercreģistrā ne ilgāk par 2 gadiem,– 85% apmērā; komersantiem, kas uzlīguma slēgšanas brīdi ir reģistrēti Uzņēmumureģistra iestādes komercreģistrā ne ilgāk par3 gadiem, – 65% apmērā.Apstiprina Ētikas komisijasnolikumuDomes deputāti izveidojuši Ētikas komisijasnolikumu, kas paredz tās galvenās funkcijas:izstrādāt Ētikas kodeksu; analizēt un risinātētiska rakstura konfliktus; izskatīt iesniegtāssūdzības par Jelgavas novada pašvaldībasdarbinieku rīcību; komisijas lēmumus par Ētikaskodeksa uzvedības normu pārkāpumiemiesniegt Jelgavas novada domes priekšsēdētājamvai Jelgavas novada pašvaldībasizpilddirektoram.Mainās apsaimniekotājsIzskatot dzīvokļu īpašnieku biedrības «Kalnciems,Jaunības 2» iesniegumus un pievienotosdokumentus, dome nolēma uzdotJelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrībaiSIA «Kalnciema nami» pārņemtapsaimniekošanā daudzdzīvokļu dzīvojamomāju Jaunības ielā 2, Kalnciema pagastā.Uzņēmuma valdes loceklim VladimiramIsajevam jānodrošina apsaimniekošanaslīgumu noslēgšana.1.lpp.Ģeoportāls jeb ĢIS pieejams Zemgalesplānošanas reģiona mājas lapā www.zemgale.lv, sadaļā «Attīstības plānošana». Jelgavasnovada Plānošanas nodaļas teritorijas plānošanasspeciāliste Inese Baumane stāsta, kaģeoportālā apskatāmi novadu plānošanas dokumentiun informācija par industriālajām teritorijāmreģionā, ko var izmantot iedzīvotāji,uzņēmēji, valsts iestādes, tūristi un potenciālieinvestori. Par industriālajām teritorijām plašainformācija atrodama portāla anketās, tāpatobjekts vai teritorija tiek attēloti kartē kopāar apkārtējo teritoriju, infrastruktūru, vidiun atļauto (plānoto) izmantošanas veidu.Jelgavas novada Pašvaldībaspolicijas priekšnieks HaraldsDauginovičs aicina iedzīvotājussakopt savus īpašumus pirmsziemas sezonas un appļaut zāli,jo pavasarī ar to cīnīties būs grūtāk.Par savas teritorijas nesakopšanuun pērnās zāles dedzināšanudraud arī bargs sods.Atbildību par zāles savlaicīgu nenopļaušanuparedz Jelgavas novada pašvaldības saistošienoteikumi. Jelgavas novada pašvaldības administratīvāsatbildības noteikumos teikts, ka parzāles savlaicīgu nenopļaušanu mājai piegulošajāteritorijā un apbūves zemēs namīpašniekamvar izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodulīdz 100 latiem.H.Dauginovičs norāda, ka visizplatītākaisveids, kā pavasarī tiek risināta problēma arpērno zāli, ir kūlas dedzināšana, bet par to varziņasNovadā četrijauni pedagogiŠajā mācību gadā Jelgavasnovadā darbu sākuši četrijauni pedagogi – Glūdaspirmsskolas izglītības iestādē«Taurenītis» Jūlija Āboliņa,Elejas pirmsskolas izglītībasiestādē «Kamenīte» AndraLazda, Līvbērzes vidusskolāsporta skolotāja Sigita Lapiņa,Elejas vidusskolā un Vilcespamatskolā sporta skolotājsVladimirs Saņuks. Viņi svinīgitika sveikti novada Skolotājudienas pasākumā, kur sirsnīgivārdi tika veltīti arī ikvienampedagogam, kurš iesaistījāsskolēnu dziesmu svētkunorisē.FOTO: Šis irpirmais darbagads skolā LīvbērzesvidusskolassportaskolotājaiSigitai Lapiņai(no labās). Laigan nostrādātinepilni divi mēneši,viņasprāt,skola ir viņasīstā vieta. Sevun kolēģiemviņa novēl, laipēc desmit unvairāk gadustāža nepietrūkturadošu-Jelgavas novada Izglītības pārvaldesvadītāja Ginta Avotiņa, lai gan priecīga,ka pedagogu saimei pievienojušies jauniun spējīgi cilvēki, uzskata, ka tas ir ļotiliels risks – šajos laikos izvēlēties pedagogaprofesiju. «Nesen notika Saeimasvēlēšanas, un tagad visi dzīvojam neziņāpar to, kam uzticēs vadīt Izglītības unzinātnes ministriju, jo tieši no tā ir atkarīgs,kādas reformas piedzīvos izglītībassistēma, kādus uzdevumus saņems Izglītībaspārvaldes un skolas, skolotāji.Tāpēc apbrīnoju jaunos pedagogus, kurinenobijās,» tā G.Avotiņa.S.Lapiņa un V.Saņuks absolvējuši Lat-ma un ideju.vijas Sporta akadēmiju. Viņiem ne vienpatīk pašiem sportot, bet viņi ir gataviarī rūpēties, lai skolēni apgūtu dažādussporta veidus un, iespējams, tieši ar fiziskāmaktivitātēm aizpildītu savu brīvolaiku. «Lai gan skolā strādāju nepilnusdivus mēnešus, jūtos tur brīnišķīgi un savuizvēli nenožēloju. Lielākais šīs profesijaspluss ir tas, ka darbā ar bērniem nevienadiena nav tāda pati kā iepriekšējā, nekadneiestājas rutīna,» uzskata S.Lapiņa.Priecīga par jauno kolēģi ir arī Glūdasbērnudārza vadītāja Valentīna Saviča.«Jūlija strādā jaunatvērtajā pieskatīšanasgrupā, un nevar nepamanīt, kaviņai patīk darbs ar bērniem. Viņa ir ļotivērīga un uzmanīga, rūpējas par bērnudrošību – ja pamana kādu asu malu vaisalūzušu rotaļlietu, uzreiz informē parto saimnieku. Viņa arī ir sapratusi, kaar spēlēšanos vien aizpildīt bērnu brīvolaiku nevar, viņi kopā zīmē, aplicē un daracitas interesantas lietas,» jauno darbinieciJ.Āboliņu raksturo «Taurenīša» vadītāja.Pluss ir arī tas, ka Jūlija dzīvo Nākotnē– nav problēmu ar nokļūšanu darbā, arībērnu vecāki vietējam cilvēkam uzticasvieglāk nekā svešiniekam.Uzsākot jauno mācību gadu, 16 pedagogiieguvuši augstāko izglītību – vai nubakalaura, vai maģistra grādu.Ilze Knusle-JankevicaFoto: Krišjānis GrantiņšVeido industriālo teritoriju datu bāziPašvaldība aicina novada iedzīvotājus,kuriem pieder nekustamais īpašums ražošanasvai kādā citā teritorijā, kas šobrīd netiekizmantots vai daļēji netiek izmantots, aizpildītanketu par šo teritoriju ar mērķi ievietot informācijuģeoportālā, lai potenciālie investorivar izmantot šo informāciju uzņēmējdarbībasattīstībai.Anketu var aizpildīt ģeoportālā www.zemgale.lv, sadaļā «Attīstības plānošana» vairakstot e-pastu novada Plānošanas nodaļasteritorijas plānošanas speciālistei I.Baumanei:inese.baumane@jelgavasnovads.lv.Ilze Knusle-JankevicaZāli lētāk nopļaut nekā dedzinātpiemērot gan administratīvo, gan krimināloatbildību. Saskaņā ar Latvijas Administratīvopārkāpumu kodeksu par kūlas dedzināšanuvar uzlikt sodu no 200 līdz 500 latiem vaipiemērot administratīvo arestu uz laiku līdz15 diennaktīm. Savukārt, ja zemes īpašnieks(valdītājs) neveic nepieciešamos pasākumus,lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana,viņu var sodīt ar naudas sodu līdz pat1000 latiem (sods fiziskām personām – no 20līdz 200 latiem, juridiskām personām – no 200līdz 1000 latiem).Savukārt kriminālatbildība iestājas, ja,dedzinot kūlu, aizdegas kāds cits objekts untiek radīti lieli zaudējumi vai ugunsgrēkā gājisbojā cilvēks. Šādos gadījumos tiek uzsākts kriminālprocesspēc Krimināllikuma 185. panta2. daļas, kas paredz sodu – brīvības atņemšanuuz laiku no trim līdz desmit gadiem.Ilze Knusle-JankevicaAtbalstīti 28 projektiNoslēdzies vietējās iniciatīvasgrupu projektu konkurss. Biedrības«Jelgavas Lauku partnerība«Lielupe»» pārstāve LīgaŠvānberga informē, ka pavisamsaņemti 45 projekti, bet atbalstītitiks 28 par kopējo summu7893 lati. Konkursa finansējumuveido Jelgavas novada pašvaldībaspiešķirtie līdzekļi.Projektu konkursam «Atbalsts vietējāsiniciatīvas grupu projektiem» tika iesniegti45 projekti par kopējo pieprasītofinansējumu 11 978 lati. Finansējumstiks piešķirts 28 no tiem. L.Švānbergaatgādina, ka konkursa mērķis ir atbalstītJelgavas novada vietējās iniciatīvas grupuprojektus, kas veicina kultūras, izglītības,sporta, brīvā laika un vides sakopšanas2010. gada oktobris3Jelgavas novada pašvaldība izsludina konkursu uzvakanto Jelgavas novada pašvaldības sabiedriskoattiecību speciālista amatu.Informāciju par galvenajiem amatapienākumiem, pretendentiemizvirzītajām prasībām, iesniedzamajiemdokumentiem un konkursanolikumu var iegūt Jelgavasnovada pašvaldības mājas lapāwww.jelgavasnovads.lv un pieJelgavas novada pašvaldības Kancelejaspersonāla speciālista 304.kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā,darba laikā, iepriekš sazinoties patālruni 63012256.Pieteikšanās – līdz 22. oktobrim.aktivitāšu popularizēšanu un laukuiedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.Atbalstītie projekti atbilst kādai noaktivitātēm: apkārtējās vides sakopšana(piemēram, daudzdzīvokļu māju pagalmusakārtošana, daudzdzīvokļu mājukoplietošanas telpu sakārtošana, publiskipieejamu vietu sakopšana); lietderīgabrīvā laika pavadīšana bērniem un jauniešiem;sporta aktivitātes un pasākumi;teritorijas izpētes aktivitātes (piemēram,novada pagasta dažādu interesantu objektufotografēšana, aprakstu veidošana,ceļojošo izstāžu organizēšana); kultūraspasākumi; izglītības un informācijas pasākumi.Maksimālā summa, ko piešķirvienam projektam, ir 300 lati, un visi šieprojekti jārealizē līdz gada beigām.Ilze Knusle-JankevicaAtbalstītie projekti konkursā «Atbalsts vietējās iniciatīvas grupu projektiem»Organizācija Projekta nosaukums Piešķirtais Pagasts, vietafinansējums,LsVilces amatierteātris Vilces amatieru 300 Vilceteātra 10 gadu jubilejas pasākumsBiedrība «Zaļenieku dzirnas» Mūsu Zaļenieki 300 ZaļeniekiBiedrība «Vilces Jauniešu aktīvās atpūtas 300 Vilce,attīstības centrs» laukuma izveide Ziedkalnes ciematā, ZiedkalneJelgavas novadāBiedrība «Mēs – Jelgavas novada 300 Jelgavaslauku attīstībai» mājamatnieku kapacitātes stiprināšana novads– dalībai izstādēs un gadatirgos«Ligada 72» Pagalma labiekārtošana 300 ElejaGlūdas pagasta Upes ielas 16 Gaišas telpas 300 Glūda,iedzīvotājiZemgaleJauno māmiņu klubs Brīnumainā spilventiņa diena 300 KalnciemsBiedrība «ideA» Par aktīvu dzīvesveidu Platonē 300 PlatoneTautas izglītības un attīstības Krāsas un mūzika – cilvēka iespēja 300 Svētecentrs «Agape»Bērzu ielas 2 daudzdzīvokļu Bērnu rotaļu laukums 300 Sesava,mājas vecāku grupaBērvircavaBiedrība «Svētes pagasta Radošās darbnīcas «Veido pats» 250 Svēteaktivitāšu centrs «Gulbīši»» Svētes pagastā«Valgundes novada attīstība» Rosīgā Valgunde 300 ValgundeJelgavas Vissvētākās Jelgavas Vissvētākās dievmātes 300 Vircavadievmātes aizmigšanas aizmigšanas pareizticīgo draudzespareizticīgo draudzesaimniecības brīvprātīgo apmācībaDārza ielas 13 iedzīvotāji Koplietošanas telpas 300 ElejaDārza ielā 13 sakārtošanaVietējās iniciatīvas Pieturvietu sakopšana un 295,90 Svēte,grupa labiekārtošana «Atpūta»Biedrība «Attīstība Mārtiņdienas jampadracis 300 Glūda,Nākotnē» katrai ģimenei NākotneStaļģenes mazpulka Ar labu sirdi, asu prātu, 246 Jaunsvirlauka,iniciatīvas grupa labu veselību un čaklām rokām Staļģene«Liepa» Lielplatones muižas košums 300 LielplatoneElejas senioru klubiņš Miķeļdiena 143,70 Eleja«Varavīksne»Mēs – «Cālīšiem» «Cālīšu» rotaļu laukuma labiekārtošana 300 LielplatoneSv.Jaunavas Marijas Staļģenes Svētdienīši spēlējas 125 Jaunsvirlauka,Evaņģēliski luteriskā draudzeStaļģeneIniciatīvas grupa Trešās kāpņu telpas kosmētiskais 300 Līvbērze«Roku rokā!»remonts Jelgavas ielā 1, Līvbērzespagastā, Jelgavas novadāSesavas pagasta kultūras Vokālo ansambļu 240 Sesavacentra sieviešu vokālais sadziedāšanās Sesavāansamblis «Kompromiss»Biedrība «Svētes Atpūta» Informācijas stendu uzstādīšana 297,82 Svēte,un teritoriju sakopšana«Atpūta»Biedrība «Mēs – Spēlēsim galda spēles! 300 Valgunde,Valgundei»KalnciemavidusskolaSvētes teātra studija Inventāra iegāde Svētes teātra studijai 294,60 SvēteLīvbērzes skolas «Es mācēju danci vest...» 300 Līvbērzesattīstības apvienībavidusskolaTautas tradīciju klubs Pa ziemas Saulgriežu 300 Jaunsvirlauka,takāmStaļģeneKopējais finansējums 7893,02


4 saistošie noteikumiJelgavas novada pašvaldība2010.gada 25.augusta SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.24«Jelgavas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu uekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumIzdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta 5., 11., 13.punktuSaistošajos noteikumoslietoto terminu skaidrojumsPakalpojumu sniedzējs – uzņēmums, kuršūdensapgādes un kanalizācijas nozarē sniedzsabiedriskos pakalpojumus.Klients – Pakalpojumu saņēmējs, kurš ar Pakalpojumusniedzēju noslēdzis līgumu par šo pakalpojumulietošanu. Par klientu netiek uzskatītidaudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki, īrniekiun izīrētāji, kuri ūdeni saņem no kopīpašumāpiederošajiem cauruļvadiem, gadījumos, kadpar daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanu ir noslēgtspārvaldīšanas līgums. Šajā gadījumā parklientu tiek uzskatīts mājas pārvaldnieks.Blakusklients – Pakalpojumu saņēmējs, kassaņem šos pakalpojumus no Pakalpojumu sniedzējajau esoša Klienta iekšējiem vai pagalmatīkliem, šķērsojot cita īpašnieka zemi, kā arīnoslēdz līgumu ar Klientu par šo pakalpojumulietošanu.Notekūdeņi – sevī ietver:– Ražošanas notekūdeņi – notekūdeņi,kas radušies uzņēmējdarbības vai ražošanasdarbības vietās un nav klasificējami kā sadzīvesvai lietus notekūdeņi.– Sadzīves notekūdeņi – notekūdeņi,kas radušies publiskās un dzīvojamās ēkās unsabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās dažādufizioloģisku, higiēnas un sadzīves darbīburezultātā.– Lietus notekūdeņi – atmosfēras nokrišņurezultātā radušies ūdeņi, kas tiek ievadīti kanalizācijastīklā.Verifikācija – mērinstrumentu un/vai mēriekārtuatbilstības noteikšana normatīvo aktuprasībām.Skataka – inženiertehniskā ietaise tīklu apkalpošanai.Armatūra – palīgierīce ūdensvada un kanalizācijasdarbības nodrošināšanai.Segtie darbi – būvdarbi, kas veikti balstoties uzsegto darbu aktiem un kuru īstenošanai nepieciešamiīpaši pasākumi vai papildus darbi.Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumusniedzēja un Klienta vai Klienta un blakusklientasastādīts un savstarpēji saskaņots akts,kurā norādītas robežas, kādās ūdensvadaun kanalizācijas tīklus apkalpos katra puseun, kas ir neatņemama Pakalpojuma līgumasastāvdaļa.MPK – piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamākoncentrācija notekūdeņos.Priekšapmaksa – apmaksas daļa ko veic klientskā nodrošinājumu par Pakalpojuma sniedzējaveicamajiem darbiem saistībā ar pieslēgumanodrošināšanu.1. Vispārīgie jautājumi1.1. Šie noteikumi nosaka savstarpējās attiecībasstarp ūdensapgādes un kanalizācijaspakalpojumu sniedzējiem un ūdensapgādes unkanalizācijas pakalpojumu lietotājiem Jelgavasnovadā.1.2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskāmpersonām, kas ir Pakalpojumu lietotājiun Pakalpojumu sniedzēji Jelgavas novadā.1.3. Pakalpojumu sniedzēja uzdevumi ir dzeramāūdens ieguve, attīrīšana (nepieciešamībasgadījumā), piegāde un notekūdeņu novadīšana,uzkrāšana, attīrīšana un novadīšana atklātātilpnē.1.4. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā ir:1.4.1. ielas ūdensvada tīkli un pievadi līdzzemes gabala robežai vai ēkas ārējai sienai,vai līdz privātkrānam, kvartāla un īszaru tīkli(tīkli, kuri pievienoti ielas ūdensvada tīkliem unkuriem pievienoti divi vai vairāki objekti), ja tienodoti Pakalpojumu sniedzēja bilancē, nomāvai koncesijā;1.4.2. cauruļvadu armatūra, plāksnītes arnorādi par hidrantu, armatūras un aku atrašanāsvietu;1.4.3. kanalizācijas ielu tīkli un ēku izvadilīdz pirmajai, no mājas sienas tuvākajai skatakai,vai līdz zemesgabala robežai.1.5 Klienta īpašumā vai valdījumā (saskaņāar Tīklu apkalpošanas robežu aktu) esošieūdensvada un kanalizācijas tīkli un būves tiekekspluatētas un remontētas par viņa līdzekļiem.1.6. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvjuprojektēšana, iebūve, pievienošana ūdensvadaun kanalizācijas tīklam un pieņemšana ekspluatācijātiek veikta atbilstoši normatīvo aktuprasībām.2. Pakalpojuma līgumanoslēgšanas kārtība2.1. Lai fiziskā vai juridiskā persona varētusaņemt objektā ūdensapgādes un/vai kanalizācijaspakalpojumus, tai ir jānoslēdz līgums arPakalpojumu sniedzēju.2.2. Ūdens patēriņa un notekūdeņu daudzumauzskaites, norēķinu un patēriņa aprēķināšanaun kārtība tiek noteikta noslēgtajā līgumā.2.3. Līguma noslēgšanai Klientam Pakalpojumusniedzējam jāuzrāda personas apliecinošidokumenti, kā arī jāiesniedz šādu dokumentukopijas:2.3.1. objekta piederības dokuments (zemesgrāmatasakts, tiesas spriedums, mantojumaapliecība, pirkšanas un pārdošanas līgums,nomas līgums u.c.), līgums par dzīvojamo mājupārvaldīšanu, apsaimniekošanu un sagatavošanuprivatizācijai (tikai privatizējamām dzīvojamāmmājām);2.3.2. ūdensvada hidrauliskās un tehniskāspārbaudes akts par jaunizbūvētiem unrekonstruējamiem ūdensvada pievadiem;2.3.3. akts par objekta pievienošanukanalizācijas tīklam jaunizbūvētiem un rekonstruējamiemizvadiem;2.3.4. ūdens patēriņa skaitītāja mezglatehniskās pārbaudes (pieņemšanas) akts;2.3.5. izziņa par teritorijas platību un tāsizmantošanas veidu – kanalizācijā novadāmolietus notekūdeņu apjoma aprēķinam;2.3.6. zemes gabala plāns vai skice arapakšzemes komunikācijām – ūdens patēriņaskaitītāja atrašanās vietu atbildības robežasnoteikšanai;2.4. Pakalpojumu sniedzējs nosaka nepieciešamoūdens patēriņa skaitītāju daudzumu, totipus un izmērus atkarībā no paredzamā ūdenspatēriņa;2.5. Tiek sastādīts Klienta un Pakalpojumusniedzēja ūdensvada un kanalizācijas tīkluapkalpošanas robežu akts;2.6. Pakalpojuma sniedzējs pēc visu nepieciešamodokumentu saņemšanas 1 (viena)mēneša laikā sagatavo līguma projektu;3. Patērētā ūdensdaudzuma aprēķināšana,uzskaite un norēķinu kārtība3.1. Klienta patērētā ūdens daudzumauzskaite:3.1.1. ūdens daudzumu, ko patērē Klients,nosaka pēc ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem.Ūdens skaitītājam un kontrolskaitītājiemir jābūt SIA «Latvijas Nacionālais metroloģijascentrs» izsniegtam sertifikātam par tipa atbilstībuun verificētam saskaņā ar spēkā esošajiemnormatīvajiem aktiem.3.1.2. ūdens patēriņa skaitītāju rādījumusnolasa Klients un līgumā noteiktajā termiņāpaziņo tos Pakalpojumu sniedzējam;3.1.3. ja Klients līgumā noteiktajā termiņāneinformē par ūdens skaitītāja rādījumiem,ūdens patēriņu nosaka pēc vidējā patēriņaiepriekšējos trīs mēnešos. Saņemto pakalpojumuapjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs irtiesīgs uzstādīt uz ievadiem kontrolskaitītājus,rakstiski par to paziņojot Klientam.3.2. Notekūdeņu uzskaite:3.2.1. kanalizācijā ieplūstošo notekūdeņudaudzumu nosaka pēc ūdens daudzuma, koņem no ūdensvada, saskaņā ar ūdens patēriņaskaitītāju rādījumiem, kā arī pēc notekūdeņu uzskaitesierīcēm. Ja ūdens patēriņa skaitītāju vainotekūdeņu uzskaites ierīču nav, notekūdeņudaudzumu nosaka pēc spēkā esošajām ūdenspatēriņa normām un Klienta sniegtajām ziņām,bet ne ilgāk par līgumā norādīto laiku;3.2.2. Klientiem, kuriem ir savi vietējieūdens apgādes avoti un kuri notekūdeņusnovada kanalizācijas tīklos, notekūdeņu uzskaitetiek veikta atbilstoši artēziskā urbumaūdens patēriņa skaitītāju vai uz ēku un būvjukanalizācijas izvada uzstādīto uzskaites ierīčurādījumiem;3.2.3. gadījumos, kad dzeramais ūdenstiek iekļauts ražojamās produkcijas sastāvāun netiek novadīts kanalizācijā, notekūdeņuuzskaiti veic atbilstoši notekūdeņu uzskaitesierīcēm vai pamatojoties uz Klienta sniegtiemaprēķiniem, tos kopīgi izskatot un savstarpējisaskaņojot; nosaka kanalizācijā novadāmonotekūdeņu daudzuma proporcionālo attiecībupret izmantoto dzeramā ūdens daudzumu;3.2.4. Klienta kopējā novadīto notekūdeņudaudzumā tiek ietverts tas atmosfērasnokrišņu daudzums, kurš nonāk kanalizācijastīklā no Klienta teritorijas. Tā apjomu (kubikmetrigadā) nosaka aprēķinu ceļā, Klientam un Pakalpojumusniedzējam savstarpēji vienojoties.3.3. Norēķinu kārtība par ūdensapgādes unkanalizācijas pakalpojumiem:3.3.1. maksu par patērēto ūdeni unnotekūdeņu novadīšanu nosaka saskaņā arnoteiktajiem ūdensapgādes un kanalizācijaspakalpojumu tarifiem;3.3.2. par ūdensapgādes un kanalizācijaspakalpojumu tarifu izmaiņām Pakalpojumusniedzējs informē atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumuregulēšanas komisijas noteiktajaikārtībai un termiņiem;3.3.3. Klients samaksā rēķinu par patērētoūdeni un novadītajiem notekūdeņiem līgumāar Pakalpojumu sniedzēju noteiktajā laikā unkārtībā;3.3.4. ja Klients ir nokavējis līgumā noteiktosamaksas termiņu, viņam jāmaksā kavējumaprocenti par katru nokavēto dienu 0,1% apmērāno nenomaksātās summas;3.3.5. pretenzijas par Pakalpojumusniedzēja izrakstīto rēķinu Klientam jāiesniedzrakstiskā veidā viena mēneša laikā. Iesniegtāpretenzija neatbrīvo no rēķina samaksas pilnāapmērā līgumā noteiktajā laikā. Pamatotaspretenzijas gadījumā Pakalpojumu sniedzējsveic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamonorēķinu periodu;3.3.6. ja līgums tiek lauzts pēc vienas vaiotras puses iniciatīvas, Klientam jāveic pilnīgsnorēķins par izmantotajiem ūdensapgādes unkanalizācijas pakalpojumiem.3.4. patēriņa aprēķināšana noteikumu pārkāpumugadījumā:3.4.1. ja ir bijusi patvaļīga pieslēgšanāsūdensvada un kanalizācijas tīkliem, patēriņštiek aprēķināts saskaņā ar trīskāršu uzstādītāūdens patēriņa skaitītāja nominālo caurplūdi 24stundu darba režīmā; ja skaitītāja nav – atkarībāno ūdens ņemšanas vietu skaita un Latvijas būvnormatīvānoteiktajiem maksimālajiem normatīviemtrīskāršā apmērā. Ja pieslēguma laiks navprecīzi nosakāms, tad pieņem, ka pakalpojumibez atļaujas izmantoti vienu mēnesi;3.4.2. ja ūdens bez atļaujas tiek lietots nougunsdzēsības hidranta, patērētā ūdens daudzumuaprēķina atkarībā no hidranta caurtecesspējas un ūdens tecēšanas ātruma – 1,5 msekundē par visu hidranta izmantošanas laiku.Ja šis laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem,ka hidrants bez atļaujas lietots vienu mēnesi;3.4.3. ja ir patvaļīgi mainīta ūdens patēriņaskaitītāja pievienošanas shēma, noņemtasvai bojātas plombas, veikta mehāniska iedarbībauz ūdens patēriņa skaitītāju, samazinottā rādījumus, patēriņš tiek aprēķināts saskaņāar trīskāršu uzstādītā ūdens patēriņa skaitītājanominālo caurplūdi 24 stundu darba režīmā. Jašī pārkāpuma laiks nav precīzi nosakāms, tadpieņem, ka pārkāpums noticis vienu mēnesiiepriekš.4. Ūdensvada un kanalizācijastīklu pievienošana blakus esošāīpašuma ūdensvadam unkanalizācijai4.1. Ja objektu nav iespējams tieši pievienotPakalpojuma sniedzēja ūdensvada un kanalizācijastīkliem, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgsatļaut pievienot objekta ūdens pievadu unkanalizācijas izvadu saskaņā ar šiem Noteikumiemjau esoša Klienta iekšējiem vai pagalmatīkliem aiz Klienta īpašumā vai valdījumā esošāūdens patēriņa skaitītāja, kā arī šķērsojot citaīpašnieka zemi, ja:4.1.1. pievienošanās rakstiski saskaņotaar Klientu un zemes īpašnieku;4.1.2. pievienošana nepasliktina ūdenspiegādi citiem Klientiem;4.1.3. sastādīts tīklu apkalpošanas robežuakts.4.2. Par objekta pievienošanas projekta saskaņošanuar zemes īpašnieku un objekta īpašniekuatbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem iratbildīgs projekta vadītājs.4.3. Blakusklients par ūdensapgādes un kanalizācijaspakalpojumu lietošanu slēdz līgumu arKlientu.5. Ūdens patēriņa skaitītāji unekspluatācija5.1. Klients uzstāda un ekspluatē ūdens skaitītājussaskaņā ar normatīvo aktu prasībām.5.2. Klientam jāievēro šādi noteikumi:5.2.1. jāuztur ūdens skaitītāja atrašanāsvietās tīrība un kārtība;5.2.2. pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījumajānodrošina pieeja ūdens patēriņaskaitītājam tā stāvokļa pārbaudei un rādījumunolasīšanai;5.2.3. jāaizsargā ūdens patēriņa skaitītājamezgls no aizsalšanas.5.3. Ja Klientam radušās šaubas parPakalpojumu sniedzēja valdījumā esošo ūdenspatēriņa skaitītāju pareizību, viņš ir tiesīgs pieprasītPakalpojumu sniedzējam tos pārbaudīt. Japārbaudē skaitītāju rādījumu kļūda nepārsniedzpieļaujamo normu, pārbaudes izdevumus sedzKlients, bet, ja pārsniedz pieļaujamo normu– ūdens patēriņa skaitītāju nomaina Pakalpojumusniedzējs par saviem līdzekļiem.5.4. Ja Pakalpojumu sniedzējam ir radušāsšaubas par Pakalpojuma lietotāja īpašumāvai valdījumā esošā ūdens patēriņa skaitītājarādījumu pareizību, Pakalpojumu sniedzējs irtiesīgs par saviem līdzekļiem veikt skaitītājapārbaudi un nomaiņu. Ja pārbaudē ūdenspatēriņa skaitītāja rādījumu kļūda nepārsniedzpieļaujamo, pārbaudes izdevumus sedz Pakalpojumasniedzējs, bet, ja pārsniedz pieļaujamonormu, t.i., skaitītājs ir nederīgs – ūdens patēriņaskaitītāja pārbaudes un nomaiņas izdevumussedz Pakalpojuma lietotājs.6. Ūdens piegādes pārtraukšanaun kanalizācijas atvienošana6.1. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uz laikusamazināt vai pārtraukt ūdens piegādi unpārtraukt notekūdeņu novadīšanu atsevišķiemKlientiem vai to grupai bez iepriekšēja brīdinājuma:6.1.1. ja pārtraukta elektroenerģijaspiegāde sūkņu stacijām;6.1.2. ja ir palielināta ūdens piegādeugunsgrēka vietai;6.1.3. dabas katastrofas laikā;6.1.4. avārijas laikā.6.2. Pakalpojumu sniedzējam jādara vissiespējamais, lai ūdens piegādes piespiedupārtraukums būtu iespējami īss.6.3. Ja Klients nenovērš savā īpašumā vai valdījumāesošo ūdensvada un kanalizācijas tīklubojājumus, kas ietekmē ūdensapgādi pārējiemKlientiem vai nodara kaitējumu citam īpašumam,Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtrauktpakalpojuma sniegšanu, par to brīdinot Klientutrīs dienas iepriekš.6.4. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs parpārtraukumiem ūdens piegādē un notekūdeņunovadīšanā, ja tie izraisīti Klienta īpašumā vaivaldījumā esošā ūdensvada un/vai kanalizācijastīklu bojājumu rezultātā.6.5. Par nepieciešamību pārtraukt ūdenspiegādi plānota remonta laikā Pakalpojumusniedzējs informē Klientu ne vēlāk kā piecasdienas iepriekš.6.6. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtrauktūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanassniegšanu, ja Klients nenoslēdz līgumu ar Pakalpojumusniedzēju.6.7. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, Klientuiepriekš brīdinot, pārtraukt ūdens piegādi unnotekūdeņu novadīšanu saskaņā ar normatīvoaktu prasībām, ja:6.7.1. laikus nav samaksāts par izmantotajiemūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.Pakalpojumu sniegšanu atjaunopēc saistību pilnīgas nokārtošanas 3 darbdienulaikā, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis vaiparakstījis saistību izpildi apliecinošu dokumentu;6.7.2. Klients ar savu darbību vai bezdarbībutraucē vai kavē Pakalpojumu sniedzējadarbiniekam piekļūt pie ūdensvada vai kanalizācijasierīcēm, kā arī kontrolierīcēm;6.7.3. Klients nesniedz ūdens patēriņauzskaitei nepieciešamās ziņas laika posmā kaspārsniedz divus norēķina periodus;6.7.4. Klients ir bojājis vai patvaļīgi regulējisūdens patēriņa skaitītājus;6.7.5. Klients neievēro noteikto ūdenslietošanas un notekūdeņu novadīšanas režīmusaskaņā ar starp Klientu un Pakalpojuma sniedzējunoslēgtā līguma un šiem noteikumiem,kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām;6.7.6. Klients patvaļīgi ierīkojis nesaskaņotupieslēgumu ūdensapgādes un/vaikanalizācijas tīkliem. Pieslēgumu saņem, pēcnelikumīgā pieslēguma novēršanas un priekšapmaksaspar pieslēguma nodrošināšanuveikšanas.7. Ugunsdzēsības ierīces7.1. Ja Klienta ūdens mērītāja mezglā ir apvadlīnija,lai nodrošinātu ugunsdzēsības uniekšējo hidrantu un iekšējo ugunsdzēsības krānudarbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombēapvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī. Klientsir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli unsaglabāšanu.7.2. Noņemt plombu no apvadlīnijas aizbīdņadrīkst, tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsībasdienestam veicot ugunsdzēsības sistēmaspārbaudi. Pakalpojumu sniedzējs nekavējotiespēc apvadlīnijas izmantošanas, bet ne vēlākkā 24 stundu laikā, nodrošina aizbīdņa noplombēšanu.8. Ūdensvada un kanalizācijastīklu un būvju ekspluatācija unaizsardzība8.1. Pakalpojumu sniedzēja valdījumā un apkalpeszonā esošos ūdensvada un kanalizācijastīklus, ūdensvada pievadus un kanalizācijasizvadus (saskaņā ar noteikumu 1.4.punktu)ekspluatē un remontē Pakalpojumu sniedzējs.8.2. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurādiennakts laikā brīvi piekļūt savā īpašumā unatbildības robežās esošajiem ūdensapgādes unkanalizācijas tīkliem un būvēm, kas atrodas zemesgabaluīpašnieku, uzņēmumu un organizācijuteritorijā, šo tīklu tehniskajai apkalpošanai,remontam un avāriju likvidēšanai.8.3. Lai nodrošinātu ūdensvada un kanalizācijastīklu ekspluatāciju un drošību jāievēro ūdensvadiemun kanalizācijas spiedvadiem nepieciešamāsnosakāmās aizsargjoslu platības saskaņāar Aizsargjoslu likuma prasībām.8.4. Vietās, kur atrodas ūdensvada un kanalizācijastīkli, aizliegts:8.4.1. aizkraut pievedceļus un pieejasūdensvada un kanalizācijas tīklu objektiem,aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem,nomest smagumus;8.4.2. novietot uz armatūrām, skatakāmun hidrantiem materiālus un citus priekšmetus;8.4.3. celt jebkādas būves virs ūdensvadaun kanalizācijas tīkliem;8.4.4. nepiederošām personām veiktjebkādus darbus ūdensvada un kanalizācijastīklos;8.4.5. bez saskaņošanas ar Pakalpojumusniedzēju kanalizācijas skataku lūkās izlietnotekūdeņus, iztukšot asenizācijas cisternas,izmest cietos atkritumus, novadīt atkušņa ūdeņus.8.5. Jābūt iespējai brīvi piebraukt speciālajaitehnikai un mehānismiem, lai varētu likvidētavāriju un veikt profilaktiskos darbus un, laipakalpojumu sniedzējs jebkurā diennakts laikāvarētu piekļūtu savā bilancē esošajiem ūdensvadaun kanalizācijas tīkliem, kas atrodas zemesgabalu īpašnieku, uzņēmumu un organizācijuteritorijā.8.6. Klients ir pilnībā atbildīgs par savas ūdensapgādesun kanalizācijas sistēmas tehniskoapkopi un darbību. Ja Klients savām vajadzībāmizmanto vietējos ūdens avotus (artēziskosurbumus), šiem ūdensvada tīkliem jābūt fiziskiatvienotiem (ar gaisa spraugu) no ūdensvadatīkliem, pa kuriem ūdens tiek piegādāts nocentralizētā ūdensvada. Klientam jāseko ūdensvadaun kanalizācijas iekšējo tīklu un armatūrastehniskajam stāvoklim, un jebkura noplūdenekavējoties jālikvidē par saviem līdzekļiem.8.7. Klientam jāsaglabā visa savā īpašumā vaivaldījumā izbūvēto ūdensvada un kanalizācijasiekārtu tehniskā dokumentācija.8.8. Klienta novadītajos notekūdeņos nedrīkst būt:8.8.1. cieti priekšmeti, tekstilizstrādājumi,smiltis, grunts, personīgās higiēnas priekšmeti uncitas lietas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu;


vēlēšanas2010. gada oktobris5n būvjui»8.8.2. degvielu un eļļošanas materiālitauki daudzumos, kas pārsniedz 30 mg/l(MPK);8.8.3. pārtikas atkritumi nesasmalcinātāveidā;8.8.4. vielas, kas var uzliesmot vaiveidot sprāgstošu maisījumu.8.9. Klientam ir jāsagatavo iekšējie tīkli unarmatūra, kā arī ūdens mērīšanas mezglidarbam ziemas apstākļos.8.10. Klientam piederošās ēkās ar pagrabatelpām, kur ir ierīkotas sanitārās iekārtas(izlietnes, sēdpodi, trapi u.c.) un drenāžassistēmas, aizliegts uzglabāt produktus, kā arījāierīko aizbīdņi uz kanalizācijas izvada.8.11.Ja Pakalpojumu sniedzēja pārstāviskonstatē šo noteikumu un savas kompetencesietvaros Latvijas būvnormatīvu pārkāpumus,Klienta pārstāvja klātbūtnē tieksastādīts akts, norādot trūkumu novēršanaslaiku. Klienta atteikšanās parakstīt aktuneatbrīvo viņu no atbildības un pienākumanovērst trūkumus.8.12. Ja Klienta ūdensvada pievadam,kanalizācijas izvadam un iekārtām trūkstaizbīdņu, nav hermētiski aizvērtas revīzijas,ir bojātas sanitārās iekārtas, netiek ievērotišie noteikumi un Latvijas būvnormatīvi, parappludinātajām telpām un materiālajiemzaudējumiem atbildīgs ir Klients.8.13. Par zaudējumiem, kas radušies Klientaīpašumā vai valdījumā esošo ūdensvada unkanalizācijas tīklu un būvju bojājumu dēļ,atbildīgs ir Klients.8.14. Klientam jāuzrauga ūdensvada pievadaaizbīdņi un aizbīdņa kapes, savasteritorijas robežās esošās ūdensvada un kanalizācijasietaise (caurules, ūdens patēriņaskaitītāji, lūkas, skatakas, režģi, norādījumuplāksnītes u.c.) nepieļaujot to bojāšanu,appludināšanu un aizsalšanu, kā arī jāattīrano atkritumiem, ledus un sniega skatakuvāki. Jāseko, lai uzstādītās plombas netiktunoņemtas vai bojātas, jānodrošina virszemesūdeņu novadīšana no skatakām. Klientamjāatļauj izvietot uz ēku sienām vai žogiemplāksnītes ar norādi par hidrantu, armatūrasvai skataku atrašanās vietu.8.15. Klients nav tiesīgs bez saskaņošanasar Pakalpojumu sniedzēju pārtraukt ūdenspiegādi un notekūdeņu novadīšanu Blakusklientiem.8.16. Ja Klients konstatē ūdensvada unkanalizācijas tīklu un būvju bojājumus,nekavējoties jāziņo par to Pakalpojumusniedzējam.8.17. Klientam pilnā apmērā jāatlīdzina Pakalpojumusniedzēja zaudējumi par bojātiemūdensvada un kanalizācijas tīkliem un būvēm,kā arī izdevumi notekūdeņu attīrīšanasnormāla tehnoloģiska procesa atjaunošanaikanalizācijas attīrīšanas iekārtās, ja tie radušie,Klientam pārkāpjot šo noteikumu 8.8.un8.9.punktā minētās prasības. Vainīgajaifiziskajai vai juridiskajai personai jāsamaksāvalsts uzraudzības iestāžu uzliktais naudassods par ūdenstilpnēm un zivsaimniecībainodarītajiem zaudējumiem, kuri radušieskaitīgajām vielām no kanalizācijas sistēmāmieplūstot ūdenstilpnēs.8.18. Pašvaldības, atbildīgo valsts institūcijuun objektu īpašnieku dienestam kontrolesun uzraudzības nolūkos atļauts apmeklētaizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekšpar to brīdinot zemes īpašnieku, bet, jatiesības lietot zemi nodotas citai personai,– zemes lietotāju.9. Administratīvā atbildība parnoteikumu neievērošanu9.1. Par noteikumu neievērošanu vainīgā personasodāma saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldībasadministratīvās atbildības noteikumiem.10. Pārējie noteikumi10.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajādienā pēc to pilna teksta publicēšanaslaikrakstā «Jelgavas Novada Ziņas».10.2. Pakalpojumu sniedzēja un Klienta attiecības,kas nav noteiktas šajos noteikumos,regulē Latvijas Republikas normatīvajos aktosnoteiktajā kārtībā.PriekšsēdētājsZ.CauneNovadā nobalso 8949cilvēki«Vēlēšanas mūsu novadā aizritējušasmierīgi, bez īpašiemstarpgadījumiem. Arī novērotājiun iedzīvotāji nav fiksējuši pārkāpumusiecirkņu komisiju darbā,un tas nozīmē, ka esam strādājušikorekti un apzinīgi,» izvērtējot 10.Saeimas vēlēšanu norisi Jelgavasnovadā, teic Jelgavas novadaVēlēšanu komisijas priekšsēdētājaInita Ezermane.Kopumā mūsu novadā bija izveidoti sešpadsmitvēlēšanu iecirkņi – par vienu mazāk nekāiepriekšējās Saeimas vēlēšanās, jo pērn, izvērtējottā lietderību, slēgts iecirknis Bērvircavā Sesavaspagastā. «Vēlētāju plūsma iecirkņos visas dienasgarumā bija intensīva, atsevišķos laikos patveidojās rindas, taču jāatzīst, ka mūsu novadaļaudis bijuši vieni no mazāk aktīvajiem visā Latvijā– kopumā nobalsojuši 8949 iedzīvotāji jeb49,14 procenti, ieskaitot mājas balsošanu,» tāI.Ezermane. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijaslietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra datiem kopumāJelgavas novadā reģistrēti 18 211 balsstiesīgieiedzīvotāji. Zemo vēlētāju aktivitāti novadaVēlēšanu komisijas priekšsēdētāja skaidro arbrīvdienām. «Pieļauju, ka daudzi nobalsojapilsētā, turklāt jāņem arī vērā, ka virkne novadaiedzīvotāju darba gaitās devušies uz ārzemēm,»tā viņa, atgādinot, ka šajās vēlēšanās balsot drīkstējajebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā jebkurā nopieciem vēlēšanu apgabaliem. Centrālās vēlēšanukomisijas (CVK) apkopotā informācija liecina, kavisaktīvākie balsotāji novadā bijuši 464. vēlēšanuiecirknī Kalnciema kultūras namā, kur savu izvēliizdarījuši 885 cilvēki, Elejas Saieta namā jeb 465.vēlēšanu iecirknī (856 vēlētāji) un 483. iecirknīZaļenieku Izglītības centrā (776). Savukārt vismazākvēlētāju reģistrēts dienas centrā «Zemgale»Glūdas pagastā – 467. vēlēšanu iecirknī nobalsojuši246 cilvēki.Komisiju darbu uzrauga novērotājiIecirkņu vēlēšanu komisiju darbam līdzi sekojaarī novērotāji. I.Ezermane atklāj, ka novērotājinav bijuši vien trijos iecirkņos – Sesavā, «Ārstamājā» Valgundē un Zaļeniekos. «Kopumāvēlēšanu norisi novadā uzraudzīja 22 novērotāji,tostarp starptautiskie novērotāji no Zviedrijas unBaltkrievijas, kuri bija iecirknī Kalnciema kultūrasnamā,» tā novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja,norādot, ka līdztekus partiju novērotājiem,kas visaktīvākie bijuši no «Vienotības», «Saskaņascentra» un «Tēvzemei un brīvībai/LNNK», bijušiarī divi brīvprātīgie novērotāji – iedzīvotāji izvēlējušiesvērot 465. iecirkņa (Elejas Saieta nams) un479. iecirkņa (IKCS «Avoti» Valgundē) komisijasPar ko balsojuši novadā?darbu. «Nepilnības novērotāji nekonstatēja,un par to liecina apstāklis, ka vēlēšanu dienānesaņēmām nevienu iesniegumu par fiksētiempārkāpumiem,» tā I.Ezermane.Nobalso ar reklāmas lapiņuLīdzīga kā citos gados bijusi to iedzīvotājuaktivitāte, kas, uzrakstot iesniegumu, izteicavēlēšanos nobalsot savā atrašanās vietā. Visossešpadsmit iecirkņos kopā tika saņemti 299pieteikumi, taču komisijas locekļi izpildīja 296.«Trijos gadījumos tas vienkārši nebija iespējams,jo viens iedzīvotājs bija nogādāts slimnīcā, vienspats ieradās vēlēšanu iecirknī, savukārt trešajamcilvēkam pasei bija beidzies derīguma termiņš,un tas nozīmēja, ka šajās vēlēšanās viņš nevarpiedalīties,» skaidro I.Ezermane.Jāpiebilst, ka Jelgavas novadam CVK bijaizsniegusi 20 500 vēlēšanu zīmes par katru notrīspadsmit politiskajiem spēkiem, kas kandidējavēlēšanās, un 18 500 aploksnes. Nobalsot kādāno iecirkņiem bija ieradušies 8653 iedzīvotāji,taču, apkopojot rezultātus, atklājās, ka 179 cilvēkibija piedalījušies vēlēšanās, taču savu gribunebija izteikuši, proti, viņi vēlēšanu urnā iemetušitukšu aploksni, bez vēlēšanu zīmes tajā.Taujāta par to, cik mūsu novada ļaudisbijuši korekti, izdarot savu izvēli 10. Saeimasvēlēšanās, I.Ezermane norāda, ka, kā ierasts,vēlēt devušies arī «mākslinieki» – bija vēlēšanuzīme, kurai pāri pārvilkts krusts, bija arī tādas,uz kurām uzzīmētas puķītes, brillītes. Kādā aploksnēvēlēšanu zīmes vietā bija ievietota veikalareklāma. «Taču citu būtisku nepilnību iecirkņukomisijas locekļi neatklāja,» tā priekšsēdētāja,akcentējot, ka arī likumsargu iejaukšanās navbijusi nepieciešama.Saraksti 10. Saeimas vēlēšanām Derīgo balsu skaits %Jelgavas novads (derīgo aplokšņu kopskaits: 8942) 8689 97,17%1. «PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā» 96 1,07%2. «Vienotība» 2845 31,82%3. «Ražots Latvijā» 107 1,20%4. Politisko partiju apvienība «Saskaņas centrs» 1373 15,35%5. «Tautas kontrole» 46 0,51%6. Zaļo un Zemnieku savienība 2671 29,87%7. «Par prezidentālu republiku» 66 0,74%8. Partiju apvienība «Par Labu Latviju» 511 5,71%9. «Atbildība – sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība» 46 0,51%10. Partija «Daugava – Latvijai» 12 0,13%11. «Pēdējā partija» 97 1,08%12. Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» 785 8,78%13. Kristīgi demokrātiskā savienība 34 0,38%Cik aktīvi bijuši vēlētāji novadā?*FOTO: Glūdas pagastā vēlēšanāsiedzīvotāji varējabalsot arī dienas centrā«Zemgale» – 467. vēlēšanuiecirknī, kas iepriekšatradās pamatskolā. Vēlēšanudienā tajā nobalsoja246 cilvēki.Apzina, ko vajadzētu uzlabotJau tagad Jelgavas novada Vēlēšanu iecirknisapkopojis dažādus ierosinājumus, kas būtu jāņemvērā, gatavojoties nākamajām vēlēšanām. «Lielākoiedzīvotāju neapmierinātību izraisīja transportatrūkums, proti, vēlēšanas notika sestdienā, līdzar to arī sabiedriskais transports kursēja pēc brīvdienukustības saraksta. Protams, brīvdienās autobusikursē retāk, līdz ar to daudziem cilvēkiembija apgrūtināta iespēja nokļūt vēlēšanu iecirknīun pēc tam tikt uz mājām,» tā I.Ezermane, ganuzsverot, ka Vēlēšanu komisijas pienākums naviedzīvotājus nodrošināt ar transportu, taču būtubijis tikai apsveicami, ja vēlēšanu dienā autobusikursētu tikpat bieži kā darbadienās.Organizējot nākamās vēlēšanas, pēc mūsuiecirkņu komisiju locekļu domām, būtu nepieciešamsvisā valstī ieviest arī vienādas plastikātacaurspīdīgas vēlēšanu urnas, kas būtu gan ērtākas,gan arī vizuāli pievilcīgākas, savukārt vēlēšanuaploksnēm citā krāsā derētu izcelt pašlīmējošomaliņu, kas jānoplēš, lai aploksni aizlīmētu. «Nevienā vien iecirknī īpaši vecāka gadagājuma cilvēkinezināja, ka aploksne, lai to aizlīmētu, nav jānolaiza.Varbūt, ja papīra loksnīte, kas jānoplēš, laito izdarītu, būtu spilgtākā krāsā, šādu pārpratumunebūtu,» tā I.Ezermane, atklājot, ka šī iemesladēļ cietušas arī pāris vēlēšanu zīmes – tās, laizotaploksnes, balsotāji samitrinājuši un pabojājuši.«Taču, ja nobalsots korekti un vēlētāja griba,neskatoties uz samitrināto vēlēšanu zīmes malu,ir saprotama, mums nav pamata to neņemt vērā,»tā novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja.Iecirkņu komisijas ir vienisprātis, ka iecere saīsinātvēlēšanu iecirkņu darba laiku vēlēšanu dienā līdzpulksten 20 ir attaisnojusies, tādējādi balsošanasprocess noritēja vienmērīgāk un intensīvāk, jopieredze apliecinājusi, ka vēlētāju aktivitāte dienasbeigās pakāpeniski noplok, līdz ar to pēdējāsstundās nobalso vien daži vēlētāji.Novadā visvairāk atbalsta«Vienotību»Apkopotie vēlēšanu rezultāti liecina, kabalsojot visvairāk novada iedzīvotāji atbalstījuši«Vienotību» – derīgo balsu skaits ir 2845 jeb31,82 procenti vēlētāju. ZZS novadā atbalstījis2671 vēlētājs jeb 29,87 procenti, savukārt trešāpopulārākā Jelgavas novadā bijusi politiskopartiju apvienība «Saskaņas centrs» (1373 balsis,15,35 procenti).Jāpiebilst, ka tieši tāda pati situācija ir arī visāZemgales reģionā. Proti, CVK apkopotā informācijapar vēlēšanu rezultātiem visos 166 vēlēšanuiecirkņos Zemgales vēlēšanu apgabalā liecina, kapar «Vienotību» kopumā balsojuši 34,23 procenti,par ZZS – 27,30 procenti, savukārt par «Saskaņascentru» – 14,79 procenti vēlētāju.Kopumā Latvijā 2. oktobrī, 10. Saeimas vēlēšanās,atvērti bija 949 vēlēšanu iecirkņi. Saskaņāar CVK datiem tiesības balsot bija 1 491 735iedzīvotājiem, bet vēlēšanās piedalījās 934 336cilvēki jeb 62,63 procenti.Iecirknis līdz plkst.8 līdz plkst.12 līdz plkst.16 līdz plkst.20 Kopējā aktivitāteJelgavas novads (18211) 254 (1,39%) 3826 (21,01%) 6612 (36,31%) 8653 (47,52%) 8653 (47,52%)464. Kalnciema kultūras nams 51 473 703 885 885465. Elejas Saieta nams 32 383 685 856 856466. Glūdas pagasta pārvalde 11 267 484 606 606467. Dienas centrs «Zemgale» 10 99 186 246 246468. Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde 23 200 349 476 476469. «Latvijas Valsts mežu» administratīvā ēka 12 205 354 484 484470. Lielplatones pagasta pārvalde 10 124 220 292 292471. Kultūras nams «Līvbērze» 23 284 496 659 659474. Platones pagasta pārvalde 9 205 356 481 481475. Sesavas tautas nams 10 245 424 570 570478. Svētes pagasta pārvalde 5 190 350 490 490479. Informācijas, kultūras un sporta centrs «Avoti» 15 213 330 419 419480. «Ārsta māja» 3 126 200 263 263481. Vilces tautas nams 13 290 521 671 671482. Vircavas pagasta pārvalde 11 248 377 479 479483. Zaļenieku Izglītības centrs 16 274 577 776 776Sintija ČepanoneFoto: Krišjānis Grantiņš*Dati par balsošanu iecirkņos, neskaitot mājasbalsošanu. Avots: CVKĪsumāVircavniekiembūs kvalitatīvāksūdensAizvadītajos mēnešos Vircavasciemā, kaut arī lēnāk nekā plānots, norisinājušiesdarbi Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbībasprogrammas projektā «Ūdens kvalitātes uzlabošanaVircavas (LV) un Saugiņu (Sauginiai) (LT)ciematos». Tā laikā Vircavas ciemā tiek rekonstruētaun no jauna izbūvēta dzeramā ūdens sistēma unnotekūdeņu tīkls, informē projekta koordinatoraasistente Jelgavas novada pašvaldībā TabitaŠķerberga.Turpmākajos mēnešos plānots veikt projekta papilduaktivitātes, lai ūdens sistēmas rekonstrukcijaVircavas ciemā tiktu pabeigta pilnībā un iedzīvotājisaņemtu tīru dzeramo ūdeni, kā arī tiktu nodrošinātakvalitatīva notekūdeņu attīrīšana, tā novēršotūdens piesārņošanu Lielupes baseinā. Tādas pašasaktivitātes tiek veiktas arī Lietuvā, Šauļu rajonaSaugiņu ciemā.Projekts tiek īstenots laikā no 2009. gada 2.februāra līdz 2011. gada 31. janvārim. Projektakopējais budžets ir 1 242 616 eiro, no kura Latvijaspartnerim jeb Jelgavas novada pašvaldībai ir684 071, bet Lietuvas partnerim – 558 545 eiro.85 procentus no budžeta finansē ERAF, desmitprocentus – projekta partneri, bet piecus procentus– valsts.Konkursi skolēniemAtzīmējot Eiropas Valodu dienas, Latviešu valodasaģentūra (LVA) izsludina zīmējumu un eseju konkursusskolēniem, kas notiks līdz 20. decembrim.1. – 4. klases skolēni tiek aicināti piedalīties zīmējumukonkursā «Mazs bij’ tēva novadiņš», bet 7.– 12. klases skolēni – literāro darbu konkursā «Ko,Latvija, Tev varu dot?». Trīs labākie darbi no katrasskolas jāiesniedz LVA, kur skaistāko eseju, dzejoļuun zīmējumu autoru darbi tiks apkopoti un izdotigrāmatā. Ar konkursu nolikumiem var iepazītiesLVA mājas lapā www.valoda.lv. Šajā mājas lapāvar iepazīties arī ar iepriekšējos divos gados izdotogrāmatu elektroniskajām versijām.Pabeigti remontdarbipiecās iestādēsJelgavas novada pašvaldības Projektunodaļas infrastruktūras projektuspeciāliste Anita Skubiļinainformē, ka pabeigta piecu pašvaldības iestāžu– Mežciema Sociālā centra, Elejas Bērnu un ģimeņuatbalsta centra, Glūdas bērnudārza «Taurenītis»,Kalnciema bērnudārza «Mārīte» un Sesavas pamatskolas– renovācija. Būvuzraugs Jānis Zarānsprognozē, ka tuvākajā laikā darbi tiks pabeigti vēldivos objektos – Kalnciema Veselības un sociālāsaprūpes centrā un Valgundes Bērnu un jauniešucentrā. Jāatgādina, ka ēku siltināšana tiek veiktaprojekta «Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavasnovada pašvaldības ēkās» gaitā par Videsministrijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumentalīdzekļiem. Pavisam plānots nosiltināt 12 ēkas.Ilze Knusle-JankevicaSeptembrī no mums aizgājuši...Jekaterina Iščenko, Vilce(16.12.1929. – 01.09.2010.)Ausma Tiltiņa, Zaļenieki(25.05.1941. – 04.09.2010.)Marta Labsvārde, Jaunsvirlauka(27.09.1932. – 05.09.2010.)Ilgonis Agafonovs, Vircava(22.07.1948. – 05.09.2010.)Vilis Abersons, Līvbērze(02.01.1945. – 05.09.2010.)Raimonds Vilciņš, Vilce(29.04.1944. – 06.09.2010.)Lilija Feldmane, Valgunde(03.02.1928. – 08.09.2010.)Regnolds Aleksīns, Glūda(29.09.1955. – 09.09.2010.)Viktors Ruseckis, Līvbērze(15.07.1956. – 14.09.2010.)Ņina Čertiļina, Kalnciems(05.11.1935. – 16.09.2010.)Alla Aņisimova, Glūda(22.08.1949. – 17.09.2010.)Lidija Koškina, Glūda(18.02.1932. – 18.09.2010.)Imants Pavītols, Valgunde(20.09.1949. – 19.09.2010.)Mirdza Smilgaine, Jaunsvirlauka(23.09.1921. – 24.09.2010.)Juzefa Ziemele, Jaunsvirlauka(21.03.1929. – 25.09.2010.)Edgars Zalovs, Platone(27.08.1931. – 27.09.2010.)Mārtiņš Mazūdris, Sesava(15.07.1956. – 28.09.2010.)


6 2010. gada oktobris pagastu mozaīkaLivberze - -Dažās Līvbērzes mājās jau irsākusies jaunā apkures sezona,bet SIA «Palīgs L» atzīst, kalielai daļai pagasta māju tāsāksies novēloti, jo tām uzkrātskrietns parāds no pagājušāssezonas. Līvbērznieki uzņēmumamkopumā ir parādā vairāknekā 11,5 tūkstošus latu. SIA«Palīgs L» valdes loceklis GunārsSmilga lūdz iedzīvotājuskaut daļēji to segt, pretējāgadījumā var draudēt siltumaatslēgšana apkures sezonasvidū, jo uzņēmums nespēs norēķinātiespar gāzi, un tas būsvēl sāpīgāk.«Uz oktobra sākumu kopējaisiedzīvotāju parāds par siltumubija 11 584,68 lati. Jā, tas salīdzinājumāar 1. jūliju ir sarucis parpieciem tūkstošiem, taču tas navpietiekami, lai varētu normālistrādāt. Līdz 1. augustam, paņemotaizņēmumu, esam nokār-Svete -Atbalstīts un finansējumu saņēmisbiedrības «Svētes Atpūta»iesniegtais projekts par trīs informācijasstendu uzstādīšanu«Atpūtā». Zaļo gaismu saņēmis arīotrs «Atpūtas» iniciatīvas grupasprojekts par autobusu pieturvietusakopšanu, soliņu un atkritumuurnu izvietošanu.«Dārzkopības sabiedrībā «Atpūta»ir ap 600 māju un dārza māju,turklāt pastāvīgi dzīvojošo cilvēkuskaits nemitīgi aug. Jo vairāk cilvēkukļūstam, jo vairāk izjūtaminformācijas apmaiņas problēmu.Teju vienīgais veids, kā varam sazināties,ir mobilie telefoni, taču tasir dārgi. Otrs variants – izvietojampaziņojumus pie stabiem, kokiem,taču tas bojā kopējo skatu. Tieši tālabmazo projektu konkursā, kururīkoja biedrība «Lauku partnerība«Lielupe»», iesniedzām projektupar informācijas stendu izveidi«Atpūtā». Nu esam saņēmušiatbalstu,» stāsta biedrības «SvētesAtpūta» valdes priekšsēdētājs Zi-JaunsvirlaukaNoslēgušies konkursa «Sabiedrībaar dvēseli» projekti, kurulaikā uzausts un nokomplektētsJaunsvirlaukas vīriešu tautastērps, jauktais koris «Svīri» ieguvisjaunus tērpus, sakārtoti divu mājupagalmi. Bet veiksmīgākā projektaīstenotāji – Mežciema Liepu ielas 5.nama iedzīvotāji – par labu darbuieguvuši 500 eiro prēmiju.Konkursā «Sabiedrība ar dvēseli»šogad atbalstīti septiņi Jaunsvirlaukasiedzīvotāju iesniegtie projekti,kuriem 60 procentus finansējumajeb 600 eiro idejas īstenošanaisniedza Nīderlandes fonds KNHM,bet 40 procentus – pašas iniciatīvasgrupas. Par Nīderlandes fonda uniedzīvotāju naudu sakārtoti MežciemaLiepu ielas 5. un 6. nama pagalmi.Proti, Liepu ielā 6 nomainītas 24pastkastītes, izremontēta kāpņu telpaun iegādāts zāles pļāvējs. Darbusveica paši iedzīvotāji. Bet pie Liepuielas 5 iedzīvotāji 51 metra garumāieklājuši bruģētu gājēju celiņu unsakārtojuši piemājas teritoriju. TiešiLīvbērznieki par siltumu parādāvairāk nekā 11,5 tūkstošus latutojuši rēķinus ar «Latvijas gāzi»par iepriekšējo periodu, taču līdzar to esam palikuši parādā valstijpar nodokļiem. Ja iedzīvotāji necentīsiessamaksāt parādus, mumsdiemžēl var draudēt konta arests.Tad situācija pasliktināsies,»situāciju skaidro valdes loceklis.Lielākie parādnieki šobrīd ir Jelgavasielas 4.a nama iedzīvotāji,kuru parāda summa ir lielākapar diviem tūkstošiem latu, Jelgavasielas 4.b mājas 2. korpusa(parāds 1708 lati), Bērzu ielas 3.nama (1631 lats), Jelgavas ielas11. nama (1707 lati), Bērzu ielas7. nama (1618 lati) un Jelgavasielas 9. mājas iemītnieki (953 lati).Mazākā parāda summa šobrīd irBērzu ielas 1. nama iedzīvotājiem– 57 lati. «Mājām, kurāmir mazākais parāds, siltumu jauesam pieslēguši, taču ēkās, kurnenomaksāto rēķinu summa parpagājušo apkures sezonu ir vairāknekā tūkstotis latu, šis process tiksIzveidos trīs informācijas stendusun soliņus autobusu pieturāsgurds Luka-Indāns. Par iegūtonaudu jau oktobrī tiksuzstādīti trīs informācijasstendi – pie Svētes pagastaun reizē arī «Atpūtas»robežas, «Atpūtas» vidūun autobusu galapunktā,«Atpūtas» beigās. «Mazs,bet vismaz solis uz priekšusituācijas uzlabošanā.Jāpiebilst, ka uz pirmājeb lielākā stenda tiks izvietota arīinformācija par pašu «Atpūtu»,» tāpriekšsēdētājs. Šobrīd šeit izveidojušāsvairākas iniciatīvas grupas, kurudarbību koordinē biedrība «SvētesAtpūta». «Atpūtas» iedzīvotājaImanta Bušmeistera iniciatīvas grupasaņēmusi zaļo gaismu projektampar autobusu pieturvietu sakopšanu,soliņu, atkritumu urnu izgatavošanuun uzstādīšanu pieturvietās. «Ar nožēlujāatzīst, ka pieturvietās nav patzīmju, kas norādītu, ka šī ir pietura,taču tagad būs vismaz soliņi. Līdzšim, lai būtu, kur apsēsties, cilvēkiuz pieturām stiepa pat kastes, kasbojāja skatu. Tieši tālab nolēmām,novilcināts,» tā valdes loceklis,piebilstot, ka no iedzīvotājiemgaida lielāku ieinteresētībusituācijas risināšanā. «Uzņēmumamērķis nav iebiedēt cilvēkusun vērsties pret parādniekiemar bargām sankcijām, nodot šolietu risināt kredītpiedzinējiem,kas parādniekiem izmaksās vēldārgāk. Taču ir bažas, ka ziemasvidū mums atslēgs gāzes piegādiun siltuma nebūs vispār, tādāgadījumā situācija būs daudznepatīkamāka,» tā G.Smilga.Jāpiebilst gan, ka uzņēmumsjau šobrīd 20 lietas ir nodevistālākai izskatīšanai kredītpiedzinējiem.G.Smilga atzīst, katā ir izdevies daļu no parādasummas arī atgūt. Viņš zinateikt, ka lielākie nemaksātājiir gados jaunāki cilvēki, kurivēlas dzīvot ar vērienu šodienai,nedomājot par nākotni, totiesgodprātīgi rēķinus nomaksājušipensionāri.ka nepieciešami soliņi,» tā priekšsēdētājs.Viss tiks īstenots pašuspēkiem, šobrīd jau tiek veidotigan informācijas stendi, gan soliņi.Z.Luka-Indāns vien piebilst, kabiedrības nākotnes plānos ietilpstarī «Atpūtas» teritorijā izveidotcentru sabiedrisko aktivitāšu organizēšanai,īstenot projektu Svētesupes aizaugšanas novēršanai, kāarī atjaunot zivju nārsta vietas.Paredzēts arī pašu spēkiem izveidotlabiekārtotu peldvietu. Jau šobrīdbiedrība izskata variantus un iespējas,lai šīs idejas īstenotu ar dažādufondu finansiālu atbalstu.Foto: no biedrības arhīvaAr Nīderlandes atbalstupaveiktas septiņas labas lietasšīs mājas projekts atzīts par veiksmīgāko,un iedzīvotāji par labi padarītodarbu saņēmuši 500 eiro lielu prēmiju.«Esam priecīgi, jo jūtamies to nopelnījuši.Protams, tas nenāca viegli. Katrssaprot, ka videi jābūt sakārtotai, tačušajā laikā nav gatavi ieguldīt naudu.Kad nomainījām sadrupušās plāksnespret gludu bruģi, iedzīvotāji saprata,ka tas ir tā vērts. Vairs nav jāmin,vai ejot trāpīsi uz līdzenas vietas vaine. Jāatzīst, ka bruģa uzlikšana mūspamudināja lietderīgi izmantot arīvecās plāksnes – tās izlietojām mājaspamatu nostiprināšanai,tāpēc gandarījumsir dubults,»atzīst Liepu ielas 5mājas vecākā VijaZīģele.Vēl šogad arfonda atbalstu daļaJaunsvirlaukas bērnuvasarā varēja piedalītiesvasaras nometnē– Dzirnieku ciemabērni un jaunieši izdekorēja«Jaunlīdumu»telpas. Savukārt tautas lietišķāsmākslas studijas «Staļģene» vadītājasRitas Sidrabas vadībā veiktsmērķtiecīgs darbs, lai izgatavotuJaunsvirlaukas pagasta vīriešu tautastērpa komplektu. Jauktais koris«Svīri» ar projekta starpniecībuticis pie jauniem tērpiem – uzšūti35 svārki, sieviešu jakas un šalles un15 vīriešu tauriņi, bet sieviešu kluba«Līdumnieces» biedres bijušas divudienu nometnē.Foto: no Liepu ielas 5iedzīvotāju arhīvaValgundeSeptembra beigās Bauskā notikusitrešā Pulkveža Jura Dalbiņakausa izcīņa. No tās ar teicamiempanākumiem, iegūstot čempionutitulu, arī šogad atgriezusies Kalnciemavidusskolas 502. jaunsarguvienība.Līdz ar to mūsu jaunsargi kļuvušipar divkārtējiem čempioniem, jo 1.vietu viņi izcīnīja arī pērn. 502. jaunsarguvienības vadītājs Oskars Karlsstāsta, ka Kalnciema vidusskolas komandaibija jāsacenšas ar 17 Latvijasjaunsargu vienībām. Komandassacentās divās disciplīnās. Bauskas1. vidusskolas teritorijā notikasacīkstes NATO standarta šķēršļujoslas pārvarēšanā, kuru laikā jā-Izvietos lielos atkritumu konteinerusLai dotu iespēju iedzīvotājiematbrīvoties no lielgabarītaatkritumiem, Valgundespagasta pārvalde divas dienasnodrošinās lielos atkritumukonteinerus.LielplatoneJa nekas būtiski nemainīsiesun apstākļi būs labvēlīgi, jaunovembra vidū bijušās raķešubāzes poligonā tiks atklātaparamilitārā šķēršļu josla jebtrase, kas līdzīga piedzīvojumuatrakciju trasei «Mežakaķis»Siguldā.Šādu trasi Lielplatonē ļaus izveidotLauku atbalsta dienestaatbalstītais projekts «Paramilitārāsšķēršļu joslas izveide».Lielplatones bibliotēka pagastabērniem un jauniešiem piedāvāpiedalīties konkursā «Esam ceļasākumā», rakstot dzejoļus un miniatūras.Labāko autori saņemsbalvas, bet darbi tiks publicēti.«Zinu, ka pagastā ir bērni,kuri savas domas un sapņus uzticdienasgrāmatai vai arī ik palaikam uzraksta kādu stāstu,dzejoli. Pieaugušajiem un vidus-Kalnciema vidusskolas 502. jaunsarguvienība – divkārtējie čempionipārvar vesels šķēršļu komplekss. BetBauskas pilskalnā – militārā apvidusšķēršļu josla, kas ir 3,5 kilometrus garaar dabīgiem un mākslīgi veidotiemšķēršļiem, – ar plāksnēm jāpārvariedomāts purvs, dažādas barjeras,jāšķērso Mūsa, jānes ievainotais unjāstumj militārais transports. Rezultātāizrādījās, ka mūsu jaunsargi irfiziski labāk sagatavojušies un jau otroValgundes pagasta pārvaldesvadītāja Maija Lasmane informē,ka lielie atkritumu konteineri, kāik rudeni, 22. oktobrī būs novietotiVītoliņos un Valgundes ciemā, bet23. oktobrī – Tīreļu ciemā un pieLielplatonē top šķēršļu joslaBiedrības «Atjautīgo un veikloklubs» vadītājs Valdis Dirnēnsstāsta, ka priecīga vēsts ir netikai tā, ka saņemts finansējumstrases izveidei, bet arī tas, kavaldība lēmusi par birokrātiskiematvieglojumiem dokumentācijā.Tieši tas ļaus projektu īstenotvismaz par mēnesi agrāk. «Tābūs NATO standartiem atbilstošašķēršļu josla, kas kalpos paraugstas klases treniņu bāzi jaunsargiemun spēku izmēģinājumaBibliotēka izsludina konkursuZalenieki ,Darbu sāks«Latviskāsdzīvesziņasskola»Zaļenieku kultūras namā no 14.oktobra ceturtdienās pulksten 16darbu sāks «Latviskās dzīvesziņasskola». Tajā varēs izzināt unapgūt latviskās tradīcijas, godusun paražas.«Mums ir jāmeklē ceļš pie savāmsaknēm, lai savas dzīves unpersonības apziņa nebūtu tikaireklāmai, gadījumam vai modeipakļauta. Tautas tradīciju kopšana,izpratne un cieņa ir spēka avots latviešadvēselei. Un mums šo spēkušobrīd ļoti vajag,» ideju par skolupamato Zaļenieku kultūras namavadītāja Inese Roznere. Mācītiestautas domu, tikumus, rakstus,ēdienu un tēju gatavošanu, svētkusvinēšanu var nākt jebkura vecumainteresenti.skolēniem jau ceturto gadu savusdzejoļus ir iespēja publicēt JelgavasLatviešu biedrības dzejnieku kluba«Pieskāriens» dzejas krājumā, betmazāko skolēnu darbi paliek tikaipašu fondos. Taču gribas, lai arīciti redz, ko viņi prot, kādus domugrauduspauž. Mēs vēlamies radītviņos pašapziņu, ka arī viņi var,» tābibliotēkas vadītāja Māra Puriņa.Tieši tālab bibliotēka rīko konkursubērniem un jauniešiem, aicinotreizi ieguva ceļojošo kausu. «Lai arīkauss ir ceļojošs, pulkvedis J.Dalbiņšmums kā divkārtējiem čempioniemsolīja izgatavot tā kopiju, lai varamto saglabāt uz visiem laikiem. Tačunoteikti pie sasniegtā neapstāsimies,centīsimies, lai mūsu īpašumā būtudivi kausi,» tā O.Karls, sakot paldiesdesmit jaunsargiem, kuri ar interesidarbojas vienībā, trenējas un ir ļotimotivēti uz rezultātiem. Jaunsarguspagasta pārvaldes vārdā sveic arīpārvaldes vadītāja Maija Lasmane.O.Karls atgādina, ka vienība gaidaarī jaunus interesentus vecumā no12 līdz 19 gadiem. Par iespēju varinteresēties Kalnciema vai Staļģenesvidusskolā.Foto: no Oskara Karla arhīvamājām «Kalnciemi». Pagastapārvalde aicina iedzīvotājus izmantotiespēju un atbrīvoties nonevajadzīgām lietām, lai vēlāk šisjautājums nebūtu jākārto pašiempar maksu.joslu pārējiem interesentiem,kuri vēlēsies pārbaudīt savufizisko sagatavotību,» stāstavadītājs. Pirmām kārtām jaunotrasi varēs izmantot jaunsargi,kuri to nopelnījuši, bet pārējālaikā, iepriekš piesakoties, tajāspēkus varēs izmēģināt arī citiinteresenti. Šobrīd jau pasūtītasiekārtas, kuras plānots uzstādītoktobra otrajā pusē, bet novembravidū trase varētu būtatvērta.rakstīt un iesniegt savus dzejoļusvai miniatūras par tēmu «Esamceļa sākumā». «No jaunajiemliterātiem gaidām visdažādākosdarbus. Tos izvērtēs kompetentažūrija, un labāko darbu autorisaņems balvas, kā arī viņu darbuspublicēsim,» tā bibliotēkasvadītāja. Dzejoļi un miniatūrasjāiesniedz līdz 31. decembrim vainu bibliotēkā personīgi, vai pae-pastu: mara.purina@inbox.lv.«Vilciņi» – «Sējēja 2010» laureātsPaziņoti konkursa «Sējējs 2010»rezultāti. Laureāta titulu un sudrabamedaļu grupā «Lauksaimnieciskāražošana» saņēmusi Zaļeniekuzemnieku saimniecība «Vilciņi» untās vadītājs Arnis Burmistrs.Šī zemnieku saimniecība ir viena nopieciem dalībniekiem, kam zemkopībasministrs Jānis Dūklavs pasniedzissudraba medaļu, diplomu un naudasbalvu. «Protams, par saņemto balvuir liels gandarījums, jo tas nav nevienas dienas, ne gada darbs, bet ganilga un smaga darba rezultāts. Arī1998. gadā mēs saņēmām balvu, betšī vēlreiz apliecina, ka ejam pareizāvirzienā. Jāatzīst, ka esam priecīgine tikai par balvu, bet arī par to, kakonkurss lika pašiem vairāk sarosīties,izdarīt vairākas lietas līdz galam, koikdienā atstājām uz vēlāku laiku,»tā «Vilciņu» saimnieks A.Burmistrs,piebilstot, ka vēl nav izlemts, kas parsaņemto naudas balvu tiks pirkts,taču skaidrs tas, ka nauda tiks ieguldītasaimniecības attīstībā. Saimniekumērķis ir pie sasniegtā neapstāties unstrādāt, attīstīties tālāk. «Jāatzīst, kašo saimniecību žūrija novērtēja ļotiaugstu. Mūsuprāt, zemnieku saimniecību«Vilciņi» raksturo augstadarba kultūra, pārdomāts un ekonomiskipamatots saimniekošanasmodelis, kā arī sakārtota vide gansaimnieku sētā, gan laukos. «Vilciņi»savā saimniecībā nodrošinagan graudaugu audzēšanu, gan topirmapstrādi, gan uzglabāšanu, kasneapšaubāmi padara saimniecībudaudz konkurētspējīgāku izaudzētāsprodukcijas realizācijā,» atzīstvērtēšanas komisijas priekšsēdētājskonkursa grupā «Lauksaimnieciskāražošana» Dainis Rungulis.«Vilciņi» ir saimniecība, kas sekmīgiattīstās, izmantojot progresīvasaugkopības tehnoloģijas. Tālauksaimniecisko ražošanu sākusiar 3,9 hektāriem zemes, bet tagadapsaimnieko jau 1644. Nomainīts arītehnikas parks un pilnveidotas kultūrauguaudzēšanas tehnoloģijas.


PlatoneNo septembra Vircavas vidusskolasPlatones filiālē darbu sākusipirmsskolas izglītības grupa, kurāuzņem trīs un četrus gadus vecusbērnus. Šobrīd tajā darbojas 11bērni, taču uzņemšana turpinās.Savukārt Vircavas vidusskolasLielvircavas filiālē pirmsskolasizglītības grupai pagarināts darbalaiks – tagad tā strādā no pulksten8 līdz 17.Vircavas vidusskolas direktoresvietniece Platones filiālē AgneseUpmane stāsta, ka vēlmi pēc šādasgrupas pagastā vecāki izteikuši jausen un šoruden rasts risinājums.«Šobrīd te darbojas vienpadsmitbērni, galvenokārt no Platones centra,taču mēs esam gatavi uzņemtvairāk, arī bērnus no tuvākajiemkaimiņu pagastiem, ja vien vecākiir gatavi savas atvases nogādāt uzšejieni un vēlāk izņemt. Jāpiebilst,ka pastāv iespēja braukt ar pagastaautobusu, kas vadā skolēnus,» tāA.Upmane. Šobrīd grupas darbalaiks ir noteikts no pulksten 8 līdzElejaFoto: no pagasta pārvaldes arhīva«Iedzīvotāji jau sen sūdzējās, kapagasta teritorijā nav pienācīgasvietas, kur izvietot informācijuun no paziņojumiem uzzināt, kasnotiek pagastā. Lai risinātu šosituāciju, pagasta teritorijā esamuzstādījuši informācijas dēļus – uztiem turpmāk visi ziņojumi būsvienkopus,» stāsta Elejas pagastapārvaldes kultūras darba speciālisteAnda Breiere.Pagastā par pārvaldes līdzekļiemizveidoti četri ziņojumu dēļi – ParkaLielākais ķirbispieder Evitai ButāneiIzveidoti ziņojumu dēļiVircavaKo darīt arstadionu?Vircavas iedzīvotāji aicinātiizteikt idejas, domas par to, kāvarētu izmantot stadionu, kasatrodas Vircavas parkā un šobrīdir pamests. Savus ierosinājumusvar izteikt, zvanot uz Vircavaspagasta pārvaldi pa tālruni63085984.Atvērta pirmsskolas izglītības grupa;Lielvircavā pagarināts tās darba laiks15. Bērniem papildus tiek piedāvātaiespēja paēst pusdienas, kas maksā80 santīmus, un arī gulēt pusdienaslaiku. «Ja vecāki izteiks vēlmi bērnuspie mums atstāt ilgāk, esam gatavistrādāt arī līdz pulksten 17 vai 18,» tāA.Upmane. Jāpiebilst, ka ar bērniemstrādā audzinātāja, kas organizēradošas, attīstošas un izglītojošasnodarbības. Darba grafiks – tādspats kā bērnudārzos. Lai iestātos šajāgrupā, vecākiem personīgi jādodas uzVircavas vidusskolas Platones filiāliuzrakstīt iesniegumu.Savukārt Vircavas vidusskolasLielvircavas filiālespirmsskolas izglītības grupāno šī mācību gada mainījiesdarba laiks. Proti, tā noseptembra strādā ilgāk – nopulksten 8 līdz 17. Grupā tiekuzņemti bērni no diviem līdzsešiem gadiem. Ņemot vērā,ka pagarināts grupas darbalaiks, bērniem papildustiek piedāvāta iespēja gulētpusdienas laiku un paēstlaunagu. «Esam iekārtojuši vēl vienuSeptembra beigās, svinot Miķeļdienu,pirmo reizi Elejā izraudzītslielākais ķirbis un sumināta tā īpašniece.Titulu «Elejas lielākais ķirbis2010» saņēmis elejnieces EvitasButānes dzeltenais milzis. Tā apkārtmērsir 1,80 metri. Elejas pagastapārvalde par piedalīšanos konkursāpaldies saka arī Pētersones kundzeiun cer, ka nākamajos Miķeļos būsjāmēra jau krietni vairāk ķirbju.ielā 2, iepretim Elejas bērnudārzam;Dārza ielā 14, daudzstāvu mājumikrorajonā; pretim Saieta namamun pie Elejas–Jelgavas autobusupieturas. «Stendiem izvēlētas vietas,kur uzturas visvairāk cilvēku,» tāA.Breiere. Uz jaunajiem ziņojumudēļiem informāciju var izvietot ne tikaipagasta pārvalde un iestādes, betarī iedzīvotāji. A.Breiere akcentē, kasaskaņošana tam nav vajadzīga – tagadlapiņas, kas līdz šim «rotājušas»namu durvis, droši var piespraust pieinformācijas dēļiem.Arī Vircavāzupas virtuveJau mēnesi Oglaines Svētdienasskolā darbojas Jelgavas novadaatbalsta biedrības izveidotā zupasvirtuve. Sākumā to apmeklējuši 10– 15 cilvēki, bet nu klientu skaitssasniedzis jau 35 personas. Zupasvirtuve strādā katru darba dienu nopulksten 12 līdz 13, tur siltas pusdienasvar paēst ne tikai Oglaines,bet visi pagasta iedzīvotāji, kuriemšāda palīdzība ir nepieciešama.Zupu gatavo iedzīvotāja, kura pagastapārvaldē strādā par 100 latustipendiju.Atgādinājums parādniekiemSIA «Glūdas komunālā saimniecība»lūdz iedzīvotājus, kuri navnokārtojuši rēķinus ar uzņēmumupar saņemtajiem komunālajiempakalpojumiem, to izdarīt. Pretējāgadījumā šis jautājums tiks kārtotstiesiskā ceļā.Vircavas pagasta pārvaldes vadītājaRita Borščevska stāsta, ka šobrīdpagastu mozaīkatelpu nodarbībām un arī guļamistabu,»piebilst Vircavas vidusskolasdirektores vietniece Lielvircavasfiliālē Valda Dzene. Tāpat kā līdzšim, bērniem tiek nodrošinātasarī siltas pusdienas, kas maksā 80santīmus, bet launags maksā 40santīmus. Šobrīd grupā darbojas23 bērni, taču uzņemšana turpinās.Par šo iespēju var interesēties, zvanotuz Lielvircavas filiāli pa tālruni63086112 vai 26086283 katru darbadienu no pulksten 8 līdz 16.Foto: Krišjānis GrantiņšSesavaSesavas tautas namā izveidojusiesjauna interešu grupa– Fotoamatieru klubs. Šobrīdtajā apvienojušies septiņi pagastaiedzīvotāji, kuri brīvajālaikā aizraujas ar fotografēšanu,taču viņi savam pulkamaicina pievienoties arī citus.Sesavas tautas nama vadītājaSandra Zeimule uzsver, ka navsvarīgi, ar kādu fotoaparātu cilvēks6. novembrī pulksten 21Sesavas tautas namā darbusāks jauns interešu klubs, kasorganizēs tematiskos vakarusdažāda vecuma iedzīvotājiem.Pirmajā reizē interesentiaicināti kopīgi svinētMārtiņus, iepazīstot latviešutradīcijas, dejas un rotaļas.Līdzi jāņem groziņi un kopīgiar draugiem vai kaimiņiemPar Jelgavasnovada pašvaldībassaistošajiemnoteikumiemVircavas pagasta pārvalde lūdzneuztraukties pagasta iedzīvotājus,kuri pagājušajā mēnesī navsaņēmuši «Jelgavas Novada Ziņu»pielikumu «Jelgavas novada pašvaldībassaistošie noteikumi». Tasbūs pieejams visās pagasta sabiedriskajāsēkās. Taču, ja kāds ļoti vēlasizdotos noteikumus saņemt, betviņam nav iespēja aiziet tiem pakaļ,lūgums zvanīt uz pagasta pārvaldipa tālruni 63085984.parāds ir jau aptuveni 2000 latu, kasbūtiski traucē uzņēmumam strādāt.«Uzņēmums ir ļoti pretimnākošs unpiedāvā iedzīvotājiem izveidot īpašuatmaksas grafiku, galvenais, lai viss irnomaksāts,» tā vadītāja. Ja parādniekinenāks uz uzņēmumu un nerisinās šojautājumu, lieta tiks risināta tiesiskāceļā, un tas jau būs krietni dārgāk. Jāatgādina,ka Mazlauku ciema konsultācijupunktā naudu par komunālajiempakalpojumiem iekasē katra mēnešapirmajā un trešajā ceturtdienā nopulksten 9 līdz 12, Oglaines ciemakonsultāciju punktā – mēneša otrajāun ceturtajā piektdienā no pulksten 9līdz 12, bet Vircavas pagasta pārvaldē– katra mēneša otrajā un ceturtajāceturtdienā no pulksten 8.30 līdz11.30.Gluda -Latvijas Nacionālās bibliotēkas(LNB) Atbalsta biedrība patīkamudāvanu sarūpējusi Nākotnesbibliotēkai – 24 jaunāko un labākobērnu grāmatu kolekciju. Tasnozīmē, ka arī šīs bibliotēkasmazākie lasītāji var piedalīties«Bērnu žūrijā».«Protams, par saņemto dāvanuir liels prieks, īpaši tāpēc, ka «Bērnužūrijā» esam piedalījušies jaupiecus gadus, taču šogad šī iespējazuda, jo nebija līdzekļu, par koiegādāties jaunās grāmatas. Patiessprieks, ka biedrība mūs saprataun uzdāvināja grāmatas, lai mūsuKaut arī īstā Mārtiņdiena irtikai 10. novembrī, Nākotnē uzsvinībām, kurās tiks ievērotaslatviešu tradīcijas, ikviens aicinātsjau 6. novembrī.Glūdas pagasta pārvaldeskultūras speciāliste Dace Laure2010. gada oktobris7Nākotnes bibliotēka saņēmusi dāvanu –24 jaunākās bērnu grāmataslasītāji varētu turpināt piedalītiesgrāmatu vērtēšanā,» stāsta bibliotēkasvadītāja Rasma Ozoliņa, aicinotbērnus doties uz bibliotēku un lasītjaunākās grāmatas, lai var izteiktsavu vērtējumu par tām. Jāatgādina,ka «Bērnu žūrijas» vērtēšanassarakstā esošās grāmatas jāizlasalīdz Ziemassvētkiem.«Šajos taupības laikos ģimenesvairs nevar atļauties iegādāties jaunākāsgrāmatas ne sev, ne saviembērniem, tādēļ bibliotēka ir vienīgāvieta, kur grāmatas pieejamas bezmaksas. Saņemot satraucošu ziņu,ka daudzās Latvijas bibliotēkāsvarētu tikt apturēta «Bērnu žūrijas»Mārtiņdiena latviskā garāApvienojasfotoamatieribildē, galvenais, lai viņam šī lietapatīk. Tikšanās paredzētas divasreizes mēnesī pirmdienu vakaros.Plānots, ka klubā fotoamatierivarēs tikties ar profesionāliemfotogrāfiem, kopīgi strādāt un iemūžinātpagasta pasākumus, rīkotizstādes. Jau uz valsts svētkiemnovembrī iecerēts veidot fotoizstādipar tēmu «Ūdens». Par šoiespēju var interesēties pa tālruni27234231 (S.Zeimule).Tematiskais vakarsjāizdomā priekšnesums. Parmūziku gādās Sesavas muzikanti.No iedzīvotājiemšobrīd tiek gaidītas idejaspar citiem tematiskajiemvakariem, piemēram, kartupeļuballi, vīnu vakaru, svečuliešanu. Sīkāku informācijuvar iegūt un idejas izteikt,zvanot Dzidrai Šulcei patālruni 26068854.KalnciemsJau gandrīz mēnesi Kalnciemāir jauns pašvaldībaspolicists – Austris Vēveris. Viņššim amatam izraudzīts no trimkandidātiem.Astoņi Kalnciema Veselības unsociālās aprūpes centra vājredzīgieun neredzīgie klienti vecumdienāspiedzīvojuši patīkamu notikumu– viņi atguvuši redzi.Centra sociālā darbiniece IvetaMiķelsone-Gasanova stāsta, ka visipacienti ir vecumā no 75 gadiem.«Lielākajai daļai no šiem cilvēkiemsen bija diagnosticēta glaukomainformē, ka Mārtiņdienas svinībassāksies pulksten 13. «Būsradošās darbnīcas, kurās varēsveidot maskas, darināt rotas undekorus no dažādiem dabas materiāliem,»tā D.Laure. Bet partradīcijām atgādinās un latviskāsrotaļās kopā ar klātesošajiem iesVilceJau oktobrī tiks uzstādītibasketbola grozi, soliņi unsakārtota apkārtne Lielberķenesdzirnavu ezera krastāZiedkalnes ciemā. Tur turpmākbūs aktīvās atpūtaslaukums.Vilces pagasta projektu koordinatoreLolita Duge stāsta, kašīs vietas sakārtošanas un reizēpilnveidošanas iniciatori ir grupaZiedkalnes jauniešu, kuri jau pavasarīšajā teritorijā sarīkojuši divas sakopšanastalkas. Jau tad pamazāmtapis arī projekts par aktīvās atpūtaslaukuma izveidi. Pagājušajā mēnesītas guvis apstiprinājumu mazoprojektu konkursā, ko rīko Laukupartnerība «Lielupe», saņemotfinansiālu atbalstu 300 latu apmērā.Jau pašlaik projekts tiek īstenots.Laukuma sakārtošanā un labiekārtošanāiesaistīti Ziedkalnes iedzīvotāji,kuri to sakopa un izteica idejas,pagasta pārvalde, kas palīdzēja ardarbaspēku, sakopjot teritoriju, unnodrošināja kokmateriālus, veidojotlaukuma aprīkojuma elementus, kādarbība, biedrība vēlējās palīdzētun sadarbībā ar portālu Ziedot.lv savāca gandrīz 2000 latus.Tas deva iespēju iegādāties 480«Bērnu žūrijas» grāmatas, kurasdāvinām 20 bibliotēkām, tostarpNākotnes bibliotēkai,» saka LNBAtbalsta biedrības direktore OlitaPričina-Voitika. Nākotnes bibliotēkasplauktus papildinājušas 24jaunas grāmatas, tostarp MārasCielēnas «Divas pastaigas», «Ērmiņuceļojums», Soņa Hartneta«Rēgu bērns», Megijas Stīvoteras«Lamento: feju karalienes viltus»,Ineses Zanderes «Karalis ezis» unAivara Neibarta «Ola uz sola».pašmāju folkloras kopa «Dzīpariņi».Kā īstiem svētkiempienākas, būs arī lauku labumu,amatnieku darinājumu tirgus.Visi tirgot gribētāji, amatniekitirgum aicināti pieteikties līdz5. novembrim pie D.Laures patālruni 26752957.arī biedrība «Vilces attīstības centrs»,kas rakstīja un koordinē projektu.Šobrīd iegādāti laukumam domātiebasketbola grozi. «Tiesa, ņemotvērā, ka asfaltētā laukuma izmērineatbilst standartiem, šis laukumsvairāk tiks izmantots strītbolam,»piebilst L.Duge. Viņa zina teikt,ka agrāk šajā vietā pulcējušies arīJāņu svinētāji, tālab nolemts, ka teiekārtos arī ugunskura vietu. Tāpattiks izvietoti soliņi un atkritumuurnas. Koka soliņu izgatavošanuuzņēmusies pagasta pārvalde parsaviem līdzekļiem. L.Duge stāsta,ka drīzumā tiks rīkota jaunā inventārauzstādīšanas talka, kurā aicinātipiedalīties Ziedkalnes iedzīvotāji unviņu draugi, bet jau oktobra beigāsšeit ikviens varēs atpūsties.Foto: no Lolitas Duges arhīvaKalnciemā jauns policists –Austris VēverisJelgavas novada Pašvaldībaspolicijas sekretāre administratīvālietvede Inese Tarvida informē,ka uz amatu konkursā bijapieteikušies trīs kandidāti, nokuriem darbam Kalnciemā izvēlētsA.Vēveris. Viņš iepriekš,līdz tā slēgšanai, strādājis Pārlielupescietumā Jelgavā parpriekšnieka vietnieku. A.Vēverisstāsta, ka darbu Kalnciemāsācis 14. septembrī un šobrīdvarot teikt, ka teritoriju iriepazinis. «Šajā laikā jauir nācies risināt dažādussadzīviskus jautājumusun aizturēt arīpatvaļīgu kokucirtēju,» stāstaA.Vēveris. Pēcizglītības viņšir jurists, betpolicijas darbā šī būs viņam pirmāpieredze. Jaunais policistsiedzīvotājus Kalnciemapagasta pārvaldē pieņempirmdienās no pulksten9 līdz 12 un ceturtdienāsno pulksten 14 līdz 17.Darbā inspektors sazvanāmspa tālruni63084557,bet pārējā laikā– pa mobilotālruni27827808.Aprūpes centra klientiem palīdz atgūt redzivai katarakta. Daļa no viņiem bijavājredzīgi, bet divi – pilnībā neredzīgi.Ilgi meklējām risinājumu, kā mūsucilvēki tomēr varētu atgūt redzi. Pēcilgiem meklējumiem atradām iespējuRīgas Stradiņa universitātē izmantotvietas, ja cilvēki atsacījušies no rindas.Ņemot vērā, ka mūsu klienti atrodassociālajā aprūpē, acu operāciju viņiemapmaksā valsts,» tā vadītāja. Šobrīdastoņiem centra iemītniekiem veiktasTop aktīvās atpūtaslaukumsoperācijas – viņi jau atguvuši redzi.Bet vienai klientei operācija gaidāma1. novembrī. «Šiem cilvēkiemnoteikti ir cēlusies dzīves kvalitāte,viņi jūtas daudz komfortablāk, arvienvairāk piedalās pasākumos. Viņi irneizsakāmi laimīgi,» tā sociālā darbiniece,piebilstot: «Kas meklē, tasatrod. Iespējas ir, tikai pašiem jābūtkaut nedaudz ieinteresētiem, lai rasturisinājumu un sasniegtu rezultātu.»


8 2010. gada oktobris notikumiPasākumiElejā 11. oktobrī pulksten 19 – Kino punkta 6. filma «Svešiniece ciemā». Biļešucena – 1 santīms (Saieta namā). 8. novembrī pulksten 19 – Kino punkta 7. filma «Atceries mani». Biļešu cena– 1 santīms (Saieta namā). 13. novembrī pulksten 19 – Latvijas Neatkarības proklamēšanas gadadienaiveltīts pasākums «Mana sirds ir tur, kur manas mājas, un manas mājas irLatvijā!» (Saieta namā). 13. novembrī pulksten 21 – atpūtas vakars (ar groziņiem) kopā ar grupu «Brīvdiena».Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, uz atpūtas vakaru līdz 8. novembrimiepriekš jāpiesakās pa tālruni 28357321 (Anda) (Saieta namā).Glūdā 30. oktobrī pulksten 14 – pasākums ģimenēm «No Miķeļiem līdz Mārtiņiem»(dienas centrā «Zemgale»). 6. novembrī pulksten 13 – Mārtiņdienas jampadracis visai ģimenei. Radošāsdarbnīcas – masku, rotu darināšana un pīšana, Mārtiņdienas tradīcijas un rotaļaskopā ar folkloras kopu «Dzīpariņi», tirgus (Nākotnes kultūras namā).Jaunsvirlaukā 6. novembrī pulksten 18 – koru sadraudzības koncerts «Ceļā uz Dziesmusvētkiem». Piedalās Jaunsvirlaukas un Sidrabenes pagastu jauktais koris «Svīri»,Lielplatones, Platones un Elejas pagastu jauktais koris «Sidrabe», Jelgavas novadasenioru koris «Gaisma», Ozolnieku novada jauktais koris «Līga», Olaineskultūras centra jauktais koris «Dziesma», Ogres kultūras centra jauktais koris«Ogre». Ieeja – bez maksas (IASC «Līdumi»).Kalnciemā 16. oktobrī pulksten 22 – jauniešu diskotēka. Biļešu cena – Ls 2; 1,50 (Kalnciemakultūras namā). 6. novembrī pulksten 14 – pašdarbības kolektīvu sezonas atklāšanas vakars(Kalnciema kultūras namā).Lielplatonē 6. novembrī pulksten 15 – deju kolektīvs «Mārtiņš» aicina uz Mārtiņdienaslustēm (Lielplatones muižas laukumā). 18. novembrī pulksten 19 – Valsts svētku koncerts. Pēc koncerta – balle, līdziņemot groziņus. Ieeja – bez maksas (Lielplatones tautas namā).Līvbērzē 16. oktobrī pulksten 22 – diskotēka jauniešiem. Spēlē Dj Ints. Biļešu cena –Ls 1,50 (Līvbērzes kultūras namā). 23. oktobrī pulksten 17 – dāmu vokālā ansambļa «Sekvence» 15. jubilejaspasākums «No rudens nebaidies...». Ieeja – bez maksas (Līvbērzes kultūrasnamā). 30. oktobrī pulksten 19 – Slampes amatierteātra viesizrāde M.Zīles komēdija«Savedējs». Biļešu cena – Ls 1,50; pensionāriem – Ls 1; skolēniem – Ls 0,50(Līvbērzes kultūras namā).Sesavā 16. oktobrī pulksten 17 – disenīte mazajiem. Ieeja – bez maksas (Bērvircavastautas namā). 16. oktobrī pulksten 21– atpūtas vakars, disko mūzika 80. gadu stilā. Biļešucena – Ls 1,50 (Bērvircavas tautas namā). 30. oktobrī – sportiskas aktivitātes pagasta pašdarbniekiem (Sesavas sportahallē). 30. oktobrī – pašdarbnieku atpūtas vakars ar dejām, dziesmām, rotaļām unatrakcijām (Sesavas tautas namā).Valgundē No 8. oktobra līdz 8. novembrim – Kalnciema vidusskolas 11. klases skolniekaDāvja Beitlera gleznu izstāde «Pa vecā Kalnciema tekām» (IKS centrā «Avoti»). 23. oktobrī pulksten 20 – amatiermākslas kolektīvu sezonas atklāšanas atpūtasvakars «Pulkā eimu, pulkā teku!». Kolektīvu dalībniekiem ieeja bez maksas,pārējiem – Ls 1,50 (IKSC «Avoti»).Vilcē 16. oktobrī pulksten 14 – Aizputes tautas teātra pārpratumu komēdija EmīlsSkujenieks «Diriģents». Biļešu cena – Ls 1 (tautas namā). 30. oktobrī pulksten 21 – diskotēka. Biļešu cena no pulksten 21 līdz 23 –Ls 1,50; no pulksten 23 līdz pulksten 3 – Ls 2 (tautas namā).Zaļeniekos 14. oktobrī pulksten 16 – pirmais saiets «Latviskās dzīvesziņas skola» – gatavošanāsMārtiņiem (kultūras namā). 24. oktobrī pulksten 14 – Zaļenieku amatierteātris atsāk sezonu ar izrādi«Dīvainā misis Sevidža». Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras namā).Sporta pasākumiJelgavā 23. oktobrī – Brīvās cīņas turnīrs. 26. oktobrī – Latvijas volejbola federācijas kausa izcīņa jauniešiem,D grupas meitenēm.Ozolniekos 19. oktobrī – basketbols 10. – 12. klašu skolēniem.Platonē 9. novembrī – basketbols 7. – 9. klašu meitenēm (Platonē un Vircavā).Atklātā izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums «Pārejaspunkts» Elejas pagastā, Jelgavas novadā, LV-3023Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejaspagastā, Jelgavas novadā, LV-3023, pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz12 un no pulksten 13 līdz 17.Objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 63061205.Pieteikumi izsolei, kvīts par drošības naudas iemaksu Ls 600 un dalības maksu Ls 50apmērā jāiesniedz līdz 2010. gada 1. decembrim pulksten 10 Elejas pagasta pārvaldēDārza ielā 5, Elejas pagastā, Jelgavas novadā.Nosacītā cena – Ls 6000.Objekts tiek pārdots uz nomaksu. Pirmā iemaksa – 30% no nosolītās pirkuma summas.Atlikusī summa jāsamaksā līdz 2012. gada 31. decembrim.Izsole notiks 2010. gada 2. decembrī pulksten 10 Elejas pagasta pārvaldēDārza ielā 5, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, LV-3023.«Jelgavas Novada Ziņas» Metiens – 8000 eks. Reģistrācijas apliecības nr. 000703361Izdevējs: Jelgavas novada pašvaldība Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV – 3001 Tālrunis 63022238, fakss 63022235e-pasts: zinas@jelgavasnovads.lv Iespiests: SIA «Rene Pluss» Iznākšanas datums: 12.10.2010.KultūraDziedošās dāmas ar «odziņu»«Manas dāmas ir drosmīgas,atraktīvas, pa reizei pat avantūriskas,uzņemoties daudzvairāk nekā prasīts. Tačugalvenais – mūs visas vienomīlestība uz dziesmu un mēsvienkārši un smuki dziedam.Manuprāt, mūs cilvēki pazīstnevis ar akadēmisku, smalkudziedājumu, bet gan vienmērgaida dāmas, kuras iepīs arīkādu jociņu un uz skatuves sarīkosmazu šovu,» tā par savukolektīvu teic Līvbērzes dāmuvokālā ansambļa «Sekvence»vadītāja Agita Damlica-Ķere.Kolektīvs 23. oktobrī pulksten 17 Līvbērzeskultūras namā atzīmēs savu 15.dzimšanas dienu. Reizē tas būs pasākums,kas veltīts tā vadītājas A.Damlicas-Ķeres45. dzīves jubilejai. «Tie pirmsākumiapmēram ir tādi, kā Ļeņins savulaik apvērsumutaisīja: ja vēlas, tad panāk savu.Tā bija arī ar mums. Mana vecuma dāmaszināja, ka esmu mūzikas pedagoģe, nācapie manis un teica: «Redz, es dziedu,mana māsa dzied, ja tu mums iemācītudziesmas, būtu baigi feini.» Tā padomāju– kāpēc gan ne, ja man tas patīk?! Tā nuvienotā solī ejam jau 15 gadus,» stāstavadītāja. Ja sākumā galvenā doma bijusidziedāt pašu priekam, pēc laika dāmassapratušas, ka viņām sanāk tīri labi, unradusies ideja, ka var taču saposties unsniegt koncertus. Protams, šo gadu gaitāsastāvs ļoti mainījies – no pašiem pirmsākumiempalikušas vien divas dziedātājas.Diriģente par viņām saka tā: «Mans zeltaalts Dina Rozenfelde un zelta soprānsInese Kligenšteina.» Šobrīd kolektīvādzied desmit dāmas. «Mēs nečīkstam, kadzīve rūgta, maize dārga. Izvēlamies pavakariem padziedāt un vēlāk iepriecinātarī citus. Jau minēju, ka skatītāji vienmērno mums gaida ko jautru, kādu odziņu.Mēs varam gan pašas par sevi pasmieties,gan ļaut to darīt arī citiem,» teic diriģente,SportsAr pašvaldības atbalstu izveidotasdivas sporta komandas– florbola un volejbola. Abasstartēs Latvijas čempionātāamatieriem un rādīs savu varējumu,tomēr augstāki mērķiizvirzīti volejbolistiem – šimsporta veidam novadā ir senastradīcijas.Jelgavas novada Sporta centra direktorsVladislavs Beitāns stāsta, ka volejbolakomanda izveidota uz bijušās Valgundeskomandas bāzes, bet tagad tās galvenaisfinansētājs būs pašvaldība. Lai gan volejbolistiembija iespēja pacīnīties par iekļūšanuaugstākajā līgā, šosezon komanda turpināsSākoties mācību gadam,sākušās arī Jelgavas novadaun Ozolnieku novada44. sporta spēles skolēniem.Jau aizvadītas sacensībasfutbolā un noskriets rudenskross, un pēc pirmajāmdivām disciplīnām kopvērtējumālīderi ir Vilces skolēnipamatskolu vērtējumā unOzolnieku skolēni vidusskolukonkurencē.Sporta spēles sākās ar vērienīgu futbolaturnīru vairākās vecuma grupās, visāsuzvaras laurus plūca Ozolnieku futbolisti.Jelgavas novada Sporta centra metodiķeDaiga Rīgava informē, ka A grupā (1991.– 1994. dzimšanas gads) 2. vietu izcīnījaLīvbērzes komanda, bet 3. vieta Elejai. Bgrupā (1995. – 1996. dzimšanas gads) 2.vieta Teteles pamatskolai, bet 3. vieta Ele-FOTO: Kaut pēdējos gados ansambļa sastāvs ir pamainījies, tas vēljoprojām ir kopā. Pašas dziedātājas par sevi saka: «Mēs esam jautras,atraktīvas optimistes, kurām patīk vienoties kopīgās dziesmās.»spēlēt amatieros. «Labākie komandas spēlētājikarjeru turpinās profesionālā līmenī,tāpēc komanda kļuvusi mazliet vājāka.Tomēr mērķis ir noturēties pirmajā trijniekā,tāpēc pievienojies treneris Kārlis Baltruns,kurš pirms tam bijis viens no vadošajiemtreneriem Daugavpilī,» uzsver V.Beitāns.Laikraksts «Jelgavas Novada Ziņas» jaurakstīja, ka pagājušo sezonu valgundniekinoslēdza 2. vietā, piekāpjoties vien Mārupeskomandai.Savukārt florbola komanda ir jauna – līdzšim ar šo sporta veidu nodarbojās entuziasti.Komandas kodolu veido Vircavas un Svētesjaunieši, bet trenera gan komandai vēl nav.V.Beitāns uzsver, ka tieši trenera piesaiste irviena no lielākajām problēmām, tāpēc pagai-neslēpjot – ja teiktu, ka meitenes dziedvokāli pilnīgi, noteikti melotu. «Manasdāmas dzied savam priekam, es tikai cenšosviņām iemācīt dažas nianses, lai mūsuskanējums būtu pieņemams klausītājiem.Nav jēgas dziedāt, ja zinām, ka pantiņāir četras rindiņas. Vajag tās izdziedāt kāgleznu, kopā ar skatītājiem to izdzīvot,un man jau šķiet, ka mums tas sanāk,»tā vadītāja.Runājot par savām dziedātājām, diriģenteatzīst, ka par «universālāko»noteikti var saukt dāmu, kura ansamblimpievienojusies pēdējā, – Līvbērzes kultūrasnama direktori Laimrotu Petrusu.«Piemēram, ja man pietrūkst soprāna, eskā kaķēnu Laimrotu iemetu tur, ja alta– pārlieku atkal tur. Viņu es labā nozīmētā drīkstu abižot, jo Laimrota ir stabilākādziedātāja. Nevaru noliegt, ka visas manasmeitenes ir ļoti izaugušas. Jā, sākumākāda baidījās, ka nevarēs noturēt, citu espavisam nedzirdēju, taču tagad mēs visuvaram,» tā vadītāja.Pavisam nesen diriģente pabeigusi strādātpie ieraksta, kurā apkopotas septiņasviņas kompozīcijas ar dzejnieces GuntasMicānes vārdiem. Jaunais disks tiks prezentētsdzimšanas dienas pasākumā, uzkuru aicinātas ne tikai bijušās dziedātājas,bet visi, kuri vēlas šo vakaru pavadīt kopāar dziedošajām pagasta dāmām. «15. jubilejaskoncerts būs kā mans autorvakars,kurā kopā ar dāmām atskaņosim lielākotiesmanis rakstītās kompozīcijas ar pašmājudzejnieku vārdiem. Noteikti ciemosatbrauks arī dziedošās māsas Legzdiņas,bez kurām mēs neesam iztikušas nevienāmuzikālajā izrādē. Plānots, ka viņas dziedāsdivas manas kompozīcijas ar ImantaZiedoņa vārdiem. Tas būs pirmatskaņojums,»tā diriģente. Svētkos pievienosiesarī ciemiņi no Rīgas VEF pils un Liepājaspuses. Kopā uzlūgti 16 draugu kolektīvi.Bet pēc svinīgā koncerta visus izklaidēsun balli spēlēs vokālais ansamblis «Retrostiķis». Ieeja pasākumā – bez maksas.Ritma GaidamovičaFoto: no «Sekvences» arhīvaIzveidota florbola un volejbola komandadām florbolisti trenējas paši. «Domāju, ka šisdebijas gads mums izvērtīsies interesants, joLatvijas Florbola savienība pazemināja dalībasmaksu, lai piesaistītu pēc iespējas vairākkomandu. Tās tur būs ka biezs,» piebilstSporta centra direktors.Abām komandām treniņi notiek Sportacentra bāzē Aviācijas ielā, un pirmās sacensībasgaidāmas oktobra beigās. Inventāruun transportu, lai nokļūtu uz sacensībām,nodrošinās Sporta centrs, tāpat kādā nonovada sporta hallēm notiks regulārāčempionāta spēles. Sporta centra direktorspiebilst, ka volejbolistiem šosezon plānotsatjaunot arī formas.Ilze Knusle-JankevicaLīderi – Vilces un Ozolnieku skolēniFoto: no Jelgavas novada Sporta centra arhīvaFOTO: 1997. – 1998. gadā dzimušo grupā otro vietufutbolā izcīnīja Vilces pamatskolas komanda.jas vidusskolas komandai. Cgrupā (1997. – 1998. dzimšanasgads) 2. vieta Vilcespamatskolas futbolistiem,bet 3. – Teteles pamatskolaskomandai.Sacensības noslēgušās arīrudens krosā, kurā no 15Jelgavas un Ozolnieku novadaskolām piedalījās 251skolēns. A grupā uzvarējaVircavas komanda, B un arīC grupā – Elejas, D (1999.– 2000. dzimšanas gads)– Vilces, bet E grupā (2001.dzimšanas gads un jaunāki)– arī Vilces skolēni. «Visibērni, kuri piedalījās krosā,ir varoņi, jo laiks bija ļoti neomulīgs unlija,» piebilst D.Rīgava.Ar individuālajiem rezultātiem krosā,kopvērtējumu krosā un futbolā un uzvarētājufotogrāfijām var iepazīties mājas lapaswww.jelgavasnovads.lv sadaļā «Sports».Ilze Knusle-Jankevica

More magazines by this user
Similar magazines